T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI"

Transkript

1 TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ MAYIS TARİHİ GÜNÜ SALI SAAT: TOPLANTI 05 BİRLEŞİM 06 OTURUM 06 KARAR NO DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye Üye Zeki GÜL, Nahide TEKİN, Necmettin DURMUŞBAŞ, Ahmet YABACIOĞLU, Ekrem DEMİRTEN, İsmail AKGÖZ, Seyhan GÜNHAN, Abdullah GÖZÜBÜYÜKLÜ, Ünal KÖSE, Abdulaziz LAYIK, Gadenfer ÖZTÜRK, Şahiste UÇAR, Şükrü GAYI, Mehmet DÖNGEL, İsmail TEKÇAM, Lütfi KARAKUŞ, Erdem Burak BAKIRCI, Süreyya DAŞÇI COŞKUNSU, Nurullah İPEK, Ayhan ŞAMLI, Hasan Levent ÇÖPHÜSEYİNOĞLU, Semrin KALELİ, Özgür KILIÇ, Ogün MEROĞLU, Serda UYSAL KARLIDAĞ, Necdet BİÇER, Mehmet TAHTASIZ, Ertuğrul DEMİRAN, Sezer YALÇINKAYA, Ali BEYAZ olmak üzere 30 üye katılmıştır. Ahmet ÖZLER Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi gereğince, Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlandığının tespit edildiğini belirterek; Gündemle ilgili ve gündem dışı söz almak isteyen bulunup bulunmadığını sormuş ve Meclis üyesi Ayhan Şamlı ve Necdet Biçer in gündem dışı söz almasından sonra gerekli müzakereler yapılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Meclis Başkanı Belediye Başkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Sayfa 1 / 14

2 TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ MAYIS TARİHİ GÜNÜ SALI TOPLANTI 05 BİRLEŞİM 06 OTURUM 06 KARAR NO 61 T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MADDE 1 Teklif Eden Müdürlük İMAR KOMİSYONU Tarih ve No Konusu İbrahimçayırı Mevki, 3245 ada, 1 parselde plan değişikliği. K A R A R : Başkan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün Başkanlık makamından havaleli yazıları ile iletilen, İbrahimçayırı Mevki, 3245 ada, 1 parselde plan müellifince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifi, tarihli Meclis toplantısında yeniden İmar Komisyonunda değerlendirilmek üzere geri çekildiğini, tarihli Belediye Meclis toplantısında 3245 ada, 1 parselde yer alan İlköğretim Alanının yeterli büyüklükte olmaması nedeniyle, kuzeyinde yer alan park ve yaya yolunun okul alanına katılması yönünde tavsiye kararı alınarak İmar Komisyonuna havale edilen; İmar Komisyonunca okul alanının genişletilmesine ilişkin tavsiye kararı doğrultusunda teknik incelemede parselin kuzeyinde yer alan park alanlarının mülkiyeti Devlet Su İşlerine ait kanal üzerinde yer alması nedeniyle, okul alanının genişletilmesinin uygun olmadığı, bu nedenle tarihli İmar Komisyon Raporunun Belediye Meclisine aynen havalesinin uygun olduğu kanaatine varıldığını belirterek, İmar Komisyon Raporunu oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; İbrahimçayırı Mevki, 3245 ada, 1 parsel parselde yapılması düşünülen ilkokul binası için parselin kuzey ve doğu cephelerinde yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metreye indirilmesi, diğer cephelerde 10 metre olarak belirlenmesi şeklindeki plan müellifince hazırlanan 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır. Meclis Başkanı Belediye Başkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Sayfa 2 / 14

3 TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ MAYIS TARİHİ GÜNÜ SALI TOPLANTI 05 BİRLEŞİM 06 OTURUM 06 KARAR NO 62 T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MADDE 2 Teklif Eden Müdürlük PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU Tarih ve No Konusu 2013 Yılı Bütçe Kesin Hesabının Görüşülmesi. K A R A R : Başkan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. Maddesinin (a) fıkrasında; Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Belediye Meclisine görüş bildirmek sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesinde; Her yıl bütçesinin kesin hesabı, Belediye Başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra Nisan ayı içinde Encümene sunulur. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesinde; Kesin hesap; Mali Hizmetler birimi tarafından mali yılın bitiminden itibaren hazırlanarak, üst yönetici tarafından il özel idarelerinde Mart, Belediyelerde Nisan ayı içinde encümene sunulur. Encümen kesin hesabı en geç Nisan ayının sonuna kadar inceleyip, görüşü ile birlikte Meclisin Mayıs ayı toplantısında görüşülmek üzere üst yöneticiye sunar. Hükmüne istinaden, Belediyemizin 2013 yılında kesinleşen Bütçe Kesin Hesabına Ait Gider ve Gelir Cetvelleri Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Servisi tarafından hazırlanmış olup; 2013 yılı Kesin Hesap cetvellerini Meclise sunulmak üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi, 34. maddesinin (a) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine istinaden görüşülmek üzere Encümene sunulduğunu; Encümence, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi, 34. Maddesinin (a) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesine göre 2013 yılı Kesin Hesap Cetvelleri üzerinde yapmış olduğu incelemelerde, yönetmeliğe aykırı bir işlemin bulunmadığı tespit edilmiş olup, Belediyemiz Meclisince tarihi itibariyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu, Belediye Başkanlığının 2013 Yılı hesaplarını incelemek üzere tarihinde toplanarak; A)-Gider Bütçesi 1) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. maddesine göre ve 5018 sayılı kanunun 35. Maddesine ile konularına göre 2013 yılından ,79 TL ödenek 2014 yılı bütçesine devretmiştir. 2) 2013 yılı bütçesi ile alınan ,00 TL dir. 3) 2013 yılı içinde yatırımlar için ,00 TL ek ödenek alınmıştır. 4) 2013 yılı bütçesinin ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine ödenek fazlası bulunan bölümlerden ve yedek ödenekten senesi içerisinde toplam ,00 TL lik ekleme ve düşülme yapılmıştır. 5) 2013 yılında net bütçe toplamı ,79 TL dir. 6) 2013 yılında ,08 TL lik gider gerçekleşmiştir. 7) 2013 yılında ,79 TL ödenek iptal edilmiştir 8) 2013 yılında ,92 TL nin ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. maddesine göre ve 5018 sayılı kanunun 35. Maddesi ile konularına göre 2014 yılı bütçesine devir olduğu görülmüştür. Sayfa 3 / 14

4 Türü 2013 yılı Gider Bütçesinin gerçekleşme değerleri ve oranı; Geçen Yıldan Devir Eden Ödenek Bütçe Ek Bütçe Net Bütçe Toplamı 2013 Yılı Gerçekleşen Gider Toplam Bütçeye Oranı Gider Bütçesi , , , , ,08 % 70,30 Açıklama Personel Giderleri S. G. K. Devlet Primi Mal Ve Hizmet Alım Gd Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yedek Ödenekler GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK 2013 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ EK ÖDENEK EKLENEN DÜŞÜLEN NET ÖDENEK GERÇEKLEŞME 0, , ,00 0, , , ,03 87,96% 0, , ,00 0, , , ,15 86,56% 0, , , , , ,68 80,61% 0, , , , , , ,03 98,29% , , , , , , ,79 74,72% , , , , , ,13 56,91% İMHA DEVİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% ,00 0, ,00 0,00 0,00% HARCA NAN NET , , , , , ,92 70,30% Gider Kalemi Ekonomik Sınıflandırma Gerçekleşme Gider Kalemine Oranı Gerçekleşmenin Toplam Gerçekleşene oranı Personel Giderleri 87,96% 10,36% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı 86,56% 1,82% Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 80,61% 45,26% Faiz Giderleri 98,29% 1,01% Cari Transferler 74,72% 4,46% Sermaye Giderleri 56,91% 37,08% Toplam 70,30% 100% Gider Kalemi Fonksiyonel Sınıflandırma Gerçekleşme Oranı Genel Kamu Hizmetleri 6,28% Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri 3,52% Ekonomik İşler Ve Hizmetler 15,99% Çevre Koruma Hizmetleri 6,39% İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri 63,10% Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri 4,43% Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri 0,29% Toplam 100% 2013 Yılı Kesin Hesap Cetvellerini Meclise sunulmak üzere; Plan ve Bütçe Komisyonunun, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi, 18. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesine göre 2013 yılı Kesin Hesap Cetvelleri üzerinde yapmış olduğu incelemelerde, yönetmeliğe aykırı bir işlemin bulunmadığı tespit edilmiş olup; Belediyemizin 2013 yılı gelir ve gider kesin hesabı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesine istinaden oylamasına geçilmiştir. Yapılan açık oylama sonunda; Sayfa 4 / 14

5 2013 YILI ÇORUM BELEDİYESİ MÜDÜRLÜK BAZINDA GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ Kurumun Adı ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yılı Özel Kalem Müdürlüğü , Özel Kalem Müdürlüğü İç Denetçi Birimi , İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü , Destek Hizmetleri Müdürlüğü , Bilgi İşlem Müdürlüğü , Yazı İşleri Müdürlüğü , Mali Hizmetler Müdürlüğü , Hukuk İşleri Müdürlüğü , , ,75- TL olarak kesinleşen, 01 Genel Kamu Hizmetleri 1 Ret oya karşı 30 oyla kabul edilmiştir. 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ İtfaiye Müdürlüğü , Veteriner İşleri Müdürlüğü , Zabıta Müdürlüğü , Zabıta Müdürlüğü , , ,66- TL olarak kesinleşen, 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 1 Ret oya karşı 30 oyla kabul edilmiştir. 04 İŞLER VE HİZMETLER Mali Hizmetler Müdürlüğü (Tan-Sa) , Hal Müdürlüğü , Veteriner Müdürlüğü , Park ve Bahçeler Müdürlüğü , Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü , , ,41-TL olarak kesinleşen 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 30 oyla kabul edilmiştir. 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ Temizlik İşleri Müdürlüğü , , ,12- TL olarak kesinleşen 05 Çevre Koruma Hizmetleri 30 oyla kabul edilmiştir. 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ Fen İşleri Müdürlüğü , İmar ve Şehircilik Müdürlüğü , Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü , , ,86- TL olarak kesinleşen 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 30 oyla kabul edilmiştir. 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü , , ,40- TL olarak kesinleşen 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 29 oyla kabul edilmiştir. 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ Mezarlıklar Müdürlüğü , Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü , , ,88- TL olarak kesinleşen, 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 30 oyla kabul edilmiş olup, 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,75 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ,66 04 İŞLER VE HİZMETLER ,41 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ ,12 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ,86 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ,40 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ ,88 GENEL ,08 TL olarak tesbit edilmiş; Sayfa 5 / 14

6 YILI GİDER CETVELİ GİDER TÜRÜ GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERİ I PERSONEL GİDERİ , MEMURLAR ,55 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,23 İŞÇİLER ,44 GEÇİCİ PERSONEL ,95 DİĞER PERSONEL , , ,97- TL olarak kesinleşen, 01 Personel Gideri 31 oyla kabul edilmiştir. GİDER TÜRÜ GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERİ I SOSYAL GÜVENLİK KURUM. DEVLET PİR. GİD ,85 1 MEMURLAR ,09 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER ,87 5 DİĞER PERSONEL 0, , ,85- TL olarak kesinleşen, 02 Sosyal Güvenlik Devlet Primi Gideri 31 oyla kabul edilmiştir. GİDER TÜRÜ GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERİ I MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,32 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL ,49 3 YOLLUKLAR ,04 4 GÖREV GİDERLERİ ,54 5 HİZMET ALIMLARI ,13 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,99 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ ALIM BAK ONAR GİD ,32 8 GAYRİMENKUL MAL VE BATIM ONAR GİD ,81 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0, , ,32- TL olarak kesinleşen, 03 Mal ve Hizmet Alımı Gideri 31 oyla kabul edilmiştir. GİDER TÜRÜ GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERİ I FAİZ GİDERLERİ ,97 1 KAMU İDARELERİNE ÖDENEN BORÇ FAİZ GİD 0,00 2 DİĞER İÇ BORÇ GAUZ GİDERLERİ ,97 4 İSKONTO GİDERLERİ 0, , ,97- TL olarak kesinleşen, 04 Faiz Giderleri 31 oyla kabul edilmiştir. Sayfa 6 / 14

7 GİDER TÜRÜ GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERİ I CARİ TRANSFERLER ,64 1 GÖREV ZARARLARI ,01 2 HAZİNE YARDIMLARI 0,00 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KUR. YAPILAN TRANSFERLER ,58 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,59 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR , , ,64- TL olarak kesinleşen, 05 Cari Transferler 1 Ret oya karşı 30 oyla kabul edilmiştir. GİDER TÜRÜ GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERİ I SERMAYE GİDERLERİ ,33 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,99 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDER ,30 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,40 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA ,50 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,98 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , , ,33- TL olarak kesinleşen, 06 Sermaye Giderleri 31 oyla kabul edilmiştir. GİDER TÜRÜ GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERİ I YEDEK ÖDENEKLER 0,00 1 PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ 0,00 6 YEDEK ÖDENEK 0,00 7 YENİ KURULA DAİRE VE İDARE İHT. KARŞI ÖDEN 0,00 0,00- TL olarak kesinleşen, 09 Yedek Ödenekler 31 oyla kabul edilmiştir. 0,00 No Açıklama 2013 YILI BÜTÇESİ 01 PERSONEL GİDERİ ,97 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ GİDERİ ,85 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,32 04 FAİZ GİDERLERİ ,97 05 CARİ TRANSFERLER ,64 06 SERMAYE GİDERLERİ ,33 09 YEDEK ÖDENEKLER 0, ,08 Şeklinde tesbit edilmiş olup, Gelir Bütçesi Kesin Hesabının görüşülmesine geçilmiştir. Sayfa 7 / 14

8 B)- Gelir Bütçesi 1) 2013 yılı Gelir bütçesiyle alınan ,54 TL dir. 2) 2013 yılı içinde ,00 TL Ek Ödenek alınmıştır. 3) 2012 yılından 2013 yılına ,66 TL alacak devretmiştir. 4) 2013 yılı içerisinde ,40 TL'lik tahakkuk gerçekleşmiştir. 5) Toplam tahakkuk ,06 TL dir. 6) 2013 yılında ,94 TL tahsilat gerçekleşmiştir. 7) 2013 yılında tahsilattan ,43 TL lik red ve iade yapılmıştır. 8) Net tahsilat ,51 TL olmuştur. 9) 2014 yılına ,55 TL lik tahakkuk devretmiştir. Gelir Bütçesi 2013 yılı gerçekleşme değeri ve oranı; Türü 2013 Yılı Bütçe Gerçekleşme Gerçekleşmenin Bütçeye Oranı Gelir Bütçesi (Red ve İadelerden Sonra) , ,51 Bütçe% 72,05 Belediye Gelirlerinin Tahsilatın Tahakkuka Oranı; Türü Toplam Tahakkuk 2013 Yılı Net Tahsilatı Net Tahsilatın Toplam Tahakkuka Oranı Gelir Tahakkuku , ,51 % 87,70 gerçekleştiği, 2013 YILI SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ 2013 YILI BÜTÇESİ EK ÖDENEK BÜTÇE DEVREDEN GELİR 2013 YILI Açıklama No TAHAKKUKU TAHAKKUK 1 VERGİ GELİRLERİ , , , , ,23 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR , , , , ,26 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM , ,00 0, , ,04 5 DİĞER GELİRLER , , , , ,32 6 SERMAYE GELİRLERİ , , , , , ,21 7 RED VE İADELER , ,00 0,00 0, , , , , , , YILI Açıklama No TAHSİLATI RED VE İADELER NET TAHSİLAT GELECEK YILA DEVREDEN TAH. NET TAHSİLAT TAHAK. ORANI NET TAHSİLATIN BÜTÇEYE ORANI 1 VERGİ GELİRLERİ , , , ,24 60,52 % 68,90 % 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL , , , ,00 82,08 % 65,31 % 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM ,04 0, ,04 0,00 100,00 % 71,87 % 5 DİĞER GELİRLER , , , ,31 97,18 % 98,45 % 6 SERMAYE GELİRLERİ ,21 0, , ,00 99,64 % 38,30 % 7 RED VE İADELER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % , , , ,55 87,70 % 72,05 % Gelir Türü Gelir Tanımı 2013 Yılı Bütçe Ek Ödenek Toplam Gelir Önceki Yıldan Devreden Yılı Tahakkuku Toplam Tahakkuk VERGİ GELİRLERİ , , , , ,23 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , , , ,79 3 Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergisi , , , , ,35 6 Harçlar , , , , ,10 9 Başka Yerde Sınıflandrırlmayan Vergiler , , , , ,99 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , , , , ,26 1 Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri , , , , ,52 4 Kurumlar Hasılatı , , , ,28 5 Kurumlar Karları 3.000, , Kira Gelirleri , , , , ,77 9 Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri , , , , ,69 ALINAN BAĞIŞ VE YARD İLE ÖZEL GEL , , , ,04 4 Kurum ve Kişilerden Alınan Yardım Ve B , , , ,04 5 Proje Yardımları , , DİĞER GELİRLER , , , , ,32 1 Faiz Gelirleri , , , ,48 2 Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar , ,00 80, , ,95 3 Para Cezaları , , , , ,95 9 Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,94 SERMAYE GELİRLERİ , , , , , ,21 1 Taşınmaz Satış Gelirleri , , , , , ,21 RED VE İADELER (-) , , Vergi Gelirleri , , Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri , , Diğer Gelirler , , , , , , , ,06 Sayfa 8 / 14

9 Gelir Türü Gelir Tanımı Tahsilat Red ve İadeler Net Tahsilat Yılına Devreden Tahakkuk Tah. Top. Tahak. Oranı Bütçeye Oranı Bölümün Gerç. Büt.Oranı VERGİ GELİRLERİ , , , ,24 60,52% 68,90% 11,85 % 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , , ,82 41,28% 48,99% 3,30 % 3 Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergisi , , , ,54 64,32% 61,72% 3,04 % 6 Harçlar , , , ,19 70,03% 74,63% 1,77 % 9 Başka Yerde Sınıflandrırlmayan Vergiler , , ,69 86,22% 117,97% 3,74 % TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , , , ,00 82,08% 65,31% 21,53 % 1 Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri , , , ,76 85,29% 61,55% 17,62 % 4 Kurumlar Hasılatı , , ,00% 66,56% 0,15 % 5 Kurumlar Karları 0 0 0,00% 0,00% 0,00 % 6 Kira Gelirleri , , ,03 44,52% 64,72% 1,23 % 9 Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri , , , ,21 95,28% 114,11% 2,53 % ALINAN BAĞIŞ VE YARD İLE ÖZEL GEL , , ,00% 71,87% 0,11 % 4 Kurum ve Kişilerden Alınan Yardım Ve B , , ,00% 460,33% 0,11 % 5 Proje Yardımları 0 0 0,00% 0,00% 0,00 % DİĞER GELİRLER , , , ,31 97,18% 98,45% 53,28 % 1 Faiz Gelirleri , , ,00% 6820,46% 0,43 % 2 Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar , , ,10 80,85 100,00% 100,42% 51,01 % 3 Para Cezaları , , ,46 46,54% 67,90% 1,35 % 9 Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,00% 36,94% 0,49 % SERMAYE GELİRLERİ , , ,00 99,64% 38,37% 13,23 % 1 Taşınmaz Satış Gelirleri , , ,00 99,64% 38,37% 13,23 % RED VE İADELER (-) 0 0 0,00% 0,00% 0,00 % 1 Vergi Gelirleri 0 0 0,00% 0,00% 0,00 % 3 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0,00% 0,00% 0,00 % 5 Diğer Gelirler 0 0 0,00% 0,00% 0,00 % , , , ,55 87,70% 72,05% 100,00 % C) Finansman Bütçesi; FİNANSMANIN SINIFLANDIRILMASI KESİN HESABI I II III IV 2013 YILI ÖNERİLEN 2013 YILI GERÇEKLEŞEN 01 İÇ BORÇLANMA , MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN , Bankalar Borçlanma İller Bankası , Borçlanma , Ödeme , Yılında İller Bankası A.Ş. den kredi kullanmak üzere ,46- TL lik Finansman Bütçesi yapılmıştır Yılı içinde ,60- TL borçlanma (Tahakkuk) gerçekleşmiş, ,20- TL si 2013 yılı içinde ödenmiş, ,40- TL 2014 Yılında ödenmek üzere devretmiştir. D) Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programı 2013 YILI AYRINTILI HARCAMA PROĞRAMI GERÇEKLEŞME MART TEMMUZ/ EKİM/KASIM/ 1 PERSONEL GİDERLERİ , , , , ,97 2 S.G.K. DEVLET PRİMİ GİD , , , , ,85 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , ,32 4 FAİZ GİDERLERİ , , , , ,97 5 CARİ TRANSFERLER , , , , ,64 6 SERMAYE GİDERLERİ , , , , ,33 GENEL , , , , ,08 MART 2013 YILI FİNANSMAN PROĞRAMI GERÇEKLEŞME TEMMUZ/ EKİM/KASIM/ 1 VERGİ GELİRLERİ , , , , ,99 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , , , , ,26 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GELİRL , , , , ,04 5 DİĞER GELİRLER , , , , ,31 6 SERMAYE GELİRLERİ , , , , ,21 GENEL , , , , ,81 Şeklinde hazırlanmış olup, Gelir Bütçesi Kesin Hesabının oylanmasına geçilmiştir. Sayfa 9 / 14

10 2013 YILI GELİRİ Kurumun Adı : Çorum Belediye Başkanlığı GELİRİN KODU I II III IV 01 VERGİ GELİRLERİ ,99 2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER ,97 9 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN DİĞER VERGİLER ,97 51 Bina Vergisi ,50 52 Arsa Vergisi ,29 53 Arazi Vergisi ,17 54 Çevre Temizlik Vergisi ,01 3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ ,81 2 Özel Tüketim Vergisi ,64 51 Haberleşme Vergisi ,57 52 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ,07 9 DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ ,17 51 Eğlence Vergisi ,97 52 Yangın Sigortası Vergisi ,49 53 İlan ve Reklam Vergisi ,71 6 HARÇLAR ,91 9 Diğer Harçlar ,91 51 Bina İnşaat Harcı ,75 52 Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı 78,90 53 İşgal Harcı ,34 54 İşyeri Açma İzin Harcı ,00 56 Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı ,00 57 Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ,87 58 Tellalık Harcı ,21 59 Toptancı Hali Resmi ,61 60 Yapı Kullanma İzni Harcı 990,84 99 Diğer Harçlar ,39 9 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER ,30 1 Kaldırılan Vergi Artıkları ,30 01 Kaldırılan Vergi Artıkları ,30 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0,00 99 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 0, , ,99 TL olarak kesinleşen, 01 Vergi Gelirleri, 30 oyla kabul edilmiştir. Sayfa 10 / 14

11 Kurumun Adı : Çorum Belediye Başkanlığı GELİRİN KODU I II III IV 03 TEŞEBBÜS MÜLKİYET GELİRLERİ ,26 1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ ,76 1 Mal Satış Gelirleri ,24 01 Şartname, Basılı Evrak, Fon Satış Gelirleri 0,00 99 Diğer Mal Satış Gelirleri ,24 2 HİZMET GELİRLERİ ,52 03 Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 0,00 14 Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri ,51 51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler ,45 52 Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Gelirler 0,00 54 Ekonomik Hizmetlerine İlişkin Gelirler 0,00 56 Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler 1.948,50 58 Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler ,39 59 Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler ,09 99 Diğer Hizmet Gelirleri ,58 4 Kurumlar Hâsılatı ,28 9 Diğer Kurumlar Hâsılatı ,28 99 Diğer Kurumlar Hâsılatı ,28 5 Kurumlar Karları 0,00 5 Mahalli İdareler 0,00 52 Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları 0,00 58 Su Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları 0,00 6 KİRA GELİRLERİ ,74 1 TAŞINMAZ KİRALARI ,74 02 Ecrimisil Gelirleri ,36 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri ,38 2 TAŞINIR KİRALARI 0,00 01 Taşınır Kira Gelirleri 0,00 9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,48 9 DİĞER GELİRLER ,48 99 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , ,26 TL olarak kesinleşen, 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 31 oyla kabul edilmiştir. Kurumun Adı : Çorum Belediye Başkanlığı GELİRİN KODU I II III IV 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER ,04 4 KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,04 01 Cari ,57 02 Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,47 03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar ,10 2 SERMAYE ,47 03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar ,47 5 PROJE YARDIMLARI 0,00 1 CARİ 0,00 05 Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 0, , ,04 TL olarak kesinleşen, 04 Alınan Bağış ve Yardımlar 31 oyla kabul edilmiştir. Sayfa 11 / 14

12 Kurumun Adı : Çorum Belediye Başkanlığı GELİRİN KODU I II III IV 05 DİĞER GELİRLER ,01 1 FAİZ GELİRLERİ ,48 9 DİĞER FAİZLER ,48 01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 0,00 03 Mevduat Faizleri ,48 99 Diğer Faizler 0,00 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ,10 2 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar ,55 51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar ,55 4 Kamu Harcamalarına Katılma Payı ,91 51 Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı ,64 52 Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı ,35 53 Yol Harcamalarına Katılma Payı ,04 99 Diğer Harcamalara Katılma Payı ,88 8 Mahalli İdarelere Ait Paylar ,64 51 Maden İşletmelerinden Alınan Paylar ,09 52 Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar 2.036,55 53 Ortak Altyapı Hizmetleri için Diğer Paylar 0,00 9 Diğer Paylar 0,00 99 Diğer Paylar 0,00 3 Para Cezaları ,49 2 İdari Para Cezaları ,25 99 Diğer İdari Para Cezaları ,25 4 Vergi Cezaları ,24 01 Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları ,24 99 Diğer Vergi Cezaları 0,00 9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER ,94 1 Diğer Çeşitli Gelirler ,94 51 Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli ,94 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 0, , ,01- TL olarak kesinleşen 05 Diğer Gelirler 30 oyla kabul edilmiştir. Kurumun Adı : Çorum Belediye Başkanlığı GELİRİN KODU I II III IV 06 SERMAYE GELİRLERİ ,21 1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ ,21 3 Diğer Bina Satış Gelirleri 0,00 01 Diğer Bina Satış Gelirleri 0,00 5 Arsa Satışı ,21 01 Arsa Satışı , , ,21- TL olarak kesinleşen 06 Sermaye Gelirleri 31 oyla kabul edilmiştir. Böylece Belediyemizin 2013 mali yılı Geliri ,51 TL olarak kesinleşmiştir. FİNANSMANIN SINIFLANDIRILMASI I II III IV 2013 YILI ÖNERİLEN 2013 YILI GERÇEKLEŞEN 01 İÇ BORÇLANMA , MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN , Bankalar Borçlanma İller Bankası , Borçlanma , Ödeme ,20 olarak kesinleşen 01 İç Borçlanma 31 oyla kabul edilmiştir. Sayfa 12 / 14

13 2013 YILI AYRINTILI HARCAMA PROĞRAMI GERÇEKLEŞME TEMMUZ EKİM/KASIM 01 PERSONEL GİDERLERİ , , , , , ,97 TL olarak kesinleşen 01 Personel Gideri 31 oyla kabul edilmiştir. TEMMUZ EKİM/KASIM 02 SOSYAL GÜV. KURUM DEVLET PİR. GİD , , , , , ,85 TL olarak kesinleşen 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pir. 31 oyla kabul edilmiştir. TEMMUZ EKİM/KASIM 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDER , , , , , ,32 TL olarak kesinleşen 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 31 oyla kabul edilmiştir. TEMMUZ EKİM/KASIM 04 FAİZ GİDER , , , , , ,97- TL olarak kesinleşen 04 Faiz Giderleri 31 oyla kabul edilmiştir. TEMMUZ EKİM/KASIM 05 CARİ TRANSFERLER , , , , , ,64 TL olarak kesinleşen 05 Cari Transferler 1 Ret oya karşı 30 oyla kabul edilmiştir. TEMMUZ EKİM/KASIM 06 SERMAYI GİDERLERİ , , , , , ,33 TL olarak kesinleşen 06 Sermaye Giderleri 31 oyla kabul edilmiştir. Böylece Belediyemizin 2013 Yılı Gideri ,08- TL olarak kesinleşmiştir YILI FİNANSMAN PROĞRAMI GERÇEKLEŞME TEMMUZ/ EKİM/KASIM/ 01 VERGİ GELİRLERİ , , , , , ,99- TL olarak kesinleşen 01 Vergi Gelirleri 1 Ret oya karşı 30 oyla kabul edilmiştir. TEMMUZ/ EKİM/KASIM/ 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , , , , , ,26- TL olarak kesinleşen, 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1 Ret oya karşı 30 oyla kabul edilmiştir. TEMMUZ/ EKİM/KASIM/ 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GELİRL , , , , , ,04- TL olarak kesinleşen 04 Alınan Bağış ve Yardımlar 1 Ret oya karşı 30 oyla kabul edilmiştir. TEMMUZ/ EKİM/KASIM/ 05 DİĞER GELİRLER , , , , , ,31- TL olarak kesinleşen 05 Diğer Gelirler 31 oyla kabul edilmiştir. Sayfa 13 / 14

14 TEMMUZ/ EKİM/KASIM/ 06 SERMAYE GELİRLERİ , , , , , ,21- TL olarak kesinleşen 06 Sermaye Gelirleri 31 oyla kabul edilmiştir. Böylece, 2013 Yılı Gelir Kesin Hesabı ,51- TL olarak kesinleşmiş olup, Belediyemizin 2013 Yılı Kesin Hesabında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi, 18. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesine göre 2013 Yılı Kesin Hesap Cetvellerinde Yönetmeliğe aykırı bir işlemin bulunmadığı tesbit edilmiştir. Başkan, Gündem Maddelerinin tamamlandığını belirterek, Mayıs ayı Meclis toplantısına son vermiştir. Meclis Başkanı Belediye Başkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Sayfa 14 / 14

Meclis Başkanı Belediye Başkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU

Meclis Başkanı Belediye Başkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU TOPLANTI DÖNEMİ 2016/ MAYIS TARİHİ 06.05.2016 GÜNÜ CUMA SAAT : 15.00 TOPLANTI 05 BİRLEŞİM 06 OTURUM 06 KARAR NO 89 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bütçe Kesin 2016 Hesabı Mali Hizmetler Müdürlüğü İçindekiler İlgili Mevzuat...4 Bütçe Kesin Hesap Özeti...5 Bütçe Gideri Kesin Hesap Cetveli (Ekonomik Kodun 1. Düzeyi)...6

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 11.00 KARAR NO 78-79- 80-81- 82-83 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 14.00 KARAR NO 72-73- 74-75- 76-77 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye

Detaylı

Meclis Başkanı Meclis Başkan V. Katip Katip Ahmet YABACIOĞLU İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU (İmza) (İmza) (İmza)

Meclis Başkanı Meclis Başkan V. Katip Katip Ahmet YABACIOĞLU İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU (İmza) (İmza) (İmza) SAAT : 14:30 KARAR NO 99-100- 101-102- 103 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Ahmet YABACIOĞLU İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Meclis Başkan V. Üye Üye

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A , , , , , ,

ÖDENEK CETVELİ - A , , , , , , ÖDENEK CETVELİ - A KURUMSAL SINIFLAN AN İPİ N 09 YILI I II III IV I II III IV I I II 0.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ..,00 0..,00..,00..9,00..9,00 0 0.0.,00 9.,00 İŞÇİLER.,00

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

Meclis Başkanı Belediye Başkan V. Katip Katip Zeki GÜL İsmail AKGÖZ Mehmet DÖNGEL (İmza) (İmza) (İmza)

Meclis Başkanı Belediye Başkan V. Katip Katip Zeki GÜL İsmail AKGÖZ Mehmet DÖNGEL (İmza) (İmza) (İmza) / SAAT : 14.30 KARAR NO 138-139-140-141-142-143-144-145-146-147 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Zeki GÜL İsmail AKGÖZ Mehmet DÖNGEL Belediye Başkan V. Üye

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2015/ KASIM TARİHİ 06.11.2015 GÜNÜ CUMA / SAAT : 14.00 TOPLANTI 11 BİRLEŞİM 12 OTURUM 12 KARAR NO 166 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... Bütçe Kararnamesi... Fonksiyonel

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil Kodu

Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2016/31-12-2016 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEK: 30 Gelirin Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil Kodu

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 1.000,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 1.000, Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2010/31-12-2010 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2010 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2015 / HAZİRAN - SAAT : 10.00 KARAR NO 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Belediye Başkanı V. Üye Üye Zeki GÜL,

Detaylı

Gelirin Kodu Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,

Gelirin Kodu Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2009/31-12-2009 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2009 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 1.000, , , , ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 1.000, , , , , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2011/31-12-2011 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2011 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ KASIM TARİHİ 04.11.2014 GÜNÜ SALI - SAAT : 11.00 TOPLANTI 11 BİRLEŞİM 12 OTURUM 12 KARAR NO 116 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Meclis Başkanı Belediye Başkanı Katip Katip Zeki GÜL İsmail AKGÖZ Mehmet DÖNGEL

Meclis Başkanı Belediye Başkanı Katip Katip Zeki GÜL İsmail AKGÖZ Mehmet DÖNGEL TOPLANTI DÖNEMİ 2018/ KASIM TARİHİ 06.11.2018 GÜNÜ SALI SAAT : 14:00 TOPLANTI 11 BİRLEŞİM 12 OTURUM 12 KARAR NO 205 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS

Detaylı

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 160.950.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2016 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 175.500.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayfa 6 1-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Belediyemizin 2015 yılı gider bütçesi

Detaylı

2017 YILI GELİR BÜTÇESİ

2017 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2017 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2017 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 210.750.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

T.C. MUDANYA BELEDIYE BASKANLIGI BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

T.C. MUDANYA BELEDIYE BASKANLIGI BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ .11.27 1/5 24 24 Yılı 24 Yılı 24 Yılı Net Vergi Gelirleri 20.468.00 7.728.9,34 20.466.637,65 28.195.595, 18.3.271,39 21.942,55 18.561.328,84 9.612.324,60 65,83 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 13.700.00

Detaylı

2018 YILI GELİR BÜTÇESİ

2018 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2018 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2018 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 223.500.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Kurum Kodu : Kurum Adı : 46.32.97.23 KULEÖNÜ BELEDİYESİ 2009 Gelirin Kodu BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Gelir Net 01 VERGİ GELİRLERİ 142.000,00 32.659,38 64.411,64 97.071,02 64.568,82 0,00 64.568,82

Detaylı

T.C. MUDANYA BELEDIYE BASKANLIGI BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

T.C. MUDANYA BELEDIYE BASKANLIGI BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 1/5 Yılı Yılı Yılı Net Vergi Gelirleri 29.710.00 9.612.324,60 17.3.647,49 27.195.972, 17.343.964,65 86.5, 17.257.411,12 9.8.007,44 63,45 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 16.500.00 7.287.114,84 9.579.1,97

Detaylı

T.C. MUDANYA BELEDIYE BASKANLIGI BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

T.C. MUDANYA BELEDIYE BASKANLIGI BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ .11.27 1/5 26 26 Yılı Toplam 26 Yılı 26 Yılı Net Vergi Gelirleri 24.970.00 9.8.007,44 18.750.6,75 28.6.074,19 18.967.6,15 187.7,81 18.780.478,34 9.634.8, 65,66 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 16.550.00

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ.

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ. 0 BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2017-2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2017 2018 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 0 BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016-2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2016 2017 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 İÇİNDEKİLER DULKADİROĞLU BELEDİYESİ 2016 YILI K URUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

OSMANGAZİ BELEDİYESİ Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Tahminleri

OSMANGAZİ BELEDİYESİ Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Tahminleri OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2016 Mali Yılı Bütçesi 2016-2018 Gelir Gider Tahminleri www.osmangazi.bel.tr OSMANGAZİ BELEDİYESİ OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2016 Mali Yılı Bütçesi 2016-2018 Gelir Gider Tahminleri 2016

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

2016 Mali yılı gider bütçesi Belediye Meclisince ,00.-TL olarak kabul edilmiştir. KESİN HESABIN EKONOMİK KODLARINA GÖRE HARCAMA DAĞILIMI

2016 Mali yılı gider bütçesi Belediye Meclisince ,00.-TL olarak kabul edilmiştir. KESİN HESABIN EKONOMİK KODLARINA GÖRE HARCAMA DAĞILIMI T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2017 BİRLEŞİM 09 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.05.2017 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 60 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2016 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ TAN 01 VERGİ LERİ 129.085.00 38.248.6, 6.318.952,80 87.695.316,76 119.624.409,99 80.874.099,63 609.727,08 80.264.372,55 39.360.7,44 67,00 01 02 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 84.000.00 36.940.153,39

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 11/11/2009 Karar No:2009/274 TOPLANTIDA BULUNANLAR: Belediye Başkanı Ünal Baysan Belediye ÜYEDEN: Tuncay Yavuz, Evren Özmen Uludağ, Yüksel Topçu, Hasan

Detaylı

2014 MALİ YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ

2014 MALİ YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ 2014 MALİ YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ 0 ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediyemiz 1 Belediye Başkanı, 2 Başkan Yardımcısı, 25 Meclis Üyesi, 5 Encümen Üyesi yönetiminde 17 müdürlük, toplam 173 personel ile hizmetlerini

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Belediyemizin, Menteşe Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarih ve 152 sayılı kararıyla kabul edilen 2018 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2018

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN

Detaylı

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N)

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 01.01.2017-30.06.2017 46.35.13.00 ÇİĞLİ BELEDİYESİ (TL) Hesap Yardımcı Hesap Hesap Yardımcı Hesap GİDERİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) Kodu I II III IV Kodu I II III IV

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

Giriş01. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş01. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 23.10.24 KARAR NO : 158 KONUSU : 25 Mali Yılı Gelir Bütçesi MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK OTURUMA KATILAN MECLİS

Detaylı

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ : EKİM-2016 BİRLEŞİM : 20 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2016 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 118 ÖZÜ : ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2018 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2018 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon TL olarak tahmin edilmiş, Finansmanın

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ BÜTÇE LERİ KESİN HESAP CETVELİ Kurum Adı Yılı 2017 ACIPAYAM BELEDİYESİ 2017 U U NET 01 VERGİ LERİ 5.000.00 1.836.040,58 6.805.431,04 8.641.471,62 6.459.514,45 5.160,73 6.454.353,72 2.181.957,17 75 2 MÜLKİYET

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı Gelir Bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, 1 milyar 139 milyon

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I.OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı Gelir Bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2018 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe... 5 01. Personel... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi...

Detaylı

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N)

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 01.01.2018-30.06.2018 46.35.13 ÇİĞLİ BELEDİYESİ (TL) 630 01 Personel Giderleri 16.686.599,63 18.091.282,12 11.590.034,41 600 01 Vergi Gelirleri 36.230.963,13 42.369.467,00 40.996.542,94

Detaylı

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Gelir u u Net 01 VERGİ GELİRLERİ 4.485.000,00 1.626.629,42 5.653.986,89 7.280.616,31 5.444.575,73 6.395,18 5.438.180,55 1.836.040,58 75 01 2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 1.300.000,00 1.446.673,69

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU (2018 MALİ YILI BÜTÇESİ)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU (2018 MALİ YILI BÜTÇESİ) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU (2018 MALİ YILI BÜTÇESİ) Plan ve Bütçe Komisyonumuz 20.11.2017 tarihinde saat 17:00'de ve 24.11.2017 tarihinde saat 14:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler SUNUŞ... 2 1. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017 İÇİNDEKİLER I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 A. BÜTÇE GIDERLERI... 4 01. Personel

Detaylı

ALANYA BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU

ALANYA BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU ALANYA BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU MALİ BİLGİLER - FAALİYET RAPORU 2007 F. Başta Mali Hizmetler Müdürü olmak üzere tüm birim müdürlerinin kalem kalem giderleri inceleyerek cari harcamaları minimize

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI / SAAT : 14.00 KARAR NO 148-149- 150-151- 152-153- 154-155- 156-157- 158 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ İsmail AKGÖZ Mehmet DÖNGEL Belediye

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 09.05.2017 KARAR NO : 118 KONUSU : 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK OTURUMA

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK MART DÖNEMİ) Ocak-Mart Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2017 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe... 5 01. Personel... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi...

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri . Ek 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84 6.658.737,84 4.436.262,16 45 MANİSA İLİ 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2018 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ-2018 İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI OPLANI DÖNEMİ 2017/ MAYIS ARİHİ 04.05.2017 GÜNÜ PERŞEMBE OPLANI 05 BİRLEŞİM 06 OURUM 06 KARAR NO 90 DİVAN OPLANIYA KAILANLAR OPLANIYA KAILMAYANLAR.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS BAŞKANI

Detaylı

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Meclis BaĢkanı Belediye BaĢkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ Ġsmail AKGÖZ Süreyya DAġCI COġGUNSU (Ġmza) (Ġmza) (Ġmza)

Meclis BaĢkanı Belediye BaĢkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ Ġsmail AKGÖZ Süreyya DAġCI COġGUNSU (Ġmza) (Ġmza) (Ġmza) SAAT : 14:30 KARAR NO 104-105- 106-107- 108 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ġsmail AKGÖZ Süreyya DAġCI COġGUNSU Belediye BaĢkanı Üye Üye Zeki

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK ARALIK DÖNEMİ) Ocak-Aralık Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe Giderleri EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA

Detaylı