Bir millet, savafl meydanlar nda ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaflayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir millet, savafl meydanlar nda ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaflayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir."

Transkript

1

2 Bir millet, savafl meydanlar nda ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaflayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir. E itimdir ki, bir milleti ya özgür, ba ms z, flanl, yüksek bir topluluk halinde yaflat r; ya da esaret ve sefalete terk eder. 1

3 2 Genel Müdür ün Mesaj Dünya bor minerallerinin ve onlardan türeyen temel bor kimyasallar n n ana üreticisi ve Türkiye nin öncü kuruluflu olarak Teflekkülümüz; küresel e ilim ve de iflimleri yak ndan takip etmekte, pazar n f rsatlar n de erlendirebilmek için yeni ve modern teknolojilerin kullan ld büyük ölçekli yat r mlar yapmaktad r. Finansal aç dan güçlü bir dünya flirketi olma ve büyük rezervlere sahip olman n sorumlulu u ile istikrarl bir yönetim ve tak m çal flmas ile faaliyetlerini sürdürmekte ve bu ba lamda, çal flmalar n sürekli daha iyiye do ru de iflme önceli iyle kurumsal amaç ve hedefler do rultusunda gerçeklefltirilmesi, tüm çal flanlar n sinerji oluflturarak birbirinin geliflimini desteklemesi ve iflbirli i içinde çal flmalar, çal flanlar n yetkinli inin artt r lmas, faaliyetlerin daha üstün teknoloji ve yöntemle ve müflteri talebini karfl layan kalitede gerçeklefltirilmesini esas edinmifltir. Dr. Orhan YILMAZ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Baflkan Bu nedenle, Teflekkülümüzde uygulamaya geçilen performans yönetim sistemi, pozisyon esasl yönetim sistemi ve yap lacak kurum kültürü çal flmalar na da katk sa layacak 2013 y l Hizmet çi E itim Plan ve Program n n; önceki y llarda oldu u gibi 2013 y l nda da titizlikle uygulanmas safhalar nda gerekli hassasiyeti göstererek e itimlere ifltirak edecek tüm mesai arkadafllar ma sa l k mutluluk ve baflar lar dilerim.

4 3 Eti Maden flletmeleri Genel Müdürlü ü Laboratuvar Kalite Politikas ET MADEN filetmeler GENEL MÜDÜRLÜ Ü olarak; öncelikle Kurumunun ve di er firmalar n ihtiyaç duydu u her türlü cevher, konsantre, at k, ile yar mamul ve rafine ürünlerin fiziksel ve kimyasal analiz hizmetlerini, iyi mesleki uygulamalar göstererek, analiz metodunun öngördü ü gereklilikleri yerine getirerek, e itimlerle uzmanl klar gelifltirilen personelimizle tam zaman nda, hatas z ve güvenilir olarak sunmakt r. Analiz hizmetlerinde Ulusal ve/veya Uluslararas standart analiz metodlar kullan lmakta olup, analiz metodlar nda de ifliklikler yap lmas durumunda geçerli k lma çal flmalar yap lmaktad r. Bu amaçla, laboratuvarda TS EN ISO/IEC 17025'e uygun bir Kalite Yönetim Sistemi oluflturulmufl olup, standard n öngördü ü dokümanlar yay nlanarak uygulamaya konulmufltur. Tüm laboratuvar personelinin bu dokümanlar ö renmeleri ve analiz çal flmalar n bu dokümanlarda yaz l politika, usul ve esaslara göre yürütmeleri zorunludur. Laboratuvar m z n hedefi, müflterilerle yap lan iflbirli inin de yard m yla, müflteri flikâyetlerinin önlenmesi, müflteri beklentilerinin karfl lanmas dolay s ile müflteri memnuniyetinin art r lmas konusunda gerekli tüm çal flmalar yapmakt r. Tarafs zl k, ba ms zl k, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve kalite laboratuvar m z n temel ilkeleridir. ET MADEN filetmeler GENEL MÜDÜRLÜ Ü üst yönetimi; Kalite Yönetim Sistemi ni tüm personelin katk s yla TS EN ISO/IEC standard, müflteri flartlar, yasal flartlar ve TÜRKAK rehberlerine uygun olarak etkin bir flekilde uygulayaca n ve sürekli iyilefltirece ini taahhüt eder.

5 4 Eti Maden flletmeleri Genel Müdürlü ü Entegre Yönetim Sistemi Politikas ı Tafl kömürü, kömür ve hidrokarbon kaynaklar hariç, baflta bor madeni olmak üzere ülkenin her türlü maden ve endüstriyel hammadde kaynaklar n ; müflteri ihtiyaç ve beklentilerini karfl layacak nitelikte, verimli ve kârl iflletmek, Faaliyetlerinde; insan, çevreyi, ifl sa l ve güvenli ini ön planda tutarak yönetim sistemi flartlar n uygulamak, sürekli iyilefltirmeyi sa lamakt r. Dr. Orhan YILMAZ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Baflkan

6 5 M SYONUMUZ Bor zenginli imizi sürdürülebilir kalk nma modeli çerçevesinde de erlendirip, bor ürünlerine dönüfltürerek tüm insanl n hizmetine sunmak ve ülke refah na katk da bulunmakt r. V ZYONUMUZ Geleneksel bor ürünleri piyasas nda istikrarl büyümesini sürdüren, ayr cal k yaratacak yeni bor ürünlerinin gelifltirilmesinde öncü rolü üstlenen ve ülkemizi dünya bor sektörünün bilgi ve teknoloji havzas haline getirerek bor kaynaklar ndan maksimum katma de er yaratan kurulufl olmak.

7 6 çindekiler Genel Müdür ün Mesaj Eti Maden flletmeleri Genel Müdürlü ü Laboratuvar Kalite Politikas Eti Maden flletmeleri Genel Müdürlü ü Entegre Yönetim Sistemi Politikas Misyonumuz / Vizyonumuz H ZMET Ç E T MLER Süreç Yönetimi D fl Ticaret Fizibilite Etüdü Haz rlama Enerji Yönetimi Üretim Planlama ve Stok Yönetimi 5510 Say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu ile lgili Uygulama Çal flanlara fl Yeri Nas l Sevdirilebilinir? Kurum Kültürü Oluflturma Stratejik Düflünme ve Planlama Depo ve Stok Yönetimi Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri Etkili Rapor Haz rlama ve Sunum Teknikleri Bak m Sistemlerinin Yönetimi ve Toplam Verimli Bak m Halkla liflkiler ve Güvenli letiflim Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Sendikal Haklar Etik lkeler TEfiEKKÜL DIfiI KURUM VE KURULUfiLARDAN ALINACAK E T MLER MESLEK E T M VE Ö RENC STAJLARI filetme MÜDÜRLÜKLER M Z N 2013 YILI E T M PLANLARI KIRKA Bor flletme Müdürlü ü EMET Bor flletme Müdürlü ü B GAD Ç Bor flletme Müdürlü ü BANDIRMA Bor ve Asit Fabrikalar flletme Müdürlü ü 2013 Y l nda Düzenlenecek E itimlerin Zaman Çizelgesi /30/ /33 34

8 7 H ZMET Ç E T MLER nsan kaynaklar misyonu; Teflekkülün amaç ve stratejilerini gerçeklefltirecek insan kayna n plânlamak, e itmek, personel ifl ve ifllemlerini optimum düzeyde gerçeklefltirmek, konusunda uzmanlaflm fl, kurumu temsil yetene i olan ve alan nda yeni aç l mlar ortaya koyabilen, özgüveni yüksek personele sahip olmak. nsan kaynaklar vizyonu; Motivasyonu yüksek, kurum imaj n koruyan ve yükselten, yenilikçi çal flmalar ön plana ç karan, hizmete önem veren ve iflini bir bütünün parças olarak gören, nitelikli insan kayna n oluflturmak. E T M POL T KASI Konusunda uzmanlaflm fl ve alan nda yeni aç l mlar ortaya koyabilen çal flanlara sahip olmak için yetkinliklerinin art rmak ve daha üst görev ve kadrolara haz rlamak amac yla verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun olarak; hizmet içi e itimler düzenlemek.

9 8 Süreç Yönetimi (EGT 022) Kat l mc Profili: Süreç Yönetimi Uygulayac lar E itim Süresi: 2 gün Uygulama Tarihi: Ocak E itimin Amac Süreç Yönetimi Kavram ve Süreç Yönetimi Bilincinin kazan lmas, kurumsal yol haritalar öncülü ünde ölçülebilir ve denetlenebilir Yönetim Süreçleri konusunda bilgi sahibi olunmas. E itimin çeri i Süreç Yönetimi Kavram ve Amac Süreç Tespit Yöntemleri ç ve D fl Süreç Hedefleri Süreç Performans Göstergeleri Süreç Temel Dokümantasyonlar Süreç Baflar Faktörleri Süreç yilefltirme Plan ve Uygulanmas Süreç Kaynak Planlamas ve Uygulanmas

10 9 E itimin Amac Kat l mc lar n D fl Ticaret in Ulusal ve Uluslararas boyutu ile ele al narak bilgilendirilmesini sa lamak. E itimin çeri i D fl Ticarete Haz rl k ve Girifl Genel Tan t m ve Önemi Temel Kavramlar Ülkemiz çin Önemi Uluslararas / Ulusal Kurulufllar ve Kurallar Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Gümrük Örgütü ve Kurallar Türkiye - AB Gümrük Birli i ve Kurallar Serbest Ticaret Anlaflmalar ve Kurallar D fl Ticarette Yasal Düzenlemeler lgili Kurum ve Kurulufllar D fl Ticarette Teslim ve Ödeme fiekilleri Teslim fiekilleri Ödeme fiekilleri D fl Ticarette Teslim ve Ödeme fiekilleri ( thalatta KKDF ) Uygulama hracat Rejimi Mevzuat thalat Rejimi Mevzuat Gümrük Mevzuat Tebli ler hracat / thalat ve Gümrük Uygulamalar thalatta/ hracatta/gümrük fllemlerinde Gerekli Belgelerin Düzenlenmesi hracat ve Gümrük fllemleri fl Ak fllar thalat ve Gümrük fllemleri fl Ak fllar Simülasyon Çal flmas D fl Ticaret (EGT 009) Kat l mc Profili: Konu ile ilgili personel E itim Süresi: 3 gün Uygulama Tarihi: Ocak

11 10 Fizibilite Etüdü Haz rlama (EGT 017) Kat l mc Profili: Yat r m ve iflletme karar veren personel, Planlama bölüm personeli, proje haz rlayan ve yönetenler, fl Gelifltirme birim personelleri E itim Süresi: 5 gün Uygulama Tarihi: fiubat E itimin Amac Her alanda yat r m projelerinin teknik ve ekonomik, Pazar ve teknoloji gereklerine uygun araflt r lmas, incelenmesi, yat r m ve iflletme maliyetlerinin tahmin edilmesi, de erlendirilmesi, raporlanmas kat l mc lara yeterli düzeyde bir beceri kazand r lmas n sa lamak. E itimin çeri i Fizibilite Etüdü Yat r m Karar Veri Toplama Veri Analizi Yönetici Özeti Pazar Araflt rmas Yer Seçimi ve Kapasite Etüdü Yat r m Maliyet Araflt rmas Proje Temrin Planlar n n Haz rlanmas Projelerin Sosyal ve Çevresel Etkileri Proje Yönetimi Projenin Finansman ve Finansman Etüdü

12 11 E itimin Amac Enerji Yönetiminde gerekli olan teorik ve pratik konular n bir bütün olarak ele al nmas. E itimin çeri i Enerji Yönetimi, Enerji Yöneticisi: lgili Kanun ve Yönetmelikler Termodinami in temel kanunlar, güç çevrimleri, elektrik enerjisi üretimi ve üretim verimlili inin art r lmas At k Enerjinin Geri Kazan lmas Is Yal t m Yat r m Maliyeti ve Yat r m n Geri Ödeme Süresinin Hesaplanması Enerji Yönetimi (EGT 019) Kat l mc Profili: Enerji Yöneticisi olan makine, elektrik veya kimya mühendisleri ile enerji yönetim biriminde görev alabilecek teknikerler E itim Süresi: 5 gün Uygulama Tarihi: fiubat

13 12 Üretim Planlama ve Stok Yönetimi (EGT 006) Kat l mc Profili: Planlama, üretim, depo ve lojistik bölümü çal flanlar E itim Süresi: 2 gün Uygulama Tarihi: Mart E itimin Amac Temel üretim planlama ve stok yönetimi yaklafl mlar n ve yöntemlerinin aç klanarak, daha etkin ve verimli bir üretimin sa lanmas, kaynaklar n uygun düzeyde kullan m n n temini ve sat fl-stok-üretim-tedarik aras nda uyumlu bir dengenin kurulmas d r. E itimin çeri i Üretim sistemleri, üretim planlama ve kontrol, klasik ve ça dafl üretim sistemleri, itme ve çekme esasl sistemler Sat fl tahminleri. Gerçekçi tahmin yapabilmenin alt yap s, Yat r m ve kapasiteye ba l toplu üretim planlama (uzun vadeli planlama)- tafl ma tasar m modeli, do rusal programlama modeli, de iflmesi olas flartlar n planlama kapsam na al nmas, öngörülere dayal modeller, Kapasite verileriyle standart temel üretim program n n oluflturulmas. Gerçekçi üretim program n n oluflumu ve de iflen Pazar flartlar na ba l kapasite kullan m planlamas Talebe ba ml stok yönetimi: malzeme ihtiyaçlar n n belirlenmesi (MRP ve MRPII) Kapasiteden ba ms z, talebe dayanan stok sistemleri, azami stok seviyesi, emniyet stok seviyesi, de iflken stok seviyesi tan m ve kullan mlar. Stok devir h z de iflkeninin devreye al nmas. Birim üzerinde oluflan bu de erlerin genel stok ve stok maliyetleri ve iflletme stok devir h z n n hesaplanmas konusunda yaklafl mlar, Stok kalemleri için PARETO analizi. Yönetimin temel almas gereken verilerin tespiti, Stok maliyetlerinin tan mlanmas ve hesap yöntemi konusunda oluflturulabilecek olan yaklafl mlar. Stok maliyetleri bileflenlerinin tan mlanmas, analiz edilmesi, incelenmesi ve kullan lmas kullan m konusunda çeflitli yaklafl mlar. Stok kontrol yöntemleri (KLAS K YÖNTEM-JIT-MOD F YE JIT) Kurumsal kaynaklar n planlamas (ERP) Üretim ve sat n almada uygun parti hacimlerinin belirlenmesi (parti büyüklü ü tespiti). Kapasite zorunluluklar, Pazar zorunluluklar, ürün zorunluluklar, ticari zorunluluklar. Uygun parti hacimlerinin yakalanamad durumlarda hedeflerin sa lanmas na yönelik yaklafl mlar. Kapasite ihtiyac n n ç kart lmas (CRP) Hat dengeleme, metot mühendisli i. stasyonlar n tespitleri, eleman say lar n n tespitleri, araç v gereçlerin tespitleri. Makine yükleme, ifl s ralama ve üretim program oluflturma stasyon, makine, araç gereç ve insan gözlemleme, ifl etütleri, zaman etütleri

14 13 E itimin Amac Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu hakk nda bilgi sahibi olmak. E itimin çeri i Sigortal Say lanlar Sigortal l n Bafllang c, Bildirimi ve Tescili Sigortal l n Sona Ermesi flyeri Bildirgesinin Verilmesi ve flyerinin Tescili flyerinin Devir, ntikali veya Nakli Alt flveren ve Sorumlulu u Prim Oranlar Asgari flçilik Uygulamas ve haleli fllerde Kamu daresinin Sorumlulu u Prim Belgeleri ve Prim Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilmesi Primlerin Ödenmesi ve Prim Ödeme Yükümlülü ü dari Para Cezalar K sa ve Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri 5510 Say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu ile lgili Genel Uygulama (EGT 019) Kat l mc Profili: Konu ile ilgili Personel E itim Süresi: 2 gün Uygulama Tarihi: Mart

15 14 Çal flanlara fl Yeri Nas l Sevdirilebilinir? (EGT 021) Kat l mc Profili: Her Düzeyde Yöneticiler E itim Süresi: 1 gün Uygulama Tarihi: Nisan E itimin Amac Yönetim insan iliflkilerini temel alan bir süreç olup çal flanlara ifl yerini sevdirmenin temel koflullar ele al nacakt r E itimin çeri i fl yapma konusunda yeni bir kültür oluflturmak Aidiyet duygusu nas l kazand r l r? flyerini Sevmenin veya Nefret Etmenin Dinamikleri? Nas l Yap lmal da fl Yeri Çal flanlara Sevdirilebilmeli?

16 E itimin Amac Çal flanlar n, kurumlar n benimsemelerini ve çal flma süreçlerinde tak m ruhunu yans tmalar n, bu sayede birbirleriyle ve müflterileriyle olumlu iletiflim kurmalar n sa lamakt r. E itimin çeri i Kurum kültürü ve tak m ruhu nedir? Kazanan tak m n özellikleri fiirketlerin baflar alanlar -Verimlilik - liflkiler -Kalite Verimlilik -Kurumda verimlilik ne demektir? -Verimlili i art rmak için? liflkiler - nsan iliflkileri ve iletiflim - yi bir iletiflimin yararlar -Etkili iletiflinim engelleri -Workshop (kiflilik analizi) -Davran fllar anlamak -Nedenleri yanl fl yorumlamak -Davran fllar s n rland rmak -Temel davran fllar -Davran flsal tepkiler -Kendini gerçeklefltiren kehanetler -Stres davran fllar -Davran fl bozukluklar ve belirtileri - nsanlara sorunlar nda yard m etmek -Kendi davran fllar m z -Davran fllar anlaman n yararlar Kalite -Sistem ve ürün/hizmet kalitesi -Kiflisel kalite yi arkadafl - yi vatandafl - yi çal flan Kurum kültüründe yönetim unsurlar -Sorumluluk -Ba l l k - nisiyatif Kurum kültürü ve siz -Kurum kültürü ve tak m ruhu bilincine sahip birey -Workshop - Kurum kültürünün sa lad üstünlükler - Engelleri -Arkay kollama -Kurum kültüründe tutum ve davran fllar -Workshop -Kiflisel verimlilik -Kiflisel iliflkiler -Kiflisel kalite Delege etme -Delege etme nedir? -Delege etmenin avantajlar -Çal flanlar için somut ve soyut delege etme kurallar Kurum kültürü ve yöneticiler -Yöneticiler ve kurum içi iletiflim -Yöneticilere faydal öneriler X ve Y teorileri Sorumsuzluk yasas Kurum kültürünün ve tak m ruhunun yerleflti i flirket -Görünmez ayr m çizgisi - fli sahiplenme konusunda yetersizlik örnekleri -Olumlu ve olumsuz flirket kültürü -K s r döngüler Biz kültürü Kurum Kültürü Oluflturma (EGT 002) Kat l mc Profili: Katılması Uygun Görülen Personel E itim Süresi: 2 gün Uygulama Tarihi: Nisan 15

17 16 Stratejik Düflünme ve Planlama (EGT 001) Kat l mc Profili: Yönetici ve Proje Ekip Üyeleri E itim Süresi: 2 gün Uygulama Tarihi: Mayıs E itimin Amac Stratejik yönetim anlay fl n n yerleflmesi, stratejik düflünme ve strateji gelifltirme konusunda kat l mc lar n stratejik planlama, proje yönetimi ve baflar l uygulamalar konusunda bilgilendirilerek yetkinlik kazanmalar na destek vermektir. E itimin çeri i Stratejik Plan Haz rlama Yönetim Modeli (Planlama Döngüsü), Kurumsal Stratejik Planlama Projesinin Planlanmas ve Yap land r lmas Stratejik Planlama Aktörlerine Proje Tan t m ve Görevlendirme Toplant s Stratejik Plan Haz rlama Süreci Temel Yönetsel De erlerin Gözden Geçirilmesi/Yeniden Tan mlanmas Stratejik ve Uzun Vadeli Planlama Hedeflerinin Tan mlanmas Baflar Faktörlerinin Tan mlanmas, Uygulama Stratejilerinin Tan mlanmas Bofl Alan Analizi, De iflim Yönetimi, Stratejik Planlama ve Performans iliflkisi Tan mlar, Kavramlar Performans Bazl Yönetim çin Gerekçeler Performans Bazl Bütçeleme Hedef Davran fllar - Strateji kavram n n alt nda yatanlar kavrayabilecek, - Stratejik etki yaratman n bileflenleri üzerinde düflünebilecek, - Kurumunun farkl laflma gücünü art racak strateji gelifltirme konusunda cesaretlenecek, - Stratejik planlama sürecindeki eylem ad mlar n tan mlayabilecek. - Stratejik fikirleri uygulamaya koyarken nas l bir kontrol sistemi kuraca n n fark na varabilecek, - Stratejik fikirler hayata geçirildikten sonra nas l bir performans de erlendirme sistemi kuraca konusunda fark ndal k kazanabileceklerdir.

18 17 E itimin Amac Hatas z depo ve stok yönetimi ile rekabette öncelik elde etmek. Planlama için güvenilir envanter sa lamak. Maliyetlerde stok maliyetleri ve stok kay plar nedeniyle oluflacak olan sapmalara engel olmak. E itimin çeri i Depolama nedir? Neden gereklidir? Faydalar nelerdir? Depo ve depocunun önemi Depolaman n önemi ve iflletme içindeki yeri ve di er bölümlerle olan iliflkileri Ö renen organizasyon. KA ZEN e girifl S f r hatal stok yönetimi, Güvenli çal flma Lojistik ve disiplin (dayan flma, ekip olma, sorumluluk alma, ifli sevmenin önemi) Deponun iç organizasyonu ve depo yerinin seçimi Depo bir maliyet bileflenidir! Depo neden bir gereksinimdir? Depo iç düzeninin haz rlanmas ve etkin kullan m Depo maliyetlerinin irdelenmesi ve verimlilik hesaplar na girifl Depo de erlendirme ölçütleri. Etkin depolama ifllemleri Depo verimlilik esaslar ve hesaplar Stok maliyetleri ve maliyet düflümünün sa lanmas için ipuçlar Adresleme teknikleri ve Mal hareket flekilleri Depo projelendirme esaslar Depolama sistemleri ve projelendirmedeki yeri Depolama ifllemlerinde verimlilik hesaplar Araç gereç donan m seçim esaslar ve bak m Temel depolama prosedürleri Bu prosedürlerin elektronik ortamda yap lmas n n pratik ve yaflamsal faydalar Bar kod uygulamalar n n elektronik ortamdaki önemi S f r hatal depo. Bu husus sa lamak amac na yönelik teknolojik donan mlar Malzeme kodlama sistemleri Depo ve Stok Yönetimi (EGT 008) Kat l mc Profili: Planlama, üretim, depo ve lojistik bölümü çal flanlar E itim Süresi: 2 gün Uygulama Tarihi: Haziran

19 18 Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri (EGT 014) Kat l mc Profili: Muhasebe, Sat nalma, Tedarik, Pazarlama bölümlerinin yöneticileri E itim Süresi: 2 gün Uygulama Tarihi: Haziran E itimin Amac Bütçe yapman n amac, yararlar, türleri ve haz rlan fl konusunda kat l mc lar bilgi sahibi yapmak ve iflletmelerin hedefledi i faaliyet düzeylerini rakamlaflt rmay sa layan planlama arac olarak bütçeleme sisteminden azami yarar elde edilmesini sa lamak. E itimin çeri i Bütçeleme -Bütçe Tan m -Bütçenin Amaçlar Planlama, Koordinasyon ve Kontrol -Bütçenin Yararlar -Bütçenin Etkinli ini Artt ran Unsurlar -Üretim Yapan flletmelerde Tespit Edilecek Hedefler -Çeflitleri, flletme Bütçe Sistemi Gelir Bütçeleri, Sat fl Bütçesi Giderler Bütçeleri, Üretim Bütçesi Tedarik Bütçesi Direkt Hammadde Bütçesi Direkt flçilik Bütçesi Genel Üretim Maliyeti Bütçesi Sat lan Mal n Maliyeti Bütçesi -Faaliyet Giderleri (Pazarlama, Sat fl, Da t m ve Genel Yönetim Giderleri) Bütçesi Nakit Bütçesi Proforma Bilanço ve Gelir Tablosu - flletme Bütçelerinin Revizyonu ve Kontrolü Sapma Analizleri Kontrol Raporlar -Yönetim Kontrolü Kontrol Edilebilir Maliyetler ve Kontrol Edilemez Maliyetler Sorumluluk Merkezleri Yönetici Etkinli inin Ölçülmesi

20 19 E itimin Amac Kurum içi yaz l iletiflimin etkinli inde büyük rolü olan raporlar n amaca uygun, do ru ve etkili flekilde haz rlan p, sunulmas için gereken bilgi ve becerilerin gelifltirilmesinde kat l mc lara katk sa lamak. E itimin çeri i fl yaflam nda yaz l iletiflimin rolü Rapor yazman n önemi ve amac Rapor haz rlamada plan ve strateji oluflturma Teknik Rapor türleri Teknik Raporun çerikleri Yaz n n hedefini belirlemek Bilgi Toplamak ve Derlemek Raporu yap land rmak Yarat c rapor haz rlama Raporu cazip ve etkin k lma yöntemleri Etkili sunumun gerek ve önemi Baflar l sunum için bireysel özellik ve gerekler (Özgüven, rahatl k, spontanite, kayg n n kontrolü) Sunuma haz rl k Dinleyicileri etkileme Do ru Bafllang ç ve lgi Çekme Konuflmay Uygun Beden Diliyle Destekleme Elefltiri ve Sorular Cevaplama Zor Kiflilerle Bafl etme Etkili Rapor Haz rlama ve Sunum Teknikleri (EGT 011) Kat l mc Profili: Rapor haz rlayan personel E itim Süresi: 3 gün Uygulama Tarihi: Eylül

21 20 Bak m Sistemlerinin Yönetimi ve Toplam Verimli Bak m (EGT 013) Kat l mc Profili: Kalite ve Bakım Sistemleri ile ilgili Teknik Personel E itim Süresi: 3 gün Uygulama Tarihi: Ekim E itimin Amac Bak m sistemlerinin yönetiminin, kalite sistemi yönetiminin tümleyicisi olarak görülmesinin sa lanarak verimli bir kalite sisteminin kurulmas n sa lamak. E itimin çeri i Bak m çabalar n n sistemlefltirilmesi nedir? Kalite-Bak m Sistemi liflkisi Kalite- Bak m Sistemi Etkileflimi FMEA tekni i ile bak m gereklerinin saptanmas Bak m Yönetimi Uygulamalar Bak m Sistemlerinde TPM (Tolam Verimli Bak m) anlay fl

22 21 E itimin Amac flyerinde anlamaya ve anlaflmaya dayal etkin iletiflim zeminine sahip olabilmek için, güvenli iletiflimde anahtar rolü oynayan beceriler konusunda yetkin bir düzey kazand rmak, iletiflim kazalar n n en aza indirilmesi konusunda bireylere düflen rol ve sorumluluklar n kat l mc lar taraf ndan fark edilmesini sa lamakt r. Hedef Davran fllar letiflimin anlam n tan mlayabilecek, olumlu iliflkilere engel olan davran fllar tan mlayacak, Her seviyede çal flanlarla farkl durumlarda etkili iletiflim sa layabilecek, letiflim aflamas nda kazan-kazan durumunu sa layacak yetkinli i sergileyebilecek, Kendisinin ve baflkalar n n duygusal modellerini tan yacak ve yönetecek, Aç k ve dürüst iletiflim için farkl stratejiler aras ndan seçim yapabilecek, Mesaj n aktarmak için denenmifl ve s nanm fl teknikleri kullanabilecek, letiflim tarz n duruma ve karfl s ndaki kifliye göre uyarlayabilecek, Karfl koyma ve anlaflmazl k durumlar n yans z ve güvenli flekilde ele alabilecek, K zg nl k veya olumsuz hisleri, olumlu ve üretken sonuçlara dönüfltürebilecek, flyerinde zor durumlarla ve olas çat flmalarla bafla ç kabilecek, Halkla liflkiler ve Güvenli letiflim (EGT016) Kat l mc Profili: fli ve pozisyonu gere i sonuç odakl bir iletiflim performans göstermesi gereken tüm çal flanlar E itim Süresi: 2 gün Uygulama Tarihi: Kasım E itimin içeri i letiflim Nedir? Halkla letiflimin Temel Kavram /Nitelikleri Halkla liflkilerde Yöntemler ve Araçlar Baflar l Halkla liflkiler Eleman n n Temel Özellikleri letiflim Tarzlar (profiller) letiflimde Duygusal Modelleri Tan ma ve Yönetme Sorunlu Durumlarda letiflim Kurum çinde Olumlu letiflim Atmosferi Oluflturmada lginin Önemi Eylem Duraklar

23 22 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi (EGT 018) Kat l mc Profili: Lojistik, Sat n alma, Yönetim Biliflim, Mali fller, Kalite, Üretim ve Pazarlama birimleri E itim Süresi: 3 gün Uygulama Tarihi: Kasım E itimin Amac Tedarik Zinciri Yönetimi ile Lojistik kavramlar n n aç klanmas, uygulama metod ve alanlar n n incelenmesi, hizmet üreten ve hizmet alan iflletmelerde TZY ve lojisti in etkin ve verimli kullan m ile bu alandaki ifl gelifltirme çal flmalar na katk da bulunulmas n sa lamak. E itimin çeri i Tedarik Zinciri Yönetimi Lojistik Yönetimine Genel Bir Bak fl Etkin Pazarlama Yönetiminde Lojisti in ve Tedarik Yönetiminin Yeri D fl Ticarete Genel Bak fl D fl Ticarette Teslim ve Ödeme fiekilleri TZY-LY Kapsam nda ürün/hizmet Gelifltirme Lojisti i-sektörel Özel Çözümler Lojistik Yönetimi Planlama-Toplama-Sevkiyat-Da t m Depo ve Stok Yönetimi Operasyon Lojistik Yönetimi Lojistikte nsan Kaynaklar Yönetimi Tafl mac l k Modlar Sat nalma Yönetimi Lojistikte Müflteri liflkileri Yönetimi (Crm)

24 23 E itimin Amac Kamu Personeli Uygulama Genelgesine istinaden (2008/1) personelin, görevlerinin yürütülmesinde adalet, dürüstlük, saydaml k, tarafs zl k ve güvenirlilik ilkelerine uyumlar n n sa lanmas ve niteli inin yükseltilmesi. E itimin çeri i Kamu Görevlileri Sendikac l Sendika Nedir? Sendikalar n Faydalar ve Yapt klar fller, Sendikaya Üye Olma, Sendika Üyeli inden Ayr lma, Sendikal Haklar Sendikal Haklar Kat l mc Profili: Konu ili ilgili Çalıflan Personel E itim Süresi: 3 Saat Uygulama Tarihi: Aral k (Etik ilkeler e itimi ile ayn günde gerçeklefltirilecektir.)

