19 23 NİSAN 2013 İzmir Kaya Termal & Convention Hotel

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "19 23 NİSAN 2013 İzmir Kaya Termal & Convention Hotel"

Transkript

1 19 23 NİSAN 2013 İzmir Kaya Termal & Convention Hotel

2 Turizm sektörü dünyada en hızlı geliģen ve büyüyen sektörlerin arasında gelmektedir. Ülkelere, ekonomik, sosyal, politik ve kültürel açılardan olumlu ve önemli katkıları bulunan bu sektör, dünya ekonomisinde baģlı baģına bir endüstri haline gelmiģtir.

3 2011 DÜNYA TURĠZM VERĠLERĠ Dünyada uluslararası turizm hareketlerine katılan kiģi sayısı 1950 yılında 25.2 milyon kiģi, 1995 yılında 528 milyon kiģi iken Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) nün verilerine göre 2011 yılında turizm hareketliliği 980 milyonu bulmuģtur. Bu sayının 2012 yılında bir milyara ulaģacağı tahmin edilmektedir.

4 Türkiye dünya turizm pazarından % 3.1, Avrupa turizm pazarından ise % 5.6 pay alarak, dünya sıralamasında turist giriģleri açısından 7 inci, turizm gelirleri açısından 9 uncu sırada yer almaktadır. Türkiye, 2011 yılında ortalama 33 milyon turist ağırlamıģtır. Türkiye, Yabancı Ziyaretçiler için Dünyanın En Ġyi 10 Ülkesi arasında yerini almıģtır.

5 SAĞLIK TURĠZMĠ Sağlık Turizmi dünyada çeģitlenmeye, büyümeye ve önemli bir alternatif turizmi olmaya doğru hızla ilerlemektedir. Ülke ekonomisine sağlayacağı yüksek katkı ve bunun uzun vadede sürdürülebilme potansiyeli nedeniyle sağlık turizmi stratejik öneme sahip bir sektör niteliğindedir.

6 SAĞLIK TURĠZMĠ Türkiye, stratejik eylem planı, 2023 sağlık vizyonunda belirtildiği üzere sağlık alanında bölgesinde cazibe merkezidir ve sağlık turizminde de lider konuma gelecektir.

7 3. YAġ TURĠZMĠ Toplumların nüfuslarının yaģ yapısı turizm talebini etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Son yıllarda 55 yaģ üstü grubunu kapsayan ve üçüncü yaģ turizmi olarak bilinen olgu turist çeken ülkelerin ve iģletmecilerin önemle üzerinde durduğu bir pazar sekmendi durumuna gelmektedir. Ġnsanlarda refah seviyesinin artması, koruyucu sağlık önlemlerinin alınması, daha konforlu ve kaliteli bir hayat, yaģam süresini uzatmıģtır. Bu da 3. yaģ dediğimiz 55+ nüfusun hızla tüm dünyada artmasına neden olmuģtur.

8 3. YAġ TURĠZMĠ Bugün 55 yaģ ve üzerindeki bireyler, daha iyi eğitimli olup aynı zamanda koruyucu sağlığın farkında olmaları nedeni ile de daha zindedirler. Tüm ekonomik göstergeleri de (gelir, finansal olanaklar vd.) sürekli iyiye gitmektedir. Bu nedenle daha fazla aktivite içinde olmakta, kültürel mal ve hizmetlere eskiye göre daha fazla ilgi duymaktadırlar. Buna emekliliğin getirisi olan boģ zaman da eklenince yaģlılar turizm için mükemmel bir pazar oluģturmaktadır.

9 3. YAġ TURĠZMĠ 3. YaĢ nüfus oranlarının artması tüm dünya ülkelerinde sağlık harcamalarına yeni yükler getirmiģ ve ülkeler bu harcamaları düģürmek için yeni arayıģlara girmiģtir. Daha uygun maliyetli, kaliteli, huzurlu, uzman ekiplerle yönetilen yaģam merkezleri yapılabilecek veya mevcut ülke arayıģları baģlamıģtır. Böylece 3. yaģ turizmi baģlamıģ ve katma değeri yüksek bu turizm hareketliliği Türkiye yi yeni planlama ve politikalar geliģtirme noktasına getirmiģtir.

10 3. YAġ TURĠZMĠ Yapılan araģtırmalara göre Avrupa da 125 milyon yaģlı nüfus yaģamaktadır. Avrupa da bakılması sigorta Ģirketleri için çok ciddi maliyetler getirmektedir. Avrupa tatil açısından zaten sıcak baktığı Türkiye de, yaģlılarının bakımının da yapılmasına sıcak bakacaktır. Ġngiltere de bir yaģlının bakım maliyeti yaklaģık aylık euro. Türkiye de aynı Ģekilde hizmetin yaģlıya veya sigorta Ģirketine maliyeti yine ise yaklaģık aylık euro. dur.

11 19 23 NİSAN 2013 Izmir Kaya Thermal & Convention Hotel

12 DÜZENLEYEN CONGRESS TO REGULATE

13 HĠMAYELERĠYLE UNDER THE AUSPICES OF

14 ĠġBĠRLĠĞĠYLE COOPERATION WITH university platform

15 DESTEKLERĠYLE WITH THE CONTRIBUTION OF MINISTER OF SCIENCE, INDUSTRY AND TECHNOLOGY OF TURKEY

16 Dünya da ve Türkiye de ilk defa gerçekleģtirilecek olan kongre ulusal ve uluslararası tüm sağlık ve turizm hizmeti sunucularına, bilim dünyasına, kamu kuruluģlarına, özel sektöre, yatırımcılara, sivil toplum kuruluģlarına ve bu alana ilgi duyan tüm paydaģlara ev sahipliği yapacak bir kongre olacaktır.

17 KONGRENĠN TEMASI Sağlık ve 3. YaĢ Turizminde; Uluslararası Politikalar, Sağlıkta KüreselleĢme ve Akreditasyon, Sağlıklı YaĢam, Ġnovasyon, Yatırım Alanları, Küresel ĠĢbirliği, Teknoloji, ĠletiĢim ve Sosyal Medya, olarak belirlenmiģtir.

18 SAĞLIK TURĠZMĠNDE LĠDER ÜLKE KONGRENĠN HEDEFĠ Sağlık ve 3. YaĢ Turizmi alanında Ulusal ve Uluslararası tüm paydaģları bir araya getirerek, giriģimci ve yatırımcılara yeni imkânlar oluģturmak, sektörün geliģmesi için uluslararası platformda yol almaktır. Sağlık ve 3. YaĢ Turizmi alanında gerçekleģtirilen en önemli organizasyon olma yolunda; Sağlık Turizminde Lider Ülke Türkiye amacını gerçekleģtirme hedefine doğru ilerlemektir.

19 KATILIMCI PROFĠLĠ TURĠZM SEKTÖRÜ Oteller Tur Operatörleri ve Seyahat Acentaları Kaplıcalar SPA & Welness Merkezleri Golf Merkezleri FĠRMALAR SAĞLIK SEKTÖRÜ Özel Hastaneler Estetik & Güzellik Merkezleri Alternatif /Tamamlayıcı Tıp Merkezleri Klinikler Diyaliz Merkezleri AKADEMĠK Sigorta ġirketleri Sağlık Turizmi Aracı Kurumlar Sağlık Turizmi Asistan Firmalar DĠĞER Ġlgili Devlet Kurumları Ġlgili Sivil Toplum KuruluĢları ve Meslek Örgütleri Sağlık ve 3. YaĢ Turizmine ilgi duyan tüm paydaģlar Ulusal & Uluslararası Basın KuruluĢları Turizm Fakülteleri Tıp Fakülteleri DiĢ Hekimliği Sağlık Eğitim Fakülteleri ĠletiĢim Fakülteleri ĠĢletme / Ġktisat Fakülteleri Hukuk Fakülteleri Spor Bilimleri

20 KONGRE KONULARI SAĞLIK TURĠZMĠ Ġleri Sağlık Turizmi Pazarlaması Önemli Destinasyonlar Uluslararası Ticarette Sosyal Sağlık Yerel Sağlık Turizmi Uluslararası Sağlık da Yasal Sorunlar Sağlık Serbest Bölgesi Sağlık Köyleri 3.YAġ TURĠZMĠ Dünyadaki 3. YaĢ Üniversiteleri 3. YaĢ Turizminde Tur Operatörleri ve Seyahat Acentaları Sağlıklı Nesiller Yönetimi Sağlıklı YaĢlanma Sağlık & Fitness Gıda & Beslenme Beden ve Ruh Sağlığı MEDĠKAL TURĠZM Ġleri Hastane Pazarlaması Hasta Odaklı Mükemmeliyet Plastik Cerrahi DiĢ Cerrahisi Genel Cerrahi (Transplantasyon, Çocuk, Kalp Damar, Göz Cerrahi ve Doğurganlık) Robotik Cerrahi TERMAL TURĠZM Kaplıca ve Kür Tedavisi Balneoterapi, Klimaterapi ve Talasso Terapi Ġnhalasyon Uygulamaları Tuz Odaları/Polonya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

21 KONGRE KONULARI ALTERNATĠF TURĠZM & WELLNESS Engelli Turizminde Hippoterapi Hiperbarik Tıp NLP Nörolinguistik Programlama Tıbbi Akupunktur Kür Merkezleri Oksijen Terapi Hirudotherapy Anti aging ĠNOVASYON Uluslararası Yardım ve Sağlık Desteği Uluslararası Sağlık Politikaları (BM, AB, DSÖ) STANDARTLAR & AKREDĠTASYON Uluslararası standartlar Akreditasyon, Kalite ve Sürdürülebilirlik SAĞLIKTA KÜRESELLEġME Küresel Faydalanma, Bölgesel BakıĢ Sağlık da KüreselleĢmeyi Anlamak

22 KONGRE KONULARI GĠRĠġĠMCĠLER & YATIRIMCILAR Termal Turizm Yatırım TeĢvik Alanları Sağlık Köyleri Yatırım Alanları Yatırım BuluĢmaları PPP Modeli Marka OluĢturma BaĢarı Hikayeleri GERĠ ÖDEME KURUMLARI & SĠGORTA ġġrketlerġ Sağlık Turizminde Sigorta ġirketleri ve Sigorta Uygulamaları Aracı Kurumlar TEKNOLOJĠ, ĠLETĠġĠM & SOSYAL MEDYA Sosyal Medya Pazarlama Gücünü Sağlık ve 3. YaĢ Turizminde Nasıl Kullanırız Sağlık ve 3. YaĢ Turizminde ĠletiĢim Sorunları Sosyal Medya Yetenekleri GeliĢtirilmesi Tele tıp ve e-sağlık çözümlerinde yeni geliģmeler E-turizm ( 3. YaĢ Turizmi ), E-sağlık, ĠletiĢim Uzaktan Eğitim ĠNSAN KAYNAKLARI & EĞĠTĠM Sağlık ve 3. YaĢ Turizminde ĠK sistemlerinin kurulması, entegrasyonu, uygulanması ve takibi Ġyi Hizmete Giden Yollar

23 DÜNYA SAĞLIK & 3. YAġ TURĠZMĠ FORUMU KATILIMCILAR Hastaneler ve Klinikler SPA Merkezleri ve Termal Oteller Göz ve DiĢ Klinikleri Estetik Cerrahi Klinikleri Saç Nakli Merkezleri Ġlgili Alanlarda Uzmanlar ALICILAR Medikal Turizm Acentaları. Sigorta Firmaları Partner arayan küçük hastane ve klinikler Hasta akıģ trafiğini oluģturmak ve yönlendirmek için potansiyele sahip MD ler Organizatörler ve ilgili alanların uzmanları. YaklaĢık 20 farklı ülkeden alıcılar.

24 KONGRE FUAR ALANI Marka görünürlüğünü hedef kitleye ulaģtırmak MüĢteri tabanını ve Pazar payını geniģletmek Sektör için yeni ürünler ve hizmetler sunmak Mevcut ve gelecekteki iģ ortakları ile yüz yüze görüģebilmek için; m2 fuaye alanında Sektör lideri birbirinden farklı markaların bir araya geleceği 80 adet stant

25 NEDEN?

26 NEDEN DÜNYA SAĞLIK & 3. YAġ TURĠZMĠ KONGRESĠ? Sağlık Turizmi ve 3. YaĢ Turizmi çalıģmalarının ulusal ve uluslararası katılımcıların görüģleriyle zenginleģtirilmesi ve çeģitlendirilmesi ve yeni politikaların oluģturulmasının sağlanması, Sağlık ve 3. YaĢ Turizmi sektörü ile ilgili uluslararası network kurulması ve Türkiye nin buna ev sahipliği yapması, Kongre kapsamında ikili görüģmeler için ortam hazırlamak ve yeni yabancı yatırımcıların Ġzmir e ve ülkemize gelmesine katkı sağlamak, Ġzmir Ġlinin ve ülkemizin sağlık turizmi potansiyelinin anlatılması, ülke politikalarındaki hedeflerimizin dile getirilmesini sağlamak,

27 NEDEN DÜNYA SAĞLIK & 3. YAġ TURĠZMĠ KONGRESĠ? Sağlık ve 3. YaĢ Turizminde bilimsel, fiziki koģullar, sunulacak kaliteli, hızlı ve yüksek teknolojiye sahip, uygun maliyetli, uzman sağlık ekipleriyle gelinen noktayı ifade etmek, marka kent, 3. YaĢ Turizmi ve sağlık turizminin tüm çeģitliliklerinin yanına entegre edilecek kültür, tarih, doğa, gastronomi ve inanç turizmine dikkat çekmek. Kongre kapsamında düzenlenecek sosyal etkinlikler aracılığı ile ulusal ve uluslararası katılımcıların bilimsel faaliyetler dıģında sosyal ortamlarda da bir araya gelip dostluk ve iģbirliklerini geliģtirmelerine katkıda bulunmak ve ülkemizin tarihi kültürel ve coğrafi güzelliklerini tanıtarak, ülke tanıtımına katkıda bulunmak,

28 NEDEN DÜNYA SAĞLIK & 3. YAġ TURĠZMĠ KONGRESĠ? Kongre için yazıģmada bulunduğumuz ülkelerden EXPO 2020 ĠZMĠR için destek talep etmek, Bilimsel Kurul üyeleri ve uzman hakem heyetleri tarafından onaylanan sözlü sunum-basılı poster kapsamındaki tüm bildirileri basılı kitap haline dönüģtürmek ve uluslararası indekslerce taranan dergilerde özel sayı kapsamında yayınlanmasını sağlamak, Ġki yılda bir farklı bir ülkenin ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan kongrenin; deneyim-bilgi paylaģım zirvesinin farklı tematik alanlarda sürdürülmesini sağlanmak,

29 Daha Ġyi Bir Dünya için Yeni Yollar / Herkes için Sağlık Sağlık turizminde lider ülke Türkiye temasıyla; tüm paydaģlarla evrensel anlamda bilgi paylaģımına girilerek EXPO 2020 ye büyük bir destek sağlanacaktır.

30 ĠZSATU ZĠYARETLERĠ Ġzmir Sağlık Turizmi Derneği Uluslararası Kongre, Fuar ve Konferanslarda Ġzmir i ve Türkiye yi tanıtmaya devam ediyor. ĠZSATU SAĞLIK HEYET ZĠYARETĠNDE - ĠSVEÇ

31 ĠZSATU 5. DÜNYA MEDĠKAL TURĠZM KONGRESĠNDE - MIAMI

32 BASINDA DÜNYA SAĞLIK & 3. YAġ TURĠZMĠ KONGRESĠ

33

34 ARZ EDERİZ.