Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Bayburt University Journal of Education Faculty. Owner: Rector: Editor: Assist. Prof. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Bayburt University Journal of Education Faculty. Owner: Rector: Editor: Assist. Prof. Dr."

Transkript

1 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Bayburt University Journal of Education Faculty Sahibi: Rektör Prof. Dr. Murat MOLLAMAHMUTOĞLU Editör: Yrd. Doç. Dr. Esen TAŞĞIN Yayın Kurulu: Prof. Dr. Ali Rıza AKDENİZ (Rize Üniversitesi) Prof. Dr. Ali Paşa AYAS (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Prof. Dr. Hüseyin AYDIN (Atatürk Üniversitesi) Prof. Dr. Uğur ÇEVİK (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Prof. Dr. Turan GÜVEN (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Kamil KAYGUSUZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Prof. Dr. Ali YILDIRIM (Atatürk Üniversitesi) Doç. Dr. Mehmet YALÇIN (Bayburt Üniversitesi) Editör Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Fatih YALÇIN Bölüm Editörleri: Esra ÖZKAN Figen ÇAM Halil ZEHİR Tuğba AYDIN Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (BUEFAD) yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Sosyal bilimler, fen bilimleri ve güzel sanatlar ile bu alanların eğitimi ve öğretimine ilişkin her türlü makale, bilimsel yayın kurallarına uygun olmak koşulu ile yayımlanır. İletişim: Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi / BAYBURT e-posta: Dizgi - Tasarım Gündüz Ofset Matbaacılık Cumhuriyet Mah. Özgür Cad. No: 42 TRABZON Tel: Owner: Rector: Prof. Dr. Murat MOLLAMAHMUTOĞLU Editor: Assist. Prof. Dr. Esen TAŞĞIN Editorial Board: Prof. Dr. Ali Rıza AKDENİZ (Rize University) Prof. Dr. Ali Paşa AYAS (Karadeniz Technical University) Prof. Dr. Hüseyin AYDIN (Atatürk University) Prof. Dr. Uğur ÇEVİK (Karadeniz Technical University) Prof. Dr. Turan GÜVEN (Gazi University) Prof. Dr. Kamil KAYGUSUZ (Karadeniz Technical University) Prof. Dr. Ali YILDIRIM (Atatürk University) Doç. Dr. Mehmet YALÇIN (Bayburt University) Assistant Editor: Assit. Prof. Dr. Fatih YALÇIN Section Editors: Esra ÖZKAN Figen ÇAM Halil ZEHİR Tuğba AYDIN Bayburt University Journal of Education Faculty (BUJEF) is a refereed journal that is published two times a year. It publishes scientific papers related to the following fields: social sciences, basic sciences, fine arts, social sciences teaching, basic sciences teaching, and fine arts teaching. Contact: Bayburt University Bayburt Education Faculty / BAYBURT Design - Printing Gündüz Ofset Matbaacılık Cumhuriyet Mah. Özgür Cad. No: 42 TRABZON Tel:

2 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı I-II (2009) Bu Sayının Hakemleri Prof. Dr. Ümit TURGUT Doç. Dr. Ahmet İlhan ŞEN Hacettepe Üniversitesi Doç. Dr. İdris KADIOĞLU Dicle Üniversitesi Doç. Dr. Fatoş SİLMAN Yakın Doğu Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet YALÇIN Bayburt Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Alper Cihan KONYALIOĞLU Atatürk Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Aysun Öztuna KAPLAN Sakarya Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Erdal BAY Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KOTAMAN Atatürk Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Kerim GÜNDOĞDU Atatürk Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Müge YILMAZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mümin TOPCU Dicle Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Osman PEKEL Celal Bayar Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ramis BAYRAK Bayburt Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Tevfik İŞLEYEN Atatürk Üniversitesi

3 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: I-II İÇİNDEKİLER Barış Çetin Çocuklar İçin Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlaması Emine Hatun Diken ve Ayşe Sert Çıbık İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Çevre Bilincinin Cinsiyete Göre Değişiminin İncelenmesi Muhammed Khyzer Bin DOST ve Munir AHMAD (Çev: Mustafa Şentürk) Kur ân-ı Kerîm in İstatiksel Görünümü ve Mekkî-Medenî Sûreler Arasındaki Simetri Mehmet ÇAĞLAR Bilgi Çağinda Eğitim-Bilgi İlişkisi, Bilgiyi Plânlama ve Bilginin Sunumu Sabriye SEVEN ve Mustafa AKILLI İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bazı Değişkenlere Göre Fen Öğretimi Özyeterlik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi Sema ALTUN Üç Aşamalı Bir Testle Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Basit Elektrik Devreleri Konusundaki Kavram Yanılgılarının Tespiti Sibel AÇIŞLI, Ümit TURGUT, Sema ALTUN YALÇIN ve Fatih GÜRBÜZ Elektrik Konusunda 5e Öğrenme Modeline Dayalı Öğretimin Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel İşlem Becerilerine ve Fizik Laboratuvarına Karşı Tutumlarına Etkisi Yazım Kuralları

4 BAYBURT UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION FACULTY Volume: 4 Number: I-II CONTENTS Barış Çetin Adaptation of the Self-Efficacy Scale for Children to Turkish Emine Hatun Diken ve Ayşe Sert Çıbık The Investigation of Pre-Service Primary Teachers Levels of Environmental Consciousness According To Gender Muhammed Khyzer Bin DOST ve Munir AHMAD (Çev: Mustafa Şentürk) Statistical Profile of Holy Quran and Symmetry of Makki and Madani Surras Mehmet ÇAĞLAR Relationship Between Education and Knowledge in Information Era: Planning and Representing Knowledge Sabriye SEVEN ve Mustafa AKILLI The Investigation of Prospective Science Teachers Self-Efficacy Beliefs of Their Science Teaching with Respect to Some Variables Sema ALTUN Determination of Prospective Science Teachers Misconceptions of Simple Electric Circuits Issue with Three- Stage Test Sibel AÇIŞLI, Ümit TURGUT, Sema ALTUN YALÇIN ve Fatih GÜRBÜZ The Influence of Teaching Based on 5e Learning Model on Undergraduates Skills of Scientific Process and Their Attitudes Towards Physics Laboratory in the Electric Topics Submission İnstruction

5 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı I-II (2009) B. Çetin 1 Çocuklar İçin Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlaması Barış ÇETİN * Özet: Bu araştırma ile ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin öz-yeterliklerinin belirlenmesi için gerekli olan ölçeğin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Türkçe ve İngilizce formları arasında ölçeğin tamamı ve her bir alt ölçeğe göre p<.01 düzeyinde korelasyon tespit edilmiştir. Her bir madde için alt ve üst grubu oluşturan puanlar arasında p<.01 düzeyinde anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Tüm grup düzeyinde ilişkili grup t- testi anlamsız çıkmamıştır; ancak devamlılık katsayısı (r=.762) bulunmuş ve p<.01 düzeyinde anlamlı korelasyon değeri bulunmuştur. Tüm ölçekte her bir maddeye göre madde toplam, madde kalan değerlerinin p<.01 düzeyinde anlamlı olduğu belirlenmiştir. Anahtar sözcükler: Öz-yeterlik, İlköğretim, Ölçek uyarlama * Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi

6 2 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı I-II (2009) B.Çetin Adaptation of the Self-Efficacy Scale for Children to Turkish * Abstract: This study aimed to develop a scale to determine the self-efficacy levels of 4 th and 5 th grade students in primary education. For the whole scale and for each sub-scale, a correlation was detected between the Turkish and English forms at p<.01 level. For each item, a meaningful difference was detected between the scores constituting the low and high groups at p<.01 level. The dependent t-test results were not meaningless for the whole group level, however, the continuity coefficient was found to be r=.762 at a meaningful correlation value, which was p<.01. It was found that the total item and item-remaining values were meaningful at p<.01 level for each item. Key Words: Self-efficacy, Primary school, Scale adaptation.

7 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı I-II (2009) B. Çetin 3 1. Giriş Öğrenmeyi etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bu faktörler; yaş, zeka, güdülenme, genel uyarılmışlık hali, kaygı, fizyoloik durum ve önceki öğrenilenlerin aktarılmasıdır (Kılıç, 2006: ). Öğrenmeyi etkileyen faktörlerden biri de öz-yeterliktir. Özyeterlik, insanların önceden saptanmış edinim düzeyine ulaşabilmesi için gerekli eylemleri örgütleme ve yürütme yeterlikleri ile ilgili yargılarıdır (Bandura, 1977:191). Öz-yeterlik, bireysel seçim yapmada, davranışların sonuçlarını tahmin etmede, bir iş üstünde ne kadar çok çaba harcanacağına karar vermede bireye yardım eder (Schunk, 2001:30). Öz-yeterlik, dört temel kaynaktan elde edilen bilgilerden etkilenmektedir. Bu kaynaklar; deneyim, dolaylı yaşantılar, sözel ikna, psikolojik durumdur (Bandura, 1994:3). Öz-yeterlik, sosyal bilişsel öğrenme kuramını içerisinde yer alan önemli bir kavramdır. Bandura, öz-yeterlilik kavramını Self-Eficacy şeklinde isimlendirmiştir (Bandura, 1977, 1997).Öz-yeterlik kavramı ülkemizdeki ilgili alanyazında farklı şekilde ifade edilmiştir. Bu ifadeler; yetkinlik beklentisi Kuzgun (2000); Aşkar ve Umay (2001); Bıkmaz (2002); Morgil, Seçken ve Yücel (2003) öz-yeterlik inancı olarak adlandırmışlardır (Bıkmaz, Akt.2004:290). Bu makalede de öz-yeterlik olarak isimlendirilmiştir. Bir öğrenme etkinliğinin başlangıcında öğrencilerin hedefleri ve öğrenmeye karşı bir öz-yeterlilik algıları vardır. Öğrencilerin öz-yeterlik düzeyi motivasyonlarını güçlendirmekte ve öğrenmelerini geliştirmektedir. Öz-değerlendirme yaparken öğrenciler performanslarıyla hedeflerini karşılaştırarak öğrenmede kendi ilerlemelerini değerlendirirler. İlerleme konusunda yapılan öz-değerlendirmeler, öz-yeterliği artırır ve öğrencinin motivasyonu korur. Bu değerlendirmeler sonucunda öğrenciler hedeflerini elde etmeye devam etmeye, onları değiştirmeye veya yeni hedefler belirlemeye karar verirler (Schunk, 2001:15-16). Bandura, çocuk gelişiminin temelinin atıldığı dönemde teşvik ve bilişsel yetkinlikler için temel çerçevenin okul ortamı olduğunu söylemiştir. Okullu çocukların bilişsel öz-yeterlilik geliştirdiği ve toplumsal katılım için gerekli bilgi ve problem çözme beceriler edindiği görülmektedir. Okul bilgi ve düşünme becerilerinin test edildiği, değerlendirildiği ve sosyal olarak karşılaştırıldığı bir yapıdır. Bilişsel beceriler yönetildikçe, entellektüel yeterlilik geliştirilir. Akran modelleme, amaçlar ve olumlu teşviklerle motivasyonun artması ve öğretmenlerin başarı ya da başarısızlığı yorumlayış şekli gibi faktörler bir çocuğun entellektüel yeterlilik yargısını etkiler. Bandura bu bilişsel becerilerin geliştirilmesine olanak sağlayan bir öğrenme ortamının oluşturulmasının öğretmenin sorumluluğunda olduğunu iddiâ etmiştir (Thomas, 2005:18). Morgan-Jinks (1999), çocuklarda algılanan akademik öz-yeterliliği araştırmıştır. Morgan-Jinks in hazırlamış olduğu Öğrenci Yeterliliği Ölçeği, öğrencilerin okul başarısı ile ilişkili olabilecek yeterlilik inanışlarıyla ilgili bilgi edinmek için tasarlanmıştır (Morgan-Jinks, 1999: ).

8 4 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı I-II (2009) B.Çetin Hazır Bıkmaz (2004:290) Sınıf Öğretmenleri Adaylarının Fen Bilgisi Dersine Yönelik Öz-yeterlik Ölçeği ve Say (2005) Fen Öğretiminde Öz-yeterlik İnanç Ölçeği ; Aşkar ve Umay (2001) tarafından Bilgisayarla İlgili Öz-yeterlik Algısı ölçeği; Morgil, Seçken ve Yücel (2004) Kimya Eğitiminde Öz-yeterlik Ölçeği ; Aypay (2005) tarafından Türkçe ye adapte edilen Matematik Yetkinlik Beklentisi Ölçeği ; Çapa, Çakıroğlu, Sarıkaya (2005) tarafından Türkçeye adapte edilen Öğretmenlik Özyeterlilik Ölçeği ; Gibson ve Dembo nun (1984, Akt. Hazır Bıkmaz, 2004:303) Öğretmen Yeterliliği Ölçeği, Akkoyunlu, Orhan, Umay (2005) tarafından geliştirilen Bilgisayar Öğretmenliği Öz-yeterlik Ölçeği, Kaptan ve Korkmaz (2001) tarafından geliştirilen Öz-yeterlik Ölçeği, Yılmaz, Gürçay, Ekici (2007) tarafından geliştirilen Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlanması ülkemizde geliştirilen ve İngilizceden Türkçe ye uyarlaması yapılan belli başlı ölçeklerdir. İlköğretim I. kademe seviyesindeki çocukların öz-yeterliklerini ölçebilecek bir ölçek Türkiye de bulunmamaktadır. Yapılan bu araştırma ile ilköğretim birinci kademeye yönelik, öğrencilerin öz-yeterliklerinin belirlenmesi için gerekli olan ölçeğin uyarlanması amaçlanmıştır. Bu ölçek sayesinde ilköğretim öğrencilerinin öz-yeterlik inancının belirlenmesinde ve düşük öz-yeterlilik inancına sahip ilköğretim öğrencilerinin öz-yeterliklerinin artırılması için etkinliklerin yapılmasına imkân sağlaması beklenmektedir. 2.Yöntem 2.1. Çalışma Grubu Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ili Anadolu yakasında bulunan Mevlana İlköğretim Okulu ve Türk Hava Kurumu Gazi İlköğretim Okul unda öğrenim gören sınıf ve sınıf öğrencisi oluşturmaktadır Çalışma Grubunda yer alan öğrencilerin 114 ü kız 113 ü erkektir Veri Toplama Aracı Araştırmada öğrencilerin öz-yeterlik düzeylerini belirlemek için, Bandura (1990) tarafından geliştirilen 57 maddeden oluşan 7 dereceli likert tipi Çocuklar İçin Özyeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Bandura nın çocuklar için öz-yeterlik ölçeği dokuz faktörden oluşmaktadır. Bu faktörler şunlarıdır: birinci faktör: Toplumsal Kaynakları Sıralamadaki Öz-yeterlik (4 madde); ikinci faktör: Akademik Başarıdaki Öz-yeterlik (7 madde); üçüncü faktör: Öz-Denetimli Öğrenmedeki Öz-yeterlik (11 madde); dördüncü faktör: Boş Zaman Becerileri ve Eğitici Kol Faaliyetlerindeki Öz-yeterlik (8 madde); beşinci faktör: Öz-Denetim Yeterliği (11 madde); altıncı faktör: Diğer İnsanların Beklentilerini Karşılamadaki Öz-yeterlik (4 madde); yedinci faktör: Toplumsal Öz-yeterlik (4 madde); sekizinci faktör: Öz-Zorlama Yeterliği (4 madde); dokuzuncu faktör: Ebeveyn ve Toplum Desteğini Sıralamadaki Öz-yeterlik (4 madde) (Steele- Dadzıe, 2004:53-54; Bandura, 2006: ). Çocuklar İçin Öz-yeterlik Ölçeğinde yer alan alt faktörlerin açılımları şu şekilde-

9 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı I-II (2009) B. Çetin 5 dir (Steele- Dadzıe, 2004: ; Bandura, 2006: ): Toplumsal Kaynakları Sıralamadaki Öz-yeterlik: Öğrencilerin okulda ve toplumda yaptığı faaliyetlerde sorunla karşılaştıklarında öğretmenlerden, başka bir öğrenciden, yetişkinlerden, arkadaşlarından yardım almalarını içerir. Akademik Başarıdaki Öz-yeterlik: Öğrencinin, matematik, fen, okuma-yazma ve dil becerileri, bilgisayar, yabancı dil, sosyal bilgiler, Türkçe derslerinde kendini ne kadar başarılı olarak algıladığını içermektedir. Öz-Denetimli Öğrenmedeki Öz-yeterlik: Öğrencinin ödevini zamanında bitirmede, ders çalışmada, derslerine dikkatini vermede ya da motive olmada, dersleriyle ilgili not tutmada, kütüphaneyi kullanma konusunda, okulda yapılan çalışmaların planlanmada ve düzenlenmede, derslerde işlenen konuları hatırlayabilmede, çalışma ortamını düzenlemede, sınıf tartışmalarına katılmada kendisini ne kadar başarılı olarak algıladığını içerir. Boş Zaman Becerileri ve Eğitici Kol Faaliyetlerindeki Öz-yeterlik: Öğrencinin spor, müzik becerilerini öğrenmede, takım sporları için gereken becerileri öğrenmede, okuldaki faaliyetlere katılmada kendini ne kadar başarılı olarak algıladığını içerir. Öz-Denetim Yeterliği: Öğrencinin okul içinde başını derde sokabilecek şeyleri yapmamada, okula gitmemekte akranların baskısına dayanmada ve sinirlerini kontrol etmede kendisini ne kadar başarılı olarak algıladığını içerir. Diğer İnsanların Beklentilerini Karşılamadaki Öz-yeterlik: Anne ve babanın, akranların, öğretmenlerinin ve kendi beklentilerini yerine getirmede kendisini ne kadar başarı olarak algıladığını içerir. Toplumsal Öz-yeterlik: Arkadaşlık kurma ve sürdürmede, başkasıyla sohbeti sürdürmede, grup içi çalışma yapmada kendisini ne kadar başarılı olarak algıladığını içerir. Öz-Zorlama Yeterliği: Öğrencinin kendi görüşlerini açıklamada, kendi haklarını savunmada kendisini ne kadar başarılı olarak algıladığını içerir. Ebeveyn ve Toplum Desteğini Sıralamadaki Öz-yeterlik: Öğrencinin herhangi bir problem konusunda anne ve babasından, kardeşlerinden yardım almada, çevresindekilerin okula ilgi göstermelerini sağlamada, kendilerini ne kadar başarılı olarak algıladıklarını içerir. Çocuklar için öz-yeterlik ölçeği orijinalinde likert tipinde 1 den 7 a kadar seçenek bulunmaktadır. Çocukların dil ve zeka, akıl yürütme yeteneklerinin gelişimi açısından, araştırmacı ve eğitim bilimleri uzmanı tarafından çocuklar için öz-yeterlik ölçeği, likert tipi bir dereceleme tarzında ve üzerine 1 den 5 e kadar cevap seçeneği olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Çocuklar için öz-yeterlik ölçeğinden alınabilecek en yüksek puan 245 ve en düşük puan 49 dur Verilerin Analizi Birinci aşamada, çocuklar için öz-yeterlik ölçeğinden alınan puanlarının aritmetik ortalamaları alınmıştır. Geçerlik ve güvenirlik işlemleri, aritmetik ortalamalar üze-

10 6 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı I-II (2009) B.Çetin rinden yapılmıştır. İkinci aşamada çocuklar için öz-yeterlik ölçeğinin dilsel açıdan eşdeğerliği sınanmıştır. Üçüncü aşamada çocuklar için öz-yeterlik ölçeğinin geçerliğini tespit etmek için maddelerin ayırt edicilik özelliği belirlenmiştir. Dördüncü aşamada güvenirlik çalışması için ölçme aracının iç tutarlılık katsayıları tespit edilmiştir. Beşinci aşamada, çocuklar için öz-yeterlik ölçeğinin devamlılık katsayısı tespit edilmiştir. Altıncı aşamada, tüm ölçek düzeyinde madde analizlerine yer verilmiştir. 3. Bulgular 3.1. Çocuklar İçin Öz-yeterlik Ölçeğinin Dilsel Eşdeğerlik Çalışması Orjinali İngilizce olarak geliştirilen ölçek, üç aşamalı olarak Türkçe ye çevriliştir. İlk aşamada, ölçek İngilizce yi ve Türkçe yi iyi derecede bilen 5 dil bilimci tarafından Türkçe ye çevrilmiştir. Dil uzmanlarından elde edilen çeviriler, bir eğitim bilimleri, bir de çeviri uzmanı ile birlikte değerlendirilmiş, araştırmacı tarafından Türkçe formun son şekli oluşturulmuştur. İkinci aşamada, oluşturulan Türkçe form Türkçe yi iyi bilen çift dilli olarak kabul edilebilecek beş dil bilimci tarafından tekrar İngilizce ye çevrilmiştir. Çeviri uzmanı ile birlikte İngilizce forma son şekli verilmiştir. Üçüncü aşamada ise geri çeviri yoluyla elde edilen İngilizce form ile orijinal form İngilizce dil uzmanı tarafından değerlendirilmiş, değerlendirme sonucunda ölçeğin maddelerinin dilsel açıdan birbirine eşdeğer olduğu ortaya konulmuştur. Ölçeğin dilsel açıdan eşdeğerliğini sınamak için öğretim yılı güz döneminde, İngilizce yi bilen ve iki dilli kabul edilebilecek Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı nın 4. sınıfına devam eden toplam 73 öğrenciden oluşan bir gruba ilk olarak özgün İngilizce formu; on gün ara ile de daha sonra Türkçe çeviri formu uygulanmıştır. Aşağıda bununla ilgili tabloya yer verilmiştir: Tablo: 1.Çocuklar İçin Öz-yeterlik Ölçeğinin İngilizce ve Türkçe Formlarının Ortalama, Standart Sapma, Korelasyon ve t- Testi Değerleri Tablo 1 de dilsel eşdeğerlik çalışması için on gün arayla uygulanan İngilizce ve Türkçe formlarda bulunan maddeler arasında anlamlı fark olup olmadığının sınanmasına ilişkin ortalama, standart sapma, korelasyon ve t- testi değerleri verilmiştir. Türkçe ve İngilizce formları arasında ölçeğin tamamı ve her soru düzeyinde p<.01 düzeyinde anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Türkçe ve İngilizce form puanları arasında gerçekleştirilen ilişkili t- testi analizinde ise ölçeğin tamamı ve her bir soru düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmamıştır (p>.05) Çocuklar İçin Öz-yeterlik Ölçeğinin Geçerlik Çalışması Çocuklar için öz-yeterlik ölçeğinin Türkiye şartlarındaki geçerlik düzeyi ile ilgili

11 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı I-II (2009) B. Çetin 7 yapılan hesaplamalar t-testi (Kritik Oran) istatistiksel tekniği kullanılarak yapılmıştır (Ergin, 1995: ). Tablo: 2. Çocuklar İçin Öz-yeterlik Ölçeğinin Ayırtedicilik Analizi Sonuçları Tablo 2 de çocuklar için öz-yeterlik ölçeğinin tüm ölçek ve her bir soru düzeyinde çocuklar için öz-yeterlik ölçeğinin ayırt edicilik değerleri için yapılan ilişkisiz grubun t testi sonuçları verilmiştir. Her bir madde için alt ve üst grubu oluşturan puanlar arasında p<.01 düzeyinde anlamlı bir fark tespit edilmiştir Çocuklar İçin Öz-yeterlik Ölçeğinin Güvenirlik Çalışması Çocuklar için öz-yeterlik ölçeğinin Türkiye şartlarındaki güvenirlik düzeyi ile ilgili yapılan hesaplamalar için devamlılık (Test-Tekrar- Test), iç tutarlılık katsayısı Cronbach Alpha, madde-kalan ve madde toplam korelasyon katsayısı istatistiksel teknikler kullanılarak yapılmıştır (Ergin, 1995: ). Aşağıda bununla ilgili tabloya yer verilmiştir: Tablo: 3. Çocuklar İçin Öz-yeterlik Ölçeğinin Devamlılık Katsayısı (Test Tekrar Test)

12 8 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı I-II (2009) B.Çetin Tablo 3 te çocuklar için öz-yeterlik ölçeğinin devamlılık katsayısı verilmiştir. İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıfta öğrenci olan 109 kişilik bir gruba ölçme aracı, 10 gün ara ile iki defa uygulanarak test-tekrar test katsayısı bulunmuştur (Özgüven, 1994). Tüm grup düzeyinde ilişkili grup t- testi anlamsız çıkmamıştır; ancak devamlılık katsayısı (r=.762) bulunmuş ve p<.01 düzeyinde anlamlı korelasyon değeri bulunmuştur. Alt faktörlerde ise p<.01 düzeyinde anlamlı derecede ilişki bulunmuştur. Tablo:4 Çocuklar İçin Öz-yeterlik Ölçeğinin Madde Toplam Madde Kalan Sonuçları

13 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı I-II (2009) B. Çetin 9 Tablo 4 te çocuklar için öz-yeterlik ölçeğinin tüm ölçek düzeyinde madde analizleri verilmiştir. Madde toplam ve madde kalan analizleri, her bir test maddesinin testin bütünüyle olan ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır (Balcı, 1995). Her bir maddenin toplamla olan korelasyonu (r=,660) ile (r=,440) arasında; madde kalan ko-

14 10 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı I-II (2009) B.Çetin relasyonu ise (r=,65) ile (r=,40) arasında değişmektedir. Sadece 32 maddede madde toplam (,34); madde kalan ise (,29) bulunmuştur. Tüm ölçekte her bir maddeye göre madde toplam, madde kalan değerlerinin p<.01 düzeyinde anlamlı olduğu saptanmıştır. Tablo: 5. Çocuklar İçin Öz-yeterlik Ölçeğinin İç Tutarlılık Katsayıları Tablo 5 te çocuklar için öz-yeterlik ölçeğininin iç tutarlılık katsayıları verilmiştir. Güvenirlik çalışmasının ikinci aşamasında ölçme aracının iç tutarlılık katsayıları tespit edilmiştir (Tezbaşaran 1996; Ergin, 1995). Tüm ölçek düzeyinde Cronbach Alfa (,95), Spearman Brown (,90) katsayılarını belirlenmiştir. Cronbach Alpha da en düşük dokuzuncu faktör (,66); en yüksek üçüncü faktör (,85) katsayısı bulunmuştur. Spearman brown tekniğinde en düşük beşinci faktör (,56); en yüksek (,84) dördüncü faktör bulunmuştur. 4. Sonuç/Tartışma Bu çalışmada ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencileri için Çocuklar İçin Öz-yeterlik Ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması anlatılmıştır. Dilsel Eşdeğerlik İle İlgili Sonuç: Dilsel eşdeğerlilik çalışması için seçilen gruba on gün arayla uygulanan İngilizce ve Türkçe formlarda bulunan maddeler arasında anlamlı fark olup olmadığı sınanmıştır. Yapılan analizler sonucunda Türkçe ve İngilizce formları arasında ölçeğin tamamı ve her soru arasında p<.01 düzeyinde anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Türkçe ve İngilizce formlarda bulunan maddeler arasında gerçekleştirilen ilişkili t- testi analizinde ise ölçeğin tamamı ve her bir soru arasında anlamlı farklılıklar bulunmamıştır (p>.05). Bu sonuca göre ölçeğin dilsel açıdan Türkçe ye uygun olduğu düşünülmektedir.

15 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı I-II (2009) B. Çetin 11 Geçerlik İle İlgili Sonuç: Faktör analizi, ölçek geliştirilmesinde kullanılabilecek bir tekniktir, ölçek adaptasyonu çalışmalarında kullanılmaz (Ergin, 1995:130). Bu nedenle ölçeğin yapı geçerliği için faktör analizi yapılmamıştır. Çocuklar için öz-yeterlik ölçeğinin tüm ölçek ve her bir soru düzeyinde ayırt edicilik değerleri incelenmiştir. Her bir madde için alt ve üst grubu oluşturan puanlar arasında p<.01 düzeyinde anlamlı bir fark tespit edilmesi, ölçek maddelerinin ayırt edici özellikte olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlara göre çocuklar için öz-yeterlik ölçeğindeki maddelerin ayırt ediciliğe sahip oldukları söylenebilir. Ölçeğin kriter geçerliğini belirlemek amacıyla ilgili alan yazın taraması yapılmış ve benzer bir ölçek bulunamadığından kriter geçerliliği yapılamamıştır. Güvenirlik İle İlgili Sonuç: İki uygulama arasındaki ilişki hesaplanırken grubun en az 30 kişiden oluşması gerekir (Tavşancıl, 2006:20). 109 kişilik grup düzeyinde ilişkili grup t- testi anlamsız çıkmamıştır; ancak devamlılık katsayısı (r=.762) bulunmuş ve p<.01 düzeyinde anlamlı korelasyon değeri bulunmuştur. Alt faktörlerde ise p<.01 düzeyinde anlamlı derecede ilişki bulunmuştur. Tüm bu sonuçlar, ölçeğin güvenirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. Tutarlılık derecesi güvenirlik katsayısı 1 e yaklaştıkça yükselir, 0 a yaklaştıkça düşer (Turgut, 1997; Yıldırım, 1999). Bu sonuca göre tüm ölçek ve alt boyutları için elde edilen güvenirlik katsayılarının iyi düzeyde olduğu söylenebilir. Güvenirlik katsayıları, tüm ölçek düzeyinde Cronbach Alfa (,95), Spearman Brown (,90) katsayılarının yüksek olması, ölçeğin tümü açısından iç tutarlılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Cronbach Alfa da en düşük dokuzuncu faktör (,66); en yüksek üçüncü faktör (,85) katsayısı bulunmuştur. Spearman Brown tekniğinde en düşük beşinci faktör (,56); en yüksek (,84) dördüncü faktör bulunmuştur. Ölçeğin güvenirlik katsayısının 0.70 üzerinde olması, ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir (Özgüven, 1994; Tezbaşaran, 1996). Her bir maddenin toplamla olan korelasyonu (r=,66) ile (r=,44) arasında; madde kalan korelasyonu ise (r=,65) ile (r=,40) arasında değişmektedir. Sadece 32 maddede madde toplam (,34); madde kalan ise (,29) bulunmuştur. Tüm ölçekte her bir maddeye göre madde toplam, madde kalan değerlerinin p<.01 düzeyinde anlamlı olması, tüm ölçeğin bütün sorularının güvenilir olduğunun göstergesidir. Madde toplam korelasyonun yorumlanmasında.30 ve daha yüksek olan maddelerin bireyleri ölçülen özellik bakımından iyi derecede ayırt ettiği kabul edildiği (Büyüköztürk, 2005:171) bilgisi dikkate alındığında, ölçeğin madde toplam korelasyonları açısından yeterli düzeyde olduğu söylenebilir. Sonuç olarak, Çocuklar İçin Öz-yeterlik Ölçeği ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerin öz-yeterlik konusundaki düzeylerini belirlemek üzere kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır.

16 12 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı I-II (2009) B. Çetin Kaynakça Akkoyunlu, B., Orhan, F., Umay, A. (2005). Bilgisayar öğretmenleri için bilgisayar öğretmenliği öz-yeterlik ölçeği geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 1-8. Aşkar, P. ve Umay, A.(2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8. Aypay, Y.(2005). İlköğretim 8.Sınıf Öğrencileri İçin Matematik Yetkinlik Beklentisi Ölçeklerini Geliştirme Çalışması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Adana. Büyüköztürk Ş.(2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları Ve Yorum. (Gözden Geçirilmiş 5.baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Balcı, A.(1995). Sosyal Bilimlerde Araştırma. 72. TDFO. Ankara: Bilgisayar Yayıncılık. Bandura, A. (2006). Guide for constructing self efficacy scale. Self-Efficacy Beliefs of Adolescents. A Volume in the Series Adolescence and Education Published by Information Age Publishing, Greenwich. CT Publication. Edited by Pajares, F. and Urdan. [Online]: Retrieved on 21 April 2007: T.http://www.des.emory.edu/mfp/014BanduraGuide2006.pdf. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying teory of behavioral change. Psychological Review, vol. 84, no:2, [Online]: Retrieved on 21 April 2007: <http://www.des.emory.edu/mfp/bandura1977pr.pdf. > Bandura, A. (1994). Self efficacy. İn V.S.Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior, (Volume. 4, pp.71 81), New York: Academic Pres, (Reprinted in H.Friedman.(Ed.), Encyclopedia of mental health, San Diego, Academic Pres.. [Online]: Retrieved on 21 April 2007: <http://www.des.emory.edu/mfp/bandura1994ehb.pdf 21> Bandura, A. (1997). Self Efficacy The Exercise of Control, (Eighth printing). W.H.Freeman and Company New York, Printed in the United States of America. Çapa, Y. Çakıroğlu, J. Sarıkaya, H. (2005). Öğretmenlik Özyeterlik Ölçeği Türkçe Uyarlamasının Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim ve Bilim, 30(137), Ergin, D.Y. (1995). Ölçeklerde Geçerlilik Ve Güvenirlik. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 7, Hazır Bıkmaz, F.(2004). Öz-yeterlik inançları. Kuzgun, Y.ve Deryakulu, D.(Der.) Eğitimde Bireysel Farklılıklar (s ). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kaptan, F., Korkmaz, H. (2000). İşbirliğine Dayalı Fen Öğretiminin Öğretmen

17 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı I-II (2009) B. Çetin 13 Adaylarının Öz-Yeterlik Düzeylerine Etkisi. IV.Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Kılıç, M. (2006). Öğrenmenin Doğası, B. Yeşilyaprak (Der.), Eğitim Psikolojisi Gelişim-Öğrenme-Öğretim ( ). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Jınks, J.; Morgan, V.(1999). Children s Perceived Academic Self-Efficacy: An İnventory Scale. The Clearing House, Mar/Apr., Vol. 72 Issue 4, p [Online]: Retrieved on 21 April 2007: =c3f9070c-2a1e-4db7-acd6-c16d4d786918%40sessionmgr104. Morgil, İ., Seçken, N., Yücel, A.S. (2004). Kimya Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. <http://fbe.balıkesir.edu.tr/dergi/20041/baufbe pdf.> ( ) Özgüven, İ. E. (1994). Psikolojik testler. Ankara: Yeni Doğuş Matbaası. Say, M.(2005). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öz-yeterlikİnanışları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul Steele-Dadzıe, T. E. (2004). Relationsiıps Among Teacher Self-Efficacy, Student Self- Efficacy, And Student Performance. Yayınlanmamış Doktora Tezi, The State University New Jersey: USA. Schunk, D. H. (1984). Enhancing self-efficacy and achievement through rewards and goals: motivational and informational effects. Journal of EducationalResearch. [Online]: Retrieved on 21 April 2007: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=7&hid=115&sid=32ee10e1- a3d147d1a27a406d4661a6f5%40sessionmgr108 Yıldırım, C. (1999). Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları. Yılmaz, M.; Gürçay, D.; Ekici, G. (2007). Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33: Tezbaşaran, A.A.(1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme. (2.basım).Ankara:Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Turgut, M.F.(1997). Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Metotları. Ankara: Gül Yayınevi, Ankara. Tavşancıl, E. (2006).Tutumların Ölçülmesi Ve SPSS Veri Analizi. (3.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Thomas, M. (2005). The Effects of Looping on Student Achievement and Self-Efficacy of Exceptional Education Students. Yayınlanmamış Doktora Tezi. The Universty Of Central Florida, Orlanda: USA.

18 14 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı I-II (2009) E.H.Diken, A.Sert Çıbık İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Çevre Bilincinin Cinsiyete Göre Değişiminin İncelenmesi Emine Hatun DİKEN 1, Ayşe SERT ÇIBIK 2 Özet Bu çalışmanın amacı Fen ve Teknoloji, İlköğretim Matematik, Sınıf, Sosyal Bilgiler ve Okul Öncesi öğretmeni adaylarının çevre bilinçlerinin düzeyini belirlemek ve adayların anket puan ortalamalarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır. Çalışmaya Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen ve Teknoloji, İlköğretim Matematik, Sınıf, Sosyal Bilgiler ve Okul Öncesi Öğretmenliği 4.sınıfında öğrenim gören toplam 230 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının çevre bilinçlerini belirlemek için Erten (2004) tarafından geliştirilen 25 maddelik çevre bilinci anketi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde dağılımları ve bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının çevre bilinci ile ilgili bilişsel ve duyuşsal boyutlarının var olduğu fakat davranışsal boyutlarında yetersizlikler olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca kız ve erkek öğretmen adaylarının anket puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı gözlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Çevre Eğitimi, Çevre Bilinci, Cinsiyet 1- Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Ankara 2- Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Ankara

19 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı I-II (2009) E.H.Diken, A.Sert Çıbık 15 The Investigation of Pre-Service Primary Teachers Levels of Environmental Consciousness According To Gender Abstract The aim of this study was to determine the level of environmental consciousness of Pre-Service Primary Science, Primary Mathematics, Primary School Teacher, Primary Social Sciences and Pre-School teachers and to investigate whether the questionnaire mean scores of these Pre-Service teachers differ in according to the gender. 230 Pre-Service teachers from the departments of Primary Science Education, Primary Mathematics Education, Primary School Education, Primary Social Sciences Education and Pre-School Education of Gazi Education Faculty participated to the study. Environmental consciousness scale developed by Erten (2004) consisting 25 items was used to determine the participants environmental consciousness. Frequency, percentage of obtained scores were calculated and independent groups t-test was used to determine whether there was a statistically significant difference between male and female Pre-Service teachers with respect to their environmental consciousness. The results of the study revealed that pre-service teachers possessed cognitive and sensitive dimensions of environmental consciousness but their behavioral dimensions were not sufficient. Also no meaningful difference between the questionnaire scores of male and female pre-service teachers was found. Keywords: Environmental Education, Environmental Consciousness, Gender

20 16 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı I-II (2009) E.H.Diken, A.Sert Çıbık 1. Giriş Canlıların üzerinde yaşadıkları, farklı şekillerde etkiledikleri ve etkilendikleri doğal ortamlarına çevre adı verilir. Diğer bir tanıma göre çevre, canlı varlıklarla insan faaliyetleri üzerinde zaman içerisinde doğrudan ya da dolaylı bir etkide bulunabilecek; kimyasal, fiziksel, biyolojik ve toplumsal etkilerin belirli bir süreçteki toplamıdır (Yel ve diğ., 2004). Son yıllarda hızla gelişen endüstrileşmeyle birlikte tüketilen doğal kaynakların aşırı derecede kullanımı birçok tehlikeye zemin hazırlamakta, geri dönüşümü zor olan çevresel problemlerin oluşmasına ve sonuç olarak doğadaki dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Teknolojik gelişmelerin çevrenin ve ekosistemin doğal dengesini, işleyişini ve yapısını değiştirdiği yadsınamaz bir gerçektir. İnsanlar; bireysel, toplumsal ve devletsel düzeylerde çevreyle dost olmayan davranışları sürdürmektedir. Bu davranışlar, insanların ve tüm canlıların varlığını tehdit edebilecek birtakım ciddi çevre sorunlarının oluşmasına neden olmaktadır ve olmaya da devam etmektedir (Gore, 1993). Dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye de de çevre problemlerine karşı artan oranda bir farkındalık vardır. Bu farkındalığı arttırmak için geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerine yönelik bilinçlenme çocuklara özellikle erken yaşlarda verilmelidir. Böylece çocukların çevreyi koruyan, çevre dostu etkinliklerde bulunan, çevre duyarlısı bireyler olması sağlanır ki bu da ancak çevre eğitimiyle gerçekleşir. Çevre eğitimi kültür, insan ve doğal çevre arasındaki ilişkilerin kabul edilmesini ve gerekli becerilerle davranışların geliştirilmesini kapsayan uzun bir süreçtir. Ayrıca çevre eğitimi, çevresel problemlerin çözümüne yönelik insanların aktif ilgileridir. Çevre eğitiminin amacı, toplumu pratik kararlar vermeye ve çevre dostluğu bilincini aşılamaya hazırlamaktır (Palmer, 1993; 1995). Çevre eğitimi, bireylere bilgi verme ve sorumluluk hissi oluşturmanın yanında bireylerin davranışlarına da etki etmelidir. Çevre eğitiminin çevre dostu davranışlar göstererek ileride çevrenin korunmasında aktif bir rol alabilecek öğrencilerin çevre okur-yazarı olarak yetişmesinde çok önemli bir rolü vardır (UNESCO UNEP, 1991). Moseley (2000) e göre, çevre okur-yazarı, değişen çevre konularına karşı daha duyarlı, daha farkında, daha anlayışlı ve çevreye karşı daha sorumlu davranışlar sergileyen bireydir. Çevre okur-yazarı ve çevre bilincine sahip bireylerin yetiştirilmesi ancak çevre eğitimiyle mümkündür. Bireyin çevreyle ilgili konularda duyarlılık kazanması, bilinçli davranarak çevreyle etkileşiminde eleştirel bir bakış açısı geliştirmesi ve gelecek kuşaklara temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmasının sağlanması çevre eğitiminin asıl amacıdır (Doğan, 1997). Çevre bilincine sahip bir birey çevre bilgisi olan, çevreye olumlu tutum ve yararlı davranışlar gösterebilen kişidir (Erten, 2004). Çevre bilinci yaşadığımız çevrenin yararına olmalıdır (Xu, 1999). Bu durum toplumun çevresel bilincini arttırmakla ve ilgili yasaları yürürlüğe koymak için sarf edilen etkili çabalarla mümkündür. Çevre bilincine sahip olmayan bir birey, yaşadığı dünyayı kendisinden sonra başkalarının da kullanacağını idrak edemez. Halbuki çevre, bize geçmişten kalan bir miras değil; korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir (T.C. cevreorman, 2007). Çevre sorunlarının kalıcı çözümündeki

21 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı I-II (2009) E.H.Diken, A.Sert Çıbık 17 yaklaşımlarda eğitim faaliyetleri önemlidir. Çevre konusunda duyarlı ve bilinçli bireyler yetiştirmek, bu sorunların çözümü için en etkili yoldur. Bireyleri çevre konusunda bilgilendirip onlara olumlu tutumlar kazandırarak davranış değişikliği oluşturmak zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle çevre sorunlarını önlemede ve çözmede verilecek eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu konuda başarı sağlamanın yolu toplumda bireylerin olumlu tutum ve davranış geliştirmelerinden geçer. Çevreye karşı olumsuz bir tutuma sahip bireylerin çevre sorunlarına duyarsız kalacağı şüphesizdir (Uzun ve Sağlam, 2006). Bu nedenle; gelecek nesillere yaşanacak bir çevre bırakmak topluma düşen en önemli görevlerden biridir. İnsanlığın yararına hizmetler üretecek, karşılaşılan çevre sorunlarına köklü çözümler getirecek ve bunlardan yararlanacak insan gücünün çevre bilinci ile yetiştirilmesi, çözümlere çok önemli katkılar sağlayacaktır (Uzun ve Sağlam, 2005). Bu bağlamda bu çalışmanın temel amacı Fen ve Teknoloji, İlköğretim Matematik, Sınıf, Sosyal Bilgiler ve Okul Öncesi öğretmeni adaylarının çevre bilinçlerinin düzeyini belirlemek ve öğretmen adaylarının anket puan ortalamalarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır. 2. Yöntem Çalışmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini eğitim-öğretim yılı I. döneminde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi nde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği 4.sınıfında öğrenim gören toplam 230 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklemde bulunan öğrencilerin 50 si Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, 48 i İlköğretim Matematik Öğretmenliği, 48 i Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, 45 i Sınıf Öğretmenliği ve 39 u Okul Öncesi Öğretmenliği nde öğrenim görmektedir. Öğretmen adaylarının çevre bilinçlerinin düzeyini belirlemek amacıyla Erten (2004) tarafından geliştirilen 25 maddelik çevre bilinci anketi kullanılmıştır. Ölçme aracının güvenirlik katsayısı α =0.79 olarak hesaplanmıştır. Anketin geçerliliği için uzman görüşü alınmıştır. Ankette öğretmen adaylarının her zaman şeklindeki yanıtlarına 2 puan, ara sıra şeklindeki yanıtlarına 1 puan, hiçbir zaman şeklindeki yanıtlarına 0 puan verilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde dağılımları ve bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. 3. Bulgular ve Sonuçlar Öğretmen adaylarının çevre bilinci anketine verdikleri cevapların yüzde ve frekans dağılımları Tablo 1 de yer almaktadır.

22 18 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı I-II (2009) E.H.Diken, A.Sert Çıbık Tablo 1. Öğretmen adaylarının çevre bilinci anketine verdikleri cevapların yüzde ve frekans dağılımları

23 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı I-II (2009) E.H.Diken, A.Sert Çıbık 19

24 20 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı I-II (2009) E.H.Diken, A.Sert Çıbık Yukarıdaki anket incelendiğinde anket maddelerinin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutlarla çevre bilincini ölçmeyi amaçladığı görülmektedir. Öğretmen adayları çevre bilinci ile ilgili bilişsel boyutta yer alan anket maddelerine büyük oranda her zaman şeklinde yanıt vermişlerdir. Örneğin Tabiatın bozulması böyle devam edecek olursa gelecek yüzyıl içerisinde birçok canlı ortadan kalkmış olacaktır şeklindeki ifadeye öğretmen adaylarının % 68,7 gibi büyük bir çoğunluğunun her zaman yanıtını verdiği görülmektedir. Aynı şekilde Çevre problemleri hakkında gazetelerde çıkan haberleri bilirim şeklindeki ifadeye öğretmen adaylarının % 47 lik bir bölümü her zaman yanıtını vermiştir. Buradan yola çıkacak olursak öğretmen adaylarının çevre bilinci ile ilgili bilişsel boyuta ilişkin bilgilere sahip oldukları söylenebilir. Anketteki duyuşsal basamakta yer alan maddelere öğretmen adaylarının yanıtı bazı maddelere her zaman, bazı maddelere ise ara sıra şeklindedir. Bir gün içecek temiz su bulamayacağımızdan korkuyorum ifadesine öğretmen adaylarının % 97,4 gibi büyük bir çoğunluğunun her zaman şeklinde yanıt verdikleri görülmektedir. Yine duyuşsal basamağı içeren Kullanılmış kağıtları diğer çöpler içerisine atılmış olarak görmek beni çok üzer şeklindeki ifadeye öğretmen adaylarının % 40 lık bir bölümü ara sıra şeklinde yanıt vermiştir. Bu durum öğretmen adaylarının çevre bilinci konusunda duyuşsal boyutunun varlığını gösterebilir. Davranışsal boyutla ilgili anket maddelerine verilen cevaplar incelendiğinde, maddelerin büyük bir çoğunluğuna öğretmen adayları hiçbir zaman şeklinde yanıt vermişlerdir. Örneğin, İçeceklerimizi satın alırken genelde metal kutuda veya depozitosuz şişelerde olanları tercih ederim ifadesine öğretmen adaylarının % 87,4 gibi büyük bir çoğunluğu hiçbir zaman şeklinde yanıt vermişlerdir. Benzer şekilde Evimizde kullanılmayan kâğıtları ayırır ve toplanan yere haber veririm ifadesine öğretmen adaylarının % 93 ü hiçbir zaman şeklinde yanıt vermişlerdir. Çevre bilincinin davranışsal boyutu ile ilgili Çevre işareti taşıyan ürünleri satın alırım ifadesine bakıldığında öğretmen adaylarının % 49,6 sının hiçbir zaman yanıtını verdiği görülmektedir. Bu veriler doğrultusunda öğretmen adaylarının çevre bilinci ile ilgili davranışsal boyutlarının yetersiz olduğu sonucuna ulaşılabilir. Öğretmen adaylarının anketteki toplam puanlarının cinsiyete göre t-testi sonuçları Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Öğretmen adaylarının anketteki toplam puanlarının cinsiyete göre t-testi sonuçları

25 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı I-II (2009) E.H.Diken, A.Sert Çıbık 21 Tablo 2 deki verilere göre öğretmen adaylarının anketten aldıkları puanlar cinsiyetlere göre incelenmiş, kız öğrencilerin anket puanlarının ortalamaları = 25,67 iken erkek öğrencilerin puan ortalamaları = 27,44 olarak bulunmuştur. Elde edilen bulgular sonucunda kız öğrencilerin anket puanlarının ortalamaları ile erkek öğrencilerin puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı gözlenmiştir ( t=2,262 ve p>.05). 4. Tartışma ve Öneriler Bu çalışma Fen ve Teknoloji, İlköğretim Matematik, Sınıf, Sosyal Bilgiler ve Okul Öncesi öğretmen adaylarının çevre bilinçlerinin düzeyini belirlemek ve öğretmen adaylarının anket puan ortalamalarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada kullanılan anket maddeleri; bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutlarla çevre bilincini ölçmeyi amaçlamıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğretmen adaylarının çevre bilincinin bilişsel ve duyuşsal boyutuna ilişkin bilgilere sahip oldukları söylenebilir. Öte yandan öğretmen adaylarında çevre bilinci ile ilgili davranışsal boyutun yetersiz olduğu sonucuna varılabilir. Erten (2004) in yapmış olduğu çalışma sonucuna göre, çevre bilinci araştırmalarında çevreye ait bilgilerin ve çevre bilincine ait tutumların yüksek olması bireylerin çevreye yararlı davranışlar göstermesine yetmemektedir. Çevre bilinci araştırmalarında, öğretmen adaylarının sadece çevre bilgilerinin yeterli düzeyde olması ya da çevreye yönelik olumlu tutumlarının olması çevre bilincinin yüksek olması anlamına gelmeyebilir. Öğretmen adaylarının çevre bilincini sağlamak için bilişsel ve duyuşsal boyutların yanı sıra davranışsal boyutun da olması gerekmektedir. Türk Eğitim Sistemi nde 1990 lı yıllarda çevre eğitimi konusunda çalışmalara başlanmış, ancak o dönemden bu yana çevre eğitiminin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik yeni planlar yapılmamıştır. Bunun sonucu olarak çevre eğitimine yönelik dersler müfredata zorunlu dersler olarak girememiş ve öğrencilerin seçimine bağlı seçmeli dersler olarak kalmıştır. Bu nedenle okul öncesi dönemden başlamak üzere çevre eğitimi, eğitimin her kademesindeki öğrencilere seçmeli ders yerine zorunlu ders olarak verilebilir. Elm (2006) okul öncesi öğrencileriyle yapmış olduğu röportajda onların görüşlerini araştırırken çevresel problemleri ayrıntılı olarak düşündükleri sonucuna varmıştır. Onların bulundukları toplumda çevresel dostluk görüşleri, yaşanılan alanların gittikçe azaldığı ve aynı zamanda doğal kaynakların kaybı ile kentleşme artışının tehlikelerinin farkında olduklarını ortaya çıkarmıştır. Page (2000) Avustralya da 4 ve 5 yaşlarındaki çocukların ümitlerini ve korkularını araştırmış ve onların şimdiki çevresel problemleri açık bir biçimde kavradıklarını keşfetmiştir. Çevre hakkında konuşulduğu zaman çocukların örnekler verdiği ve çöp atma, küresel ısınma, ormanları tahrip etme gibi olayların negatif etkilerinin ortaya çıkardığı sorunlar hakkında bilgi sahibi oldukları ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmalara göre, öğretmenlerin öğrencilere daha iyi çevre bilincini kazandırmak için çevresel konularda daha kapsamlı bilgiye sahip olmaları gerektiğini göstermiştir (Robertson and Krugly-Smolska, 1997). Pekel (2005) lise öğrencileri ve Fen ve Teknoloji öğretmen

26 22 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı I-II (2009) E.H.Diken, A.Sert Çıbık adaylarının ozon tabakasının incelmesi hususunda kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla yapmış olduğu çalışmada lise öğrencileri ve Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının büyük bir kısmının ozon tabakasının hasarı, bunun nedenleri ve sonuçları hakkında bir dizi yanlış düşünceye sahip olduklarını belirlemiştir. Çevre sorunlarının ortaya çıkmasında etkili olan kişilerin bu sorunların giderilmesi için üzerlerine düşen yükümlülüklerin neler olduklarının bilincine ulaştırılmaları gerekir. Bunun sağlanabilmesi etkili bir çevre eğitimi ile mümkündür (Altın ve diğ., 2002; Soran ve diğ., 2000; Özer, 1991). Çevre eğitimi ve çevre bilincinin tüm toplum tarafından benimsenebilmesi için yazılı ve görsel medyada toplumu teşvik edecek program ve reklamlara yer verilebilir. Çevre bilincinin sadece bilgi düzeyinde kalmayıp davranışa dönüştürülebilmesi için çevre eğitimiyle ilgili erken yaşlardan itibaren öğrencilere proje ve etkinlikler yaptırılabilir. Holden (2007) ın ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileriyle yapmış olduğu çalışmada her iki öğrenci grubunun da çevresel problemlerden endişe duydukları ve çevresel problemlerin çözümü hakkında daha az iyimser oldukları sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu çalışmada ilköğretim öğrencileri, çevresel problemlerin çözümüne yönelik davranışta bulunulması gerektiğini düşünmüşlerdir (çevresel hareket için davet, kampanyalar vb ). Makki et al., (2003) ün ilköğretim öğrencilerinin çevreye karşı bilgi, tutum ve çevreye yönelik olumlu davranışlarının değerlendirildiği bir çalışmasında katılımcıların çevreye karşı tutum ve bilgilerinin var olduğu ancak çevreye yönelik olumlu davranışlarında eksiklikler görüldüğü sonucuna ulaşmıştır. Berberoğlu and Tosunoğlu (1995) un yaptıkları çalışmada, üniversite öğrencilerinin teknolojik gelişmelerin getirdiği çevresel problemlere yönelik davranışlarının yetersiz olduğu ve bu duruma yeterince önem vermedikleri ortaya çıkmıştır. Çevre eğitiminde öncelikle eğitici olan kişilerin eğitimi desteklenmeli ve özellikle öğretmen adaylarının üniversite eğitiminde konuyla ilgili bilinçlendirilmeleri ve duyarlılık göstermeleri sağlanmalıdır. Bu da ancak tüm öğretmen adaylarına çevre eğitimi dersi verilerek, bu konuda bilgi ve beceri kazanmaları ile sağlanabilir (Şahin ve diğ., 2004). Çevre bilincinin kazandırılmasında en büyük role sahip olan çevre eğitiminin yaygınlaştırılması her meslekten, yaştan ve eğitimden olan bireylere belirli bir program dahilinde verilmelidir (Kavruk, 2002). Çevre eğitiminin yaygınlaştırılması ve desteklenebilmesi için araştırma ve geliştirme merkezleri açılabilir ve çevre eğitimi programları hazırlayacak, yürütecek ve denetleyecek toplumsal örgütler kurulabilir. Çevre eğitiminin geliştirilebilmesi için bu alanda hizmet veren bireylerin seminer, kurs ve hizmet içi eğitimlerle uzmanlaştırılmaları sağlanabilir. Yine çevre eğitimi ve çevre bilincinin geliştirilmesi ulusal bir politika haline getirilebilir. Ayrıca çalışmada öğretmen adaylarının anket puanlarının cinsiyete göre farklılık göstermediği, erkek ve bayan öğretmen adaylarının çevreye karşı bilinç seviyelerinin benzer olduğu belirlenmiştir. Buradan yola çıkarak çevre eğitimi toplumun her kesimine ve çevre ile etkileşimlerinin yoğunluğuna göre yapılabilir. Çevre eğitimi ve çevre bilinci her yaş ve her meslekteki bireylere uygun programlarla bireylerin sorumluluk üstlenmelerini sağlayabilecek şekilde biçimlendirilebilir. Gidley et al., (2004) tarafından yapılmış bir çalışmaya göre de genç insanların yaşamlarında en yüksek ilgilerinden birinin çevre olduğu sonucuna varılmıştır. Hicks and Holden (1995) ın yapmış oldukları çalışmaya göre ortaöğretim öğrencilerinin gelecekte artacak çevresel problemlere yönelik ilgileri yüksektir. Fakat aktif bir vatandaş olarak çevresel problemle-

Çocuklar İçin Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlaması

Çocuklar İçin Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlaması 1 Çocuklar İçin Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlaması Barış ÇETİN * Özet: Bu araştırma ile ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin öz-yeterliklerinin belirlenmesi için gerekli olan ölçeğin geliştirilmesi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Çevre Bilincinin Cinsiyete Göre Değişiminin İncelenmesi

İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Çevre Bilincinin Cinsiyete Göre Değişiminin İncelenmesi 14 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı I-II (2009) İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Çevre Bilincinin Cinsiyete Göre Değişiminin İncelenmesi Emine Hatun DİKEN 1, Ayşe SERT ÇIBIK

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

Ahmet Adalıer Cyprus International University ISSN : 1308-7274 aadalier@ciu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Lefkoşa-KKTC

Ahmet Adalıer Cyprus International University ISSN : 1308-7274 aadalier@ciu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Lefkoşa-KKTC ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1C0447 EDUCATION SCIENCES Received: November 2010 Accepted: July 2011 Ahmet Adalıer Series : 1C Cyprus

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burhan ÇAPRİ Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yüksek Lisans Eğitim

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences

ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences www.esosder.org info@esosder.org ISSN:1304 0278 Bahar-2008 C.7 S.24 (101-109) Spring-2008 V.7 N.24 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

Özgeçmiş. : Cevdet Cengiz. Kişisel Bilgiler. : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor. Yerleşkesi, 17100 Çanakkale.

Özgeçmiş. : Cevdet Cengiz. Kişisel Bilgiler. : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor. Yerleşkesi, 17100 Çanakkale. Özgeçmiş Cevdet Cengiz Kişisel Bilgiler İsim ve Adres Ad, Soyad : Cevdet Cengiz Adres : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü,

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

485 International Conference on New Trends in Education and Their Implications

485 International Conference on New Trends in Education and Their Implications 485 Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlik Algıları ile Meraklılık Düzeyleri Arasındaki İlişki Gülten, Dilek Çağırgan, İlköğretim Bölümü Matematik

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ Dündar YENER 1 Fatih AYDIN 1 Niğmet KÖKLÜ 2 1 Yrd. Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği)

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Cahit TAŞDEMİR* * Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Bitlis,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ İletişim Bilgileri Adres Tel : 0 532 484 96 26 Eposta : sbiryan@yahoo.com 2. Doğum Tarihi : 09/02/1975 3. Unvanı : Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ceke@akdeniz.edu.tr Özet Bu çalışmanın

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim I Dersine İlişkin Öz Yeterlik Algıları ve Bilişsel Tutumlarının Belirlenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim I Dersine İlişkin Öz Yeterlik Algıları ve Bilişsel Tutumlarının Belirlenmesi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2007 (1) 21. Sayı 15 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim I Dersine İlişkin Öz Yeterlik Algıları ve Bilişsel Tutumlarının

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 25, Mart 2016, s. 332-340

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 25, Mart 2016, s. 332-340 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 25, Mart 2016, s. 332-340 Arda ÖZTÜRK 1 Betül BAYAZIT 2 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri)

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) A1. Yeşilyurt, E. & Çelik, V. (Hakem Değerlendirme Sürecinde). Güncellenen öğretim programları

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Doç. Dr. M. Zafer Balbağ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi zbalbag@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ersin Karademir Eskişehir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği. Math Anxiety Scale For Elementary School Students

İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği. Math Anxiety Scale For Elementary School Students F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 442-448, 2005 İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği Recep BİNDAK Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Bölümü Siirt

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990. Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990. Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Dilek ÇELİKLER Doğum Tarihi : 15.10.1967 Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

ÇOÇUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN İLKÖĞRETİM 4.VE 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINI YORDAMASI 1

ÇOÇUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN İLKÖĞRETİM 4.VE 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINI YORDAMASI 1 Eylül 2013 Cilt:21 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 1117-1132 ÇOÇUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN İLKÖĞRETİM 4.VE 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINI YORDAMASI 1 Barış ÇETİN Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE ÖZ-YETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİ

FEN ÖĞRETİMİNDE ÖZ-YETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİ FEN ÖĞRETİMİNDE ÖZ-YETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİ Dr.Fatma Hazır Bıkmaz Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü fatma.bikmaz@education.ankara.edu.tr Özet Bu çalışmanın amacı, Riggs ve

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: aliriza.sekerci@dpu.edu.tr

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Özet. Abstract. Efe Akbulut*

Özet. Abstract. Efe Akbulut* Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 33 (Ocak 2013/I), ss. 1-10 Eğitim Fakültesi Okulöncesi Anabilim Dalı Programında Yer Alan Müzik Eğitimi Dersi Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeylerine

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması VI. Ulusal Fen ve MatematikEğitimi Kongresiı, 9-11 Eylül 2004 MarmaraÜniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Istanbul Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ. Özel

OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ. Özel Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi Yd: 2005 Sayı: 11 OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ Özel Mehmet KÖK -.. M. Nur TUGLUK.u Erdal BAY Bu c,:altşmanm

Detaylı