25 24 Etik lkeler E itimin Amac Kamu Personeli Uygulama Genelgesine istinaden (2008/1) Kamu görevlilerinin sahip oldu u hak ve özgürlükler konusundaki bilinç seviyelerinin yükseltilmesi. Kat l mc Profili: E itime kat lmas uygun görülen personel E itim Süresi: 3 Saat Uygulama Tarihi: Aral k (Sendikal Haklar e itimi ile ayn günde gerçeklefltirilecektir.) E itimin çeri i Mesleki etik ilkeleri ve yolsuzlukla mücadele, Etik davran fl lkeleri, Halkla Hizmet Bilinci, Hizmet standard na uyma, Amaç ve misyona ba l l k Dürüstlük ve tarafs zl k

26 25 TEfiEKKÜL DIfiI KURUM VE KURULUfiLARDAN ALINACAK E T MLER Genifl bir faaliyet alan bulunan ve bir çok branflta personel istihdam eden Teflekkülün, e itim ihtiyaçlar n n tümünü karfl lama imkan olmad ndan, konusunda uzmanlaflm fl pek çok kurum, kurulufl, firma, oda ve Üniversitelerin düzenledi i e itimlere personelin kat l m n n sa lanmas na 2013 y l nda da devam edilecektir. Kurum d fl e itimleri verecek, bakanl klar, bakanl klara ba l kurulufllar, üniversiteler, e itim veren devlet kurumlar, TMMOB, TSE, Türkiye Biliflim Derne i, Biltek, ntervalf Firmas, Peryön, Kal-der ve Özel E itim Firmalar vb. kurum ve kurulufllar n y ll k programlar na ald klar e itimlerden, Teflekkülümüzde çal flan personele faydal olaca düflünülerek teklif ve talep edilmesi halinde içerik, yer, zaman, ücret, ö retici ve di er hususlar incelenmek suretiyle ihtiyaçlar m za en uygun olanlar seçilerek kat l m sa lanabilecektir.

27 26 MESLEK E T M VE Ö RENC STAJLARI MESLEK E T M Ç rakl k ve yayg n e itim yoluyla mesleki ve teknik e itimin yayg nlaflt r lmas, yetifltirilen insan gücünün say ve kalite olarak art r lmas, ç rakl k e itimi dahil örgün veya yayg n mesleki ve teknik e itimin bütün olarak Teflekkülümüzce desteklenip gelifltirilmesi, mesleki ve teknik alanda ifl öncesi ve hizmet içi e itim programlar n n kamu ve özel bütün iflyerlerinde verimlili i art r c ilkeler gözetilerek yürütülmesini sa lamak amac yla ç kar lan 3308 say l "Mesleki E itim Kanunu" ve ilgili kanunlar uyar nca meslek lisesi ö rencilerine merkez teflkilat birimlerinde ve iflletme müdürlüklerinde mesleki e itim yapt r lmas na 2013 y l nda da devam edilecektir. Ö RENC STAJLARI ö retim y l staj ve uygulama çal flmalar yapacak yüksekö retim ö rencilerinin ifl ve ifllemleriyle ilgili yeni mevzuat çal flmas Yüksek Ö retim Kurulu Baflkanl taraf ndan yürütülecek olup, Teflekkülümüzde staj yapacak ö renciler hakk nda Yönetim Kurulunun 6/5/2005 tarihli ve 52/7 say l, 10/1/2008 tarihli ve 236/9 say l, 6/11/2008 tarihli ve 274/10 say l, 07/05/2010 tarihli ve 352/2 say l kararlar yla uygun görülen esaslar çerçevesinde staj ifllemlerine devam edilecektir. Yüksekö retim ö rencilerinin ifl hayat na haz rlanmas, okullarda edindikleri teorik bilgilerini prati e dönüfltürme imkan bulmas, çal flma ortam ve çal flanlarla iflbirli i yaparak kendilerini iflyeri flartlar na ve durumuna adapte etmesi, gözlem, muhakeme ve sentez kabiliyetlerini gelifltirmesinin sa lanmas ülkemizin çeflitli branfllarda hedefine ulaflmas na katk sa layacakt r. Ayn zamanda, okullar nca staj yeri gösterilmeyen veya diploma/tez çal flmas yapacak ö rencilere, Teflekkülümüz merkez ve taflra teflkilat nda mevzuatlar çerçevesinde yard mc olunarak imkanlar dahilinde staj ve tez çal flmas yapmalar sa lanacakt r.

28 27 filetme MÜDÜRLÜKLER M Z N 2013 YILI E T M PLANLARI BANDIRMA B GAD Ç EMET KIRKA

29 28 KIRKA BOR filetmeler MÜDÜRLÜ Ü E T M PLANI E T M N KONUSU E T M N YER E T M VERECEK KATILACAK ELEMANLAR E T M N PROGRAMLANDI I AY ve SÜRES Forklift Sürücü E itimi flletme E itim Salonu Bor Türevleri Birimi Halk E itim Merkezi flçi Personel için flletmelerde Verimlili in ve Kalitenin Artırılması Y l çinde Halk E itim Taraf ndan Belirlenecek Teknik Resim E itimi flletme E itim Salonu Halk E itim Merkezi flçi Personel için flletmelerde Verimlili in ve Kalitenin Artırılması Y l çinde Halk E itim Taraf ndan Belirlenecek Genel Metroloji E itimi Bursa TSE Enerji-Otomasyon TSE Kalibrasyon Grup Baflkanlı ı flçi Personel için Kalibrasyonla ilgili kavramların açıklanması Y l çinde TSE Taraf ndan Belirlenecek 1 Gün Elektriksel Kalibrasyon E itimi Bursa TSE Enerji-Otomasyon TSE Kalibrasyon Grup Baflkanlı ı flçi Personel için Elektriksel ölçüm cihazlar ve kalibratörlerin kalibrasyonlar n n nas l yap ld ve dikkat edilmesi gereken hususlar n aç klanarak anlafl lmas n n sa lanmas. Y l çinde TSE Taraf ndan Belirlenecek 2 Gün Bas nç Kalibrasyonu E itimi Bursa TSE Enerji-Otomasyon TSE Kalibrasyon Grup Baflkanlı ı flçi Personel için Bas nç ölçerlerin kalibrasyonlar n n nas l yap ld ve dikkat edilmesi gereken hususlar n aç klanarak anlafl lmas n n sa lanmas. Y l çinde TSE Taraf ndan Belirlenecek 1 Gün S cakl k Kalibrasyonu E itimi Bursa TSE Enerji-Otomasyon TSE Kalibrasyon Grup Baflkanlı ı flçi Personel için S cakl k Metrolojisi ve Kalibrasyonlar konusunda Üretim, hizmet veren iflletme, laboratuarlar çal flanlar na güncel bilgileri sa lamak. Y l çinde TSE Taraf ndan Belirlenecek 2 Gün Hidrolik Pnomatik E itimi Bursa TSE Mekanik Bakım Birimi flletme Makine Müh. flçi Personel için Hidrolik Pnömatik sistemlerinin tan nmas ve ar za arama becerisinin geliflimi. Nisan 2013 Ayında

30 29 EMET BOR filetmeler MÜDÜRLÜ Ü E T M PLANI E T M N KONUSU E T M N YER E T M VERECEK KATILACAK ELEMANLAR E T M N PROGRAMLANDI I AY ve SÜRES Genel fl sa l ve Güvenli i E itimi 1. Borik Asit Fabrikas Birimi Personeli Mart / 2013 Genel fl sa l ve Güvenli i E itimi 2. Borik Asit Fabrikas Birimi Personeli Mart / 2013 Genel fl sa l ve Güvenli i E itimi Mekanik Bak m - Onar m Birimi Personel Mart / 2013 Genel fl sa l ve Güvenli i E itimi Cevher K rma Ö ütme Birimi Personeli Mart / 2013 Genel fl sa l ve Güvenli i E itimi Elektrik Bak.Onar m Birimi Personeli Mart / 2013 Genel fl sa l ve Güvenli i E itimi Otomasyon Bak m Onar m Birimi Personeli Mart / 2013 Genel fl sa l ve Güvenli i E itimi Buhar ve Enerji Üretim Birimi Personeli Mart / 2013 Genel fl sa l ve Güvenli i E itimi Su Üretim Birimi Personeli Mart / 2013 Genel fl sa l ve Güvenli i E itimi Stok ve Sevkiyat Birimi Personeli Mart / 2013 Genel fl sa l ve Güvenli i E itimi Mühendislik Hizmetleri Birimi Personeli Mart / 2013 Genel fl sa l ve Güvenli i E itimi Ürün zleme ve Laboratuar Birimi Personeli Mart / 2013 Genel fl sa l ve Güvenli i E itimi His.S nayi Site Aç k fll.ve Konsantratör Birimi Personeli Mart / 2013 Genel fl sa l ve Güvenli i E itimi Espey Aç k Ocak Aç k fll.ve Konsantratör Birimi Personeli Mart / 2013 fl Kazalar ve Meslek Hastal 1. Borik Asit Fabrikas Birimi Personeli Ekim / 2013 fl Kazalar ve Meslek Hastal 2. Borik Asit Fabrikas Birimi Personeli Ekim / 2013

31 30 EMET BOR filetmeler MÜDÜRLÜ Ü E T M PLANI E T M N KONUSU E T M N YER E T M VERECEK KATILACAK ELEMANLAR E T M N PROGRAMLANDI I AY ve SÜRES fl Kazalar ve Meslek Hastal Mekanik Bak m - Onar m Birimi Personel Ekim / 2013 fl Kazalar ve Meslek Hastal Cevher K rma Ö ütme Birimi Personeli Ekim / 2013 fl Kazalar ve Meslek Hastal Elektrik Bak.Onar m Birimi Personeli Ekim / 2013 fl Kazalar ve Meslek Hastal Otomasyon Bak m Onar m Birimi Personeli Ekim / 2013 fl Kazalar ve Meslek Hastal Buhar ve Enerji Üretim Birimi Personeli Ekim / 2013 fl Kazalar ve Meslek Hastal Su Üretim Birimi Personeli Ekim / 2013 fl Kazalar ve Meslek Hastal Stok ve Sevkiyat Birimi Personeli Ekim / 2013 fl Kazalar ve Meslek Hastal Mühendislik Hizmetleri Birimi Personeli Ekim / saat fl Kazalar ve Meslek Hastal Ürün zleme ve Laboratuar Birimi Personeli Ekim / saat fl Kazalar ve Meslek Hastal Aç k fll.ve Konsantratör Birimi Personeli Ekim / saat fl Kazalar ve Meslek Hastal Aç k fll.ve Konsantratör Birimi Personeli Ekim / saat Sivil Savunma E itimi (ADEP E t.) ve Tatbikat fll. Acil Durum Kriz Yön.Merkezi Personeli Mart / saat Sivil Savunma E itimi (ADEP E t.) ve Tatbikat Sivil Savunma E itimi (ADEP E t.) ve Tatbikat Birim Amirleri, Ünite Sorumlular ve Yard. Aç k fll. ve Konsantratör Birim Personeli Mart / saat Mart / saat Sivil Savunma E itimi (ADEP E t.) ve Tatbikat ç Hizmetler Birimi Personeli Mart / saat

32 31 E T M N KONUSU EMET BOR filetmeler MÜDÜRLÜ Ü E T M PLANI E T M N YER E T M VERECEK KATILACAK ELEMANLAR E T M N PROGRAMLANDI I AY ve SÜRES Sivil Savunma E itimi (ADEP E t.) ve Tatbikat Aç k fll. ve Konst. Birim Pers. Ve Müteahit Pers. Nisan / 2013 Sivil Savunma E itimi (ADEP E t.) ve Tatbikat Mek.Bak. Onar m Elk.Bak.Onr. ve ç Hiz.Bir.Pers. Nisan / 2013 Sivil Savunma E itimi (ADEP E t.) ve Tatbikat i ( tfaiye Personeli) Nisan / 2013 *ADEP : Acil Durum Eylem Planı E T M N KONUSU B GAD Ç BOR filetmeler MÜDÜRLÜ Ü E T M PLANI E T M N YER E T M VERECEK KATILACAK ELEMANLAR E T M N PROGRAMLANDI I AY ve SÜRES Sivil Savunma ve Acil Durum Eylem Planı Sivil Savunma Birim flletmemiz Memur ve flçi Personeli Ekim / Saat fl Sa lı ı ve Güvenli i fl Sa lı ı ve fl Güvenli i Birimi flletmemiz Memur ve flçi Personeli Nisan / Saat

33 32 BANDIRMA BOR VE AS T FABR KALARI filetme MÜDÜRLÜ Ü E T M PLANI E T M N KONUSU E T M N YER E T M VERECEK KATILACAK ELEMANLAR E T M N PROGRAMLANDI I AY ve SÜRES fll. Müdürlü ünde kurulu olan, Entegre Yönetim Sisteminin çal flanlara aktar lmas e itimi flletme Müdürlü ü flletme Müdürlü ü bünyesinde (Planlama, Çevre, SG ve Enerji Birimleri marifetiyle) e itim verilecektir. Göreve yeni bafllayan personel, Hizmet al nan müteahhit personel Eylül / 2013 Çevre konular nda Bilinçlendirme E itimi flletme Müdürlü ü flletme Müdürlü ü bünyesinde (Çevre Birimi marifetiyle) e itim verilecektir. Sözleflmeli- flçi ve Taflaron flçisi Yıl çerisinde Çevre konular nda Bilinçlendirme E itimi flletme Müdürlü ü Üniversiteler - Çevre konusunda yeterlilik alm fl firmalar Memur-Sözleflmeli Yıl çerisinde Hizmet al m flçilerine Meslek e itimi flletme Müdürlü ü Üniversiteler Tafleron flçisi Haziran / 2013 Genel fl Sa l ve Güvenli i flletme Müdürlü ü flyeri sa l k ve fl Güvenli i Birimi Memur-Sözleflmeli- flçi ve Tafleron flçisi Nisan / 2013 Stajyerlere fl Sa l ve Güvenli i E itimi flletme Müdürlü ü flyeri sa l k ve fl Güvenli i Birimi Tüm Stajyer Ö renciler Yıl çerisinde Sivil Savunma E itim ve Tatbikat flletme Müdürlü ü flyeri sa l k ve fl Güvenli i Birimi Tüm Çal flanlar Yıl çerisinde Endüstriyel Kristalizasyon E itimi flletme Müdürlü ü Üniversiteler Teknik Personel (Mühendis Teknisyen düzeyinde) Mayıs / 2013 Endüstriyel Kurutma E itimi flletme Müdürlü ü Üniversiteler Teknik Personel (Mühendis Teknisyen düzeyinde) Ekim / 2013 PC Works PLC E itimi flletme Müdürlü ü 1- Miyay Elketronik 2- Dedem Otomasyon 3- PLC Merkezi 4- Entek Mühendis- flçi Eylül / 2013 Visu + Scada E itimi flletme Müdürlü ü 1- Miyay Elketronik 2- Dedem Otomasyon 3- PLC Merkezi 4- Entek Mühendis- flçi Ekim / 2013

34 33 BANDIRMA BOR VE AS T FABR KALARI filetme MÜDÜRLÜ Ü E T M PLANI E T M N KONUSU E T M N YER E T M VERECEK KATILACAK ELEMANLAR E T M N PROGRAMLANDI I AY ve SÜRES ABB DCS E itimi flletme Müdürlü ü 1- Miyay Elketronik 2- Dedem Otomasyon 3- PLC Merkezi 4- Entek Mühendis- flçi Ekim / 2013 Haberleflme Protokolleri Üzerine E itimler flletme Müdürlü ü 1- Miyay Elketronik 2- Dedem Otomasyon 3- PLC Merkezi 4- Entek Mühendis- flçi Kasım / 2013 Endüstriyel Otomatik Kontrol E itimi flletme Müdürlü ü 1- Entek 2- Biltek Mühendis- flçi Eylül / 2013 Otomatik Kontrol Vanalar E itimi flletme Müdürlü ü 1- Entek 2- Biltek Mühendis- flçi Ekim / 2013 Elektropnömatik Temel ve Orta Seviye E itimi flletme Müdürlü ü 1- Entek 2- Biltek Mühendis- flçi Eylül / 2013 Pnömatik Temel Seviye flletme Müdürlü ü 1- Entek 2- Biltek Mühendis- flçi Ekim / 2013

35 YILINDA DÜZENLENECEK E T MLER N ZAMAN Ç ZELGES E T M N KONUSU AYLAR Ocak fiubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kasım Aralık Süreç Yönetimi D fl Ticaret Fizibilite Etüdü Haz rlama Enerji Yönetimi E itimi Üretim Planlama ve Stok Yönetimi 5510 Say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu le lgili Genel Uygulama Çal flanlara fl Yeri Nas l Sevdirilebilinir? Kurum Kültürü Oluflturma Stratejik Düflünme ve Planlama Depo ve Stok Yönetimi Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri Etkili Rapor Haz rlama ve Sunum Teknikleri Bak m Sistemlerinin Yönetimi ve Toplam Verimli Bak m Halkla liflkiler ve Güvenli letiflim Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Sendikal Haklar Etik lkeler

36

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin öğrenim

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu;

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu; TÜB TAK AVRUPA B RL ÇERÇEVE PROGRAMLARI B R M KURULUfi VE ÇALIfiMA ESASLARI (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu esaslar ile, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) bünyesinde Ankara da kurulan

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri (PR 337) Ders Detayları

Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri (PR 337) Ders Detayları Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri (PR 337) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri PR 337 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu uygulama esaslarının amacı Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4. Ön Koşul Dersleri. Dersin Dili. Türkçe.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4. Ön Koşul Dersleri. Dersin Dili. Türkçe. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sunum Becerileri ENG 202 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG 101, ENG 102,

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Hem başarılı öğrencileri bünyemize kazandırmak hem de öğrencilerimize önemli tecrübeler sağlamak istiyoruz.

Hem başarılı öğrencileri bünyemize kazandırmak hem de öğrencilerimize önemli tecrübeler sağlamak istiyoruz. STAJ BAŞVURU VE OLANAKLARI Ünye Çimento olarak; meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve üniversite öğrencilerine sağladığımız staj olanağı ile öğrencilerin gelişimine destek verip iş hayatına hazırlarken,

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI A2 BÖLÜMÜ SORULARI Teorik Soru Sayısı: 30 İstenilen Başarı Oranı : % 70 ( 21 Soru ) 1 KONULAR İşe Alım Süreci İşyeri Ziyaretleri Personel İhtiyaç Analizi Meslek

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ)

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) 8.2. Ders İçerikleri 8.2.1. Zorunlu Dersler MLY 101 Denetim Ticari faaliyetler ile ilgili olayların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m :

3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : 3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Personel ve E itim Müdürlü ü, 22/04/2006 tarih ve 26147 say l resmi gazetede yay mlanarak yürürlü e giren 29/11/2005 tarih ve 2006/9809 say l Belediye

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

Bodrum Ticaret Odası

Bodrum Ticaret Odası Bodrum Ticaret Odası 2010-2013 Stratejik Planı Vizyon Türkiye nin ekonomisine ve dünya ya tanıtılmasında önemli katkısı olan Bodrum Yarımadasının doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini koruyarak, katılımcı

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluklarına ilişkin hükümleri yerine getirmek, Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I (CEAC 401) Ders Detayları

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I (CEAC 401) Ders Detayları Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I (CEAC 401) Ders Detayları Ders Adı Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I Ders Kodu CEAC 401 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 0 4 0 2 6 Ön Koşul

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Uluslararası Pazarlama (LOJ 214) Ders Detayları

Uluslararası Pazarlama (LOJ 214) Ders Detayları Uluslararası Pazarlama (LOJ 214) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uluslararası Pazarlama LOJ 214 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı