Bir millet, savafl meydanlar nda ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaflayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir millet, savafl meydanlar nda ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaflayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir."

Transkript

1

2 Bir millet, savafl meydanlar nda ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaflayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir. E itimdir ki, bir milleti ya özgür, ba ms z, flanl, yüksek bir topluluk halinde yaflat r; ya da esaret ve sefalete terk eder. 1

3 2 Genel Müdür ün Mesaj Dünya bor minerallerinin ve onlardan türeyen temel bor kimyasallar n n ana üreticisi ve Türkiye nin öncü kuruluflu olarak Teflekkülümüz; küresel e ilim ve de iflimleri yak ndan takip etmekte, pazar n f rsatlar n de erlendirebilmek için yeni ve modern teknolojilerin kullan ld büyük ölçekli yat r mlar yapmaktad r. Finansal aç dan güçlü bir dünya flirketi olma ve büyük rezervlere sahip olman n sorumlulu u ile istikrarl bir yönetim ve tak m çal flmas ile faaliyetlerini sürdürmekte ve bu ba lamda, çal flmalar n sürekli daha iyiye do ru de iflme önceli iyle kurumsal amaç ve hedefler do rultusunda gerçeklefltirilmesi, tüm çal flanlar n sinerji oluflturarak birbirinin geliflimini desteklemesi ve iflbirli i içinde çal flmalar, çal flanlar n yetkinli inin artt r lmas, faaliyetlerin daha üstün teknoloji ve yöntemle ve müflteri talebini karfl layan kalitede gerçeklefltirilmesini esas edinmifltir. Dr. Orhan YILMAZ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Baflkan Bu nedenle, Teflekkülümüzde uygulamaya geçilen performans yönetim sistemi, pozisyon esasl yönetim sistemi ve yap lacak kurum kültürü çal flmalar na da katk sa layacak 2013 y l Hizmet çi E itim Plan ve Program n n; önceki y llarda oldu u gibi 2013 y l nda da titizlikle uygulanmas safhalar nda gerekli hassasiyeti göstererek e itimlere ifltirak edecek tüm mesai arkadafllar ma sa l k mutluluk ve baflar lar dilerim.

4 3 Eti Maden flletmeleri Genel Müdürlü ü Laboratuvar Kalite Politikas ET MADEN filetmeler GENEL MÜDÜRLÜ Ü olarak; öncelikle Kurumunun ve di er firmalar n ihtiyaç duydu u her türlü cevher, konsantre, at k, ile yar mamul ve rafine ürünlerin fiziksel ve kimyasal analiz hizmetlerini, iyi mesleki uygulamalar göstererek, analiz metodunun öngördü ü gereklilikleri yerine getirerek, e itimlerle uzmanl klar gelifltirilen personelimizle tam zaman nda, hatas z ve güvenilir olarak sunmakt r. Analiz hizmetlerinde Ulusal ve/veya Uluslararas standart analiz metodlar kullan lmakta olup, analiz metodlar nda de ifliklikler yap lmas durumunda geçerli k lma çal flmalar yap lmaktad r. Bu amaçla, laboratuvarda TS EN ISO/IEC 17025'e uygun bir Kalite Yönetim Sistemi oluflturulmufl olup, standard n öngördü ü dokümanlar yay nlanarak uygulamaya konulmufltur. Tüm laboratuvar personelinin bu dokümanlar ö renmeleri ve analiz çal flmalar n bu dokümanlarda yaz l politika, usul ve esaslara göre yürütmeleri zorunludur. Laboratuvar m z n hedefi, müflterilerle yap lan iflbirli inin de yard m yla, müflteri flikâyetlerinin önlenmesi, müflteri beklentilerinin karfl lanmas dolay s ile müflteri memnuniyetinin art r lmas konusunda gerekli tüm çal flmalar yapmakt r. Tarafs zl k, ba ms zl k, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve kalite laboratuvar m z n temel ilkeleridir. ET MADEN filetmeler GENEL MÜDÜRLÜ Ü üst yönetimi; Kalite Yönetim Sistemi ni tüm personelin katk s yla TS EN ISO/IEC standard, müflteri flartlar, yasal flartlar ve TÜRKAK rehberlerine uygun olarak etkin bir flekilde uygulayaca n ve sürekli iyilefltirece ini taahhüt eder.

5 4 Eti Maden flletmeleri Genel Müdürlü ü Entegre Yönetim Sistemi Politikas ı Tafl kömürü, kömür ve hidrokarbon kaynaklar hariç, baflta bor madeni olmak üzere ülkenin her türlü maden ve endüstriyel hammadde kaynaklar n ; müflteri ihtiyaç ve beklentilerini karfl layacak nitelikte, verimli ve kârl iflletmek, Faaliyetlerinde; insan, çevreyi, ifl sa l ve güvenli ini ön planda tutarak yönetim sistemi flartlar n uygulamak, sürekli iyilefltirmeyi sa lamakt r. Dr. Orhan YILMAZ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Baflkan

6 5 M SYONUMUZ Bor zenginli imizi sürdürülebilir kalk nma modeli çerçevesinde de erlendirip, bor ürünlerine dönüfltürerek tüm insanl n hizmetine sunmak ve ülke refah na katk da bulunmakt r. V ZYONUMUZ Geleneksel bor ürünleri piyasas nda istikrarl büyümesini sürdüren, ayr cal k yaratacak yeni bor ürünlerinin gelifltirilmesinde öncü rolü üstlenen ve ülkemizi dünya bor sektörünün bilgi ve teknoloji havzas haline getirerek bor kaynaklar ndan maksimum katma de er yaratan kurulufl olmak.

7 6 çindekiler Genel Müdür ün Mesaj Eti Maden flletmeleri Genel Müdürlü ü Laboratuvar Kalite Politikas Eti Maden flletmeleri Genel Müdürlü ü Entegre Yönetim Sistemi Politikas Misyonumuz / Vizyonumuz H ZMET Ç E T MLER Süreç Yönetimi D fl Ticaret Fizibilite Etüdü Haz rlama Enerji Yönetimi Üretim Planlama ve Stok Yönetimi 5510 Say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu ile lgili Uygulama Çal flanlara fl Yeri Nas l Sevdirilebilinir? Kurum Kültürü Oluflturma Stratejik Düflünme ve Planlama Depo ve Stok Yönetimi Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri Etkili Rapor Haz rlama ve Sunum Teknikleri Bak m Sistemlerinin Yönetimi ve Toplam Verimli Bak m Halkla liflkiler ve Güvenli letiflim Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Sendikal Haklar Etik lkeler TEfiEKKÜL DIfiI KURUM VE KURULUfiLARDAN ALINACAK E T MLER MESLEK E T M VE Ö RENC STAJLARI filetme MÜDÜRLÜKLER M Z N 2013 YILI E T M PLANLARI KIRKA Bor flletme Müdürlü ü EMET Bor flletme Müdürlü ü B GAD Ç Bor flletme Müdürlü ü BANDIRMA Bor ve Asit Fabrikalar flletme Müdürlü ü 2013 Y l nda Düzenlenecek E itimlerin Zaman Çizelgesi /30/ /33 34

8 7 H ZMET Ç E T MLER nsan kaynaklar misyonu; Teflekkülün amaç ve stratejilerini gerçeklefltirecek insan kayna n plânlamak, e itmek, personel ifl ve ifllemlerini optimum düzeyde gerçeklefltirmek, konusunda uzmanlaflm fl, kurumu temsil yetene i olan ve alan nda yeni aç l mlar ortaya koyabilen, özgüveni yüksek personele sahip olmak. nsan kaynaklar vizyonu; Motivasyonu yüksek, kurum imaj n koruyan ve yükselten, yenilikçi çal flmalar ön plana ç karan, hizmete önem veren ve iflini bir bütünün parças olarak gören, nitelikli insan kayna n oluflturmak. E T M POL T KASI Konusunda uzmanlaflm fl ve alan nda yeni aç l mlar ortaya koyabilen çal flanlara sahip olmak için yetkinliklerinin art rmak ve daha üst görev ve kadrolara haz rlamak amac yla verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun olarak; hizmet içi e itimler düzenlemek.

9 8 Süreç Yönetimi (EGT 022) Kat l mc Profili: Süreç Yönetimi Uygulayac lar E itim Süresi: 2 gün Uygulama Tarihi: Ocak E itimin Amac Süreç Yönetimi Kavram ve Süreç Yönetimi Bilincinin kazan lmas, kurumsal yol haritalar öncülü ünde ölçülebilir ve denetlenebilir Yönetim Süreçleri konusunda bilgi sahibi olunmas. E itimin çeri i Süreç Yönetimi Kavram ve Amac Süreç Tespit Yöntemleri ç ve D fl Süreç Hedefleri Süreç Performans Göstergeleri Süreç Temel Dokümantasyonlar Süreç Baflar Faktörleri Süreç yilefltirme Plan ve Uygulanmas Süreç Kaynak Planlamas ve Uygulanmas

10 9 E itimin Amac Kat l mc lar n D fl Ticaret in Ulusal ve Uluslararas boyutu ile ele al narak bilgilendirilmesini sa lamak. E itimin çeri i D fl Ticarete Haz rl k ve Girifl Genel Tan t m ve Önemi Temel Kavramlar Ülkemiz çin Önemi Uluslararas / Ulusal Kurulufllar ve Kurallar Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Gümrük Örgütü ve Kurallar Türkiye - AB Gümrük Birli i ve Kurallar Serbest Ticaret Anlaflmalar ve Kurallar D fl Ticarette Yasal Düzenlemeler lgili Kurum ve Kurulufllar D fl Ticarette Teslim ve Ödeme fiekilleri Teslim fiekilleri Ödeme fiekilleri D fl Ticarette Teslim ve Ödeme fiekilleri ( thalatta KKDF ) Uygulama hracat Rejimi Mevzuat thalat Rejimi Mevzuat Gümrük Mevzuat Tebli ler hracat / thalat ve Gümrük Uygulamalar thalatta/ hracatta/gümrük fllemlerinde Gerekli Belgelerin Düzenlenmesi hracat ve Gümrük fllemleri fl Ak fllar thalat ve Gümrük fllemleri fl Ak fllar Simülasyon Çal flmas D fl Ticaret (EGT 009) Kat l mc Profili: Konu ile ilgili personel E itim Süresi: 3 gün Uygulama Tarihi: Ocak

11 10 Fizibilite Etüdü Haz rlama (EGT 017) Kat l mc Profili: Yat r m ve iflletme karar veren personel, Planlama bölüm personeli, proje haz rlayan ve yönetenler, fl Gelifltirme birim personelleri E itim Süresi: 5 gün Uygulama Tarihi: fiubat E itimin Amac Her alanda yat r m projelerinin teknik ve ekonomik, Pazar ve teknoloji gereklerine uygun araflt r lmas, incelenmesi, yat r m ve iflletme maliyetlerinin tahmin edilmesi, de erlendirilmesi, raporlanmas kat l mc lara yeterli düzeyde bir beceri kazand r lmas n sa lamak. E itimin çeri i Fizibilite Etüdü Yat r m Karar Veri Toplama Veri Analizi Yönetici Özeti Pazar Araflt rmas Yer Seçimi ve Kapasite Etüdü Yat r m Maliyet Araflt rmas Proje Temrin Planlar n n Haz rlanmas Projelerin Sosyal ve Çevresel Etkileri Proje Yönetimi Projenin Finansman ve Finansman Etüdü

12 11 E itimin Amac Enerji Yönetiminde gerekli olan teorik ve pratik konular n bir bütün olarak ele al nmas. E itimin çeri i Enerji Yönetimi, Enerji Yöneticisi: lgili Kanun ve Yönetmelikler Termodinami in temel kanunlar, güç çevrimleri, elektrik enerjisi üretimi ve üretim verimlili inin art r lmas At k Enerjinin Geri Kazan lmas Is Yal t m Yat r m Maliyeti ve Yat r m n Geri Ödeme Süresinin Hesaplanması Enerji Yönetimi (EGT 019) Kat l mc Profili: Enerji Yöneticisi olan makine, elektrik veya kimya mühendisleri ile enerji yönetim biriminde görev alabilecek teknikerler E itim Süresi: 5 gün Uygulama Tarihi: fiubat

13 12 Üretim Planlama ve Stok Yönetimi (EGT 006) Kat l mc Profili: Planlama, üretim, depo ve lojistik bölümü çal flanlar E itim Süresi: 2 gün Uygulama Tarihi: Mart E itimin Amac Temel üretim planlama ve stok yönetimi yaklafl mlar n ve yöntemlerinin aç klanarak, daha etkin ve verimli bir üretimin sa lanmas, kaynaklar n uygun düzeyde kullan m n n temini ve sat fl-stok-üretim-tedarik aras nda uyumlu bir dengenin kurulmas d r. E itimin çeri i Üretim sistemleri, üretim planlama ve kontrol, klasik ve ça dafl üretim sistemleri, itme ve çekme esasl sistemler Sat fl tahminleri. Gerçekçi tahmin yapabilmenin alt yap s, Yat r m ve kapasiteye ba l toplu üretim planlama (uzun vadeli planlama)- tafl ma tasar m modeli, do rusal programlama modeli, de iflmesi olas flartlar n planlama kapsam na al nmas, öngörülere dayal modeller, Kapasite verileriyle standart temel üretim program n n oluflturulmas. Gerçekçi üretim program n n oluflumu ve de iflen Pazar flartlar na ba l kapasite kullan m planlamas Talebe ba ml stok yönetimi: malzeme ihtiyaçlar n n belirlenmesi (MRP ve MRPII) Kapasiteden ba ms z, talebe dayanan stok sistemleri, azami stok seviyesi, emniyet stok seviyesi, de iflken stok seviyesi tan m ve kullan mlar. Stok devir h z de iflkeninin devreye al nmas. Birim üzerinde oluflan bu de erlerin genel stok ve stok maliyetleri ve iflletme stok devir h z n n hesaplanmas konusunda yaklafl mlar, Stok kalemleri için PARETO analizi. Yönetimin temel almas gereken verilerin tespiti, Stok maliyetlerinin tan mlanmas ve hesap yöntemi konusunda oluflturulabilecek olan yaklafl mlar. Stok maliyetleri bileflenlerinin tan mlanmas, analiz edilmesi, incelenmesi ve kullan lmas kullan m konusunda çeflitli yaklafl mlar. Stok kontrol yöntemleri (KLAS K YÖNTEM-JIT-MOD F YE JIT) Kurumsal kaynaklar n planlamas (ERP) Üretim ve sat n almada uygun parti hacimlerinin belirlenmesi (parti büyüklü ü tespiti). Kapasite zorunluluklar, Pazar zorunluluklar, ürün zorunluluklar, ticari zorunluluklar. Uygun parti hacimlerinin yakalanamad durumlarda hedeflerin sa lanmas na yönelik yaklafl mlar. Kapasite ihtiyac n n ç kart lmas (CRP) Hat dengeleme, metot mühendisli i. stasyonlar n tespitleri, eleman say lar n n tespitleri, araç v gereçlerin tespitleri. Makine yükleme, ifl s ralama ve üretim program oluflturma stasyon, makine, araç gereç ve insan gözlemleme, ifl etütleri, zaman etütleri

14 13 E itimin Amac Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu hakk nda bilgi sahibi olmak. E itimin çeri i Sigortal Say lanlar Sigortal l n Bafllang c, Bildirimi ve Tescili Sigortal l n Sona Ermesi flyeri Bildirgesinin Verilmesi ve flyerinin Tescili flyerinin Devir, ntikali veya Nakli Alt flveren ve Sorumlulu u Prim Oranlar Asgari flçilik Uygulamas ve haleli fllerde Kamu daresinin Sorumlulu u Prim Belgeleri ve Prim Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilmesi Primlerin Ödenmesi ve Prim Ödeme Yükümlülü ü dari Para Cezalar K sa ve Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri 5510 Say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu ile lgili Genel Uygulama (EGT 019) Kat l mc Profili: Konu ile ilgili Personel E itim Süresi: 2 gün Uygulama Tarihi: Mart

15 14 Çal flanlara fl Yeri Nas l Sevdirilebilinir? (EGT 021) Kat l mc Profili: Her Düzeyde Yöneticiler E itim Süresi: 1 gün Uygulama Tarihi: Nisan E itimin Amac Yönetim insan iliflkilerini temel alan bir süreç olup çal flanlara ifl yerini sevdirmenin temel koflullar ele al nacakt r E itimin çeri i fl yapma konusunda yeni bir kültür oluflturmak Aidiyet duygusu nas l kazand r l r? flyerini Sevmenin veya Nefret Etmenin Dinamikleri? Nas l Yap lmal da fl Yeri Çal flanlara Sevdirilebilmeli?

16 E itimin Amac Çal flanlar n, kurumlar n benimsemelerini ve çal flma süreçlerinde tak m ruhunu yans tmalar n, bu sayede birbirleriyle ve müflterileriyle olumlu iletiflim kurmalar n sa lamakt r. E itimin çeri i Kurum kültürü ve tak m ruhu nedir? Kazanan tak m n özellikleri fiirketlerin baflar alanlar -Verimlilik - liflkiler -Kalite Verimlilik -Kurumda verimlilik ne demektir? -Verimlili i art rmak için? liflkiler - nsan iliflkileri ve iletiflim - yi bir iletiflimin yararlar -Etkili iletiflinim engelleri -Workshop (kiflilik analizi) -Davran fllar anlamak -Nedenleri yanl fl yorumlamak -Davran fllar s n rland rmak -Temel davran fllar -Davran flsal tepkiler -Kendini gerçeklefltiren kehanetler -Stres davran fllar -Davran fl bozukluklar ve belirtileri - nsanlara sorunlar nda yard m etmek -Kendi davran fllar m z -Davran fllar anlaman n yararlar Kalite -Sistem ve ürün/hizmet kalitesi -Kiflisel kalite yi arkadafl - yi vatandafl - yi çal flan Kurum kültüründe yönetim unsurlar -Sorumluluk -Ba l l k - nisiyatif Kurum kültürü ve siz -Kurum kültürü ve tak m ruhu bilincine sahip birey -Workshop - Kurum kültürünün sa lad üstünlükler - Engelleri -Arkay kollama -Kurum kültüründe tutum ve davran fllar -Workshop -Kiflisel verimlilik -Kiflisel iliflkiler -Kiflisel kalite Delege etme -Delege etme nedir? -Delege etmenin avantajlar -Çal flanlar için somut ve soyut delege etme kurallar Kurum kültürü ve yöneticiler -Yöneticiler ve kurum içi iletiflim -Yöneticilere faydal öneriler X ve Y teorileri Sorumsuzluk yasas Kurum kültürünün ve tak m ruhunun yerleflti i flirket -Görünmez ayr m çizgisi - fli sahiplenme konusunda yetersizlik örnekleri -Olumlu ve olumsuz flirket kültürü -K s r döngüler Biz kültürü Kurum Kültürü Oluflturma (EGT 002) Kat l mc Profili: Katılması Uygun Görülen Personel E itim Süresi: 2 gün Uygulama Tarihi: Nisan 15

17 16 Stratejik Düflünme ve Planlama (EGT 001) Kat l mc Profili: Yönetici ve Proje Ekip Üyeleri E itim Süresi: 2 gün Uygulama Tarihi: Mayıs E itimin Amac Stratejik yönetim anlay fl n n yerleflmesi, stratejik düflünme ve strateji gelifltirme konusunda kat l mc lar n stratejik planlama, proje yönetimi ve baflar l uygulamalar konusunda bilgilendirilerek yetkinlik kazanmalar na destek vermektir. E itimin çeri i Stratejik Plan Haz rlama Yönetim Modeli (Planlama Döngüsü), Kurumsal Stratejik Planlama Projesinin Planlanmas ve Yap land r lmas Stratejik Planlama Aktörlerine Proje Tan t m ve Görevlendirme Toplant s Stratejik Plan Haz rlama Süreci Temel Yönetsel De erlerin Gözden Geçirilmesi/Yeniden Tan mlanmas Stratejik ve Uzun Vadeli Planlama Hedeflerinin Tan mlanmas Baflar Faktörlerinin Tan mlanmas, Uygulama Stratejilerinin Tan mlanmas Bofl Alan Analizi, De iflim Yönetimi, Stratejik Planlama ve Performans iliflkisi Tan mlar, Kavramlar Performans Bazl Yönetim çin Gerekçeler Performans Bazl Bütçeleme Hedef Davran fllar - Strateji kavram n n alt nda yatanlar kavrayabilecek, - Stratejik etki yaratman n bileflenleri üzerinde düflünebilecek, - Kurumunun farkl laflma gücünü art racak strateji gelifltirme konusunda cesaretlenecek, - Stratejik planlama sürecindeki eylem ad mlar n tan mlayabilecek. - Stratejik fikirleri uygulamaya koyarken nas l bir kontrol sistemi kuraca n n fark na varabilecek, - Stratejik fikirler hayata geçirildikten sonra nas l bir performans de erlendirme sistemi kuraca konusunda fark ndal k kazanabileceklerdir.

18 17 E itimin Amac Hatas z depo ve stok yönetimi ile rekabette öncelik elde etmek. Planlama için güvenilir envanter sa lamak. Maliyetlerde stok maliyetleri ve stok kay plar nedeniyle oluflacak olan sapmalara engel olmak. E itimin çeri i Depolama nedir? Neden gereklidir? Faydalar nelerdir? Depo ve depocunun önemi Depolaman n önemi ve iflletme içindeki yeri ve di er bölümlerle olan iliflkileri Ö renen organizasyon. KA ZEN e girifl S f r hatal stok yönetimi, Güvenli çal flma Lojistik ve disiplin (dayan flma, ekip olma, sorumluluk alma, ifli sevmenin önemi) Deponun iç organizasyonu ve depo yerinin seçimi Depo bir maliyet bileflenidir! Depo neden bir gereksinimdir? Depo iç düzeninin haz rlanmas ve etkin kullan m Depo maliyetlerinin irdelenmesi ve verimlilik hesaplar na girifl Depo de erlendirme ölçütleri. Etkin depolama ifllemleri Depo verimlilik esaslar ve hesaplar Stok maliyetleri ve maliyet düflümünün sa lanmas için ipuçlar Adresleme teknikleri ve Mal hareket flekilleri Depo projelendirme esaslar Depolama sistemleri ve projelendirmedeki yeri Depolama ifllemlerinde verimlilik hesaplar Araç gereç donan m seçim esaslar ve bak m Temel depolama prosedürleri Bu prosedürlerin elektronik ortamda yap lmas n n pratik ve yaflamsal faydalar Bar kod uygulamalar n n elektronik ortamdaki önemi S f r hatal depo. Bu husus sa lamak amac na yönelik teknolojik donan mlar Malzeme kodlama sistemleri Depo ve Stok Yönetimi (EGT 008) Kat l mc Profili: Planlama, üretim, depo ve lojistik bölümü çal flanlar E itim Süresi: 2 gün Uygulama Tarihi: Haziran

19 18 Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri (EGT 014) Kat l mc Profili: Muhasebe, Sat nalma, Tedarik, Pazarlama bölümlerinin yöneticileri E itim Süresi: 2 gün Uygulama Tarihi: Haziran E itimin Amac Bütçe yapman n amac, yararlar, türleri ve haz rlan fl konusunda kat l mc lar bilgi sahibi yapmak ve iflletmelerin hedefledi i faaliyet düzeylerini rakamlaflt rmay sa layan planlama arac olarak bütçeleme sisteminden azami yarar elde edilmesini sa lamak. E itimin çeri i Bütçeleme -Bütçe Tan m -Bütçenin Amaçlar Planlama, Koordinasyon ve Kontrol -Bütçenin Yararlar -Bütçenin Etkinli ini Artt ran Unsurlar -Üretim Yapan flletmelerde Tespit Edilecek Hedefler -Çeflitleri, flletme Bütçe Sistemi Gelir Bütçeleri, Sat fl Bütçesi Giderler Bütçeleri, Üretim Bütçesi Tedarik Bütçesi Direkt Hammadde Bütçesi Direkt flçilik Bütçesi Genel Üretim Maliyeti Bütçesi Sat lan Mal n Maliyeti Bütçesi -Faaliyet Giderleri (Pazarlama, Sat fl, Da t m ve Genel Yönetim Giderleri) Bütçesi Nakit Bütçesi Proforma Bilanço ve Gelir Tablosu - flletme Bütçelerinin Revizyonu ve Kontrolü Sapma Analizleri Kontrol Raporlar -Yönetim Kontrolü Kontrol Edilebilir Maliyetler ve Kontrol Edilemez Maliyetler Sorumluluk Merkezleri Yönetici Etkinli inin Ölçülmesi

20 19 E itimin Amac Kurum içi yaz l iletiflimin etkinli inde büyük rolü olan raporlar n amaca uygun, do ru ve etkili flekilde haz rlan p, sunulmas için gereken bilgi ve becerilerin gelifltirilmesinde kat l mc lara katk sa lamak. E itimin çeri i fl yaflam nda yaz l iletiflimin rolü Rapor yazman n önemi ve amac Rapor haz rlamada plan ve strateji oluflturma Teknik Rapor türleri Teknik Raporun çerikleri Yaz n n hedefini belirlemek Bilgi Toplamak ve Derlemek Raporu yap land rmak Yarat c rapor haz rlama Raporu cazip ve etkin k lma yöntemleri Etkili sunumun gerek ve önemi Baflar l sunum için bireysel özellik ve gerekler (Özgüven, rahatl k, spontanite, kayg n n kontrolü) Sunuma haz rl k Dinleyicileri etkileme Do ru Bafllang ç ve lgi Çekme Konuflmay Uygun Beden Diliyle Destekleme Elefltiri ve Sorular Cevaplama Zor Kiflilerle Bafl etme Etkili Rapor Haz rlama ve Sunum Teknikleri (EGT 011) Kat l mc Profili: Rapor haz rlayan personel E itim Süresi: 3 gün Uygulama Tarihi: Eylül

21 20 Bak m Sistemlerinin Yönetimi ve Toplam Verimli Bak m (EGT 013) Kat l mc Profili: Kalite ve Bakım Sistemleri ile ilgili Teknik Personel E itim Süresi: 3 gün Uygulama Tarihi: Ekim E itimin Amac Bak m sistemlerinin yönetiminin, kalite sistemi yönetiminin tümleyicisi olarak görülmesinin sa lanarak verimli bir kalite sisteminin kurulmas n sa lamak. E itimin çeri i Bak m çabalar n n sistemlefltirilmesi nedir? Kalite-Bak m Sistemi liflkisi Kalite- Bak m Sistemi Etkileflimi FMEA tekni i ile bak m gereklerinin saptanmas Bak m Yönetimi Uygulamalar Bak m Sistemlerinde TPM (Tolam Verimli Bak m) anlay fl

22 21 E itimin Amac flyerinde anlamaya ve anlaflmaya dayal etkin iletiflim zeminine sahip olabilmek için, güvenli iletiflimde anahtar rolü oynayan beceriler konusunda yetkin bir düzey kazand rmak, iletiflim kazalar n n en aza indirilmesi konusunda bireylere düflen rol ve sorumluluklar n kat l mc lar taraf ndan fark edilmesini sa lamakt r. Hedef Davran fllar letiflimin anlam n tan mlayabilecek, olumlu iliflkilere engel olan davran fllar tan mlayacak, Her seviyede çal flanlarla farkl durumlarda etkili iletiflim sa layabilecek, letiflim aflamas nda kazan-kazan durumunu sa layacak yetkinli i sergileyebilecek, Kendisinin ve baflkalar n n duygusal modellerini tan yacak ve yönetecek, Aç k ve dürüst iletiflim için farkl stratejiler aras ndan seçim yapabilecek, Mesaj n aktarmak için denenmifl ve s nanm fl teknikleri kullanabilecek, letiflim tarz n duruma ve karfl s ndaki kifliye göre uyarlayabilecek, Karfl koyma ve anlaflmazl k durumlar n yans z ve güvenli flekilde ele alabilecek, K zg nl k veya olumsuz hisleri, olumlu ve üretken sonuçlara dönüfltürebilecek, flyerinde zor durumlarla ve olas çat flmalarla bafla ç kabilecek, Halkla liflkiler ve Güvenli letiflim (EGT016) Kat l mc Profili: fli ve pozisyonu gere i sonuç odakl bir iletiflim performans göstermesi gereken tüm çal flanlar E itim Süresi: 2 gün Uygulama Tarihi: Kasım E itimin içeri i letiflim Nedir? Halkla letiflimin Temel Kavram /Nitelikleri Halkla liflkilerde Yöntemler ve Araçlar Baflar l Halkla liflkiler Eleman n n Temel Özellikleri letiflim Tarzlar (profiller) letiflimde Duygusal Modelleri Tan ma ve Yönetme Sorunlu Durumlarda letiflim Kurum çinde Olumlu letiflim Atmosferi Oluflturmada lginin Önemi Eylem Duraklar

23 22 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi (EGT 018) Kat l mc Profili: Lojistik, Sat n alma, Yönetim Biliflim, Mali fller, Kalite, Üretim ve Pazarlama birimleri E itim Süresi: 3 gün Uygulama Tarihi: Kasım E itimin Amac Tedarik Zinciri Yönetimi ile Lojistik kavramlar n n aç klanmas, uygulama metod ve alanlar n n incelenmesi, hizmet üreten ve hizmet alan iflletmelerde TZY ve lojisti in etkin ve verimli kullan m ile bu alandaki ifl gelifltirme çal flmalar na katk da bulunulmas n sa lamak. E itimin çeri i Tedarik Zinciri Yönetimi Lojistik Yönetimine Genel Bir Bak fl Etkin Pazarlama Yönetiminde Lojisti in ve Tedarik Yönetiminin Yeri D fl Ticarete Genel Bak fl D fl Ticarette Teslim ve Ödeme fiekilleri TZY-LY Kapsam nda ürün/hizmet Gelifltirme Lojisti i-sektörel Özel Çözümler Lojistik Yönetimi Planlama-Toplama-Sevkiyat-Da t m Depo ve Stok Yönetimi Operasyon Lojistik Yönetimi Lojistikte nsan Kaynaklar Yönetimi Tafl mac l k Modlar Sat nalma Yönetimi Lojistikte Müflteri liflkileri Yönetimi (Crm)

24 23 E itimin Amac Kamu Personeli Uygulama Genelgesine istinaden (2008/1) personelin, görevlerinin yürütülmesinde adalet, dürüstlük, saydaml k, tarafs zl k ve güvenirlilik ilkelerine uyumlar n n sa lanmas ve niteli inin yükseltilmesi. E itimin çeri i Kamu Görevlileri Sendikac l Sendika Nedir? Sendikalar n Faydalar ve Yapt klar fller, Sendikaya Üye Olma, Sendika Üyeli inden Ayr lma, Sendikal Haklar Sendikal Haklar Kat l mc Profili: Konu ili ilgili Çalıflan Personel E itim Süresi: 3 Saat Uygulama Tarihi: Aral k (Etik ilkeler e itimi ile ayn günde gerçeklefltirilecektir.)

25 24 Etik lkeler E itimin Amac Kamu Personeli Uygulama Genelgesine istinaden (2008/1) Kamu görevlilerinin sahip oldu u hak ve özgürlükler konusundaki bilinç seviyelerinin yükseltilmesi. Kat l mc Profili: E itime kat lmas uygun görülen personel E itim Süresi: 3 Saat Uygulama Tarihi: Aral k (Sendikal Haklar e itimi ile ayn günde gerçeklefltirilecektir.) E itimin çeri i Mesleki etik ilkeleri ve yolsuzlukla mücadele, Etik davran fl lkeleri, Halkla Hizmet Bilinci, Hizmet standard na uyma, Amaç ve misyona ba l l k Dürüstlük ve tarafs zl k

26 25 TEfiEKKÜL DIfiI KURUM VE KURULUfiLARDAN ALINACAK E T MLER Genifl bir faaliyet alan bulunan ve bir çok branflta personel istihdam eden Teflekkülün, e itim ihtiyaçlar n n tümünü karfl lama imkan olmad ndan, konusunda uzmanlaflm fl pek çok kurum, kurulufl, firma, oda ve Üniversitelerin düzenledi i e itimlere personelin kat l m n n sa lanmas na 2013 y l nda da devam edilecektir. Kurum d fl e itimleri verecek, bakanl klar, bakanl klara ba l kurulufllar, üniversiteler, e itim veren devlet kurumlar, TMMOB, TSE, Türkiye Biliflim Derne i, Biltek, ntervalf Firmas, Peryön, Kal-der ve Özel E itim Firmalar vb. kurum ve kurulufllar n y ll k programlar na ald klar e itimlerden, Teflekkülümüzde çal flan personele faydal olaca düflünülerek teklif ve talep edilmesi halinde içerik, yer, zaman, ücret, ö retici ve di er hususlar incelenmek suretiyle ihtiyaçlar m za en uygun olanlar seçilerek kat l m sa lanabilecektir.

27 26 MESLEK E T M VE Ö RENC STAJLARI MESLEK E T M Ç rakl k ve yayg n e itim yoluyla mesleki ve teknik e itimin yayg nlaflt r lmas, yetifltirilen insan gücünün say ve kalite olarak art r lmas, ç rakl k e itimi dahil örgün veya yayg n mesleki ve teknik e itimin bütün olarak Teflekkülümüzce desteklenip gelifltirilmesi, mesleki ve teknik alanda ifl öncesi ve hizmet içi e itim programlar n n kamu ve özel bütün iflyerlerinde verimlili i art r c ilkeler gözetilerek yürütülmesini sa lamak amac yla ç kar lan 3308 say l "Mesleki E itim Kanunu" ve ilgili kanunlar uyar nca meslek lisesi ö rencilerine merkez teflkilat birimlerinde ve iflletme müdürlüklerinde mesleki e itim yapt r lmas na 2013 y l nda da devam edilecektir. Ö RENC STAJLARI ö retim y l staj ve uygulama çal flmalar yapacak yüksekö retim ö rencilerinin ifl ve ifllemleriyle ilgili yeni mevzuat çal flmas Yüksek Ö retim Kurulu Baflkanl taraf ndan yürütülecek olup, Teflekkülümüzde staj yapacak ö renciler hakk nda Yönetim Kurulunun 6/5/2005 tarihli ve 52/7 say l, 10/1/2008 tarihli ve 236/9 say l, 6/11/2008 tarihli ve 274/10 say l, 07/05/2010 tarihli ve 352/2 say l kararlar yla uygun görülen esaslar çerçevesinde staj ifllemlerine devam edilecektir. Yüksekö retim ö rencilerinin ifl hayat na haz rlanmas, okullarda edindikleri teorik bilgilerini prati e dönüfltürme imkan bulmas, çal flma ortam ve çal flanlarla iflbirli i yaparak kendilerini iflyeri flartlar na ve durumuna adapte etmesi, gözlem, muhakeme ve sentez kabiliyetlerini gelifltirmesinin sa lanmas ülkemizin çeflitli branfllarda hedefine ulaflmas na katk sa layacakt r. Ayn zamanda, okullar nca staj yeri gösterilmeyen veya diploma/tez çal flmas yapacak ö rencilere, Teflekkülümüz merkez ve taflra teflkilat nda mevzuatlar çerçevesinde yard mc olunarak imkanlar dahilinde staj ve tez çal flmas yapmalar sa lanacakt r.

28 27 filetme MÜDÜRLÜKLER M Z N 2013 YILI E T M PLANLARI BANDIRMA B GAD Ç EMET KIRKA

29 28 KIRKA BOR filetmeler MÜDÜRLÜ Ü E T M PLANI E T M N KONUSU E T M N YER E T M VERECEK KATILACAK ELEMANLAR E T M N PROGRAMLANDI I AY ve SÜRES Forklift Sürücü E itimi flletme E itim Salonu Bor Türevleri Birimi Halk E itim Merkezi flçi Personel için flletmelerde Verimlili in ve Kalitenin Artırılması Y l çinde Halk E itim Taraf ndan Belirlenecek Teknik Resim E itimi flletme E itim Salonu Halk E itim Merkezi flçi Personel için flletmelerde Verimlili in ve Kalitenin Artırılması Y l çinde Halk E itim Taraf ndan Belirlenecek Genel Metroloji E itimi Bursa TSE Enerji-Otomasyon TSE Kalibrasyon Grup Baflkanlı ı flçi Personel için Kalibrasyonla ilgili kavramların açıklanması Y l çinde TSE Taraf ndan Belirlenecek 1 Gün Elektriksel Kalibrasyon E itimi Bursa TSE Enerji-Otomasyon TSE Kalibrasyon Grup Baflkanlı ı flçi Personel için Elektriksel ölçüm cihazlar ve kalibratörlerin kalibrasyonlar n n nas l yap ld ve dikkat edilmesi gereken hususlar n aç klanarak anlafl lmas n n sa lanmas. Y l çinde TSE Taraf ndan Belirlenecek 2 Gün Bas nç Kalibrasyonu E itimi Bursa TSE Enerji-Otomasyon TSE Kalibrasyon Grup Baflkanlı ı flçi Personel için Bas nç ölçerlerin kalibrasyonlar n n nas l yap ld ve dikkat edilmesi gereken hususlar n aç klanarak anlafl lmas n n sa lanmas. Y l çinde TSE Taraf ndan Belirlenecek 1 Gün S cakl k Kalibrasyonu E itimi Bursa TSE Enerji-Otomasyon TSE Kalibrasyon Grup Baflkanlı ı flçi Personel için S cakl k Metrolojisi ve Kalibrasyonlar konusunda Üretim, hizmet veren iflletme, laboratuarlar çal flanlar na güncel bilgileri sa lamak. Y l çinde TSE Taraf ndan Belirlenecek 2 Gün Hidrolik Pnomatik E itimi Bursa TSE Mekanik Bakım Birimi flletme Makine Müh. flçi Personel için Hidrolik Pnömatik sistemlerinin tan nmas ve ar za arama becerisinin geliflimi. Nisan 2013 Ayında

30 29 EMET BOR filetmeler MÜDÜRLÜ Ü E T M PLANI E T M N KONUSU E T M N YER E T M VERECEK KATILACAK ELEMANLAR E T M N PROGRAMLANDI I AY ve SÜRES Genel fl sa l ve Güvenli i E itimi 1. Borik Asit Fabrikas Birimi Personeli Mart / 2013 Genel fl sa l ve Güvenli i E itimi 2. Borik Asit Fabrikas Birimi Personeli Mart / 2013 Genel fl sa l ve Güvenli i E itimi Mekanik Bak m - Onar m Birimi Personel Mart / 2013 Genel fl sa l ve Güvenli i E itimi Cevher K rma Ö ütme Birimi Personeli Mart / 2013 Genel fl sa l ve Güvenli i E itimi Elektrik Bak.Onar m Birimi Personeli Mart / 2013 Genel fl sa l ve Güvenli i E itimi Otomasyon Bak m Onar m Birimi Personeli Mart / 2013 Genel fl sa l ve Güvenli i E itimi Buhar ve Enerji Üretim Birimi Personeli Mart / 2013 Genel fl sa l ve Güvenli i E itimi Su Üretim Birimi Personeli Mart / 2013 Genel fl sa l ve Güvenli i E itimi Stok ve Sevkiyat Birimi Personeli Mart / 2013 Genel fl sa l ve Güvenli i E itimi Mühendislik Hizmetleri Birimi Personeli Mart / 2013 Genel fl sa l ve Güvenli i E itimi Ürün zleme ve Laboratuar Birimi Personeli Mart / 2013 Genel fl sa l ve Güvenli i E itimi His.S nayi Site Aç k fll.ve Konsantratör Birimi Personeli Mart / 2013 Genel fl sa l ve Güvenli i E itimi Espey Aç k Ocak Aç k fll.ve Konsantratör Birimi Personeli Mart / 2013 fl Kazalar ve Meslek Hastal 1. Borik Asit Fabrikas Birimi Personeli Ekim / 2013 fl Kazalar ve Meslek Hastal 2. Borik Asit Fabrikas Birimi Personeli Ekim / 2013

31 30 EMET BOR filetmeler MÜDÜRLÜ Ü E T M PLANI E T M N KONUSU E T M N YER E T M VERECEK KATILACAK ELEMANLAR E T M N PROGRAMLANDI I AY ve SÜRES fl Kazalar ve Meslek Hastal Mekanik Bak m - Onar m Birimi Personel Ekim / 2013 fl Kazalar ve Meslek Hastal Cevher K rma Ö ütme Birimi Personeli Ekim / 2013 fl Kazalar ve Meslek Hastal Elektrik Bak.Onar m Birimi Personeli Ekim / 2013 fl Kazalar ve Meslek Hastal Otomasyon Bak m Onar m Birimi Personeli Ekim / 2013 fl Kazalar ve Meslek Hastal Buhar ve Enerji Üretim Birimi Personeli Ekim / 2013 fl Kazalar ve Meslek Hastal Su Üretim Birimi Personeli Ekim / 2013 fl Kazalar ve Meslek Hastal Stok ve Sevkiyat Birimi Personeli Ekim / 2013 fl Kazalar ve Meslek Hastal Mühendislik Hizmetleri Birimi Personeli Ekim / saat fl Kazalar ve Meslek Hastal Ürün zleme ve Laboratuar Birimi Personeli Ekim / saat fl Kazalar ve Meslek Hastal Aç k fll.ve Konsantratör Birimi Personeli Ekim / saat fl Kazalar ve Meslek Hastal Aç k fll.ve Konsantratör Birimi Personeli Ekim / saat Sivil Savunma E itimi (ADEP E t.) ve Tatbikat fll. Acil Durum Kriz Yön.Merkezi Personeli Mart / saat Sivil Savunma E itimi (ADEP E t.) ve Tatbikat Sivil Savunma E itimi (ADEP E t.) ve Tatbikat Birim Amirleri, Ünite Sorumlular ve Yard. Aç k fll. ve Konsantratör Birim Personeli Mart / saat Mart / saat Sivil Savunma E itimi (ADEP E t.) ve Tatbikat ç Hizmetler Birimi Personeli Mart / saat

32 31 E T M N KONUSU EMET BOR filetmeler MÜDÜRLÜ Ü E T M PLANI E T M N YER E T M VERECEK KATILACAK ELEMANLAR E T M N PROGRAMLANDI I AY ve SÜRES Sivil Savunma E itimi (ADEP E t.) ve Tatbikat Aç k fll. ve Konst. Birim Pers. Ve Müteahit Pers. Nisan / 2013 Sivil Savunma E itimi (ADEP E t.) ve Tatbikat Mek.Bak. Onar m Elk.Bak.Onr. ve ç Hiz.Bir.Pers. Nisan / 2013 Sivil Savunma E itimi (ADEP E t.) ve Tatbikat i ( tfaiye Personeli) Nisan / 2013 *ADEP : Acil Durum Eylem Planı E T M N KONUSU B GAD Ç BOR filetmeler MÜDÜRLÜ Ü E T M PLANI E T M N YER E T M VERECEK KATILACAK ELEMANLAR E T M N PROGRAMLANDI I AY ve SÜRES Sivil Savunma ve Acil Durum Eylem Planı Sivil Savunma Birim flletmemiz Memur ve flçi Personeli Ekim / Saat fl Sa lı ı ve Güvenli i fl Sa lı ı ve fl Güvenli i Birimi flletmemiz Memur ve flçi Personeli Nisan / Saat

33 32 BANDIRMA BOR VE AS T FABR KALARI filetme MÜDÜRLÜ Ü E T M PLANI E T M N KONUSU E T M N YER E T M VERECEK KATILACAK ELEMANLAR E T M N PROGRAMLANDI I AY ve SÜRES fll. Müdürlü ünde kurulu olan, Entegre Yönetim Sisteminin çal flanlara aktar lmas e itimi flletme Müdürlü ü flletme Müdürlü ü bünyesinde (Planlama, Çevre, SG ve Enerji Birimleri marifetiyle) e itim verilecektir. Göreve yeni bafllayan personel, Hizmet al nan müteahhit personel Eylül / 2013 Çevre konular nda Bilinçlendirme E itimi flletme Müdürlü ü flletme Müdürlü ü bünyesinde (Çevre Birimi marifetiyle) e itim verilecektir. Sözleflmeli- flçi ve Taflaron flçisi Yıl çerisinde Çevre konular nda Bilinçlendirme E itimi flletme Müdürlü ü Üniversiteler - Çevre konusunda yeterlilik alm fl firmalar Memur-Sözleflmeli Yıl çerisinde Hizmet al m flçilerine Meslek e itimi flletme Müdürlü ü Üniversiteler Tafleron flçisi Haziran / 2013 Genel fl Sa l ve Güvenli i flletme Müdürlü ü flyeri sa l k ve fl Güvenli i Birimi Memur-Sözleflmeli- flçi ve Tafleron flçisi Nisan / 2013 Stajyerlere fl Sa l ve Güvenli i E itimi flletme Müdürlü ü flyeri sa l k ve fl Güvenli i Birimi Tüm Stajyer Ö renciler Yıl çerisinde Sivil Savunma E itim ve Tatbikat flletme Müdürlü ü flyeri sa l k ve fl Güvenli i Birimi Tüm Çal flanlar Yıl çerisinde Endüstriyel Kristalizasyon E itimi flletme Müdürlü ü Üniversiteler Teknik Personel (Mühendis Teknisyen düzeyinde) Mayıs / 2013 Endüstriyel Kurutma E itimi flletme Müdürlü ü Üniversiteler Teknik Personel (Mühendis Teknisyen düzeyinde) Ekim / 2013 PC Works PLC E itimi flletme Müdürlü ü 1- Miyay Elketronik 2- Dedem Otomasyon 3- PLC Merkezi 4- Entek Mühendis- flçi Eylül / 2013 Visu + Scada E itimi flletme Müdürlü ü 1- Miyay Elketronik 2- Dedem Otomasyon 3- PLC Merkezi 4- Entek Mühendis- flçi Ekim / 2013

34 33 BANDIRMA BOR VE AS T FABR KALARI filetme MÜDÜRLÜ Ü E T M PLANI E T M N KONUSU E T M N YER E T M VERECEK KATILACAK ELEMANLAR E T M N PROGRAMLANDI I AY ve SÜRES ABB DCS E itimi flletme Müdürlü ü 1- Miyay Elketronik 2- Dedem Otomasyon 3- PLC Merkezi 4- Entek Mühendis- flçi Ekim / 2013 Haberleflme Protokolleri Üzerine E itimler flletme Müdürlü ü 1- Miyay Elketronik 2- Dedem Otomasyon 3- PLC Merkezi 4- Entek Mühendis- flçi Kasım / 2013 Endüstriyel Otomatik Kontrol E itimi flletme Müdürlü ü 1- Entek 2- Biltek Mühendis- flçi Eylül / 2013 Otomatik Kontrol Vanalar E itimi flletme Müdürlü ü 1- Entek 2- Biltek Mühendis- flçi Ekim / 2013 Elektropnömatik Temel ve Orta Seviye E itimi flletme Müdürlü ü 1- Entek 2- Biltek Mühendis- flçi Eylül / 2013 Pnömatik Temel Seviye flletme Müdürlü ü 1- Entek 2- Biltek Mühendis- flçi Ekim / 2013

35 YILINDA DÜZENLENECEK E T MLER N ZAMAN Ç ZELGES E T M N KONUSU AYLAR Ocak fiubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kasım Aralık Süreç Yönetimi D fl Ticaret Fizibilite Etüdü Haz rlama Enerji Yönetimi E itimi Üretim Planlama ve Stok Yönetimi 5510 Say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu le lgili Genel Uygulama Çal flanlara fl Yeri Nas l Sevdirilebilinir? Kurum Kültürü Oluflturma Stratejik Düflünme ve Planlama Depo ve Stok Yönetimi Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri Etkili Rapor Haz rlama ve Sunum Teknikleri Bak m Sistemlerinin Yönetimi ve Toplam Verimli Bak m Halkla liflkiler ve Güvenli letiflim Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Sendikal Haklar Etik lkeler

36

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M NSAN KAYNAKLARI 19 YÖNET M K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK)

Detaylı

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z,

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z, Genel Müdür ün Mesaj Sayg de er Paydafllar m z, Arçelik A.fi. nin sürdürülebilir geliflim oda yla hareket ederek gerçeklefltirdi i baflar l performans na iliflkin beflinci raporunu sizlerle paylaflmaktan

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı

Tabiata sayg akl n vicdan d r.

Tabiata sayg akl n vicdan d r. Tabiata sayg akl n vicdan d r. 1 Kuruluflundan bu yana, Çevre ve Orman Bakanl n n gerçeklefltirmifl oldu u geliflmeleri, alm fl oldu u mesafeyi ve ortaya koymufl oldu u yeni yaklafl mlar yak ndan izlemekte

Detaylı

T.C. Maliye Bakanl Gelir daresi Baflkanl Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl Yay n No :64 Nisan 2008. www.gib.gov.tr/ 444 0 189 www.vergibilir.gov.

T.C. Maliye Bakanl Gelir daresi Baflkanl Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl Yay n No :64 Nisan 2008. www.gib.gov.tr/ 444 0 189 www.vergibilir.gov. Nisan / 2008 T.C. Maliye Bakanl Gelir daresi Baflkanl Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl Yay n No :64 Nisan 2008 www.gib.gov.tr/ 444 0 189 www.vergibilir.gov.tr Bask : gazi M.E.M.matbaas Ekonomik kalk

Detaylı

NSAN(K) YÖNET M SANATI

NSAN(K) YÖNET M SANATI Egitim Katalogu NSAN(K) YÖNET M SANATI Hedef Kitle: fl ve nsan Yöneten / Kendini Gelifltirmek steyen Herkes Bu Katalogda fl ve nsan Yönetiminin incelikleri için gerekli e itimleri kapsayan genifl bir içerik

Detaylı

Yetenek Yönetimi Sürdürülebilir Baflar Örgütlenme Özgürlü ü ve Toplu Sözleflme ç letiflim Çal flan Geliflimi Kampüsten Kariyere fl Sa l Ve Güvenli i

Yetenek Yönetimi Sürdürülebilir Baflar Örgütlenme Özgürlü ü ve Toplu Sözleflme ç letiflim Çal flan Geliflimi Kampüsten Kariyere fl Sa l Ve Güvenli i Sürdürülebilirlik Raporu 2013 Sorumluluklar m z n bilincindeyiz. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya b rakmaya çal fl yoruz. Kurumsal vizyonumuz, misyonumuz, kültürümüz, de erlerimiz ve etik ilkelerimiz

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Ç NDEK LER 01 K saca Ak-Al 02 Ola an Genel Kurul Gündemi 03 Vizyon ve Kurumsal De erler 04 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 05 Ortakl k Yap s 05

Detaylı

www.koc.com.tr %100 geri dönüflümlü ka ıttan imal edilmifltir. Üretim esnasında hiçbir a aca zarar verilmemifltir.

www.koc.com.tr %100 geri dönüflümlü ka ıttan imal edilmifltir. Üretim esnasında hiçbir a aca zarar verilmemifltir. www.koc.com.tr %100 geri dönüflümlü ka ıttan imal edilmifltir. Üretim esnasında hiçbir a aca zarar verilmemifltir. FARKLIYIZ FARKINDAYIZ Koc - Toplulu u Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2009 KURUMSAL

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima

Detaylı

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER MARKALAfiMA 12 KILAVUZU TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Markalaflma K lavuzu stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi.

faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi. 2010 faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi. Vak f Leasing kurulufludur. 2010 faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi. çindekiler 05 07 08 08-09 10 Baflkan' n Mesaj Genel Müdür'ün Mesaj Yöneticilerimiz

Detaylı

B RLEfiM fi M LLETLER KÜRESEL LKELER SÖZLEfiMES lerleme Bildirimi 2011

B RLEfiM fi M LLETLER KÜRESEL LKELER SÖZLEfiMES lerleme Bildirimi 2011 B RLEfiM fi M LLETLER KÜRESEL LKELER SÖZLEfiMES lerleme Bildirimi 211 Bu rapor flirketimizin Birleflmifl Milletler Küresel lkeler Sözleflmesi performans n paylaflan lerleme Bildirimi dir. çeri i hakk nda

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtulufl 06600 Ankara Tel: (0312) 430 45 60 Faks: (0312) 435 93 42 www.oib.gov.tr FAAL YET RAPORU 2010

Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtulufl 06600 Ankara Tel: (0312) 430 45 60 Faks: (0312) 435 93 42 www.oib.gov.tr FAAL YET RAPORU 2010 Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtulufl 06600 Ankara Tel: (0) 40 45 60 Faks: (0) 45 9 4 www.oib.gov.tr FAAL YET RAPORU 00 STRATEJ GEL fit RME DA RE BAfiKANLI I N SAN 00 BAKAN SUNUfiU Hükümetlerimiz döneminde

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi FAAL YET RAPORU 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi 0 2 2007 FAAL YET RAPORU De erli Ortaklar m z 2006 y l nda PET, PTA ve Preform iflinin spanyol La Seda flirketine sat lmas sonras nda elyaf, iplik ve polimer

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

Y aflanan küresel skandallar n akabinde iç kontrol olgusu, iflletme hedeflerine

Y aflanan küresel skandallar n akabinde iç kontrol olgusu, iflletme hedeflerine BA IMSIZ DENET M fi RKETLER Ç N ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELERLE UYUMLU ÇOK YÖNLÜ B R Ç KONTROL ANKET FORMU ÖNER S 1 Dr. Tamer AKSOY ÖZET Y aflanan küresel skandallar n akabinde iç kontrol olgusu,

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı