MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:"

Transkript

1 TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.) MADDE 1- TANIMLAR Bu Sözleşme de YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (kısaca BANKA) aşağıda imzası bulunan kredi lehdarı da (kısaca MÜŞTERİ) olarak anılacaktır. MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: Bu Sözleşme; MÜŞTERİ'ye BANKA'ca açılarak kullandırılacak tüketici kredisi ile bu kredinin güvencesini oluşturacak kefalet ve rehinlerin koşullarının düzenlenmesi amacıyla akdedilmiştir. BANKA tarafından MÜŞTERİ lehine açılacak, işbu Sözleşmenin Krediye İlişkin Bilgiler sayfasında vade ve limiti yazılı Tüketici Kredisi ni kullandırıp kullandırmama hususunda BANKA tamamen serbest olup MÜŞTERİ krediyi kullanmaya başlamasından tamamen tasfiye tarihine kadar işbu Sözleşme, kanun, kararname ve yetkili mercilerce verilmiş ve verilecek talimat hükümlerine, genel kabul görmüş bankacılık kurallarına ve bunlarda hüküm bulunmaz ise BANKA'nın dahili talimatlarına tâbi bulunacağını kabul ve taahhüt eder. MADDE 3- TÜKETİCİ KREDİSİ UYGULAMASINDA GEÇERLİ FAİZ ORANLARI VE AÇIKLAMALARI Krediye İlişkin Bilgiler içinde yer alan ; Baz Faiz : Kredinin açılışının yapıldığı tarihte Banka nezdindeki Tüketici Kredilerine uygulanan faiz oranıdır. Peşin komisyon katkı payı ödemesi yapılan kredilerde bu faiz oranı uygulanmamakta, Baz Faizden daha düşük bir faiz oranı uygulanmakta veya hiç faiz oranı uygulanmaksızın kredi kullandırılabilmektedir. Bununla birlikte Baz Faiz oranı, gerek peşin komisyonlu katkı paylı düşük faizli/ faizsiz kredilerin gerekse peşin komisyon ödemesi yapılmayan kredilerin temerrüde düşmesi durumunda temerrüt faizinin hesaplanmasında esas alınan oran olmaktadır. Peşin Komisyon Katkı Payı : Müşterinin krediyi kullanırken peşin olarak ödediği tutar olup bu tutarın ödenmesi halinde, Baz Faiz oranından daha düşük faiz oranıyla MÜŞTERİ adına kredi açabilmekte ve MÜŞTERİ kredinin açıldığı tarihte Bankaca uygulanan Baz Faiz oranından daha düşük bir faiz oran ile Tüketici Kredisi nden yararlanabilmektedir. Aylık faiz: Krediye uygulanan faiz oranı olup Peşin komisyon katkı payı ödemesi yapılması halinde bu oran Baz Faiz oranından düşük olmaktadır. Yıllık faiz: Aylık faizin yıllık ( aylık faiz X 12) olarak hesaplanmasıdır.

2 Yıllık Temerrüt Faizi: Peşin Komisyon Katkı Payi ödemesi yapılsın yapılması kredinin temerrüde düşmesi halinde uygulanan faiz oranıdır. Dolayısıyla Müşteri nin Peşin Komisyon Katkı Payı ödemesi yapması nedeniyle düşük faizli kredi kullanmasına rağmen temerrüde düşmesi halinde krediye uygulanan düşük faiz oranı değil, işbu Sözleşme nin KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER sayfasında belirtilen yıllık temerrüt faiz oranı uygulanacaktır. MÜŞTERİ bu hususları peşinen kabul ve beyan eder. MADDE 4- KREDİ HESABININ İŞLEYİŞİ VE GERİ ÖDEME PLANI MÜŞTERİ, işbu Sözleşme nin ekinde bulunan ödeme planının, işbu Sözleşme nin ayrılmaz bir parçası olduğunu, BANKA'nın, kendisine kullandırdığı krediyi, ödeme planında kabul ettiği vadelerde ve bu vadelerin karşılarında gösterilen anapara, faiz, fon ve gider vergisinden müteşekkil taksit tutarlarını nakden ve def'aten ödemek suretiyle tediye edeceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, BANKA'nın her bir taksit tutarını vadesinde, BANKA nezdindeki TL hesaplarına borç kaydederek veya döviz hesaplarındaki tutarların BANKA'nın döviz alış kurundan kesin alışını yapıp elde edeceği tutarları bu kredi hesabının taksitlerine mahsup etmek suretiyle tahsile yetkili olduğunu, sistemsel olarak kredilerin taksit ödemelerinin BANKA nezdindeki ilgili hesaptan gerçekleşeceğini, kredi taksidinin BANKA nezdindeki hesabın dışında başka bir şekilde ödenemeyeceğini, vadesinde kısmen veya tamamen ödenmeyen taksit tutarlarına herhangi bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın vade tarihinden taksit tutarının tamamen ödeneceği tarihe kadar geçecek günler için bu Sözleşme nin 6. maddesi uyarınca temerrüt faizi işletilmesini ve taksit tutarı ile bu şekilde hesaplanacak temerrüt faizi tamamen ödenmedikçe, izleyen taksit tutarlarına mahsup talebinde bulunamayacağını kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ ve kefiller bu Sözleşme gereğince fon ve gider vergileri ile sair bilcümle vergi ve resimlerin, kendilerine ait olduğunu, bunları ve her çeşit komisyon, ekspertiz, muhafaza ücretleri dahil, ihtiyar edilecek bütün masrafları BANKA'ya derhal ve nakden ödemeyi kabul ettikleri gibi, ileride her ne nam altında olursa olsun konulabilecek bilcümle vergi, resim ve sair yasal yükümlülüklerle, halen mevcut vergi, resim, fon, gider vergileri ile sair yasal yükümlülüklere yapılabilecek zamlar ve ilaveleri de ayrıca bir ihbara lüzum kalmaksızın, bunların yürürlük tarihinden itibaren ödemeyi, BANKA'nın bunlardaki değişikliğe göre Geri Ödeme Planı nda (taksit tutarlarında) değişiklik yapmaya yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Müşteri, BANKA'nın belirli dönemler itibarıyla hesabından hesap işletim ücreti tahsil edebileceğini veya talimatları doğrultusunda otomatik ödemeler yapılabileceğini, taksit tutarını taksit tarihinden önce hesabına yatırması halinde, bu tutardan öncelikle BANKA ca tahsil edilmesi gereken ücretler tahsil edileceğinden veya otomatik ödemeler yapılabileceğinden taksit tarihinde taksit tutarında eksiklik oluşabileceğini, bu nedenle taksit tarihi itibarıyla taksit tutarının hesabında tam olarak bulunmasını sağlamak sorumluluğunun kendisine ait olduğunu peşinen kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, taksitlerden herhangi birinin ödeme gününün resmî tatile rastlaması halinde, taksit ödemesini resmî tatili takip eden ilk işgünü yapmayı kabul ve taahhüt eder.

3 MADDE 5- MUACCELİYET MÜŞTERİ, işbu Sözleşme de belirtilen taksitlerden birbirini izleyen iki taksidi vadesinde ve bu taksitlerin geciken günler için işlemiş temerrüt faizlerini kısmen veya tamamen ödemediği takdirde; BANKA'nın bakiye borcunun tamamını 30 gün önceden ihbar ederek muaccel kılmaya yetkili olacağını ve bu durumda anapara ile faizleri, fon, gider vergileri ve sair yasal yükümlülüklerle birlikte derhal ve nakden tediye ile yükümlü olacağını kabul ve taahhüt eder. MADDE 6- TEMERRÜT FAİZİ MÜŞTERİ, işbu Sözleşme den doğan borçlarının ödenmesinde temerrüde düştüğü takdirde; temerrüdün doğduğu andaki Türk Lirası veya döviz borç bakiyesini, temerrüdün doğduğu tarihten borcunu tüm fer ileri ile birlikte BANKA'ya geri ödeyeceği tarihe kadar geçecek günler için, akdi faiz oranına mevzuatın izin verdiği en yüksek oranın ilavesi suretiyle bulunacak oran üzerinden hesaplanacak temerrüt faizini, bunun gider vergileri, BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) ve KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, BANKA'nın döviz cinsinden olan alacaklarının fiili ödeme günündeki BANKA efektif satış kuru üzerinden bulunacak Türk Lirası karşılığını talep ve tahsile yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, faizin tamamının/bir kısmının peşin komisyon katkı payı olarak ödenmesi halinde ( kampanyalı satış nedeni ile MÜŞTERİ nin ürünü satın aldığı firma tarafından veya MÜŞTERİ nin kendisi tarafından ) ilerde temerrüde düşmesi durumunda kendisine uygulanan düşük faiz oranının değil, Baz Faiz oranının esas alınacağını ve bu orana, mevzuatın izin verdiği en yüksek oran eklenerek bulunacak oranda temerrüt faizi uygulanacağını kabul ve taahhüt eder. MADDE 7- ERKEN ÖDEME MÜŞTERİ, aldığı kredinin bakiye borcunu veya bazı taksitlerini vadelerinden önce ödemek istediği takdirde; bu talebi mevzuat gereğince yapılacak hesaplama doğrultusunda geçerli olacaktır. MÜŞTERİ, hesaba havale veya EFT gönderilerek kredi borcuna erken ödeme veya erken kapama veya ara ödeme işlemi yapması halinde BANKA'ya ayrıca yazılı talimat vererek ödeme işlemine ilişkin önceden Şubeyi bilgilendireceğini, sadece erken veya kapama veya ara ödeme açıklaması ile krediye ait işlem yapılması halinde BANKA sisteminin bu ödenen tutarı kredi borcuna mahsup etmeyeceğinden meydana gelebilecek olası kayıplardan BANKA'nın sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder. MADDE 8- MÜŞTERİ NİN TÜKETİCİ KREDİSİ BAŞVURU FORMU'NDAN SORUMLULUĞU VE HESAP DURUMU BİLDİRİMİ, BANKA'NIN BİLGİ VERME - İSTEME YETKİSİ MÜŞTERİ, Tüketici Kredisi Başvuru Formu'nda belirttiği malî (hesap) durumunun doğru olduğunu ve her yıl hesap dönemini izleyen yedi ay içinde yeni döneme ait hesap durumunu gösterir, yasal mercilerin uygun göreceği formda Bankalar Kanunu'nun ilgili maddesinde sözü edilen nitelikte bir belgeyi BANKA'ya vereceğini beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, ayrıca BANKA'nın gerekli göreceği kuruluş ve merciler ile TCMB, Kart Merkezi A.Ş. ve Kredi Kayıt Bürosu na hakkında bilgi vermesine ve bilgi istemesine peşinen muvafakat ettiğini beyan ve kabul eder.

4 MADDE 9- SİGORTA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER MÜŞTERİ, işbu Sözleşme hükümlerine göre BANKA ca gerekli görüldüğü ve daha önceden aynı koşullarda başkaca bir hayat sigortası olmadığı takdirde, açılacak kredi sebebiyle BANKA nın bildireceği tutar ve riskler için Kredi Hayat Sigortası yaptırmayı ve bunu BANKA ya belgelemeyi, sigorta yaptırmadığı veya bunu belgelemediği takdirde, BANKA nın işbu krediyi kullandırıp kullandırmamakta muhayyer olduğunu, kredi ilişkisi devam ettiği sürece sigortayı aynı koşullarda yenilemeyi, sigorta primlerinin kendisi (MÜŞTERİ) tarafından ödeneceğini, söz konusu hayat sigortasının yenilenmesi ile ilgili tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu, bundan dolayı BANKA'nın sorumlu tutulamayacağını, BANKA nın yegane sorumluluğunun sigorta yenilemesine ilişkin bildirim olduğunu, önceden yapılmış olan veya daha sonra BANKA nın talebi üzerine yapılan sigorta poliçesinde BANKA nın lehdar veya dain ve mürtehin olarak gösterilmesini, sigorta süresi içinde vefatı halinde sigorta şirketince ödenecek tazminattan, o tarihteki BANKA ya olan borcunun (vade beklemeksizin kredi borcunun) mahsubundan sonra kalacak olan meblağın kanuni mirasçılarına ödenmesini kabul eder. MÜŞTERİ, yine teminat olarak gösterilen (üzerinde BANKA lehine rehin tesis edilen) taşınır malı BANKA nın dilediği miktar ve koşullarla, rehin sahibi ve alacaklı olarak BANKA belirlenmek üzere, yangın, deprem ve inşaat tehlikelerine karşı tüm masraf ve primleri kendisine (MÜŞTERİ ye) ait olmak üzere sigortalatmayı ve kredi ilişkisi devam ettikçe ve eski poliçe sona ermeden yeniletmeyi ve bunlara ait sigorta primlerinin kendisi (MÜŞTERİ) tarafından ödeneceğini kabul eder. Söz konusu sigortanın yenilenmesi ile ilgili tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu, BANKA'nın yegane sorumluluğunun sigorta yenilemesine ilişkin bildirim yapmak olduğunu, bundan dolayı BANKA nın sorumlu tutulamayacağını kabul eder. MÜŞTERİ, taşınır mal hasara uğradığı takdirde, BANKA nın sigorta sözleşmesi hükümleri uyarınca teminatın tahsili için kanunen ve usulen gerekli her türlü işlemi kendisinin de bulunmasına veya izninin alınmasına gerek olmaksızın yapmaya ve tazminat miktarını tesbit ve tahsil etmeye, bütün alacaklarını sigorta bedelinden almaya, kayıtsız şartsız yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. Sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlıklar nedeniyle BANKA ca açılacak dava ve takip masraflarının tümünün kendisine ait olduğunu ve anlaşmazlığın BANKA aleyhine sonuçlanması halinde de BANKA dan herhangi bir istemde bulunmayacağını MÜŞTERİ kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, masraf ve primleri kendisine ait olmak üzere, krediye konu taşınırın zorunlu trafik sigortasını yaptırmayı, kredi ilişkisi devam ettikçe ve eski poliçe sona ermeden yenilenmesini ve bunlara ait sigorta primlerinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ tarafından yenileme yapılmaması durumunda, BANKA tarafından MÜŞTERİ ye bilgi verilerek ilgili poliçenin yenilemesi gerçekleştirilir. MÜŞTERİ, zorunlu trafik sigortasını yaptırmadığı ve/ veya yenilemediği takdirde; BANKA nın aynı veya başka bir sigorta şirketi ile sigortayı re sen yenilemeye ve bu sigortalar ile ilgili tüm prim ve masraflarla, gider vergilerini ayrıca ihbara gerek olmadan BANKA nezdindeki alacaklı hesaplarından re sen tahsile (mahsuba) yetkisi bulunduğunu kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, yine teminat olarak gösterilen (üzerinde BANKA lehine ipotek tesis edilen) taşınmaz malı BANKA nın dilediği miktar ve koşullarla, rehin sahibi ve alacaklı olarak BANKA belirlenmek üzere, yangın, deprem ve inşaat tehlikelerine karşı tüm masraf ve primleri kendisine (MÜŞTERİ ye) ait olmak üzere sigortalatmayı ve kredi ilişkisi devam ettikçe ve eski poliçe sona ermeden yeniletmeyi ve bunlara ait sigorta primlerinin kendisi (MÜŞTERİ) tarafından ödeneceğini kabul eder. Söz konusu konut sigortasının yenilenmesi ile

5 ilgili tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu, BANKA'nın yegane sorumluluğunun sigorta yenilemesine ilişkin bildirim yapmak olduğunu, bundan dolayı BANKA nın sorumlu tutulamayacağını kabul eder. MÜŞTERİ, taşınmaz mal hasara uğradığı takdirde, BANKA nın sigorta sözleşmesi hükümleri uyarınca teminatın tahsili için kanunen ve usulen gerekli her türlü işlemi kendisinin de bulunmasına veya izninin alınmasına gerek olmaksızın yapmaya ve tazminat miktarını tesbit ve tahsil etmeye, bütün alacaklarını sigorta bedelinden almaya, kayıtsız şartsız yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. Sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlıklar nedeniyle BANKA ca açılacak dava ve takip masraflarının tümünün kendisine ait olduğunu ve anlaşmazlığın BANKA aleyhine sonuçlanması halinde de BANKA dan herhangi bir istemde bulunmayacağını MÜŞTERİ kabul ve taahhüt eder. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tâbidir. Bu binalar ve bağımsız bölümler için malikler tarafından zorunlu deprem sigortası yaptırılır ve bu sigorta kredi süresince her yıl yenilenir. MÜŞTERİ, masraf ve primleri kendisine ait olmak üzere, krediye konu taşınmazın zorunlu deprem sigortasını yaptırmayı, kredi ilişkisi devam ettikçe ve eski poliçe sona ermeden yenilenmesini ve bunlara ait sigorta primlerinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ tarafından yenileme yapılmaması durumunda, BANKA tarafından MÜŞTERİ ye bilgi verilerek ilgili poliçenin yenilemesi gerçekleştirilir. MÜŞTERİ, zorunlu deprem sigortasını yaptırmadığı ve/ veya yenilemediği takdirde; BANKA nın aynı veya başka bir sigorta şirketi ile sigortayı re sen yenilemeye ve bu sigortalar ile ilgili tüm prim ve masraflarla, gider vergilerini ayrıca ihbara gerek olmadan BANKA nezdindeki alacaklı hesaplarından re sen tahsile (mahsuba) yetkisi bulunduğunu kabul ve beyan eder. MADDE 10- KEFİLLER Bu Sözleşme nin sonunda imzası bulunan kefil veya kefiller, MÜŞTERİ nin işbu Sözleşme de belirtilen taksitler toplamını kefil sıfatıyla ödemeyi, işbu Sözleşme nin hükümlerinde kefilin sorumluluğunu artıracak değişikliklerin bu yönde yazılı onay vermelerine bağlı olduğunu kabul ederler. KEFİL, MÜŞTERİ nin işbu Sözleşme^den doğmuş ve doğacak borçlarına, akdi ve temerrüt faizlerine ve bunların BSMV, KKDF gibi yasal eklentilerine işbu Sözleşme nin sonunda yazılı Kefalet Limiti miktarına kadar ve ödeme planında belirtilen son taksit tarihine kadar( bu tarih dahil) kefil olduğunu, kefaletinin 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu nun adi kefalet hükümlerine tâbi olduğunu kabul ve beyan eder, KEFİL, kefalet limitinin, anaparadan başka ayrıca akdi faizleri, ücretleri, komisyonları, gider vergilerini ve her türlü masrafları, vekalet ücretlerini, temerrüt faizlerini de TBK nın 589. maddesinde belirtilen sürelerle sınırlı olmaksızın kapsadığını kabul ve beyan eder. KEFİL, yukarıda belirtilen borçlardan başka yukarıda belirtilen azamî miktarla sınırlı olmak üzere, asıl borç ile MÜŞTERİ nin kusur veya temerrüdünün yasal sonuçlarından, BANKA nın, KEFİLE uygun bir zaman önce bildirmesi koşuluyla, MÜŞTERİ ye karşı yönelttiği takip ve davaların masrafları ile gerektiğinde rehinlerin KEFİL e tesliminin ve rehin haklarının devrinin sebep olduğu masraflardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder..

6 KEFİL, kefalete konu tutarı, BANKA nın Borçlar Kanunu na uygun biçimde yapacağı ilk yazılı talebinde ödeyeceğini, işbu Sözleşme den doğan borçlarının ödenmesinde temerrüde düştüğü takdirde,borcun muaccel olduğu tarihten itibaren borcun tamamını işbu Sözleşme nin Temerrüt Faizi başlığı altında düzenlenmiş bulunan faiz oranı üzerinden, Gider Vergisi (BSMV) ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) vesair yasal yükümlülükleriyle birlikte ödemeyi kabul ve beyan eder. Söz konusu faiz oranının düzenleyici otoritelerce artırılması halinde; yeni oranın temerrüt faizinin hesaplanmasında esas alınacağını, bir başka ifadeyle temerrüt faizi oranlarındaki artışın, borcun tamamen ödeneceği tarihe kadar, mevcut borçları için yapılacak temerrüt faizi hesaplamasına esas alınmasını kabul ve beyan eder. Şu kadar ki, MÜŞTERİ nin borcu KEFİL e bildirilmedikçe, KEFİL için temerrüt durumu oluşmayacaktır. MADDE 11- BANKA'NIN REHİN, VİRMAN, TAKAS VE MAHSUP HAKLARI MÜŞTERİ ve müteselsil kefiller, BANKA'nın merkez ve tüm şubelerinde bulunan ve ileride bulunulabilecek olan kendilerine ait her türlü hesap, hak ve alacak üzerinde BANKA'nın herhangi bir ihbara gerek olmaksızın virman, takas ve hapis hakkı olduğunu, bunların işbu Sözleşme den doğmuş ve doğacak bütün borçlarını karşılayacak miktarlarının BANKA'ya rehinli bulunduğunu kabul ve beyan ederler. MADDE 12- KREDİ BORÇLUSUNUN REHİN VERMESİ HALİNDE REHİN HÜKÜMLERİ Bu sözleşmeye istinaden kullandırılacak kredinin teminatı olarak Krediye İlişkin Bilgiler sayfasında belirtilen menkul kıymetler, üzerinde rehin tesis edilmiştir/edilecektir. MÜŞTERİ, BANKA nezdinde açılmış ve/veya açılacak Türk Lirası Mevduatını/Döviz Tevdiat Hesaplarını/BANKA'ya tevdi ettiği ve edeceği her türlü Menkul Kıymetleri/Kıymetli Evrakı/BANKA'dan her türlü alacağını Krediye İlişkin Bilgiler sayfasında belirtilen Hesap/ Değerleri BANKA'ya işbu Sözleşme ye konu kredi nedeniyle doğmuş ve doğacak alacaklarının teminatı olmak üzere rehnettiğini, alacağın kısmen veya tamamen muacceliyeti halinde, bu maddede belirtilen rehinli değerleri BANKA'nın takdirine göre icra dairelerine veya diğer herhangi bir resmî makama başvurma zorunluluğu olmaksızın, BANKA'nın dilediği anda ve uygun göreceği şekillerde, açık artırmaya veya diğer kanun yollarına gerek kalmaksızın, özel olarak paraya çevirmek ve bedellerinden haklarını tahsil etmek yetkisine sahip olduğunu kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, mevduat ve tahvil faizlerinin rehin kapsamında olduğunu, kuponları adına tahsile yetkili bulunduğunu, rehnedilen hisse senetlerinden BANKA'nın dilediğini dilediği zamanda, namına satmaya, başkalarıyla değiştirmeye, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmaya yetkili olduğunu ve bu hisse senetlerinin satışı veya devri sonucu yerlerine geçecek her türlü menkul kıymet üzerinde de rehin hakkının devam edeceğini beyan ve taahhüt eder. MADDE 13- ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN REHİN VERMESİ HALİNDE REHİN HÜKÜMLERİ REHİN VEREN, MÜŞTERİ nin BANKA dan işbu Sözleşme ye istinaden kullandığı ve/veya kullanacağı her türlü kredinin teminatı olarak BANKAnezdinde açtığı ve/veya açacağı Krediye İlişkin Bilgiler sayfasında belirtilen Türk Lirası Mevduatlarını/Döviz Tevdiat Hesaplarını/BANKA ya tevdi ettiği ve edeceği her türlü Menkul Kıymetleri/Kıymetli Evrakı/BANKA dan her türlü alacağını Krediye İlişkin Bilgiler sayfasında belirtilen Hesap/Değerleri/BANKA ya rehnettiğini, BANKA alacağının kısmen veya tamamen

7 muacceliyeti halinde değerleri İcra Daireleri ne veya diğer herhangi bir resmi makama başvurma sorumluluğu olmaksızın BANKA nın dilediği anda ve uygun göreceği şekillerde, açık arttırmaya ya da diğer kanun yollarına gerek kalmaksızın, özel olarak paraya çevirmek bedellerinden haklarını tahsil etmek yetkisine sahip olduğunu kabul ve beyan eder. REHİN VEREN, Mevduat ve tahvil faizlerinin rehin kapsamında olduğunu, kuponları adına tahsile BANKA nın yetkili bulunduğunu, rehnedilen hisse senetlerinden dilediğini dilediği zamanda, namına satmaya, başkalarıyla değiştirmeye, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmaya BANKA nın yetkili olduğunu ve bu hisse senetlerinin satışı veya devri sonucu yerlerine geçecek her türlü menkul kıymet üzerinde de rehin hakkı bulunduğunu ve işbu Sözleşme nin rehnin niteliğine aykırı olmayan tüm maddelerinin hakkımda da aynen uygulanmasını, aşağıda yazılı adresinin yasal ikametgahı olduğunu, adres değişikliği ve BANKA ca kendisine yapılan tebligatlar konusunda işbu Sözleşme nin 17. maddesinin kendisi için de geçerli ve bağlayıcı olduğunu kabul ve taahhüt eder. MADDE 14- İPOTEK TESİSİ HALİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER Bu sözleşmeye istinaden kullandırılacak kredinin teminatı olarak Krediye İlişkin Bilgiler sayfasında belirtilen taşınmaz üzerinde ipotek tesis edilmiştir/edilecektir. MÜŞTERİ, BANKA ca işbu Sözleşme şartlarında kullandırılması uygun kredinin ve/veya hangi sebeple olursa olsun BANKA ya karşı doğmuş ve doğacak borçlarının teminatı olarak Krediye İlişkin Bilgiler sayfasında belirtilen taşınmazı BANKA ya fekki BANKA ca bildirilinceye kadar geçerli olmak üzere, gayrikabili rücu rehin ettiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 15 - ARAÇ ÜZERİNE REHİN TESİSİ HALİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER MÜŞTERİ, BANKA ca işbu Sözleşme şartlarında kullandırılması uygun görülen kredinin Motorlu Taşıt alımı ile ilgili olması halinde işbu kredinin ve/veya hangi sebeple olursa olsun BANKA ya karşı doğmuş ve doğacak tüm borçlarının teminatı olarak Krediye İlişkin Bilgiler sayfasında belirtilen Motorlu Taşıtı fekki BANKA ca bildirilinceye kadar geçerli olmak üzere, gayrikabili rücu rehin ve zilyetliğini BANKA ya devir ve teslim ettiğini, BANKA nın bu rehin keyfiyetini taşıtın kayıtlı olduğu Trafik Sicili ne ve ruhsatına re sen veya uygun göreceği üçüncü kişi veya kişiler aracılığı ile şerh ettirmeye tek taraflı olarak yetkili olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 16 - KREDİYE İLİŞKİN DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR Bağlı kredilerde, mal veya hizmet hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmez ise satıcı, sağlayıcı ve kredi veren, tüketicinin satış sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde müteselsilen sorumludur. Müşteri nin bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde bağlı kredi de bu oranda indirilir ve ödeme planı buna göre değiştirilir. MÜŞTERİ nin sözleşmeden dönme hakkını kullanması hâlinde, o güne kadar yapmış olduğu ödemenin iadesi hususunda satıcı, sağlayıcı ve kredi veren müteselsilen sorumludur. Ancak, kredi verenin sorumluluğu; malın teslim veya hizmetin ifa edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen malın teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, malın teslim veya hizmetin ifa edildiği durumlarda malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır.

8 Kredi veren ile satıcı veya sağlayıcı arasında belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşme olmaksızın, MÜŞTERİ nin kendisi tarafından belirlenen malın veya hizmetin bedelinin kredi veren tarafından ödenmesi suretiyle kullandırılan krediler bağlı kredi sayılmaz. Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanır. MÜŞTERİ, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ nin cayma hakkını kullandığına dair bildirimi cayma hakkı süresi içinde kredi verene yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkını kullanan MÜŞTERİ nin krediden faydalandığı hâllerde, MÜŞTERİ anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini kredi verene göndermesinden sonra otuz gün içinde geri ödemekle yükümlüdür. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde MÜŞTERİ kredisinden caymamış sayılır. Faiz, akdî faiz oranına göre hesaplanır. MÜŞTERİ den, hesaplanan akdî faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar dışında herhangi bir bedel talep edilemez. MADDE 17- KANUNİ İKAMETGÂHLAR MÜŞTERİ, KEFİLLER ve REHİN VERENLER işbu Sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için bu Sözleşmede yazılı Türkiye içindeki adreslerini yasal ikametgah edindiklerini, işbu sözleşmenin imza tarihi itibariyle yasal ikametgah olarak belirtilen bu adreslerin; gerçek kişi TARAFLAR için Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)'ne kayıtlı olan, tüzel kişi TARAFLAR için ise yetkili Ticaret Sicil Memurluğu nda tescil edilmiş bulunan güncel adresleri olduğunu, işbu adresleri İcra ve İflas Kanunu nun 21. maddesi ve 148/a maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla kanuni ikametgah olarak kabul ettiklerini; belirtilen yerde adres yazılmaması halinde yetkili Ticaret Sicil Memurluğu nda tescil edilen ve Ticaret Sicil Dosyalarında bulunan veya Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) ne kayıtlı olan güncel son adreslerinin muhtarlıkta kayıtları bulunmasa bile yasal ikametgahları olduğunu, işbu Sözleşmenin BANKA dışında kalan TARAFLAR ı; BANKA tarafından bu adreslere gönderilecek her türlü tebligatın iade edilmeyip Tebligat Kanunu nun 21.maddesinin haklarında uygulanmasını, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) ne kayıtlı olan veya Ticaret Sicil Memurluğu kayıtlarında bulunan adreslerini ileride değiştirmek suretiyle yeni bir kanuni ikametgah belirlemeleri halinde, bu yeni adreslerini derhal Noter aracılığıyla veya güvenli elektronik imza ile BANKA ya bildirmeyi, bildirmedikleri takdirde BANKA tarafından, bu sözleşmede yazılı olan veya gönderim tarihi itibariyle Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) nde kayıtlı olan veya yetkili Ticaret Sicil Memurluğu nda tescil edilen ve Ticaret Sicil dosyalarında bulunan güncel son adreslerine gönderilecek her türlü tebligatın bu adreslere ulaştığı tarihte kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. MÜŞTERİ, KEFİLLER ve REHİN VERENLER; işbu sözleşmenin imza tarihinde yurt dışında ikamet etmeleri veya işbu sözleşmenin imzalanmasından sonra yurtdışında ikametgah edinmeleri halinde dahi yukarıdaki hükmün kendileri içinde geçerli olacağını, gerçek kişi TARAFLAR için sözleşmede yer alan Türkiye İçindeki Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) nde kayıtlı adreslerinin, tüzel kişi TARAFLAR için ise yetkili Ticaret Sicil

9 Memurluğu nda tescil edilmiş bulunan güncel adresleri yasal ikametgahları ve tebligat adresleri olduğunu, ileride bu adreslerini değiştirmeleri ve yeni adres olarak yabancı ülke adresini belirlemeleri ve/veya bu adreslerini Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) ve/veya yetkili Ticaret Sicil Memurluğu na bildirmeleri durumunda dahi, BANKA tarafından kendilerine yapılacak her türlü tebligatın işbu sözleşmede yer alan adreslerine veya gerçek kişi TARAFLAR için Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) nde olan son yurt içi adresine, tüzel kişi TARAFLAR için ise yetkili Ticaret Sicil Memurluğu nda tescil edilen ve Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde bulunan son yurt içi adreslerine yapılması halinde kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Yabancı gerçek kişi MÜŞTERİ veya yabancı gerçek veya tüzel kişi KEFİLLER ve REHİN VERENLER, iş bu sözleşmenin ilgili maddelerinde Türkiye içinde adres bildirmeyi, bildirdikleri bu adresin işbu sözleşmenin imza tarihi itibariyle yasal ikametgah adresi olduğunu, iş bu sözleşmenin imza tarihinden sonra adreslerini değiştirilmek suretiyle yeni bir yurtdışı kanuni ikametgah belirlemeleri ve bu yeni adreslerini Noter aracılığıyla veya güvenli elektronik imza ile BANKA ya bildirmeleri halinde dahi, sözleşmenin imzalanmasından sonra yurt içinde adres değişikliği bildiriminde bulunmadılar ise bu Sözleşmenin ilgili maddelerinde yazılı Türkiye içindeki adreslerine gönderilecek her türlü tebligatın bu adreslere ulaştığı tarihte kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını, işbu Sözleşme kapsamında doğabilecek ihtilafların çözümlenmesinde Türk Hukukunun uygulanacağını ve yukarıdaki hükümlere göre tespit edilecek adreste yer alan mahkeme ve icra daireleri ile BANKA nın Genel Müdürlüğü nün bulunduğu yerdeki mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. BANKA nın kanuni ikametgâhı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili Memurluğu nda tescil edilmiş bulunan Ticari İkametgah Adresidir. MÜŞTERİ KEFİLLER ve REHİN VERENLER yetkili Ticaret Sicili Memurluğu ndan BANKA nın ticari ikametgâhını ve bundaki değişiklikleri izleyebileceklerinden BANKA ya her türlü tebligatı ve bildirimi, BANKA nın o tarihteki ticari ikametgâhına yapacaklardır. MADDE 18- DELİLLER Taraflar, işbu Sözleşme den doğabilecek tüm ihtilafların çözümünde tanık dinletilmeyeceğini, yemin teklifine gerek olmaksızın tarafların defter ve kayıtları ile MÜŞTERİ'nin ve/veya BANKA'nın imzasını taşıyan sair yazılı belgelerin HMK. nun 193. maddesi gereği münhasır delil olacağını kabul etmişlerdir. MÜŞTERİ ile BANKA, arasında geçen tüm telefon görüşmeleri, BANKA açısından gerekli görülmesi halinde ses kayıt cihazlarınca kaydedilecektir. Herhangi bir hususun ispatı için birbirlerine yemin teklif etmeyeceklerini, yemin teklif haklarından feragat ettiklerini kabul ve beyan ederler. MADDE 19- MASRAF VE KOMİSYONLAR, BİLDİRİMLER: MÜŞTERİ; işbu Sözleşmenin Krediye İlişkin Bilgiler Sayfasında belirtilen faiz, ücret, masraf ve komisyonları ödemekle yükümlüdür ve bu tutarlar sözleşme süresi içinde müşteri aleyhine değiştirilemez. MÜŞTERİ ayrıca, BANKA ya hesap özetinin posta ile gönderilmesi halinde mevzuatın müsaade ettiği tutarda masraf ödeyeceğini, ayrıca BANKA tarafından bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masrafları ödemeyi kabul ve beyan eder.

10 MÜŞTERİ, işbu Sözleşme den doğan alacaklarının tahsili hususunda BANKA nın mahkeme ve icra dairelerinde takibat yapmak mecburiyetinde kalması halinde; bu yolda yapacağı bütün masraflar ile anapara, faiz, vesair her türlü giderler toplamından oluşacak borç tutarı üzerinden hesaplanacak avukatlık ücretini ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ ve KEFİL/LER ve varsa REHİN VEREN, işbu Sözleşme nin uygulanmasında BANKA ca tanzim edilecek dekont, mektup vesair ihbarların içlerinden herhangi birine gönderilmesinin, diğerleri için de hüküm ifade edeceğini kabul ve beyan ederler. MADDE 20- TAKİP, MAHKEME MASRAFLARI VE AVUKATLIK ÜCRETİ MÜŞTERİ, işbu Sözleşme den doğan alacaklarının tahsili hususunda BANKA'nın mahkeme ve icra dairelerinde takibat yapmak mecburiyetinde kalması halinde; bu yolda yapacağı bütün masraflar ile anapara, faiz, vesair her türlü giderler toplamından oluşacak borç tutarı üzerinden hesaplanacak avukatlık ücretini ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, KEFİLLER ve BANKA, 12 SAYFA, 20 MADDEDEN OLUŞAN BU TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ NİN HER SAYFASINI AYRI AYRI İMZA VEYA PARAF ETMEYE GEREK OLMADIĞINI KABUL ETMİŞLERDİR. TARAFLAR, MÜZAKERELERİ NETİCESİNDE, İŞBU TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ NİN TAMAMINI OKUMUŞ, KARŞILIKLI OLARAK KABUL ETMİŞLERDİR. MÜŞTERİ VE KEFİLLER, SÖZLEŞMEDE YER ALAN, MENFAATLERİNE AYKIRI OLABİLECEK DÜZENLEMELERİ DE, SONUÇLARINI BİLEREK VE ANLAYARAK KABUL ETTİKLERİNİ VE İMZALANAN SÖZLEŞMENİN BİRER NÜSHASINI TESLİM ALDIKLARINI BEYAN ETMİŞLERDİR. MÜŞTERİ, BANKA tarafından kendisine SMS, resim, animasyon, kısa mesaj,multimedya nesneleri içeren MMS (multimedia messaging service), telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin gönderilmesini kabul ettiğini; şu kadar ki müşteri, dilediği zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, bir veya birden fazla kanaldan veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğunu; bunların gönderiminin kesilmesi konusunda BANKA ya, BANKA' nın sağladığı iletişim kanallarını kullanmak suretiyle talimat verme hakkını da haizolduğunu kabul ve beyan eder..... (NOT: Müşterinin, varsa kefilinin ve rehin verenin el yazısı ile Okudum, anladım, müzakere ettim Sözleşmenin bir nüshasını teslim aldım. yazması istenir.) Sözleşmenin İmza Tarihi : MÜŞTERİ (BORÇLU)

11 Ad, Soyadı/Unvanı : Nüfus Cüzdan No. : Hesap No. : Adres : İmza : KEFİL Ad, Soyadı/Unvanı : Nüfus Cüzdan No. : Hesap No. : Adres : İmza : KEFİL Ad, Soyadı/Unvanı : Nüfus Cüzdan No. : Hesap No. : Adres : İmza : REHİN VEREN Ad, Soyadı/Unvanı : Nüfus Cüzdan No. : Hesap No. : Adres :

12 İmza : ALACAKLI YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. Şubesi İmza:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ Müşteri No : İşbu altında Müşteri adı, soyadı ve imzası bulunan Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi ve Teminat Sözleşmesi, Krediye

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ Müşteri No : İşbu altında Müşteri adı, soyadı ve imzası bulunan Sabit Faizli Konut Finansman Kredisi ve Teminat Sözleşmesi, Krediye İlişkin Bilgiler

Detaylı

KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ Müşteri No : İşbu altında Müşteri adı, soyadı ve imzası bulunan Konut Finansman Kredisi ve Teminat Sözleşmesi, Krediye İlişkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi i İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No: İşbu Tüketici Kredisi Sözleşmesi, Tüketici Kredisi Sözleşmesi Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı ile Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu nun ayrılmaz

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv-Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ne TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE AİT BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Mersis No 0267018932800017 Adresi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 1 KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.Ş. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - -

Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - - Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 0481005859000909 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşmenin bağlı kredi olarak talep edilmesi halinde bu alanın doldurulması gerekir.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşmenin bağlı kredi olarak talep edilmesi halinde bu alanın doldurulması gerekir. I. KULLANDIRIM KOŞULLARI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Anapara : Vade : Kredi Sözleşmesi Süresi Geçerli Aylık Faiz Oranı(Brüt) : Geçerli Yıllık Faiz Oranı(Brüt) : Toplam Vergi / Fon Geri Ödeme

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, ilgili kanun ve yönetmelik koşulları hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. uyarınca tüketiciye kredi Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi tarihine kadar geçerlidir. I. KREDİ KULLANDIRIM KOŞULLARI Form No : Kredi Tutarı : Kullanılabilecek

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda Banka diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası:

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka

Detaylı

Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır.

Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu.. (aşağıda Müşteri diye anılacaktır)

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır.

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır. MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330 4. Levent İstanbul

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir.

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir. 1/2 MESAFELİ - İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME FORMU (İHTİYAÇ KREDİSİ YENİDEN YAPILANDIRMA) Uzaktan iletişim aracıyla başvurmuş olduğunuz ihtiyaç kredisi işlemine ilişkin bilgileri aşağıda bilgilerinize

Detaylı

BELİRLİ SÜRELİ TÜKETİCİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BELİRLİ SÜRELİ TÜKETİCİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BELİRLİ SÜRELİ TÜKETİCİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu formda Alternatifbank A.Ş. kısaca BANKA olarak, BANKA ya tüketici kredisi kullanma amacıyla kredi başvurusunda bulunan Mudi kısaca

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası AŞ adına...... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta...(aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Bireysel Kredi Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe/İstanbul Şube Adresi

Detaylı

Kredi Tutarı:.TL (. Türk Lirası) Toplam Geri Ödeme Tutarı: TL (... Türk Lirası) Yıllık Faiz Oranı: (% ) Tahsis Ücreti : TL (..

Kredi Tutarı:.TL (. Türk Lirası) Toplam Geri Ödeme Tutarı: TL (... Türk Lirası) Yıllık Faiz Oranı: (% ) Tahsis Ücreti : TL (.. ŞEKERBANK T.A.Ş. Taşıt Kredisi Sözleşmesi Borçlu Adı Soyadı: Müşteri Numarası: 1) Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan ŞEKERBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve imzaları

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ . Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası:

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU. Masrafın Adı Oran Tutar (TL) Açıklama

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU. Masrafın Adı Oran Tutar (TL) Açıklama ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı / Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK Taşıt Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada ismi bulunan

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

ANINDA/MESAFELİ KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi

ANINDA/MESAFELİ KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 0481005859000909 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU VE ÖRNEK ÖDEME PLANLARI

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU VE ÖRNEK ÖDEME PLANLARI Müşteri No: İşbu Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Ev Değiştiren Mortgage Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı ile Konut Finansman Kredisi Sözleşmesi nin ayrılmaz

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşterinin satın aldığı veya alacağı taşınmazın finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi amacı dışında kullanamaz. TANIMLAR 2. Bu

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1] BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] Bir taraftan DenizBank A.Ş. [2] Şubesi ( Banka olarak anılacaktır), diğer taraftan [3] ( Müşteri olarak anılacaktır) ve... ile... [4] ( Kefiller olarak anılacaktır)

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU ÜRÜNÜN ADI /TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) KREDİNİN TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi 6502 sayılı Tüketicinin

Detaylı

ÖRNEKTİR. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] Bu Bireysel Kredi Sözleşmesi (Sözleşme),

ÖRNEKTİR. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] Bu Bireysel Kredi Sözleşmesi (Sözleşme), BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] Bu Bireysel Kredi Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Büyükdere Cad. No: 141 34394 Esentepe / İstanbul Şube Adresi (TEBLİGAT

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 7

Müşteri İmzası:... 1 / 7 Tarih : Müşteri Müşteri Numarası Kredi Numarası :. -. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ( İhtiyaç / Taşıt Kredisi) T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), bu Tüketici Kredisi Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile

Detaylı

ÖRNEKTIR TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI FAİZ ORANI %

ÖRNEKTIR TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI FAİZ ORANI % İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAFIN ADI Faiz Oranı (Aylık)

Detaylı

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu... (aşağıda Müşteri diye anılacaktır)

Detaylı

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Sirketi Sözleşme versiyon no: 03/2015-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak

Detaylı

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz. : Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası :.. :.. :.. (Kredi sabit faizli ise) EK1 - SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI (Kredi düşen faizli ise) EK1 - DÜŞEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda kısaca "Banka" diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu "Sözleşmenin 20. maddesindeki tabloda BORÇLU adı altında yer almaktadır." ve kefil(ler) "Sözleşmenin

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 5

Müşteri İmzası:... 1 / 5 Tarih: Müşteri Müşteri Numarası KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak kredi sözleşmesi

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... Kredinin Türü :... Kredinin Limiti :... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

20-51 (i) 2015.10.11 Türkiye İş Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 431112 Şirket Merkezi: İstanbul www.isbank.com.tr 1 / 6

20-51 (i) 2015.10.11 Türkiye İş Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 431112 Şirket Merkezi: İstanbul www.isbank.com.tr 1 / 6 Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ . Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 0481005859000909 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon

Detaylı

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Tarih: Onay/Sözleşme No: TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Tüketici Kredisi Veren :TEB Finansman A.Ş. Gayrettepe Mah. Yener Sok. no:1 34349 Beşiktaş / İstanbul www.tebcetelem.com.tr

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ . Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon

Detaylı