SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KIRġEHĠR SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KIRġEHĠR SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KIRġEHĠR SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Rehberlik Hizmetleri Bizzat ve Telefonla BaĢvuru 15 DAKĠKA 2 Kaydı Yok Yazısı ĠĢlemleri 15 DAKĠKA 3 T.C. BaĢbakanlık Bilgi Edinme (BĠMER) ĠĢlemleri Bilgi Edinme Talep Formu, 2 Ġġ GÜNÜ 4 Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı Bilgi Edinme Bilgi Edinme Talep Formu, 2 Ġġ GÜNÜ 5 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik ĠletiĢim Merkezi (Alo 170) - 6 ġahıs Fatura Ve Yolluk Ödemeleri 1-Talep si, 2-Reçete/Sevk Evrakı, 3-Sağlık Kurulu Raporu, 4-Fatura 7 Tıbbi Malzeme Bedeli Ödeme ĠĢlemleri 1-, 2-Müstahaklık Belgesi (Kayseri Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünce onaylı) 3- Sağlık Kurulu Raporu (Epikriz, Kullanım Raporu) 4-Reçete, 5-Fatura 6-UBB kayıtları ve bayi bilgi formu 2 8 Sağlık Aktivasyon ĠĢlemleri 1-Beyan Taahhüt Belgesi 2-Öğrenci Belgesi 10 DAKĠKA

2 3-Yabancı uyruklular için yerleģim belgesi (Sigortalılık baģlangıç-bitiģ, nüfus kaydı değiģiklikleri v.b iģlemleri sistem tarafından yapılmaktadır.) 9 GSS Tescil ĠĢlemleri 1-Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfının gelir tespiti 2-4-b kapsamındaki borçlu olan sigortalıların eģleri için dilekçe 10 Dakika 10 Sigortalı Tescili 1-4/a sigortalıları için sistem tarafından 2-4/b sigortalıları için iģe giriģ bildirgesi 4-a 10 DK. 4-a Ek-5 ve 4-b 3 Ġġ GÜNÜ 11 Tescil Düzeltme Sigortalı si 12 Hizmet Düzeltme Sigortalı si 13 Askerlik Borçlanması 1-, 2-Terhis belgesi veya Yedek subay terhis belgesi 1 Ġġ GÜNÜ 14 Avukatlık Staj ve Doktora Süreleri Borçlanması 1-, 2- Öğrenim belgesi, 3-Öğrenim süresinin uzmanlıktan sayılıp sayılmadığını gösterir belge, 4-Avukatlık stajı için ilgili Baro dan alınacak belge 15 Doğum Borçlanması Talep dilekçesi 16 Kısmi Süreli ÇalıĢanın Eksik Gün Borçlanması 1-2-Kısmi ÇalıĢma Sürelerini Gösterir Belge 17 YurtdıĢında Geçen ÇalıĢma Sürelerinin Borçlandırılması 1-, 2-ÇalıĢtığı Ülkeye Göre Sigorta Merciinden veya Konsolosluk veya AtaĢelikten Alınacak Hizmet Belgesi 18 YurtdıĢında Ev Hanımlığında Geçen Sürelerin Borçlandırılması 1-, 2-Ġkamet Belgesi (Yeminli Tercümesi) 19 Hizmetlerin Ġstenilmesi 3 Ġġ GÜNÜ

3 20 Hizmetlerin BirleĢtirilmesi Talep Yazısı 1 21 SözleĢmeli Ülkelerde Sağlık Yardımı Sağlanması 1-Talep dilekçesi ve taahhütname, 2-ĠĢveren görevlendirme/ ücretli izin yazısı 15 dakika 22 Dereceleme ĠĢlemi - SPGM den Gönderilen Liste 23 E-Bildirge BaĢvuru 1-E-Sigorta Hizmetleri Ġnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı ġifresi BaĢvuru Formu 2-E-Sigorta SözleĢmesi 3-Teslim Tutanağı 40 DAKĠKA 24 Borcu Yoktur Yazıları 1 SAAT 25 E-Borcu Yoktur E-Borcu Yoktur BaĢvuruları 1 SAAT ĠliĢiksizlik Belgesinin Düzenlenmesi 2 Ġġ GÜNÜ KDV Mahsubu 1 Ġġ GÜNÜ Asgari ĠĢçilik Uygulaması 1 Ġġ GÜNÜ Sayılı Kanunun 4/1- A Kapsamında Sigortalı ÇalıĢtıran ĠĢverenlere Kesilen Ġdari Para Cezalarına Ġtiraz 1 30 Günlük Kazanç Beyanının Alınması ĠĢlemi Prime esas günlük kazanç beyan talep formu ELDEN 1 SAAT POSTA ĠLE 3 Ġġ GÜNÜ 31 4/b Sigortalıları Prim Aktarma ve Tevkifat 1- Hatalı Veya Yersiz Ödemenin Makbuz aslı 1

4 Primi Yüklenmesi 2- Tevkifat Primi Bildirim Cetveli veya mustahsil makbuzu aslı veya tasdikli sureti 32 4/b Prim Ġadesi Banka DeğiĢikliği Adres DeğiĢikliği ĠĢlemleri 35 Bankadan Ġade Edilen Aylıkların Ödenmesi ĠĢlemleri 36 Kanuni Varislere Ödeme Yapılması ĠĢlemleri 1-Varislerin ayrı ayrı talep dilekçeleri 2-Veraset ilamı 3-Bağlı bulundukları vergi dairelerinden alacakları vergi muafiyeti yazısı ELDEN 1 SAAT POSTA ĠLE 3 Ġġ GÜNÜ ELDEN 1 SAAT POSTA ĠLE 3 Ġġ GÜNÜ 37 Ġcra Kaldırma ĠĢlemleri(4/1-a-b) 1-2-Ġcranın kaldırıldığına dair icra müdürlüklerinden alınmıģ fek talimatı 2 Ġġ GÜNÜ 38 YaĢlılık Aylığı Bağlanması SĠGORTALILIK DURUMU 4/a lılar için; 2-Gelir Vergisinden Muafiyet Belgesi (Vergi indiriminden yararlanan sigortalılar için) 3-Sigortalı ĠĢten AyrılıĢ Bildirgesi (iģten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için) 1 SĠGORTALILIK DURUMU 4/b liler için; 2-Sigortalılık Belgesi 39 Malullük Aylığı Bağlanması SĠGORTALILIK DURUMU 4/a lılar için; 2- Sigortalı ĠĢten AyrılıĢ Bildirgesi (iģten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için) SĠGORTALILIK DURUMU 4/b liler için; 2- Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için Ġ.B. formu) 3- Sigortalı ĠĢten AyrılıĢ Bildirgesi 8 Ġġ GÜNÜ 40 Kontrol Muayenesi Ġle Ġlgili ĠĢlemler Hastaneye sevk talebi 5 DAKĠKA

5 41 ĠĢ Kazası Ve Meslek Hastalığı Geliri Bağlanması SĠGORTALILIK DURUMU 4/a lılar için; 2-Sigortalı ĠĢten AyrılıĢ Bildirgesi (iģten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için) SĠGORTALILIK DURUMU 4/b liler için; 2-Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için Ġ.B. formu) 42 Ölüm Aylığı Bağlanması SĠGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için; 2-18 yaģını doldurmayanlar hariç, ortaöğrenim görmesi halinde 20 yaģını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaģını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi, 3- Ġl veya Ġlçe Ġdare kurullarından alınacak Muhtaçlık Belgesi (Anne-Babalar için) 4-Vasi Ġlamı (Hak sahiplerine vasi tayin edilmesi 1 43 Ölüm Geliri Bağlanması (4/a ve 4/b) 2-18 yaģını doldurmayanlar hariç, ortaöğrenim görmesi halinde 20 yaģını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaģını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi, 3- Ġl veya Ġlçe Ġdare kurullarından alınacak Muhtaçlık Belgesi (Anne-Babalar için) 4-Vasi Ġlamı (Hak sahiplerine vasi tayin edilmesi durumunda) istenir. 5-Sigortalının ölüm nedenini 1 44 ÇalıĢma Nedeniyle Kesilen Aylığın Yeniden BaĢlatılması 2- Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için Ġ.B. formu) 1 45 Bankada 6 Ay Hareket Görmeyen Aylıkların Ġadesi Talep si 46 Öğrencilik Halinin Son Bulması Ġle Aylık/Gelirinin Diğer Hak Sahiplerine Ödenmesi 1-Talep si 2-Okuldan mezuniyet veya ayrılıģ belgesi 47 Evlenmesi Veya Sigortalı ÇalıĢması Nedeniyle Aylıkları Durdurulan Kız Çocuklarının ĠĢten Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

6 Ayrılması, Dul Kalması Veya BoĢanması Üzerine Aylıklarının Yeniden Ödenmesi 48 EĢin BoĢanması Veya Dul Kalması Neticesinde Tekrar Aylık Bağlanması Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi S.K. Göre Aylık Alan Hak Sahiplerine Aylık Fark Ödenmesi SĠGORTALILIK DURUMU 4/b liler için; 1-Talep si 2- Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı veya Vergi Dairelerinin sevk iģlemleri sonucu hastanelerden alınan sağlık kurulu raporu 50 Toptan Ödeme Ve Ġhya ĠĢlemleri 2-Sigortalılık Belgesi 51 Cenaze Ödeneği Verilmesi SĠGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için; Talep Formu 52 Evlenme Ödeneği Verilmesi SĠGORTALILIK DURUMU 4/1a-b liler için; Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 53 Emzirme Ödeneği Verilmesi 1-Talep si 2-Doğum Raporu 3 Ġġ GÜNÜ 54 Geçici ĠĢ Göremezlik Ödeneği Verilmesi Sağlık hizmet sunucuları tarafından gönderilen belgelere istinaden 3 Ġġ GÜNÜ 55 YurtdıĢı SözleĢme Aylıkları ĠĢlemleri 1-Sosyal Güvenlik SözleĢmesince istenilen talep 2-Ülkemizde sigortalı çalıģmalarına dair belge 56 YurtdıĢı Borçlanmasına Göre YaĢlılık Aylığı Bağlanması (TaĢra Birimi), sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi, 3-YurtdıĢında ikamet eden sigortalılardan güncel tarihli hizmet belgesi,

7 57 YurtdıĢı Borçlanmasına Göre Ölüm Aylığı Bağlanması (TaĢra Birimi) Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 58 Meslek Hastalığı Sonucu Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespiti 1-Sigortalıda bulunan ve meslek hastalığı niteliği olan durumları gösteren usulüne uygun düzenlenmiģ ayrıntılı sağlık kurulu raporu/ raporları, dayanağı tıbbi belgeler ile hasta yatıģ dosyası ve epikrizler 2-ÇalıĢma süre ve koģullarını belirleyen mesai listesi yada listeleri ve/veya meslek hastalığı ile ilgili müfettiģ tahkikat raporu 3-Talep si 4-Meslek hastalığına neden olabilen etkenleri içeren ortam analiz raporları 5-Periyodik muayene raporları 6-Yükümlülük ve maruziyet süresi yönünden gerekli hallerde sosyal sigorta yüksek sağlık kurulunun kararı 7-Sigortalı vefatı halinde ölüm tutanağı ve/veya defin ruhsatı 59 ĠĢ Kazası Sonucu Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespiti 1-ĠĢ kazası sonrası ilk baģvurduğu sağlık kuruluģu veya hastanelerden epikrizler ve varsa ameliyat notları vb tıbbi belgeler 2-Ġlk iģe giriģ sağlık raporu 3-ĠĢ kazası sonrası düzenlenmiģ sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgeler 4-ĠĢ kazası sonrası yapılan tedavi sonucunda çalıģır/ çalıģamaz tarihini gösterir sağlık kurulu raporu veya belge yada bölge üst yazısı(geçici iģ göremezlik ödeneği süresini belirtir Ģekilde) 5-Olayın iģ kazası olduğuna dair Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık ĠĢ MüfettiĢlerince düzenlenmiģ tahkikat raporları 6-Talep si 7-Askerlik süre belgesi Ģayet askerlik yapmamıģ ise sakat raporu 60 Sigortalıların Hak Sahibi Veya Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Çocuklarının Malullük Tespiti 61 Erken YaĢlanma Hali 1-Sağlık Kurulu Raporu ve dayanağı tıbbi belgeler, epikrizler, yatıģ dosyası vb. 2-Erkekse askerlik süre belgesi veya varsa asker sakat raporu 1-Sağlık kurulu raporları ile dayanağı tıbbi belgeler, epikrizler, yatıģ dosyası v.b. 2-Talep dilekçesi 8 Ġġ GÜNÜ 62 Kadın Sigortalının BaĢka Birisinin Sürekli Bakımına Muhtaç Derecede Malul Çocuğunun Bulunması 1-Sağlık kurulu raporları ile dayanağı tıbbi belgeler 2-Talep dilekçesi 6 Ġġ GÜNÜ

8 Halinde, 63 Ġtirazların Değerlendirilmesi (Yüksek Sağlık Kurulu) 1-Ġtiraz si 2-Kurum Sağlık Kurulu Kararı ve karara esas teģkil eden tüm belgeleri içerir dosya/tahsis dosyası 3-Mahkemelerden gelen dava dosyaları 64 Taksitlendirme ĠĢlemi (6183 S.K 48 nci Madde) 1-Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu 2-Ġlk taksitin ödendiğine dair makbuz veya dekont 3-Teminat 4-Teminat olarak taģınır ve taģınmaz mallar gösterilmiģ ise, bu malların değer tespitlerini gösterir belge, 5-Borç miktarı TL üstünde olan özel sektör borçlularına ait Serbest Meslek veya Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler veya Yeminli Mali MüĢavirler tarafından Düzenlenen Çok Zor Durum Halinin Tespitine ĠliĢkin Rapor 6-Borç miktarı TL üzerinde olan halka açık Ģirketlerin en son bilanço bilgileri 7-Tüzel kiģilerde yetkili olduğuna iliģkin imza sürküsü 1 SAAT BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenmesi, eksiksiz belge ile baģvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz Ġlk Müracaat Yeri : SGK KIRġEHĠR Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri : KIRġEHĠR Valiliği Ġsim : MEHMET ALĠ FIRAT Ġsim :KENAN ÖRTEN ( Vali Yardımcısının adı ) Unvan : Ġl Müdürü Unvan : Ġl Vali Yardımcısı Adres : MEDRESE MAH ALA.ATTĠN KEYKUBAT CAD Adres KIRġEHĠR VALĠLĠĞĠ KIRġEHĠR Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika 2 3 4 5 6 Adres

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 302.02 Fak.Skr., Yrd., hafta 5 dakika 302.0 Aday öğrenciler Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 2 gün 5 dakika 03 Akademik / Fak.Skr., Yrd., Bölüm / Anabilim / Prgram BaĢkanlıkları Rektörlük Makamı 0 gün

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.27/GSS- 34 17/1/2012 Konu : YeĢil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil iģlemleri GENELGE 2012/2

Detaylı

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SI RA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ġmar Durumunun

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YENĠDEN YAPILANDIRMA KANUNUNUN GETĠRDĠKLERĠ Dr. M. Emin ZARARSIZ Kurum BaĢkanı 28 ġubat 2011 1 / 51 YENĠDEN YAPILANDIRMA VE SOSYAL GÜVENLĠĞE Kamu oyunda Torba Kanun olarak bilinen

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü T.C. Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.12.01.02/157 15/03/2011 Konu : Silikozis hastaları ile ilgili iş ve işlemler GENELGE 2011/27 Bilindiği üzere 25.02.2011 tarihli ve 27857 (mükerrer)

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması GENELGE 2013-27 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 5510 sayılı

Detaylı

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü DİKKAT: Bu Belgeyi arka sayfadaki açıklamaları okumadan doldurmayınız. Evrak Kaydı (Tarih / Sayı)

Detaylı

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II)

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II) ĠġVEREN VE SORUMLULUKLARI Yurtiçinde istihdam ederken veya geçici görevle yurtdıģına götürürken; ĠġVEREN 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca iģverenin yapması gereken iģ ve iģlemleri ana baģlıklar

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.12.02.00/031-854 22/07/2013 Konu : 6486 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi teģviki düzenlemeleri GENELGE

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

Mahsup Rehberi. Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN. www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1

Mahsup Rehberi. Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN. www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1 Mahsup Rehberi Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN 2014 www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1 Rehber hazırlanırken 09.05.2014 tarih itibariyle yürürlükte olan mevzuattan yararlanılmıştır. Mevzuatta ve Uygulamalarda oluşacak

Detaylı

GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK2 GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1. Hekim seçme Hizmeti Kurum panolarında ve kurumun

Detaylı

KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ

KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ KADIN KADIN HAYATA HAYATA CAN, CAN, TOPR KADIN HAYATA CAN, TOPR Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ın girişimleri ile 26/01/2012 tarihli ve

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN 10. MADDESİ

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI AMAÇ ve KAPSAM 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24690 BĠRĠNCĠ KISIM

Detaylı

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ 5 Ağustos 2011 Onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunun ön incelemesi için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine yapılacak başvuruya ilişkin temel bilgiler,

Detaylı

- Müracaat ettiğiniz sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünden gerekli bilgiyi alabilirsiniz,

- Müracaat ettiğiniz sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünden gerekli bilgiyi alabilirsiniz, Malulen Emekli olma Şartları 30 Ağustos 2014 Maluliyet Aylığı Maluliyet Başvuru Koşulları : - En az on yıldan beri sigortalı sürekli bulunup, bakımına toplam muhtaç malullü olarak derecede 1800 malûl gün

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÖDEME EVRAKI KONTROL LĠSTESĠ. MAAġ ÖDEMELERĠ

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÖDEME EVRAKI KONTROL LĠSTESĠ. MAAġ ÖDEMELERĠ MAAġ ÖDEMELERĠ 1. Aylık ve aylıkla birlikte ödenen hakedişler için Aylık Bordrosu 2. Asgari geçim indirimine ait liste 3. Banka Listesi 4. Personel Bildirimi (Örnek 9) 5. Kefalet Kesinti Listesi (Varsa)

Detaylı

DİĞER ( ÖZEL SKTÖR) TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Kartal Ağız Diş Sağlığı Merkezi

DİĞER ( ÖZEL SKTÖR) TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Kartal Ağız Diş Sağlığı Merkezi A TAMAMLAMA B104ISM 4346401 6401 Muayene Ağız ve Diş Muayenesi Uygulama Tabliği 4 X 1-SGK'lılardan ve YeĢil kartlılardan TC nolu Nüfus cüzdanı ayrıca Yurt dıģı sigortalılardan sözleģmeye göre sağlık yardım

Detaylı

Hazırlayan Mali İşler Şube Müdürü İsmail EKER

Hazırlayan Mali İşler Şube Müdürü İsmail EKER Hazırlayan Mali İşler Şube Müdürü İsmail EKER MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ ÖDEME EMRİ BELGESİ Ödeme belgesi : İdarelerce, bütçeden yapılacak kesin ödemeler için düzenlenen Genel Yönetim

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2-

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba

Detaylı

İL DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLO ÖRNEĞİ

İL DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLO ÖRNEĞİ SIR A NO EK 2 HİZMETİN ADI 1 Poliklinik Muayene 2 Hasta Yatış İşlemleri 3 4 Randevulu Hasta Sevk Hizmetleri Ayaktan ve Yatan Hasta Sevk Hizmetleri İL DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLO ÖRNEĞİ İSTENİLEN

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı