ISBN HAZIRLA ANLAR. statistik ub Müdü V. statistikçi Nihal ÇALI KAN u al ILDIRIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISBN 978-605-89453-3-3 HAZIRLA ANLAR. statistik ub Müdü V. statistikçi Nihal ÇALI KAN u al ILDIRIM"

Transkript

1

2

3

4 Greater Eskisehir Municipality) ISBN HAZIRLA ANLAR Bilgi l m Dai si Ba kan Hüs yin OKC statistik ub Müdü V. A zu ÇEL K statistikçi Nihal ÇALI KAN u al ILDIRIM i

5 Eski ehir sanayisi, ticari düzeyi, e itimdeki ba arısı, sosyal ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye nin parlayan yıldızıdır. Eski ehir in sahip oldu u bu de erleri bir kez de sayısal o larak ortaya koymak amacıyla 2009 yılı itibariyle bu istatistikî çalı mayı hazırladık. Daha önce bu tür de ve bu kapsamda bir çalı ma yapılmamı olması sebebiyle ilklerin ehri olan Eski ehir yine bir ilki gerçekle tirerek istatistiklerle 2009 yılındaki Eski ehir i ortaya çıkarmı tır. Bu çalı mada Eski ehir in barındırdı ı de erleri oldukça geni bir kapsamda sayısal olarak gördükçe Eski ehir' in Türkiye nin incisi olmasının haklı gururunu bir kez daha ya ıyoruz. Geli melerin yalnızca sanayi ve ticaret ile sınırlı kalmayıp e itimdeki ba arısıyla birlikte kült ür ve sanat faaliyetler indeki zenginli inin sosyal hayata etkilerini rakamlar la görebilmek Eski ehir in neden AB ülkelerinin ilgi oda ı haline geldi inin göstergesidir. Bu çalı ma, ehrimizi istatistiksel göstergeleriyle rakamsal olarak tanımak isteyenler için önemli bir kaynak olu turacaktır. Bu verilerin toplanmasında bize yardımcı olan kurum ve kurulu lar ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığımıza te ekkür borçluyuz. Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı

6

7 DÜNYA DA ve TÜRK YE DE ESK R ESK EH R ESK EH R ESK EH R L Nüfus Yüzölçümü km² Rak 788 l Plaka Kodu 26 Alan Kodu 222 lçe Say s 14 Belediye Say s 29 Köy Say s 371

8

9 Müca L E K E Nüfus: Yüzölçümü: km2 Mahalle: 94 Köy: 51 BÜYÜK E TEPEB LÇE ODUNPAZ LÇE TEPEB LÇE Nüfus: Yüzölçümü: 943 km2 Mahalle: 51 Köy: 30 ODUNPAZ LÇE Nüfus: Yüzölçümü: 717 km2 Mahalle: 43 Köy: 21 TEPEBA I MAHALLELER TEPEBA I ORMAN KÖYLER ODUNPAZARI MAHALLELER ODUNPAZARI ORMAN KÖYLER ALINCA A A I SÖ ÜTÖNÜ BAHÇEL EVLER BATIKENT BOYACIO LU ÇAMLICA CUMHUR YE E R ÖZ EM RLER EM RCEO LU EM RLER ERTU RULGAZ ESENTEPE ESK BA LAR FAT H FEVZ ÇAKMAK GAZ PA A GÖKDERE GÜLLÜK HACIAL BEY HACISEY T HASANBEY HAYR YE H SAR HO NUD YE I IKLAR HSAN YE KAVACIK KESK N KOYUNLAR KOZKAYI KUMLUBEL MAMURE MUSTAFA KEMAL PA A ÖMERA A ORTA Z NC RL KUYU SAK NTEPE SATILMI O LU SAZOVA R NTEPE SÜTLÜCE ARHÖYÜK EKER TUNALI ULUÖNDER Y E N YEN BA LAR YE LTEPE YUKARI SÖ ÜTÖNÜ ZAFER A A I KARTAL AH LER ATALANTEKKE AVLAMI BEKTA PINAR BOZDA BULDUKPINAR CUMHUR YET DAN MENT GÖKÇEKISIK KARAÇOBANPINARI KARADERE KARAGÖZLER KIZILCAÖREN KIZIL NLER MOLLAO LU MUSAÖZÜ SULUKARAA AÇ TAKMAK TANDIR TA KÖPRÜ(HEK MDA ) TEKEC LER TURGUTLAR ULUDERE YARIMCA YEN AKÇAYIR YEN NCESU YÖRÜKAKÇAYIR YUKARIKARTAL YUSUFLAR 71 EVLER IHLAMURKENT 75.YIL ST KLAL A APINAR KALKANLI AKARBA I KARAC AHÖY ÜK AKÇA LAN KARAPINAR AKCAM KAYAPINAR ALANÖNÜ KIRMIZITOPRAK AR F YE KURTULU A A IÇA LAN ORTA BÜYÜKDERE ORHANGAZ ÇAVLUM OSMANGAZ ÇANKAYA PA A CUNUD YE SEV NÇ DEDE ARK YE DEL KL TA SÜMER EMEK VAD EH R ERENKÖY V NEL K GÖKMEYDAN YASSIHÖYÜK GÖZTEPE YEN DO AN GÜLTEPE YEN KENT GÜNDO DU YILDIZTEPE HUZUR AKÇAKAYA AKPINAR AVDAN DO ANKAYA E ENKARA GÜMELE GÜLPINAR M EH R KARAALAN KARACA EH R KANLIPINAR KARAPAZAR KIRAVDAN SARISUNGUR SULTANDERE SÜPREN ULUÇAYIR YEN SOFÇA YÖRÜKKARACAÖREN YÖRÜKKIRKA YUKARI ÇA LAN

10 Ç NDEK LER 1. ARAZ ve KL M Eski ehir in Co ra Konumu Eski ehir Yüzölçümü Seçilmi Da ve Tepelerin Yüksekli i Akarsu, Dere Ve Çaylar n Uzunlu u Barajlar ve Hidroelektrik Santralleri Depremler Ayl k Maksimum S cakl k Ayl k Minimum S cakl k Ayl k Ortalama Nisbi Nem Ayl k Toplam Ya Ayl k Ortalama Günlük Toplam Güne lenme Süresi Ayl k Kar Örtülü Günler Say s Ayl k Minimum S cakl n 0,1 C Ve Küçük Oldu u Günler (Donlu Günler) Say s ÇEVRE Kükürtdioksit (SO2) Konsantrasyonlar n n Ayl k De erleri Par küler Madde Konsantrasyonlar n n Ayl k De erleri Rüzgâr H z n n Ayl k De erleri Ba l Nem Oran n n Ayl k De erleri Hava Bas nc Ayl k De erleri Buharla man n Ayl k Ortalama De erleri NÜFUS, GÖÇ VE DEMOGRAF Eski ehir l Nüfusu Ya Grubu, Cinsiyet ve lçelere Göre Nüfus Okuma Yazma Durumu, Ya Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus Bi rilen E i m Düzeyi, Ya Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus Medeni Durum, Ya Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus Göç sta s kleri Mahalle Baz nda Nüfus SA LIK Acil Servis Say s Yatakl Yataks z Sa l k Kurum Say lar Sa l k Personelinin Kurumlara Göre Da m Toplum Sa l Merkezi Personel Da l m Engelin Türüne Göre Engelli Nüfus Hastaneler ve Personel Durumu Gebe Say lar Bebek Say lar Bildirimi Zorunlu Bula c Hastal klar n Vaka Say lar E T M Okullar n Genel Da l m Okul Öncesi E i m lkö re m Genel Liseler Mesleki ve Teknik Liseler Üniversiteler TUR ZM ve KÜLTÜR Eski ehir line ait Belirli Günler Y lar nda Eski ehir de Konaklayan Turist Say lar Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri Turizm letmesi Belgeli Konaklama Tesisleri Turizm letmesi Belgeli Restaurant ve Barlar Kapl calar Müzeler Kültür Sanat Merkezleri Sinemalar Koleksiyonerler Örenyerleri Ma aralar Mesire Yerleri Korunan Alanlar Ku Gözlem Alan Hava Sporlar 43

11 7. ADALET lenen Suç Türüne Göre Ceza nfaz Kurumuna Giren Hükümlüler Ya Grubuna Göre Ceza nfaz Kurumuna Giren Hükümlüler Durumuna Göre Ceza nfaz Kurumuna Giren Hükümlüler SEÇ MLER Milletvekili Genel Seçimi Sonuçlar l Genel Meclisi Seçimi Sonuçlar Büyük ehir Belediye Ba kanl Seçimi Sonuçlar lçe Belediye Ba kanl Seçimi Sonuçlar SOSYAL GÜVENL K VE ÇAL MA Sosyal Güvenlik Kapsam ndaki Ki i Say s ve Nüfusa Oran Hizmet Akdi le Çal an Sigortal lar n Da m Ba ms z Çal an Sigorta lar n Da m (1479 Say Kanuna Göre) Ba ms z Çal an Sigorta lar n Da m (2926 Say Kanuna Göre) (4/C) Kamu Çal an A f rakçilerin ve Emeklilerin Da l m Say Kanuna Göre Ayl k Alanlar n Da m (4/a) yeri Say lar ve Zorunlu Sigortal Da m (4/a) Kapsam ndaki yeri Say lar Büyüklüklerinin Da l m (4/a) Kapsam ndaki Zorunlu Sigortal Say lar n n yeri Büyüklü üne Göre Da m sizlik Sigortas Aç k ler ve e Yerle rmeler KUR a Ba vurular ve e Yerle rmeler Engelli, Eski Hükümlü, Terör Ma durlar n n Ba vurular, Aç k ler ve e Yerle rmeler Kapsam nda Da m SPOR Sporcular n Spor Dallar na Göre Da m Uluslar aras Müsabakalarda Derece Alan Engelli Sporcular Spor Tesislerinin Da m ORMANCILIK Ormanl k Alanlar n Da m Bölge Orman Varl Orman Ürünleri Üre mi A açland rma Durumu TARIM Eski ehir li Arazi Da m Tar msal Arazi Kullan m Tar msal Üre m Hayvansal Üre m Besi Hayvan Varl DO AL KAYNAKLAR Eski ehir li Maden Haritas Eski ehir li Maden Kaynaklar Eski ehir li Di er Do al Kaynaklar ENERJ Elektrik Tüke minin Sektörel Da m Ki i Ba na Dü en Elektrik Tüke mleri Elektrik Abone Say lar n n Sektörel Da m Do algaz Abone Say lar ve Kullan lan Do algaz n Da l m Hidro Elektrik Santralleri ve Üre len Enerji Miktar... 87

12 15. ULA TIRMA ve HABERLE ME Eski ehir l S n rlar bariyle Karayollar Eski ehir Büyük ehir Belediyesi Mücavir Alan S n rlar çerisindeki Genel Bilgileri lin Kom u llere ve Önemli Merkezlere Uzakl l Merkezinin lçelere Uzakl Eski ehir l Merkezi Kara Ta tlar Say s Eski ehir Gar n n Di er Garlara Olan Uzakl Demiryolu le Ta nan Yolcu Say lar Havayollar Estram Ta nan Yolcu Say s Haberle me DI T CARET D Ticaret Göstergeleri Ürün Gruplar na Göre hraca n Da l m hracat Performans hracat thalat sta s kleri Ülkelere Göre hraca n Da l m SANAY VE T CARET Genel Göstergeler Eski ehir li Kamu Ya r mlar Eski ehir li Özel Sektör Ya r mlar Ya r m Te vik Belgeleri Eski ehir li Kobi Ya r mlar ve s hdam Tablosu Aç lan Kapanan Firma Say lar Vergi Gelirleri Nakdi Krediler Protesto Edilen Senetler Eski ehir l Geneli Ormanc l k Faaliyetleri Eski ehir li Madencilik Durumu Eski ehir l Geneli Tüke cinin Korunmas na Dair Bilgiler SAYILARLA ESK EH R Genel Sanayi Durumu Genel Ticaret Durumu Eski ehir l Geneli irket ve Say lar Eski ehir l Geneli Koopera erin Say sal Da l m Küçük Sanayi Siteleri Eski ehir Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geli rme Bölgeleri Eski ehir Sanayi Odas Faaliyet Kollar na Göre Firma Say lar Faaliyet Türüne Göre letmeler Ta mac l k Faaliyet Türlerine Göre Araçlar Eski ehir in Yerel Gazeteleri, Tv Ve Radyo stasyonlar Eski ehir in Mühendis ve Mimar Odalar na Kay tl Üyeleri Eski ehir in Hakim Savc ve Avukat Say lar Eski ehir in Di er Odalar na Kay tl Üyeleri Eski ehir in Dernek ve Vak ar Eski ehir in Ye rme Yurtlar ve Bar nan Ki i Say lar Eski ehir in Huzurevleri ve Bar nan Ki i Say lar Eski ehir in Devlet Ö renci Yurtlar ve Kalan Ki i Say lar Eski ehir in Cami Say s Eski ehir in Bina Say lar ve Ar De eri

13 1. ARAZ ve KL M 1.1.Eski i in Co a Konumu ARAZ ve KL M Eski i Y zö ç m. 1.3.S çi mi Da v p in Y ks k i i Aka u, D V Ça a n Uzun u u a aj a v Hi o kt ik Sant i D p m A k Maksimum S cak k A k Minimum S cak k. 1.9.A k O ta ama Nisbi N m A k op am Ya A k O ta ama G n k op am G n nm S si A k Ka t G n Sa A k Minimum S cak n 0,1 C v K ç k O u G n (Don u G n Sa.. 7 1

14 ARAZ ve KL M 1.1.Eski ehir in Co ra Konumu Eski ehir li, ç Anadolu Bölgesi nin kuzeyba s nda 2932 derece do u boylamlar ile 3940 derece kuzey enlemleri aras nda yer almaktad r. Kuzeyinde Bolu, do usunda Ankara, güneyinde Konya ve Afyonkarahisar, ba s nda Kütahya ve Bilecik illeri bulunmaktad r 1.2.Eski ehir in Yüzölçümü Eski ehir in yüzölçümü km² dir. 1.3.Seçilmi Da ve Tepelerin Yüksekli i DA ve TEPELER YÜKSEKL K (m) Türkmen Da Dede Tepe Arapöldü Tepe Büyükdülüçe Tepe Umurlarbay Tepe Panet Tepe 960 Ta Tepe 944 Çengel Tepe 942 Y d z Tepe 941 Bozyamaç Tepe 869 * Kaynak: Eski ehir l Çevre ve Orman Müdürlü ü DA ve TEPELER N YÜKSEKL K DE ERLER (m)

15 ARAZ ve KL M 1.4.Akarsu, Dere ve Çaylar n Uzunlu u AKARSUYUN ADI TOPLAM UZUNLU U (Km) AKARSU, DERE ve ÇAYLARIN UZUNLU U L SINIRLARI Ç NDEK UZUNLU U (Km) TOPLAM UZUNLU A ORANI(%) *DEB S (m³/sn) L SINIRLARI Ç NDEK BA LANGIÇ ve B T NOKTALARI KOLU OLDU U AKARSU SAKARYA NEH % Çi eler Sakarba Alpagut PORSUK ÇAYI % 5.34 ncesu Sakarya Nehri K anharman BARDAKÇI DERES % 2.22 Sakarya Nehri SARISU DERES % 2.00 Sakarya Nehri SEYD SUYU % 3.38 Sakarya Nehri ÇARDAKÖZÜ DERES % 0.25 Sakarya Nehri SARISU DERES % 1.37 Kandilli Porsuk Çay PÜRTEK ÇAYI % 0.83 Porsuk Çay * Kaynak: Eski ehir l Çevre ve Orman Müdürlü ü *Ba lang ç ve bi noktalar ; Akarsuyun le girdi i ve lden ç k mevkilerin ad olarak belir lmi r. *Debi de erler y k ortalama de erleridir. 1.5.Barajlar ve Hidroelektrik Santralleri BARAJLAR ve H DROELEKTR K SANTRALLER TES S N ADI AKARSUYU AMACI DEPOLAMA HACM (Normal Su kotunda) GÖL ALANI (Normal Su kotunda) GÜÇ MW YIL ÜRET M GWh BEYKÖY HES Sakarya Elektrik Nehir Santralidir ÇATÖREN Harami Sulama GÖKÇEKAYA Sakarya Elektrik KAYMAZ Çay Sulama KUNDUZLAR Yönek Sulama MUSAÖZÜ Mollao Sulama PORSUK Porsuk Sulama+Ta k çme ve Kullanma Suyu YEN CE Sakarya Elektrik * Kaynak: Eski ehir l Çevre ve Orman Müdürlü ü 3

16 ARAZ ve KL M 1.6.Depremler Depremin büyüklü ü: Depremde aç a ç kan enerjinin bir ölçüsüdür. Her depremin tek bir büyüklü ü vard r. Deprem büyüklü ü bir logaritmik ölçek olan Richter ölçe i ile ölçülür. Richter büyüklü ü kay t edilen en yüksek deprem dalgas n n geni li inden ölçülmektedir Y llar Aras nda Eski ehir l Merkezine 50 km Yar çap ndaki (7850 km 2 'lik Alana) Daire çerisine Dü en 3,0 dan Büyük Depremlerin Y llara Göre Say s Y l Adet Y l Adet Y l Adet Y l Adet Y l Adet *Kaynak: Ulusal Deprem zleme Merkezi Toplam YILLARI ARASINDA GERÇEKLE M ESK EH R ETK LEYEN DEPREM MERKEZLER *Kaynak: Anadolu Üniversitesi Uydu ve Uzay Bilimleri Ara rma Ens tüsü 4

17 ARAZ ve KL M 1.7.Ayl k Maksimum S cakl k C 2009 YILI AYLIK MAKS MUM SICAKLIK C Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k 14,0 14,8 22,6 23,4 31,0 35,3 33,0 34,8 32,5 29,2 21,6 17,5 * Kaynak: Eski ehir Meteoroloji Bölge Müdürlü ü 1.8.Ayl k Minimum S cakl k C 2009 YILI AYLIK M N MUM SICAKLIK C Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k 17,3 4,6 8,0 3,4 0,4 5,0 8,9 6,7 0,3 0,5 7,0 8,0 *Kaynak: Eski ehir Meteoroloji Bölge Müdürlü ü 2009 YILI AYLIK MAKS MUM ve M N MUM SICAKLIK DE ERLER 40,0 20,0 14,0 14,8 22,6 23,4 31,0 35,3 33,0 34,8 32,5 29,2 21,6 17,5 0,0 20,0 4,6 17,3 8,0 3,4 0,4 5,0 8,9 6,7 0,3 0,5 7,0 8,0 Ayl k maksimum s cakl k C Ayl k minimum s cakl k C 1.9.Ayl k Ortalama Nisbi Nem (%) 2009 YILIAYLIK ORTALAMA N SB NEM (%) Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k 71,2 66,5 60,4 55,6 50,6 40,9 42,9 42,1 52,9 52,1 67,9 69,6 * Kaynak: Eski ehir Meteoroloji Bölge Müdürlü ü 2009 YILI AYLIK ORTAMA N SB NEM (%) 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 71,2 66,5 60,4 55,6 50,6 40,9 42,9 42,1 52,9 52,1 67,9 69,6 Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Ayl k ortalama nisbi nem (%) 5

18 ARAZ ve KL M 1.10.Ayl k Toplam Ya (mm) Ya miktar : Yere dü en ya mikta mm olarak yüksekli i göstermektedir YILI AYLIK TOPLAM YA I (mm) Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k 66, , ,9 7,9 11,4 2 7,2 18,3 29,3 69,7 * Kaynak: Eski ehir Meteoroloji Bölge Müdürlü ü 2009 YILIAYLIK TOPLAM YA I (mm) , , ,9 7,9 11,4 2 7,2 18,3 29,3 69,7 Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Ayl k toplam ya (mm) 1.11.Ayl k Ortalama Günlük Toplam Güne lenme Süresi (Saat) 2009 YILI AYLIK ORTALAMA GÜNLÜK TOPLAM GÜNE LENME SÜRES (saat) Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k 2,6 2,8 4,3 7,4 8,7 10,8 10,4 10,9 8 6,2 4,5 1,8 * Kaynak: Eski ehir Meteoroloji Bölge Müdürlü ü 2009 YILIAYLIK ORTALAMA GÜNLÜK TOPLAM GÜNE LENME SÜRES (saat) ,6 2,8 4,3 7,4 8,7 10,8 10,4 10,9 8 6,2 4,5 1,8 Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Ayl k ortalama günlük toplam güne lenme süresi (saat) 6

19 ARAZ ve KL M 1.12.Ayl k Kar Örtülü Günler Say s Ortalama karla örtülü gün say s : Saat 7.00 de yerde en az 0,5 cm kar örtüsünün saptanm oldu u günlerin ortalama say s d r YILIAYLIK KAR ÖRTÜLÜ GÜN SAYISI Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k * Kaynak: Eski ehir Meteoroloji Bölge Müdürlü ü YILIAYLIK KAR ÖRTÜLÜ GÜN SAYISI Ayl k Minimum S cakl n 0,1 C Ve Küçük Oldu u Günler (Donlu Günler) Say s AYLIK M N MUM SICAKLI IN 0,1 C ve KÜÇÜK OLDU U GÜNLER (DONLU GÜNLER) SAYISI Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k * Kaynak: Eski ehir Meteoroloji Bölge Müdürlü ü AYLIK M N MUM SICAKLI IN 0,1 C ve KÜÇÜK OLDU U GÜNLER (DONLU GÜNLER) SAYISI

20 ÇEVRE 2. ÇEVRE 2.1.Kükürtdioksit (SO2) Konsantrasyonlar n n Ayl k De erleri Par küler Madde Konsantrasyonlar n n Ayl k De erleri Rüzgâr H z n n Ayl k De erleri Ba l Nem Oran n n Ayl k De erleri Hava Bas nc Ayl k De erleri Buharla man n Ayl k Ortalama De erleri. 11 8

21 ÇEVRE 2.1. Kükürtdioksit (SO2) Konsantrasyonlar n n Ayl k De erleri Kükürtdioksit (SO2): Yak tlar n do al olarak yap s nda bulunan kükürt bile iklerinin yanma esnas nda aç a ç kmas yla olu an kirl ci, bo ucu, renksiz ve asidik gazd r YILI AYLIK KÜKÜRTD OKS T DE ERLER (SO2 μg/m3) Aylar Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Minimum Maksimum Ortalama *Kaynak: Eski ehir l Çevre ve Orman Müdürlü ü YILI KÜKÜRD OKS T (SO2) KONSANTRASYONLARININ AYLIK ORTALAMA DE ERLER SO2 μg/m3 2.2.Par küler Madde Konsantrasyonlar n n Ayl k De erleri Par küler madde (PM10): Çap 10 mikrometre al ndaki par küler maddelerdir YILIAYLIK PART KÜLER MADDE DE ERLER (PM10 μg/m3) Aylar Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Minimum Maksimum Ortalama *Kaynak: Eski ehir l Çevre ve Orman Müdürlü ü 2009 YILI PART KÜLER MADDE (PM10) KONSANTRASYONLARININ AYLIK ORTALAMA DE ERLER PM10 μg/m3 9

22 ÇEVRE 2.3. Rüzgâr H z n n Ayl k De erleri 2009 YILIAYLIK RÜZGÂR HIZI DE ERLER (m/s) Aylar Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Minimum Maksimum Ortalama *Kaynak: Eski ehir l Çevre ve Orman Müdürlü ü 2009 YILI RÜZGAR HIZININ AYLIK ORTALAMA DE ERLER (m/s) , , Ba l Nem Oran n n Ayl k De erleri 2009 YILI AYLIK BA IL NEM DE ERLER (%) Aylar Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Minimum Maximum Ortalama *Kaynak: Eski ehir l Çevre ve Orman Müdürlü ü 2009 YILI BA IL NEM N AYLIK ORTALAMA DE ERLER (%)

23 ÇEVRE 2.5. Hava Bas nc Ayl k De erleri 2009 YILIHAVA BASINCI DE ERLER (Mb: Milibar) Aylar Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Minimum Maximum Ortalama *Kaynak: Eski ehir l Çevre ve Orman Müdürlü ü 2009 YILIHAVA BASINCININ AYLIK ORTALAMA DE ERLER (Mb) Buharla man n Ayl k Ortalama De erleri 2008 YILI AYLIK ORTALAMA BUHARLA MA (mm) Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k *Kaynak: Eski ehir l Çevre ve Orman Müdürlü ü 2008 YILIBUHARLA MANIN AYLIK ORTALAMA DE ERLER (mm) 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,2 168,6 251,6 328,0 273,7 181,7 53,9 0,0 0,0 11

24 NÜFUS, GÖÇ VE DEMOGRAF 3. NÜFUS, GÖÇ VE DEMOGRAF 3.1.Eski ehir Nüfusu Ya Grubu, Cinsiyet ve çe ere Göre Nüfus Okuma Yazma Durumu, Ya Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus Bi ri en E i m Düzeyi, Ya Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus Medeni Durum, Ya Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus Göç sta s k eri Mah e Baz nda Nüfus

25 NÜFUS, GÖÇ VE DEMOGRAF 3.1. Eski ehir l Nüfusu L L LÇE MERKEZLER BELDEKÖYLER ADNKS 2009 NÜFUSU ESK EH R *Kaynak : TU K KADIN ERKEK TOPLAM KADIN ERKEK TOPLAM KADIN ERKEK TOPLAM Ya Grubu, Cinsiyet ve lçelere Göre Nüfus Ya grubu LÇE, YA GRUBU ve C NS YETE GÖRE NÜFUS2009 ESK EH R ODUNPAZARI TEPEBA I Ya Ya Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n grubu grubu TOPLAM TOPLAM Toplam * Kaynak : TU K 13

26 NÜFUS, GÖÇ VE DEMOGRAF 3.3. Okuma Yazma Durumu, Ya Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus OKUMA YAZMA DURUMU, C NS YET ve YA GRUPLARINA NÜFUS 2009 YA C NS YET OKUMAYAZMA OKUMAYAZMA B L NMEYEN TOPLAM GRUBU B LMEYEN B LEN 0613 Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad TOPLAM *Kay ak: TU K 14

27 NÜFUS, GÖÇ VE DEMOGRAF Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad C NS YET ve YA GRUPLARINA GÖRE OKUMA YAZMA DURUMU Okuma yazma bilmeye Okuma yazma bile Bili meye 15

28 NÜFUS, GÖÇ VE DEMOGRAF 3.4. Bi rilen E i m Düzeyi, Ya Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus B R LEN E M DÜZEY, C NS YE ve YA GRUPLARINA GÖRE NÜFUS 2009 Y grubu Cinsiyet Okuma yazma bilmeyen Okuma yazma bilen fakat bir okul bi rmeyen lkokul mezunu lkö r m mezunu Ortaokul veya dengi okul mezunu Lise veya dengi okul mezunu Yüksekokul veya fakülte mezunu Yüksek lisans mezunu Doktora mezunu Bilinmeyen oplam 0613 Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n OPLAM *Kaynak: TU K 16

29 NÜFUS, GÖÇ VE DEMOGRAF 3.5. Medeni Durum, Ya Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus MEDEN DURUM, C NS YET ve YA GRUBUNA GÖRE NÜFUS2009 YA GRUBU C NS YET H Ç EVLENMED EV BO ANDI E ÖLDÜ TOPLAM 1519 Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad *Kay ak: TU K TOPLAM

30 Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n NÜFUS, GÖÇ VE DEMOGRAF MEDEN DURUM, C NS YET ve YA GRUBUNA GÖRE NÜFUS Hiç evlenmedi Evli Bo and E i öldü 18

31 NÜFUS, GÖÇ VE DEMOGRAF 3.6. Göç sta s kleri ALINAN GÖÇ, VER LEN GÖÇ, NET GÖÇ ve NET GÖÇ HIZI ( ) L ADNKS 2009 NÜFUSU ALDI I GÖÇ VERD GÖÇ NET GÖÇ NET GÖÇ HIZI Eski ehir ,15 *Kaynak: TU K Türkiye (ADNKS 2009 Nüfusu) *Kaynak: TU K ALINAN GÖÇ VER LEN GÖÇ (2009 Y l ) Ald Göç Verdi i Göç

32 NÜFUS, GÖÇ VE DEMOGRAF YA GRUBU TOPLAM *Kaynak: TU K C NS YET ve YA GRUPLARINA GÖRE ALINAN VER LEN GÖÇ ( dönemi) C NS YET ALINAN GÖÇ VER LEN GÖÇ FARK Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n

33 NÜFUS, GÖÇ VE DEMOGRAF C NS YET ve YA GRUPLARINA GÖRE ALINAN VER LEN GÖÇ ( dönemi) Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Al nan Göç Verilen Göç 21

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. YALOVA VAL L 2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN YALOVA ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü 2011 ÇEVRE DURUM RAPORUNUN ANA BA LIKLARI Sayfa A. CO RAF KAPSAM... 19 B. DO AL KAYNAKLAR... 59 C. HAVA

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 1 SA LI IN TE V K VE GEL T R LMES DA RE BA KANLI I TC SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 Ç NDEK LER I G R 4 II ÇALI

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI KADIKÖY BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI HAYATTA İNSANI MUTLU EDECEK ŞEY, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAK'TIR. 2 SAYFA İÇİNDEKİLER 3 TABLOLAR LİSTESİ 5 GRAFİKLER

Detaylı

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU 2007 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: 444 55 22 Santral Tel: 0216 542 50 00 web: www.kadikoy.bel.tr KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. Efendiler!.. Dünyada her

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU Turizm Raporları No:2 Süleyman TOY Emine Bilgen EYMİRLİ Murat KARAPINAR Erzurum 2010 KUZEYDO U ANADOLU KALKINMA AJANSI

Detaylı

AYDIN L NDE MARKALA MA POTANS YEL NE SAH P YEREL ÜRÜNLER NARA TIRILMASI PROJES ARA TIRMA RAPORU 28 / 06/ 2012

AYDIN L NDE MARKALA MA POTANS YEL NE SAH P YEREL ÜRÜNLER NARA TIRILMASI PROJES ARA TIRMA RAPORU 28 / 06/ 2012 AYDIN L NDE MARKALA MA POTANS YEL NE SAH P YEREL ÜRÜNLER NARA TIRILMASI PROJES ARA TIRMA RAPORU 28 / 06/ 2012 MARKAYDERMarkala mayenilikçilikvekalitegeli tirmederne i AtaMah.DenizliBulvar No:18Ayd nticaretborsas

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

SANTRALLER N DURUMU. 3 Murat KANKAL 4 Mustafa H. F L Z. Gümü hane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, n aat Müh. Bölümü, 29000, Gümü hane.

SANTRALLER N DURUMU. 3 Murat KANKAL 4 Mustafa H. F L Z. Gümü hane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, n aat Müh. Bölümü, 29000, Gümü hane. ÇORUH HAVZASI NDAK KÜÇÜK H DROELEKTR K SANTRALLER N DURUMU 1 Adem AKPINAR 2 Murat. KÖMÜRCÜ 3 Murat KANKAL 4 Mustafa H. F L Z 1 Gümü hane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, n aat Müh. Bölümü, 29000, Gümü

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ

KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Turgay YILDIZ Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı KASTAMONU, 2013 i Yönetici Özeti 2014 2023 Bölge

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute MTB: 2014-374-10 Adet-Copies Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik resmi

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ

SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL ARSLAN Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı VEDİDE ZEYNEP ÜNAL Planlama, Programlama ve Stratejik

Detaylı

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r.

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. Üniversitemiz Yap flleri ve Teknik Daire Baflkan S raç GÖK ün babas Hüseyin GÖK ile T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Ö retim

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

ADIYAMAN L PROTOKOLÜ

ADIYAMAN L PROTOKOLÜ VAL MAHMUT DEM RTA 216 1 1 216 5 1 213 74 37 LLETVEK M.MURTAZA YET (312) 42 58 96 (312) 42 58 97 (312) 42 27 32 LLETVEK SAL H FIRAT (312) 42 55 48 (312) 42 55 49 (312) 42 2 84 GARN ZON KOMUTANI BELED YE

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU YÖNET M KURULU Dr. A. Özdemir AKTAN Dr. Hüseyin DEM RD ZEN Dr. Nergis ERDO AN Dr. Özgür KASAPÇOPUR Dr. Ayflegül B LEN Dr. Nazmi ALGAN Dr. Ali KÜÇÜK ONUR KURULU Dr. Coflkun YORULMAZ Dr. Gazi ZORER Dr. Kemal

Detaylı