Hep birlikte nice y llara > 10 > 14 > 21 >

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hep birlikte nice y llara... 06 > 10 > 14 > 21 >"

Transkript

1

2

3 Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER HMF 2007 ye Antalya da merhaba dedi FUARLAR WIN 2007'de HMF fark Marble Fuar 'nda HMF göz doldurdu MÜfiTER LER M Z fl makinas z bir hayat düflünülemez Hep birlikte nice y llara > 08 > 10 > MÜfiTER LER M Z 20 y l n al nteri 11 > SOSYAL AKT V TE Gam sa ham ni da (Teflekkürler) Hyundai 12 > DEPARTMANLARIMIZ Endüstriyel Sat fl Departman fieffafl k ve dürüstlük ilkemiz 14 > M e r h a b a, HMF Makina ailesinin en yeni üyesi kurumsal dergimiz HMFV ZYON'un birinci yafl n kutlaman n mutlulu unu yafl yoruz. Dergimizin bir y l, her say için yeni haz rl k yap yor olmak ve bir sonraki say da bir öncekinden daha kaliteli ve dopdolu içerik ve görselleri siz okurlar n be enisine sunmak ile geçti. Baflar l bir 2006 y l sonras nda peflpefle gelen iki ödül ile gururland k. Atlet markal depo içi ekipman ürünlerimiz ile bir buçuk y lda Türkiye pazar nda elde etti imiz baflar m z n göstergesi olarak, depo için ekipman üretimi ve çözümleri konusunda dünyada öncü olan Atlet taraf ndan, 2006 y - l nda tüm dünyadaki distribütörleri aras nda Dünyan n En yi Distribütörü ödülüne lay k görüldük. Hyundai fl Makinalar ürün grubumuzla 2004, 2005 y llar nda oldu u gibi 2006 y l nda da yine Dünyan n En yi Distribütörü ünvan na lay k görüldük HMF Makina ailesinin en yeni üyesi kurumsal dergimiz HMFV ZYON'un birinci yafl n kutlaman n mutlulu unu yafl yoruz. Dergimizin bir y l, her say için yeni haz rl k yap yor olmak ve bir sonraki say da bir öncekinden daha kaliteli ve dopdolu içerik ve görselleri siz okurlar n be enisine sunmak ile geçti. SERV SLER M Z Birlikten kuvvet do ar HMF UZUN YOLDA Karadeniz in y ld z Trabzon AKTÜEL Atlet in dilinden A r yükler benim iflim 2007 y l n n ilk üç ay n sene bafl nda koydu umuz hedeflerimize paralel, aktiveler ile dolu geçirdik. HMF ailesinin en önemli bireyleri olan bayilerimiz ile birlikte 2007 y l hedef ve stratejilerimizin paylafl ld bayi toplant m z gerçeklefltirdik. Y l n ilk çeyre inde yer alan iki önemli ulusal fuar; Win ve Marble fuarlar na Hyundai ve Atlet markal ürünlerimiz ve dikkat çekici stand m zla kat ld k. Bu sene dördüncüsünü gerçeklefltirdi imiz Hyundai-Kore gezisi yine tüm kat l mc lar etkiledi. Hyundai'nin k sa zamanda kurdu u teknoloji üssü ve büyüklü ü tüm müflterilerimizi büyüledi. 15 > 20 > 21 > Bu say m zda iki müflterimizi; Genç Kardefllerin kurucusu Adil Genç ve Terlemez nflaat kurucusu Memik Terlemez'i ziyaret ettik. Her ikisininde hafriyatç l a olan tutkular n n yer ald söyleflileri keyifle okuyaca n z umuyorum. Her say da oldu u gibi bu say m zda da bayilerimizin, servislerimizin ve çal flanlar m z n bizim için ne kadar önemli olduklar n belirtmek isterim. Her biri bizim ailemizin bir parças d r. Bayilerimizi tan tt m z köflemizde bu say da çiçe i burnunda bayimiz Zen Makina'ya yer verdik. HMF Makina'n n ilk bayan bayisi Selda Han m ve onun baflar s n n s rr n yak ndan ö renme imkan bulacaks n z. HMF MAK NA VE SERV S SAN. VE T C A.fi. Yayg n süreli yay n Üç ayda bir yay mlan r. Bu dergide yay nlanan haber, foto raf ve yaz lar izin al nmadan kaynak gösterilerek dahi kullan lamaz. Tipografik hatalar ba lay c unsur teflkil etmez. mtiyaz Sahibi Tamer Öztoygar HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: Kartal- stanbul Sorumlu Yaz flleri Müdürü Reyhan U urlu Yücel HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: Kartal- stanbul Yay n Kurulu Ömer Uzun, Serhad Taflk nmeriç, H.Nüzhet Gökberk, Sinan K rgül, Bora Ça larcan, Elvan Küçükdemiral, P nar Topkaya Yönetim Adresi HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: Kartal- stanbul Tel: (Pbx) Faks: Yap m Rota Yay n, Yap m, Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Faks: Yaz flleri Cihan Ald k Günefl Yenal Duygu Uz Koronel Görsel Uygulama Yavuz Karakafl Yasemin Can Bask Tarihi May s Bask Tor Ofset Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza a fiiflli- stanbul Tel: (PBX) Da t m HMF MAK NA VE SERV S SAN. VE T C. A.fi. Trabzon Servisimiz Birlik Makina'y ziyaret ettik. Kendilerinin müflteri odakl hizmet anlay fl na tan k olduk. Bu vesile ile HMF Uzun Yolda köflemizde Trabzon ilimizi ve misafirperverli ini dile getirdik. Çal flanlar m z bizim çok de erli. HMF ailesinin tüm bireyleri firmam za katma de er katan bir tak m. Bu say m zda Endüstriyel Sat fl ekibini ve çimizden Biri köflesinde ise Finans Yönetmeni Esma Y lmaz' tan ma imkan bulacaks n z. Bir sonraki say m zda yeniden buluflmak üzere sa l cakla kal n. S a y g l a r m l a, Tamer Öztoygar Genel Müdür > 05

4 HABERLER HMF 2007 ye Antalya da merhaba dedi 2006 y l sat fl hedeflerini baflar yla yakalayan HMF Makina 2007 ye h zl girdi. HMF Makina, 2007 y l hedef ve stratejilerini Antalya bayi toplant s nda tüm bayileriyle paylaflt. Türkiye inflaat sektörünün h z kazanmas yla makina sat fllar ndaki art fl olumlu de erlendiren HMF Makina Genel Müdürü Tamer Öztoygar, baflar lar n n tesadüf olmad n söyledi. Öztoygar, Hyundai fl Makinalar ile iflbirli imiz çok güçlü ve bizi desteklemeye devam ediyorlar. Geçmiflte de hatta kriz dönemlerinde de Türkiye'deki varl klar n sürdürdüler. Türkiye onlar için önemli bir ülke. Burada olmaya devam edecekler dedi. Tamer Öztoygar, 2004, 2005 ve 2006 y l nda Hyundai'nin dünya genelindeki en iyi distribütörü seçildik. Bu çizgimizi devam ettirece iz diye konufltu. fl makinalar pazar nda 2006 y l nda bütçe hedeflerini gerçeklefltirdiklerini ve 2007 y l nda da pazarda liderli i yakalayacaklar n belirten Öztoygar, Bayi a m z geniflletmeyi ve pazar pay m z art rmay hedefliyoruz dedi. fiampiyonlar Antalya'da bulufltu 2004, 2005 ve 2006 da Türkiye ekskavatör flampiyonu HMF gibi Güney Kore'nin futbol y ld z Hyundai Ulsan da kamp ve haz rl k maçlar için Antalya'ya geldi. Faaliyet gösterdi i bütün alanlar n lider markalar aras nda yer alan Hyundai, ekonomideki gücünü sporun enerjisi ile birlefltirdi i Hyundai Ulsan futbol tak m n haz rl k kamp için Antalya'ya getirdi. Haz rl k maç ve kamp için gelen, Güney Kore'de lig flampiyonu olan Hyundai Ulsan futbol tak m na, Antalya'da, Hyundai Türkiye Ofisi yöneticileri ile HMF Makina yetkilileri de efllik etti. Hyundai Ulsan' n 3 fiubat 2007 Cumartesi günü Gloria Verde'de Rusya 1. lig tak m FC Torpedo Moscow ile gerçeklefltirdi i haz rl k maç, Hyundai Türkiye Ofisi Direktörü E.S. Lee, HMF Makina Genel Müdürü Tamer Öztoygar ve HMF Türkiye bayilerinin kat l m ile gerçekleflti. Dostluk karfl laflmas skora da yans d ve iki tak m n mücadelesi 1-1'lik eflitlikle sona erdi. HMF ödüle doymuyor HMF Makina, Hyundai Construction Equipment / Kore Merkez taraf ndan 2004 ve 2005'te Dünyan n En Baflar l Distribütörü seçilmiflti. HMF, 2006 y l nda da gösterdi i üstün performans neticesinde yine ayn ödüle lay k görüldü. Bu y l dördüncüsü düzenlenen geleneksel Kore gezisi Mart tarihleri aras nda gerçekleflti. Burada düzenlenen ödül töreninde HMF Makina ad na Genel Müdür Tamer Öztoygar 2006 Y l n n En Baflar l Distribütörü ödülünü ald. Ayr ca HMF Makina, uluslararas çaptaki baflar lar na bir yenisini daha ekledi. Depo içi ekipman üretimi ve çözümleri konusunda dünyada öncü olan Atlet taraf ndan, 2006 y l nda tüm dünyadaki distribütörleri aras nda Dünyan n En yi Distribütörü ödülüne HMF Makina lay k görüldü. Maden flletmeleri'ne HMF deste i Adana Çukurova Üniversitesi'nde 8-9 Mart da düzenlenen Maden flletmeleri fl Sa l ve Güvenli i Sempozyumu'na Türkiye'nin çeflitli yerlerinde bulunan maden iflletmelerinden 215 delege kat ld. flletmelerin yan s ra ö rencilerin ve maden odalar ndan yetkililerin hem konuflmac hem de delege olarak kat ld sempozyumda, sponsor olan firmalara stant açma ve tan t m yapma imkan sa land. Bu y l HMF'de e itim y l Bu seneki vizyonunu e itimler üzerine kurgulayan HMF, 2007 y l na h zl girdi. Personelinin gerek ürün gerek servis gerekse sat fl sonras hizmete odakl e itimlerinin yan s ra Temel E itim ve Empati Gelifltirme Program 'n n ilki Ocak'ta Gren Park Otel'de gerçeklefltirdi. ki grupta yap lan e itimlerin ikincisi fiubat'ta gerçekleflti. Bu program n ard ndan Yönetim Becerilerini Gelifltirme E itimi Ocak ta gerçekleflti. fiirket içi tüm müdür ve direktörlere verilen e itimde liderlik, koçluk ve yöneticilikle ilgili faydal grup çal flmalar yap ld. HMF Makina'n n yan s ra Garmin GPS Sistemleri, Kula Da Alt n Madeni, Aykar Maden Giysi ve Ekipmanlar, Nitromax Makina Kimya, Oldham Gps Sistemleri de sempozyuma kat lan di er firmalard. HMF, Adana Bayisi Teknik Makina ile sempozyuma ve ulafl m sa layan araçlara sponsor oldu. Maden flletmeleri ne HMF'nin anlat lmas ve tan t m n n yap lmas aç s ndan çok faydal geçen sempozyumda kat l mc lara, promosyon olarak çanta da t ld. Broflürlerle de kat l mc lara ürünleri daha yak ndan inceleme f rsat sunuldu. Ayr ca fuarda kat l mc ve sponsor olarak bulunan firmalar n ekskavatör ihtiyac oldu u tespit edildi ve görüflmelere baflland. Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisli i Bölümü ile yap lan görüflmelerde ise bilgi paylafl m ve dergimiz HMFV ZYON için makale deste i sözü al nd Servis Toplant lar HMF'nin Türkiye'deki tüm servislerinin kat - l m yla gerçeklefltirilen e itimleri Antalya Titanic Otel'de düzenlendi. ki haftal k yo un bir program dahilinde gerçekleflen e itimler, Kore merkezden gelen e itmenler taraf ndan verildi. E itimde özellikle mutlak müflteri memnuniyetinin üzerinde duruldu. 06 < > 07

5 FUAR WIN 2007'de HMF fark Avrasya'n n en büyük imalat endüstrisi fuarlar ndan WIN, 2006 y l nda ulaflt 58 ülkeden 92 bin profesyonel ziyaretçi say s n 2007'de 60 farkl ülkeden toplam 125 bin ziyaretçiye ç kard. HMF, Atlet taraf ndan 2006 Dünya Distribütörü seçilerek fuar n gözdesi oldu. Atlet Depo çi Ekipmanlar fuarda oldukça ilgi çekti. Hem kat l mc hem ziyaretçi say s artan WIN Fuar bu y l fiubat ve 8-11 Mart olmak üzere iki fazda yap ld. lki 2001 y l nda düzenlenen WIN Fuar net sat fl alan nda alt y lda yüzde 240 art fl sa lad. WIN Fuar 'n düzenleyen Hannover Messe Bileflim Fuarc - l k' n Genel Koordinatörü Nezih Kazankaya, 2007 y l nda fuarda 1203 do rudan kat l mc n n yer alaca n belirterek, ABD, BAE, Belçika, Çin, Fransa, Hollanda, ngiltere, ran, srail, Yunanistan gibi 21 ülkeden 194 kat l mc n n bulundu unu söyledi. Marble Fuar 'nda HMF göz doldurdu Marble-Uluslararas Do altafl ve Teknolojileri Fuar 'n n 13 üncüsü, 28 Mart-31 Mart 2007 tarihleri aras nda, Uluslararas zmir Fuar Alan 'nda her y l oldu u gibi yo un ilgi alt nda gerçekleflti. Kat l mc say s n n ilk kez bin baraj n aflt fuar, 251'i yabanc, 787'si yerli, toplam 1038 firmaya ev sahipli i yapt. Her sene geleneksel olarak zfafl taraf ndan düzenlenen zmir Mermer Fuar 'nda bu sene HMF Makina, fuarda en dikkat çeken firma o l d u. 350 m 2 büyüklü ündeki stand nda, Hyundai marka ifl makinalar, yükleyici, forklift ürünleri ve Hydro Khan marka k r c lar yla büyük be eni toplad. Fuarda HMF Makina, R360LC7A ve R450LC7A model ekskavatörler; HL770-7A model yükleyici; SG1200S, SG2800S ve SG3300S model k r c lar; R80-7 ve HSL650-7 model mini ifl makinalar ile 45DS-7 V400 ve HDF30-5 T470 model forkliftleri sergiledi. HMF Makina taraf ndan düzenlenen SMS kampanyas da fuar ziyaretçileri taraf ndan büyük ilgi gördü. Kampanyada, gönderilen her mesaj karfl l nda ziyaretçilere HMF'yi hat rlatacak bir hediye verildi. lk faz fiubat tarihlerinde gerçekleflen fuarda makina, kaynak ve yüzey gibi alanlar vard. Hyundai ve Atlet gibi iki güçlü markan n Türkiye temsilcisi HMF Makina da WIN Fuar 'na Hyundai Forklift ve Atlet Depo çi Ekipmanlar ile kat ld. Stand yla da göz dolduran HMF nin sveçli markas Atlet ödüle lay k görüldü y l nda Dünyan n En yi Atlet Distribütörü ödülü alan HMF, Atlet ürünleriyle fuar n gözdesi oldu. HMF Makina'ya 'En yi fl Orta ' ödülü fl makinalar ve depo tafl mac l alanlar nda dünyan n lider markalar n Türkiye'ye getiren HMF Makina, 2005 ve 2006 y l nda Hyundai fl Makinalar ile Dünyan n En yi Distribütörü seçilmiflti y l nda da distribütörü oldu- u sveçli Atlet Depo çi Ekipmanlar' n en iyi ifl orta seçilerek baflar l çizgisinden sapmad. Depo içi ekipman ve istifleme çözümleri konusunda dünyada öncü marka olan Atlet bundan bir buçuk sene önce Türkiye'ye girdi. Distribütörlük için baflar lar yla göz dolduran HMF Makina'y seçen Atlet yetkilileri, markalar n n k sa zamanda Türkiye pazar nda yerini almas ndan oldukça memnunlar. Ümitli de iliz; eminiz HMF fl Gelifltirme Müdürü Serhad Taflk nmeriç, Atlet markas yla reach truck, akülü transpalet, platformlu akülü transpalet ve stac k er olmak üzere dört ürünle fuara kat ld klar n söylüyor. Atlet Depo çi Ekipmanlar 'n n distribütörlerinden biri olarak Türkiye'de yap lanmaya bafllamalar ndan bir buçuk sene geçmesine karfl l k Atlet markas n baflar l noktalara tafl d klar n söylerken al nan ödülün bunun kan t oldu unu belirtiyor. Her sene geleneksel bayi toplant lar düzenlenir ve genel bir de erlendirme yap l r; sat fl performanslar de erlendirilir. Dünyan n en iyi distribütörlerinin seçildi i organizasyon bu sene spanya Malaga'da yap ld ve HMF olarak 2006'da Dünyan n En yi Distribütörü Ödülü'ne lay k görüldük. Bizim için çok büyük teflvik oldu ve bizi 2007 senesi için umutland rd. Yeni pazara girmifl bir ürünün direkt sat fl odakl düflünülmesinin do ru olmayaca n bildi imizden stratejimizi kiralama üzerine kurduk y l nda da kiralamalar m z istedi imiz gibi oldu. Atlet'i Türkiye'de iyi konumland rd k ve referans müflteriler kazand k. Türkiye'nin ilk 100 firmas ndan 7-8 tanesi bizim müflterimiz ilkler y l olacak HMF Endüstriyel Sat fl Müdürü Nüzhet Gökberk, 2007 y l ndan oldukça umutlu. Hyundai Forkliftlerde 2006 y l hedeflerini tutturduklar n ama genel olarak s e kt ö rde dalg a- l a nm alar yafl an ab i ld i in i belirten Gökberk, geliflen sektörlere paralel olarak forklift kullan m n n da artaca n söylüyor. Nüzhet Gökberk 2005 y l ndan 2006 y l na %20'lik art fl gösteren Hyundai Forkliftler, 2007 y l nda ilk defa üretilecek modelleriyle daha da dikkat çekecek. lk kez böyle bir fuarda 7 tonluk bir makina sergileniyor. Bu sene birkaç firmayla birlikte biz de 3 ayr tonajdaki forkliftlerimizle yerimizi ald k. Bu senenin ortalar na do ru da ilk kez üretilecek olan 10 ton, 12 ton, 13,5 ton ve 16 tonluk forkliftler ülkemize gelecek. Pazar n buna ihtiyac var diye düflünüyoruz diyor. HMF'nin göz bebe i Selda Duruöz, HMF fl Gelifltirme Müdürü Serhad Taflk nmeriç'in tabiriyle En gelecek vaat eden ve bu ifle en çabuk adapte olan bayi. Atlet Depo çi Ekipmanlar 'n n ve Hyundai Forkliftlerin Kayseri bayisi olan Duruöz, ayn zamanda HMF'nin ilk ve tek bayan bayisi May s ay ndan bu yana Kayseri de hizmet veriyor. Hyundai ve Atlet'in Kayseri de ad n hakl konuma tafl mas nda en büyük rol kendisine ait. Ayn zamanda da servis hizmetini müflterilerine sunuyor. Fuarlar n kendilerine çok fazla katk s oldu unu düflünen Duruöz, 2006 y l n oldukça iyi bir noktada kapatm fl; 2007 y l ndan da oldukça umutlu. 08 < > 09

6 MÜfiTER LER M Z fl makinas z bir hayat düflünülemez 20 y l n al n teri Genç Kardefller Hafriyat' n kurucusu Adil Genç bugün abisi ve kardefliyle birlikte çal fl - yor. Erzurum'un Taflp nar Köyü nden olan Genç, amcalar ve köyündeki birçok insan gibi hafriyat ifliyle u rafl yor. Yar ömrü flantiyelerde geçmifl usta hafriyatç n n. Hayat n n bu sene 43. senesinde. fiantiye flartlar n n oldukça a r oldu unu anlatan Adil Genç, Yaz n s cak ve toz, k fl n çamur ve balç k bizim iflimiz. Bunun ortas yoktur diyor. Bizde soruyoruz kendisine... Bir hafriyatç n n hayat hep böyle mi geçer? Hay r böyle de il tabii. Bu anlatt m iflimizin zor yanlar ama iyi yanlar da var. Bu ifle al - flan bir daha b rakamaz mesela. Hafriyatç lar n çok eskileri mesle i b rakt ktan sonra geri döndüler. Herhangi bir sektöre girdi inde hafriyatla alakal al flkanl klar n ar yor insan ve geri dönüyorlar. Neden al flkanl k yarat yor bu sektör? Hafriyatç l k her fleyden önce hareketli bir ifl. Biz de bu flekilde yetiflmifliz. Böylesi bir sektörde pasif olamazs n z zaten. Çocuklar n oynad araba maketlerini düflünün; onlar ne kadar zevk al yorlarsa biz de çal flt m z ifl makinalar ndan o kadar haz al yoruz. Bunlar da bizim oyuncaklar m z. Kald ki bizim çal flma sürelerimiz di er sektörlere oranla çok daha fazla. Güzel olan taraf ; hareketlilik ve canl l n sa lad dinamiklik. Hafriyatç lar n en büyük sorunu ise say ca fazlalaflan sektör çal flanlar ndan dolay afla ya düflen birim fiyatlar. Yani ekonomik nedenlerden ötürü bazen yap lan ifl zevkli olmaktan ç k yor. Hafriyat ifli ile u raflan insanlar n ortak bir sorunu olarak, sadece para kazanmaya odaklanm fl insanlar n sektörünüzdeki varl - sizi olumsuz etkilemiyor mu? Bu ifl, çocukluktan bafllayarak yap l r ve ancak o zaman hakk verilerek ve zevk al narak çal fl l r. kinci bir ifl yapacak olan insanlar n do rudan bizim sektörümüze yöneliyor olmas s kça karfl laflt m z bir durum. D flar dan da çok basit gözüküyor ama iflin içine girseler bu kadar kolay olmad n görürler. flin içinde olmadan baflar gelmez. Bu iflin profesyonelce yap lmas laz m. Sadece iflin bafl nda olan de il, çal flanlar n da profesyonel olmas gerekir. Kendisini iyi yetifltirememiflse baflar l olmak söz konusu de il. Yat r m amac yla makina alan insanlar n yapt ancak hobi olarak de erlendirilir. Biz bu ifle ciddi bir meslek olarak bakt m z için o tip u rafl içinde olan insanlar ciddiye alm yoruz. Hafriyat sadece makinayla yap lm yor, ekipman n da tamam olmas gerekir. Avrupa Yakas Hafriyatç lar Derne i yönetiminde oldu unuzu biliyoruz. Buradaki faaliyetlerinizden söz eder misiniz? Bu derne in kurulufl amac ; bu sektör içinde olan arkadafllara yard mc olmak, sorunlar - m z paylaflmak. Aktif olarak 2005 senesinde faaliyete geçen derne imizde flu an üzerinde durdu umuz konu döküm yerlerinin tahsisi meselesi. Bu konuyla alakal belediye baflkanlar yla ve hükümet yetkilileriyle görüfltük. Ama onlara bölge tespiti ve bu bölgelerin raporlamas n yapmam za ra men problem çözülmedi. stanbul un tafl topra alt n derler; inflaat da bu noktada keskin bir durumda. Mesle- in tecrübelileri olarak stanbul un çarp k yap laflmas na çözüm önerileriniz neler o l u r? Bu soruna genifl bir yelpazede bakmak laz m. stanbul bafltan afla ya gözden geçirilmeli. Mahalle mahalle de erlendirilip yanl fl yap - lanm fl ve do ru kullan lmayan yerleri y k p bafltan infla etmek gerekir. 250 konutun oldu u alan konutla çözersiniz. Çok katl binalar yap larak hem daha fazla insan n yaflamas n sa lars n z hem de mahalle aralar genifllemifl olur. Tabii her yap lan projenin de sa lam etütlerle gerçeklefltirilmesi gerekiyor. Mesle inizin duygusal yanlar nelerdir? D flar dan bak ld nda hiç de duygusal yan yokmufl gibi gözükür ama bizim mesle imizde makinay görmeden yaflayamayacak, hasta olacak insanlar var. Parayla pulla ifli yoktur adam n. Kamyonun sesini duymadan, ifl makinas n n hareketini görmeden yapamayacak insanlar var. San r m ileride ben de bunlardan biri olaca m. HMF ile iliflkileriniz nas l? Sizlere verilen hizmetten memnun musunuz? Ben HMF yi Murat Bey ile tan d m. HMF, Murat Bey den dolay çok flansl diyebilirim. kili iliflkilerde mükemmel insanlar. Ben Hyundai yi 2005 te alm flt m da bir makina daha ald m. Markay Kore den biliyordum zaten. Çok büyük bir firma oldu una gözümüzle flahit olduk. Hiçbir s k nt m z yok. Makinalar almadan önce de kullananlara sordum. Zaten dünya standartlar n yakalamas için belli kriterlerde olmas laz m. Yoksa dünyaya mal satamaz. K sa zamanda bu fark da ortaya koydu. Türkiye deki at l m da HMF ile yakalad. leriki dönemde daha büyüklerini almay düflünüyoruz. Hem az yak - yor hem de fiyat aç s ndan di erlerine göre hesapl. Kendi öz kaynaklar ile yap l yor olmas bundaki en büyük etken. Terlemez nflaat 1987'den bu yana Gaziantep'te baflar l bir grafik çiziyor. Gaziantep'te ve Organize Sanayi Bölgesi'nde hafriyatç l k dendi inde akla ilk gelen isim Terlemez nflaat oluyor. Gaziantep'te büyük projelere att klar imza ile isimlerini duyuran Terlemez Kardefller 20 sene önce traktör ve kepçe ile ifle bafllarlar. Babadan devrald klar inflaat iflleri asl nda onlar n önceden çizilmifl kaderleri gibidir. fllerini severek yapan Terlemez Kardefller baflar lar ndaki s rlar da bu sevgiye ba l yorlar. Her insan n karakteristik özellikleri vard r. Terlemez nflaat' n kurucular ndan Memik Terlemez'in de belirgin özelli i etraf ndakilere karfl babacan duruflu. lkokula giderken ö retmeni taraf ndan tespit edilen bu özelli i kendisinin o zamandan beri Dede diye tan nmas na vesile olmufl. Bugün Gaziantep'te Dede kim diye sorsan z herhalde inflaat sektöründe çal fl p da tan m yorum diyecek yoktur. Memik Terlemez ilkokula gitti i y llarda ö retmeni kendisine Evlat, sen arkadafllar nla olan iliflkinde, onlara arkadafll k de il, baba ve dede flefkati veriyorsun. Bundan sonra lakab n Dede olsun demifl. O gün bu gündür herkesin Dede diye tan d Memik Terlemez, kendisine Memik denmesinden de pek hofllanm - yor asl nda. Zira bu lakab oldukça benimsemifl. Gaziantep'te hat r say l r ifllere imza atan Dede ve kardeflleri Organize Sanayi Bölgesi'nde y llard r çal fl yorlar. Birçok büyük proje içinde yer alan Terlemezler büyük inflaat firmalar n n hafriyat tafleronlu unu yap yorlar. Merinos Hal Fabrikas 'n n m 2 ' l i k hafriyat, Dedeman Otel nflaat 'n n hafriyat, Metro Market nflaat n n m 2 'lik hafriyat, Naksan Plastik Fabrika nflaat 'n n m 2 'lik hafriyat ifllerinden baz lar. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Ortado u Fuar Alan 'n n m 2 'lik hafriyat ise devam eden ifllerinden bir tanesi. Halil Terlemez, Dede, Mehmet Terlemez ve Ömer Terlemez inflaat ifllerinin üstesinden gelirken Ali Terlemez ise torna atölyesinin bafl nda duruyor. 9 kamyon, 6 Hyundai ekskavatör, 2 Hyundai yükleyici, 1 silindir, 1 dozer ile hizmet veren Terlemez nflaat' n bünyesinde 35 kifli çal fl yor. Hyundai fl Makinas n tercih etmelerindeki nedenin sa laml k, iyi fiyat politikas, sat fl sonras hizmetin kaliteli oluflu, servis deste inin tam ve zaman nda al nmas yla aç klayan Dede bak n HMF çal flanlar için neler düflünüyor: Asl nda bakarsan z makinalar aras nda çok radikal farkl l klar yok. Hyundai'nin sayd m nedenlerden ötürü tercih edilirli i var ve tüm dünyada kalitesini gerek otomotivde gerek gemi inflaat nda, gerekse ifl makinalar nda kan tlam fl bir marka. Ama tercih edilmesindeki esas neden HMF çal flanlar n n güler yüzlü olmas ve befleri iliflkileri her zaman ön planda tutmas. Ben gecenin bir yar s arad mda bile gereken hizmeti tam olarak alabiliyorum. Bu hizmeti sa layan nadir firmalardan birisi HMF. Biz Terlemez Kardefller olarak HMF'den ve Adana Bayi Teknik Makina dan son derece memnunuz. Kendilerini uzun zamandan beri tan r z. fiu an 6 adet Hyundai ekskavatör ve bir adet de Hyundai yükleyicimiz var. Bu say zamanla art a c a k t r. Hafriyatç l n geliflime aç k bir meslek oldu unu düflünen nam- de er Dede, babadan devrald mesle i iki çocu una da afl lam fl. Meslek lisesine giden iki çocu unun da ileride Terlemez nflaat' n yeni Dede leri olaca n söylüyor. Befl erkek, befl de k z kardeflten oluflan Terlemez Ailesi'nde inflaatç l sevmeyen yok gibi. Bak n Dede hafriyatç l a olan tutkusunu nas l dile getiriyor: Benim e er ofiste iflim yoksa ço unlukla makinalar n en çok bulundu- u yere giderim. Onlar n çal fl rken ç kard ses bana türkü gibi geliyor. Ben o seslerin içinde büyüdüm ve ekme imizi bu seslerin içinde kazan yoruz. Onlar olmadan hayat n zevki ç km yor. 10 < > 11

7 SOSYAL AKT V TE Gam sa ham ni da Kore art k bizden birisi gibi oldu Bu sene dördüncüsü gerçeklefltirilen Kore gezisine, 40 kiflilik bir müflteri grubunu kat ld. HMF Makina Sat fl ve Operasyon Direktörü Ömer Uzun geziyi ve Kore'yi HMFV ZYON okurlar için de erlendirdi. Ülkemizde Hyundai fl Makinas kullanan müflterilerimizin sahip olduklar makinalar n n üretim aflamas n, Güney Kore'de bulanan fabrikalar n büyüklü ünü ve Hyundai'nin teknolojide ne kadar ilerledi ini göstermek için düzenledi imiz bu gezide gelenlerin oldukça etkilendi ini gözlemledim. Genel merkezin HMF'ye olan bak fl aç s n n ne kadar üst düzeye ç kt n anlam fl olduk hep birlikte. Geçti imiz iki senede oldu u gibi bu senede en baflar l distribütör seçilerek baflar m z perçinlemifl olduk. Ödülün verildi i gece yap lan konuflmalarda HMF'nin ald bu baflar n n tesadüf olmad n duymak oldukça güzeldi. Bizim bu baflar m z n ard ndan Türkiye'ye bir sene içerisinde kurulmas planlanan yedek parça üssünün haberini de almak bizleri heyecanland rd. Baflta, baflka bir ülkede yap lmas planlanan bu yedek parça üssünün HMF'nin göz dolduran baflar s n n ard ndan Türkiye'de kurulmak istenmesi bizi ayr - ca sevindirdi senesine kadar üretimde ve sat flta rekor düzeye ulaflmaya çal flan Hyundai fl Makinalar, yak n zamanda 50 ve 80 tonluk makinalar ve de iflik modelleri üretecek. Kore Savafl' nda verdi imiz flehitler nedeniyle bizleri kardeflleri gibi görüyor Kore insan. Ulsan'daki flehitli i ziyaretimiz s ras nda oldukça duygulu anlar yaflad k. Hem gurur duyduk hem hüzünlendik. Y llar öncesine dayanan bu kardefllik ba lar bugün daha da pekiflmifl durumda. nan yoruz ki bundan sonraki dönemde bu sa lam iliflki artarak devam edecek. (Teflekkürler) Hyundai HMF Makina'n n müflteri ve bayilerine yönelik geleneksellefltirdi i Kore gezilerinin dördüncüsü Mart tarihleri aras nda gerçekleflti. Otomotiv, gemi yap m, ifl makinas imalat gibi endüstriyel sektöre genifl bir yelpazede hizmet veren dünyaca ünlü Hyundai, merkezinin bulundu u Kore'de tüm dünyadaki distribütörlerini a rl yor. ki senedir Hyundai'nin Dünyan n En yi Distribütörü olan HMF, bu sene de birincili i kimseye b rakmad. HMF, bu sene üçüncü defa En yi Distribütör Ödülü nü ald. Gelenekselleflen Kore gezileri s ras nda düzenlenen törende HMF nin ödülünü Genel Müdür Tamer Öztoygar ald. 12 < > 13

8 DEPARTMANLARIMIZ fieffafl k ve dürüstlük ilkemiz Baflar için sorumluluklar n z n bilincinde olman z gerekir. Her makina sat fl o baflar ya bir ad m daha yaklaflman z sa lar. Ben sat fl iflini çok seviyorum ve sat fl oldukça bu bana büyük mutluluk kat yor. Müflteriye ürün satt ktan sonra iflimiz bitmiyor. Müflterilerimizi ziyaret ederek onlarla olan iliflkilerimizi sa lamlaflt r yoruz ki bu da iflimizin en önemli noktalar ndan biri diyor Nüzhet Gökberk ve devam ediyor... Üç k z çocu u babas olan Yi iter, hemen her Trabzonlu gibi hamsiyi çok seviyor. Ne var ki sevdi i hamsiyi tutmaya vakit bulam yor. Haddinden fazla çal fl p kusursuz ifller ç karman n peflinde olan Yi iter, vakit buldukça ailesiyle Karadeniz'in yemyeflil yaylar nda vaktini geçiriyor. SERV SLER M Z/Birlik Makina Endüstriyel Sat fl Departman 'n n di er departmanlardan fark nedir? HMF dedi imiz zaman ifl makinalar daha a rl kta gibi görünüyor. Hyundai 2000'de forklift üretmeye bafllad ; biz de 2003 y l nda faaliyetlerimize h z kazand rd k. Bu ürün yeni oldu u için insanlar HMF'yi ifl makinas ithalatç s ve sat c s olarak alg lad lar. Bu yüzden ister istemez forklift, ilk etapta geri planda gibi hissedildi. Bu alg y biz h zl bir flekilde büyüyerek de ifltiriyoruz. Hyundai nin, ifl makinalar n n yan s ra, forklift alg s n nas l yerlefltiriyorsunuz? Asl nda bizim forklift satt m z insanlarda alg lamada herhangi bir problem yaflam yoruz. Belki ifl makinas sahipleri HMF'yi sadece ifl makinalar distribütörlü ü yapan bir yer olarak alg l yor olabilir. Ama sanayiciye gitti inizde Hyundai'yi marka olarak herkes biliyor. Hyundai Forklift'i de iyi kötü sanayicilerin ço- u bir yerlerden biliyorlar. Bu yüzden ürünümüz geri planda kal yormufl gibi düflünmüyoruz. Hem Hyundai markas n n bilinirli i sayesinde forklifti bilmeyenlere de tan t m yapm fl oluyoruz. Böylece ifl makinalar m z n yan s ra forklift bilinicini de oturtuyoruz. Di er markalar n yan nda Hyndai Forklift'in fark n nas l ortaya koyuyorsunuz? Asl nda y llar s k nt l bir dönemdi. Çünkü o y llarda ilk defa bu pazara giriyorduk. Ürünü tam olarak tan mad n zdan nas l bir performans yakalayaca n z bilmiyorsunuz. Bu bir dezavantajd ancak 2004'ten sonra piyasada rahatlama bafllad. fiu anda ise kronik hiçbir ar zam z yok. Makinam z n veriminden ve kullan m ndan, kullananlar çok memnun. Herkes makinam z çok seri buluyor, performans n be endiklerini dile getiriyor. Bununla birlikte servis deste inde de hiç s k nt yaflanm yor. Makinan n kendi performans iyi ve yak t tüketimi az. Di er markalara göre daha seri oldu u, operatörler taraf ndan dile getiriliyor. Endüstriyel Sat fl Departman Kaç senedir ifl makinas sektöründesiniz ve neden HMF'yi seçtiniz? 1984 den beri sat fl ve pazarlama yap yorum. Bunun senesi ifl makinas sektöründe geçti. 6-7 senedir inflaat malzemesi sektöründeydim. HMF Türkiye'nin tan nm fl köklü firmalar ndan biri. Bu benim için gurur verici bir durum. Beraber çal flt m kifliler ve ortam s cak ve samimi. Birçok kararlar kendi inisiyatifinizle verebiliyorsunuz. Departman n zdan bahseder misiniz? 4 sat fl temsilcisi ve bir de asistan m z mevcut. Onlara bir yönetici olmaktan ziyade bir a abey olarak yaklaflmaya çal fl yorum. Uzak durdu unuz zaman çal flma arkadafllar n z da sizden uzak oluyor. Çal flma temposunun iyi olmas iliflkilere ba l. Sert mizaçta, hiçbir fleyi paylaflmayan bir insan olsam burada bu kadar verimli bir ortam bulunmazd diye düflünüyorum. Benim için de ayn fley geçerli. Çok sert bir amirim olsa, ben de içime kapan r farkl aray fllara geçebilirim. Departman m zdaki arkadafllar m z uzmanlaflm fl kifliler. Ço- unlukla sahada olurlar. Yeni müflteri taramas yaparlar. flinizin duygusal taraflar var m? Sevmeden hiçbir fley yap lamaz. Bu yüzden bu ifli sevmeniz gerekiyor. Baflar için sorumluluklar n z n bilincinde olman z gerekli. Her makina sat fl o baflar ya yaklaflman z sa l yor. Ben sat fl iflini çok seviyorum ve sat fl oldukça bu bana büyük mutluluk veriyor. De iflik çevreler ediniyorsunuz. Endüstriyel Sat fl Departman Müdürü Nüzhet Gökberk K zlar yla arkadafl Aslen Adanal olan Nüzhet Gökberk TÜ Metalürji mezunu. Biri Baflkent Üniversitesi'nde di eri ise lisede okuyan iki k z çocu u var. Onlara babadan çok arkadafl oldu unu söyleyen Gökberk, yo un ifl temposundan arta kalan zamanlarda k zlar yla ilgilenebiliyor. Bal k tutmaktan oldukça zevk alan Nüzhet Gökberk buna art k fazla vakit ay ramamaktan yak n yor. Trabzon'a has bir misafirperverlikle karfl lan - yoruz Birlik Makina ziyaretimizde y l nda 3 ortakl olarak kurulan Birlik Makina, organizasyon yap s n en baflta bilinçli bir flekilde kurarak yol alm fl. Yetkili servisliklerinin d fl nda yetkili bayili i de bulunan Birlik Makina'n n servisinin bafl nda Halil Yi iter bulunuyor. Okuldan sonraki y llarda neredeyse tüm akrabalar - n n içinde bulundu u ifl makinas sektörüne kendisi de dahil olmufl. Day s n n teflviki ve ö retilerini dikkate alarak mesaisine bafllayan Yi- iter, 1995 y l nda Birlik Makina'y ortaklar yla birlikte hayata geçirmifl. Birlik Makina bugün, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Bayburt, Gümüflhane'ye hizmet veriyor. Yaln z, servise ilk giriflimizde hiç makina tamirinin yap lmad dikkatimizi çekti inde kendilerine bunun nedenini sorduk. fiakayla kar fl k ald m z cevap bizi tebessüm ettiriyor: Hyundai fl Makinas kolay kolay ar zalanm yor ki biz ne yapal m? Y llardan beri ifl makinas sektöründe bulunan Yi iter, Hyundai fl Makinas 'n n teknik anlamda di er makinalara oranla farkl l klar n ortaya koyman n pek de zor olmad n söylerken asl nda biraz önce aktard klar n n flaka olmad - n n alt n çiziyor: Hyundai teknoloji harikas bir makina. Bizim makinalar m z da her noktaya bilgisayar donan m dahilinde müdahele ediyoruz. Bunu da belli e itimlerin gözetiminde gerçeklefltiriyoruz. Bir çok ifl makinas nda do all k önemlidir. Hyundai için 'orijinal' kelimesini çok rahatl kla kullanabiliyoruz. Kore ziyaretlerinde de Hyundai'nin büyüklü üne canl flahitlik ettiklerini söyleyen Yi iter, Dünyaya meydan okuyorlar adeta. Gemi, ifl makinas, iletiflim ve otomotiv sektöründe söz sahibi olmufllar. Ve bu baflar n n s rr sadece çal flmak. Bu markan n, HMF ailesi bünyesinde temsilcili ini yapmak gurur verici diyor. Ayr - ca kusursuz müflteri memnuniyeti düflüncesini yerine getirme ad na yap lan e itimleri de çok yerinde bulan Yi iter, bizzat kat ld klar bu e itimler sayesinde daha da gelifltiklerinin alt n çiziyor. Trabzon'un co rafi yap s göz önüne al nd nda karfl lafl labilecek problemlerin bilinçsiz makina kullan m ndan kaynakland n anlatan Yi iter, Kayal k alanlar n fazla oldu u bölgemizde makina kullan mlar ndaki tonajlara dikkat edilmesi gerekir. 22 tonluk makinayla 36 tonluk makinan n yapabilece i bir ifli yapmaya kalkan müflterilerimiz zaman zaman s k nt yla karfl laflabiliyor. Biz Birlik Makina olarak sat fltan teslimata, sat fl Birlikten kuvvet do ar HMF Makina Trabzon Yetkili Servisi Birlik Makina, organizasyon yap s, çal flma prensibi, hedefleriyle küçük bir HMF gibi çal fl yor. Servis Müdürü Halil Yi iter, 1982'den bu yana içinde oldu u ifl makinas sektörünün inceliklerini HMFV ZYON okurlar için de erlendirdi. sonras ndan servis hizmetine tam manas yla hizmet veriyoruz. Vermeye çal flt m z e itimlerle bilinçli makine kullan m n anlatmaya çal fl yoruz diyor. Baflar n n s rr profesyonellik HMF yöneticilerinin, genel müdürden sat fl sorumlusuna kadar kusursuz bir profesyonellik içinde oldu unu belirten Halil Yi iter, daha öncesinde karfl laflmad klar bir muhabbetle ifl yapt klar n ve samimi bir havada çal flt klar n söylüyor. Bunun neticesinde de h zla yükselen bir grafi in ortaya ç kt n anlat yor: HMF üç seneden beri Kore merkez taraf ndan dünyan n en iyi distribütörü seçiliyor. Bu kolay elde edilebilecek bir baflar de il. 4 senelik mazisi olan bir firma için oldukça gurur verici bir tablo. Biz de Birlik Makina olarak HMF'ye lay k olabilmek için var gücümüzle çal fl yoruz. fiimdiye kadar elimizde bulunan mevcut imkanlar göz önüne al nd nda yapabileceklerimizin en iyisini yapt k. Daha iyi olmak için çal fl yoruz. Hedeflerimiz de markam z daha iyi temsil edebilece imiz bir yap lanmaya gitmek var. Biz kendimizi HMF'den ayr tutmuyoruz. Onlar da bizi kendilerinden görüyor. Böylece birlikten kuvvet do uyor. 14 < > 15

9 BAY LER M Z/Zen Makina HMF nin göz bebe i Hyundai fl Makinalar Türkiye Distribütörü HMF Makina'n n ilk ve tek bayan bayisi Selda Duruöz, efli Hakan Duruöz'ün de deste ini alarak ifl makinas sektörüne h zl bir girifl yapt. Henüz bir senelik HMF'li olan Duruöz k sa sürede yakalad baflar yla göz dolduruyor. Zen Makina kurucusu ve HMF Kayseri Alt Bayisi Selda Duruöz, 2006 y l nda bafllad forklift sat fllar n y l sonunda 14 sat flla kapatarak sektördeki iddias n ortaya koyar. Kayseri'deki sanayinin h zl geliflimi onun do ru kanallarda sat fl yapmas için ön ayak olur. K sa sürede servis a n da iflinin ehli ustalarla kuran Duruöz, ayn zamanda çiçe- i burnunda bir alt bayii. Ankara Bölge Müdürlü ü'ne ba l olarak çal flan Zen Makina Kayseri'de ad ndan söz ettiriyor. Bize kendinizden bahseder misiniz? Bir bayan olarak ifl makinas sektöründe çal flmak zor de il mi? Aslen Gaziantepliyim ama Ankara'da do dum ve büyüdüm. Tahsilimi de Ankara'da tamamlad m. Tek tercihim olan Gazi Üniversitesi Ev Yönetimi ve Beslenme Bölümü'nden mezun oldum. dealim okulda akademisyen olarak kalmakt ama hayat flartlar beni farkl noktalara sürükledi. Ailemin Gaziantep'e gidifliyle birlikte ben de oraya gittim ve Gaziantep Sanayi Odas 'nda Bas n ve Halkla liflkiler Sorumlusu olarak çal flmaya bafllad m. Burada bafllatt m bir sa l k merkezi projesi, ifl makinalar ithalat da yapan bir holdingte çal flmama vesile oldu. Uzun y llar o firmada çal flt m. Son durak olarak holdingin sigorta flirketinin bölge müdür yard mc l oldu. fiimdi HMF Ankara Bölge Müdürü Suat K - ral ile o dönem Sanko da birlikte çal flt k. Suat Bey peflinden gözü kapal gidilecek ender insanlardan biridir. Bayan olarak çal flmaya gelince, bafltan benim de tereddütlerim vard. Ancak iflin içine girdikten sonra insanlar n hiç de cinsiyet ayr m yapmad na flahit oldum. Karfl n zdaki müflteriniz sizin ifl yap fl n za ve güvenirli inize bak yor. Bayan olmak bana hiçbir zaman bir fley kaybettirmedi. Zen Makinay kurma karar n nas l verdin i z? Bu da asl nda Suat K ral' n teflvikiyle oldu diyebilirim. Kendisiyle y llar öncesine dayanan bir dostlu umuz var. Ve yapt ifli çok düzgün yap yor. Y llarca edindi im tecrübeleri HMF çat s alt nda devam ettirebilece- im fikrini bana empoze etti. Geçen senenin Nisan ay nda ilk teklif gelmiflti bana. Sadece Kayseri bölgesinde forklift satarak ifle bafllad m. Benim ifl yapma tarz m ayaklar m yere sa lam basarak ilerlemek oldu- undan bu teklifi çok düflündüm. Pazarlama yapabilece im ve y llard r da az çok içinde oldu um bir konuydu. Satmaya çal flt m fleyin ise önemi yoktu. Sadece stratejileri iyi belirlemek gerekiyordu ki benim de yapt m buydu. Kafama koydu um fleyi de mutlaka yapar m. HMF ailesinde çal flmaya böylece bafllam fl olduk. Bu ifli yapabilece inizi inand n z noktada tarz n z nas l belirlediniz? leriye dönük olarak çal flabilece inize inand n z m? Bizim ifle ilk bafllad m z zaman en büyük handikap m z, Hyundai markas n n bilinirli- inin tersine forklif ve ifl makinas n n Kayseri'de çok fazla bilinmemesiydi. lk önce bu bilinci yerlefltirdik burada. Zen Makina'y kurduktan y l sonuna kadar 14 adet makina satt k. fl yaparken de dikkat etti im yegane tav r dürüstlük oldu. Hiçbir müflterime daha fazla para kazanmak için yalan söylemedim. Her zaman onlar n menfaatini kollad m. Bunu kendilerine hissettirdi niz zaman zaten kendileri size gelmeye bafll yor. Güven duygusu bizim iflimizin en büyük unsurudur. Teknik amlamda da halkan n tamamlanmas için ifl makinas n n 'olmazsa olmaz' servis deste inin önemini kavrad m. Bu noktada da servisimizi Kayseri'nin en iyi ustalar ndan oluflturduk. HMF de bize güvendi i ve inand için gerekli yetkileri verdi. Biz de zaten bu ifle girerken uzun vadede düflünerek girdik. Hayatta hiçbir iflimizi gelip geçici olarak düflünmedik. Stratejimizi de ikna kabiliyetimiz üzerine kurduk. Üzerine de güven duygusunu ekledi iniz zaman baflar kaç n lmaz oluyor. Ben baflar l geçen 2006 senesinden büyük keyif ald m. 15 gün önce gelen ifl makinas alt bayili i de bu baflar n n bir getirisi diyebilirim. Tüm HMF yönetimine bize duydu u güvenden ötürü minettar m. Hiç zorluklarla karfl laflt n z olmad m bu bir sene içinde? Herkes kadar bizim de kendimize göre zorluklar m z oluyor tabi. Ama bizim sektörümüzde en çok karfl lafl lan s k nt, yap lacak iflin makinas n de il de daha alt modeller alan müflterinin size flikayetle geri dönmesi. Bizim bu noktada uygulamalar - m z çok yerinde. Makina alacak olan müflterimizin ne ifl yapaca n mutlaka yerinde gider görürüm. Sahadan hiçbir zaman kopmam. E er almay planlad makina yetersizse mutlaka almas gereken makinaya onu ikna ederim. Ald klar servis hizmeti de Selda Duruöz Hakan Duruöz ustalar m z sayesinde kusursuz olunca Kayseri Zen Makina'y konuflmaya bafllad. Çok manidar bir söz vard r: Zirvede iki hayvana rastlan rm fl; biri y lan di eri kufl. Y lan sürünerek gelirmifl, kufl ise uçarak. Ben kendimi y lan gibi görüyorum. Zirveye uçarak gitme hevesimiz derdimiz yok. Bütün tafllar yerine oturtarak emin ve sa lam ad mlarla ilerlemek istiyoruz. Bu azmimiz ve baflar m zda HMF ailesinin pay büyüktür. Ben HMF'yi çok seviyorum; san r m onlarda beni seviyor. Asl nda ticarette mutluluktan bahsetmek do ru olmayabilir. Çünkü paran n oldu u yerde kat kurallar vard r ama bizim aram zda duygusall k var. Gerek yöneticiler gerek çal flanlarla aile ortam içerisinde ifl yap yoruz. HMF benim olsa ancak bu kadar çaba sarfederdim. Zen Makina'da eflinizle birlikte çal fl yorsunuz. ki tane de çocu unuz oldu unu biliyoruz. Anne ve ev han m olarak Selda Duruöz neler yapar? Hakan Bey bizim patronumuzdur Zen Makina'da. Geleneklerimizin bize ö retti i do rultuda ben her zaman ikinci planda kalmay bilirim. Firmam z n tüm kararlar n beraber al r z. K zlar m da iflimden önce gelir benim için. flimi ikinci planda tutar m. Onlar n sa l ve e itimi için befl sene çal flma hayat na ara verdim ben. K zlar m ve eflim benim için her fleyden daha de erli. Hafta sonlar n mutlaka beraber e lenerek geçiririz. 16 < > 17

10 ÜRÜNLER M Z Güvenlik, performans ve konfor 7 serisi Hyundai Forkliftlerde Hyundai'nin yeni 7 serisi dizel forkliftleri dayan kl monoblok flase ve mükemmel denge ile rahat ve güvenli bir yükleme yap lmas n sa l yor. Genifl görüfl alan na sahip olan Hyundai Forkliftler kullan c lar na asansör tasar m ile daha emniyetli bir kullan m sunuyor. Sürücü bölümü tamamen sürücü konforunu maksimize edecek flekilde tasarlanan 7 serisi forkliftler ergonomik pedallar, kumanda kolar na rahat ulafl m, hidrolik ya l kabin süspansiyon sistemi ve takibi kolay su geçirmez gösterge paneli özellikleri ile operatörlere mükemmel kullan m kolayl - sa l yor. Ön-arka, ileri-geri kolay ayarlanabilen süspansiyon- 45DS-7 ve HDF70-7S Güçlü 6 silindirli Mitsubishi motor Tam otomatik flanzuman Ön lastikler çift Hidrolik ya l kabin takozlar Art r lm fl tilt aç s Yüksek yürüyüfl h z ve t rmanma kabiliyeti A r hizmet tipi yekpare flase Performanslar lerleme (yüksüz h z için) 45DS-7'de 25.4 km/h, HDF70-7S'de 32.6km/h Kald rma (yüklü): 45DS-7'de 550mm/s, HDF70-7S'de 450mm/s T rmanma kabiliyeti: 45DS-7'de %35.6, HDF70-7S'de %40.9 lu koltuk sürücülere konfor, emniyet ve uzun süreli kullan m rahatl sunuyor. Koltuklar Hyundai'nin kendi tasar m. Mitsubishi S6S DF tipi motora sahip olan Hyundai 7 serisi forkliftler, 6 silindirli turbolu, daha fazla güç, yak t tasarrufu ve verim için ideal. Ayn zamanda çevre dostu bu motor düflük gürültüye sahip ve CE normlar na uygun. Hypoid tip yürüyüfl aks, üretilen gücün yürüyüfl tekerlerine daha verimli düzgün flekilde aktar lmas n sa l yor. Mükemmel görüfl aç s sa layan asansörlerde standart, dublex ve triplex seçenekleriyle her kullan ma uygun alternatifi sunuyor. Ön tekerlerin çift olmas sayesinde sunta, sac levha gibi havaleli genifl yüklerin bile kald r lmas nda son derece güvenli ve stabl yükleme pozisyonlar, 7 serisi Hyundai Forkliftlerin öne ç kan di er özellikleri. Ç M ZDEN B R Kozmetikten ifl makinas na Esma Y lmaz, HMF Makina n n Finans Yönetmeni. HMF ilk kuruldu u zamanlarda o da flirketin muhasebesinde bafllad. Ne var ki daha önceki ifl deneyiminin ifl makinas sektörüyle uzaktan yak ndan ilgisi yoktu. Daha çok bayanlarla muhatap oldu u kozmetik sektöründe çal fl rken, bir gün ifl makinas sektöründe mesai yapaca hiç akl na gelmemiflti. Eskiflehir Anadolu Üniversitesi flletme Fakültesi nde okuyan Esma Y lmaz 1979 do- umlu. Hayat n ifline adam fl ve devaml kariyer planlar yapan bir finansç. HMF'de çal flmaya bafllad nda çekirdek kadronun bir üyesi oldu unda neyi nas l yapaca- n düflünmeye bafllar. Hiç bilmedi i bir sektörde çal flmak ve paraya s kl kla yön vermesini gerektiren bir birimde çal flmak onu düflündürür. Daha önceki mesaisi ile hiç benzeflmeyen bir ifl zor yönleriyle kendisini beklemektedir. Zira HMF daha yeni yap lan yordur ve Esma Y lmaz da var n yo unu ortaya koyup çal flmal d r. Öyle de olur asl nda. Muhasebe departman n n henüz tam manas yla yap lanmad dönemlerde Esma Y lmaz tek bafl na flirketin mali ifllerin aksamas n engellemek için yo un mesai harcar. Parfümden ifl makinas na Daha öncesinde parfüm markalar n akl nda tutarken flimdilerde ekskavatörlerin iç aksam ndaki parçalar n isimlerini bile say yor. K sa zamanda çok yol ald n söyleyen Y lmaz, HMF'nin h zl gelifliminden memnun. Muhasebe Departman 'n n da yap lanmas n tamamlanmas yla Finans Yönetmeni olarak yoluna devam ediyor. lerleyen süreçte de HMF'nin yeni bir yap - lanmaya giderek finansman bütçeleme ve raporlama departman n n oluflturulmas gerekti ini düflünüyor. Tabi kendisini de bu sistemin bir üyesi olarak hayal ediyor. Esma Y lmaz, bu ifl sayesinde daha da olgunlaflt n söylerken, iflimin gerektirdi i gibi bir yap m var ama beni burada biraz asabi bilirler hâlbuki hiç öyle de ilim, sakin bir yap m vard r. Alg da seçicilik HMF'de çal flmaktan ötürü mutlu olan Y lmaz, ifl makinas sektöründe çal flman n kendisine farkl noktalarda da katk s oldu unu düflünüyor: Her fleyden önce alg da seçicilik olufltu. Hatta ben de de il ailelerimizde bile bu durum söz konusu. Bir yerde Hyundai fl Makinas gördü- üm zaman gidip muhatab yla konufluyorum. Nerede bir ifl makinas görsem markas na bak yorum. Hâlbuki eskiden olsa onun varl ndan bile haberim olmazd. fiimdi Hyundai gördü ümde 'bizim' diyebiliyorum. Biz bir aileyiz Esma Y lmaz'a Genel Müdür'ü Tamer Öztoygar' sorduk, kendisi bize bir itirafta bulundu: Tamer Bey i ilk gördü ümde çok sert, dedi i dedik, korkulmas gereken bir yap ya sahip diye düflünüyordum. Ama bir süre geçtikten sonra hiç de böyle olmad - n, tam tersi, rahatça konuflabilece imiz bir kifli oldu unu anlad m. Böyle bir yöneticim oldu u için iletiflimden ve çal flmaktan mutluluk duyaca m yönetici oldu unu anlad m. Kendisinden gerçekten çok fley ö reniyorum. Bafllang çta 8-10 kifliyle çal fl rken bugün kocaman bir kadroya sahip olduklar n söyleyen Y lmaz, Sonradan HMF kadrosuna dahil olanlar h zla ço ald. Bu noktada uyum çok önemliydi. 2 y l gibi bir sürede eleman say m z artt ve ben aç kças birtak m kopmalar bekliyordum. Çünkü büyük firmalar n handikaplar ndan birisidir bu ayr l klar. Ama ben yan ld m, tam tersi herkesin bir uyum var burada. fl arkadafllar n zla ifl d fl nda da zaman geçirebiliyorsunuz. Hal böyle olunca ifl odakl bir yaflam sürüyor Esma Y lmaz. Mali müflavirlik s nav n kazanan Y lmaz, kariyer hedeflerini HMF de gerçeklefltirmekten çok mutlu. 18 < > 19

11 HMF UZUN YOLDA Karadeniz in y ld z : T r a b z o n Atlet in dilinden: A r yükler benim iflim sveçliyim ben. Ad m Atlet. 40 y l aflk n süredir depo içi ekipman ve çözüm ihtiyaçlar - n eflsiz tecrübemle karfl l yorum. Üstün kalite ve dayan kl l k prensibi ile üretildim ve yüzlerce model alternatifim var. Benimle ifl yapanlara Güvenli Çal flma, Güvenli Çözüm ve Güvenli Sürüfl vaat ediyorum. Tüm dünyada kalitemi ispatlad m. Türkiye'ye de iki sene önce geldim. HMF Makina var dediler Türkiye'de, paletli ekskavatörde Hyundai'nin pazar liderli ini alm fllar. K sa zamanda çok yol kat etmifller. Do rusunu söylemek gerekirse ben de öyle her ülkeye gitmiyorum. Benim de bir ad m var, kalitem var. Ama dediler ki HMF iyidir, Türkiye'de kald r lacak çok yük vard r Peki dedim; atlad m geldim. Y llardan beri buralardaym fl m gibi geliyor. Türk insan na çabuk al flt m. Operatörlerim de usta insanlar. Pek kimse tan m yordu beni ilk geldi imde flimdi ise bir hayli meflhur oldum. Öyle ki distribütörlü ümü yapan HMF Makina, bizimkilerden en iyi distribütör ödülü bile ald. K TAP AKTÜEL Hür Do dum Hür Yaflar m Naim Dilmener in piyasaya ç kmadan çok önce konuflulmaya bafllayan kitab Hür Do dum Hür Yaflar m raflarda yerini ald. 1 numaral Ajda Pekkan hayran olarak tan - nan Naim Dilmener in uzun süre üzerinde çal flarak haz rlad kitap, bir süperstar biyografisi. K rk y ld r hayat m z n her alan nda yer alan Ajda Pekkan' n bu zaman boyunca katetti i bütün yollar n, ald tüm virajlar n hikâyesi var bu kitapta. Hür Do dum Hür Yaflar m, hem Ajda Pekkan hayranlar n n, hem Naim Dilmener in h nz r yaz lar n n okurlar n n, hem de müzik dünyas n n merakl lar n n ellerinden düflüremeyecekleri bir kitap olmay amaçl yor. Bilinen tarihi geçmifli 4 bin y l öncesine dayanan Trabzon, Karadeniz denilince ilk akla gelen flehirler aras nda yer al yor. Co rafi konumu nedeniyle neredeyse tüm dönemlerde bir çekim merkezi olarak öne ç kan flehir, kendine has kültürüyle gelece e yürüyor. Tarih boyunca çeflitli medeniyetlere kucak açan Trabzon, 1461 y l nda Fatih Sutan Mehmet taraf ndan fethedilerek Osmanl mparatorlu u'na kat l yor. Dünyaca ünlü gezginlerin ziyaret etti i Trabzon, Do u Karadeniz Da lar 'n n oluflturdu u yay n ortas ndaki Kalkanl da l k kütlesinin kuzeye bakan yamaçlar nda 38 30' ' do u meridyenleri ile 40 30' ' kuzey paralelleri aras nda yer al - yor. Sosyal, ekonomik ve kültürel bir merkez olan flehrin, kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Gümüflhane ve Bayburt, do usunda Rize, bat s nda Giresun bulunuyor. Yeflille mavinin buluflma noktas Bat da güney-kuzey yönünde uzanan Foldere Vadisi, De irmendere akarsuyunun kurulu oldu u güneybat -kuzeydo u do rultusunda Karadere Vadisi ve do udaki güney-kuzey uzan fl gösteren Solakl Deresi vadisi ile yeflile göz k rpan flehirdeki göller aras nda Uzungöl heyelan seti gölü, Bal kl Göl, Ayg r Gölü, Kara Göl ve Haldizen Da lar 'ndaki büyüklü, küçüklü di- er buzul gölleri ile Sera heyelan seti gölü yer al yor. Yerli ve yabanc turistlerin büyük ilgisini çeken Uzungöl, Trabzon'a 99 km ve Çaykara ilçesine 19 km uzakl kta, deniz seviyesinden ise 1090 m yükseklikte bulunuyor. Dik yamaçlar ve muhteflem orman örtüsü ile Alpleri k skand ran bir güzelli e sahip olan Uzungöl, yak n ndaki fierah köyünün yöreye uygun tarzda yap lm fl eski ahflap evleri ile do al güzelli ini bütünlüyor. Turistik potansiyeli ile dikkat çeken Uzungöl, trekking, kufl gözlem, botanik amaçl turlar n düzenlendi i merkezler aras nda öne ç k yor. Geçim kayna çay ve f nd k Trabzon kültürel ve sosyal yönden geliflmifl olmas na ra men, ekonomik aç dan baflar l bir çizgiye sahip de il. lin ekonomisi halen tar m ve hayvanc l a dayan yor. Nüfusun yüzde 65'i bu faaliyetlerde elde edilen gelirlerle geçimini sa l yor. Ticaret, sanayi, el sanatlar, tafl mac l k, inflaat ve di er hizmetler alan nda istihdam edilenler ise nüfusun yüzde 35'ini oluflturuyor. Bölgenin önemli geçim kayna olarak ise çay ve f nd k kay tlara geçiyor. Tar m arazisinin yüzde 62,8'inde f nd k ve çay üretimi yap l yor. M s r ve fasulye ekimine yüzde 25,2, tütün ve patates üretimine yüzde 8,1, ve sebze-yem bitkileri üretimine yüzde 3'lük tar m arazisi ayr l yor. Hayvanc l k ise daha çok süt ve süt mamulleri üretimine yönelik olarak gerçeklefltiriliyor. Bal kç l k, Trabzon için önemli bir gelir kayna olmakla birlikte Karadeniz'in sürekli olarak kirletilmesi neticesinde, bal k üretiminde hissedilir oranda bir düflme gözleniyor. fiehirde imalat sanayinde say labilecek belli bafll alanlar ise un ve kepek, süt mamulleri, bal k ya ve unu, haz r giyim, mefruflat, ayakkab, kereste, beton direk, lastik ve plastik ürünler, PVC boru, bak r, çinko, kurflun, alüminyum, kurflun mamulleri, boru, galvanizli saç, tu la, metal, otomobil yan sanayi ve cerrahi dikifl malzemesi imalat olarak de erlendiriliyor. 4. büyük Trabzonspor Trabzon'da spor denince flüphesiz ilk akla gelen futbol oluyor. fiehrin tan t m nda da çok önemli yer tutan Trabzonspor, kentin gündemini oluflturmaya devam ediyor. Hafta boyunca maç gününü bekleyen Trabzonlular, futbol tak m n n ald sonuçlara büyük önem veriyorlar. fiampiyonluk hasretiyle yan p tutuflan ve üç büyüklere kafa tutan bordo mavililerin mazisi ise baflar n n adresi olarak gösteriliyor. 2 A ustos 1967 tarihinde Bordo- Mavi renklerle kurulan Trabzonspor sezonunda Türkiye Birinci Ligi'ne ç km fl ve bugüne kadar 6 kez 1. Lig fiampiyonlu u, 7 kez Türkiye Kupas, 7 kez Cumhurbaflkanl Kupas ve 5 kez de Baflbakanl k Kupas n müzesine götürmüfl. Biraz kendimden bahsedeyim sizlere. flim a r yükleri kald rmakt r. Depolar n içinde, kapal mekânlarda dolan r m akflama kadar. Bir uçtan bir uca tafl r m paletleri; yorulmak nedir bilmem. H zl y m, güçlüyüm, esteti im ve dar koridorlarda rahatça hareket ederim. fl sahibine zaman kazand r r; dolay s yla kâr sa lar m. So uk depolarda bile çal flabilirim. Ne de olsa so uk memleketin makinas y m. En a r yükler bile bana v z gelir. Atlet denince ak llara güvenlik, ergonomi ve sat fl sonras hizmetteki kalite gelir. Beni üretenlerin misyonu da maksimum hizmet süresinde minimum maliyettir. Bizde bir söz vard r: Operatör arac sevmeli ki ona iyi baks n. Beni sevmeyen hiçbir operatöre rastlamad m flimdiye kadar. Nas l sevmesin ki? Kifliye özel h z ayarlar bende, kontrol edilebilir koltuk ayarlar bende, alternatif ak m motoru bende, en iyi müflteri portföyü de bende Benimle çal flmak isteyen insanlara giderken minik de olsa bir hüzün yafl yorum. Arkadafllar m n ve beni Türkiye'ye getiren HMF çal flanlar n n yan ndan ayr ld ma üzülüyorum. Ama ne var ki gitti im yerde bana verilen görevleri hakk yla yerine getirerek HMF'yi iyi temsil ediyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Fuarlarda sergileniyoruz zaman zaman. En çok biz ilgi görüyoruz. En fazla bizim bafl m z kalabal k oluyor. Size bafl ma gelen ilginç olaylardan birini anlatmak istiyorum. Çok büyük bir perakende marketler zincirinin deposunda beni bekleyen y nla ifl vard. Operatörüm Mehmet iflini çok iyi bilen usta bir teknik elemand. Beraberce ifle koyulduk ve uzunca bir süre dinlenmeksizin çal flt k. Önümde öylesine bir palet vard ki daha önce kald rd klar mdan daha fazlaym fl gibi duruyordu. Paletlerin alt na do ru kendimden emin bir flekilde girdim. Kald rd kça yüküm a rlafl yordu ama bana v z geliyordu. Sonunda bir hayli a r olan bu paleti de kald rm flt m. O günden bu yana Mehmet Ustam bana Naim Süleymano lu ad n takt. Naim'i tan mayan m vard? Tüm dünyan n yükü onun ellerinde eriyordu adeta. Bana da böylesi bir yak flt rma yap lmas oldukça hofluma gitmiflti. Öyle ya istif araçlar n n Naim'iydim art k ben. Atlet için Cep herkülü diye bofluna dememifller. Hadi bakal m Mehmet Usta; daha kald r - lacak çok yükümüz var MÜZ K Murat Gö ebakan'dan yeni albüm Anadolu rock müzi inin usta yorum ve bestecisi Murat Gö ebakan n iki y ld r çal flmalar n yürüttü ü Sevgiliye adl albümü, müzik marketlerde yerini ald. lk kez, kendi kurdu u stüdyoda kay tlar n yapt - albümde, flark lar n n üzerinde zaman sorunu yaflamadan aylarca çal flan Gö ebakan, iki y l boyunca yürüttü ü çal flmalar n hakk n bu albümde fazlas yla verdi ini düflünüyor. Yeni bir ses tonu ile yumuflak ve soft flark lar n yer ald albümü dinledi- iniz zaman Gö ebakan n geçmifl dönemlerde ç - kard albümlerle aras nda çok büyük bir fark oldu- unu göreceksiniz. Bu albümde aflk, ac ve hüznün yo un bir flekilde flark lara yans rken insan çok uzaklara götürüyor. S NEMA Mutluluk beyazperdede Zülfü Livaneli nin ayn adl roman ndan uyarlanan ve yönetmenli ini Abdullah O uz un üstlendi i Mutluluk, ailesi taraf ndan namussuzluk yapt gerekçesiyle öldürülmesine karar verilen 17 yafl ndaki bir genç k z n, onu öldürme görevi verilen akrabas n n ve tan nm fl bir sosyoloji profesörünün yollar n n kesiflmesini konu al yor. Filmin çekimleri yaklafl k 8 hafta boyunca stanbul, Marmaris, Bodrum ve Karaman da gerçeklefltirilmifl. Görüntü yönetmenli ini Mirsad Heroviç in yapt, baflrollerini Talat Bulut, Özgü Namal ve Murat Han n paylaflt filmin müzikleri ise Zülfü Livaneli ye ait. 20 < > 21

12 NSAN KAYNAKLARI Yöneticilerden Beklentiler BULMACA fl ve özel yaflamdaki problemler, ifl hayat nda s k nt lara neden olmakta, kiflilerin verimlili i negatif yönde etkilenebilmekte ve bu durum flirketin verimlili ine de ket vurabilmektedir. Yöneticilerden beklenen ise, bu durumdaki çal flanlara yard mc olarak, problemin çözümü aç s ndan, do ru davran fl modellerini çal - flanlara benimsetmelerini sa latabilmektir. Bu sürecin yönetiminde, öncelikli olan, yöneticinin çal flan na iliflkin kiflisel duygular ndan ve önyarg lar ndan kendini ar nd rabilmesi ve kifliye görüflülen konular n baflkalar ile paylafl lmayaca konusunda güven verilebilmesidir. Konuya iliflkin çözüm yollar aç s ndan üçüncü flah slar n da müdahalesi, görüflme öncesinde iki taraf n da bu noktada anlaflmaya varmalar n gerektirir. Baflkas n n rahats z etmeyece i, iki kifli aras nda statü fark n yaratabilecek bir masan n olmad ortamda, kifliye gereken zaman ay rarak, kiflinin konuflarak rahatlamas n sa lamak, yorum yapmadan objektif bir flekilde kifliyi gerçek anlamda dinlemek, en verimli görüflme flekli olarak tasvir edilebilir. Empatik yaklafl m, kiflinin net aç klamalar yapmas n sa layabilir. Belli noktalarda kiflinin paylafl mlar n yorum yapmadan özetlemek ve k sa sorular yöneltmek, her iki taraf n da konudan uzaklaflmadan, önemli noktalara odaklanmas n sa layacakt r. Konunun kavranmas ndan sonra hemen yorum yap lmamas, benzer olaylar n ve sonuçlar n gözden geçirilmesi, konuya iliflkin olas flirket prosedürlerinden de faydalan lmas, al nabilecek aksiyonlar konusunda daha genifl bir görüfl aç s sa layabilir. Sürecin do ru yönetimi, çal flan n içinde bulundu u durumu daha iyi tahlil edip, sorunlar n çözme aflamas na gelmesini sa layarak, motivasyonunu yükseltebilece i gibi, kendisi ile ilgilenilmesi, de er verildi ini hissetmesi, flirkete olan ba l l k seviyesini de artt rabilmektedir. As l beklenti, yöneticilerin belirli aral klarla çal flanlar ile bir araya gelerek iletiflimlerini kuvvetlendirebilmeleridir. Bu sayede, sorunlar n giderilmesi sa lanabilir, problemlerin oluflmas na f rsat yarat lmadan önlem al nabilir, çal flanlar n ne yönde desteklenece i belirlenebilir. Kiflilerin karakteristik özelliklerinin de do ru yönlendirilebiliyor olmas, flirket içi yaflanan s k nt lar hafifletebilir, flirket içi ahenge ve flirket verimlili ine olumlu katk lar sa layabilir. Baz çal flanlar n sadece verilen görevi yerine getirme konusundaki baflar s operasyonel süreçlerin sorunsuz olarak sürdürülmesini sa layabilirken, bu tarz kiflilere, yo un zamanlarda, karmafla seviyesi yüksek iflleri vermek, yöneticiyi, çal flan ve de flirketi zor duruma sokabilmektedir. fllerin bitirilmesi gereken sürede tamamlanmamas, kifliyi ve yöneticisini strese sokacak, flirket içi ahengin, iletiflim ba lar n n gerilmesine sebebiyet verebilecektir. Bunun tersi durumlarda ise, yani, yarat c, dinamik ve enerji seviyesi yüksek kiflilerin sürekli olarak operasyonel süreçlerde görevlendirilmesi, bu tarz kifliliklerden olmas gerekti i gibi faydalan lmamas, vakit kay plar na ve zamans z eleman kay plar na sebebiyet verebilmektedir. Yukar da verilen her iki örnek de, çal flanlar ile do ru zamanda iletiflim kurulmad için, oluflabilecek flirket içi s k nt lar n nedeni olarak gösterilebilir. Özel yaflamdaki s k nt lar n oluflmas na yönelik tedbirleri öncesinde alabilmek neredeyse imkans z iken, flirket içi oluflabilecek problemlerin, en az ndan kifliyi tan maya yönelik safhas, do ru zamanda ve do ru yerde kurulacak diyologlar sayesinde elimine edilebilir. Yöneticilerden beklentilerin say s çok fazla olup, her bir ayr beklenti, say s z makaleye konu oluflturabilmektedir. Yukar daki sat r aralar okundu unda bile, yöneticilerden beklentilerin ne derecede karmafl k ve fazla oldu- unu görebiliriz. Bununla birlikte, beklentilerin ana fikrini kavray p, olmazsa olmaz en temel noktadan bafllang c yaratmak yöneticinin baflar s n etkiledi i gibi, flirket içindeki çal flma temposunu da olumlu önde etkileyecektir. Profera Dan flmanl k Anahtar kelimeyi bulan ilk befl kifli Hyundai ürün maketi kazanacakt r. Anahtar kelimeyi bulanlar n adresine veya numaral faksa göndermeleri rica olunur. HMF ile ilgili sorular n cevaplar n derginin içinden bulabilirsiniz. SOLDAN SA A: 1. HMF Kays eri alt bay is in i n ad. 2. Ayar n yapma. 3. Ulaflt rma lk karfl t. 4. Otom atik para çekme mak in es ine ver i- len ad Ata Bir nota. 5. Ank ara n n bir ilç esi. 6. Bir cismi bir yöne do ru f rl a tmak M ol i bd enin simg esi. 7. Bir tafl t türü Fayd a. 8. Bir fley üzer i nde leke oluflt u rmak. 9. Ved ia, inam Avr upa Uzay Ajans (orij inal k s a l t- ma). 10. nsan vüc ud unun d fl yüzü HMF T r a bzon yetk isi serv is inin ad. YUKARIDAN AfiA IYA: 1. Sivas n bir ilç esi 2006 y l nda en bafl ar l Dist r ib ütör ödül üne lay k gör ü ld ü ümüz HMF Mak ina n n sv i çr eli istif arac mark as. 2. Bir hitap ünl emi Çok ü fl üme Sül e yman (eski halt e rci). 4. ng il i zce evli bayan simg el eyen harf Kifl i- nin iç düny as yön ü nden, man evi bak mdan. 5. M a tlup Dudak. 6. Yazma arac Mel ek e. 7. Par ola Tüm, bütün. 8. Dogma, inak G e rçek. 9. Trabzon un bir ilç esi... etek (uzun bir etek türü). 10. Burgaç Bey a z. B R ÖNCEK SAYIDA YAYINLADI IMIZ BULMACANIN CEVABI Bölge Müdürlükleri ve Bayilerimiz HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürlük HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: Kartal/ STANBUL Tel : (0216) Faks : (0216) HMF stanbul Avrupa Yakas Bölge Müdürlü ü HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: Kartal/ STANBUL Tel : (0216) Faks : (0216) HMF Ankara Bölge Müdürlü ü Çetin Emeç Bulvar 6. Cad. 75/15 Dikmen/ANKARA Tel : (0312) Faks : (0312) HMF zmir Bölge Müdürlü ü Egemenlik Mah Sok. No: 10 Ifl kkent/ ZM R Tel : (0232) Faks : (0232) Servislerimiz B..M Forklift Beflevler Küçük San. Sit. 10. Blok No: 4 Nilüfer/BURSA Tel : (0224) Faks : (0224) Birlik Makina Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Mah. No: 190 TRABZON Tel : (0462) Faks : (0462) Bornova 93 Egemenlik Mah. 108 Sok. No:8 Ifl kkent/ ZM R T e l : (0232) Faks : (0232) Çal flkanlar Makina 100. Y l San. Sit. 10/B No: 2 TEK RDA T e l : (0282) Faks : (0282) Egemen Forklift Org. San. Bölgesi. Demirciler Sit. E2 Blok No: 421 kitelli/ STANBUL Tel : (0212) Faks : (0212) Elce Makina Karatay San. Beykent Sok. No: 9/11 KONYA Tel : (0332) Faks : (0332) Adana Bayisi Teknik Makina nflaat San. ve Tic. Ltd. fiti. Yefliloba Mah. Metal Sanayi Sitesi 1 Nolu Çarfl 13. Sok. No: 22/24 Seyhan/ADANA Tel : (0322) Faks : (0322) HMF Ankara Alt Bayisi HMSESA 689. Sok. No: 85 vedik Org. San. Bölgesi Ostim/ANKARA Tel : (0312) /82/83 Faks : (0312) HMF Ankara Alt Bayisi/Trabzon Birlik Makina Hafriyat Nakliyat ve Tic. Ltd. fiti. Pelitli Beldesi Rize Cad. 194/B Havaalan /TRABZON Tel : (0462) Faks : (0462) Forksan Esentepe Mah. E5 yanyol üzeri No: Kartal/ STANBUL Tel : (0216) Faks : (0212) Baran Makina Küslet G Blok 61 Nolu Cad. No: 2 GAZ ANTEP Tel : (0342) Faks : (0342) Görüfl Makina Ayaza a Köy Yolu No: 1 Maslak STANBUL Tel : (0212) Faks : (0212) Güç Servis Akdeniz San. Sit Sok. No: 40 ANTALYA T e l : (0242) Faks : (0242) Gürtay Zümrütevler Mah. O ral Sok. No: 26 Maltepe/ S T A N B U L Tel : (0216) Faks : (0216) Güven fl Makinalar 19 May s San. Sit. 74. Sok. No: 33 SAMSUN Tel : (0362) Faks : (0362) Antalya Bayisi Hüseyin Turan Önal fl Makinalar Ltd. fiti. Yeflilbahçe Mah. Savafl Cad. Bar fl Apt. K: 1 D: 4 ANTALYA Tel : (0242) Faks : (0242) Bursa Bayisi Prokar Makina A.fi. Bar fl Mah. kbal Sok. Atalay 10 Sitesi No: 13 D: 11 Nilüfer/B U R S A Tel : (0224) Faks : (0224) Diyarbak r Bayisi Nett Makina A.fi. D YARBAKIR Merkez Elaz Karayolu 5. km D YARBAKIR Tel : (0412) Faks : (0412) stanbul Bayisi/Anadolu Yakas Gürtay Makina Ltd. fiti. ncirlibostan Mah. Yeniyol S ok. Etap fl Merkezi No: 22 D Blok D: Ac badem/ STANBUL Tel : (0216) Faks : (0216) HMÇ fl Makinalar Teksan San. Sit. E3 Blok N/3 E S K fi E H R Tel : (0222) Faks : (0222) HMSESA 689. Sok. No: 85 vedik Org. San. Bölg. Ostim/ANKARA Tel : (0312) /82/83 Faks : (0312) flleyen Makina Yeni San. Sit. 05 Blok 4. Sok. No: 5 Çorlu/TEK RDA Tel : (0282) Kartal Forklift Gül Sanayi Sitesi G Blok No:1 ISPARTA Tel : (0246) Faks : (0246) Maksoy fl Makinalar zmir Yolu 13. km Özlüce Mevkii N i l ü f e r / B U R S A Tel : (0224) Faks : (0224) Nett Otomotiv D YARBAKIR Merkez Elaz Karayolu 5. km D YARBAKIR Tel : (0412) Faks : (0412) Kayseri Forklift Bayisi Zen Makina Ambar Mevkii Osman Kavuncu Cad. No: 503 Melikgazi/KAYSER Tel : (0352) Faks : (0352) K br s Bayisi ESSSA Enterprises Ltd. Tanzimat Sok. No: 5 Hisarüstü-Lefkofle/KKTC Tel : (0392) Faks : (0392) Özgür Makina Sanayi Keresteciler Sitesi No:13 ERZURUM Tel : (0442) Faks : (0442) Sistem Makina 2. Küçük San Sit. 10. Ada 4.Blok No: 5 AFYONKARAH SAR Tel : (0272) Faks : (0272) fiahinler fl Makinas Yeni San. Sit. D/6 Blok 12/13 Nazilli/AYDIN Tel : (0256) Faks : (0256) Teknik Makina Yefliloba Mah. Metal San. Sit. 1 Nolu Çarfl 13. Sok. 22/24 ADANA T e l : (0322) Faks : (0322) ZEN Makina Ambar Mevkii Osman Kavuncu Cad. No: 503 Melikgazi/KAYSER T e l : (0352) F a k s : (0352) < > 23

13

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Bu küçük s payölçerin ard nda; 58 y ll k deneyim, 4.000 in üzerinde çal flan ve %100 müflteri memnuniyeti var! Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem Is Giderleri Paylafl m Hizmetleri

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

L A SA A M. Ahmet Mercan

L A SA A M. Ahmet Mercan MAS L A SA A T L A N N A M LA Ahmet Mercan A L B A R A K A T Ü R K Ç O C U K YAY I N L A R I ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 29 ÇOCUK K TAPLARI: 15 Derleyen : Ahmet Mercan Resimleyen : smail Özen Editör : Ekrem

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER TANIM Şirketleri müşterilere ve müşterileri şirketlere tanıtan, müşterilerle olumlu ilişkiler geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yürüten kişidir. A- GÖREVLER - Halkla

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Odalar planlama sürecinde bulunmal

Odalar planlama sürecinde bulunmal Servotel Yönetim Kurulu Baflkan Ömer svan: Odalar planlama sürecinde bulunmal Dubai Towers ve Zorlu projeleri konusunda, ülke olarak hatal davran ld n ileri süren Ömer svan a göre, bu tür sorunlar n giderilmesi

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı