YÖNETİŞİM KAMPI Cumartesi Öğrenci Kulüplerinde Yönetişim Çalıştay Çıktıları ve Genel Değerlendirme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİŞİM KAMPI 27.09.2014 Cumartesi Öğrenci Kulüplerinde Yönetişim Çalıştay Çıktıları ve Genel Değerlendirme"

Transkript

1 YÖNETİŞİM KAMPI Cumartesi Öğrenci Kulüplerinde Yönetişim Çalıştay Çıktıları ve Genel Değerlendirme

2 ADİLLİK Tüm paydaşların haklarının ve sorumluluklarının tanımlanması Eşit haklara sahip olmak (kulüpteki üyeler) Herkese aynı tavır ve tutumla yaklaşmak Hakların eşitliği, herkesin aynı haklara sahip olması ve hiyerarşinin kulüplerde gözetilmemesi Büyük resmin üyeleri, yönetim kurulu, sponsoru ve okuluyla yani bütün paydaşlarıyla homojen renkte olması Her üyenin fikirlerine aynı şekilde değer verilmesi Herkesin emek verdiği kadar karşılığını alması Herkese eşit fırsatların verilmesi (Adillik sadece eşitlik demek değildir.) Herkesin fikirlerinin dinlenmesi ve neden uygulanması gerektiğinin ya da neden uygulanmaması gerektiğinin tartışılması Sorumlulukların kapsamlarının tanımlanması Sorumlulukların ve hakların yazılı bir şekilde belirlenip paydaşlara bildirilmesi Kulübün bütün paydaşlarının haklarının duyurulması ve uygulanması Tüm paydaşların haklarının belirlenmesi Kulüp üyeleri arasında herhangi bir ayrımın yapılmaması Kulüp üyelerinin tamamının kulüp içinde gelişen olaylardan haberdar olması Bütün üyelerin emeğinin karşılığının verilmesi (ödül olarak da değerlendirilebilir) Örneğin, yurtdışı gezilerinde üyelerin kulüp içi pozisyonları gözetilmeksizin herkesin eşit değerlendirilme hakkı olmalıdır. Tüm bunlar yapıldığında kulübe olan katılım, sevgi ve bağlılık artacaktır. Gönüllü ekibin normal üyeden farklı olması (onlara eşitliği bozmayacak şekilde farklı davranılması) Sınırlı sayıda kontenjan olan etkinliklere emek veren üyelerin katılımcı olarak alınması Üye alım, üye-tam üye kavramlarının netleştirilmesi Sponsorlara verdikleri emek ölçüsünde eşit yaklaşılması Dış katılımlar için katılımcı ücretlerinin durumlara göre belirlenmesi Bunlar gerçekleştiğinde yeni üyelerin kulübe daha kolay adapte olması sağlanacaktır.

3 ŞEFFAFLIK Her şeyin dışarıdan net olarak görülmesi Hesap verebilirlik ile aynı çatı altında ele aldık (şeffaflık yaptığımız olay, hesap verilebilirlik de onu neden yaptığımızı göstermektedir.) (Şeffaf olduk hesap verdik) Kaynakların doğru kullanılması (harcamalar doğru yere mi yapıldı, bize getirisi ne oldu?) Kartların açık oynanması (Gerek bütçe, gerek kulüp içerisindeki zorluklar, başarı ve başarısızlıkların tüm üyelerle paylaşılması) Bütçenin bütün paydaşlarla paylaşılması Kurumun veri ve bilgilerinin ulaşılabilir olması Hesap verilebilir olunması Yapılan görüşmelerin yönetim kuruluna bildirilmesi Mali şeffaflık sağlanması ve finansal raporların paydaşlarla paylaşılması Paydaşların işleyiş ile ilgili daha fazla bilgilendirilmesi Faaliyet takip tablosu ve raporu oluşturulması Bir önceki dönem yönetim kurulu üyelerinden oluşan aktif denetleme kurulu kurulması Mümkün olduğunca sık bir şekilde değerlendirme toplantıları düzenlenmesi (yönetim kurulu ve üyelerin katılımıyla) Kaynak kullanımın nasıl olduğunun bütün paydaşlara açıklanması Bütçe ve kulüp içerisindeki pürüzlerde gizliliğin ortadan kaldırılması Kulüp hedef ve sonuçlarının bütün paydaşlarla paylaşılması Etkinlik esnasında yaşanan zorlukların motivasyonu kırmamak için etkinlik sonrasında yapılan bir bilgilendirme toplantısıyla paydaşlarla paylaşılması Alınan YK kararlarının tüm üyeler ve katılımcılarla paylaşılması Vizyon ve misyon ifadelerinin, kulübün değerlerinin, strateji haritaları gibi verilerin sosyal medya veya web ortamında paylaşılması Paylaşılması gereken ve paylaşılabilir bilgilerin paydaşların istekleri doğrultusunda paylaşılması (gizlilik şeffaflığın içine dahil edilmeli) (örneğin; sponsorluk bilgilerinin üyeler istediği takdirde paylaşılması) Yıl sonunda bilançonun ve gelir gider tablosunun (faaliyet raporunun) genel hatlarıyla paydaşlarla paylaşılması Varsa kulüp hiyerarşisinin tanımlanması ve paylaşılması KSB ve SKS ye şeffaf olunmasının işleri zorlaştırması

4 HESAP VEREBİLİRİLİK Şeffaflık ile aynı çatı altında ele aldık Açıklayamacağımız hiçbir şeyin olmaması (gelebilecek bütün sorulara net bir cevabın verilebiliyor olması) (Adillik ve şeffaflık ilkeleri iyi uygulandığında bu ilkenin uygulanmasının sonuç olarak ortaya çıkacağını düşünüyoruz.) Etkinlik sonunda veya sırasında gelen sorulara rahatlıkla cevap verilebilir olunması (cevap verilebilirlik) Güvenilir olunması Şeffaflık ile aynı çatı altında ele aldık Kulübün gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerin neden-sonuç ilişkisi içerisinde bütün paydaşlarla paylaşılması (Bütçeleme, faaliyet raporları vb.) Yıl sonu raporlarının hazırlanması ve paylaşılması Etkinlik raporlarının etkinlik sonrasında paydaşlarla toplantı ve/veya mail yoluyla paylaşılması (ÖR: Sponsor şirketlere yapılan değerlendirme toplantıları) Gelir-gider tablosunun oluşturulması Planlara sadık kalınması Sponsorluk işlerinin faturalandırılması Sunulanların yapılması

5 TUTARLILIK Ağzından çıkanla kulağının duyduğunun tutması Yapılanların misyon ve vizyon ile bir olması Vaad edilen ile uygulananın bir olması Söylediklerimizle yaptıklarımızın birbirini tutması Söylenenlerle yapılanın misyon ve vizyonla örtüşmesi Misyon, vizyon ve strateji haritasının doğru belirlenmesi Eski yönetim ile yeni yönetim arasında oryantasyon toplantısı düzenlenmesi Kulüp kültürünün oluşturulması ve tecrübe ve bilgi aktarımının yıllar boyunca yapılması Yapılan işlerin hedeflere, misyon ve vizyona uygun olması Ekip arasındaki koordinasyonun sağlanması Planlanan etkinliklerin gerçekleştirilmesi Eski ve yeni yönetim kurulları arasında iletişimin sağlanması

6 ETKİLİLİK Kaliteli etkinlik + az ama öz etkinlik = Misyona Uygun Etkinlik Doğru etkinlik paydaşların memnuniyeti (sektördeki sponsorlarımız ve üyelerimiz) Kulübün misyon, vizyon, ilke ve değerlerinin belirlenmesi, strateji haritasının oluşturulması Paydaşların fikirlerinin dinlenmesi ve bu fikirlerin somut aksiyonlara dönüştürülmesi Proje fikrinin değerlendirilmesi için anket düzenlenmesi (fikrin geliştirilmesi, iyileştirilmesi veya uygulamama nedenlerinin fikri sunan üyelere bildirilmesi) Bu ilkeyi iki boyutta ele aldık: Verimlilik (etkinliğin emek, kaynak harcamaya değer olması, etkinlikten olumlu sonuçların elde edilmesi) Herkese dokunmak, etkilemek (üyeler, öğrenciler ve şirketler kapsamında) Misyon ve vizyonun ortak akılla belirlenmesi ve kulüp üyelerinin bu ifadeleri benimsemelerinin sağlanması Misyon ve vizyona uygun, bu kavramların dışına çıkılmadan hareket edilmesi, faaliyetlerin düzenlenmesi Hedeflerin ve strateji haritasının belirlenmesi Görev tanımlarının doğru belirlenmesi ve bireylerin bu doğrultuda hareket etmelerinin sağlanması Öğrenilen-öğretilen bilginin uygulanması ve bir sonraki dönemlere aktarılması Sürekli denemek ve hatalardan ders çıkarılması Ödül-ceza sisteminin uygulanması Yapılacak etkinliğin verilecek emeğe değip değmemesi / Yapılacak etkinliğin verilecek emeğe değer nitelikte olması (Bir mühendislik yarışması bize ne katacak?) Yapılan etkinliklerin yurt içi ve dışındaki benzer kulüp etkinlikleriyle karşılaştırılması ve çıkan sonuçlara göre iyileştirmelerin yapılması (proje geliştirme) Sosyal fizibilitenin yapılması ve kullanılması (Örneğin; belirli bir bütçeye sahip bir teknik gezide daha az kişi sayısıyla gidip daha çok zaman geçirmelerini sağlamak ya da çok kişi sayısıyla gezi süresini kısıtlmak gibi konuların tartışılması) Çalışma yapılan gruplardan verilerin ve geri dönüşlerinin çekilmesi (anketanaliz) Ortak akıl konferanslarının düzenlenmesi

7 KATILIMCILIK... İşin içinde yer alınması İnsaların işin içine çekilmesi Paydaşların karar sürecine dahil edilmesi Güvenin artması sonucu katılımın arttırılması Misyon ve vizyonun belirlenmesi Eğitimler düzenlenerek bilgi seviyesinin düzenlenmesi Fikirlere değer verildiğinin hissettirilmesi Katılımcılığı artırmak için Adillik, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik ilkelerinin uygulanması Görev dağılımında isteklerin dikkate alınması Ortak paydada alınabilecek kararların üyelerle birlikte alınması Misyon ve vizyonun üyelerle beraber belirlenmesi Çalıştay ve focus groupların düzenlenmesi Baskın hiyerarşinin kaldırılması Toplantılarda interaktif bir ortamın oluşturulması Çok fazla insanın kulübün işleyişine katkıda bulunması Paydaşların motive edilmesi Yeni katılan üyelerin fikirlerinin üzerinde daha fazla durulması Sponsor firmalar arasında rekabet ortamı yaratılması Sponsor firmaların organizasyon esnasında daha aktif olmalarının sağlanması (workshop-stant-case study)

8 SORUMLULUK KSB KULÜP PAYDAŞ Kulüplerin KSB ve Paydaşlara karşı sorumlu olması yanı sıra KSB ve Paydaşların da kulüplere karşı sorumlu olması «Gönüllük biter sorumluluk başlar.» Mevzuata göre gerekliliklerin yerine getirilmesi «Kulübe ilk geldiğinde gönüllüsündür. Sorumluluk aldığında gönüllülük biter.» Okula, paydaşlara, sponsorlara karşı sorumlu olma Aynı paralelde çalışılan topluluklara karşı sorumlu olma Sorumluluk, görev ve süreçlerin belirlenmesi Organizyon şeması ve süreç şemalarının oluşturulması Bağlı olunan kurumların kurallarına uygun hareket edilmesi Görev tanımlarının net bir şekilde yapılması Paydaşlarla olan ilişkilerin tanımlanması Organizasyon şemasının hazırlanması Kulüp içi ilişkilerin belirlenmesi Süreçlerin tanımlanması Görev tanımlarının net bir şekilde yapılması Kulübün misyonu ve vizyonu doğrultusunda çalışıp, çalışmanın eski yönetim kurulu üyeleri tarafından denetlenmesi Kurallara uyulması Sponsorlukta verilen sözlerin yerine getirilmesi

9 Genel Değerlendirmeler Yönetişim 101 in çok yararlı olduğunu düşünüyoruz. Öğrenci Kulüpleri için çok etkili olacağına inanıyoruz. Yönetişim 101 etkiliğinde yer almaktan mutluluk duyuyorum. Bu sayede neler yaptığımızı görüyoruz ve aslında biz öğrenci kulüplerinde nelerin eksik olduğunun farkına varıyoruz. Geleceğin yönetici adaylarına yönetişim hakkında bilgi vermek güzel bir fikir. Düşünenlerin eline sağlık. Normal koşullarda yüksek fiyatlara verilen bu tarz bir eğitimi biz öğrencilere sunulmuş bir nimet olarak görüyorum Kamp101 öğrenci kulüpleri olarak ne kadar eksiğimiz olduğunu ve neleri düzeltmemiz gerektiğini anlamamızı sağlayan bir etkinlik oldu. Devamında daha geniş, kapsamlı bir katılımla bu işin daha ileri gideceğini düşünüyorum.

10 Kamp 101 Performans Anketi Sonuçları Yönetişimin bir öğrenci kulübü ve üyeleri için getirisi olduğunu düşünüyor musunuz? 95,8% Yönetişimi öğrenci kulüpleri için uygulanabilir buluyor musunuz? 82,5% Kamp 101'e neden katıldınız? Katılmakla zamanınızı iyi değerlendirdiğinizi düşünüyor musunuz? 83,3% İlerleyen süreçte kulübünüzde Yönetişim 101 Oluşumu'ndan destek almak ister misiniz? 78,6%

11

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

Programme funded by the EUROPEAN UNION. Öz Değerlendirme ile Kamu Kuruluşlarının Geliştirilmesi

Programme funded by the EUROPEAN UNION. Öz Değerlendirme ile Kamu Kuruluşlarının Geliştirilmesi Programme funded by the EUROPEAN UNION Öz Değerlendirme ile Kamu Kuruluşlarının Geliştirilmesi 2013 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (CAF) Öz Değerlendirme ile Kamu Kuruluşlarının Geliştirilmesi CAF 2013

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI YÖNETİM REHBERİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI YÖNETİM REHBERİ Sivil toplum örgütleri ulusal ve uluslararası alanda güçlerini arttırıyor, bu güç sivil toplum kuruluşlarına yönelik beklentiyi de aynı oranda yükseltiyor. Artan üye sayısı, etki ve finansal güç yönetenlerin

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Genel Değerlendirme Çerçevesi Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Common Assessment Framework: Improving

Detaylı

TİMDER Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği Eğitim Yayınları TİMDER AKADEMİ 2005-2006 DERS NOTLARI

TİMDER Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği Eğitim Yayınları TİMDER AKADEMİ 2005-2006 DERS NOTLARI TİMDER Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği Eğitim Yayınları TİMDER AKADEMİ 2005-2006 DERS NOTLARI TİMDER Yön.Kur.Bşk.Yrd ve Eğitim Komite Başkanı Ali Yalçın TUNG TİMDER AKADEMİ Eğitmenleri Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 1 1. GİRİŞ... 2 2. İŞİN NİTELİĞİ... 4 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)... 4 2.1.1. Yönetişim

Detaylı

DenizBank Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

DenizBank Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Bölüm I: Pay Sahipleri 2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 4. Genel Kurul Bilgileri 5. Oy Hakları ve

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

STK LAR İÇİN GÖNÜLLÜLÜK VE GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ REHBERİ

STK LAR İÇİN GÖNÜLLÜLÜK VE GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ REHBERİ STGM tarafından yürütülen Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi, AB Komisyonu tarafından desteklenmektedir. STK LAR İÇİN GÖNÜLLÜLÜK VE GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ REHBERİ

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yalova, 2015 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİNE İLİŞKİN YÖNERGE Yürürlük Tarihi / /2015 26/05/2015 Revizyon

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2017 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu.. 2 GİRİŞ. 3 1. GENEL BİLGİLER...... 4 Tarihçe.. 5 Organizasyon 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 8

Detaylı

İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL

İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL İSMEP İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1 İstanbul Valiliği, İstanbul

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 Aralık 2014 Beypazarı / ANKARA 2 BEYPAZARI

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN 2014-2017

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 3 1.1. Stratejik Planlama Ekibinin oluşturulması... 3 1.2. Hazırlık Çalışmaları...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ (CRM) 347CH0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ (CRM) 347CH0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ (CRM) 347CH0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI YRD. DOÇ. DR. T. ERMAN ERKAN PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 25-26 KASIM 2010 1 SUNUM

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İlkelerine Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İlkelerine Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilk defa 2003 yılında kamuya açıklanmış olup SPK nın

Detaylı

2006 2010 STRATEJİK PLANI

2006 2010 STRATEJİK PLANI IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2006 2010 STRATEJİK PLANI Sürüm 1.0 İstanbul, Haziran 2006 Işık Üniversitesi 2006-2010 Stratejik Planı Işık Üniversitesi Senatosu tarafından 4.5.2006 tarihinde, Işık Üniversitesi Üniversite

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara Finansal Tüketicinin Korunması Finansal Ürün ve Hizmetlere Erişim FİNANSAL TABANA YAYILMA Finansal Eğitim FİNANSAL ERİŞİ M, FİNANSAL EĞİTİM, FİNANSAL TÜKE ETİCİNİN KORUNMASI STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARI

Detaylı

Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen;

Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı Adıyaman Valisi Sayın Ramazan SODAN a Gaziantep Valisi Sayın Süleyman KAMÇI ya Kilis Valisi Sayın Yusuf ODABAŞ

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

P E T R O L O F İ S İ A. Ş. Kurumsal Yönetİm İlkelerİ Raporu

P E T R O L O F İ S İ A. Ş. Kurumsal Yönetİm İlkelerİ Raporu P E T R O L O F İ S İ A. Ş. Kurumsal Yönetİm İlkelerİ Raporu 126 P E T R O L O F İ S İ A. Ş. 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Petrol Ofisi, Sermaye Piyasası Kurulu nun 04.07.2003 tarihinde kabul

Detaylı