Geniș QRS Kompleksli Tașikardilere Yaklașım

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geniș QRS Kompleksli Tașikardilere Yaklașım"

Transkript

1 Geniș QRS Kompleksli Tașikardilere Yaklașım Dr. Uygar Çağdaș YÜKSEL, Dr. Sedat KÖSE, Dr. Ersoy IȘIK Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye ÖZET Geniş QRS kompleksli taşikardiler klinik pratikte karar vermenin oldukça güç olduğu olgulardır. Büyük çoğunluğunu ventriküler taşikardilerin oluşturduğu bu hastalık grubunda doğru tanının ve tedavinin süratle yapılması gereklidir. Hastanın başvuru esnasındaki klinik durumu oldukça yanıltıcı olabilir ve yanlış tanı tedavi edilebilir bir hastalığın ölümle sonuçlanmasına neden olabilir. Ayırıcı tanıda yardımcı olabilecek yüzey elektrokardiyografi kriterleri kullanım kolaylığı açısından derlenerek çeşitli algoritmalar oluşturulmuştur. Ne var ki bu amaç için hazırlanmış algoritmaları uygulamak bile karmaşık ve zaman alıcıdır. Bu yazıda geniş QRS kompleksli taşikardilerin temel elektrofizyolojik ve elektrokardiyografik özelliklerine değinilmekte ve tanı algoritmaları gözden geçirilmektedir. Bu olguların acil servisteki ilk basamak tedavilerine de kısaca değinilecektir. ANAHTAR KELİMELER Geniş QRS kompleksi, taşikardi, EKG Approach to the Wide QRS Complex Tachycardias ABSTRACT Wide QRS complex tachycardias are among the hard to manage clinical situations. Ventricular tachycardias constitute the majority of the patients and prompt diagnosis and treatment is required. Clinical presentation of the patient may be misleading and missing the correct diagnosis may cause fatal consequences for a potentially treatable condition. Complex electrocardiographic features may help the diagnosis. Diagnostic algorithms are constructed to simplfy the diagnosis but their time consuming nature also limits their use in the emergency room. In this paper electrophysiologic and electrocardiographic features of the wide QRS complex tachycardias and diagnostic algorithms are reviewed. Initial treatment at the emergency room is also briefly discussed. KEYWORDS Wide QRS complex, tachycardia, ECG İLETİŞİM ADRESİ Dr. Sedat KÖSE Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2 88 Türk Aritmi, Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi Geniş QRS Kompleksli Taşikardilere Yaklaşım Geniş QRS kompleksli taşikardiler hekimleri en fazla kaygılandıran klinik durumlar arasında yer almaktadır. Tanıda kullanılan kompleks EKG algoritmaları, süratle karar verme gereksinimi ve yanlış tanıya bağlı olarak uygulanan yanlış yaklaşımın yıkıcı sonuçları bu kaygının haklı gerekçelerini oluşturur. Hastanın kan basıncı ve bilinç durumu normalse durum daha da karmaşık bir hale gelir. Çünkü pek çok hekim böyle bir durumda taşikardinin supraventriküler (SVT) olduğu yanılgısına düşer (1). Oysa ventrikül kökenli taşikardiler de bu şekilde karşımıza gelebilir. Esas güç olan da bu durumdaki hastalarda tanının konabilmesidir. Çünkü sadece stabil klinik durumuna bakılarak yanlışlıkla benign bir SVT tanısıyla ayaktan takip edilen böyle bir hastanın ani ölüm riski oldukça yüksektir. Bu nedenle acil servise geniş QRS kompleksli taşikardiyle başvuran tüm hastalar aksi ispat edilene kadar, klinik durumuna bakılmaksızın ventriküler taşikardi (VT) olarak kabul edilmelidir (2). Temel Elektrofizyolojik Bilgiler Atım sayısı 100/dk ve üzeri olan ve QRS süresi 120 msn. ve üzeri taşikardiler geniş QRS kompleksli taşikardiler olarak adlandırılır. Klinikte geniş QRS kompleksli taşikardiye neden olabilecek başlıca dört durum mevcuttur: VT, aberran iletili SVT, antegrad iletili aksesuvar atriyoventriküler (AV) yola bağlı SVT ler, ventriküler pacinge bağlı geniş QRS kompleksi (3). Ventriküler kalıcı kalp pili bulunan hastaların EKG leri (elektrod septumu perfore edip sol ventriküle geçmediği sürece) sol dal bloğu morfolojisindedir. Bu hastalarda QRS kompleksleri öncesinde sıklıkla pacinge bağlı uyarı artefaktları gözlenmektedir. Ne var ki bazen bu artefaktlar görülemeyecek kadar küçük olabilir. Yukarıda söz edilen durumların dışında nadiren rastlanılan başka geniş QRS kompleksli taşikardi nedenleri de mevcuttur. Sınıf I antiaritmikler (prokainamid, flekainid gibi) His-Purkinje sistemindeki iletiyi yavaşlatırlar. Bu yavaşlama özellikle atım sayısı arttıkça daha da belirginleşir ve QRS komplekslerinin genişlemesine neden olur. Bu nedenle sınıf I antiaritmik kullanımı hıza bağlı aberasyon nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkar (4,5). Belirgin hiperkalemi (6) ve trisiklik antidepresan aşırı dozu (7) da geniş QRS kompleksine neden olabildiğinden ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalıdır. Yaygın akut ST elevasyonlu anteroseptal miyokard infarktüsünde de QRS morfolojileri bozularak geniş QRS kompleksli taşikardi izlenimi yaratabileceğinden dikkatli olunmalıdır (8). Geniş QRS kompleksli hastalara yaklaşımda klinik öykü ve fizik muayene bulguları önemli ipuçları verebilir (9). Hastanın daha önceden koroner arter hastalığı veya geçirilmiş MI öyküsü varsa VT ihtimali yüksektir. Daha önceden tanısı olmasa bile koroner arter hastalığı risk faktörlerine sahip bir hastada öncelikle VT düşünmek daha doğrudur. Boyun venlerinde atriyoventriküler disosiasyona bağlı dev a dalgalarının görülmesi, S1 şiddetindeki değişiklikler ve karotis sinüs masajına elde edilen yanıt ayırıcı tanıda kullanılabilecek fizik muayene bulgularıdır. Geniş QRS kompleksli taşikardilerin en sık nedeni VT dir. Yayınlanan serilerde bu oranın çalışılan hasta popülasyonuna bağlı olarak %70-80 arasında değiştiği gözlenmektedir (1). VT ile gelen hastalarda çoğunlukla altta yatan ciddi bir yapısal rahatsızlığın bulunduğu ve sıklıkla klinik durumlarının stabil olmadığı gözlenmektedir. Ne var ki daha önce de değinildiği gibi klinik durumun stabil olması VT yi asla ekarte ettirmez. Benzer şekilde gelişte klinik durumu stabil olan bir VT li hastanın bu durumunu daha ne kadar koruyabileceği de belirsizdir.

3 Geniş QRS Kompleksli Taşikardilere Yaklaşım 89 SVT, geniş QRS kompleksli taşikardi EKG lerinin en sık ikinci nedenidir. SVT hastalarında QRS genişlemesi kalp hızındaki artış sonucu gelişen fonksiyonel dal bloklarına bağlıdır. Buradaki mekanizma supraventriküler odaktan gelen uyarının His-Purkinje ileti sistemindeki dallardan birini refrakter periyotta yakalaması ve bu dallardan birini kullanarak ventriküller boyunca ilerlemesidir. Tabi olarak böyle bir durumda gelişen aberasyonun tipik sol veya sağ dal bloğu kriterlerini taşıması gereklidir. Oysa VT durumunda uyarı His-Purkinje sistemi yerine ventrikül miyokardında miyositler aracılığıyla ilerlediğinden QRS morfolojisi tipik dal bloğu paternlerine benzemeyebilir. Wolf-Parkinson-White sendromunda (WPW) olduğu gibi supraventriküler uyarının AV aksesuar yol üzerinden iletildiği taşikardilerde de geniş QRS kompleksleri izlenebilir. Bu tip preeksite taşikardilerde QRS komplekslerinin genişlemesi için taşikardi devresinin antegrad kolunun AV aksesuar yol olması gereklidir (antidromik). Ortodromik taşikardilerde QRS kompleksinde genişleme olması halinde bunun nedeni yukarıda belirtilen fonksiyonel dal bloklarına bağlıdır. Antidromik taşikardilerde supraventriküler uyarı ventriküllere His-Purkinje sistemi yerine miyositler aracılığıyla dağıldığından ventriküler aktivasyon VT dekine benzer şekilde gerçekleşir. Geniş QRS kompleksli preeksite taşikardileri VT den ayırmak oldukça güç olmakla birlikte bu taşikardiler erişkinlerde nadiren gözlenir. Daha önce de söz edildiği gibi ilaç etkisi, hiperkalemi gibi bazı nadir nedenler de geniş QRS kompleksi taşikardilerden sorumlu olabilir. Ne var ki bu taşikardilerin büyük çoğunluğunu (yaklaşık %80 i) VT ve kalan kısmın da önemli bir bölümünü SVT teşkil ettiğinden klinik pratikte önemli olan bu iki taşikardiyi birbirinden ayırt etmektir. Aberasyon tüm SVT tiplerinde gözlenebilir. En sık gözlenen sürekli supraventriküler taşikardi atriyal fibrilasyon (AF) olduğundan ayırıcı tanıdaki bazı anahtar noktalara daha detaylı değinmek yerinde olacaktır. AF ye bağlı aberasyonun en önemli ayırıcı unsuru taşikardi siklus uzunluklarının değişken olmasıdır. Ashman fenomeni özellikle AF de gözlenen özel bir aberasyon tipidir. Uzun bir RR aralığını takiben gelen kısa bir RR aralığı ileti sistemindeki dallardan birini refrakter periyodta yakalayıp dal bloğu aberasyonuna neden olabilir. Sağ dalın refrakter periyodu sola göre daha uzun olduğundan bu fenomen daha çok sağ dal bloğu şeklinde karşımıza çıkar. Aslında Ashman fenomeni AF ye özgü olmayıp kritik bir süreçte meydana gelen ve uzun-kısa şeklinde birbirine takip eden RR aralıkları sonrası görülebilecek bir EKG bulgusudur. AF değişken RR aralığının sık gözlendiği bir aritmi olması nedeniyle Ashman fenomenine yatkınlık sağlar. AF ye karşı gelişen ventriküler hız yanıtı da aksesuar yol varlığına işaret edebilir. >220 atım/dk lık düzensiz bir geniş QRS kompleksli taşikardi akla hemen daima aksesuar yol üzerinden iletilen AF olasılığını getirmelidir (8). Bu tip hastalarda aksesuar yolun kateter ablasyonu hayat kurtarıcı bir yaklaşımdır. Prognozu iyi olan ve herhangi bir yapısal kalp hastalığının eşlik etmediği idiyopatik VT ler de mevcuttur (10). VT nedeniyle başvuran olguların %10 u idiyopatik VT dir (11). İdiyopatik VT li hastaların yaş ortalaması diğerlerine nazaran daha genç olup bu hastaların klinik prezentasyonları oldukça stabildir. Genç yaş grubu ve stabil prezentasyon nedeniyle aberran iletili SVT ile sıklıkla karışır. İdiyopatik VT ler başlıca iki grupta incelenir: Tekrarlayıcı monomorfik VT (Sağ ventrikül çıkış yolu VT si olarak da adlandırılır) ve idiyo-

4 90 Türk Aritmi, Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi patik sol ventriküler VT. Her iki tipin de kendine ait karakteristik EKG paterni vardır. Tekrarlayıcı monomorfik VT sıklıkla egzersiz veya katekolamin deşarjı ile tetiklenen süreksiz salvolar veya sürekli paroksismal VT atakları şeklinde gözlenir (12). Kaynağı sağ ventrikül çıkış yoludur. EKG de sol dal bloğu paterninde geniş QRS kompleksli taşikardi ve inferior derivasyonlarda yüksek monofazik R dalgaları ile karakterizedir. Sağ ventrikül çıkış yolu kaynaklı VT nin prognozu genellikle iyi olmakla birlikte sağ ventrikül çıkış yolu kaynaklı ventriküler prematüre atımların ventriküler fibrilasyonu tetiklediği ender olgular mevcuttur. Aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi de kendisini sağ ventrikül kaynaklı VT ler şeklinde gösterebilir. Bu nedenle repetitif monomorfik VT si olan hastalarda aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi ekarte edilmelidir. İdiyopatik formun aksine aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi bulunan hastaların ani ölüm riski yüksektir. İdiyopatik sol ventriküler VT daha nadirdir. Çıkış yeri genellikle sol posterior fasiküldür ve EKG de sağ dal bloğu ve sol aks deviasyonu şeklinde gözlenir (13-15). Daha nadir olarak da sol anterior fasikülden köken alır ve EKG de sağ dal bloklu sağ aks deviasyonlu taşikardi şeklinde kendini gösterir. Bu VT nin en önemli özelliği verapamile duyarlı olmasıdır (16). Ayırıcı Tanıda Kullanılabilecek EKG Özellikleri Geniş QRS kompleksli bir EKG de VT ve SVT yi birbirinden ayırt etmede yardımcı olacak çok sayıda bulgu mevcuttur. Öncelikle mevcutsa aynı hastaya ait eski bir EKG nin incelenmesi oldukça önemli bilgiler sağlar. Eski EKG de Q dalgalarının bulunması VT yi destekler bir bulgu olarak değerlendirilebilirken, eski dal bloğu bulunan hastalarda aynı morfolojide taşikardinin bulunması veya eski EKG sinde WPW paterninin olması tanıyı SVT lehine destekler (17). Taşikardinin hızı ayırıcı tanıda yararlı bir unsur değildir. SVT ve VT çok geniş bir hız aralığında bulgu verebilirler (18). Ancak QRS aralıklarının düzeni önemli bir bulgudur. Düzensiz QRS aralıkları aberan iletili atriyal fibrilasyonu veya antegrad iletili aksesuar yol varlığını düşündürür. Ancak düzensizlik VT yi ekarte ettirmez (19). Polimorfik VT ve torsades de pointes düzensiz olabilir. Ancak bu aritmiler sürekli olduklarında hemodinamiyi bozarlar. QRS süresi ayırıcı bir unsur olarak kullanılabilir. 160 msn nin üzerindeki QRS süresi VT için kuvvetli bir öngördürücüdür (20). Sağ dal bloğu aberasyonlu SVT lerde QRS 140 msn yi ve sol dal bloğu aberasyonlu VT lerde ise 160 msn yi genellikle geçmez. Ancak preeksite SVT ler, özellikle de hasta sınıf I antiaritmik ajan kullanıyorsa, 160 msn yi aşan QRS süreleriyle karşımıza çıkabilir (21). Pek çok SVT olgusunda EKG nin aksında herhangi bir değişiklik gözlenmez. Bazı olgularda SVT esnasında aksta hafif sapmalar gerçekleşebilir (0-90 veya ). Kuzeybatı aksı ( ) hemen daima VT lehine bir bulgudur. Prekordiyal derivasyonların tümünde QRS segmentinin pozitif veya negatif şekilde aynı yönde bulunması olarak adlandırılan konkordans VT lehine bir diğer bulgudur. Gerek sağ dal bloğu gerekse de sol dal bloğu aberasyonlu SVT lerde prekordiyal derivasyonlarda genellikle bir geçiş bölgesi gözlenir. Pozitif konkordans posterobazal sol ventrikül çıkışlı VT lerde, negatif konkordans ise anteroapikal sol ventrikül kaynaklı VT lerde gözlenir. Ne var ki VT olgularının yalnızca %15 inde konkordans gözlenir (8). Preeksite taşikardilerde de ventriküler aktivasyon bazalden apikale doğru gerçekleştiğinden pozitif konkordans gözlenebilir.

5 Geniş QRS Kompleksli Taşikardilere Yaklaşım 91 Belki de tüm bulgular içinde VT ve SVT ayrımında en güvenilir bulgu atriyoventriküler disosiasyondur. VT esnasında atriyumlar ve ventriküller birbirinden bağımsız kasıldıklarından EKG de de P ve QRS dalgaları arasında düzenli bir ilişki gözlenmez. Ne var ki hızlı VT lerde P dalgalarını QRS komplekslerinden ayırt etmek mümkün olmayabilir. Ayrıca daha önceden AF u olan hastalarda da P dalgası olmayacağından disosiasyona dair bulguya rastlanmayabilir. Bir EKG de AV disosiasyon gözlenmesi VT açısından oldukça spesifik bir bulgudur. Ne var ki özellikle idiyopatik VT li genç hastalarda retrograd AV ileti varlığında P-QRS kompleksleri arasında ilişki gözlenebilir. Miller ve ark.larının (8) 473 geniş QRS kompleksli taşikardi hastasını inceledikleri çalışmalarında AV disosiasyon olguların yalnızca %38 inde tanıda yardımcı olmuştur. Araştırmacılar inceledikleri EKG lerin %52 sinde AV ilişkinin belirlenemediğini bildirmişlerdir. VT esnasında sinüs düğümünden de uyarıların çıkmaya devam ediyor olması nedeniyle zaman zaman normal His-Purkinje sistemi aktivasyonuyla ventriküler aktivasyonunu müşterek oluşturduğu QRS kompleksleriyle karşılaşılabilir (füzyon vurusu). Hatta bazen sinüzal uyarı ventrikülleri uyarılabilir periyodta yakalayabilir ve tamamen normal bir QRS kompleksiyle karşılaşılabilir (capture vurusu). Füzyon ve capture vuruları VT yi destekleyen bulgulardır ancak nadiren gözlenirler. Bunların görülebilmesi için VT nin 1:1 retrograd iletisinin olmaması ve nispeten yavaş hızlı olması gereklidir. Sol veya sağ dal bloğu aberasyonuyla seyreden VT lerde aberasyon paterni tipik sol/sağ dal bloğu ile uyumluyken, VT esnasında gözlenen dal bloğu paternlerinin bazı farklılıkları vardır. Sağ dal bloğu morfolojisinin gözlendiği VT lerde QRS komplekslerinde şu özellikler gözlenir: 1) V1 ve V2 de monofazik veya bifazik QRS kompleksi, 2) V6 da rs (R/S oranı <1) veya QS formasyonu. Sol dal bloğu morfolojisine sahip VT lerde ise QRS komplekslerinde şu özellikler bulunur: 1) V1 ve V2 de geniş R dalgası ( 30 msn), 2) V1 ve V2 de R dalgasının başlangıcından S dalgasının tepesine kadar geçen sürenin >70 msn olması ve 3) V6 da QS veya qr kompleksi (18,22). QRS kompleksleriyle ilgili yukarıda söz edilen morfolojik kriterler ayırıcı tanıda yardımcı olmakla birlikte duyarlılık ve özgüllükleri düşüktür ve bu nedenle bir taşikardiyi değerlendirirken tek başına kullanılmamaları gereklidir. VT için özgüllüğü en yüksek olan kriterler pozitif veya negatif konkordans, AV disosiasyon, füzyon ve capture vurularıdır. Tanısal Algoritmalar Geniş QRS kompleksli taşikardilerin ayırıcı tanısının süratle yapılması gerekliliğine karşın göz önüne alınması gereken çok sayıda karmaşık unsurun bulunması araştırmacıları tanısal algoritmalar geliştirmeye itmiştir. Şüphesiz ki bu algoritmalar arasında en popüler olanı Brugada ve ark.larının (23) 1991 yılında geliştirdikleri algoritmadır. Araştırmacılar 554 geniş QRS kompleksli taşikardi hastasının EKG lerinin değerlendirmiş ve sonuçta belirledikleri 4 kriterli algoritmanın %98.7 duyarlılık ve %96.5 özgüllükle doğru tanıyı koydurduğunu belirtmişlerdir. Brugada nın algoritmasındaki 4 kriter şu unsurları içermektedir: 1) Prekordiyal derivasyonlarda RS kompleksinin olmayışı 2) R dalgasının başlangıcından S dalgasının tepesine kadar geçen sürenin 100 msn den uzun olması 3) Atriyoventriküler disosiasyon varlığı 4) V1 ve V6 derivasyonlarının ventriküler taşikardi için klasik morfolojik özellikleri taşıması Bu dört Brugada kriterinden herhangi birinin yanıtının evet olması halinde taşikardi VT

6 92 Türk Aritmi, Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi olarak kabul edilirken, hiçbirinin bulunmaması SVT olarak kabul edilir (Şekil 1). Brugada algoritmasının çalışmanın yapısından kaynaklanan en önemli eksiği preeksitasyon sendromlu hastaların ayrı tutularak değerlendirilmiş olmalarıdır. Bu hastaların büyük kısmı bu kriterler dahilinde VT tanısı alacaktır. Ayrıca antiaritmik alan hastalar da çalışma dışında tutulduğundan halihazırda antiaritmik ilaç kullanan hastaların bu algoritmayla değerlendirilmesi doğru olmayacaktır. Bu açıdan bakıldığında algoritmanın gerçek klinik pratikteki özgüllük ve duyarlılığının daha düşük olacağı açıktır. Brugada algoritmasının en önemli dezavantajlarından biri de, son basamağında QRS morfolojilerindeki ayırt edici karmaşık özelliklerin bilinmesi gerekliliğidir. Bu nedenle acil koşullarda kullanımı güçtür. Brugada algoritmasının söz konusu kısıtlılıkları pek çok araştırmacıyı yeni algoritmalar geliştirme konusunda teşvik etmiştir. Vereckei ve ark. ları (24) 2007 yılında geliştirdikleri algoritmada iki yeni kriteri kullanmışlardır. Bunlardan birincisi ventriküler aktivasyon velosite oranı (v i /v t ) olarak adlandırdıkları yeni bir parametredir. Bu parametre EKG trasesi üzerinde ventriküler aktivasyonun ilk 40 msn lik başlangıç hızı (v i ) ile son 40 msn lik bitiş hızının (v t ) oranıyla elde edilir. İnceleme için v i nin en hızlı olduğu derivasyonlar seçilir. Araştırmacılar serilerinde inceleme için en çok V 3 ü kullandıklarını bildirmişlerdir. Bunu sırasıyla V 5 ve V 6 takip etmektedir. Bu parametrenin dayandığı mantık SVT ler esnasında gelişecek aberasyonda septum aktivasyonunun etkilenmeyeceği dolayısıyla da aberasyonun QRS kompleksinin 2. yarısına etki ederek QRS süresini uzatacağı şeklindedir. VT olgularındaysa uyarı miyositler aracılığıyla iletilip daha sonra His Purkinje sistemine gireceğinden QRS kompleksindeki genişleme kompleksin ilk yarısında son yarısına göre daha fazla olacaktır. Araştırmacılar v i /v t oranının 1 olmasını VT lehine, >1 olmasını ise SVT lehine bir bulgu olarak kabul etmişlerdir. Antiaritmik ilaç kullanımı hem His Brugada algoritması. VT: Ventriküler taşikardi, SVT: Supraventriküler taşikardi. Alınan ilk evet yanıtı tanıyı verir. Hayır yanıtları alındıkça algoritmaya devam edilir. ŞEKİL 1

7 Geniş QRS Kompleksli Taşikardilere Yaklaşım 93 Purkinje sistemini hem de miyositler arası uyarı iletimini benzer oranda yavaşlatacağından bu parametreyi etkilemesi beklenmemektedir. Ancak miyokard infarktüsü gibi bölgesel skar dokusuyla sonuçlanan hastalıklar iletinin homojenliğini bozabileceğinden bu kriteri yanıltabilir. Araştırmacıların kullandığı bir diğer yeni parametre ise avr derivasyonunda başlangıç R dalgasının olup olmadığıdır. Aslında bu parametre bir açıdan QRS aksıyla ilgili VT kriterine benzemektedir. avr de pozitif QRS kompleksi için QRS aksının -60 o 120 o arasında olması gerekir ki bu da daha çok VT ile uyumlu bir aks sapmasıdır. Ancak araştırmacıların kriteri toplam QRS dalgasının polaritesi yerine sadece başlangıçta R dalgasının olup olmamasıdır. Araştırmacılar serilerinde -160 o aksında avr de pozitif QRS polaritesine sahip bir EKG trasesini avr de başlangıç R olmaması nedeniyle SVT olarak tasnif etmişler ve elektrofizyolojik çalışmayla da bunun doğruluğunu göstermişlerdir. Bu nedenle avr de R dalgasının varlığının QRS polaritesine göre VT yi öngördürmede daha yüksek doğruluğa sahip olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ayrıca araştırmacıların serisindeki 17 preeksitasyon olgusunun hiçbirinin avr de pozitif QRS defleksiyonuna sahip olmaması da preeksite taşikardileri tanımadaki doğruluğu artırmıştır. Vercekei ve ark.larının (24) bu yeni parametreleri da dahil ettikleri algoritmaları da Brugada algoritması gibi 4 basamaktan oluşmaktadır: 1) AV disosiasyon varlığı 2) avr de başlangıç R dalgasının olması 3) QRS morfolojisinin tipik dal bloğu veya fasiküler blok morfolojisine sahip olmaması 4) v i /v t oranının 1 olması Bu basamaklardan herhangi birine verilen evet yanıtı taşikardinin VT olarak sınıflandırılmasına, tamamına hayır olarak yanıt verilmesi ise SVT olarak sınıflandırılmasına neden olmaktadır. Bu algoritmada sözü edilen QRS morfolojisi hekimlerin temel EKG bilgileri doğrultusunda daha aşina olduğu tipik dal bloğu veya fasiküler blok morfolojisini tanımalarına dayandığından uygulaması daha kolaydır. Araştırmacıların kullandığı tipik dal bloğu veya fasiküler ŞEKİL 2 Vereckei ve ark.larının (24) algoritması. VT: Ventriküler taşikardi, SVT: Supraventriküler taşikardi. Alınan ilk evet yanıtı tanıyı verir. Hayır yanıtları alındıkça algoritmaya devam edilir.

8 94 Türk Aritmi, Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi blok kriterleri Willems ve ark.larının (25) çalışmasındaki kriter setinden uyarlanmıştır. Araştırmacılar yeni kriter setini 453 geniş QRS kompleks taşikardili hastada test etmiş ve 409 hastaya konan tanının doğru olduğunu (%90.3 (%95 güvenilirlik aralığı % )) elektrofizyolojik olarak doğrulamışlardır. Bu kriter setiyle yapılan testin doğruluk oranı Brugada algoritmasına göre daha yüksek bulunmuştur (p = 0.006). Ne var ki her ne kadar Brugada algoritmasına göre daha pratik olduğu ileri sürülse de bu kriter setindeki parametreler de acil koşullarda kolay uygulanabilir değildir. Ayrıca v i /v t oranı için yapılan EKG incelemesi de zaman alıcı bir prosedür olup algoritmanın toplam uygulanma süresini uzatmaktadır. Aynı araştırma grubu da bu görüşte olsa gerek ki algoritmalarını basitleştirmek için VT SVT ayrımında sadece avr deki QRS morfolojisini inceleyen yeni bir çalışmayı yayınlamışlardır (26). Yine 4 basamaklı bir algoritmadan oluşan bu yeni kriter setinde tüm parametrelere avr derivasyonu incelemesine dayanmaktadır. Araştırmacıların avr derivasyonunu tercih etmelerindeki gerekçe SVT olgularında uyarının yayılma yönünün avr den uzaklaşır şekilde olması VT lerde ise yaklaşır şekilde olmasıdır. Bu yeni algoritma avr derivasyonunun şu dört basamakta incelenmesini içerir: 1) Başlangıç R dalgasının olması 2) Başlangıç r dalgası veya q dalgasının >40 msn olması 3) Negatif başlangıçlı olan veya toplam defleksiyonun negatif yönde olduğu avr traselerinde inen bacakta çentiklenmenin varlığı 4) avr de v i /v t oranının 1 olması Aynı şekilde bu basamaklardan herhangi birinin yanıtının evet olması taşikardiyi VT olarak sınıflandırırken, tamamının hayır olması SVT tanısı koydurur (Şekil 3). Sadece avr derivasyonunun incelenmesi nedeniyle bu algoritma diğerlerinden daha kolay gibi görünmektedir. Araştırmacılar bu yeni algoritmayı 482 geniş QRS kompleksli taşikardi hastasında sınamış ve 441 hastada tanıyı doğru koymuşlardır (%91.5). Testin genel doğruluk oranı Brugada algoritmasından daha iyi bulunmuş ve aynı araştırmacı grubunun daha önce ileri sürdüğü algoritmayla da benzer olduğu gösterilmiştir. Tedavi Geniş QRS kompleksli taşikardi ile gelen hastanın tedavi prensipleri tanı koyma prensipleriyle kıyaslandığında oldukça basittir. Öncelikle belirlenmesi gereken şey hastanın hemodinamik açıdan stabil olup olmadığıdır. Stabil olmayan hastalarda tedavi J ile yapılacak acil kardiyoversiyondur. Şuuru açık olan hastalarda kardiyoversiyon öncesi sedasyon uygulanabilir ancak sedasyonun hemodinamiyi daha da bozabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Stabil hastalarda tanı koymanın önemi artar. Eğer hasta VT ise öncelikle kardiyoversiyon düşünülmeli ve VT ye yol açan neden (iskemi, kalp yetmezliği, elektrolit bozuklukları vb.) saptanıp tedavi edilmelidir. Sınıf I ve III antiaritmikler daha çok rekürren veya refrakter olgulara saklanmalıdır. VT ile gelen hastada tedavi için denenecek antiaritmik kombinasyonları hastanın genel durumunun bozulması, kardiyoversiyonun başarısını azaltma gibi istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Özellikle altta yatan yapısal kalp hastalıklarının bulunduğu durumlarda, hasta stabil dahi olsa VT düşünülüyorsa ilk seçilecek tedavi elektriksel kardiyoversiyon olmalıdır. İdiyopatik VT lerde ise kalsiyum kanal blokerleri, metoprolol veya adenozin denenebilir. Özellikle hastanın daha önce anamnezinde bu tip ilaçlardan birinden fayda gördüğü öyküsü varsa aynı tedavinin yine başarılı olma ihtima-

9 Geniş QRS Kompleksli Taşikardilere Yaklaşım 95 ŞEKİL 3 Vereckei ve ark.larının (26) sadece avr derivasyonu incelemesini içeren algoritması VT: Ventriküler taşikardi, SVT: Supraventriküler taşikardi. Alınan ilk evet yanıtı tanıyı verir. Hayır yanıtları alındıkça algoritmaya devam edilir. li yüksektir. Sol ventrikül çıkış yolu VT leri verapamile karşı duyarlıdır. Geniş QRS kompleksli bir taşikardinin SVT olduğundan emin olunmuşsa o taktirde vagatonik manevralar, adenozin (ülkemizde bulunmuyor), kalsiyum kanal blokerleri, metoprolol denenebilir. Eğer yanıt alınamıyorsa elektriksel kardiyoversiyon uygulanabilir. Geniş QRS kompleksli SVT nin nedeni preeksitasyon sendromu ise seçilecek ilaç prokainamiddir. Bu hastalarda eğer aritminin kaynağının antidromik taşikardi olduğundan emin olunamıyorsa AV düğümü bloke edici ajanlardan kaçınılmalıdır. AV nodu bloke edici ilaçların kontraendike olduğu durum ise preeksitasyon sendromlarının bulunduğu AF lerdir. Bu hastalarda AV nod blokajı ventrikül hızının artması ve ventriküler fibrilasyon ile sonuçlanabilir. Tedavinin genel prensiplerinden de anlaşılacağı üzere stabil olsun veya olmasın tüm geniş QRS kompleksli hastaların tedavi şemalarının bir noktasında elektriksel kardiyoversiyon vardır. Bu nedenle tanıdan emin olunamıyorsa antiaritmik ilaçlarla ayırıcı tanı yapmak yerine elektriksel kardiyoversiyonu ilk planda düşünmek en doğru yaklaşımdır. Antiaritmik ilaçlarla yapılacak ayırıcı tanı çabaları çok yıkıcı sonuçlara neden olabilir. İskemik VT ile gelen sınırda ejeksiyon fraksiyonlu hastalarda ayırıcı tanı için ejeksiyon fraksiyonunu baskılayacak antiaritmiklerin kullanımı hastanın hemodinamisinin bozulmasına neden olacaktır. Çok nadir görülen verapamil duyarlı idiyopatik VT olasılığına karşın tanıdan emin olunmadan yapılacak IV verapamilin sonucunun ölüm olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle hemodinamisi stabil bir hasta için fazla invaziv görülse bile tanının kuşkulu olduğu olgularda elektriksel kardiyoversiyon mutlaka öncelikli olarak uygulanmalıdır. Acil tedavi planlanırken hangi algoritma kullanılırsa kullanılsın %10 a varan yanlış tanı oranı da unutulmamalıdır.

10 96 Türk Aritmi, Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi KAYNAKLAR 1. Miller JM, Das MK, Yadav AV, Bhakta D, Nair G, Alberte C. Value of the 12-lead ECG in wide QRS tachycardia. Cardiol Clin. 2006;24: Akhtar M. Electrophysiologic bases for wide QRS complex tachycardia. Pacing Clin Electrophysiol 1983;6: Miles WM, Prystowsky EN, Heger JJ, Zipes DP. Evaluation of the patient with wide QRS tachycardia. Med Clin North Am 1984;68: Crijns HJ, van Gelder IC, ile KI. Supraventricular tachycardia mimicking ventricular tachycardia during flecainide treatment. Am J Cardiol 1988;62: Ranger S, Talajic M, Lemery R, Roy D, Villemaire C, Nattel S. Kinetics of use-dependent ventricular conduction slowing by antiarrhythmic drugs in humans. Circulation 1991;83: Hollowell H, Mattu A, Perron AD, Holstege C, Brady WJ. Widecomplex tachycardia: beyond the traditional differential diagnosis of ventricular tachycardia vs supraventricular tachycardia with aberrant conduction. Am J Emerg Med 2005;23: Brady WJ, Skiles J. Wide QRS complex tachycardia: ECG differential diagnosis. Am J Emerg Med 1999;17: Goldberger ZD, Rho RW, Page RL. Approach to the diagnosis and initial management of the stable adult patient with a wide complex tachycardia. Am J Cardiol 2008;101: Baerman JM, Morady F, DiCarlo LA Jr, et al. Differentiation of ventricular tachycardia from supraventricular tachycardia with aberration: value of the clinical history. Ann Emerg Med 1987;16: Belhassen B; Viskin S. Idiopathic ventricular tachycardia and fibrillation. J Cardiovasc Electrophysiol 1993;4: Brooks, R, Burgess, JH. Idiopathic ventricular tachycardia: A review. Medicine 1988; 67: Lerman BB, Stein KM, Markowitz SM. Idiopathic right ventricular outflow tract tachycardia: a clinical approach. Pacing Clin Electrophysiol 1996;19: Callans DJ, Menz V, Schwartzman D, Gottlieb CD, Marchlinski FE. Repetitive monomorphic tachycardia from the left ventricular outflow tract: electrocardiographic patterns consistent with a left ventricular site of origin. J Am Coll Cardiol 1997;29: Lerman BB, Stein KM, Markowitz SM, Mittal S, Slotwiner DJ. Ventricular arrhythmias in normal hearts. Cardiol Clin 2000;18: Zipes DP, Foster PR, Troup PJ, Pedersen DH. Atrial induction of ventricular tachycardia: reentry versus triggered automaticity. Am J Cardiol 1979;44: Belhassen B, Rotmensch HH, Laniado S. Response of recurrent sustained ventricular tachycardia to verapamil. Br Heart J 1981;46: Wellens HJ. Electrophysiology: ventricular tachycardia: diagnosis of broad QRS complex tachycardia. Heart 2001;86: Wellens HJ, Bar FW, ile KI. The value of the electrocardiogram in the differential diagnosis of a tachycardia with a widened QRS complex. Am J Med 1978;64: Green M, Heddle B, Dassen W, Wehr M, Abdollah H, Brugada P, Wellens HJ. Value of QRS alteration in determining the site of origin of narrow QRS supraventricular tachycardia. Circulation 1983;68: Lau EW, Ng GA. Comparison of the performance of three diagnostic algorithms for regular broad complex tachycardia in practical application. Pacing Clin Electrophysiol 2002;25: Crijns HJ, van Gelder IC, ile KI. Supraventricular tachycardia mimicking ventricular tachycardia during flecainide treatment. Am J Cardiol 1988;62: Kindwall KE, Brown J, Josephson ME. Electrocardiographic criteria for ventricular tachycardia in wide complex left bundle branch block morphology tachycardias. Am J Cardiol 1988;61: Brugada P, Brugada J, Mont L, Smeets J, Andries EW. A new approach to the differential diagnosis of a regular tachycardia with a wide QRS complex. Circulation 1991;83: Vereckei A, Duray G, Szénási G, Altemose GT, Miller JM. Application of a new algorithm in the differential diagnosis of wide QRS complex tachycardia. Eur Heart J Mar;28 (5): Willems JL, Robles de Medina EO, Bernard R, Coumel P, Fisch C, Krikler D, Mazur NA, Meijler FL, Mogensen L, Moret P, Pisa Z, Rautaharju PM, Surawicz B, Watanabe Y, Wellens HJJ. Criteria for intraventricular conduction disturbances and pre-excitation. J Am Coll Cardiol 1985;5: Vereckei A, Duray G, Szénási G, Altemose GT, Miller JM. New algorithm using only lead avr for differential diagnosis of wide QRS complex tachycardia. Heart Rhythm. 2008;5:89-98.

Ventriküler takikardi EKG si. Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014

Ventriküler takikardi EKG si. Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014 Ventriküler takikardi EKG si Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014 Özet Tanım Ayırıcı tanı EKG kriterleri Spesifik VT türleri Geniş

Detaylı

Elektrofizyoloji Laboratuvarında İndüklenen Dar ve Geniş QRS Kompleks Taşikardili Hasta: Tanınız nedir?

Elektrofizyoloji Laboratuvarında İndüklenen Dar ve Geniş QRS Kompleks Taşikardili Hasta: Tanınız nedir? Elektrofizyoloji Laboratuvarında İndüklenen Dar ve Geniş QRS Kompleks Taşikardili Hasta: Tanınız nedir? Dr. Sedat KÖSE*, Dr. Hasan KUTSİ KABUL*, Dr. İbrahim BAŞARICI** *GATA Kardiyoloji Anabilim Dalı,

Detaylı

Sağ ve Sol Dal Bloğu Morfolojisi Gösteren Geniş QRS Kompleksli Taşikardi Olgusu

Sağ ve Sol Dal Bloğu Morfolojisi Gösteren Geniş QRS Kompleksli Taşikardi Olgusu Sağ ve Sol Dal Bloğu Morfolojisi Gösteren Geniş QRS Kompleksli Taşikardi Olgusu Dr. Sedat KÖSE*, Dr. Hasan Kutsi KABUL*, Dr. Barış BUĞAN**, Dr. Basri AMASYALI*, Dr. Mevlüt KOÇ*** *Gata Kardiyoloji Anabilim

Detaylı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı TEMEL EKG Prof.Dr.Hakan KültK ltürsay Ege Üniversitesi, Tıp T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı EKG Elektro Kardiyo Gram: Kalp atımları sırasında oluşan elektriksel değişikliklerin vücut yüzeyine konan

Detaylı

Kalbin İleti Sistemi

Kalbin İleti Sistemi Kalbin İleti Sistemi 2 Kalbin İleti Sistemi Sinoatriyal Nod Atriyoventriküler Nod 3 Kalbin İleti Sistemi Kalpte iletinin oluşması ve yayılması yapısal ve elektrofizyolojik olarak farklılaşmış dokularca

Detaylı

Antiaritmik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Antiaritmik ilaç preparatları

Antiaritmik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer  Antiaritmik ilaç preparatları Antiaritmik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antiaritmik ilaç preparatları 2 2 1 3 3 Aritmiler ve temel bilgiler I Aritmi (disritmi), normal sinüs ritminden herhangi bir sapma ve kalp atımlarındaki

Detaylı

Tanısı Zor Ölümcül Ritimler PLAN. Ölümcül ritimler. Disorganize Ritimler. Organize Ritimler 1) PSEUDO PEA

Tanısı Zor Ölümcül Ritimler PLAN. Ölümcül ritimler. Disorganize Ritimler. Organize Ritimler 1) PSEUDO PEA Tanısı Zor Ölümcül Ritimler PLAN 1) PSEUDO PEA Dr. Ayhan SARITAŞ Düzce Üniversitesi Acil Tıp AD 2) GENİŞ QRS TAŞİKARDİLERDE VT-SVT AYRIMI=YENİ ALGORİTMA 3) VAKA SUNUMLARI Asistoli Ölümcül ritimler Nabızsız

Detaylı

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Olgu 45 yaşında Hipertansiyon için Amlodipin 5 mg Sigara (+) Yoğun alkol kullanımı sonrası fenalık hissi Bilinci bulanık Tedavi? Aritmili Hastaya

Detaylı

Normal EKG Normal EKG Nasıl Olmalıdır? Kalp Hızı: 60 100/dakika Ritim düzenli olmalıdır P dalgası: aynı derivasyonda yer alan tüm p dalgalarının morfolojisi aynı olmalıdır Her p dalgasından önce bir

Detaylı

Kavşak (Nodal-Junctional) Supraventriküler. Fibröz iskelet. Ventriküler

Kavşak (Nodal-Junctional) Supraventriküler. Fibröz iskelet. Ventriküler Doç. Dr. Murat AYAN Kavşak (Nodal-Junctional) Supraventriküler Fibröz iskelet Ventriküler 2 Supraventricular Ventricular Atrial origin 1-Atrial fibrillation 2-Atrial flutter 3-Atrial tachycardia Ectopic

Detaylı

Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Hikaye

Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Hikaye Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Kardiyak aritmiler birçok farklı belirti ile kendini gösterebilir: Çarpıntı Göğüs ağrısı Nefes darlığı Baş dönmesi Göz kararması Konfüzyon Senkop Kollaps (Kardiyak arest) Bir aritminin

Detaylı

Gebe Kadında Dar QRS Kompleksli Tașikardi: Tanınız Nedir?

Gebe Kadında Dar QRS Kompleksli Tașikardi: Tanınız Nedir? Gebe Kadında Dar QRS Kompleksli Tașikardi: Tanınız Nedir? Dr. Sedat KÖSE*, Dr. Ayhan KILIÇ**, Dr. Fuat GÜNDOĞDU*** *GATA Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye **GATA Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı,

Detaylı

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi BRADİKARDİ ve TAŞİKARDİ Hastanın klinik durumu en önemli parametredir.

Detaylı

Düșük Ejeksiyon Fraksiyonlu Olguda Tașikardi Atakları: ICD İmplantasyonu mu, Ablasyon Uygulaması mı?

Düșük Ejeksiyon Fraksiyonlu Olguda Tașikardi Atakları: ICD İmplantasyonu mu, Ablasyon Uygulaması mı? Düșük Ejeksiyon Fraksiyonlu Olguda Tașikardi Atakları: ICD İmplantasyonu mu, Ablasyon Uygulaması mı? Dr. Sedat KÖSE*, Dr. Uygar Çağdaș YÜKSEL**, Dr. Bekim JATA* *Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kardiyoloji

Detaylı

EKG KURSU RİTİM BOZUKLUKLARI. Doç. Dr. Serdar Bayata İzmir Atatürk Eğt. Ve Araş. Hast. 1.Kardiyoloji Kliniği

EKG KURSU RİTİM BOZUKLUKLARI. Doç. Dr. Serdar Bayata İzmir Atatürk Eğt. Ve Araş. Hast. 1.Kardiyoloji Kliniği EKG KURSU RİTİM BOZUKLUKLARI Doç. Dr. Serdar Bayata İzmir Atatürk Eğt. Ve Araş. Hast. 1.Kardiyoloji Kliniği İLETİ SİSTEMİ EKG DERİVASYONLARI 2 tip EKG derivasyonu vardır Ekstremite derivayonları (DI, DII,

Detaylı

GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ

GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ Hasta Stabil mi? -Düşük kalp debisi bulguları -Bilinç bozukluğu -Hipotansiyon -Pulmoner ödem -İskemi bulguları RİTİM BOZUKLUĞU OLAN HASTA STABİL DEĞİLSE

Detaylı

EKG. Yrd.Doç.Dr.Müge Günalp Eneyli

EKG. Yrd.Doç.Dr.Müge Günalp Eneyli EKG Yrd.Doç.Dr.Müge Günalp Eneyli Kalbin İleti Sistemi Kalpte iletinin oluşması ve yayılması yapısal ve elektrofizyolojik olarak farklılaşmış dokularca sağlanır İleti sistemindeki pacemaker hücrelerinin

Detaylı

Miyokard. Miyokard infarküsünde (Mİ) EKG değişim süreçlerini öğrenmek. Ayırıcı tanıları yapmak. Spesififik patolojilerde EKG ile Mİ yi tanımak

Miyokard. Miyokard infarküsünde (Mİ) EKG değişim süreçlerini öğrenmek. Ayırıcı tanıları yapmak. Spesififik patolojilerde EKG ile Mİ yi tanımak Miyokard İnfarktüsünde nde EKG İpuçları Amaçlar Miyokard infarküsünde (Mİ) EKG değişim süreçlerini öğrenmek Ayırıcı tanıları yapmak Spesififik patolojilerde EKG ile Mİ yi tanımak Dr. Cenker EKEN AÜTF Acil

Detaylı

TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Uzm. Dr. Başak Bayram SB Çanakkale

Detaylı

Serpil ABALI Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Okutman

Serpil ABALI Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Okutman EKG KÖŞESİ Serpil ABALI Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Okutman Güzelbahçe sok. No:20, 34365 Nişantaşı/İSTANBUL Tel: 0212 311 36 06

Detaylı

Paroksismal Supraventriküler Taşikardilere Yaklaşım

Paroksismal Supraventriküler Taşikardilere Yaklaşım Paroksismal Supraventriküler Taşikardilere Yaklaşım DOÇ.DR. M. MURAT SUCU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI Supraventriküler Taşikardiler Supraventriküler Taşikardiler Tanımlanması

Detaylı

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü Algoritmalar Kardiyak Arrest Algoritmi Tüm nabızsız kardiyak arrest vakalarında ritim (Şoklanabilir ve Şoklanamaz): Ventriküler fibrilasyon/nabızsız Ventriküler Taşikardi (Şoklanabilir) Nabızsız Elektriksel

Detaylı

TAŞİDİSRİTMİLER Dr. Cenker EKEN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Taşikardi Oluşum Mekanizmaları Değişmiş otomasite Anormal otomasite Artmış otomasite Re-entry Tetiklenmiş Aksiyon

Detaylı

Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Aritmini başlamasını veya devamını sağlayan lokalize kardiyak dokunun tahrip edilmesi Odak İleti yolları Anatomik substrat Direk

Detaylı

EKG Ritim Bozuklukları

EKG Ritim Bozuklukları EKG Ritim Bozuklukları 1 Ritim Bozuklukları DİSRİTMİ; kalbin normal elektriksel ritminden olan sapmalara denir ARİTMİ; kalbin elektriksel aktivitesinin olmamasıdır Disritmi nedenleri; Miyokardiyal hasar,

Detaylı

Sunumu Hazırlayan TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM. Olgu 1. Olgu Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi. Uzm. Dr.

Sunumu Hazırlayan TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM. Olgu 1. Olgu Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi. Uzm. Dr. Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi Sunumu Hazırlayan Uzm. Dr. Başak Bayram TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD İzmir Son Güncellenme Tarihi:

Detaylı

Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri. Dr Erdal YILMAZ

Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri. Dr Erdal YILMAZ Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri Dr Erdal YILMAZ Tanı yöntemlerinin gelişmesi Kardiyak cerrahi sonrası aritmilerin sık görülmesi Disritmi : Ritm düzensizliği Aritmi : Ritm yokluğu

Detaylı

Çocuklarda İdiopatik Sol Ventrikül Taşikardisi

Çocuklarda İdiopatik Sol Ventrikül Taşikardisi Çocuklarda İdiopatik Sol Ventrikül Taşikardisi Dr. Mehmet KARACAN, Dr. Tevfik KARAGÖZ, Dr. Murat ŞAHİN, Dr. Sema ÖZER, Dr. Alpay ÇELİKER Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

BRADİKARDİ Havayolu,oksijen 12-lead EKG Kan basıncı, oksimetri Sistolik kan basıncı<90mmhg Kalp hızı<40/dk Kalp yetmezliği Ventriküler aritmiler VAR Y

BRADİKARDİ Havayolu,oksijen 12-lead EKG Kan basıncı, oksimetri Sistolik kan basıncı<90mmhg Kalp hızı<40/dk Kalp yetmezliği Ventriküler aritmiler VAR Y GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ Doç.Dr.Hakan Tezcan Aritmi tanı ve tedavisinde temel prensipler : Ritim bozukluklarının tedavisine yaklaşımda en önemli unsur hastanın stabil olup olmadığının

Detaylı

EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI

EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI T.C B.E.Ü. SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ Hem.BURCU ER EKG Kalbin çalışması sırasında oluşan

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ Doç. Dr. Turan SET E-mail : turanset@yahoo.com Hiçbir şey basit anlatılamayacak kadar karmaşık değildir Albert Einstein AMAÇ Birinci basamakta EKG değerlendirmede

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Trabzon E-mail: turanset@gmail.com Hiçbir şey basit anlatılamayacak

Detaylı

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr Ayhan ÖZHASENEKLER

Detaylı

Dar ve Geniş Kompleksli Taşikardiler. Dr. Cenker EKEN

Dar ve Geniş Kompleksli Taşikardiler. Dr. Cenker EKEN Dar ve Geniş Kompleksli Taşikardiler Dr. Cenker EKEN Patofizyoloji Artmış otomasite Re-entry Tetiklenmiş Dar Kompleks Taşikardi Oluşum Mekanizmaları Otomatisite Taşikardileri Artmış otomatisiteye bağlıdır.

Detaylı

TAŞİDİSRİTMİLER. Sunum Planı. Kardiyak İleti Fizyolojisi. Kardiyak İleti Fizyolojisi. Kardiyak İleti Fizyolojisi. Kardiyak İleti Fizyolojisi

TAŞİDİSRİTMİLER. Sunum Planı. Kardiyak İleti Fizyolojisi. Kardiyak İleti Fizyolojisi. Kardiyak İleti Fizyolojisi. Kardiyak İleti Fizyolojisi Sunum Planı TAŞİDİSRİTMİLER Kardiyak ileti fizyolojisi ve aksiyon potansiyeli Disritmilere yaklaşım Disritmilerin tanınması Dr. Taylan KILIÇ AÜTFH Acil Tıp A.B.D. 26.10.2010 1 Disritmilerin tedavisi 2

Detaylı

ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Asist. Dr. Sevcan Boztaş AÜTF Aile Hekimliği ABD

ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Asist. Dr. Sevcan Boztaş AÜTF Aile Hekimliği ABD ELEKTROKARDİYOGRAFİ Asist. Dr. Sevcan Boztaş AÜTF Aile Hekimliği ABD 1895-William Einthoven SUNUM AKIŞI Kalbin uyarı iletim sistemi Elektrokardiyografi tanımı Normal elektrokardiyogram Elektrokardiyogram

Detaylı

Dr. İlyas ATAR Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nisan, 2015

Dr. İlyas ATAR Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nisan, 2015 Dr. İlyas ATAR Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nisan, 2015 İlk işlem başarı oranı Sol aksesuar yollar % 97 Sağ aksesuar yollar % 88 Septal aksesuar yollar % 89 Nüks oranları

Detaylı

olgu örnekleriyle EKG Dr. Özer Badak DEÜTF, Kardiyoloji

olgu örnekleriyle EKG Dr. Özer Badak DEÜTF, Kardiyoloji olgu örnekleriyle EKG Dr. Özer Badak DEÜTF, Kardiyoloji 22 y tıp öğrencisi. Batıcı göğüs ağrıları tanımlıyor. Şikayetinin olduğu andaki EKG ye göre yanınız nedir? 1) Stabil angina 2) Nonkardiyak ağrı 3)

Detaylı

Bradikardili Hastaya Yaklaşım. Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ

Bradikardili Hastaya Yaklaşım. Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ Bradikardili Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ İleti Sistemi 2 SENKOP Sempatik ve Parasempatik uyarım 5 R P T Q S 6 Kalp debisi = KALP HIZI x Atım hacmi Çok düşük hızlarda

Detaylı

WOLFF-PARKİNSON-WHİTE SENDROMLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMİMİZ (Olgu Sunumu)

WOLFF-PARKİNSON-WHİTE SENDROMLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMİMİZ (Olgu Sunumu) WOLFF-PARKİNSON-WHİTE SENDROMLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMİMİZ (Olgu Sunumu) Hasan Ali KİRAZ, Serpil EKİN, Dilek ÖMÜR, Emine COŞAR*, Volkan HANCI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anesteziyoloji

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM Doç. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 Konu akışı Yoğun bakım hastalarında aritmi sıklığı ve çeşitleri

Detaylı

Pediatrik Disritmiler

Pediatrik Disritmiler Pediatrik Disritmiler Sistemik yaklaşım Ritm regular? Hız Hızlı yada yavaş? P dalgaları varmı? Intervaller PR & QRS Regular (düzenli) Hız: 60 100 / dk P Dalgası: Normal ve yukarıya doğru; bütün P morfolojileri

Detaylı

Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım

Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım Dr. İlknur CAN Meram Tıp Fakültesi, KONYA 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi Sık VES tanımı >30/saat.Lown B, et al. Circulation 1971 >60/saat.Kennedy HL, et al. NEJM,

Detaylı

Medikal Tedaviye Dirençli ve Önceki Ablasyon Girişimi Başarısız Olan Sık Ventriküler Erken Vurulu Hasta: Tanınız nedir?

Medikal Tedaviye Dirençli ve Önceki Ablasyon Girişimi Başarısız Olan Sık Ventriküler Erken Vurulu Hasta: Tanınız nedir? Medikal Tedaviye Dirençli ve Önceki Ablasyon Girişimi Başarısız Olan Sık Ventriküler Erken Vurulu Hasta: Tanınız nedir? Dr. Sedat KÖSE*, Dr. Hasan Kutsi KABUL*, Dr. İbrahim BAŞARICI** *GATA Kardiyoloji

Detaylı

AF ZİRVESİ. Uzamış Ventriküler Takikardi ve Ani Ölüme Yaklaşım. Başar Candemir. Ankara Üniversitesi Kardiyoloji AD Antalya 31.05.

AF ZİRVESİ. Uzamış Ventriküler Takikardi ve Ani Ölüme Yaklaşım. Başar Candemir. Ankara Üniversitesi Kardiyoloji AD Antalya 31.05. AF ZİRVESİ Uzamış Ventriküler Takikardi ve Ani Ölüme Yaklaşım Başar Candemir Ankara Üniversitesi Kardiyoloji AD Antalya 31.05.2014 Ventriküler Takikardi (VT) VT : 3 ardışık, his bölgesi altında iletim

Detaylı

EKG. Ahmet Eroğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

EKG. Ahmet Eroğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD EKG Ahmet Eroğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Sunu Planı EKG tanımı ve normal EKG EKG nasıl incelenir EKG örnekleri Anestezi ve EKG Sonuç 2 Elektrokardiyogram (EKG) nedir?

Detaylı

Dr.Ahmet İşleyen Bülent Ecevit Üniversitesi Kardiyoloji ABD Aralık 2015

Dr.Ahmet İşleyen Bülent Ecevit Üniversitesi Kardiyoloji ABD Aralık 2015 Dr.Ahmet İşleyen Bülent Ecevit Üniversitesi Kardiyoloji ABD Aralık 2015 EKG nedir?? Kalp nasıl çalışır?? Kalbin elektriksel aktivitesinin kayıt edilmesi EKG kağıdının üzerinde 1X1 mm lik küçük ve 5X5

Detaylı

Sağ Posteroseptal Yerleşimli Manifest Aksesuar Yol Ablasyonu Sonrası Gelişen Sol Dal Bloğu

Sağ Posteroseptal Yerleşimli Manifest Aksesuar Yol Ablasyonu Sonrası Gelişen Sol Dal Bloğu Sağ Posteroseptal Yerleşimli Manifest Aksesuar Yol Ablasyonu Sonrası Gelişen Sol Dal Bloğu Dr. Sedat KÖSE*, Dr. Nusret AÇIKGÖZ**, Dr. Hasan Kutsi KABUL* *GATA Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı,

Detaylı

EKG Değerlendirme 2. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum

EKG Değerlendirme 2. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum EKG Değerlendirme 2 Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum BU BÖLÜMDE 1. Aritmi ve disritmiler, ölümcül ritmler 2. Uyarı iletimindeki bozukluklar Bloklar, preeksitasyon sendromları 3. ST segment ve

Detaylı

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI. Hareket veya yanıt yok. 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI. Hareket veya yanıt yok. 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI Hareket veya yanıt yok 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin Solunum yok ya da solunum çabası yok yada anormal solunum (gasping) Nabzı

Detaylı

Temel EKG. Prof. Dr. M. Remzi Önder

Temel EKG. Prof. Dr. M. Remzi Önder Temel EKG Prof. Dr. M. Remzi Önder VII.Ege Dahili TK, 4 Nisan 2008 EKG (Elektrokardigram) kalbin sadece elektriksel işlevlerini gösterir. Kasılma gücü hakkında bilgi vermez. Kalp yetersizliği tanısında

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ I KALP HIZININ DEĞERLENDİRİLMESİ İYD I DERS NOTU 02 2016 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i 1. KALP HIZININ HESAPLANMASI...

Detaylı

EKG Değerlendirme 1. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum

EKG Değerlendirme 1. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum EKG Değerlendirme 1 Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum Tarihte EKG Wilhelm Einthoven 1903 ilk elektriksel akt. Kaydı 1908 de sistemi tamamlıyor. İlk MI tanımı 1909.. 1930larda standart derivasyon

Detaylı

ASEMPTOMATİK PREEKSİTASYON VARLIĞINDA NE YAPALIM? Prof. Dr. Tevfik KARAGÖZ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

ASEMPTOMATİK PREEKSİTASYON VARLIĞINDA NE YAPALIM? Prof. Dr. Tevfik KARAGÖZ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ASEMPTOMATİK PREEKSİTASYON VARLIĞINDA NE YAPALIM? Prof. Dr. Tevfik KARAGÖZ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Asemptomatik WPW İzole ventriküler preeksitasyon: Anormal EKG paterni, Semptomsuzluk, ECGpedia.org WPW

Detaylı

Ablasyon Girişimleri Başarısız Olan WPW Sendromlu Hasta: Tanınız Nedir?

Ablasyon Girişimleri Başarısız Olan WPW Sendromlu Hasta: Tanınız Nedir? Ablasyon Girişimleri Başarısız Olan WPW Sendromlu Hasta: Tanınız Nedir? Dr. Sedat KÖSE*, Dr. Hasan KUTSİ KABUL*, Dr. İbrahim BAŞARICI**, Dr. Basri AMASYALI* *Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana

Detaylı

ARİTMİ EKG SİNİ TANIMA

ARİTMİ EKG SİNİ TANIMA ARİTMİ EKG SİNİ TANIMA Dr. Mustafa KARACA İKÇÜ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ ARİTMİ Öğrenim amacı Aritmi anatomisi Aritmi nasıl oluşur Anormal Ekg yi tanıma ARİTMİ Tartışılmayacak konular Tedavi İleti yolları Pacemaker

Detaylı

Ajmalin Testi ÖZET. ANAHTAR KELİMELER Ani kalp ölümü, brugada sendromu, ajmalin. Ajmaline Testi ABSTRACT

Ajmalin Testi ÖZET. ANAHTAR KELİMELER Ani kalp ölümü, brugada sendromu, ajmalin. Ajmaline Testi ABSTRACT Dr. Saadet DEMİRTAŞ, Dr. İlyas ATAR, Dr. Sedat KÖSE* Başkent Üniverstesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye *GATA Askeri Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Detaylı

EKG KURSU KİTAPÇIĞI. Prof. Dr. Barış İLERİGELEN Prof. Dr. Haşim MUTLU

EKG KURSU KİTAPÇIĞI. Prof. Dr. Barış İLERİGELEN Prof. Dr. Haşim MUTLU EKG KURSU KİTAPÇIĞI Prof. Dr. Barış İLERİGELEN Prof. Dr. Haşim MUTLU Giriş Kalp-damar hastalıklarının tanısında kullanılan laboratuar yöntemlerinin başında EKG gelir. İnvazif olmaması, kolay uygulanması,

Detaylı

Para-hisian Aksesuar Yollarda Ablasyon

Para-hisian Aksesuar Yollarda Ablasyon Para-hisian Aksesuar Yollarda Ablasyon (olgu temelli) Dr. Basri Amasyalı Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Aksesuar Yol Lokalizasyonları Para-Hisian aksesuar yollar: Aksesuar yolun atrial ve ventriküler

Detaylı

Hedefler. Elektrokardiyografi. İleti Sistemi

Hedefler. Elektrokardiyografi. İleti Sistemi Hedefler Elektrokardiyografi Prof. Dr. Yıldıray Çete Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Kardiyak ileti yollarının tanınması Temel EKG dalga formlarının tanınması Normal EKG nin öğrenilmesi

Detaylı

Bradikardinin neden olduğu hemodinamik bozukluk ve semptomları var mı? (Bilinç durumu,şok bulguları,göğüs ağrısı vs.)

Bradikardinin neden olduğu hemodinamik bozukluk ve semptomları var mı? (Bilinç durumu,şok bulguları,göğüs ağrısı vs.) Bradiaritmi Tedavisi -Pacemaker -Atropin: semptomatik bradikardide sınıf IIa 0.5 mg. ve 3-5 dk. arayla toplam 3 mg. 0.5 mg altında bradikardi yapabilir.perfüzyonu bozuk hastada pace beklenmeden yapılması

Detaylı

ZOR AKSESUAR YOLLARIN ABLASYONU

ZOR AKSESUAR YOLLARIN ABLASYONU ZOR AKSESUAR YOLLARIN ABLASYONU Epikardiyal Yerleşimli Aksesuar Yollar Dr. Sabri Demircan İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Ablasyon Tedavisi Başarı Oranları Aritmi Tipi Başarı oranı

Detaylı

Acil Serviste EKG. Dr. Fatma SARI DOĞAN. Dr. Lütfi Kırdar Kartal E.A.H Acil Tıp Kliniği

Acil Serviste EKG. Dr. Fatma SARI DOĞAN. Dr. Lütfi Kırdar Kartal E.A.H Acil Tıp Kliniği Acil Serviste EKG Dr. Fatma SARI DOĞAN Dr. Lütfi Kırdar Kartal E.A.H Acil Tıp Kliniği TANIM: Standart 12-lead EKG, vücut yüzeyine konulan elektrodlardan kalbin elektriksel aktivitesinin kaydedilmesidir.

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ I ERKEN VURULAR İYD I DERS NOTU 03 2016 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i ERKEN (PREMATÜRE) VURULAR... 1 1.1 Atriyal

Detaylı

Acil Serviste Bradikardi - Taşikardi Ölümcül Disritmi Yönetimi

Acil Serviste Bradikardi - Taşikardi Ölümcül Disritmi Yönetimi Acil Serviste Bradikardi - Taşikardi Ölümcül Disritmi Yönetimi Prof. Dr. Bülent ERDUR PAÜTF Acil Tıp AD Denizli ATUDER ATOK 8 İZMİR (14-15 Haziran 2014) Hedefler & Amaçlar Anstabilte kriterleri, semptom

Detaylı

ACLS Protokollerinin Gözden Geçirilmesi

ACLS Protokollerinin Gözden Geçirilmesi Plan ACLS Protokollerinin Gözden Geçirilmesi Temel Yaşam desteği Kardiyak Arrest Algoritmi Ventriküler fibrilasyon/taşikardi Algoritmi Nabızsız Elektriksel Aktivite Algoritmi Asistoli Algoritmi Bradikardi

Detaylı

Supraventriküler Taşikardilerde Tanı ve Tedavi

Supraventriküler Taşikardilerde Tanı ve Tedavi DERLEME Supraventriküler Taşikardilerde Tanı ve Tedavi Doç. Dr. Ahmet Kaya BİLGE İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul ÖZET Ventrikül üzeri dokuların en azından

Detaylı

Plan. Giriş DİSRİTMİLER DİSRİTMİSİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM ANSTABİL BRADİARİTMİK HASTAYA YAKLAŞIM BRADİARİTMİLER

Plan. Giriş DİSRİTMİLER DİSRİTMİSİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM ANSTABİL BRADİARİTMİK HASTAYA YAKLAŞIM BRADİARİTMİLER DİSRİTMİLER Plan Genel bilgiler Spesifik hastalıklar Dr. Şerife ÖZDİNÇ Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp AD Acilde sık Giriş Baş dönmesi, çarpıntı, senkop ani ölüm İskemik kalp hastalıkları, ileti sistemi

Detaylı

Disritmiler. Taşiaritmilerin klasifikasyonu. Geniş QRS kompleks taşikardiler. Dar QRS kompleks taşiaritmiler. Genel değerlendirme.

Disritmiler. Taşiaritmilerin klasifikasyonu. Geniş QRS kompleks taşikardiler. Dar QRS kompleks taşiaritmiler. Genel değerlendirme. Taşiaritmilerin klasifikasyonu Disritmiler Temelde iki başlık altında toplanır Dar QRS kompleks taşiaritmiler (supraventriküler) Geniş QRS kompleks taşiaritmiler Dr. Soner IŞIK AÜTF ACİL TIP AD 20-10-2009

Detaylı

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 31 Mayıs 2014 Antalya Kalbin elektriksel anatomisi Bradiaritmilerin patofizyolojisi

Detaylı

DR. ERGÜN ÇİL. www.erguncil.com

DR. ERGÜN ÇİL. www.erguncil.com DR. ERGÜN ÇİL www.erguncil.com TAŞİARİTMİLER BURSA TABİP ODASI 2014 2 TAŞİARİTMİLER BURSA TABİP ODASI 2014 3 DR. ERGÜN ÇİL www.erguncil.com Taşiaritmiler: Dar QRS li ( 0.08 sn) taşikardi Sinüzal taşikardi

Detaylı

Normal EKG. Dr. Müge Devrim-Üçok

Normal EKG. Dr. Müge Devrim-Üçok Normal EKG Dr. Müge Devrim-Üçok Elektrokardiyogram Kalpte depolarizasyon dalgasının ilerlemesi ekstrasellüler sıvıda elektriksel akımlar oluşturur. Bu elektriksel potansiyel değişimlerinin vücut yüzeyine

Detaylı

BRADİARİTMİLER. Dr. Özlem M. Bostan Uludağ Üni.Tıp Fak. Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı

BRADİARİTMİLER. Dr. Özlem M. Bostan Uludağ Üni.Tıp Fak. Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı BRADİARİTMİLER Dr. Özlem M. Bostan Uludağ Üni.Tıp Fak. Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı BRADİARİTMİLERİN SINIFLANDIRILMASI Sinüs Düğümü İle İlgili Atrioventriküler Düğüm İle İlgili Dal Blokları Sinus Düğümü

Detaylı

NASIL EKG OKUYALIM? TEMEL PRENSİPLER

NASIL EKG OKUYALIM? TEMEL PRENSİPLER NASIL EKG OKUYALIM? TEMEL PRENSİPLER Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Trabzon E-mail: turanset@yahoo.com AMAÇ EKG nin fizyolojisi ve EKG yorumlamada

Detaylı

Yaşlı erkek, göğüs ağrısı olup geçmiş ilk çekilen EKG si budur: m. EKG de İpuçları ve Atladıklarımız

Yaşlı erkek, göğüs ağrısı olup geçmiş ilk çekilen EKG si budur: m. EKG de İpuçları ve Atladıklarımız Yaşlı erkek, göğüs ağrısı olup geçmiş ilk çekilen EKG si budur: m EKG de İpuçları ve Atladıklarımız John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir Yaşlı erkek, yeni sol dal bloğu YB dayken göğüs ağrısı tekrar

Detaylı

PEDİATRİK EKG ye giriş VE EKSTRASİSTOLLER. Dr Evren Semizel

PEDİATRİK EKG ye giriş VE EKSTRASİSTOLLER. Dr Evren Semizel PEDİATRİK EKG ye giriş VE EKSTRASİSTOLLER Dr Evren Semizel Ekg dili EKG kalpteki elektriksel potansiyel değişikliklerini kaydetmeye dayanan bir yöntemdir. Elektrodların konumuna göre EKG derivasyonları

Detaylı

EKG TEMEL BİLGİLER VE VAKALAR ÜZERİNDEN EKG Yİ ANLAMAK. Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD

EKG TEMEL BİLGİLER VE VAKALAR ÜZERİNDEN EKG Yİ ANLAMAK. Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD EKG TEMEL BİLGİLER VE VAKALAR ÜZERİNDEN EKG Yİ ANLAMAK Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD Bu derste neler yapılacak? Konuşmayan istemiyoruz (İnteraktif ) Aklınıza geldiği an sorun Toplam 45

Detaylı

Dar QRS Kompleksli Bir Taşikardi Olgusu: Tanınız nedir?

Dar QRS Kompleksli Bir Taşikardi Olgusu: Tanınız nedir? Dar QRS Kompleksli Bir Taşikardi Olgusu: Tanınız nedir? Dr. Sercan OKUTUCU, Dr. Şefik Görkem FATİHOĞLU, Uzm.Dr. Ergün Barış KAYA, Prof.Dr. Kudret AYTEMİR, Prof.Dr. Hilmi ÖZKUTLU, Prof.Dr. Ali OTO Hacettepe

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYON MEKANİZMALARI ve KLİNİK ÖZELLİKLERİ. Dr. Ayşen Ağaçdiken Ağır Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD

ATRİYAL FİBRİLASYON MEKANİZMALARI ve KLİNİK ÖZELLİKLERİ. Dr. Ayşen Ağaçdiken Ağır Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD ATRİYAL FİBRİLASYON MEKANİZMALARI ve KLİNİK ÖZELLİKLERİ Dr. Ayşen Ağaçdiken Ağır Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Paroksismal AF; 7 gün içinde spontan düzelen rekürren AF. Elektriksel

Detaylı

Aritmili Hastaya Yaklaşım

Aritmili Hastaya Yaklaşım Bu nedir? Aritmili Hastaya Yaklaşım Doç.Dr. Cüneyt AYRIK Mersin Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Sunum Planı Bradiaritmler Taşiaritmiler Dar QRS kompleks taşikardiler Geniş QRS kompleks taşikardiler

Detaylı

SUPRAVENTRİKÜLER ARİTMİLER VE TEDAVİSİ. Prof. Dr. Abdullah Doğan İKÇÜ Kardiyoloji AD, İZMİR

SUPRAVENTRİKÜLER ARİTMİLER VE TEDAVİSİ. Prof. Dr. Abdullah Doğan İKÇÜ Kardiyoloji AD, İZMİR SUPRAVENTRİKÜLER ARİTMİLER VE TEDAVİSİ Prof. Dr. Abdullah Doğan İKÇÜ Kardiyoloji AD, İZMİR His demeti bifürkasyonunun üzerinden kaynaklanan aritmilerdir. Tanım Aritmi Mekanizmaları: 1. İmpuls oluşum bozuklukları

Detaylı

SUPRAVENRİKÜLER TAŞİKARDİSİ OLAN HASTALARA KLİNİK YAKLAŞIM

SUPRAVENRİKÜLER TAŞİKARDİSİ OLAN HASTALARA KLİNİK YAKLAŞIM SUPRAVENRİKÜLER TAŞİKARDİSİ OLAN HASTALARA KLİNİK YAKLAŞIM Clinical Approach to Patients with Supraventriculer Tachycardia Savaş Sarıkaya 1, Lütfi Akyol 2, Şafak Şahin 3, Hüseyin Ede 2, Elif Börekçi 2,

Detaylı

Atrial Fibrilasyon Tedavisinde Yeni Bir İlaç: Vernakalant (RSD1235)

Atrial Fibrilasyon Tedavisinde Yeni Bir İlaç: Vernakalant (RSD1235) Atrial Fibrilasyon Tedavisinde Yeni Bir İlaç: Vernakalant (RSD1235) Aminocyclohexyl ether Dr. Armağan Altun Başkent Üniversitesi, İstanbul Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Vernakalant Antiaritmik ilaçlar yeni

Detaylı

Pacemaker Tipi Elektrodun Yeri Pulse Jeneratörünün Yeri. Eşanlamı

Pacemaker Tipi Elektrodun Yeri Pulse Jeneratörünün Yeri. Eşanlamı Đçerik Senkop ve kardiyak pacing Dr.Mustafa Keşaplı Antalya EAH Acil Tıp Kliniği Mayıs 2011 Tanım Sınıflama Kardiak senkop Pace endikasyonları Pacing 2 Tavsiye sınıfları Kanıt düzeyleri 3 4 senkop Tanım

Detaylı

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA ANİ KARDİYAK ÖLÜM DR.FERDA CELEBCİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. 01/09/2009 ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? TANIM TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA SÜREDE GELİŞEN (GENELLİKLE

Detaylı

ANTİ DİSRİTMİL İLAÇLARIN SINIFLANDIRMASI

ANTİ DİSRİTMİL İLAÇLARIN SINIFLANDIRMASI DİSRİTMİ ANTİ DİSRİTMİL İLAÇLARIN SINIFLANDIRMASI Elektrofizyolojik etkilerine göre; Class 1 ajanlar - Major etkilerini NA kanalları üzerinden yapar. 1a (prokainamid, quinidin, dizopyramide) 1b (lidokaine,

Detaylı

Dolaşım Sistemi Dicle Aras

Dolaşım Sistemi Dicle Aras Dolaşım Sistemi Dicle Aras Kalbin temel anatomisi, dolaşım sistemleri, kalbin uyarlaması, kardiyak döngü, debi, kalp atım hacmi ve hızı 3.9.2015 1 Kalbin Temel Anatomisi Kalp sağ ve sol olmak üzere ikiye

Detaylı

Dr. Sabri DEMİRCAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun

Dr. Sabri DEMİRCAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun Dr. Sabri DEMİRCAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun İlgilenilen kalp boşluğunun 3D anatomik iskeletini oluşturmayı sağlayan elektromanyetik veya impedansbazlı kateter lokasyon

Detaylı

Sporcu Kalbine Yaklaşım: Ani Ölüm Riskinin Değerlendirilmesi

Sporcu Kalbine Yaklaşım: Ani Ölüm Riskinin Değerlendirilmesi İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu 17-18 Şubat 2017; İstanbul Sporcu Kalbine Yaklaşım: Ani Ölüm Riskinin Değerlendirilmesi Dr. Ahmet Kaya Bilge İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı # deaths/year

Detaylı

EKG de Ölümcül Tanılar, Tuzaklar ve Gözümüzden Kaçanlar. Doç. Dr. Selahattin KIYAN

EKG de Ölümcül Tanılar, Tuzaklar ve Gözümüzden Kaçanlar. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG de Ölümcül Tanılar, Tuzaklar ve Gözümüzden Kaçanlar Doç. Dr. Selahattin KIYAN Bu derste neler yapılacak? Tamamen vakalar üzerinden Konuşmayan asistan istemiyoruz (İnteraktif ) Toplam 30 + 30 = 60 dakika

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Dr. Levent ġahġner Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D.

DİYALİZ HASTALARINDA ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Dr. Levent ġahġner Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D. DİYALİZ HASTALARINDA ELEKTROKARDİYOGRAFİ Dr. Levent ġahġner Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D. 1887 Waller, ilk insan EKG si Elektrokardiyogram nedir? EKG Kalp atımları sırasında oluģan

Detaylı

DİSRİTMİLER (BRADİARİTMİ VE TAŞİARİTMİLER) Doç.Dr. İbrahim İKİZCELİ

DİSRİTMİLER (BRADİARİTMİ VE TAŞİARİTMİLER) Doç.Dr. İbrahim İKİZCELİ DİSRİTMİLER (BRADİARİTMİ VE TAŞİARİTMİLER) Doç.Dr. İbrahim İKİZCELİ HEDEF Kalbin elektropatofizyolojisini hatırlamak Disritmileri tanımak Yaşamı tehdit edenlere müdahale edebilmek Antiaritmik ajanları

Detaylı

Fizyoloji Anabilim Dalı. Elektro Kardio Grafi. Dr. Sinan Canan scanan@baskent.edu.tr

Fizyoloji Anabilim Dalı. Elektro Kardio Grafi. Dr. Sinan Canan scanan@baskent.edu.tr Başkent ş Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Elektro Kardio Grafi Dr. Sinan Canan scanan@baskent.edu.tr 23.11.2004 Elektrokardiogram (EKG): Kalbin Elektriksel Aktivitesi Elektro[elektrik]kardio[kalp]gram[yazdırma]

Detaylı

YILDIRIM /1 /2 /3 /4 /5 KOD DERS ADI

YILDIRIM /1 /2 /3 /4 /5 KOD DERS ADI KAR 16 KARDİYOLOJİ Dr. Haksun EBİNÇ /1 Dr. Mehmet Tolga DOĞRU /2 Dr. Murat TULMAÇ /3 Dr. Vedat ŞİMŞEK /4 Dr. Nesligül YILDIRIM /5 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KAR 7001 SEMİNER SAATİ (Her Öğretim Üyesi

Detaylı

Normal bir EKG de izlenen P dalgası atriyal uyarılmayı, QRS ventriküler uyarılmayı ve T ventriküllerin yeniden toparlanmasını yansıtır.

Normal bir EKG de izlenen P dalgası atriyal uyarılmayı, QRS ventriküler uyarılmayı ve T ventriküllerin yeniden toparlanmasını yansıtır. Ritim bozuklukları EKG ile tanınır. EKG miyokardın uyarılması ve yeniden toparlanması dönemindeki kayıtlarından elde edilir ve kalbin elektriksel aktivitesi hakkında bilgi verir. Kalbin elektriksel uyarımı,

Detaylı

Doç. Dr. Selahattin KIYAN ATOK Müdürü Ege ÜTFH Acil Tıp AD 14.06.2014 Ege Üni. 8. ATOK

Doç. Dr. Selahattin KIYAN ATOK Müdürü Ege ÜTFH Acil Tıp AD 14.06.2014 Ege Üni. 8. ATOK EKG de Ölümcül Tanılar, Tuzaklar ve Gözümüzden Kaçanlar Doç. Dr. Selahattin KIYAN ATOK Müdürü Ege ÜTFH Acil Tıp AD 14.06.2014 Ege Üni. 8. ATOK Bu derste neler yapılacak? Tamamen vakalar üzerinden Konuşmayan

Detaylı

KARDİYAK ARİTMİLER. Dr.Metin OCAK Yard.Doç.Dr.Latif DURAN OMU ACİL-2014 7.1.2015 1

KARDİYAK ARİTMİLER. Dr.Metin OCAK Yard.Doç.Dr.Latif DURAN OMU ACİL-2014 7.1.2015 1 KARDİYAK ARİTMİLER Dr.Metin OCAK Yard.Doç.Dr.Latif DURAN OMU ACİL-2014 7.1.2015 1 Sunum özeti 1-Kalbin ileti sistemine genel bakış. 2-Temel EKG yorumlanması 3-Aritmiler 4-Ve aritmilere genel yaklaşım 5-Önemli

Detaylı

Ölümcül Disritmiler Elektriksel Tedavi Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD

Ölümcül Disritmiler Elektriksel Tedavi Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD Ölümcül Disritmiler Elektriksel Tedavi Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 20/09/14 1 ü Ani Ölüm ü Ölümcül Disritmiler ü Elektriksel Tedaviler 20/09/14 2 Ani Ölüm

Detaylı