FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK - SİGORTACILIK DERS İÇERİKLERİ 1-SINIF GÜZ DÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK - SİGORTACILIK DERS İÇERİKLERİ 1-SINIF GÜZ DÖNEMİ"

Transkript

1 FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK - SİGORTACILIK DERS İÇERİKLERİ 1-SINIF GÜZ DÖNEMİ ATA1001- ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (2-0-2) (AKTS:2) : Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış; Osmanlı Devleti'nin parçalanması; Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu, Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı; Kongreler yoluyla teşkilatlanma; Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli; T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması; Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale; Sakarya Savaşı ve Büyük Taaruz, Eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele; Mudanya Anlaşması, Lozan Anlaşması. TÜR1001- TÜRK DİLİ I (2-0-2) (AKTS: 2) : Dil nedir? Dillerin doğuşu; Dil düşünce bağlantısı, Dil kültür bağlantısı, dil toplum bağlantısı; Dünya dilleri ve Türkçe; Türk dilinin tarihçesi; Ses bilgisi; Türkçe kelimelerin ses özellikleri, vurgu, heceler; Yapı Bilgisi: yapım ekleri, çekim ekleri; Kelime: A-Anlam derecelerine göre kelimeler, B-Anlam ilişkilerine göre kelimeler, C- Yapı bakımından kelime çeşitleri; Kelime türleri; Kelime grupları: A-İsim tamlaması, B-Sıfat tamlaması, C-Kısaltma grupları, D-Edat grubu; E-Bağlaç grubu, F-Ünlem grubu, G-Tekrarlar, H- Fiilimsiler, I-Sayı grubu, İ-Birleşik Fiiller; Cümle: Cümlenin Öğeleri; Cümle Çeşitleri; Yazım kuralları. YDİ1001- İNGİLİZCE-I (2-0-2) (AKTS:2) : to be fiili, edatlar; Tanımlayıcı olmayan belirteçler; İsimlerin çoğul halleri; İşaret Sıfat zamirleri there is/there are; Sahiplik belirten fiiller ( have got ), sayılan, sayılamayan isimler; İsimlerin sahiplik halleri, sahiplik sıfatları; also/ too / either, sahiplik zamirleri; Miktar belirten sıfatlar; Can/ Can t; Emir Cümleleri; Şimdiki zaman; Nesne durumundaki zamirler; Geniş zaman; Gelecek zaman; Zorunluluk gösteren yapılar. YBİL1027-TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (1-1-2) (AKTS:2): Bilgisayar temel kavramları, İnternet teknolojileri, Widows 7; MS Word; MS Excel; MS Powerpoint kullanımı. YEKO1001- İKTİSADA GİRİŞ (2-0-2) (AKTS:3) : İktisadi kavramlar; Para ekonomisine genel bir bakış; fiyat mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat; Esneklikler; Devletin fiyat kontrolü; Tüketici davranışı teorisi; Üretim ve maliyetler; Tam rekabet piyasası; Monopol Piyasası; Monopolcü rekabet piyasası; Oligopol piyasası; Faktör Piyasaları; Gelir dağılımı. YHUK1001- GENEL HUKUK BİLGİSİ (2-0-2) (AKTS: 3) : Toplumsal düzen, toplumsal düzen kuralları ve hukukun toplumsal düzen kuralları arasındaki yeri ve ayırt edici yanları; Hukukun çeşitli açılardan tanımlanması ve hukukun başlıca amaç ve işlevleri; Hukukta yaptırım ve çeşitli hukuk alanlarından yaptırım örnekleri; Başlıca hukuk sistemleri; Hukukun temel kollara ayrımı; Özel hukuk bilgisi (I); Özel Hukuk Bilgisi (II); Kamu hukuku bilgisi; Türk pozitif hukukunun genel hatlarıyla tanıtımı; Hukukun çeşitli açılardan uygulanması; Hak kavramı, hak sahipliği ve ehliyet; Hukuksal işlem ve eylemler; Hukukta sorumluluk. YİŞL1005- GENEL İŞLETME (3-0-3) (AKTS:4): İşletme ve işletme yönetimi; Ekonomik bir birim olarak işletme; İşletme çeşitleri; Hukuki açıdan işletme çeşitleri; İşletmenin kuruluş aşamaları; İşletme büyüklüğü; İşletmenin kuruluş yerinin seçimi; İşletme fonksiyonları: Yönetim; Üretim; Pazarlama; Finans; İnsan kaynakları; Halkla ilişkiler ve Araştırma-Geliştirme. 1

2 YMAT1023- MATEMATİK (1-1-2) (AKTS:3): Sayılar; Cebir; Denklemler ve eşitsizlikler; Fonksiyonlar; Logaritma; Lineer denklem sistemleri ve Matrisler; Türev; İntegral; Sayı kümeleri, üslü ifadeler ve işlemler; Köklü ifadeler ve işlemler; Özdeşlik ve çarpanlara ayırma; Orantının özellikleri ve çeşitleri; Denklemler, I. Dereceden denklemlerin köklerini bulma, II. Dereceden denklem sistemlerinin köklerini bulma; Eşitsizliklerle ilgili işlemler ve değişken için aralık bulma. YBAN1003- BANKACILIĞA GİRİŞ (3-0-3) (AKTS:4) : Finansal sistemin unsurları, fonksiyonları, finansal kurumlar, finansal kurumların fonksiyonları, para, kredi, faiz ve finansal sistem ilişkisi, tasarruf ve yatırım, ödünç alma ve ödünç verme, Bankacılığın Tanımı, Bankacılığın tarihsel gelişimi, Banka sistemleri, Banka türleri, Katılım Bankaları, Bankaların fonksiyonları, Bankalarda organizasyon ve Yönetim, Bankalarda görev ve unvan tanımları, Bankacılık etik ilkeleri, Merkez Bankacılığı, Merkez Bankasının görev ve yetkileri, Merkez Bankasının para politikası amaçları, Merkez bankasının para politikası araçları, Bankaların denetlenmesi, Dış denetimler, İç denetimler, T. Bankalar Birliği Hakkında Genel Bilgiler, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu Hakkında Genel Bilgiler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Hakkında Genel Bilgiler, Bankalarda risk yönetimi, Risk çeşitleri, Basel I, Basel II, Bankalarda aktif pasif yönetimi, Banka birleşmeleri, Bankacılık Krizleri, Türk Bankacılığına Yabancı Sermayeli Girişler YMUH1001- GENEL MUHASEBE (3-1-4) (AKTS:5) : İşletme ve muhasebe kavramları, muhasebenin temel kavramları, Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri; Bilanço ve gelir tablosu ile Aylık, geçici ve kesin mizanlar; Muhasebe süreci ve muhasebe kayıt hatalarının giderilmesi; Hesap kavramı ve işleyişleri; Aktif hesapların kayıt işlemleri; Pasif hesapların kayıt işlemleri; Sürekli ve aralıklı envanter yöntemleri; Sürekli ve aralıklı envanterle ilgili uygulamalar; Gelir tablosu hesaplarının işleyişi ve örnekleri; Genel geçici mizanın hazırlanması; Genel geçici mizan ile monografiler. 1-SINIF BAHAR DÖNEMİ ATA1002- ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2-0-2) (AKTS:2): Yeni Türk devletinin temeli olan inkılaplar ve tarihi kökeni, Cumhuriyet rejiminin oturtulma çalışmaları, Mustafa Kemal Atatürk ün iç ve dış politikası, Türkiye de tek parti yönetimi devri, Çok partili hayata geçiş denemesi ve sonuçları; Jeopolitik ve Türkiye nin Jeopolitik durumu; Üniversite gençliğine yönelik psikolojik hareket tehdidi; Atatürkçülüğün tanımı ve önemi; Atatürkçü Düşünce Sisteminin oluşması ve temel özellikleri; Atatürk ve Fikir hayatı; Atatürk ve İktisat; Laiklik ve din. TÜR1002 TÜRK DİLİ II (2-0-2) (AKTS:2): Yazılı anlatım türleri: Makale, Makale ile ilgili genel bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması. "Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil Anlayışı" konulu makale hazırlanması; Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların incelenmesi; Olay yazıları: Hikaye, Türk edebiyatından hikaye örnekleri; Olay yazıları: Roman, romanın tanımı konusu, unsurları ve çeşitleri, Türk ve Dünya edebiyatından roman çeşitleri; Duygu yazıları: Şiir, Türk edebiyatında tanınmış bazı şairlerin şiirlerinin örneklerinin okunması ve şiir okuma ve dinleme zevkinin kazandırılması; Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: gezi, hatırat ve günlük; Yazılı anlatı türlerinden mektup, mektubun günlük hayatla ilgisi, elektronik posta yoluyla yapılan yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı; Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre ve mülakat, Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık oturum; Bilimsel araştırma yöntemleri: konunun seçilmesi ve sınıflandırılması, bir plan örneği hazırlanarak buna göre bir kaynak taramasının yapılması; Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi, kaynak gösterme ve dipnot yazımı; Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve ansiklopedilerin tanıtılması; Kütüphanelerden yararlanma, kütüphanelerin toplumsal hayatta işlevi ve önemi, elektronik ortamda bilgiye ulaşma. 2

3 YDİ1002- İNGİLİZCE II (2-0-2) (AKTS:2): Nice to Meet You! a. Kişi zamirleri (he, she, they) b. Geniş Zamanda to be fiili c. to be fiili olumlu, olumsuz, soru şekilleri d. İsimler: tekil, çoğul e. Ülkeler ve uyruklar f. Okuma Parçası; How old are you? a. Sayılar b. There is / There are c. Belirteçler: a, an d. İşaret zamirleri: this, that e. Okuma Parçası; I like my family. Do you like...? a. Geniş Zaman b. Geniş Zamanda zaman zarfları c. Sahiplik: Have got / Has got d. Miktar ifadeleri: some, any, no e. Okuma Parçası; How much? How many? a. Sayılabilen ve sayılamayan isimler b. Miktar ifadeleri: a few, a little c. Soru kelimeleri: how many, how much d. Sahiplik zamirleri (mine, yours) e. Zaman edatları (in, on, at) f. Okuma Parçası; At school / I like him a. Yer edatları (in, on, at) b. Nesne zamirleri c. Sahiplik sıfatları d. Diğer edatlar e. Okuma Parçası; I must / I can a. Modals: must, mustn?t b. Modals: can, cannot c. Sahiplik?s d. Question tags ; I am studying at the moment. a. Şimdiki Zaman Olumlu b. Şimdiki Zaman olumsuz ve soru c. Şimdiki Zamanda zaman zarfları d. Geçmiş Zaman (Giriş): Geçmiş Zamanda?To Be?; I was on holiday a. Geçmiş Zaman: olumlu, olumsuz, soru b. Geçmiş Zamanda zaman zarfları c. Düzenli ve düzensiz fiiller d. Geçmiş Zamanda zaman cümlecikleri ; Which is the best? a. Karşılaştırmalı Sıfatlar b. Düzenli sıfatlar c. Düzensiz sıfatlar; I was doing my homework a. Geçmişte Devamlılık (Past Continuous Tense) b. Zaman zarfları c. Hikaye anlatmak; I ll get a better job after college. a. Basit Gelecek Zaman (will) b. Planlı Gelecek Zaman (be going to); Tekrar Ünitesi a. Tekrar b. Modals: used to; Animals are wonderful creatures a. Sıfatlar (isimden önce ve sonra) b. Fiil+ sıfat c. Zarflar (fast, quickly) d. Durum, yer ve zaman zarfları ; Stories that talk about animals a. Sıfat Cümlecikleri (Relative Clauses): who, which, that, whose, whom. YBİL1028- TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (2-1-3) (AKTS:3): Ofis uygulama programları, MS Word ve Excel in ileri seviyede kullanımı, MS Outlook kullanımı ve bilgisayarı zararlı programlara karşı koruma. YEKO MAKRO İKTİSAT (2-0-2) (AKTS:3): Makro ekonomiye genel bir bakış; Milli gelir; Temel ekonomi sorunları ve politika araçları; Gelir ve fiyat düzeyinin belirlenmesi: Toplam talep -Toplam Arz modeli (AD-AS); Toplam harcamaların gelir düzeyini belirlemesi: Toplam Gelir- Toplam Harcamalar Modeli (AI-AE); Kamu bütçesi ve maliye politikası; Para ve bankacılık; Para teorisi; Para politikası; Enflasyon; Uluslararası ticaret; Uluslararası Finans; Ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma. YHUK1004- TİCARET HUKUK BİLGİSİ (2-0-2) (AKTS:3): Ticari işletme hukuku, ticari işletme, gerçek ve tüzel kişiler, ticari kişi, ticari iş, adi iş; Ticaret unvanı, işletme adı, marka; Haksız rekabet; Ticari defterler; Ticaret sicili; Faiz, teselsül, sözleşme türleri; Ticari mümessil, ticari vekil, tellal, acente ve komisyoncu; Şirketler hukuku, şirketlerin sınıflandırılması; Adi şirket, ticari şirket; Kollektif şirket, kuruluşu, işleyişi, sona ermesi; Komandit şirket, kuruluşu, işleyişi, sona ermesi; Anonim şirket, kuruluşu, işleyişi, sona ermesi; Kıymetli evrak hukuku: bono, çek, senet, tahvil. YMAT1008- TİCARİ MATEMATİK (1-1-2) (AKTS:3): Ticaret matematiği hakkında kısa bilgiler; Yüze ile kesirler arasındaki ilişkiler; Problemler; Oran ve orantı hesapları: doğru orantı, ters orantı, bileşik orantı; Faiz hesapları: Basit faiz, Bileşik Faiz ve Dönemsel Faiz; İskonto hesapları: Basit iç iskontolar, Basit Dış İskonto, Bileşik iskontolar; Karışım ve Alaşım hesapları; Senetlerin değişimi ve yatırım değerlendirme; Kar hesapları. YMAT1014- İSTATİSTİK (1-1-2) (AKTS:3): İstatistiğin tanımı, değişken, ana kütle, birim, birim seçimi ve veri derleme türleri; İstatistikte seriler; zaman, mekân ve dağılma serileri, birikimli seriler, bileşik seriler ve bu serilerin grafik ortamında gösterilmesi; Duyarlı ortalamalar; aritmetik ortalama, tartılı aritmetik ortalama, geometrik ortalama ve kareli ortalama; Duyarlı olmayan ortalamalar; mod ve medyan; Değişim aralığı, standart sapma, değişim katsayısı, varyans; Tahmin teorisi; Hipotez testleri anlamlılık düzeylerinin belirlenmesi; Ki-kare testi; Korelasyon analizi; Regresyon analizi; İndeksler. 3

4 SİGORTACLIĞA GİRİŞ (3-0-3) (AKTS:4): Temel Sigortacılık Bilgileri I dersine giriş yapılması, Sigortanın tanımının yapılması, Sigortacılığın Dünyada ve ülkemizdeki tarihinin incelenmesi, sigortacılığın gelişmesini engelleyen ve destekleyen faktörlerin açıklanması, Risk ve risk çeşitleri, risk yönetimi ve öneminin açıklanması, Sigortacılığın temeli olarak risk kavramının incelenmesi, Temel Sigortacılık Kavramlarının incelenmesi, Sigortanın Prensiplerinin açıklanması, Dünyada ve ülkemizde uygulanmakta olan sigorta branşlarının tanıtılması, amaç ve önemlerinin anlatılması, Sigortanın Makro ve Mikro İşlevlerinin açıklanması, Sigortanın ülkenin ekonomik yapısı ve geleceği üzerindeki etkilerinin açıklanası, Büyük sayılar kanunu ve etkilerinin açıklanması, Sigorta sözleşmeleri ve taraflarının açıklanması, bunların hak ve yükümlülüklerinin açıklanması, Temel Sigortacılık kavramlarının incelenmesi, Sigorta işletmeciliği ve öneminin açıklanması, Bir hizmet işletmesi olarak sigorta işletmelerinin organizasyonu ve fonksiyonlarının incelenmesi, Sigorta İşletmelerinin organizasyonu, yönetim ve fonksiyonlarının açıklanması, İnsan Kaynakları Fonksiyonu, Pazarlama Fonksiyonu, Muhasebe ve Finansman Fonksiyonu ve alt fonksiyonların açıklanması, Sigorta işletmelerinin aracı kurum ve kuruluşlarının tanıtımı ve özellikleri, Sigortacılık sektörünün tanıtılması, bu sektörde yer alan kurum ve kuruluşların tanıtılması, Avrupa Birliği Tek Sigorta Piyasası ve özelliklerinin açıklanması, Solvency II ( Yükümlülük Karşılama Yeterliliği) Kavramının açıklanması, Temel Sigortacılık Bilgileri I Dersinin genel değerlendirmesi. YMUH1002- DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (3-1-4) (AKTS:5): Dönem sonu muhasebe işlemlerinin (Envanter ve değerlemenin) tanımı ve mahiyeti; Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanununa göre Değerleme ölçüleri; Dönem başı ve Dönem sonu Örnek Envanter uygulamaları; Tek Düzen Hesap planı doğrultusunda Aktif hesapların envanteri yapılarak kalanların sonuç hesaplarına aktarılması; Tek Düzen Hesap planı doğrultusunda Pasif hesapların envanteri yapılarak kalanların sonuç hesaplarına aktarılması; Gelir ve gider hesapları kalanlarının dönem sonu hesaplarına aktarılması; Maliyet hesaplarını ilgilendiren işlemlerin 7/A ve7/b ye göre dönem sonu hesaplarına aktarılması, Bilanço ve gelir tablolarının hazırlanması; Üretim, Hizmet ve Ticaret işletmeleri için ayrı ayrı dönem sonu muhasebe işlemlerinin yapılması; İşletme esasına göre kayıt yapma ve dönem sonu işlemleri; Bilanço ve gelir tablolarının hazırlanması işlemleri; Ticari işletmelerde 7/A ve 7/B uygulamaları(monografi); Üretim ve Hizmet işletmelerinde 7/A ve 7/B uygulamaları(monografi). 2-SINIF GÜZ DÖNEMİ GENEL İLETİŞİM (2-0-2) (AKTS:2): İletişim kavramı, farklı iletişim türleri ve kavrayışları, İletişim sürecinin öğeleri; İletişim sürecinin işleyişi, İletişim, anlam, toplumsallık, Anlam, anlamlandırma ve dil, Kodlar, göstergeler ve anlamlandırma, Kodlar, göstergeler ve anlamlandırma, İçsel iletişim, Kişilerarası iletişim; Sözsüz İletişim, Kitle iletişimi, Kitle iletişimi, İletişim ve Kültür, Görsel Kültür ve İletişim, Genel Değerlendirme. HALKLA İLİŞKİLER (2-0-2) (AKTS:3): Halkla ilişkiler ve ilgili kavramları açıklama, Halkla ilişkilerin gelişimi, nedenleri ve ilkeleri, Halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi, reklam ve propaganda, Halkla ilişkiler süreci, Halkla ilişkilerin kullandığı yöntem ve teknikler, Halkla ilişkilerin kullandığı yöntem ve teknikler, İşletmelerde Halkla ilişkilerin sorumluluk alanları: dış çevre, İşletmelerde Halkla ilişkilerin sorumluluk alanları: iç çevre, İşletmelerde Kurumsal imaj ve kimlik oluşturma/ geliştirme, İşletmelerde destekleyici fonksiyon olarak Halkla ilişkileri örgütleme, İşletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından görev aldığı alanlarda paydaşlarla ilişkileri analiz eder ve yürütür, İşletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından görev aldığı alanlarda yenilikleri takip eder ve ekibini teşvik eder, Kriz döneminde halkla ilişkilerin rolü ve önemi. 4

5 MALİYET MUHASEBESİ (2-1-3) (AKTS:4): Maliyet Muhasebesinin Tanımı Ve Diğer Muhasebe Dalları İle İlişkisi, Maliyet Muhasebesinin Amaçları, Satışların Maliyet Tablosu Ve Gelir Tablosu İle İlişkisi, Tekdüzen Hesap Planındaki 7/A Ve 7/B Maliyet Hesapları Ve İşleyişi, Maliyetlerin Sınıflandırılması, Maliyetlerin Sınıflandırılması, Üretim Maliyetleri (Ham Madde,İşçilik Ve Genel Üretim Giderleri), Üretim İşletmesindeki Maliyet Yerleri, Maliyet Dağıtım Yöntemleri, Sipariş Ve Safha Maliyeti, Gerçek Ve Tahmini Maliyetler, Standart Ve Değişken Maliyetler, Fireler Ve Maliyetlendirilmeleri, Faaliyet Esaslı Maliyetleme, Tam Zamanında Üretim (TZÜ) ve Kalite Maliyetleri. VERGİ HUKUKU (2-1-3) (AKTS:4): Vergi Hukukunun Tanımı Ve Hukuk Sistemi İçindeki Yeri, Vergi Hukukunun Kaynakları, Vergi Kanunlarının Yer Ve Zaman Bakımından Uygulanması, Vergi Kanunlarının Yorumu, Vergi İle İlgili Temel Kavramlar, Vergi Borcunun Tecili, Tehiri Ve Sona Ermesi, Vergi Hukukunda Süreler, Vergi Suç Ve Cezaları, Vergi Cezalarını Sona Erdiren Nedenler, Vergi İdaresi Ve Görevleri, Vergi Denetimi, Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları, Vergi Uyuşmazlıklarının Yargıda Çözümü, Vergi Uyuşmazlıklarının Yargıda Çözümü. FİNANSMAN VE FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI (3-0-3) (AKTS:4): Mali Piyasa, Mali Piyasa Oyuncuları, Para Piyasası, Sermaye Piyasası, Öz sermaye ile Finansman, Öz Sermaye İle Finansmanın Değerlendirilmesi, Öz Sermaye İle Finansman Kararını Etkileyen Faktörler, Borçlanma İle Finansman, Finansal Kaldıraç, Kredinin Tanımı, Kredi Çeşitleri, Kredinin Faizi ve Tahmini, Nakdi Ve Gayri Nakdi Krediler, Türk Bankacılık Sisteminde Kredilerin Gelişimi, Kısa, Orta Ve Uzun Vadeli Finansman Kaynakları, Kısa ve Uzun Vadeli Finansal Yatırım Araçları BANKA İŞLEMLERİ (3-0-3) (AKTS:4): Ekonomi, mali sistem ve bankacılığın yeri, piyasalar ve makro verilerin yorumlanması, Bankacılık kavramı ve tarihçesi, krizler ve günümüz bankacılığı, Bankaların fonksiyonları ve türleri, Merkez Bankacılığı, TMSF, BDDK, TBB, Ticari Bankaların İşlevleri, Genel Müdürlük ve Şube Organizasyonları, Mevduat, tanımı, türleri, mevduatla ilgili temel kavramlar, Hesap açılış ve kapanışları, faiz ve mevduat sigortası kavramları, Cari hesap ve çek/senet işlemleri, Kredinin tanımı, sınıflandırılması, kredilendirme ilkeleri, Teminat türleri ve işlemleri, Kurumsal krediler, Bireysel krediler, Kredi kartları ve alternatif dağıtım kanalları, Bankalarda Aktif-Pasif ve Risk Yönetimi. BANKA VE SİGORTA PAZARLAMASI (3-0-3) (AKTS:4): Pazarlama Tanımları, Hizmet pazarlaması, Bankacılıkta pazarlama, Bankacılıkta Ürün Kavramı, Banka Hizmetleri, Bankacılık Hizmet Karması ve Stratejileri, Bankacılıkta Pazar bölümlendirme, Bankacılıkta hedef Pazar seçim stratejileri, Bankacılıkta ürün ve hizmet yaşam dönemi, Bankacılıkta hizmet kalitesi, Hizmette kalite sorunu ve denetlenmesi, Bankacılıkta Toplam Kalite Yönetimi, Bankacılıkta hizmet kalitesi, Hizmette kalite sorunu ve denetlenmesi, Bankacılıkta Toplam Kalite Yönetimi, Bankalarda şube performans ölçümü ve performansın değerlendirilmesi, Bankalarda şube performans ölçümü ve performansın değerlendirilmesi, Bankacılık hizmetlerinde fiyatlama, Bankacılık hizmetlerinde fiyatlama, Bankacılık Hizmetlerinde Dağıtım, Bankacılık Hizmetlerinde Tutundurma, İletişim Politikası, Reklâm, Kişisel satış ve satışı özendirme, halkla ilişkiler, İç müşteriler. BORÇLAR HUKUKU (2-0-2) (AKTS:3): Borçlar hukukunun genel olarak hukuktaki yeri, gelişimi, kurumsallaşması ve önemi, Borç kavramı, borcun konusu ve tarafları, Borçlar hukukuna egemen olan ilkeler, Borç ve Sorumluluk: Sorumluluk kavramı, Tam/Eksik borçlarda sorumluluk, Hukuki işlemden doğan borçlar, Sözleşme ve kuruluşusözleşmenin geçerlilik koşulları, sözleşmenin geçersizliği, Temsil, sözleşmenin değişen şartlara uyarlanması, Haksız fiilden doğan borçlar, Haksız fiilden doğan borçlar, Borçların Sona Ermesi, Borcun İfa Edilmemesi, Borcun Yenilenmesi, Özellikli Borç İlişkileri, Alacağın Temliki/Borcun Nakli. YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I (0-2-2) (AKTS:2): Bilimsel çalışma kuralları ve etiğine uygun olarak öğrencinin mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması 5

6 2-SINIF BAHAR DÖNEMİ MALİ TABLOLAR ANALİZİ (2-1-3) (AKTS:4): Temel Mali Ve Tali Tablolar, Mali Analizin Yapılmasının Amacı, Kavramı Ve Çeşitleri, İşletmelerde Kullanılan Mali Tablolar Ve İlkelerinin Açıklanması, Mali Tabloların Belirlenen Standartlara Göre Düzenlenmesi, Mali Analiz Teknikleri, Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği, Dikey Yüzde Yöntemi, Trend (Eğilim) Yüzdeleri Yöntemi, Oran Analizi Yöntemi, Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu, Proforma Tablosu Ve Konsolide Tablolar, Mali Analiz Tekniklerinden Çıkan Sonuçların Yorumlanması Ve Önerilen Tedbirler, Yönetimin Mali Analiz Bilgilerinden Nasıl Yararlanacağı. İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (2-0-2) (AKTS:3): İş Hukuku Giriş, İş Hukukunun Uygulanma Alanları ve Bireysel İş Hukuku Kavramı ve Kapsamı, Hizmet Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklar/ Borçlar, Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları, Tazminatlar, Çalışma (İş) Süreleri, Dinlenme Süreleri ve Tatiller, Sendika kavramı, Kuruluşu, Üyeliği ve Organları, Toplu İş Sözleşmesi ve İş Uyuşmazlıkları, Sosyal Güvenlik Hukuku, Tanımı, Görevleri ve Araçları, Sosyal Güvenlik Hukuku, Tanımı, Görevleri ve Araçları, Sosyal Riskler ve Çeşitleri, Kurumun, İşverenin ve Sigortalının Yükümlülükleri, Analık, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları, İşsizlik Sigortası, Bireysel Emeklilik. TÜRKİYE EKONOMİSİ (3-0-3) (AKTS:4): Osmanlı İmparatorlugu nun son dönemdeki ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesi, Cumhuriyetin kurulus yıllarında ekonomik gelişmelerin incelenmesi, Devletçi ekonomi yıllarının incelenmesi, Çok partili dönem( ) de ekonomik gelişmelerin incelenmesi, Planlı kalkınma döneminin incelenmesi( ), Planlı kalkınma döneminin incelenmesi( ), Planlı kalkınma döneminin incelenmesi( ), Planlı kalkınma döneminde sektörlerin gelişimi ve bunlara ilişkin değerlendirmeler, arası yasanan ekonomik gelimseler ve bunlara ilişkin değerlendirmeler, Ekonomi politikasında 1980 sonrası yasanan dönüsümün incelenmesi, Türk ekonomisinde 1980 sonrasında yasanan krizlere ilişkin değerlendirmeler( ), Türkiye ekonomisinde sektörlerin gelişimi ve incelenmesi (Tarım sektörü-sanayi sektörü), Türkiye ekonomisinde sektörlerin gelişimi ve incelenmesi (Hizmet sektörü-enerji sektörü), Türkiye Ekonomisinde Ekonomik İstikrar Kararları; Dış Ticaret Politikasının Değerlendirilmesi; Avrupa Birliği İle İlişkilerimiz; Türkiye de Yabancı Sermaye Politikasının değerlendirilmesi. BANKA VE SİGORTA HUKUKU (2-0-2) (AKTS:3): Banka Hukukuna Giriş ve Bankaların Kuruluşu, Bankaların Örgütüne, Çalışanlarına ve Çalışma Düzenine İlişkin Düzenlemeler, Bankaların Örgütüne, Çalışanlarına ve Çalışma Düzenine İlişkin Düzenlemeler, Bankaların Örgütüne, Çalışanlarına ve Çalışma Düzenine İlişkin Düzenlemeler, Bankaların Faaliyetleri, Denetimleri ve Sona ermeleri, Bankaların Faaliyetleri, Denetimleri ve Sona ermeleri, Bankaların Faaliyetleri, Denetimleri ve Sona ermeleri, Sigorta kavramı, Sigorta Hukuku ve Sigorta Akdi, Sigorta Hukuku ve Sigorta Akdi, Sigorta Akdi, Sigorta Akdi, Sigorta Akdi. ULUSLARARASI FİNANSAL KURUMLAR (3-0-3) (AKTS:3): Dünya ekonomisinde küreselleşme, ekonomik ve siyasi blokların oluşumu,soğuk savaş dönemi, Ekonomik entegrasyon teorileri, Avrupa Birliği: Yapısı, organları, yönetimi,türkiye AB İlişkileri I, OECD, OECD, GATT ve Dünya Ticaret ÖrgütüDünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Para Fonu (IMF),IMF Türkiye İlişkileri, Dünya Bankası Grubu,Dünya Bankası Türkiye İlişkileri, Dünya Bankası Grubu,Dünya Bankası Türkiye İlişkileri, Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik ve siyasi işbirlikleri,amerika kıt asında ekonomik ve siyasi işbirlikleri, Amerika kıt asında ekonomik ve siyasi işbirlikleri, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Türkiye AB İlişkileri II. PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI (3-0-3) (AKTS:4): Paranın tanımı, fonksiyonları ve ekonomideki yeri ve önemi, Finansal sistemin yapısı, Faiz oranları: Tanım, davranış ve para ile ilişkisi, Faiz oranları: Tanım, davranış ve para ile ilişkisi, Para talebi, Paraya Keynesgil yaklaşım ve IS-LM modeli, Paraya Keynesgil yaklaşım ve IS-LM modeli, IS-LM modelinde para ve maliye politikaları:, Toplam talep ve arz: Giriş, Parasal aktarım mekanizması, Parasal aktarım mekanizması, Rasyonel bekleyişler teorisi, Ödemeler dengesine parasalcı yaklaşım, Ödemeler dengesine parasalcı yaklaşım. 6

7 TÜRK VERGİ SİSTEMİ (3-0-3) (AKTS:4): Gelir vergisi (Gelirin tanımı, özellikleri ve gelir vergisinde mükellefiyet çeşitleri, Gelirin Unsurları, Gelir vergisi (Gelirin tanımı, özellikleri ve gelir vergisinde mükellefiyet çeşitleri, Gelirin Unsurları), GV-Ticari kazançlarda matrahın tespiti, GV-Ticari kazançlarda matrahın tespiti, GV-Ücretlerde matrahın tespiti, GV-Serbest meslek kazançlarında ve gayrimenkul sermaye iratlarında matrahın tespiti, GV-Menkul sermaye iratlarında ve diğer kazanç ve iratlarda matrahın tespiti, Kurumlar vergisi, Emlak vergisi, Emlak vergisi, Katma değer vergisi, Özel tüketim vergisi, Gider vergileri. BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ (2-0-2) (AKTS:3): Banka Ve Banka İşletmeciliği / Bankacılığın Tarihçesi Ve Gelişimi, Türkiyede Bankacılık / Banka İşletmeciliği Ve Banka Sektörü, Bankaların Organizasyon Ve Yönetimi / Türk Bankacılık Sistemi, Bankaların Fonksiyonlara / Banka Muhasebesinin Fonksiyonları, Banka Muhasebesi Hakkında Genel Bilgiler, Bankaların Kaynak Sağlama Ve Muhasebe İşlemleri, Bankaların Kaynak Sağlama Ve Muhasebe İşlemleri, Bankaların Kaynak Sağlama Ve Muhasebe İşlemleri (Uygulama), Bankaların Kaynak Sağlama Ve Muhasebe İşlemleri (Uygulama), Kredilere İlişkin İşlemler, Kredilere İlişkin İşlemler, Kredilere İlişkin İşlemler, Hizmet İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, Genel Uygulamalar. YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II (0-2-2) (AKTS:2): Bilimsel çalışma kuralları ve etiğine uygun olarak öğrencinin mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması NOT: AKTS ler yeni ÜBS ye göre alınmıştır. 7

8 8

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF (GÜZ DÖNEMİ) ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ - I Kredi

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Türk Dili I

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Türk Dili I MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. YARIYIL TUR01 ATI01 ING01 GEM01 BIK01 GEİ01 BYİ01 IKT01 MAT01 THB01 II.YARIYIL TUR01-B ATI01-B ING01-B GM01-B

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.YARIYIL Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I Batıda Aydınlanma ve Sanayileşme süreci onun sosyal

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax:

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

ENF 103 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı-I 2 0 2 3

ENF 103 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı-I 2 0 2 3 TC HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI ÖZET DERS MÜFREDATI I. YARIYIL BNPC 101 Bankacılığa Giriş 3 1 4 6

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL 1 İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL ISL 101 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı, sosyal yaşamı düzenleyen kurallar, Türk toplumunda hukukun kaynakları, kamu hukuku

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİFATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİFATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİFATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL DERSİN

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2,0 Windows İşletim Sistemi: Masaüstü ve nesnelerinin tanımı ve kullanımı, Başlat menüsü

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.YARIYIL MUPC 101 MATEMATİK Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri, denklemler,

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL UTF101 MİKRO İKTİSAT DERS İÇERİKLERİ İktisat biliminin temelleri, ekonomik sistemler, ekonomik kavramlar, iktisadi sistemler, piyasa ve fiyat mekanizması,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYILI İKTİSADA GİRİŞ I (3 0 3) (AKTS:9) (Introduction to Economics I) İktisadın Temel İlkeleri,

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL/ GÜZ DÖNEMİ IKT1003 İKTİSADA GİRİŞ İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadi kanunlar, iktisadın diğer bilim dallarıyla ilişkisi, İhtiyaç,

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) D.Kodu Ders Adı Te.

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER I.YARIYIL/GÜZ IKT1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonomi biliminin niteliği ve önemi, Fiyat teorisine giriş: talep, Tam rekabette piyasa dengesi, Arzı ve talebi

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI 2014-2015 DERS ĠÇERĠKLERĠ I.DÖNEM 5131161-5132161

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI 2014-2015 DERS ĠÇERĠKLERĠ I.DÖNEM 5131161-5132161 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI 2014-2015 DERS ĠÇERĠKLERĠ I.DÖNEM 5131161-5132161 GENEL MUHASEBE-I (4+0) Genel Muhasebe dersinde, muhasebenin

Detaylı

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Fakültesi, 1982-1983 öğretim yılından bu yana uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren açıköğretim sisteminin, 1993 yılında yeniden düzenlenmesiyle kurulmuştur. 2000-2001 öğretim

Detaylı

Mevlüt BALTA Daire Başkan

Mevlüt BALTA Daire Başkan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümü : İşletme+İşletme (İ.Ö.) Ders İçeriği (2008 yılında zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı okuyan veya 2009 yılında yeni kayıt

Detaylı