Aile Psi. ve Eğt. Ataerkil aile Geniş aile Anaerkil aile Çekirdek aile Kent ailesi (B) D) E)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aile Psi. ve Eğt. Ataerkil aile Geniş aile Anaerkil aile Çekirdek aile Kent ailesi (B) D) E)"

Transkript

1 Aile Psi. ve Eğt. Aile Psi. ve Eğt. 1. Aşağıdakilerden hangisi kimlikle ilgili hastalık olarak tanımlanmaması gereken bir durumdur? A) Kimlik bocalaması B) Transseksüalizm ( Kimlik bunalımı Ters kimlik E) Çoğul kimlik 2. Aşağıdakilerden hangisi bağlanma kuramı içinde yer almayan bir ifadedir? A) Bağlanma, bebeğin annenin yakınlığını arama, ondan ayrılmaya tepki gösterme davranışı ile kendini gösterir B) Stres durumlarında belirginleşir Yaşam boyu tüm ilişkileri etkiler ( Değişkenliği olan duygusal bir bağdır E) Toplumsallaşmayı sağlar 6. Gelir, gider ve mülkiyetin ortaklaşa olduğu, aynı ev ve sofranın paylaşıldığı, büyük ölçüde ataerkil otoriteye ve baba soyuna dayalı olarak tanımlanan aile aşağıdakilerden hangisidir? A) (B) E) Ataerkil aile Geniş aile Anaerkil aile Çekirdek aile Kent ailesi 7. Aile içi iletişimde hangisi olumsuz bir iletişim biçimidir? A) Eleştirmek B) Her üyenin düşüncelerini iletmesini sağlamak Empati kurmak ( Yargılamak E) Övgüyü kullanmak 3. Aşağıda sıralananlardan hangisi ergenlikteki ayrılmabireyselleşme için uygun olmayan bir ifadedir? A) Ergenlik "ikinci bireyleşme" ve kimlik kazanma dönemidir B) İçselleştirilmiş anne-baba tasarımlarından ayrılmak ergeni coşkulu ve kendine güvenli kılar İç nesnelerini kaybettiğinde ergen depresyon yaşar ( Anne-babayı içselleştirme bu dönemin en önemli özelliğidir E) Yeniden yakınlaşma krizi ergen için kaygılı bir süreçtir 4. Uyumlu bir evlilik ilişkisi için geçerli olmayan tanım aşağıdakilerden hangisidir? A) Eşler arasında arasında açık ve güvenilir ilişki, etkili iletişim, destek ve onayın olması B) Problemlere birlikte göğüs germe, kriz durumlarını aşabilme ( Dış iletişime kapalı olma Farklılıkları tartışabilme E) Yakınlık, kızgınlık ve cinsellikle ilgili duyguları doğal biçimde yaşayabilme 5. Aile içinde yetkilerin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir? A) İhtiyaç karşılayan üyenin yetki gücü fazladır B) Yetki gücüne sahip birey, diğer üyelerin davranışını değiştirme gücüne sahiptir Kültürel ve toplumsal değerler rol ve yetkilerin dağıtılmasında önem taşır. Yaş ve cinsiyete dayalı roller ağırlıklı olarak toplumsal değerlerden beslenir (E) Toplumun verdiği rollerin aile içinde uygulanması çatışmaya yol açar 8. Titiz bir annenin oldukça dağınık çocukları olması hangi iletişim örüntüsüne örnektir? (A) Tamamlayıcı iletişim B) Paralel iletişim Simetrik iletişim Sözel olmayan iletişim E) İşlevsel iletişim 9. Bir başkasının duyguları, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek hangi terimin karşılığıdır? A) Özveri B) Sempati ( Empati İletişim E) Dışavurum 10. Aşağıdakilerden hangisi " Uluslararası Çalışma Örgütünün " kısaltılmasıdır? (A) İLO B) TÜBAKKOM ÇATOM CEDAW E) KSSGM 11. İletişim için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? A) Hiçbir davranış ve iletinin "gerçek", "esas" anlamı yoktur. Bu anlam özneldir (B) Sözel ifadeler, sözel olmayan ifadelerden daha güçlüdür Her iletişimde geribildirim unsuru vardır. Paralel ilişki örüntüsünde kişiler yerine göre tamamlayıcı davranır E) Simetrik iletişim çatışmalara neden olur. Sayfa-1

2 Aile Psi. ve Eğt. 12. Eşinin ihtiyaçlarını karşılamayan ya da karşılaması için para vermeyen bir erkeğin, bu davranışı aşağıdaki şiddet türlerinden hangisini kapsar? A) Psikolojik B) Fiziksel ( Ekonomik Cinsel E) Sözel 13. Hangisi ölümcül ya da kronik hastalıklara karşı bireylerin ve aile üyelerinin gösterdiği duygusal tepkilerden değildir? A) (B) E) Şok ve inkar Yansıtma Kızgınlık ve öfke Kendini suçlu hissetme Pazarlık 18. İnsan tutum ve davranışlarında doğruyu yanlıştan ayırmaya fırsat tanımayacak kadar hızlı değişim ve dönüşümü yapılandırarak toplumsal ilişkileri derinden etkileyen zaman dilimi hangisini tanımlar? A) Modern çağ (B) Bilgi çağı Kentleşme Postmodernleşme E) Küreselleşme 19. Aşağıdakilerden hangisi kadın haklarına yönelik talepler içerisinde değerlendirilemez. (A) Kadınlara öncelik tanınması B) Siyasi katılıma yöneliş Hukuki talepler Eğitimden daha fazla yararlanmak E) Çalışma hayatına dair düzenlemeler 14. Hangisi orta yaş krizi için geçerli bir durum değildir? A) Sorumlulukların ve stres yükünün artması, enerjinin ve kalan zamanın azalmasıyla tükenme B) İşte, meslekte, toplumsal statüde en yüksek noktaya çıkılmış olmasına karşın doyumsuzluk hissetme Kimlik sorunlarının yeniden alevlenmesi ( Ölüm kaygısının belirginleşmesi E) Yaşam öyküsünü anlamlı bulmayıp, yeniden bir öykü yazmaya girişme 15. Çocuk yetiştirmede uygun olmayan tutum aşağıdakilerden hangisidir? A) Ailenin aşırı sevgi vermesi B) Sıkı eğitim Aşırı disiplin Gevşek disiplin 20. Çocuğun travmaya verdiği yanıtta aşağıdakilerden hangisi belirleyici özellik taşır? I.Çocuğun gelişimsel düzeyi II.Travmatik olayın şiddeti ve süregenliği III.Sosyal destek ağlarının işlerliği A) Yalnızca I B) Yalnızca II Yalnızca III I ve II (E) I, II, III 16. Geç ergenlik döneminde başlama olasılığı olmayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) Şizofreni B) Obsesif Kompulsif Bozukluk Kimlik bocalaması ( Otizm E) Madde bağımlılığı 17. Hangisi eşlerin çatışmayı olumlu ele alma tarzlarından biri değildir? A) Uzlaşma, işbirliği B) Bütünleyici çözüm arama ( Geçmişe dönük olma d)sorunu yeniden tanımlama E) Çözümü engelleyen durumu ortadan kaldırma Sayfa-2

3 İnsan Kay. ve Yön. İnsan Kay. ve Yön. 1. Aşağıdakilerden hangisi, 1990'dan bu yana İKY için kullanılan kavramdır? A) Personel yönetimi B) İşgücü İnsan gücü Personel (E) Entellektüel sermaye 2. Örgütsel bağlılık için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) B) İnsan odaklı yönetim anlayışının önemli bir parçasıdır Organizasyonun amaç ve değerlerine kuvvetli bir inanç ve kabullenme vardır Organizasyon yararına çaba harcamada gönüllülük Organizasyonla birlikte olmaya güçlü bir niyet ve istek 3. Aşağıdakilerden hangisi, bir işin kaybedilme olasılığı olarak tanımlanan kavramdır? A) İş riski B) İş tatmini ( İş güvencesi İş gerekleri E) İş gücü kaybı 4. Personel sağlamada yararlanılan iş duyuruları ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? (A) Çok fazla nitelik gerektiren işlerde ülke çapında çok okunan gazete ve dergilere ilan vermek gereksizdir. B) Çok fazla nitelik gerektirmeyen işlerde yerel gazetelere ilan vermek yeterlidir. Düz işçi için, özellikle işsizliğin yaşandığı zamanlarda şirket kapısına "eleman aranıyor" ilanı bile yeterlidir. Kurumdaki eleman ihtiyaçları, mümkün olduğunca tek duyuru halinde bir araya getirilmelidir. E) En yaygın duyuru aracı belirlenmelidir. Hedef kitle duyuruya kolayca ulaşabilmelidir. 5. Kişinin yapacağı işe ve bu iş için sahip olduğu potansiyel özelliklere göre, bireysel olarak analiz edilmesi ve yaptığı işi başarma derecesinin belirlenmesine ne ad verilir? A) Bireysel başarı B) Başarı potansiyeli Başarı performansı ( Performans değerleme E) Performans analizi 6. İşgörenlerde başarıyı belirleyen, seçili davranışlarına göre analiz etmede kullanılan bir başarı değerleme ölçeğidir. İşgörenler arası karşılaştırma yapmak ve işgörenlerin terfi veya ücret politikalarının düzenleme çalışmalarından çok, başarı geliştirmeye dönük bilgi oluşturma analizlerinde yararlanılabilecek yöntemlerdendir. Bu açıklamalar hangi ölçeği anlatmaktadır? (A) Davranış değerleme ölçeği B) Listeleme yöntemi Kontrol listesi yöntemi Derecelendirme tekniği E) Grafik değerleme ölçeği 7. Bu yöntemin çalışanlar açısından hedefi, işgörenlerin işlerinde kolaylık sağlamak veya istenen sonuçlara ulaşmalarına olanak vermek için bireysel olarak cesaretlendirilmeleridir. Bu yöntemde örgütsel amaçlar ve bireysel amaçlar bir arada düşünülür ve örgütsel amaçlar bireysel amaçlar haline getirilir. Bu açıklamalar aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır? A) Kritik olay yöntemi B) Dağılım yöntemi ( Amaçlara göre yaklaşım Değerleme merkezi tekniği E) Listeleme yöntemi 8. Davranış değerleme ölçeği ile yönetici veya işgörenin özellikle altı temel başarı dilimi kolayca ölçülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, söz konusu altı temel başarı diliminde yer alan davranışlardan birisi değildir? A) Politikayı kolay kavrama B) Uyumluluk ( Eğitimi geliştirme İş geliştirme E) Kişilerarası ilişki 9. Görüşme yapanın fazla olmasına karşılık adayın tek olması durumu şeklinde olan görüşmeye ne ad verilir? (A) Bireysel görüşme B) Baskıcı görüşme Yoğunlaştırılmış görüşme Serbest görüşme E) Planlı görüşme 10. Aşağıdakilerden hangisi, "iş ile işin tamamlanması için verilen süre arasındaki dengesizliği" ifade eden kavramdır? (A) Niceliksel iş yükü B) Niteliksel iş yükü İş güvencesi İş gerekleri E) İş gücü dengesizliği Sayfa-3

4 İnsan Kay. ve Yön. 11. Aşağıdakilerden hangisi, iş analizi yöntemlerinden birisi değildir? A) Anket yöntemi B) Gözlem yöntemi Görüşme yöntemi ( Konuşma yöntemi E) Karma yöntem 12. "İki elin birlikte kullanılması, kolların simetrik şekilde çalıştırılması, göz hareketleri için normal mesafe ayrılması, işin doğal ritme uygun şekilde düzenlenmesi gibi hareket ekonomisi ilkelerini iş yaşamına kazandıran bilimsel işlemler dizisi"ne ne ad verilir? (A) Hareket Etüdü B) Zaman Etüdü İş Etüdü İş Zenginleştirme E) İşte uzmanlaşma 13. Örgütlerde "personelin niteliklerini ayrıntılı olarak gösteren listelere" ne ad verilir? A) İş bildirimleri (B) Beceri envanteri Kayıt listeleri Sicil dosyası E) Personel bülteni 14. Ülkemizde "Türkiye İş Kurumu"nun kurulması ile birlikte özel iş bulma kurumlarının faaliyetlerine de izin verilmiş bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi, bu tür özel kurumlara verilen genel addır? (A) Özel istihdam büroları B) Özel iş kurumları Özel irtibat büroları Özel iş organizasyonları E) Mesleki kuruluşlar 15. Aşağıdakilerden hangisi, "işgörenin geçmiş başarılarına dayalı değerleme teknikleri"nden birisi değildir? A) Grafik değerleme ölçeği B) Grafik değerleme tekniği ( Davranış değerleme ölçeği Derecelendirme tekniği E) İş Boyutu Ölçeği 17. "Yapılan işin miktarı, niteliği ve verimi göz önüne alınmaksızın sadece işletmenin tespit ettiği belirli zaman standartlarına göre işgörene ücret verilmesi temeline dayanan" ücret sistemi hangisidir? A) Akord ücret sistemi B) Temel ücret sistemi Parça başına ücret sistemi Götürü ücret sistemi (E) Zamana göre ücret sistemi 18. "Bu tür ücret sisteminde öncelikle normal bir işçinin belirli bir süre içinde ne kadar parça üreteceği hesaplanır. Böylece normal bir işgörenin belirli sürede çıkarabileceği standart parça sayısı ortaya çıkarılır. Bu standartlara erişebilen ya da üstüne çıkan işgörenlere yüksek, diğerlerine düşük ücret tarifesi uygulanır." Bu açıklamalar iş verimine göre ödenen ücret sistemlerinden hangisini anlatmaktadır? A) Merrick sistemi B) Gantt sistemi ( Taylor sistemi Priestman sistemi E) Emerson sistemi 19. Aşağıdakilerden hangisi, "astın verdiği rapor ve tepkiler" den oluşan bilgileri üste verme aracı olan iletişim biçimidir? (A) Aşağıdan yukarıya doğru iletişim B) Yukarıdan aşağıya doğru iletişim Yatay iletişim Çapraz iletişim E) Doğal iletişim 20. "Hem yöneticiler hem de yönetici olmayanların eğitiminde kullanılan bu yöntem; gerçek iş koşullarının benzeri, eğitilenlere sağlanarak uygulanan bir yöntemdir. Aslında bu yöntem işletme oyunları yönteminin sanal ortamda uygulanmasını içermektedir." Bu açıklamalar aşağıdaki hizmet içi eğitimlerden hangisini anlatmaktadır? (A) Simülasyon B) T Eğitim Coaching (yönlendirme)eğitimi Duyarlılık eğitimi E) Elektronik ortamda eğitim 16. Aşağıdakilerden hangisi, "ekonomik açıdan ücretin tanımını vermektedir? A) Ücret; maliyetleri etkileyen bir unsurdur (B) Ücret; emeğin fiyatıdır Ücret; çift taraflı bir akittir Ücret; maliyetleri etkileyen unsurlardan birisidir E) Ücret; işverenin kasasından çıkan paradır Sayfa-4

5 Öğr. Mes. Bil. Öğr. Mes. Bil. 1. "Eğitimde Hedefler Belirlenirken Felsefeden Yararlanılır " Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefe ile ilgili değildir? A) Aday hedeflere yenilerini ekleme B) Hedeflerin iç ve dış tutarlılığını ortaya koyma Temel sayıtlıları açığa vurma ( Hedeflerin öğrencilere uygun olup olmadığını belirleme E) Hedefleri önem sırasına koyma 2. Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarının işlevlerinden biri değildir? A) (B) E) Toplumsallaşmaya katkıda bulunmak Ekonomiye katkıda bulunmak Toplumun kültürel mirasını aktarmak Var olan siyasal düzeni korumak Seçme ve yöneltme işlevini yerine getirmek 3. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde genel ilkelerden biri değildir? A) Açık amaç ilkesi B) Bireysel farklılık ilkesi ( Zorunluluk ilkesi Sıra ilkesi E) Sonuçların doğruluğu ilkesi 4. Eğitim sosyolojisinin en önemli fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Ders konularının tespiti (B) Bireyin toplum ile uyumunu sağlamak Öğretim süresinin belirlenmesi Öğretim durumlarının belirlenmesi E) Değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi 5. Aşağıdaki özelliklerden hangisi eğitimin toplumsal fonksiyonlarından biri değildir? A) Bireylerin sosyalleşmelerini sağlama B) Kültürel mirasın gelişmesini sağlama ( Siyasal yapıya uygun vatandaş yetiştirme Toplum kültürünü geliştirme E) Kültürel değerleri gelecek kuşaklara aktarma 6. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimini etkileyen içsel etmenlerden biridir? A) Kültürlülük (B) Gerginlik Ahlakilik Zenginlik E) Fakirlik 7. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin mesleki özelliklerinden birisidir? A) Öğrenme faaliyetlerini planlamak B) Öğretim faaliyetlerini planlamak Eğitim yöneticiliği yapmak Rehberlik görevi yapmak 8. I- Eğitim öğretime katkı sağlama işlevi görür II- Her yaş döneminde yapılabilir III- Belli bir mekanı olmayabilir IV- Her kesime açıktır Yukarıda sıralanan bilgiler, Aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? A) Üniversitede verilen eğitim B) Liselerde verilen eğitim İlköğretimde verilen eğitim Okul öncesinde verilen eğitim (E) Kurslarda verilen eğitim 9. Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu öğrenme becerilerinden biri değildir? A) Bilgi ve iletişim teknolojileri becerileri B) Araştırma becerileri Çoklu yollarla öğrenebilme becerileri ( Tüm sporları yapabilme becerileri E) Bilgiyi toplama ve kullanma becerileri 10. Bir öğretmenin görevini icra ederken ihtiyaç duyduğu Tarih, Coğrafya, Matematik, Edebiyat vb. gibi derslere ait özellikler öğretmenlerin hangi yeterlik alanı ile ilgilidir? (A) Alan Bilgisi B) E) Meslek Bilgisi Kişisel Özellikler Genel Kültür Hepsi 11. Sayısal verileri görselleştirerek verilerin karşılaştırılmasını ve veriler arasındaki ilişkilerin kavranmasını kolaylaştırmak için kullanılan eğitim materyali aşağıdakilerden hangisidir? (A) Grafik B) Harita Kroki Tablo E) Şerit Sayfa-5

6 Öğr. Mes. Bil. 12. I- Temizlik II- Beslenme III- Giyinme IV- Uyku, dinlenme, ruhsal dinlenme V- Boş zamanları değerlendirme Yukarıda sıralanan etkinlikler temel sağlık hizmetlerinin hangisinin konusuna girmektedir? (A) Kişisel hijyen eğitimi B) Çevre sağlığı (sanitasyon) eğitimi Ana ve çocuk sağlığı eğitimi Aile planlaması eğitimi E) İlkyardım eğitimi 13. "Bilgisayar bir bakıma öğrenciye özel ders veren bir öğretmenin rolünü üstlenmiş durumdadır. Bir konu ile ilgili olgu, yöntem, kavram, ilke, genelleme ve kanunların bilgisayardan öğrenilmesi hedeflenmektedir". Yukarıda tanımlanan bilgisayar destekli öğretim yazılımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğretim Amaçlı Oyun Yazılımları B) Sorun Çözme Yazılımları ( Birebir Öğretim Yazılımları Benzetim Yazılımları E) Alıştırma ve Tekrar Yazılımları 14. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarların eğitimde kullanılmasının yararlarından biri değildir? A) Öğrencilerde özgüven sağlar B) Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılar Başarısız öğrencilere yardım eder ( Her düzeyde eğitim için uygundur E) Hızlı dönüt verir 15. Öğrencilerin, iletişim kurma, beraber çalışma kapasitelerini arttırmaya dayalı her grup üyesinin diğerine yardımcı olmasını ve sorumluluğun paylaşılmasını sağlayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Sarmal B) Tematik Oluşturmacı Geleneksel (E) İşbirlikli 17. Aşağıdakilerden hangisi Tam öğrenme modelinde öğretim hizmetinin öğelerinden biri değildir? A) İpuçları (İşaretler) B) Pekiştirme ( Tutum Katılma E) Dönüt ve Düzeltme 18. "Farklı ortamlarda bulunan öğrenci ve öğretmenlerin, öğrenme-öğretme faaliyetlerini iletişim teknolojileri ve posta hizmetleri ile gerçekleştirdikleri bir eğitim sistemi" olarak tanımlanan eğitim uygulamasını aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tanımlar? A) İnternet Temelli Eğitim B) Telekonferanslı Eğitim ( Uzaktan Eğitim İnternet Destekli Eğitim E) Bilgisayarlı Eğitim 19. a. "Bu sınava giren adaylardan sadece ilk 5 kişi başarılı sayılacaktır b. Başarılı olabilmenin ölçütü 100 üzerinden en az 60 almaktır c. Ali bu sınavdan 80 almış ve başarılı olmuştur Bu sınavda kullanılan ölçme türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğrudan ölçme B) Bireysel ölçme Performans ölçme Kültürel ölçme (E) Dolaylı ölçme 20. a. "Bu sınava giren adaylardan sadece ilk 5 kişi başarılı sayılacaktır b. Başarılı olabilmenin ölçütü 100 üzerinden en az 60 almaktır c. Ali bu sınavdan 80 almış ve başarılı olmuştur Yukarıdaki maddelere göre "Değerlendirme" etkinliğini belirten kavram / sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) İlk beş kişi B) ( Ali başarılı olmuştur E) "Sözcükleri yazılı ve sözlü olarak etkili biçimde kullanma, dilin temel işlevlerini kullanma, okuma-yazma, konuşma ve dinleme becerilerini kapsar". Yukarıda belirtilen zeka alanını aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tanımlar? A) Matematiksel / Mantıksal Zeka (B) Sözel / Dilsel Zeka Görsel / Uzamsal Zeka Öze Dönük Zeka E) Doğa Zekası Sayfa-6

7 Trafik ve İlk Yardım Trafik ve İlk Yardım 1. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında yükümlülükleri olan kişi ya da kişilerdir? A) Polis B) 112 görevlileri Akaryakıt istasyonları Olay yerinden geçenler 2. Aşağıdaki davranışlardan hangisi asli kusur sayılmaz? (A) Emniyet kemeri takmama B) Geçme yasağı olan yerlerden geçme Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma Şeride tecavüz etme E) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme 3. Aşağıdakilerden hangisi soğuk acillerde uygulanmaması gereken davranıştır? A) Etkilenen kısmın tekrar donması ya da donun çözülmesinden kaçının B) Hastayı soğuk ortamdan sıcak ortama alın ( Donan kısma masaj yapın C derecedeki suda donmayı çözmeye çalışın, cilt normal rengine dönene kadar veya ürperme oluşana kadar suda tutun E) Sıcak tutacak şekilde sarın, sarmalayın, 4. Hipotermi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Vücut ısısı 35 C altındadır. (B) Önce Kan basıncı, solunum hızı, kalp atım hızı yavaşlar, sonra artar Damarlarda vazokonstriksiyon gelişir Titreme hipoterminin ilk ve en sık görülen bulgusudur. E) Glukoz tükenene ve ısı 32 C olana kadar kişi titrer 5. 6 yaşındaki bir Hususi otomobilin muayenesi ne sıklıkla yapılmalıdır? A) Yılda bir. (B) İki yılda bir. Üç yılda bir. Dört yılda bir. E) Beş yılda bir. 6. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmelerde uygulanacak uygun ilk yardım girişimlerinden değildir? A) Asit veya bazik madde içeren sıvılar içilmişse birey kusturulmamalıdır. B) Eğer zehrin alınması üzerinden 30 dakika geçmiş ise hasta kusturulmaz. Zehir Danışma Merkezi ile iletişim kurun Zehirli madde elle temas etmiş ise eli sabunlu su ile yıkayın (E) Hastayı ısıtın 7. Yılan sokmasında aşağıdakilerden hangisinin uygulanması uygun değildir? A) Zehrin yayılımını önlemek için hastanın immobilizasyonunu sağla B) Mümkünse yılanın cinsini belirleyin ( Transport gecikecek ise ısırık yerini emerek zehrin yayılmasına engel olun Gerekirse elastik bandaj uygulayın E) Sabunlu su ile yara yerini temizleyin 8. Karbonmonoksit zehirlenmesinde aşağıdaki girişimlerden hangisi/leri yapılmalıdır? A) Hasta temiz havaya çıkarılır ya da cam ve kapı açılarak ortam havalandırılır B) Yaşamsal belirtiler değerlendirilir Kişi yarı oturur pozisyonda tutulur Solunumu korumak için maske veya ıslak bez kullanılır 9. E sınıfı sürücü belgesine sahip bir kişi aşağıdaki araçların hangisini kullanma yetkisine sahip değildir? (A) Motosiklet B) Otomobil, Kamyon Lastik tekerlekli traktör E) Minibüs veya kamyonet 10. Sürücü belgeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) F sınıfı sürücü belgesinde asgari 17 yaş sınırı vardır B) B sınıfı sürücü belgesinde asgari 18 yaş sınırı vardır K sınıfı sürücü belgeleri 6 ay geçerlidir ( En az okur yazar olma şartı gerekmektedir E) Sağlık durumu sağlık raporu ile belgelendirilmelidir 11. Sadece şiddetli ağrıya yanıt veren hastanın bilinç durumu aşağıdakilerden hangisidir? A) Laterji (B) Stupor Senkop Koma E) Konfüzyon 12. Aşağıdakilerden hangisi bilinci kapalı kişiye yapılacak girişimlerdendir? A) Hastayı yana yatırınız B) Giysilerinin boyun, göğüs ve bel kısımlarını gevşetiniz Battaniyeye sarınız, sıcak uygulama yapmayınız Yiyecek ve sulu şeyler vermeyiniz Sayfa-7

8 Trafik ve İlk Yardım 13. Aşağıdakilerden hangisi bayılma durumunda yapılacak girişimlerden değildir? A) kapalı ortamdaysa açık havaya çıkarılır B) Düşme sırasında oluşabilecek kafa travması kontrol edilir ( Şekerli sıvılar verilir Kişinin şuuru yerine geldiğinde aniden ayağa kaldırılmaz E) Sırt üstü yatırılarak ayakları yükseğe kaldırılır 18. Yolcu indirip bindirmek, yük yüklemek veya boşaltmak ya da beklemek amacı ile araçların kısa süreler içinde durdurulmasına ne ad verilir? A) Park etme B) Durma Kontrollü Geçiş Sollama (E) Duraklama 14. Aşağıdakilerden hangisi hiperglisemi belirtisi değildir? (A) Terli-ıslak cilt B) Derin ve hızlı solunum Aşırı su içme ağız ve idrarda aseton kokusu E) Karın ağrısı, kuru cilt, bilinç değişikliği ve bulantı-kusma 15. Alkollü araç kullanımı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ticari ya da resmi araç sürücüleri alkollü araç süremezler B) Şahsi araç sürücülerinde kandaki alkol miktarı 0.50 promilin üstünde olanlar araç kullanamazlar. Alkollü araç kullananlar, geriye doğru 5 yıl içinde birinci defada 6 ay, ikinci defada 2 yıl süre ile sürücü belgeleri elinden alınır. ( 3 defa alkollü iken araç kullanan kişinin ömür boyu ehliyetine el konulur E) Alkollü olarak ölümlü ya da yaralamalı trafik kazasına neden olunması halinde ağır kusurun varlığı kabul edilir. 19. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır? A) Ambulans B) İtfaiye Trafik polisi Zabıta araçları 20. Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine ne denir? A) Ulaşım B) Taşıma Karayolu hareketleri ( Trafik E) Karayolu yoğunluğu 16. Hız kuralları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Tüm araçların şehirlerarası karayollarında 120 km/s, otoyollarda 150 km/s hızı geçmesi yasaktır (B) Şahsi araç sürücülerinde kandaki alkol miktarı 0.50 promilin üstünde olanlar araç kullanamazlar. İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının otomobiller için hız sınırını 40 km/s artırmaya yetkilidir. 3 defa alkollü iken araç kullanan kişinin ömür boyu ehliyetine el konulur E) Hepsi 17. Trafik kuralları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan yollarda öndeki aracı geçmek yasaktır B) Takip mesafesi kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre olmalıdır ( Otomobil minibüse geçiş hakkı vermek zorundadır Belirlenen hız sınırlarının çok altında ve trafiğin akışına engel olacak şekilde araç sürmek yasaktır E) Dönel kavşağa gelen sürücüler, dönel kavşak içindeki araçlara yol vermek zorundadır Sayfa-8

9 Yurt. ve Çev. Bil. Yurt. ve Çev. Bil. 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Kaba Doğum = Canlı Doğan Çocuk Sayısı / Yıl Ortası Nüfus (B) Nüfus Eşitliği = Doğum ve Göç ( + ) / Ölüm ve Göç ( - ) Nüfus Artışı = Doğum ve Göç ( + ) > Ölüm ve Göç ( - ) Doğal Nüfus Artışı = Kaba Doğum - Kaba Ölüm E) Nüfus Azalması = Doğum ve Göç ( + ) < Ölüm ve Göç ( - ) 2. I. Sosyal bunalımlar ve sosyal patlamaların artması II. Suç işleme oranı ve tüketici toplum olma eğiliminin artması III. Sosyal ilişkiler sistemindeki bozulmaların artması IV. Yetersiz beslenme ve salgın hastalıkların artması V. Makineleşme ile seri üretimin ve sermaye birikiminin artması Yukarıda verilen bilgilerden hangisi I. Sanayi Devrimi Dönemi'ne ait özelliklerden biridir? A) III B) II ( V I E) IV 3. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi devleti diğer örgütlerden ayıran özelliklerden biridir? A) Demokrasiyle yönetilmesi (B) Vatandaşların zorunlu olarak üye olması Parlamentoya sahip olması Örgütlü olması E) Bütçesinin olması 4. Sürekli tarafsız devlet için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Silahlı kuvvetleri olmayan devlettir B) Savaşması yasak olan devlettir Güçsüz devlettir Başka bir ülkeye bağlı devlettir (E) Siyasal savunma halinde savaşma yetkisi olan devlettir 5. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin özelliklerinden biridir? (A) Kendi yaptığı kurallarla bağlı olan devlettir B) Yasaları olan devlettir Yasaları yetkili organlarca yapılan devlettir Yargı organları olan devlettir E) Hiçbiri 6. Devletin kaynağının ekonomik çıkar çatışmalarında olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? (A) Marksist Görüş B) Liberalist Görüş Kapitalist Görüş Demokratik Görüş E) Hiçbiri 7. Örf-adet kurallarına ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Davranışın taşıdığı anlam ve içeriği konusunda toplumda tam bir inanç birliği olmalıdır B) Davranış kendi içinde tutarlı ve akla uygun olmalıdır ( Hukuk kuralları örf - adet kurallarına aykırı olmamalıdır Uzun süredir uygulanmış olması ve süreklilik içermesi gerekir E) Davranış kalıplarına uyulmasının zorunluluğu konusunda toplumun üyeleri arasında ortak bir inanç olmalıdır 8. Eski Yunan'da toplumsal yaşamda devleti en üst düzeyde gören ve devlete karşı vatandaşın hiçbir hakkı bulunmadığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A) Sokrates B) E. Durkheim ( Aristotales J.J. Rousseau E) K. Marks 9. Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanarak TBMM'ye sunulan kanun teklifine ne denir? A) Kanun Hazırlığı B) Kanun Teklifi ( Kanun tasarısı Kanunlaştırma E) Kanun sunma 10. Kitle partilerini kadro partilerinden ayıran en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Geniş kitlelere hitap etmeleri B) Finansmanın üyelerden karşılanması Parti disiplininin zayıf olması ( Parti disiplininin güçlü olması E) Hiçbiri 11. Aşağıdakilerden hangisi seçimin demokratik ilkelerinden biri değildir? A) Eşitlik ilkesi B) Genellik ilkesi ( Denklik ilkesi Gizlilik ilkesi E) Bireysellik ilkesi 12. Belirli oranlarda çoğunluk sistemi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Seçimlerin kalitesini artırmak B) Yarışma duygusunu güçlendirmek Demokrasinin sağlıklı işlemesini sağlamak ( Seçimlerin meşruluğunu artırmak E) Hiçbiri Sayfa-9

10 Yurt. ve Çev. Bil. 13. I. Az sayıda üyeden oluşur II. Üye olmak için önceki üyelerin önerisi gerekmektedir III. Çalışmaları mevsimliktir Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki siyasi parti ile ilişkili hangi örgüte ait özelliklerdir? A) Kitle partileri B) Sosyalist partiler Kominist partiler Faşist partiler (E) Kadro partileri 14. I. Üye sayısı önemli partilerdir. II. Siyasal faaliyetleri kesintisiz tüm yıl sürmektedir. III. Finansman kaynağı üye aidatlarıdır. Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki siyasi parti ile ilişkili hangi örgüte ait özelliklerdir? (A) Kitle partileri B) Sosyalist partiler Kominist partiler Faşist partiler E) Kadro partileri 15. Demokratik rejimlerde iktidarı kullanan organlar yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç'e ayrılırlar. Bu ayrıma verilen ad aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Yönetim biçimi B) Yönetim şekli Kuvvetler birliği ( Kuvvetler ayrılığı E) Yönetimin temel prensipleri 18. TBMM'nin ara seçimle ilgili temel kurallardan hangisi yanlış olarak verilmiştir? A) Genel seçimden 30 ay geçmedikçe ara seçim yapılamaz (B) Her seçim döneminde en fazla iki ara seçim yapılabilir Genel seçimlere bir yıl kala ara seçim yapılamaz Milletvekili sayısının %5'i oranında boşalma olursa ara seçim yapılır E) Bir seçim bölgesinin mecliste temsilcisi kalmaz ise ara seçim yapılır 19. TBMM üyelerinin "Yasama sorumsuzluğundan" yararlanabilmeleri için gerekli koşullardan hangisi yanlış olarak verilmiştir? (A) Eylemin milletvekili iken işlenmiş olması yeterlidir B) Eylem söz, düşünce veya fikir açıklanması şeklinde olmalıdır Sorumsuzluk hali süreklidir Milletvekilliği sona erdikten sonrada aynı konuda soruşturma yapılamaz E) Dışarıdan seçilen bakanlarda bu haktan yararlanırlar 20. Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğinin düşme nedenlerinden biri değildir? A) Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev ya da hizmeti sürdürmekte ısrar etme B) Devamsızlık Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olma Milletvekilinin kesin hüküm giymesi (E) Seçimlerin yenilenmesi 16. Yasama ve yürütme kuvvetlerinin yasama organında birleştiği hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Parlamenter hükümet sistemi B) Demokratik hükümet sistemi Sosyalist sistem ( Meclis hükümeti sistemi E) Monarşik sistem 17. " vatandaşları arasında ayırım yapmaksızın onların insan onuruna yaraşır bir ortamda yaşamalarını sürdürmeleri için gerekli ekonomik, sosyal ortamı oluşturacak yasal ve kurumsal düzenlemeleri gerçekleştiren/gerçekleştirmeye çaba gösteren devlettir." Bu tanım 1961 ve 1982 Anayasalarında Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerinden hangisinin tanımını içermektedir? A) (B) E) Laik devlet ilkesi Sosyal hukuk devleti İlkesi Demokratik devlet İlkesi İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesi Sayfa-10

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

Prof. Dr. Turgut Göksu

Prof. Dr. Turgut Göksu Sunum Planı İnsan Kaynağını Bulma (Tedarik) Süreci İK İhtiyacının Belirlenmesi İç Kaynaklar Dış Kaynaklar İşe Alma İşe Almada Uygulanan Sistemler İşe Almada Uygulanan Yöntemler İşe Alma İlkeleri Sınavlar

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Trafik Psikolojisi ve Kamu Politikaları

Trafik Psikolojisi ve Kamu Politikaları Trafik Psikolojisi ve Kamu Politikaları Trafik Kazaları Ölümlü-Yaralanmalı Kazalar 25,5 74,5 Yerleşim Yeri İçinde Yerleşim Yeri Dışında 80 Ölümlü-Yaralanmalı Kazalar 70 60 66,7 62,8 50 40 30 37,2 33,3

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmelerde İlkyardım Zehirlenmeler Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmeler Zehirlenmeler 1 Zehirlenme nedir? Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr 1 HEDEFLER.Sağlığı, koruma ve geliştirme kavramlarını bilme İşyerlerinde

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? 1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? A) Yakıt tüketiminin artması B) Yakıt tüketiminin düşmesi C) Motorun sarsıntılı çalışması D) Motorda yağlamanın

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 İçindekiler 1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 Giriş...1 ÖĞRENCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN TOPLUMSAL ETMENLER...2 Aile...3 Anne Babanın Çocuğu Yetiştirme Biçimi...3 Ailede Şiddet...4 Aile İçi Çatışmanın

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 10. DERS İKY - Teknik (Fonksiyonel) Kapsamı 6. Fonksiyon: KARİYER YÖNETİMİ (DEVAMI) Kariyer Aşamaları (4 Adet)

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR Temel Kavramlar Eğitim, işletmeye yeni alınan ya da işletmede halen çalışmakta olan elemanlara, işlerini yapmaları

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? a) Çok sayıda yararı varsa ilkyardımcı tek ise b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

Detaylı

İLKYARDIM. www.hiasd.org

İLKYARDIM. www.hiasd.org İLKYARDIM www.hiasd.org Misyon & Vizyon Plan İlkyardım tanımı İlkyardım malzemeleri Haberleşme Kırık-çıkık Kanama Yanık Sara Hayvan dostlarımız Zehirlenme Duman zehirlenmesi Elektrik çarpması Kalp krizi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı ve Kavramı İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel İlkeleri İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir? İşgücü örgütler için en önemli faktörlerden biridir.

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

EVLİLİK ÇATIŞMASI VE ÇOCUK

EVLİLİK ÇATIŞMASI VE ÇOCUK EVLİLİK ÇATIŞMASI VE ÇOCUK Evlilik çatışması özellikle aile stresinin yüksek olduğu; *Düşük sosyoekonamik düzeydeki *Psikolojik tedavi gören çocuğun olduğu *Anne ya da babanın psikolojik sorunlarının olduğu

Detaylı

İŞ DEĞERLENDİRME VE ÜCRETLEME

İŞ DEĞERLENDİRME VE ÜCRETLEME İŞ DEĞERLENDİRME VE ÜCRETLEME İş Değerlendirme Kavramı İş Değerlendirme; işletmede yapılan her işin bir diğerine kıyaslanarak zorluk sırasına dizilmesidir. İş değerlemesi sonucu yapılan işlerin önem dereceleri

Detaylı

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) PSİ354 - Prof.Dr. Hacer HARLAK

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) PSİ354 - Prof.Dr. Hacer HARLAK UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) Sosyal Psikoloji Uygulamaları HUKUK SAĞLIK DAVRANIŞI KLİNİK PSİKOLOJİ TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE PAZARLAMA POLİTİKA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ SOSYAL

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

09/11/2015 ANEMİ (KANSIZLIK)

09/11/2015 ANEMİ (KANSIZLIK) ANEMİ (KANSIZLIK) Vücut dokularında enerji oluşumu için gerekli kimyasal işlemlerde kullanılacak oksijeni taşıyacak yeterlilikte kırmızı kan hücresi bulunamaması veya bulunanların bu görevi yapamayacak

Detaylı

Hizmetiçi Eğitimler.

Hizmetiçi Eğitimler. Hizmetiçi Eğitimler Altis; 1989 yılında Dr. Bülent Madi tarafından nöroloji ve sanat çalışmalarının birlikteliği amacıyla kurulmuştur. İki yıl süren çalışmalarının ardından, 1991 yılında diğer bilim dalları

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 İKY ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ Giriş İKY Örgüt İçindeki Yeri İKY Organizasyon Yapısı İKY Çalışma İlkeleri İKY İşlevleri 2 İşletmelerin en büyük kaynağı, ne hammadde, ne malzeme ve

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

EMNİYET KEMERİ KULLANIMI

EMNİYET KEMERİ KULLANIMI Emniyet kemeri kullanımı, kazalardaki yaralanmaları büyük ölçüde azaltmaktadır ve otomobilin ön koltuklarında kemer kullanmamanın büyük risk oluşturduğunu büyük bir çoğunluk kabul etmektedir. Yine de "Emniyet

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM 9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM ZEHİRLENMELER Zehirlenme nedir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır. Vücuda dışarıdan giren bazı yabancı maddeler, vücudun

Detaylı

TANI, TEDAVİ VE ARAŞTIRMA AÇISINDAN CİNSEL BOZUKLUKLAR VE DSM 5. Prof. Dr. Cem İncesu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

TANI, TEDAVİ VE ARAŞTIRMA AÇISINDAN CİNSEL BOZUKLUKLAR VE DSM 5. Prof. Dr. Cem İncesu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı TANI, TEDAVİ VE ARAŞTIRMA AÇISINDAN CİNSEL BOZUKLUKLAR VE DSM 5 Prof. Dr. Cem İncesu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Açıklama (2011-2013) Danışman: Pfizer Konuşmacı: Pfizer

Detaylı

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI GEÇME KURALLARI TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI Şehirlerarası karayollarında 90 km/s, otoyollarda 120 km/ s hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins ve

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? A) Sürücünün araçları iyi tanıması B) Sürücünün uzun yıllar araç kullanması C) Sürücünün araca hâkim olması D) Sürücünün aracı yeni

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

EYLÜL AYI SONUNA KADAR EKİM AYININ ÜÇÜNCÜ HAFTASI EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI

EYLÜL AYI SONUNA KADAR EKİM AYININ ÜÇÜNCÜ HAFTASI EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI SIRA FAALİYETİN KONUSU TARİH 1 Okulda uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele komisyonun kurulması. 2 Okul yürütme komisyonu toplantı yapması. 3 4 5 6 7 8 Eğitim ortamlarında uyuşturucu kullanımı

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH GÖREVLİLER İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR 1 Eğitim ortamında ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele okul komisyonun kurulması EKİM AYININ İKİNCİ

Detaylı

uzman yaklaşımı program geliştirme Branş Analizi Uzm. İrfan UYGAR

uzman yaklaşımı program geliştirme Branş Analizi Uzm. İrfan UYGAR Branş Analizi program geliştirme ÖSYM 2013 yılında yaptığı değişiklikle Eğitim Bilimleri Testi ndeki soru sayısını 120 den 80 e düşürmüştür. Bu bağlamda program geliştirmenin soru sayısını diğer alanlara

Detaylı

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ 1. Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüleri sürekli en fazla kaç saat araç kullanabilirler? a) 4 saat b) 6 saat c) 4.5 saat d) 3 saat 2. Tek şoför 24 saatlik

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ 1-) Türkiye de cumhuriyetin ilanından hemen sonra eğitimde, dinde, yönetimde, hukukta, ekonomide, sanatta, aile yapısında

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 ÜNİTELER; 1.İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi:

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER A. Sosyal Değişim...2 B. Öğretmenlerin İşleri ve Kimlikleri...6 C. Akademisyen-Öğretmen Ayrımı...9 D. Geleceğe Bakış...10 E. Yapılandırıcılık

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

TURİZM BÖLÜMÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ Vize- KONULARI. Yrd.Doç.Dr. Sevgi Dönmez Maç, smac@sakarya.edu.tr

TURİZM BÖLÜMÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ Vize- KONULARI. Yrd.Doç.Dr. Sevgi Dönmez Maç, smac@sakarya.edu.tr TURİZM BÖLÜMÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ Vize- KONULARI Yrd.Doç.Dr. Sevgi Dönmez Maç, smac@sakarya.edu.tr Kaynak: Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örnek Olaylar Ders Kitabı, Detay

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

6.BÖLÜM. İşgören Tedariki

6.BÖLÜM. İşgören Tedariki 6.BÖLÜM İşgören Tedariki İşgören Tedariki İşgören tedariki, boşalan veya yeni ihdas edilen pozisyonlara işgören adaylarını bulmak için yapılan faaliyetler toplamıdır. Tedarik politikaları, İK profesyonellerine,

Detaylı

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre dünyada; Dünyada, her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmekte, 50 milyon

Detaylı

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

Detaylı

YAŞAM BOYU GELİŞİM Ergenlik-Yetişkinlik

YAŞAM BOYU GELİŞİM Ergenlik-Yetişkinlik YAŞAM BOYU GELİŞİM Ergenlik-Yetişkinlik ERGENLİK ERGENLİK Çocukluk ile yetişkinlik arasındaki geçiş dönemidir. Bu geçiş dönemi cinsel olgunlaşmaya yönelik fiziksel değişimlerle başlar, bağımsız yetişkin

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

DUYGULAR - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

DUYGULAR - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ DAVRANIŞ BİLİMLERİ ve İLETİŞİM DUYGULAR - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Duygu ile ilgili alanyazında araştırmacıların, biyolojik temelli olan, diğer hayvanlarla paylaşılan, tüm kültürlerde görülen ve evrensel

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

Geleceğin İşgünü Yetiştirmek İçin Geniş Tabanlı Sektörel Eğitim. Prof. Dr. Ali Şimşek Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

Geleceğin İşgünü Yetiştirmek İçin Geniş Tabanlı Sektörel Eğitim. Prof. Dr. Ali Şimşek Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Geleceğin İşgünü Yetiştirmek İçin Geniş Tabanlı Sektörel Eğitim Prof. Dr. Ali Şimşek Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi MTE Açısından İtici Güçler İşsizlik Teknolojik devrim Küreselleşme

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK?

ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK? ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK? ANASINIFI Bu ay işlediğimiz konular, öğrencilerin olumlu özelliklerin farkındalığı ve duygularımızdan korkunun hayatımızdaki yeri. Yapılan sınıf içi çalışmalarda, olumlu

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLKOKULU/ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.No FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM. DOÇ.DR. PERİHAN ERGİN ÖZCAN Anesteziyoloji A.D. Yoğun bakım B.D.

ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM. DOÇ.DR. PERİHAN ERGİN ÖZCAN Anesteziyoloji A.D. Yoğun bakım B.D. ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM DOÇ.DR. PERİHAN ERGİN ÖZCAN Anesteziyoloji A.D. Yoğun bakım B.D. Her madde zehirdir. Zehir olmayan madde yoktur, ilacı zehirden ayıran dozudur Paracelsus (1493-1541) Zehir Kimyasal

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N N KONUSU TARİH 1 Eğitim ortamında ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Değerli Sektör Yöneticileri; Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Otelcilik sektöründe çalışanların niteliklerini ve uzmanlaşmalarını

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

Psikopatolojiye Giriş (PSY 301) Ders Detayları

Psikopatolojiye Giriş (PSY 301) Ders Detayları Psikopatolojiye Giriş (PSY 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Psikopatolojiye Giriş PSY 301 Güz 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin

Detaylı

1. Aşağıdaki eşyalardan hangisi TIR Karnesi kapsamında taşınabilir?

1. Aşağıdaki eşyalardan hangisi TIR Karnesi kapsamında taşınabilir? 1. Aşağıdaki eşyalardan hangisi TIR Karnesi kapsamında taşınabilir? A) Purolar B) Sigaralar C) Ham tütün D) Rakı 2. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara Ceza Muhakemesi

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 18 EYLÜL 2014 1 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI FAALİYETTE BULUNAN KURUMLAR Özel Okullar Okul öncesi İlkokul Ortaokul Lise MTSK (3.437) Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU. (Özel)

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU. (Özel) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU Yönetim Bilimleri Ġdari Ġşler (Özel) 4.02.02.0.09. ETKĠNLĠĞĠN ADI İş Sağlığı ve

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergeninin amacı; suça sürüklenmesi,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

10. BÖLÜM. Performans Değerlendirme

10. BÖLÜM. Performans Değerlendirme 10. BÖLÜM Performans Değerlendirme Performans Performans, belirlenen koşullara göre bir işin yerine getirilme düzeyi veya işgörenin davranış biçimidir. Bir çalışanın belirli bir zaman kesiti içerisinde

Detaylı

EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI İKİNCİ HAFTASI EKİM. Yıl Boyunca Okul Çalışma Ekibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Yıl Boyunca Okul Yönetimi Kolluk Kuvvetleri

EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI İKİNCİ HAFTASI EKİM. Yıl Boyunca Okul Çalışma Ekibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Yıl Boyunca Okul Yönetimi Kolluk Kuvvetleri YILMAZKÖY ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 1 S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER Eğitim

Detaylı

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İyi ve kötü, yanlış ve doğru kavramlarını tanımlar, Etik bilincini geliştirmeye ve insanları aydınlatmaya

Detaylı

Türk Parlamento Hukuku (LAW 256) Ders Detayları

Türk Parlamento Hukuku (LAW 256) Ders Detayları Türk Parlamento Hukuku (LAW 256) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Parlamento Hukuku LAW 256 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011 TTI TriMetrix Kişisel Yetenekler Versiyonu D 1..2011 Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari, Ertugrul Sitesi, No 133, Kat 5, Daire 11, 34349 BESİKTAS - ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) 258 7625 / +90 (212)

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Mesleki Yönlendirme Sistemi

Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Mesleki Yönlendirme Sistemi Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Mesleki Yönlendirme Sistemi YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN GÜRÜLER MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ Meslek Seçimi Meslek Seçimi

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA M. DENİZ AYBEY EĞİTİM ŞUBE 2009 1 EĞİTİM İHTİYACI Çalışanların işe girerken beraberlerinde getirdikleri bilgi, beceri ve tutumlar ile işlerinin görev ve sorumluluklarını yerine

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı