SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAKARYA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAKARYA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAKARYA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HĠZMETĠN ADI 2022 S.K Göre Aylık Alan Hak Sahiplerine Aylık Fark Ödenmesi BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1- Talep si 2- Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı veya Vergi Dairelerinin sevk iģlemleri sonucu hastanelerden alınan sağlık kurulu raporu HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 20 GÜN 2 4/C Askerlik Borçlanması 2- Terhis belgesi veya Yedek subay terhis 3- Hizmet Belgesi 3 4/C ĠPC 4/C Yedek Subay 4 Hizmetlerinin 1- BirleĢtirilmesi 2- Yedek Subay Terhis Belgesi 7 GÜN S.K. Göre Kamu KuruluĢlarında ÇalıĢması Nedeniyle Aylığı Kesilenlerden ĠĢten 1- Talep dilekçesi Sayılı Kanun Uyarınca, 4/1-A Kapsamında Sigortalı Olanların ÇalıĢtıkları ĠĢyerlerinin Tescil Edilmesi ĠĢverenler, iģyeri bildirgesi ile birlikte verilmesi gereken, 1- YerleĢim belgesi ile imza sirkülerini, 2- Varsa iģveren vekiline ait noterden onaylı vekaletname ve imza sirkülerini, 3- Diğer kanunlar uyarınca tutmak zorunda oldukları defterin türünü gösteren resmî nitelikteki belgelerini, 4- Tüzel kiģilerde tescile iliģkin Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kiģiliği temsile ve ilzama yetkili kimselerin imza sirkülerini, 5- Adi ortaklıklarda noter onaylı ortaklık sözleģmesini, 6- Kapıcılık iģyerinde, kat maliklerinin ad-soyadlarını, adreslerini ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını gösterir listesini, 7- Ġhale konusu iģlerde, iģin sözleģmesinin veya iģin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısının aslı ya da idarece onaylı fotokopilerini, 8- ĠnĢaat iģyerlerinde, yapı ruhsatının onaylı fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki noter onaylı inģaat yapım sözleģmesini, iģyerinin tescil tarihinden itibaren en geç bir ay

2 Sayılı Kanunun 4/1- A Kapsamında Sigortalı ÇalıĢtıran ĠĢverenlere Kesilen Ġdari Para Cezalarına Ġtiraz Adres, Banka/PTT DeğiĢiklikleri Aile Yardımları (TaĢra ALO 170 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik ĠletiĢim Merkezi içinde iģyerini çevresine alan Kurumun ilgili ünitesine vereceklerdir. ĠĢverenden iģ alan alt iģverenler, Kanundan doğan yükümlülükleri baģlamadan önce, iģyeri bildirgesi hariç yukarıda sayılan belgeleri ve asıl iģverenle yapmıģ olduğu sözleģmenin bir örneğini, Kuruma elden veya posta yoluyla ya da elektronik ortamda gönderirler 1- Öğrenim Belgesi, 2- Beyan/Taahhütname, Sistemden gönderilen 11 Asgari ĠĢçilik Uygulaması 12 Askerlik Borçlanması 1- Borçlanma belgesi 2- Askerlik süre belgesi 13 Avukatların Staj 1- Borçlanma belgesi Borçlandırılması 2- Staj belgesi 14 Aylıklardan Fuzulen Kesilen Miktarların Ġlgililere Ödenmesi Talep si 45 GÜN Bağlanan Aylıkların Kontrolü Ve Düzeltilmesi Talepleri Bankada 6 Ay Hareket Görmeyen Aylıkların Ġadesi Belediye BaĢkanlarına Makam, Görev Veya Temsil Tazminatı Ödenmesi Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı Bilgi Edinme T.C. BaĢbakanlık Bilgi Edinme (BĠMER) 20 Borcu Yoktur Yazıları Talep si Talep si 1- Makam Temsil ve Görev Tazminatı Talebi 2- Valilik veya Kaymakamlıktan alınan görev yeri ve süresini gösterir belge 3- Temsil ve Görev Tazminat Taahhütnamesi * Bilgi Edinme Talep Formu, (Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik: Madde 9) * Bilgi Edinme Talep Formu, (Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik: Madde 9) sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca ihale üzerinde kalan isteklilerin Kurumumuzdan ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleģmiģ sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair yazı talep etmeleri durumda örneği 01/10/2007 tarih GÜN 15 GÜN 2 GÜN 20 GÜN 10 GÜN

3 75 sayılı Genelge ekinde yer alan "4734 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesine Göre Borcu Yoktur Yazısı Verilmesine ĠliĢkin Talep Formu(Ek-6 )" ile baģvurmaları gerekmektedir. 2- OnaylanmıĢ kiģi Statü Belgesi almak amacıyla sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının bildirilmesine iliģkin müracaatlar, örneği 21/8/2009 tarih sayılı Genelge ekinde yer alan baģvuru formu(ek-1) ile yapılacaktır. 21 Borçlanma Borçlanmadan vazgeçtiğini belirtir dilekçe 22 Borçlanma ĠĢleminden Vazgeçme 23 Bulgaristan (Göçmen) Hizmet Borçlanması 24 Cenaze Ödeneği Verilmesi 25 ÇalıĢma Nedeniyle Kesilen Aylığın Yeniden BaĢlatılması 2- ÇalıĢma Karnesi ve Türkçe tercümesi veya Konsolosluk veya AtaĢelikten alınacak belge 3- Hizmet Belgesi 1- Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep si, 2- YurtdıĢı çalıģma sürelerini gösterir hizmet 1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 26 Dereceleme ĠĢlemi SPGM den Gönderilen Liste 27 Doğum Borçlanması Borçlanma belgesi 28 Doktora Borçlanması 2- öğrenim 3- Doktora diploması 4- Hizmet Belgesi 15 GÜN E-Bildirge BaĢvuru E-Borcu Yoktur BaĢvuruları 1- E-Sigorta Hizmetleri Internet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı ġifresi BaĢvuru Formu 2- E-Sigorta SözleĢmesi a- ĠĢverenin gerçek kiģi olması durumunda baģvurular, gerçek kiģi olan iģverenlerce yapılabileceği gibi, gerçek kiģi iģverenlerin yetki verilmesini talep ettikleri kullanıcılar tarafından da yapılabilecektir. Ancak bu durumda, yetki verilmesi talep edilen kullanıcı için düzenlenmiģ vekaletnamenin aslının veya noter onaylı suretinin de e- Sigorta SözleĢmesi ile birlikte baģvuru formunun ekinde ibraz edilmesi gerekmektedir. 1- e-borcu Yoktur BaĢvuru Formu 2- e-borcu Yoktur Taahhüt Belgesi Tüzel kiģilerde ve Adi Ortaklık BaĢvurularında: 3- Vergi Levhasının ve Ticaret Sicil Gazetesinin Fotokopisi 4- Ġmza sirkülerinin noter onaylı sureti veya fotokopisi 5- Ortak olunan iģyerlerine ortaklık tarihinin Ticaret Sicil Gazetesi veya diğer belgelerle belgelenmesi Gerçek KiĢi baģvurusunda

4 31 Eczacıların Talep Ve ġikâyetlerinin Değerlendirilmesi 32 Emzirme Ödeneği Verilmesi 33 EĢin BoĢanması Veya Dul Kalması Neticesinde Tekrar Aylık Bağlanması 34 Evlenme Ödeneği Verilmesi 35 Evlenmesi Veya Sigortalı ÇalıĢması Nedeniyle Aylıkları Durdurulan Kız Çocuklarının ĠĢten Ayrılması, Dul Kalması Veya BoĢanması Üzerine Aylıklarının Yeniden Ödenmesi 36 Fahri Asistanlık Borçlanması 6- Nüfus Cüzdanının ve Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi 7- Ġmza sirkülerinin noter onaylı sureti veya fotokopisi 8- Ortak olunan iģyerlerine ortaklık tarihinin Ticaret Sicil Gazetesi veya diğer belgelerle belgelenmesi 9- Üst düzey yöneticilerin göreve baģlama, görev bitiģ tarihlerinin belgelenmesi. 1- Talep si 2- Doğum Raporu veya KPS' den Alınan Bilgiler Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt belgesi Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi (ĠĢlemin sonuçlandırılması için kontrol memurları tarafından boģanmanın muvazaalı olup, olmadığına dair rapor düzenlenmesi gerekmektedir.) Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt belgesi 2- öğrenim 3- Fahri asistan olarak görev yaptığı süreyi gösterir belge, 4- Hizmet Belgesi 3 GÜN 15 GÜN 37 Geçici ĠĢ Göremezlik Ödeneği Verilmesi 38 Günlük Kazanç Beyanının Alınması ĠĢlemi 1- Talep Formu 2- ÇalıĢmazlık Belgesi 3- Vizite Kağıdı 4- Doğum Raporu Prime esas günlük kazanç beyan talep formu 39 Hizmet BirleĢtirme Sigorta sicil numarası ve sigortalı hizmetin seçtiği il 7 GÜN 40 Hizmet Düzeltme Sigortalı dilekçesi 41 Hizmet Ġhyası Ġhya talep dilekçesi 42 Ġcra Kaldırma 1-2- Ġcranın kaldırıldığına dair icra müdürlüklerinden alınmıģ ''fek'' talimatı

5 43 ĠliĢiksizlik Belgesinin Düzenlenmesi 44 Ġstisna Akdi (TaĢra 45 ĠĢ Kazası Meslek Hastalığının Tespiti 1- Tip sözleģme, EURO' luk teminat mektubu, 3- Sağlık raporu, 4- Firma müracaat yazısı, 1- ĠĢ Kazası Ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu (SSĠY Ek 7) 2- Sağlık Hizmet Sunucuları Tarafından Tanzim Olunan Rapor 3- Kolluk Kuvvetlerince Düzenlenen Kaza Tespit Tutanağı 90 GÜN ĠĢ Kazası Ve Meslek Hastalığı Geliri Bağlanması ĠĢtirakçilik/ Sigortalılık SĠGORTALILIK DURUMU 4/a lılar için; 2- Sigortalı ĠĢten AyrılıĢ Bildirgesi (iģten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için 3- Sigortalı ĠĢten AyrılıĢ Bildirgesi 1- Askerlik belgesi 2- Öğrenim ve 1479 sayılı Kanuna tabi geçen hizmetler 1- Nüfus Kaydı 2- Hizmet belgesi 120 GÜN 48 Kaydı Yok Yazısı 1 SAAT 49 KDV Mahsubu 50 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranının Tespiti 51 Kontrol Muayeneleri (TaĢra 52 Kontrol Muayenesi Ġle Ġlgili ĠĢlemler SözleĢmeli ülke kurumunun yazısı Hastaneye sevk talebi 7 GÜN 60 GÜN 53 Malullük Aylığı Bağlanması 54 Mevzuata Tabi Kalma (TaĢra 55 Optikçilerden Gelen ġikâyet Ve Taleplerin SĠGORTALILIK DURUMU 4/a lılar için; 2- Sigortalı ĠĢten AyrılıĢ Bildirgesi (iģten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için) 3- Sigortalı ĠĢten AyrılıĢ Bildirgesi 1- ĠĢveren görevlendirme yazısı ve talep dilekçesi, 2- DıĢiĢleri Bakanlığı görevlendirme yazısı, 90 GÜN 3 GÜN

6 Değerlendirilmesi 56 Ödemelerin Yönetimi Ġl Müdürlüğü Yazısı / Talep si 57 Öğrencilik Halinin Son Bulması Ġle Aylık/Gelirinin Diğer Hak Sahiplerine Ödenmesi 58 Ölüm Aylığı Bağlanması 1- Talep si 2- Okuldan mezuniyet veya ayrılıģ belgesi 2-18 yaģını doldurmayanlar hariç, ortaöğrenim görmesi halinde 20 yaģını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaģını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan alacakları öğrenci 3- Ġl veya Ġlçe Ġdare kurullarından alınacak Muhtaçlık Belgesi (Anne-Babalar için) 4- Vasi Ġlamı (Hak sahiplerine vasi tayin edilmesi durumunda) istenir. 5-4 (b) sigortalıları için aktif ölüm aylık bağlama iģlemlerinde Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar 59 Ölüm Geliri Bağlanması 2-18 yaģını doldurmayanlar hariç, ortaöğrenim görmesi halinde 20 yaģını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaģını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan alacakları öğrenci 3- Ġl veya Ġlçe Ġdare kurullarından alınacak Muhtaçlık Belgesi 120 GÜN (Anne-Babalar için) 4- Vasi Ġlamı (Hak sahiplerine vasi tayin edilmesi durumunda) istenir. 5- Sigortalının ölüm nedenini bildiren ölü muayene zabıt varakası, otopsi raporu, doktor raporu vb. belgeler 60 Rehberlik Hizmetleri (Bizzat BaĢvuru) - 15 DAKĠKA 61 Rehberlik Hizmetleri (Telefonla BaĢvuru) - 15 DAKĠKA 62 Sağlık Aktivasyon Beyan Taahhüt Belgesi 10 DAKĠKA 63 SözleĢmeli Ülkelerde Sağlık Yardımı 1- Talep dilekçesi ve taahhütname, Sağlanması (TaĢra 2- ĠĢveren görevlendirme/ ücretli izin yazısı, 64 ġahıs Fatura Ödemeleri Ġl Müdürlüğü Yazısı / Talep si 45 GÜN 65 Taksitlendirme ĠĢlemi 1- Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu 2- Ġlk taksitin ödendiğine dair makbuz veya dekont 3- Teminat veya Teminat olarak taģınır ve taģınmaz mallar 5 GÜN

7 gösterilmiģ ise, bu malların değer tespitlerinin yapılmasında Kurum teknik elemanlarınca ve hukuk mahkemelerince tayin edilmiģ bilirkiģilerce düzenlenmiģ raporlar hariç rapor düzenleyen ekspertiz veya bilirkiģilerin yetki veya ruhsat belgeleri 5- Borç miktarı TL ve altında bulunan özel sektör borçluları ile borç miktarına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluģlar ve belediyelere ait Mali Durum Belgesi 6- Borç miktarı TL üstünde olan özel sektör borçlularına ait Serbest Meslek veya Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler veya Yeminli Mali MüĢavirler tarafından Düzenlenen "Çok Zor Durum" Halinin Tespitine ĠliĢkin Rapor 7- Borç miktarı TL üzerinde olan halka açık Ģirketlerin en son bilanço bilgileri 8- Tüzel kiģilerde yetkili olduğuna iliģkin imza siriküsü 66 Tescil Düzeltme Sigortalı si Tıbbi Malzeme Temininde KarĢılaĢılan Sorunların Giderilmesi Toptan Ödeme Ve Ġhya Uzmanlık Borçlanması 70 Verese (Ölen Sigortalı Ve Hak Sahiplerinin Hak Edip De Alamadığı Aylık/Gelirlerin Ödenmesi) 71 YaĢlılık Aylığı Bağlanması 2- Müstahaklık Belgesi 3- Sağlık Kurulu Raporu (Epiksiz, kullanım Raporu) 4-Reçete, 5- Fatura 6- (2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen belgeler) 2- öğrenim 3- öğrenim süresinin uzmanlıktan sayılıp sayılmadığını gösterir belge, 4- Hizmet Belgesi 1- Talep si 2- Veraset ilamı 3- Veraset ve intikal vergisi borcu bulunmadığına dair vergi dairesinden alınan belge SĠGORTALILIK DURUMU 4/a lılar için; 2- Gelir Vergisinden Muafiyet Belgesi (Vergi indiriminden yararlanan sigortalılar için) 3- Sigortalı ĠĢten AyrılıĢ Bildirgesi (iģten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için) 72 YurtdıĢı Borçlanmasına, Sağlık Kurulu raporu, 90 GÜN 45 GÜN

8 73 Göre Malullük Aylığı Bağlanması YurtdıĢı Borçlanmasına Göre Malullük Aylığı Ġkinci Karar 74 YurtdıĢı Borçlanmasına Göre Ölüm Aylığı Bağlanması (TaĢra YurtdıĢı Borçlanmasına Göre YaĢlılık Aylığı Bağlanması (TaĢra YurtdıĢı Borçlanmasına Göre YaĢlılık Aylığı Ġkinci Karar (TaĢra 77 YurtdıĢı Fatura Ġncelemeleri (TaĢra YurtdıĢı Hizmet Borçlanması YurtdıĢı Hizmet Borçlanması (ĠSVĠÇRE) 80 YurtdıĢı Sağlık Yardımları (TaĢra 81 YurtdıĢında Ev Hanımlığında Geçen Süreleri Borçlandırılması sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belge 3- YurtdıĢında ikamet eden sigortalılardan güncel tarihli hizmet 4- Borç Ödeme Makbuzu, 2- Sağlık Kurulu Raporu, sayılı Kanuna göre aylık alanlara mahsus yoklama sayılı Kanuna Göre Düzenlenecek olan Yoklama Belgesi, 5- YurtdıĢında ikamet eden sigortalılardan güncel tarihli hizmet Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi, sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belge 3- YurtdıĢında ikamet eden sigortalılardan güncel tarihli hizmet 4- Borç Ödeme Makbuzu, sayılı Kanuna göre aylık alanlara mahsus yoklama sayılı Kanuna Göre Düzenlenecek olan Yoklama Belgesi, 4- YurtdıĢında ikamet eden sigortalılardan güncel tarihli hizmet Sağlık yardımına iliģkin raporlar ve faturalar 1- YurtdıĢı Hizmet Borçlanma Talep si, 2- YurtdıĢındaki sigortalılık sürelerini gösterir hizmet belgesi ile yurtdıģında ev kadını olarak geçen süreleri gösterir ikamet belgesi 1- YurtdıĢı Hizmet Borçlanma Talep si 2- Ġsviçre'deki çalıģma veya ev kadını olarak ikamet ettiği süreleri gösterir belge Ġkili sosyal güvenlik sözleģmesi hükümlerine göre öngörülmüģ formülerler 2- Pasaportun ilgili bölümlerin fotokopisi, 3- Emniyet Müdürlüğünden alınacak belge veya yaģadığı ülkeden alınacak ikametgah belgelerinden birisi 4- Hizmet Belgesi

9 82 Zorunlu Göçe Tabi Tutulduktan Sonra Türk VatandaĢlığına Alınanların Borçlanma BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenmesi, eksiksiz belge ile baģvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tablodaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri : SGK Sakarya Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri : Sakarya Valiliği Ġsim : Kenan TANDOĞAN Ġsim : Uğur ALADAĞ Unvan : Sosyal Güvenlik Ġl Müdürü Unvan : Ġl Vali Yardımcısı Adres : SGK Sakarya Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğü Adres : Sakarya Valiliği Tel : Tel : Faks : Faks : E-posta : E-posta :

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KAHRAMANMARAġ SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KAHRAMANMARAġ SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KAHRAMANMARAġ SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMET ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 YaĢlılık Aylığı Bağlanması SĠGORTALILIK

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KIRġEHĠR SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KIRġEHĠR SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KIRġEHĠR SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Rehberlik Hizmetleri Bizzat

Detaylı

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika 2 3 4 5 6 Adres

Detaylı

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 ĠĢyeri Tescili 2 Teminat iadesi ĠliĢiksiz belgesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. ĠĢyeri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.27/GSS- 34 17/1/2012 Konu : YeĢil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil iģlemleri GENELGE 2012/2

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 302.02 Fak.Skr., Yrd., hafta 5 dakika 302.0 Aday öğrenciler Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 2 gün 5 dakika 03 Akademik / Fak.Skr., Yrd., Bölüm / Anabilim / Prgram BaĢkanlıkları Rektörlük Makamı 0 gün

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579. SOSYAL SĠGORTA ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579. SOSYAL SĠGORTA ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579 SOSYAL SĠGORTA ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve KoĢulların

Detaylı

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SI RA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ġmar Durumunun

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 MADDE 1 - Amaç 1 MADDE 2 - Kapsam 1 MADDE 3 - Tanımlar 2 ĠKĠNCĠ KISIM 7 Sosyal Sigorta Hükümleri 7 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 7 Sigortalılara ĠliĢkin Hükümler

Detaylı

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II)

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II) ĠġVEREN VE SORUMLULUKLARI Yurtiçinde istihdam ederken veya geçici görevle yurtdıģına götürürken; ĠġVEREN 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca iģverenin yapması gereken iģ ve iģlemleri ana baģlıklar

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.12.02.00/031-854 22/07/2013 Konu : 6486 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi teģviki düzenlemeleri GENELGE

Detaylı

AFYONKARAHĠSAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

AFYONKARAHĠSAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI AFYONKARAHĠSAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMETĠN ADI ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ 1 ÇALIġMA ĠZNĠ VE GIDA SĠCĠLĠ 2- Meslek Odası Kayıt Belgesi 3-

Detaylı

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1 31 OCAK 2012 TARĠHLĠ RESMĠ GAZETE SAYI. 28190 MALĠYE BAKANLIĞINDAN: DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 162) 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde, 11/10/2011

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YENĠDEN YAPILANDIRMA KANUNUNUN GETĠRDĠKLERĠ Dr. M. Emin ZARARSIZ Kurum BaĢkanı 28 ġubat 2011 1 / 51 YENĠDEN YAPILANDIRMA VE SOSYAL GÜVENLĠĞE Kamu oyunda Torba Kanun olarak bilinen

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI. 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI. 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER KATSAYILAR 01/07/2011-31/12/2011 Tarihi arası AYLIK KATSAYI 0,06446 TABAN AYLIK KATSAYISI

Detaylı

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ. YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ. YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 HĠZMETĠN ADI Ödenek Teminine Esas YaklaĢık Maliyet (Tüm resmi kurumların yapım ve onarım

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR Bilindiği üzere, 16.06.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve daha sonra çıkan bazı Kanunlarla değişikliklere

Detaylı

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü DİKKAT: Bu Belgeyi arka sayfadaki açıklamaları okumadan doldurmayınız. Evrak Kaydı (Tarih / Sayı)

Detaylı

ERZURUM ĠLĠ PALANDÖKEN BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ERZURUM ĠLĠ PALANDÖKEN BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ĠLĠ PALANDÖKEN BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI 1 Yapı Kullanım Ġzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER 1-BaĢvuru Dilekçesi

Detaylı

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI S. HİZMETİN ADI 1 Encümen Kararı 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla personel ve yazı işleri şube

Detaylı

KAMU HĠZMETLERĠNĠN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

KAMU HĠZMETLERĠNĠN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAMU HĠZMETLERĠNĠN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaģ beyanına güvenen ve Ģeffaf bir kamu yönetimi

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen

6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen 6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen VERGĠ ALACAKLARININ YENĠDEN YAPILANDIRILMASI (6552/73. Md.) GEREKÇE Borçluların kamuya olan borçlarının enflasyon oranında

Detaylı

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Özel Hastane açma işlemleri 2 Diyaliz Merkezi açma işlemleri 2-İtfaiye Belgesi 3-Deprem Belgesi 4-Tıbbi Atık Raporu 5-Müşterek Teknik Rapor 6-Uzman Dal Raporu 7-Yapı Kullanma İzin

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003)

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) 1- KANUN İLE GETİRİLEN YENİ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ - Kısmi süreli çalışma, - Çağrı üzerine çalışma, - Geçici (Ödünç) iş ilişkisi, - Telafi çalışma, - Belirli

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİİRT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması GENELGE 2013-27 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 5510 sayılı

Detaylı