SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU ERZURUM SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU ERZURUM SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI"

Transkript

1 SIRA NO 1 HĠZMET ADI Aylık Ödeme Döneminin Üç Aydan Bir Aya DönüĢtürülmesi ĠĢlemi 2 Aylık Kesme Bankadan Ġade Edilen Aylıkların Ödenmesi / 6 Ay Hareket Görmeyen Hesap YaĢlılık Aylığı Malullük Aylığı ĠĢ Kazası Ve Meslek Hastalığı Geliri SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU ERZURUM SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER 1- (Vefat, Evlenme, Göreve Girme, Mezuniyet, Yaş Haddi, Muhtaçlık İptali, Aylıkların Tahsil Edilmemesi Vb.) 2- Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (Erkek Yetimler İçin) 3- Göreve Girme Yazısı 4- Muhtaçlık İptal Belgesi (Anne - Baba İçin) 1-2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Banka Hesap Ekstresi Ve Dekont Sigortalılık Durumu 4/A lılar Ġçin; 2- Gelir Vergisinden Muafiyet Belgesi (Vergi İndiriminden Yararlanan Sigortalılar İçin) 3- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (İşten Ayrıldıktan Sonra İlk İçinde Talepte Bulunanlar İçin) SĠGORTALILIK DURUMU 4/B liler Ġçin; 2- Sigortalılık Belgesi (Vergi, Dernek Ve Oda Kaydı Olan Sigortalılar İçin İ.B. Formu) Sigortalılık Durumu 4/A lılar Ġçin; 2- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (İşten Ayrıldıktan Sonra İlk İçinde Talepte Bulunanlar İçin) SĠGORTALILIK DURUMU 4/B liler Ġçin; 2- Sigortalılık Belgesi (Vergi, Dernek Ve Oda Kaydı Olan Sigortalılar İçin İ.B. Formu) Sigortalılık Durumu 4/A lılar Ġçin; 2- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (İşten Ayrıldıktan Sonra İlk İçinde Talepte Bulunanlar HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 3 ĠĢ Günü 5 ĠĢ Günü 5 ĠĢ Günü 22 Gün 23 Gün

2 Ölüm Aylığı Ölüm Geliri ÇalıĢma Nedeniyle Kesilen Aylığın Yeniden BaĢlatılması 5335 S.K. Göre Kamu KuruluĢlarında ÇalıĢması Nedeniyle Aylığı Kesilenlerden ĠĢten Ayrılan Ve Yeniden Aylığı Bağlanacaklarla Ġlgili ĠĢlemler Bankada 6 Ay Hareket Görmeyen Aylıkların Ġadesi Kontrol Muayenesi Ġle Ġlgili ĠĢlemler İçin) SĠGORTALILIK DURUMU 4/B liler Ġçin; 2- Sigortalılık Belgesi (Vergi, Dernek Ve Oda Kaydı Olan Sigortalılar İçin İ.B. Formu) 2-18 Yaşını Doldurmayanlar Hariç, Ortaöğrenim Görmesi Halinde 20 Yaşını, Yükseköğrenim Görmesi Halinde 25 Yaşını Doldurmayan Erkek Çocukların İlgili Öğretim Kurumundan Alacakları Öğrenci Belgesi, 3- İl Veya İlçe İdare Kurullarından Alınacak Muhtaçlık Belgesi (Anne-Babalar İçin) 4- Vasi İlamı (Hak Sahiplerine Vasi Tayin Edilmesi Durumunda) İstenir. 5-4 (B) Sigortalıları İçin Aktif Ölüm Aylık Bağlama İşlemlerinde Sigortalılık Belgesi (Vergi, Dernek Ve Oda Kaydı Olan Sigortalılar İçin İ.B. Formu) 2-18 Yaşını Doldurmayanlar Hariç, Ortaöğrenim Görmesi Halinde 20 Yaşını, Yükseköğrenim Görmesi Halinde 25 Yaşını Doldurmayan Erkek Çocukların İlgili Öğretim Kurumundan Alacakları Öğrenci Belgesi, 3- İl Veya İlçe İdare Kurullarından Alınacak Muhtaçlık Belgesi (Anne-Babalar İçin) 4- Vasi İlamı (Hak Sahiplerine Vasi Tayin Edilmesi Durumunda) İstenir. 5- Sigortalının Ölüm Nedenini Bildiren Ölü Muayene Zabıt Varakası, Otopsi Raporu, Doktor Raporu, 2- İşten Ayrılış Bildirgesi (4/A) 3- Sigortalılık Belgesi (Vergi, Dernek Ve Oda Kaydı Olan Sigortalılar İçin İ.B. Formu) (4/B) SĠGORTALILIK DURUMU 4/A ve 4/B liler Ġçin; 1- Talep si 2- İşten Ayrılış Bildirgesi (4/A) 3- Sigortalılık Belgesi (Vergi, Dernek Ve Oda Kaydı Olan Sigortalılar İçin İ.B. Formu) (4/B) SĠGORTALILIK DURUMU 4/A ve 4/B liler Ġçin; Talep si SĠGORTALILIK DURUMU 4/A ve 4/B liler Ġçin; Hastaneye Sevk Talebi 5 Gün 1 Gün

3 Belediye BaĢkanlarına Makam, Görev Veya Temsil Tazminatı Ödenmesi Bağlanan Aylıkların Kontrolü Ve Düzeltilmesi Talepleri Aylıklardan Fuzulen Kesilen Miktarların Ġlgililere Ödenmesi Öğrencilik Halinin Son Bulması Ġle Aylık/Gelirinin Diğer Hak Sahiplerine Ödenmesi Evlenmesi Veya Sigortalı ÇalıĢması Nedeniyle Aylıkları Durdurulan Kız Çocuklarının ĠĢten Ayrılması, Dul Kalması Veya BoĢanması Üzerine Aylıklarının Yeniden Ödenmesi EĢin BoĢanması Veya Dul Kalması Neticesinde Tekrar Aylık 2022 S.K Göre Aylık Alan Hak Sahiplerine Aylık Fark Ödenmesi Toptan Ödeme Ve Ġhya Cenaze Ödeneği Verilmesi 1- Makam Temsil Ve Görev Tazminatı Talebi 2- Valilik Veya Kaymakamlıktan Alınan Görev Yeri Ve Süresini Gösterir Belge 3- Temsil Ve Görev Tazminat Taahhütnamesi Talep si SĠGORTALILIK DURUMU 4/A ve 4/B liler Ġçin; Talep si SĠGORTALILIK DURUMU 4/B liler Ġçin; 1- Talep si 2- Okuldan Mezuniyet Veya Ayrılış Belgesi SĠGORTALILIK DURUMU 4/B liler Ġçin; Tahsis Talep Ve Beyan Taahhüt Belgesi Sigortalılık Durumu 4/B liler Ġçin; Tahsis Talep Ve Beyan Taahhüt Belgesi Sigortalılık Durumu 4/B liler Ġçin; 1- Talep si 2- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Veya Vergi Dairelerinin Sevk İşlemleri Sonucu Hastanelerden Alınan Sağlık Kurulu Raporu SĠGORTALILIK DURUMU 4/A ve 4/B liler Ġçin; 2- İşten Ayrılış Bildirgesi (4/A) 3- Sigortalılık Belgesi (Vergi, Dernek Ve Oda Kaydı Olan Sigortalılar İçin İ.B. Formu) (4/B) Tahsis Talep Ve Beyan Taahhüt Belgesi 20 Gün 8 Gün 20 Gün 18 Gün

4 Evlenme Ödeneği Verilmesi Emzirme Ödeneği Verilmesi Sağlık Aktivasyon Geçici ĠĢ Göremezlik Ödeneği Verilmesi Verese (Ölen Sigortalı Ve Hak Sahiplerinin Hak Edipte Alamadığı Aylık/Gelirlerin Ödenmesi) Kanuni Varislere Ödeme Yapılması 28 Taksitlendirme ĠĢlemi ĠĢ Kazası Meslek Hastalığının Tespiti YurtdıĢı Borçlanmasına Göre Malullük Aylığı YurtdıĢı Borçlanmasına Göre Malullük Aylığı Ġkinci Karar Sigortalılık Durumu 4/B liler Ġçin; Tahsis Talep Ve Beyan Taahhüt Belgesi (İşlemin Sonuçlandırılması İçin Kontrol Memurları Tarafından Boşanmanın Muvazaalı Olup Olmadığına Dair Rapor Düzenlenmesi Gerekmektedir.) 1- Talep si 2- Doğum Raporu Veya KPS den Alınan Bilgiler Beyan Taahhüt Belgesi 1- Çalışmazlık Belgesi ( İşveren Tarafından Elektronik Ortamda ) 2- İstirahat Raporu 3- Doğum Raporu 1- Talep si 2- Veraset İlamı 3- Veraset Ve İntikal Vergisi Borcu Bulunmadığına Dair Vergi Dairesinden Alınan Belge. 1- Varislerin Ayrı Ayrı Talep leri 2- Mahkemeden Alınacak Veraset İlamı / Noterden Alınacak Mirascılık Belgesi 3- Bağlı Bulundukları Vergi Dairelerinden Alacakları Vergi Muafiyeti Yazısı 1- Tescil Ve Taksitlendirme Talep Formu 2- İlk Taksitin Ödendiğine Dair Makbuz Veya Dekont 3- Mali Durum Bildirim Belgesi 1- İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu (SSİY Ek 7) 2- Sağlık Hizmet Sunucuları Tarafından Tanzim Olunan Rapor 3- Kolluk Kuvvetlerince Düzenlenen Kaza Tespit Tutanağı, Sağlık Kurulu Raporu, Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan Ve Taahhüt Belgesi, 3- Yurtdışında İkamet Eden Sigortalılardan Güncel Tarihli Hizmet Belgesi, 4- Borç Ödeme Makbuzu, 1-, 2- Sağlık Kurulu Raporu, Sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi, Sayılı Kanuna Göre Düzenlenecek Olan Yoklama Belgesi, 5- Yurtdışında İkamet Eden Sigortalılardan Güncel Tarihli Hizmet Belgesi, 1 Saat 5 ĠĢ Günü 1 Gün 6 Ay 32 YurtdıĢı,

5 Borçlanmasına Göre YaĢlılık Aylığı YurtdıĢı Borçlanmasına Göre YaĢlılık Aylığı Ġkinci Karar YurtdıĢı Borçlanmasına Göre Ölüm Aylığı YurtdıĢında Geçen ÇalıĢma Sürelerinin Borçlandırılması YurtdıĢında Ev Hanımlığında Geçen Süreleri Borçlandırılması Zorunlu Göçe Tabi Tutulduktan Sonra Türk VatandaĢlığına Alınanların Borçlanma Borçlanma ĠĢleminden Vazgeçme Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan Ve Taahhüt Belgesi, 3- Yurtdışında İkamet Eden Sigortalılardan Güncel Tarihli Hizmet Belgesi, 4- Borç Ödeme Makbuzu, 1-, Sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi, Sayılı Kanuna Göre Düzenlenecek Olan Yoklama Belgesi, 4- Yurtdışında İkamet Eden Sigortalılardan Güncel Tarihli Hizmet Belgesi, Tahsis Talep Ve Beyan Taahhüt Belgesi 1-, 2- Çalıştığı Ülkeye Göre Sigorta Merciinden veya Konsolosluk veya Ataşelikten Alınacak Belge 3- Hizmet Belgesi 1-, 2- Pasaportun İlgili Bölümlerin Fotokopisi, 3- Emniyet Müdürlüğünden Alınacak Belge veya Yaşadığı Ülkeden Alınacak İkametgâh Belgelerinden Birisi 4- Hizmet Belgesi 1-, Çalışma Karnesi ve Türkçe Tercümesi veya Konsolosluk Veya Ataşelikten Alınacak Belge 3- Hizmet Belgesi 39 Hizmet Ġhyası İhya Talep si 5 Gün 40 Hizmet BirleĢtirme 1- Talep si 2- Sigorta Sicil Numarası Ve Sigortalı Hizmetin Geçtiği İl 41 Tescil Düzeltme Sigortalı si 3 Gün 42 Hizmet Düzeltme Sigortalı si 43 Askerlik Borçlanması 1- Borçlanma Belgesi, 2- Askerlik Belgesi 44 Doğum Borçlanması Borçlanma Belgesi 45 Doktora Veya Tıpta 1- Borçlanma Belgesi,

6 Uzmanlık Süresi Borçlanması Avukatların Staj Borçlandırılması Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranının Tespiti 5510 Sayılı Kanun Uyarınca, 4/1-A Kapsamında Sigortalı Olanların ÇalıĢtıkları ĠĢyerlerinin Tescil Edilmesi 49 E-Bildirge BaĢvuru 2- Öğrenim Süresi Belgesi 1- Borçlanma Belgesi, 2- Staj Belgesi ĠĢverenler, ĠĢyeri Bildirgesi Ġle Birlikte Verilmesi Gereken, 1- Yerleşim Belgesi İle İmza Sirkülerini, 2- Varsa İşveren Vekiline Ait Noterden Onaylı Vekâletname Ve İmza Sirkülerini, 3- Diğer Kanunlar Uyarınca Tutmak Zorunda Oldukları Defterin Türünü Gösteren Resmî Nitelikteki Belgelerini, 4- Tüzel Kişilerde Tescile İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi İle Tüzel Kişiliği Temsile Ve İlzama Yetkili Kimselerin İmza Sirkülerini, 5- Adi Ortaklıklarda Noter Onaylı Ortaklık Sözleşmesini, 6- Kapıcılık İşyerinde, Kat Maliklerinin Ad-Soyadlarını, Adreslerini Ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralarını Gösterir Listesini, 7- İhale Konusu İşlerde, İşin Sözleşmesinin Veya İşin Üstlenildiğini Gösterir İdarenin Yazısının Aslı Ya Da İdarece Onaylı Fotokopilerini, 8- İnşaat İşyerlerinde, Yapı Ruhsatının Onaylı Fotokopisi, Varsa Arsa Sahibi İle Müteahhit Arasındaki Noter Onaylı İnşaat Yapım Sözleşmesini, İşyerinin Tescil Tarihinden İtibaren En Geç Bir Ay İçinde İşyerini Çevresine Alan Kurumun İlgili Ünitesine Vereceklerdir. İşverenden İş Alan Alt İşverenler, Kanundan Doğan Yükümlülükleri Başlamadan Önce, İşyeri Bildirgesi Hariç Yukarıda Sayılan Belgeleri Ve Asıl İşverenle Yapmış Olduğu Sözleşmenin Bir Örneğini, Kuruma Elden Veya Posta Yoluyla Ya Da Elektronik Ortamda Gönderirler 1- Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu Ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu 2- E-Sigorta Sözleşmesi, A- İşverenin Gerçek Kişi Olması Durumunda Başvurular, Gerçek Kişi Olan İşverenlerce Yapılabileceği Gibi, Gerçek Kişi İşverenlerin Yetki Verilmesini Talep Ettikleri Kullanıcılar Tarafından Da Yapılabilecektir. Ancak Bu Durumda, Yetki Verilmesi Talep Edilen Kullanıcı İçin Düzenlenmiş Vekâletnamenin Aslının Veya Noter Onaylı Suretinin De E-Sigorta Sözleşmesi İle Birlikte Başvuru Formunun Ekinde İbraz Edilmesi Gerekmektedir. B- İşverenin Tüzel Kişi Olması Durumunda Başvuru Formunda Hem Tüzel Kişiyi Temsil Ve İmza Yetkili Bulunan Kişinin İşveren Olarak İmzası, Hem De Bu Kişi Tarafından Yetkili Kılınan Kişinin İmzası Bulunacak Olup, Başvuru Formuna İmza Sirkülerinin Veya Vekâletnamenin Aslı Ya Da Onaylı Sureti Eklenecektir. 90 Gün 3 Gün 2 Gün

7 50 Borcu Yoktur Yazıları Sayılı Kanunun 10 Uncu Maddesi Uyarınca İhale Üzerinde Kalan İsteklilerin Kurumumuzdan İhale Tarihi İtibariyle Türkiye Genelinde Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Yazı Talep Etmeleri Durumda Örneği 01/10/2007 Tarih Sayılı Genelge Ekinde Yer Alan 4734 Sayılı Kanunun 10 Uncu Maddesine Göre Borcu Yoktur Yazısı Verilmesine İlişkin Talep Formu (Ek-6) İle Başvurmaları Gerekmektedir. 2- Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Almak Amacıyla Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olup Olmadığının Bildirilmesine İlişkin Müracaatlar, Örneği 21/8/2009 Tarih Sayılı Genelge Ekinde Yer Alan Başvuru Formu (EK-1) İle Yapılacaktır. 1- E-Borcu Yoktur Başvuru Formu 2- E-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi Tüzel KiĢilerde Ve Adi Ortaklık BaĢvurularında: 3- Vergi Levhasının Ve Ticaret Sicil Gazetesinin Fotokopisi 4- İmza Sirkülerinin Noter Onaylı Sureti Veya Fotokopisi Ortak Olunan İşyerlerine Ortaklık Tarihinin Ticaret Sicil Gazetesi Veya Diğer Belgelerle E-Borcu Yoktur Belgelenmesi BaĢvuruları Gerçek KiĢi BaĢvurusunda: 2 Gün 6- Nüfus Cüzdanının Ve Ticaret Sicil Gazetesinin Fotokopisi 7- İmza Sirkülerinin Noter Onaylı Sureti Veya Fotokopisi 8- Ortak Olunan İşyerlerine Ortaklık Tarihinin Ticaret Sicil Gazetesi Veya Diğer Belgelerle Belgelenmesi 9- Üst Düzey Yöneticilerin Göreve Başlama, Görev Bitiş Tarihlerinin Belgelenmesi 52 Kaydı Yok Yazısı T.C. Kimlik Numarasını Gösterir Belge 5 Dakika 53 ĠliĢiksizlik Belgesinin Düzenlenmesi 3 Gün 54 KDV Mahsubu 1 Gün 55 Asgari ĠĢçilik Uygulaması 4 Gün 56 Ġcra Kaldırma 1-2- İcranın Kaldırıldığına Dair İcra Müdürlüklerinden Alınmış Fek Talimatı 3 ĠĢ Günü 5510 Sayılı Kanunun 4/1- A Kapsamında 57 Sigortalı ÇalıĢtıran ĠĢverenlere Kesilen 30 Gün Ġdari Para Cezalarına Ġtiraz 58 Günlük Kazanç Beyanının Alınması Prime Esas Günlük Kazanç Beyan Talep Formu 1 Gün

8 ĠĢlemi 5434 Sayılı Kanunun Uygulamalarıyla Ġlgili Olarak ĠĢtirakçileri Bilgilendirmek 5434 Sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alanların MaaĢ Bordro Talebi Emanete AlınmıĢ Ölüm Yardımının Ödenmesi 5510 Sayılı Kanunun 8.Maddesine Ġstinaden Yapılan 4/B Tescilleri 5510 Sayılı Kanunun 60.Maddesi Gereğince Yapılan Genel Sağlık Sigortası Tescilleri Sosyal Güvenlik Destek Primi ġahıs MEDULA Sistemi Ġle Ġlgili VatandaĢlarımızın BaĢvuruları (Hastanenin Provizyon Alamaması, Katılım Payı Vb.) SözleĢme Ve Protokol Yapılan Sağlık Hizmeti Sunucularına Bilgi Ve GörüĢ Verme Eczacıların Talep Ve ġikâyetlerinin Şahsi Müracaatlarda Nüfus Cüzdanı veya Tanıtım Kartı İbrazı (Şahsen Müracaatlarda) Ziraat Odası/İlçe Tarım Müdürlüklerinden Gelen İşe Giriş Bildirgeleri Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Tarafından Elektronik Ortamda Aktarılan Kayıtlar 1-, 2- VEDOP Kaydı Bulunmayan Vergi Daireleri Veya Bağlı Olduğu Oda Başkanlığından Alınan Ticari Faaliyet Terk Veya Başlangıç Belgesi Talep si 1 Saat 5 Dakika 7 ĠĢ Günü 5 Gün 5 Gün 7 ĠĢ Günü 1 Saat 5 Gün 10 ĠĢ Günü

9 68 Değerlendirilmesi Ġlaçların Temini Hakkında VatandaĢlardan Gelen ġikâyet Ve Taleplerin Değerlendirilmesi 1- Kimlik Ve İletişim Bilgilerini İçerir, 2- Şikâyet Veya Talebi Destekleyici Türde Bilgi Ve Belge Örnekleri (Reçete, Sağlık Raporu, Fatura, Kasa Fişi, Resmi Yazı) 69 Doz Düzeltme 15 Dakika Emekli MaaĢlarından Kesilen Ġlaç Ve Muayene Katılım Paylarıyla Ġlgili Bilgi Verilmesi Tıbbi Malzeme, Ġade Kapsamındaki Malzeme Ve ĠĢitme Cihazları Ödeme Ġlaç, Tahlil, Tetkik Ve Tedavi Ödeme Sağlık Yol Ve Gündelik Gideri Ödeme YurtdıĢı Yol, Gündelik Ve Tedavi Giderleri Ödeme YurtdıĢı Faturası Ġnceleme Ve Ödeme 1-2- Fatura 3- Reçete 4- Rapor 5- Malzemeye Ait Barkot Ve UBB Çıktısı 6- Prova Gerektiren Tıbbi Malzemeler İçin İlgili Doktor Tarafından Uygunluk Onayı 1-2- Fatura 3- Reçete (İlaç Barkotları veya Kupürleri Olacak) 4- Rapor 1-2- Sevk Formu 3- Ulaşım Aracına İlişkin Fatura/Bilet 3- Fatura 4- Reçete 5- Rapor 1-2- Sevk Formu 3- Ulaşım Aracına İlişkin Fatura/Bilet 3- Fatura (Mahalli Konsolosluktan Tercüme Edilmiş Ve Onaylı Olacak) 4- Reçete (Mahalli Konsolosluktan Tercüme Edilmiş Ve Onaylı Olacak) 5- Rapor (Mahalli Konsolosluktan Tercüme Edilmiş Ve Onaylı Olacak) 1-2- Fatura 1 Gün 15 Dakika 45 Gün 10 ĠĢ Günü 10 ĠĢ Günü 10 ĠĢ Günü 30 Gün

10 Reçete 4- Rapor 5- Yurtdışı Sağlık Belgesi 6- Müstahaklık Onayı YurtdıĢı Sağlık Yardımları 1- İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Hükümlerine Göre Öngörülmüş Formüller SözleĢmeli Ülkelerde 1- Talep si Ve Taahhütname, Sağlık Yardımı Sağlanması 2- İşveren Görevlendirme/ Ücretli İzin Yazısı, Adres, Banka/PTT DeğiĢiklikleri 5 Gün Rehberlik Hizmetleri Müdürlüğümüze Müracaat Eden Sigortalı, Emekli Ve Bunların Hak Sahipleri İle İşverenlere Ait (Bizzat BaĢvuru) Sözlü Talepleri Almak Ve Bilgilendirmek. 2 Dakika Rehberlik Hizmetleri (Telefonla BaĢvuru) Dakika Bilgi Edinme GörüĢ 1- (Yazılı Başvuru İçin) Ġsteme 2- E-Posta (Elektronik Ortamda Başvuru İçin) 3 ĠĢ Günü Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı (Bilgi Edinme) T.C. BaĢbakanlık Bilgi Edinme (BĠMER) Bilgi Edinme Talep Formu, (Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik: Madde 9) Bilgi Edinme Talep Formu, (Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik: Madde 9) 3 Gün 3 Gün Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri: SGK Erzurum İl Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri: Erzurum Valiliği İsim : Hulusu BUMİN İsim : Özgür ASLAN Unvan : Sosyal Güvenlik İl Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı Adres : Lalapaşa Mah. Menderes Cad. No: 37 Adres : Yönetim Cad. Hükümet Konağı Yakutiye / ERZURUM Yakutiye / ERZURUM Telefon : Telefon : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

11

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAYBURT SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAYBURT SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAYBURT SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Maluliyet Tespiti Kararlarına ĠliĢkin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAKARYA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAKARYA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAKARYA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HĠZMETĠN ADI 2022 S.K Göre Aylık Alan Hak Sahiplerine Aylık Fark Ödenmesi BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1-

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU TOKAT SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU TOKAT SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU TOKAT SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMETĠN ADI SĠGORTALILIK DURUMU 4/a lılar için; BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 YaĢlılık

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU AMASYA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU AMASYA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU AMASYA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMET ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 YaĢlılık Aylığı Bağlanması SĠGORTALILIK

Detaylı

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika 2 3 4 5 6 Adres

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KAHRAMANMARAġ SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KAHRAMANMARAġ SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KAHRAMANMARAġ SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMET ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 YaĢlılık Aylığı Bağlanması SĠGORTALILIK

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU TRABZON SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU TRABZON SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU TRABZON SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMET ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLAN MA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Maluliyet Tespiti Kararlarına ĠliĢkin

Detaylı

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Adres Değişikliği İşlemleri 1- Dilekçe 1

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KIRġEHĠR SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KIRġEHĠR SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KIRġEHĠR SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Rehberlik Hizmetleri Bizzat

Detaylı

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 ĠĢyeri Tescili 2 Teminat iadesi ĠliĢiksiz belgesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. ĠĢyeri

Detaylı

VARTO KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VARTO KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VARTO KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1- Ödeme Emri Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- Banka Listesi 3- Kesintiler

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatı ile taşra teşkilatında çalışan personeli kapsar.

YÖNETMELİK. (2) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatı ile taşra teşkilatında çalışan personeli kapsar. 1 Ekim 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27716 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

11/09/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2012/100

11/09/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2012/100 11/09/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2012/100 KONU: SGK işveren işlemleri ile ilgilgi olarak daha önce ayrı ayrı tebliğ konusu yapılmış olan hususlar İşveren Uygulama

Detaylı

01 Eylül 2012 Sayı : 28398

01 Eylül 2012 Sayı : 28398 01 Eylül 2012 Sayı : 28398 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1- Amaç Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 2 Adli Teminat İşlemleri ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1- Konusuna Göre; BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER a) İlgili İdarenin Yazısı

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Nüfus cüzdanının aslının gerekli

Detaylı

1-Tahsilinde; Mahkeme kararı 2-İadesinde; a)mahkeme kararı

1-Tahsilinde; Mahkeme kararı 2-İadesinde; a)mahkeme kararı AKYURT MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 1- Konusuna göre; a) İlgili idarenin yazısı

Detaylı

A. Sağlık Karnesine ve Ġstenilen Belgelere ĠliĢkin Yasal Dayanak

A. Sağlık Karnesine ve Ġstenilen Belgelere ĠliĢkin Yasal Dayanak EMEKLĠ SANDIĞI VE BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜKLERĠ ĠLE SOSYAL SĠGORTALAR KURUMU BAġKANLIĞINCA SAĞLIK KARNESĠ VERĠLMESĠNDE BÜROKRASĠ VE KIRTASĠYECĠLĠĞĠN AZALTILMASI GĠRĠġ 58 inci Hükümet tarafından uygulamaya

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1 Eylül 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28398 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1- Amaç Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HONAZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 2 Adli Teminat İşlemleri 3 Teminat Alınması BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Konusuna Göre; a) İlgili

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.27/GSS- 34 17/1/2012 Konu : YeĢil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil iģlemleri GENELGE 2012/2

Detaylı

OKYANUS Danışmanlık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

OKYANUS Danışmanlık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 16.01.2004 25348 Sosyal Sigortalar Kanunu :

Detaylı

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Dilekçe, 2- Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi ( T.C.Kimlik Numaralı),

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R 1.BÖLÜM İŞYERİ VE İŞVEREN İŞLEMLERİ I. İŞYERİ SAYILAN YERLER II. SGK AÇISINDAN İŞYERİ İŞLEMLERİ A. İŞYERİNİN SGK YA BİLDİRİLMESİ 1. Genel Olarak İşyerinin Bildirilmesi 2. Yeni Kurulan

Detaylı

BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER. Kişinin pasaportu ve ikamet tezkeresi

BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER. Kişinin pasaportu ve ikamet tezkeresi TAV ANLI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (Ek 2) SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Mükelleflerin nakit iade talep dilekçelerine

Detaylı

10 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29026 TEBLİĞ

10 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29026 TEBLİĞ 10 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29026 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ BANKALAR VE KAMU İDARELERİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN SİGORTALILIK KONTROLÜ İLE KURUM VE KURULUŞLARDAN ALINACAK BİLGİ VE

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜMÜŞHANE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜMÜŞHANE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Vatandaşların,şikayet, bilgi ve belge talepleri (Bilgi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 538 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayım Tarihi: 27.06.2007 Sayı: 26565 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1)

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR Bilindiği üzere, 16.06.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve daha sonra çıkan bazı Kanunlarla değişikliklere

Detaylı