11- TARIM VE KIRSAL KALKINMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11- TARIM VE KIRSAL KALKINMA"

Transkript

1 ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/ /09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı Kanunu Ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek TBMM den geçmiş olup Cumhurbaşkanının onayını beklemektedir Cumhurbaşkanı bazı maddelerinin bir kez daha görüşülmesini isteyerek TBMM ye iade etmiştir /00 sayılı Komisyon /05 sayılı Konsey Şeker Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun AB şeker reformuna uyum da gözetilerek, şeker üretiminde istikrarın sağlanması ve korunması, uygulamada yaşanan sorunların çözümlenmesine yönelik olarak mevzuatın güncellenmesi, sektörün daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması, sektörün sürdürülebilirliğinin sağlanması - 318/2006 sayılı Tüzük - 320/2006 sayılı Değiştiren 20 Şubat 2006 tarihli Konsey Şeker Kurumu 145

2 Çıkarılacak Yasal Adı Tarım nın Yeniden Yapılandırılmasına Đlişkin Kanun Tarım ve Kırsal Kalkınma faslı, Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı Politikaları faslı ile Balıkçılık Faslı kapsamındaki müktesebata uyum için idari yapılanma Başbakanlıkta Tarımsal Pazarlama Standartları Kanunu AB de zorunlu uygulamada olan tarım ürünleri pazarlama standartlarının iç ve dış ticarette koordineli şekilde uygulanabilmesini teminen yasal bir zemin oluşturulması /2001, 2200/96, 827/68, 865/2004, 2257/94, 1760/2000, 2136/89, 1536/92, 2406/96 sayılı Tüzükler - Tarım ürünlerine ilişkin pazarlama standartlarına dair Komisyon Tüzükleri 146

3 Çıkarılacak Yasal Adı Coğrafi Đşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Hakkında Kanun Türkiye de yöresel veya geleneksel karaktere sahip ürünlerin teşviki ve üretimin çeşitlendirilmesi yoluyla ürünlerin piyasa değerlerinin artırılarak bölgesel ve kırsal ekonomilerin güçlendirilmesine katkı sağlamak; üretim metodunda ve kaynakta garanti sunulmak suretiyle tüketicilerin yüksek kalitede ürünlere erişimini kolaylaştırmak ve adil ticaretin sağlanması amacıyla; doğal ve beşerî unsurların bir araya gelmesi sonucu tarım, maden, el sanatları ve benzeri alanlarda ortaya çıkan ve bu Kanunda yer alan tanımlara ve koşullara uygun her türlü ürünün coğrafi işaret veya geleneksel özellikli ürün adıyla korunmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemektir /2006 ve 510/2006 sayılı Tüzükler, /48 sayılı Direktif Türk Patent Enstitüsü Adalet Ayrıca hukuki başvuru yolları ve hukuki yaptırımlara ilişkin hükümlerin AB mevzuatı ile uyumlaştırılması da amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra cezai düzenlemelerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile uyumlaştırılması sağlanacaktır. II YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/ /09/2009) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER HERHANGĐ BĐR DÜZENLEME ÖNGÖRÜLMEMEKTEDĐR 147

4 III (01/10/2009) YILLARI ARASINDA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı sayılı Tarım Kanununda değişiklik yapılması hakkında Kanun 2010 sonrasına yönelik Tarım Stratejisinde öngörülecek ilke ve destekleme esaslarına yasal dayanağı oluşturmak üzere, 5488 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 2010 sonrası Tarım Stratejisi esas alınarak hazırlanacaktır /03 sayılı Konsey sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 4733 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun ile AB Tütün Ortak Piyasa Düzeninde 2009 dan sonra yürürlüğe girecek olan politika değişiklikleri kapsamında AB uyumu amaçlanmaktadır. AB Ortak Tarım Politikasındaki reformun sonuçlarına göre hazırlanacaktır. 2075/92 sayılı Konsey Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü Đçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Alkol ve Alkollü Đçki Kanunu Alkol ve alkollü içkiler piyasasını düzenlemek üzere hazırlanan bu Kanunun şarap piyasası nı düzenlemeye ilişkin hükümleri ile, AB Şarap Ortak Piyasa Düzeninin piyasa düzenlemeleri ne ilişkin hükümlerinin uyumlaştırılması ve 4250 sayılı Đspirto ve Đspirtolu Đçkiler Đnhisarı Kanununun yürürlükten kaldırılması AB Ortak Tarım Politikasındaki reformun sonuçlarına göre hazırlanacaktır /99 sayılı Konsey Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü Đçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu 148

5 Çıkarılacak Yasal Adı Tarım Ürünleri Piyasası Ödeme Ajans(lar)ı (TPA) Kurulması Hakkında Kanun Avrupa Komisyonu ile yapılacak görüşmelerin sonuçlarına bağlı olarak, Avrupa Birliği Ortak Piyasa Düzenine tabi tarım ürünleri piyasalarının düzenlenmesi, başta çiftçiler olmak üzere sektöre verilecek AB mevzuatındakine benzer tarımsal desteklemelerle ilgili işlemleri yapacak bir veya daha fazla Tarım Ürünleri Piyasası Ödeme Ajansının kurulması, AB de bazı ürünlere yönelik müdahale sisteminin etmesi durumunda bunu gerçekleştirmek üzere belirlenen kurumun yasal dayanağının oluşturulması, bu Kurumların teşkilât, görev ve yetkilerine, denetlenmesine dair usul ve esasların ortaya konması /2005 sayılı Konsey, /95 sayılı Komisyon, /78 sayılı Konsey, - 884/2006 sayılı Komisyon, /99 sayılı Komisyon, - 296/96 sayılı Komisyon, - 723/97 sayılı Konsey, /97 sayılı Komisyon, - 745/96 sayılı Komisyon, /89 sayılı Konsey, /90 sayılı Komisyon 149

6 ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER (TÜZÜK, YÖNETMELĐK, TEBLĐĞ, GENELGE VB) VE HAZIRLANMASI ÖNGÖRÜLEN STRATEJĐ, PLAN VE PROGRAM GĐBĐ DOKÜMANLAR I YILINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER Adı Revize Ispanak, Havuç ve Başlahana standartlarının dış ticarette zorunlu uygulamaya konulmasına ilişkin DTS Tebliği Söz konusu ürünlere dair dış ticarette zorunlu standartların TSE nin revizyon ını uygulamaya konulması amaçlanmaktadır 1148/2001, 912/2001, 1591/87 sayılı Tüzükler Revize Edilen TS/34 Turunçgil Standardının te Zorunlu Uygulamaya Konulmasına Đlişkin Tebliğ Söz konusu ürünlere dair dış ticarette zorunlu standardın TSE nin revizyon ını 1148/2001 ve 1799/2001 sayılı Tüzükler Revize Edilen TS/1133 Enginar ve TS/1074 Karnabahar Standartlarının te Zorunlu Uygulamaya Konulmasına Đlişkin Tebliğ Söz konusu ürünlere dair dış ticarette zorunlu standartların TSE nin revizyon ını 1148/2001 ve 963/98 sayılı Tüzükler Revize Edilen TS/1073 Kavun ve TS/1132 Karpuz Standartlarının te Zorunlu Uygulamaya Konulmasına Đlişkin Tebliğ Söz konusu ürünlere dair dış ticarette zorunlu standartların TSE nin revizyon ını 1148/2001, 1093/97, 1615/2001 sayılı Tüzükler 150

7 Adı Revize Edilen TS/793 Kiraz Standardının te Zorunlu Uygulamaya Konulmasına Đlişkin Tebliğ Söz konusu ürünlere dair dış ticarette zorunlu standartların TSE nin revizyon ını 1148/2001 ve 899/87 sayılı Tüzükler Revize Edilen TS /101 Sofralık Üzüm Standardının te Zorunlu Uygulamaya Konulmasına Đlişkin Tebliğ Söz konusu ürüne dair dış ticarette zorunlu standardın TSE nin revizyon ını /2001/AT sayılı /1999/AT sayılı Uygulama Revize edilen TS/42 Şeftali ve Nektarin Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına Đlişkin Tebliğ Söz konusu ürünlere dair dış ticarette zorunlu standardın TSE nin revizyon ını /2001/AT sayılı /1999/AT sayılı Uygulama Revize Edilen TS/791 Kayısı Standardının te Zorunlu Uygulamaya Konulmasına Đlişkin Tebliğ Söz konusu ürüne dair dış ticarette zorunlu standardın TSE nin revizyon ını /2001/AT sayılı - 851/2000/AT sayılı Uygulama Revize Edilen TS 1898 Sakız Kabağı ve TS/1255 Patlıcan Standartlarının te Zorunlu Uygulamaya Konulmasına Đlişkin Tebliğ Söz konusu ürünlere dair dış ticarette zorunlu standartların TSE nin revizyon ını /2001/AT sayılı /81/AET sayılı Uygulama 151

8 Adı Revize Edilen TS/794 Domates Standardının te Zorunlu Uygulamaya Konulmasına Đlişkin Tebliğ Söz konusu ürüne dair dış ticarette zorunlu standardın TSE nin revizyon ını /2001/AT sayılı - 790/2000/AT sayılı Uygulama Revize Edilen TS/796 Kuru Soğan Standardının te Zorunlu Uygulamaya Konulmasına Đlişkin Söz konusu ürüne dair dış ticarette zorunlu standardın TSE nin revizyon ını /2001/AT sayılı /83/AET Uygulama Revize Edilen Lahana, Kök Kerevizi ve Revize Edilen TS/1130 Ispanak ve TS/792 Erik Standardının Zorunlu Uygulamaya Konulmasına Đlişkin Tebliğ Söz konusu ürünlere dair dış ticarette zorunlu standardtların TSE nin revizyon ını /2001/AT sayılı /87/AET ve 1168/1999/AT sayılı Uygulama Tüzükleri Revize Edilen TS/1194 Yeşil Salata ve Marul ve TS/1205 Taze Biber Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına Đlişkin Tebliğ Söz konusu ürünlere dair dış ticarette zorunlu standardtların TSE nin revizyon ını /2001/AT sayılı /2001/AT ve 1455/1999/AT sayılı Uygulama Tüzükleri Revize Edilen TS/1131 Sarımsak Standardının te Zorunlu Uygulamaya Konulmasına Đlişkin Tebliğ Söz konusu ürüne dair dış ticarette zorunlu standardın TSE nin revizyon ını /2001/AT sayılı /97/AT sayılı Uygulama 152

9 Adı Muz ve Karışık Paketlenmiş Meyve Standartlarının dış ticarette zorunlu uygulamaya konulmasına ilişkin Tebliğ Söz konusu iki standardın dış ticarette zorunlu etmektedir /2001/AT sayılı /94/AT ve 48/2003/AT sayılı Uygulama Tüzükleri te Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Đlişkin Yönetmelik Tarım ürünleri dış ticaretinde nca yapılan kalite denetimlerinin ayrı bir yönetmelik kapsamına alınması ve AB uygulamaları ile paralel hale getirilmesi planlanmaktadır. Kurum içi teknik 1148/2001/AT sayılı Endüstriyel Ürün Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara ilişkin Tebliğ Endüstride işlenilmek üzere ihraç edilecek veya ithal edilecek meyve ve sebzelerin zorunlu standartlara uygunluk yönünden yapılan denetimlerin sonlandırılarak, bu ürünlerin sevkiyatının partiler için düzenlenecek Endüstriyel Ürün Belgesi ile yapılmasının sağlanması. Tarım Ürünlerinde Dış Ticarette Standardizasyon Yönetmeliğinin yayımını müteakiben yayımlanacaktır 1148/2001/AT sayılı /2 sayılı DTS Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Đlişkin Tebliğ Muz ve Karışık Paketlenmiş Meyve ve Sebze Standartlarının ithalatta zorunlu uygulamaya konulması amaçlanmaktadır. TSE söz konusu ürünlere ilişkin standartların hazırlık /2001/AT sayılı /94/AT ve 48/2003/AT sayılı Uygulama Tüzükleri 153

10 Adı Kırsal Kalkınma Yönetim Otoritesinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği (Bu yönetmelik, referans numaralı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra çıkacaktır.) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığında Çalışacak Personelin Nitelikleri, Görev ve Yetkileri, Hizmete Alınma Esasları Yönetmeliği /2005 sayılı Konsey, IPARD ve uygulama tüzükleri /2000 ve 1974/2006 sayılı /2005 sayılı Konsey, IPARD ve uygulama tüzükleri, /2000 ve 1663/95 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (Bu yönetmelik, referans numaralı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra çıkacaktır.) 154

11 Adı Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu Başkanlığı Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği (Bu yönetmelik, referans numaralı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra çıkacaktır.) /2005 sayılı Konsey, IPARD ve uygulama tüzükleri, /2000 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu Başkanlığı Đl Koordinatörlükleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği (Bu yönetmelik, referans numaralı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra çıkacaktır.) /2005 sayılı Konsey, IPARD ve uygulama tüzükleri, -2222/2000 ve 1663/95 sayılı Komisyon tüzüğü Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 155

12 Adı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun akreditasyonu ve akreditasyon kriterlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetmeliği (Bu yönetmelik, referans numaralı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra çıkacaktır.) 2222/2000, 885/2006, 1663/95 sayılı Komisyon Tüzükleri, IPARD ve uygulama tüzükleri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma Đzleme ve Yönlendirme Komitesinin Çalışma Usul ve Esaslarına Đlişkin Yönetmelik (Bu yönetmelik, referans numaralı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra çıkacaktır.) /2005 sayılı Konsey /2006 sayılı /2000 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 156

13 Adı Avrupa Birliğinden sağlanan mali yardımlar kapsamındaki diğer mali konulara ilişkin yönetmelik (Bu yönetmelik, referans numaralı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra çıkacaktır.) /2005 sayılı Konsey, /2005 sayılı Konsey, IPARD tüzüğü ve uygulama tüzükleri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 157

14 II YILINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER Adı Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik AB dekine benzer şekilde pancarda ve şekerde minimum fiyat sistemi oluşturulması, hammadde arz güvencesinin sağlanması 318/2006 sayılı Konsey Şeker Kurumu ( referans numaralı Şeker Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.) Şeker Kotalarının Düzenlenmesine Đlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ( referans numaralı Şeker Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.) Şeker arz-talep dengesinin sağlanması ve korunması, AB şeker reformuna uyum amacıyla gıda dışı bazı sektörlerde kullanılacak şekerin kota dışı bırakılması konusunda uygulamaya ilişkin düzenlenme yapılması amaçlanmaktadır. 952/2006 ve 967/2006 sayılı Komisyon Tüzükleri Şeker Kurumu 158

15 Adı Şeker Sektöründe Geçici Yeniden Yapılandırma Fonu Oluşturulmasına ve Fonun Yönetimine Đlişkin Yönetmelik Şeker Sektöründe Geçici Yeniden Yapılandırma Fonu Oluşturulmasına ve Fonun Yönetimine Đlişkin usul ve esasların belirtilmesi amaçlanmaktadır. 968/2006 sayılı Komisyon Şeker Kurumu ( referans numaralı Şeker Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.) Coğrafi Đşaretlerin Ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ( referans numaralı Coğrafi Đşaretlerin Ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Hakkındaki Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.) Amacı; belirtilen coğrafi işaret ve geleneksel özellikli ürün adı tescili için gerekli başvuru evrakının tanzimi ile ilgili diğer işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Kapsamı; coğrafi işaret ve geleneksel özellikli ürün adı tesciline uygun olanlara belge verilerek korunmasına ilişkin esasları, kuralları ve şartları kapsar. 509/2006 ve 510/2006 sayılı Tüzükler Türk Patent Enstitüsü 159

16 Adı TMO Hububat Uygulama Yönetmeliği Bu Yönetmelik; AB Hububat Ortak Piyasa Düzeni mevzuatına paralel olarak hububat müdahale alım merkezlerinin tespit edilmesi, hububat müdahale alımı ve kalite tayin yöntemlerinin, minimum alım kriterlerinin, müdahale stoklarına ilişkin iç ve dış satış yöntemlerinin ve hububat ithalat ve ihracat belgelerinin uygulama esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır /2003 sayılı Konsey, /93, 824/2000, 2131/93 sayılı Komisyon Tüzükleri TMO Bu Yönetmelik; hububatın müdahale alımlarından sorumlu kurum tarafından tespit edilen alım merkezlerinde belirli kalite kriterleri uyarınca satın alınmasını, oluşan müdahale stoklarının gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazara satış esaslarını ve hububat ithalat ve ihracat belgelerine ilişkin teknik ve idari hususları kapsar. 160

17 Adı TMO Çeltik Uygulama Yönetmeliği Bu Yönetmelik; AB Çeltik Ortak Piyasa Düzeni mevzuatına paralel olarak; çeltik müdahale alım merkezlerinin tespiti, çeltik alım esasları, müdahale stoklarında bulunan çeltiğin gıda yardımı ve yurtiçi/yurtdışı satış esaslarının tespiti ve çeltik ithalat/ihracat belgelerinin uygulama esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır /2003 sayılı Konsey - 489/2005, 75/91, 2351/91 sayılı Komisyon Tüzükleri TMO Bu Yönetmelik; çeltiğin müdahale alımlarından sorumlu kurum tarafından tespit edilen alım merkezlerinde belirli kalite kriterleri uyarınca satın alınmasını, oluşan müdahale stoklarının gerek gıda yardımı olarak verilmesini gerekse yurtiçi ve yurtdışı satış esasları ile çeltik ithalat ve ihracat belgelerine ilişkin teknik ve idari hususları kapsar. 161

18 Adı Entegre Đdare ve Kontrol Sistemi (IACS) Yönetmeliği Tarımsal planlama ve desteklemelerin idaresi ve kontrolü için oluşturulmuş mekanizmaları kapsayan bir sistemin kurulması ve sistemin destekleme mekanizmasında kullanımını sağlamak IACS konusundaki mevzuat ı Ülkesel uygulamaya geçişi sağlayacak IACS/LPIS Projesi (TR ) sonucunda başlayacaktır. Bu doğrultuda yıllara sari bir planlamaya ve mevzuat düzenlemelerine gidilecektir. 1782/2003 sayılı Konsey Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Kurulması Yönetmeliği Tarım Đşletmelerinden muhasebe verilerinin toplanmasıyla ilgili yasal düzenlemelerin ve kurumsal yapının oluşturulması hedeflenmektedir. 15 Haziran 1965 tarihli 79/65/AET sayılı Konsey Toplanan verilerden işletmelerin yıllık gelirleri ve işletmecilik başarıları ölçülebilecektir. Elde edilen bilgiler başta tarım politikalarının etkilerinin belirlenmesi ve daha etkili politikalar geliştirilmesi olmak üzere birçok amaçla kullanılacaktır. 162

19 III YILINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER Adı Tarım Stratejisi 5488 sayılı Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanunun hazırlanmasında ilke ve esasların belirlenmesi 1782/03 sayılı Konsey 163

20 IV YILLARI ARASINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER Adı Tek Ödeme Sistemi ve Diğer Doğrudan Destek Ödemelerinin Uygulanmasına Đlişkin Yönetmelik Hem üretime yönelik, hem de üretimden bağımsız desteklemeler ile bu desteklerin yürütüleceği sistemin (ÇKS-IACS benzeri) uygulama ve kontrol esaslarının düzenlenmesidir. Ön etüt aşamasında bulunmaktadır. Bu aşamada Bakanlık tarafından yürütülen destekleme ödemelerinin tek bir mevzuatta toplanabilmesi ve terminoloji birliğinin sağlanabilmesi için ilgili Daire Başkanlıkları ile görüşmeler 1782/03 sayılı Konsey 164

21 Adı Tütün Üretimi, Üretici Tütünlerinin Pazarlanması, Đç ve i, Denetimi ve Tütün Eksperliği ile Đlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik Tütün Üretimi, Üretici Tütünlerinin Pazarlanması, Đç ve i, Denetimi ve Tütün Eksperliği ile Đlgili Usul ve Esasların bazılarının değiştirilmesi amaçlanmaktadır /98 sayılı Komisyon, /92 sayılı Konsey, - 86/93 sayılı Komisyon, /2005 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü Đçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ( referans numaralı 4733 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkartılacaktır.) 165

22 Adı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü Đçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Personelinin Mali ve Sosyal Hakları Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü Đçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Personelinin Mali ve Sosyal Hakları Hakkında bazı usul ve esasların değiştirilmesi amaçlanmaktadır. 85/93 sayılı Komisyon Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü Đçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ( referans numaralı 4733 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkartılacaktır.) 166

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 10.0007.1.01 540 Sayılı

Detaylı

15- ENERJĐ ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN)

15- ENERJĐ ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 15.0007.1.01 Türk Petrol

Detaylı

19- SOSYAL POLĐTĐKA VE ĐSTĐHDAM

19- SOSYAL POLĐTĐKA VE ĐSTĐHDAM ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007 30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 19.0007.1.01 Devlet Memurları

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Değiştirilecek /Yeni Çıkarılacak Yasal 03.0007.1.01

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ 2014-2016 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2009 Necatibey Cad. No. 108, 06100 Yücetepe/Ankara Tel: 0312 294 69 03 Faks: 0312 294 69 77 www.dpt.gov.tr e-mail: bilgi@dpt.gov.tr İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ Temiz Denizlerde Emniyetli Denizcilik Bu belge, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) 7673 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 4457 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4.11.1999 Sayı : 23866 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarihli

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge

Detaylı

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON I. BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON I. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI I. BÖLÜM 1 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON REJİMİ KARARI... 3 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON YÖNETMELİĞİ... 10 Dış Ticarette

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı