28 3 Borularda Donmaya Karfl Koruma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "28 3 Borularda Donmaya Karfl Koruma"

Transkript

1 28 3 larda Donmaya Karfl Koruma 3.1 Genel Bilgi DEVI boru koruma sistemleri, deviflex s tma kablosu, devireg termostat ve montaj aksesuarlar n kapsamaktad r. Devireg termostatlar, en az güç tüketimiyle en uygun sonuçlar n elde edilmesini sa lamaktad r. DEVI boru koruma sistemleri afla daki iki ana amaç kullan l r: 1-lar n donmas n önlemek. 2-larda istenilen s cakl k seviyesini sa lamak. donma koruma sistemi, ak flkan tafl yan borular ndaki donmalar önlemek amac yla, s cakl k seviye koruma sistemi ise borudaki ak flkan s cakl n n herzaman istenilen seviyede kalmas n sa lamak amac yla kullan lmaktad r. koruma kablolar, boru içinde ve d fl nda, dahili ve harici mekanlarda, toprak alt veya toprak üstü borularda kullan labilmektedir. koruma sistemlerinin yararlar : 1-Buzlanma ve donmadan etkilenmeyen borular. 2- içinde sabit ak fl. 3-Toprak alt borular için, toprak derinli inin azaltmas. 4-Bak m ve tamir masraflar n n olmamas. 5- sisteminde ak flkanl n artmas ve ak flkan n transferi için daha az güç gereksinimi. 6-Ak flkan n boru boyunca sabit s cakl kta tutulmas. 3.2 Üstüne Kablo Uygulamas Is tma kablolar, toprak alt ve toprak üstündeki borulara monte edilebilir. Toprak Üstü lara Kablo Uygulamas Toprak üstü borularda iyi bir s yal t m gerekmektedir. Kablolar, boru üzerine koymak için birden fazla yol vard r: Duyar eleman Duyar eleman Is tma Kablosu Is tma Kablosu Aluminyum bant Aluminyum bant Is tma Kablosu Resim 1 Resim 2 1-Bir veya birden fazla kablo boru uzunlu u boyunca düz bir çizgi halinde konulabilir, bkz.resim 1, 2. 2-Kablo boruya dalga fleklinde sar labilir, bkz.resim 3. 3-Kablo boruya spiral flekilde sar labilir, bkz.resim 4, 5. Aluminyum bant lara s yal t m yap ld ktan sonra, elektrikli kablo için uyar etiketi konulmal d r. Resim 3 Is tma Kablosu

2 29 Duyar eleman Aluminyum bant Is tma kablosu Resim 4 sa lanmal d r. lar n üstleri toprakla kapat ld ktan sonra elektrikli s tma kablolar için uyar levhalar veya bantlar konmal d r. Levha veya bantlar, d fltaki boru k l f n n üzerine konabilir. az 50cm afla ya konup üstü beton plakalarla kapat l r. Kablo kumla örtülür. Plastik bir bantla kablolarla ilgili uyar yap lmal d r. Afla daki örnekler boru koruma sistemlerinin seçilmesine yard mc olmak ve baz uygulama flekillerini göstermek amac yla verilmifltir. Resim 5 E er; 1- çap 50mm den büyük de ilse 2-50mm den az de ilse 3-D fl ortam s cakl -30 C nin alt na düflmüyorsa 10W/m yeterli olmaktad r. Toprak Alt lara Kablo Uygulamas koruma sistemi uygulanm fl borular n çok fazla derine monte edilmeleri gerekmemektedir. Is tma kablosu do rudan boru üzerine konularak aluminyum bantla sabitlenmeli ve böylece kablo ile boru aras nda iyi bir temas olmas Büyük Çapta Plastik nun çine Monte Edilmifl Is tma Kablolu Plastik Bu tür uygulama yer alt borular nda s kça kullan lmaktad r. D fltaki boru bir dereceye kadar koruma sa lamakta ve ayn zamandada çevre sular n n s tma kapasitesini düflürmesini engellemektedir. Koruyucu Bloklar n çine Yerlefltirilmifl Is tma Kablolu lar Koruyucu bloklar, borular ve kablolar için koruma sa lamakta olup, tafl bir temel üzerine oturtulmal d r. Donmaya Karfl Elektrikli Is tma Yap lan lar nun üst taraf toprak üstünden en Is tma kablosuyla monte edilmifl boru Is tma kablosuyla monte edilmifl boru (beton koruma plakas içinde) Deviflex s tma kablosu Kum Zemin Beton koruma plakas Deviflex s tma kablosu Kum Zemin

3 30 3 larda Donmaya Karfl Koruma 3.3 çine Kablo Uygulamas DEVI s tma kablolar, boru içine montaj için tasarland ndan, boru içindeki maddeyle temas sa lamas nda bir sak nca yoktur. Bu tip uygulamalar için, deviflex DTIV-9 ve devi-pipeheat 10 aras nda bir seçim yap labilir. Kablo boru içindeki malzemeyle do rudan temas halinde oldu undan, bu yöntem çok etkilidir. Kablo, nispeten daha sert oldu undan montaj daha kolay k lmaktad r. Polietilen kaplamaya sahip oldu undan içme sular nda herhangi bir tad de iflikli ine neden olmamaktad r. Bu sebeplerden dolay, d fl mekanlarda donmaya karfl korunmufl su ihtiyac bulunan çiftçi ve bahçe bak m yla u raflanlar için büyük yarar sa lamaktad r. Özellikle bu tip uygulamalar için, kablonun bükülüp, kesilmeden kullan lmas gerekli oldu undan boru uzunlu unun tam olarak ölçülmesi gereklidir. Ayr ca vana bulunan yerlerden kablo geçirilmemelidir. çme suyu borular nda kullan lan kablolar RCD röle üzerinden ba lanmal ve borular n geçti i yerlerde belirgin bir uyar etiketi bulunmal d r. 3.4 Self-limiting Is tma Kablolar DEVI self-limiting kablolar, çat,saçak ve oluklarda buz ve kar eritmek ve ayr ca borular n donmas n önlemek ve ayn s cakl kta kalmalar n sa lamak için kullan l r. Bu tip kablolarda, iki bak r iletken aras nda s cakl a ba l direnç eleman bulunmaktad r. letkene enerji verildi inde, ak m direnç eleman ndan geçerek s tmaya bafllar. Eleman s nd kça direnç artar ve ak m n düflmesini sa layarak s tmay durdurur. Self-limiting (kendi kendini s n rlayan) kapasitenin anlam budur. Bu ba ms z kapasite ayar, d fl ortam s cakl na ba l olarak oluflur. E er d fl ortam s cakl artarsa, kablonun s tma kapasitesi azal r. Bu kendi kendine s n rlama özelli ine ba l olarak, di er kablolarda görülen birbirlerine de meleri ile fazla s nmalar sorunu ortadan kalkar. Kablonun paralel ba l devre özelli ine ba l olarak, istenildi i gibi kesilip, istenilen yere uzat labilir ve böylece planlama ve montaj büyük ölçüde kolaylafl r. Farkl uygulama için gerekli olan en fazla güç ve kurulu güç konusunda dikkatli olunmal d r. ÖNEML! Self-limiting kablolar, k sa devreye neden olmamak için birbirlerine ba lanmamal d r.

4 31 Self-limiting kablolar n birkaç tipi vard r: 1-Devi-iceguard, çat, saçak ve oluklarda buz ve kar eritici olarak kullan l r. 2-Devi-pipeguard, borularda donmay önlemek ve içindeki maddelerin ak flkanl klar n n azalmamas için kullan l r. 3-Devi-hotwatt, boru içindeki s v lar n ayn s cakl kta kalmas n sa lamak için kullan l r. Self-limiting kablo teknik özellikleri Kablo Renk Uygulama Güç Ölçüler Kaplama devi-iceguard 18 Black Siyah Roof Çat /oluk and gutter 18W/m 0 C de de 18W/m 0 C* 6 x 12 mm Polyolefin devi-pipeguard 10 BlueMavi On pipes üstüne 10 C W/m de de 10W/m 10 C 6 x 12 mm Polyolefin devi-pipeguard 15 Black Siyah On pipes üstüne C W/m de de 15W/m 10 C 6 x 12 mm Polyolefin devi-pipeguard 25 RedK rm z On pipes üstüne C W/m de de 25W/m 10 C 6 x 12 mm Polyolefin devi-pipeheat 10 BlueMavi On/in üstüne/içine pipes C W/m de de 10W/m 10 C 6 x 8 mm Helar devi-hotwatt 55 Green Yeflil On pipes üstüne 55 C 8 W/m de de 8W/m 55 C 6 x 12 mm Polyolefin *Buz içinde güç yaklafl k 30W/m Gerilim 230V AC En yüksek s cakl k ON=65 C, en yüksek s cakl k OFF=85 C Fakat devi-hotwatt 55 için, ON=80 C, OFF=100 C Self-limiting kablolar n montaj ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar ve hesaplar deviflex kablolardakine benzerlik göstermektedir. Deviflex kablolardan farkl olarak, self-limiting kablolar istenildi i gibi kesilip, istenilen yere uzat labilir. Self-limiting kablolar n en fazla uzunluklar alttaki tabloda belirtilmifltir. Farkl ortam s cakl klar ndaki en fazla kablo uzunluklar Mavi (10W/m) Siyah (15/18W/m) K rm z (25W/m) * C tipi sigorta Sigorta* Sigorta* Sigorta* 10A 16A 20A 32A 40A 10A 16A 20A 32A 40A 10A 16A 20A 32A 40A D fl ortam S cakl 230V ta en fazla s tma kablosu uzunlu u m m m m m m m m m m m m m m -20 C C C C Self-limiting kablolar n en fazla uzunluklar sadece normal flartlar alt nda kablonun ne kadar enerji harcad ile ilgili olmay p, daha çok ilk çal flmada (start-up) harcanan kat kadar enerji ile ilgilidir.

5 32 3 larda Donmaya Karfl Koruma 3.5 Silikon Is tma Kablolar Aluminyum bant Silikon yal t ma ba l olarak, bu kablolar çok esnek olup, çok so uk ve s cak flartlarda bile kullan labilir. Silikon kablolar için en fazla yüzey s cakl 170 C ve en fazla kapasite 40W/m dir. Silikon kablo, yüksek s cakl k (40 C üzeri) veya yüksek kapasite (40W/m ye kadar) gerekli olan durumlardaki borular n üstünde kullan l r. Silikon s tma kablolar, deviflex ve devi-iceguard s tma kablolar na benzer bir flekilde monte edilir. Silikon s tma kablolar, sentetik ya ve hayvansal ya larla temas etmemelidir. Silikon s tma kablolar devireg termostatla kumanda edilmelidir. Uygulamaya ba l olarak, tam olarak do ru kontrol ve kumanday sa layan ve -10/+10 C ile +60/+160 C s cakl klar aras nda çal flan termostat devireg 330 serisidir. Duyar eleman Is tma Kablosu Aluminyum bant Örnek1 Gerekli olan kapasite 10W/m ve seçilen kablo DTIP-8 ise, bir metre boruya monte edilen kablo uzunlu u: 10W/m. 8W/m = 1.25m Is tma Kablosu Örnek2 Gerekli olan kapasite 15W/m ve seçilen kablo DTIP-10 ise, bir metre boruya monte edilen kablo uzunlu u: Kablo uzunlu u devi-iceguard veya devi-hotwatt için hesapland nda afla daki noktalara dikkat edilmesi gerekir: 1-Is t lan borunun uzunlu u 2- flanfl ve ekleme parçalar için fazladan s tma kablosu 3-Ölçülen boru fazlal klar 4-Kablo ek parçalar için toplam kablo uzunlu u çarp 0.3m Bütün bunlar n toplam, gerekli olan devi-iceguard veya devi-hotwatt uzunlu unu verecektir. C-C Aral Hesab Tablo, bir metre boru için gerekli olan kablo uzunlu u hesapland ktan sonra, C-C aral n n yaklafl k olarak bulunmas amac yla haz rlanm flt r. 3.6 Uygulama Kablo Uzunlu unun Hesaplanmas çap n n 50mm den az oldu u ve s yal t m n n 50mm den fazla oldu u durumlarda 10W/m kapasite yeterli olmaktad r. Bu gibi durumlarda, boru d fl na kablo montaj yap ld nda 10W/m kapasite ve boru içine kablo montaj yap ld durumlarda DTIV-9 uygun olmaktad r. Bir metrelik boruya uygulanmas gerekli olan deviflex kablo uzunlu unu bulmak için, bir metre boru için gerekli görülen kapasiteyi, bir metre kablonun kapasitesine bölmek gerekir. d fl çap (mm) 15W/m. = 1.5m 10W/m anma çap (mm) anma çap (parmak) C-C aral (mm) C-C aral (mm) kablo (m) / boru (m) / / / /

6 33 Genel Kurallar Kablo montaj na geçmeden önce borular n hasarl olup olmad ve kaçak olup olmad kontrol edilmelidir. bulunmamal d r). Kablolar -5 C nin alt ndaki ortam s cakl klar nda monte edilmemelidir. Deviflex kablolar eflit olarak yay lmal ve kablolar n birbirine de meleri engellenmelidir. Ayr ca, s kayb n önemli ölçüde azaltt ndan borulara s yal t m yap lmal d r. Bu toprak üstünde veya alt nda olsun tüm borular için geçerlidir. Montajdan sonra, kablo direnci ve yal t m direnci kontrol edilmelidir. Direnç de erinin ba lant kutusunda belirtilen de erde olmas gerekir. Montaj kabloya zarar vermeyecek flekilde yap lmal ve kablonun borudaki difllere gelmemesine dikkat edilmelidir. lar n geçti i yerlerde belirgin bir flekilde uyar levhalar as lmal d r. Is tma kablolar toprak alt na monte edildi inde, borular n üzerine, alt nda s tma kablosu oldu unu belirten plastik (k rm z veya mavi) fleritler konulmal d r. Yal t m yap lm fl borularda uyar yal t m n üzerinde yer almal d r. E er borular toprak üzerine bir k l f n içinde döflenmiflse, bu k l f n sa lam olmas gerekmekte ve uyar etiketleri konulmal d r. Is tma kablolar yerel kurallara uygun olarak topraklanmal d r. E er so u a ba l olarak kablolarda döflenmeden önce bir kat laflma oluflmuflsa, kablolar esnekli ini kazan ncaya kadar k sa bir süre elektri e ba lamak yeterli olacakt r. Kablolar böyle bir ifllemden önce mutlaka aç lmal d r (yani rulo halde Kablo boruya, yaklafl k 25-30cm aral klarla konmufl olan aluminyum fleritlerle tutturulur ve bu flerit uygulamas tüm boru uzunlu u boyunca devam ettirilir. Böylelikle kablonun yal t m malzemesiyle do rudan temas engellenmifl olup, boruyla daha yak n bir temas sa lamas gerçeklefltirilir. Is tma kablosu plastik borunun üzerine konmadan önce kablonun alt tamamen aluminyum fleritle kaplanmal d r böylelikle daha iyi bir s da l m sa lanacakt r. Kablolar, borunun alt k sm na ve/veya simetrik olarak boru etraf na konulmal d r. Is tma kablosu ve so uk uç aras ndaki ba lant kutusu ve duyar elemanda aluminyum fleritle ba lanmal d r. Duyar eleman kablosunun sonundaki k rm z uç aluminyum bantla sar lmal ve iki kablonun aras na, borunun üst k sm na gelecek flekilde konmal d r. Kablonun bükülme çap, kablo çap n n alt kat ndan daha az olmamal d r. Ayr ca kablo 25kg dan daha fazla kuvvet alt nda b rak lmamal d r.

7 34 3 larda Donmaya Karfl Koruma 3.7 Ürün Seçimi S cakl 40 C yi geçmiyen borularda koruma için en yüksek kapasitesi 10W/m olan deviflex ve devipipeguard 10/15/25 s tma kablolar kullan l r. Plastik borular n korunmas için kablo kapasitesi 10W/m yi geçmemelidir. Metal borular için kapasite daha yüksek olabilir. Deviflex DTIV-9 ve devi-pipeheat DPH-10 içme sular için boru içinde kullan l r. Devi-hotwatt 55 borulardaki s v lar n ayn s cakl kta kalmas için kullan l r (85 C ye kadar). Silikon kablolar ise yüksek s cakl k ve yüksek kapasite gerekli oldu u zaman kullan l r. DEVI koruma ve sabit s cakl k sistemi devireg 316, devireg 330 veya devireg 610 termostatlarla kontrol edilmelidir. Tüm devireg termostatlarda röle olup harici bir kontaktöre kumanda edebilmektedir. çap, s yal t m ve d fl ortam s cakl, kapasite belirlemek için etken faktörlerdir. Is kayb : Q = (2 x 3.14 x lamda x L x (tr- tu). x 1.3 (ln D/d) D (m) = Yal t m d fl çap D (m) = d fl çap L (m) = uzunlu u tr ( C) = içindeki s v n n s cakl tu ( C) = D fl ortam s cakl lamda (W/m C) = Yal t m malzemesinin s iletkenlik katsay s 1.3 = emniyet katsay s Cam yünü ve strafor gibi yal t m malzemelerinin lamda s genellikle 0.04 W/m C dir. Afla da lnx de erlerini gösteren logoritma cetveli bulunmaktad r (X=D/d). Örnek Toprak üstüne döflenmifl 15m uzunlu unda, 1 su borusu, yal t m ln X kal nl 30mm, donmaya karfl korunacakt r. tr-tu en az 30 al n r. D = 86mm d = 26mm L = 16m tr = 0 C tu = -30 C lamda = 0.04 W/m C Yukar daki formülü kullanarak, Q = 123W bulunur. Dolay s yla, DTIV-9, 15m, 135W kablo seçilir. X lnx Is Kayb Hesaplar Is kay plar n hesaplamak için fomüller veya tablo kullan labilir. Afla daki formül yaklafl k bir de er vermekte olup sadece bir fikir edinmek için kullan lmal d r.

8 Kap lar So uk oda kap lar aç ld nda, s cak havayla temas eden yüzeylerde su buhar n n donmas neticesinde buz tabakas oluflur. Daha sonra bu donmaya ba l olarak kap lar tam olarak kapanmamakta ve büyük s cakl k fark ndan kaynaklanan s (enerji) kay plar oluflmaktad r. Dolay s yla, kap lar n bu k s mlar n n silikon kablolarla s t lmas önerilmektedir. Bu problem sadece so uk odalarda de il, kayar kap ve çarpma kap kullan lan depo, vb. yerlerdede k fl n meydana gelmektedir. Bu gibi yerlerdede problemler deviflex s tma kablolar yla çözülebilir. Donmadan koruma sistemleri, genellikle araç y kama yerleri, so uk odalar, depolar ve su ar tma tesisi gibi yerlerin kap lar nda kullan lmaktad r. Kurulu Güç So uk oda kap lar nda kurulu güç her bir hava s zd rmay önleyen conta için 12/15W/m dir. Ad geçen di er yerlerin kap lar nda ise W/m 2 dir. Örnek 1 Otomatik so uk oda kap s donmaya karfl korunacak olup kap ölçüleri 4m x 5m dir. Hava s zd rmay önleyen conta yerlefltirilmeden önce silikon kablo arkas na yerlefltirilir. Kapasitesi 180W olan 13m kablo (14W/m) kullan l r. Örnek 2 Bir d fl kayar kap n n sürgüsü donmaya karfl korunacak olup, sürgü ölçüleri 8m x 0.1m dir. 0.8m2 lik alan için kapasite yaklafl k 240W t r (300W/m 2 ). Dolay s yla deviflex DTIP-18, 270W, 15m kablo seçilir. Uygulama Kap etraf ndaki s zd rmazl k contalar için, conta konulmadan önce aluminyum bantla conta arkas na konulur. Döflemede sürgüsü olan kap lar için, kablo do rudan sürgünün alt ndaki betonun içine konulur. Kablonun beton içine, sonradan zarar görmeyece i flekilde yerlefltirilmesi önemlidir. Ürün Seçimi Silikon kablolar çok esnek olup, çaplar da ufak oldu undan contalar n arkas na kolayl kla konulabilir. Bunun yan nda, silikon kablolar her uzunlukta haz r olarak bulunabilmekte ve her uygulama için kullan labilmektedir. Çarpma kap ve sürgü uygulamalar ile ilintili olarak, kapasitesi 17-20W/m olan deviflex kablolar betona gömmek için uygundur. So uk oda kap lar ndaki s tma kablolar normal olarak sürekli çal flmaktad r. Di er uygulamalar için, kablo duyar elemanl devireg 330 veya 610 elektronik termostatlar önerilir. S zd rmazl k contas uygulamalar nda, duyar eleman contaya, s tma kablosuna yak n bir yere kendinden yap flkanl aluminyum bant ile yap flt r l r. Sürgülü kap lar için, duyar eleman borusu sürgüye yak n olacak flekilde betonun içine yerlefltirilir (kablo duyar eleman daha sonra bu borunun içine konulur).

9 38 4 Donmaya Karfl Koruma 4.3 Giderler (Drenaj Sistemleri) Rampalarda, alçak düzlüklerde, vb. ya mur ve erimifl kar tahliyesi gerekli olabilmektedir. Co rafi flartlara ba l olarak donma noktas civar ndaki s cakl k de ifliklikleri drenaj sistemlerinin donmas na ve önemli miktarda buz oluflmas na neden olabilmektedir. Deflarj borular na ve mazgallara deviflex s tma kablosu montaj yaparak bu tür sorunlar n çözülmesi olas d r. Kurulu Güç Kurulu güç, yerel hava flartlar na ba l olarak W/m 2 olmal d r. Bir çok boru ve mazgal çeflidi için kapasite 30-50W/m olarak seçilmelidir. Örnek Garaj kap s na ba l çok dik bir rampan n sonunda bulunan yere, garajdan içeriye su ve ermifl kar girmesini önlemek için konulan mazgal donmaya karfl korunacakt r. Uygulama Kablonun tutunmas n sa lamak için 30cm aral kla devifast bantlar veya klipler kullanmak yeterli olacakt r. Bu ayn zamanda kablolar aras nda uygun bir aral n bulunmas n sa layacakt r. Ürün Seçimi Mazgal ve drenaj borular n donmadan korumak amac yla, devifast 17-20W/m kablo ve devireg 316, 330 veya 610 kullan labilir. Devireg termostatlar, s tman n sadece gerekti i zaman çal flmas n sa larlar. S cakl n belirli bir seviyeye ulaflt ve donma riskinin olmad durumlarda sistemin otomatik olarak kapatmas için iki termostat seri olarak ba lanabilir. 4.4 Antenler ve Teller Buz kütlelerinin olufltu u direk ve uydu antenlerindede DEVI s tma sistemleri kullan labilir. Böylelikle buzlar elle temizlemeye gerek kalmayacakt r. Kurulu Güç Genellikle, 17-20W/m s tma kablolar kullan l r. As l amaç, donma noktas nda buz oluflumunu engellemek oldu undan kurulu güç W/m 2 aras ndad r. Kapasite/m 2 buzdan korunacak yap n n özelli ine ba l oldu undan genelleme yapmak zordur. Tipik C-C aral 5-10cm olarak al nmal d r. Uygulama Genellikle devifast aluminyum bantla veya ekipman n etraf na sar larak uygulan r. Ürün Seçimi 17-20W/m deviflex kablo ve devireg 330 termostat önerilir. Kap 3m geniflli inde olup, mazgal ölçüleri 0.1m x 0.1m dir. Kanal n 1m derinli ine s tma kablosu konulmufltur. Kablonun kurulu gücü 120W olup 4m lik bir uzunlu u kaplamaktad r. Eriflimifl kar n tahliye edilmesi için, iki adet deviflex DTIP-18, 134W, 7m kablo yeterli olacakt r.

10 39 Hesap örne i: t1 = 20 C t2 = -20 C A = 10m 2 d = 0.1m lamda = 0.04W/m C K = 0.4W/m 2 C Q = 208W/m 2 C 4.5 Tanklar ve Depolama Sistemleri Tank ve borularda donmaya karfl önlem almak veya s v lar belli bir s cakl kta tutmak gerekli olabilir. Tar m ve endüstri sektöründe çeflitli tanklar n donmaya karfl korunmas gerekebilir. Kurulu Güç E er belli bir s cakl n tutulmas isteniyorsa, s yal t m olsa bile kaybolan s n n bir flekilde yeniden sa lanmas gerekebilir. Bu, tank ve borulara kablo uygulamas yap larak gerçeklefltirilebilir. Depo ve tanklar için kapasite hesab yap l rken göz önüne al nmas gereken noktalar vard r: 1-Tank n bütün yüzeyinde s yal t m yap lmal d r. 2-S cakl n art r lmas na de il, belli bir seviyede tutulmas na çal fl lmal d r. Gerekli olan veriler: t1 ( C)Tank n içindeki s v n n s cakl t2 ( C) D fl ortam s cakl A (m 2 ) Tank n toplam yüzey alan d (m) Is yal t m kal nl lamda (W/m C)Is yalt m n n s iletkenlik katsay s 1.3 Emniyet katsay s E er lamda de eri bilinmiyorsa 0.04W/m C kullan labilir. Formüller: K = Is geçirgenlik katsay s = lamda/d (W/m 2 C) Q = Is kayb = K x A x (t2-t1) x 1.3 (W) Uygulama Kablo tank yüzeyine eflit olarak da t lmal, bunun olas olmad durumlarda tank n alt taraf na uygulanmal d r. Ürün Seçimi Tanklarda 17-20W/m deviflex kablo veya self-limiting kablo ile devireg 316, 330 veya 610 kullan labilir.

11 40 4 Donmaya Karfl Koruma 4.6 Beton yilefltirme DEVI stma sistemleri, s f r derecenin alt ndaki s cakl klarda inflaat faaliyetinin devam edebilmesi için kullan labilir. DEVI Is tma sistemleri, normal beton iyilefltirme ifllemi gereken tüm projelerde kullan labilir. Kurulu Güç E er s cakl k -10 C ve üstü ise gerekli kapasite 400W/m 3 olup, -10 C nin alt ndaki s cakl klarda ise yap n n üzeri örtülmelidir. Kapasite hiçbir zaman 400W/m 3 üzerine ç kar lmamal d r aksi durumda normal iyilefltirme süreci h zland r larak betona zarar verilmifl olur. D fl ortam s cakl na ba l olarak, sistem bir hafta boyunca yaklafl k +1/+2 C s cakl kta tutulduktan sonra kapasite yavafl, yavafl düflürülebilir. Örnek Bir atölyede konut inflaat için prekast yap elemanlar üretilmektedir. Kal plama iflleri d fl ortamda yap ld ndan, sertleflme esnas nda buzdan koruma gereklidir. Üretilen yap elemanlar n n boyutlar, 2.65m x 1.6m x 0.1m dir. Her eleman n hacmi 0.424m 3 tür. s tma kablosu kullan labilir. Kablo, has ra 45cm C-C aral nda uygulanabilir. S cakl k kontrolu için, duyar eleman iki kablo aras na yerlefltirilmifl devireg 330 termostat (-10/+10 C) kullan labilir. Termostat betondaki s cakl +2/+3 C aras nda tutacakt r. Ortalama d fl ortam s cakl n n -8 C ve iyileflme döneminin 7 gün oldu u durumda, enerji sarfiyat 10-20kWh ten fazla olmayacakt r. Uygulama Kablo, bantlarla do rudan çelik has ra ba lanmal d r. Bantlarla uygulama yap ld nda bantlar, kablonun bant aras ndan kolayca çekilebilmesi için kabloyu fazla s kmamal d r. Kablolar birbirlerine dokunmamal, bükülme çap kablo çap n n 6 kat ndan az olmamal ve s yal t m na dokunmamal d r. Is tma kablolar, d fl yüzeyden 5cm içeride kalacak flekilde konulmal d r. Ürün Seçimi 17-20W/m deviflex kablo ve devireg 330 (-10/+10 C) termostat kullan labilir. 400W/m 3 x 0.424m 3 = 170W Deviflex DSIG-20, 170W, 9m, 230V

16 2 Buz ve Kar Eritme

16 2 Buz ve Kar Eritme 16 2 Buz ve Kar Eritme 2.1 Genel Bilgi DEVI buz ve kar eritme sisteminde, deviflex veya devi-iceguard kablosu, devimat s tma fliltesi, devireg termostat ve çeflitli yard mc elemanlar bulunmakta olup bu

Detaylı

fiekil 12.1. ISISAN GOODMAN DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJI

fiekil 12.1. ISISAN GOODMAN DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJI 12. SPLIT VE PAKET KL MA S STEMLER Pencere ve oda tipi paket klima cihazlar, split klimalar, iç ve d fl mekanlara konulan paket klimalar bireysel klima sistemlerini olufltururlar ve fabrikasyon olarak

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

BÖLÜM 1. 1- ISITMA TES SATI TASARIMI, TARTIfiMALAR VE PRAT K NOTLAR

BÖLÜM 1. 1- ISITMA TES SATI TASARIMI, TARTIfiMALAR VE PRAT K NOTLAR BÖLÜM 1 1- ISITMA TES SATI TASARIMI, TARTIfiMALAR VE PRAT K NOTLAR 1.1. ISITMA TES SATI TASARIMI 1.1.1. Kazan Seçimi Is tma amac ile kullan lan kalorifer kazanlar n n kapasitelerinin belirlenmesinde, söz

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 2 - MEKAN K TES SAT filer NDE PRAT K NOTLAR 2.1. TEM Z SO UK SU TES SATI 2.2. TEM Z SICAK SU TES SATI 2.3. ISI VE NEM ZOLASYONU 2.4. SIHH TES SAT GEREÇLER 2.5. ISITMA TES

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 10 ISITMA TES SATI ELEMANLARI 10.1. SICAK SU KAZANLARI 10.1.1. Döküm Kazanlar 10.1.2. Çelik Kazanlar 10.1.3. Standart Do al Gaz Kazanlar 10.1.4. Modern Düflük S cakl k Kazanlar

Detaylı

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR Pis su tesisat nda kullan lacak borular s zd rmaz olmal, çökelmeye izin vermemeli; korozyona, kimyasal ve fiziksel etkilere ve 45 C s cakl klara

Detaylı

1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM

1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM . KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM.. STANDART KANALLAR VE ELEMANLARI Yuvarlak kanal sistemlerinin elemanlar standartlaflt r lm flt r. Böylece kolayca standart seri üretim yapmak, üretimi stoklamak

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

İçindekiler. devi.com.tr

İçindekiler. devi.com.tr İçindekiler Danfoss - DEVI Türkiye Isıtma Kablosu Çözümleri Genel Bilgi Isıtma Kablosu Çözümlerinin Avantajları İç Mekan Uygulamaları / Elektrikli Döşemeden Isıtma Sistemleri Doğrudan Isıtma Depolanabilir

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

BÖLÜM 10 10. SULU YANGIN SÖNDÜRME TES SATI. yan c madde kullan lan yerler, plastik, plastik köpük ve benzeri madde üretim yerleri ile boyahaneler.

BÖLÜM 10 10. SULU YANGIN SÖNDÜRME TES SATI. yan c madde kullan lan yerler, plastik, plastik köpük ve benzeri madde üretim yerleri ile boyahaneler. BÖLÜM 10 10. SULU YANGIN SÖNDÜRME TES SATI 10.1. G R fi Binalarda mekanik yang n tesisat denildi inde söndürme sistemleri, duman tahliye sistemleri ve bas nçland rma sistemleri söz konusu olur. Söndürme

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

depreme karfl yap sal bilinç e itimi el kitab

depreme karfl yap sal bilinç e itimi el kitab dkyb2 5/11/06 12:47 AM Page a2 dkyb depreme karfl yap sal bilinç e itimi el kitab dkyb2 5/11/06 12:47 AM Page a3 Depreme Karfl Yap sal Bilinç El Kitab Bu e itim pro ram Bo aziçi Üniversitesi, Kandilli

Detaylı

Enerji Ekonomisi - S hhi Tesisat

Enerji Ekonomisi - S hhi Tesisat Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 6 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç Yay n Kurulu Gürkan Ar Abdullah Bilgin

Detaylı

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI VI. BÖLÜM KL MA TES SATI 6.1. GENEL NOTLAR 6.1.1. M MAR YERLEfi M ÖZELL KLER Farkl klima sistemlerinin yerlefliminde, toplam alan n yüzdesi olarak teknik hacim ihtiyaçlar yaklafl k olarak Tablo 6.1 de

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 21 - YANGIN TES SATI 21.1. M MAR TASARIMDA YANGIN GÜVENL 21.1.1. Girifl 21.1.2. Bina Yerleflimi 21.1.3. Bina Bölmeleri, Cepheler, Çat lar 21.1.4. Kaç fl Yollar ve Yang n

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

ÇATILARDA ISI YALITIMI

ÇATILARDA ISI YALITIMI 1. TERAS ÇATILARDA ISI YALITIMI 1.1 Geleneksel Teras Çat larda Is Yal t m Bu detayda su yal t m katman s yal t m n n üzerinde yer almaktad r. Çat sistemi, alttan buhar kesici ile su buhar na karfl korunurken,

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Binay d etkenlere kar koruyan yap elemanlar çat lard r. Fakat in aat. sektörümüz çat sistemi seçimi ve uygulamas na maalesef gereken önem ve

Binay d etkenlere kar koruyan yap elemanlar çat lard r. Fakat in aat. sektörümüz çat sistemi seçimi ve uygulamas na maalesef gereken önem ve 1 G Binay d etkenlere kar koruyan yap elemanlar çat lard r. Fakat in aat sektörümüz çat sistemi seçimi ve uygulamas na maalesef gereken önem ve özeni göstermemektedir. Çat sisteminin seçiminde çat örtüsü

Detaylı

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri 5...30 kvar 40-50 kvar Ç NDEK LER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Hakk nda Genel Bilgiler MKP Teknolojisi ve Kondansatörlerin Ar za Durumundaki

Detaylı

18. OTOMAT K KONTROL VE OTOMASYON

18. OTOMAT K KONTROL VE OTOMASYON 18. OTOMAT K KONTROL VE OTOMASYON G R fi Kontrol ve otomatik kontrol kavramlar için flu genel tan mlamalar yap labilir: Kontrol : ncelenen davran fllar n belirli istenen de erler etraf nda tutulmas veya

Detaylı

KOMPAKT T P DEVRE KES C LER

KOMPAKT T P DEVRE KES C LER Termik Manyetik Devre Kesiciler Ç NDEK LER F0 / F0 A... A FM / F / F / FR A... A F / FR A... A F / F A... A F / F / F A... A F / F / F 0A... 00A F / F 00A... 00A F 00A... 00A F / F 00A... 00A Elektronik

Detaylı

KATALOG. A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri

KATALOG. A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri KATALOG 00 A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri Kompakt Devre Kesiciler Aç k Devre Kesiciler Sigortal ve Sigortas z Yük Ay r c lar Dikey Sigortal Yük

Detaylı

5. İmalat Alaşımsız ve Düşük Alaşımlı Çeliklerin Ark Kaynağı İçin Tavsiyeler

5. İmalat Alaşımsız ve Düşük Alaşımlı Çeliklerin Ark Kaynağı İçin Tavsiyeler İMO 01 / 2005 BÖLÜM 5 51 5. İmalat Alaşımsız ve Düşük Alaşımlı Çeliklerin Ark Kaynağı İçin Tavsiyeler 5.1. Alafl ms z ve Düflük Alafl ml Çeliklerin Ark Kayna çin Genel Kavramlar ve Tavsiyeler 5.1.1. Kapsam

Detaylı