Hep birlikte nice y llara > 10 > 14 > 21 >

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hep birlikte nice y llara... 06 > 10 > 14 > 21 >"

Transkript

1

2

3 Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER HMF 2007 ye Antalya da merhaba dedi FUARLAR WIN 2007'de HMF fark Marble Fuar 'nda HMF göz doldurdu MÜfiTER LER M Z fl makinas z bir hayat düflünülemez Hep birlikte nice y llara > 08 > 10 > MÜfiTER LER M Z 20 y l n al nteri 11 > SOSYAL AKT V TE Gam sa ham ni da (Teflekkürler) Hyundai 12 > DEPARTMANLARIMIZ Endüstriyel Sat fl Departman fieffafl k ve dürüstlük ilkemiz 14 > M e r h a b a, HMF Makina ailesinin en yeni üyesi kurumsal dergimiz HMFV ZYON'un birinci yafl n kutlaman n mutlulu unu yafl yoruz. Dergimizin bir y l, her say için yeni haz rl k yap yor olmak ve bir sonraki say da bir öncekinden daha kaliteli ve dopdolu içerik ve görselleri siz okurlar n be enisine sunmak ile geçti. Baflar l bir 2006 y l sonras nda peflpefle gelen iki ödül ile gururland k. Atlet markal depo içi ekipman ürünlerimiz ile bir buçuk y lda Türkiye pazar nda elde etti imiz baflar m z n göstergesi olarak, depo için ekipman üretimi ve çözümleri konusunda dünyada öncü olan Atlet taraf ndan, 2006 y - l nda tüm dünyadaki distribütörleri aras nda Dünyan n En yi Distribütörü ödülüne lay k görüldük. Hyundai fl Makinalar ürün grubumuzla 2004, 2005 y llar nda oldu u gibi 2006 y l nda da yine Dünyan n En yi Distribütörü ünvan na lay k görüldük HMF Makina ailesinin en yeni üyesi kurumsal dergimiz HMFV ZYON'un birinci yafl n kutlaman n mutlulu unu yafl yoruz. Dergimizin bir y l, her say için yeni haz rl k yap yor olmak ve bir sonraki say da bir öncekinden daha kaliteli ve dopdolu içerik ve görselleri siz okurlar n be enisine sunmak ile geçti. SERV SLER M Z Birlikten kuvvet do ar HMF UZUN YOLDA Karadeniz in y ld z Trabzon AKTÜEL Atlet in dilinden A r yükler benim iflim 2007 y l n n ilk üç ay n sene bafl nda koydu umuz hedeflerimize paralel, aktiveler ile dolu geçirdik. HMF ailesinin en önemli bireyleri olan bayilerimiz ile birlikte 2007 y l hedef ve stratejilerimizin paylafl ld bayi toplant m z gerçeklefltirdik. Y l n ilk çeyre inde yer alan iki önemli ulusal fuar; Win ve Marble fuarlar na Hyundai ve Atlet markal ürünlerimiz ve dikkat çekici stand m zla kat ld k. Bu sene dördüncüsünü gerçeklefltirdi imiz Hyundai-Kore gezisi yine tüm kat l mc lar etkiledi. Hyundai'nin k sa zamanda kurdu u teknoloji üssü ve büyüklü ü tüm müflterilerimizi büyüledi. 15 > 20 > 21 > Bu say m zda iki müflterimizi; Genç Kardefllerin kurucusu Adil Genç ve Terlemez nflaat kurucusu Memik Terlemez'i ziyaret ettik. Her ikisininde hafriyatç l a olan tutkular n n yer ald söyleflileri keyifle okuyaca n z umuyorum. Her say da oldu u gibi bu say m zda da bayilerimizin, servislerimizin ve çal flanlar m z n bizim için ne kadar önemli olduklar n belirtmek isterim. Her biri bizim ailemizin bir parças d r. Bayilerimizi tan tt m z köflemizde bu say da çiçe i burnunda bayimiz Zen Makina'ya yer verdik. HMF Makina'n n ilk bayan bayisi Selda Han m ve onun baflar s n n s rr n yak ndan ö renme imkan bulacaks n z. HMF MAK NA VE SERV S SAN. VE T C A.fi. Yayg n süreli yay n Üç ayda bir yay mlan r. Bu dergide yay nlanan haber, foto raf ve yaz lar izin al nmadan kaynak gösterilerek dahi kullan lamaz. Tipografik hatalar ba lay c unsur teflkil etmez. mtiyaz Sahibi Tamer Öztoygar HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: Kartal- stanbul Sorumlu Yaz flleri Müdürü Reyhan U urlu Yücel HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: Kartal- stanbul Yay n Kurulu Ömer Uzun, Serhad Taflk nmeriç, H.Nüzhet Gökberk, Sinan K rgül, Bora Ça larcan, Elvan Küçükdemiral, P nar Topkaya Yönetim Adresi HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: Kartal- stanbul Tel: (Pbx) Faks: Yap m Rota Yay n, Yap m, Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Faks: Yaz flleri Cihan Ald k Günefl Yenal Duygu Uz Koronel Görsel Uygulama Yavuz Karakafl Yasemin Can Bask Tarihi May s Bask Tor Ofset Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza a fiiflli- stanbul Tel: (PBX) Da t m HMF MAK NA VE SERV S SAN. VE T C. A.fi. Trabzon Servisimiz Birlik Makina'y ziyaret ettik. Kendilerinin müflteri odakl hizmet anlay fl na tan k olduk. Bu vesile ile HMF Uzun Yolda köflemizde Trabzon ilimizi ve misafirperverli ini dile getirdik. Çal flanlar m z bizim çok de erli. HMF ailesinin tüm bireyleri firmam za katma de er katan bir tak m. Bu say m zda Endüstriyel Sat fl ekibini ve çimizden Biri köflesinde ise Finans Yönetmeni Esma Y lmaz' tan ma imkan bulacaks n z. Bir sonraki say m zda yeniden buluflmak üzere sa l cakla kal n. S a y g l a r m l a, Tamer Öztoygar Genel Müdür > 05

4 HABERLER HMF 2007 ye Antalya da merhaba dedi 2006 y l sat fl hedeflerini baflar yla yakalayan HMF Makina 2007 ye h zl girdi. HMF Makina, 2007 y l hedef ve stratejilerini Antalya bayi toplant s nda tüm bayileriyle paylaflt. Türkiye inflaat sektörünün h z kazanmas yla makina sat fllar ndaki art fl olumlu de erlendiren HMF Makina Genel Müdürü Tamer Öztoygar, baflar lar n n tesadüf olmad n söyledi. Öztoygar, Hyundai fl Makinalar ile iflbirli imiz çok güçlü ve bizi desteklemeye devam ediyorlar. Geçmiflte de hatta kriz dönemlerinde de Türkiye'deki varl klar n sürdürdüler. Türkiye onlar için önemli bir ülke. Burada olmaya devam edecekler dedi. Tamer Öztoygar, 2004, 2005 ve 2006 y l nda Hyundai'nin dünya genelindeki en iyi distribütörü seçildik. Bu çizgimizi devam ettirece iz diye konufltu. fl makinalar pazar nda 2006 y l nda bütçe hedeflerini gerçeklefltirdiklerini ve 2007 y l nda da pazarda liderli i yakalayacaklar n belirten Öztoygar, Bayi a m z geniflletmeyi ve pazar pay m z art rmay hedefliyoruz dedi. fiampiyonlar Antalya'da bulufltu 2004, 2005 ve 2006 da Türkiye ekskavatör flampiyonu HMF gibi Güney Kore'nin futbol y ld z Hyundai Ulsan da kamp ve haz rl k maçlar için Antalya'ya geldi. Faaliyet gösterdi i bütün alanlar n lider markalar aras nda yer alan Hyundai, ekonomideki gücünü sporun enerjisi ile birlefltirdi i Hyundai Ulsan futbol tak m n haz rl k kamp için Antalya'ya getirdi. Haz rl k maç ve kamp için gelen, Güney Kore'de lig flampiyonu olan Hyundai Ulsan futbol tak m na, Antalya'da, Hyundai Türkiye Ofisi yöneticileri ile HMF Makina yetkilileri de efllik etti. Hyundai Ulsan' n 3 fiubat 2007 Cumartesi günü Gloria Verde'de Rusya 1. lig tak m FC Torpedo Moscow ile gerçeklefltirdi i haz rl k maç, Hyundai Türkiye Ofisi Direktörü E.S. Lee, HMF Makina Genel Müdürü Tamer Öztoygar ve HMF Türkiye bayilerinin kat l m ile gerçekleflti. Dostluk karfl laflmas skora da yans d ve iki tak m n mücadelesi 1-1'lik eflitlikle sona erdi. HMF ödüle doymuyor HMF Makina, Hyundai Construction Equipment / Kore Merkez taraf ndan 2004 ve 2005'te Dünyan n En Baflar l Distribütörü seçilmiflti. HMF, 2006 y l nda da gösterdi i üstün performans neticesinde yine ayn ödüle lay k görüldü. Bu y l dördüncüsü düzenlenen geleneksel Kore gezisi Mart tarihleri aras nda gerçekleflti. Burada düzenlenen ödül töreninde HMF Makina ad na Genel Müdür Tamer Öztoygar 2006 Y l n n En Baflar l Distribütörü ödülünü ald. Ayr ca HMF Makina, uluslararas çaptaki baflar lar na bir yenisini daha ekledi. Depo içi ekipman üretimi ve çözümleri konusunda dünyada öncü olan Atlet taraf ndan, 2006 y l nda tüm dünyadaki distribütörleri aras nda Dünyan n En yi Distribütörü ödülüne HMF Makina lay k görüldü. Maden flletmeleri'ne HMF deste i Adana Çukurova Üniversitesi'nde 8-9 Mart da düzenlenen Maden flletmeleri fl Sa l ve Güvenli i Sempozyumu'na Türkiye'nin çeflitli yerlerinde bulunan maden iflletmelerinden 215 delege kat ld. flletmelerin yan s ra ö rencilerin ve maden odalar ndan yetkililerin hem konuflmac hem de delege olarak kat ld sempozyumda, sponsor olan firmalara stant açma ve tan t m yapma imkan sa land. Bu y l HMF'de e itim y l Bu seneki vizyonunu e itimler üzerine kurgulayan HMF, 2007 y l na h zl girdi. Personelinin gerek ürün gerek servis gerekse sat fl sonras hizmete odakl e itimlerinin yan s ra Temel E itim ve Empati Gelifltirme Program 'n n ilki Ocak'ta Gren Park Otel'de gerçeklefltirdi. ki grupta yap lan e itimlerin ikincisi fiubat'ta gerçekleflti. Bu program n ard ndan Yönetim Becerilerini Gelifltirme E itimi Ocak ta gerçekleflti. fiirket içi tüm müdür ve direktörlere verilen e itimde liderlik, koçluk ve yöneticilikle ilgili faydal grup çal flmalar yap ld. HMF Makina'n n yan s ra Garmin GPS Sistemleri, Kula Da Alt n Madeni, Aykar Maden Giysi ve Ekipmanlar, Nitromax Makina Kimya, Oldham Gps Sistemleri de sempozyuma kat lan di er firmalard. HMF, Adana Bayisi Teknik Makina ile sempozyuma ve ulafl m sa layan araçlara sponsor oldu. Maden flletmeleri ne HMF'nin anlat lmas ve tan t m n n yap lmas aç s ndan çok faydal geçen sempozyumda kat l mc lara, promosyon olarak çanta da t ld. Broflürlerle de kat l mc lara ürünleri daha yak ndan inceleme f rsat sunuldu. Ayr ca fuarda kat l mc ve sponsor olarak bulunan firmalar n ekskavatör ihtiyac oldu u tespit edildi ve görüflmelere baflland. Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisli i Bölümü ile yap lan görüflmelerde ise bilgi paylafl m ve dergimiz HMFV ZYON için makale deste i sözü al nd Servis Toplant lar HMF'nin Türkiye'deki tüm servislerinin kat - l m yla gerçeklefltirilen e itimleri Antalya Titanic Otel'de düzenlendi. ki haftal k yo un bir program dahilinde gerçekleflen e itimler, Kore merkezden gelen e itmenler taraf ndan verildi. E itimde özellikle mutlak müflteri memnuniyetinin üzerinde duruldu. 06 < > 07

5 FUAR WIN 2007'de HMF fark Avrasya'n n en büyük imalat endüstrisi fuarlar ndan WIN, 2006 y l nda ulaflt 58 ülkeden 92 bin profesyonel ziyaretçi say s n 2007'de 60 farkl ülkeden toplam 125 bin ziyaretçiye ç kard. HMF, Atlet taraf ndan 2006 Dünya Distribütörü seçilerek fuar n gözdesi oldu. Atlet Depo çi Ekipmanlar fuarda oldukça ilgi çekti. Hem kat l mc hem ziyaretçi say s artan WIN Fuar bu y l fiubat ve 8-11 Mart olmak üzere iki fazda yap ld. lki 2001 y l nda düzenlenen WIN Fuar net sat fl alan nda alt y lda yüzde 240 art fl sa lad. WIN Fuar 'n düzenleyen Hannover Messe Bileflim Fuarc - l k' n Genel Koordinatörü Nezih Kazankaya, 2007 y l nda fuarda 1203 do rudan kat l mc n n yer alaca n belirterek, ABD, BAE, Belçika, Çin, Fransa, Hollanda, ngiltere, ran, srail, Yunanistan gibi 21 ülkeden 194 kat l mc n n bulundu unu söyledi. Marble Fuar 'nda HMF göz doldurdu Marble-Uluslararas Do altafl ve Teknolojileri Fuar 'n n 13 üncüsü, 28 Mart-31 Mart 2007 tarihleri aras nda, Uluslararas zmir Fuar Alan 'nda her y l oldu u gibi yo un ilgi alt nda gerçekleflti. Kat l mc say s n n ilk kez bin baraj n aflt fuar, 251'i yabanc, 787'si yerli, toplam 1038 firmaya ev sahipli i yapt. Her sene geleneksel olarak zfafl taraf ndan düzenlenen zmir Mermer Fuar 'nda bu sene HMF Makina, fuarda en dikkat çeken firma o l d u. 350 m 2 büyüklü ündeki stand nda, Hyundai marka ifl makinalar, yükleyici, forklift ürünleri ve Hydro Khan marka k r c lar yla büyük be eni toplad. Fuarda HMF Makina, R360LC7A ve R450LC7A model ekskavatörler; HL770-7A model yükleyici; SG1200S, SG2800S ve SG3300S model k r c lar; R80-7 ve HSL650-7 model mini ifl makinalar ile 45DS-7 V400 ve HDF30-5 T470 model forkliftleri sergiledi. HMF Makina taraf ndan düzenlenen SMS kampanyas da fuar ziyaretçileri taraf ndan büyük ilgi gördü. Kampanyada, gönderilen her mesaj karfl l nda ziyaretçilere HMF'yi hat rlatacak bir hediye verildi. lk faz fiubat tarihlerinde gerçekleflen fuarda makina, kaynak ve yüzey gibi alanlar vard. Hyundai ve Atlet gibi iki güçlü markan n Türkiye temsilcisi HMF Makina da WIN Fuar 'na Hyundai Forklift ve Atlet Depo çi Ekipmanlar ile kat ld. Stand yla da göz dolduran HMF nin sveçli markas Atlet ödüle lay k görüldü y l nda Dünyan n En yi Atlet Distribütörü ödülü alan HMF, Atlet ürünleriyle fuar n gözdesi oldu. HMF Makina'ya 'En yi fl Orta ' ödülü fl makinalar ve depo tafl mac l alanlar nda dünyan n lider markalar n Türkiye'ye getiren HMF Makina, 2005 ve 2006 y l nda Hyundai fl Makinalar ile Dünyan n En yi Distribütörü seçilmiflti y l nda da distribütörü oldu- u sveçli Atlet Depo çi Ekipmanlar' n en iyi ifl orta seçilerek baflar l çizgisinden sapmad. Depo içi ekipman ve istifleme çözümleri konusunda dünyada öncü marka olan Atlet bundan bir buçuk sene önce Türkiye'ye girdi. Distribütörlük için baflar lar yla göz dolduran HMF Makina'y seçen Atlet yetkilileri, markalar n n k sa zamanda Türkiye pazar nda yerini almas ndan oldukça memnunlar. Ümitli de iliz; eminiz HMF fl Gelifltirme Müdürü Serhad Taflk nmeriç, Atlet markas yla reach truck, akülü transpalet, platformlu akülü transpalet ve stac k er olmak üzere dört ürünle fuara kat ld klar n söylüyor. Atlet Depo çi Ekipmanlar 'n n distribütörlerinden biri olarak Türkiye'de yap lanmaya bafllamalar ndan bir buçuk sene geçmesine karfl l k Atlet markas n baflar l noktalara tafl d klar n söylerken al nan ödülün bunun kan t oldu unu belirtiyor. Her sene geleneksel bayi toplant lar düzenlenir ve genel bir de erlendirme yap l r; sat fl performanslar de erlendirilir. Dünyan n en iyi distribütörlerinin seçildi i organizasyon bu sene spanya Malaga'da yap ld ve HMF olarak 2006'da Dünyan n En yi Distribütörü Ödülü'ne lay k görüldük. Bizim için çok büyük teflvik oldu ve bizi 2007 senesi için umutland rd. Yeni pazara girmifl bir ürünün direkt sat fl odakl düflünülmesinin do ru olmayaca n bildi imizden stratejimizi kiralama üzerine kurduk y l nda da kiralamalar m z istedi imiz gibi oldu. Atlet'i Türkiye'de iyi konumland rd k ve referans müflteriler kazand k. Türkiye'nin ilk 100 firmas ndan 7-8 tanesi bizim müflterimiz ilkler y l olacak HMF Endüstriyel Sat fl Müdürü Nüzhet Gökberk, 2007 y l ndan oldukça umutlu. Hyundai Forkliftlerde 2006 y l hedeflerini tutturduklar n ama genel olarak s e kt ö rde dalg a- l a nm alar yafl an ab i ld i in i belirten Gökberk, geliflen sektörlere paralel olarak forklift kullan m n n da artaca n söylüyor. Nüzhet Gökberk 2005 y l ndan 2006 y l na %20'lik art fl gösteren Hyundai Forkliftler, 2007 y l nda ilk defa üretilecek modelleriyle daha da dikkat çekecek. lk kez böyle bir fuarda 7 tonluk bir makina sergileniyor. Bu sene birkaç firmayla birlikte biz de 3 ayr tonajdaki forkliftlerimizle yerimizi ald k. Bu senenin ortalar na do ru da ilk kez üretilecek olan 10 ton, 12 ton, 13,5 ton ve 16 tonluk forkliftler ülkemize gelecek. Pazar n buna ihtiyac var diye düflünüyoruz diyor. HMF'nin göz bebe i Selda Duruöz, HMF fl Gelifltirme Müdürü Serhad Taflk nmeriç'in tabiriyle En gelecek vaat eden ve bu ifle en çabuk adapte olan bayi. Atlet Depo çi Ekipmanlar 'n n ve Hyundai Forkliftlerin Kayseri bayisi olan Duruöz, ayn zamanda HMF'nin ilk ve tek bayan bayisi May s ay ndan bu yana Kayseri de hizmet veriyor. Hyundai ve Atlet'in Kayseri de ad n hakl konuma tafl mas nda en büyük rol kendisine ait. Ayn zamanda da servis hizmetini müflterilerine sunuyor. Fuarlar n kendilerine çok fazla katk s oldu unu düflünen Duruöz, 2006 y l n oldukça iyi bir noktada kapatm fl; 2007 y l ndan da oldukça umutlu. 08 < > 09

6 MÜfiTER LER M Z fl makinas z bir hayat düflünülemez 20 y l n al n teri Genç Kardefller Hafriyat' n kurucusu Adil Genç bugün abisi ve kardefliyle birlikte çal fl - yor. Erzurum'un Taflp nar Köyü nden olan Genç, amcalar ve köyündeki birçok insan gibi hafriyat ifliyle u rafl yor. Yar ömrü flantiyelerde geçmifl usta hafriyatç n n. Hayat n n bu sene 43. senesinde. fiantiye flartlar n n oldukça a r oldu unu anlatan Adil Genç, Yaz n s cak ve toz, k fl n çamur ve balç k bizim iflimiz. Bunun ortas yoktur diyor. Bizde soruyoruz kendisine... Bir hafriyatç n n hayat hep böyle mi geçer? Hay r böyle de il tabii. Bu anlatt m iflimizin zor yanlar ama iyi yanlar da var. Bu ifle al - flan bir daha b rakamaz mesela. Hafriyatç lar n çok eskileri mesle i b rakt ktan sonra geri döndüler. Herhangi bir sektöre girdi inde hafriyatla alakal al flkanl klar n ar yor insan ve geri dönüyorlar. Neden al flkanl k yarat yor bu sektör? Hafriyatç l k her fleyden önce hareketli bir ifl. Biz de bu flekilde yetiflmifliz. Böylesi bir sektörde pasif olamazs n z zaten. Çocuklar n oynad araba maketlerini düflünün; onlar ne kadar zevk al yorlarsa biz de çal flt m z ifl makinalar ndan o kadar haz al yoruz. Bunlar da bizim oyuncaklar m z. Kald ki bizim çal flma sürelerimiz di er sektörlere oranla çok daha fazla. Güzel olan taraf ; hareketlilik ve canl l n sa lad dinamiklik. Hafriyatç lar n en büyük sorunu ise say ca fazlalaflan sektör çal flanlar ndan dolay afla ya düflen birim fiyatlar. Yani ekonomik nedenlerden ötürü bazen yap lan ifl zevkli olmaktan ç k yor. Hafriyat ifli ile u raflan insanlar n ortak bir sorunu olarak, sadece para kazanmaya odaklanm fl insanlar n sektörünüzdeki varl - sizi olumsuz etkilemiyor mu? Bu ifl, çocukluktan bafllayarak yap l r ve ancak o zaman hakk verilerek ve zevk al narak çal fl l r. kinci bir ifl yapacak olan insanlar n do rudan bizim sektörümüze yöneliyor olmas s kça karfl laflt m z bir durum. D flar dan da çok basit gözüküyor ama iflin içine girseler bu kadar kolay olmad n görürler. flin içinde olmadan baflar gelmez. Bu iflin profesyonelce yap lmas laz m. Sadece iflin bafl nda olan de il, çal flanlar n da profesyonel olmas gerekir. Kendisini iyi yetifltirememiflse baflar l olmak söz konusu de il. Yat r m amac yla makina alan insanlar n yapt ancak hobi olarak de erlendirilir. Biz bu ifle ciddi bir meslek olarak bakt m z için o tip u rafl içinde olan insanlar ciddiye alm yoruz. Hafriyat sadece makinayla yap lm yor, ekipman n da tamam olmas gerekir. Avrupa Yakas Hafriyatç lar Derne i yönetiminde oldu unuzu biliyoruz. Buradaki faaliyetlerinizden söz eder misiniz? Bu derne in kurulufl amac ; bu sektör içinde olan arkadafllara yard mc olmak, sorunlar - m z paylaflmak. Aktif olarak 2005 senesinde faaliyete geçen derne imizde flu an üzerinde durdu umuz konu döküm yerlerinin tahsisi meselesi. Bu konuyla alakal belediye baflkanlar yla ve hükümet yetkilileriyle görüfltük. Ama onlara bölge tespiti ve bu bölgelerin raporlamas n yapmam za ra men problem çözülmedi. stanbul un tafl topra alt n derler; inflaat da bu noktada keskin bir durumda. Mesle- in tecrübelileri olarak stanbul un çarp k yap laflmas na çözüm önerileriniz neler o l u r? Bu soruna genifl bir yelpazede bakmak laz m. stanbul bafltan afla ya gözden geçirilmeli. Mahalle mahalle de erlendirilip yanl fl yap - lanm fl ve do ru kullan lmayan yerleri y k p bafltan infla etmek gerekir. 250 konutun oldu u alan konutla çözersiniz. Çok katl binalar yap larak hem daha fazla insan n yaflamas n sa lars n z hem de mahalle aralar genifllemifl olur. Tabii her yap lan projenin de sa lam etütlerle gerçeklefltirilmesi gerekiyor. Mesle inizin duygusal yanlar nelerdir? D flar dan bak ld nda hiç de duygusal yan yokmufl gibi gözükür ama bizim mesle imizde makinay görmeden yaflayamayacak, hasta olacak insanlar var. Parayla pulla ifli yoktur adam n. Kamyonun sesini duymadan, ifl makinas n n hareketini görmeden yapamayacak insanlar var. San r m ileride ben de bunlardan biri olaca m. HMF ile iliflkileriniz nas l? Sizlere verilen hizmetten memnun musunuz? Ben HMF yi Murat Bey ile tan d m. HMF, Murat Bey den dolay çok flansl diyebilirim. kili iliflkilerde mükemmel insanlar. Ben Hyundai yi 2005 te alm flt m da bir makina daha ald m. Markay Kore den biliyordum zaten. Çok büyük bir firma oldu una gözümüzle flahit olduk. Hiçbir s k nt m z yok. Makinalar almadan önce de kullananlara sordum. Zaten dünya standartlar n yakalamas için belli kriterlerde olmas laz m. Yoksa dünyaya mal satamaz. K sa zamanda bu fark da ortaya koydu. Türkiye deki at l m da HMF ile yakalad. leriki dönemde daha büyüklerini almay düflünüyoruz. Hem az yak - yor hem de fiyat aç s ndan di erlerine göre hesapl. Kendi öz kaynaklar ile yap l yor olmas bundaki en büyük etken. Terlemez nflaat 1987'den bu yana Gaziantep'te baflar l bir grafik çiziyor. Gaziantep'te ve Organize Sanayi Bölgesi'nde hafriyatç l k dendi inde akla ilk gelen isim Terlemez nflaat oluyor. Gaziantep'te büyük projelere att klar imza ile isimlerini duyuran Terlemez Kardefller 20 sene önce traktör ve kepçe ile ifle bafllarlar. Babadan devrald klar inflaat iflleri asl nda onlar n önceden çizilmifl kaderleri gibidir. fllerini severek yapan Terlemez Kardefller baflar lar ndaki s rlar da bu sevgiye ba l yorlar. Her insan n karakteristik özellikleri vard r. Terlemez nflaat' n kurucular ndan Memik Terlemez'in de belirgin özelli i etraf ndakilere karfl babacan duruflu. lkokula giderken ö retmeni taraf ndan tespit edilen bu özelli i kendisinin o zamandan beri Dede diye tan nmas na vesile olmufl. Bugün Gaziantep'te Dede kim diye sorsan z herhalde inflaat sektöründe çal fl p da tan m yorum diyecek yoktur. Memik Terlemez ilkokula gitti i y llarda ö retmeni kendisine Evlat, sen arkadafllar nla olan iliflkinde, onlara arkadafll k de il, baba ve dede flefkati veriyorsun. Bundan sonra lakab n Dede olsun demifl. O gün bu gündür herkesin Dede diye tan d Memik Terlemez, kendisine Memik denmesinden de pek hofllanm - yor asl nda. Zira bu lakab oldukça benimsemifl. Gaziantep'te hat r say l r ifllere imza atan Dede ve kardeflleri Organize Sanayi Bölgesi'nde y llard r çal fl yorlar. Birçok büyük proje içinde yer alan Terlemezler büyük inflaat firmalar n n hafriyat tafleronlu unu yap yorlar. Merinos Hal Fabrikas 'n n m 2 ' l i k hafriyat, Dedeman Otel nflaat 'n n hafriyat, Metro Market nflaat n n m 2 'lik hafriyat, Naksan Plastik Fabrika nflaat 'n n m 2 'lik hafriyat ifllerinden baz lar. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Ortado u Fuar Alan 'n n m 2 'lik hafriyat ise devam eden ifllerinden bir tanesi. Halil Terlemez, Dede, Mehmet Terlemez ve Ömer Terlemez inflaat ifllerinin üstesinden gelirken Ali Terlemez ise torna atölyesinin bafl nda duruyor. 9 kamyon, 6 Hyundai ekskavatör, 2 Hyundai yükleyici, 1 silindir, 1 dozer ile hizmet veren Terlemez nflaat' n bünyesinde 35 kifli çal fl yor. Hyundai fl Makinas n tercih etmelerindeki nedenin sa laml k, iyi fiyat politikas, sat fl sonras hizmetin kaliteli oluflu, servis deste inin tam ve zaman nda al nmas yla aç klayan Dede bak n HMF çal flanlar için neler düflünüyor: Asl nda bakarsan z makinalar aras nda çok radikal farkl l klar yok. Hyundai'nin sayd m nedenlerden ötürü tercih edilirli i var ve tüm dünyada kalitesini gerek otomotivde gerek gemi inflaat nda, gerekse ifl makinalar nda kan tlam fl bir marka. Ama tercih edilmesindeki esas neden HMF çal flanlar n n güler yüzlü olmas ve befleri iliflkileri her zaman ön planda tutmas. Ben gecenin bir yar s arad mda bile gereken hizmeti tam olarak alabiliyorum. Bu hizmeti sa layan nadir firmalardan birisi HMF. Biz Terlemez Kardefller olarak HMF'den ve Adana Bayi Teknik Makina dan son derece memnunuz. Kendilerini uzun zamandan beri tan r z. fiu an 6 adet Hyundai ekskavatör ve bir adet de Hyundai yükleyicimiz var. Bu say zamanla art a c a k t r. Hafriyatç l n geliflime aç k bir meslek oldu unu düflünen nam- de er Dede, babadan devrald mesle i iki çocu una da afl lam fl. Meslek lisesine giden iki çocu unun da ileride Terlemez nflaat' n yeni Dede leri olaca n söylüyor. Befl erkek, befl de k z kardeflten oluflan Terlemez Ailesi'nde inflaatç l sevmeyen yok gibi. Bak n Dede hafriyatç l a olan tutkusunu nas l dile getiriyor: Benim e er ofiste iflim yoksa ço unlukla makinalar n en çok bulundu- u yere giderim. Onlar n çal fl rken ç kard ses bana türkü gibi geliyor. Ben o seslerin içinde büyüdüm ve ekme imizi bu seslerin içinde kazan yoruz. Onlar olmadan hayat n zevki ç km yor. 10 < > 11

7 SOSYAL AKT V TE Gam sa ham ni da Kore art k bizden birisi gibi oldu Bu sene dördüncüsü gerçeklefltirilen Kore gezisine, 40 kiflilik bir müflteri grubunu kat ld. HMF Makina Sat fl ve Operasyon Direktörü Ömer Uzun geziyi ve Kore'yi HMFV ZYON okurlar için de erlendirdi. Ülkemizde Hyundai fl Makinas kullanan müflterilerimizin sahip olduklar makinalar n n üretim aflamas n, Güney Kore'de bulanan fabrikalar n büyüklü ünü ve Hyundai'nin teknolojide ne kadar ilerledi ini göstermek için düzenledi imiz bu gezide gelenlerin oldukça etkilendi ini gözlemledim. Genel merkezin HMF'ye olan bak fl aç s n n ne kadar üst düzeye ç kt n anlam fl olduk hep birlikte. Geçti imiz iki senede oldu u gibi bu senede en baflar l distribütör seçilerek baflar m z perçinlemifl olduk. Ödülün verildi i gece yap lan konuflmalarda HMF'nin ald bu baflar n n tesadüf olmad n duymak oldukça güzeldi. Bizim bu baflar m z n ard ndan Türkiye'ye bir sene içerisinde kurulmas planlanan yedek parça üssünün haberini de almak bizleri heyecanland rd. Baflta, baflka bir ülkede yap lmas planlanan bu yedek parça üssünün HMF'nin göz dolduran baflar s n n ard ndan Türkiye'de kurulmak istenmesi bizi ayr - ca sevindirdi senesine kadar üretimde ve sat flta rekor düzeye ulaflmaya çal flan Hyundai fl Makinalar, yak n zamanda 50 ve 80 tonluk makinalar ve de iflik modelleri üretecek. Kore Savafl' nda verdi imiz flehitler nedeniyle bizleri kardeflleri gibi görüyor Kore insan. Ulsan'daki flehitli i ziyaretimiz s ras nda oldukça duygulu anlar yaflad k. Hem gurur duyduk hem hüzünlendik. Y llar öncesine dayanan bu kardefllik ba lar bugün daha da pekiflmifl durumda. nan yoruz ki bundan sonraki dönemde bu sa lam iliflki artarak devam edecek. (Teflekkürler) Hyundai HMF Makina'n n müflteri ve bayilerine yönelik geleneksellefltirdi i Kore gezilerinin dördüncüsü Mart tarihleri aras nda gerçekleflti. Otomotiv, gemi yap m, ifl makinas imalat gibi endüstriyel sektöre genifl bir yelpazede hizmet veren dünyaca ünlü Hyundai, merkezinin bulundu u Kore'de tüm dünyadaki distribütörlerini a rl yor. ki senedir Hyundai'nin Dünyan n En yi Distribütörü olan HMF, bu sene de birincili i kimseye b rakmad. HMF, bu sene üçüncü defa En yi Distribütör Ödülü nü ald. Gelenekselleflen Kore gezileri s ras nda düzenlenen törende HMF nin ödülünü Genel Müdür Tamer Öztoygar ald. 12 < > 13

8 DEPARTMANLARIMIZ fieffafl k ve dürüstlük ilkemiz Baflar için sorumluluklar n z n bilincinde olman z gerekir. Her makina sat fl o baflar ya bir ad m daha yaklaflman z sa lar. Ben sat fl iflini çok seviyorum ve sat fl oldukça bu bana büyük mutluluk kat yor. Müflteriye ürün satt ktan sonra iflimiz bitmiyor. Müflterilerimizi ziyaret ederek onlarla olan iliflkilerimizi sa lamlaflt r yoruz ki bu da iflimizin en önemli noktalar ndan biri diyor Nüzhet Gökberk ve devam ediyor... Üç k z çocu u babas olan Yi iter, hemen her Trabzonlu gibi hamsiyi çok seviyor. Ne var ki sevdi i hamsiyi tutmaya vakit bulam yor. Haddinden fazla çal fl p kusursuz ifller ç karman n peflinde olan Yi iter, vakit buldukça ailesiyle Karadeniz'in yemyeflil yaylar nda vaktini geçiriyor. SERV SLER M Z/Birlik Makina Endüstriyel Sat fl Departman 'n n di er departmanlardan fark nedir? HMF dedi imiz zaman ifl makinalar daha a rl kta gibi görünüyor. Hyundai 2000'de forklift üretmeye bafllad ; biz de 2003 y l nda faaliyetlerimize h z kazand rd k. Bu ürün yeni oldu u için insanlar HMF'yi ifl makinas ithalatç s ve sat c s olarak alg lad lar. Bu yüzden ister istemez forklift, ilk etapta geri planda gibi hissedildi. Bu alg y biz h zl bir flekilde büyüyerek de ifltiriyoruz. Hyundai nin, ifl makinalar n n yan s ra, forklift alg s n nas l yerlefltiriyorsunuz? Asl nda bizim forklift satt m z insanlarda alg lamada herhangi bir problem yaflam yoruz. Belki ifl makinas sahipleri HMF'yi sadece ifl makinalar distribütörlü ü yapan bir yer olarak alg l yor olabilir. Ama sanayiciye gitti inizde Hyundai'yi marka olarak herkes biliyor. Hyundai Forklift'i de iyi kötü sanayicilerin ço- u bir yerlerden biliyorlar. Bu yüzden ürünümüz geri planda kal yormufl gibi düflünmüyoruz. Hem Hyundai markas n n bilinirli i sayesinde forklifti bilmeyenlere de tan t m yapm fl oluyoruz. Böylece ifl makinalar m z n yan s ra forklift bilinicini de oturtuyoruz. Di er markalar n yan nda Hyndai Forklift'in fark n nas l ortaya koyuyorsunuz? Asl nda y llar s k nt l bir dönemdi. Çünkü o y llarda ilk defa bu pazara giriyorduk. Ürünü tam olarak tan mad n zdan nas l bir performans yakalayaca n z bilmiyorsunuz. Bu bir dezavantajd ancak 2004'ten sonra piyasada rahatlama bafllad. fiu anda ise kronik hiçbir ar zam z yok. Makinam z n veriminden ve kullan m ndan, kullananlar çok memnun. Herkes makinam z çok seri buluyor, performans n be endiklerini dile getiriyor. Bununla birlikte servis deste inde de hiç s k nt yaflanm yor. Makinan n kendi performans iyi ve yak t tüketimi az. Di er markalara göre daha seri oldu u, operatörler taraf ndan dile getiriliyor. Endüstriyel Sat fl Departman Kaç senedir ifl makinas sektöründesiniz ve neden HMF'yi seçtiniz? 1984 den beri sat fl ve pazarlama yap yorum. Bunun senesi ifl makinas sektöründe geçti. 6-7 senedir inflaat malzemesi sektöründeydim. HMF Türkiye'nin tan nm fl köklü firmalar ndan biri. Bu benim için gurur verici bir durum. Beraber çal flt m kifliler ve ortam s cak ve samimi. Birçok kararlar kendi inisiyatifinizle verebiliyorsunuz. Departman n zdan bahseder misiniz? 4 sat fl temsilcisi ve bir de asistan m z mevcut. Onlara bir yönetici olmaktan ziyade bir a abey olarak yaklaflmaya çal fl yorum. Uzak durdu unuz zaman çal flma arkadafllar n z da sizden uzak oluyor. Çal flma temposunun iyi olmas iliflkilere ba l. Sert mizaçta, hiçbir fleyi paylaflmayan bir insan olsam burada bu kadar verimli bir ortam bulunmazd diye düflünüyorum. Benim için de ayn fley geçerli. Çok sert bir amirim olsa, ben de içime kapan r farkl aray fllara geçebilirim. Departman m zdaki arkadafllar m z uzmanlaflm fl kifliler. Ço- unlukla sahada olurlar. Yeni müflteri taramas yaparlar. flinizin duygusal taraflar var m? Sevmeden hiçbir fley yap lamaz. Bu yüzden bu ifli sevmeniz gerekiyor. Baflar için sorumluluklar n z n bilincinde olman z gerekli. Her makina sat fl o baflar ya yaklaflman z sa l yor. Ben sat fl iflini çok seviyorum ve sat fl oldukça bu bana büyük mutluluk veriyor. De iflik çevreler ediniyorsunuz. Endüstriyel Sat fl Departman Müdürü Nüzhet Gökberk K zlar yla arkadafl Aslen Adanal olan Nüzhet Gökberk TÜ Metalürji mezunu. Biri Baflkent Üniversitesi'nde di eri ise lisede okuyan iki k z çocu u var. Onlara babadan çok arkadafl oldu unu söyleyen Gökberk, yo un ifl temposundan arta kalan zamanlarda k zlar yla ilgilenebiliyor. Bal k tutmaktan oldukça zevk alan Nüzhet Gökberk buna art k fazla vakit ay ramamaktan yak n yor. Trabzon'a has bir misafirperverlikle karfl lan - yoruz Birlik Makina ziyaretimizde y l nda 3 ortakl olarak kurulan Birlik Makina, organizasyon yap s n en baflta bilinçli bir flekilde kurarak yol alm fl. Yetkili servisliklerinin d fl nda yetkili bayili i de bulunan Birlik Makina'n n servisinin bafl nda Halil Yi iter bulunuyor. Okuldan sonraki y llarda neredeyse tüm akrabalar - n n içinde bulundu u ifl makinas sektörüne kendisi de dahil olmufl. Day s n n teflviki ve ö retilerini dikkate alarak mesaisine bafllayan Yi- iter, 1995 y l nda Birlik Makina'y ortaklar yla birlikte hayata geçirmifl. Birlik Makina bugün, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Bayburt, Gümüflhane'ye hizmet veriyor. Yaln z, servise ilk giriflimizde hiç makina tamirinin yap lmad dikkatimizi çekti inde kendilerine bunun nedenini sorduk. fiakayla kar fl k ald m z cevap bizi tebessüm ettiriyor: Hyundai fl Makinas kolay kolay ar zalanm yor ki biz ne yapal m? Y llardan beri ifl makinas sektöründe bulunan Yi iter, Hyundai fl Makinas 'n n teknik anlamda di er makinalara oranla farkl l klar n ortaya koyman n pek de zor olmad n söylerken asl nda biraz önce aktard klar n n flaka olmad - n n alt n çiziyor: Hyundai teknoloji harikas bir makina. Bizim makinalar m z da her noktaya bilgisayar donan m dahilinde müdahele ediyoruz. Bunu da belli e itimlerin gözetiminde gerçeklefltiriyoruz. Bir çok ifl makinas nda do all k önemlidir. Hyundai için 'orijinal' kelimesini çok rahatl kla kullanabiliyoruz. Kore ziyaretlerinde de Hyundai'nin büyüklü üne canl flahitlik ettiklerini söyleyen Yi iter, Dünyaya meydan okuyorlar adeta. Gemi, ifl makinas, iletiflim ve otomotiv sektöründe söz sahibi olmufllar. Ve bu baflar n n s rr sadece çal flmak. Bu markan n, HMF ailesi bünyesinde temsilcili ini yapmak gurur verici diyor. Ayr - ca kusursuz müflteri memnuniyeti düflüncesini yerine getirme ad na yap lan e itimleri de çok yerinde bulan Yi iter, bizzat kat ld klar bu e itimler sayesinde daha da gelifltiklerinin alt n çiziyor. Trabzon'un co rafi yap s göz önüne al nd nda karfl lafl labilecek problemlerin bilinçsiz makina kullan m ndan kaynakland n anlatan Yi iter, Kayal k alanlar n fazla oldu u bölgemizde makina kullan mlar ndaki tonajlara dikkat edilmesi gerekir. 22 tonluk makinayla 36 tonluk makinan n yapabilece i bir ifli yapmaya kalkan müflterilerimiz zaman zaman s k nt yla karfl laflabiliyor. Biz Birlik Makina olarak sat fltan teslimata, sat fl Birlikten kuvvet do ar HMF Makina Trabzon Yetkili Servisi Birlik Makina, organizasyon yap s, çal flma prensibi, hedefleriyle küçük bir HMF gibi çal fl yor. Servis Müdürü Halil Yi iter, 1982'den bu yana içinde oldu u ifl makinas sektörünün inceliklerini HMFV ZYON okurlar için de erlendirdi. sonras ndan servis hizmetine tam manas yla hizmet veriyoruz. Vermeye çal flt m z e itimlerle bilinçli makine kullan m n anlatmaya çal fl yoruz diyor. Baflar n n s rr profesyonellik HMF yöneticilerinin, genel müdürden sat fl sorumlusuna kadar kusursuz bir profesyonellik içinde oldu unu belirten Halil Yi iter, daha öncesinde karfl laflmad klar bir muhabbetle ifl yapt klar n ve samimi bir havada çal flt klar n söylüyor. Bunun neticesinde de h zla yükselen bir grafi in ortaya ç kt n anlat yor: HMF üç seneden beri Kore merkez taraf ndan dünyan n en iyi distribütörü seçiliyor. Bu kolay elde edilebilecek bir baflar de il. 4 senelik mazisi olan bir firma için oldukça gurur verici bir tablo. Biz de Birlik Makina olarak HMF'ye lay k olabilmek için var gücümüzle çal fl yoruz. fiimdiye kadar elimizde bulunan mevcut imkanlar göz önüne al nd nda yapabileceklerimizin en iyisini yapt k. Daha iyi olmak için çal fl yoruz. Hedeflerimiz de markam z daha iyi temsil edebilece imiz bir yap lanmaya gitmek var. Biz kendimizi HMF'den ayr tutmuyoruz. Onlar da bizi kendilerinden görüyor. Böylece birlikten kuvvet do uyor. 14 < > 15

9 BAY LER M Z/Zen Makina HMF nin göz bebe i Hyundai fl Makinalar Türkiye Distribütörü HMF Makina'n n ilk ve tek bayan bayisi Selda Duruöz, efli Hakan Duruöz'ün de deste ini alarak ifl makinas sektörüne h zl bir girifl yapt. Henüz bir senelik HMF'li olan Duruöz k sa sürede yakalad baflar yla göz dolduruyor. Zen Makina kurucusu ve HMF Kayseri Alt Bayisi Selda Duruöz, 2006 y l nda bafllad forklift sat fllar n y l sonunda 14 sat flla kapatarak sektördeki iddias n ortaya koyar. Kayseri'deki sanayinin h zl geliflimi onun do ru kanallarda sat fl yapmas için ön ayak olur. K sa sürede servis a n da iflinin ehli ustalarla kuran Duruöz, ayn zamanda çiçe- i burnunda bir alt bayii. Ankara Bölge Müdürlü ü'ne ba l olarak çal flan Zen Makina Kayseri'de ad ndan söz ettiriyor. Bize kendinizden bahseder misiniz? Bir bayan olarak ifl makinas sektöründe çal flmak zor de il mi? Aslen Gaziantepliyim ama Ankara'da do dum ve büyüdüm. Tahsilimi de Ankara'da tamamlad m. Tek tercihim olan Gazi Üniversitesi Ev Yönetimi ve Beslenme Bölümü'nden mezun oldum. dealim okulda akademisyen olarak kalmakt ama hayat flartlar beni farkl noktalara sürükledi. Ailemin Gaziantep'e gidifliyle birlikte ben de oraya gittim ve Gaziantep Sanayi Odas 'nda Bas n ve Halkla liflkiler Sorumlusu olarak çal flmaya bafllad m. Burada bafllatt m bir sa l k merkezi projesi, ifl makinalar ithalat da yapan bir holdingte çal flmama vesile oldu. Uzun y llar o firmada çal flt m. Son durak olarak holdingin sigorta flirketinin bölge müdür yard mc l oldu. fiimdi HMF Ankara Bölge Müdürü Suat K - ral ile o dönem Sanko da birlikte çal flt k. Suat Bey peflinden gözü kapal gidilecek ender insanlardan biridir. Bayan olarak çal flmaya gelince, bafltan benim de tereddütlerim vard. Ancak iflin içine girdikten sonra insanlar n hiç de cinsiyet ayr m yapmad na flahit oldum. Karfl n zdaki müflteriniz sizin ifl yap fl n za ve güvenirli inize bak yor. Bayan olmak bana hiçbir zaman bir fley kaybettirmedi. Zen Makinay kurma karar n nas l verdin i z? Bu da asl nda Suat K ral' n teflvikiyle oldu diyebilirim. Kendisiyle y llar öncesine dayanan bir dostlu umuz var. Ve yapt ifli çok düzgün yap yor. Y llarca edindi im tecrübeleri HMF çat s alt nda devam ettirebilece- im fikrini bana empoze etti. Geçen senenin Nisan ay nda ilk teklif gelmiflti bana. Sadece Kayseri bölgesinde forklift satarak ifle bafllad m. Benim ifl yapma tarz m ayaklar m yere sa lam basarak ilerlemek oldu- undan bu teklifi çok düflündüm. Pazarlama yapabilece im ve y llard r da az çok içinde oldu um bir konuydu. Satmaya çal flt m fleyin ise önemi yoktu. Sadece stratejileri iyi belirlemek gerekiyordu ki benim de yapt m buydu. Kafama koydu um fleyi de mutlaka yapar m. HMF ailesinde çal flmaya böylece bafllam fl olduk. Bu ifli yapabilece inizi inand n z noktada tarz n z nas l belirlediniz? leriye dönük olarak çal flabilece inize inand n z m? Bizim ifle ilk bafllad m z zaman en büyük handikap m z, Hyundai markas n n bilinirli- inin tersine forklif ve ifl makinas n n Kayseri'de çok fazla bilinmemesiydi. lk önce bu bilinci yerlefltirdik burada. Zen Makina'y kurduktan y l sonuna kadar 14 adet makina satt k. fl yaparken de dikkat etti im yegane tav r dürüstlük oldu. Hiçbir müflterime daha fazla para kazanmak için yalan söylemedim. Her zaman onlar n menfaatini kollad m. Bunu kendilerine hissettirdi niz zaman zaten kendileri size gelmeye bafll yor. Güven duygusu bizim iflimizin en büyük unsurudur. Teknik amlamda da halkan n tamamlanmas için ifl makinas n n 'olmazsa olmaz' servis deste inin önemini kavrad m. Bu noktada da servisimizi Kayseri'nin en iyi ustalar ndan oluflturduk. HMF de bize güvendi i ve inand için gerekli yetkileri verdi. Biz de zaten bu ifle girerken uzun vadede düflünerek girdik. Hayatta hiçbir iflimizi gelip geçici olarak düflünmedik. Stratejimizi de ikna kabiliyetimiz üzerine kurduk. Üzerine de güven duygusunu ekledi iniz zaman baflar kaç n lmaz oluyor. Ben baflar l geçen 2006 senesinden büyük keyif ald m. 15 gün önce gelen ifl makinas alt bayili i de bu baflar n n bir getirisi diyebilirim. Tüm HMF yönetimine bize duydu u güvenden ötürü minettar m. Hiç zorluklarla karfl laflt n z olmad m bu bir sene içinde? Herkes kadar bizim de kendimize göre zorluklar m z oluyor tabi. Ama bizim sektörümüzde en çok karfl lafl lan s k nt, yap lacak iflin makinas n de il de daha alt modeller alan müflterinin size flikayetle geri dönmesi. Bizim bu noktada uygulamalar - m z çok yerinde. Makina alacak olan müflterimizin ne ifl yapaca n mutlaka yerinde gider görürüm. Sahadan hiçbir zaman kopmam. E er almay planlad makina yetersizse mutlaka almas gereken makinaya onu ikna ederim. Ald klar servis hizmeti de Selda Duruöz Hakan Duruöz ustalar m z sayesinde kusursuz olunca Kayseri Zen Makina'y konuflmaya bafllad. Çok manidar bir söz vard r: Zirvede iki hayvana rastlan rm fl; biri y lan di eri kufl. Y lan sürünerek gelirmifl, kufl ise uçarak. Ben kendimi y lan gibi görüyorum. Zirveye uçarak gitme hevesimiz derdimiz yok. Bütün tafllar yerine oturtarak emin ve sa lam ad mlarla ilerlemek istiyoruz. Bu azmimiz ve baflar m zda HMF ailesinin pay büyüktür. Ben HMF'yi çok seviyorum; san r m onlarda beni seviyor. Asl nda ticarette mutluluktan bahsetmek do ru olmayabilir. Çünkü paran n oldu u yerde kat kurallar vard r ama bizim aram zda duygusall k var. Gerek yöneticiler gerek çal flanlarla aile ortam içerisinde ifl yap yoruz. HMF benim olsa ancak bu kadar çaba sarfederdim. Zen Makina'da eflinizle birlikte çal fl yorsunuz. ki tane de çocu unuz oldu unu biliyoruz. Anne ve ev han m olarak Selda Duruöz neler yapar? Hakan Bey bizim patronumuzdur Zen Makina'da. Geleneklerimizin bize ö retti i do rultuda ben her zaman ikinci planda kalmay bilirim. Firmam z n tüm kararlar n beraber al r z. K zlar m da iflimden önce gelir benim için. flimi ikinci planda tutar m. Onlar n sa l ve e itimi için befl sene çal flma hayat na ara verdim ben. K zlar m ve eflim benim için her fleyden daha de erli. Hafta sonlar n mutlaka beraber e lenerek geçiririz. 16 < > 17

10 ÜRÜNLER M Z Güvenlik, performans ve konfor 7 serisi Hyundai Forkliftlerde Hyundai'nin yeni 7 serisi dizel forkliftleri dayan kl monoblok flase ve mükemmel denge ile rahat ve güvenli bir yükleme yap lmas n sa l yor. Genifl görüfl alan na sahip olan Hyundai Forkliftler kullan c lar na asansör tasar m ile daha emniyetli bir kullan m sunuyor. Sürücü bölümü tamamen sürücü konforunu maksimize edecek flekilde tasarlanan 7 serisi forkliftler ergonomik pedallar, kumanda kolar na rahat ulafl m, hidrolik ya l kabin süspansiyon sistemi ve takibi kolay su geçirmez gösterge paneli özellikleri ile operatörlere mükemmel kullan m kolayl - sa l yor. Ön-arka, ileri-geri kolay ayarlanabilen süspansiyon- 45DS-7 ve HDF70-7S Güçlü 6 silindirli Mitsubishi motor Tam otomatik flanzuman Ön lastikler çift Hidrolik ya l kabin takozlar Art r lm fl tilt aç s Yüksek yürüyüfl h z ve t rmanma kabiliyeti A r hizmet tipi yekpare flase Performanslar lerleme (yüksüz h z için) 45DS-7'de 25.4 km/h, HDF70-7S'de 32.6km/h Kald rma (yüklü): 45DS-7'de 550mm/s, HDF70-7S'de 450mm/s T rmanma kabiliyeti: 45DS-7'de %35.6, HDF70-7S'de %40.9 lu koltuk sürücülere konfor, emniyet ve uzun süreli kullan m rahatl sunuyor. Koltuklar Hyundai'nin kendi tasar m. Mitsubishi S6S DF tipi motora sahip olan Hyundai 7 serisi forkliftler, 6 silindirli turbolu, daha fazla güç, yak t tasarrufu ve verim için ideal. Ayn zamanda çevre dostu bu motor düflük gürültüye sahip ve CE normlar na uygun. Hypoid tip yürüyüfl aks, üretilen gücün yürüyüfl tekerlerine daha verimli düzgün flekilde aktar lmas n sa l yor. Mükemmel görüfl aç s sa layan asansörlerde standart, dublex ve triplex seçenekleriyle her kullan ma uygun alternatifi sunuyor. Ön tekerlerin çift olmas sayesinde sunta, sac levha gibi havaleli genifl yüklerin bile kald r lmas nda son derece güvenli ve stabl yükleme pozisyonlar, 7 serisi Hyundai Forkliftlerin öne ç kan di er özellikleri. Ç M ZDEN B R Kozmetikten ifl makinas na Esma Y lmaz, HMF Makina n n Finans Yönetmeni. HMF ilk kuruldu u zamanlarda o da flirketin muhasebesinde bafllad. Ne var ki daha önceki ifl deneyiminin ifl makinas sektörüyle uzaktan yak ndan ilgisi yoktu. Daha çok bayanlarla muhatap oldu u kozmetik sektöründe çal fl rken, bir gün ifl makinas sektöründe mesai yapaca hiç akl na gelmemiflti. Eskiflehir Anadolu Üniversitesi flletme Fakültesi nde okuyan Esma Y lmaz 1979 do- umlu. Hayat n ifline adam fl ve devaml kariyer planlar yapan bir finansç. HMF'de çal flmaya bafllad nda çekirdek kadronun bir üyesi oldu unda neyi nas l yapaca- n düflünmeye bafllar. Hiç bilmedi i bir sektörde çal flmak ve paraya s kl kla yön vermesini gerektiren bir birimde çal flmak onu düflündürür. Daha önceki mesaisi ile hiç benzeflmeyen bir ifl zor yönleriyle kendisini beklemektedir. Zira HMF daha yeni yap lan yordur ve Esma Y lmaz da var n yo unu ortaya koyup çal flmal d r. Öyle de olur asl nda. Muhasebe departman n n henüz tam manas yla yap lanmad dönemlerde Esma Y lmaz tek bafl na flirketin mali ifllerin aksamas n engellemek için yo un mesai harcar. Parfümden ifl makinas na Daha öncesinde parfüm markalar n akl nda tutarken flimdilerde ekskavatörlerin iç aksam ndaki parçalar n isimlerini bile say yor. K sa zamanda çok yol ald n söyleyen Y lmaz, HMF'nin h zl gelifliminden memnun. Muhasebe Departman 'n n da yap lanmas n tamamlanmas yla Finans Yönetmeni olarak yoluna devam ediyor. lerleyen süreçte de HMF'nin yeni bir yap - lanmaya giderek finansman bütçeleme ve raporlama departman n n oluflturulmas gerekti ini düflünüyor. Tabi kendisini de bu sistemin bir üyesi olarak hayal ediyor. Esma Y lmaz, bu ifl sayesinde daha da olgunlaflt n söylerken, iflimin gerektirdi i gibi bir yap m var ama beni burada biraz asabi bilirler hâlbuki hiç öyle de ilim, sakin bir yap m vard r. Alg da seçicilik HMF'de çal flmaktan ötürü mutlu olan Y lmaz, ifl makinas sektöründe çal flman n kendisine farkl noktalarda da katk s oldu unu düflünüyor: Her fleyden önce alg da seçicilik olufltu. Hatta ben de de il ailelerimizde bile bu durum söz konusu. Bir yerde Hyundai fl Makinas gördü- üm zaman gidip muhatab yla konufluyorum. Nerede bir ifl makinas görsem markas na bak yorum. Hâlbuki eskiden olsa onun varl ndan bile haberim olmazd. fiimdi Hyundai gördü ümde 'bizim' diyebiliyorum. Biz bir aileyiz Esma Y lmaz'a Genel Müdür'ü Tamer Öztoygar' sorduk, kendisi bize bir itirafta bulundu: Tamer Bey i ilk gördü ümde çok sert, dedi i dedik, korkulmas gereken bir yap ya sahip diye düflünüyordum. Ama bir süre geçtikten sonra hiç de böyle olmad - n, tam tersi, rahatça konuflabilece imiz bir kifli oldu unu anlad m. Böyle bir yöneticim oldu u için iletiflimden ve çal flmaktan mutluluk duyaca m yönetici oldu unu anlad m. Kendisinden gerçekten çok fley ö reniyorum. Bafllang çta 8-10 kifliyle çal fl rken bugün kocaman bir kadroya sahip olduklar n söyleyen Y lmaz, Sonradan HMF kadrosuna dahil olanlar h zla ço ald. Bu noktada uyum çok önemliydi. 2 y l gibi bir sürede eleman say m z artt ve ben aç kças birtak m kopmalar bekliyordum. Çünkü büyük firmalar n handikaplar ndan birisidir bu ayr l klar. Ama ben yan ld m, tam tersi herkesin bir uyum var burada. fl arkadafllar n zla ifl d fl nda da zaman geçirebiliyorsunuz. Hal böyle olunca ifl odakl bir yaflam sürüyor Esma Y lmaz. Mali müflavirlik s nav n kazanan Y lmaz, kariyer hedeflerini HMF de gerçeklefltirmekten çok mutlu. 18 < > 19

11 HMF UZUN YOLDA Karadeniz in y ld z : T r a b z o n Atlet in dilinden: A r yükler benim iflim sveçliyim ben. Ad m Atlet. 40 y l aflk n süredir depo içi ekipman ve çözüm ihtiyaçlar - n eflsiz tecrübemle karfl l yorum. Üstün kalite ve dayan kl l k prensibi ile üretildim ve yüzlerce model alternatifim var. Benimle ifl yapanlara Güvenli Çal flma, Güvenli Çözüm ve Güvenli Sürüfl vaat ediyorum. Tüm dünyada kalitemi ispatlad m. Türkiye'ye de iki sene önce geldim. HMF Makina var dediler Türkiye'de, paletli ekskavatörde Hyundai'nin pazar liderli ini alm fllar. K sa zamanda çok yol kat etmifller. Do rusunu söylemek gerekirse ben de öyle her ülkeye gitmiyorum. Benim de bir ad m var, kalitem var. Ama dediler ki HMF iyidir, Türkiye'de kald r lacak çok yük vard r Peki dedim; atlad m geldim. Y llardan beri buralardaym fl m gibi geliyor. Türk insan na çabuk al flt m. Operatörlerim de usta insanlar. Pek kimse tan m yordu beni ilk geldi imde flimdi ise bir hayli meflhur oldum. Öyle ki distribütörlü ümü yapan HMF Makina, bizimkilerden en iyi distribütör ödülü bile ald. K TAP AKTÜEL Hür Do dum Hür Yaflar m Naim Dilmener in piyasaya ç kmadan çok önce konuflulmaya bafllayan kitab Hür Do dum Hür Yaflar m raflarda yerini ald. 1 numaral Ajda Pekkan hayran olarak tan - nan Naim Dilmener in uzun süre üzerinde çal flarak haz rlad kitap, bir süperstar biyografisi. K rk y ld r hayat m z n her alan nda yer alan Ajda Pekkan' n bu zaman boyunca katetti i bütün yollar n, ald tüm virajlar n hikâyesi var bu kitapta. Hür Do dum Hür Yaflar m, hem Ajda Pekkan hayranlar n n, hem Naim Dilmener in h nz r yaz lar n n okurlar n n, hem de müzik dünyas n n merakl lar n n ellerinden düflüremeyecekleri bir kitap olmay amaçl yor. Bilinen tarihi geçmifli 4 bin y l öncesine dayanan Trabzon, Karadeniz denilince ilk akla gelen flehirler aras nda yer al yor. Co rafi konumu nedeniyle neredeyse tüm dönemlerde bir çekim merkezi olarak öne ç kan flehir, kendine has kültürüyle gelece e yürüyor. Tarih boyunca çeflitli medeniyetlere kucak açan Trabzon, 1461 y l nda Fatih Sutan Mehmet taraf ndan fethedilerek Osmanl mparatorlu u'na kat l yor. Dünyaca ünlü gezginlerin ziyaret etti i Trabzon, Do u Karadeniz Da lar 'n n oluflturdu u yay n ortas ndaki Kalkanl da l k kütlesinin kuzeye bakan yamaçlar nda 38 30' ' do u meridyenleri ile 40 30' ' kuzey paralelleri aras nda yer al - yor. Sosyal, ekonomik ve kültürel bir merkez olan flehrin, kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Gümüflhane ve Bayburt, do usunda Rize, bat s nda Giresun bulunuyor. Yeflille mavinin buluflma noktas Bat da güney-kuzey yönünde uzanan Foldere Vadisi, De irmendere akarsuyunun kurulu oldu u güneybat -kuzeydo u do rultusunda Karadere Vadisi ve do udaki güney-kuzey uzan fl gösteren Solakl Deresi vadisi ile yeflile göz k rpan flehirdeki göller aras nda Uzungöl heyelan seti gölü, Bal kl Göl, Ayg r Gölü, Kara Göl ve Haldizen Da lar 'ndaki büyüklü, küçüklü di- er buzul gölleri ile Sera heyelan seti gölü yer al yor. Yerli ve yabanc turistlerin büyük ilgisini çeken Uzungöl, Trabzon'a 99 km ve Çaykara ilçesine 19 km uzakl kta, deniz seviyesinden ise 1090 m yükseklikte bulunuyor. Dik yamaçlar ve muhteflem orman örtüsü ile Alpleri k skand ran bir güzelli e sahip olan Uzungöl, yak n ndaki fierah köyünün yöreye uygun tarzda yap lm fl eski ahflap evleri ile do al güzelli ini bütünlüyor. Turistik potansiyeli ile dikkat çeken Uzungöl, trekking, kufl gözlem, botanik amaçl turlar n düzenlendi i merkezler aras nda öne ç k yor. Geçim kayna çay ve f nd k Trabzon kültürel ve sosyal yönden geliflmifl olmas na ra men, ekonomik aç dan baflar l bir çizgiye sahip de il. lin ekonomisi halen tar m ve hayvanc l a dayan yor. Nüfusun yüzde 65'i bu faaliyetlerde elde edilen gelirlerle geçimini sa l yor. Ticaret, sanayi, el sanatlar, tafl mac l k, inflaat ve di er hizmetler alan nda istihdam edilenler ise nüfusun yüzde 35'ini oluflturuyor. Bölgenin önemli geçim kayna olarak ise çay ve f nd k kay tlara geçiyor. Tar m arazisinin yüzde 62,8'inde f nd k ve çay üretimi yap l yor. M s r ve fasulye ekimine yüzde 25,2, tütün ve patates üretimine yüzde 8,1, ve sebze-yem bitkileri üretimine yüzde 3'lük tar m arazisi ayr l yor. Hayvanc l k ise daha çok süt ve süt mamulleri üretimine yönelik olarak gerçeklefltiriliyor. Bal kç l k, Trabzon için önemli bir gelir kayna olmakla birlikte Karadeniz'in sürekli olarak kirletilmesi neticesinde, bal k üretiminde hissedilir oranda bir düflme gözleniyor. fiehirde imalat sanayinde say labilecek belli bafll alanlar ise un ve kepek, süt mamulleri, bal k ya ve unu, haz r giyim, mefruflat, ayakkab, kereste, beton direk, lastik ve plastik ürünler, PVC boru, bak r, çinko, kurflun, alüminyum, kurflun mamulleri, boru, galvanizli saç, tu la, metal, otomobil yan sanayi ve cerrahi dikifl malzemesi imalat olarak de erlendiriliyor. 4. büyük Trabzonspor Trabzon'da spor denince flüphesiz ilk akla gelen futbol oluyor. fiehrin tan t m nda da çok önemli yer tutan Trabzonspor, kentin gündemini oluflturmaya devam ediyor. Hafta boyunca maç gününü bekleyen Trabzonlular, futbol tak m n n ald sonuçlara büyük önem veriyorlar. fiampiyonluk hasretiyle yan p tutuflan ve üç büyüklere kafa tutan bordo mavililerin mazisi ise baflar n n adresi olarak gösteriliyor. 2 A ustos 1967 tarihinde Bordo- Mavi renklerle kurulan Trabzonspor sezonunda Türkiye Birinci Ligi'ne ç km fl ve bugüne kadar 6 kez 1. Lig fiampiyonlu u, 7 kez Türkiye Kupas, 7 kez Cumhurbaflkanl Kupas ve 5 kez de Baflbakanl k Kupas n müzesine götürmüfl. Biraz kendimden bahsedeyim sizlere. flim a r yükleri kald rmakt r. Depolar n içinde, kapal mekânlarda dolan r m akflama kadar. Bir uçtan bir uca tafl r m paletleri; yorulmak nedir bilmem. H zl y m, güçlüyüm, esteti im ve dar koridorlarda rahatça hareket ederim. fl sahibine zaman kazand r r; dolay s yla kâr sa lar m. So uk depolarda bile çal flabilirim. Ne de olsa so uk memleketin makinas y m. En a r yükler bile bana v z gelir. Atlet denince ak llara güvenlik, ergonomi ve sat fl sonras hizmetteki kalite gelir. Beni üretenlerin misyonu da maksimum hizmet süresinde minimum maliyettir. Bizde bir söz vard r: Operatör arac sevmeli ki ona iyi baks n. Beni sevmeyen hiçbir operatöre rastlamad m flimdiye kadar. Nas l sevmesin ki? Kifliye özel h z ayarlar bende, kontrol edilebilir koltuk ayarlar bende, alternatif ak m motoru bende, en iyi müflteri portföyü de bende Benimle çal flmak isteyen insanlara giderken minik de olsa bir hüzün yafl yorum. Arkadafllar m n ve beni Türkiye'ye getiren HMF çal flanlar n n yan ndan ayr ld ma üzülüyorum. Ama ne var ki gitti im yerde bana verilen görevleri hakk yla yerine getirerek HMF'yi iyi temsil ediyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Fuarlarda sergileniyoruz zaman zaman. En çok biz ilgi görüyoruz. En fazla bizim bafl m z kalabal k oluyor. Size bafl ma gelen ilginç olaylardan birini anlatmak istiyorum. Çok büyük bir perakende marketler zincirinin deposunda beni bekleyen y nla ifl vard. Operatörüm Mehmet iflini çok iyi bilen usta bir teknik elemand. Beraberce ifle koyulduk ve uzunca bir süre dinlenmeksizin çal flt k. Önümde öylesine bir palet vard ki daha önce kald rd klar mdan daha fazlaym fl gibi duruyordu. Paletlerin alt na do ru kendimden emin bir flekilde girdim. Kald rd kça yüküm a rlafl yordu ama bana v z geliyordu. Sonunda bir hayli a r olan bu paleti de kald rm flt m. O günden bu yana Mehmet Ustam bana Naim Süleymano lu ad n takt. Naim'i tan mayan m vard? Tüm dünyan n yükü onun ellerinde eriyordu adeta. Bana da böylesi bir yak flt rma yap lmas oldukça hofluma gitmiflti. Öyle ya istif araçlar n n Naim'iydim art k ben. Atlet için Cep herkülü diye bofluna dememifller. Hadi bakal m Mehmet Usta; daha kald r - lacak çok yükümüz var MÜZ K Murat Gö ebakan'dan yeni albüm Anadolu rock müzi inin usta yorum ve bestecisi Murat Gö ebakan n iki y ld r çal flmalar n yürüttü ü Sevgiliye adl albümü, müzik marketlerde yerini ald. lk kez, kendi kurdu u stüdyoda kay tlar n yapt - albümde, flark lar n n üzerinde zaman sorunu yaflamadan aylarca çal flan Gö ebakan, iki y l boyunca yürüttü ü çal flmalar n hakk n bu albümde fazlas yla verdi ini düflünüyor. Yeni bir ses tonu ile yumuflak ve soft flark lar n yer ald albümü dinledi- iniz zaman Gö ebakan n geçmifl dönemlerde ç - kard albümlerle aras nda çok büyük bir fark oldu- unu göreceksiniz. Bu albümde aflk, ac ve hüznün yo un bir flekilde flark lara yans rken insan çok uzaklara götürüyor. S NEMA Mutluluk beyazperdede Zülfü Livaneli nin ayn adl roman ndan uyarlanan ve yönetmenli ini Abdullah O uz un üstlendi i Mutluluk, ailesi taraf ndan namussuzluk yapt gerekçesiyle öldürülmesine karar verilen 17 yafl ndaki bir genç k z n, onu öldürme görevi verilen akrabas n n ve tan nm fl bir sosyoloji profesörünün yollar n n kesiflmesini konu al yor. Filmin çekimleri yaklafl k 8 hafta boyunca stanbul, Marmaris, Bodrum ve Karaman da gerçeklefltirilmifl. Görüntü yönetmenli ini Mirsad Heroviç in yapt, baflrollerini Talat Bulut, Özgü Namal ve Murat Han n paylaflt filmin müzikleri ise Zülfü Livaneli ye ait. 20 < > 21

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

ORTAK B R V ZYON ADINA 06 > 08 > 07 > 12 > 10 > 09 > 16 > 13 > 14 > BAfiYAZI Ç NDEK LER. FUARLAR HMF, mermere damgas n vurdu!

ORTAK B R V ZYON ADINA 06 > 08 > 07 > 12 > 10 > 09 > 16 > 13 > 14 > BAfiYAZI Ç NDEK LER. FUARLAR HMF, mermere damgas n vurdu! Ç NDEK LER BAfiYAZI FUARLAR HMF, WIN 2006 Fuar nda yine dünyan n yükünü kald rd 06 > FUARLAR HMF, mermere damgas n vurdu! 07 > Ç M ZDEN B R 10 ayl k k demiyle Y l n Çal flan seçildi. 08 > ORTAK B R V ZYON

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

> Kore deyince Hyundai. > Marble 2008 de Hyundai fark. > Y k m ve hafriyat denildi inde; Özbüker. Say : 9 2008/2

> Kore deyince Hyundai. > Marble 2008 de Hyundai fark. > Y k m ve hafriyat denildi inde; Özbüker. Say : 9 2008/2 C M Y CM MY CY CMY K Say : 9 2008/2 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Kore deyince Hyundai > Marble 2008 de Hyundai fark > Y k m ve hafriyat denildi inde; Özbüker Ç NDEK LER HABERLER

Detaylı

> Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift

> Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift > Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift Ç NDEK LER HABERLER Hyundai Avrupa Bauma'ya damgas n vurdu MÜfiTER LER M Z Sanayi motorunda

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde İ ç i n d e k i l e r Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde Küresel Vizyon 4 ABD finans çevrelerinin sayg n dergilerinden Fortune, Küresel 500 listesini aç klad. Listeye giren tek Türk flirketi Koç Holding

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler Kurucumuz bize hayal edin demiflti. Çünkü hayal etti imizde bir gün hayallerimizi gerçeklefltirebilece imizi biliyordu. Biz, bugün Elginkan Toplulu u çal flanlar olarak hem kurucumuzun hayalleri hem de

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

De erlerimizden taviz vermeyece iz

De erlerimizden taviz vermeyece iz İ ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Holding in 41. Ola an Genel Kurul Toplant s yap ld Rahmi M. Koç ile Çengelhan üzerine bir söylefli Devlet Bakan Kürflad Tüzmen, Koç Toplulu u nun ihracattaki

Detaylı

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir.

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi nin yeni dekan Prof. Dr. Dilek Önkal 15. say m z n

Detaylı

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 13 EKİM 2010 Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman birlikte ve daha güçlü SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Baflar m z çal flanlar m za borçluyuz Teknolojik

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

17 Aral k a Kilitlendik

17 Aral k a Kilitlendik ç i n d e k i l e r 17 Aral k a Kilitlendik Küresel Vizyon 4 Koç Holding Hukuk Baflmüflaviri Dr. Kemal Erol ile Bir Söylefli AB G Baflkan Ahmet Sever: Müzakere Süreci Yaflam m z A dan Z ye Etkileyecek

Detaylı

Ellinci Y l nda Bir Dev

Ellinci Y l nda Bir Dev ç i n d e k i l e r Ellinci Y l nda Bir Dev Küresel Vizyon 4 Kültür ve Turizm Bakan Erkan Mumcu ile söylefli Koç Bayileri Sanal Ortamda Bulufluyor Anadolu Buluflmalar Samsun da Samsun Arçelik Bayii Fatih

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

80.Y l m z Kutluyoruz

80.Y l m z Kutluyoruz 25 SAYI N SAN 2007 Kiremit ve Çat Dünyas 1 9 2 7 K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. 2 0 0 7 80.Y l m z Kutluyoruz Sat fl Bayileri DEMPA, AVRASYA, H ÇYILMAZ, DO ANER ANI DEFTERLER NDEN Çat Sohbetleri M MAR

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de CONTAINER Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 1 Gürbulak 9 da Gürbulak, Lojistik alanda ilçemizin göz bebe i 12 de Nail Çiler: Lojistik sektörü

Detaylı

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi 2010 da baflar l olan bayilere 11 bin GÜBRETAfi Hat ra Alt n hediye edildi Maz da Fosfat Tesisleri ihalesi için teklif verildi GÜBRETAfi E itim Bursu alan ziraat fakültesi ö rencileri Yalova da bulufltu

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı