Geniș QRS Kompleksli Tașikardilere Yaklașım

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geniș QRS Kompleksli Tașikardilere Yaklașım"

Transkript

1 Geniș QRS Kompleksli Tașikardilere Yaklașım Dr. Uygar Çağdaș YÜKSEL, Dr. Sedat KÖSE, Dr. Ersoy IȘIK Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye ÖZET Geniş QRS kompleksli taşikardiler klinik pratikte karar vermenin oldukça güç olduğu olgulardır. Büyük çoğunluğunu ventriküler taşikardilerin oluşturduğu bu hastalık grubunda doğru tanının ve tedavinin süratle yapılması gereklidir. Hastanın başvuru esnasındaki klinik durumu oldukça yanıltıcı olabilir ve yanlış tanı tedavi edilebilir bir hastalığın ölümle sonuçlanmasına neden olabilir. Ayırıcı tanıda yardımcı olabilecek yüzey elektrokardiyografi kriterleri kullanım kolaylığı açısından derlenerek çeşitli algoritmalar oluşturulmuştur. Ne var ki bu amaç için hazırlanmış algoritmaları uygulamak bile karmaşık ve zaman alıcıdır. Bu yazıda geniş QRS kompleksli taşikardilerin temel elektrofizyolojik ve elektrokardiyografik özelliklerine değinilmekte ve tanı algoritmaları gözden geçirilmektedir. Bu olguların acil servisteki ilk basamak tedavilerine de kısaca değinilecektir. ANAHTAR KELİMELER Geniş QRS kompleksi, taşikardi, EKG Approach to the Wide QRS Complex Tachycardias ABSTRACT Wide QRS complex tachycardias are among the hard to manage clinical situations. Ventricular tachycardias constitute the majority of the patients and prompt diagnosis and treatment is required. Clinical presentation of the patient may be misleading and missing the correct diagnosis may cause fatal consequences for a potentially treatable condition. Complex electrocardiographic features may help the diagnosis. Diagnostic algorithms are constructed to simplfy the diagnosis but their time consuming nature also limits their use in the emergency room. In this paper electrophysiologic and electrocardiographic features of the wide QRS complex tachycardias and diagnostic algorithms are reviewed. Initial treatment at the emergency room is also briefly discussed. KEYWORDS Wide QRS complex, tachycardia, ECG İLETİŞİM ADRESİ Dr. Sedat KÖSE Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2 88 Türk Aritmi, Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi Geniş QRS Kompleksli Taşikardilere Yaklaşım Geniş QRS kompleksli taşikardiler hekimleri en fazla kaygılandıran klinik durumlar arasında yer almaktadır. Tanıda kullanılan kompleks EKG algoritmaları, süratle karar verme gereksinimi ve yanlış tanıya bağlı olarak uygulanan yanlış yaklaşımın yıkıcı sonuçları bu kaygının haklı gerekçelerini oluşturur. Hastanın kan basıncı ve bilinç durumu normalse durum daha da karmaşık bir hale gelir. Çünkü pek çok hekim böyle bir durumda taşikardinin supraventriküler (SVT) olduğu yanılgısına düşer (1). Oysa ventrikül kökenli taşikardiler de bu şekilde karşımıza gelebilir. Esas güç olan da bu durumdaki hastalarda tanının konabilmesidir. Çünkü sadece stabil klinik durumuna bakılarak yanlışlıkla benign bir SVT tanısıyla ayaktan takip edilen böyle bir hastanın ani ölüm riski oldukça yüksektir. Bu nedenle acil servise geniş QRS kompleksli taşikardiyle başvuran tüm hastalar aksi ispat edilene kadar, klinik durumuna bakılmaksızın ventriküler taşikardi (VT) olarak kabul edilmelidir (2). Temel Elektrofizyolojik Bilgiler Atım sayısı 100/dk ve üzeri olan ve QRS süresi 120 msn. ve üzeri taşikardiler geniş QRS kompleksli taşikardiler olarak adlandırılır. Klinikte geniş QRS kompleksli taşikardiye neden olabilecek başlıca dört durum mevcuttur: VT, aberran iletili SVT, antegrad iletili aksesuvar atriyoventriküler (AV) yola bağlı SVT ler, ventriküler pacinge bağlı geniş QRS kompleksi (3). Ventriküler kalıcı kalp pili bulunan hastaların EKG leri (elektrod septumu perfore edip sol ventriküle geçmediği sürece) sol dal bloğu morfolojisindedir. Bu hastalarda QRS kompleksleri öncesinde sıklıkla pacinge bağlı uyarı artefaktları gözlenmektedir. Ne var ki bazen bu artefaktlar görülemeyecek kadar küçük olabilir. Yukarıda söz edilen durumların dışında nadiren rastlanılan başka geniş QRS kompleksli taşikardi nedenleri de mevcuttur. Sınıf I antiaritmikler (prokainamid, flekainid gibi) His-Purkinje sistemindeki iletiyi yavaşlatırlar. Bu yavaşlama özellikle atım sayısı arttıkça daha da belirginleşir ve QRS komplekslerinin genişlemesine neden olur. Bu nedenle sınıf I antiaritmik kullanımı hıza bağlı aberasyon nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkar (4,5). Belirgin hiperkalemi (6) ve trisiklik antidepresan aşırı dozu (7) da geniş QRS kompleksine neden olabildiğinden ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalıdır. Yaygın akut ST elevasyonlu anteroseptal miyokard infarktüsünde de QRS morfolojileri bozularak geniş QRS kompleksli taşikardi izlenimi yaratabileceğinden dikkatli olunmalıdır (8). Geniş QRS kompleksli hastalara yaklaşımda klinik öykü ve fizik muayene bulguları önemli ipuçları verebilir (9). Hastanın daha önceden koroner arter hastalığı veya geçirilmiş MI öyküsü varsa VT ihtimali yüksektir. Daha önceden tanısı olmasa bile koroner arter hastalığı risk faktörlerine sahip bir hastada öncelikle VT düşünmek daha doğrudur. Boyun venlerinde atriyoventriküler disosiasyona bağlı dev a dalgalarının görülmesi, S1 şiddetindeki değişiklikler ve karotis sinüs masajına elde edilen yanıt ayırıcı tanıda kullanılabilecek fizik muayene bulgularıdır. Geniş QRS kompleksli taşikardilerin en sık nedeni VT dir. Yayınlanan serilerde bu oranın çalışılan hasta popülasyonuna bağlı olarak %70-80 arasında değiştiği gözlenmektedir (1). VT ile gelen hastalarda çoğunlukla altta yatan ciddi bir yapısal rahatsızlığın bulunduğu ve sıklıkla klinik durumlarının stabil olmadığı gözlenmektedir. Ne var ki daha önce de değinildiği gibi klinik durumun stabil olması VT yi asla ekarte ettirmez. Benzer şekilde gelişte klinik durumu stabil olan bir VT li hastanın bu durumunu daha ne kadar koruyabileceği de belirsizdir.

3 Geniş QRS Kompleksli Taşikardilere Yaklaşım 89 SVT, geniş QRS kompleksli taşikardi EKG lerinin en sık ikinci nedenidir. SVT hastalarında QRS genişlemesi kalp hızındaki artış sonucu gelişen fonksiyonel dal bloklarına bağlıdır. Buradaki mekanizma supraventriküler odaktan gelen uyarının His-Purkinje ileti sistemindeki dallardan birini refrakter periyotta yakalaması ve bu dallardan birini kullanarak ventriküller boyunca ilerlemesidir. Tabi olarak böyle bir durumda gelişen aberasyonun tipik sol veya sağ dal bloğu kriterlerini taşıması gereklidir. Oysa VT durumunda uyarı His-Purkinje sistemi yerine ventrikül miyokardında miyositler aracılığıyla ilerlediğinden QRS morfolojisi tipik dal bloğu paternlerine benzemeyebilir. Wolf-Parkinson-White sendromunda (WPW) olduğu gibi supraventriküler uyarının AV aksesuar yol üzerinden iletildiği taşikardilerde de geniş QRS kompleksleri izlenebilir. Bu tip preeksite taşikardilerde QRS komplekslerinin genişlemesi için taşikardi devresinin antegrad kolunun AV aksesuar yol olması gereklidir (antidromik). Ortodromik taşikardilerde QRS kompleksinde genişleme olması halinde bunun nedeni yukarıda belirtilen fonksiyonel dal bloklarına bağlıdır. Antidromik taşikardilerde supraventriküler uyarı ventriküllere His-Purkinje sistemi yerine miyositler aracılığıyla dağıldığından ventriküler aktivasyon VT dekine benzer şekilde gerçekleşir. Geniş QRS kompleksli preeksite taşikardileri VT den ayırmak oldukça güç olmakla birlikte bu taşikardiler erişkinlerde nadiren gözlenir. Daha önce de söz edildiği gibi ilaç etkisi, hiperkalemi gibi bazı nadir nedenler de geniş QRS kompleksi taşikardilerden sorumlu olabilir. Ne var ki bu taşikardilerin büyük çoğunluğunu (yaklaşık %80 i) VT ve kalan kısmın da önemli bir bölümünü SVT teşkil ettiğinden klinik pratikte önemli olan bu iki taşikardiyi birbirinden ayırt etmektir. Aberasyon tüm SVT tiplerinde gözlenebilir. En sık gözlenen sürekli supraventriküler taşikardi atriyal fibrilasyon (AF) olduğundan ayırıcı tanıdaki bazı anahtar noktalara daha detaylı değinmek yerinde olacaktır. AF ye bağlı aberasyonun en önemli ayırıcı unsuru taşikardi siklus uzunluklarının değişken olmasıdır. Ashman fenomeni özellikle AF de gözlenen özel bir aberasyon tipidir. Uzun bir RR aralığını takiben gelen kısa bir RR aralığı ileti sistemindeki dallardan birini refrakter periyodta yakalayıp dal bloğu aberasyonuna neden olabilir. Sağ dalın refrakter periyodu sola göre daha uzun olduğundan bu fenomen daha çok sağ dal bloğu şeklinde karşımıza çıkar. Aslında Ashman fenomeni AF ye özgü olmayıp kritik bir süreçte meydana gelen ve uzun-kısa şeklinde birbirine takip eden RR aralıkları sonrası görülebilecek bir EKG bulgusudur. AF değişken RR aralığının sık gözlendiği bir aritmi olması nedeniyle Ashman fenomenine yatkınlık sağlar. AF ye karşı gelişen ventriküler hız yanıtı da aksesuar yol varlığına işaret edebilir. >220 atım/dk lık düzensiz bir geniş QRS kompleksli taşikardi akla hemen daima aksesuar yol üzerinden iletilen AF olasılığını getirmelidir (8). Bu tip hastalarda aksesuar yolun kateter ablasyonu hayat kurtarıcı bir yaklaşımdır. Prognozu iyi olan ve herhangi bir yapısal kalp hastalığının eşlik etmediği idiyopatik VT ler de mevcuttur (10). VT nedeniyle başvuran olguların %10 u idiyopatik VT dir (11). İdiyopatik VT li hastaların yaş ortalaması diğerlerine nazaran daha genç olup bu hastaların klinik prezentasyonları oldukça stabildir. Genç yaş grubu ve stabil prezentasyon nedeniyle aberran iletili SVT ile sıklıkla karışır. İdiyopatik VT ler başlıca iki grupta incelenir: Tekrarlayıcı monomorfik VT (Sağ ventrikül çıkış yolu VT si olarak da adlandırılır) ve idiyo-

4 90 Türk Aritmi, Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi patik sol ventriküler VT. Her iki tipin de kendine ait karakteristik EKG paterni vardır. Tekrarlayıcı monomorfik VT sıklıkla egzersiz veya katekolamin deşarjı ile tetiklenen süreksiz salvolar veya sürekli paroksismal VT atakları şeklinde gözlenir (12). Kaynağı sağ ventrikül çıkış yoludur. EKG de sol dal bloğu paterninde geniş QRS kompleksli taşikardi ve inferior derivasyonlarda yüksek monofazik R dalgaları ile karakterizedir. Sağ ventrikül çıkış yolu kaynaklı VT nin prognozu genellikle iyi olmakla birlikte sağ ventrikül çıkış yolu kaynaklı ventriküler prematüre atımların ventriküler fibrilasyonu tetiklediği ender olgular mevcuttur. Aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi de kendisini sağ ventrikül kaynaklı VT ler şeklinde gösterebilir. Bu nedenle repetitif monomorfik VT si olan hastalarda aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi ekarte edilmelidir. İdiyopatik formun aksine aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi bulunan hastaların ani ölüm riski yüksektir. İdiyopatik sol ventriküler VT daha nadirdir. Çıkış yeri genellikle sol posterior fasiküldür ve EKG de sağ dal bloğu ve sol aks deviasyonu şeklinde gözlenir (13-15). Daha nadir olarak da sol anterior fasikülden köken alır ve EKG de sağ dal bloklu sağ aks deviasyonlu taşikardi şeklinde kendini gösterir. Bu VT nin en önemli özelliği verapamile duyarlı olmasıdır (16). Ayırıcı Tanıda Kullanılabilecek EKG Özellikleri Geniş QRS kompleksli bir EKG de VT ve SVT yi birbirinden ayırt etmede yardımcı olacak çok sayıda bulgu mevcuttur. Öncelikle mevcutsa aynı hastaya ait eski bir EKG nin incelenmesi oldukça önemli bilgiler sağlar. Eski EKG de Q dalgalarının bulunması VT yi destekler bir bulgu olarak değerlendirilebilirken, eski dal bloğu bulunan hastalarda aynı morfolojide taşikardinin bulunması veya eski EKG sinde WPW paterninin olması tanıyı SVT lehine destekler (17). Taşikardinin hızı ayırıcı tanıda yararlı bir unsur değildir. SVT ve VT çok geniş bir hız aralığında bulgu verebilirler (18). Ancak QRS aralıklarının düzeni önemli bir bulgudur. Düzensiz QRS aralıkları aberan iletili atriyal fibrilasyonu veya antegrad iletili aksesuar yol varlığını düşündürür. Ancak düzensizlik VT yi ekarte ettirmez (19). Polimorfik VT ve torsades de pointes düzensiz olabilir. Ancak bu aritmiler sürekli olduklarında hemodinamiyi bozarlar. QRS süresi ayırıcı bir unsur olarak kullanılabilir. 160 msn nin üzerindeki QRS süresi VT için kuvvetli bir öngördürücüdür (20). Sağ dal bloğu aberasyonlu SVT lerde QRS 140 msn yi ve sol dal bloğu aberasyonlu VT lerde ise 160 msn yi genellikle geçmez. Ancak preeksite SVT ler, özellikle de hasta sınıf I antiaritmik ajan kullanıyorsa, 160 msn yi aşan QRS süreleriyle karşımıza çıkabilir (21). Pek çok SVT olgusunda EKG nin aksında herhangi bir değişiklik gözlenmez. Bazı olgularda SVT esnasında aksta hafif sapmalar gerçekleşebilir (0-90 veya ). Kuzeybatı aksı ( ) hemen daima VT lehine bir bulgudur. Prekordiyal derivasyonların tümünde QRS segmentinin pozitif veya negatif şekilde aynı yönde bulunması olarak adlandırılan konkordans VT lehine bir diğer bulgudur. Gerek sağ dal bloğu gerekse de sol dal bloğu aberasyonlu SVT lerde prekordiyal derivasyonlarda genellikle bir geçiş bölgesi gözlenir. Pozitif konkordans posterobazal sol ventrikül çıkışlı VT lerde, negatif konkordans ise anteroapikal sol ventrikül kaynaklı VT lerde gözlenir. Ne var ki VT olgularının yalnızca %15 inde konkordans gözlenir (8). Preeksite taşikardilerde de ventriküler aktivasyon bazalden apikale doğru gerçekleştiğinden pozitif konkordans gözlenebilir.

5 Geniş QRS Kompleksli Taşikardilere Yaklaşım 91 Belki de tüm bulgular içinde VT ve SVT ayrımında en güvenilir bulgu atriyoventriküler disosiasyondur. VT esnasında atriyumlar ve ventriküller birbirinden bağımsız kasıldıklarından EKG de de P ve QRS dalgaları arasında düzenli bir ilişki gözlenmez. Ne var ki hızlı VT lerde P dalgalarını QRS komplekslerinden ayırt etmek mümkün olmayabilir. Ayrıca daha önceden AF u olan hastalarda da P dalgası olmayacağından disosiasyona dair bulguya rastlanmayabilir. Bir EKG de AV disosiasyon gözlenmesi VT açısından oldukça spesifik bir bulgudur. Ne var ki özellikle idiyopatik VT li genç hastalarda retrograd AV ileti varlığında P-QRS kompleksleri arasında ilişki gözlenebilir. Miller ve ark.larının (8) 473 geniş QRS kompleksli taşikardi hastasını inceledikleri çalışmalarında AV disosiasyon olguların yalnızca %38 inde tanıda yardımcı olmuştur. Araştırmacılar inceledikleri EKG lerin %52 sinde AV ilişkinin belirlenemediğini bildirmişlerdir. VT esnasında sinüs düğümünden de uyarıların çıkmaya devam ediyor olması nedeniyle zaman zaman normal His-Purkinje sistemi aktivasyonuyla ventriküler aktivasyonunu müşterek oluşturduğu QRS kompleksleriyle karşılaşılabilir (füzyon vurusu). Hatta bazen sinüzal uyarı ventrikülleri uyarılabilir periyodta yakalayabilir ve tamamen normal bir QRS kompleksiyle karşılaşılabilir (capture vurusu). Füzyon ve capture vuruları VT yi destekleyen bulgulardır ancak nadiren gözlenirler. Bunların görülebilmesi için VT nin 1:1 retrograd iletisinin olmaması ve nispeten yavaş hızlı olması gereklidir. Sol veya sağ dal bloğu aberasyonuyla seyreden VT lerde aberasyon paterni tipik sol/sağ dal bloğu ile uyumluyken, VT esnasında gözlenen dal bloğu paternlerinin bazı farklılıkları vardır. Sağ dal bloğu morfolojisinin gözlendiği VT lerde QRS komplekslerinde şu özellikler gözlenir: 1) V1 ve V2 de monofazik veya bifazik QRS kompleksi, 2) V6 da rs (R/S oranı <1) veya QS formasyonu. Sol dal bloğu morfolojisine sahip VT lerde ise QRS komplekslerinde şu özellikler bulunur: 1) V1 ve V2 de geniş R dalgası ( 30 msn), 2) V1 ve V2 de R dalgasının başlangıcından S dalgasının tepesine kadar geçen sürenin >70 msn olması ve 3) V6 da QS veya qr kompleksi (18,22). QRS kompleksleriyle ilgili yukarıda söz edilen morfolojik kriterler ayırıcı tanıda yardımcı olmakla birlikte duyarlılık ve özgüllükleri düşüktür ve bu nedenle bir taşikardiyi değerlendirirken tek başına kullanılmamaları gereklidir. VT için özgüllüğü en yüksek olan kriterler pozitif veya negatif konkordans, AV disosiasyon, füzyon ve capture vurularıdır. Tanısal Algoritmalar Geniş QRS kompleksli taşikardilerin ayırıcı tanısının süratle yapılması gerekliliğine karşın göz önüne alınması gereken çok sayıda karmaşık unsurun bulunması araştırmacıları tanısal algoritmalar geliştirmeye itmiştir. Şüphesiz ki bu algoritmalar arasında en popüler olanı Brugada ve ark.larının (23) 1991 yılında geliştirdikleri algoritmadır. Araştırmacılar 554 geniş QRS kompleksli taşikardi hastasının EKG lerinin değerlendirmiş ve sonuçta belirledikleri 4 kriterli algoritmanın %98.7 duyarlılık ve %96.5 özgüllükle doğru tanıyı koydurduğunu belirtmişlerdir. Brugada nın algoritmasındaki 4 kriter şu unsurları içermektedir: 1) Prekordiyal derivasyonlarda RS kompleksinin olmayışı 2) R dalgasının başlangıcından S dalgasının tepesine kadar geçen sürenin 100 msn den uzun olması 3) Atriyoventriküler disosiasyon varlığı 4) V1 ve V6 derivasyonlarının ventriküler taşikardi için klasik morfolojik özellikleri taşıması Bu dört Brugada kriterinden herhangi birinin yanıtının evet olması halinde taşikardi VT

6 92 Türk Aritmi, Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi olarak kabul edilirken, hiçbirinin bulunmaması SVT olarak kabul edilir (Şekil 1). Brugada algoritmasının çalışmanın yapısından kaynaklanan en önemli eksiği preeksitasyon sendromlu hastaların ayrı tutularak değerlendirilmiş olmalarıdır. Bu hastaların büyük kısmı bu kriterler dahilinde VT tanısı alacaktır. Ayrıca antiaritmik alan hastalar da çalışma dışında tutulduğundan halihazırda antiaritmik ilaç kullanan hastaların bu algoritmayla değerlendirilmesi doğru olmayacaktır. Bu açıdan bakıldığında algoritmanın gerçek klinik pratikteki özgüllük ve duyarlılığının daha düşük olacağı açıktır. Brugada algoritmasının en önemli dezavantajlarından biri de, son basamağında QRS morfolojilerindeki ayırt edici karmaşık özelliklerin bilinmesi gerekliliğidir. Bu nedenle acil koşullarda kullanımı güçtür. Brugada algoritmasının söz konusu kısıtlılıkları pek çok araştırmacıyı yeni algoritmalar geliştirme konusunda teşvik etmiştir. Vereckei ve ark. ları (24) 2007 yılında geliştirdikleri algoritmada iki yeni kriteri kullanmışlardır. Bunlardan birincisi ventriküler aktivasyon velosite oranı (v i /v t ) olarak adlandırdıkları yeni bir parametredir. Bu parametre EKG trasesi üzerinde ventriküler aktivasyonun ilk 40 msn lik başlangıç hızı (v i ) ile son 40 msn lik bitiş hızının (v t ) oranıyla elde edilir. İnceleme için v i nin en hızlı olduğu derivasyonlar seçilir. Araştırmacılar serilerinde inceleme için en çok V 3 ü kullandıklarını bildirmişlerdir. Bunu sırasıyla V 5 ve V 6 takip etmektedir. Bu parametrenin dayandığı mantık SVT ler esnasında gelişecek aberasyonda septum aktivasyonunun etkilenmeyeceği dolayısıyla da aberasyonun QRS kompleksinin 2. yarısına etki ederek QRS süresini uzatacağı şeklindedir. VT olgularındaysa uyarı miyositler aracılığıyla iletilip daha sonra His Purkinje sistemine gireceğinden QRS kompleksindeki genişleme kompleksin ilk yarısında son yarısına göre daha fazla olacaktır. Araştırmacılar v i /v t oranının 1 olmasını VT lehine, >1 olmasını ise SVT lehine bir bulgu olarak kabul etmişlerdir. Antiaritmik ilaç kullanımı hem His Brugada algoritması. VT: Ventriküler taşikardi, SVT: Supraventriküler taşikardi. Alınan ilk evet yanıtı tanıyı verir. Hayır yanıtları alındıkça algoritmaya devam edilir. ŞEKİL 1

7 Geniş QRS Kompleksli Taşikardilere Yaklaşım 93 Purkinje sistemini hem de miyositler arası uyarı iletimini benzer oranda yavaşlatacağından bu parametreyi etkilemesi beklenmemektedir. Ancak miyokard infarktüsü gibi bölgesel skar dokusuyla sonuçlanan hastalıklar iletinin homojenliğini bozabileceğinden bu kriteri yanıltabilir. Araştırmacıların kullandığı bir diğer yeni parametre ise avr derivasyonunda başlangıç R dalgasının olup olmadığıdır. Aslında bu parametre bir açıdan QRS aksıyla ilgili VT kriterine benzemektedir. avr de pozitif QRS kompleksi için QRS aksının -60 o 120 o arasında olması gerekir ki bu da daha çok VT ile uyumlu bir aks sapmasıdır. Ancak araştırmacıların kriteri toplam QRS dalgasının polaritesi yerine sadece başlangıçta R dalgasının olup olmamasıdır. Araştırmacılar serilerinde -160 o aksında avr de pozitif QRS polaritesine sahip bir EKG trasesini avr de başlangıç R olmaması nedeniyle SVT olarak tasnif etmişler ve elektrofizyolojik çalışmayla da bunun doğruluğunu göstermişlerdir. Bu nedenle avr de R dalgasının varlığının QRS polaritesine göre VT yi öngördürmede daha yüksek doğruluğa sahip olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ayrıca araştırmacıların serisindeki 17 preeksitasyon olgusunun hiçbirinin avr de pozitif QRS defleksiyonuna sahip olmaması da preeksite taşikardileri tanımadaki doğruluğu artırmıştır. Vercekei ve ark.larının (24) bu yeni parametreleri da dahil ettikleri algoritmaları da Brugada algoritması gibi 4 basamaktan oluşmaktadır: 1) AV disosiasyon varlığı 2) avr de başlangıç R dalgasının olması 3) QRS morfolojisinin tipik dal bloğu veya fasiküler blok morfolojisine sahip olmaması 4) v i /v t oranının 1 olması Bu basamaklardan herhangi birine verilen evet yanıtı taşikardinin VT olarak sınıflandırılmasına, tamamına hayır olarak yanıt verilmesi ise SVT olarak sınıflandırılmasına neden olmaktadır. Bu algoritmada sözü edilen QRS morfolojisi hekimlerin temel EKG bilgileri doğrultusunda daha aşina olduğu tipik dal bloğu veya fasiküler blok morfolojisini tanımalarına dayandığından uygulaması daha kolaydır. Araştırmacıların kullandığı tipik dal bloğu veya fasiküler ŞEKİL 2 Vereckei ve ark.larının (24) algoritması. VT: Ventriküler taşikardi, SVT: Supraventriküler taşikardi. Alınan ilk evet yanıtı tanıyı verir. Hayır yanıtları alındıkça algoritmaya devam edilir.

8 94 Türk Aritmi, Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi blok kriterleri Willems ve ark.larının (25) çalışmasındaki kriter setinden uyarlanmıştır. Araştırmacılar yeni kriter setini 453 geniş QRS kompleks taşikardili hastada test etmiş ve 409 hastaya konan tanının doğru olduğunu (%90.3 (%95 güvenilirlik aralığı % )) elektrofizyolojik olarak doğrulamışlardır. Bu kriter setiyle yapılan testin doğruluk oranı Brugada algoritmasına göre daha yüksek bulunmuştur (p = 0.006). Ne var ki her ne kadar Brugada algoritmasına göre daha pratik olduğu ileri sürülse de bu kriter setindeki parametreler de acil koşullarda kolay uygulanabilir değildir. Ayrıca v i /v t oranı için yapılan EKG incelemesi de zaman alıcı bir prosedür olup algoritmanın toplam uygulanma süresini uzatmaktadır. Aynı araştırma grubu da bu görüşte olsa gerek ki algoritmalarını basitleştirmek için VT SVT ayrımında sadece avr deki QRS morfolojisini inceleyen yeni bir çalışmayı yayınlamışlardır (26). Yine 4 basamaklı bir algoritmadan oluşan bu yeni kriter setinde tüm parametrelere avr derivasyonu incelemesine dayanmaktadır. Araştırmacıların avr derivasyonunu tercih etmelerindeki gerekçe SVT olgularında uyarının yayılma yönünün avr den uzaklaşır şekilde olması VT lerde ise yaklaşır şekilde olmasıdır. Bu yeni algoritma avr derivasyonunun şu dört basamakta incelenmesini içerir: 1) Başlangıç R dalgasının olması 2) Başlangıç r dalgası veya q dalgasının >40 msn olması 3) Negatif başlangıçlı olan veya toplam defleksiyonun negatif yönde olduğu avr traselerinde inen bacakta çentiklenmenin varlığı 4) avr de v i /v t oranının 1 olması Aynı şekilde bu basamaklardan herhangi birinin yanıtının evet olması taşikardiyi VT olarak sınıflandırırken, tamamının hayır olması SVT tanısı koydurur (Şekil 3). Sadece avr derivasyonunun incelenmesi nedeniyle bu algoritma diğerlerinden daha kolay gibi görünmektedir. Araştırmacılar bu yeni algoritmayı 482 geniş QRS kompleksli taşikardi hastasında sınamış ve 441 hastada tanıyı doğru koymuşlardır (%91.5). Testin genel doğruluk oranı Brugada algoritmasından daha iyi bulunmuş ve aynı araştırmacı grubunun daha önce ileri sürdüğü algoritmayla da benzer olduğu gösterilmiştir. Tedavi Geniş QRS kompleksli taşikardi ile gelen hastanın tedavi prensipleri tanı koyma prensipleriyle kıyaslandığında oldukça basittir. Öncelikle belirlenmesi gereken şey hastanın hemodinamik açıdan stabil olup olmadığıdır. Stabil olmayan hastalarda tedavi J ile yapılacak acil kardiyoversiyondur. Şuuru açık olan hastalarda kardiyoversiyon öncesi sedasyon uygulanabilir ancak sedasyonun hemodinamiyi daha da bozabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Stabil hastalarda tanı koymanın önemi artar. Eğer hasta VT ise öncelikle kardiyoversiyon düşünülmeli ve VT ye yol açan neden (iskemi, kalp yetmezliği, elektrolit bozuklukları vb.) saptanıp tedavi edilmelidir. Sınıf I ve III antiaritmikler daha çok rekürren veya refrakter olgulara saklanmalıdır. VT ile gelen hastada tedavi için denenecek antiaritmik kombinasyonları hastanın genel durumunun bozulması, kardiyoversiyonun başarısını azaltma gibi istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Özellikle altta yatan yapısal kalp hastalıklarının bulunduğu durumlarda, hasta stabil dahi olsa VT düşünülüyorsa ilk seçilecek tedavi elektriksel kardiyoversiyon olmalıdır. İdiyopatik VT lerde ise kalsiyum kanal blokerleri, metoprolol veya adenozin denenebilir. Özellikle hastanın daha önce anamnezinde bu tip ilaçlardan birinden fayda gördüğü öyküsü varsa aynı tedavinin yine başarılı olma ihtima-

9 Geniş QRS Kompleksli Taşikardilere Yaklaşım 95 ŞEKİL 3 Vereckei ve ark.larının (26) sadece avr derivasyonu incelemesini içeren algoritması VT: Ventriküler taşikardi, SVT: Supraventriküler taşikardi. Alınan ilk evet yanıtı tanıyı verir. Hayır yanıtları alındıkça algoritmaya devam edilir. li yüksektir. Sol ventrikül çıkış yolu VT leri verapamile karşı duyarlıdır. Geniş QRS kompleksli bir taşikardinin SVT olduğundan emin olunmuşsa o taktirde vagatonik manevralar, adenozin (ülkemizde bulunmuyor), kalsiyum kanal blokerleri, metoprolol denenebilir. Eğer yanıt alınamıyorsa elektriksel kardiyoversiyon uygulanabilir. Geniş QRS kompleksli SVT nin nedeni preeksitasyon sendromu ise seçilecek ilaç prokainamiddir. Bu hastalarda eğer aritminin kaynağının antidromik taşikardi olduğundan emin olunamıyorsa AV düğümü bloke edici ajanlardan kaçınılmalıdır. AV nodu bloke edici ilaçların kontraendike olduğu durum ise preeksitasyon sendromlarının bulunduğu AF lerdir. Bu hastalarda AV nod blokajı ventrikül hızının artması ve ventriküler fibrilasyon ile sonuçlanabilir. Tedavinin genel prensiplerinden de anlaşılacağı üzere stabil olsun veya olmasın tüm geniş QRS kompleksli hastaların tedavi şemalarının bir noktasında elektriksel kardiyoversiyon vardır. Bu nedenle tanıdan emin olunamıyorsa antiaritmik ilaçlarla ayırıcı tanı yapmak yerine elektriksel kardiyoversiyonu ilk planda düşünmek en doğru yaklaşımdır. Antiaritmik ilaçlarla yapılacak ayırıcı tanı çabaları çok yıkıcı sonuçlara neden olabilir. İskemik VT ile gelen sınırda ejeksiyon fraksiyonlu hastalarda ayırıcı tanı için ejeksiyon fraksiyonunu baskılayacak antiaritmiklerin kullanımı hastanın hemodinamisinin bozulmasına neden olacaktır. Çok nadir görülen verapamil duyarlı idiyopatik VT olasılığına karşın tanıdan emin olunmadan yapılacak IV verapamilin sonucunun ölüm olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle hemodinamisi stabil bir hasta için fazla invaziv görülse bile tanının kuşkulu olduğu olgularda elektriksel kardiyoversiyon mutlaka öncelikli olarak uygulanmalıdır. Acil tedavi planlanırken hangi algoritma kullanılırsa kullanılsın %10 a varan yanlış tanı oranı da unutulmamalıdır.

10 96 Türk Aritmi, Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi KAYNAKLAR 1. Miller JM, Das MK, Yadav AV, Bhakta D, Nair G, Alberte C. Value of the 12-lead ECG in wide QRS tachycardia. Cardiol Clin. 2006;24: Akhtar M. Electrophysiologic bases for wide QRS complex tachycardia. Pacing Clin Electrophysiol 1983;6: Miles WM, Prystowsky EN, Heger JJ, Zipes DP. Evaluation of the patient with wide QRS tachycardia. Med Clin North Am 1984;68: Crijns HJ, van Gelder IC, ile KI. Supraventricular tachycardia mimicking ventricular tachycardia during flecainide treatment. Am J Cardiol 1988;62: Ranger S, Talajic M, Lemery R, Roy D, Villemaire C, Nattel S. Kinetics of use-dependent ventricular conduction slowing by antiarrhythmic drugs in humans. Circulation 1991;83: Hollowell H, Mattu A, Perron AD, Holstege C, Brady WJ. Widecomplex tachycardia: beyond the traditional differential diagnosis of ventricular tachycardia vs supraventricular tachycardia with aberrant conduction. Am J Emerg Med 2005;23: Brady WJ, Skiles J. Wide QRS complex tachycardia: ECG differential diagnosis. Am J Emerg Med 1999;17: Goldberger ZD, Rho RW, Page RL. Approach to the diagnosis and initial management of the stable adult patient with a wide complex tachycardia. Am J Cardiol 2008;101: Baerman JM, Morady F, DiCarlo LA Jr, et al. Differentiation of ventricular tachycardia from supraventricular tachycardia with aberration: value of the clinical history. Ann Emerg Med 1987;16: Belhassen B; Viskin S. Idiopathic ventricular tachycardia and fibrillation. J Cardiovasc Electrophysiol 1993;4: Brooks, R, Burgess, JH. Idiopathic ventricular tachycardia: A review. Medicine 1988; 67: Lerman BB, Stein KM, Markowitz SM. Idiopathic right ventricular outflow tract tachycardia: a clinical approach. Pacing Clin Electrophysiol 1996;19: Callans DJ, Menz V, Schwartzman D, Gottlieb CD, Marchlinski FE. Repetitive monomorphic tachycardia from the left ventricular outflow tract: electrocardiographic patterns consistent with a left ventricular site of origin. J Am Coll Cardiol 1997;29: Lerman BB, Stein KM, Markowitz SM, Mittal S, Slotwiner DJ. Ventricular arrhythmias in normal hearts. Cardiol Clin 2000;18: Zipes DP, Foster PR, Troup PJ, Pedersen DH. Atrial induction of ventricular tachycardia: reentry versus triggered automaticity. Am J Cardiol 1979;44: Belhassen B, Rotmensch HH, Laniado S. Response of recurrent sustained ventricular tachycardia to verapamil. Br Heart J 1981;46: Wellens HJ. Electrophysiology: ventricular tachycardia: diagnosis of broad QRS complex tachycardia. Heart 2001;86: Wellens HJ, Bar FW, ile KI. The value of the electrocardiogram in the differential diagnosis of a tachycardia with a widened QRS complex. Am J Med 1978;64: Green M, Heddle B, Dassen W, Wehr M, Abdollah H, Brugada P, Wellens HJ. Value of QRS alteration in determining the site of origin of narrow QRS supraventricular tachycardia. Circulation 1983;68: Lau EW, Ng GA. Comparison of the performance of three diagnostic algorithms for regular broad complex tachycardia in practical application. Pacing Clin Electrophysiol 2002;25: Crijns HJ, van Gelder IC, ile KI. Supraventricular tachycardia mimicking ventricular tachycardia during flecainide treatment. Am J Cardiol 1988;62: Kindwall KE, Brown J, Josephson ME. Electrocardiographic criteria for ventricular tachycardia in wide complex left bundle branch block morphology tachycardias. Am J Cardiol 1988;61: Brugada P, Brugada J, Mont L, Smeets J, Andries EW. A new approach to the differential diagnosis of a regular tachycardia with a wide QRS complex. Circulation 1991;83: Vereckei A, Duray G, Szénási G, Altemose GT, Miller JM. Application of a new algorithm in the differential diagnosis of wide QRS complex tachycardia. Eur Heart J Mar;28 (5): Willems JL, Robles de Medina EO, Bernard R, Coumel P, Fisch C, Krikler D, Mazur NA, Meijler FL, Mogensen L, Moret P, Pisa Z, Rautaharju PM, Surawicz B, Watanabe Y, Wellens HJJ. Criteria for intraventricular conduction disturbances and pre-excitation. J Am Coll Cardiol 1985;5: Vereckei A, Duray G, Szénási G, Altemose GT, Miller JM. New algorithm using only lead avr for differential diagnosis of wide QRS complex tachycardia. Heart Rhythm. 2008;5:89-98.

Kalbin İleti Sistemi

Kalbin İleti Sistemi Kalbin İleti Sistemi 2 Kalbin İleti Sistemi Sinoatriyal Nod Atriyoventriküler Nod 3 Kalbin İleti Sistemi Kalpte iletinin oluşması ve yayılması yapısal ve elektrofizyolojik olarak farklılaşmış dokularca

Detaylı

Normal EKG Normal EKG Nasıl Olmalıdır? Kalp Hızı: 60 100/dakika Ritim düzenli olmalıdır P dalgası: aynı derivasyonda yer alan tüm p dalgalarının morfolojisi aynı olmalıdır Her p dalgasından önce bir

Detaylı

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi BRADİKARDİ ve TAŞİKARDİ Hastanın klinik durumu en önemli parametredir.

Detaylı

EKG KURSU RİTİM BOZUKLUKLARI. Doç. Dr. Serdar Bayata İzmir Atatürk Eğt. Ve Araş. Hast. 1.Kardiyoloji Kliniği

EKG KURSU RİTİM BOZUKLUKLARI. Doç. Dr. Serdar Bayata İzmir Atatürk Eğt. Ve Araş. Hast. 1.Kardiyoloji Kliniği EKG KURSU RİTİM BOZUKLUKLARI Doç. Dr. Serdar Bayata İzmir Atatürk Eğt. Ve Araş. Hast. 1.Kardiyoloji Kliniği İLETİ SİSTEMİ EKG DERİVASYONLARI 2 tip EKG derivasyonu vardır Ekstremite derivayonları (DI, DII,

Detaylı

EKG. Yrd.Doç.Dr.Müge Günalp Eneyli

EKG. Yrd.Doç.Dr.Müge Günalp Eneyli EKG Yrd.Doç.Dr.Müge Günalp Eneyli Kalbin İleti Sistemi Kalpte iletinin oluşması ve yayılması yapısal ve elektrofizyolojik olarak farklılaşmış dokularca sağlanır İleti sistemindeki pacemaker hücrelerinin

Detaylı

Paroksismal Supraventriküler Taşikardilere Yaklaşım

Paroksismal Supraventriküler Taşikardilere Yaklaşım Paroksismal Supraventriküler Taşikardilere Yaklaşım DOÇ.DR. M. MURAT SUCU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI Supraventriküler Taşikardiler Supraventriküler Taşikardiler Tanımlanması

Detaylı

Serpil ABALI Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Okutman

Serpil ABALI Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Okutman EKG KÖŞESİ Serpil ABALI Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Okutman Güzelbahçe sok. No:20, 34365 Nişantaşı/İSTANBUL Tel: 0212 311 36 06

Detaylı

TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Uzm. Dr. Başak Bayram SB Çanakkale

Detaylı

Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Aritmini başlamasını veya devamını sağlayan lokalize kardiyak dokunun tahrip edilmesi Odak İleti yolları Anatomik substrat Direk

Detaylı

TAŞİDİSRİTMİLER Dr. Cenker EKEN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Taşikardi Oluşum Mekanizmaları Değişmiş otomasite Anormal otomasite Artmış otomasite Re-entry Tetiklenmiş Aksiyon

Detaylı

Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri. Dr Erdal YILMAZ

Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri. Dr Erdal YILMAZ Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri Dr Erdal YILMAZ Tanı yöntemlerinin gelişmesi Kardiyak cerrahi sonrası aritmilerin sık görülmesi Disritmi : Ritm düzensizliği Aritmi : Ritm yokluğu

Detaylı

EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI

EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI T.C B.E.Ü. SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ Hem.BURCU ER EKG Kalbin çalışması sırasında oluşan

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ Doç. Dr. Turan SET E-mail : turanset@yahoo.com Hiçbir şey basit anlatılamayacak kadar karmaşık değildir Albert Einstein AMAÇ Birinci basamakta EKG değerlendirmede

Detaylı

Dar ve Geniş Kompleksli Taşikardiler. Dr. Cenker EKEN

Dar ve Geniş Kompleksli Taşikardiler. Dr. Cenker EKEN Dar ve Geniş Kompleksli Taşikardiler Dr. Cenker EKEN Patofizyoloji Artmış otomasite Re-entry Tetiklenmiş Dar Kompleks Taşikardi Oluşum Mekanizmaları Otomatisite Taşikardileri Artmış otomatisiteye bağlıdır.

Detaylı

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr Ayhan ÖZHASENEKLER

Detaylı

ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Asist. Dr. Sevcan Boztaş AÜTF Aile Hekimliği ABD

ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Asist. Dr. Sevcan Boztaş AÜTF Aile Hekimliği ABD ELEKTROKARDİYOGRAFİ Asist. Dr. Sevcan Boztaş AÜTF Aile Hekimliği ABD 1895-William Einthoven SUNUM AKIŞI Kalbin uyarı iletim sistemi Elektrokardiyografi tanımı Normal elektrokardiyogram Elektrokardiyogram

Detaylı

Pediatrik Disritmiler

Pediatrik Disritmiler Pediatrik Disritmiler Sistemik yaklaşım Ritm regular? Hız Hızlı yada yavaş? P dalgaları varmı? Intervaller PR & QRS Regular (düzenli) Hız: 60 100 / dk P Dalgası: Normal ve yukarıya doğru; bütün P morfolojileri

Detaylı

WOLFF-PARKİNSON-WHİTE SENDROMLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMİMİZ (Olgu Sunumu)

WOLFF-PARKİNSON-WHİTE SENDROMLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMİMİZ (Olgu Sunumu) WOLFF-PARKİNSON-WHİTE SENDROMLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMİMİZ (Olgu Sunumu) Hasan Ali KİRAZ, Serpil EKİN, Dilek ÖMÜR, Emine COŞAR*, Volkan HANCI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anesteziyoloji

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM Doç. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 Konu akışı Yoğun bakım hastalarında aritmi sıklığı ve çeşitleri

Detaylı

EKG. Ahmet Eroğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

EKG. Ahmet Eroğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD EKG Ahmet Eroğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Sunu Planı EKG tanımı ve normal EKG EKG nasıl incelenir EKG örnekleri Anestezi ve EKG Sonuç 2 Elektrokardiyogram (EKG) nedir?

Detaylı

AF ZİRVESİ. Uzamış Ventriküler Takikardi ve Ani Ölüme Yaklaşım. Başar Candemir. Ankara Üniversitesi Kardiyoloji AD Antalya 31.05.

AF ZİRVESİ. Uzamış Ventriküler Takikardi ve Ani Ölüme Yaklaşım. Başar Candemir. Ankara Üniversitesi Kardiyoloji AD Antalya 31.05. AF ZİRVESİ Uzamış Ventriküler Takikardi ve Ani Ölüme Yaklaşım Başar Candemir Ankara Üniversitesi Kardiyoloji AD Antalya 31.05.2014 Ventriküler Takikardi (VT) VT : 3 ardışık, his bölgesi altında iletim

Detaylı

EKG Değerlendirme 2. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum

EKG Değerlendirme 2. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum EKG Değerlendirme 2 Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum BU BÖLÜMDE 1. Aritmi ve disritmiler, ölümcül ritmler 2. Uyarı iletimindeki bozukluklar Bloklar, preeksitasyon sendromları 3. ST segment ve

Detaylı

Temel EKG. Prof. Dr. M. Remzi Önder

Temel EKG. Prof. Dr. M. Remzi Önder Temel EKG Prof. Dr. M. Remzi Önder VII.Ege Dahili TK, 4 Nisan 2008 EKG (Elektrokardigram) kalbin sadece elektriksel işlevlerini gösterir. Kasılma gücü hakkında bilgi vermez. Kalp yetersizliği tanısında

Detaylı

EKG Değerlendirme 1. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum

EKG Değerlendirme 1. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum EKG Değerlendirme 1 Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum Tarihte EKG Wilhelm Einthoven 1903 ilk elektriksel akt. Kaydı 1908 de sistemi tamamlıyor. İlk MI tanımı 1909.. 1930larda standart derivasyon

Detaylı

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI. Hareket veya yanıt yok. 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI. Hareket veya yanıt yok. 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI Hareket veya yanıt yok 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin Solunum yok ya da solunum çabası yok yada anormal solunum (gasping) Nabzı

Detaylı

Ablasyon Girişimleri Başarısız Olan WPW Sendromlu Hasta: Tanınız Nedir?

Ablasyon Girişimleri Başarısız Olan WPW Sendromlu Hasta: Tanınız Nedir? Ablasyon Girişimleri Başarısız Olan WPW Sendromlu Hasta: Tanınız Nedir? Dr. Sedat KÖSE*, Dr. Hasan KUTSİ KABUL*, Dr. İbrahim BAŞARICI**, Dr. Basri AMASYALI* *Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana

Detaylı

Hedefler. Elektrokardiyografi. İleti Sistemi

Hedefler. Elektrokardiyografi. İleti Sistemi Hedefler Elektrokardiyografi Prof. Dr. Yıldıray Çete Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Kardiyak ileti yollarının tanınması Temel EKG dalga formlarının tanınması Normal EKG nin öğrenilmesi

Detaylı

EKG KURSU KİTAPÇIĞI. Prof. Dr. Barış İLERİGELEN Prof. Dr. Haşim MUTLU

EKG KURSU KİTAPÇIĞI. Prof. Dr. Barış İLERİGELEN Prof. Dr. Haşim MUTLU EKG KURSU KİTAPÇIĞI Prof. Dr. Barış İLERİGELEN Prof. Dr. Haşim MUTLU Giriş Kalp-damar hastalıklarının tanısında kullanılan laboratuar yöntemlerinin başında EKG gelir. İnvazif olmaması, kolay uygulanması,

Detaylı

ZOR AKSESUAR YOLLARIN ABLASYONU

ZOR AKSESUAR YOLLARIN ABLASYONU ZOR AKSESUAR YOLLARIN ABLASYONU Epikardiyal Yerleşimli Aksesuar Yollar Dr. Sabri Demircan İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Ablasyon Tedavisi Başarı Oranları Aritmi Tipi Başarı oranı

Detaylı

Ajmalin Testi ÖZET. ANAHTAR KELİMELER Ani kalp ölümü, brugada sendromu, ajmalin. Ajmaline Testi ABSTRACT

Ajmalin Testi ÖZET. ANAHTAR KELİMELER Ani kalp ölümü, brugada sendromu, ajmalin. Ajmaline Testi ABSTRACT Dr. Saadet DEMİRTAŞ, Dr. İlyas ATAR, Dr. Sedat KÖSE* Başkent Üniverstesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye *GATA Askeri Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Detaylı

Acil Serviste EKG. Dr. Fatma SARI DOĞAN. Dr. Lütfi Kırdar Kartal E.A.H Acil Tıp Kliniği

Acil Serviste EKG. Dr. Fatma SARI DOĞAN. Dr. Lütfi Kırdar Kartal E.A.H Acil Tıp Kliniği Acil Serviste EKG Dr. Fatma SARI DOĞAN Dr. Lütfi Kırdar Kartal E.A.H Acil Tıp Kliniği TANIM: Standart 12-lead EKG, vücut yüzeyine konulan elektrodlardan kalbin elektriksel aktivitesinin kaydedilmesidir.

Detaylı

DR. ERGÜN ÇİL. www.erguncil.com

DR. ERGÜN ÇİL. www.erguncil.com DR. ERGÜN ÇİL www.erguncil.com TAŞİARİTMİLER BURSA TABİP ODASI 2014 2 TAŞİARİTMİLER BURSA TABİP ODASI 2014 3 DR. ERGÜN ÇİL www.erguncil.com Taşiaritmiler: Dar QRS li ( 0.08 sn) taşikardi Sinüzal taşikardi

Detaylı

Acil Serviste Bradikardi - Taşikardi Ölümcül Disritmi Yönetimi

Acil Serviste Bradikardi - Taşikardi Ölümcül Disritmi Yönetimi Acil Serviste Bradikardi - Taşikardi Ölümcül Disritmi Yönetimi Prof. Dr. Bülent ERDUR PAÜTF Acil Tıp AD Denizli ATUDER ATOK 8 İZMİR (14-15 Haziran 2014) Hedefler & Amaçlar Anstabilte kriterleri, semptom

Detaylı

Plan. Giriş DİSRİTMİLER DİSRİTMİSİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM ANSTABİL BRADİARİTMİK HASTAYA YAKLAŞIM BRADİARİTMİLER

Plan. Giriş DİSRİTMİLER DİSRİTMİSİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM ANSTABİL BRADİARİTMİK HASTAYA YAKLAŞIM BRADİARİTMİLER DİSRİTMİLER Plan Genel bilgiler Spesifik hastalıklar Dr. Şerife ÖZDİNÇ Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp AD Acilde sık Giriş Baş dönmesi, çarpıntı, senkop ani ölüm İskemik kalp hastalıkları, ileti sistemi

Detaylı

Bradikardinin neden olduğu hemodinamik bozukluk ve semptomları var mı? (Bilinç durumu,şok bulguları,göğüs ağrısı vs.)

Bradikardinin neden olduğu hemodinamik bozukluk ve semptomları var mı? (Bilinç durumu,şok bulguları,göğüs ağrısı vs.) Bradiaritmi Tedavisi -Pacemaker -Atropin: semptomatik bradikardide sınıf IIa 0.5 mg. ve 3-5 dk. arayla toplam 3 mg. 0.5 mg altında bradikardi yapabilir.perfüzyonu bozuk hastada pace beklenmeden yapılması

Detaylı

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 31 Mayıs 2014 Antalya Kalbin elektriksel anatomisi Bradiaritmilerin patofizyolojisi

Detaylı

EKG TEMEL BİLGİLER VE VAKALAR ÜZERİNDEN EKG Yİ ANLAMAK. Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD

EKG TEMEL BİLGİLER VE VAKALAR ÜZERİNDEN EKG Yİ ANLAMAK. Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD EKG TEMEL BİLGİLER VE VAKALAR ÜZERİNDEN EKG Yİ ANLAMAK Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD Bu derste neler yapılacak? Konuşmayan istemiyoruz (İnteraktif ) Aklınıza geldiği an sorun Toplam 45

Detaylı

NASIL EKG OKUYALIM? TEMEL PRENSİPLER

NASIL EKG OKUYALIM? TEMEL PRENSİPLER NASIL EKG OKUYALIM? TEMEL PRENSİPLER Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Trabzon E-mail: turanset@yahoo.com AMAÇ EKG nin fizyolojisi ve EKG yorumlamada

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYON MEKANİZMALARI ve KLİNİK ÖZELLİKLERİ. Dr. Ayşen Ağaçdiken Ağır Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD

ATRİYAL FİBRİLASYON MEKANİZMALARI ve KLİNİK ÖZELLİKLERİ. Dr. Ayşen Ağaçdiken Ağır Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD ATRİYAL FİBRİLASYON MEKANİZMALARI ve KLİNİK ÖZELLİKLERİ Dr. Ayşen Ağaçdiken Ağır Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Paroksismal AF; 7 gün içinde spontan düzelen rekürren AF. Elektriksel

Detaylı

PEDİATRİK EKG ye giriş VE EKSTRASİSTOLLER. Dr Evren Semizel

PEDİATRİK EKG ye giriş VE EKSTRASİSTOLLER. Dr Evren Semizel PEDİATRİK EKG ye giriş VE EKSTRASİSTOLLER Dr Evren Semizel Ekg dili EKG kalpteki elektriksel potansiyel değişikliklerini kaydetmeye dayanan bir yöntemdir. Elektrodların konumuna göre EKG derivasyonları

Detaylı

SUPRAVENRİKÜLER TAŞİKARDİSİ OLAN HASTALARA KLİNİK YAKLAŞIM

SUPRAVENRİKÜLER TAŞİKARDİSİ OLAN HASTALARA KLİNİK YAKLAŞIM SUPRAVENRİKÜLER TAŞİKARDİSİ OLAN HASTALARA KLİNİK YAKLAŞIM Clinical Approach to Patients with Supraventriculer Tachycardia Savaş Sarıkaya 1, Lütfi Akyol 2, Şafak Şahin 3, Hüseyin Ede 2, Elif Börekçi 2,

Detaylı

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA ANİ KARDİYAK ÖLÜM DR.FERDA CELEBCİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. 01/09/2009 ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? TANIM TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA SÜREDE GELİŞEN (GENELLİKLE

Detaylı

Dr. Sabri DEMİRCAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun

Dr. Sabri DEMİRCAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun Dr. Sabri DEMİRCAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun İlgilenilen kalp boşluğunun 3D anatomik iskeletini oluşturmayı sağlayan elektromanyetik veya impedansbazlı kateter lokasyon

Detaylı

Doç. Dr. Selahattin KIYAN ATOK Müdürü Ege ÜTFH Acil Tıp AD 14.06.2014 Ege Üni. 8. ATOK

Doç. Dr. Selahattin KIYAN ATOK Müdürü Ege ÜTFH Acil Tıp AD 14.06.2014 Ege Üni. 8. ATOK EKG de Ölümcül Tanılar, Tuzaklar ve Gözümüzden Kaçanlar Doç. Dr. Selahattin KIYAN ATOK Müdürü Ege ÜTFH Acil Tıp AD 14.06.2014 Ege Üni. 8. ATOK Bu derste neler yapılacak? Tamamen vakalar üzerinden Konuşmayan

Detaylı

DİSRİTMİLER (BRADİARİTMİ VE TAŞİARİTMİLER) Doç.Dr. İbrahim İKİZCELİ

DİSRİTMİLER (BRADİARİTMİ VE TAŞİARİTMİLER) Doç.Dr. İbrahim İKİZCELİ DİSRİTMİLER (BRADİARİTMİ VE TAŞİARİTMİLER) Doç.Dr. İbrahim İKİZCELİ HEDEF Kalbin elektropatofizyolojisini hatırlamak Disritmileri tanımak Yaşamı tehdit edenlere müdahale edebilmek Antiaritmik ajanları

Detaylı

Normal bir EKG de izlenen P dalgası atriyal uyarılmayı, QRS ventriküler uyarılmayı ve T ventriküllerin yeniden toparlanmasını yansıtır.

Normal bir EKG de izlenen P dalgası atriyal uyarılmayı, QRS ventriküler uyarılmayı ve T ventriküllerin yeniden toparlanmasını yansıtır. Ritim bozuklukları EKG ile tanınır. EKG miyokardın uyarılması ve yeniden toparlanması dönemindeki kayıtlarından elde edilir ve kalbin elektriksel aktivitesi hakkında bilgi verir. Kalbin elektriksel uyarımı,

Detaylı

Fizyoloji Anabilim Dalı. Elektro Kardio Grafi. Dr. Sinan Canan scanan@baskent.edu.tr

Fizyoloji Anabilim Dalı. Elektro Kardio Grafi. Dr. Sinan Canan scanan@baskent.edu.tr Başkent ş Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Elektro Kardio Grafi Dr. Sinan Canan scanan@baskent.edu.tr 23.11.2004 Elektrokardiogram (EKG): Kalbin Elektriksel Aktivitesi Elektro[elektrik]kardio[kalp]gram[yazdırma]

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Dr. Levent ġahġner Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D.

DİYALİZ HASTALARINDA ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Dr. Levent ġahġner Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D. DİYALİZ HASTALARINDA ELEKTROKARDİYOGRAFİ Dr. Levent ġahġner Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D. 1887 Waller, ilk insan EKG si Elektrokardiyogram nedir? EKG Kalp atımları sırasında oluģan

Detaylı

YILDIRIM /1 /2 /3 /4 /5 KOD DERS ADI

YILDIRIM /1 /2 /3 /4 /5 KOD DERS ADI KAR 16 KARDİYOLOJİ Dr. Haksun EBİNÇ /1 Dr. Mehmet Tolga DOĞRU /2 Dr. Murat TULMAÇ /3 Dr. Vedat ŞİMŞEK /4 Dr. Nesligül YILDIRIM /5 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KAR 7001 SEMİNER SAATİ (Her Öğretim Üyesi

Detaylı

KARDİYAK ARİTMİLER. Dr.Metin OCAK Yard.Doç.Dr.Latif DURAN OMU ACİL-2014 7.1.2015 1

KARDİYAK ARİTMİLER. Dr.Metin OCAK Yard.Doç.Dr.Latif DURAN OMU ACİL-2014 7.1.2015 1 KARDİYAK ARİTMİLER Dr.Metin OCAK Yard.Doç.Dr.Latif DURAN OMU ACİL-2014 7.1.2015 1 Sunum özeti 1-Kalbin ileti sistemine genel bakış. 2-Temel EKG yorumlanması 3-Aritmiler 4-Ve aritmilere genel yaklaşım 5-Önemli

Detaylı

Ölümcül Disritmiler Elektriksel Tedavi Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD

Ölümcül Disritmiler Elektriksel Tedavi Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD Ölümcül Disritmiler Elektriksel Tedavi Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 20/09/14 1 ü Ani Ölüm ü Ölümcül Disritmiler ü Elektriksel Tedaviler 20/09/14 2 Ani Ölüm

Detaylı

EKG VE RİTİM TANIMA. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

EKG VE RİTİM TANIMA. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı EKG VE RİTİM TANIMA Doç. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Vaka 1 80 y, erkek hasta göğüs ağrısı (30 dakika) Geldiğinde kendini iyi hissediyor Yaklaşık 1 aydır giderek artan

Detaylı

KARDİYAK ARİTMİLER. Uzm. Dr. İhsan ALUR

KARDİYAK ARİTMİLER. Uzm. Dr. İhsan ALUR KARDİYAK ARİTMİLER Uzm. Dr. İhsan ALUR TANIM: Kelime anlamı ritmin olmamasıdır, ancak sinüs ritminden sapma anlamında kullanılmaktadır. Normal veya anormal uyarı oluşumu,anormal uyarı iletimi veya her

Detaylı

PEDİATRİK DİSRİTMİLER

PEDİATRİK DİSRİTMİLER PEDİATRİK DİSRİTMİLER 1 Çocuklarda disritminin (=aritmi) klinik önemi ve sıklığı yetişkinlere göre farklıdır, nispeten daha az sıklıkta görülür. Normal kalp hızı yaşla değişir. Yetişkinde kullanılan bradikardi

Detaylı

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER DOÇ.DR.ERDEM KAŞIKCIOĞLU 1 35 yaşın altındaki sporcularda ani ölüm nedenleri 2% 1% 2% 4% 2% 2% 35% 3% 3% 3% 4% 5% 24% 10% Hipertrofik

Detaylı

Elektrokardiografi EKG. prm.çağlar uz Kars 2011

Elektrokardiografi EKG. prm.çağlar uz Kars 2011 Elektrokardiografi EKG prm.çağlar uz Kars 2011 Sinoatrial düğüm AV düğüm His hüzmesi Dal hüzmesi Purkinje lifler Sinoatriyal Düğüm 60-100/dk atım. Atriyoventriküler Kavşak 40-60/dk atım. His Demeti (Dalları)

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

EK-2 ELEKTROFİZYOLOJİ SERTİFİKASYON PROGRAMI STANDARTLARI İÇİN ÖNERİLER

EK-2 ELEKTROFİZYOLOJİ SERTİFİKASYON PROGRAMI STANDARTLARI İÇİN ÖNERİLER EK-2 ELEKTROFİZYOLOJİ SERTİFİKASYON PROGRAMI STANDARTLARI İÇİN ÖNERİLER İnsanlarda his potansiyellerinin kaydı ilk olarak Scherlag ve arkadaşları tarafından 1969 yılında gerçekleştirilmiştir. Elektrofizyolojik

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR? ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR? Dr. Serkan Topaloğlu 3. Atriyal Fibrilasayon Zirvesi 2014 Hız ve Ritm Kontrolü Hastanın tercihi Semptomatik durum (EHRA skoru) AF nin süresi

Detaylı

NORMAL ELEKTROKARDĠYOGRAFĠ (EKG)

NORMAL ELEKTROKARDĠYOGRAFĠ (EKG) RİTİM BOZUKLUKLARI ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ; Kalbin ritim bozukluklarını klinik önem derecesine göre sayabilmek. Saptanan ritim bozukluklarına uygun acil tedavi yaklaģımlarını sayabilmek. Bradiaritmi, taģiaritmi

Detaylı

Defibrilasyon nedir? Kalbin kaotik atımlarını sonlandırmak amacıyla göğüs üzerine iki kutuplu elektrotlar yerleştirilerek yüksek akımlı elektrik

Defibrilasyon nedir? Kalbin kaotik atımlarını sonlandırmak amacıyla göğüs üzerine iki kutuplu elektrotlar yerleştirilerek yüksek akımlı elektrik OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp A.B.D Defibrilasyon nedir? Kalbin kaotik atımlarını sonlandırmak amacıyla göğüs üzerine iki kutuplu elektrotlar yerleştirilerek yüksek akımlı elektrik enerjisi uygulanmasına

Detaylı

Ventriküler septal defekt cerrahisi geçirmiş bir olguda sol ventrikül anevrizmasına bağlı ventrikül taşikardisi

Ventriküler septal defekt cerrahisi geçirmiş bir olguda sol ventrikül anevrizmasına bağlı ventrikül taşikardisi 154 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2011;39(2):154-158 doi: 10.5543/tkda.2011.01051 Ventriküler septal defekt cerrahisi geçirmiş bir olguda sol ventrikül anevrizmasına bağlı ventrikül taşikardisi

Detaylı

Sağ ve Sol Dal Bloklu Olgularda Transtorasik Ekokardiyografi ve Holter EKG (RITM)

Sağ ve Sol Dal Bloklu Olgularda Transtorasik Ekokardiyografi ve Holter EKG (RITM) İstanbul Tıp Dergisi 2005:4;19-23 Sağ ve Sol Dal Bloklu Olgularda Transtorasik Ekokardiyografi ve Holter EKG (RITM) Sonuçlarının Karşılaştırılması Dr. Serkan BAKIRDÖGEN (1), Dr. Fatma ALİBAZ ÖNER (2),

Detaylı

Türk Yetişkinlerinde Anormal EKG Bulguları: Epidemiyolojik Gözlemsel Çalışma ARAŞTIRMA

Türk Yetişkinlerinde Anormal EKG Bulguları: Epidemiyolojik Gözlemsel Çalışma ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA Ahmet Karabacak 1 Yasin Türker 1 Hakan Tibilli 1 Yasemin Türker 2 Sinan Albayrak 1 İsmail Ekinözü 1 Sübhan Yalcın 1 Osman Kayapınar 1 Hakan Ozhan 1 1 Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji

Detaylı

ATRİAL FİBRİLASYONDA KARDİYOVERSİYON

ATRİAL FİBRİLASYONDA KARDİYOVERSİYON ATRİAL FİBRİLASYONDA KARDİYOVERSİYON Doç.Dr. Özgül UÇAR ELALMIŞ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 3. Atrial Fibrilasyon Zirvesi 2014 31 Mayıs 2014/Antalya Bilindiği üzere

Detaylı

Erken çocukluk döneminde Wolff-Parkinson-White sendromu tanısı alan hastaların klinik ve elektrofizyolojik değerlendirilmesi

Erken çocukluk döneminde Wolff-Parkinson-White sendromu tanısı alan hastaların klinik ve elektrofizyolojik değerlendirilmesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014; 57: 1-7 Orijinal Makale Erken çocukluk döneminde Wolff-Parkinson-White sendromu tanısı alan hastaların klinik ve elektrofizyolojik değerlendirilmesi Işıl Yıldırım

Detaylı

DEFİBRİLASYON ATT.Cengiz DURMUŞ www.umke.org

DEFİBRİLASYON ATT.Cengiz DURMUŞ www.umke.org DEFİBRİLASYON ATT.Cengiz DURMUŞ DEFİBRİLASYON Myokardiyuma çok kısa bir süre içerisinde yüksek miktarda elektrik akımı vermektir. Amaç; VF/nabızsız VT durumlarını normal sinüs ritmine çevirmektir. Defibrilasyon

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm (SCD)

Ani Kardiyak Ölüm (SCD) Ani Kardiyak Ölüm (SCD) VI. Acil Tıp Kış Sempozyumu /Afyon Dr. Melek Güryay Kent Hastanesi Acil Servis Kasım Ani Kardiyak Ölüm Kardiyak hastalığı bilinen veya bilinmeyen olgularda, kalple ilgili semptomların

Detaylı

HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ

HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ ANİ ÖLÜMLE İLİŞKİLİ YAPISAL KALP HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE SON GELİŞMELER HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ Dr. Murat Sucu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD. Tanım Eko, MR veya CT ile Herhangi

Detaylı

Arousal & Kardiyak Skorlama MUSTAFA GAZİAYGÜNEŞ UYKU TEKN.

Arousal & Kardiyak Skorlama MUSTAFA GAZİAYGÜNEŞ UYKU TEKN. Arousal & Kardiyak Skorlama MUSTAFA GAZİAYGÜNEŞ UYKU TEKN. Arousal,uykunun EEG frekansındaki ani değişim ile yüzeyselleşmesidir. Aurosalın Kuralları KURAL 1 EEG frekans değişikliğinin arousal olarak skorlanması

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUKLUK ÇAĞI SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLERİNDE HOLTER, EVENT RECORDER VE TRANSÖZOFAGEAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI PEDĐATRĐK KARDĐYOLOJĐ BĐLĐM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI PEDĐATRĐK KARDĐYOLOJĐ BĐLĐM DALI T.C. BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI PEDĐATRĐK KARDĐYOLOJĐ BĐLĐM DALI ÇOCUKLARDA AÇIK KALP AMELĐYATI SONRASI ERKEN DÖNEMDE GELĐŞEN RĐTĐM BOZUKLUKLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

Detaylı

Kardiyolojik Açıdan SENKOP / BAYILMA

Kardiyolojik Açıdan SENKOP / BAYILMA Kardiyolojik Açıdan SENKOP / BAYILMA Prof. Dr. Canan Ayabakan Pediatrik Kardiyoloji Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Senkop Bir çeşit bilinç kaybı Ani ve kısa süreli bilinç

Detaylı

ANİ KARDİAK ÖLÜM.

ANİ KARDİAK ÖLÜM. ANİ KARDİAK ÖLÜM TANIM Tanı almış kardiyak hastalığı olan veya olmayan kişilerde, kardiyak sebebe bağlı kısa sürede gelişen ölüm Genellikle 1 saat içinde GİRİŞ Amerika da; Her yıl 250.000 kişi ani kardiak

Detaylı

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD September 20, 2014 Kardiyoloji Semineri 2009 1 Kalp Yetersizliğinin Ciddiyeti Ölüm Nedenleri

Detaylı

Acil Serviste Aritmi Yönetimi

Acil Serviste Aritmi Yönetimi Kitap Bölümü DERMAN Acil Serviste Aritmi Yönetimi Orçun Çiftci A: Supraventriküler taşiaritmilere yaklaşım Tanım: Supraventriküler aritmi tanımı atriyoventriküler düğüm (kavşak) seviyesinden veya üzerinden

Detaylı

Süt Çocukluğu Döneminde Asemptomatik AV Tam Blok

Süt Çocukluğu Döneminde Asemptomatik AV Tam Blok Süt Çocukluğu Döneminde Asemptomatik AV Tam Blok Dr. İlker ERTUĞRUL, Dr. Tevfik KARAGÖZ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara ÖZET Pediatrik yaş grubunda AV tam

Detaylı

Bilinmesi gereken EKG değişiklikleri. Dr. Sinan GENÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Bilinmesi gereken EKG değişiklikleri. Dr. Sinan GENÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Bilinmesi gereken EKG değişiklikleri Dr. Sinan GENÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Sağ ventrikül STEMI İnferiyor MI ; II, III ve avf de ST Yüksekliği Sağ ventrikül MI (1/3 vakada

Detaylı

İleri Yaşam Desteği Doç.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Sadi Sun Yoğun Bakım Ünitesi

İleri Yaşam Desteği Doç.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Sadi Sun Yoğun Bakım Ünitesi İleri Yaşam Desteği Doç.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Sadi Sun Yoğun Bakım Ünitesi Öğrenim hedefleri İYD tedavi akış şeması Defibrilatör özellikleri VF/

Detaylı

Ulusal Aritmi Toplantısı

Ulusal Aritmi Toplantısı Nish İstanbul A Blok Kat:8 No: 47-48 Çobançeşme Sanayi Cad. 11, Yenibosna, Bahçelievler 34196 İstanbul - Türkiye T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr 20 Şubat 2014, Perşembe

Detaylı

Prof.Dr.Abdurrahman Oğuzhan. Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA

Prof.Dr.Abdurrahman Oğuzhan. Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ Kardiyoloji Anabilim Dalı I. GENEL BĠLGĠLER Dersin Adı MED 607 KARDİYOLOJİ STAJI Yerel Kredi: Yıl ve Dönemi 011-01 6. SINIF AKTS Kredi:3 Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Abdurrahman

Detaylı

Hipertrofik Kardiyomiyopati. Dr. Sabri DEMİRCAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD, Samsun

Hipertrofik Kardiyomiyopati. Dr. Sabri DEMİRCAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD, Samsun Hipertrofik Kardiyomiyopati Epidemiyoloji ve Genetik Chapter 16 Dr. Sabri DEMİRCAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD, Samsun Copyright 2001 Harcourt Canada Ltd. Hipertrofik Kardiyomiyopati

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ STRES EKOKARDİYOGRAFİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:.... Adresi:.....

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KALBİN FONKSİYONU KALBİN FONKSİYONU - Kalp vücuda kan pompalamak için 4 odaya sahiptir. 2 üst küçük odalara atrium ve altta yer alan daha büyük odalara da

Detaylı

Antitaşikardi Uyarı Vermenin Neden Olduğu Ventriküler Taşikardi Akselerasyonu

Antitaşikardi Uyarı Vermenin Neden Olduğu Ventriküler Taşikardi Akselerasyonu Antitaşikardi Uyarı Vermenin Neden Olduğu Ventriküler Taşikardi Akselerasyonu Dr. Kumral ÇAĞLI*, Dr. Fatma Nurcan BAŞAR*, Dr. Özcan ÖZEKE**, Dr. Serkan TOPALOĞLU*, Dr. Dursun ARAS* *Türkiye Yüksek İhtisas

Detaylı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Doğumsal kalp hastalığı ve PAH Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 39 y kadın hasta Nefes darlığı, morarma ile başvurdu. 22 y iken (17 sene önce 1998) gebeliğin 3.

Detaylı

Epilepsi ayırıcı tanısında parasomniler. Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Manisa

Epilepsi ayırıcı tanısında parasomniler. Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Manisa Epilepsi ayırıcı tanısında parasomniler Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Manisa Nokturnal paroksismal olaylar Jeneralize & parsiyel epileptik nöbetler Parasomniler Normal uyku varyantları

Detaylı

GENEL BĐLGĐLER. 2.1. Kalp Cerrahisi Sonrası Erken Dönemde Gelişen Aritmiler

GENEL BĐLGĐLER. 2.1. Kalp Cerrahisi Sonrası Erken Dönemde Gelişen Aritmiler GĐRĐŞ ve AMAÇ Postoperatif aritmiler konjenital kalp hastalığı nedeniyle yapılan kalp cerrahisi sonrasında gelişen mortalite ve morbiditenin en önemli nedenlerindendir. Ritim bozuklukları normal bir kalpte

Detaylı

Araştırma. Özgür KARCIOĞLU 1, Suna SOYSAL 1, Hakan TOPACOĞLU 1, D. Niyazi ÖZÜÇELİK 1, Özgür ASLAN 2, Ali TAŞAR 1, Pınar ÜNVERİR 1

Araştırma. Özgür KARCIOĞLU 1, Suna SOYSAL 1, Hakan TOPACOĞLU 1, D. Niyazi ÖZÜÇELİK 1, Özgür ASLAN 2, Ali TAŞAR 1, Pınar ÜNVERİR 1 Araştırma 1 Acil Serviste Erişkin Paroksismal Supraventriküler Taşikardi Olgularının Analizi: Olgu Serisi ANALYSIS OF ADULT PATIENTS WITH PAROXYSMAL SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA IN THE EMERGENCY DEPARTMENT:

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

Uzun ve Kısa QT Sendromu Dr. Sabri DEMİRCAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD, Samsun

Uzun ve Kısa QT Sendromu Dr. Sabri DEMİRCAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD, Samsun Uzun ve Kısa QT Sendromu Chapter 16 Dr. Sabri DEMİRCAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD, Samsun Copyright 2001 Harcourt Canada Ltd. Tanım Seyrek genetik hastalık (1:3.000) EKG bulgusu:

Detaylı

Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi

Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi Atriyal Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi IGK Akademisi Toplantısı 10 Haziran 2011 Prof. Dr.Belhhan Akpınar Florence Nightingale Hastanesi Şişli-Istanbul AF ve Kardiyak Cerrahi girişimler Mitral cerrahisi

Detaylı

Acil Serviste NSTEMI Yönetimi. Dr. Özer Badak

Acil Serviste NSTEMI Yönetimi. Dr. Özer Badak Acil Serviste NSTEMI Yönetimi Dr. Özer Badak Sağ koroner Arter (RCA) Sol sirkumfleks Arter (LCx) Sol ön inen koroner arter (LAD) OLGU 3 Ö. Badak BAŞVURU Göğüs ağrısı / göğüste rahatsızlık hissi Bay Mehmet

Detaylı

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik LAFORA HASTALIĞI Progressif Myoklonik Epilepsiler (PME) nadir olarak görülen, sıklıkla otozomal resessif olarak geçiş gösteren heterojen bir hastalık grubudur. Klinik olarak değişik tipte nöbetler ve progressif

Detaylı

2015 Güz Dönemi. Prof.Dr. M.Sıddık ÜLGEN www.drmsulgen.com

2015 Güz Dönemi. Prof.Dr. M.Sıddık ÜLGEN www.drmsulgen.com 2015 Güz Dönemi Prof.Dr. M.Sıddık ÜLGEN www.drmsulgen.com KALP KASI ÖZELLIKLERI Uyarı çıkarabilme (otomatisite) Uyarılabilme (exitabilite) Kontraksiyon yapma Ritmik çalışma Refrakterlik Mutlak RP(QRS)

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Aritmiler. Dr. Mustafa ARICI Hacettepe-Nefroloji

Hemodiyaliz Hastalarında Aritmiler. Dr. Mustafa ARICI Hacettepe-Nefroloji Hemodiyaliz Hastalarında Aritmiler Dr. Mustafa ARICI Hacettepe-Nefroloji Aritmiler Hemodiyaliz hastasının aritmisi nasıl tedavi edilir ki? Hastamın aritmisine ne yapmalıyım? Kardiyolog Nefrolog HD Hastasında

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA

Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDİYOLOJİ Anabilim Dalı I. GENEL BĠLGĠLER Dersin Adı MED 402 KARDİYOLOJİ STAJI Yerel Kredi:2 Yıl ve Dönemi 4. sınıf & 7. ya da 8. sömestr AKTS Kredi:3 Öğretim Üyeleri

Detaylı

Marked As Read / Okundu olarak işaretlendi

Marked As Read / Okundu olarak işaretlendi JournalAgent http://www.journalagent.com/z4/msgconfirm.asp?pdir=tkd&plng=tu... 1 / 1 05.04.2015 23:59 05.04.2015 TKD Arşivi Kabul - TKDA-14719 Editorial Office TKDA (arsiv@tkd.org.tr) Kime: Sadık Volkan

Detaylı