Aile Psi. ve Eğt. Ataerkil aile Geniş aile Anaerkil aile Çekirdek aile Kent ailesi (B) D) E)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aile Psi. ve Eğt. Ataerkil aile Geniş aile Anaerkil aile Çekirdek aile Kent ailesi (B) D) E)"

Transkript

1 Aile Psi. ve Eğt. Aile Psi. ve Eğt. 1. Aşağıdakilerden hangisi kimlikle ilgili hastalık olarak tanımlanmaması gereken bir durumdur? A) Kimlik bocalaması B) Transseksüalizm ( Kimlik bunalımı Ters kimlik E) Çoğul kimlik 2. Aşağıdakilerden hangisi bağlanma kuramı içinde yer almayan bir ifadedir? A) Bağlanma, bebeğin annenin yakınlığını arama, ondan ayrılmaya tepki gösterme davranışı ile kendini gösterir B) Stres durumlarında belirginleşir Yaşam boyu tüm ilişkileri etkiler ( Değişkenliği olan duygusal bir bağdır E) Toplumsallaşmayı sağlar 6. Gelir, gider ve mülkiyetin ortaklaşa olduğu, aynı ev ve sofranın paylaşıldığı, büyük ölçüde ataerkil otoriteye ve baba soyuna dayalı olarak tanımlanan aile aşağıdakilerden hangisidir? A) (B) E) Ataerkil aile Geniş aile Anaerkil aile Çekirdek aile Kent ailesi 7. Aile içi iletişimde hangisi olumsuz bir iletişim biçimidir? A) Eleştirmek B) Her üyenin düşüncelerini iletmesini sağlamak Empati kurmak ( Yargılamak E) Övgüyü kullanmak 3. Aşağıda sıralananlardan hangisi ergenlikteki ayrılmabireyselleşme için uygun olmayan bir ifadedir? A) Ergenlik "ikinci bireyleşme" ve kimlik kazanma dönemidir B) İçselleştirilmiş anne-baba tasarımlarından ayrılmak ergeni coşkulu ve kendine güvenli kılar İç nesnelerini kaybettiğinde ergen depresyon yaşar ( Anne-babayı içselleştirme bu dönemin en önemli özelliğidir E) Yeniden yakınlaşma krizi ergen için kaygılı bir süreçtir 4. Uyumlu bir evlilik ilişkisi için geçerli olmayan tanım aşağıdakilerden hangisidir? A) Eşler arasında arasında açık ve güvenilir ilişki, etkili iletişim, destek ve onayın olması B) Problemlere birlikte göğüs germe, kriz durumlarını aşabilme ( Dış iletişime kapalı olma Farklılıkları tartışabilme E) Yakınlık, kızgınlık ve cinsellikle ilgili duyguları doğal biçimde yaşayabilme 5. Aile içinde yetkilerin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir? A) İhtiyaç karşılayan üyenin yetki gücü fazladır B) Yetki gücüne sahip birey, diğer üyelerin davranışını değiştirme gücüne sahiptir Kültürel ve toplumsal değerler rol ve yetkilerin dağıtılmasında önem taşır. Yaş ve cinsiyete dayalı roller ağırlıklı olarak toplumsal değerlerden beslenir (E) Toplumun verdiği rollerin aile içinde uygulanması çatışmaya yol açar 8. Titiz bir annenin oldukça dağınık çocukları olması hangi iletişim örüntüsüne örnektir? (A) Tamamlayıcı iletişim B) Paralel iletişim Simetrik iletişim Sözel olmayan iletişim E) İşlevsel iletişim 9. Bir başkasının duyguları, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek hangi terimin karşılığıdır? A) Özveri B) Sempati ( Empati İletişim E) Dışavurum 10. Aşağıdakilerden hangisi " Uluslararası Çalışma Örgütünün " kısaltılmasıdır? (A) İLO B) TÜBAKKOM ÇATOM CEDAW E) KSSGM 11. İletişim için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? A) Hiçbir davranış ve iletinin "gerçek", "esas" anlamı yoktur. Bu anlam özneldir (B) Sözel ifadeler, sözel olmayan ifadelerden daha güçlüdür Her iletişimde geribildirim unsuru vardır. Paralel ilişki örüntüsünde kişiler yerine göre tamamlayıcı davranır E) Simetrik iletişim çatışmalara neden olur. Sayfa-1

2 Aile Psi. ve Eğt. 12. Eşinin ihtiyaçlarını karşılamayan ya da karşılaması için para vermeyen bir erkeğin, bu davranışı aşağıdaki şiddet türlerinden hangisini kapsar? A) Psikolojik B) Fiziksel ( Ekonomik Cinsel E) Sözel 13. Hangisi ölümcül ya da kronik hastalıklara karşı bireylerin ve aile üyelerinin gösterdiği duygusal tepkilerden değildir? A) (B) E) Şok ve inkar Yansıtma Kızgınlık ve öfke Kendini suçlu hissetme Pazarlık 18. İnsan tutum ve davranışlarında doğruyu yanlıştan ayırmaya fırsat tanımayacak kadar hızlı değişim ve dönüşümü yapılandırarak toplumsal ilişkileri derinden etkileyen zaman dilimi hangisini tanımlar? A) Modern çağ (B) Bilgi çağı Kentleşme Postmodernleşme E) Küreselleşme 19. Aşağıdakilerden hangisi kadın haklarına yönelik talepler içerisinde değerlendirilemez. (A) Kadınlara öncelik tanınması B) Siyasi katılıma yöneliş Hukuki talepler Eğitimden daha fazla yararlanmak E) Çalışma hayatına dair düzenlemeler 14. Hangisi orta yaş krizi için geçerli bir durum değildir? A) Sorumlulukların ve stres yükünün artması, enerjinin ve kalan zamanın azalmasıyla tükenme B) İşte, meslekte, toplumsal statüde en yüksek noktaya çıkılmış olmasına karşın doyumsuzluk hissetme Kimlik sorunlarının yeniden alevlenmesi ( Ölüm kaygısının belirginleşmesi E) Yaşam öyküsünü anlamlı bulmayıp, yeniden bir öykü yazmaya girişme 15. Çocuk yetiştirmede uygun olmayan tutum aşağıdakilerden hangisidir? A) Ailenin aşırı sevgi vermesi B) Sıkı eğitim Aşırı disiplin Gevşek disiplin 20. Çocuğun travmaya verdiği yanıtta aşağıdakilerden hangisi belirleyici özellik taşır? I.Çocuğun gelişimsel düzeyi II.Travmatik olayın şiddeti ve süregenliği III.Sosyal destek ağlarının işlerliği A) Yalnızca I B) Yalnızca II Yalnızca III I ve II (E) I, II, III 16. Geç ergenlik döneminde başlama olasılığı olmayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) Şizofreni B) Obsesif Kompulsif Bozukluk Kimlik bocalaması ( Otizm E) Madde bağımlılığı 17. Hangisi eşlerin çatışmayı olumlu ele alma tarzlarından biri değildir? A) Uzlaşma, işbirliği B) Bütünleyici çözüm arama ( Geçmişe dönük olma d)sorunu yeniden tanımlama E) Çözümü engelleyen durumu ortadan kaldırma Sayfa-2

3 İnsan Kay. ve Yön. İnsan Kay. ve Yön. 1. Aşağıdakilerden hangisi, 1990'dan bu yana İKY için kullanılan kavramdır? A) Personel yönetimi B) İşgücü İnsan gücü Personel (E) Entellektüel sermaye 2. Örgütsel bağlılık için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) B) İnsan odaklı yönetim anlayışının önemli bir parçasıdır Organizasyonun amaç ve değerlerine kuvvetli bir inanç ve kabullenme vardır Organizasyon yararına çaba harcamada gönüllülük Organizasyonla birlikte olmaya güçlü bir niyet ve istek 3. Aşağıdakilerden hangisi, bir işin kaybedilme olasılığı olarak tanımlanan kavramdır? A) İş riski B) İş tatmini ( İş güvencesi İş gerekleri E) İş gücü kaybı 4. Personel sağlamada yararlanılan iş duyuruları ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? (A) Çok fazla nitelik gerektiren işlerde ülke çapında çok okunan gazete ve dergilere ilan vermek gereksizdir. B) Çok fazla nitelik gerektirmeyen işlerde yerel gazetelere ilan vermek yeterlidir. Düz işçi için, özellikle işsizliğin yaşandığı zamanlarda şirket kapısına "eleman aranıyor" ilanı bile yeterlidir. Kurumdaki eleman ihtiyaçları, mümkün olduğunca tek duyuru halinde bir araya getirilmelidir. E) En yaygın duyuru aracı belirlenmelidir. Hedef kitle duyuruya kolayca ulaşabilmelidir. 5. Kişinin yapacağı işe ve bu iş için sahip olduğu potansiyel özelliklere göre, bireysel olarak analiz edilmesi ve yaptığı işi başarma derecesinin belirlenmesine ne ad verilir? A) Bireysel başarı B) Başarı potansiyeli Başarı performansı ( Performans değerleme E) Performans analizi 6. İşgörenlerde başarıyı belirleyen, seçili davranışlarına göre analiz etmede kullanılan bir başarı değerleme ölçeğidir. İşgörenler arası karşılaştırma yapmak ve işgörenlerin terfi veya ücret politikalarının düzenleme çalışmalarından çok, başarı geliştirmeye dönük bilgi oluşturma analizlerinde yararlanılabilecek yöntemlerdendir. Bu açıklamalar hangi ölçeği anlatmaktadır? (A) Davranış değerleme ölçeği B) Listeleme yöntemi Kontrol listesi yöntemi Derecelendirme tekniği E) Grafik değerleme ölçeği 7. Bu yöntemin çalışanlar açısından hedefi, işgörenlerin işlerinde kolaylık sağlamak veya istenen sonuçlara ulaşmalarına olanak vermek için bireysel olarak cesaretlendirilmeleridir. Bu yöntemde örgütsel amaçlar ve bireysel amaçlar bir arada düşünülür ve örgütsel amaçlar bireysel amaçlar haline getirilir. Bu açıklamalar aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır? A) Kritik olay yöntemi B) Dağılım yöntemi ( Amaçlara göre yaklaşım Değerleme merkezi tekniği E) Listeleme yöntemi 8. Davranış değerleme ölçeği ile yönetici veya işgörenin özellikle altı temel başarı dilimi kolayca ölçülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, söz konusu altı temel başarı diliminde yer alan davranışlardan birisi değildir? A) Politikayı kolay kavrama B) Uyumluluk ( Eğitimi geliştirme İş geliştirme E) Kişilerarası ilişki 9. Görüşme yapanın fazla olmasına karşılık adayın tek olması durumu şeklinde olan görüşmeye ne ad verilir? (A) Bireysel görüşme B) Baskıcı görüşme Yoğunlaştırılmış görüşme Serbest görüşme E) Planlı görüşme 10. Aşağıdakilerden hangisi, "iş ile işin tamamlanması için verilen süre arasındaki dengesizliği" ifade eden kavramdır? (A) Niceliksel iş yükü B) Niteliksel iş yükü İş güvencesi İş gerekleri E) İş gücü dengesizliği Sayfa-3

4 İnsan Kay. ve Yön. 11. Aşağıdakilerden hangisi, iş analizi yöntemlerinden birisi değildir? A) Anket yöntemi B) Gözlem yöntemi Görüşme yöntemi ( Konuşma yöntemi E) Karma yöntem 12. "İki elin birlikte kullanılması, kolların simetrik şekilde çalıştırılması, göz hareketleri için normal mesafe ayrılması, işin doğal ritme uygun şekilde düzenlenmesi gibi hareket ekonomisi ilkelerini iş yaşamına kazandıran bilimsel işlemler dizisi"ne ne ad verilir? (A) Hareket Etüdü B) Zaman Etüdü İş Etüdü İş Zenginleştirme E) İşte uzmanlaşma 13. Örgütlerde "personelin niteliklerini ayrıntılı olarak gösteren listelere" ne ad verilir? A) İş bildirimleri (B) Beceri envanteri Kayıt listeleri Sicil dosyası E) Personel bülteni 14. Ülkemizde "Türkiye İş Kurumu"nun kurulması ile birlikte özel iş bulma kurumlarının faaliyetlerine de izin verilmiş bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi, bu tür özel kurumlara verilen genel addır? (A) Özel istihdam büroları B) Özel iş kurumları Özel irtibat büroları Özel iş organizasyonları E) Mesleki kuruluşlar 15. Aşağıdakilerden hangisi, "işgörenin geçmiş başarılarına dayalı değerleme teknikleri"nden birisi değildir? A) Grafik değerleme ölçeği B) Grafik değerleme tekniği ( Davranış değerleme ölçeği Derecelendirme tekniği E) İş Boyutu Ölçeği 17. "Yapılan işin miktarı, niteliği ve verimi göz önüne alınmaksızın sadece işletmenin tespit ettiği belirli zaman standartlarına göre işgörene ücret verilmesi temeline dayanan" ücret sistemi hangisidir? A) Akord ücret sistemi B) Temel ücret sistemi Parça başına ücret sistemi Götürü ücret sistemi (E) Zamana göre ücret sistemi 18. "Bu tür ücret sisteminde öncelikle normal bir işçinin belirli bir süre içinde ne kadar parça üreteceği hesaplanır. Böylece normal bir işgörenin belirli sürede çıkarabileceği standart parça sayısı ortaya çıkarılır. Bu standartlara erişebilen ya da üstüne çıkan işgörenlere yüksek, diğerlerine düşük ücret tarifesi uygulanır." Bu açıklamalar iş verimine göre ödenen ücret sistemlerinden hangisini anlatmaktadır? A) Merrick sistemi B) Gantt sistemi ( Taylor sistemi Priestman sistemi E) Emerson sistemi 19. Aşağıdakilerden hangisi, "astın verdiği rapor ve tepkiler" den oluşan bilgileri üste verme aracı olan iletişim biçimidir? (A) Aşağıdan yukarıya doğru iletişim B) Yukarıdan aşağıya doğru iletişim Yatay iletişim Çapraz iletişim E) Doğal iletişim 20. "Hem yöneticiler hem de yönetici olmayanların eğitiminde kullanılan bu yöntem; gerçek iş koşullarının benzeri, eğitilenlere sağlanarak uygulanan bir yöntemdir. Aslında bu yöntem işletme oyunları yönteminin sanal ortamda uygulanmasını içermektedir." Bu açıklamalar aşağıdaki hizmet içi eğitimlerden hangisini anlatmaktadır? (A) Simülasyon B) T Eğitim Coaching (yönlendirme)eğitimi Duyarlılık eğitimi E) Elektronik ortamda eğitim 16. Aşağıdakilerden hangisi, "ekonomik açıdan ücretin tanımını vermektedir? A) Ücret; maliyetleri etkileyen bir unsurdur (B) Ücret; emeğin fiyatıdır Ücret; çift taraflı bir akittir Ücret; maliyetleri etkileyen unsurlardan birisidir E) Ücret; işverenin kasasından çıkan paradır Sayfa-4

5 Öğr. Mes. Bil. Öğr. Mes. Bil. 1. "Eğitimde Hedefler Belirlenirken Felsefeden Yararlanılır " Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefe ile ilgili değildir? A) Aday hedeflere yenilerini ekleme B) Hedeflerin iç ve dış tutarlılığını ortaya koyma Temel sayıtlıları açığa vurma ( Hedeflerin öğrencilere uygun olup olmadığını belirleme E) Hedefleri önem sırasına koyma 2. Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarının işlevlerinden biri değildir? A) (B) E) Toplumsallaşmaya katkıda bulunmak Ekonomiye katkıda bulunmak Toplumun kültürel mirasını aktarmak Var olan siyasal düzeni korumak Seçme ve yöneltme işlevini yerine getirmek 3. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde genel ilkelerden biri değildir? A) Açık amaç ilkesi B) Bireysel farklılık ilkesi ( Zorunluluk ilkesi Sıra ilkesi E) Sonuçların doğruluğu ilkesi 4. Eğitim sosyolojisinin en önemli fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Ders konularının tespiti (B) Bireyin toplum ile uyumunu sağlamak Öğretim süresinin belirlenmesi Öğretim durumlarının belirlenmesi E) Değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi 5. Aşağıdaki özelliklerden hangisi eğitimin toplumsal fonksiyonlarından biri değildir? A) Bireylerin sosyalleşmelerini sağlama B) Kültürel mirasın gelişmesini sağlama ( Siyasal yapıya uygun vatandaş yetiştirme Toplum kültürünü geliştirme E) Kültürel değerleri gelecek kuşaklara aktarma 6. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimini etkileyen içsel etmenlerden biridir? A) Kültürlülük (B) Gerginlik Ahlakilik Zenginlik E) Fakirlik 7. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin mesleki özelliklerinden birisidir? A) Öğrenme faaliyetlerini planlamak B) Öğretim faaliyetlerini planlamak Eğitim yöneticiliği yapmak Rehberlik görevi yapmak 8. I- Eğitim öğretime katkı sağlama işlevi görür II- Her yaş döneminde yapılabilir III- Belli bir mekanı olmayabilir IV- Her kesime açıktır Yukarıda sıralanan bilgiler, Aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? A) Üniversitede verilen eğitim B) Liselerde verilen eğitim İlköğretimde verilen eğitim Okul öncesinde verilen eğitim (E) Kurslarda verilen eğitim 9. Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu öğrenme becerilerinden biri değildir? A) Bilgi ve iletişim teknolojileri becerileri B) Araştırma becerileri Çoklu yollarla öğrenebilme becerileri ( Tüm sporları yapabilme becerileri E) Bilgiyi toplama ve kullanma becerileri 10. Bir öğretmenin görevini icra ederken ihtiyaç duyduğu Tarih, Coğrafya, Matematik, Edebiyat vb. gibi derslere ait özellikler öğretmenlerin hangi yeterlik alanı ile ilgilidir? (A) Alan Bilgisi B) E) Meslek Bilgisi Kişisel Özellikler Genel Kültür Hepsi 11. Sayısal verileri görselleştirerek verilerin karşılaştırılmasını ve veriler arasındaki ilişkilerin kavranmasını kolaylaştırmak için kullanılan eğitim materyali aşağıdakilerden hangisidir? (A) Grafik B) Harita Kroki Tablo E) Şerit Sayfa-5

6 Öğr. Mes. Bil. 12. I- Temizlik II- Beslenme III- Giyinme IV- Uyku, dinlenme, ruhsal dinlenme V- Boş zamanları değerlendirme Yukarıda sıralanan etkinlikler temel sağlık hizmetlerinin hangisinin konusuna girmektedir? (A) Kişisel hijyen eğitimi B) Çevre sağlığı (sanitasyon) eğitimi Ana ve çocuk sağlığı eğitimi Aile planlaması eğitimi E) İlkyardım eğitimi 13. "Bilgisayar bir bakıma öğrenciye özel ders veren bir öğretmenin rolünü üstlenmiş durumdadır. Bir konu ile ilgili olgu, yöntem, kavram, ilke, genelleme ve kanunların bilgisayardan öğrenilmesi hedeflenmektedir". Yukarıda tanımlanan bilgisayar destekli öğretim yazılımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğretim Amaçlı Oyun Yazılımları B) Sorun Çözme Yazılımları ( Birebir Öğretim Yazılımları Benzetim Yazılımları E) Alıştırma ve Tekrar Yazılımları 14. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarların eğitimde kullanılmasının yararlarından biri değildir? A) Öğrencilerde özgüven sağlar B) Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılar Başarısız öğrencilere yardım eder ( Her düzeyde eğitim için uygundur E) Hızlı dönüt verir 15. Öğrencilerin, iletişim kurma, beraber çalışma kapasitelerini arttırmaya dayalı her grup üyesinin diğerine yardımcı olmasını ve sorumluluğun paylaşılmasını sağlayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Sarmal B) Tematik Oluşturmacı Geleneksel (E) İşbirlikli 17. Aşağıdakilerden hangisi Tam öğrenme modelinde öğretim hizmetinin öğelerinden biri değildir? A) İpuçları (İşaretler) B) Pekiştirme ( Tutum Katılma E) Dönüt ve Düzeltme 18. "Farklı ortamlarda bulunan öğrenci ve öğretmenlerin, öğrenme-öğretme faaliyetlerini iletişim teknolojileri ve posta hizmetleri ile gerçekleştirdikleri bir eğitim sistemi" olarak tanımlanan eğitim uygulamasını aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tanımlar? A) İnternet Temelli Eğitim B) Telekonferanslı Eğitim ( Uzaktan Eğitim İnternet Destekli Eğitim E) Bilgisayarlı Eğitim 19. a. "Bu sınava giren adaylardan sadece ilk 5 kişi başarılı sayılacaktır b. Başarılı olabilmenin ölçütü 100 üzerinden en az 60 almaktır c. Ali bu sınavdan 80 almış ve başarılı olmuştur Bu sınavda kullanılan ölçme türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğrudan ölçme B) Bireysel ölçme Performans ölçme Kültürel ölçme (E) Dolaylı ölçme 20. a. "Bu sınava giren adaylardan sadece ilk 5 kişi başarılı sayılacaktır b. Başarılı olabilmenin ölçütü 100 üzerinden en az 60 almaktır c. Ali bu sınavdan 80 almış ve başarılı olmuştur Yukarıdaki maddelere göre "Değerlendirme" etkinliğini belirten kavram / sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) İlk beş kişi B) ( Ali başarılı olmuştur E) "Sözcükleri yazılı ve sözlü olarak etkili biçimde kullanma, dilin temel işlevlerini kullanma, okuma-yazma, konuşma ve dinleme becerilerini kapsar". Yukarıda belirtilen zeka alanını aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tanımlar? A) Matematiksel / Mantıksal Zeka (B) Sözel / Dilsel Zeka Görsel / Uzamsal Zeka Öze Dönük Zeka E) Doğa Zekası Sayfa-6

7 Trafik ve İlk Yardım Trafik ve İlk Yardım 1. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında yükümlülükleri olan kişi ya da kişilerdir? A) Polis B) 112 görevlileri Akaryakıt istasyonları Olay yerinden geçenler 2. Aşağıdaki davranışlardan hangisi asli kusur sayılmaz? (A) Emniyet kemeri takmama B) Geçme yasağı olan yerlerden geçme Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma Şeride tecavüz etme E) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme 3. Aşağıdakilerden hangisi soğuk acillerde uygulanmaması gereken davranıştır? A) Etkilenen kısmın tekrar donması ya da donun çözülmesinden kaçının B) Hastayı soğuk ortamdan sıcak ortama alın ( Donan kısma masaj yapın C derecedeki suda donmayı çözmeye çalışın, cilt normal rengine dönene kadar veya ürperme oluşana kadar suda tutun E) Sıcak tutacak şekilde sarın, sarmalayın, 4. Hipotermi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Vücut ısısı 35 C altındadır. (B) Önce Kan basıncı, solunum hızı, kalp atım hızı yavaşlar, sonra artar Damarlarda vazokonstriksiyon gelişir Titreme hipoterminin ilk ve en sık görülen bulgusudur. E) Glukoz tükenene ve ısı 32 C olana kadar kişi titrer 5. 6 yaşındaki bir Hususi otomobilin muayenesi ne sıklıkla yapılmalıdır? A) Yılda bir. (B) İki yılda bir. Üç yılda bir. Dört yılda bir. E) Beş yılda bir. 6. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmelerde uygulanacak uygun ilk yardım girişimlerinden değildir? A) Asit veya bazik madde içeren sıvılar içilmişse birey kusturulmamalıdır. B) Eğer zehrin alınması üzerinden 30 dakika geçmiş ise hasta kusturulmaz. Zehir Danışma Merkezi ile iletişim kurun Zehirli madde elle temas etmiş ise eli sabunlu su ile yıkayın (E) Hastayı ısıtın 7. Yılan sokmasında aşağıdakilerden hangisinin uygulanması uygun değildir? A) Zehrin yayılımını önlemek için hastanın immobilizasyonunu sağla B) Mümkünse yılanın cinsini belirleyin ( Transport gecikecek ise ısırık yerini emerek zehrin yayılmasına engel olun Gerekirse elastik bandaj uygulayın E) Sabunlu su ile yara yerini temizleyin 8. Karbonmonoksit zehirlenmesinde aşağıdaki girişimlerden hangisi/leri yapılmalıdır? A) Hasta temiz havaya çıkarılır ya da cam ve kapı açılarak ortam havalandırılır B) Yaşamsal belirtiler değerlendirilir Kişi yarı oturur pozisyonda tutulur Solunumu korumak için maske veya ıslak bez kullanılır 9. E sınıfı sürücü belgesine sahip bir kişi aşağıdaki araçların hangisini kullanma yetkisine sahip değildir? (A) Motosiklet B) Otomobil, Kamyon Lastik tekerlekli traktör E) Minibüs veya kamyonet 10. Sürücü belgeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) F sınıfı sürücü belgesinde asgari 17 yaş sınırı vardır B) B sınıfı sürücü belgesinde asgari 18 yaş sınırı vardır K sınıfı sürücü belgeleri 6 ay geçerlidir ( En az okur yazar olma şartı gerekmektedir E) Sağlık durumu sağlık raporu ile belgelendirilmelidir 11. Sadece şiddetli ağrıya yanıt veren hastanın bilinç durumu aşağıdakilerden hangisidir? A) Laterji (B) Stupor Senkop Koma E) Konfüzyon 12. Aşağıdakilerden hangisi bilinci kapalı kişiye yapılacak girişimlerdendir? A) Hastayı yana yatırınız B) Giysilerinin boyun, göğüs ve bel kısımlarını gevşetiniz Battaniyeye sarınız, sıcak uygulama yapmayınız Yiyecek ve sulu şeyler vermeyiniz Sayfa-7

8 Trafik ve İlk Yardım 13. Aşağıdakilerden hangisi bayılma durumunda yapılacak girişimlerden değildir? A) kapalı ortamdaysa açık havaya çıkarılır B) Düşme sırasında oluşabilecek kafa travması kontrol edilir ( Şekerli sıvılar verilir Kişinin şuuru yerine geldiğinde aniden ayağa kaldırılmaz E) Sırt üstü yatırılarak ayakları yükseğe kaldırılır 18. Yolcu indirip bindirmek, yük yüklemek veya boşaltmak ya da beklemek amacı ile araçların kısa süreler içinde durdurulmasına ne ad verilir? A) Park etme B) Durma Kontrollü Geçiş Sollama (E) Duraklama 14. Aşağıdakilerden hangisi hiperglisemi belirtisi değildir? (A) Terli-ıslak cilt B) Derin ve hızlı solunum Aşırı su içme ağız ve idrarda aseton kokusu E) Karın ağrısı, kuru cilt, bilinç değişikliği ve bulantı-kusma 15. Alkollü araç kullanımı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ticari ya da resmi araç sürücüleri alkollü araç süremezler B) Şahsi araç sürücülerinde kandaki alkol miktarı 0.50 promilin üstünde olanlar araç kullanamazlar. Alkollü araç kullananlar, geriye doğru 5 yıl içinde birinci defada 6 ay, ikinci defada 2 yıl süre ile sürücü belgeleri elinden alınır. ( 3 defa alkollü iken araç kullanan kişinin ömür boyu ehliyetine el konulur E) Alkollü olarak ölümlü ya da yaralamalı trafik kazasına neden olunması halinde ağır kusurun varlığı kabul edilir. 19. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır? A) Ambulans B) İtfaiye Trafik polisi Zabıta araçları 20. Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine ne denir? A) Ulaşım B) Taşıma Karayolu hareketleri ( Trafik E) Karayolu yoğunluğu 16. Hız kuralları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Tüm araçların şehirlerarası karayollarında 120 km/s, otoyollarda 150 km/s hızı geçmesi yasaktır (B) Şahsi araç sürücülerinde kandaki alkol miktarı 0.50 promilin üstünde olanlar araç kullanamazlar. İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının otomobiller için hız sınırını 40 km/s artırmaya yetkilidir. 3 defa alkollü iken araç kullanan kişinin ömür boyu ehliyetine el konulur E) Hepsi 17. Trafik kuralları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan yollarda öndeki aracı geçmek yasaktır B) Takip mesafesi kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre olmalıdır ( Otomobil minibüse geçiş hakkı vermek zorundadır Belirlenen hız sınırlarının çok altında ve trafiğin akışına engel olacak şekilde araç sürmek yasaktır E) Dönel kavşağa gelen sürücüler, dönel kavşak içindeki araçlara yol vermek zorundadır Sayfa-8

9 Yurt. ve Çev. Bil. Yurt. ve Çev. Bil. 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Kaba Doğum = Canlı Doğan Çocuk Sayısı / Yıl Ortası Nüfus (B) Nüfus Eşitliği = Doğum ve Göç ( + ) / Ölüm ve Göç ( - ) Nüfus Artışı = Doğum ve Göç ( + ) > Ölüm ve Göç ( - ) Doğal Nüfus Artışı = Kaba Doğum - Kaba Ölüm E) Nüfus Azalması = Doğum ve Göç ( + ) < Ölüm ve Göç ( - ) 2. I. Sosyal bunalımlar ve sosyal patlamaların artması II. Suç işleme oranı ve tüketici toplum olma eğiliminin artması III. Sosyal ilişkiler sistemindeki bozulmaların artması IV. Yetersiz beslenme ve salgın hastalıkların artması V. Makineleşme ile seri üretimin ve sermaye birikiminin artması Yukarıda verilen bilgilerden hangisi I. Sanayi Devrimi Dönemi'ne ait özelliklerden biridir? A) III B) II ( V I E) IV 3. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi devleti diğer örgütlerden ayıran özelliklerden biridir? A) Demokrasiyle yönetilmesi (B) Vatandaşların zorunlu olarak üye olması Parlamentoya sahip olması Örgütlü olması E) Bütçesinin olması 4. Sürekli tarafsız devlet için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Silahlı kuvvetleri olmayan devlettir B) Savaşması yasak olan devlettir Güçsüz devlettir Başka bir ülkeye bağlı devlettir (E) Siyasal savunma halinde savaşma yetkisi olan devlettir 5. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin özelliklerinden biridir? (A) Kendi yaptığı kurallarla bağlı olan devlettir B) Yasaları olan devlettir Yasaları yetkili organlarca yapılan devlettir Yargı organları olan devlettir E) Hiçbiri 6. Devletin kaynağının ekonomik çıkar çatışmalarında olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? (A) Marksist Görüş B) Liberalist Görüş Kapitalist Görüş Demokratik Görüş E) Hiçbiri 7. Örf-adet kurallarına ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Davranışın taşıdığı anlam ve içeriği konusunda toplumda tam bir inanç birliği olmalıdır B) Davranış kendi içinde tutarlı ve akla uygun olmalıdır ( Hukuk kuralları örf - adet kurallarına aykırı olmamalıdır Uzun süredir uygulanmış olması ve süreklilik içermesi gerekir E) Davranış kalıplarına uyulmasının zorunluluğu konusunda toplumun üyeleri arasında ortak bir inanç olmalıdır 8. Eski Yunan'da toplumsal yaşamda devleti en üst düzeyde gören ve devlete karşı vatandaşın hiçbir hakkı bulunmadığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A) Sokrates B) E. Durkheim ( Aristotales J.J. Rousseau E) K. Marks 9. Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanarak TBMM'ye sunulan kanun teklifine ne denir? A) Kanun Hazırlığı B) Kanun Teklifi ( Kanun tasarısı Kanunlaştırma E) Kanun sunma 10. Kitle partilerini kadro partilerinden ayıran en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Geniş kitlelere hitap etmeleri B) Finansmanın üyelerden karşılanması Parti disiplininin zayıf olması ( Parti disiplininin güçlü olması E) Hiçbiri 11. Aşağıdakilerden hangisi seçimin demokratik ilkelerinden biri değildir? A) Eşitlik ilkesi B) Genellik ilkesi ( Denklik ilkesi Gizlilik ilkesi E) Bireysellik ilkesi 12. Belirli oranlarda çoğunluk sistemi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Seçimlerin kalitesini artırmak B) Yarışma duygusunu güçlendirmek Demokrasinin sağlıklı işlemesini sağlamak ( Seçimlerin meşruluğunu artırmak E) Hiçbiri Sayfa-9

10 Yurt. ve Çev. Bil. 13. I. Az sayıda üyeden oluşur II. Üye olmak için önceki üyelerin önerisi gerekmektedir III. Çalışmaları mevsimliktir Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki siyasi parti ile ilişkili hangi örgüte ait özelliklerdir? A) Kitle partileri B) Sosyalist partiler Kominist partiler Faşist partiler (E) Kadro partileri 14. I. Üye sayısı önemli partilerdir. II. Siyasal faaliyetleri kesintisiz tüm yıl sürmektedir. III. Finansman kaynağı üye aidatlarıdır. Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki siyasi parti ile ilişkili hangi örgüte ait özelliklerdir? (A) Kitle partileri B) Sosyalist partiler Kominist partiler Faşist partiler E) Kadro partileri 15. Demokratik rejimlerde iktidarı kullanan organlar yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç'e ayrılırlar. Bu ayrıma verilen ad aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Yönetim biçimi B) Yönetim şekli Kuvvetler birliği ( Kuvvetler ayrılığı E) Yönetimin temel prensipleri 18. TBMM'nin ara seçimle ilgili temel kurallardan hangisi yanlış olarak verilmiştir? A) Genel seçimden 30 ay geçmedikçe ara seçim yapılamaz (B) Her seçim döneminde en fazla iki ara seçim yapılabilir Genel seçimlere bir yıl kala ara seçim yapılamaz Milletvekili sayısının %5'i oranında boşalma olursa ara seçim yapılır E) Bir seçim bölgesinin mecliste temsilcisi kalmaz ise ara seçim yapılır 19. TBMM üyelerinin "Yasama sorumsuzluğundan" yararlanabilmeleri için gerekli koşullardan hangisi yanlış olarak verilmiştir? (A) Eylemin milletvekili iken işlenmiş olması yeterlidir B) Eylem söz, düşünce veya fikir açıklanması şeklinde olmalıdır Sorumsuzluk hali süreklidir Milletvekilliği sona erdikten sonrada aynı konuda soruşturma yapılamaz E) Dışarıdan seçilen bakanlarda bu haktan yararlanırlar 20. Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğinin düşme nedenlerinden biri değildir? A) Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev ya da hizmeti sürdürmekte ısrar etme B) Devamsızlık Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olma Milletvekilinin kesin hüküm giymesi (E) Seçimlerin yenilenmesi 16. Yasama ve yürütme kuvvetlerinin yasama organında birleştiği hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Parlamenter hükümet sistemi B) Demokratik hükümet sistemi Sosyalist sistem ( Meclis hükümeti sistemi E) Monarşik sistem 17. " vatandaşları arasında ayırım yapmaksızın onların insan onuruna yaraşır bir ortamda yaşamalarını sürdürmeleri için gerekli ekonomik, sosyal ortamı oluşturacak yasal ve kurumsal düzenlemeleri gerçekleştiren/gerçekleştirmeye çaba gösteren devlettir." Bu tanım 1961 ve 1982 Anayasalarında Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerinden hangisinin tanımını içermektedir? A) (B) E) Laik devlet ilkesi Sosyal hukuk devleti İlkesi Demokratik devlet İlkesi İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesi Sayfa-10

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAVI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAVI 2013HLT23-2 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ UZKTN EĞİTİM UYGULM VE RŞTIRM MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSNS TMMLM PROGRMI BÜTÜNLEME SINVI 27 Temmuz 2013, Cumartesi, Saat:14. 00 II. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO. SLON NO. SIR

Detaylı

Avrupa'da Eğitim ve Öğretim Sistemlerinin Yapısı

Avrupa'da Eğitim ve Öğretim Sistemlerinin Yapısı Avrupa'da Eğitim ve Öğretim Sistemlerinin Yapısı Türkiye Basım 2009/10 European Commission AVRUPA EĞİTİM VE YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN YAPISI TÜRKİYE 2009/10 Hazırlayanlar Eurydice Türkiye Birimi Destek

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 PROGRAM GELİŞTİRME Program Geliştirme ile ilgili toplam 5 soru geldiği, bunların; eğitimde

Detaylı

DEMOKRASİ ve İNSAN HAKLARI

DEMOKRASİ ve İNSAN HAKLARI ORTAÖĞRETİM DEMOKRASİ ve İNSAN HAKLARI Yrd. Doç. Dr. Şevki IŞIKLI Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 30.05.2014 tarih ve 39 sayılı kurul kararı ile 2014-2015 öğretim yılından itibaren 5

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME Giriş İşbu Sözleşme ye Taraf Olan Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı'nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları

Detaylı

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME Giriş ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İşbu Sözleşme ye Taraf Olan Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları

Detaylı

Hazırlayan Doç.Dr.Kürşat KARACABEY GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2009-2011 GAZİANTEP

Hazırlayan Doç.Dr.Kürşat KARACABEY GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2009-2011 GAZİANTEP GAZİANTEP KENT KONSEYİ SPOR ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Hazırlayan Doç.Dr.Kürşat KARACABEY GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2009-2011 GAZİANTEP GİRİŞ Spor, evrensel kültürün bir parçası,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR İŞ HAYATINDA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR İŞ HAYATINDA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR İŞ HAYATINDA İLETİŞİM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM İçerik Yönetim Örgüt ve Örgüt Kültürü Stratejik Yönetim Yöneticilik Kütüphaneler ve Yönetim Halk Kütüphaneleri ve Yönetim (Bütçe, Derme, Bina, Personel, Kullanıcı, Eğitim)

Detaylı

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2 TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2 Dr. Naci ÖNSAL TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Bartu ya TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bayındır Sokak No.

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANKARA GARNİZONU NDA KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI NA BAĞLI BİRİMLERİN DEPOLAMA, DAĞITIM VE MUTFAK İŞLEMLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNE GEÇİŞLE İLGİLİ SORUNLARI

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZEL BİR MOBİLYA FABRİKASINDA ÇALIŞAN PERSONEL

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 İşletme Yönetimi-1 Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İşletmecilik eğitimi günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline

Detaylı

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ Yrd.Doç.Dr.Ahmet Ferda ÇAKMAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı Sacide KĐLCĐ Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KURUM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNDA BİLGİ, BELGE VE DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN:

Detaylı