Tuberküloz Lenfadenit ve Atipik Lenfadenitler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tuberküloz Lenfadenit ve Atipik Lenfadenitler"

Transkript

1 Tuberküloz Lenfadenit ve Atipik Lenfadenitler Hazırlayan: Dr. Selçuk SEVĠNÇ DanıĢman: Doç. Dr. Erdoğan OKUR Afyon Kocatepe Üniversitesi KBB AbD

2 M. Tuberculosis in Mikrobiyolojik özellikleri M. tuberculosis 1-4 μm uzunlukta, zorunlu aerob olmakla birlikte,ortamdaki çok az oksijen ile çoğalmadan varlığını sürdürebilen dayanıklı bir basildir. M.tuberculosis complex: M.tuberculosis, M. bovis, M.africanum, M microti

3 Aside dirençli boyanırlar. Hücre içi parazitidirler. Dokuda granülamatöz yanıta neden olurlar

4

5 Dünya (DSÖ 2008 raporu) 2006 yılında 9.2 milyon kişinin tüberküloza yakalandıgı, 1.7 milyon kişinin öldüğü tahmin edilmekte. Tahmini insidans 139/ Afrika'da insidans 363/

6

7 Hasta sayısı (2006) Tahmini yeni hasta Tahmini insidans: 29/ Yeni hasta: İnsidans: 25.4/ Vaka bulma oranı: %85 Eski Vaka: Toplam hasta sayısı: Insidans: 28.1/ Erkek: Kadın: 7 301

8 Verem savaşı dispanserlerine 2006 yılında kayıt edilen yeni olgularda illere göre olgu hızı

9 Tüberküloz hava yolu ile bulaşan hastalıkların klasik bir örneğidir. Tüberküloz hastası her öksürük ile 1-5 mikron çapında, 3-10 basil içeren, 3500 enfeksiyöz parçacığı etrafa saçar

10 Bulaşmayı etkileyen faktörler Hastaya ait Çevresel Temaslıya ait Basil yükü Semptom Tedavi Basil yoğunluğu Resirkülasyon ve filtrasyon UV ışını Temas derecesi ve süresi Önceki enfeksiyon İmmun sistem yeterliliği

11 Tüberküloz Basili Primer Enfeksiyon Tüberkülozda Doğal Seyir % 95 YaĢam Boyu Hastalık Yok %90 Enfeksiyonun Kontrolü %5 Direnç Zayıflaması Yıllarca Hastalık Yok Primer Enfeksiyonun Progresyonu %5 AKTİF TÜBERKÜLOZ

12 AC Dışı Tüberkülozun Patogenezi Akciğerdeki enfeksiyon odağından yayılım, 1. Lenfohematojen yolla olabilir (En sık) 2. Doğrudan enfeksiyon alanın genişlemesi AC parankiminden plevraya 3. Boşluk içinde yayılım AC salgılarının GİS e yayılımı

13 LENFATĠK VE HEMATOJEN YAYILIM ĠSKELET AKCĠĞER BÖBREK BASĠL LENF NODU MENĠNKS MĠLĠER

14 Verem Savaş Dispanseri 2007 raporu AC dışı Tbc Sayı % Plevra 2,274 % 37 Toraks dışı lenfadenit 1,622 % 26 Toraks içi lenfadenit 335 % 5,5 GİS, periton 274 % 4,5 Genitoüriner 273 % 4,5 Menenjit 140 %2,3 Menenjit dışı MSS 30 %0,5 Vertebra 158 %2,6 Miliyer 132 %2,2 Diğer 581 %9,6 Toplam 6,

15 Tüberküloz Lenfadenit AC dışı TBC olugularının %25-30 unu oluştururlar. En sık görülen AC dışı TBC dir Günümüzdeki insidansının %0.01 olduğu tahmin edilmektedir Etiyolojisinde sıklıkla aktif tuberküloz rol oynamaktadır ve hastaların öyküsünde genellikle akciğer tüberkülozu vardır. Servikal tüberküloz lenfadenit insidansı tüberküloz insidansına paralel olarak artmaktadır.

16

17 Gelişmekte olan ülkelerde en sık etken Mycobacterium tuberculosis iken gelişmiş ülkelerde tüberküloz dışı mikobakteriler de artan sıklıkla izole edilmektedir. Her yaşta görülebilmesine karşın, özellikle genç erişkinlerin ve ileri yaştakilerin hastalığıdır. Her iki cinsiyette eşit oranda görülür. AC dışı TBC olgularının %9.5 inde eş zamanlı aktif akciğer TBC si de saptanmıştır

18 KLİNİK Sıklıkla birden çok ve bilateral olarak supraklavikular veya posterior üçgende görülür. Lenf nodlarının büyüyerek kümelenmesi ile patates çuvalı gibi büyük bir kitle oluşur. Kronikleştiğinde fistülize olarak boyunda akıntı ile seyreder. Gece terlemesi, kilo kaybı, iştahsızlık ve öksürük gibi sistemik semptomlar da eşlik edebilir

19

20 TANI Tanı pozitif tüberkülin deri testi, aspirasyon sıvısında veya eksize edilen örnekte aside dirençli basilin gösterilmesi veya kültürde etkenin üretilmesi ile konur Tüberkülin deri testi pozitifliği % arasında verilmektedir Çoğu kez mikobakterileri üretmek mümkün olmamaktadır İİA örneğinde PCR pozitifliği oranı %88 olarak bulunmuştur* *(ERĠġKĠNLERDE YÜZEYEL TÜBERKÜLOZ LENFADENOPATĠ, 21.; Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun, Doç. Dr. Ali MERT,2003)

21 Spesmen kültürü, sıklıkla tüberküloz lenfadenitten diğer mikobakteri ve mantarlar tarafından oluşturulan formları ayırt etmek için çok önemlidir İİAB genellikle granulomatayı, ama nadiren aside alkaliye rezistan basilleri ortaya çıkarır immuno suprese hastalar hariç- Histolojik olarak tüberküloz lenfadenit olarak rapor edilen vakalarda %10-60 arasında üreme olduğu bildirilmiştir

22 RADYOLOJİ Tanıda ultrasonografi, MR ve BT den yararlıdır, ancak bunlar tanı koydurucu değildir. USG de kapsülle çevrili çoklu hipoekoik kistik kitleler şeklinde MR da ise nekrotik odaklar halinde görülür. T1 ağırlıklı görüntülerde merkezde düşük dansiteli, T2 ağırlıklı görüntülerde yüksekli dansiteli olarak belirir BT görüntüsünde erken evrede non spesifik homojen büyümüş, ileri evrede ise fibrokalsifiye nodlar şeklinde tarif edilir

23 AYIRICI TANI Atipik mikobakteriyel servikal lenfadenit Primer ve metastatik neoplazmlar Doğumsal boyun kitleleri Fungal enfeksiyonlar Kedi tırmığı hastalığı Sarkoidoz Toksoplazmoz Diğer non-spesifik bakteriyel enfeksiyonlar

24 a)medikal TEDAVİ Kültür sonuçları 4-6 haftada çıktığı için, bunu beklemeden tedaviye başlanmalıdır Tedavi antitüberküloz ilaçlar ile olur Spesifik kemoterapi yöntemi lokal hassasiyet ve kültür sonuçlarına bağlı olmasına rağmen 9 ay süre ile izoniazid ve rifampin veya 6 ay süre ile izoniazid, rifampin ve pyrazinamid hassas organizmalar için yeterlidir

25 b)cerrahi Cerrahi fistülize, fluktuasyon veren, büyük hacimdeki adenopatilerde uygulanmalı ve total eksizyon şeklinde olmadır

26 Özet Özellikle genç erişkinlerde ve ileri yaştakilerde supraklavikular bölgede veya posterior üçgende görülen Hikayesinde Tbc veya tbc li hastayla temas bulunan Rutin medikal tedaviye dirençli olgularda tuberküloz lenfadenitten kuşkulanılmalıdır

27 Atipik Mikobakteriyel Lenfadenit Özellikle çocukluk çağında görülür. Servikal kitlelerin %4 ünü oluşturular Genellikle etken M.avium, M.scrofulaceum, M.intracellulare dir Sıklıkla unilateral submental, submandibular veya karotis üçgeninde ağrısız lenf nodları şeklinde görülür Tüberkülin deri testi negatiftir Ateş ve ÜSYE belirtileri ve bulguları olabilir

28 Tanı konulması güçtür Cilde fistülize olabilirler, bu durumda akıntıda aside dirençli basil aranabilir. Atipik mikobakteriler klasik antituberküloz ilaçlara dirençlidir Tedavi, cerrahi eksizyon veya küçük bir mastoid küretle kitlenin küretasyonu şeklinde yapılabilir

29 Kedi Tırmığı Hastalığı Genellikle unilateral yumuşak preaurikular veya submandibular lenf nodu ile kendisini gösterir Sıklıkla çocuk ve genç erişikinlerde görülür %90 kediyle temas öyküsü vardır Etken Bartonella hanselae, Afipia felis, Afipia clevelandensis dir Kedi tırmalanmasına bağlı intrakütanöz bölgenin inokulasyonuna bağlı olarak gelişir

30 Başlangıçta lezyonlar enfeksiyonun olduğu deride papül ve püstül tarzındadır Yaklaşık 2 hafta sonra baş ve boyunda lokalize lenfadenopatiler gelişmeye başlar Teşhis kedi tırmığı antijeni ile yapılan deri testi ile konur Tedavisi semptomatiktir ve çoğunlukla kendiliğinden 2-3 ay sonra geriler

31 Aktinomikoz Genellikle Actinomyces israeli nin neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır %55-60 servikofasiyal, %20-22 abdominal ve %15 torasik bölgede yerleşir Ağrısız fluktuasyon veren kitle şeklinde görülür Deride ilerleyerek kendiliğinden drene olabilir ve kalıcı sinus traktusu oluşturabilir Yüz kemiklerine doğru yayılarak salgıladığı proteolitik enzimlerle kemik destrüksiyonu yapabilir

32 Kesin tanı etkenin uygun ortamda üretilmesiyle, üretilemediği durumlarda sülfür granüllerinin gösterilmesiyle konur Tedavi antibiyotiklerin (penisilin) yanında cerrahi müdahale ile enfekte dokunun eksizyonu ve özellikle kemiğin kürete edilmesiyle olur Tam iyileşme ve rekürrensi önlemek için 6 haftalık parenteral tedaviyi takiben 6 aylık oral tedavi organizmayı eradike etmek için gereklidir

33 Sifiliz Boyunda giderek büyüyen, yumuşak, ağrılı lenfadenopati yapabilir (Winterbottom belirtisi) Lenfadenopati genellikle sifilisin 2. evresinde, enfeksiyondan 2-10 hafta sonra görülür Makülopapüler deri lezyonları, avuç içi ve ayak tabanında lokal yüzeyel ülserler görülebilir Serolojik testler pozitiftir Primer tedavi penisilindir Ancak teşhis için örneğe ihtiyaç varsa cerrahi eksizyon yapılabilir

34 Sarkoidoz Nadir olarak boyunda lenfadenopati yapar Tanı kweim deri tesiyle yapılır Tanı için kitle eksizyonu yapılırsa, histolojik olarak kazeifikasyonun olmadığı görülür ve kesin tanı konulur

35 Tularemi Servikal adenitlerin ayırıcı tanısında akla gelmelidir Kene ısırmasıyla ve hasta hayvanların kontamine ettiği suların içilmesi, kullanılması veya bu sularla temas edilmesi ile bulaşır Etken gram (-) kokobasil olan francisella tularensis tir Hastalarda büyüyen servikal lenf nodu, halsizlik, ateş ve genellikle tonsillit ile kendini gösterir Isırık alanında ülserler vardır

36 Teşhis hemaglutinasyon testi, ülser veya süpuratif noddan alınan materyalin kültüründe etkenin görülmesiyle konur Tedavide streptomisin, tetrasiklin veya kloramfenikol kullanılır

37

38

39

40

41 Brusella Servikal adenopatilerin bir diğer nedenidir Esas olarak çiftçilerin ve hayvanlarla uğraşanların hastalığıdır Enfekte dokuların konjunktiva veya yaralı deriye doğrudan temasıyla, kontamine etlerin veya mandıra ürünlerinin yenmesiyle bulaşır Çocuk hastalarda pastorize edilmeyen sütlerin içilmesiyle oluşabilir İnkübasyon süresi ortalama 2-3 haftadır

42 Hastalarda aşırı yorgunluk, üşüme, ateş görülebilir Hastaların %20 sinde servikal ve inguinal lenfadenopati vardır Tanı, kan kültürü ve serolojik testlerle konur Tedavisinde doksisiklin ve rifampisin kombinasyonu altı hafta süreyle kullanılır

43 Toksoplazmoz Toksoplasma gondii nin sebep olduğu bir protozoon hastalığıdır Kedi dışkısıyla kontamine olmuş etlerin yenmesiyle bulaşır Ateş, üşüme, titreme, boğaz ağrısı, miyalji, lenfadenopati, makulopapüler döküntü ve hepatosplenomegali vardır İnkübasyon süresi 5-7 gündür Periferik kanda lenfositoz ve atipik mononükleer hücreler görülür

44 Tanı ELISA ile antikor varlığının saptanması, lenf nodu biyopsisi veya BOS incelenmesiyle konur Tedavisinde sulfadimidin, primetamin ve folik asit kombinasyonu kullanılır

45 AIDS HIV in neden olduğu edinilmiş bağışıklık yetersizliği sendromudur IV ilaç kullananlar, homoseksüel erkekler, kan transfüzyonu yapılanlar risk altındadır Baş boyun bölgesinde HIV enfeksiyonlarına özel lezyonlar yoktur ancak HIV pozitif hastalarda lenf nodları büyüyebilir Bu sendromda birden çok servikal lenf nodu, multisentrik basit parotis kistleri, benign lenfoid hiperplazi, mantar enfeksiyonları görülebilir

46 Enfeksiyoz Mononükleoz Ateş, boğaz ağrısı ve lenfadenopati ile karakterizedir Hastaların %50 sinde palatal peteşiler ve splenomegali vardır Tanı, Sabin-Feldman boya testi, kompleman fiksasyon testi ve immunofluoresan antikor testi ile yapılır Lenfoma ile karışabilir, ancak lenfomada lenf nodları tipik olarak asemptomatik ve unilateraldir, enfeksiyoz mononükleozda ise genellikle bilateraldir Tedavisi semptomatik destek şeklindedir

47 Özet Çocuk hasta beraberinde ateş ve ÜSYE bulguları.atipik mikobakteriyel lenfadenit Kediyle temas öyküsünün olduğu başlangıçta lezyonların papül ve püstül tarzında.kedi tırmığı hastalığı Kemik destrüksyonu ile beraber.aktinomikoz Tonsillit ile başlayıp salgın şeklinde.tularemi

48 Çiftçiler ve hayvanlarla uğraşanlarda aşırı halsizlik ve ateş.brusella Makulopapuler döküntü ve hepatosplenomegali.toksoplazmosis IV ilaç kullananlar ve kan transfüzyonu yapılanlar.aids Palatal peteşiler ve splenomegali.enfeksiyoz mononükleoz

49

TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ VE QUANTİFERON-TB GOLD IN TUBE TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ VE QUANTİFERON-TB GOLD IN TUBE TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi: Uz. Dr. Sami Hatipoğlu TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN

Detaylı

5-24 AY ARASI SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA BCG AŞISININ TÜBERKÜLİN DERİ TESTİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

5-24 AY ARASI SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA BCG AŞISININ TÜBERKÜLİN DERİ TESTİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Dr. Savaş İNAN 5-24 AY ARASI SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA BCG AŞISININ TÜBERKÜLİN DERİ TESTİNE

Detaylı

TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA, PATOGENEZ VE TANI

TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA, PATOGENEZ VE TANI TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA, PATOGENEZ VE TANI Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA 1882 yılında Robert Koch tüberküloz basilini bularak tüberkülozun bulaşıcı bir hastalık olduğunu gösterdi. Tüberküloz

Detaylı

YETİŞKİN ÇAĞDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU. Uz.Dr. Oğuzhan Okutan

YETİŞKİN ÇAĞDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU. Uz.Dr. Oğuzhan Okutan 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun YETİŞKİN ÇAĞDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU Uz.Dr. Oğuzhan Okutan GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

TÜBERKÜLOZ. Dr.Haluk C.Çalışır

TÜBERKÜLOZ. Dr.Haluk C.Çalışır TÜBERKÜLOZ Dr.Haluk C.Çalışır Doğal Gelişim: Tüberküloz hastalığı insanlık tarihi kadar eskidir. Eski Mısır Mumyalarında hastalığa ait izler saptanmıştır. Mycobacterium tuberculosis in, bir başka mikobakteri

Detaylı

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Zoonotik Hastalıklar Daire Başkanlığı TULAREMİ HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ ŞUBAT 2011 ANKARA Zoonotik Hastalıklar Daire Başkanlığı Tularemi Hastalığının

Detaylı

GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYON RİSKİNİN TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi)

GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYON RİSKİNİN TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI ve GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ 8.KLİNİK Doç.Dr.ESİN TUNCAY GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYON RİSKİNİN

Detaylı

EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ

EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ 1. Aşı ile önlenebilir hastalıklar ve ICD10 kodları Boğmaca Difteri Kabakulak Kızamık Kızamıkçık [Rubella] Konjenital rubella Tetanoz

Detaylı

Çocuklarda ekstrapulmoner tüberküloz hastalığının tanı ve tedavisi

Çocuklarda ekstrapulmoner tüberküloz hastalığının tanı ve tedavisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014; 57: 109-122 Derleme Çocuklarda ekstrapulmoner tüberküloz hastalığının tanı ve tedavisi Semra Şen 1,*, Zümrüt Şahbudak Bal 1, Fadıl Vardar 2 Ege Üniversitesi

Detaylı

ERĠġKĠNDE TÜBERKÜLOZ

ERĠġKĠNDE TÜBERKÜLOZ ERĠġKĠNDE TÜBERKÜLOZ AKCĠĞER DIġI TÜBERKÜLOZ ENFEKSĠYONLARI; OLGULARLA TANI VE TEDAVĠ SORUNLARI Doç. Dr. Gönül ġengöz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Haseki EAH, Ġstanbul, Eylül,

Detaylı

EK: 1 68. VEREM EĞĠTĠM VE PROPAGANDA HAFTASI BĠLGĠ NOTU (04-10 Ocak 2014)

EK: 1 68. VEREM EĞĠTĠM VE PROPAGANDA HAFTASI BĠLGĠ NOTU (04-10 Ocak 2014) EK: 1 68. VEREM EĞĠTĠM VE PROPAGANDA HAFTASI BĠLGĠ NOTU (04-10 Ocak 2014) VEREM EĞĠTĠM VE PROPAGANDA HAFTASI Verem Eğitim ve Propaganda Haftası 1947 yılında kutlanmaya başlamıştır. Her yıl Ocak ayının

Detaylı

EXPERİMENTAL RESEARCH LABORATORY ZOONOSİS

EXPERİMENTAL RESEARCH LABORATORY ZOONOSİS EXPERİMENTAL RESEARCH LABORATORY ZOONOSİS C.AĞALAR* & T. R. AYDOS** & H. GÜRDAL*** * Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D. KIRIKKALE ** Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. KBB/1 KBB/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak KBB/3 Hakkımda: Adım Enes Başak.

Detaylı

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ve PERİTON TÜBERKÜLOZU

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ve PERİTON TÜBERKÜLOZU 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ve PERİTON TÜBERKÜLOZU Doç. Dr. Ahmet Bektaş Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

TÜBERKÜLOZ Dr. Özlen Tümer Süreyyapaşa Eğitim Hastanesi Epidemiyoloji: Tüberküloz, dünyada en sık ölüme neden olan bulaşıcı hastalıklar içinde HIV/AIDS enfeksiyonunun ardından ikinci hastalıktır. Dünya

Detaylı

ÖNSÖZ. Tüberküloz El Kitabı

ÖNSÖZ. Tüberküloz El Kitabı ÖNSÖZ Bilinen en eski hastalıklardan biri olan Verem Hastalığı (Tüberküloz), dünyada her yıl milyonlarca insanı tehdit eden, acil hareket planı gerektiren, ölümcül, ancak tedavi edilebilir; bulaşıcı bir

Detaylı

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDA SEMPTOMATİK TEDAVİ

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDA SEMPTOMATİK TEDAVİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 49 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s. 49-66 ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDA SEMPTOMATİK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete:30.5.2007-26537 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete:30.5.2007-26537 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Sağlık Bakanlığından: BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete:30.5.2007-26537 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik; a) Bulaşıcı

Detaylı

VİRAL DERİ HASTALIKLARI

VİRAL DERİ HASTALIKLARI VİRAL DERİ HASTALIKLARI Viruslar zorunlu hücre içi parazitlerdir. Viruslar deriyi, direkt inokülasyon, sistemik enfeksiyon veya iç odaktan lokal yayılım olmak üzere 3 şekilde atake edeler. Dermatolojik

Detaylı

E. ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZU

E. ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZU E. ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZU Çocukluk çağı tüberkülozu, toplumda TB enfeksiyonunun yayılmasının sürdüğünün bir göstergesi olarak alınmalıdır. Her çocukluk çağı TB olgusunun ayrıntılı bir temaslı muayenesi

Detaylı

HASTANE ÇALIŞANLARINDA LATENT TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU TANISINDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ İLE QUANTIFERON-TB GOLD TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

HASTANE ÇALIŞANLARINDA LATENT TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU TANISINDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ İLE QUANTIFERON-TB GOLD TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Doç. Dr. Attila SAYGI HASTANE ÇALIŞANLARINDA LATENT TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU TANISINDA TÜBERKÜLİN CİLT

Detaylı

Tablo 1. Genital Ülsere Yol Açan Enfeksiyon Hastalıklarının İnkübasyon Süreleri.

Tablo 1. Genital Ülsere Yol Açan Enfeksiyon Hastalıklarının İnkübasyon Süreleri. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 183 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s. 183-200 GENİTAL ÜLSERLER Prof. Dr. Server

Detaylı

Farabi ġöyle demiģ: Uzun konuģanı kısa dinlemeli!

Farabi ġöyle demiģ: Uzun konuģanı kısa dinlemeli! BRUSELA Farabi'ye Lafı uzatanlara ne yapmak lazım? diye sormuģlar Farabi ġöyle demiģ: Uzun konuģanı kısa dinlemeli! Prof. Dr. Mehmet TURGUT Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağ. ve Hast. AD BRUSELLA

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26537

Resmi Gazete Tarihi: 30.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26537 Resmi Gazete Tarihi: 30.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26537 BULAġICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; a)

Detaylı

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR Deri insan vücudunun en büyük organıdır. İç organlar ile dış çevre arasında bir bariyer işlevi görür. Dış ortamda bulunan birçok mikroorganizma ve toksinle sürekli ilişki

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ TANISINDA POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU, LÖWENSTEİN-JENSEN

Detaylı

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir?

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? ZATÜRRE Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? Pnömokokal hastalıklara Streptococcus pneumoniae adı verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vardır. Bunların çoğu hastalığa neden

Detaylı

Omurga enfeksiyonları

Omurga enfeksiyonları TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2011;10(3):245-257 Omurga enfeksiyonları Infections of the spinal column Meriç Enercan, Çağatay Öztürk, Sinan Karaca, Azmi Hamzaoğlu

Detaylı