28 3 Borularda Donmaya Karfl Koruma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "28 3 Borularda Donmaya Karfl Koruma"

Transkript

1 28 3 larda Donmaya Karfl Koruma 3.1 Genel Bilgi DEVI boru koruma sistemleri, deviflex s tma kablosu, devireg termostat ve montaj aksesuarlar n kapsamaktad r. Devireg termostatlar, en az güç tüketimiyle en uygun sonuçlar n elde edilmesini sa lamaktad r. DEVI boru koruma sistemleri afla daki iki ana amaç kullan l r: 1-lar n donmas n önlemek. 2-larda istenilen s cakl k seviyesini sa lamak. donma koruma sistemi, ak flkan tafl yan borular ndaki donmalar önlemek amac yla, s cakl k seviye koruma sistemi ise borudaki ak flkan s cakl n n herzaman istenilen seviyede kalmas n sa lamak amac yla kullan lmaktad r. koruma kablolar, boru içinde ve d fl nda, dahili ve harici mekanlarda, toprak alt veya toprak üstü borularda kullan labilmektedir. koruma sistemlerinin yararlar : 1-Buzlanma ve donmadan etkilenmeyen borular. 2- içinde sabit ak fl. 3-Toprak alt borular için, toprak derinli inin azaltmas. 4-Bak m ve tamir masraflar n n olmamas. 5- sisteminde ak flkanl n artmas ve ak flkan n transferi için daha az güç gereksinimi. 6-Ak flkan n boru boyunca sabit s cakl kta tutulmas. 3.2 Üstüne Kablo Uygulamas Is tma kablolar, toprak alt ve toprak üstündeki borulara monte edilebilir. Toprak Üstü lara Kablo Uygulamas Toprak üstü borularda iyi bir s yal t m gerekmektedir. Kablolar, boru üzerine koymak için birden fazla yol vard r: Duyar eleman Duyar eleman Is tma Kablosu Is tma Kablosu Aluminyum bant Aluminyum bant Is tma Kablosu Resim 1 Resim 2 1-Bir veya birden fazla kablo boru uzunlu u boyunca düz bir çizgi halinde konulabilir, bkz.resim 1, 2. 2-Kablo boruya dalga fleklinde sar labilir, bkz.resim 3. 3-Kablo boruya spiral flekilde sar labilir, bkz.resim 4, 5. Aluminyum bant lara s yal t m yap ld ktan sonra, elektrikli kablo için uyar etiketi konulmal d r. Resim 3 Is tma Kablosu

2 29 Duyar eleman Aluminyum bant Is tma kablosu Resim 4 sa lanmal d r. lar n üstleri toprakla kapat ld ktan sonra elektrikli s tma kablolar için uyar levhalar veya bantlar konmal d r. Levha veya bantlar, d fltaki boru k l f n n üzerine konabilir. az 50cm afla ya konup üstü beton plakalarla kapat l r. Kablo kumla örtülür. Plastik bir bantla kablolarla ilgili uyar yap lmal d r. Afla daki örnekler boru koruma sistemlerinin seçilmesine yard mc olmak ve baz uygulama flekillerini göstermek amac yla verilmifltir. Resim 5 E er; 1- çap 50mm den büyük de ilse 2-50mm den az de ilse 3-D fl ortam s cakl -30 C nin alt na düflmüyorsa 10W/m yeterli olmaktad r. Toprak Alt lara Kablo Uygulamas koruma sistemi uygulanm fl borular n çok fazla derine monte edilmeleri gerekmemektedir. Is tma kablosu do rudan boru üzerine konularak aluminyum bantla sabitlenmeli ve böylece kablo ile boru aras nda iyi bir temas olmas Büyük Çapta Plastik nun çine Monte Edilmifl Is tma Kablolu Plastik Bu tür uygulama yer alt borular nda s kça kullan lmaktad r. D fltaki boru bir dereceye kadar koruma sa lamakta ve ayn zamandada çevre sular n n s tma kapasitesini düflürmesini engellemektedir. Koruyucu Bloklar n çine Yerlefltirilmifl Is tma Kablolu lar Koruyucu bloklar, borular ve kablolar için koruma sa lamakta olup, tafl bir temel üzerine oturtulmal d r. Donmaya Karfl Elektrikli Is tma Yap lan lar nun üst taraf toprak üstünden en Is tma kablosuyla monte edilmifl boru Is tma kablosuyla monte edilmifl boru (beton koruma plakas içinde) Deviflex s tma kablosu Kum Zemin Beton koruma plakas Deviflex s tma kablosu Kum Zemin

3 30 3 larda Donmaya Karfl Koruma 3.3 çine Kablo Uygulamas DEVI s tma kablolar, boru içine montaj için tasarland ndan, boru içindeki maddeyle temas sa lamas nda bir sak nca yoktur. Bu tip uygulamalar için, deviflex DTIV-9 ve devi-pipeheat 10 aras nda bir seçim yap labilir. Kablo boru içindeki malzemeyle do rudan temas halinde oldu undan, bu yöntem çok etkilidir. Kablo, nispeten daha sert oldu undan montaj daha kolay k lmaktad r. Polietilen kaplamaya sahip oldu undan içme sular nda herhangi bir tad de iflikli ine neden olmamaktad r. Bu sebeplerden dolay, d fl mekanlarda donmaya karfl korunmufl su ihtiyac bulunan çiftçi ve bahçe bak m yla u raflanlar için büyük yarar sa lamaktad r. Özellikle bu tip uygulamalar için, kablonun bükülüp, kesilmeden kullan lmas gerekli oldu undan boru uzunlu unun tam olarak ölçülmesi gereklidir. Ayr ca vana bulunan yerlerden kablo geçirilmemelidir. çme suyu borular nda kullan lan kablolar RCD röle üzerinden ba lanmal ve borular n geçti i yerlerde belirgin bir uyar etiketi bulunmal d r. 3.4 Self-limiting Is tma Kablolar DEVI self-limiting kablolar, çat,saçak ve oluklarda buz ve kar eritmek ve ayr ca borular n donmas n önlemek ve ayn s cakl kta kalmalar n sa lamak için kullan l r. Bu tip kablolarda, iki bak r iletken aras nda s cakl a ba l direnç eleman bulunmaktad r. letkene enerji verildi inde, ak m direnç eleman ndan geçerek s tmaya bafllar. Eleman s nd kça direnç artar ve ak m n düflmesini sa layarak s tmay durdurur. Self-limiting (kendi kendini s n rlayan) kapasitenin anlam budur. Bu ba ms z kapasite ayar, d fl ortam s cakl na ba l olarak oluflur. E er d fl ortam s cakl artarsa, kablonun s tma kapasitesi azal r. Bu kendi kendine s n rlama özelli ine ba l olarak, di er kablolarda görülen birbirlerine de meleri ile fazla s nmalar sorunu ortadan kalkar. Kablonun paralel ba l devre özelli ine ba l olarak, istenildi i gibi kesilip, istenilen yere uzat labilir ve böylece planlama ve montaj büyük ölçüde kolaylafl r. Farkl uygulama için gerekli olan en fazla güç ve kurulu güç konusunda dikkatli olunmal d r. ÖNEML! Self-limiting kablolar, k sa devreye neden olmamak için birbirlerine ba lanmamal d r.

4 31 Self-limiting kablolar n birkaç tipi vard r: 1-Devi-iceguard, çat, saçak ve oluklarda buz ve kar eritici olarak kullan l r. 2-Devi-pipeguard, borularda donmay önlemek ve içindeki maddelerin ak flkanl klar n n azalmamas için kullan l r. 3-Devi-hotwatt, boru içindeki s v lar n ayn s cakl kta kalmas n sa lamak için kullan l r. Self-limiting kablo teknik özellikleri Kablo Renk Uygulama Güç Ölçüler Kaplama devi-iceguard 18 Black Siyah Roof Çat /oluk and gutter 18W/m 0 C de de 18W/m 0 C* 6 x 12 mm Polyolefin devi-pipeguard 10 BlueMavi On pipes üstüne 10 C W/m de de 10W/m 10 C 6 x 12 mm Polyolefin devi-pipeguard 15 Black Siyah On pipes üstüne C W/m de de 15W/m 10 C 6 x 12 mm Polyolefin devi-pipeguard 25 RedK rm z On pipes üstüne C W/m de de 25W/m 10 C 6 x 12 mm Polyolefin devi-pipeheat 10 BlueMavi On/in üstüne/içine pipes C W/m de de 10W/m 10 C 6 x 8 mm Helar devi-hotwatt 55 Green Yeflil On pipes üstüne 55 C 8 W/m de de 8W/m 55 C 6 x 12 mm Polyolefin *Buz içinde güç yaklafl k 30W/m Gerilim 230V AC En yüksek s cakl k ON=65 C, en yüksek s cakl k OFF=85 C Fakat devi-hotwatt 55 için, ON=80 C, OFF=100 C Self-limiting kablolar n montaj ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar ve hesaplar deviflex kablolardakine benzerlik göstermektedir. Deviflex kablolardan farkl olarak, self-limiting kablolar istenildi i gibi kesilip, istenilen yere uzat labilir. Self-limiting kablolar n en fazla uzunluklar alttaki tabloda belirtilmifltir. Farkl ortam s cakl klar ndaki en fazla kablo uzunluklar Mavi (10W/m) Siyah (15/18W/m) K rm z (25W/m) * C tipi sigorta Sigorta* Sigorta* Sigorta* 10A 16A 20A 32A 40A 10A 16A 20A 32A 40A 10A 16A 20A 32A 40A D fl ortam S cakl 230V ta en fazla s tma kablosu uzunlu u m m m m m m m m m m m m m m -20 C C C C Self-limiting kablolar n en fazla uzunluklar sadece normal flartlar alt nda kablonun ne kadar enerji harcad ile ilgili olmay p, daha çok ilk çal flmada (start-up) harcanan kat kadar enerji ile ilgilidir.

5 32 3 larda Donmaya Karfl Koruma 3.5 Silikon Is tma Kablolar Aluminyum bant Silikon yal t ma ba l olarak, bu kablolar çok esnek olup, çok so uk ve s cak flartlarda bile kullan labilir. Silikon kablolar için en fazla yüzey s cakl 170 C ve en fazla kapasite 40W/m dir. Silikon kablo, yüksek s cakl k (40 C üzeri) veya yüksek kapasite (40W/m ye kadar) gerekli olan durumlardaki borular n üstünde kullan l r. Silikon s tma kablolar, deviflex ve devi-iceguard s tma kablolar na benzer bir flekilde monte edilir. Silikon s tma kablolar, sentetik ya ve hayvansal ya larla temas etmemelidir. Silikon s tma kablolar devireg termostatla kumanda edilmelidir. Uygulamaya ba l olarak, tam olarak do ru kontrol ve kumanday sa layan ve -10/+10 C ile +60/+160 C s cakl klar aras nda çal flan termostat devireg 330 serisidir. Duyar eleman Is tma Kablosu Aluminyum bant Örnek1 Gerekli olan kapasite 10W/m ve seçilen kablo DTIP-8 ise, bir metre boruya monte edilen kablo uzunlu u: 10W/m. 8W/m = 1.25m Is tma Kablosu Örnek2 Gerekli olan kapasite 15W/m ve seçilen kablo DTIP-10 ise, bir metre boruya monte edilen kablo uzunlu u: Kablo uzunlu u devi-iceguard veya devi-hotwatt için hesapland nda afla daki noktalara dikkat edilmesi gerekir: 1-Is t lan borunun uzunlu u 2- flanfl ve ekleme parçalar için fazladan s tma kablosu 3-Ölçülen boru fazlal klar 4-Kablo ek parçalar için toplam kablo uzunlu u çarp 0.3m Bütün bunlar n toplam, gerekli olan devi-iceguard veya devi-hotwatt uzunlu unu verecektir. C-C Aral Hesab Tablo, bir metre boru için gerekli olan kablo uzunlu u hesapland ktan sonra, C-C aral n n yaklafl k olarak bulunmas amac yla haz rlanm flt r. 3.6 Uygulama Kablo Uzunlu unun Hesaplanmas çap n n 50mm den az oldu u ve s yal t m n n 50mm den fazla oldu u durumlarda 10W/m kapasite yeterli olmaktad r. Bu gibi durumlarda, boru d fl na kablo montaj yap ld nda 10W/m kapasite ve boru içine kablo montaj yap ld durumlarda DTIV-9 uygun olmaktad r. Bir metrelik boruya uygulanmas gerekli olan deviflex kablo uzunlu unu bulmak için, bir metre boru için gerekli görülen kapasiteyi, bir metre kablonun kapasitesine bölmek gerekir. d fl çap (mm) 15W/m. = 1.5m 10W/m anma çap (mm) anma çap (parmak) C-C aral (mm) C-C aral (mm) kablo (m) / boru (m) / / / /

6 33 Genel Kurallar Kablo montaj na geçmeden önce borular n hasarl olup olmad ve kaçak olup olmad kontrol edilmelidir. bulunmamal d r). Kablolar -5 C nin alt ndaki ortam s cakl klar nda monte edilmemelidir. Deviflex kablolar eflit olarak yay lmal ve kablolar n birbirine de meleri engellenmelidir. Ayr ca, s kayb n önemli ölçüde azaltt ndan borulara s yal t m yap lmal d r. Bu toprak üstünde veya alt nda olsun tüm borular için geçerlidir. Montajdan sonra, kablo direnci ve yal t m direnci kontrol edilmelidir. Direnç de erinin ba lant kutusunda belirtilen de erde olmas gerekir. Montaj kabloya zarar vermeyecek flekilde yap lmal ve kablonun borudaki difllere gelmemesine dikkat edilmelidir. lar n geçti i yerlerde belirgin bir flekilde uyar levhalar as lmal d r. Is tma kablolar toprak alt na monte edildi inde, borular n üzerine, alt nda s tma kablosu oldu unu belirten plastik (k rm z veya mavi) fleritler konulmal d r. Yal t m yap lm fl borularda uyar yal t m n üzerinde yer almal d r. E er borular toprak üzerine bir k l f n içinde döflenmiflse, bu k l f n sa lam olmas gerekmekte ve uyar etiketleri konulmal d r. Is tma kablolar yerel kurallara uygun olarak topraklanmal d r. E er so u a ba l olarak kablolarda döflenmeden önce bir kat laflma oluflmuflsa, kablolar esnekli ini kazan ncaya kadar k sa bir süre elektri e ba lamak yeterli olacakt r. Kablolar böyle bir ifllemden önce mutlaka aç lmal d r (yani rulo halde Kablo boruya, yaklafl k 25-30cm aral klarla konmufl olan aluminyum fleritlerle tutturulur ve bu flerit uygulamas tüm boru uzunlu u boyunca devam ettirilir. Böylelikle kablonun yal t m malzemesiyle do rudan temas engellenmifl olup, boruyla daha yak n bir temas sa lamas gerçeklefltirilir. Is tma kablosu plastik borunun üzerine konmadan önce kablonun alt tamamen aluminyum fleritle kaplanmal d r böylelikle daha iyi bir s da l m sa lanacakt r. Kablolar, borunun alt k sm na ve/veya simetrik olarak boru etraf na konulmal d r. Is tma kablosu ve so uk uç aras ndaki ba lant kutusu ve duyar elemanda aluminyum fleritle ba lanmal d r. Duyar eleman kablosunun sonundaki k rm z uç aluminyum bantla sar lmal ve iki kablonun aras na, borunun üst k sm na gelecek flekilde konmal d r. Kablonun bükülme çap, kablo çap n n alt kat ndan daha az olmamal d r. Ayr ca kablo 25kg dan daha fazla kuvvet alt nda b rak lmamal d r.

7 34 3 larda Donmaya Karfl Koruma 3.7 Ürün Seçimi S cakl 40 C yi geçmiyen borularda koruma için en yüksek kapasitesi 10W/m olan deviflex ve devipipeguard 10/15/25 s tma kablolar kullan l r. Plastik borular n korunmas için kablo kapasitesi 10W/m yi geçmemelidir. Metal borular için kapasite daha yüksek olabilir. Deviflex DTIV-9 ve devi-pipeheat DPH-10 içme sular için boru içinde kullan l r. Devi-hotwatt 55 borulardaki s v lar n ayn s cakl kta kalmas için kullan l r (85 C ye kadar). Silikon kablolar ise yüksek s cakl k ve yüksek kapasite gerekli oldu u zaman kullan l r. DEVI koruma ve sabit s cakl k sistemi devireg 316, devireg 330 veya devireg 610 termostatlarla kontrol edilmelidir. Tüm devireg termostatlarda röle olup harici bir kontaktöre kumanda edebilmektedir. çap, s yal t m ve d fl ortam s cakl, kapasite belirlemek için etken faktörlerdir. Is kayb : Q = (2 x 3.14 x lamda x L x (tr- tu). x 1.3 (ln D/d) D (m) = Yal t m d fl çap D (m) = d fl çap L (m) = uzunlu u tr ( C) = içindeki s v n n s cakl tu ( C) = D fl ortam s cakl lamda (W/m C) = Yal t m malzemesinin s iletkenlik katsay s 1.3 = emniyet katsay s Cam yünü ve strafor gibi yal t m malzemelerinin lamda s genellikle 0.04 W/m C dir. Afla da lnx de erlerini gösteren logoritma cetveli bulunmaktad r (X=D/d). Örnek Toprak üstüne döflenmifl 15m uzunlu unda, 1 su borusu, yal t m ln X kal nl 30mm, donmaya karfl korunacakt r. tr-tu en az 30 al n r. D = 86mm d = 26mm L = 16m tr = 0 C tu = -30 C lamda = 0.04 W/m C Yukar daki formülü kullanarak, Q = 123W bulunur. Dolay s yla, DTIV-9, 15m, 135W kablo seçilir. X lnx Is Kayb Hesaplar Is kay plar n hesaplamak için fomüller veya tablo kullan labilir. Afla daki formül yaklafl k bir de er vermekte olup sadece bir fikir edinmek için kullan lmal d r.

8 Kap lar So uk oda kap lar aç ld nda, s cak havayla temas eden yüzeylerde su buhar n n donmas neticesinde buz tabakas oluflur. Daha sonra bu donmaya ba l olarak kap lar tam olarak kapanmamakta ve büyük s cakl k fark ndan kaynaklanan s (enerji) kay plar oluflmaktad r. Dolay s yla, kap lar n bu k s mlar n n silikon kablolarla s t lmas önerilmektedir. Bu problem sadece so uk odalarda de il, kayar kap ve çarpma kap kullan lan depo, vb. yerlerdede k fl n meydana gelmektedir. Bu gibi yerlerdede problemler deviflex s tma kablolar yla çözülebilir. Donmadan koruma sistemleri, genellikle araç y kama yerleri, so uk odalar, depolar ve su ar tma tesisi gibi yerlerin kap lar nda kullan lmaktad r. Kurulu Güç So uk oda kap lar nda kurulu güç her bir hava s zd rmay önleyen conta için 12/15W/m dir. Ad geçen di er yerlerin kap lar nda ise W/m 2 dir. Örnek 1 Otomatik so uk oda kap s donmaya karfl korunacak olup kap ölçüleri 4m x 5m dir. Hava s zd rmay önleyen conta yerlefltirilmeden önce silikon kablo arkas na yerlefltirilir. Kapasitesi 180W olan 13m kablo (14W/m) kullan l r. Örnek 2 Bir d fl kayar kap n n sürgüsü donmaya karfl korunacak olup, sürgü ölçüleri 8m x 0.1m dir. 0.8m2 lik alan için kapasite yaklafl k 240W t r (300W/m 2 ). Dolay s yla deviflex DTIP-18, 270W, 15m kablo seçilir. Uygulama Kap etraf ndaki s zd rmazl k contalar için, conta konulmadan önce aluminyum bantla conta arkas na konulur. Döflemede sürgüsü olan kap lar için, kablo do rudan sürgünün alt ndaki betonun içine konulur. Kablonun beton içine, sonradan zarar görmeyece i flekilde yerlefltirilmesi önemlidir. Ürün Seçimi Silikon kablolar çok esnek olup, çaplar da ufak oldu undan contalar n arkas na kolayl kla konulabilir. Bunun yan nda, silikon kablolar her uzunlukta haz r olarak bulunabilmekte ve her uygulama için kullan labilmektedir. Çarpma kap ve sürgü uygulamalar ile ilintili olarak, kapasitesi 17-20W/m olan deviflex kablolar betona gömmek için uygundur. So uk oda kap lar ndaki s tma kablolar normal olarak sürekli çal flmaktad r. Di er uygulamalar için, kablo duyar elemanl devireg 330 veya 610 elektronik termostatlar önerilir. S zd rmazl k contas uygulamalar nda, duyar eleman contaya, s tma kablosuna yak n bir yere kendinden yap flkanl aluminyum bant ile yap flt r l r. Sürgülü kap lar için, duyar eleman borusu sürgüye yak n olacak flekilde betonun içine yerlefltirilir (kablo duyar eleman daha sonra bu borunun içine konulur).

9 38 4 Donmaya Karfl Koruma 4.3 Giderler (Drenaj Sistemleri) Rampalarda, alçak düzlüklerde, vb. ya mur ve erimifl kar tahliyesi gerekli olabilmektedir. Co rafi flartlara ba l olarak donma noktas civar ndaki s cakl k de ifliklikleri drenaj sistemlerinin donmas na ve önemli miktarda buz oluflmas na neden olabilmektedir. Deflarj borular na ve mazgallara deviflex s tma kablosu montaj yaparak bu tür sorunlar n çözülmesi olas d r. Kurulu Güç Kurulu güç, yerel hava flartlar na ba l olarak W/m 2 olmal d r. Bir çok boru ve mazgal çeflidi için kapasite 30-50W/m olarak seçilmelidir. Örnek Garaj kap s na ba l çok dik bir rampan n sonunda bulunan yere, garajdan içeriye su ve ermifl kar girmesini önlemek için konulan mazgal donmaya karfl korunacakt r. Uygulama Kablonun tutunmas n sa lamak için 30cm aral kla devifast bantlar veya klipler kullanmak yeterli olacakt r. Bu ayn zamanda kablolar aras nda uygun bir aral n bulunmas n sa layacakt r. Ürün Seçimi Mazgal ve drenaj borular n donmadan korumak amac yla, devifast 17-20W/m kablo ve devireg 316, 330 veya 610 kullan labilir. Devireg termostatlar, s tman n sadece gerekti i zaman çal flmas n sa larlar. S cakl n belirli bir seviyeye ulaflt ve donma riskinin olmad durumlarda sistemin otomatik olarak kapatmas için iki termostat seri olarak ba lanabilir. 4.4 Antenler ve Teller Buz kütlelerinin olufltu u direk ve uydu antenlerindede DEVI s tma sistemleri kullan labilir. Böylelikle buzlar elle temizlemeye gerek kalmayacakt r. Kurulu Güç Genellikle, 17-20W/m s tma kablolar kullan l r. As l amaç, donma noktas nda buz oluflumunu engellemek oldu undan kurulu güç W/m 2 aras ndad r. Kapasite/m 2 buzdan korunacak yap n n özelli ine ba l oldu undan genelleme yapmak zordur. Tipik C-C aral 5-10cm olarak al nmal d r. Uygulama Genellikle devifast aluminyum bantla veya ekipman n etraf na sar larak uygulan r. Ürün Seçimi 17-20W/m deviflex kablo ve devireg 330 termostat önerilir. Kap 3m geniflli inde olup, mazgal ölçüleri 0.1m x 0.1m dir. Kanal n 1m derinli ine s tma kablosu konulmufltur. Kablonun kurulu gücü 120W olup 4m lik bir uzunlu u kaplamaktad r. Eriflimifl kar n tahliye edilmesi için, iki adet deviflex DTIP-18, 134W, 7m kablo yeterli olacakt r.

10 39 Hesap örne i: t1 = 20 C t2 = -20 C A = 10m 2 d = 0.1m lamda = 0.04W/m C K = 0.4W/m 2 C Q = 208W/m 2 C 4.5 Tanklar ve Depolama Sistemleri Tank ve borularda donmaya karfl önlem almak veya s v lar belli bir s cakl kta tutmak gerekli olabilir. Tar m ve endüstri sektöründe çeflitli tanklar n donmaya karfl korunmas gerekebilir. Kurulu Güç E er belli bir s cakl n tutulmas isteniyorsa, s yal t m olsa bile kaybolan s n n bir flekilde yeniden sa lanmas gerekebilir. Bu, tank ve borulara kablo uygulamas yap larak gerçeklefltirilebilir. Depo ve tanklar için kapasite hesab yap l rken göz önüne al nmas gereken noktalar vard r: 1-Tank n bütün yüzeyinde s yal t m yap lmal d r. 2-S cakl n art r lmas na de il, belli bir seviyede tutulmas na çal fl lmal d r. Gerekli olan veriler: t1 ( C)Tank n içindeki s v n n s cakl t2 ( C) D fl ortam s cakl A (m 2 ) Tank n toplam yüzey alan d (m) Is yal t m kal nl lamda (W/m C)Is yalt m n n s iletkenlik katsay s 1.3 Emniyet katsay s E er lamda de eri bilinmiyorsa 0.04W/m C kullan labilir. Formüller: K = Is geçirgenlik katsay s = lamda/d (W/m 2 C) Q = Is kayb = K x A x (t2-t1) x 1.3 (W) Uygulama Kablo tank yüzeyine eflit olarak da t lmal, bunun olas olmad durumlarda tank n alt taraf na uygulanmal d r. Ürün Seçimi Tanklarda 17-20W/m deviflex kablo veya self-limiting kablo ile devireg 316, 330 veya 610 kullan labilir.

11 40 4 Donmaya Karfl Koruma 4.6 Beton yilefltirme DEVI stma sistemleri, s f r derecenin alt ndaki s cakl klarda inflaat faaliyetinin devam edebilmesi için kullan labilir. DEVI Is tma sistemleri, normal beton iyilefltirme ifllemi gereken tüm projelerde kullan labilir. Kurulu Güç E er s cakl k -10 C ve üstü ise gerekli kapasite 400W/m 3 olup, -10 C nin alt ndaki s cakl klarda ise yap n n üzeri örtülmelidir. Kapasite hiçbir zaman 400W/m 3 üzerine ç kar lmamal d r aksi durumda normal iyilefltirme süreci h zland r larak betona zarar verilmifl olur. D fl ortam s cakl na ba l olarak, sistem bir hafta boyunca yaklafl k +1/+2 C s cakl kta tutulduktan sonra kapasite yavafl, yavafl düflürülebilir. Örnek Bir atölyede konut inflaat için prekast yap elemanlar üretilmektedir. Kal plama iflleri d fl ortamda yap ld ndan, sertleflme esnas nda buzdan koruma gereklidir. Üretilen yap elemanlar n n boyutlar, 2.65m x 1.6m x 0.1m dir. Her eleman n hacmi 0.424m 3 tür. s tma kablosu kullan labilir. Kablo, has ra 45cm C-C aral nda uygulanabilir. S cakl k kontrolu için, duyar eleman iki kablo aras na yerlefltirilmifl devireg 330 termostat (-10/+10 C) kullan labilir. Termostat betondaki s cakl +2/+3 C aras nda tutacakt r. Ortalama d fl ortam s cakl n n -8 C ve iyileflme döneminin 7 gün oldu u durumda, enerji sarfiyat 10-20kWh ten fazla olmayacakt r. Uygulama Kablo, bantlarla do rudan çelik has ra ba lanmal d r. Bantlarla uygulama yap ld nda bantlar, kablonun bant aras ndan kolayca çekilebilmesi için kabloyu fazla s kmamal d r. Kablolar birbirlerine dokunmamal, bükülme çap kablo çap n n 6 kat ndan az olmamal ve s yal t m na dokunmamal d r. Is tma kablolar, d fl yüzeyden 5cm içeride kalacak flekilde konulmal d r. Ürün Seçimi 17-20W/m deviflex kablo ve devireg 330 (-10/+10 C) termostat kullan labilir. 400W/m 3 x 0.424m 3 = 170W Deviflex DSIG-20, 170W, 9m, 230V

16 2 Buz ve Kar Eritme

16 2 Buz ve Kar Eritme 16 2 Buz ve Kar Eritme 2.1 Genel Bilgi DEVI buz ve kar eritme sisteminde, deviflex veya devi-iceguard kablosu, devimat s tma fliltesi, devireg termostat ve çeflitli yard mc elemanlar bulunmakta olup bu

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

4 1 Ak ll Is tma. 1.1 Genel Bilgi

4 1 Ak ll Is tma. 1.1 Genel Bilgi 4 1 Ak ll Is tma 1.1 Genel Bilgi DEVI yerden s tma sistemleri; deviflex s tma kablolar, devimat s tma flilteleri, devireg termostatlar ve montaj parçalar n içermektedir. Tüm sistem devicom a çözümleri

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

YALITIM CAMI ÜN TELER

YALITIM CAMI ÜN TELER 1) GENEL TEKN K ÖZELL KLER ) Yal t m cam üniteleri, iki veya daha çok say da cam plakan n aralar nda kuru hava veya argon, kripton, xsenon gibi a r gazlar bar nd racak flekilde fabrika flartlar nda bir

Detaylı

Alsecco D fl ve ç Cephe S valar

Alsecco D fl ve ç Cephe S valar Alsecco D fl ve ç Cephe S valar Ürün Bilgileri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. Haz r S va ED1 Haz r S va-ed1 Mineral esasl duvarlar için hafif d fl cephe s vas Kullan m Alanlar DIN 18550 MG Plc

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

So uk Büzüflmeli Ürünler 1

So uk Büzüflmeli Ürünler 1 So uk Büzüflmeli Ürünler 1 1.1 So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri - 8420 Serisi........ 2 1.2 91- ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri...................... 3 1.3 QS 1000-10/15 kv

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

REZ STANS TERMOMETRELER

REZ STANS TERMOMETRELER REZ STANS TERMOMETRELER RT02 RT03 GENEL Rezistans termometreler -200 C den +850 C ye kadar çok çeflitli proseslerde yayg n olarak kullan l rlar. Özellikle düflük s cakl klarda termokupllara nazaran çok

Detaylı

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ TANIMI UCRETE DP, poliüretan esaslı reçinelerin özel katkı ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, reçinelere özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, ıslak ve kuru ortamlarda kullanılmak için

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Reçineli Alçak ve Orta Gerilim Ürünleri 2

Reçineli Alçak ve Orta Gerilim Ürünleri 2 Reçineli Alçak ve Orta Gerilim Ürünleri 2 2.1 Scotchcast 1471N Reçineli 91-A Serisi A.G. Düz Kablo Ekleri.................... 14 2.2 Scotchcast 1471N Reçineli 91-AB Serisi A.G. Branflman Kablo Ekleri..............

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

B-6 Yün Elastik Dirseklik

B-6 Yün Elastik Dirseklik B-6 Yün Elastik Dirseklik Elastik kumafltan yap lan dirsekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Dirseklik vücut ölçülerine uyum sa layacak flekilde 5 de iflik ölçüde imal

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

DÜZ T P TERMOKUPLLAR GENEL TERMOKUPL STANDARDI KORUYUCU KILIFLAR D ZAYN VE SEÇ M

DÜZ T P TERMOKUPLLAR GENEL TERMOKUPL STANDARDI KORUYUCU KILIFLAR D ZAYN VE SEÇ M DÜZ T P TERMOKUPLLAR GENEL Metal veya seramik k l fl düz termokupllar -200 C den 2320 C ye kadar çok çeflitli proseslerde yayg n olarak kullan l r. Katalogta verilen maksimum dayanma s cakl klar zararl

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar Kablo Koruma Sistemleri 3.2 FCT Sarmal Hortumlar FCT sarmal hortumlar, PA6 dan üretilmifltir ve ya a, yak ta ve solventlere karfl mükemmel koruma sa lar. FCT hafif ve esnektir, yüksek ezilme ve afl nma

Detaylı

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER Bu bölümde Elimko termokupl ve rezistans termometrelerin yedek parçalar verilmifltir. T/C ve R/T ler kullan ld klar ortam flartlar, s cakl k limitlerine göre belli

Detaylı

O-11A El Bilek Ateli Anatomik

O-11A El Bilek Ateli Anatomik O-6 El Bilekli i ORSA ORTOPED SANAY 8 cm. eninde özel dokunmufl elastik banttan yap lan bilekli in bir ucu üçgen fleklinde k vr larak dikilmifl ve ucuna welcro monte edilerek genifl bir ayar mekanizmas

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

8 Technology Boulevard Temple Bank, Riverway Phone: 315-697-JUMO 1-800-554-JUMO Fax: 315-697-5867 E-mail: info@jumo.us Internet: www.jumo.

8 Technology Boulevard Temple Bank, Riverway Phone: 315-697-JUMO 1-800-554-JUMO Fax: 315-697-5867 E-mail: info@jumo.us Internet: www.jumo. JUMO GmbH & Co. Fulda, JUMO Instrument Co. Darende JUMO No:17 Process D.4, Canastota, TR Telefon: Postal address: 36035 +49 Fulda, 661 6003-0 Harlow Telefon: - Essex CM20 2DY, 0216 UK 455 86 52 Phone:

Detaylı

Kurulum Yönergesi. devireg 130, 131 ve 132

Kurulum Yönergesi. devireg 130, 131 ve 132 TR Kurulum Yönergesi devireg 130, 131 ve 132 İçindekiler: 1. Uygulamalar ve özellikler. 2. Kurulum yönergesi a. devireg 130 ve 132 duyar eleman kurulumu b. devireg 130, 131, 132 yerleşimi c. devireg 130,

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması I. DOĞALGAZ SOBASI Gaz yakıtla çalışan, radyatör ve ısıtma tesisatına ihtiyaç duymadan yerleştirildiği mekanı ısıtan bir ısıtma cihazıdır. Benzerlik İlişkisi, Elektrik Sobası Odun Kömür Sobası Doğal Gaz

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 9 Elektrik ve anyetizma ODE SOU DE SOUI ÇÖÜE. letkenin kesitinden geçen yük miktar, q n.e 5.0 9.,6.0-9 8 C olur. Bu durumda oluflan ak m, I q 8 ` t 8 olur.. S kesitinden saniyede geçen yük miktar, ( )

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Denklem 2.1. Denklem 2.2. Isıl iletkenlik dirençleri Denklem 2.2 - Denklem 2.6 dan aşağıdaki gibi hesaplanır. 1 D. = ln. s i. Denklem 2.

Denklem 2.1. Denklem 2.2. Isıl iletkenlik dirençleri Denklem 2.2 - Denklem 2.6 dan aşağıdaki gibi hesaplanır. 1 D. = ln. s i. Denklem 2. Isı Kaybı Hesabı Ön izolasyonlu paket boruların direk olarak toprağa gömülmesi halinde borunun bir metresinde meydana gelen ısı kaybı,φ, Denklem 2. den aşağıdaki gibi hesaplanır. φ [W/m] φ = U ( t t )

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ*

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* Yaşar BĐÇER1 - M.Şükrü YILDIRIM - Cengiz YILDIZ Fırat Üniversitesi ÖZET Son yıllarda gerek enerji talebi ve maliyetleri,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş.

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş. UÇAK SIĞINAKLARININ DIŞ KABUĞUNU EPDM SU YALITICISI İLE KAPLARKEN KABUK ÜZERİNDE MEYDANA GELEN RÜZGAR YÜKLERİVE BU YÜKLERE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN İNCELENMESİ Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu

Detaylı

Reynolds Sayısı ve Akış Rejimleri

Reynolds Sayısı ve Akış Rejimleri 1. Genel Bilgi Bazı akışlar oldukça çalkantılıyken bazıları düzgün ve düzenlidir. Düzgün akım çizgileriyle belirtilen çok düzenli akış hareketine laminer akış denir. Düşük hızlarda yağ gibi yüksek viskoziteli

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Devilink. DEVI Isıtma Kablosu Çözümleri DEVIFLEX 10T ISITMA KABLOSU ( 220V ) Kod Model Açıklama Fiyat

Devilink. DEVI Isıtma Kablosu Çözümleri DEVIFLEX 10T ISITMA KABLOSU ( 220V ) Kod Model Açıklama Fiyat Devilink DEVI Çözüleri DEVIFLEX 10T ISITMA KABLOSU ( 220V ) 140F1219 DEVIflex 10T W 140F1220 DEVIflex 10T W 140F1221 DEVIflex 10T W 140F1222 DEVIflex 10T W 140F1223 DEVIflex 10T W DEVIflex 10T Boru hatlarında

Detaylı

Kurulum Yönergeleri. deviflex. DTIV içme suyu kablosu ısıtma kablosu 9 W/m içme suyu borularının donmaya

Kurulum Yönergeleri. deviflex. DTIV içme suyu kablosu ısıtma kablosu 9 W/m içme suyu borularının donmaya TR Kurulum Yönergeleri DTIV içme suyu kablosu ısıtma kablosu 9 W/m içme suyu borularının donmaya karşı korunması için Notlar DTIV-9 içme suyu kablosu DTIV, içme suyu borularının içine kurulması için tasarımı

Detaylı

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is?

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is? www.cukurovaisi.com Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Is tma n n oldu u ço u yerde (ev,ofis, dükkan vb.) Hava s t larak ortamda gereken konfor sa lan r. Aç k ortamlarda havay s tmak mümkün olmad için,

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 7.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.TEMİZ SUYUN DEPOLANMASI VE BASINÇLANDIRILMASI Şebeke suyu kesilmelerine karşı temiz su tesisatında en az 24

Detaylı

E P O T A P E. EPOTAPE Su tutucu bant

E P O T A P E. EPOTAPE Su tutucu bant ÜRÜN TANIMI PVC Sututucu Bantlar,esas polimer madde olarak yüksek K de erli Polivinil Klorür(PVC) reçinesi ile çe itii katalizörler (Plastifyanlar), stablizatörler, antioksidanlar, yüksek kalite de erleri

Detaylı

WTH zolasyon. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz

WTH zolasyon. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz WTH zolasyon Sizin konforunuz, bizim misyonumuz Farkl uygulamalar için zolasyon sistemleri zolasyon taban s tmas n n önemli bir parças d r. Her durum için özel sistem gerekmektedir. Bu broflürde, avantajlar

Detaylı

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI Cafer ÜNLÜ Makina Mühendisi 1952 yılında doğdu. 1975 yılında Makina Mühendisi oldu. 1976-1980 yılları arasında Türkiye Halk Bankası

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.YAĞMUR SUYU TESİSATI Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası

Detaylı

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik H-1 A aç Koltuk De ne i F r nlanm fl gürgenden,verniklenerek yap lan de ne in yüksekli inin ve el tutma yerinin ayar mümkündür. De nek alt na kauçuk vakumlu lastik tak lm fl olup koltukalt na gelen k sma

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

Kurulum Yönergesi. devireg 850

Kurulum Yönergesi. devireg 850 TR Kurulum Yönergesi devireg 850 1 2 İçindekiler: 1. devireg 850 yer sistemleri kurulumu....................... 1.a. Yer sensörünün yerleștirilmesi........................... 1.b. Besleme kablosunun döșenmesi.........................

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

DOZAJ UN TELER VE POMPALARI Ç N ÜRÜNLER. S hhi Su Sistemleri için Kireç Tafl ve Korozyon. Önleyici Ürünler 4DOZAJLAMA ÜN TELER

DOZAJ UN TELER VE POMPALARI Ç N ÜRÜNLER. S hhi Su Sistemleri için Kireç Tafl ve Korozyon. Önleyici Ürünler 4DOZAJLAMA ÜN TELER 4DOZAJLAMA ÜN TELER DOZAJ UN TELER VE POMPALARI Ç N ÜRÜNLER S hhi Su Sistemleri için Kireç Tafl ve Korozyon Önleyici ler Kireç tafl ve korozyon önleyici ürünler, teknik kullan mda kristal formda polifosfat

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına Se.Fa, 90 lı yılların başında kurulmuştur. Şirketimiz, sahip olduğu teknoloji,teknik dizayn ve üretim deneyimi ile şuanda hidrolik,otomasyon

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği

Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği Sayfa 1 / 8 Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 9 4, s. 49-56, 2006 Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği Hakan ÜNALAN* Emrah GÖKALTUN** Ramazan UĞURLUBİLEK*** Özet

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı