T.C. SAGLIK BAKANLIGI. g.ndermenizi, teklifinizde teslimat siiresinin a. ildiilr";;;i;;"4.i,". ( inrivlq LisrESi. Miktan i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAGLIK BAKANLIGI. g.ndermenizi, teklifinizde teslimat siiresinin a. ildiilr";;;i;;"4.i,". ( inrivlq LisrESi. Miktan i"

Transkript

1 T.C. SAGLIK BAKANLIGI TURKiyE KAMU HASTANELnni ninr,igi BATMAN s6i,cn DEvLET rr.isr,innsi Sayr : B ISM / Konu : Teklife Davet Saym: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RONTGEN each sisremi iqin GUe KAYNAGI ALIMI igi satrn :i'1il*::,il-l?1$g,l:,-i1l** I_?I; oi.,:.llal. tekrjnn 1;1 ;; ;;, rarih ve saat 10:00 kadar g.ndermenizi, teklifinizde teslimat siiresinin a. ildiilr";;;i;;"4.i,". ( Uz.Dr. YILDIRIM Satrn alma tarih ve saati Teklifbagvuru yeri Teslimat yeri Teklif tiirii t0" :00 : Batman B0lge Devlet Hastanesi ihale Odasr : Batman BOlge Devlet Hastanesi : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur inrivlq LisrESi Mal / Hizmet Adr Miktan i 10 KVA'LIK KES : Genel Toplam6lV Harig[--l Satrn almanrn yaprlacagr birim : Batman B6lge Devlet Hastanesi Baqtabiprili NOTLAR: Yaztmrz saylsrnln tekrif mektuplan iizerine mutraka yazrlmasr gerekmektedir. l) Teklif zarflan firma tarafinda bizzat verilecektir. 2) Teklif edilen malzemelere aitorijinal katalog var ise teklif mektuplarr igerisinde getirilmesi gerekmektedir. 3) $arth teklifler ve Tiirk Lirast haricinde veriien fiyatlar delerlendirmeye ahnmayacaktu. 4) Teslimat stiresi teklif mektuplarrnda mutlaka belirtilecektii. Teslimat siiresi degerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanrlabilecektir. Teslimat siiresi Mali yrl Sonunu g"g"n r"hifl"r degerlendirmeye ahnmayacaktr. 5) ortopedi ve Beyin cenahi malzemelerinde, ameliyatta kullanrlan malzeme miktarlan belli olmadr[r igin; teklifler "Birim Fiyat" iizerinden I adet igin verilecek. Sonrasmda; ameliyatta kullanrlan malzememiktarlarr nispetinde belgelerde diizenleme yaprlacak ve buna uygun gekilde faturalandnlacaktrr. 6) Firmalar teklif ettikleri iiriinlerin ubb kodlarrnr fiyat virdikleri iirunlerin yanlanna yazrlacaklardr. 8)Yiiklenicinin bildireceli banka hesabrna, mal teslimine muteakiben muayene kabul igleminden sonra, Sa!1k Kurumlan Doner Sermaye Saymanh[r Batman Saymanhk Mtidiirlugii tarafindan 6deme sraslna g.re 6deme yaprlacaktrr. 9) SOz konusu malm teslim siiresi siparig tarihinden itibaren (...) gtindiir. lo)mal teslimafi siireci 3(iig) giindiir. Giiltepeltlat.nnatuffi Telefon :048822r Fax : 04gg 22r 30 6g E-posta : gov.tr

2 BATMAN KAMU HASTANELER girtici BATMAN NOT,CP DEVLET rrasrl.nnsi MONOFAzE CiniS - qrkr$ 10 Kva rnsinrisiz cuq raynacr rnrnir $ARTNAiunsi 1. KONU: 1.1. Bu teknik gartname Batman Bolge Devlet Hastanesi Acil servis Radyoloji Bcjltimii ihtiyacr olan 10 kva gricrinde I Adet 10 kva kesintisiz grig kaynafr satrn almacaktr Bu gartname Kesintisiz Giig kaynalr (KGK)'nrn teknik cizelliklerini agrklamaktadrr KGK, elektrik kaynalrnrn kesilmesiya dabozulmasr srasmda kritik ytike kesinti olmakszm ve belirtilen toleranslar iginde otomatik olarak AC giicti sa!layacaktrr. l'4' Uretici (KGK)'nrn kullanrlaca[r yerdeki biitun elektrik, gevre ve hacim kogullarryla btitrintiyle uyumlu olacak ilgili cihaz ve malzemeyi tasarlayacak ve sa$ayacaktrr Bu AC grig kaynalrnrn istenilen ytike dogru gekilde baplanmasr igin gerekli btittin pargalan kapsayacaktrr. KGK herhangi bir kiginin denetimini gerektirmeksizin gahgabilecektir (KGK)'nrn giicii 10 kva olacaktrr.ytk gerilimi ve by-pass hattr gerilimi bir faz,220 VAC olacaktrr.girig gerilimrbfu faz, bir notr 2Z0VAC oiacaktrr Akii 20'C'de istenen stireyi tam ytik gartlarrnda verebilecek kapasitede olacaktrr. 2. qalr$ma PRENSIBi kva ytiki.i, hassas limitler iginde gerilim ve frekans ile strekli olarak beslemelidir Sistemin arrzalanmasr veya agrrr yi.ik halinde ise ytik otomatik olarak mikro iglemci vasttastyla statik by-pass ilzerinden kesintisiz olarak gebekeye dewetmelidir. 3. KESiNTiSiZ CUq KAYNAGINI OLU$TURAN UNirNr,NN 3.1. Teklif edilen KGK'nrn tesisi agafirdaki rinitelerden oluqacaktr: Statik Redrescir (Do[rultucu ) 3.l.2. Statik inverter (Evirici) Statik By-pass kva yliki tam yiikte besleyecek akri grubu Statik Redresdr (Dogrultucu) : gebeke AC gerilimini DC gerilime geviren bir fazhtam dalga kontrolli.i gi.ig elektroni[i devresidir. Dogrultucu kair blok tristcir giftlerinden olugmahdrr. Ytik altrnda olugacak rsryr atmak igin fan ile zorlamah sofutma yaprlmahdrr. Girig akrm smrlamasr fazla akrm gekilmesine izin verilmemelidir. Dogrultucu grkrgmda yer alan dc filtre dewesi, dalgah dc gerilimi firtre etmek igin kullanrlmahdrr.

3 3.2. Sistemin giriginde do$rultucu krsmrnda gtig faktorii diizeltme (pfc) sistemi bulunmahdrr' 3.3. Girig gi.ig faktorti, tam yiik altrnda 0,99 olmahdrr' Statik inverter (Eviricij: Akii grubu ile DC filtreden gegirilmig do[rultucu grkrqr ortak bir bc bara olugtulrrlar. Evirici, bu buradan beslenerek qrkrqtaki ytike maksimum oldu[u kadar harmoniks rzbt siniizoidal alternatif gerilim saflayan bir birimdir.-bu birimde giig yaniletkeni olarak Isolation Gate nlpoiar Transistor (IGBT) bloklarr kullanrlmahdrr Statik by-pass: KGK' da olugabilecek herhangi bit arua veya ytiktin aqrrt gtig gekmesidurumunda, gtktgta 6ir enerji kesintisi olmakszm yuktin qebekeden beslenmesini safilayan birimdir. Ytiktin eviriciden qebekeye ve gebekeden eviriciye aktanlmasr mikroiqlemci denetiminde kesintisiz olmahdrr. Geqig anlannda gerilim oynamalair olmamasr igin (KGK) grkrq frekans ve fazrnrn gebeke ile senkronizasyonu mikroiglemci tarafindan saflanmahdrr' io wa yukti besleyecek akri grubu : Kesintisiz,WE kaynafr ile birlikte verilecek akti grubu, sistemi tam yiikte en az 5 dakika siire ile beslevebilmelidir. 4. TEKNiK oznitixler: 4.1. Girig karakteristikleri : Gerilimi:220 v, 1 Faz*Notr olmahdr. Monofaze Girig/Mon ofaze Qrkrq olacaktr' Gerilim Toleransr :(ll0-290)+5vac (yarr ytik) I ( )*5VAC(tam y0k) olmahdrr Frekanst : Hz. olmahdrr Girig Giig Faktoru : 0.99 olacakttr Qrkrq karakteristikleri : Qrkrg Gilcti : 6 kva-5'4 kw /10 kva-g kw olmahdrr Qrkrq Giig Faktorii : 0,9 (Tam ytikte, 0-40c srcakhkta) olacaktr Qrkrq Gerilimi :220 Y AC I Faz 1 Notr olmahdrr' Aqrn Yiik Kapasitesi : l05o/o-125o/o: 10 dakika sonra bypass 125% * 150 % : 30 sn soffa bypurr >06150 Yiikte 100 mili saniye sonra sistem kapatrlrr olmahdrr. 4.1.g. Qrkrq Gerilim Kararhh[r ' <oa+3 (Statik) <o/o+5 (Dinamik) olmahdrr' brfciq Frekanst : 50 Hz.,Qrkrg Frekanst Defiqimi : $ebeke Senkronizasyonlu "1"+t,Oz Senkronizasyonlu oa+0.2,qrkrg Dalga $ekli : Tam Sintizoidal Qrkrg Toplam Harmonik Distorsiyonu : Do$usal yiikle <%3 Dogrusal olmayan yukte <%5 crest Faktdrti : 3:1 Qrkrq Verimi : >-oh89 AC modda, Z %85 Akiiden gahgmahdrr' 5. ARA DEVRE DC KARAKTERiSTiTINNi 5.1. Eviricinin Qahgma Arahlr : 192 VDC Hiicre Adedi : 96 olmahdrr' Dogrultucu Verimi : o/o94 den briyuk olmahdr' irtj"italglnde ek bir srcakkk algrlayrcr ile, stcakhk kompanzasyonlu garj ozelli$ opsiyonu olmahdrr AkUl.iigi" manuel ve periyodik olarak test edebilme ozellifii bulunmahdrr. 6. CEVRE KO$ULLART 6.1. Qahqma Srcakklr : 0 ile +40 "C arast olmaltdr'

4 Bafrl Nem : ohlt lle o/o90 arast'qaltqma Ytikseklifi : 1000 metreye kadar herhangi bir defer diigiimii olmadan gahgabilmeli. Daha ytiksek rakrmlarda de[er diiqtimiiyle gahqabilmelidir Akustik GUrUltti : 55 dba'danaz olmahdrr' Elektromanyetik Uyum : EN olmahdrr' 7. ALARM COSTBNGE SiSTEMLERi 7.1. Kesintisiz gtig kayna[rnda bir on panel bulunmah ve tizerinde sistemin genel prensip $emast ve $ema iizerinde de rqrklar olmahdrr.$ema tizerinde bulunan iglev rgrklan, o iglev hakkrnda kesin bilgiye sahip olmaldrr Kullanrcr bu panelden sistemin gidiq hattr hakkrnda bir bakrqta bilgi sahibi olabilmelidir. i.l.3. Sistem igin gerekli olan kontrol tuglan ile di[er kontrol edici anahtarlatda burada yer almah ve agafrdaki alarm ve durum gostergeleri bulunmaltdrr. 7.I.4. Mimik Diyagram : Diyagram iizerinde en az aqa[rdakr Led rqtklar bulunmahdrr:. By-pass on, Do$rultucu on, Evirici on, Akti Degarj, Akii $urj, Start, Arrza,Grafik LCD Gost erge :jzerinde Clhann tiim gahqma fonksiyonlart gdrtilebilmelidir En son kaydedilmig 100 olay veya hatayr saat ve tarih olarak gosterebilmelidir Grafik LCD Gosterge agalrdaki bilgileri 7.l.6.1.Girig gerilimi ve akrmt 7.l.6.2.Qkrg gerilimi ve aktmt 7.L6.3.Giriq ve grkrg frekansr Akti gerilimi ve aktmt By-pass gerilimleri 7.l.6.6.Gergek zaman ve tarihi olmahdrr. 8. GENEL OZNT-TiXLER gosterebilmelidir., 8.1. Koruma Srnrfi :IP 20, Drq kasa :Metal kasa olmahdr. 9. HABERLE$ME 9.1. Kesintisiz Giig Kaynafr RS232 portu veya istenildiginde SNMP deste[i ile bilgisayar tizerinden izlenebilmelidir KGK SNMP iletigim protokoltinti desteklemelidir. 10. YAPISAL oznit-itler l0.l.kesintisiz Giig kayna[r invertdr blo[u IGBT'li olmahdrr Kesintisiz Gtig kayna[r lojik devreler ile devre kartlarr kolay ulaqrlabilir yerlerde bulunmah v e arrza durumunda kolayhkla de[iqtirilebilmelidir Sistem modriler bir yaprda olup anzalann onanmtnda hrzhhk saflanmahdrr Kesintisiz Gtig kaynafir monoblok bir yaprda olmahdrr Sistemde DC bara gerilimi 192 VDC olmahdrr. Igerisine enaz 16*9Ah aki.i srfiabilmelidir KGK Elektronik kartlan iizerinde kullanrcr ve servis elemanlarmrn kolay anza bulmalannt sallayacak Ar172 Durum LED leri bulunmahdrr UPS Cold start (Aktiden baglayabilme) ozellikli olacaktrr Yrldrrrm ve agrl akrm korumast 1050 Joul olacaktrr.

5 10.9. Eco mode Ozellikli olacaktrr' 11. ELEKTROMAGNETiKKORUMA UPS den grkabilecek olan frekansm ve yriksek frekansh grkrqlan tamamen bastran filtre deweleri bulunmahdr. 12. AKIJ GRUBU lz.l Firmalar akti gruplarr igin 6zel akti raflannt ve aktiler arasr kullanrlacak baralan temin edeceklerdir. 13. GENEL Teklif veren firma teklif etmekte oldugu sistemin aynr veya benzeri guete KGK sistemini kurdu[una ve igletmeye aldr[rna dair referanslarrnr teklifle birlikte verecektir Teklif veren firma yetkili sattct oldufiunu belgelemek zorundadr Teklif veren firma Tiirkiye genelinde bulunan servis merkezlerinin listesini vermelidir Tekliflerde teklif edilen sistem ve donantmtn en az l0 yrl mriddetle tiim pargalarrnrn tedarik edilebilece[i agrkga taahhtit edilecektir Kesintisiz giig kayna[r ve aktiler gahgrr vaziyette teslim edildifi tarihten itibaren 2 yrl siireyle firma garantisi altrnda olacakttr Verilen tiriintin distribiitorti ISO 9001 belgesine sahip olacakttr Teklif edilen crhaztn CE uyumluluk belgesi olmahdr.bu belge teklif ile birlikte sunulmaltdtr KGK, montajr ve KGK'nrn clhazlaru baelanmasr firma tarafindan yaprlacaktrr.

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

30 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

30 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 30 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖZET: Bu şartname 3 Faz giriş 3 Faz çıkış 30 KVA lık Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) nın teknik özelliklerini açıklamaktadır. KGK, elektrik kaynağının kesilmesi

Detaylı

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4;72.00.201.'. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin

Detaylı

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve

Detaylı

400 KVA 3 FAZ GİRİŞ VE 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

400 KVA 3 FAZ GİRİŞ VE 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 01-TEM-.2013 16:11 Kimd. Kime:+90 312 4181361 S. 3'8 400 KVA 3 FAZ GİRİŞ VE 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu teknik şartname 400 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (bundan sonra

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

ihtiyac LiSTf,Si Sayr : 8.10.4.ISM.4.1200.20t L? cr Konu: Teklife Davel ' u I Fiyat

ihtiyac LiSTf,Si Sayr : 8.10.4.ISM.4.1200.20t L? cr Konu: Teklife Davel ' u I Fiyat T,C. 5A6LIK BAKANLIdI Brtman Biilge Devlet Hastanesi Batman Btilge Devlet Hastanesi Sayr : 8.10.4.ISM.4.1200.20t L? cr Konu: Teklife Davel ' u I 16.01.2012 Sayrn I Kurumumuzun ihtiyacr olan Kardiyoloji

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

6,Mon. Sayr r $.11. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU. ...Tl'dir.

6,Mon. Sayr r $.11. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU. ...Tl'dir. T.C. ADANAVALiLiGi Halk Sall{r Mfldiirliilii Sayr r $.11 Konu : Teklif ADANA 6,Mon TEKLiFFORMU Mtidtirlugiimiiziin ihtiyact olan aqa$rda cinsi" miktan ve 0zellikleri belirtilen ( 2 ) kalem Yazrtm Programr

Detaylı

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i A$ro+rzors Miidiirltigtim-iiziin ihtiyacrna binaen ahnmasr planl U-Kollu Tek Dedektcirlii Dijital Cihazr ve

Detaylı

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI TAPU VE KADASTRO X. BOLGE MUDURLUGU DoGRUDAN TEMiN UsULU sattnalma LANI (DUYURUSU) Bolge MUdUrlU$Umijze bagh Tagova Tapu MtldUrlUgU ile Amasya Kadastro MUdUrlUgUne bagh Tagova Birimine, ekli 21 sayfadan

Detaylı

Fax :4882213066 16 TRANSPORT SWAP KURU. SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti. l eklil-tiirii. (cestrll) I5 OKSiDAZ AYIRACI 50 ADET

Fax :4882213066 16 TRANSPORT SWAP KURU. SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti. l eklil-tiirii. (cestrll) I5 OKSiDAZ AYIRACI 50 ADET C T.C. SAELIK BAKANLIEI Batman Bdlge Devlet Hastanesi Batman B6lge Devlet Hastanesi lhale Kodu : 01364 SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti t5.12.2011 )ayrn :,... - Hastanemizin ibtiyaqlanndan a5afrda

Detaylı

OF TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERNEĞİ-OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI İÇİN CİHAZ SATIN ALMA İLANI

OF TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERNEĞİ-OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI İÇİN CİHAZ SATIN ALMA İLANI OF TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERNEĞİ-OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI İÇİN CİHAZ SATIN ALMA İLANI Of Teknik Eğitim Fakültesi Derneği, KTÜ Of Teknoloji Fakültesine bağlı bölümlerde(enerji Sistemleri

Detaylı

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jll"l j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jlll j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu T.C. ADANA VALILICi i! ^ -!!. ll )agllk tvluou ugu Sayr:77090304.Satrnalma / I 5 I Konu: Teklif Formu 20 I 05 /20ts TEKLIF FORMU Miidiirltigiimiize bagh Saglk Bilgi Sistemleri $ube Miidiirliifii'niin ihtiyacr

Detaylı

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu.

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu. GENEL AMACLI SEDYE TEKNiK $ARTNAMESi 1. KONU : Genel Amagh Sedye teknik gartnamesidil. 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

UNIQUE Serisi Yüksek Frekans OnLine UPS

UNIQUE Serisi Yüksek Frekans OnLine UPS UNIQUE Serisi Yüksek Frekans OnLine UPS - kva ( faz giriş / faz çıkış) Medikal Telekom LAN e-ticaret Endüstriyel Server Yazar kasa Trafik Güvenlik Ürün Bilgisi Model : --kva Nominal gerilim : 0/0/0/40

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

Konusunda yetkin çalışanlarımız ile proseslerimizi tüm aşamalarda kontrol altında tutuyor uygunsuzluk olasılıklarını en aza indiriyoruz.

Konusunda yetkin çalışanlarımız ile proseslerimizi tüm aşamalarda kontrol altında tutuyor uygunsuzluk olasılıklarını en aza indiriyoruz. AMACIMIZ Teknolojiyi yakından takip ediyor; insan hayatını kolaylaştıracak mevcut çözümleri uygulamanın yanısıra, yeni çözümler geliştirip projelendirerek uluslar arası standartlarda hayata geçirmeyi amaçlıyoruz

Detaylı

Şehit İbrahim Yusuf Sokak NO:7/D Köşklüçiftlik Lefkoşa (Mersin 10 TÜRKİYE) Tel : 0 (392) 229 03 59 Mbl : 0 (542) 886 34 35 info@smartsafeltd.

Şehit İbrahim Yusuf Sokak NO:7/D Köşklüçiftlik Lefkoşa (Mersin 10 TÜRKİYE) Tel : 0 (392) 229 03 59 Mbl : 0 (542) 886 34 35 info@smartsafeltd. Şehit İbrahim Yusuf Sokak NO:7/D Köşklüçiftlik Lefkoşa (Mersin 10 TÜRKİYE) Tel : 0 (392) 229 03 59 Mbl : 0 (542) 886 34 35 info@smartsafeltd.com Fax :0 (392) 229 03 64 info@smartsafeltd.com I GELECEĞİNİZİ

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

, q6q. Toplamfiyatyalnrz... NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deeerlendirilecektir. ...Tl'dir. GENELTOPLAM

, q6q. Toplamfiyatyalnrz... NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deeerlendirilecektir. ...Tl'dir. GENELTOPLAM Sayr Konu, q6q : Teklif T.C. ADANA VALILIGI Halk Salhg Mudurlugri TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agatrda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 4 ) kalem Sabit Telefon Hizmet Ahmr isi; 4734

Detaylı

:78561713 :Birim fiyat Tespiti

:78561713 :Birim fiyat Tespiti Halk Sa$ VALiLici Mi.idiirlii$i Sayr Konu :78561713 :Birim fiyat Tespiti Miidiirlti[iimiize ba[h Halk. Sa[hlt Laboratuar malzemeleri igin, yaklarirk mali Yaklagrk maliyete esas olm:tk izere, KDV harig

Detaylı