Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi"

Transkript

1 Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi ÖZET Emel YILMAZ*, Sultan ÖZKAN** Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin duygusal zekâ düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın örneklemini bir Sağlık Yüksekokulu nda okuyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 166 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler, örneklem grubuna, Nisan (2009) ayı içinde kişisel bilgi formu ve Bar-On Duygusal Zekâ Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma öncesinde ilgili kurumdan yazılı izin ve öğrencilerden sözel onam alınmıştır. Veriler, SPSS 11.0 paket programında tanımlayıcı istatistikler, Student t testi, Mann Whitney U, ANOVA, Kruskal Wallis ve korelasyon testleriyle değerlendirilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin duygusal zeka toplam puan ortalaması ±19.87 dir. Duygusal zekâ puan ortalaması ile yaş, devam edilen sınıf, yaşanan yer vb. bireysel özelliklere ilişkin bağımsız değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamakla (p>0.05) beraber duygusal zekâ puanı ile ailenin gelir durumu ve aile tutumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Araştırma bulguları bu Sağlık Yüksekokulu na devam eden hemşirelik öğrencilerinin orta düzeylerde duygusal zekâya sahip olduğunu ve öğrencilerin duygusal zekâlarının geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu göstermiştir. Bunun için hemşirelik öğrencilerine devam ettikleri okulda eğitimlerinin başlangıcında duygusal zekânın gelişimini destekleyen eğitim ve danışmanlık programlarının oluşturulması önerilmektedir. Anahtar Sözcükler: hemşirelik öğrencileri, duygusal zekâ, kişisel özellikler ABSTRACT The Emotional Intelligence Levels of Nursing Students According to Some Variables Objective:This study, as a descriptive research, was applied to determine emotional intelligence levels of nursing students according to some variables. Material and Methods:The sample of the study consisted of 166 students currently attending at in a nursing department of Health School.The data were obtained by using Bar on Emotional Quotient Inventory and a personal information form to the participants in the April of 2009.Before the study, permission was taken from the school and during the study it was taken from students.the analyses of the data were obtained by using descriptive statistical, students t test, Mann-Whitney U, ANOVA, Kruskal Wallis and correlation analyzes in SPSS *Yrd. Doç. Dr., Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu ** Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu

2 40 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:4,Sayı: Results: The mean Bar on Emotional Quotient Inventory score was ±19.87.There wasn t found a statistically significant difference between individual characteristics (age, class, in place etc.) of the independent variables and total scores of Bar on Emotional Quotient Inventory(p>0.05).As a result of statistical analysis, there were statistically significant differences noted between total emotional intelligence scores of students and family income and family attitude(p<0.05). Conclusion: Our results showed that students emotional intelligence was at medium level and the emotional intelligence of nursing students are not satisfying and need to be improved.so education and consultation programmers supporting development of emotional intelligence of nursing students should be suggested. Keywords: emotional intelligence, nursing students, personal characteristics GİRİŞ Yoğun ve hızlı değişimin şekillendirdiği günümüz bireyleri, geçmişe göre çok sayıda ve farklı insanlarla değişik alanda bir arada yaşamaya başlamıştır. Bu durum, bireylere farklı durumlarda kapsamlı roller yüklemiştir. Bu rolleri başarıyla yerine getirebilmek iş, ev ve özel yaşamın bütününü etkilemektedir (Deniz ve Yılmaz 2004). Bireylerin bu gelişme ve değişmelerin içinde yer alabilmesi, esnek düşünebilen, duygularını iyi analiz edip kontrol edebilen, meraklı, yeniliğe açık, özgün ürünler ortaya koyabilen ve risk alabilen niteliklere sahip olabilmesiyle mümkündür (Erdoğdu ve Kenarlı 2008). Tüm bunları başarıyla yerine getirmede klasik zekâ (IQ-Intelligence Quotient) potansiyelinin yetersiz kaldığı, bunu destekleyici zekânın bireyin duygusal zekâsı olduğu kabul görmüş bir gerçektir (Deniz ve Yılmaz 2004). Zekâ ile ilgili araştırmalar, çalışma hayatı ve kişisel yaşamdaki başarının sadece IQ ile ilgili olmadığını, aynı zamanda diğer kişisel faktörlerle ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Hayatta başarılı olmayı etkileyecek kişisel faktörlerin neler olabileceği araştırılırken, karşımıza çıkan en önemli kavramlardan biri "duygusal zeka" (DZ)'dır (İsmen 2004b). DZ kavramı İngilizce deki karşılığı olan Emotional Intelligence sözcüklerinin kısaltılmış şekli olan EI olarak anılmakla birlikte literatürdeki yaygın kullanımı daha çok EQ (Emotional Quotient) kısaltmasıdır ve IQ nun duygusal zekâdaki karşılığı olarak geniş kabul görmektedir (Yılmaz 2007). DZ ilk olarak Mayer ve Salovey tarafından kendinin ve başkalarının duygularını, izleme, bunlar arasında ayırım yapma ve buradan elde ettiği bilgileri düşünce ve davranışlarına yön vermede kullanabilme yeteneği olarak tanımlanmıştır (Mayer ve Salovey 1993). Mayer ve Salovey 1997 yılında DZ kavramını yeniden ele alarak daha karmaşık bir tanımlama yapmışlardır. Bu yeni tanımda DZ kavramı; duyguları hissetmek, düşünceleri desteklemek için duyguları ortaya koymak, duygusal bilgi ve duyguları anlamak, zihinsel ve duygusal gelişimi artırmak için duyguları etkilice yönetme yeteneği olarak açıklanmıştır Daniel Goleman, DZ yı; kişinin kendi duygularını anlaması, başkalarının duygularına empati beslemesi, ve duygularını yaşamı zenginleştirecek biçimde düzenleyebilmesi yetisi" olarak tanımlamaktadır. Goleman DZ modelinde beş boyuttan bahsetmektedir; 1) Kişinin kendi duygularının farkında olması, 2) Kişinin kendi duygularını yönetebilmesi, 3) Kişinin kendini motive edebilmesi, 4) Empati, 5) Sosyal beceriler. Beş temel boyuttan oluşan DZ modelinin temel bir yetenek ve bir kapasite olarak kişinin diğer tüm yeteneklerini etkilediğini vurgulamıştır. Goleman, bu boyutlarda güçlü özelliklere sahip insanların kendilerine benzer IQ ya sahip kişilere oranla daha başarılı olduğunu ifade etmiştir (Goleman 2005).

3 Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeylerinin lerin başında, Dr. Reuven Bar-On, DZ yı "Bir kişinin çevresel baskılarla ve isteklerle başa çıkmak için başarılı olma yetisinde; duygusal, kişisel ve sosyal yeteneklerinin bir bütünüdür" şeklinde tanımlamış ve DZ nın, insanın kendisini iyi hissetmesini doğrudan etkilediğini ifade etmiştir (Mayer ve Salovey 1993). Bar-On a göre DZ; duygusal ve sosyal faktörlerin düzenlenmesini içeren çok faktörlü bir özellik olup, çevremizdeki insanlarla kurduğumuz ilişkilerde ne kadar etkin olduğumuzu, günlük talep ve baskılarla nasıl başa çıktığımızı belirleyen beş boyutlu bir kavramdır. Bu beş boyut; kişisel beceriler, kişiler arası beceriler, stres yönetimi, uyum ve genel ruhsal durumdan oluşmaktadır (Bar-On, Brown, Kirkcaldy ve Thome 2000). Sağlık çalışanlarında DZ kavramı büyük önem taşımaktadır. Duygusal zekâya hemşirelik açısından bakıldığında; bu meslek grubunun hastalarla doğrudan iletişim kurmayı gerektirmesi ve hizmetin ancak ekip çalışması ile sunulabilmesi DZ becerilerini kullanabilmeyi ön plana çıkarmaktadır (McQueen 2004). Austin ve arkadaşları (2004) tarafından tıp fakültesi öğrencileri ile yapılan bir çalışmada DZ, empati ve iletişim becerileri karşılaştırılmış ve DZ sı yüksek olan öğrencilerin iletişim becerileri ile ilgili daha olumlu duygular ifade ettikleri saptanmıştır. İşmen in (2001a) üniversite öğrencileri ile yaptığı çalışmada DZ arttıkça problem çözme becerisinin arttığı belirlenmiştir. Cadman ve Brewer (2001) ise hemşire adaylarının hemşireliğe alınmadan önce duygusal zeka yeteneklerinin değerlendirilmesi ve kişilerarası becerilerinin eğitim sırasında geliştirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Fakat duygusal zekâ yalnızca hemşirelik eğitimi sırasında değil, tüm yaşam boyu öğrenilip, geliştirilmelidir. DZ, zaman içinde bireyin olgunlaşması, sosyalleşmesi ve entelektüel düzeyinin arttırılması yolu ile geliştirilebilmektedir (Güler 2006). Ülkemizde; hemşirelik öğrencilerinin DZ becerilerinin gelişip gelişmediğini ölçen az sayıda çalışma vardır. Tüm bunlardan hareketle bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin DZ düzeylerinin yaş, sınıf, yaşanan yer, mezun olunan okul, aile tipi, anne-baba eğitim düzeyi gibi bağımsız değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi amacıyla planlanmış ve uygulanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Araştırmanın Zamanı, Evren ve Örneklem: Tanımlayıcı türdeki bu araştırmanın evrenini öğretim yılında Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu nda okuyan 171 öğrenci oluşturdu. Araştırmada örneklem seçim yöntemine gidilmedi ve evrenin tamamına ulaşılması hedeflendi. Ancak, araştırmaya katılmayı kabul etmeme, araştırmanın yapıldığı tarihte okula gelmeme gibi nedenlerle beş öğrenci araştırma katılmadı ve araştırma kapsamına toplam 166 öğrenci alındı (katılım oranı %97). Veri Toplama Araçları: Veri toplama aracı olarak öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini içeren 22 soruluk kişisel bilgi formu ve Bar-On Duygusal Zekâ Ölçeği (DZÖ) kullanıldı. Kişisel Bilgi Formu: Kişisel bilgi formunda öğrencilerin sınıfı, yaşı, cinsiyeti, kardeş sayısı, mezun olduğu lise, büyüdüğü/yetiştirildiği yer, ailesinin gelir durumunu nasıl değerlendirdiği, ailesinin tutumu ve okuldaki başarı durumu vb. ile ilgili sorular yer almaktadır. Bar-On Duygusal Zekâ Ölçeği (Bar-On EQ Anketi): Bar-On DZÖ nin Türkçe ye uyarlama çalışması Acar (2001) tarafından yapılmıştır. Bar-On DZÖ 87 maddeden oluşan likert tipi bir ölçektir. Derecelendirme; 1:tamamen katılıyorum, 2: katılıyorum, 3: kararsızım, 4: katılmıyorum ve 5: kesinlikle katılmıyorum şeklindedir. Ölçekteki 88. maddede yukarıdaki ifadelere samimi ve doğru şekilde cevap verdim. ifadesine kesinlikle katılıyorum seçeneğinin dışında cevap verenlerin anketleri değerlendirmeye alınmamaktadır. Ölçek

4 42 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:4,Sayı: duygusal zekânın 5 alt boyutunu (kişisel beceri, kişilerarası beceri, uyumluluk, stresle başa çıkma, genel ruh durumu) değerlendirmektedir. Kişisel beceri; kişinin kendi duygularının farkında olması ve bunu rahat bir şekilde kendine güvenle ifade edebilmesini, kişiler arası beceri; bir başkasının yerine kendini koyarak onun gibi düşünebilmeyi, olumlu sosyal ilişkiler kurabilmeyi, uyumluluk; çevredeki yeni durumların farkına varabilme ve kendini bu yeni durumlara alıştırmayı, stresle başa çıkma; ortaya çıkabilecek problemlerle baş edebilmeyi, genel ruh durumu; neşeli, üzgün, umutlu, umutsuz vb. ruh hallerini ifade eder. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışmasında Cronbach Alpha katsayısı ölçeğin toplam boyutları için 0.92 bulunmuştur (Acar 2001). Bu çalışmada Cronbach Alpha katsayısı ölçeğin toplam boyutları için 0.84 dür. Ölçek toplamı ve alt boyutlarından elde edilen puanların yüksek olması DZ nın yüksek olduğunu göstermektedir. Uygulama: Veriler Nisan ayı içinde, ders saatleri dışında, sınıf ortamında toplandı. Anketler öğrenciler tarafından dk. da dolduruldu ve doldurulan formlar araştırmacılar tarafından geri toplandı. Araştırma öncesinde kurumdan ve araştırmanın amacı anlatıldıktan sonra öğrencilerden sözel onam alındı. Verilerin analizi: Veriler bilgisayar ortamında SPSS 11.0 paket programı ile analiz edildi. Ölçeğin toplam ve alt boyut puan ortalamalarında ve bağımsız değişkenlerin dağılımlarının hesaplanmasında tanımlayıcı istatistikler kullanıldı. Veri dağılımların normal olup olmama durumları dikkate alınarak DZÖ toplam ve alt boyut puan ortalamaları ile bağımsız değişkenlerde iki ortalama arasındaki farkın anlamlılığı için Student t testi veya Mann Whitney U testi, ikiden fazla bağımsız değişken ile DZÖ toplam ve alt boyut puanları arasındaki farkın anlamlılığı için ANOVA (post hoc değerlendirmede Tukey's HSD testi), veya Kruskal Wallis testleri kullanıldı. Araştırmanın Sınırlılığı: Araştırmanın sadece bir üniversitedeki hemşirelik öğrencilerinin duygusal zekâ puanlarını içermesi, dolayısıyla diğer hemşirelik öğrencilerinin duygusal zekâ düzeylerini yansıtamaması bu araştırmadaki en önemli sınırlılık olarak değerlendirilebilir. BULGULAR Araştırmaya katılan öğrencilerin %71.3 ünün 21 yaş ve altında (yaş ortalaması 20.57±1.53 yıl), %29.5 inin birinci sınıfta okuduğu, %57.2 sinin genel liseden mezun olduğu, %86.7 sinin uzun süre il/ilçede yaşadığı, %47.0 ının arkadaşlarıyla evde kaldığı, %38.0 ının hemşirelik bölümünü puanının bu bölümü tutması nedeni ile tercih ettiği, %46.4 ünün okuduğu bölümden kısmen memnun olduğu, %92.8 inin sosyal ilişkilerinde ve %91.6 sının hasta ile iletişimde güçlük yaşamadığı, %80.1 inin okuldaki akademik başarı düzeyinin orta düzeyde olduğu belirlendi (Tablo 1). Bar-On DZÖ alt boyutlarının öğrencilerin tanıtıcı özelliklerine ilişkin bağımsız değişkenlerle (yaş, sınıf, en son bitirilen okul, yaşanan yer, şu anda kalınan yer, okunan bölümü tercih etme, okunan bölümden memnun olma, sosyal ve hasta ile ilişkilerde zorluk yaşama ve okul başarısı) ilişkisi incelendiğinde; DZÖ toplam puan ortalaması ile hiçbir bağımsız değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıştır (p>0.05). En son bitirilen okul ile kişiler arası beceri alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu ve bu farkın yapılan ileri analizlerde sağlık meslek lisesinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Sağlık meslek lisesinden mezun olan öğrencilerin kişiler arası beceri toplam puan ortalaması daha yüksektir. Okunan bölümü tercih etme nedeni ile kişiler arası beceri alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmasına karşın yapılan ileri analizlerde okunan bölümü tercih etme nedenleri arasında fark bulunmamıştır (p>0.05).

5 Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeylerinin 43 DZÖ nin uyumluluk, stresle başa çıkma ve genel ruh durumu alt boyutları ile devam edilen sınıf arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). Yapılan ileri analizlerde bu farkın üçüncü sınıftan kaynaklandığı ve bu sınıfa devam eden öğrencilerin bu boyutlardan aldıkları puan ortalamalarının daha düşük olduğu bulunmuştur (Tablo 1). Araştırma grubunun ailesi ile ilgili özelliklerine bakıldığında; %88.0 ının çekirdek aileye, %70.4 ünün üç ve daha az kardeşe sahip olduğu, %68.7 sinin gelirinin giderine eşit veya fazla, %41.6 sının harçlığını burs ve kredilerden karşıladığı, %74.1 inin annesinin, %64.5 inin babasının ilköğretim mezunu, %84.9 unun annesinin ev hanımı ve %39.2 sinin babasının serbest meslek sahibi/çiftçi ve %57.2 sinin ailesinin kendilerine karşı tutumunun koruyucu olduğu görülmektedir (Tablo 2). Kardeş sayısı ile DZÖ alt boyutlarından kişiler arası beceriler ve uyumluluk alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, dört ve üzeri kardeşi olan öğrencilerin bu boyutlardaki puan ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Ailenin gelir durumu ile kişiler arası beceriler ve DZÖ toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, geliri giderinden düşük aileye sahip öğrencilerin kişiler arası beceri puan ortalamasının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Harçlığı karşılama durumu ile uyumluluk alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmasına karşın, yapılan ileri analizlerde istatistiksel olarak fark bulunmamıştır (p>0.05). Aile tutumu ile kişisel beceriler, genel ruh durumu ve DZÖ toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Yapılan ileri analizlerde bu farkın otoriter aile tutumundan kaynaklandığı ve aile tutumu otoriter olan öğrencilerin bu boyutlardan aldıkları puan ortalamalarının daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2).

6 44 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:4,Sayı: Tablo 1. Öğrencilerin Tanıtıcı Özelliklerine Bar-on Duygusal Zekâ Ölçeği nden Aldıkları Puan Ortalamaları (n=166) Değişkenler N(%) Kişisel beceriler Kişiler arası beceriler Uyumluluk Stresle başa çıkma Genel ruh durumu Bar-On EQ toplam puan Yaş ( 20.57±1.53) 21 ve altı 125(75.3) 95.15± ± ± ± ± ± ve üzeri 41(24.7) 94.78± ± ± ± ± ±3.72 t= p=0.832 t= p=0.095 t= p=0.789 t= p=0.133 t= p=0.255 t=0.404 p=0.688 Sınıf 1. sınıf (a) 49 (29.5) 96.10± ± ± ± ± ± sınıf (b) 43 (25.9) 95.67± ± ± ± ± ± sınıf (c) 39 (23.5) 92.90± ± ± ± ± ± sınıf (d) 35 (21.1) 95.23± ± ± ± ± ±21.65 F= p=0.440 F=0.485 p=0.693 F= p=0.021 F= p=0.017 F= p=0.047 F=2.296 p=0.081 *c<(a=b=d) *c<(a=b=d) *c<(a=b=d) En son bitirilen okul Sağlık mes. Lisesi (a) 7 (4.2) 93.43± ± ± ± ± ±17.39 Genel lise (b) 95 (57.2) 95.11± ± ± ± ± ±16.16 Anadolu/süper lise (c) 64 (38.6) 95.17± ± ± ± ± ± =1.093 p= =8.362 p= =0.296 p= =0.507p= =0.041 p= =1.601 p=0.449 *a>(b=c) En uzun yaşanan yer Il/ilçe 144(86.7) 94.50± ± ± ± ± ±18.00 Köy/kasaba 22 (13.3) 98.73± ± ± ± ± ±28.97 U= p=0.121 U= p=0.983 U= p=0.727 U= p=0.641 U= p=0.929 U= p=0.124 Şu anda kalınan yer Aile ile 13 (7.8) 94.08± ± ± ± ± ±15.93 Yurtta 75 (45.2) 95.79± ± ± ± ± ±20.03 Ark. ile evde 78 (47.0) 94.53± ± ± ± ± ± =0.453 p= =2.090 p= =1.451 p= =1.363 p= =2.352 p= =3.894 p=0.143

7 Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeylerinin 45 Okuduğu bölümü tercih etme nedeni İdealindeki ve ilgi 29 (17.5) 94.10± ± ± ± ± ±17.51 duyduğu meslek olması (a) Aile, ark, 24 (14.5) 93.96± ± ± ± ± ±29.23 öğretmenlerinin istemesi (b) Puanın bu bölümü 63 (38.0) 96.40± ± ± ± ± ±19.88 tutması (c) İş bulma sorunu 50 (30.1) 94.46± ± ± ± ± ±15.14 olmaması (d) 2 =2.644 p= =8.123 p= =1.598 p= =2.770 p= =2.748 p= =2.609 p=0.456 *a=b=c=d Okuduğu bölümden memnun olma durumu Çok memnun 50 (30.1) 94.72± ± ± ± ± ±16.27 Kısmen memnun 77(46.4) 95.29± ± ± ± ± ±20.32 Memnun değil 39 (23.5) 95.05± ± ± ± ± ±23.22 F=0.051 p=0.950 F= p=0.674 F=2.200 p=0.114 F=2.866 p=0.060 F=1.452 p=0.237 F=0.791 p=0.456 Sosyal ilişkilerde güçlük yaşama durumu Evet 12 (7.2) 94.33± ± ± ± ± ±20.14 Hayır 154(92.8) 95.12± ± ± ± ± ±19.90 U= p=0.935 U= p=0.886 U= p=0.447 U= p=0.900 U= p=0.642 U= p=0.473 Hasta ile ilişkilerde güçlük yaşama durumu Evet 14 8 (8.4) 91.86± ± ± ± ± ±17.14 Hayır 152(91.6) 95.36± ± ± ± ± ±20.05 U= p=0.203 U= p=0.458 U= p=0.211 U= p=0.258 U= p=0.292 U= p=0.194 Okul başarısı Yüksek 24 (14.5) 93.92± ± ± ± ± ±15.29 Orta 133(80.1) 95.03± ± ± ± ± ±20.60 Düşük 9 (5.4) 98.56± ± ± ± ± ± =0.324 p= =1.076 p= =0.000 p= =0.254 p= =0.234 p= =0.913 p=0.339 t: Student t testi, U:Mann Whitney U testi, F:ANOVA, 2 : Kruskal Wallis test, * post hoc test (Tukey HSD)

8 46 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:4,Sayı: Değişkenler Tablo 2. Öğrencilerin Ailelerini Tanıtıcı Özelliklerine Göre Bar-on Duygusal Zekâ Ölçeği nden Aldıkları Puan Ortalamaları (n=166) Sayı (%) Aile tipi Çekirdek aile 146 (88.0) Kişisel beceriler Kişiler arası beceriler Uyumluluk Stresle başa çıkma Genel ruh durumu Bar-On EQ toplam puan 94.79± ± ± ± ± ±17.69 Geniş aile 20 (12.0) 97.05± ± ± ± ± ±31.58 U= U= p=0.456 U= U= U= U= p=0.896 p=0.695 p=0.990 p=0.893 p=0.659 Kardeş sayısı ( 3.30±1.76) 3 kardeş ve altı 119 (71.7) 95.19± ± ± ± ± ± ve üzeri kardeş 47 (28.3) 94.72± ± ± ± ± ±25.14 t=0.281 p=0.779 t= p=0.035 t= p=0.015 t=0.420 p=0.608 t=0.206 p=0.837 t= p=0.311 Ailenin gelir durumu Gelir Giderden 52 (31.3) 97.19± ± ± ± ± ±26.15 Gelir Gidere =/ 114 (68.7) 94.09± ± ± ± ± ±15.31 t= p=0.055 t= p=0.003 t= p=0.678 t= p=0.467 t= p=0.167 t= p=0.004 Harçlığı karşılama durumu Aile (a) 57 (34.3) 95.63± ± ± ± ± ±19.80 Burs ve krediler (b) 69 (41.6) 94.36± ± ± ± ± ±15.07 Aile+burs+kredi (c) 40 (24.1) 95.45± ± ± ± ± ±25.94 F= p=0.734 F=0.112 p=0.894 F=3.088 p=0.048 F= p=0.622 F= p=0.112 F= p=0.327 *a=b=c=d Anne eğitim düzeyi Okuryazar değil 16 (9.6) 97.31± ± ± ± ± ±16.33 İlköğretim ± ± ± ± ± ±21.05 (74.1) Lise ve üzeri 27 (16.3) 93.30± ± ± ± ± ± =1.012 p= =1.223 p= =0.752 p= =1.361 p= =0.916 p= =0.707 p=0.702

9 Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeylerinin 47 Baba eğitim düzeyi İlköğretim ± ± ± ± ± ±20.65 (64.5) Lise ve üzeri 59 (35.5) 95.36± ± ± ± ± ±18.60 t= p=0.771 t= p=0.904 t=0.651 p=0.516 t=0.413 p=0.680 t= p=0.816 t=0.835 p=0.405 Anne işi Ev hanımı ± ± ± ± ± ±20.72 (84.9) Memur/işçi/serbest 25 (15.1) 94.88± ± ± ± ± ±15.21 U= p=0.865 U= p=0.270 U= p=0.194 U= p=0.702 U= p=0.180 U= p=0.879 Baba işi Emekli 56 (33.7) 95.14± ± ± ± ± ±22.69 Memur/işçi 45 (27.1) 95.02± ± ± ± ± ±19.96 Serbest/çiftçi 65 ( ± ± ± ± ± ±17.29 ) F=0.003 p=0.997 F= p=0.253 F= p=0.275 F=0.690 p=0.503 F= p=0.238 F=0.422 p= Aile tutumu Otoriter (a) 15 (9.0) ± ± ± ± ± ±18.79 Demokratik (b) 56 (33.7) 93.87± ± ± ± ± ±17.88 Koruyucu (c) 95 (57.2) 94.55± ± ± ± ± ± = p= =1.757 p= =5.991 p= =5.137 p= =6.273 p= =6.110 p=0.047 *a>(b=c) *a=b=c *a>(b=c) t: Student t testi, U:Mann Whitney U testi, F:ANOVA, 2 : Kruskal Wallis test, * post hoc test (Tukey HSD)

10 48 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:4,Sayı: Tablo 3. Bar-on Duygusal Zekâ Ölçeği nden Elde Edilen Puan Ortalamaları Min-Mak Değerleri (n=166) Ölçekler Min mak Kişisel beceriler 95.06± Kişiler arası beceriler ± Uyumluluk 49.08± Stresle başa çıkma 37.84± Genel ruh durumu 41.42± Toplam duygusal zeka ± Tablo 3 de Bar-on DZÖ toplam ve alt boyutlarından elde edilen ortalama puanları ve en düşük-en yüksek değerleri gösterilmiştir. Buna göre puanlar sırasıyla; DZÖ toplam puanı ±19.87 (min:250-mak:393), kişisel beceriler 95.06±9.67 (min:69-mak:130), kişiler arası beceriler 64.01±5.77 (min: 54-mak:89), uyumluluk 49.08±4.38 (min: 38- mak: 67), stresle başa çıkma 37.84±4.46 (min: 27- mak: 57), genel ruh durumu 41.42±3.79 (min: 35-mak: 58) dir. TARTIŞMA Son yıllarda zekâ türlerinden biri olarak bilinen DZ olgusuna, artan oranda ilgi ve yönelim söz konusudur. Bu ilgi ve yönelimin temelinde ise gerek profesyonel gerekse özel yaşam boyutunda yaşanan çatışma düzeyindeki yoğunluk, enerji kaybı ve performansı yönetememe, yaşamdan tatmin olamama ve dolayısıyla gelişen negatif duyguları yönetmede karşılaşılan güçlükler yatmaktadır (Erdoğdu 2008). Bu araştırmada hemşirelik öğrencilerinin DZ düzeylerinin kendilerini ve ailelerini tanıtıcı özelliklerini içeren yaş, sınıf, en uzun süre yaşanan yer, kardeş sayısı anne-babanın eğitim düzeyleri, ailenin algılanan gelir düzeyi vb bağımsız değişkenler ile ilişkisi araştırılmıştır. Öğrenci hemşirelerle yapılan benzer çalışmaların tanıtıcı özellikleri ile bu araştırmaya katılan öğrencilerin tanıtıcı özellikleri (yaş, sınıf, kalınan yer vb.) benzerlik göstermektedir (Ünsar, Fındık, Sadırlı, Erol ve Ünsar 2009; Avşar ve Kaşıkçı 2010). Bu çalışmada yaş ile DZÖ toplam puanı ve alt boyut toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmemiştir (Tablo 1). Literatürde DZ nın yaş ile birlikte arttığını gösteren çalışmalar olmakla beraber, (Güler 2006) birçok çalışmada da DZ ile yaş arasında anlamlı bir fark bulunmadığı bildirilmiştir (Aslan ve Özata 2008; Harrod ve Scheer 2005; İsmen 2001a; Öztürk 2006; Yılmaz 2007). DZ yaşın ilerlemesi ile değişen ve gelişen bir durum değildir, kişinin istek ve çabaları sonucunda gelişme fırsatı bulur. Aynı zamanda çevrenin de DZ nın gelişiminde olumlu etkileri olabilir. Bu araştırmadan elde edilen bulgular literatürü destekler niteliktedir. Bu araştırmada yaş ile DZÖ arasında fark saptanmaması öğrencilerin yaş aralığının az olmasından da kaynaklandığı düşünülmektedir. Buna göre; DZ nın; yaştan çok yaşanan tecrübelere, kişinin kendisini bu alanda geliştirmeye istekli olmasına, sosyal deneyimlerine ve ilişkilerine, bu alanla ilgili aldığı eğitime, alanla ilgili literatürden edindiği bilgilere ve bunları yaşantı içinde kullanmasına dayalı olarak gelişmesine bağlayabiliriz. Bu araştırmada da en düşük DZÖ puan ortalamasının (285.88±14.69) üçüncü sınıfta, en yüksek puan ortalamanın ise (297.36±21.65) dördüncü sınıfta olduğu görülmektedir. Devam edilen sınıf ile DZÖ toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmazken uyumluluk, stresle başa çıkma ve genel ruh durumu alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (P<0.05). Bu farkın üçüncü sınıftan kaynaklandığı yapılan ileri analizlerle belirlenmiştir. Üçüncü sınıf öğrencilerinin her üç alt boyuttaki toplam puan ortalamaları düşüktür (Tablo 1). Deniz ve Yılmaz ın (2004) üniversite öğrencileri ile yaptığı çalışmada; devam edilen sınıf

11 Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeylerinin 49 ile DZÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Avşar ve Kaşıkçı nın (2004) hemşirelik öğrencilerinde yaptığı araştırmada DZ puanının en düşük ikinci sınıfta, en yüksek ise dördüncü sınıfta olduğu belirlenmiştir. Konu ile ilgili yapılan diğer çalışmalarda ise, devam edilen sınıf ile DZ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır. Bu çalışmalarda üçüncü sınıfa devam eden öğrencilerin en düşük DZ puan ortalamasına, dördüncü sınıfa devam eden öğrencilerin ise en yüksek DZ puan ortalamasına sahip oldukları bulunmuştur (Kaya ve Keçeci 2004; Ünsar ve ark. 2009). Araştırma bulgularımız fark gösteren araştırmalarla paraleldir. Bu araştırmada en düşük DZÖ puan ortalamasına üçüncü sınıfların sahip olması öğrencilerin üçüncü sınıfta DZ larının gelişmesini olumsuz yönde etkileyen olaylarla karşılaştıklarını düşündürmektedir. Farkın; birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin özellikle yeni bir ortama uyum sağlama, barınma, akademik konular gibi bazı problemlerle baş etmeleri, ayrıca öğrencilerin bu sınıflarda DZ larının gelişimine katkıda bulunabilecek kişilerarası ilişkiler ve psikoloji derslerini, dördüncü sınıf öğrencilerinin ise aldıkları teorik/uygulamalı dersler, arkadaş/hasta ile iletişime girerek onların duygularını tanıma, anlama ve bir yandan da kendi duygularını anlama ve kontrol etme olanağı bulmaları nedeniyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. Çalışmamızda sağlık meslek lisesinden mezun öğrencilerin kişiler arası beceri alt boyut ortalamaları diğer okullardan mezun olan öğrencilerden yüksektir (Tablo 1). Bu okullardan mezun olan öğrencilerin hastane deneyimlerinin daha fazla olması, dolayısıyla hasta kişilerle karşılaşma ve iletişim sürelerinin daha uzun süre olması nedeniyle kişiler arası becerilerinin arttığı kanısındayız. Bu çalışmada okudukları bölümü puanının bu bölümü tutması nedeni ile tercih eden öğrencilerin kişiler arası beceri puan ortalamaları daha yüksektir (Tablo 1). Ünsar ve arkadaşlarının (2009) çalışmasında öğrenim görmekte olduğu bölümü isteyerek seçen öğrencilerin DZÖ toplam puan ortalamaları, bölümü istemeyerek seçen öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur. Girgin in (2009) çalışmasında da mesleklerini isteyerek seçenlerin DZÖ toplam puan ortalamaları daha yüksek olarak belirlenmiştir. Araştırma bulgularımız literatürden farklıdır. Bu araştırmada da öğrencilerin okuldaki başarı durumu ile DZÖ puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Yapılan çalışmalarda DZ nın akademik başarıya etkisi olmadığı belirtilmiştir (Otacıoğlu 2009; Newsome, Day ve Catano 2000; Yılmaz 2007). (Tablo 1). Bulgular literatür ile benzerlik göstermektedir. Bu çalışmada otoriter aile ortamında yetişen öğrencilerin DZÖ toplam puan ortalamaları, kişisel beceri, uyumluluk, genel ruh durumu alt boyutlarının puan ortalamaları daha yüksek saptandı (Tablo 2). Ciarrochi ve ark. (2001) adolesanlarla yaptığı çalışmada sıcak anne baba tutumunun gençlerin duygusal zekâ puanlarını olumlu etkilediği bildirilmektedir. Anne -baba tutumları ile DZ ilişkisini araştıran çalışmalarda; demokratik bir aile tutumu ile büyüyen öğrencilerin DZÖ toplam puanları yüksek bulunmuştur (Erdoğdu 2008; Şimşek 2006). Araştırma bulgularımız literatür ile uygunluk göstermemektedir. Farkın nedeni, öğrencilerin aile tutumlarını kendilerinin subjektif olarak değerlendirmeleri ile açıklanabilir. Öğrencilerin aile tutumlarını her ne kadar otoriter olarak değerlendirse bile aile içindeki ilişkilerle kendisini nasıl göreceğini, başkalarının kendi hislerine nasıl tepki vereceğini, problemler karşısında nasıl düşünmesi ve çözüm bulması gerektiğini ve başkalarının duygularını nasıl okuyup ifade edeceğini daha iyi öğrenmelerinden olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca aileler çocuklarına otoriter yaklaşmakla beraber sıcak, güvenli ve ilgili bir ortam sunmuş ve çocuklarına DZ larını geliştirmelerinde daha fazla destek sağlamış olabilirler. Bu çalışmada da anne eğitim düzeyi ile DZÖ toplam puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05) (Tablo 2). Harrod ve Scheer in (2005) çalışmasında aile eğitim düzeyi yükseldikçe DZÖ puanları yüksek bulunmuştur. Yılmaz ve Şahin in (2004) çalışmasında ise anneleri üniversite ve üstü eğitim alan öğrencilerin DZ düzeyleri daha düşük olarak belirlenmiştir. Yapılan bazı çalışmalarda ise anne eğitim düzeyi ile DZ arasında bir ilişki bulunmamıştır (Bender 2006; Köksal 2003; Yılmaz 2007). Araştırmadan elde edilen bulgular Bender, Köksal ve Yılmaz ın bulgularını destekler niteliktedir.

12 50 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:4,Sayı: Bu çalışmada baba eğitim düzeyi ile DZÖ toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05) (Tablo 2). Baba eğitim düzeyi ile DZ arasındaki ilişkilerin incelendiği araştırmalarda DZ ile baba eğitim düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmış ve babası üniversite mezunu olan öğrencilerin DZ puanları daha yüksek bulunmuştur (Harrod ve Scheer 2005; Yılmaz ve Şahin 2004; Yılmaz 2007). Araştırma bulgularımız literatürden farklı bulunmuştur. Ailenin algılanan sosyo-ekonomik düzeylerine göre DZ düzeyleri incelendiğinde; bu araştırmada ailenin gelir düzeyi ile öğrencilerin DZÖ toplam puanı, kişisel beceri, kişilerarası beceri alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). Gelirini giderden daha düşük olarak algılayan öğrencilerin puan ortalamaları daha yüksektir (Tablo 2). Yılmaz ve Şahin (2004) ailenin gelir düzeyini yüksek olarak algılayan öğrencilerin DZ puanlarını daha yüksek olarak bulurken, bazı araştırmalarda ise DZ ile gelir durumu arasında bir ilişki saptanmamıştır (Göcet 2006; Harrod ve Scheer 2005; Köksal 2003). Bu araştırmadan elde edilen bulgular literatürden farklıdır. Farkın ekonomik yetersizlikler nedeni ile birtakım olanaklardan yararlanamayan öğrencilerin bu eksikliklerini gidermede daha fazla alternatif seçenekleri kullanmalarından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada DZÖ toplam puan ortalaması ile kardeş sayısı arasında anlamlı bir fark saptanmazken, uyumluluk alt boyut puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05)(tablo 2). Dört ve üzeri kardeşe sahip öğrencilerin uyumluluk alt boyut ortalama puanları daha yüksektir. Bender in (2006) çalışmasında ailenin kaçıncı çocuğu olma durumu ile DZÖ toplam puanı arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Çok sayıdaki kişi ile aynı evde yaşamak zorunda kalan kişilerin daha fazla şeyi paylaşmaları nedeniyle uyumluluklarının artması normal olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada hemşirelik öğrencilerinin DZÖ toplam puan ortalamaları ±19.87 bulunmuştur (Tablo 3). Hemşirelik öğrencileri yapılan bir çalışmada DZÖ puan ortalamaları orta düzeyde bulunmuştur (Ünsar ve ark. 2009). Araştırma bulguları literatüre benzerdir. Bu sonuçlar duygusal zekâlarının geliştirilmesi gerektiği izlenimini uyandırmaktadır. SONUÇ VE ÖNERİLER Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin DZÖ toplam puan ortalamaları orta düzeydedir ve DZ düzeylerinin geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Sağlık meslek lisesinden mezun olan öğrencilerin kişiler arası beceri toplam puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur. Üçüncü sınıfa devam eden öğrencilerin uyumluluk, stresle başa çıkma ve genel ruh durumu alt boyutlarının puan ortalamalarının daha düşük olduğu belirlenmiştir. Dört ve üzeri kardeşi olan öğrencilerin kişiler arası beceriler ve uyumluluk alt boyutu puan ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Geliri giderinden düşük aileye sahip öğrencilerin kişiler arası beceri puan ortalamasının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Aile tutumu otoriter olan öğrencilerin kişisel beceriler, genel ruh durumu ve DZÖ toplam puan ortalamalarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda; Duygularını bilen, onları kontrol edebilen, başkalarının duygularını anlayabilen yani duygusal ve sosyal kapasitesi yüksek hemşirelerin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Yüksek duygusal zekâya sahip hemşirelerin var olduğu hastanelerde, ilişkilerin ve iletişimin daha etkin hale getirilebildiği, takım ruhunun oluşturularak performansın artırılabildiği, daha mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamının yaratılabildiği ve bunların sonucunda da kazanç elde edilebilmesi için; Duygusal zekânın insan ilişkilerinin yoğun yaşandığı hemşirelik mesleği için öneminin anlatılması ve okula başladıkları yıldan itibaren her yıl değerlendirilerek, bu yeteneklerinin geliştirilmesi yönünde çaba gösterilmesi Okul müfredatında duygusal zekâyı arttıracak derslerin tüm yıllara yayılacak şekilde düzenlenmesi

13 Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeylerinin 51 Öğrencilerin duygusal zekâ becerilerinin gelişmesini sağlamak üzere ders dışı seminer, konferans, workshop, panel vb. faaliyetlerin düzenlenmesi Duygusal zekânın gelişimi için öncelikle öğrencilerin kendi bireysel özelliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini tanımaları ve olaylar karşısında duygusal tepkilerinin değerlendirilmesi Bu çalışmanın daha büyük bir örneklemde daha fazla hemşirelik öğrencisini kapsayacak şekilde tekrarlanması önerilmektedir. KAYNAKLAR Acar FT (2001). Duygusal zekâ yeteneklerinin göreve ve insana yönelik liderlik davranışları ile ilişkisi. İşletme ve Personel Yönetim-Organizasyon Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul. Aslan Ş, Özata M (2008). Duygusal zekâ ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkilerin araştırılması: sağlık çalışanları örneği. Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 30: Austin EJ, Evans P, Goldwater R, Potter V (2005). A preliminary study of emotional intelligence, empathy and exam performance in first year medical students. Personality and Individual Difference, 39: Avşar G, Kaşıkçı M (2010). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinde duygusal zeka düzeyi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(1): 1-6. Bar-On R, Brown JM, Kirkcaldy BD, Thome EP (2000). Emotional expression and implication for occupational stress; an application of the emotional quotient inventory. Personality and Individual Differences, 28: Bender, M.T. (2006). Resim-iş eğitimi öğrencilerinde duygusal zekâ ve yaratıcılık ilişkileri.güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir. Cadman C, Brewer J (2001). Emotional intelligence: a vital prerequisite for recruitment in nursing. Journal of Nursing Management 9(6): Ciarrochi J, Chan AYC, Bajgar J (2001). Measuring emotional ıntelligence in adolescents. Personality and Individual Differences, 31: Deniz ME, Yılmaz E (2004). Üniversite öğrencilerinin duygusal zekâ yetenekleri ve yaşam doyumları arasındaki ilişki. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (UEBK 2004). İnönü Üniversitesi, Malatya 6-9 Temmuz 1-9. Erdoğdu MY (2008). Duygusal zekâ nın bazı değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23): Erdoğdu MY, Kenarlı Ö (2005). Duygusal zekâ ile akademik başarı arasındaki ilişki. Millî Eğitim, 178: Girgin G (2009). Üniversite öğrencilerinde duygusal zekânın bazı değişkenler açısından incelenmesi. KKTC - Milli Eğitim Dergisi, 3: Goleman D (2005). Duygusal Zekâ. (29. basım). Çev.: B., Seçkin. İstanbul: Varlık Yayınları Göçet E (2006). Üniversite öğrencilerinin duygusal zekâ düzeyleri ile stresle başa çıkma tutumları arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sakarya.

14 52 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:4,Sayı: Güler, A. (2006). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin duygusal zekâ düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul. Harrod NR, Scheer SD (2005). An exploration of adolescent emotional ıntelligence in relation to demographic characteristics. Adolescence, 40(159): İsmen E (2001a). Duygusal zekâ ve problem çözme. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 13: İsmen E (2004b). Duygusal zekâ ve aile işlevleri arasındaki ilişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(11): Kaya H, Keçeci A (2004). Bir hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin duygusal zekâ düzeyleri. İstanbul Üniversitesi F.N.H.Y.O. Dergisi, 13(52): Köksal A. (2003). Ergenlerde duygusal zekâ ve karar verme stratejileri arasındaki ilişkisi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul. Mayer JD, Salovey P (1993). The intelligence of emotional intelligence. Intelligence, 17(4): Mayer JD, Caruso DR, Salovey P (1999). Emotional intelligence meets traditional standards for intelligence. Intelligence, 27(4): McQueen AC (2004). Emotional intelligence in nursing work. J Adv Nurs., 47(1): Newsome S, Day AL, Catano VM (2000). Assessing the predictive validity of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 29: Otacıoğlu SG (2009). Müzik öğretmeni adaylarının duygusal zekâ ile akademik ve çalgı başarı düzeyleri arasındaki ilişki. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1): Öztürk A (2006). Okul öncesi öğretmenlerinin duygusal zekâ yetenekleri iş doyumları ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya. Şimşek A (2006). Duygusal zekanın, ana-baba tutumunun ve doğum sırasının tercih edilen liderlik tarzına etkisi. Psikoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara. Ünsar S, Fındık ÜY, Sadırlı SK, Erol Ö, Ünsar S (2009). Edirne Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin duygusal zekâ düzeyleri. Üniversite ve Toplum, 9(1) (www.universite-toplum.org/text.php3?id= Eylül 2009 tarihinde ulaşılmıştır). Yılmaz S (2007). Duygusal zekâ ve akademik başarı arasındaki ilişki. İlköğretim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erzurum. Yılmaz M, Şahin Ş (2004). Okul öncesi öğretmen adaylarının duygusal zekâ düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (UEBK 2004). İnönü Üniversitesi Malatya Malatya 6-9 Temmuz 342. İletişim adresi: Yrd. Doç. Dr. Emel YILMAZ Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu Şehitler Mah. İstasyon Mevkii 45020/ Manisa Tel: , Fax: Cep tel:

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ*

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* Filiz ADANA** Betül AKTAŞ*** Semra ERDAĞI**** Sevda ELİŞ**** Hicran ALKAN*** Özgü ULUMAN*** Alınış Tarihi:14.02.2008

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri*

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Hamza FİDANCIOĞLU**, K.Derya BEYDAĞ***, Fadime GÖK ÖZER***, Mehtap KIZILKAYA*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekâlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekâlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Eylül 2016 Cilt:24 No:5 Kastamonu Eğitim Dergisi 2425-2438 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekâlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Investigation of Preschool Teacher Candidates

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Sevil Şahin 1, İlknur Demirhan 1, Sibel Peksoy 1, Sena Kaplan 1, Gülay Dinç 2 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi Bir Üniversiteye Bağlı Kanser Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Doktorlar Arasındaki Empati Eğilimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye nin Ortasından Bir Örneklem Pervin HORASAN Erciyes

Detaylı

Üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi*

Üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi* Üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi* Emel Yılmaz, Ela Yılmaz, Fatoş Karaca Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu, Manisa Amaç: Araştırma, Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

Edirne Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri* Serap ÜNSAR*, *Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Edirne Sağlık Yüksekokulu, Edirne

Edirne Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri* Serap ÜNSAR*, *Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Edirne Sağlık Yüksekokulu, Edirne Edirne Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri* Serap ÜNSAR*, *Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Edirne Sağlık Yüksekokulu, Edirne Ümmü YILDIZ FINDIK*, *Yrd.Doç.Dr., Trakya Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Meryem METİNOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Giriş Doğum kadın hayatında yaşanılan

Detaylı

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Neslihan GÜNÜŞEN DANIŞMAN Prof.Dr. Besti ÜSTÜN Tanımlayıcı Tükenmişlik Araştırmaları Randomize değil Kesitsel

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Nuriye Yıldırım Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Türkiye Özet Amaç: Bu araştırma hemşirelik lisans

Detaylı

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 3: 193-199 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Professionalism

Detaylı

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ Özlem Bulantekin Düzalan*, Sezgi Çınar Pakyüz** * Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ** Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI SUGÖTÜREN, M., MÜLAZIMOĞLU BALLI, Ö., GÖKÇE, H., Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Zaman Yönetimi Davranışları SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011,

Detaylı

ISSN : 1308-7274 deniz.ekinci@deu.edu.tr 2010 www.newwsa.com İzmir-Turkey

ISSN : 1308-7274 deniz.ekinci@deu.edu.tr 2010 www.newwsa.com İzmir-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 1C0179 EDUCATION SCIENCES Received: January 2010 Accepted: July 2010 Deniz Ekinci Vural Series : 1C Dokuz

Detaylı

THE RELATION BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND COMMUNICATION SKILLS OF TEACHER CANDITATES

THE RELATION BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND COMMUNICATION SKILLS OF TEACHER CANDITATES ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂLARI İLE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ* ÖZET Işık GÜRŞİMŞEK 1 Deniz Ekinci VURAL 2 Ebru SELÇİOĞLU DEMİRSÖZ 3 Bu çalışmanın amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca

Detaylı

Uzm.Dr., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Uzm.Dr., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 36 Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Afyonkarahisar İlinde Aile Hekimliği Sistemindeki Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri Burnout Levels of Health Workers in Family Medicine

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN CİNSİYET GRUPLARI AÇISINDAN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN CİNSİYET GRUPLARI AÇISINDAN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN CİNSİYET GRUPLARI AÇISINDAN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARING OF EMOTIONAL INTELLIGENCY ACCORDING TO GENDER AMONG STUDENTS

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları Özlem KÖRÜKÇÜ Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, okorukcu@pau.edu.tr Vuslat OĞUZ İnönü Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ Arş. Gör. Durmuş ASLAN Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği

Detaylı

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Sidar AYTEKİN* Fatma KORUK** * İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Malatya ** Harran Üniversitesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

GENÇLİK KAMPI LİDER ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

GENÇLİK KAMPI LİDER ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Ankara Üniv Spor Bil Fak, 2014, 12 (1), 43-50 GENÇLİK KAMPI LİDER ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ N. Bahadır KAYIŞOĞLU 1, İsa DOĞAN 1, Mehmet ÇETİN 2 1 Karabük

Detaylı

Öğrenci Ebelerin Duygusal Zekaları İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki

Öğrenci Ebelerin Duygusal Zekaları İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki ORİJİNAL MAKALE CBU-SBED, 2016, 3(4): 447-452 Öğrenci Ebelerin Duygusal Zekaları İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki Hazal Türken¹, Begüm Es¹, Selda İldan Çalım² Yayınlanma: 21.12.2016 1 Manisa Celal

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MODELİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MODELİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MODELİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ Prof.Dr.Zuhal BAHAR Öğr.Gör.Dr.Ayşe BEŞER Arş.Gör.Meryem ÖZTÜRK Öğr.Gör.Şeyda ÖZBIÇAKÇI SAĞLIĞI GELİŞTİRİCİ

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi İlköğretim II. Kademe Öğrenci Korkuları: Akademik Başarıya Etkisi. Burhan ÇELEBİ

ÖZET Yüksek Lisans Tezi İlköğretim II. Kademe Öğrenci Korkuları: Akademik Başarıya Etkisi. Burhan ÇELEBİ ÖZET Yüksek Lisans Tezi İlköğretim II. Kademe Öğrenci Korkuları: Akademik Başarıya Etkisi Burhan ÇELEBİ Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Haziran 2007 Bu araştırma

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Hakan Salim ÇAĞLAYAN *, Yrd. Doç. Dr. Özden TAŞĞIN** Yrd.

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Değerli Sektör Yöneticileri; Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Otelcilik sektöründe çalışanların niteliklerini ve uzmanlaşmalarını

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? *

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * Is Entrance Without Exam a Problem in Vocational Training in Health Service? Öğr. Gör. Sedat BOSTAN 1 ÖZET Amaç: Ön lisans düzeyinde sağlık

Detaylı

İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi: Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Örneği

İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi: Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Örneği İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi: Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Örneği Gülsün ERİGÜÇ * Tolga ŞENER ** Hüseyin ERİŞ *** ÖZET Mesleklerine hazırlanmakta olan öğrenciler için iletişim becerileri

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Serkan ÖZDEMİR 1, Emine UTKUN 2, Erkan YEŞİL 3 ÖZET Bu çalışmada öncelikle meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka ve İletişim Becerilerinin Diğer Üniversite Öğrencileri ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka ve İletişim Becerilerinin Diğer Üniversite Öğrencileri ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi HEMAR-G HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka ve İletişim Becerilerinin Diğer Üniversite Öğrencileri ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi Ayşe KUZU*

Detaylı

Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Sosyal Becerileri İle Aile Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi *

Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Sosyal Becerileri İle Aile Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi * Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Becerileri İle Aile Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi * Geliş Tarihi: 04.06.2014 Kabul Tarihi: 06.03.2015 Fatma YAŞAR EKİCİ ** Öz Bu araştırmanın amacı,

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Perceived Social Support Levels of University Students and The Factors Affecting of Social Support

Perceived Social Support Levels of University Students and The Factors Affecting of Social Support 17 Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler(*) Serap ÜNSAR** Seda KURT SADIRLI** Melike DEMĐR*** Refiye ZAFER**** Özgül EROL** Özet Giriş: Sosyal destek fiziksel ve psikolojik

Detaylı

Araştırma Görevlisi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD, 2

Araştırma Görevlisi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD, 2 ANAOKULLARINA DEVAM EDEN 6 YAŞ ÇOCUKLARININ SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Hilal İlknur TUNÇELİ 1 Berrin AKMAN 2 Sakarya Üniversitesi, htunceli@sakarya.edu.tr Hacettepe

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

HS-003. Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı.

HS-003. Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı. HS-003 Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı. İstanbul) Sezgi ÇINAR PAKYÜZ (Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Okmeydanı Tıp Dergisi 28(3):146-15, 12 doi:.5222/otd.12.146 Araştırma Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Hacer Özkul Özel *, Demet Yurtsever **, Sevginaz Mutlu

Detaylı

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-75/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Araştırma

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 2(2), 127-134, 2013 2(2), 127-134, 2013 Araştırma Makalesi / Research Article Teknik Program Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI AMAÇ Bu çalışma, hastane de çalışan tüm personelin hasta güvenliği kültürünü ölçerek bilgi sahibi olmak ve çalışanların

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ Egemen Ünal*, Reşat Aydın*, Gülnur Tekgöl Uzuner**, Oğuz Osman Erdinç**, Selma Metintaş* *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ?

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? Sacide Kılıç* Alime Selçuk Tosun** Elif Eliş* *Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

Öğretmen Adaylarında Duygusal Zekâ, Problem Çözme ve Akademik Başarı İlişkisi

Öğretmen Adaylarında Duygusal Zekâ, Problem Çözme ve Akademik Başarı İlişkisi Öğretmen Adaylarında Duygusal Zekâ, Problem Çözme ve Akademik Başarı İlişkisi Arş. Gör. Didem ARLI 1 Uzman Esen ALTUNAY 2 Prof. Dr. Münevver YALÇINKAYA 3 Özet Bu araştırmanın amacı, Ege Üniversitesi Orta

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ Sevcan VELİOĞLU *, Fahriye VATAN ** Görev ve sorumlulukları gereği grupları doğru hedeflere, etkili biçimde yönlendirebilmeleri, hemşirelerin

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı