DEVLET BAKANI SAYIN SELMA ALİYE KAVAF IN AİLEDEN SORUMLU DEVLET BAKANLARI KONFERANSI NDA YAPACAĞI KONUŞMA 16 HAZİRAN 2009 VİYANA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET BAKANI SAYIN SELMA ALİYE KAVAF IN AİLEDEN SORUMLU DEVLET BAKANLARI KONFERANSI NDA YAPACAĞI KONUŞMA 16 HAZİRAN 2009 VİYANA"

Transkript

1 DEVLET BAKANI SAYIN SELMA ALİYE KAVAF IN AİLEDEN SORUMLU DEVLET BAKANLARI KONFERANSI NDA YAPACAĞI KONUŞMA 6 HAZİRAN 2009 VİYANA

2 Sayın Başkan, Değerli meslektaşlarım, Sözlerime başlamadan önce hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Ekonomi Aile ve Gençlikten sorumlu Federal Avusturya Bakanlığına bu konferansın başarılı organizasyonu için teşekkürlerimi sunuyorum. Küreselleşme süreci ile büyüyen ve çeşitlenen sorunlar, toplumun çekirdeği olan aileyi büyük tehditlerle karşı karşıya bırakmıştır. Yalnız yaşamayı tercih eden birey sayısı gitgide artmış, yaşlı bakım evleri çoğalmış, boşanma oranlarında artışlar kaydedilirken evlilik oranları düşmüş; çocuk sahibi olmak, sürekli ertelenen bir istek haline gelmiştir. Bu ve benzeri sorunların aileleri yıpratmaması için hem ulusal hem de 2

3 uluslararası mekanizmalar çok yönlü hizmetler sunmak, aile odaklı etkin politikalarla hareket etmek durumundadır. Değerli meslektaşlarım, Ülkemizde genel olarak sosyal hizmetler; insan haklarını esas alan, halkın gönüllü şekilde katılımına ve hizmetlerin halk tarafından denetlenmesine imkan sağlayan bir politika ile yürütülmektedir. Liyakat ve sorumluluk ön plandadır. Bu anlayışla hareken eden Türkiye, aile odaklı sosyal politikalar oluştururken, mevcut aile yapısının kendine özgü değerlerinin korunmasına ve bu yapıyı ayakta tutan dinamiklerin güçlendirilmesine son derece önem vermektedir. Çünkü Hükümetimiz hızlı ekonomik ve sosyo-kültürel değişim sürecinde 3

4 aile yapısının korunması gerektiği inancındadır. Nitekim, Anayasamız da bu duruma işaret ederek aileyi toplumun temel kurumu olarak tanımlamış ve Devletin aile kurumu karşısındaki sorumluluklarını hüküm altına almıştır. Anayasamızla birlikte aileye ilişkin sorumluluklarımızın çerçevesi, Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gibi temel yasalarla çizilmiştir. Yanı sıra, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Aile Mahkemeleri Kanunu ile de Türkiye nin aile politikaları şekillendirilmektedir. Burada, sözü edilen yasal düzenlemelerle ilgili kısa bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum yılında Yeni Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte 4

5 Aile Mahkemelerinin kurulması konusu gündeme gelmiş ve ilgili Kanun 2003 yılında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun la, Aile Hukukundan doğan dava ve işlerin Aile Mahkemeleri tarafından görülmesi hükme bağlanmıştır. Aile içindeki şiddetin önlenmesi amacıyla 998 yılında çıkarılan 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun da, şiddete karşı çok önemli bir güvence sistemi getirmiştir. Bu düzenleme ile ilk kez aile içi şiddet kavramı Türk Ceza Kanunu dışında hukuksal bir metinde de tanımlanmıştır. Yasanın uygulama sürecindeki etkinliğini artırmak amacıyla hakim ve savcılara yönelik çeşitli eğitim programları uygulanmıştır. 5

6 Türk Ceza Kanunu ile töre cinayeti olarak bilinen suçun faillerine, hukuk sistemimizin en ağır cezası olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi öngörülmüştür yılında Töre ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde Meclis Araştırma Komisyonu oluşturulmuştur. Beş yıllık kalkınma planları ve ilgili programlarda ailenin korunması ve aileye yönelik hizmetlerin geliştirilmesi konuları ön plandadır. Bu yasal ve kurumsal çerçeve dahilinde, Aile Eğitimi Programları kapsamında, zor koşullardakiler öncelikli olmak üzere, 0-6 yaş çocukların bakımından sorumlu kişilere ve ailelere, değişen ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yaşam boyu eğitim 6

7 anlayışıyla hazırlanan koruma, önleme ve geliştirme eğitimleri verilmiştir. Yine bu programlarla aile içerisinde baba rolünün desteklenmesi amacına ilişkin önemli kazanımlar sağlanmıştır. Eğitim programlarına ilaveten, Bakanlığıma bağlı olarak faaliyet yürüten Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Aile Danışma Merkezleri, ailelere ve kadınlara psikolojik danışma hizmeti sunmaktadır. Ev ortamından, aile sıcaklığından uzak bir hayat sürmek durumunda kalan çocuklarımız için başlattığımız Aileye Dönüş ve Aile Yanında Bakım, Sevgi Evleri ve Çocuk Evleri projelerinde önemli başarılar elde edilmiştir. Aileye Dönüş ve Aile Yanında Bakım projesi kapsamında 2005 yılından bu yana 5 bin 54 çocuğumuz ailelerine veya yakınları yanına döndürülmüş, 2008 yılında 6 bin çocuğumuz aile veya yakınları yanında 7

8 desteklenmiştir. Devlet himayesindeki çocuklarımızın toplu bakım ve koğuş tipi bakımdan hızla uzaklaştırılmakta olduğu Sevgi Evleri Projesi ile, çocuklarımıza ev tipi ortamlarda yaşama imkanı sunulmuştur. Kurum bakımı altındaki en çok 8 çocuğun bir arada kaldığı, 2005 yılında başlatılan bir diğer çalışmamız Çocuk Evleri ile çocukların ev benzeri ortamlarda kalması amaçlanmıştır. Bu amaçlar kapsamında kendine güvenen ve geleceğe umutla bakabilen çocukların yetiştirilmesi kazanımı sağlanmıştır. Kasım 2008 itibariyle 85 Çocuk Evi hizmet vermektedir. Değerli meslektaşlarım, Modern toplumun en önemli gereklerinden biri olan eğitim, hiç kuşkusuz üretken ve kaliteli bir yaşamın önkoşuludur. 8

9 Eğitim alanında tüm dünyada yaşanan hızlı gelişmelere rağmen, dünyanın pek çok bölgesinde kadınların eğitimi konusu hala önemli bir sorun alanıdır. Oysa kadının eğitilmesi, kendi gelişimine ve ekonomik iyileşmesine yapacağı katkı ile dünya ile bütünleşme sürecinde kadının aktif katılımını kolaylaştırırken, çocuk yetiştirme ve aile refahı gibi temel toplumsal gereklilikler için de önemli kazanımlara imkan sağlayacaktır. Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Medeni Kanunu, kadınerkek eşitliğini gözeten, cinsiyet ayrımcılığına son veren, kadınları aile ve toplum içerisinde erkekler ile eşit kılan, kadın emeğini değerlendiren bir düzenlemedir. Buna bağlı olarak hazırlanan bütün kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri hukuki düzenlemeler, kadın-erkek ayrımı yapmadan bütün 9

10 vatandaşlarımızı kapsayacak biçimde şekillendirilmiştir. Ayrıca, yarınların annesi olan kızlarımızın ve kadınlarımızın temel insan hakkı olan eğitimden faydalanabilmeleri için çeşitli projeler hayata geçirilmiştir. Değerli meslektaşlarım, Dünya ekonomik ve sosyal yaşamında kadın hareketlerinin de etkisiyle benimsenen yeni bakış açısı ile günümüzde kadınlar değişimin baş aktörleri haline gelmektedirler. Dünya çapında yaşanan bu gelişme sevindirici olmakla birlikte henüz arzu edilen seviyede bir ilerlemeye konu olamamıştır. Dolayısıyla, sürecin hızı göz önüne alındığında, içinde bulunduğumuz dönemde, kadının iş yaşamına aktif katılımı, iş ve aile yaşamının

11 uzlaştırılması ve buna ilişkin önlemlerin alınması acil bir ihtiyaçtır. Bu çerçevede, Avrupa Birliği müktesebatının ayrılmaz bir parçası olan kadın-erkek eşitliğine ilişkin düzenlemelerin iç hukuka yansıtılması ve hayata geçirilmesi için ülkemizde de gerekli tedbirler alınmaktadır yılında yürürlüğe giren Yeni İş Kanununun getirdiği önemli ilerleme ile işveren işçi ilişkisinde cinsiyet dahil hiçbir nedenle temel insan hakları bakımından ayrım yapılamayacağı düzenlenmiştir. Yasa, kadınların, çalışma şartları bakımından özel olarak korunacaklarını güvence altına almaktadır. İş Kanununa ilişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği nde, gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçilere fazla çalışma yaptırılamayacağı belirtilmiştir

12 Öte yandan, ülkemizde kadınların istihdamını artırma amacıyla yapılmakta olan çalışma ve projeler dahilinde; Avrupa Birliği Cinsiyet Eşitliği Topluluk Programına katılım sağlanmakta ve bu çerçevede duyarlık artırıcı seminerler desteklenmektedir. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği Komisyonu işbirliği ile Aktif İşgücü Programları Projesi nin hedef gruplarından biri olarak kadınlar belirlenmiştir. Türkiye de kadın girişimci potansiyelini geliştirmek için politikalar belirlemek amacıyla Kadın Girişimciler Kurulu oluşturulmuştur. Kadınların istihdamını artırmak amacıyla hazırlanan İstihdam Paketi nde, işe alınan kadınlara ait sosyal sigorta primlerinin 5 yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonu ndan karşılanması, kreş ve emzirme odası açma yükümlülüğünün işverenler tarafından yerine getirilmesi

13 hususları yer almaktadır. Yoksulluğu önleme amaçlı mikro kredi uygulamaları, pozitif ayrımcılık içerecek şekilde, kadın yoksulluğunu azaltmaya yönelik olarak bütün Valiliklerimiz tarafından uygulanmaktadır. Kadınların iş yaşamına katılımında ve iş ile aile yaşamını uzlaştırmasında büyük rolü olan doğum izinleri konusunda Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. Tasarıda; doğum sonrası ücretsiz ebeveyn izni süresi işçi ve memurlarımız açısından on iki ay olarak öngörülmüştür. Ülkemizin toplumsal gerçekleri ve bugüne kadar taraf olduğu uluslararası sözleşmeler doğrultusundaki taahhütleri dikkate alınarak hazırlanan Tasarı, TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda görüşülerek kabul

14 edilmiştir. Tasarının kanunlaşma aşamaları devam etmektedir. Değerli meslektaşlarım, Ülkemizde çocuk haklarının savunulmasını, geliştirilmesini ve onlara karşı her alanda şiddetin engellenmesini amaçlayan bir aile politikası oluşturulmasında çocuklar geleceğimizdir inancı itici güç konumundadır. Bu kapsamda çocuk dostu ortamlar hazırlamak amacıyla Türkiye de önemli çalışmalar yürütülmektedir. Çocuk Dostu Okul Projesi ile ilköğretim okullarında her yönüyle kalitenin artırılması ve yeni bir eğitim ortamı geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

15 yılları arasında UNICEF İçişleri Bakanlığı ortaklığında yürütülen Çocuk Dostu Şehirler Projesi nde, Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, çocuk katılımının güçlendirilmesi konusunda önemli rol oynamıştır. Yine bu çerçevede, 2006 yılı itibariyle başlatılan Çocuk Hakları Tanıtım Kampanyası ve Çocuk Hakları Sözleşmesi Tanıtım Kampanyası toplam 25 ilde gerçekleştirilmiştir. Bakanlığım bünyesinde kurulan ve çocuk haklarına ilişkin yetişkin ve çocuklarda farkındalık yaratmayı amaçlayan il çocuk hakları komiteleri 2000 yılından bu güne faaliyetlerini yürütmektedir. Diğer yandan, evlat edinme hizmetlerimiz de, çocuğun yararının korunması temeli üzerine inşa edilmiştir. Bu noktada, hizmetten yararlanacak çocuklar, hizmet süreci içerisinde

16 aile yanına yerleştirilmiş çocuklar ve onların ailelerine ilişkin gerekli düzenlemeler, bir bütün olarak ele alınmaktadır. Evlat edindirme kapsamında oluşturulan yasal düzenlemelerin uluslararası sözleşmeler ile belirlenmiş temel ilkeler ile uyumlu hale getirildiğini de önemle belirtmek isterim. Ülkemiz, Lahey Çocukların Korunması ve Ülkeler arası Evlat Edinme Konusunda İşbirliği ne taraf ülkelerden biri olarak evlat edinme sürecinde evlat edinilen çocukların menfaatlerini koruma altına almıştır. Türkiye de ayrıca, evlat edinme hizmetini yürüten sosyal çalışmacılara yönelik hizmet içi eğitim programı oluşturulmaktadır. Böylece evlat edinme sürecindeki ilgili kişilerin mesleki bilgi ve becerileri, çocukların yararının korunması ve aile refahının sağlanması amacıyla artırılmaktadır.

17 Evlat edinecek ailelere yönelik özel geliştirilmiş aile eğitim programları yürütülmektedir. Böylelikle evlat edinecek ya da halihazırda evlat edinmiş olan ailelerin, çocuğu sağlıklı bir şekilde yetiştirmeleri, sorunları büyümeden fark ederek, çözüm için uygun girişimlerde bulunmaları sağlanmaktadır. Kısacası, ülkemizde evlat edinme hizmetinde çocuğun menfaatleri her türlü plan ve program içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda, uygulamalar ve sonuçları da yine çocukların menfaatleri dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Değerli meslektaşlarım, Hem ailelerin devamlılığının sağlanması hem de aile kurumunun yıpranmasının önlenmesi açısından, eşlerin çocuk sahibi olmaları, aile

18 politikalarına yön vermelidir. Ne yazık ki, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli sebeplerle çocuk sahibi olma isteğinin ertelenmesi ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bunun önlemek için ülkemizde anne-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri, hükümetlerin politikalarında öncelikli olarak yer almıştır yıllarını kapsayan 9. Kalkınma Planı nda sağlık hizmetlerinin kalitesinin anne-çocuk sağlığı başta olmak üzere, koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilerek artırılacağı belirtilmektedir. Bu doğrultuda başta özürlüler, yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve göç edenler olmak üzere, yoksulluk ve sosyal dışlanmaya maruz kalmış kesimlerin, sağlık hizmetlerine erişimlerinin önündeki engellerin kaldırılması hedeflenmektedir.

19 Öte yandan, tüp bebek tedavisinden faydalanacak hastalara devlet tarafından ekonomik kolaylıklar sağlanmaktadır mayıs ayı itibariyle 09 üremeye yardımcı tedavi merkezinde hizmet verilmektedir. Kadın sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının ve hizmet kalitesinin yükseltilmesinin önemine binaen, ülkemizde faal olan her sağlık ocağında ve Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması merkezlerinde aile planlaması ve üreme sağlığı konusunda danışmanlık hizmetleri ücretsiz olarak verilmektedir yılında Sağlık Sektörü İçin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Ulusal Stratejik Eylem Planı şeklinde güncelleştirilen plan çerçevesinde, Türkiye nin öncelikleri, anne ölümlerinin azaltılması, istenmeyen gebeliklerin önlenmesi, gençlerin sağlığının iyileştirilmesi ve sağlıkta bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması olarak belirlenmiştir yılları arasında uygulanan Türkiye Üreme Sağlığı Programı

20 kapsamında güvenli annelik, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, aile planlaması, gençlerin sağlığı, hizmet içi eğitimler, üreme sağlığında müfredat geliştirme, üniversite öğrencileri için üreme sağlığı ve cinsel sağlık hizmet modeli geliştirme çalışmaları yürütülmüştür. Bu Program ile sivil toplum kuruluşlarının projelerine 20 milyon Euro destek sağlanmıştır. Değerli meslektaşlarım, Devletlerin karşı karşıya kaldığı toplumsal sorunlar ancak yine toplumsal bir dayanışma kültürü ile aşılabilir. Bireylerin karşılık beklemeksizin doğal bir bağlılık-sevgi-saygı-özveri ilişkisi içinde bulundukları aile, bu kültürün oluşturulmasında temel bir yapı taşı konumundadır. 2

21 Aile kurumunun desteklenmesi, ona yönelecek risklerin bertaraf edilmesi, toplumların geleceği için sayısız gelişim fırsatlarını da beraberinde getirir. Bu düşüncelerle sözlerimi noktalarken, Konferansımızın ailelerimizin, toplumlarımızın ve tüm dünyanın huzur ve refahına eşsiz katkılarda bulunacağına dair inancımı dile getiriyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2

T.C. BAġBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü TÜRKĠYE DE KADININ DURUMU. Ocak 2011 ANKARA

T.C. BAġBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü TÜRKĠYE DE KADININ DURUMU. Ocak 2011 ANKARA T.C. BAġBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü TÜRKĠYE DE KADININ DURUMU Ocak 2011 ANKARA TÜRKĠYE DE KADININ DURUMU 1.GĠRĠġ Türkiye Cumhuriyeti kadın konusuna ilişkin olarak dünyada istisnai ve özgün

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü TÜRKĠYE DE KADININ DURUMU. ġubat 2011 ANKARA

T.C. BAġBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü TÜRKĠYE DE KADININ DURUMU. ġubat 2011 ANKARA T.C. BAġBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü TÜRKĠYE DE KADININ DURUMU ġubat 2011 ANKARA TÜRKĠYE DE KADININ DURUMU 1.GĠRĠġ Türkiye Cumhuriyeti kadın konusuna ilişkin olarak dünyada istisnai ve özgün

Detaylı

Değerli Katılımcılar, Çok Değerli Öğrenciler,

Değerli Katılımcılar, Çok Değerli Öğrenciler, 29 Mart 2011tarihinde Atılım Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezince gerçekleştirilecek Konferans ta Sayın Gülsün BÜKER in Yapacağı Konuşmanın Metni Çok Değerli Öğrenciler, Türkiye de kadının statüsü

Detaylı

DEVLET BAKANI KAVAF, DÜNYA AİLE ÖRGÜTÜ TOPLANTISI NDA KONUŞTU

DEVLET BAKANI KAVAF, DÜNYA AİLE ÖRGÜTÜ TOPLANTISI NDA KONUŞTU DEVLET BAKANI KAVAF, DÜNYA AİLE ÖRGÜTÜ TOPLANTISI NDA KONUŞTU Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Yüksek Düzey Toplantısı çerçevesinde yapılan ''Dünya Aile Örgütü Toplantısı''na

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

TC AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI. ULUSAL ÇOCUK HAKLARI STRATEJİ BELGESİ ve EYLEM PLANI 2 0 1 3-2 0 1 7

TC AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI. ULUSAL ÇOCUK HAKLARI STRATEJİ BELGESİ ve EYLEM PLANI 2 0 1 3-2 0 1 7 TC AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ULUSAL ÇOCUK HAKLARI STRATEJİ BELGESİ ve EYLEM PLANI 2 0 1 3-2 0 1 7 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 TANIMLAR... 4 GİRİŞ... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 9 1.1. Gerekçe... 9 1.2.

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve SAĞLIK 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların sağlık alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015)

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA 2011 Ankara İli Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Eylem Planı Teknik Hazırlık Grubu Prof. Dr. Ayşe Akın (BÜKÇAM)* Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AÇILAN KAPILAR

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AÇILAN KAPILAR Türkiye de Çalışma Hayatında TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AÇILAN KAPILAR AB EŞLEŞTİRME PROJESİ AB Eşleştirme Projesi TR 08 IB SO 01 AB Eşleştirme Siyasi Proje Liderleri: Namık ATA ÇSGB Markus LOEBBERT

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUŞU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayışıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaşımızın dil, din,

Detaylı

BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi

BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi CEDAW/C/TUR/Q/6/Add.1 BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi Dağıtım: Genel 21 Ocak 2010 Orijinal Dili: Ġngilizce Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önleme

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME TÜRKÇE SÖZLEŞMENİN 44. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ İLERLEME RAPORU TÜRKİYE 1 1 Türkiye ilk raporunu 1999 yılında Çocuk Hakları Komitesine

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLETİLEN KURUM VE KURULUŞLARA AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN FAALİYETLERİ OCAK 2007 1 BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporu

Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporu Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporu 24. Dönem 2. Yasama Yılı 2011 Rapor, Komisyonun tarihli toplantısında kabul edilmiştir. KADIN VE AİLE BİREYLERİNE YÖNELİK ŞİDDET İNCELEME RAPORU

Detaylı

Türkiye nin Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi ne Sunduğu Altıncı Periyodik Rapor için STK Gölge Raporu

Türkiye nin Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi ne Sunduğu Altıncı Periyodik Rapor için STK Gölge Raporu Türkiye nin Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi ne Sunduğu Altıncı Periyodik Rapor için STK Gölge Raporu CEDAW Komitesi nin 46. Oturumu için Temmuz 2010 CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu ve TCK Kadın

Detaylı

Dağıtım: Sınırlı. Orijinali: İngilizce. 15 Şubat 2010

Dağıtım: Sınırlı. Orijinali: İngilizce. 15 Şubat 2010 Dağıtım: Sınırlı.. Orijinali: İngilizce 15 Şubat 2010 Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu Yönetim Kurulu 2010 Yıllık Toplantısı 1-4 Haziran 2010 Geçici Gündemin..Maddesi Taslak Ülke Programı Dokümanı**** Türkiye

Detaylı

Yeni Aile Paketi'ndeki tüm ayrıntılar

Yeni Aile Paketi'ndeki tüm ayrıntılar On5yirmi5.com Yeni Aile Paketi'ndeki tüm ayrıntılar İşte Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Ankara Palas'ta Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması programı çerçevesinde açıkladığı yeni paketteki tüm ayrıntılar.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR HAZIRLAYAN/RAPORTÖR Doç. Dr. Hakan ACAR Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 28 Ağustos 2012

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi. 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı.

Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi. 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. 1847 Kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı tanıyan İrade-i Seniye yayımlandı. 1856

Detaylı

TC Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

TC Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü TC Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü V. Aile Şurası Aile Destek Hizmetleri Komisyon Kararları 5-7 Kasım 2008 ANKARA 1 SUNUŞ Aile politikaları alanında en geniş tartışma platformu

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI I TRC1 Bölgesi İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ I II III 1. GİRİŞ 1 2. KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI: TÜRKİYE ARKA PLANI 3 2.1. YASAL ÇERÇEVE 9 2.1.1. Uluslararası

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler 2 Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11 il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME TÜRKÇE SÖZLEŞMENİN 44. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR İLK İLERLEME RAPORUNUN EK RAPORU TÜRKİYE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ULUSAL İLK

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı