Ceyhan Enerji Bölgesi zirvesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ceyhan Enerji Bölgesi zirvesi"

Transkript

1 YAYINI YIL: 17 SAYI: HAZ RAN 2015 lk 1000 ihracatç aras nda 21 Adana firmas Türkiye hracatç lar Meclisi taraf ndan 2014 y l n n en fazla ihracat yapan ilk 1000 firmas aç kland. Tüprafl, Ford ve Oyak-Renault un ilk 3 s ray ald listede 21 Adana firmas yer ald. Sasa Polyester 56., Temsa Global 156., Bossa 163.,Özmaya 294., Amylum Niflasta 354., Elita G da 20., Aytek Konfeksiyon 485., Filpa Ambalaj 490., Akyem 499., Gözek Tekstil 506., O uz Tekstil 578., Akhan Un 612., Garip Tavukçuluk 668., Tat Niflasta 698., Özler Tar m 728., Pilyem G da 750., lbeyli Kollektif 833., ad n n aç klanmas istenmeyen firmalar 412 ve 623., araflt rmaya kat lmayan firmalar da 655. ve 789. s ralarda yer ald. 2 DE Ceyhan Enerji Bölgesi zirvesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, TOBB a ba l odalar ve borsalar ile OSB baflkanlar ile bir araya geldi. Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi nin mevcut durumunun ele al nd zirvede, Adana ekonomisi ve ifl dünyas n n sorunlar ve beklentileri gündeme geldi. BAKAN YILDIZ: ENERJ YATIRIMLARI DE ERLEND R LD Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, kentte rafineri kurulmas gibi birçok enerji yat r m n n de erlendirildi ini bildirdi. Adana'n n, ülkenin enerji yükünü kald ran önemli flehirlerden biri oldu unu belirten Y ld z, toplant da enerji bölgesi ile ilgili iyi bir yol haritas ç kar ld n vurgulad. Y ld z, Burada çok ciddi bir de er var, çok ciddi bir katma de er üretilebilecek alan var ve yaln zca Türkiye'den de il, uluslararas tüm yat r mc larla beraber buran n nadide bir yat r m köflesi olmas na hep beraber gayret gösterece iz" dedi. Sanayide Sektör sorunlar ve çözüm önerileri ele al nd Adana Sanayi Odas Meslek Komiteleri Ortak Toplant s yap ld, sektörlerin sorunlar ve çözüm önerileri gündeme getirildi. Ortak sorunlar aras nda, elektrik kesintileri, kay t d fl l k ve neden oldu u haks z rekabet, kalifiye eleman bulunamamas, çek ve senet kaynakl ma duriyetin önlenmesi yer ald. Toplant n n aç l fl nda konuflan ADASO Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Oda bünyesindeki Meslek Komiteleri nin, makro sorunlar n tespiti ve çözümü için son derece önemli oldu unu belirterek, Ne kadar yo un oldu unuzu bilsem de, meslek komitelerimize daha fazla vakit ay rman z n önemini vurgulamak isterim dedi. 9 DA BAKAN IfiIK: YEN B R SIÇRAMA YAPMALIDIR Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k da, Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi ni çok önemsediklerini söyledi. Adana ya bilim merkezi kazand rmak istediklerini belirten Ifl k, flehir içindeki atölye ve iflletmelerin yeflil sanayi sitesi konseptiyle flehir d fl nda oluflturulacak özel sanayi bölgelerine tafl naca n bildirdi. Akkuyu Nükleer Santrali imalat n n önemli bölümünün Adana ve Mersin de yap labilece ini ifade eden Ifl k, Adana n n yeni bir s çrama yapmas gerekti ini, bunu Ar-Ge ve inovasyon ile yakalayabilece ini kaydetti. 7 DE Hollanda Ticaret Heyeti, Adana Sanayi Odas n ziyaret etti K vanç: Ceyhan Enerji Bölgesi için Rotterdam model olabilir Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Hollanda Ticaret Heyeti nin ziyaretinde Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi nin yap - lanmas nda Rotterdam n model olarak al nabilece ini söyledi. 5 TE Yefliloba daki sanayi sitelerinde drenaj kanal slah için ilk ad m at ld DS -ASK iflbirli iyle yap lacak TD8 Drenaj Kanal n n slah projesi kapsam nda ASK taraf ndan yap lacak yeni kanalizasyon, altyap ve ya mur suyu flebekelerinin yap m na baflland. 12 DE TOBB a ba l Odalar ve Borsalar, milletvekili adaylar ile bir araya geldi fl dünyas ndan Adana Sorunlar raporu Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ne ba l Adana daki Odalar ve Borsalar, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesinde siyasi partilerin milletvekili adaylar ile bir araya gelerek, Adana n n sorunlar n ve çözüm önerilerini içeren Adana Raporu sundular. ADASO Baflkan Zeki K vanç, Adana y daha iyi noktalara tafl mak için iflbirli i içerisinde hareket ettiklerini belirterek, Bu birlikteli imizi siz siyasetçilerle de pekifltirebildi imiz ölçüde çok büyük baflar lara imza ataca m za inan yorum dedi. 6 DA

2 2 1 HAZ RAN 2015 HABER hracat flampiyonu 6645 SAYILI fi SA LI I ve GÜVENL KANUNU ile BAZI KANUN ve KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMALERDE DE fi KL K YAPILMASINA DA R KANUN (2) 21 Adana firmas Yusuf AKYÜZ ADASO Çal flma Müflaviri c) Ayr ca 25. maddeye eklenen f kra ile çok tehlikeli s n fta yer alan ve kamudan ihale ile al nan ifllerde; teknolojik geliflme, ifl gücü kapasitesinin artt r lmas, üretim metotlar nda yenilik gibi bir k s m unsurlar sa lanmadan, üretim ve/veya imalat planlar - na, ifl programlar na ayk r hareket edilerek üretim zorlamas nedeniyle hayati tehlike oluflturacak flekilde çal flma biçimleri iflin durdurulma sebebi say lacakt r. d) Bununla birlikte iflyerinde durdurulan ifllerde izinsiz çal flma yapt ran iflveren veya iflveren vekillerine üç y ldan befl y la kadar hapis cezas verilebilecektir. fl Kazas Olan Maden flyerlerinin, flverenleri halelere Giremeyecek: a) 6331 say l Kanuna eklenen 25/A maddesi ile; ölümlü ifl kazas meydana gelen maden iflyerlerinde kusuru yarg karar ile tespit edilen iflveren, mahkeme taraf ndan kusuru oran nda iki y la kadar kamu ihalelerine kat lmaktan yasaklanacakt r. b) Karar n bir örne i iflverenin siciline ifllenmek üzere Kamu hale Kurumuna gönderilecek ve Kurumun internet sayfas nda ilan edilecektir. c) Düzenleme sadece maden iflyeri için geçerli olacakt r. Ayr ca iflverenin kusuru oran nda kamu ihalelerinden yasaklanma durumu aç k de ildir. fl Sa l ve Güvenli ine Yönelik dari Para Cezalar nda Önemli De ifliklikler Yap ld : a) Çal flanlar n e itimini düzenleyen 6331 say l Kanun un 17. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen iflverene her bir çal flan için TL idari para cezas uygulanmaktayd. Yap lan de ifliklik ile söz konusu yükümlülükleri yerine getirmeyen iflverene, her bir ayk r l k için çal flan bafl na ayr ayr TL idari para cezas uygulanmas öngörülmüfltür. De- ifliklikle her ne kadar ceza tutar düflmüfl gibi görünse de her bir ayk r l k için ayr ayr uygulanacak olmas tereddütlerin ortadan kalkmas n sa lam flt r. b) 6331 say l Kanunun 26. maddesinin birinci f kras n n (l) bendine göre; iflyerinin bir bölümünde veya tamam nda verilen durdurma karar na uymayarak durdurulan ifli yönetmelikte belirtilen flartlar yerine getirmeden devam ettiren iflverene fiil baflka bir suç olufltursa dahi TL. idari para cezas uygulanmaktayd. Yap lan de ifliklik ile söz konusu ceza kald r lm flt r. Ayr ca 26. madde ye eklenen f kra ile iflin durdurulmas halinde, durdurmaya sebep olan fiilden dolay ilgili idari para cezas n n uygulanmayaca hükmü getirilmifltir. c) 6331 say l Kanun un 26. f kras na eklenen bent ile çal flanlar na, standartlara uygun ve CE iflaretli kiflisel koruyucu donan m temin etmeyen iflverenlere çal flan bafl na TL idari para cezas öngörülmüfltür. d) 6331 say l Kanun un 26. f kras na eklenen bent ile yer alt maden iflletmelerinde çal flanlar n bulunduklar yeri ve girifl ç k fllar n gösteren takip sistemini kurmayan iflverenlere çal - flan bafl na TL. idari para cezas öngörülmüfltür. Eklenen geçici madde ile bu yapt r m tarihinden itibaren uygulanacakt r. e) 6331 say l Kanun un 26. f kras na eklenen f kra ile idari para cezalar n n nas l uygulanaca na aç kl k getirilmifltir. Buna göre; 1) dari para cezalar, 14. maddede belirtilen ifl kazalar n n üç iflgünü içinde bildirimi yükümlülü ünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezalar hariç gerekçesi belirtilmek suretiyle Çal flma ve fl Kurumu il müdürünce verilecektir. 2) 14. maddede belirtilen bildirim yükümlülü ünü yerine getirmeyenler için uygulanan idari para cezalar hariç tahsil edilen idari para cezalar genel bütçeye gelir kaydedilecektir. 3) 14. maddede belirtilen bildirim yükümlülü ünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezalar ise do rudan Sosyal Güvenlik Kurumunca verilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen idari para cezalar n n tebli, itiraz ve tahsilinde 5510 say l Kanunun 102. maddesi hükümleri uygulan r. 4) Verilen di er idari para cezalar tebli inden itibaren otuz gün içinde ödenir. 5) dari para cezalar tüzel kiflili i bulunmayan kamu kurum ve kurulufllar ad na da düzenlenebilir. f) 6331 say l Kanun un 26. f kras na eklenen f kra ile idari para cezalar n n tutarlar çal flan say s na ve iflyerinin tehlike s n f - na göre farkl laflt r lm flt r. Ancak çal flan say s yla çarp larak verilen idari para cezalar nda bu düzenleme uygulanmayacakt r. Buna göre; a) Ondan az çal flan bulunan iflyerlerinden; 1) Az tehlikeli s n fta yer alanlar için ayn miktarda, 2) Tehlikeli s n fta yer alanlar için %25 oran nda art r larak, 3) Çok tehlikeli s n fta yer alanlar için %50 oran nda art r larak, b) On ila k rk dokuz çal flan bulunan iflyerlerinden; 1) Az tehlikeli s n fta yer alanlar için ayn miktarda, 2) Tehlikeli s n fta yer alanlar için %50 oran nda art r larak, 3) Çok tehlikeli s n fta yer alanlar için %100 oran nda art r larak, c) Elli ve daha fazla çal flan bulunan iflyerlerinden; 1) Az tehlikeli s n fta yer alanlar için %50 oran nda art r larak, 2) Tehlikeli s n fta yer alanlar için %100 oran nda art r larak, 3) Çok tehlikeli s n fta yer alanlar için %200 oran nda art r larak uygulan r. (Devam gelecek say da) Türkiye hracatç lar Meclisi taraf ndan 2014 y l n n en fazla ihracat yapan ilk 1000 firmas aç kland. Tüprafl, Ford ve Oyak-Renault un ilk 3 s ray ald en fazla ihracat yapan 1000 firma aras nda 21 Adana firmas yer ald. hracat n flampiyonlar aras nda Adana firmalar Sasa Polyester 56., Temsa Global 156., Bossa 163.,Özmaya 294., Amylum Niflasta 354., Elita G da 20., Aytek Konfeksiyon 485., Filpa Ambalaj 490., Akyem 499., Gözek Tekstil 506., O uz Tekstil 578., Akhan Un 612., Garip Tavukçuluk 668., Tat Niflasta 698., Özler Tar m 728., Pilyem G da 750., lbeyli Kollektif 833., ad n n aç klanmas istenmeyen firmalar 412 ve 623., araflt rmaya kat lmayan firmalar da 655. ve 789. s ralarda yer ald. T M Baflkan Mehmet Büyükekfli, 2014 y l ndaki ihracatta pay sahibi olan 61 bin ihracatç firma aras ndan ilk 1000 e giren firmalar baflar l performanslar nedeniyle kutlad. Büyükekfli, Tüm ihracatç firmalar m z n baflar lar n n artarak devam n diliyorum" dedi. TÜPRAfi bu sene 3 milyar 742 milyon dolar ihracat ile en fazla ihracat yapan firma oldu. kinci s rada 3 milyar 465 milyon dolar ihracat ile Ford, 3 milyar 20 milyon dolar ihracat ile Oyak-Renault 3. s rada yer ald. F RMALARI VE HRACAT RAKAMLARI 2014 S ra No F RMA UNVANI hracat 2014 ($) SASA POLYESTER SAN. A.fi. TEMSA GLOBAL SANAY VE T CARET A.fi. BOSSA T C.VE SAN. filt. T.A.fi. ÖZMAYA SANAY A.fi. AMYLUM N fiasta SANAY VE T CARET A.fi. Ad n n aç klanmas n istemiyor EL TA GIDA SANAY VE T CARET A.fi. AYTEK KONF. T C. PAZ. LTD. fit. F LPA AMBL. VE DIfi T C. A.fi. AKYEM YEM YA B OD ZEL TAR.SAN.T C.A.fi. GÖZEK TEKS. TH. HR. SAN. T C. A.fi. O UZ TEKS. SAN. VE T C. A.fi. AKHAN UN FABR KASI TARIM ÜR.GIDA SAN.T C.LTD. fit. Ad n n aç klanmas n istemiyor Araflt rmaya Kat lm yor GAR P TAVUKÇULUK GIDA VE YEM SAN. T C. A.fi. TAT N fiasta SANAY VE T C. A.fi. ÖZLER TARIM ÜRÜN. ÜRET M PAZ. SAN. T C. A.fi. P LYEM GIDA TARIM SANAY VE T CARET A.fi. Araflt rmaya Kat lm yor LBEYL KOLL. fit , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 Tataristan dan ticari iflbirli i ve ortak yat r m daveti Kardefl flehir Tarsus a gelen Tataristan n Aznakay kenti Belediye Baflkan Marsel Seydullin Adana Sanayi Odas n ziyaretinde, sanayicilere ticari iflbirli i ve ortak yat r m ça r s nda bulundu. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç ziyarette yapt konuflmada, Tataristan Heyetini Adana da görmekten mutluluk duyduklar n, s cak, samimi duygularla ve kardeflçe a rlad klar n bildirdi. Adana n n, Türkiye nin en eski sanayi flehirlerinden biri belirten K vanç, ticari iflbirlikleri ve ortak yat r mlar kurulmas n arzu ettiklerini, bu amaçla önümüzdeki günlerde Adanal sanayicilerin kat l - m yla Tataristan a ifl heyeti gezisi düzenlemeyi planlad klar n kaydetti. Aznakay Belediye Baflkan Marsel Seydullin de, Çukurova bölgesi ile kardefl iliflkiler içerisinde bulunduklar n ve bunun gelifltirilmesi için çaba harcad klar n belirterek, Tataristan da Türk firmas taraf ndan kurulan çay paketleme fabrikas n n a ustos ay nda faaliyete geçece ini, süt fabrikas kurulmas için giriflimlerin sürdü ünü vurgulad. Çukurova da kendilerine gösterilen misafirperverli e teflekkür eden Baflkan Seydullin, Kendimizi ülkemizde, evimizde hissediyoruz. Ticari iflbirlikleri kurmak ve ortak yat r mlar yapmak, gelifltirmek üzere Tataristan a davet ediyorum dedi. Baflkan Seydullin e ziyaretinde, Devlet Meclisi Milletvekili rik Salihov, Belediye Baflkan Yard mc s ldus Devletov, Meclis üyesi Rüstem Devletflah, Tataristan-Türkiye Dostluk Derne i Baflkan Firdevs Fatheislam, fiifa fiirketi Genel Müdürü Sirin Bedrettinov un yan s ra Mersin Ticaret ve Sanayi Odas Meclis Baflkan Mahmut Arslan efllik etti. Adana Ticaret Borsas Meclis Baflkan Sabahattin Yumuflak n yan s ra Adana Sanayi Odas Sayman Üyesi mam Gazali H rada, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özkök, Salih Sütcü ve Meclis üyesi Ali Masat kat ld.

3 HABER 1 HAZ RAN Borsa Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Talat Ulussever: Mevduattan yat r m bankac l na geçilmeli Borsa Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Talat Ulussever, mevduat üzerinde yo unlaflan bankalar n KOB leri ve sanayicileri desteklemekte yetersiz kald n belirterek, Türkiye nin sürdürülebilir büyümesi ve 2023 hedeflerini sa layabilmesi için mevduat bankac l ndan yat r m bankac l na geçilmesi gerekti ini söyledi. Adana Sanayi Odas n ziyaret ederek Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Adana Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Atilla Menevfle ve sanayiciler ile bir araya gelen Borsa Baflkan Ulussever, Ekonomik Büyüme ve Borsa konusunda seminer verdi. Siyasi ve ekonomik istikrar n yan s ra yat r m ortam n n iyilefltirilmesi sonucu Türkiye nin uluslararas alanda bir cazibe merkezi haline geldi ini belirten Ulussever, 2001 y - l nda 5 bin 100 olan uluslararas sermayeli flirket say s n n 3 y lda 8 kat artarak 41 bin 400 e yükseldi ini, bunun güzel ve önemli geliflme oldu unu bildirdi. Bankac l n 2001 krizi sonras sektördeki de ifliklikler ve reformlar sonucu güçlü sermaye yap s ile özel sektörü ve büyük projeleri baflar yla fonlad n ifade eden Ulussever, sektörün aktif büyüklüklerinin milli gelire oran n n 2002 de yüzde 61 iken 2014 te yüzde 114 e ç kmas n hem iyi hem kötü diye nitelendirdi. Ulussever, Bugün bankalar m z daha çok mevduat üzerinde yo unlaflmakta, KOB lerimizi, sanayicilerimizi desteklemekte yetersiz kalmaktad r. Sektörün ekonomi içindeki pay n n uluslararas ortalamalara yaklaflt bir dönemde, Türkiye sürdürülebilir büyümesi ve 2023 hedeflerini sa layabilmesi için mevduat bankac - l ndan yat r m bankac l na geçmemiz gerekmektedir dedi. HALKA ARZ DA FAZLA BAfiARILI OLAMADIK Borsa Baflkan Dr. Talat Ulussever, Borsa ya kay tl 422 flirketin milli gelirdeki pay n n yüzde 36 oldu unu, en büyük ilk 1000 flirketten sadece 123 ünün halka arz edildi ini vurgulad. Ulussever, Halka arz noktas nda fazla baflar l olamad k. Siyasi ve ekonomik istikrar devam etti i takdirde bunda pozitif geliflme olaca kanaatindeyim. Finansal piyasalar n banka merkezli olmaktan ç kar lmal d r. Borsaya kay tl flirketlerin milli gelirdeki pay n geliflmifl ülkelerdeki yüzde seviyesine ç karmay hedefliyoruz diye konufltu. Sermaye piyasalar n n, yat r mc lar n farkl talep ve ihtiyaçlar na cevap verecek ürün çeflitlili ini oluflturmas gerekti ini belirten Ulussever, halka arzlar n kurumsallaflmay teflvik etti ini, flirketlere finansman sa laman n d fl nda yüksek kredibilite ve ifllem gören paylara likidite imkan kazand rd n ifade etti. Ulussever, halka arz n yayg nlaflt r lmas ve flirketlerin hisse senedi ve tahvil ile borçlanmas için çal flmalar n yo unlaflt r ld n kaydetti. Dr.Talat Ulussever, Borsa Yönetim Kurulu Baflkanl na atanmas ndan sonra ilk resmi ziyareti memleketi Adana ya yapmaktan mutlu oldu unu ifade ederken, ADASO Baflkan Zeki K vanç da, Odam zda a rlamaktan mutluluk, flehrimiz ad na büyük bir gurur duyuyoruz dedi. Adana ekonomisi ile ilgili bilgi veren ve kentin arzulanan geliflmifllik seviyesinde olmad n vurgulayan K vanç, Adana y tekrardan eski flaflal günlerine geri götürmek, onu tüm Akdeniz in parlayan y ld z haline getirmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu anlamda da Adana y seven, Adana y önemseyen herkesin deste ine ihtiyac m z var görüflünü dile getirdi. Hüseyin Bengisu Yusuf Akyüz fl sa l ve güvenli inde yeni dönem anlat ld Adana Sanayi Odas nda düzenlenen toplant da, firma görevlileri fl Sa l ve Güvenli i Kanunu nda yap lan de ifliklikler ile ilgili bilgilendirildi. ADASO Çal flma Müflaviri Yusuf Akyüz ile fl Sa l ve Güvenli i Müflaviri Hüseyin Bengisu taraf ndan 6645 Say l fl Sa l ve Güvenli i Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun hakk nda ayr nt l bilgilerin yer ald sunum gerçeklefltirildi. Toplant ya kat lan firma görevlileri ile ifl sa l ve güvenli i sorumlular na de ifliklikler ile ilgili uyar larda bulunuldu, önümüzdeki süreçte kanunla de ifltirilen hükümler konusunda titizlikle hareket edilmesi gerekti i vurguland. TSE Dan flma Kurulu ADASO da topland Türk Standartlar Enstitüsü l Dan flma Kurulu Toplant s, Vali Mustafa Büyük ün baflkanl nda Adana Sanayi Odas nda gerçeklefltirildi. Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Güldiker ile kamu kurum ve kurulufl temsilcilerinin kat ld toplant da konuflan Adana Valisi Mustafa Büyük, standartlar n önemine vurgu yapt konuflmas ndatürk Standartlar Enstitüsü taraf ndan önemli hizmetlere imza at ld n bildirdi, önümüzdeki dönem çal flmalar nda baflar lar diledi. Yap lan çal flmalar n de erlendirildi i, kalite ve standardizasyon konusunda görüfl ve beklentilerin dile getirildi i toplant da, TSE Çukurova Bölge Koordinatörü U ur Özdeniz kat l mc lara teflekkür etti. MT YAZ SAH B Zeki KIVANÇ ADASO YÖNET M KURULU BAfiKANI YAYIN KOORD NATÖRÜ Salih SÜTCÜ Yönetim Kurulu Üyesi YAYIN KURULU F rat KARALI mam Gazali HIRADA I Baflkan Yard mc s Sayman Üye SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Bora KOCAMAN Genel Sekreter YÖNET M YER : Adana Sanayi Odas Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Seyhan/ Tel: ( ) Pbx Fax: ( ) nternet : BASKI: Çukurova Ofset Tel: mzal yaz larda belirtilen görüfller sadece yazarlar na aittir. Yay nlanan yaz lar ve foto raflar ancak kaynak gösterilerek al nt yap labilir. GAZETES ADASO üyelerine ücretsiz gönderilir. Y ll k abone ücreti: 300 TL dir. 15 günde bir yay nlan r. Bu gazete bas n meslek ilkelerine uyar.

4 4 1 HAZ RAN 2015 fi SA LI I VE GÜVENL Çal flanlar n yükümlülükleri HABER Ünye TSO dan ADASO ya ziyaret Hüseyin BENG SU ADASO fl Sa l ve Güvenli i Müflaviri fl sa l ve güvenli i ile ilgili yükümlülükler öncelikle iflverenler için yasada düzenlemeler getirilmifltir. Konunun di er taraftar ve yükümlüsü elbette çal flanlard r. Nihayet çal flanlar n mevcut önlemlere uyulup uyulmad n iflveren her çal flan n yan na bir di er kifli koyarak gözetlemesi mümkün olmad gibi herhangi bir uygulamada yoktur. Dolay s ile ifl sa l ve güvenli inden görevli oldu u kadar sorumludur. fl Sa l ve Güvenli i Kanunu nda yer alan çal flanlar n yükümlülükleri afla da belirtildi i flekilde düzenlenmifltir; (1) Çal flanlar, ifl sa l ve güvenli i ile ilgili ald klar e itim ve iflverenin bu konudaki talimatlar do rultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yapt klar iflten etkilenen di er çal flanlar n sa l k ve güvenliklerini tehlikeye düflürmemekle yükümlüdür. (2) Çal flanlar n, iflveren taraf ndan verilen e itim ve talimatlar do rultusunda yükümlülükleri flunlard r: a) flyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, tafl ma ekipman ve di er üretim araçlar n kurallara uygun flekilde kullanmak, bunlar n güvenlik donan mlar n do ru olarak kullanmak, keyfi olarak ç karmamak ve de ifltirmemek. b) Kendilerine sa lanan kiflisel koruyucu donan m do ru kullanmak ve korumak. c) flyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sa l k ve güvenlik yönünden ciddi ve yak n bir tehlike ile karfl laflt klar nda ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, iflverene veya çal flan temsilcisine derhal haber vermek. ç) Teftifle yetkili makam taraf ndan iflyerinde tespit edilen noksanl k ve mevzuata ayk r l klar n giderilmesi konusunda, iflveren ve çal flan temsilcisi ile ifl birli i yapmak. d) Kendi görev alan nda, ifl sa l ve güvenli inin sa lanmas için iflveren ve çal flan temsilcisi ile ifl birli i yapmak. fl kazalar tehlikesine maruz kalanlar çal flanlard r. Hal böyleyken günlük çal flmalar süresince karfl karfl ya bulunduklar riskleri fark etmiyorlarm fl gibi görünüyorlar. Güvenlik malzemelerinin ve kiflisel koruyucu donan mlar n n kullan lmamas ndan görülen disiplinsizlik ve ihmal bu gerçe in aç k bir delilidir. Kazas z çal flmalar dile i ile. Ünye Ticaret ve Sanayi Odas heyeti, Güney ve Güneydo u illerine düzenledi i ifl gezisi kapsam nda geldi i Adana da Adana Sanayi Odas n ziyaret etti. ÜTSO Meclis Baflkan Cafer Ocak ve Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl Zor Adana Sanayi Odas ziyaretinde, Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu, Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Baflkan Yard mc s F rat Karal, Sayman üye mam Gazali H rada ve Yönetim Kurulu üyesi Salih Sütcü ile bir araya geldi. ÜTSO Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl Zor, Adana n n geliflmifl sanayi kültürüne sahip oldu unu belirterek, Bunu Avrupa Birli i taraf ndan araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerin desteklemek amac yla uygulad - 7. Çerçeve Program n n sa lad finansman f rsatlar, TÜ- B TAK Eureka kaynakl mali teflvik uygulamalar bilgilendirme semineri gerçeklefltirildi. Adana Sanayi Odas taraf ndan düzenlenen seminerde Ulusal ve Uluslar aras Ar-Ge ve Yenilik Fonlar Uygulay c s, Yeminli Mali Müflavir ve Sorumlu Ortak Bafldenetçi Prof.Dr. Atila Ba r aç k taraf ndan kat l mc lara hibe fonlar ve teflvik uygulamalar ile ilgili ayr nt l bilgi verdi, bu desteklerden yararlanma yollar örneklerle anlat ld. Ba r - aç k, Avrupa Komisyonu taraf ndan Horizon 2020 KOB lerde Yenilikçilik 2014 Ça r s kapsam nda KOB lere yönelik yüzde 100 e varan oranda hibe deste i sa land n söyledi. Programlar n Avrupa n n bilim, teknoloji politika ve uygulamalar n n uyumlaflt r lmas amac yla oluflturdu unu belirten Ba r aç k, Araflt rma ve teknoloji yerinde görmek, esinlenmek, bilgi ve tecrübelerden yararlanmak isteriz dedi. ADASO Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç da, Ünye ifl dünyas temsilcilerini a rlamaktan duydu u memnuniyeti dile getirdi, sanayi alan nda bilgi ve tecrübe paylafl m na ve destek vermeye haz r olduklar n ifade etti. Genç iflsizli e çözüm aray fl Avrupa Birli i hibe programlar kapsam nda fikad taraf ndan genç iflsizfi bölge özellikleri dikkate al nagulayan Özçelik, iflsizli in co ralik sorununa çözüm bulunmas amac yla düzenlenen Gelece e Güvenle cadele için gayret gösterilmesi rak incelenmesi ve iflsizlikle mü- Bak yorum zirvesi gerçeklefltirildi. gerekti ini vurgulad. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki KIVANÇ: DAHA ÇOK ÜRETMEL K vanç, Adana Ticaret Odas Baflkan VE HRACAT YAPMALIYIZ Atila Menevfle, Adana Ticaret Borsas ADASO Baflkan Zeki K vanç, iflsizli in en önemli sorunlardan biri ol- Meclis Baflkan Sabahattin Yumuflak, Çukurova Belediye Baflkan Soner du unu, iflsizli i önleyecek ve istihdam art racak en temel politikan n üre- Çetin in de kat ld toplant n n aç l - fl nda konuflan, Adana fikad Baflkan Belgin Özçelik, projenin paydafllar du unu söyledi. timin etkin flekilde desteklenmesi ol- olan ADASO, ATO ve ATB yöneticilerine katk ve desteklerinden dolay ekonomik büyümenin iki yap tafl ol- Günümüzde giriflimcilik ve yenili in teflekkür etti. Projenin,17 ili kapsad - du una dikkat çeken K vanç, iflsizli in n ve 250 ö rencinin kat ld n vur- çözümlenmesinde özel sektörün güçlendirilmesi ve giriflimcili in desteklenmesinin önem kazand n bildirdi. K vanç, katma de eri yüksek ürün ve hizmet üretmek isteyecek giriflimcilerin finansmana eriflimde kolayl klar sa lanmas gerekti ini ifade etti. Ça Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Ö retim Üyesi fiükrü U uz, Kad n Adaylar Destekleme Derne i Genel Baflkan Çi dem Ayd n ve Mimar fiafak Cak kat l mc lara projeyle ilgili bilgi verdi. AB nin Ar-Ge ve Yenilik Hibe Fonlar anlat ld Prof.Dr. Atila Ba r aç k gelifltirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi iflbirli ini teflvik etmek, AB üye ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB nin iflbirli i yapt di er ülkeler ile AB politikalar na iliflkin farkl alanlarda iflbirli ini gelifltirmek amaçlanmaktad r. Horizon 2020 program y llar aras nda gerçeklefltirilecek dedi.

5 HABER 1 HAZ RAN Hollanda Ticaret Heyeti, Adana Sanayi Odas n ziyaret etti, ticari iliflkiler ve iflbirlikleri görüflüldü Mevlüt GÖKTÜRK Yeminli Mali Müflavir K vanç: Ceyhan Enerji Bölgesi için Rotterdam model olabilir Kosova, Adanal yat r mc bekliyor Adana Sanayi Odas n ziyaret eden Kosova n n Baflkonsolosu Rrahim Morina, ülkesinde yat r mc lara yönelik önemli avantajlar ve f rsatlar bulundu unu belirterek, Adanal yat r mc lar davet etti. Baflkonsolos Morina n n ziyaretinde konuflan Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, kardefl ve dost ülke Kosova heyetini konuk etmekten memnun olduklar n söyledi. ki ülke aras ndaki ticari iflbirli i ve yat r mlar n art r lmas gerekti i üzerinde duran K vanç, bu amaçla Kosova ya ifl heyeti ziyareti düzenleyerek ifl dünyas temsilcilerini buluflturmay hedeflediklerini kaydetti. Kosova da avantajl yat r m yap labilecek birçok sektör oldu unu, Adana dan yat r mc lar bu SYD VAKFI DÖNER SERMAYE filetmes NE A T ALTINMURT FABR KASI K RALIKTIR Karaisal Sosyal Yard mlaflma Dayan flma Vakf Döner Sermaye flletmesi ne ait olan ve 10 dönüm arazi üzerinde 3500 metrekare kapal alana sahip bulunan Alt n Murt Fabrikas kiraya ç kar lm flt r. Selamp nar Mahallesi nde bulunan fabrikan n; * Yüksekli i, bina taban ndan döfleme alt 4 metre, çat üzeri yüksekli i 5,10 metredir. * Bina içerisindeki kolonlar ve ana kirifller, prefabrik beton sistemi ile yap lm flt r. * Çat, alüminyum trapez sac ile örtülüdür. * Fabrikaya ait çeflitli büyüklükte 9 adet dükkan mevcuttur. Baflvurular, Karaisal Sosyal Yard mlaflma Dayan flma Vakf Döner Sermaye flletmesi ne yap lacakt r. Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Hollanda Ticaret Heyeti nin ziyaretinde Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi nin yap lanmas nda Rotterdam n model olarak al nabilece ini söyledi. Büyükelçi Ron Keller in baflkanl ndaki Hollanda Ticaret Heyeti, Adana Sanayi Odas n ziyaret ederek Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu, Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Baflkan Yard mc s F rat Karal ve Yönetim Kurulu üyesi Salih Sütcü ile bir araya geldi. Görüflmede, Hollanda ile Adana aras nda ticari iliflkiler ve iflbirli i konular ele al nd. Ayr ca konuk heyete, Oda Genel Sekreteri Bora Kocaman taraf ndan Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi ile ilgili bir sunum yap ld. ADASO Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, birçok ülkeden gelen petrol ve do- algaz boru hatlar n n odakland Do u Akdeniz in enerji bölgesi haline gelmesinin hedeflendi ini, kurulufl çal flmalar devam eden Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi nin sadece Adana de il Türkiye için çok önemli oldu unu vurgulad. Kamulaflt rma çal flmalar ndaki son engellerin kald r lmas na çal fl ld n belirten K vanç, bölgenin yap lanmas konusunda baflta Rotterdam olmak üzere dünyan n önemli enerji bölgelerinin incelenmekte oldu unu bildirdi. Enerji bölgesinin iflletmecili inin yasayla Adana Sanayi Odas na verildi ini belirten K vanç, benzer üretim deseni ve iflletmecilik yap s nedeniyle Rotterdam n önemsendi ini ifade etti. K vanç, Rotterdam a ifl gezisi düzenleyerek yap lanmay görmek istediklerini, iflbirli ine aç k olduklar n kaydetti. Büyükelçi Ron Keller de, bölge ile iliflkilerin ve iflbirli inin Rotterdam ile s n rl kalmamas gerekti ine inand n, baflta tar m, lojistik, hayvanc l k olmak üzere tüm sektörlerde gelifltirilmesini arzu etti ini belirtti. Adana ve Mersin ile ticari iliflkilerin istenilen noktada olmad n belirterek, Hollanda firmalar ile iflbirli ine geçilmesi konusunda ellerinden gelen tüm çaban n gösterildi ini, bu amaçla ticaret heyeti gezisinin düzenlendi ini ifade etti. avantajlardan yararlanmaya ça rd klar n söyleyen Baflkonsolos Morina, Kosova üzerinden Avrupa Birli i ülkelerine daha fazla ihracat yapma olanaklar bulunuyor. Bu f rsat mutlaka de erlendirilmelidir dedi. Ziyarette, ADASO Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özkök, sa Tuzcu, Ahmet Güldiker ve Süleyman Bafl da haz r bulundu. KARA SALI DA K RALIK FABR KA BELL B R BEDEL ÇEREN SÖZLEfiMELERDE DAMGA VERG S UYGULAMASI 488 Say l Damga Vergisi Kanunu un 1. maddesinde, herhangi bir durumu isbat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan ve imzalanan belgelerin Damga Vergisi ne tabi oldu- u belirtilmifltir. Damga Vergisi - ne tabi olacak belgeler (kâ tlar) kanuna ekli 1. say l tabloda liste halinde yer almaktad r. Damga Vergisi ne tabi olan belli bir bedeli içeren sözleflmelerin (mukavelenameler) Damga Vergisi nin binde dokuz virgül k rksekiz (% 9,48) oldu u belirtilmifltir. Damga Vergisi ne tabi olan sözleflmelerin, de ifltirilmesi, devri, süresinin uzat lmas gibi hususlarda Damga Vergisi uygulamas, ilgili kanunun 14. maddesine göre flöyle olacakt r. 1- Belli paray içeren sözleflmelerin bedelinin art r lmas fleklinde de ifltirilmesinde, artan tutar Damga Vergisi ne tabi tutulacakt r. Sözleflmede yaz l bedelin indirilmesi fleklindeki sözleflme de iflikliklerinde ise, Damga Vergisi yönünden yap - lacak ifllem yoktur. Yani azalt - lan tutar için Damga Vergisi nin iadesi sözkonusu de ildir. 2- Belli paray ihtiva eden sözleflmenin devri, yani sözleflmenin taraflar nda birinin de iflmesi halinde, sözleflmenin yap l - fl nda hesaplanan verginin 1/4 (dörttebir) ü oran nda hesaplanan tutar Damga Vergisi ne tabi olacakt r. 3- Belli paray ihtiva eden sözleflmenin süresinin uzat lmas na dair flerh veya uzatma ifllemi, sözleflmede yaz l tutar ve y l esas al narak % 09,48 nisbetinde (bindedokuzvirgülk rk sekiz) Damga Vergisi ne tabi tutulacakt r. 4- Belli paray ihtiva eden sözleflmenin hükmünden yararlan lmamas veya sözleflmenin iptal edilmesi halinde, bu mukavele için daha önce ödenen Damga Vergisi nin iade edilece ine dair kanunda bir hüküm olmad ndan, ödenen Damga Vergisi nin iadesi mümkün de ildir. 5- Belli paray ihtiva eden sözleflmenin döviz üzerinden düzenlenmesi halinde, sözleflmenin imzaland tarihte geçerli olan döviz sat fl kuru üzerinden Türk Liras na çevrilecek ve bu bedel esas al narak Damga Vergisi hesaplanacakt r.

6 HABER SANAY ODASI 6 1 HAZ RAN 2015 TOBB a ba l Odalar ve Borsalar, Milletvekili adaylar ile bir araya geldi fl dünyas ndan Adana Sorunlar raporu Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ne ba l Adana daki Odalar ve Borsalar, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesinde siyasi partilerin milletvekili adaylar ile bir araya gelerek, Adana n n sorunlar n ve çözüm önerilerini içeren Adana Raporu sundular. Kura çekme usulüyle belirlenen program çerçevesinde, Cumhuriyet Halk Partisi adaylar Adana Ticaret Odas nda, Milliyetçi Hareket Partisi adaylar Adana Ticaret Borsas nda, Adalet ve Kalk nma Partisi adaylar Adana Organize Sanayi Bölgesi nde, Milli ttifak oluflturan Saadet Partisi kan Yaflar Çelen ve Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Kandemir, Kozan Ticaret Borsas Meclis Baflkan Turgay Bozkurt ve Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Ya an kat ld. KIVANÇ:, HAK ETT YERDE DE L Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, ilk sanayileflen kentlerden biri ve köklü, güçlü bir sanayi geçmifline sahip olan Adana n n yetiflmifl insan gücü, uygun yat r m ortam ve kurulu altyap s yla yat r mc lar aç s ndan önemli bir potansiyel tafl d - bildirdi. Kentin son dönemlerde yaflanan tüm olumsuzluklar n aksine bugün sivil ve kamu kesiminde yer alan tüm kurumlar aras nda önemli bir iflbirli i kültürü olufltu unu vurgulayan K vanç, Herkes hiçbir siyasi ç kar gözetmeden, ilimiz ekonomik geliflimine ve sorunlar n çözümüne katk sa lamaya çal flmaktad r. Siyaset d fl kurumlar olarak bizler de üyelerimizden ald m z güç ve destekle bugün burada oldu u üzere Adana m za ekonomik anlamda katk sa layaca n düflündü ümüz herkesle siyasi bir beklenti olmadan iflbirli ine haz r oldu u- B RL KTEL M Z S YAS LERLE PEK fit RMEK ST YORUZ ADASO Baflkan Zeki K vanç, TOBB a ba l odalar ve borsalar olarak, Adana y daha iyi noktalara tafl mak için iflbirli i içerisinde hareket ettiklerini, benzer iflbirli ini farkl partilerden de olsa seçilecek 14 Adana Milletvekili aras nda da kurulmas na büyük önem verdiklerini vurgulad. Adana n n gelece ine, potansiyeline sonsuz bir güven duyduklar n, Adana n n gelece i için mücadele ve Büyük Birlik Partisi adaylar ile Halklar n Demokratik Partisi adaylar Adana Sanayi Odas nda konuk edildi. Toplant larda, Oda ve Borsalar taraf ndan ortaklafla haz rlanan Adana n n Sorunlar ve Çözüm Önerileri konulu rapor milletvekili adaylar na sunuldu. Oda ve Borsa Baflkanlar beklentilerini dile getirirken seçimde baflar lar diledi. Milletvekili adaylar da gerçeklefltirmeyi planlad klar çal flmalar ve yat r mlarla ilgili aç klamalarda bulundu. Toplant lara, Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Adana Ticaret Odas Meclis Baflkan Tarkan Kulak ve Yönetim Kurulu Baflkan Atila Menevfle, Adana Ticaret Borsas Meclis Baflkan Sabahattin Yumuflak ve Yönetim Kurulu Baflkan fiahin Bilgiç, Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baflkan Bekir Sütcü, Ceyhan Ticaret Odas Meclis Baflkan Mehmet Ali Toptafl ve Yönetim Kurulu Baflkan fieref Can, Ceyhan Ticaret Borsas Meclis Baflkan Mustafa Aydar ve Yönetim Kurulu Baflkan Memici Güleçyüz, Kozan Ticaret Odas Meclis Bafl- na dikkat çekti. K vanç, Ancak, bölgesel teflvik uygulamalar n n olumsuz etkileriyle Adana, bugün geçmifl günlerini arayan, kabul edilebilir geliflmifllik noktas na ulaflamam fl bir flehir olarak hak etti i, arzulanan seviyenin çok gerisinde kalm flt r dedi. fl dünyas temsilcileri ile milletvekili adaylar n n biraraya geldi i Adana Sanayi Odas ndaki toplant lar n aç l fl nda konuflan K vanç, toplant lar n Adana ekonomisinin geliflmesine faydal ve hay rl olaca n umdu unu muzu belirtmek isteriz diye konufltu. flsizli in önemli sorun olma özelli ini sürdürdü ünü, niteliksiz göç al p nitelikli göç veren konumunda bulundu unu belirten K vanç, stedi i ölçüde yerli ve yabanc yat r m çekemeyen ilimiz, d fl ticaret anlam nda da beklentileri karfl layamam flt r. Y ll k 2,5 milyar dolarl k ithalata karfl l k gerçeklefltirilen 1,9 milyar dolar ihracat ile Türkiye genelinde ancak 10. s rada yer alabilmifltir dedi. verdiklerini belirten K vanç, Bu birlikteli imizi siz siyasetçilerle de pekifltirebildi imiz ölçüde çok büyük baflar lara imza ataca m za olan inanc m z büyüktür. Sorunlar n çözümü ve yeni projelerin hayata geçirilmesi için seçimler sonras sizlerle iflbirli i yapmak arzusunday z görüflünü dile getirdi. Teflvik sistemi kaynakl olumsuz koflullardan Adana büyük zarar gördü ünü, sanayi yat r mlar nda arzulanan seviyeye ulafl lamad n, yat r mlar n komflu illere kayd n belirten K vanç, sözlerini flöyle tamamlad : Kentin, geliflerek, büyüyerek ülke hedeflerine artan oranda katk yapmas için stratejik öneme sahip öncelikli sorunlar n n çözüme kavuflturulmas gerekmektedir. Bu sorunlar n çözülmesi ve beklentilerin karfl lanmas halinde ilimizde önemli bir ekonomik kalk nma yakalanaca flüphesizdir. Ülkenin kalk nmas, üretim, istihdam ve ihracat n artmas için sanayicisi, tüccar, iktidar, muhalefeti ile topyekün, ayr lmaks z n hep birlikte omuz omuza verip problemleri çözmeliyiz.

7 7 HABER 1 HAZ RAN 2015 Ceyhan Enerji Bölgesi zirvesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k kat ld Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, TOBB a ba l odalar ve borsalar ile OSB baflkanlar ile bir araya geldi. Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi nin mevcut durumunun ele al nd zirvede, Adana ekonomisi ve ifl dünyas n n sorunlar ve beklentileri gündeme geldi. Adana Valisi Mustafa Büyük, Adana Milletvekilleri Necdet Ünüvar ve Mehmet fiükrü Erdinç, TOBB a ba l Odalar ve Borsalar n Baflkanlar n n da kat ld toplant n n aç l fl nda konuflan Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi nin sadece Adana için de il ülkemiz için büyük önem ve kent sanayi yap s n büyük ölçüde de- ifltirme potansiyeline sahip oldu una dikkat çeken K vanç, devam eden kamulaflt rma çal flmalar n n sonuçland r - larak bölgenin k sa sürede faaliyete geçirilmesi gerekti ini vurgulad. Toplant da daha sonra Adana Sanayi Odas Genel Sekreteri Bora Kocaman taraf ndan enerji bölgesine yönelik haz rlat lan yat r mc rehberinin ön çal flmalar Bakanlar Y ld z ve Ifl k a sunuldu. BAKAN YILDIZ: ENERJ YATIRIMLARI DE ERLEND R LD Toplant sonucunda aç klamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Adana'n n birçok bölgeye ve birçok ile göre çok farkl avantajlara sahip oldu una dikkat çekerek, sonuçlar n her iki bakanl k ve odalar taraf ndan dikkatle takip edilece ini, kente rafineri kurulmas gibi birçok enerji yat r m n n de erlendirildi ini bildirdi. Tüketti inden daha fazla enerji üreten Adana'da 520 mw kurulu güç bulundu unu, ülkenin enerjiyle ilgili yükünü kald ran flehirlerden biri oldu- unu vurgulayan Y ld z, flöyle konufltu: Siyasi istikrara yap lan vurguyla beraber, yat r m n önünü daha çok açacak yap lanmay kuruyoruz. Her iki bakanl n da üzerine düflen görevler var, farkl sorumluluklar var. Onlar da inflallah yerine getirmifl olaca z ve toplant daki sunumlar vesilesiyle iyi bir yol haritas ç karm fl bulunuyoruz. Ceyhan'da ve Adana'da 'yok'u paylaflamay z. Bizim 'var' paylaflmam z laz m. Burada çok ciddi bir de er var, çok ciddi bir katma de er üretilebilecek alan var ve yaln zca Türkiye'den de il, uluslararas tüm yat r mc larla beraber buran n nadide bir yat r m köflesi olmas na hep beraber gayret gösterece iz." BAKAN IfiIK: CEYHAN ENERJ BÖLGES N ÖNEMS YORUZ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi ile ilgili 2007 y l nda karar al nd n, h zl bir flekilde kamulaflt rma ifllemlerine geçildi ini, ancak yarg da çok uzun süre bekleyen dosyalar nedeniyle arzu edilen h zda mesafe al namad n belirtti. Bölge için 22 milyon liran n üzerinde kamulaflt rma ödene i aktar ld n bildiren Bakan Ifl k, Hedefimiz flu anda Adana'y, Ceyhan', bu bölgeyi, Türkiye'nin en önemli üretim ve lojistik bölgelerinden biri haline getirmek. Bu aç - dan Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi'ni önemsiyoruz" diye konufltu. Bakan Ifl k, toplant da 26 tane organize sanayi bölgesinin do algaz n n sorununun çözülmesini karara ba lad klar n ve Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nin do algaz sorununu ilerleyen süreçte çözeceklerini ifade etti. YA B L M MERKEZ KURMAK ST YORUZ Büyükflehirlere Bilim Merkezi kurma projelerinin oldu unu ve Adana'ya da bir bilim merkezi kazand rmak istediklerini dile getiren Bakan Ifl k, Büyükflehir Belediyesi'ne iflbirli i ça r s yapt. Büyükflehir Belediyesi'nin bu iflbirli ini istememesi halinde mevzuat zorlay p Yüre ir Belediyesi iflbirli iyle bu iflbirli ini gerçeklefltireceklerini vurgulayan Bakan Ifl k, "Adana'ya bir bilim merkezi kazand rmak arzumuzu hayata geçirece iz" diye konufltu. Toplant da al nan kararlardan birinin de art k miad n doldurmufl, ça dafl çal flma ve üretim flartlar n büyük oranda kaybetmifl flehir içindeki küçük sanayi siteleri ve atölyelerin flehir d fl na 'Yeflil sanayi sitesi' konseptiyle tafl naca n belirten Bakan Ifl k, öncelikli olarak ayakkab ve konfeksiyon alan ndaki sanayi sitelerinin Yüre ir Belediyesi iflbirli iyle 2 site olmak üzere önümüzdeki günlerde Adana'ya kazand r laca n anlatt. VE MERS N NÜKLEER SANTRAL MALATININ ÖNEML KISMINI YAPAB L R Mersin'de kurulacak nükleer santral imalat n n önemli bir k sm n n Adana'da yap labilece ini söyleyen Bakan Ifl k, "Teflvik var, ihtiyaç var, insan kayna var. Adana'da sanayi kültürü de var. Un var, ya var, fleker var, inflallah beraber helvay yapaca z" diye konufltu. Teflviklere de de inen Bakan Ifl k, amaçlar n n yüksek teknolojili ürünlerde Türkiye'nin her yerinin 5. Bölge olmas na dikkat çekti. Adana'n n 2. Bölge'de yer ald n ama yüksek teknolojili ürünlerde art k Adana'n n 5. Bölge'de yer ald n söyleyen Ifl k, bu üretimin Organize Sanayi Bölgesi'nde yap lmas halinde 6. Bölge'de yer alarak Türkiye'nin en avantajl teflvikine sahip bölge olaca n söyledi. Orta ileri teknoloji için de çal flt klar n anlatan Bakan Ifl k, Adana'n n tekstilde katma de eri daha yüksek ürünlere yönelmek zorunda oldu unu vurgulad. TÜB TAK, KOSGEB ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl olarak haz r olduklar n anlatan Ifl k, 2015 y l nda tamam na yak n hibe 1.5 milyar TL ödene e sahip oldu unu ve bunu sanayicilerin kullanmalar n istediklerinin alt n çizdi. TASARIM OF S N KURAMAYAN KOB LERE VERG ND R M Adana'da üniversite ve sanayinin daha s k iflbirli i yapmas gerekti ini söyleyen Bakan Ifl k, Çukurova Üniversitesi'ne 8.5 milyon liran n üzerinde destek verdiklerini anlatt. Organize Sanayi Bölgesi içinde de teknoloji gelifltirme merkezi kurmak istediklerini söyleyen Bakan Ifl k, özellikle tekstil haz r giyimde çok önemli olan tasar m ofislerini Ar-Ge merkezi gibi destekleyeceklerini bildirdi. Seçimlerden sonra tasar m ofislerini de Ar-Ge ofisi gibi destekleyecek kanunu mecliste görüfleceklerini kaydeden Bakan Ifl k, 10 kifli çal flt ran tasar m ofisine de, Ar-Ge merkezinin tüm desteklerini vereceklerini, kendi tasar m ofisini kuramayan KOB ler için de tasar m ofislerinden ald hizmetleri vergiden düflüreceklerini vurgulad. YEN B R SIÇRAMA YAPMALI Adana'n n yeni bir s çrama yapmas gerekti ini ifade eden Bakan Ifl k, flöyle devam etti: "Adana bu s çramay ancak Ar-Ge ve inovasyon ile yakalayabilir. Hükümet olarak her türlü altyap haz rlad k. mkanlar m z var istiyoruz ki Adana'ya daha çok proje ç ks n.adana'dan Ankara'ya daha çok baflvuru gelsin. Sadece Ankara de il 450 milyon Euro Ufuk 2020 program na verdik. Avrupa da 80 milyar Euroluk Ar-Ge bütçesi var. Adana'da üniversitemiz, sanayimiz bir araya gelsin, 80 milyar Euro'dan ne kadar alabiliyorsa als n, haz r. Para haz r, kaynak var ancak kayna a eriflecek insan unsurunda fluanda s k nt çekiyoruz. Hükümetimiz Ar-Ge ve inovasyona çok büyük destekler veriyor ve art k Çin'le de il, Almanya, talya, Fransa ile rekabet eden bir ülke olmaya gayret gösteriyor. Ayn gayreti sanayimizden ve üniversitedeki hocalar m zdan bekliyoruz.

8 8 1 HAZ RAN 2015 BAfiLAMA B T fi FUARIN ADI KONUSU BAfiLICA ÜRÜN H ZMET GRUPLARI TÜRÜ YER fieh R DÜZENLEY C 01/06/ /06/2015 CESIO STANBUL /06/ /06/ /06/ /06/2015 CPHI laç Bileflenleri Fuar 1.AGRI-VIP Tar m ve Hayvanc l k, Üretim Girdileri, Ticaret ve Pazarlama Fuar Yüzey Aktif Madde - Sürfakten ve Uygulamalar laç, laç Bileflenleri, Paketleme, Ekipman ve Kontrat Hizmetleri 03/06/ /06/2015 Çin Ürünleri Fuar Genel Ticaret 03/06/ /06/ /06/ /06/2015 SNACKEX 29.Uluslararas Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuar ( Çocuk Moda) 10/06/ /06/2015 Gapshoes 21.Uluslararas Ayakkab, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuar 10/06/2015 TRIKONFEX 3.Triko, Triko pli i, 13/06/2015 Konfeksiyon ve Teknolojileri 11/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/2015 VIV TÜRK YE 2015 Tavukçuluk Teknolojileri Uluslarars htisas Fuar SG Avrasya fl Sa l ve Güvenli i Fuar REW Uluslararas Geri Dönüflüm, Çevre Teknolojileri ve At k Yönetimi Fuar GAS TURKEY 2015 Uluslararas 7.LPG & CNG & LNG Fuar 1.Aksaray Sanayi, Ticaret ve Turizm Fuar 2. 3Boyutlu Bask Teknolojileri, Kal p ve Endütriyel Tasar m Fuar ve Konferans Amasya Tar m Fuar Amasya Tar m ve Hayvanc l k Fuar Tar m, Hayvanc l k ve Üretim Girdileri Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri At flt rmal k Ürünler Fuar ve Konferans Ayakkab, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Triko, Triko pli i, Konfeksiyon ve Teknolojileri Tavukçuluk ve Teknolojileri fl Güvenli i Ekipmanlar, Malzemeleri, Uzmanl k Hizmetleri Geri Dönüflüm, Çevre Teknolojileri ve At k Yönetimi S v laflt r lm fl Petrol Gaz, Bas nçl ve S v laflt r lm fl Do al Gaz Teknolojileri ve Hizmetleri, Endüstriyel Gazlar Sanayi, Ticaret ve Turizm 3 Boyutlu Bask Teknolojileri ve Ekipmanlar Fuar ve Konferans Tar m ve Hayvanc l k 18/06/ /06/ Dini Yay nlar ve Kitap Fuar Kitap, Süreli Yay nlar 18/06/ /07/ Kitap ve Kültür Fuar 24/06/ /07/ Kitap ve Kültür Fuar FUAR ADI HAZ RAN 2015 YURT Ç FUAR TAKV M TÜR BAfiLANGIÇ TAR H Bas l Sesli, Görüntülü Yay nlar Bas l, Sesli, Görüntülü Yay nlar B T fi TAR H FUAR Sürfaktan Ürünler, Üretim Malzemeleri ve Teknolojileri API'ler Yard mc Maddeler ve Formulasyon, Özel Üretim, Arac lar, Özel Kimyasallar, Tamamlanm fl Dozlar, Biyoforma, Antibiyotikler, Antikorlar, Paketleme, Dizayn, Ekipman Tar m, Hayvanc l k, Alet Ekipman, Tohum, Fidan, Gübre, laç, Tasnif, Ambalaj ve Büyük Ölçekli flletmeler Ayd nlatma, Yap ve Dekorasyon Malzemeleri Donan mlar, Haz r Giyim, Tekstil, Mobilya, Sa l k Hizmetleri, Medikal Ev Tekstili, Ev Elektroni i, Hediyelik Eflya Tafl ma Araç Gereçleri, Bisiklet, Güvenlik, Haz r Giyim, Oyuncak, Mobilya, Ev Tekstili, Kozmetik, G da, Beslenme Araçlar At flt rmal k Ürünler ve Çerez, Malzemeler, Aromalar, G da flleme ve Paketleme Ekipmanlar, At flt rmal k Endüstri Servis Sa lay c lar Ayakkab, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Triko, Triko pli i, Konfeksiyon ve Teknolojileri Besleme, Sulama Sistemleri, Yem Hammedeleri ve Makinalar, Hayvan Sa l, Hijyen, Çiftlik ve Ticari Araçlar fl Güvenli i Ekipmanlar ve Malzemeleri, Ortak Sa l k, Güvenlik Birimleri, Risk Analizi fl Güvenli i Uzmanl, fl Makineleri Kat At k, Su Ve At k Su, Ar tma Çamurlar, At k Gaz, Enerji, Genel Ekipmanlar, Kentsel Çevre Temizlik Araç ve Gereçleri, Ölçme ve Ayar Teknolojileri, Hizmet ve Servis, Gürültü, Kaza Önleme ve fl Güvenli i, Ar-Ge Otomotiv LPG, LNG ve CNG Sistemleri, LPG, LNG ve CNG Araç ve Ekipmanlar, Tank-Silindir Sistemleri, LPG Ulafl m, Depolama Araç ve Ekipmanlar, Pompalar Ve Ölçüm Cihazlar, Da t m Sistemleri Makine, G da, Tekstil, Beyaz Eflya, Ambalaj, Kimya, Mobilya ve Dekorasyon Sanayisi, Turizm Acentalar ve Oteller 3 D Yaz c lar, Yaz l m, Endüstriyel Tasar m, Kal p Ekipmanlar Tar m, Tar m Teknolojileri, Serac l k, Hayvanc l k, Tohumculuk, Tavukçuluk, Süt Endüstrisi, Fidanc l k Kitap, Süreli Yay nlar, K rtasiye, Okul Öncesi, E itim Teknolojileri Genel Fuar Uluslararas Uluslararas Uluslararas Uluslararas Uluslararas Genel Fuar Haliç Kongre Merkezi Kongre Merkezi Adana Hilton Oteli Fuar ve Kongre Merkezi Fuar Merkezi/Yeflilköy Fuar Merkezi/Yeflilköy Kongre Merkezi OFM Ortado u Fuar Merkezi OFM Ortado u Fuar Merkezi Fuar Merkezi/Yeflilköy Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Fuar Merkezi/Yeflilköy Çok Amaçl Teflhir Alan Harbiye Ahmet Fethi Pafla Fuar ve Sergi Salonlar Amasya Belediyesi Fuar Alan Miflmifl Park Fuar Alan Adana Gaziantep Gaziantep Aksaray Amasya Malatya Bas l Sesli, Görüntülü Yay nlar Beyaz t Meydan Bas l Yay n, Kitap, Sesli Ve Görüntülü Yay n Kocatepe Camii Avlusu Ankara Sedef Fuar ve Kongre Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. UBM Fuarc l k Ve Gösteri Hizmetleri A.fi. MSK Fuarc l k Ltd. fiti. Sinerji Uluslararas Fuarc l k Ltd. fiti. 1.UBM ICC Fuarc l k ve Organizasyon Tic. A.fi. 2.EFEM Uluslararas Fuar Org. Hiz.A.fi. Boyut Fuarc l k Hizmet. Org. Ltd. fiti Akort Tan t m Organizasyon ve Fuarc l k Ltd. fiti. Akort Tan t m Orgnz. ve Fuarc l k Ltd. fiti. HKF Fuarc l k A.fi. FO Fuar Hizmetleri A.fi. FO Fuar Hizmetleri A.fi. Senexpo Uluslararas Fuarc l k A.fi. Shov Fuarc l k Ltd. fiti Demos Fuarc l k ve Org. A.fi. Atlas Uluslararas Fuarc l k Reklam Org. Ltd. fiti Malatya Belediyesi Fuarc l k Hizmet. Kültür ve Sanat Etkinlik. Tic. A.fi. Vak f Fuarc l k Rek. Yay. Tan t m Org. Tic. Ltd. fiti. Vak f Fuarc l k Rek. Yay. Tan t m Org. Tic. Ltd. fiti. KONUSU fieh R ÜLKE ORGAN ZATÖR NORSHIPPING 2015 M 2 Haziran Haziran 2015 GEM NfiA VE YAN SANAY OSLO NORVEÇ SELTEN AUTOMECHANIKA DUBAI M 2 Haziran Haziran 2015 OTOMOT V DUBA BAE HANNOVER FAIRS 39. ULUSLARARASI KKTC FUARI-2015 M 5 Haziran Haziran 2015 GENEL T CARET LEFKOfiA KKTC AK B 1. PROJECT IRAN M 8 Haziran Haziran 2015 YAPI- NfiAAT, ÇEVRE TEKNOLOJ LER TAHRAN RAN LAD N TISSU PREMIER M 10 Haziran Haziran 2015 KUMAfi LILLE FRANSA U B EXPOSTONE 2015 M 16 Haziran Haziran 2015 ROSUPACK 2015 M 16 Haziran Haziran 2015 DO AL TAfi, YAPAY TAfi, MERMER, TAfi fileme MAK NELER, NfiAAT MAK NELER, YAPI MALZEMELER, MADENC L K EK PMANLARI AMBALAJ, PLAST K VE KAUÇUK TEKNOLOJ S, PAKETLEME EK PMANLARI VE PAKETLEME ENDÜSTR S MOSKOVA MOSKOVA FEDERASYONU FEDERASYONU NEWCAST 2015 M 16 Haziran Haziran 2015 ALÜM NYUM VE ÇEL K DÖKÜM ÜRÜNLER VE MAK NELER DÜSSELDORF ALMANYA MM B PITTI IMAGINE - II M 16 Haziran Haziran 2015 MODA, HAZIR G Y M FLORANSA TALYA TK B MER DYEN ASHGABAT EXPO BUILD 2015 YKSF 17 Haziran Haziran 2015 YAPI NfiAAT VE YAN SANAY, GÜVENL K S STEMLER,DEKORASYON AfiKABAT TÜRKMEN STAN MER DYEN AFRICA'S BIG SEVEN M 21 Haziran Haziran 2015 GIDA KOZMET K EV VE MUTFAK GEREÇLER JOHANNESBURG G.AFR KA SELTEN JUNE HONG KONG JEWELLERY AND GEM FAIR 2015 M 25 Haziran Haziran 2015 DE ERL MADEN VE MÜCEVHERAT HONG KONG Ç N MM B SUMMER 2015 FANCY FOOD SHOW M 28 Haziran Haziran 2015 GIDA VE ÇECEK NEW YORK ABD E B PAACE AUTOMECHANIKA MEXICO M 15 Temmuz Nisan 2015 T CAR ARAÇ YAN SANAY VE AKSESUARLARI MEKS KA MEKS KA U B LONDON TEXTILE FAIR M 15 Temmuz Temmuz 2015 TEKST L VE TEKST L AKSESUARLARI LONDRA NG LTERE TK B V ETNAM 17. ULUSLARARASI AYAKKABI VE DER FUARI HAZ RAN - TEMMUZ 2015 YURT DIfiI FUAR TAKV M M 15 Temmuz Temmuz 2015 AYAKKABI VE DER HO CH M NH V ETNAM TO PREMIERE VISION NEW YORK M 21 Temmuz Temmuz 2015 TEKST L VE KUMAfi NEW YORK ABD U B JA NEW YORK M 26 Temmuz Temmuz 2015 DE ERL MADEN VE MÜCEVHERAT NEW YORK ABD UBM ROTAFORTE BEAUTY NAIROBI Y 30 Temmuz A ustos 2015 K MYA KOZMET K TEM ZL K MAMULLER NA ROB KENYA MER DYEN AK B

ADANA NIN GURUR TABLOSU

ADANA NIN GURUR TABLOSU YAYINI YIL: 17 SAYI: 325 1 TEMMUZ 2015 Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamas nda kapsam geniflletildi Maliye Bakanl nca 20.06.2015 tarih ve 29392 nolu Resmi Gazete de yay mlanan 454 seri nolu

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi

ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi Baflbakan Yard mc s Akdo an, Adana ifl dünyas ile bir araya geldi Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an, bir dizi programa kat lmak üzere geldi i Adana da ifl dünyas temsilcileriyle bir araya gelerek görüfl

Detaylı

Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç ile

Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç ile Sabanc 'ya yat r m daveti Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç ile birlikte, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc ve holding kurmaylar yla

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

Sektör sorunlar masaya yat r ld

Sektör sorunlar masaya yat r ld Üyelerimize önemli duyuru Sanayi Sicil Belgesi ç karmayan firmalar için son gün: 31.12.2014 2 A ustos 2013 tarihli ve 28726 Say l Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e giren 6495 Say l Baz Kanun ve Kanun

Detaylı

ADASO-EBSO buluflmas

ADASO-EBSO buluflmas YAYINI YIL: 16 SAYI: 318 2 MART 2015 novasyon Yönetimi Akademisi e itimi 19-28 Mart ta ADASO da Türkiye nin alan nda ilk vaka bazl e itim olma özelli i tafl yan " novasyon Yönetimi Akademisi e itiminin

Detaylı

2013 y l S ra No. 2014 y l S ra No 87 + 145 113 206 277 319 379 388

2013 y l S ra No. 2014 y l S ra No 87 + 145 113 206 277 319 379 388 kinci 500 de 9 Adana sanayi firmas yer ald Sanayi Odas taraf ndan aç klanan Türkiye nin kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu aras na Adana dan 9 sanayi firmas girdi. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç,

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PART S

ADALET VE KALKINMA PART S YAYINI YIL: 17 SAYI: 324 15 HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik

Detaylı

K vanç: Belirsizlik süreci 1 Kas m da sona ermeli, geliflime odaklan lmal

K vanç: Belirsizlik süreci 1 Kas m da sona ermeli, geliflime odaklan lmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 327 7 EYLÜL 2015 hracatta düflüfl sürüyor ama h z duraklad Adana Sanayi Odas n n 2015 Y l Temmuz Ay hracat Raporu, Adana ihracat ndaki düflüflün devam etmesine karfl n, haziran ay

Detaylı

Çomu: Adana ya liman yap lmal

Çomu: Adana ya liman yap lmal YAYINI YIL: 16 SAYI: 317 16 fiubat 2015 Türk Eximbank tan ihracata destek Türk Eximbank taraf ndan uluslar aras ticaret finansman programlar ile ihracatç lara ve ihracata dönük üretim yapan firmalara hizmet

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

KOSGEB çat kuruluflu olsun

KOSGEB çat kuruluflu olsun ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Ekonomik önlemlerin anlam 15 te KOSGEB çat kuruluflu olsun Abdullah ÇÖRTÜ Yabanc sermaye, milli gelir ve KOB lerimiz 14 te Fettah GÜVENTÜRK fl dünyas

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI 4 BAfiYAZI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / fiubat 2005 / SAYI:205 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Antalya. Dünya Kenti Antalya Sayfa 3 te. Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Sayfa 4 te. AB Sürecinde Antalya Sayfa 24 te

Antalya. Dünya Kenti Antalya Sayfa 3 te. Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Sayfa 4 te. AB Sürecinde Antalya Sayfa 24 te Antalya 6 Kas m 2008 Dünya Kenti Antalya Sayfa 3 te Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Sayfa 4 te AB Sürecinde Antalya Sayfa 24 te Antalya ESOB ve Projeleri Sayfa 28 de Antalya da Tar m Sektörü Sayfa

Detaylı

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor"

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor "Türkiye'nin baflar hikâyesinin arkas nda giriflimciler var" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, zengin olmanın yolunun girişimcilikten geçtiğini belirterek, Türkiye'nin

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

ETSO 2007 y l hedeflerini baflar yla gerçeklefltirdi

ETSO 2007 y l hedeflerini baflar yla gerçeklefltirdi AYLIK GAZETE YIL: 12 SAYI: 138 ARALIK 2007 ETSO 2007 y l hedeflerini baflar yla gerçeklefltirdi 2007 y l Ocak ay nda ilan edilen ve y l içerisinde gerçeklefltirilecek hedefleri kamuoyu ile paylaflan Odam

Detaylı

perder baflkandan 2 Kas m-aral k fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan

perder baflkandan 2 Kas m-aral k fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Gerek ekonomik gerek psikolojik etkileriyle birçok ülkede olumsuz sonuçlara neden olan bir kriz y l n daha geride b rakmam za say l günler kald. 2009, hiç kuflkusuz toplumlar

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

TO Heyeti Elaz da A rland

TO Heyeti Elaz da A rland AYLIK GAZETE YIL: 13 SAYI: 145 TEMMUZ 2008 TO Heyeti da A rland stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluflan 67 kiflilik bir heyet, Odam z n daveti üzerine 'a geldi. 25-27 Temmuz

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

H at rlanaca- B u y l ne kadar. PATENT VE MARKANIZI Gümrüklerde ve yabancı ülkelerde malınıza el konmaması için yurt dışı marka tescili yaptırınız.

H at rlanaca- B u y l ne kadar. PATENT VE MARKANIZI Gümrüklerde ve yabancı ülkelerde malınıza el konmaması için yurt dışı marka tescili yaptırınız. KOB LER N SES EYLÜL 2005 ORGAN ZE SANAY GAZETES TOOB, TOSYÖV ve KOSGEB taraf ndan düzenlenen KOB Z RVELER N N üçüncüsü 16-17 Eylülde stanbul da yap lacak. lk zirveden bu yana 6 y l geçmesine karfl n KOB

Detaylı