Ceyhan Enerji Bölgesi zirvesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ceyhan Enerji Bölgesi zirvesi"

Transkript

1 YAYINI YIL: 17 SAYI: HAZ RAN 2015 lk 1000 ihracatç aras nda 21 Adana firmas Türkiye hracatç lar Meclisi taraf ndan 2014 y l n n en fazla ihracat yapan ilk 1000 firmas aç kland. Tüprafl, Ford ve Oyak-Renault un ilk 3 s ray ald listede 21 Adana firmas yer ald. Sasa Polyester 56., Temsa Global 156., Bossa 163.,Özmaya 294., Amylum Niflasta 354., Elita G da 20., Aytek Konfeksiyon 485., Filpa Ambalaj 490., Akyem 499., Gözek Tekstil 506., O uz Tekstil 578., Akhan Un 612., Garip Tavukçuluk 668., Tat Niflasta 698., Özler Tar m 728., Pilyem G da 750., lbeyli Kollektif 833., ad n n aç klanmas istenmeyen firmalar 412 ve 623., araflt rmaya kat lmayan firmalar da 655. ve 789. s ralarda yer ald. 2 DE Ceyhan Enerji Bölgesi zirvesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, TOBB a ba l odalar ve borsalar ile OSB baflkanlar ile bir araya geldi. Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi nin mevcut durumunun ele al nd zirvede, Adana ekonomisi ve ifl dünyas n n sorunlar ve beklentileri gündeme geldi. BAKAN YILDIZ: ENERJ YATIRIMLARI DE ERLEND R LD Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, kentte rafineri kurulmas gibi birçok enerji yat r m n n de erlendirildi ini bildirdi. Adana'n n, ülkenin enerji yükünü kald ran önemli flehirlerden biri oldu unu belirten Y ld z, toplant da enerji bölgesi ile ilgili iyi bir yol haritas ç kar ld n vurgulad. Y ld z, Burada çok ciddi bir de er var, çok ciddi bir katma de er üretilebilecek alan var ve yaln zca Türkiye'den de il, uluslararas tüm yat r mc larla beraber buran n nadide bir yat r m köflesi olmas na hep beraber gayret gösterece iz" dedi. Sanayide Sektör sorunlar ve çözüm önerileri ele al nd Adana Sanayi Odas Meslek Komiteleri Ortak Toplant s yap ld, sektörlerin sorunlar ve çözüm önerileri gündeme getirildi. Ortak sorunlar aras nda, elektrik kesintileri, kay t d fl l k ve neden oldu u haks z rekabet, kalifiye eleman bulunamamas, çek ve senet kaynakl ma duriyetin önlenmesi yer ald. Toplant n n aç l fl nda konuflan ADASO Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Oda bünyesindeki Meslek Komiteleri nin, makro sorunlar n tespiti ve çözümü için son derece önemli oldu unu belirterek, Ne kadar yo un oldu unuzu bilsem de, meslek komitelerimize daha fazla vakit ay rman z n önemini vurgulamak isterim dedi. 9 DA BAKAN IfiIK: YEN B R SIÇRAMA YAPMALIDIR Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k da, Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi ni çok önemsediklerini söyledi. Adana ya bilim merkezi kazand rmak istediklerini belirten Ifl k, flehir içindeki atölye ve iflletmelerin yeflil sanayi sitesi konseptiyle flehir d fl nda oluflturulacak özel sanayi bölgelerine tafl naca n bildirdi. Akkuyu Nükleer Santrali imalat n n önemli bölümünün Adana ve Mersin de yap labilece ini ifade eden Ifl k, Adana n n yeni bir s çrama yapmas gerekti ini, bunu Ar-Ge ve inovasyon ile yakalayabilece ini kaydetti. 7 DE Hollanda Ticaret Heyeti, Adana Sanayi Odas n ziyaret etti K vanç: Ceyhan Enerji Bölgesi için Rotterdam model olabilir Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Hollanda Ticaret Heyeti nin ziyaretinde Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi nin yap - lanmas nda Rotterdam n model olarak al nabilece ini söyledi. 5 TE Yefliloba daki sanayi sitelerinde drenaj kanal slah için ilk ad m at ld DS -ASK iflbirli iyle yap lacak TD8 Drenaj Kanal n n slah projesi kapsam nda ASK taraf ndan yap lacak yeni kanalizasyon, altyap ve ya mur suyu flebekelerinin yap m na baflland. 12 DE TOBB a ba l Odalar ve Borsalar, milletvekili adaylar ile bir araya geldi fl dünyas ndan Adana Sorunlar raporu Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ne ba l Adana daki Odalar ve Borsalar, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesinde siyasi partilerin milletvekili adaylar ile bir araya gelerek, Adana n n sorunlar n ve çözüm önerilerini içeren Adana Raporu sundular. ADASO Baflkan Zeki K vanç, Adana y daha iyi noktalara tafl mak için iflbirli i içerisinde hareket ettiklerini belirterek, Bu birlikteli imizi siz siyasetçilerle de pekifltirebildi imiz ölçüde çok büyük baflar lara imza ataca m za inan yorum dedi. 6 DA

2 2 1 HAZ RAN 2015 HABER hracat flampiyonu 6645 SAYILI fi SA LI I ve GÜVENL KANUNU ile BAZI KANUN ve KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMALERDE DE fi KL K YAPILMASINA DA R KANUN (2) 21 Adana firmas Yusuf AKYÜZ ADASO Çal flma Müflaviri c) Ayr ca 25. maddeye eklenen f kra ile çok tehlikeli s n fta yer alan ve kamudan ihale ile al nan ifllerde; teknolojik geliflme, ifl gücü kapasitesinin artt r lmas, üretim metotlar nda yenilik gibi bir k s m unsurlar sa lanmadan, üretim ve/veya imalat planlar - na, ifl programlar na ayk r hareket edilerek üretim zorlamas nedeniyle hayati tehlike oluflturacak flekilde çal flma biçimleri iflin durdurulma sebebi say lacakt r. d) Bununla birlikte iflyerinde durdurulan ifllerde izinsiz çal flma yapt ran iflveren veya iflveren vekillerine üç y ldan befl y la kadar hapis cezas verilebilecektir. fl Kazas Olan Maden flyerlerinin, flverenleri halelere Giremeyecek: a) 6331 say l Kanuna eklenen 25/A maddesi ile; ölümlü ifl kazas meydana gelen maden iflyerlerinde kusuru yarg karar ile tespit edilen iflveren, mahkeme taraf ndan kusuru oran nda iki y la kadar kamu ihalelerine kat lmaktan yasaklanacakt r. b) Karar n bir örne i iflverenin siciline ifllenmek üzere Kamu hale Kurumuna gönderilecek ve Kurumun internet sayfas nda ilan edilecektir. c) Düzenleme sadece maden iflyeri için geçerli olacakt r. Ayr ca iflverenin kusuru oran nda kamu ihalelerinden yasaklanma durumu aç k de ildir. fl Sa l ve Güvenli ine Yönelik dari Para Cezalar nda Önemli De ifliklikler Yap ld : a) Çal flanlar n e itimini düzenleyen 6331 say l Kanun un 17. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen iflverene her bir çal flan için TL idari para cezas uygulanmaktayd. Yap lan de ifliklik ile söz konusu yükümlülükleri yerine getirmeyen iflverene, her bir ayk r l k için çal flan bafl na ayr ayr TL idari para cezas uygulanmas öngörülmüfltür. De- ifliklikle her ne kadar ceza tutar düflmüfl gibi görünse de her bir ayk r l k için ayr ayr uygulanacak olmas tereddütlerin ortadan kalkmas n sa lam flt r. b) 6331 say l Kanunun 26. maddesinin birinci f kras n n (l) bendine göre; iflyerinin bir bölümünde veya tamam nda verilen durdurma karar na uymayarak durdurulan ifli yönetmelikte belirtilen flartlar yerine getirmeden devam ettiren iflverene fiil baflka bir suç olufltursa dahi TL. idari para cezas uygulanmaktayd. Yap lan de ifliklik ile söz konusu ceza kald r lm flt r. Ayr ca 26. madde ye eklenen f kra ile iflin durdurulmas halinde, durdurmaya sebep olan fiilden dolay ilgili idari para cezas n n uygulanmayaca hükmü getirilmifltir. c) 6331 say l Kanun un 26. f kras na eklenen bent ile çal flanlar na, standartlara uygun ve CE iflaretli kiflisel koruyucu donan m temin etmeyen iflverenlere çal flan bafl na TL idari para cezas öngörülmüfltür. d) 6331 say l Kanun un 26. f kras na eklenen bent ile yer alt maden iflletmelerinde çal flanlar n bulunduklar yeri ve girifl ç k fllar n gösteren takip sistemini kurmayan iflverenlere çal - flan bafl na TL. idari para cezas öngörülmüfltür. Eklenen geçici madde ile bu yapt r m tarihinden itibaren uygulanacakt r. e) 6331 say l Kanun un 26. f kras na eklenen f kra ile idari para cezalar n n nas l uygulanaca na aç kl k getirilmifltir. Buna göre; 1) dari para cezalar, 14. maddede belirtilen ifl kazalar n n üç iflgünü içinde bildirimi yükümlülü ünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezalar hariç gerekçesi belirtilmek suretiyle Çal flma ve fl Kurumu il müdürünce verilecektir. 2) 14. maddede belirtilen bildirim yükümlülü ünü yerine getirmeyenler için uygulanan idari para cezalar hariç tahsil edilen idari para cezalar genel bütçeye gelir kaydedilecektir. 3) 14. maddede belirtilen bildirim yükümlülü ünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezalar ise do rudan Sosyal Güvenlik Kurumunca verilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen idari para cezalar n n tebli, itiraz ve tahsilinde 5510 say l Kanunun 102. maddesi hükümleri uygulan r. 4) Verilen di er idari para cezalar tebli inden itibaren otuz gün içinde ödenir. 5) dari para cezalar tüzel kiflili i bulunmayan kamu kurum ve kurulufllar ad na da düzenlenebilir. f) 6331 say l Kanun un 26. f kras na eklenen f kra ile idari para cezalar n n tutarlar çal flan say s na ve iflyerinin tehlike s n f - na göre farkl laflt r lm flt r. Ancak çal flan say s yla çarp larak verilen idari para cezalar nda bu düzenleme uygulanmayacakt r. Buna göre; a) Ondan az çal flan bulunan iflyerlerinden; 1) Az tehlikeli s n fta yer alanlar için ayn miktarda, 2) Tehlikeli s n fta yer alanlar için %25 oran nda art r larak, 3) Çok tehlikeli s n fta yer alanlar için %50 oran nda art r larak, b) On ila k rk dokuz çal flan bulunan iflyerlerinden; 1) Az tehlikeli s n fta yer alanlar için ayn miktarda, 2) Tehlikeli s n fta yer alanlar için %50 oran nda art r larak, 3) Çok tehlikeli s n fta yer alanlar için %100 oran nda art r larak, c) Elli ve daha fazla çal flan bulunan iflyerlerinden; 1) Az tehlikeli s n fta yer alanlar için %50 oran nda art r larak, 2) Tehlikeli s n fta yer alanlar için %100 oran nda art r larak, 3) Çok tehlikeli s n fta yer alanlar için %200 oran nda art r larak uygulan r. (Devam gelecek say da) Türkiye hracatç lar Meclisi taraf ndan 2014 y l n n en fazla ihracat yapan ilk 1000 firmas aç kland. Tüprafl, Ford ve Oyak-Renault un ilk 3 s ray ald en fazla ihracat yapan 1000 firma aras nda 21 Adana firmas yer ald. hracat n flampiyonlar aras nda Adana firmalar Sasa Polyester 56., Temsa Global 156., Bossa 163.,Özmaya 294., Amylum Niflasta 354., Elita G da 20., Aytek Konfeksiyon 485., Filpa Ambalaj 490., Akyem 499., Gözek Tekstil 506., O uz Tekstil 578., Akhan Un 612., Garip Tavukçuluk 668., Tat Niflasta 698., Özler Tar m 728., Pilyem G da 750., lbeyli Kollektif 833., ad n n aç klanmas istenmeyen firmalar 412 ve 623., araflt rmaya kat lmayan firmalar da 655. ve 789. s ralarda yer ald. T M Baflkan Mehmet Büyükekfli, 2014 y l ndaki ihracatta pay sahibi olan 61 bin ihracatç firma aras ndan ilk 1000 e giren firmalar baflar l performanslar nedeniyle kutlad. Büyükekfli, Tüm ihracatç firmalar m z n baflar lar n n artarak devam n diliyorum" dedi. TÜPRAfi bu sene 3 milyar 742 milyon dolar ihracat ile en fazla ihracat yapan firma oldu. kinci s rada 3 milyar 465 milyon dolar ihracat ile Ford, 3 milyar 20 milyon dolar ihracat ile Oyak-Renault 3. s rada yer ald. F RMALARI VE HRACAT RAKAMLARI 2014 S ra No F RMA UNVANI hracat 2014 ($) SASA POLYESTER SAN. A.fi. TEMSA GLOBAL SANAY VE T CARET A.fi. BOSSA T C.VE SAN. filt. T.A.fi. ÖZMAYA SANAY A.fi. AMYLUM N fiasta SANAY VE T CARET A.fi. Ad n n aç klanmas n istemiyor EL TA GIDA SANAY VE T CARET A.fi. AYTEK KONF. T C. PAZ. LTD. fit. F LPA AMBL. VE DIfi T C. A.fi. AKYEM YEM YA B OD ZEL TAR.SAN.T C.A.fi. GÖZEK TEKS. TH. HR. SAN. T C. A.fi. O UZ TEKS. SAN. VE T C. A.fi. AKHAN UN FABR KASI TARIM ÜR.GIDA SAN.T C.LTD. fit. Ad n n aç klanmas n istemiyor Araflt rmaya Kat lm yor GAR P TAVUKÇULUK GIDA VE YEM SAN. T C. A.fi. TAT N fiasta SANAY VE T C. A.fi. ÖZLER TARIM ÜRÜN. ÜRET M PAZ. SAN. T C. A.fi. P LYEM GIDA TARIM SANAY VE T CARET A.fi. Araflt rmaya Kat lm yor LBEYL KOLL. fit , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 Tataristan dan ticari iflbirli i ve ortak yat r m daveti Kardefl flehir Tarsus a gelen Tataristan n Aznakay kenti Belediye Baflkan Marsel Seydullin Adana Sanayi Odas n ziyaretinde, sanayicilere ticari iflbirli i ve ortak yat r m ça r s nda bulundu. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç ziyarette yapt konuflmada, Tataristan Heyetini Adana da görmekten mutluluk duyduklar n, s cak, samimi duygularla ve kardeflçe a rlad klar n bildirdi. Adana n n, Türkiye nin en eski sanayi flehirlerinden biri belirten K vanç, ticari iflbirlikleri ve ortak yat r mlar kurulmas n arzu ettiklerini, bu amaçla önümüzdeki günlerde Adanal sanayicilerin kat l - m yla Tataristan a ifl heyeti gezisi düzenlemeyi planlad klar n kaydetti. Aznakay Belediye Baflkan Marsel Seydullin de, Çukurova bölgesi ile kardefl iliflkiler içerisinde bulunduklar n ve bunun gelifltirilmesi için çaba harcad klar n belirterek, Tataristan da Türk firmas taraf ndan kurulan çay paketleme fabrikas n n a ustos ay nda faaliyete geçece ini, süt fabrikas kurulmas için giriflimlerin sürdü ünü vurgulad. Çukurova da kendilerine gösterilen misafirperverli e teflekkür eden Baflkan Seydullin, Kendimizi ülkemizde, evimizde hissediyoruz. Ticari iflbirlikleri kurmak ve ortak yat r mlar yapmak, gelifltirmek üzere Tataristan a davet ediyorum dedi. Baflkan Seydullin e ziyaretinde, Devlet Meclisi Milletvekili rik Salihov, Belediye Baflkan Yard mc s ldus Devletov, Meclis üyesi Rüstem Devletflah, Tataristan-Türkiye Dostluk Derne i Baflkan Firdevs Fatheislam, fiifa fiirketi Genel Müdürü Sirin Bedrettinov un yan s ra Mersin Ticaret ve Sanayi Odas Meclis Baflkan Mahmut Arslan efllik etti. Adana Ticaret Borsas Meclis Baflkan Sabahattin Yumuflak n yan s ra Adana Sanayi Odas Sayman Üyesi mam Gazali H rada, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özkök, Salih Sütcü ve Meclis üyesi Ali Masat kat ld.

3 HABER 1 HAZ RAN Borsa Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Talat Ulussever: Mevduattan yat r m bankac l na geçilmeli Borsa Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Talat Ulussever, mevduat üzerinde yo unlaflan bankalar n KOB leri ve sanayicileri desteklemekte yetersiz kald n belirterek, Türkiye nin sürdürülebilir büyümesi ve 2023 hedeflerini sa layabilmesi için mevduat bankac l ndan yat r m bankac l na geçilmesi gerekti ini söyledi. Adana Sanayi Odas n ziyaret ederek Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Adana Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Atilla Menevfle ve sanayiciler ile bir araya gelen Borsa Baflkan Ulussever, Ekonomik Büyüme ve Borsa konusunda seminer verdi. Siyasi ve ekonomik istikrar n yan s ra yat r m ortam n n iyilefltirilmesi sonucu Türkiye nin uluslararas alanda bir cazibe merkezi haline geldi ini belirten Ulussever, 2001 y - l nda 5 bin 100 olan uluslararas sermayeli flirket say s n n 3 y lda 8 kat artarak 41 bin 400 e yükseldi ini, bunun güzel ve önemli geliflme oldu unu bildirdi. Bankac l n 2001 krizi sonras sektördeki de ifliklikler ve reformlar sonucu güçlü sermaye yap s ile özel sektörü ve büyük projeleri baflar yla fonlad n ifade eden Ulussever, sektörün aktif büyüklüklerinin milli gelire oran n n 2002 de yüzde 61 iken 2014 te yüzde 114 e ç kmas n hem iyi hem kötü diye nitelendirdi. Ulussever, Bugün bankalar m z daha çok mevduat üzerinde yo unlaflmakta, KOB lerimizi, sanayicilerimizi desteklemekte yetersiz kalmaktad r. Sektörün ekonomi içindeki pay n n uluslararas ortalamalara yaklaflt bir dönemde, Türkiye sürdürülebilir büyümesi ve 2023 hedeflerini sa layabilmesi için mevduat bankac - l ndan yat r m bankac l na geçmemiz gerekmektedir dedi. HALKA ARZ DA FAZLA BAfiARILI OLAMADIK Borsa Baflkan Dr. Talat Ulussever, Borsa ya kay tl 422 flirketin milli gelirdeki pay n n yüzde 36 oldu unu, en büyük ilk 1000 flirketten sadece 123 ünün halka arz edildi ini vurgulad. Ulussever, Halka arz noktas nda fazla baflar l olamad k. Siyasi ve ekonomik istikrar devam etti i takdirde bunda pozitif geliflme olaca kanaatindeyim. Finansal piyasalar n banka merkezli olmaktan ç kar lmal d r. Borsaya kay tl flirketlerin milli gelirdeki pay n geliflmifl ülkelerdeki yüzde seviyesine ç karmay hedefliyoruz diye konufltu. Sermaye piyasalar n n, yat r mc lar n farkl talep ve ihtiyaçlar na cevap verecek ürün çeflitlili ini oluflturmas gerekti ini belirten Ulussever, halka arzlar n kurumsallaflmay teflvik etti ini, flirketlere finansman sa laman n d fl nda yüksek kredibilite ve ifllem gören paylara likidite imkan kazand rd n ifade etti. Ulussever, halka arz n yayg nlaflt r lmas ve flirketlerin hisse senedi ve tahvil ile borçlanmas için çal flmalar n yo unlaflt r ld n kaydetti. Dr.Talat Ulussever, Borsa Yönetim Kurulu Baflkanl na atanmas ndan sonra ilk resmi ziyareti memleketi Adana ya yapmaktan mutlu oldu unu ifade ederken, ADASO Baflkan Zeki K vanç da, Odam zda a rlamaktan mutluluk, flehrimiz ad na büyük bir gurur duyuyoruz dedi. Adana ekonomisi ile ilgili bilgi veren ve kentin arzulanan geliflmifllik seviyesinde olmad n vurgulayan K vanç, Adana y tekrardan eski flaflal günlerine geri götürmek, onu tüm Akdeniz in parlayan y ld z haline getirmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu anlamda da Adana y seven, Adana y önemseyen herkesin deste ine ihtiyac m z var görüflünü dile getirdi. Hüseyin Bengisu Yusuf Akyüz fl sa l ve güvenli inde yeni dönem anlat ld Adana Sanayi Odas nda düzenlenen toplant da, firma görevlileri fl Sa l ve Güvenli i Kanunu nda yap lan de ifliklikler ile ilgili bilgilendirildi. ADASO Çal flma Müflaviri Yusuf Akyüz ile fl Sa l ve Güvenli i Müflaviri Hüseyin Bengisu taraf ndan 6645 Say l fl Sa l ve Güvenli i Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun hakk nda ayr nt l bilgilerin yer ald sunum gerçeklefltirildi. Toplant ya kat lan firma görevlileri ile ifl sa l ve güvenli i sorumlular na de ifliklikler ile ilgili uyar larda bulunuldu, önümüzdeki süreçte kanunla de ifltirilen hükümler konusunda titizlikle hareket edilmesi gerekti i vurguland. TSE Dan flma Kurulu ADASO da topland Türk Standartlar Enstitüsü l Dan flma Kurulu Toplant s, Vali Mustafa Büyük ün baflkanl nda Adana Sanayi Odas nda gerçeklefltirildi. Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Güldiker ile kamu kurum ve kurulufl temsilcilerinin kat ld toplant da konuflan Adana Valisi Mustafa Büyük, standartlar n önemine vurgu yapt konuflmas ndatürk Standartlar Enstitüsü taraf ndan önemli hizmetlere imza at ld n bildirdi, önümüzdeki dönem çal flmalar nda baflar lar diledi. Yap lan çal flmalar n de erlendirildi i, kalite ve standardizasyon konusunda görüfl ve beklentilerin dile getirildi i toplant da, TSE Çukurova Bölge Koordinatörü U ur Özdeniz kat l mc lara teflekkür etti. MT YAZ SAH B Zeki KIVANÇ ADASO YÖNET M KURULU BAfiKANI YAYIN KOORD NATÖRÜ Salih SÜTCÜ Yönetim Kurulu Üyesi YAYIN KURULU F rat KARALI mam Gazali HIRADA I Baflkan Yard mc s Sayman Üye SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Bora KOCAMAN Genel Sekreter YÖNET M YER : Adana Sanayi Odas Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Seyhan/ Tel: ( ) Pbx Fax: ( ) nternet : BASKI: Çukurova Ofset Tel: mzal yaz larda belirtilen görüfller sadece yazarlar na aittir. Yay nlanan yaz lar ve foto raflar ancak kaynak gösterilerek al nt yap labilir. GAZETES ADASO üyelerine ücretsiz gönderilir. Y ll k abone ücreti: 300 TL dir. 15 günde bir yay nlan r. Bu gazete bas n meslek ilkelerine uyar.

4 4 1 HAZ RAN 2015 fi SA LI I VE GÜVENL Çal flanlar n yükümlülükleri HABER Ünye TSO dan ADASO ya ziyaret Hüseyin BENG SU ADASO fl Sa l ve Güvenli i Müflaviri fl sa l ve güvenli i ile ilgili yükümlülükler öncelikle iflverenler için yasada düzenlemeler getirilmifltir. Konunun di er taraftar ve yükümlüsü elbette çal flanlard r. Nihayet çal flanlar n mevcut önlemlere uyulup uyulmad n iflveren her çal flan n yan na bir di er kifli koyarak gözetlemesi mümkün olmad gibi herhangi bir uygulamada yoktur. Dolay s ile ifl sa l ve güvenli inden görevli oldu u kadar sorumludur. fl Sa l ve Güvenli i Kanunu nda yer alan çal flanlar n yükümlülükleri afla da belirtildi i flekilde düzenlenmifltir; (1) Çal flanlar, ifl sa l ve güvenli i ile ilgili ald klar e itim ve iflverenin bu konudaki talimatlar do rultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yapt klar iflten etkilenen di er çal flanlar n sa l k ve güvenliklerini tehlikeye düflürmemekle yükümlüdür. (2) Çal flanlar n, iflveren taraf ndan verilen e itim ve talimatlar do rultusunda yükümlülükleri flunlard r: a) flyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, tafl ma ekipman ve di er üretim araçlar n kurallara uygun flekilde kullanmak, bunlar n güvenlik donan mlar n do ru olarak kullanmak, keyfi olarak ç karmamak ve de ifltirmemek. b) Kendilerine sa lanan kiflisel koruyucu donan m do ru kullanmak ve korumak. c) flyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sa l k ve güvenlik yönünden ciddi ve yak n bir tehlike ile karfl laflt klar nda ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, iflverene veya çal flan temsilcisine derhal haber vermek. ç) Teftifle yetkili makam taraf ndan iflyerinde tespit edilen noksanl k ve mevzuata ayk r l klar n giderilmesi konusunda, iflveren ve çal flan temsilcisi ile ifl birli i yapmak. d) Kendi görev alan nda, ifl sa l ve güvenli inin sa lanmas için iflveren ve çal flan temsilcisi ile ifl birli i yapmak. fl kazalar tehlikesine maruz kalanlar çal flanlard r. Hal böyleyken günlük çal flmalar süresince karfl karfl ya bulunduklar riskleri fark etmiyorlarm fl gibi görünüyorlar. Güvenlik malzemelerinin ve kiflisel koruyucu donan mlar n n kullan lmamas ndan görülen disiplinsizlik ve ihmal bu gerçe in aç k bir delilidir. Kazas z çal flmalar dile i ile. Ünye Ticaret ve Sanayi Odas heyeti, Güney ve Güneydo u illerine düzenledi i ifl gezisi kapsam nda geldi i Adana da Adana Sanayi Odas n ziyaret etti. ÜTSO Meclis Baflkan Cafer Ocak ve Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl Zor Adana Sanayi Odas ziyaretinde, Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu, Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Baflkan Yard mc s F rat Karal, Sayman üye mam Gazali H rada ve Yönetim Kurulu üyesi Salih Sütcü ile bir araya geldi. ÜTSO Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl Zor, Adana n n geliflmifl sanayi kültürüne sahip oldu unu belirterek, Bunu Avrupa Birli i taraf ndan araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerin desteklemek amac yla uygulad - 7. Çerçeve Program n n sa lad finansman f rsatlar, TÜ- B TAK Eureka kaynakl mali teflvik uygulamalar bilgilendirme semineri gerçeklefltirildi. Adana Sanayi Odas taraf ndan düzenlenen seminerde Ulusal ve Uluslar aras Ar-Ge ve Yenilik Fonlar Uygulay c s, Yeminli Mali Müflavir ve Sorumlu Ortak Bafldenetçi Prof.Dr. Atila Ba r aç k taraf ndan kat l mc lara hibe fonlar ve teflvik uygulamalar ile ilgili ayr nt l bilgi verdi, bu desteklerden yararlanma yollar örneklerle anlat ld. Ba r - aç k, Avrupa Komisyonu taraf ndan Horizon 2020 KOB lerde Yenilikçilik 2014 Ça r s kapsam nda KOB lere yönelik yüzde 100 e varan oranda hibe deste i sa land n söyledi. Programlar n Avrupa n n bilim, teknoloji politika ve uygulamalar n n uyumlaflt r lmas amac yla oluflturdu unu belirten Ba r aç k, Araflt rma ve teknoloji yerinde görmek, esinlenmek, bilgi ve tecrübelerden yararlanmak isteriz dedi. ADASO Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç da, Ünye ifl dünyas temsilcilerini a rlamaktan duydu u memnuniyeti dile getirdi, sanayi alan nda bilgi ve tecrübe paylafl m na ve destek vermeye haz r olduklar n ifade etti. Genç iflsizli e çözüm aray fl Avrupa Birli i hibe programlar kapsam nda fikad taraf ndan genç iflsizfi bölge özellikleri dikkate al nagulayan Özçelik, iflsizli in co ralik sorununa çözüm bulunmas amac yla düzenlenen Gelece e Güvenle cadele için gayret gösterilmesi rak incelenmesi ve iflsizlikle mü- Bak yorum zirvesi gerçeklefltirildi. gerekti ini vurgulad. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki KIVANÇ: DAHA ÇOK ÜRETMEL K vanç, Adana Ticaret Odas Baflkan VE HRACAT YAPMALIYIZ Atila Menevfle, Adana Ticaret Borsas ADASO Baflkan Zeki K vanç, iflsizli in en önemli sorunlardan biri ol- Meclis Baflkan Sabahattin Yumuflak, Çukurova Belediye Baflkan Soner du unu, iflsizli i önleyecek ve istihdam art racak en temel politikan n üre- Çetin in de kat ld toplant n n aç l - fl nda konuflan, Adana fikad Baflkan Belgin Özçelik, projenin paydafllar du unu söyledi. timin etkin flekilde desteklenmesi ol- olan ADASO, ATO ve ATB yöneticilerine katk ve desteklerinden dolay ekonomik büyümenin iki yap tafl ol- Günümüzde giriflimcilik ve yenili in teflekkür etti. Projenin,17 ili kapsad - du una dikkat çeken K vanç, iflsizli in n ve 250 ö rencinin kat ld n vur- çözümlenmesinde özel sektörün güçlendirilmesi ve giriflimcili in desteklenmesinin önem kazand n bildirdi. K vanç, katma de eri yüksek ürün ve hizmet üretmek isteyecek giriflimcilerin finansmana eriflimde kolayl klar sa lanmas gerekti ini ifade etti. Ça Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Ö retim Üyesi fiükrü U uz, Kad n Adaylar Destekleme Derne i Genel Baflkan Çi dem Ayd n ve Mimar fiafak Cak kat l mc lara projeyle ilgili bilgi verdi. AB nin Ar-Ge ve Yenilik Hibe Fonlar anlat ld Prof.Dr. Atila Ba r aç k gelifltirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi iflbirli ini teflvik etmek, AB üye ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB nin iflbirli i yapt di er ülkeler ile AB politikalar na iliflkin farkl alanlarda iflbirli ini gelifltirmek amaçlanmaktad r. Horizon 2020 program y llar aras nda gerçeklefltirilecek dedi.

5 HABER 1 HAZ RAN Hollanda Ticaret Heyeti, Adana Sanayi Odas n ziyaret etti, ticari iliflkiler ve iflbirlikleri görüflüldü Mevlüt GÖKTÜRK Yeminli Mali Müflavir K vanç: Ceyhan Enerji Bölgesi için Rotterdam model olabilir Kosova, Adanal yat r mc bekliyor Adana Sanayi Odas n ziyaret eden Kosova n n Baflkonsolosu Rrahim Morina, ülkesinde yat r mc lara yönelik önemli avantajlar ve f rsatlar bulundu unu belirterek, Adanal yat r mc lar davet etti. Baflkonsolos Morina n n ziyaretinde konuflan Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, kardefl ve dost ülke Kosova heyetini konuk etmekten memnun olduklar n söyledi. ki ülke aras ndaki ticari iflbirli i ve yat r mlar n art r lmas gerekti i üzerinde duran K vanç, bu amaçla Kosova ya ifl heyeti ziyareti düzenleyerek ifl dünyas temsilcilerini buluflturmay hedeflediklerini kaydetti. Kosova da avantajl yat r m yap labilecek birçok sektör oldu unu, Adana dan yat r mc lar bu SYD VAKFI DÖNER SERMAYE filetmes NE A T ALTINMURT FABR KASI K RALIKTIR Karaisal Sosyal Yard mlaflma Dayan flma Vakf Döner Sermaye flletmesi ne ait olan ve 10 dönüm arazi üzerinde 3500 metrekare kapal alana sahip bulunan Alt n Murt Fabrikas kiraya ç kar lm flt r. Selamp nar Mahallesi nde bulunan fabrikan n; * Yüksekli i, bina taban ndan döfleme alt 4 metre, çat üzeri yüksekli i 5,10 metredir. * Bina içerisindeki kolonlar ve ana kirifller, prefabrik beton sistemi ile yap lm flt r. * Çat, alüminyum trapez sac ile örtülüdür. * Fabrikaya ait çeflitli büyüklükte 9 adet dükkan mevcuttur. Baflvurular, Karaisal Sosyal Yard mlaflma Dayan flma Vakf Döner Sermaye flletmesi ne yap lacakt r. Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Hollanda Ticaret Heyeti nin ziyaretinde Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi nin yap lanmas nda Rotterdam n model olarak al nabilece ini söyledi. Büyükelçi Ron Keller in baflkanl ndaki Hollanda Ticaret Heyeti, Adana Sanayi Odas n ziyaret ederek Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu, Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Baflkan Yard mc s F rat Karal ve Yönetim Kurulu üyesi Salih Sütcü ile bir araya geldi. Görüflmede, Hollanda ile Adana aras nda ticari iliflkiler ve iflbirli i konular ele al nd. Ayr ca konuk heyete, Oda Genel Sekreteri Bora Kocaman taraf ndan Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi ile ilgili bir sunum yap ld. ADASO Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, birçok ülkeden gelen petrol ve do- algaz boru hatlar n n odakland Do u Akdeniz in enerji bölgesi haline gelmesinin hedeflendi ini, kurulufl çal flmalar devam eden Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi nin sadece Adana de il Türkiye için çok önemli oldu unu vurgulad. Kamulaflt rma çal flmalar ndaki son engellerin kald r lmas na çal fl ld n belirten K vanç, bölgenin yap lanmas konusunda baflta Rotterdam olmak üzere dünyan n önemli enerji bölgelerinin incelenmekte oldu unu bildirdi. Enerji bölgesinin iflletmecili inin yasayla Adana Sanayi Odas na verildi ini belirten K vanç, benzer üretim deseni ve iflletmecilik yap s nedeniyle Rotterdam n önemsendi ini ifade etti. K vanç, Rotterdam a ifl gezisi düzenleyerek yap lanmay görmek istediklerini, iflbirli ine aç k olduklar n kaydetti. Büyükelçi Ron Keller de, bölge ile iliflkilerin ve iflbirli inin Rotterdam ile s n rl kalmamas gerekti ine inand n, baflta tar m, lojistik, hayvanc l k olmak üzere tüm sektörlerde gelifltirilmesini arzu etti ini belirtti. Adana ve Mersin ile ticari iliflkilerin istenilen noktada olmad n belirterek, Hollanda firmalar ile iflbirli ine geçilmesi konusunda ellerinden gelen tüm çaban n gösterildi ini, bu amaçla ticaret heyeti gezisinin düzenlendi ini ifade etti. avantajlardan yararlanmaya ça rd klar n söyleyen Baflkonsolos Morina, Kosova üzerinden Avrupa Birli i ülkelerine daha fazla ihracat yapma olanaklar bulunuyor. Bu f rsat mutlaka de erlendirilmelidir dedi. Ziyarette, ADASO Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özkök, sa Tuzcu, Ahmet Güldiker ve Süleyman Bafl da haz r bulundu. KARA SALI DA K RALIK FABR KA BELL B R BEDEL ÇEREN SÖZLEfiMELERDE DAMGA VERG S UYGULAMASI 488 Say l Damga Vergisi Kanunu un 1. maddesinde, herhangi bir durumu isbat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan ve imzalanan belgelerin Damga Vergisi ne tabi oldu- u belirtilmifltir. Damga Vergisi - ne tabi olacak belgeler (kâ tlar) kanuna ekli 1. say l tabloda liste halinde yer almaktad r. Damga Vergisi ne tabi olan belli bir bedeli içeren sözleflmelerin (mukavelenameler) Damga Vergisi nin binde dokuz virgül k rksekiz (% 9,48) oldu u belirtilmifltir. Damga Vergisi ne tabi olan sözleflmelerin, de ifltirilmesi, devri, süresinin uzat lmas gibi hususlarda Damga Vergisi uygulamas, ilgili kanunun 14. maddesine göre flöyle olacakt r. 1- Belli paray içeren sözleflmelerin bedelinin art r lmas fleklinde de ifltirilmesinde, artan tutar Damga Vergisi ne tabi tutulacakt r. Sözleflmede yaz l bedelin indirilmesi fleklindeki sözleflme de iflikliklerinde ise, Damga Vergisi yönünden yap - lacak ifllem yoktur. Yani azalt - lan tutar için Damga Vergisi nin iadesi sözkonusu de ildir. 2- Belli paray ihtiva eden sözleflmenin devri, yani sözleflmenin taraflar nda birinin de iflmesi halinde, sözleflmenin yap l - fl nda hesaplanan verginin 1/4 (dörttebir) ü oran nda hesaplanan tutar Damga Vergisi ne tabi olacakt r. 3- Belli paray ihtiva eden sözleflmenin süresinin uzat lmas na dair flerh veya uzatma ifllemi, sözleflmede yaz l tutar ve y l esas al narak % 09,48 nisbetinde (bindedokuzvirgülk rk sekiz) Damga Vergisi ne tabi tutulacakt r. 4- Belli paray ihtiva eden sözleflmenin hükmünden yararlan lmamas veya sözleflmenin iptal edilmesi halinde, bu mukavele için daha önce ödenen Damga Vergisi nin iade edilece ine dair kanunda bir hüküm olmad ndan, ödenen Damga Vergisi nin iadesi mümkün de ildir. 5- Belli paray ihtiva eden sözleflmenin döviz üzerinden düzenlenmesi halinde, sözleflmenin imzaland tarihte geçerli olan döviz sat fl kuru üzerinden Türk Liras na çevrilecek ve bu bedel esas al narak Damga Vergisi hesaplanacakt r.

6 HABER SANAY ODASI 6 1 HAZ RAN 2015 TOBB a ba l Odalar ve Borsalar, Milletvekili adaylar ile bir araya geldi fl dünyas ndan Adana Sorunlar raporu Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ne ba l Adana daki Odalar ve Borsalar, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesinde siyasi partilerin milletvekili adaylar ile bir araya gelerek, Adana n n sorunlar n ve çözüm önerilerini içeren Adana Raporu sundular. Kura çekme usulüyle belirlenen program çerçevesinde, Cumhuriyet Halk Partisi adaylar Adana Ticaret Odas nda, Milliyetçi Hareket Partisi adaylar Adana Ticaret Borsas nda, Adalet ve Kalk nma Partisi adaylar Adana Organize Sanayi Bölgesi nde, Milli ttifak oluflturan Saadet Partisi kan Yaflar Çelen ve Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Kandemir, Kozan Ticaret Borsas Meclis Baflkan Turgay Bozkurt ve Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Ya an kat ld. KIVANÇ:, HAK ETT YERDE DE L Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, ilk sanayileflen kentlerden biri ve köklü, güçlü bir sanayi geçmifline sahip olan Adana n n yetiflmifl insan gücü, uygun yat r m ortam ve kurulu altyap s yla yat r mc lar aç s ndan önemli bir potansiyel tafl d - bildirdi. Kentin son dönemlerde yaflanan tüm olumsuzluklar n aksine bugün sivil ve kamu kesiminde yer alan tüm kurumlar aras nda önemli bir iflbirli i kültürü olufltu unu vurgulayan K vanç, Herkes hiçbir siyasi ç kar gözetmeden, ilimiz ekonomik geliflimine ve sorunlar n çözümüne katk sa lamaya çal flmaktad r. Siyaset d fl kurumlar olarak bizler de üyelerimizden ald m z güç ve destekle bugün burada oldu u üzere Adana m za ekonomik anlamda katk sa layaca n düflündü ümüz herkesle siyasi bir beklenti olmadan iflbirli ine haz r oldu u- B RL KTEL M Z S YAS LERLE PEK fit RMEK ST YORUZ ADASO Baflkan Zeki K vanç, TOBB a ba l odalar ve borsalar olarak, Adana y daha iyi noktalara tafl mak için iflbirli i içerisinde hareket ettiklerini, benzer iflbirli ini farkl partilerden de olsa seçilecek 14 Adana Milletvekili aras nda da kurulmas na büyük önem verdiklerini vurgulad. Adana n n gelece ine, potansiyeline sonsuz bir güven duyduklar n, Adana n n gelece i için mücadele ve Büyük Birlik Partisi adaylar ile Halklar n Demokratik Partisi adaylar Adana Sanayi Odas nda konuk edildi. Toplant larda, Oda ve Borsalar taraf ndan ortaklafla haz rlanan Adana n n Sorunlar ve Çözüm Önerileri konulu rapor milletvekili adaylar na sunuldu. Oda ve Borsa Baflkanlar beklentilerini dile getirirken seçimde baflar lar diledi. Milletvekili adaylar da gerçeklefltirmeyi planlad klar çal flmalar ve yat r mlarla ilgili aç klamalarda bulundu. Toplant lara, Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Adana Ticaret Odas Meclis Baflkan Tarkan Kulak ve Yönetim Kurulu Baflkan Atila Menevfle, Adana Ticaret Borsas Meclis Baflkan Sabahattin Yumuflak ve Yönetim Kurulu Baflkan fiahin Bilgiç, Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baflkan Bekir Sütcü, Ceyhan Ticaret Odas Meclis Baflkan Mehmet Ali Toptafl ve Yönetim Kurulu Baflkan fieref Can, Ceyhan Ticaret Borsas Meclis Baflkan Mustafa Aydar ve Yönetim Kurulu Baflkan Memici Güleçyüz, Kozan Ticaret Odas Meclis Bafl- na dikkat çekti. K vanç, Ancak, bölgesel teflvik uygulamalar n n olumsuz etkileriyle Adana, bugün geçmifl günlerini arayan, kabul edilebilir geliflmifllik noktas na ulaflamam fl bir flehir olarak hak etti i, arzulanan seviyenin çok gerisinde kalm flt r dedi. fl dünyas temsilcileri ile milletvekili adaylar n n biraraya geldi i Adana Sanayi Odas ndaki toplant lar n aç l fl nda konuflan K vanç, toplant lar n Adana ekonomisinin geliflmesine faydal ve hay rl olaca n umdu unu muzu belirtmek isteriz diye konufltu. flsizli in önemli sorun olma özelli ini sürdürdü ünü, niteliksiz göç al p nitelikli göç veren konumunda bulundu unu belirten K vanç, stedi i ölçüde yerli ve yabanc yat r m çekemeyen ilimiz, d fl ticaret anlam nda da beklentileri karfl layamam flt r. Y ll k 2,5 milyar dolarl k ithalata karfl l k gerçeklefltirilen 1,9 milyar dolar ihracat ile Türkiye genelinde ancak 10. s rada yer alabilmifltir dedi. verdiklerini belirten K vanç, Bu birlikteli imizi siz siyasetçilerle de pekifltirebildi imiz ölçüde çok büyük baflar lara imza ataca m za olan inanc m z büyüktür. Sorunlar n çözümü ve yeni projelerin hayata geçirilmesi için seçimler sonras sizlerle iflbirli i yapmak arzusunday z görüflünü dile getirdi. Teflvik sistemi kaynakl olumsuz koflullardan Adana büyük zarar gördü ünü, sanayi yat r mlar nda arzulanan seviyeye ulafl lamad n, yat r mlar n komflu illere kayd n belirten K vanç, sözlerini flöyle tamamlad : Kentin, geliflerek, büyüyerek ülke hedeflerine artan oranda katk yapmas için stratejik öneme sahip öncelikli sorunlar n n çözüme kavuflturulmas gerekmektedir. Bu sorunlar n çözülmesi ve beklentilerin karfl lanmas halinde ilimizde önemli bir ekonomik kalk nma yakalanaca flüphesizdir. Ülkenin kalk nmas, üretim, istihdam ve ihracat n artmas için sanayicisi, tüccar, iktidar, muhalefeti ile topyekün, ayr lmaks z n hep birlikte omuz omuza verip problemleri çözmeliyiz.

7 7 HABER 1 HAZ RAN 2015 Ceyhan Enerji Bölgesi zirvesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k kat ld Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, TOBB a ba l odalar ve borsalar ile OSB baflkanlar ile bir araya geldi. Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi nin mevcut durumunun ele al nd zirvede, Adana ekonomisi ve ifl dünyas n n sorunlar ve beklentileri gündeme geldi. Adana Valisi Mustafa Büyük, Adana Milletvekilleri Necdet Ünüvar ve Mehmet fiükrü Erdinç, TOBB a ba l Odalar ve Borsalar n Baflkanlar n n da kat ld toplant n n aç l fl nda konuflan Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi nin sadece Adana için de il ülkemiz için büyük önem ve kent sanayi yap s n büyük ölçüde de- ifltirme potansiyeline sahip oldu una dikkat çeken K vanç, devam eden kamulaflt rma çal flmalar n n sonuçland r - larak bölgenin k sa sürede faaliyete geçirilmesi gerekti ini vurgulad. Toplant da daha sonra Adana Sanayi Odas Genel Sekreteri Bora Kocaman taraf ndan enerji bölgesine yönelik haz rlat lan yat r mc rehberinin ön çal flmalar Bakanlar Y ld z ve Ifl k a sunuldu. BAKAN YILDIZ: ENERJ YATIRIMLARI DE ERLEND R LD Toplant sonucunda aç klamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Adana'n n birçok bölgeye ve birçok ile göre çok farkl avantajlara sahip oldu una dikkat çekerek, sonuçlar n her iki bakanl k ve odalar taraf ndan dikkatle takip edilece ini, kente rafineri kurulmas gibi birçok enerji yat r m n n de erlendirildi ini bildirdi. Tüketti inden daha fazla enerji üreten Adana'da 520 mw kurulu güç bulundu unu, ülkenin enerjiyle ilgili yükünü kald ran flehirlerden biri oldu- unu vurgulayan Y ld z, flöyle konufltu: Siyasi istikrara yap lan vurguyla beraber, yat r m n önünü daha çok açacak yap lanmay kuruyoruz. Her iki bakanl n da üzerine düflen görevler var, farkl sorumluluklar var. Onlar da inflallah yerine getirmifl olaca z ve toplant daki sunumlar vesilesiyle iyi bir yol haritas ç karm fl bulunuyoruz. Ceyhan'da ve Adana'da 'yok'u paylaflamay z. Bizim 'var' paylaflmam z laz m. Burada çok ciddi bir de er var, çok ciddi bir katma de er üretilebilecek alan var ve yaln zca Türkiye'den de il, uluslararas tüm yat r mc larla beraber buran n nadide bir yat r m köflesi olmas na hep beraber gayret gösterece iz." BAKAN IfiIK: CEYHAN ENERJ BÖLGES N ÖNEMS YORUZ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi ile ilgili 2007 y l nda karar al nd n, h zl bir flekilde kamulaflt rma ifllemlerine geçildi ini, ancak yarg da çok uzun süre bekleyen dosyalar nedeniyle arzu edilen h zda mesafe al namad n belirtti. Bölge için 22 milyon liran n üzerinde kamulaflt rma ödene i aktar ld n bildiren Bakan Ifl k, Hedefimiz flu anda Adana'y, Ceyhan', bu bölgeyi, Türkiye'nin en önemli üretim ve lojistik bölgelerinden biri haline getirmek. Bu aç - dan Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi'ni önemsiyoruz" diye konufltu. Bakan Ifl k, toplant da 26 tane organize sanayi bölgesinin do algaz n n sorununun çözülmesini karara ba lad klar n ve Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nin do algaz sorununu ilerleyen süreçte çözeceklerini ifade etti. YA B L M MERKEZ KURMAK ST YORUZ Büyükflehirlere Bilim Merkezi kurma projelerinin oldu unu ve Adana'ya da bir bilim merkezi kazand rmak istediklerini dile getiren Bakan Ifl k, Büyükflehir Belediyesi'ne iflbirli i ça r s yapt. Büyükflehir Belediyesi'nin bu iflbirli ini istememesi halinde mevzuat zorlay p Yüre ir Belediyesi iflbirli iyle bu iflbirli ini gerçeklefltireceklerini vurgulayan Bakan Ifl k, "Adana'ya bir bilim merkezi kazand rmak arzumuzu hayata geçirece iz" diye konufltu. Toplant da al nan kararlardan birinin de art k miad n doldurmufl, ça dafl çal flma ve üretim flartlar n büyük oranda kaybetmifl flehir içindeki küçük sanayi siteleri ve atölyelerin flehir d fl na 'Yeflil sanayi sitesi' konseptiyle tafl naca n belirten Bakan Ifl k, öncelikli olarak ayakkab ve konfeksiyon alan ndaki sanayi sitelerinin Yüre ir Belediyesi iflbirli iyle 2 site olmak üzere önümüzdeki günlerde Adana'ya kazand r laca n anlatt. VE MERS N NÜKLEER SANTRAL MALATININ ÖNEML KISMINI YAPAB L R Mersin'de kurulacak nükleer santral imalat n n önemli bir k sm n n Adana'da yap labilece ini söyleyen Bakan Ifl k, "Teflvik var, ihtiyaç var, insan kayna var. Adana'da sanayi kültürü de var. Un var, ya var, fleker var, inflallah beraber helvay yapaca z" diye konufltu. Teflviklere de de inen Bakan Ifl k, amaçlar n n yüksek teknolojili ürünlerde Türkiye'nin her yerinin 5. Bölge olmas na dikkat çekti. Adana'n n 2. Bölge'de yer ald n ama yüksek teknolojili ürünlerde art k Adana'n n 5. Bölge'de yer ald n söyleyen Ifl k, bu üretimin Organize Sanayi Bölgesi'nde yap lmas halinde 6. Bölge'de yer alarak Türkiye'nin en avantajl teflvikine sahip bölge olaca n söyledi. Orta ileri teknoloji için de çal flt klar n anlatan Bakan Ifl k, Adana'n n tekstilde katma de eri daha yüksek ürünlere yönelmek zorunda oldu unu vurgulad. TÜB TAK, KOSGEB ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl olarak haz r olduklar n anlatan Ifl k, 2015 y l nda tamam na yak n hibe 1.5 milyar TL ödene e sahip oldu unu ve bunu sanayicilerin kullanmalar n istediklerinin alt n çizdi. TASARIM OF S N KURAMAYAN KOB LERE VERG ND R M Adana'da üniversite ve sanayinin daha s k iflbirli i yapmas gerekti ini söyleyen Bakan Ifl k, Çukurova Üniversitesi'ne 8.5 milyon liran n üzerinde destek verdiklerini anlatt. Organize Sanayi Bölgesi içinde de teknoloji gelifltirme merkezi kurmak istediklerini söyleyen Bakan Ifl k, özellikle tekstil haz r giyimde çok önemli olan tasar m ofislerini Ar-Ge merkezi gibi destekleyeceklerini bildirdi. Seçimlerden sonra tasar m ofislerini de Ar-Ge ofisi gibi destekleyecek kanunu mecliste görüfleceklerini kaydeden Bakan Ifl k, 10 kifli çal flt ran tasar m ofisine de, Ar-Ge merkezinin tüm desteklerini vereceklerini, kendi tasar m ofisini kuramayan KOB ler için de tasar m ofislerinden ald hizmetleri vergiden düflüreceklerini vurgulad. YEN B R SIÇRAMA YAPMALI Adana'n n yeni bir s çrama yapmas gerekti ini ifade eden Bakan Ifl k, flöyle devam etti: "Adana bu s çramay ancak Ar-Ge ve inovasyon ile yakalayabilir. Hükümet olarak her türlü altyap haz rlad k. mkanlar m z var istiyoruz ki Adana'ya daha çok proje ç ks n.adana'dan Ankara'ya daha çok baflvuru gelsin. Sadece Ankara de il 450 milyon Euro Ufuk 2020 program na verdik. Avrupa da 80 milyar Euroluk Ar-Ge bütçesi var. Adana'da üniversitemiz, sanayimiz bir araya gelsin, 80 milyar Euro'dan ne kadar alabiliyorsa als n, haz r. Para haz r, kaynak var ancak kayna a eriflecek insan unsurunda fluanda s k nt çekiyoruz. Hükümetimiz Ar-Ge ve inovasyona çok büyük destekler veriyor ve art k Çin'le de il, Almanya, talya, Fransa ile rekabet eden bir ülke olmaya gayret gösteriyor. Ayn gayreti sanayimizden ve üniversitedeki hocalar m zdan bekliyoruz.

8 8 1 HAZ RAN 2015 BAfiLAMA B T fi FUARIN ADI KONUSU BAfiLICA ÜRÜN H ZMET GRUPLARI TÜRÜ YER fieh R DÜZENLEY C 01/06/ /06/2015 CESIO STANBUL /06/ /06/ /06/ /06/2015 CPHI laç Bileflenleri Fuar 1.AGRI-VIP Tar m ve Hayvanc l k, Üretim Girdileri, Ticaret ve Pazarlama Fuar Yüzey Aktif Madde - Sürfakten ve Uygulamalar laç, laç Bileflenleri, Paketleme, Ekipman ve Kontrat Hizmetleri 03/06/ /06/2015 Çin Ürünleri Fuar Genel Ticaret 03/06/ /06/ /06/ /06/2015 SNACKEX 29.Uluslararas Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuar ( Çocuk Moda) 10/06/ /06/2015 Gapshoes 21.Uluslararas Ayakkab, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuar 10/06/2015 TRIKONFEX 3.Triko, Triko pli i, 13/06/2015 Konfeksiyon ve Teknolojileri 11/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/2015 VIV TÜRK YE 2015 Tavukçuluk Teknolojileri Uluslarars htisas Fuar SG Avrasya fl Sa l ve Güvenli i Fuar REW Uluslararas Geri Dönüflüm, Çevre Teknolojileri ve At k Yönetimi Fuar GAS TURKEY 2015 Uluslararas 7.LPG & CNG & LNG Fuar 1.Aksaray Sanayi, Ticaret ve Turizm Fuar 2. 3Boyutlu Bask Teknolojileri, Kal p ve Endütriyel Tasar m Fuar ve Konferans Amasya Tar m Fuar Amasya Tar m ve Hayvanc l k Fuar Tar m, Hayvanc l k ve Üretim Girdileri Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri At flt rmal k Ürünler Fuar ve Konferans Ayakkab, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Triko, Triko pli i, Konfeksiyon ve Teknolojileri Tavukçuluk ve Teknolojileri fl Güvenli i Ekipmanlar, Malzemeleri, Uzmanl k Hizmetleri Geri Dönüflüm, Çevre Teknolojileri ve At k Yönetimi S v laflt r lm fl Petrol Gaz, Bas nçl ve S v laflt r lm fl Do al Gaz Teknolojileri ve Hizmetleri, Endüstriyel Gazlar Sanayi, Ticaret ve Turizm 3 Boyutlu Bask Teknolojileri ve Ekipmanlar Fuar ve Konferans Tar m ve Hayvanc l k 18/06/ /06/ Dini Yay nlar ve Kitap Fuar Kitap, Süreli Yay nlar 18/06/ /07/ Kitap ve Kültür Fuar 24/06/ /07/ Kitap ve Kültür Fuar FUAR ADI HAZ RAN 2015 YURT Ç FUAR TAKV M TÜR BAfiLANGIÇ TAR H Bas l Sesli, Görüntülü Yay nlar Bas l, Sesli, Görüntülü Yay nlar B T fi TAR H FUAR Sürfaktan Ürünler, Üretim Malzemeleri ve Teknolojileri API'ler Yard mc Maddeler ve Formulasyon, Özel Üretim, Arac lar, Özel Kimyasallar, Tamamlanm fl Dozlar, Biyoforma, Antibiyotikler, Antikorlar, Paketleme, Dizayn, Ekipman Tar m, Hayvanc l k, Alet Ekipman, Tohum, Fidan, Gübre, laç, Tasnif, Ambalaj ve Büyük Ölçekli flletmeler Ayd nlatma, Yap ve Dekorasyon Malzemeleri Donan mlar, Haz r Giyim, Tekstil, Mobilya, Sa l k Hizmetleri, Medikal Ev Tekstili, Ev Elektroni i, Hediyelik Eflya Tafl ma Araç Gereçleri, Bisiklet, Güvenlik, Haz r Giyim, Oyuncak, Mobilya, Ev Tekstili, Kozmetik, G da, Beslenme Araçlar At flt rmal k Ürünler ve Çerez, Malzemeler, Aromalar, G da flleme ve Paketleme Ekipmanlar, At flt rmal k Endüstri Servis Sa lay c lar Ayakkab, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Triko, Triko pli i, Konfeksiyon ve Teknolojileri Besleme, Sulama Sistemleri, Yem Hammedeleri ve Makinalar, Hayvan Sa l, Hijyen, Çiftlik ve Ticari Araçlar fl Güvenli i Ekipmanlar ve Malzemeleri, Ortak Sa l k, Güvenlik Birimleri, Risk Analizi fl Güvenli i Uzmanl, fl Makineleri Kat At k, Su Ve At k Su, Ar tma Çamurlar, At k Gaz, Enerji, Genel Ekipmanlar, Kentsel Çevre Temizlik Araç ve Gereçleri, Ölçme ve Ayar Teknolojileri, Hizmet ve Servis, Gürültü, Kaza Önleme ve fl Güvenli i, Ar-Ge Otomotiv LPG, LNG ve CNG Sistemleri, LPG, LNG ve CNG Araç ve Ekipmanlar, Tank-Silindir Sistemleri, LPG Ulafl m, Depolama Araç ve Ekipmanlar, Pompalar Ve Ölçüm Cihazlar, Da t m Sistemleri Makine, G da, Tekstil, Beyaz Eflya, Ambalaj, Kimya, Mobilya ve Dekorasyon Sanayisi, Turizm Acentalar ve Oteller 3 D Yaz c lar, Yaz l m, Endüstriyel Tasar m, Kal p Ekipmanlar Tar m, Tar m Teknolojileri, Serac l k, Hayvanc l k, Tohumculuk, Tavukçuluk, Süt Endüstrisi, Fidanc l k Kitap, Süreli Yay nlar, K rtasiye, Okul Öncesi, E itim Teknolojileri Genel Fuar Uluslararas Uluslararas Uluslararas Uluslararas Uluslararas Genel Fuar Haliç Kongre Merkezi Kongre Merkezi Adana Hilton Oteli Fuar ve Kongre Merkezi Fuar Merkezi/Yeflilköy Fuar Merkezi/Yeflilköy Kongre Merkezi OFM Ortado u Fuar Merkezi OFM Ortado u Fuar Merkezi Fuar Merkezi/Yeflilköy Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Fuar Merkezi/Yeflilköy Çok Amaçl Teflhir Alan Harbiye Ahmet Fethi Pafla Fuar ve Sergi Salonlar Amasya Belediyesi Fuar Alan Miflmifl Park Fuar Alan Adana Gaziantep Gaziantep Aksaray Amasya Malatya Bas l Sesli, Görüntülü Yay nlar Beyaz t Meydan Bas l Yay n, Kitap, Sesli Ve Görüntülü Yay n Kocatepe Camii Avlusu Ankara Sedef Fuar ve Kongre Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. UBM Fuarc l k Ve Gösteri Hizmetleri A.fi. MSK Fuarc l k Ltd. fiti. Sinerji Uluslararas Fuarc l k Ltd. fiti. 1.UBM ICC Fuarc l k ve Organizasyon Tic. A.fi. 2.EFEM Uluslararas Fuar Org. Hiz.A.fi. Boyut Fuarc l k Hizmet. Org. Ltd. fiti Akort Tan t m Organizasyon ve Fuarc l k Ltd. fiti. Akort Tan t m Orgnz. ve Fuarc l k Ltd. fiti. HKF Fuarc l k A.fi. FO Fuar Hizmetleri A.fi. FO Fuar Hizmetleri A.fi. Senexpo Uluslararas Fuarc l k A.fi. Shov Fuarc l k Ltd. fiti Demos Fuarc l k ve Org. A.fi. Atlas Uluslararas Fuarc l k Reklam Org. Ltd. fiti Malatya Belediyesi Fuarc l k Hizmet. Kültür ve Sanat Etkinlik. Tic. A.fi. Vak f Fuarc l k Rek. Yay. Tan t m Org. Tic. Ltd. fiti. Vak f Fuarc l k Rek. Yay. Tan t m Org. Tic. Ltd. fiti. KONUSU fieh R ÜLKE ORGAN ZATÖR NORSHIPPING 2015 M 2 Haziran Haziran 2015 GEM NfiA VE YAN SANAY OSLO NORVEÇ SELTEN AUTOMECHANIKA DUBAI M 2 Haziran Haziran 2015 OTOMOT V DUBA BAE HANNOVER FAIRS 39. ULUSLARARASI KKTC FUARI-2015 M 5 Haziran Haziran 2015 GENEL T CARET LEFKOfiA KKTC AK B 1. PROJECT IRAN M 8 Haziran Haziran 2015 YAPI- NfiAAT, ÇEVRE TEKNOLOJ LER TAHRAN RAN LAD N TISSU PREMIER M 10 Haziran Haziran 2015 KUMAfi LILLE FRANSA U B EXPOSTONE 2015 M 16 Haziran Haziran 2015 ROSUPACK 2015 M 16 Haziran Haziran 2015 DO AL TAfi, YAPAY TAfi, MERMER, TAfi fileme MAK NELER, NfiAAT MAK NELER, YAPI MALZEMELER, MADENC L K EK PMANLARI AMBALAJ, PLAST K VE KAUÇUK TEKNOLOJ S, PAKETLEME EK PMANLARI VE PAKETLEME ENDÜSTR S MOSKOVA MOSKOVA FEDERASYONU FEDERASYONU NEWCAST 2015 M 16 Haziran Haziran 2015 ALÜM NYUM VE ÇEL K DÖKÜM ÜRÜNLER VE MAK NELER DÜSSELDORF ALMANYA MM B PITTI IMAGINE - II M 16 Haziran Haziran 2015 MODA, HAZIR G Y M FLORANSA TALYA TK B MER DYEN ASHGABAT EXPO BUILD 2015 YKSF 17 Haziran Haziran 2015 YAPI NfiAAT VE YAN SANAY, GÜVENL K S STEMLER,DEKORASYON AfiKABAT TÜRKMEN STAN MER DYEN AFRICA'S BIG SEVEN M 21 Haziran Haziran 2015 GIDA KOZMET K EV VE MUTFAK GEREÇLER JOHANNESBURG G.AFR KA SELTEN JUNE HONG KONG JEWELLERY AND GEM FAIR 2015 M 25 Haziran Haziran 2015 DE ERL MADEN VE MÜCEVHERAT HONG KONG Ç N MM B SUMMER 2015 FANCY FOOD SHOW M 28 Haziran Haziran 2015 GIDA VE ÇECEK NEW YORK ABD E B PAACE AUTOMECHANIKA MEXICO M 15 Temmuz Nisan 2015 T CAR ARAÇ YAN SANAY VE AKSESUARLARI MEKS KA MEKS KA U B LONDON TEXTILE FAIR M 15 Temmuz Temmuz 2015 TEKST L VE TEKST L AKSESUARLARI LONDRA NG LTERE TK B V ETNAM 17. ULUSLARARASI AYAKKABI VE DER FUARI HAZ RAN - TEMMUZ 2015 YURT DIfiI FUAR TAKV M M 15 Temmuz Temmuz 2015 AYAKKABI VE DER HO CH M NH V ETNAM TO PREMIERE VISION NEW YORK M 21 Temmuz Temmuz 2015 TEKST L VE KUMAfi NEW YORK ABD U B JA NEW YORK M 26 Temmuz Temmuz 2015 DE ERL MADEN VE MÜCEVHERAT NEW YORK ABD UBM ROTAFORTE BEAUTY NAIROBI Y 30 Temmuz A ustos 2015 K MYA KOZMET K TEM ZL K MAMULLER NA ROB KENYA MER DYEN AK B

9 HABER 9 1 HAZ RAN 2015 Sanayide Sektör sorunlar ve çözüm önerileri zirvesi Adana Sanayi Odas Meslek Komiteleri Ortak Toplant s yap ld, sektörlerin sorunlar ve çözüm önerileri gündeme getirildi. Ortak sorunlar aras nda, elektrik kesintileri, kay t d fl l k ve neden oldu u haks z rekabet, kalifiye eleman bulunamamas, çek ve senet kaynakl ma duriyetin önlenmesi yer ald. Meslek Komiteleri Toplant s n n aç l fl nda konuflan ADASO Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, seçim sürecinin sonuna gelindi ini belirterek, sonuçlar n ülkemiz ve kentimiz aç s ndan hay rlara vesile olmas temennisinde bulundu. Seçim sürecinde zorluklar yafland n vurgulayan K vanç, Zorluklar, engelleri ancak ve ancak sab rla ve birliktelikle aflabiliriz. Sizlerden ald m z yetkiyle, sorunlar n z n çözümü için durmadan çal flmaya devam ediyoruz dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k ile yap lan toplant ile ilgili bilgi veren Baflkan K vanç, Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi ne yönelik haz rlat lan yat r mc rehberi ön çal flmalar n n bakanlarla paylafl ld n belirterek, Raporun sürüncemede olan iflleri h zland raca na inan yoruz. Kamulaflt rma çal flmalar n n en k sa sürede tamamlanmas amac yla yine elimizden gelen gayreti gösteriyoruz dedi. Toplant da Bakan Ifl k n Adana da ayakkab ve konfeksiyon sektörlerine yönelik özel bir sanayi bölgesi kurulmas konusunda söz verdi ini, gerekli arazi tahsisi halinde projenin en k sa sürede gerçeklefltirilmesini umduklar n belirten K vanç, bölge için en büyük yat r m f rsat say lan nükleer enerji santrali kurulumunda Adana sanayi firmalar n n tedarik zincirinde yer almalar için giriflimlerini sürdürdüklerini ifade etti. 17.Meslek Grubu nda 23 firma ile Ekonomi Bakanl na yap lan Ur-Ge Proje baflvurusunun kabul edilmesinin sevindirici geliflme oldu unu vurgulayan Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, proje say s n n art r lmas n, benzer projelerin tekstil, kimya, demir çelik, g da gibi muhtelif alanda da gerçeklefltirilmesini istediklerini kaydetti. TOBB un sektör meclislerinin yan s ra Oda bünyesindeki Meslek Komiteleri nin, makro sorunlar n tespiti ve çözümü için son derece önemli oldu unu belirten K vanç, Ne kadar yo un oldu unuzu bilsem de, meslek komitelerimize daha fazla vakit ay rman z n önemini vurgulamak isterim. Sorunlar m z ve çözümlerini net olarak ortaya koyabilirsek çözüme daha kolay ulaflabiliriz diye konufltu. SEKTÖR SORUNLARI GÜNDEME GET R LD ADASO Meclis Baflkan Yard mc s srafil Uçurum un da kat ld ortak toplant da, Meslek komileri sözcüleri taraf ndan sorunlar ve çözüm önerileri anlat ld. Ortak sorunlar aras nda, sanayi bölgelerinde s kça yaflanan elektrik kesintilerinden ve yol açt zarardan yak n ld, kalifiye eleman bulunamamas, kay t d fl l k, çek ve senet ödemelerinden kaynakl ma duriyetin giderilmesi gerekti i vurguland. 1.Grup Pamuk flleme-ç rç r ve Sawg n Prese Sanayi Meslek Komitesi Sözcüsü Yavuz Tezcan, hazine arazileri üzerinde tar m yapan çiftçilerin kay t sistemi d fl nda kalmas nedeniyle desteklemelerden yararlanamad n belirtti. Pamu un stratejik ürün olarak desteklenmesi gerekti ini vurgulayan Tezcan, tar msal ürün destekleme primlerinin ekim öncesinde aç klanmas gerekti ini kaydetti. 5.Grup Konfeksiyon ve Ayakkab c lar Sanayi Meslek Komitesi Baflkan Mehmet R za Yal nkaya, ödenmeyen çeklerin sorun olma özelli inin katlanarak devam etti ini, kay t d fl l n haks z rekabete yol açmas nedeniyle firmalar n güç durumda kald n bildirdi, sektörde yap lmas düflünülen Kocavezir Tekstil Vadisi Projesi ne destek verilmesini istedi. 8.Grup A aç Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi Baflkan Ali Cenk Gizir, daha önceki dönemlerde dile getirilen sektör sorunlar n n devam etti ini, seçim sonras nda oluflacak hükümet taraf ndan çözümlenece ini ümit ettiklerini ifade etti. 9.Grup Ka t, Ambalaj ve Bas m Sanayi Meslek Komitesi Sözcüsü Civan Serintürk, ödenmeyen çek ve senetlerden yak nd, vadelerin 8-9 aya kadar uzad n, yo un rekabet nedeniyle çok düflük kârlarla çal flmak zorunda olduklar ndan kazand klar n da bankalara vermek zorunda kald klar n, sektörde hammadde, iflçilik ve enerjide s k nt larla karfl lafl ld n söyledi. 10. Grup Kimya Sanayi Meslek Komitesi Sözcüsü Ayd n Önen, kimya sanayi üretiminin yüzde 70 lik bölümünü di er sanayi alanlar na aktarmas nedeniyle stratejik önemde bulundu unu, hammaddesinin tamam n n ithal kaynakl olmas nedeniyle maliyetlerin artt n bildirdi. Önen, Ceyhan da kurulacak enerji ihtisas endüstri bölgesinin tüm sektörler aç s ndan çok büyük öneme sahip oldu unu belirtti. 11.Grup Plastik ve Kauçuk Ürünleri Meslek Komitesi Baflkan Erman Onatça, yüzde 80 i ithal yoluyla karfl lanmas nedeniyle döviz kurlar ndaki afl r dalgalanman n hammaddenin peflin ve alt n de- erinde olmas na karfl n üretti i ürünü zarar na satmak zorunda kald klar - n, bu durumun sektörü zora soktu unu belirtti. 13. Grup Metal flleme Kaplama Komite Baflkan Yard mc s hsan Balbulan, Metal Sanayi Sitesi nde Baflkan K vanç n da gayretleriyle Büyükflehir Belediyesi nin çok yo un biçimde altyap çal flmalar gerçeklefltirdi ini, f rsat n de erlendirilerek do algaz ve fiber altyap lar n n da yap lmas n n yararl olaca n söyledi. 17.Grup Makine malat ve Kaplama Sanayi Meslek Komitesi Baflkan R fk Bayram, komflu ülkelerde yaflanan olumsuzluklar n sektörde çok ciddi s k nt lara neden oldu unu, nakliye ücretlerinin artmas nedeniyle birçok d fl pazar n kaybedilme noktas na gelindi ini vurgulad, mesleki e itim belgesi zorunlulu unun da s k nt yarataca n kaydetti. 19.Grup Motorlu Kara Tafl tlar ve Otomotiv Yan Sanayi Meslek Komitesi Baflkan Kamil Sölpüker, Modern Sanayi Sitesi nde de elektrik kesintilerinin çok büyük boyutlara ulaflt n, cihazlar n ar zaland n, yo un emek ve hammadde harcayarak üretilen ürünlerin bu kesintiler s ras nda heba oldu unu, büyük iflçilik kay plar na yol açt n belirtti, mesleki e itimin özendirilmesi gerekti ini kaydetti. 21. Grup nflaat Müteahhitli i Meslek Komitesi Baflkan Nevzat Buyurgan, yeni imar alanlar n n belediyelerce aç lmamas, aç lan alanlar n mahkemelerce iptal edilmesi nedeniyle inflaat yapacak arsa bulunamamas ndan yak nd, mania sorununun bir türlü çözümlenmedi ini, inflaat faaliyetlerinin tan m n n yap larak yasal statüye kavuflturulmas gerekti ini ifade etti.

10 HABER SANAY ODASI 10 1 HAZ RAN 2015 Enerji Verimlili i nin resmini çizdiler, ödül kazand lar Enerji Verimlili i Derne i ve Adana l Milli E itim Müdürlü ü iflbirli iyle Enerji Çocuk Projesi kapsam nda düzenlenen Enerji Verimlili i Resim Yar flmas nda dereceye giren ö rencilere ödülleri törenle verildi. Adana Sanayi Odas Salonu nda düzenlenen ve ö retmenler, ö renciler ve velilerin kat ld törende konuflan Adana Sanayi Odas ve Enerji Verimlili i Derne i fiube Baflkan Zeki K vanç, çocuklar n enerji verimlili i konusunda bilinçlendirilmesini, resim yar flmas ile sanat becerilerinin geliflimine katk sa lamay amaçlad klar n belirterek, yar flmaya gösterilen ilgi ve kat l m n sevindirici oldu unu söyledi. K vanç, Enerji verimlili i konusunda elçilerimiz olman z, okulda evde, günlük yaflam n z n her noktas nda enerjinin etkin kullan lmas noktas nda büyüklerinize örnek olman z gerekti inde onlar uyarman z istiyoruz dedi. l Milli E itim Müdürü Turan Akp nar da, resim yar flmas nda dereceye giren ö rencileri kutlad, enerji bilincinin yay lmas için okullarda yap lan bu tür etkinliklerin önemini vurgulad. Törende daha sonra resim yar flmas nda dereceye giren ö rencilere ödülleri verildi. ÖDÜL KAZANAN Ö RENC LER 5.SINIF: 1.Beyzanur Dede (Çukurova Recep Birsin Özen Ortaokulu), 2.Arzum Ayça Gökçe (Çukurova AG AD Ortaokulu), 3.Enes Kuflcu (Karaisal Atatürk Ortaokulu) 6.SINIF: 1.fierife Kasap (Çukurova AG AD Ortaokulu), 2.Yi it Can De iflme (Çukurova Recep Birsin Özen Ortaokulu), 3. rem Akpolat (Yüre ir Ömer Refika Hal c lar Ortaokulu) 7.SINIF: 1.Cansu Aslan (Seyhan Meryem Abdurrahim Gizer Ortaokulu), 2. rem Bideratan (Seyhan Meryem Abdurrahim Gizer Ortaokulu), 3.Berfin Özcan (Karatafl Mehmet Akif Ortaokulu) 8.SINIF: 1.Melsa Özu ur (Ceyhan Yalt r Kardefller Ortaokulu), 2. Özlem Yalç nkaya (Seyhan Abdurrahim Gizer Ortaokulu), 3.Yaren Durusoy (Çukurova Recep Birsin Özen Ortaokulu). ADASO da iflaret dili kursu Adana Sanayi Odas, Adana Büyükflehir Belediyesi, Adana Kent Konseyi ve fiehit Yavuz Öztürk Halk E itim Merkezi iflbirli iyle flaret Dili Kursu düzenlendi. ADASO Salonu nda gerçeklefltirilen kursun aç l fl nda konuflan Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, iflaret dilinin say lar 3,5 milyonu bulan iflitme engellilerin günlük yaflam nda ve çal flma hayat nda aktif rol almalar aç s ndan büyük önem tafl d n vurgulad. K vanç, Ö renece iniz iflaret dili ile, iflitme engelli vatandafllar m za yönelik çal flmalarda aktif görevler üstlenecek ve hayatlar n kolaylaflt rmada büyük bir rol alacaks n z. Bu arkadafllar m za sa layaca n z katk lar ve cesaretiniz nedeniyle size kutluyorum dedi. K vanç, ülkemizde art k kasa, banko, vezne, müflteri temsilcili i gibi noktalarda çal flabilmek için yabanc dilin yan s - ra iflaret dili de aranan özellikler aras na girdi ine dikkat çekti. K vanç, Bu geliflmeler iflaret dilinin önemini ve avantaj n gözler önüne sererken, hem ö renen sizlere ifl olana yaratmas, hem de iflitme engelli vatandafllar m z n günlük yaflamlar n kolaylaflt r c l yönünden sevindi- rici geliflmedir görüflünü dile getirdi. Adana Kent Konseyi Baflkan Ahmet Özen de, kursun düzenlenmesine deste inden dolay Adana Sanayi Odas yöneticilerine teflekkür etti, önümüzdeki süreçte iflbirli i ile kurs düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

11 DIfi Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler F RMA ADI: SOTUPA TEL: +216 ( 28 ) e-posta: Yetkili Kifli: Chehnez LOUERGHEMMI Firma, hdpe flampuan, saç kremi ve s - v sabun flifleleri almak istiyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. F RMA ADI: MUSTAPHA CHIHAOUI 13 Rue Arabie Saoudite Cité Errafeha 2094 Mnihla TEL: +216 (20 ) e-posta: Yetkili Kifli: MUSTAPHA CHIHAOUI Firma, hijyen ürünleri almak istiyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. Metal cevherleri F RMA ADI: Tarjeta 1991 TEL: +54 (11 ) e-posta: Yetkili Kifli: Mr. José Lo Russo Firma, alüminyum profil, alüminyum filizi ve konsantreleri ithal etmek istiyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. nflaat iflleri F RMA ADI: Share Mind Iset Gafsa Pépiniere d Entreprise Gafsa 2112 TEL: +216 (98) FAKS:+216 (76 ) e-posta: Yetkili Kifli: Moncef BEN LAMINE Firma, ilaç üretim tesisi (anahtar teslim) yapabilecek bir Türk firma ile ba lant kurmak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. Kimyasal ürünler ve yapay elyaflar RAN F RMA ADI: YaylamTrade Iran, Makü serbest bölgesi,flot,imam Cad.num 123 TEL: +98 (443) e-posta: Yetkili Kifli: hojjat mohamadpur ran daki güvenilir firmalardan bitümen, parafin, metanol, karbon, tiner, polimerler, çeflitli ya lar, benzin, mazot ve LPG gibi petrol petrokimya ve kimyasal madde temini, nakliyesi gibi konularda dan flmanl k hizmeti veren firma, bu alanlarda faaliyet gösteren Türk firmalar yla ba lant kurmak istediklerini bildiriyor. F RMA ADI: Pocomposit TEL: +7 (8112) Yetkili Kifli: Tumashenko Evgeniy Temsilcili i nden gönderilen bir yaz da, lif takviyeli plastik fiber ve farkl yo unluklarda beton ve kompozit profil üreten bir firman n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. F RMA ADI: FEDERASYONU TÜRK YE T CARET TEMS LC L Atatürk Bulvar, No.106, Kavakl dere / ANKARA TEL: +90 (312) e-posta: Temsilcili i nden gönderilen bir yaz da, organik gübre (Organic fertilizer on the basis of microdispersed natural peat) üreticisi olan firman n Türkiye ile iflbirli i T CARET BÜLTEN 1 HAZ RAN yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. F RMA ADI: MUSTAPHA CHIHAOUI 13 Rue Arabie Saoudite Cité Errafeha 2094 Mnihla TEL: +216 (20 ) e-posta: Yetkili Kifli: MUSTAPHA CHIHAOUI Firma, hijyen ürünleri almak istiyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. Metalik olmayan di er ürünler F RMA ADI: Adnan ZARROUK Tabarka TEL: +216 (92) e-posta: Yetkili Kifli: Adnan ZARROUK Firma, seramik ve çömlekçilik ekipmanlar almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. F RMA ADI: Home Basics Tucuman 2318, C.P. (1051) Buenos Aires, Argentina TEL: +54 (11 ) e-posta: Yetkili Kifli: Mr. Adolfo Pollach Firma, cam mutfak malzemeleri ithal etmek istiyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. URUGUAY F RMA ADI: Fymelco S.A. Hervidero 2870, Montevideo, Uruguay TEL: +598 (2203) 1443 e-posta: Yetkili Kifli: Mr. Marcelo Bertalmio Firma cam tu la ithal etmek istedi ini bildiriyor. Söz konusu talep, T.C. Buenos Aires (Arjantin) Büyükelçili i Ticaret Müflavirli imiz arac l yla iletilmifltir. Makineler, ekipmanlar, aletler ve ilgili ürünler MISIR F RMA ADI: Green Builders Egypt TEL: +20 (22) e-posta: Yetkili Kifli: ENG. Mohamed Nasreldin / Owner & General manager Yeflil ve çevreci teknolojiler alan nda faaliyetleri olan firman n; günefl enerjisi santralleri / çiftlikleri kuran [EPC (mühendislik, tedarik ve inflaat)], rüzgâr enerjisi santralleri / çiftlikleri kuran [EPC (mühendislik, tedarik ve inflaat)], günefl enerjisiyle çal flan sokak lambalar üreten ve genel altyap müteahhitlik hizmetleri veren köklü Türk flirketlerinin M s r ve Orta Do- u da temsilcilik, tan t m ve pazarlama ifllerini yapmak istedi i bildirilmifltir. ROMANYA F RMA ADI: WMW TEL: +40 (724) e-posta: Yetkili Kifli: KURT-MOLLA'yi Metal iflleme makineleri ve aletleri üretimi yapan firma, Türk firmalar yla kendi ürünlerini satmak üzere iflbirli i yapmak istediklerini bildiriyor. F RMA ADI: Jurgen , Tula region, gorod Shchekino, Lenina street, building 40/9, office 57 TEL: +7 (920) e-posta: Temsilcili i nden gönderilen bir yaz - da, geliflmifl enerji teknolojileri kullanarak yeni nesil elektrik jeneratörü üreten bir firman n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. F RMA ADI: BIO TEC TEL: +7 (499) e-posta: Temsilcili i nden gönderilen bir yaz - da, mevcut elektrik santralleri ve kazanlar gibi olmayan ve at k s yla çal - flan buhar kazan inflaat yapan firman n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. F RMA ADI: YUGZHELDORMASH , Volgograd, Proezd Avtodorozhniy 13 TEL: +7 (8442) Temsilcili i nden gönderilen bir yaz da, Modern metal iflleme, kaynak ve dövme teçhizatlar yla toprak iflleme makinas, t rm k makinas, kroskil merdane gibi makinalar üreten firman n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. F RMA ADI: Unmanned Systems Group of Companies TEL: +7 (3412) e-posta: Yetkili Kifli: Irina Trefilova Temsilcili i nden gönderilen bir yaz - da, insans z hava araçlar üreten Unmanned firmas n n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. F RMA ADI: AROM R Route de Tunis km1 Imm Yasmine Bloc B- App No 1 TEL: +216 (98) e-posta: Yetkili Kifli: Ellyes CHAKROUN Firma, koku giderme aparatlar alan nda iflbirli i yapmak istiyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. Mamul ürün ve malzemeler F RMA ADI: Pocomposit TEL: +7 (8112) Yetkili Kifli: Tumashenko Evgeniy Temsilcili i nden gönderilen bir yaz da, lif takviyeli plastik fiber ve farkl yo unluklarda beton ve kompozit profil üreten bir firman n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. TAC K STAN F RMA ADI: Olimjon VATANOV TEL: +992 (93 ) Yetkili Kifli: Olimjon VATANOV Firma metre karelik bir alan için tafl yünü levhas ve yap flt r c, s va, boya gibi inflaat malzemeleri sat n almak istedi ini bildiriyor. F RMA ADI: MBM TEL: +216 (22 ) e-posta: Yetkili Kifli: Kamel BEN HADJ KHELIFA Firma, revizyon müdahale kapa, alç levha için vida, vurmal vidal dübel ve derz band almak istiyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. Elektriksel makineler, donan mlar ve malzemeler PAK STAN F RMA ADI: TEAM 107-Mamdot Block, Mustafa Town, Main Wahdat Road TEL: +92 (0321) e-posta: Yetkili Kifli: Arshed Majeed Enerji analizörleri, enerji ölçüm ve yüklemesi için merkezi PLC paneller gibi enerji yönetim sistemleri ve çözümleri alan nda faaliyet gösteren firma, bu ürünlerini satmak üzere Türk firmalar yla ba lant kurmak istediklerini bildiriyor. F RMA ADI: Jurgen , Tula region, gorod Shchekino, Lenina street, building 40/9, office 57 TEL: +7 (920) e-posta: Temsilcili i nden gönderilen bir yaz - da, geliflmifl enerji teknolojileri kullanarak yeni nesil elektrik jeneratörü üreten bir firman n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. Motorlu tafl t, römork ve araç parçalar F RMA ADI: CHAZ , Russia,Chuvash Republic Cheboksary, Pr. Mira, 1 TEL: +7 (8352) FAKS:+7 (8352) e-posta: Yetkili Kifli: Natalia Romanova Temsilcili i nden gönderilen bir yaz - da, ekskavatör ve paletli traktör için yedek parça üreten bir firman n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. Mobilya, el iflleri, özel amaçl ürünler F RMA ADI: Incuer S.A. Tomás Gomensoro, 2771, Montevideo, Uruguay TEL: +598 (2480) 6363 FAKS:+598 (2508) 4359 e-posta: Yetkili Kifli: Mr. Osvaldo Pittameglio Firma, mobilya ithal etmek istiyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. Elektrik, gaz, buhar, s cak su ve enerji kaynaklar F RMA ADI: BIO TEC TEL: +7 (499) e-posta: Temsilcili i nden gönderilen bir yaz da, mevcut elektrik santralleri ve kazanlar gibi olmayan ve at k s yla çal flan buhar kazan inflaat yapan firman n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. URUGUAY F RMA ADI: Mr.Manuel Falque Armada TEL: +598 (94) e-posta: Yetkili Kifli: Mr.Manuel Falque Armada Firma, denizden faydalan larak alternatif enerji üretimi konusunda gelifltirdi i projesi üzerine Türk firmalar yla iflbirli i yapmak istedi ini bildiriyor. Söz konusu talep, T.C. Buenos Aires (Arjantin) Büyükelçili i Ticaret Müflavirli- imiz arac l yla iletilmifltir.

12 SGK dan ADASO ya Sosyal Güvenlik Haftas ziyareti Sosyal Güvenlik Kurumu Adana l Müdürü Bilal Canbolat, Sosyal Güvenlik Haftas kapsam nda Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç ziyaret ederek, sosyal güvenlik bilincinin art r lmas n hedeflediklerini söyledi. Sosyal güvenlik bilincinin art r lmas çal flmalar kapsam nda sigortal çal flt rmaya yönelik sivil toplum örgütleri ve iflyerlerini ziyaret ederek temennilerde bulunduklar n belirten Canbolat, ülkemizde en önemli sorunun kay t d fl istihdam oldu unu bildirdi. Kay t d fl istihdam ile ifl sa l ve güvenli inin birbirinden ayr flt r lamayaca n ifade eden Canbolat, Kay t d fl istihdam azald kça sosyal güvenlikte kaynak temininin et- kin, verimli ve sürdürülebilir olmas sa lanacak dedi. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç da, ziyaretten duydu u memnuniyeti dile getirdi, sosyal güvenli in çal flan ve çal flt ran aç s ndan önemine vurgu yapt. Kay t d fl istihdamdan en büyük zarar kay tl iflçi çal flt ran iflverenlerin gördü ünü, haks z rekabetle karfl karfl ya kald n belirten K vanç, bu konuda yürütülen çal flmalara destek vermeye haz r olduklar n ifade etti. Sosyal Güvenlik Kurumu l Müdürü Bilal Canbolat n ziyaretinde, Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Sayman Üyesi mam Gazali H rada ve Genel Sekreter Bora Kocaman haz r bulundu. Yefliloba sanayi bölgesindeki drenaj kanal n n slah için ilk ad m at ld Yefliloba daki sanayi siteleri bölgesinde DS ASK iflbirli iyle yap lacak TD8 Drenaj Kanal n n slah projesi kapsam nda ASK taraf ndan yap lacak yeni kanalizasyon, altyap ve ya mur suyu flebekelerinin yap m na baflland. Büyükdikili ve Küçükdikili deki sanayi siteleri ve tesisleri ile mahallelerin kanalizasyon ve altyap çal flmalar, yol seviyesinden afla daki tesisleri sel bask n ndan koruyacak 4 kilometrelik ya mur suyu ve kanalizasyon projesi çal flmalar için ortak temel atma töreni düzenlendi. Törende konuflan Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Metal Sanayi Sitesi'nin Adana ekonomisi ve ticareti için önemli bir merkez oldu unu, drenaj kanal n n slah yla önemli bir sorunun geride kalaca n söyledi. Sorunun çözümü için giriflimlerde bulunan ve srarl takipçisi olan Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç ile Yönetim Kurulu Üyesi sa Tuzcu ya teflekkür eden Sözlü, "Adana Metal Sanayi Sitesi kentin yüz ak d r diyerek flöyle konufltu: Burada üretilen makine aksamlar Adana'dan yap lan ihracat önemli ölçüde ASK Genel Müdürü Rahmi Pekar Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü problemi, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte son bulacak.td 8 Kanal 'n n Seyhan Belediye Baflkan Zeydan Karalar slah projesinin 16 milyon liral k keflif bedeli destekliyor. Buraya Adana maliyeti vard ve proje 5 ve ülke d fl ndan ifl yapmaya milyon 900 bin liraya gelen insanlar için, pis dere yap lacak. Küçükdikili olarak tabir edilen TD 8 ve Büyükdikili'deki Kanal çok olumsuz sanayi tesisleri ve görüntülere neden oluyor. mahallelerin Yay lan koku da son derece kanalizasyon ve altyap rahats z edicidir. llar n sorununu çözecek projenin keflif bedeli de 30 milyon lira ancak biz 10 milyon liraya hayata geçiriyoruz. Seyhan Belediye Baflkan Zeydan Karalar da, TD 8 Drenaj Kanal 'n n, y llard r Adana'n n bir ay b olarak göz önünde ASK Müdür Yard. Metal San. Sit. Bflk. Orta Ölçekli San. Sit. bulundu unu Yüksel Durna Cengiz Erdo an Bflk. Hac Özcan kaydederek, Adana'n n kaybedilmifl y llar n geri kazanmak için çal flmak gerekti ini söyledi ve Baflkan Sözlü ye teflekkür etti. ASK Genel Müdürü Rahmi Pekar, TD 8 Drenaj kanal n n slah çal flmalar n n ard ndan, Adanal lar n piknik yapabilece i, temiz bir alan haline gelece ini bildirdi. Genel Müdür Yard mc s Yüksel Durna ise, drenaj kanal n n slah yla ilgili projenin 11 ayda tamamlanmas n n öngörüldü ünü, ancak müteahhit firman n 6-7 ayda tamamlama sözü verdi ini kaydetti. Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Baflkan Hac Özcan ve Metal Sanayi Sitesi Baflkan Cengiz Erdo an, sanayi bölgesine önem ve hizmet verilmesinden dolay Baflkan Hüseyin Sözlü ye teflekkür etti. Törene, Metal Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren 11 kooperatifin yönetici ve üyeleri, muhtarlar ile vatandafllar kat ld.

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 01.01.201 23.0.2015 (//2015 tarihli ve 665 sayılı kanun) 10-9 /1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu 2.000 2.156 2.20 Az Tehlikeli 3.699 Tehlikeli 3.082 3.699.932 Çok Tehlikeli

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say :

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : Soru ve Cevap SORU 1 Unvan de iflen flirketimize ait tasdik ettirilen resmi defterlere yeni ünvanla devam edilip edilmeyece i, ara tasdikin yapt r lmas n n gerekip gerekmedi i, flirket vergi numaras n

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S DEN ZL SANAY ODASI Z YARET 4 MART 2011 / 11.00 stanbul Ticaret Odas Türkiye nin en büyük dünyan n ise be büyük odas ndan

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine mali ÇÖZÜM 165 F NANSAL K RALAMA fi RKETLER NE YAPILAN MAK NE -TEÇH ZAT TESL MLER NDE KATMA DE ER VERG S ST SNASI Hakk YILDIRIM * I. G R fi B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Genel Sekreterlik AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : Özel İzmir Amerikan Koleji İnönü Caddesi No: 476 Göztepe - İZMİR TELEFONLAR : 232 355 0 555 FAX : 232 355 0 411 http : www.aci.k12.tr

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı