10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA"

Transkript

1 ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/ /09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Đlişkin Kanun Bilgi toplumu alanında yürütülen ve ilgili AB Programlarının koordinasyonu, üst düzeyde temsil yetkisi ve sorumluluk gerektirmektedir. Söz konusu ın kamu, özel sektör, STK ve üniversiteleri ilgilendirmesi nedeniyle temsil kabiliyeti yüksek bir birim ve daha geniş ve yetkin bir kadroya ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur. TBMM de Bilgi toplumu ı ile ilgili AB nin öngördüğü standart bir kurumsal yapılanma olmayıp, bu konu herhangi bir mevzuatta da hükme bağlanmamıştır. Ancak, Lizbon Stratejisi (23-24 Mart 2000), eavrupa ve aday ülkelerin de dahil olduğu eavrupa+ Programları, eavrupa 2002 ve 2005 Eylem Planları ile i2010 Stratejisinin öngördüğü hedefler doğrultusunda Türkiye de e-dönüşüm Türkiye Projesinin yürütülmesinde gerekli koordinasyon, politika belirleme ve bunları uygulama süreci, güçlü bir siyasi ve idari liderlik gerektirmektedir Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planının uygulanma başarısı da projenin daha üst seviyede Devlet Planlama Teşkilatı 133

2 Çıkarılacak Yasal Adı yürütülmesi ile doğrudan ilişkilidir. Bilgi toplumu ında dünyada ve AB nin başarılı ülke örneklerinde de yürütücü birimin üst düzey örgütlenmeye sahip olduğu anlaşılmaktadır Elektronik Haberleşme Kanunu Sektörde liberalleşme ile iyi işleyen bir rekabet ortamının sağlanması, bilgi ve iletişim konularında ortaya çıkan gelişmelere uygun düzenleme yapılması, ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve toplumda sayısal uçurumun giderilmesi, her alanda (sağlık, eğitim, ticaret vb.) ihtiyaç duyulan alt yapının sağlanması hedeflenmektedir. TBMM de AB nin Elektronik Haberleşme düzenleyici çerçevesi 2002/22/AT, -93/13 /AT, 2002/58/AT, 92/44/AET, 92/382/AET, 2002/19/AT, 2002/20/AT, 2002/21/AT, 98/10/AT, 97/33/AT, 90/388/AET, 90/387/AET sayılı Direktifler Ulaştırma Bakanlığı Đnternet Ortamında Đşlenen Bazı Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Đnternet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadele etmek amaçlanmaktadır. TBMM de - Avrupa Konseyinin 186 sayılı Siber Suçlarla Mücadele Sözleşmesi /31/AT sayılı Direktif /58/AT sayılı Direktif /854/AT sayılı Karar Ulaştırma Bakanlığı 134

3 Çıkarılacak Yasal Adı Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun referans numarasıyla Yargı ve Temel Haklar faslında da yer almaktadır. Ülkemizde giderek yaygınlaşan internet kullanımı sonucu ortaya çıkan suçların cezalandırılabilmesi ve Türk Ceza Kanununda bu konuda mevcut boşluğun doldurulması hedeflenmektedir. Başbakanlıkta - Avrupa Konseyinin 186 sayılı Siber Suçlarla Mücadele Sözleşmesi - 98/84/AT sayılı Direktif /31/AT sayılı Direktif /58/AT sayılı Direktif /24/AT sayılı Direktif Adalet Bakanlığı sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Tanımlar, yargı yetkisi, önemli olaylar ve bağımsız eserlerin teşviki gibi konuları içeren bir kapsamda yayıncılıkla ilgili Sınır Tanımayan Televizyon Direktifine uyum sağlanması amaçlanmaktadır. 97/36/AT sayılı Direktif ile değişik Televizyon Yayıncılığıyla ilgili Üye Devletlerdeki kanun yönetmelik veya idari kurallarda yer alan belirli hükümlerin koordinasyonu konusundaki 89/552/AET sayılı Sınır Tanımayan Televizyon Direktifi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Acil Hizmetlerin Sağlanmasına Đlişkin Kanun 112 Acil Arama Numarasının sadece sağlık alanında değil, güvenlik, yangın ve doğal afetler gibi tüm acil durumları kapsayacak şekilde hizmet vermesinin sağlanması amaçlanmaktadır /22/AT sayılı Direktif - Arayanın Yer Tespitinin Yapıldığı Acil Çağrı Hizmetinin Sağlanması Amacıyla Elektronik Haberleşme Şebekelerinde Arayanın Yer Bilgisinin Đşlenmesi Hakkında 25 Temmuz 2003 tarih ve 2003/558/AT sayılı Avrupa Komisyonu Tavsiye Kararı Đçişleri Bakanlığı 135

4 Çıkarılacak Yasal Adı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu referans numarasıyla Yargı ve Temel Haklar faslında da yer almaktadır. Kişilerin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı ile temel hak ve özgürlüklerinin korumak amaçlanmıştır. Başbakanlıkta - 95/46/AT sayılı Direktif /24/AT ile değişik 2002/58/AT sayılı Direktif - Kişisel Verilerin Elektronik Ortamda Đşlenmesi Bağlamında Bireylerin Korunmasına Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi ETS No:108 (919999JHA10184) Adalet Bakanlığı - Kişisel Verilerin Üçüncü Ülkelere Transferi Đçin Standart Akdi Kurallara Đlişkin 2001/497/AT sayılı Komisyon Kararı (C(2001)1539 sayılı belge 136

5 II YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/ /09/2009) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Đlişkin Kanun TRT nun görev tanımı, finansmanı, işlevi ve işleyişinin revize edilmesi hedeflenmektedir. - Avrupa Topluluğu Antlaşmasının 16 ve 86 (2). maddeleri - 89/552/AET sayılı Direktif - Amsterdam Antlaşmasının Eki olan Kamu Yayıncılığı Sistemi Hakkındaki Protokol Türkiye Radyo ve Televizyon III (01/10/2009) YILLARI ARASINDA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER HERHANGĐ BĐR DÜZENLEME ÖNGÖRÜLMEMEKTEDĐR. 137

6 ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER (TÜZÜK, YÖNETMELĐK, TEBLĐĞ, GENELGE VB) VE HAZIRLANMASI ÖNGÖRÜLEN STRATEJĐ, PLAN VE PROGRAM GĐBĐ DOKÜMANLAR I YILINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER Adı Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliğinde değişiklik AB düzenlemelerine paralel bir şekilde piyasa analizleri sonucu EPG ye sahip olarak belirlenen işletmecilere getirilen yükümlülüklerin işletmecilerin pazardaki konumlarına paralel olarak ve rekabetin daha etkin şekilde tesisini teminen farklılaştırılabilmesi ve Erişim ve Arabağlantıya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hedeflenmektedir /19/AT sayılı Direktif /21/AT sayılı Direktif Hizmet ve Altyapılarına Đlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin EK A-11 Genişbant Sabit Telsiz Erişim Hizmeti ekinin başlığı ve kapsamının Genişbant Telsiz Erişim Hizmeti olarak değiştirilmesine ilişkin Yönetmelik Ses ve veri hizmetlerine yönelik genişbant telsiz erişim hizmetlerinin yetkilendirilmesine ilişkin stratejik yaklaşım ve değerlendirmelerin oluşturulmasının yanı sıra, bu hizmetin sunulmasına ilişkin uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi 2002/20/AT sayılı Direktif Sanal Mobil Şebeke Hizmetine Đlişkin Hizmet ve Altyapılarına Đlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Mobil haberleşme pazarında hizmet çeşitliliğini artırmak, bu alanda hizmete dayalı rekabetin gelişimine katkı sağlamak ve bu hizmetin sunulmasına ilişkin uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır /20/AT sayılı Direktif /19/AT sayılı Direktif 138

7 Adı IMT-2000/UMTS Hizmet ve Altyapılarına Đlişkin Hizmet ve Altyapılarına Đlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Mobil genişbant uygulamalarının geliştirilmesinin ve yaygın olarak kullanılmasının sağlanması ve bu hizmetin sunulmasına ilişkin uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır. 2002/20/AT sayılı Direktif Karasal Sayısal Platform Hizmetine Đlişkin Hizmet ve Altyapılarına Đlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Teknoloji ve hizmetlerin yakınsaması paralelinde Karasal Sayısal Televizyon Yayıncılığına (DVB-T) ek olarak telekomünikasyon hizmetleri sunabilecek karasal sayısal platform hizmeti işletmecilerinin ilgili altyapıların kullanım usul ve esasları, hizmetin yetkilendirme türü, hizmetin tanımı amaçlanmaktadır. 2002/20/AT sayılı Direktif Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkındaki Kanunda; geri ödeme, filmlere verilen destek miktarı konularında yapılan değişikliklerin yürütülmesi amacıyla, kanunun ilgili yönetmeliğinde de düzenleme yapılması gerekmektedir. Sinematografik ve diğer görsel-işitsel eserlerin kesin yasal durumlarına ilişkin Komisyon Tebliği (52004DC0171) Film mirası ve ilgili endüstriyel aktivitelerde rekabetçiliğe ilişkin 16 Kasım 2005 tarihli Tavsiye Kararı (2005/865/AT) Kültür ve Turizm Bakanlığı 139

8 Adı Sabit Hizmetine ilişkin Hizmet ve Altyapılarına Đlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Şehir içi telefon hizmeti ve ankesörlü telefon hizmeti de dahil olmak üzere, karasal telekomünikasyon şebekesi üzerinden sunulabilen telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması amacına ilişkin olarak uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır. tamamlanmıştır 2002/20/AT sayılı Yetkilendirme Direktifi 140

9 II YILINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER Adı Elektronik Haberleşme Sektörüne Đlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği Taslağı ( Hizmet ve Altyapılarına Đlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırması öngörülmektedir.) Yetkilendirme konusundaki usul ve esasların belirlenmesi amacını taşımaktadır. 2002/20/AT sayılı Direktif ( referans numaralı Elektronik Haberleşme Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.) Yayın Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik ( referans numaralı 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanunun Kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.) Tanımlar, yargı yetkisi, önemli olaylar ve bağımsız eserlerin teşviki gibi konuları içeren bir kapsamda yayıncılıkla ilgili Sınır Tanımayan Televizyon Direktifine uyum sağlanması amaçlanmaktadır 97/36/AT sayılı Direktif ile değişik Televizyon Yayıncılığıyla ilgili Üye Devletlerdeki kanun, yönetmelik veya idari kurallarda yer alan belirli hükümlerin koordinasyonu konusundaki 89/552/AET sayılı Direktifi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 141

10 Adı Akıllı Đşaretler Yönetmeliği ( referans numaralı 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanunun Kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.) Küçüklerin korunması çerçevesinde kaydedilen önemli gelişmelerin etkin bir şekilde uygulanması amaçlanmaktadır. sürdürülmektedir 97/36/AT sayılı Direktif ile değişik Televizyon Yayıncılığıyla ilgili Üye Devletlerdeki kanun, yönetmelik veya idari kurallarda yer alan belirli hükümlerin koordinasyonu konusundaki 89/552/AET sayılı Direktif Radyo ve Televizyon Üst Kurulu III YILINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER HERHANGĐ BĐR DÜZENLEME ÖNGÖRÜLMEMEKTEDĐR. 142

11 IV YILLARI ARASINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER Adı n ve Standartların Türkiye ile AB Arasında Bildirimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Anılan düzenleme üyelikten kısa bir süre önce kabul edilerek, üyelikle birlikte yürürlüğe girecektir. (98/48/AT sayılı Direktif, Malların Serbest Dolaşımı kapsamında yer alan 98/34/AT nin tadilatı niteliğinde olmakla birlikte farklı bir alanı (bilgi toplumu hizmetlerini) ilgilendirmektedir. Mallar konusunda halihazırda AB mevzuatına uyum konusu 1/95 ve 2/97 sayılı Ortaklık Konseyi Kararları ile taraflar arasında hükme bağlanmış olduğu için, AB mevzuatı ile düzenlenmeyen konularda hazırlanan mallara ilişkin ulusal mevzuatımızın bildirim mekanizmasının da ivedilikle işler hale getirilmesi gerekmiş ve bu konudaki yasal düzenleme 2002 yılında yürürlüğe girmiştir. Buna karşılık, hizmetler konusundaki AB mevzuatına uyumun detaylarını hükme bağlayan bir Ortaklık Konseyi Kararı bulunmadığı için bilgi hizmetleri alanında AB mevzuatınca düzenlenmemiş hususlardaki ulusal mevzuatımızın bildirimi mekanizmasının yasal olarak üstlenilmesi ve işler hale getirilmesi de söz konusu olamamıştır.) 98/34/AT sayılı teknik standart bilgi sağlanmasına ilişkin prosedür hakkındaki Direktifte değişiklik yapan 98/48/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Dış Ticaret Müsteşarlığı 143

12 Adı Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Bu değişiklik ile, Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine elektronik ortamda intikal edecek başvuruların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır 2000/31/AT sayılı Elektronik Ticaret Direktifi ile, AB üyeleri arasında malların serbest dolaşımını, iç pazarın güçlenmesini, küçük ve orta ölçekli işletmelere yeni iş ve istihdam alanları yaratılmasını, işletmelerin rekabet gücünün arttırılmasını, üye ülkeler arasında bilgi toplumu hizmetlerinin serbest dolaşımını sağlayacak hukuki bir çerçeve oluşturmayı amaçlamaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5. maddesi gereğince çıkarılacak Bakanlar Kurulu Kararı Bilgisayar okuryazarlığı da dahil olmak üzere bilgi teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin hizmetler ile dijital yayıncılığa ilişkin hizmetlerin evrensel hizmet kapsamına dahil edilmesine ilişkin düzenlemelerin AB ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır. sürdürülmektedir 2002/22/AT sayılı Direktif Ulaştırma Bakanlığı AB mevzuatına tam üyelik perspektifi çerçevesinde uyum sağlanması hedeflenmektedir. 144

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU Grup Adı: Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) Koordinatör Kurum: Dış Ticaret Müsteşarlığı Katkı veren Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2009 Necatibey Cad. No. 108, 06100 Yücetepe/Ankara Tel: 0312 294 69 03 Faks: 0312 294 69 77 www.dpt.gov.tr e-mail: bilgi@dpt.gov.tr İstanbul

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HĐZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2006-2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu

Detaylı

ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN)

ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 30.0007.1.01 3. Ülkelerle

Detaylı

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 09 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 09 İçindekiler AB Programları 1 Birlik Programları Listesi: 2 Türkiye nin Katılım Sağladığı Birlik Programları 4 1. Hayatboyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ: 1.1.AMAÇ 1.2.KAPSAM 1.3.Sığınma İlticaya İlişkin Tanımlar 2.ULUSAL EYLEM PLANININ

Detaylı

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

Avrupa Birliği Konseyi

Avrupa Birliği Konseyi (Gayriresmi Tercüme) Avrupa Birliği Konseyi NOT Kimden: Genel Sekreterlik Kime: Konsey Brüksel, 3 Ekim 2005 Konu: GENİŞLEME: Türkiye yle katılım müzakereleri: Genel AB Tutumu - AB Açılış Konuşması - Müzakere

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 33, 34, 36,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2 Güncelleme tarihi 02/07/06 KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN EKONOMİK KALKINMASINI TEŞVİK ETMEYE YÖNELİK BİR MALİ YARDIM PROGRAMI OLUŞTURULMASINA DAİR FİNANSMAN PROTOKOLÜ KISIM I EK 1. KİMLİK BİLGİLERİ YARARLANICI

Detaylı

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., Kara, M., 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Köy Birlikleri-Toplum Kalkınması İlişkisi, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-2:

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU PİYASA ANALİZİ ÇALIŞMALARI - VII VERİ AKIŞ ERİŞİMİNİ İÇEREN TOPTAN GENİŞBANT ERİŞİM PİYASASI Kamuoyu Görüşlerini İçeren Doküman BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Ocak 2010, ANKARA Ref: 2010.T.12.2

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ 1.GİRİŞ AB ve Türkiye arasında 2005 yılından beri müzakereleri devam

Detaylı