Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yönetmeliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yönetmeliği"

Transkript

1 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yönetmeliği

2 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Esasları Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik ) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından 24 Nisan 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, 6361 sayılı Yeni Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nda ( Kanun ) düzenlenmiş olan kapsam, tanımlar ve kuruluş usulleri gibi çeşitli hükümlere ilişkin açıklık getirmiş olup, söz konusu düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. 1- İzne tabi işlemlere ilişkin usul ve esaslar işlem bazında belirlenmiştir. Yönetmelik uyarınca, şirketlerin aşağıdaki işlemleri BDDK nın iznine tabidir ve Yönetmelik ile bu işlemlerin izin başvurularına ilişkin usul detaylı olarak belirlenmiştir: Şirket kuruluşu, Faaliyet izni, Şirketin yurt içinde ve yurtdışında şube açması, Ana sözleşme değişikliği ve sermaye artırımı, Pay edinim ve devirleri, Birleşme, bölünme ve tasfiye. 2- Şirket kuruluşunda başvuru dilekçelerine eklenecek belgeler sayılmıştır. Yönetmelik e göre, Türkiye de finansal kiralama şirketi, faktoring şirketi veya finansman şirketi ( Şirket ) kurmak üzere BDDK ya verilecek başvuru dilekçelerine eklenmesi gereken belgelerin bir kısmı aşağıdaki gibidir: Belli detayları içeren faaliyet programı, Ana sözleşme taslağı, Gerçek kişi kurucular ile gerçek kişilerin adli sicil belgeleri, Gerçek kişi kurucuların mali durumları hakkında yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek rapor, Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri, 2

3 Tüzel kişi kuruculara ilişkin yeminli mali müşavirlerce onaylanmış son üç yıla ilişkin bilanço ve gelir tabloları, banka veya finansal kuruluş niteliğindeki kurucuların varsa derecelendirme şirketlerinden biri tarafından hazırlanmış rapor, Yönetmelik eklerinde yer alan çeşitli konulardaki taahhütnameler, BDDK ile yürütülecek işlemler için, kurucuları temsile yetkili kişi/kişilere - varsa- verilmiş vekaletname örnekleri, Sermayenin %10 ve daha fazlasını taahhüt eden gerçek kişilerin mali durumları hakkında düzenlenecek yeminli mali müşavir raporu, Bununla beraber, kurucuların yurt dışında kurulu bir banka veya finansal kuruluş olması halinde yukarıda belirtilmiş olan belgelerin bir kısmı aranmamaktadır. Fakat bu kuruluşlar için ilave bazı belgelerin BDDK ya gönderilmesi gerekir. Örneğin; Türkiye de şirket kurulmasına ilişkin yetkili kurullardan alınmış karar örnekleri Son beş yıla ait konsolide bağımsız denetim raporları. Kanun da şirketlerin nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş sermayesinin en az TL olarak belirlendiğini hatırlatmak isteriz. 3- Faaliyet izni alınmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. BDDK tarafından kuruluş izni verilmiş olan şirketlerin 6 ay içinde Yönetmelik te belirlenen belgelerle faaliyet izni almak için BDDK ya başvurmaları gerekmektedir. 4- Yurt içi ve yurt dışında şube açılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Yönetmelik ile yurt içi veya yurt dışında şube açılması için, her bir şube için asgari bir milyon Türk Lirası ödenmiş sermayeye sahip olma ve Yönetmelik te yer alan standart orana uyumlu olarak faaliyet gösterme zorunluluğu getirilmiştir. Yönetmelik ayrıca şirketin yurt dışında şube açabilmesi için şubenin bulunduğu ülke düzenlemeleri ve uygulamalarının, BDDK ya denetim ve gözetim yapmasına engel teşkil etmemesi şartını getirmiştir. Şirketin bir ilde bulunan bir şubesini başka bir ile taşımasının, yeni şube açılması esaslarına tabi olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, Yönetmelik uyarınca, bankalarla imzalanacak sözleşmeler çerçevesinde, ürün tanıtımı faaliyetlerinin yürütülmesi ile müşterilerle yapılacak bilgi ve belge alışverişleri hariç olmak üzere, şirketin kendi personeli ve bilgi sistemlerini kullanmak suretiyle bankaların fiziki mekanlarını kullanması yurt içinde şube açma esaslarına tabidir. 3

4 5- Ana sözleşme değişikliği ve sermaye artırımına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Ana sözleşme değişiklik tasarılarının, konu ile ilgili yönetim kurulu kararının bir örneği ile birlikte BDDK ya gönderilmesi zorunludur. Yönetmelik te sermayenin mevzuata aykırı olarak artırıldığı tespit edilen kısmının özkaynak hesabında dikkate alınmayacağı belirtilmiştir. 6- Şirket paylarının edinilmesi ve devredilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Yönetmelik ile pay defterine kaydedilen hisse devirlerinin izne tabi olmasalar bile bir ay içinde BDDK ya bildirilme zorunluluğu getirilmiştir. 7- Birleşme, bölünme ve tasfiye iznine ilişkin detaylı düzenlemeler getirilmiştir. 8- Kanun la belirtilen konularda kurumsal yönetim yönetim hükümlerine yer verilmiştir. Yönetmelik ile aşağıda yer alan hususlarda kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeler getirilmiştir: Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin bildirimler Sermaye benzeri borçlar Standart oran İç kontrol sistemi Bilgi sistemlerinin tesisi Risk yönetimi Bağımsız denetim Yönetmelik te, birleşme ve bölünme izni için BDDK ya verilecek başvuru dilekçesine eklenmesi gereken belgeler sayılmıştır. Tasfiye halinde ise, tasfiyeye ilişkin yönetim kurulu kararı ile birlikte BDDK ya başvurulması gerekmektedir. 4

5 9- Kurumsal yönetime ilişkin esaslar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Yönetmelik ile açıklık getirilen konulardan biri de kurumsal yönetime ilişkin hükümlerdir. Kurumsal yönetime ilişkin olarak sermaye benzeri borçlar kavramının tanımı yapılmış ve şirketin temin edeceği kredilerin, Yönetmelik te yazılı nitelikleri taşıması durumunda sermaye benzeri borç olarak dikkate alınacağı ifade edilmiştir. Altı çizilmesi gereken noktalardan biri de, sermaye benzeri borçların, diğer özkaynak kalemleri toplamının %100 ünü aşan kısmının özkaynak hesabında dikkate alınmayacağıdır. Ayrıca, Yönetmelik ile şirketlere faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde Kanun a ve ilgili diğer mevzuata, şirket içi politika, kural ve teamüllere uygun olarak yürütülmesi ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlamak amacıyla yeterli ve etkin bir iç kontrol sistemi oluşturma zorunluluğu getirilmiştir. Bununla beraber, Yönetmelik, şirketlerin yıllık bilanço ve gelir tablolarının, bankalarda bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlarca denetlenmesi şartını koşmuş ve yıl sonu konsolide olmayan mali tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarının takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar BDDK veritabanına raporlanması gerektiğini ifade etmiştir. 10- Şirketlerin özkaynağına ilişkin tutturulması gereken standart oran belirlenmiştir. Kanun ile BDDK ya maruz kalınan risklerin tespiti, tahlili, izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla şirketlerin faaliyetleri ile özkaynakları arasında sınırlamalar ve standart oranlar belirlemek suretiyle gerekli düzenlemeleri yapma ve bunlar hakkında her türlü tedbiri alma yetkisi verilmiştir. Bu yetkiye dayanarak, Yönetmelik ile kurumsal yönetim düzenlemeleri kapsamında standart orana ilişkin düzenleme getirilmiştir. Yönetmelik e göre şirketin özkaynağının, toplam aktiflerine oranının asgari %3 olarak tutturulması ve idame ettirilmesi zorunludur. Standart oranı sağlayamayan şirket, bu oranı tutturuncaya kadar yeni bir finansal kiralama, faktoring veya finansman sözleşmesi yapamaz. Bununla beraber, BDDK nın, şirketin aktif yapısını ve mali bünyesini dikkate alarak standart oranın artırılmasını veya şirket bazında farklı oranların uygulanmasını kararlaştırma yetkisi bulunmaktadır. 5

6 Finans Hukuku ekibimiz Umurcan Gago Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı Ortak T: +90 (212) Bekir Emre Haykır Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı Avukat T: +90 (212) Pınar Karamahmutoğlu Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı Avukat T: +90 (212)

7 GSG Hukuk Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı ("GSG Hukuk") pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli müşterilerine kuruluşlarından itibaren tüm hukuki işlemlerine yönelik hizmet vermektedir. GSG Hukuk, 29 avukat barındıran 43 kişilik deneyimli ekibiyle gerek genel hukuk gerekse vergi ve gümrük uyuşmazlığı alanındaki tecrübesini aynı çatı altında toplamıştır. GSG Hukuk olarak müşterilerimiz için oluşturduğumuz ekiplerde ilgili sektörde yetiştirdiğimiz deneyim sahibi ve uzmanlaşmış avukatlar bulundurmak önceliklerimiz arasındadır. Söz konusu yaklaşımla çeşitli sektörlere geniş bir yelpazede hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı. Tüm hakları saklıdır. Bu dokümanda GSG Avukatlık Ortaklığı veya GSG Hukuk ibaresi, Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı nı ifade etmektedir.