Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Neler Getiriyor?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Neler Getiriyor?"

Transkript

1 Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Neler Getiriyor? 24/11/2014 Bakanlar Kurulu nca tarihinde kararlaştırılan Kanun Tasarısı ile Sermaye Piyasası Kanunu nda bir takım değişiklikler yapılması öngörülmüştür.

2 Bakanlar Kurulu nca tarihinde kararlaştırılan Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ( Tasarı ) ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nda ( SPKn ) bir takım değişiklikler yapılması öngörülmüştür. Söz konusu değişiklikler, Tasarı nın gerekçesi de dikkate alınarak aşağıda özetlenmiştir. I. Ortaklıktan çıkarma hakkı kullanımında adil bedel kavramı SPKn nin 27. maddesinde, halka açık şirketlerde bellirli bir oranda oy hakkına sahip olan ortaklara tanınan azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımında satım bedelinin işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki 30 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınarak belirlenmesi hüküm altına alınmıştır. Bu yöntem, bilindiği üzere, son dönemde yoğunlaşan borsa kotundan çıkışlardaki uygulamalar nedeniyle eleştirilmekteydi. Tasarı da ise azınlık pay sahiplerinin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek amacıyla ortaklıktan çıkarma hakkına ilişkin satım bedelinin belirlenmesinde yeni bir yöntem öngörülmüştür. Tasarı ile söz konusu hakkın adil bedel üzerinden kullanılması prensibi benimsenmiş olup, adil bedelin Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından yapılacak ikincil düzenlemelerle belirlenmesi amaçlanmıştır. 2

3 II. Banka türev işlemlerinin gözetim ve denetimi Tasarı ile SPKn nin faaliyet izni alma zorunluluğuna ilişkin 39. maddesine bir fıkra eklenerek, bankaların gerçekleştirdiği türev işlemlerin oluşturacağı risklerin denetim ve gözetiminin bankacılık alanındaki temel düzenleyici otorite olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürütülmesi öngörülmüştür. Söz konusu düzenleme ülkemizdeki sistemik risk dikkate alınarak, bankalar tarafından gerçekleştirilen türev işlemlerin diğer faaliyetleri ile bütüncül bir şekilde değerlendirilerek denetim ve gözetim altına alınması amacıyla yapılmıştır. Bununla beraber, türev işlemlerin organize borsalara kaydırılmasına ilişkin SPK ya yetki verilmesi öngörülmüştür. III. Gayrimenkul yatırım fonlarının tapu işlemleri SPKn nin 52. maddesinde yatırım fonlarının portföylerinde yer alan taşınmazların, taşınmazlara dayalı hakların ve taşınmaza dayalı senetlerin tapu kütüğüne tesciliyle sınırlı olmak üzere tüzel kişiliği haiz olacağı düzenlenmiştir. Tasarı ile for portföyü adına yapılacak işlemlerin sadece kütüğe tescil ile sınırlı olmayıp, tescil sonrası değişiklik, terkin ve düzeltme gibi ek işlemlerin de fon adına yapılabilmesi öngörülmüştür. Hükmün kapsamının söz konusu işlemleri de içerecek şekilde genişletilmesiyle, uygulamada tescil sonrası işlemlerin de yapılması gerektiği hallerde yaşanabilecek zorlukların önlenmesi amaçlanmıştır. IV. Yatırımcı Tazmin Merkezi ne ilişkin düzenlemeler Tasarı ile, SPKn nin 83 maddesinde düzenlenen Yatırımcı Tazmin Merkezi ne ( YTM ) ilişkin ek düzenlemler öngörülmüştür. Bunlar; YTM nin alacaklarının takip ve tahsilinin 6183 sayılı Amme Alcaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu hükümlerine göre yapacağı, YTM nin malvarlığına ve harcamalarına ilişkin hususlar, YTM nin Hazine Müsteşarlığı ndan izin almak şartıyla borçlanabilmesi, İhtiyaç halinde YTM ye ikrazen verilmek üzere Hazine Müsteşarlığınca özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç edebilmesi, YTM nin ileride doğacak aidat yükümlülüklerine mahsuben bir önceki yılda ödedikleri yıllı aidat tutarına kadar yatırım kuruluşlarından avans alabilmesi.

4 V. YTM nin tazmin kapsamının sınırlandırılması Yatırımcıların tazmininin kapsamını düzenleyen SPKn nin 84. maddesinde, tazmine konu olacak sermaye piyasası araçlarına bir sınır getirilmemiştir. Dolayısıyla, tazminin kapsamı tezgahüstü türev araçlar da dahil olacak şekilde çok geniş tutulmuştur. Bu düzenlemenin YTM yi öngörülemeyecek kayıpları telafi etmek durumunda bırakmasını önlemek amacıyla, Tasarı ile SPK ya tazmin kapsamına girecek nakit ve sermaye piyasası araçlarını belirleme imkanı tanınması öngörülmüştür. VI. SPK ya dava ve takiplerde harç ve/veya teminattan muafiyet SPK nin 92. maddesinde ihraççıların hukuka aykırı işlemleri ile sermayeyi veya malvarlığını azaltıcı işlemlerinde kamusal amaçlı alınacak tedbirler düzenlenmiştir. Tasarı ile söz konusu tedbirlere ilişkin açılacak dava ve takiplerde SPK nin harç ve/veya teminat ödemekten muaf tutulması öngörülmüştür. VII. Bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı fiillerine ağırlaştırılmış cezalar Tasarı ile, SPKn nin 106. maddesinde düzenlenen bilgi suistimali ve 107. maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılğı suçlarına ilişkin ceza alt sınırının 2 yıldan 3 yıla çıkarılması öngörülmüştür. Söz konusu değişiklik, bu fiillere ilişkin SPK tarafından yapılan suç duyuruları mahkumiyet hükmiyle sonuçlansa dahi, cezanın alt sınırının 2 yıl olması nedeniyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nun 231. maddesi uyarınca mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılması ve bu sebeple SPKn de düzenlenen cezaların yeterince caydırıcı olmadığı gerekçesiyle düzenlenmiştir. Bununla beraber, SPKn nin 107/2. maddesinde bilgi suistimali suçunun sübjektif unsuru olarak, bu fiilin sermaye piyasası aracının fiyatını, değerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileme amacıyla gerçekleştirilmesi şartı aranmaktadır. Ancak söz konusu amacın somut olay bazında tespiti güç olduğundan, Tasarı ile bu amacın, fiili gerçekleştirenin kendisine veya başkasına doğrudan ya da dolaylı menfaat temin etmesi şartı ile somutlaştırılması öngörülmüştür. 4

5 VIII. BIST paylarına ilişkine düzenlemeler SPKn nin 138. maddesinde Bors İstanbul Anonim Şirketi ne ( BIST ) ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Tasarı kapsamında söz konusu maddede yapılan ilavelerle BIST paylarına ilişkin aşağıdaki yeni düzenlemeler öngörülmüştür: BIST tarafından tarihi sonrasında stratejik ortaklık amacıyla kullanılan payların geri dönüşü neticesinde iktisap edilen BIST payları üzerinde Hazine nin intifa hakkı olduğu, BIST in iktisap ettiği paylar ile BIST in kendi payları karşılığında iktisap ettiği payların elden çıkarılması halinde her türlü gelir ve menfaatin Hazine ye ait olduğu, BIST ın kendi paylarının iktisabı ve elden çıkarmaya ilişkin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun bazı maddelerinden muafiyet sağlanması. 5

6 Finans Hukuku ekibimiz Umurcan Gago Şirket Ortağı T: +90 (212) Bekir Emre Haykır Avukat T: +90 (212) Pınar Karamahmutoğlu Avukat T: +90 (212) Filiz Piyal Avukat T: +90 (212)

7 GSG Hukuk ("GSG Hukuk") pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli müşterilerine kuruluşlarından itibaren tüm hukuki işlemlerine yönelik hizmet vermektedir. GSG Hukuk, 32avukat barındıran 43 kişilik deneyimli ekibiyle gerek genel hukuk gerekse vergi ve gümrük uyuşmazlığı alanındaki tecrübesini aynı çatı altında toplamıştır. GSG Hukuk olarak müşterilerimiz için oluşturduğumuz ekiplerde ilgili sektörde yetiştirdiğimiz deneyim sahibi ve uzmanlaşmış avukatlar bulundurmak önceliklerimiz arasındadır. Söz konusu yaklaşımla çeşitli sektörlere geniş bir yelpazede hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız Tüm hakları saklıdır. Bu dokümanda GSG Avukatlık Ortaklığı veya GSG Hukuk ibaresi, nı ifade etmektedir.

11 Soruda Yeni Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği

11 Soruda Yeni Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği 11 Soruda Yeni Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği 26.12.2013 www.gsghukuk.com 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu nun yürürlüğe girmesini takiben Sermaye Piyasası Kurulu nca ( SPK ) hazırlanan ikincil

Detaylı

15 Soruda Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği Taslağı

15 Soruda Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği Taslağı 15 Soruda Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği Taslağı 18.04.2013 www.gsghukuk.com 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu nda ( Yeni SPKn ), yatırım hizmetlerini ve bu hizmetleri sunacak kuruluşlara ilişkin

Detaylı

Sorularla Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği

Sorularla Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği Sorularla Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği 18.07.2013 www.gsghukuk.com 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu nda ( Yeni SPKn ), yatırım hizmetlerini ve bu hizmetleri sunacak kuruluşlara ilişkin yeni

Detaylı

Yeni Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği

Yeni Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği Yeni Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği 04/07/2013 www.gsghukuk.com Yeni Sermaye Piyasası Kanunu nun yürürlüğe girmesinin ardından Sermaye Piyasası Kurulunca ikincil düzenleme taslakları yayınlanarak kamuoyu

Detaylı

10 Soruyla Yeni Sermaye Piyasası Kanunu

10 Soruyla Yeni Sermaye Piyasası Kanunu 10 Soruyla Yeni Sermaye Piyasası Kanunu 08.03.2013 www.gsghukuk.com Yaklaşık 30 yıldır yürürlükte kalmış olan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ( Eski Kanun ) 30 Aralık 2012 tarihinde yerini aynı adı

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28750 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3)

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) 9 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28790 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI (III-48.2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI (III-48.2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI (III-48.2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

TEBLİĞ. d) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt dışı borsaları,

TEBLİĞ. d) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt dışı borsaları, 23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-48.1a) MADDE 1

Detaylı

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - III SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Sudi APAK Doç.

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ

YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ YENİ KANUNUN AMACI (Md. 1) Sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi suretiyle, üç amacı gerçekleştirmeye yönelik bütüncül bir bakış açısı vardır.

Detaylı

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ TASLAĞI

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ TASLAĞI ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ TASLAĞI ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ TASLAĞI MADDE 3 Tanımlar ve Kısaltmalar (1) Bu Tebliğde geçen; a) Birlikte hareket eden kişiler: Kurulun

Detaylı

Portföy Aracılığı ve Tezgahüstü İşlemler

Portföy Aracılığı ve Tezgahüstü İşlemler Portföy Aracılığı ve Tezgahüstü İşlemler Portföy aracılığının 6362 no lu yasa ile düzenlenmesi sonrasında, tezgahüstü işlemlerin yapılmasının önündeki engel kalkmıştı, ancak Kurul un kararı ile aracı kurumların

Detaylı

-MEVCUT DÜZENLEME İLE DEĞİŞİKLİK TASLAĞI (KARŞILAŞTIRMALI)-

-MEVCUT DÜZENLEME İLE DEĞİŞİKLİK TASLAĞI (KARŞILAŞTIRMALI)- 03.11.2003 SERİ:IV, NO:8 HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR GENEL KURULLARINDA VEKALETEN OY KULLANILMASINA VE ÇAĞRI YOLUYLA VEKALET VEYA HİSSE SENEDİ TOPLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI

Detaylı

3 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28871 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GERİ ALINAN PAYLAR TEBLİĞİ (II-22.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

3 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28871 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GERİ ALINAN PAYLAR TEBLİĞİ (II-22.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, 3 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28871 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GERİ ALINAN PAYLAR TEBLİĞİ (II-22.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, halka

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956

Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956 Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956 YATIRIMCILARIN TAZMİNİ İLE TEDRİCİ TASFİYE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

III-48.1 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.1) (28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-48.1 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.1) (28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-48.1 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.1) (28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste: 1-23/1/2014 tarihli

Detaylı

III-52.1 YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1)

III-52.1 YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1) III-52.1 YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KANUNU

SERMAYE PİYASASI KANUNU 11845 SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun Numarası : 6362 Kabul Tarihi : 6/12/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/12/2012 Sayı : 28513 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:FİNANSAL SİSTEM, SERMAYE PİYASALARI VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI Haziran 2013 HAZIRLAYANLAR DOÇ.DR.GÜLCAN ÇAĞIL İÇİNDEKİLER 1. SERMAYE PİYASASI

Detaylı

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 19 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28712 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf,

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

KANUN SERMAYE PİYASASI KANUNU. Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012

KANUN SERMAYE PİYASASI KANUNU. Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 KANUN SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1)

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı