ANADOLU AJANSI TEKİL FOTOĞRAF / VİDEO SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU AJANSI TEKİL FOTOĞRAF / VİDEO SATIŞ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 ANADOLU AJANSI TEKİL FOTOĞRAF / VİDEO SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. Bir tarafta; GMK Bulvarı No:128/C Tandoğan/ANKARA adresinde mukim Anadolu Ajansı T.A.Ş. (Bundan böyle AJANS olarak anılacaktır), diğer taraf da;.. (Bundan böyle ABONE olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlarda anlaşmışlar ve Abonelik Sözleşmesi imzalamışlardır. TARAFLAR Ajans : Anadolu Ajansı T.A.Ş. Adres : GMK Bulvarı No: 128/C Tandoğan/ANKARA E-posta : Telefon : Faks: Abone : Ticari Unvan : Vergi No : Adres : Tel : E-posta : 2. KONU-KAPSAM İş bu sözleşmenin konusu; ajans tarafından mevcut yasal düzenlemelere uygun olarak üretilen, ajans tarafından kendi yayın ve habercilik ilkeleri doğrultusunda, yasal sınırlamaları göz önüne alarak yayınladığı Fotoğrafların tekil satışını kapsar. Aboneye iletilen tekil fotoğraflar ile ilgili olarak bunların internet üzerinden aboneye iletilmesi, yararlanılması veya yayınlanması hakkının aboneye tanınmasıdır. İş bu sözleşme, aboneye kendisi ile ilgili olarak abonenin kendisi dışındaki kaynaklardan elde edilen haberlerin yayınlanması/yayınlanmaması konusunda ajansa karşı yayınlamama talebi, yasaklama ve benzeri bir tasarrufta bulunma yetkisi vermediği gibi, ajansa da abonenin yapmakta olduğu işe ilişkin bir kısıtlama serbestisi sağlayan bir anlaşma olarak yorumlanamaz. Yine iş bu anlaşma aboneye söz konusu fotoğraflar konusunda hiçbir şekilde münhasır bir yetki tanımaz. Ajans aynı fotoğraf ve videolarla ilgili üçüncü kişilerle abonelik sözleşmesi yapmak, aynı fotoğraf ve videoları üçüncü kişilere aboneye tanıdığı yahut daha üstün haklarla kullandırmak hakkına sahiptir. İş bu sözleşmede belirtilen fotoğraflar dışında; ajansın başka adlarla çıkartacağı haber paket ve bültenlerini kapsamamaktadır. 3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve FESİH a. İş bu sözleşmenin geçerlilik süresi, kullanıcının fotoğrafı indirdiği tarihten itibaren başlar, fotoğrafın kullanılacağı taahüt edilen süre boyunca devam eder. Söz konusu bu sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihleri süreye dâhildir.

2 b. Taraflar arasında daha önceden imzaladıkları ve sözleşmede tanımlanan fotoğraf satışına ilişkin uygulanmasını istedikleri yazılı bir anlaşmanın varlığı halinde, söz konusu fotoğraf ve videoların satın alınması, bu anlaşmanın hükümlerine tabi olacak ve diğer herhangi bir hüküm ve koşula tabi olmayacaktır. İş bu sözleşme daha önce imzalanan tüm sözleşme, bildirim ve beyanların yerini almaktadır. c. Ajans sözleşme süresine riayet etmeksizin 30 gün önceden ihbarda bulunmak kaydıyla ve hiçbir gerekçe belirtmeksizin tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda ABONE hiçbir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. d. ABONE nin iş bu Sözleşme nin herhangi bir hükmünü ya da mevzuat gereği üzerine düşen sorumluluklardan her hangi birini ihlal etmesi halinde AJANS, ABONE yi yazılı olarak uyarır. ABONE yazılı uyarının kendisine ulaşmasına müteakip 7 gün içinde sorunu çözmeye çalışacaktır. Yazılı uyarıya rağmen sorunun devam etmesi durumunda AJANS sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir. Bu durumda ABONE AJANS ın fesih dolayısı ile doğmuş ve doğacak her türlü zararını karşılayacağını, gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. e. İşbu Anlaşmanın fesih sonrasında yürürlükte kalması gereken tüm hükümleri fesih sonrasında da yürürlükte kalmaya ve taraflar açısından bağlayıcı olmaya devam edecektir. 4. LİSANS VERME-DAĞITIM a. ABONE, iş bu sözleşmedeki şart ve koşullara tabi olarak, anlaşmanın geçerliliği süresince, ajans fotoğraflarının yayınlanma ve yararlanma hakları konusunda, kendisi haricinde (iş bu sözleşmede, abonenin kendisine veya ortak olduğu üçüncü kişilere ait olsa bile) başka hiçbir mecrada ve yayın organında (Gazete, dergi, radyo, TV, internet, billboard, GSM, multimedya ve benzeri ) yayınlanmasına izin veremez. b. Ajansın ilettiği fotoğrafların editoryal / creative olarak değerlendirilmesi abonenin inisiyatifindedir. Ajans iş bu sözleşme nedeni ile fotoğraf iletilmesi dışında, fotoğraf alan abonenin editoryal / creative değerlendirmesi ile ilgili hiçbir taahhütte bulunmamış doğrudan yada dolaylı bir garanti vermemiştir. Ajans uygulanabilir yasaların izin verdiği son noktaya kadar satılabilirlik, yayınlanabilirlik veya belli bir amaca uygunluk kapsamına giren dolaylı garantiler de dâhil olmak üzere, ancak bunlarla kısıtlı kalmayacak şekilde, açık ya da dolaylı her türlü garantiyi reddetmiştir. c. Abone fotoğrafı kullanırken, 4822 sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Kanun un 16. maddesi ile Haksız Rekabete ilişkin Yasal Düzenlemelere aykırı olmamasına, basın yayın meslek ilkelerine, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na ve konu ile ilgili yasal düzenlemelere uygun davranacağını, bu konuda gerekli özen ve dikkati göstereceğini taahhüt etmiştir. Bu nedenle söz konusu yasa hükümlerine aykırılık nedeni ile doğabilecek tüm idari, mali ve hukuki sorumluluk abone tarafından üstlenilmiştir. Bu nedenle ajans tarafından uğranılan her türlü maddi ve manevi zararda herhangi bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın aboneye rücu edilir. d. Abone, ajanstan aldığı fotoğrafları inceleme, denetleme ve test etme hak ve yetkisine sahip değildir. Aboneye iletilen fotoğraflar Ek 1 de belirtilen tarifeler üzerinden ücretlendirilir. e. Ajans tarafından abone için oluşturulan tüm sözleşmeler, şartnameler ile bunlar üzerindeki her türlü telif hakkı, tasarım hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları münhasıran ajansa ait olacaktır. Abone, ajansın önceden yazılı izni olmadan bu sözleşme ve şartnameleri üçüncü kişilere açıklayamaz.

3 f. Abone kendisine iletilen fotoğrafların içeriğini, özünü bozamaz veya başka anlama gelecek şekilde değiştiremez. Ajansın yazılı izni olmadan çoğaltamaz, arşiv yapamaz. Aboneye iletilen fotoğrafların kullanım ve yayın hakkı 1 sene süre ile sınırlıdır. Bu süre sözleşmenin geçerli olduğu tarihler arasındadır. Söz konusu süre bitiminden sonra paket kullanımının devamında iş bu sözleşmenin cezai şarta ilişkin maddesi, hiçbir ihtar yahut ihbara gerek kalmaksızın abone hakkında derhal uygulanır. Abone bu nedenle herhangi indirim yahut mahsup talep etme hakkı bulunmadığını kabul ve taahhüt etmiştir. g. Abone, ajanstan alarak yayınladığı fotoğraflarda AA rumuzunu, kullanmak zorundadır. Sözleşmenin iş bu maddesine aykırılık halinde yine bu sözleşmenin cezai şarta ilişkin Maddesi, hiçbir ihtar yahut ihbara gerek kalmaksızın abone hakkında uygulanır. Abone bu nedenle herhangi indirim yahut mahsup talep etme hakkı bulunmadığını kabul ve taahhüt etmiştir. h. Fotoğrafın teslim yeri ve hizmetlerin ifa yeri, sözleşmede belirtilen adres veya olup, bunların gerçekleştirileceği tarih ise sözleşmede belirtilen tarih ya da dönem olacaktır ve her iki durumda da teslimat ve ifa ajansın tespit ettiği mesai saatlerinde yapılacaktır. i. Abone, Ajanstan talep edeceği fotoğrafların teslimi için gereken tüm talimatları ve/veya tüm gerekli bilgileri makul bir süre önceden Ajans'a bildirecektir. j. Abone, Anadolu Ajansı adını ya da ajans'ın ticari adları ya da logolarını, hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılan haller dışında kullanmayacak ve sadece işbu sözleşmeye uygun olarak ve hizmetlerin sağlanması için kullanılması gereken hallerde kullanacaktır. Abone nin, ajansın ticari markaları, ticari adları, logoları veya sair belirleyici işaretleri üzerinde, yasa gereği veya herhangi bir şekilde hiçbir menfaati veya hakkı yoktur. k. İş bu sözleşmeyle açıkça belirtilmedikçe ve işbu sözleşmeye uygun olarak, aboneye herhangi bir ajans ürününde bulunan telif hakları veya diğer her türlü Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili hiçbir hak verilmemektedir. Ajans, açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar. l. Fotoğraflar üzerinde yapılan tasarım, malzeme ve işçilik dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kusur ve ayıptan ari olacaktır 5. ÜCRET VE ÖDEME Abone, fotoğrafların kendisine tesliminden itibaren fatura bedelini 30 gün içinde Ajans ın Türkiye İş Bankası Ankara Kızılay Ticari Şubesi, IBAN NO TR banka hesabına veya Ajans veznesine ödemekle yükümlüdür. Ödemenin bu süre zarfında yapılmaması halinde, hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın verilen hizmet durdurulur. İş bu halde Ajans sözleşmeyi tek taraflı olarak hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın herhangi maddi yükümlülük altına girmeksizin feshetme hakkına sahiptir. Fesih hakkının kullanılması iş bu sözleşmede öngörülen ücret ve cezai şart alacaklarından vaz geçildiği anlamına gelmez. Abone bu durumda bile abonelik bedelinin tamamını ödemekten imtina edemez. Abone, geç ödenen fatura bedelleri için aylık % 2 (yüzde iki) oranında gecikme faizi ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Gecikme faizi her fatura için fatura tarihinden 15 gün sora tahakkuk etmeye başlar. Gecikme faizinin tahakkuku için ayrıca bir ihtar yahut ihbara gerek yoktur. Abone, bu bedele itiraz edemez ve indirim talebinde bulunamaz. Söz konusu bedele KDV dâhil değildir. Cezai şartın tahakkuku halinde KDV ayrıca hesap edilip fatura edilir.

4 Yeni dönem abonelik ücreti taraflarca sözleşmenin bitim tarihine 15 gün kalana kadar karşılıklı mutabakat ile kararlaştırılabilir. Mutabakat söz konusu olmaz ise Sözleşmenin yenilenmesi sonucunda ajans tarafından tespit edilen tarife üzerinden ücretlendirme yapılması taraflarca kabul edilmiştir. 6. SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK HALİ İş bu sözleşmenin bir yahut birden fazla maddesinin ihlali, özellikle de lisans verme ve dağıtım başlıklı düzenlemesine aykırılık hallerinde, ajans hizmetine derhal son verme hakkına sahiptir. İş bu halde, ajans, sözleşmeden kaynaklı maddi ve manevi tazminat talepleri konusunda dava açma hakkına sahiptir. 7. GİZLİLİK Taraflar, kendi aralarında iş bu sözleşme ile kurulan iş ilişkisinden elde ettikleri/edebilecekleri çıkarları saptamak ve korumak maksadıyla, aralarında gizli bilgi niteliğinde bazı bilgi alışverişlerinde bulunmuş ve bulunmaya devam etmektedirler. Bu nedenle taraflar söz konusu bilgiler ile ilgili olarak sahip oldukları hak ve yükümlülükleri tanımlamışlardır. Buna göre ulaşılan mutabakat gereği İşbu Sözleşmeye bağlı ve onun ayrılmaz parçası olan gizlilik sözleşmesinde, aşağıda belirtilen terim ve ifadeler; Yine aşağıda belirtilen anlamlara sahip olacaktır: a. "Amaç"; taraflar arasında, abonelik sözleşmesi ile kurulan iş ilişkisi hususunda veya söz konusu iş ilişkisi ile ilgili olarak yapılacak her türlü görüşme ve müzakereler anlamına gelecektir. b. "Gizli Bilgi", taraflardan herhangi birisinin işleri ile ilgili olup da, söz konusu bu tarafça veya, bu taraf adına hareket eden başka herhangi bir üçüncü tarafça diğer tarafa (yazılı veya sözlü olarak, kağıt üzerinde, kaset, dijital kayıt, disket veya başka herhangi bir araç ya da vasıta ile) ifşa edilen her türlü bilgi veya veriler anlamına gelecek ve bunlarla tahdidi olmamak kaydıyla söz konusu tarafın her türlü operasyonlarını, proseslerini, planlarını, niyetlerini, ürün bilgilerini, know-how ını, tasarım haklarını, marka ve patent haklarını, ticari sırlarını, yazılımlarını, bilgisayar programlarını, kaynak kodunu, spesifikasyonlarını (şartnamelerini), pazar olanaklarını, müşterilerini, proje adlarını ve iş ve işletim faaliyetlerini kapsayacaktır; ancak yukarıda belirtildiği gibi ifşa edilen bu tip bilgi veya verilerin: c. Abone tarafından iş bu sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlali söz konusu olmaksızın kamuya mal olan kısımları d. İfşa eden tarafça gönderilmesinden evvel kendisinin, yani abonenin mülkiyetinde bulunduğunu veya kendisi tarafından bilindiğini veya dosyalarına ya da bilgisayarlarına veya başka herhangi bir kaydetme aracına kaydedilmiş olduklarını ve de daha önceden kendisi, yani abone tarafından ifşa eden taraftan herhangi bir gizlilik yükümlülüğü tahtında iktisap edilmemiş olduklarını kanıtlayabildiği kısımları; e. Abonenin kendisi ifşa eden tarafın temin ettiği bilgilerden bağımsız olarak geliştirilmiş olduğunu kanıtlayabildiği kısımları; ya da f. Abonenin ifşa eden taraftan başka bir kaynaktan, ne kendisinin, yani abone tarafın ne de söz konusu kaynağın herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ya da aboneye yönelik bir kullanmama yükümlülüğünü ihlali söz konusu olmaksızın elde ettiği kısımları, söz konusu bu terimin kapsamı dışında sayılacaktır.

5 6.1. Gizli Bilgilerin Kullanımı Gizli bilgilerin karşılıklı olarak temin ve ifşa edilmesi hususunda, taraflardan her birisi diğer tarafın gizli bilgileri ile ilgili olarak a. Söz konusu bilgileri gizli tutup, yalnızca ve yalnızca amaç için kullanacağını, başka herhangi bir amaç için kesinlikle kullanmayacağını; b. Söz konusu bilgilerin hiçbir bölümünü amaç için gerekli olan haller dışında çoğaltmayacağını ve yazıya dökmeyeceğini; gerekli olması halinde bile, bu şekilde çıkartacağı her türlü nüshaları, röprodüksiyonları ve yazıya dökülmüş gizli bilgileri ifşa eden tarafın mülkiyeti olarak kabul edeceğini, bunun haricindeki durumlarda kesinlikle böyle bir çoğaltma ya da yazıya dökme işlemi gerçekleştirmeyeceğini; c. söz konusu bilgileri, bunları amaç için bilmesi gereken çalışanları, müdürleri ve profesyonel danışmanları dışındaki çalışanlarına ifşa etmeyeceğini; d. söz konusu bu çalışanlarını, müdürlerini ve danışmanlarını da, yapmış oldukları sözleşme tahtında bu tip gizli bilgileri ifşa etmemekle yükümlü kılacağını, e. söz konusu bu yükümlülüklerin, ifşa eden tarafın gizli bilgileri ile ilgili olarak ihlal edilmesi durumunda, abonenin bu yükümlülükleri hem kendi adına hem de ifşa eden tarafın talebi üzerine yürürlüğe koyacağını; f. yukarıda belirtilen (a), (b) ve (c) alt-maddelerinin, kendilerine yine yukarıdaki (c) altmaddesi uyarınca gizli bilgi ifşa edilmiş bulunan çalışanları, müdürleri ya da danışmanları tarafından gereğince yerine getirilmelerini sağlamaktan sorumlu olacağını; g. diğer tarafın gizli bilgilerine uygulayacağı güvenlik tedbirlerinin ve söz konusu bilgilere göstereceği özenin, kendi öz gizli veya mülkî bilgilerine uygulamakta olduğu güvenlik tedbirlerinden ve özenden daha düşük olmayacağını taahhüt etmektedir Gizli Bilgilerin İade Edilmesi Sözleşmeye Taraf Abone: a. Amacın tamamlanmasının veya diğer taraftan yazılı bir talepte bulunulmasının ardından bir ay içerisinde söz konusu bu tarafa, bu tarafın gizli bilgilerini içeren maddi (elle tutulur) nitelikteki her türlü bilgileri (ve bunların tüm suretlerini) iade edecek ve işbu alt-maddenin gereklerini yerine getirmiş olduğunu yazılı olarak tasdik edecektir; b. Amacın tamamlanmış olmasına ve her türlü belge ve malzemelerin yukarıda belirtilen biçimde iade edilmesine rağmen, Madde 2 de öngörülen yükümlülükler ile bağlı olmaya devam edecektir Feragat ve Garanti a. Her bir taraf, kendi gizli bilgileri ile ilgili her türlü haklarını saklı tutmaktadır ve taraflara, işbu Sözleşmede açık olarak belirtilen hak ve yükümlülükler dışında hiçbir hak ve yükümlülük verilmediği gibi, verildiği de ima edilmemiştir. İş bu sözleşmenin içeriğinde bulunan veya ifa edilmesi ile ilgili olan hiçbir husus, taraflardan herhangi birisini önerilen iş ilişkisine girmeye zorlayacak bir yükümlülük teşkil etmeyecektir.

6 b. Her bir taraf diğer tarafa, kendi gizli bilgilerini ifşa etme hakkına sahip olduğunu garanti etmekte ve söz konusu diğer tarafı bu tip gizli bilgileri amaç için kullanmak üzere yetkilendirmektedir Fesih; İş bu gizlilik şartı, sözleşmeden ayrı ve açık olarak tarafların karşılıklı rızası ile feshedilmediği sürece, yine sözleşmenin yürürlüğünden ayrı olarak yürürlükte kalacak ve işbu sözleşmenin feshedildiği tarihten itibaren 10 (on) yıllık bir süre boyunca geçerliliğini koruyacaktır. 7. GENEL HÜKÜMLER a. Ajans, bu sözleşme ile kapsamı belirtilen hizmetin düzen içinde, aksamadan yapılmasını aboneye karşı taahhüt eder. Abonenin ve basın yayın kuruluşlarının teknik donanımında meydana gelebilecek arızalardan, TÜRKSAT, Telekom altyapısından veya internet servis sağlayıcılarından kaynaklanan arıza ve kesintilerden veya doğal afetler, grev, lokavt, terör-halk hareketleri sebebi ile veya devletin haber alma veya iletme konusunda getireceği kısıtlamalar ve benzeri mücbir sebepler sonucunda meydana gelebilecek aksaklıklardan ajans sorumlu değildir. b. Abone iş bu sözleşmeyi üçüncü bir kişiye devredemez, sözleşmeden doğan haklarını üçüncü kişi kanalı ile kullanamaz, bu haklarını üçüncü kişilere kullandıramaz. Abonenin isim hakkının yahut markasının devri iş bu sözleşmenin devri anlamına gelmeyeceği gibi, abonenin isim, nevi, marka, ortaklık yapısı ve benzeri değişiklikleri iş bu sözleşmenin sona ermesi nedenleri arasında sayılmamıştır. Ancak bu hallerde söz konusu değişiklik ve yenilikler 7 iş günü içerisinde ajansa yazılı olarak bildirilir. Ajans bu hallerde sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkını saklı tutmuştur. c. İş bu sözleşmede yer alan tarafların adresleri kanuni ikametgâhları ve resmi tebligat adresleri olarak kabul edilmiştir. Taraflar adres ve unvan değişikliklerini bu değişikliğin meydana gelmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde diğer tarafa yazılı olarak bildirir. Aksi halde sözleşmede gösterilen adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılır. d. İş bu sözleşmede fiyatın yeni dönemde belirlenmesine ilişkin hüküm hariç kalmak üzere yapılacak her türlü değişiklik ancak yazılı olarak yapılıp, tarafların yetkili organlarınca imzalandığı takdirde geçerli olacaktır. Taraflarca açıklanan şekilde yapılan değişiklikler iş bu sözleşmenin ayrılmaz eki ve parçası sayılacaktır. e. İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafta Ajans kayıtları tek ve münhasır delil olarak kabul edilmiştir. İş bu sözleşmenin yorumundan ve uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafta Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri tek ve münhasır yetkili kabul edilmiştir. f. İş bu Sözleşmede yer alan hükümlere aykırı olmamak kaydıyla, Sözleşmenin işbu maddesine binaen ya da diğer herhangi bir hükme göre feshedilmesi, Abonenin, feshetme zamanında muaccel veya müeccel olan borçlarını yerine getirme yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Ajansın alacak ve sair hakları aynen devam edecektir. g. Ajans, yürürlükteki hukukun izin verdiği en geniş ölçüde, abonenin işbu sözleşme nedeniyle yapmış olduğu masraflar, yatırımlar, satışlar ya da taahhütler ile mevcut ya da

7 müstakbel kardan mahrumiyetinden ve bunlarla sınırlı olmamak üzere abonenin her ne surette olursa olsun doğabilecek hiçbir zararını tazminle yükümlü değildir. h. Sözleşmenin feshi halinde, ajans, abonenin yapmış olduğu siparişleri önceden kabul etmiş olsa dahi yerine getirmekle yükümlü olmayacaktır. i. Bölünebilirlik: İş bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz kılınması ya da uygulanabilirliğinin ortadan kaldırılması durumunda, böyle bir durum hiçbir şekilde Sözleşmenin geçersiz hale gelmesine veya yürürlüğünün sona ermesine yol açmayacak, sadece geçersiz kılınan hükmün Sözleşmeye dahil olmadığı kabul edilecektir. j. Bu sözleşmeden doğan her türlü vergi, resim ve harçlar aboneye aittir. k. İş bu sözleşme hiçbir şekilde tarafların ortak olduğu yahut ortaklık oluşturduğu anlamına gelmeyecektir. Ajans ile Abone arasındaki ilişki bağımsız bir abonelik/yayın ilişkisidir. Bu Sözleşmedeki hiçbir hüküm taraflar arasında bir temsilcilik, ortaklık ya da acentelik ilişkisi bulunduğu veya bir tarafın diğer taraf nam ve hesabına açıkça ya da zımnen yükümlülük altına girdiği şeklinde yorumlanamaz. Aynı şekilde bir tarafın diğer tarafı hiçbir şekilde ilzam etme yetkisi yoktur. l. Ajans'ın başka adlarla çıkardığı veya çıkaracağı haber, video, fotoğraf, grafik, animasyon ve benzeri yazılı veya görsel haber bültenleri ve/veya prodüksiyon hizmetleri iş bu sözleşmenin kapsamı dışındadır. m. Ajans, ihmal de dâhil olmak üzere ve bununla da sınırlandırılmamak üzere hiçbir koşulda abonenin ve diğer basın yayın kuruluşlarının haber paketinde yer alan materyallerin kullanmasından yahut kullanmamasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel sonuçların yol açabileceği zararlardan sorumlu değildir. n. İş bu sözleşme, aboneye, hiçbir surette ajansın markasını, ticari unvanını, ajans tarafında üretilmiş, satın alınmış ve sair yollar ile elde edilmiş olan haber, görüntü, fotoğraf, grafik, animasyon ve benzeri yazılı veya görsel haber bültenleri ve/veya prodüksiyonları kullanma/yararlanma hakkı tanındığı şeklinde yorumlanamaz. o. Haklardan Feragat Edilmemesi: Ajansın işbu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerden herhangi birinin, tam olarak yerine getirilmesi hususunda ısrar etmemesi, ileride bu yükümlülüğün yerine getirilmesini talep etme hakkını ortadan kaldırmaz, bu haktan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz. p. Tek Anlaşma: İş bu Sözleşme, tüm ek ve listeleri ile Ajans tarafından yayınlanan tüm sirkülerler (bunlar işbu Sözleşmeye eklenecek ve Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olacaktır) birlikte, burada belirtilen hususlara ilişkin olarak Taraflar arasındaki tek ve tüm anlaşma olup, üzerinde anlaşılan her türlü hususu içermektedir. q. işbu sözleşme.. 11/2013 tarihinde tarafların bütün maddeler üzerinde tam mutabakata ve anlaşmaya varmaları üzerine 1 (bir) nüshası Abonede ve 1 (bir) nüshası Ajansta kalmak üzere toplam 2 (iki) nüsha olmak üzere düzenlenmiş ve taraflarca imzalanmıştır. Yetkilinin imza sirküleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir eki olarak Ajansa ibraz edilecektir. İMZA YETKİLİLERİ

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail :

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail : ANADOLU IMAGES ONLİNE İÇERİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR ANADOLU IMAGES ONLINE CONTENT SALES AGREEMENT ARTICLE 1. PARTIES 1.1 Bir tarafta; GMK Bulvarı No:128/C Tandoğan/ANKARA adresinde mukim Anadolu

Detaylı

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Mobil Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../.( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, İstanbul da, Bağlarbaşı Mahallesi, Ergenekon Sokak, Çakmak

Detaylı

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME TARİHİ : - SÖZLEŞME NO : - MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme Oplavus Tekonoloji, Hürriyet

Detaylı

Magic Workers. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com

Magic Workers. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com Magic Workers Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com Bu sözleşme Atatürk Bulvarı Mehmet Emin Kaya İş Merkezi No: 69 Kat: 1 İnegöl / Bursa adresinde mukim, Magic Workers (Bundan böyle kısaca

Detaylı

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU MTKSOFT Yazılım Hizmetleri Hizmet Sözleşmesi sms.mtksoft.net Bu sözleşme Yeşilbağlar Mah. Eğitim Sokak No : 5 / A Pendik - İstanbul adresinde mukim, MTKSOFT Yazılım Hizmetleri (Bundan böyle kısaca "MTKSOFT"

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi SÖZLEŞME TARİHİ : SÖZLEŞME NO : MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme Oplavus Tekonoloji,

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi ĠNFOBĠP TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi FĠRMA ADI Bu sözleşme Meydan Sokak No:3, Veko Giz Plaza Kat:21 No:74, 34396 Maslak/ İstanbul adresinde mukim, ĠNFOBĠP TELEKOMÜNĠKASYON

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ

ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ Bu sözleşme Meydan Çark Cd. Değirmenci Apt. No:74/Kat:3 Adapazarı / SAKARYA adresinde mukim, ALOSMS

Detaylı

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır); domaintedarik.com sitesi (bundan böyle Site olarak anılacaktır) tasarımcısı,yazılımcısı ve bu Sitenin her türlü fikri

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. (BAYİ olarak anılacaktır) arasında kararlaştırılmış, düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.bayi olarak tanımlanacaktır.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. (BAYİ olarak anılacaktır) arasında kararlaştırılmış, düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.bayi olarak tanımlanacaktır. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Madde 1. TARAFLAR BURAKYOL İnşaat Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra tescilli markası olan AVEGS olarak İş bu bayilik sözleşmesi anılacaktır) ve diğer tarafta.......

Detaylı

Değerli Temsilci Adayımız;

Değerli Temsilci Adayımız; Değerli Temsilci Adayımız; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları ile ilgili kanun 27 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

İŞLETMECİ METRO ETHERNET İNTERNET ERİŞİMİ SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ METRO ETHERNET İNTERNET ERİŞİMİ SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ METRO ETHERNET İNTERNET ERİŞİMİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak

Detaylı

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu sözleşme, Sitenin tüm haklarının sahibi olan merkezi Papirus Plaza Merkez Mahallesi Ayazmayolu Caddesi No:37 K:4 34406 Kağıthane İstanbul adresinde bulunan

Detaylı

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping X Madde 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : A-HIZLI SİSTEM BİLGİSAYAR - Fuat Akpınar Adres :Hürriyet Mah. Akgün Sok. No:3/AB Güneşli-Bağcılar / İSTANBUL Ticaret Sicil No : 156396/103802 Vergi Dairesi : GÜNEŞLİ

Detaylı

UYDU ERİŞİM HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

UYDU ERİŞİM HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1 UYDU ERİŞİM HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 5.2. Vargonen önceden haber vermeksizi ödemenin yapılm ödemenin yapılması ile servisin aktif hale VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1. SERVİS SAĞLAYICI:

Detaylı

MATRİKS TERMİNAL VE VERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

MATRİKS TERMİNAL VE VERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MATRİKS TERMİNAL VE VERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR : 1- Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (Kısaca MATRİKS olarak anılacak) Adresi : Leylak Sk. Nursanlar İş Merkezi, A Blok K:12 D: 39 Şişli

Detaylı

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta, İçerenköy Mah. Kartal Sok. Kaya İş Merkezi No:10/2 Bostancı Köp. Ataşehir/İstanbul adresinde mukim EMİN TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NİN SUNDUĞU ELİTT HİZMETİ NE İLİŞKİN İŞLETMECİ SÖZLEŞMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NİN SUNDUĞU ELİTT HİZMETİ NE İLİŞKİN İŞLETMECİ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NİN SUNDUĞU ELİTT HİZMETİ NE İLİŞKİN İŞLETMECİ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve İŞLETMECİ ADI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NİN SUNDUĞU ELİTT HİZMETİ NE İLİŞKİN İŞLETMECİ

Detaylı

.. - BİOTEKNO İNTERAKTİF SERVİS NUMARASI YÖNETİM SÖZLEŞMESİ

.. - BİOTEKNO İNTERAKTİF SERVİS NUMARASI YÖNETİM SÖZLEŞMESİ İşbu İNTERAKTİF SERVİS NUMARASI YÖNETİM Sözleşmesi / /201 tarihinde, İstanbul da, Kayışdağı Caddesi Kayaoğlu Plaza No:119 Kat:3 34750 Küçükbakkalköy Mah. Ataşehir İstanbul adresinde mukim BİOTEKNO BÜTÜNLEŞİK

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi 1. Tanımlar Bu Hükümler de: Alıcı Şirket in fiyat vereceği herhangi bir şirket, firma ya da birey

Detaylı

İzibiz Bilişim Teknolojileri A.Ş E-Fatura Hizmet Sözleşmesi

İzibiz Bilişim Teknolojileri A.Ş E-Fatura Hizmet Sözleşmesi MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme, bir tarafta.. adresinde mukim.. (bundan böyle kısaca Müşteri olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Buyaka 2 Sitesi B blok Kat 9 No:56 34771 Ümraniye İstanbul adresinde

Detaylı

Filotom - Kullanıcı Sözleşmesi

Filotom - Kullanıcı Sözleşmesi Madde 1. Kullanım Koşulları Filotom - Kullanıcı Sözleşmesi 1.1. FILOTOM.COM sitesine erişen veya sitede sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişiler ve/veya temsilcileri işbu Sözleşmede belirtilen

Detaylı