Madde ve Özellikleri Konusunun Kavratılmasında Kavram Haritaları Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Madde ve Özellikleri Konusunun Kavratılmasında Kavram Haritaları Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi"

Transkript

1 GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1 (2011) Madde ve Özellikleri Konusunun Kavratılmasında Kavram Haritaları Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi Effect on Student Success of Concept Mapping Support Teaching of Matter and Its Properties Habibe TEZCAN 1, Zehra KARAKUZU 2, Güler EKMEKCİ 3 1 Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 2 Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi 3 Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, ÖZET Bu çalışmada, lise-1. sınıf öğrencilerine Madde ve Özellikleri konusunun kavratılmasında, Kavram Haritaları Destekli öğretim yöntemini kullanmanın öğrenci başarısına etkisi araştırıldı. Araştırma, Anadolu Teknik Lise birinci sınıflar arasından, rasgele seçilen iki grupla yapıldı. Sınıflardan biri kontrol grubu diğeri deney grubu olarak seçildi. Öğretimden önce her iki gruba, Bilimsel İşlem Beceri Testi, Mantıksal Düşünme Yetenek Testi, Madde ve Özellikleri Ön Bilgi Testi uygulandı. Ayrıca, madde ve özellikleri konusunda öğretilmesi amaçlanan bilgileri kapsayan bir Madde ve Özellikleri kavram testi hazırlanarak, öğretimden önce İlk Test, öğretimden sonra, öğrenci başarısını ölçmek ve her iki gruptaki başarıyı karşılaştırmak amacıyla Son Test olarak uygulandı. Araştırmanın sonucunda elde edilen veriler t- Testi ve ANCOVA analizi yöntemleri ile değerlendirildi ve anlamlılık düzeyi olarak 0.05 alındı. Araştırma sonuçları Madde ve Özellikleri konusunun kavratılmasında Kavram Haritaları Destekli öğretim yöntemi kullanmanın, öğrenci başarısını artırdığını gösterdi. Anahtar Kelimeler: Geleneksel öğretim yöntemi, Aktif öğretim yöntemleri, Kavram Haritaları. ABSTRACT The aim of this study is to measure the effect of concept mapping as an educational tool on the perception of the concept matter and its properties of the high school first year students. The study was carried out on two classes arbitrarily selected in Anatolian

2 322 GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1 (2011) Technical High School in Ankara. One of the classes was chosen as the control and the other as the experimental group. Both groups were subjected to a scientific process skill, logical thinking, and pre knowledge test on matter conceptual test as the pre test. The same matter tests were employed as the post test in order to assess the success rate of both approaches. The data obtained from these tests were evaluated by the t-test and ANCOVA analysis. Data were evaluated at 0.05 significance levels. The results revealed that the use of concept mapping is much more effective. Keywords: The conventional teaching method, Active teaching methods, Concept maping. GİRİŞ Ülkemizde halen ilk, orta ve yükseköğretimde sıkça kullanılan öğretim yöntemi, öğretmen merkezli Geleneksel Öğretim Yöntemi dir Bayramlı (2000) Ankara'daki 8 okulun öğretmen ve öğrencilerine uyguladığı anketler sonucunda kimya öğretiminde geleneksel öğretim yönteminin çok sık kullanıldığını tespit etmiştir. Bu yöntemde bilgi öğretmen tarafından aktarıldığından öğrenciler genellikle pasiftirler. Bu yöntem öğrencileri bilginin nerede nasıl kullanılacağını öğretmekten çok ezbere yöneltir. Dolayısıyla bilginin sentezlenmesini, karşılaşılan yeni bir durumda nasıl kullanılacağını engeller. Yaratıcı ve sorgulayıcı bireylerin yetişmesini zorlaştırabilir. Son yıllarda geleneksel öğretim yönteminin yerine, öğrenciyi merkez alan Aktif Öğretme Yöntemleri ön plana geçmiştir. Bu yöntemlerden birisi de Kavram Haritaları Destekli öğretim yöntemidir. Bu yöntem Novak ve Gowin e (1975) göre kavramlar arasındaki ilişkileri hiyerarşik bir şekilde birbirine oklarla veya çizgilerle bağlayarak, kavram ve kavramlar arası ilişkileri grafiksel olarak ifade eder. Kavram haritaları öğrencilerin bilgiyi nasıl öğrendiklerini ve nasıl anlamlandırdıklarını gösterir (Novak 1990 ve 1993). Bu konuda yapılan önemli çalışmalardan bazıları şunlardır: Horton ve ark. (1993), kavram haritalarının bir eğitim aracı olarak kullanımının öğrencilerin akademik başarılarını artırmadaki etkisini araştırmışlardır. Analiz edilen on dokuz çalışmanın on beşinde kavram haritalarını öğrenciler, üç çalışmada öğretmenler,

3 GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1 (2011) bir çalışmada hem öğretmenler hem de öğrenciler hazırlamışlardır. Bu çalışmaların dokuzu lise geri kalanı ilköğretim ve kolejlerde uygulanmıştır. Çalışmaların ikisi hariç diğerleri fen içeriklidir. Yapılan araştırmanın sonucunda, kavram haritaları destekli öğretim yönteminin örencilerin başarılarına ve okuma anlayışlarına olumlu etkisinin olduğunu açıklamışlardır. Nicoll, Francisco ve Trautmann (1998), Wayne State Üniversitesi Genel Kimya bölümünün birinci sınıflarında 94 öğrenciyle yaptıkları bir çalışmada, Kavram haritası yönteminin uygulanması sonucunda, öğrencilerin konular arasında bağlantı kurma yeteneklerinin geliştiğini ve sınav öncesindeki tekrarda kavram haritalarını kullandıklarını tespit etmişlerdir. Novak, Govin ve Johansen (1983), 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin kavram haritası kullanmayı ve bu stratejinin problem çözme performanslarını değiştirip değiştirmediklerini araştırmışlardır. Araştırmaya katılan tüm öğrencilere standart yetenek testi uygulanarak dört farklı yetenekli grup oluşturulmuştur. Öğrenciler kendilerine verilen anahtar kavramları içeren bir paragraftan ideal bir kavram haritası hazırlamışlardır. Haritaları değerlendirmek için cevap anahtarı niteliği taşıyan bir ideal kavram haritası şablonu oluşturulmuştur. Karşılaştırmalardan sonra bazı öğrencilerin kavramları tam bir hiyerarşide, kavramlar arası dengeli ilişkiler kurdukları görülmüştür. Sonuçta, kavram haritası metodunun öğrencilerin problem çözme performansını artırdığı saptanmıştır. Willerman ve Mac Harg (1991), 8.sınıf öğrencilerinin, kavram haritası kullanımının fen öğrenimindeki başarılarını geliştirmede ve konuda geçen kavramlar arası hiyerarşiyi düzenlemede daha verimli olduklarını saptamışlardır. Stensvold ve Wilson (1990), laboratuvar aktivitelerine kimya kavramlarını uygulamak için bir araç olarak kavram haritasının kullanımını araştırmışlardır. Heinze Fry ve Novak (1990), üniversite öğrencilerinde anlamlı öğrenmeyi artırmada bir araç olarak kavram haritasının kullanımını ve kavram haritası doğrultusunda öğrenci davranışlarını araştırmışlardır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin kavram haritası destekli eğitim aldıklarında anlamlı öğrenmeye önemli katkılarının olduğu ve kavramları ezberlemeden daha iyi akılda tuttukları tespit edilmiştir. Cliburn (1990), kavram haritalarının anlamlı öğrenmeyi artırmadaki etkinliğini araştırmıştır. Öğretmen tarafından hazırlanan kavram haritasının anlamlı bir şekilde uygulandığında öğrenmeyi kolaylaştırdığını belirtmiştir. Zoller (1990), kavram

4 324 GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1 (2011) haritasının fen eğitiminde alternatif kavramların giderilmesinde ve öğrencilerin kavramları kavramasında etkili bir araç olarak kullanılabileceğini belirtmiştir. Starr ve Krajcik (1990), kavram haritalarını 4.ve 8. sınıfların fen müfredatına dayalı kavramsal gelişime yardım etmede öğretmenlerle birlikte incelemişler, sonuçta, kavram haritalarının fen müfredatının gelişmesine yardım edebileceği sonucuna varmışlardır. Markham, Mintzes ve Jones (1994), farklı gruplarda kavram haritasıyla eğitilen öğrenciler arasındaki farkları incelemişler, sonuçta, kavram haritalarının fen bilimleri eğitiminde önemli bir araştırma ve değerlendirme aracı olduğunu belirlemişlerdir. Pankratius (1990), lise öğrencileri üzerinde problem çözme ve fizik başarısı üzerine kavram haritasının etkilerini araştırmış, kavram haritalarının öğrenci bilgilerini yapılandırmada ve derse katılmalarını sağlamada güçlü bir strateji olduğu sonucuna varmıştır. Markow ve Lonning (1998), kimya laboratuarlarında yaptıkları mülakatlarda, öğrencilerin, kavram haritaları kullanma ile ilgili pozitif cevaplar verdiklerini tespit etmişlerdir. McClure, Sonak ve Suen (1999) sınıf öğretmenliği öğrencileri üzerinde, kavram haritasının pratikliği ve psikometrik özelliklerini incelemişler, kavram haritasının fen öğretmenleri için bilginin elde edilip edilmediğini anlamada tek ve en değerli eğitim aracı olabileceği sonucuna ulaşmışlardır. Nicoll, Francisco ve Nakhleh (2001), kavram haritasının analiz yöntemi üzerine 56 kimya öğrencisiyle yaptıkları bir çalışma sonucunda, bu metodun, tüm bilim dallarında bulunan öğrencilerin hiyerarşik öğrenim haritalarına uygulanabileceğini saptamışlardır. Starr ve Krajcik (1990), ortaokul fen öğretmenleri (6-8. sınıf) ve ilkokul fen öğretmenleri (4-5. sınıf) ile fen müfredatının geliştirilmesi için kavram haritalarını kullanmışlar ve kavram haritalarının fen müfredatının geliştirilmesi için önemli bir araç olduğu sonucuna varmışlardır. Bu çalışmada Madde ve Özellikleri konusunu öğretmede Kavram Haritaları yönteminin ne kadar etkili olacağı araştırıldı. Bu nedenle Madde ve özellikleri ile ilgili literatürler de incelendi. Lee ve arkadaşları (1993), 6.sınıf öğrencileriyle yaptıkları araştırmada öğrencilerin maddenin ve moleküllerin doğasını açıklamalarıyla ilgili kavram yapılarını

5 GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1 (2011) incelemişlerdir. Krnel ve arkadaşları (2003), 3-13 yaşlarındaki çocuklarda madde kavramının öğrencide gelişimini incelemişlerdir. Ben Zvi, Eylon ve Silberstein (1986) bir akademik yılın yarısında, kimya dersi alan 10. sınıflardan 300 öğrencinin, madde hakkındaki düşüncelerini, anket yoluyla ve öğrencilerin madde ve molekül terimlerini kullanmalarına rağmen belirli bir madde modeliyle ilişkilendiremediklerini saptamışlardır. Stavridou ve Solomonidou (1989), 8-17 yaş arası öğrencilerle maddenin fiziksel ve kimyasal değişimleri üzerinde çalışmışlardır. Gabel Samuel ve Hunn (1987) maddenin tanecikli yapısı ile ilgili çalışmalarında, öğrencilerin konuyu kavrayamadıklarını tespit etmişlerdir. Bu çalışmada ise lise 1. sınıf öğrencilerinin Madde ve Özellikleri konusunun kavratılmasında Kavram Haritaları destekli öğretim yönteminin öğrencinin başarısına etkisi araştırıldı. Çalışmanın Amacı Bu çalışmanın amacı, lise 1. sınıf öğrencilerine Madde ve Özellikleri konusunun kavratılmasında Kavram Haritaları destekli öğretim yönteminin uygulanabilirliğini denemek ve Geleneksel Öğretim yöntemiyle Kavram Haritaları destekli öğretim yönteminin başarısına etkilerini karşılaştırmaktır. Ayrıca, alt problem olarak, bir konuyu öğrenmede Ön Bilginin, Bilimsel İşlem Becerinin ve Mantıksal Düşünme Yeteneğinin etkilerini araştırmaktır. YÖNTEM Evren ve Örneklem Araştırma öğretim yılının I. döneminde Ankara da, Türk Telekom Anadolu Teknik Lisesinin Bilgisayar-9. ve Elektronik-9. sınıflarında bulunan toplam 53 öğrenci ile gerçekleştirildi. Bu sınıflardan rastgele, Elektronik 9 sınıfı (N=26) Kontrol grubu, Bilgisayar-9 sınıfı (N=27) ise deney grubu olarak belirlendi. Öğretim, kontrol grubuna

6 326 GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1 (2011) Geleneksel Öğretim Yöntemi ile, deney grubuna Kavram Haritaları Destekli yöntemle gerçekleştirildi. Dersler aynı araştırmacı-öğretmen tarafından yapıldı ve haftada 2 şer saat olmak üzere 5 haftada tamamlandı. Veri Toplama Araçları Veriler, Madde ve Özellikleri Ön Bilgi Testi (MÖBT), Bilimsel İşlem Beceri Testi (BİBT), Mantıksal Düşünme Yetenek Testi (MDYT), Madde ve Özellikleri Kavram Testi (MÖKT) uygulanarak toplandı. Madde ve Özellikleri Ön Bilgi Testi (MÖBT): White (1993); Chandran ve diğerleri (1987), öğrencilerin ön bilgilerinin, bir konuyu öğrenmede oldukça etkili olduğunu savunmaktadırlar. Bu çalışmada da, grupların ön bilgi bakımından eş olup olmadığını saptamak ve ön bilginin başarıya etkisini denemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan bir Ön Bilgi Testi uygulandı. Test, ilköğretim ikinci kademede fen bilgisi derslerinde ve günlük hayattan Madde ve Özellikleri hakkında öğrendikleri dikkate alınarak, 4 boşluk doldurmalı, 8 çoktan seçmeli olmak üzere 12 sorudan oluşturuldu ve güvenilirliği yaklaşık 0,57 olarak bulundu. Bilimsel İşlem Beceri Testi (BİBT): Stuessy (1984) ve Onwuegbuzie (2000), Öğrencilerin bilimsel işlem becerilerinin bir konuyu anlamada çok etkili olduğunu saptamışlardır. Bu çalışmada, öğrencilerin bilimsel işlem becerilerinin, madde ve özellikleri konusunu kavramaları üzerine etkisini denemek amacıyla, Burns, Okey ve Wise (1985) tarafından geliştirilen ve Özkan, Aşkar ve Gcban tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. BİBT testi, öğretimden önce her iki gruba uygulandı. Testteki sorular, problemdeki değişkenleri belirleme (12 soru), hipotez kurma ve tanımlama (8 soru), işlemsel açıklamalar getirebilme (6 soru), problem çözümü için gerekli malzemeler tasarlama (3 soru), grafik çizme ve verileri yorumlayabilme (6 soru) bölümlerini kapsayan toplam 36 çoktan seçmeli sorudan meydana gelmektedir. Testin geçerliliği yüksek, güvenirliği 0,82 (KR21) olarak bulunmuştur. Mantıksal Düşünme Yetenek Testi (MDYT): White, (1993), Chandran ve diğerleri (1987), ön bilgi ve mantıksal düşünme yeteneğinin, Sökmen ve Bayram (1999),

7 GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1 (2011) mantıksal düşünme yeteneğinin bir konuyu kavramada çok etkili olduğunu saptamışlardır. Bu etkiyi Madde ve Özellikleri konusunun öğretiminde denemek amacıyla, MDY-Testi, öğretimden önce her iki gruba da uygulandı. Testin orijinali, Tobin ve Capie (1981) tarafından geliştirilmiştir. Bu testin Türkçeye çevirisi ve uyarlaması Özkan, Aşkar ve Geban tarafından yapılmıştır. Test, değişkenlerin belirlenmesi ve kontrolü, oran, olasılık, öğrenenin sentez yeteneğini ölçen 10 sorudan meydana gelmektedir. Soruların 8 adedi iki basamaklı çoktan seçmeli soru, 2 adedi açık uçlu sorudur. Testin güvenirliği 0,79 (KR 21) olarak bulunmuştur. Madde ve Özellikleri Kavram Testi (MÖKT): Bu test, madde ve özellikleri konusunda kavratılmak istenenleri ölçecek şekilde ve ilgili kavram testi örneklerinden faydalanılarak araştırmacı tarafından hazırlandı. Testteki sorular, madde, maddenin halleri, maddenin ortak özellikleri, maddenin ayırt edici özellikleri gibi konuları içermektedir. Test 7 boşluk doldurmalı, 17 çoktan seçmeli olmak üzere toplam 24 sorudan oluşturuldu. Testin kapsam geçerliliği bu konuda uzman kişiler tarafından onaylandı ve güvenilirliği 0,61 olarak bulundu. Madde ve Özellikleri Kavram Testi (MÖKT), öğretimden önce, İlk Test olarak (MÖKT-İ), öğretimden sonra da, her iki gruptaki başarı artışını saptamak ve yöntemlerin başarıya etkisini karşılaştırabilmek amacıyla, Son Test olarak (MÖKT-S) uygulandı, Her iki uygulamada da öğrenciye 30 dakika cevaplama süresi tanındı. Uygulama Süreci Araştırmacılar tarafından Madde ve Özellikleri konusunda ayrıntılı bir ders materyali hazırlanarak, öğretimden bir hafta önce her iki guruba dağıtıldı ve öğrencilerden, bu materyali okuyarak derse gelmeleri istendi. Aynı ders saatinde, deney grubu için, öğrencilere kavram haritalarının ne olduğu, hazırlanışı, kullanımı, öğrenimde bize sağladığı faydalar açıklandı ve örnek kavram haritaları gösterilerek üzerinde bölümler arası ilişkiler açıklandı. Bir önceki öğrendikleri konudan örnek bir kavram haritası öğretmen rehberliğinde, tüm sınıfın katılımıyla tahtada hazırlanarak, okların yeri ve vurguladığı bilgiler üzerinde tartışıldı. Bu açıklamaları, ileriye yönelik

8 328 GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1 (2011) bilgi sahibi olmaları açısından kontrol grubunun da izlemeleri sağlandı. Dersler her iki gruba da aynı araştırmacı-öğretmen tarafından işlendi. Kullanılan ders materyali aynı, öğretim süresi aynı, dersi işleyen araştırmacı-öğretmen aynı olması sağlanarak, her iki gruptaki öğrencilerin başarıları arasındaki farkın, yalnızca öğretim yönteminden kaynaklanması sağlanmaya çalışıldı. Kontrol Grubunda Uygulama: Geleneksel Anlatım Yöntemi: Geleneksel öğretim modelinin ilkeleri, Ausubel in Sunuş yoluyla öğretim, Gagne nin (1985) Öğretim etkinlikleri, Slavin in (1984), Bir dersin basamakları gibi, önerilen öğretim stratejileri ile aynıdır. Rosenshine e (1987) ve Senemoğlu na (1998) göre geleneksel öğretim yöntemi öğretmen merkezlidir. Öğrenciye sunulacak bilgi materyalinde, bilginin sunumunda öğretmen etkindir. Öğretimin işleyişi öğretmenin kontrolündedir. Öğrenciye kazandırılacak hedefler, hedeflere ulaştıracak etkinlikler, etkinlikler için ayrılacak zaman belirlidir. Öğrencinin performansı izlenir ve öğrenciden anında dönüt alınarak öğrenci yönlendirilir. Sonuçta öğrenci dinleyici ve istendiğinde bu bilgileri verici konumundadır. Bu çalışmada bu bilim adamlarının görüşü doğrultusunda ders işlenmeye çalışıldı. Araştırmacı derse girmeden önce derse girişi nasıl yapacağını, konuyu nasıl anlatacağını, ne gibi örnekler vereceğini, nerede hangi soruları soracağını planladı, kullanılacak materyalleri belirledi, yapılacak basit deneyleri hazırladı. Derse, öğrencilerin Madde nin ne olduğunu ve günlük hayattan örnekler vermelerini isteyerek giriş yaptı. Dersleri, gereken deneyleri yaparak ders notlarındaki bilgileri plan dâhilinde işledi. Her dersin sonunda konuyu özetledi. Öğrencilere anlamadıkları yer olup olmadığını sordu ve soruları yanıtladı. Bir sonraki konuyu belirtip konuya hazır gelmelerini isteyerek dersleri bitirdi. Deney Grubunda Uygulama: Kavram Haritaları Destekli Öğretim: Bu yöntem Novak ve Gowin e göre (1975) kavramlar arasındaki ilişkileri hiyerarşik bir şekilde birbirine oklarla veya çizgilerle bağlayarak, kavram ve kavramlar arası ilişkileri grafiksel olarak gösteren bir yöntemdir. Giriş bölümünde bahsedildiği gibi

9 GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1 (2011) araştırmacılar, kavram haritası yönteminin uygulanması sonucunda, öğrencilerin konular arasında bağlantı kurma yeteneklerinin, problem çözme yeteneklerinin geliştiğini ve sınav öncesindeki tekrarlarda -konunun tümünü özetlemesi ve kavramlar arasındaki ilişkileri kısa yoldan göstermesi nedeniyle- kavram haritalarını kullanmayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bu üstün yönlerine dayanarak deney grubunda kavram haritaları destekli öğretim yöntemi uygulandı. Kaynak olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan ders materyali kullanıldı. Öğretimden bir hafta önce öğrencilere dağıtılarak konuyu okuyarak derse gelmeleri istendi. Dersten Bir Kesit (Deney Grubunda) Öğretmen derse girdiğinde bu gün hangi konuyu işleyeceklerini sordu. Alınan cevaba göre konu başlığını tahtaya yazdı. Dikkat toplamak amacıyla; Madde nedir? Çevremizde gördüğümüz maddelere örnek verebilir misiniz? gibi sorularla derse giriş yaptı, (içtiğimiz su, soluduğumuz hava, üzerinde oturduğunuz sıralar, yazı yazdığımız tahta, hatta kendimiz birer maddedir) gibi cevaplar geldi. Öğrenci cevaplarını toparlayarak bir şeyin madde olabilmesi için kütlesinin ve hacminin olması gerektiği sonucuna sınıfça varıldı. Öğrencilerden maddenin hallerine örnekler vermelerini istedi. Plazma halin, bir gazın pozitif iyon ve elektronlardan oluşan hali olduğunu belirtti. Öğretmen, madde, katı, sıvı, gaz kavramlarını öğrencilerin ortak kararını alarak tahtaya yazdı, yine her bir kavram öğrenciler tarafından örneklendirildi. Sonuçta bu kavramları kullanarak her bir öğrencinin kavram haritası yapmaları istendi. Kendisi sıra aralarında dolanarak yapılanları izleyerek her öğrencinin kavram haritası hazırlamasını sağlamaya çalıştı. Ancak doğru yapması konusunda uyarıda bulunmadı. Böylece öğrencilerin kendi başlarına yaptıkları ilk kavram haritaları oluşturulmuş oldu. Haritalar değerlendirilmek ve bundan sonra hazırlayacakları haritalarındaki gelişimi izleyebilmek amacıyla toplandı. Öğrenci isimleri belirtilmeden en başarılı ve en eksik olan iki harita tahtaya çizilerek eksiklerinin bulunması sağlandı.

10 330 GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1 (2011) Şekil 1. Maddenin halleri Sonuçta, öğrencilerin katılımıyla öğretmen tarafından maddenin hallerini gösteren ilk kavram haritası tahtaya da çizildi (Şekil 1). Kavramlar arası ilişkileri gösteren bağlantılar yazıldı, önemi vurgulandı ve tartışıldı. Fiziksel ve Kimyasal özellikler; benzer şekilde açıklanıp tartışıldı ve maddenin özellikleri ile ilgili verilen örnekleri de belirten bir kavram haritası yapmaları istendi, 10 dakika süre verildi. Öğretmen aralarda dolaşarak gerekli gördüğü durumlarda öğrencilere uyarıda bulundu. Haritalar tamamlandığında toplandı. Rastgele seçilen bir istekli öğrenci tarafından tahtaya geçirildi ve üzerinde sınıf tartışması yapıldı. Maddenin ortak özellikleri; kütle, hacim, eylemsizlik, tanecikli yapı, sınıf tartışması şeklinde işlendi ve sonuçta öğrencilerden, Madde, kütle, hacim, eylemsizlik, tanecikli yapı kavramları kullanarak kavram haritası hazırlamaları istendi. Öğretmen aralarda dolaşarak gerekli gördüğü durumlarda uyarılarda bulundu. Haritalar tamamlandığında toplandı. Seçilen bir istekli öğrenci tarafından tahtaya geçirildi ve üzerinde sınıf tartışması yapıldı. Ayırt edici özellikler; Özkütle, erime noktası, kaynama noktası, esneklik, öz ısısı, genleşme, iletkenlik, çözünürlük konuları yukarıda belirtildiği gibi işlendi, kavram haritası yaptırıldı, toplandı. Konu bitiminde tüm konuyu içeren kavramlar öğrencilerin katkıları ile tahtaya listelendi. Bu kavramlar arasındaki ilişkileri gösteren kavram haritasını evde ödev olarak yapmaları istendi.

11 GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1 (2011) Diğer bölümler de benzer şekilde işlendi. Verilerin Analizi Araştırmadaki hipotezler SPSS (Statistical Package For Social Sciences), istatistik programı kullanılarak, ilişkisiz t-testi ve ANCOVA analiz yöntemleri ile değerlendirildi (Büyüköztürk, 2002). Hipotezlerin anlamlılık derecesi p=0,05 alındı. BULGULAR Kontrol ve deney grubundaki öğrencilerin MÖBT, MDYT, BİBT, MÖKT-İ, MÖKT-S, puanları ve deney grubundaki öğrencilerin Öğretim öncesi ve sonrası hazırladıkları seçilen kavram haritalarının puanları Tablo 1 de verildi. Tablo 1. BİBT, MDYT, MÖKT-İ, MÖKT-S Puanlarının ve Deney Grubu Öğrencilerinin Öğretimden Önce ve Sonra Hazırladıkları Kavram Haritaları Puanlarının t-testi İle Karşılaştırılması Test Grup n X SD df t p BİBT-36 Kontrol Deney ,26 19,48 2,60 4, ,198 0,844 MDYT-10 MÖKT-İ-24 MÖKT-S12 Kavram Haritası Puanları Kontrol Deney Kontrol Deney Kontrol Deney İlk Son ,38 3,48 10,77 11,27 10,69 10,37 21,66 32,15 1,27 2,39 2,80 2,94 1,38 1,15 6,00 11, ,097 0, ,574 0, ,925 0, ,237 0,000

12 332 GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1 (2011) Tablo 1 de görüldüğü gibi öğretimden önce uygulanan kontrol ve deney grubu öğrencilerinin BİBT, MÖKT-İ, MÖBT puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. (sırasıyla p=0,844, p=0,359, p=0,569> p=0,05) buna karşın deney grubu öğrencilerinin MDYT puanları ortalamaları kontrol grubuna göre daha yüksektir ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (p=0,042). Bu durum, bilimsel işlem becerileri ve konuyla ilgili ön bilgileri bakımından gruplar arasında anlamlı bir fark yokken, mantıksal düşünme yetenekleri birbirinden farklı iki grupla öğretime başlandığını belirtmektedir. Bu nedenle, gruplar arasındaki farkı düzenlemek için MDYT puanları ve gruplar arasında anlamlı bir fark olmamasına rağmen BİBT, MÖBT, MÖKT-İ puanları kovaryant olarak alındı. Tablo 1 de görüldüğü gibi deney grubundaki öğrencilerin öğretimden önce ve sonra hazırladıkları kavram haritalarının puanları arasında oldukça anlamlı bir fark vardır (p=0,000 << p= 0,05). Kontrol ve deney grubu öğrencilerinin öğretimden sonra uygulanan madde ve özellikleri son kavram testi (MÖKT-S) puanları üzerine, öğrencilerin bilimsel işlem becerilerinin, mantıksal düşünme yeteneklerinin ön bilgilerinin ve her iki öğretim yönteminin etkisi ANCOVA analizi yöntemi ile incelendi. Sonuçlar Tablo 2 de verildi. Tablo 2. BİBT, MDYT, MÖKT-İ, öğretim yöntemlerinin MÖKT-S puanlarına etkisi Tip III X 2 df X 2 F P BİBT 0, ,298 0,047 0,830 MDYT 9, ,800 1,543 0,220 MÖKT-İ 38, ,716 6,098 0,017 Öğretim Yaklaşımları 28, ,145 4,433 0,041 ANCOVA analizinde öğrencilerin BİBT, MDYT, MÖBT, MÖKT-İ puanları kovaryant olarak alındı. MÖKT-S bağımlı değişkendir, öğretim yaklaşımı ortak değişkendir.

13 GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1 (2011) ANCOVA nın amacı; bir araştırmada etkisi test edilen bağımlı değişken ile ilişkisi bulunan bir değişkenin ya da değişkenlerin istatistiksel olarak kontrol edilmesini sağlamaktır. ANCOVA hata varyansını azaltır ve bir deneyin başlangıcında gruplar arası farkların olduğu durumlarda deneydeki yanlılıkta bir azalma sağlar (Büyüköztürk, 2002). Tablo 2 de görüldüğü gibi, analiz sonucunda öğrencilerin BİBT, MDYT, puanlarının son test puanları üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülürken (sırasıyla p=0,830, p=0,220> p=0,05), MÖKT-İ puanlarında anlamlı bir fark olduğu (p=0,017 < p=0,05) bulundu. Çalışmanın esas amacı olan geleneksel öğretim yöntemi ile kavram haritaları destekli öğretim yöntemlerinin öğrenci başarılarına etkilerini gösteren başarı ortalamaları arasında da anlamlı bir fark olduğu görüldü (p=0,041 < p= 0,05). TARTIŞMA Bulgularda görüldüğü gibi, her iki grubun BİBT den aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Bilimsel İşlem Becerileri benzer iki grupla çalışılmıştır. Ayrıca, bilimsel işlem becerilerinin madde ve özellikleri konusunu anlamaları üzerine anlamlı bir etkisinin olmadığı görüldü. Bu sonuç Bilimsel İşlem Becerilerinin bir konuyu kavramada olumlu etki sağladığını savunan Stuessy (1984) ve Onwuegbuzie (2000) in görüşleri ile uyuşmamaktadır. Bu durum ancak, Madde ve Özellikleri konusunu kavramada, bilimsel işlem becerilerini kullanmanın pek gerekmediği şeklinde yorumlanabilir. Deney grubu öğrencilerinin MDYT ortalamalarının, kontrol grubunun ortalamalarından biraz daha yüksek olmasına ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmasına karşılık, örneklemdeki her iki grup öğrencilerinin, mantıksal düşünme yeteneklerinin madde ve özellikleri konusunu anlamaları üzerine anlamlı bir etkisinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu sonuç, Mantıksal Düşünme Yeteneklerinin, öğrenmeye pozitif katkı sağladığını

14 334 GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1 (2011) savunan White (1993), Chandran ve diğerleri (1987) nin bulguları ile uyuşmamaktadır. Bu durum, Ülkemizde geleneksel anlatım yöntemine alışkın olan öğrencilerin, konu öğreniminde mantık yürütebilme, sebep-sonuç ilişkisi kurma gibi alışkanlığının olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Her iki gruba öğretimden önce uygulanan MÖKT-İ puanlarının ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Öğrenciler önbilgi bakımından benzer olarak öğretime başlamışlardı. Öğrencilerin ön bilgileri, madde ve özellikleri konusunu anlamada olumlu etki sağlamıştır. Bu sonuç, öğrencinin ön bilgisinin, başarıda önemli rol oynadığını açıklayan White (1993), Chandran ve Diğerlerinin (1987) görüşleri ile uyumludur. Deney grubundaki öğrencilerin öğretimden önce ve sonra hazırladıkları kavram haritalarının puanları arasında anlamlı bir fark olduğu görüldü (Tablo 1, p=0,000<<p=0,05). Bu sonuç, Regis, Albertazzi ve Roletto (1996) nın bulgularını doğrulamaktadır. Öğretim yöntemlerinin madde ve özellikleri konusunu kavramada, başarıya katkıları açısından aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. Önerilen kavram haritalarıyla destekli öğretim yöntemi, Geleneksel Anlatım yöntemine göre daha başarılı olmuştur. Bu sonuç, Horton ve arkadaşlarının (1993) görüşleri ile uyumludur. Bu durum aşağıdaki nedenlere bağlı olabilir: Öğrencilere alışkın oldukları ders formatından farklı gelmiştir. Bu durumun öğrencilerin derse olan ilgi ve motivasyonlarının artmasına neden olduğu gözlenmiştir. Yöntem, öğrencilerin aktif bir konumda olmasını sağlamıştır. Kavram haritaları öğrencilerin önceki bilgileri ile yeni bilgileri arasında bağlantı kurmasına yardımcı olmuş, anlamlı öğrenmelerini sağlamış olmalıdır. Öğrenciler, kavramlar ve kavramlar arası ilişkileri bizzat kendileri şematize ederek bilgilerini somut bir şekilde düzenleme imkanına kavuşmuşlardır. Yöntem, kendilerinde var olan kavramsal bilgilerine, yeni kavram ve fikirleri bağlamasını ve kendi düşüncelerini analiz etme imkanı sağlamıştır. Öğretmen kavram haritası oluşturmada

15 GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1 (2011) zorluk çekenlere yardım etmiştir. Bu da öğretmen-öğrenci arasında güçlü bir iletişim oluşmasını sağlamış, dolayısıyla derse ilgilerinin artmasına katkıda bulunmuştur. Kavram haritaları, öğrencilerin derse aktif olarak katılımını ve anlamlı öğrenmeyi sağladığı saptandığına göre, fen öğretimi dışında örneğin, matematik, sosyal bilimler, hatta yabancı dil öğretimi gibi diğer öğretim alanlarda da uygulanabileceği, böylece öğrencinin bu yönteme alışkın olması dolayısıyla başarının daha da artabileceği umulmaktadır. KAYNAKLAR Bayramlı, D. Y. (2000). Kimya Eğitiminde Öğretmenin Ders Verme Teknikleri. Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Ben-Zvi, R., Eylon, B. ve Sılberstein, J. (1986). Is an Atom of Copper Mooleoble?. Journal of Chemical Education, 63(1), Burns, J.C., Okey J.R. ve Wise, K. C. (1985). Development, of an integrated process skill test: TIPSII. Journal of Research in Science Teaching, 24, Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilgiler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatisitik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Chandran, S., Treagust, D.ve Tobin, K. (1987). The Role of Cognitive Factors in Chemistry Achievement. Journal of Research in Science Teaching, 24, Clıburn, J. W. (1990). Concept Maps to Promate Meaningful Learning. Journal of College Science Teaching, 20 (1), Gabel, D. L., Samuel, K. V. ve Hunn D. (1987). Understanding the Particulade Nature of Matter. Journal of Chemical Education, 64(8), Gagne, R. M. (1985). The conditions of learning and theory of instruction, New York: Holt, R. And Winston. Heinze-Fry, J. A. ve Novak, J. D. (1990). Concept Mapping Brings Long-Term Movement Toward Meaning Learning. Science Education, 74(4), Horton, P. B., Mcconnly, A. A., Gallo, M., Woods, A. I., Senn, G. J. ve Hamelin, D. (1993). An Investigation of the Effectiveness of Concept Mapping as an Instructional Tool. Science Education, 77(1), Krnel, D., Glazar, S. S. ve Watson, R. (2003). The Development of the Concept of Matter : A Cross-Age Study of How Children Classify Materials. Science Education, 87,

16 336 GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1 (2011) Markham, M. K., Mintzes, J. J. ve Jones, M. G. (1994). The Concept Map As a Research and Evaluation Tool:Further Evidence of Validity. Journal of Research In Science Teaching, 31, Markow, P. G. ve Lonning, R. A. (1998). Usefulness of Concept Maps In College Chemistry Laboratories: Students Perceptions and Effects on Achievement. Journal of Research in Science Teaching, 35(9), Mcclure, J. R., Sonak, B. ve Suen, H. K. (1999). Concept Map Assessment of Classroom Learning: Reliability, Validity and Logistical Practicality. Journal of Research in Science Teaching, 36(4), Nicoll, G., Francisco, J. ve Nakhleh, M. (2001). A Three Tier System for Assessing Concept Map Links: A Methodological Study. International Journal of Science Education, 23(8), Nicoll, G., Francisco, J. ve Trautmann, M. (1998). Integrating Multiple Teaching Methods into a General Chemistry Classroom. Journal of Chemical Education, 75(2), Novak, J. D., Gowin, B. D. ve Johansen, G. T. (1983). The Use of Concept Mapping and Knowledge and Mapping with Junior High School Students. Science Education, 67(5), Novak, J. D. (1990). Concept Mapping: A Useful Tool for Science Education. Journal of Research In Science Teaching, 27(10), Onwuegbuzie. A. J. (2000). Science Process Skilland Achievement in Research Methodology Courses. Bowling Gren: Annual Meeting Of The Mid-South Educational Research Association. Pankratius, W. J. (1990). Building and Organized Knowledge Base: Concept Mapping and Achievement in Secondary School Physics. Journal of Research in Science Teaching, 27(4) Rosenshine, B. (1987). Explicit teaching, D.Berliner and B.Rosenshine. (Eds) Talks to Teachers, New york, Random House. Regis, A. Albertazzi, P., G. and Roletto, E. (1996). Concept Maps in Chemistry Education. Journal of Chemical Education, 73, Senemoğlu, N. (1998). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Kitabevi. Slavin, R. E. (1984), Compenent Building: A Strategy for Research Based Instructional Improvement. Elementary School journal, 84, Sökmen, N. ve Bayram H.. (2000). Eğitimde Kavram Haritasının Önemi. Eğitim ve Bilim, 25(115), Starr, M. L. ve Krajcik, J. S. (1990). Concept Maps as a Heuristic for Science Cirriculum Development: Toward Improvement in Process and Product. Journal of Research in Science Teaching, 27(10),

17 GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1 (2011) Stavridou, H. ve Solomonidou, C. (1989). Physical Phenomena-Chemical Phenomena: Do Pupils Make Disctintion?. International Journal of Science Education, 11(1), Stensvold, M. S. ve Wılson, J. T. (1990). The Interaction of Verbal Ability with Concept Mapping In Learning from a Chermistry Laboratory Activity. Science Education, 74(4), Stuessy, C. (1984). Correlates of Scientific Reasoning in Adolescents: Experience, Locus of Control, Age, Field, Dependence-İndependence, Rigidity/ Flexibility, Iq and Gender. Doctoral Dissertation, The Ohio State University, Columbus, Ohio. Tobın, K. ve Capie W. (1981). The Development and Validation of a Group Test of Logical Thinking. Educational and Phychological Measurement, 41(2), White, R. ve Gunstone, R. (1992). Propping Understanding. USA: Falmer Press. Willermann, M. ve Mac-Harg, R.A. (1991). The Concept Map as an Advance Organizer. Journal of Research in Science Teaching, 28(8), Zoller, U. (1990). Students Misunderstanding an Misconcoptions in College Freshman Chemistry (General and Organic). Journal Of Research in Science Teaching, 27(10), SUMMARY Horton et al (1993), Markham, Mintzes and Jones (1994), McClure, Sonak and Suen (1999) expressed that using concept maps as an educational tool has a positive effect on the success and behaviors of students. Nicoll, Francisco and Nakhleh (2001), stated that this method could be applied to hierarchical learning of students in all scientific fields. This study explored the level of effectiveness of using Concept Maps method to teach Matter and Its Properties The research was carried out at the first semester of academic year, with 53 students from Computer-9 and Electronic-9 classes Turkish Telecom Anatolian Technical High School in Ankara. Data were collected through Scientific Process Skills Test (SPST), Logical Thinking Ability Test (LTAT),Matter and Its Properties Pre Knowledge Test (MP-PKT), Matter and Its Properties Concept Test (MP-CT). A detailed course material on Matter and its Properties was prepared and handed out to both groups a week before the teaching. Matter and Its Properties Pre

18 338 GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1 (2011) Knowledge Test (MP-PKT), Scientific Process Skills Test (SPST), Logical Thinking Ability Test (LTAT) were applied on the same day. One group was selected as the control group and the other as experimental group randomly. Basic lecturing method was used with the Control Group (Bayramlı 2000). Concept Map supported teaching method was used with the Experimental Group. Within this study, experimental group students were explained about the concept maps, how to prepare and use them and their benefits, a sample concept map was shown. (They were asked to study on the course materials handed out a week ago). A list of concepts was given on Materand Its Properties. They were asked to create a concept map by using these concepts and it was underlined that they need to link concepts. When the teaching was over, they were given the same concept list from the beginning of the course again and asked to prepare a concept map. Great differences were detected between maps. Hypothesis of the research were evaluated by using SPSS statistical program and through t-test and ANCOVA analysis methods. Hypothesis were evaluated at 0.05 significance level. MP-PKT (Matter and Its Properties Pre Knowledge Test), LTAT (Logical Thinking Ability Test), SPST (Scientific Process Skills Test), MP-PKT-F(Matter and Its Properties Pre Knowledge Test-First), MP-PKT-L(Matter and Its Properties Pre Knowledge Test-Last), results of the students from control and experimental group, and the concept mapping grades of the experimental group students before and after the teaching were shown on one table, the effect of the students scientific process skills, logical thinking abilities, advance information and both teaching methods on the last concept test (MP-PKT-L) grades given after teaching on a second table. It is found out that there is no significant effect of scientific porcess skills and logical thinking ability on students understanding of substance and properties; however, advance information has positive effect on understanding the subject. Suggested concept mapping supported teaching method has become more successful compared to conventional lecturing method.

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Çözeltiler Konusunu Kavramaları Üzerine Laboratuar Destekli Öğretim Yönteminin Etkisi

Lise Öğrencilerinin Çözeltiler Konusunu Kavramaları Üzerine Laboratuar Destekli Öğretim Yönteminin Etkisi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 3 (2007) 65-81 Lise Öğrencilerinin Çözeltiler Konusunu Kavramaları Üzerine Laboratuar Destekli Öğretim Yönteminin Etkisi Effect of the Laboratory Supported

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

uygulamak ve bölümlere uygun eğitim sistemini belirlemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır.

uygulamak ve bölümlere uygun eğitim sistemini belirlemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA DERSİ BAŞARISINDA ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİSİ THE EFFECT OF TEACHING METHODS ON VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ACHIEVEMENT LEVELS IN CHEMISTRY Nihal SÖKMEN Marmara Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

GENEL KİMYA LABORATUVARINDA 3E, 5E ÖĞRENME HALKALARININ KULLANILMASININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ *

GENEL KİMYA LABORATUVARINDA 3E, 5E ÖĞRENME HALKALARININ KULLANILMASININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 22, Sayı: 1, Sayfa: 85-92, ELAZIĞ-2012 GENEL KİMYA LABORATUVARINDA 3E, 5E ÖĞRENME HALKALARININ KULLANILMASININ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ G.KIYICI 1, A. YUMUŞAK 1 1 Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

GENEL KİMYA LABORATUVARINDA KİMYASAL DENGE KONUSUNUN ANLAŞILMASI VE TEKRAR EDİLMESİNDE V DİYAGRAMININ KULLANIMI

GENEL KİMYA LABORATUVARINDA KİMYASAL DENGE KONUSUNUN ANLAŞILMASI VE TEKRAR EDİLMESİNDE V DİYAGRAMININ KULLANIMI Dilek Çeliker / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim 1 Fakültesi Dergisi, 22, (2006), 1-7 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, (2006) 1-7 E Ğ İ T İ M FAKÜLTESİ D E R G İ S İ www.omuegitim.edu.tr

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi ceke@akdeniz.edu.tr Prof. Dr. Selma Moğol Gazi Üniversitesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 61-66 İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Gülşen ALTINTAŞ Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ İnci MORGİL, Ayhan YILMAZ, Özge ÖZYALÇIN Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Bölümü,

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa.

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa. Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 497-502 İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILDIĞI EĞİTİM ORTAMLARINDA BAŞARIYI ÖLÇMEDE ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERİN DİĞER

Detaylı

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Adı Soyadı : Didem Kılıç 1. Eğitim Durumu Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Hacettepe

Detaylı

Muhammet Demirbilek, PhD

Muhammet Demirbilek, PhD Muhammet Demirbilek, PhD İlk olarak 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March tarafından San Diego State Üniversitesi nde Eğitim Teknolojileri Bölümü nde geliştirilmiştir. Bernie DODGE Webquest Öğrencilerin

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE GÜNLÜK HAYATTAKİ OLAYLARLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE GÜNLÜK HAYATTAKİ OLAYLARLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE GÜNLÜK HAYATTAKİ OLAYLARLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ İsmail ÖNDER * ve Şenol BEŞOLUK ** * Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

17 Ege Eğitim Dergisi 2004 (5): 17-23

17 Ege Eğitim Dergisi 2004 (5): 17-23 Ege Eğitim Dergisi 2004 (5) : 17-23 ZİHİNDEN TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİSİ (The Effect Of Methods Used In Mental Addition

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

ARAŞTIRMACI FEN ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMIYLA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL YÖNTEM YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

ARAŞTIRMACI FEN ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMIYLA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL YÖNTEM YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ARAŞTIRMACI FEN ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMIYLA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL YÖNTEM YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Salih ATEŞ, Mehmet BAHAR Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İlknur GÜVEN, Ayla GÜRDAL Marmara Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D., İSTANBUL ÖZET: Bu araştırmada ortaöğretim

Detaylı

ACT (American College Testing ) Sınavı Hakkında

ACT (American College Testing ) Sınavı Hakkında ACT (American College Testing ) Sınavı Hakkında ACT sınavı öğrencilerin akademik hazırlığını ölçen - müfredat ve standartlara dayalı eğitim ve kariyer planlama aracıdır. İlk ACT sınavı 1959 yılında yapılmıştır.

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990. Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990. Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Dilek ÇELİKLER Doğum Tarihi : 15.10.1967 Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

Liselerde Çözünürlük Konusunun Öğretiminde Laboratuvar Yönteminin ve Bazı Faktörlerin Öğrenci Başarısına Etkileri

Liselerde Çözünürlük Konusunun Öğretiminde Laboratuvar Yönteminin ve Bazı Faktörlerin Öğrenci Başarısına Etkileri GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 3 (2004) 175-191 Liselerde Çözünürlük Konusunun Öğretiminde Laboratuvar Yönteminin ve Bazı Faktörlerin Öğrenci Başarısına Etkileri Affects of Laboratory

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Alipaşa AYAS, Bayram COŞTU KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi.

Detaylı

Dr. Devrim AKGÜNDÜZ - Dr. Şenol BAL. Dr. Devrim AKGÜNDÜZ * - Dr. Şenol BAL ** Dr. Devrim AKGÜNDÜZ - Dr. Şenol BAL. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Dr. Devrim AKGÜNDÜZ - Dr. Şenol BAL. Dr. Devrim AKGÜNDÜZ * - Dr. Şenol BAL ** Dr. Devrim AKGÜNDÜZ - Dr. Şenol BAL. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dr. Devrim AKGÜNDÜZ - Dr. Şenol BAL İlköğretim Fen Bilgisi Dersi 6. Sınıf Biyoloji Konularında Kavram Haritalarının Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi The Usage of

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL KİMYA KAVRAMLARINI ANLAMA SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL KİMYA KAVRAMLARINI ANLAMA SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL KİMYA KAVRAMLARINI ANLAMA SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ Haluk ÖZMEN 1 Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU 1 Serkan SEVİM 2 Alipaşa AYAS 1 1 KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Bölümü

Detaylı

The Effect of Using Concept Maps when Teaching the Transport System in Plants on Students Academic Achievement (The Case of Erzurum)

The Effect of Using Concept Maps when Teaching the Transport System in Plants on Students Academic Achievement (The Case of Erzurum) Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 5, Sayı 2, Aralık 2011, sayfa 42-57. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

KİMYA LABORATUARI DERSİNİN WEB ORTAMI İLE DESTEKLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN DERS BAŞARISINA ETKİSİ

KİMYA LABORATUARI DERSİNİN WEB ORTAMI İLE DESTEKLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN DERS BAŞARISINA ETKİSİ KİMYA LABORATUARI DERSİNİN WEB ORTAMI İLE DESTEKLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN DERS BAŞARISINA ETKİSİ Duygu Bilen Kaya Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi bilend@dicle.edu.tr Behçet Oral Dicle Üniversitesi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU:

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU: BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ E-mail: filizbezci@gmail.com Tel: 0376 218 95 50-7513 Adres: Uluyazı Kampüsü Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Oda No:227 EĞİTİM DURUMU: 2013 Devam Yüksek Lisans (Tez

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PERFORMANCE COMPARASION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ENROLLED VIA ENTRY EXAM AND

Detaylı

FİZİK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE DENEYSEL ÇALIŞMANIN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ VE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARIN BELİRLENMESİ

FİZİK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE DENEYSEL ÇALIŞMANIN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ VE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARIN BELİRLENMESİ FİZİK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE DENEYSEL ÇALIŞMANIN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ VE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARIN BELİRLENMESİ Dr. Mahmut Sarı Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

BADMİNTON TEMEL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM HARİTALARI

BADMİNTON TEMEL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM HARİTALARI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 2B0023 SPORTS SCIENCES Received: October 2008 Accepted: Setember 2009 Series : 2A ISSN : 1308-7266 2009

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYSEL ETKİNLİKLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYSEL ETKİNLİKLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ 1804 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYSEL ETKİNLİKLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ Filiz KARA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Samsun, Türkiye,

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü e-mail: ilkorucu@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği) (2007) Yüksek Lisans, /Uludağ Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

THE EFFECT OF EXPERIMENTAL APPLICATIONS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT IN THE LEARNING OF GENETICS

THE EFFECT OF EXPERIMENTAL APPLICATIONS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT IN THE LEARNING OF GENETICS Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28: 196-200 [2005] GENETİK KONULARININ ÖĞRENİMİNDE DENEY UYGULAMALARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ THE EFFECT OF EXPERIMENTAL APPLICATIONS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT

Detaylı

KİNEMATİK KONUSUNA AİT PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNE GRAFİK MATERYALLERİN ETKİSİ *

KİNEMATİK KONUSUNA AİT PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNE GRAFİK MATERYALLERİN ETKİSİ * Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 30, Sayfa 271-279, 2010 KİNEMATİK KONUSUNA AİT PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNE GRAFİK MATERYALLERİN ETKİSİ * Dündar Yener 1, Hatice Güzel 2 1 S.

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ Dr.Hikmet Katırcıoğlu Yrd.Doç.Dr.Mübeccel Kazancı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2 EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2 1 MEB, Karakoçan Fatih İlköğretim Okulu, Elazığ/ Türkiye 2 Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇALIŞMANIN FAYDALARI; DEMİRCİ (MANİSA) DE BİR ÖRNEK

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇALIŞMANIN FAYDALARI; DEMİRCİ (MANİSA) DE BİR ÖRNEK FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇALIŞMANIN FAYDALARI; DEMİRCİ (MANİSA) DE BİR ÖRNEK Ahmet YUMUŞAK * Prof.Dr. Şule AYCAN ** ÖZET Günümüzde bilgisayar eğitim-öğretimde, eğitsel etkinliklerde değişik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

FEN BİLGİSİ LABORATUAR UYGULAMALARI DERSİNDE KAVRAM HARİTASI VE V DİYAGRAMININ AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ

FEN BİLGİSİ LABORATUAR UYGULAMALARI DERSİNDE KAVRAM HARİTASI VE V DİYAGRAMININ AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ EK: FEN BİLGİSİ LABORATUAR UYGULAMALARI DERSİNDE KAVRAM HARİTASI VE V DİYAGRAMININ AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ Elvan İNCE*, Ezgi GÜVEN**, Mustafa AYDOĞDU*** * GÜ.,Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

Middle East Journal of Education(MEJE)

Middle East Journal of Education(MEJE) Middle East Journal of Education(MEJE) 1(2015)1 5 Middle East Journal of Education(MEJE) journal homepage: http://meje.ineseg.org/ EXAMINING PHYSICS TEACHERS VIEWS ABOUT CONTEXT BASED LEARNING APPROACH

Detaylı

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 507004602007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TESİSAT Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye Isıtma hesaplarını,

Detaylı