ISBN HAZIRLA ANLAR. statistik ub Müdü V. statistikçi Nihal ÇALI KAN u al ILDIRIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISBN 978-605-89453-3-3 HAZIRLA ANLAR. statistik ub Müdü V. statistikçi Nihal ÇALI KAN u al ILDIRIM"

Transkript

1

2

3

4 Greater Eskisehir Municipality) ISBN HAZIRLA ANLAR Bilgi l m Dai si Ba kan Hüs yin OKC statistik ub Müdü V. A zu ÇEL K statistikçi Nihal ÇALI KAN u al ILDIRIM i

5 Eski ehir sanayisi, ticari düzeyi, e itimdeki ba arısı, sosyal ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye nin parlayan yıldızıdır. Eski ehir in sahip oldu u bu de erleri bir kez de sayısal o larak ortaya koymak amacıyla 2009 yılı itibariyle bu istatistikî çalı mayı hazırladık. Daha önce bu tür de ve bu kapsamda bir çalı ma yapılmamı olması sebebiyle ilklerin ehri olan Eski ehir yine bir ilki gerçekle tirerek istatistiklerle 2009 yılındaki Eski ehir i ortaya çıkarmı tır. Bu çalı mada Eski ehir in barındırdı ı de erleri oldukça geni bir kapsamda sayısal olarak gördükçe Eski ehir' in Türkiye nin incisi olmasının haklı gururunu bir kez daha ya ıyoruz. Geli melerin yalnızca sanayi ve ticaret ile sınırlı kalmayıp e itimdeki ba arısıyla birlikte kült ür ve sanat faaliyetler indeki zenginli inin sosyal hayata etkilerini rakamlar la görebilmek Eski ehir in neden AB ülkelerinin ilgi oda ı haline geldi inin göstergesidir. Bu çalı ma, ehrimizi istatistiksel göstergeleriyle rakamsal olarak tanımak isteyenler için önemli bir kaynak olu turacaktır. Bu verilerin toplanmasında bize yardımcı olan kurum ve kurulu lar ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığımıza te ekkür borçluyuz. Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı

6

7 DÜNYA DA ve TÜRK YE DE ESK R ESK EH R ESK EH R ESK EH R L Nüfus Yüzölçümü km² Rak 788 l Plaka Kodu 26 Alan Kodu 222 lçe Say s 14 Belediye Say s 29 Köy Say s 371

8

9 Müca L E K E Nüfus: Yüzölçümü: km2 Mahalle: 94 Köy: 51 BÜYÜK E TEPEB LÇE ODUNPAZ LÇE TEPEB LÇE Nüfus: Yüzölçümü: 943 km2 Mahalle: 51 Köy: 30 ODUNPAZ LÇE Nüfus: Yüzölçümü: 717 km2 Mahalle: 43 Köy: 21 TEPEBA I MAHALLELER TEPEBA I ORMAN KÖYLER ODUNPAZARI MAHALLELER ODUNPAZARI ORMAN KÖYLER ALINCA A A I SÖ ÜTÖNÜ BAHÇEL EVLER BATIKENT BOYACIO LU ÇAMLICA CUMHUR YE E R ÖZ EM RLER EM RCEO LU EM RLER ERTU RULGAZ ESENTEPE ESK BA LAR FAT H FEVZ ÇAKMAK GAZ PA A GÖKDERE GÜLLÜK HACIAL BEY HACISEY T HASANBEY HAYR YE H SAR HO NUD YE I IKLAR HSAN YE KAVACIK KESK N KOYUNLAR KOZKAYI KUMLUBEL MAMURE MUSTAFA KEMAL PA A ÖMERA A ORTA Z NC RL KUYU SAK NTEPE SATILMI O LU SAZOVA R NTEPE SÜTLÜCE ARHÖYÜK EKER TUNALI ULUÖNDER Y E N YEN BA LAR YE LTEPE YUKARI SÖ ÜTÖNÜ ZAFER A A I KARTAL AH LER ATALANTEKKE AVLAMI BEKTA PINAR BOZDA BULDUKPINAR CUMHUR YET DAN MENT GÖKÇEKISIK KARAÇOBANPINARI KARADERE KARAGÖZLER KIZILCAÖREN KIZIL NLER MOLLAO LU MUSAÖZÜ SULUKARAA AÇ TAKMAK TANDIR TA KÖPRÜ(HEK MDA ) TEKEC LER TURGUTLAR ULUDERE YARIMCA YEN AKÇAYIR YEN NCESU YÖRÜKAKÇAYIR YUKARIKARTAL YUSUFLAR 71 EVLER IHLAMURKENT 75.YIL ST KLAL A APINAR KALKANLI AKARBA I KARAC AHÖY ÜK AKÇA LAN KARAPINAR AKCAM KAYAPINAR ALANÖNÜ KIRMIZITOPRAK AR F YE KURTULU A A IÇA LAN ORTA BÜYÜKDERE ORHANGAZ ÇAVLUM OSMANGAZ ÇANKAYA PA A CUNUD YE SEV NÇ DEDE ARK YE DEL KL TA SÜMER EMEK VAD EH R ERENKÖY V NEL K GÖKMEYDAN YASSIHÖYÜK GÖZTEPE YEN DO AN GÜLTEPE YEN KENT GÜNDO DU YILDIZTEPE HUZUR AKÇAKAYA AKPINAR AVDAN DO ANKAYA E ENKARA GÜMELE GÜLPINAR M EH R KARAALAN KARACA EH R KANLIPINAR KARAPAZAR KIRAVDAN SARISUNGUR SULTANDERE SÜPREN ULUÇAYIR YEN SOFÇA YÖRÜKKARACAÖREN YÖRÜKKIRKA YUKARI ÇA LAN

10 Ç NDEK LER 1. ARAZ ve KL M Eski ehir in Co ra Konumu Eski ehir Yüzölçümü Seçilmi Da ve Tepelerin Yüksekli i Akarsu, Dere Ve Çaylar n Uzunlu u Barajlar ve Hidroelektrik Santralleri Depremler Ayl k Maksimum S cakl k Ayl k Minimum S cakl k Ayl k Ortalama Nisbi Nem Ayl k Toplam Ya Ayl k Ortalama Günlük Toplam Güne lenme Süresi Ayl k Kar Örtülü Günler Say s Ayl k Minimum S cakl n 0,1 C Ve Küçük Oldu u Günler (Donlu Günler) Say s ÇEVRE Kükürtdioksit (SO2) Konsantrasyonlar n n Ayl k De erleri Par küler Madde Konsantrasyonlar n n Ayl k De erleri Rüzgâr H z n n Ayl k De erleri Ba l Nem Oran n n Ayl k De erleri Hava Bas nc Ayl k De erleri Buharla man n Ayl k Ortalama De erleri NÜFUS, GÖÇ VE DEMOGRAF Eski ehir l Nüfusu Ya Grubu, Cinsiyet ve lçelere Göre Nüfus Okuma Yazma Durumu, Ya Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus Bi rilen E i m Düzeyi, Ya Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus Medeni Durum, Ya Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus Göç sta s kleri Mahalle Baz nda Nüfus SA LIK Acil Servis Say s Yatakl Yataks z Sa l k Kurum Say lar Sa l k Personelinin Kurumlara Göre Da m Toplum Sa l Merkezi Personel Da l m Engelin Türüne Göre Engelli Nüfus Hastaneler ve Personel Durumu Gebe Say lar Bebek Say lar Bildirimi Zorunlu Bula c Hastal klar n Vaka Say lar E T M Okullar n Genel Da l m Okul Öncesi E i m lkö re m Genel Liseler Mesleki ve Teknik Liseler Üniversiteler TUR ZM ve KÜLTÜR Eski ehir line ait Belirli Günler Y lar nda Eski ehir de Konaklayan Turist Say lar Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri Turizm letmesi Belgeli Konaklama Tesisleri Turizm letmesi Belgeli Restaurant ve Barlar Kapl calar Müzeler Kültür Sanat Merkezleri Sinemalar Koleksiyonerler Örenyerleri Ma aralar Mesire Yerleri Korunan Alanlar Ku Gözlem Alan Hava Sporlar 43

11 7. ADALET lenen Suç Türüne Göre Ceza nfaz Kurumuna Giren Hükümlüler Ya Grubuna Göre Ceza nfaz Kurumuna Giren Hükümlüler Durumuna Göre Ceza nfaz Kurumuna Giren Hükümlüler SEÇ MLER Milletvekili Genel Seçimi Sonuçlar l Genel Meclisi Seçimi Sonuçlar Büyük ehir Belediye Ba kanl Seçimi Sonuçlar lçe Belediye Ba kanl Seçimi Sonuçlar SOSYAL GÜVENL K VE ÇAL MA Sosyal Güvenlik Kapsam ndaki Ki i Say s ve Nüfusa Oran Hizmet Akdi le Çal an Sigortal lar n Da m Ba ms z Çal an Sigorta lar n Da m (1479 Say Kanuna Göre) Ba ms z Çal an Sigorta lar n Da m (2926 Say Kanuna Göre) (4/C) Kamu Çal an A f rakçilerin ve Emeklilerin Da l m Say Kanuna Göre Ayl k Alanlar n Da m (4/a) yeri Say lar ve Zorunlu Sigortal Da m (4/a) Kapsam ndaki yeri Say lar Büyüklüklerinin Da l m (4/a) Kapsam ndaki Zorunlu Sigortal Say lar n n yeri Büyüklü üne Göre Da m sizlik Sigortas Aç k ler ve e Yerle rmeler KUR a Ba vurular ve e Yerle rmeler Engelli, Eski Hükümlü, Terör Ma durlar n n Ba vurular, Aç k ler ve e Yerle rmeler Kapsam nda Da m SPOR Sporcular n Spor Dallar na Göre Da m Uluslar aras Müsabakalarda Derece Alan Engelli Sporcular Spor Tesislerinin Da m ORMANCILIK Ormanl k Alanlar n Da m Bölge Orman Varl Orman Ürünleri Üre mi A açland rma Durumu TARIM Eski ehir li Arazi Da m Tar msal Arazi Kullan m Tar msal Üre m Hayvansal Üre m Besi Hayvan Varl DO AL KAYNAKLAR Eski ehir li Maden Haritas Eski ehir li Maden Kaynaklar Eski ehir li Di er Do al Kaynaklar ENERJ Elektrik Tüke minin Sektörel Da m Ki i Ba na Dü en Elektrik Tüke mleri Elektrik Abone Say lar n n Sektörel Da m Do algaz Abone Say lar ve Kullan lan Do algaz n Da l m Hidro Elektrik Santralleri ve Üre len Enerji Miktar... 87

12 15. ULA TIRMA ve HABERLE ME Eski ehir l S n rlar bariyle Karayollar Eski ehir Büyük ehir Belediyesi Mücavir Alan S n rlar çerisindeki Genel Bilgileri lin Kom u llere ve Önemli Merkezlere Uzakl l Merkezinin lçelere Uzakl Eski ehir l Merkezi Kara Ta tlar Say s Eski ehir Gar n n Di er Garlara Olan Uzakl Demiryolu le Ta nan Yolcu Say lar Havayollar Estram Ta nan Yolcu Say s Haberle me DI T CARET D Ticaret Göstergeleri Ürün Gruplar na Göre hraca n Da l m hracat Performans hracat thalat sta s kleri Ülkelere Göre hraca n Da l m SANAY VE T CARET Genel Göstergeler Eski ehir li Kamu Ya r mlar Eski ehir li Özel Sektör Ya r mlar Ya r m Te vik Belgeleri Eski ehir li Kobi Ya r mlar ve s hdam Tablosu Aç lan Kapanan Firma Say lar Vergi Gelirleri Nakdi Krediler Protesto Edilen Senetler Eski ehir l Geneli Ormanc l k Faaliyetleri Eski ehir li Madencilik Durumu Eski ehir l Geneli Tüke cinin Korunmas na Dair Bilgiler SAYILARLA ESK EH R Genel Sanayi Durumu Genel Ticaret Durumu Eski ehir l Geneli irket ve Say lar Eski ehir l Geneli Koopera erin Say sal Da l m Küçük Sanayi Siteleri Eski ehir Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geli rme Bölgeleri Eski ehir Sanayi Odas Faaliyet Kollar na Göre Firma Say lar Faaliyet Türüne Göre letmeler Ta mac l k Faaliyet Türlerine Göre Araçlar Eski ehir in Yerel Gazeteleri, Tv Ve Radyo stasyonlar Eski ehir in Mühendis ve Mimar Odalar na Kay tl Üyeleri Eski ehir in Hakim Savc ve Avukat Say lar Eski ehir in Di er Odalar na Kay tl Üyeleri Eski ehir in Dernek ve Vak ar Eski ehir in Ye rme Yurtlar ve Bar nan Ki i Say lar Eski ehir in Huzurevleri ve Bar nan Ki i Say lar Eski ehir in Devlet Ö renci Yurtlar ve Kalan Ki i Say lar Eski ehir in Cami Say s Eski ehir in Bina Say lar ve Ar De eri

13 1. ARAZ ve KL M 1.1.Eski i in Co a Konumu ARAZ ve KL M Eski i Y zö ç m. 1.3.S çi mi Da v p in Y ks k i i Aka u, D V Ça a n Uzun u u a aj a v Hi o kt ik Sant i D p m A k Maksimum S cak k A k Minimum S cak k. 1.9.A k O ta ama Nisbi N m A k op am Ya A k O ta ama G n k op am G n nm S si A k Ka t G n Sa A k Minimum S cak n 0,1 C v K ç k O u G n (Don u G n Sa.. 7 1

14 ARAZ ve KL M 1.1.Eski ehir in Co ra Konumu Eski ehir li, ç Anadolu Bölgesi nin kuzeyba s nda 2932 derece do u boylamlar ile 3940 derece kuzey enlemleri aras nda yer almaktad r. Kuzeyinde Bolu, do usunda Ankara, güneyinde Konya ve Afyonkarahisar, ba s nda Kütahya ve Bilecik illeri bulunmaktad r 1.2.Eski ehir in Yüzölçümü Eski ehir in yüzölçümü km² dir. 1.3.Seçilmi Da ve Tepelerin Yüksekli i DA ve TEPELER YÜKSEKL K (m) Türkmen Da Dede Tepe Arapöldü Tepe Büyükdülüçe Tepe Umurlarbay Tepe Panet Tepe 960 Ta Tepe 944 Çengel Tepe 942 Y d z Tepe 941 Bozyamaç Tepe 869 * Kaynak: Eski ehir l Çevre ve Orman Müdürlü ü DA ve TEPELER N YÜKSEKL K DE ERLER (m)

15 ARAZ ve KL M 1.4.Akarsu, Dere ve Çaylar n Uzunlu u AKARSUYUN ADI TOPLAM UZUNLU U (Km) AKARSU, DERE ve ÇAYLARIN UZUNLU U L SINIRLARI Ç NDEK UZUNLU U (Km) TOPLAM UZUNLU A ORANI(%) *DEB S (m³/sn) L SINIRLARI Ç NDEK BA LANGIÇ ve B T NOKTALARI KOLU OLDU U AKARSU SAKARYA NEH % Çi eler Sakarba Alpagut PORSUK ÇAYI % 5.34 ncesu Sakarya Nehri K anharman BARDAKÇI DERES % 2.22 Sakarya Nehri SARISU DERES % 2.00 Sakarya Nehri SEYD SUYU % 3.38 Sakarya Nehri ÇARDAKÖZÜ DERES % 0.25 Sakarya Nehri SARISU DERES % 1.37 Kandilli Porsuk Çay PÜRTEK ÇAYI % 0.83 Porsuk Çay * Kaynak: Eski ehir l Çevre ve Orman Müdürlü ü *Ba lang ç ve bi noktalar ; Akarsuyun le girdi i ve lden ç k mevkilerin ad olarak belir lmi r. *Debi de erler y k ortalama de erleridir. 1.5.Barajlar ve Hidroelektrik Santralleri BARAJLAR ve H DROELEKTR K SANTRALLER TES S N ADI AKARSUYU AMACI DEPOLAMA HACM (Normal Su kotunda) GÖL ALANI (Normal Su kotunda) GÜÇ MW YIL ÜRET M GWh BEYKÖY HES Sakarya Elektrik Nehir Santralidir ÇATÖREN Harami Sulama GÖKÇEKAYA Sakarya Elektrik KAYMAZ Çay Sulama KUNDUZLAR Yönek Sulama MUSAÖZÜ Mollao Sulama PORSUK Porsuk Sulama+Ta k çme ve Kullanma Suyu YEN CE Sakarya Elektrik * Kaynak: Eski ehir l Çevre ve Orman Müdürlü ü 3

16 ARAZ ve KL M 1.6.Depremler Depremin büyüklü ü: Depremde aç a ç kan enerjinin bir ölçüsüdür. Her depremin tek bir büyüklü ü vard r. Deprem büyüklü ü bir logaritmik ölçek olan Richter ölçe i ile ölçülür. Richter büyüklü ü kay t edilen en yüksek deprem dalgas n n geni li inden ölçülmektedir Y llar Aras nda Eski ehir l Merkezine 50 km Yar çap ndaki (7850 km 2 'lik Alana) Daire çerisine Dü en 3,0 dan Büyük Depremlerin Y llara Göre Say s Y l Adet Y l Adet Y l Adet Y l Adet Y l Adet *Kaynak: Ulusal Deprem zleme Merkezi Toplam YILLARI ARASINDA GERÇEKLE M ESK EH R ETK LEYEN DEPREM MERKEZLER *Kaynak: Anadolu Üniversitesi Uydu ve Uzay Bilimleri Ara rma Ens tüsü 4

17 ARAZ ve KL M 1.7.Ayl k Maksimum S cakl k C 2009 YILI AYLIK MAKS MUM SICAKLIK C Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k 14,0 14,8 22,6 23,4 31,0 35,3 33,0 34,8 32,5 29,2 21,6 17,5 * Kaynak: Eski ehir Meteoroloji Bölge Müdürlü ü 1.8.Ayl k Minimum S cakl k C 2009 YILI AYLIK M N MUM SICAKLIK C Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k 17,3 4,6 8,0 3,4 0,4 5,0 8,9 6,7 0,3 0,5 7,0 8,0 *Kaynak: Eski ehir Meteoroloji Bölge Müdürlü ü 2009 YILI AYLIK MAKS MUM ve M N MUM SICAKLIK DE ERLER 40,0 20,0 14,0 14,8 22,6 23,4 31,0 35,3 33,0 34,8 32,5 29,2 21,6 17,5 0,0 20,0 4,6 17,3 8,0 3,4 0,4 5,0 8,9 6,7 0,3 0,5 7,0 8,0 Ayl k maksimum s cakl k C Ayl k minimum s cakl k C 1.9.Ayl k Ortalama Nisbi Nem (%) 2009 YILIAYLIK ORTALAMA N SB NEM (%) Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k 71,2 66,5 60,4 55,6 50,6 40,9 42,9 42,1 52,9 52,1 67,9 69,6 * Kaynak: Eski ehir Meteoroloji Bölge Müdürlü ü 2009 YILI AYLIK ORTAMA N SB NEM (%) 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 71,2 66,5 60,4 55,6 50,6 40,9 42,9 42,1 52,9 52,1 67,9 69,6 Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Ayl k ortalama nisbi nem (%) 5

18 ARAZ ve KL M 1.10.Ayl k Toplam Ya (mm) Ya miktar : Yere dü en ya mikta mm olarak yüksekli i göstermektedir YILI AYLIK TOPLAM YA I (mm) Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k 66, , ,9 7,9 11,4 2 7,2 18,3 29,3 69,7 * Kaynak: Eski ehir Meteoroloji Bölge Müdürlü ü 2009 YILIAYLIK TOPLAM YA I (mm) , , ,9 7,9 11,4 2 7,2 18,3 29,3 69,7 Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Ayl k toplam ya (mm) 1.11.Ayl k Ortalama Günlük Toplam Güne lenme Süresi (Saat) 2009 YILI AYLIK ORTALAMA GÜNLÜK TOPLAM GÜNE LENME SÜRES (saat) Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k 2,6 2,8 4,3 7,4 8,7 10,8 10,4 10,9 8 6,2 4,5 1,8 * Kaynak: Eski ehir Meteoroloji Bölge Müdürlü ü 2009 YILIAYLIK ORTALAMA GÜNLÜK TOPLAM GÜNE LENME SÜRES (saat) ,6 2,8 4,3 7,4 8,7 10,8 10,4 10,9 8 6,2 4,5 1,8 Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Ayl k ortalama günlük toplam güne lenme süresi (saat) 6

19 ARAZ ve KL M 1.12.Ayl k Kar Örtülü Günler Say s Ortalama karla örtülü gün say s : Saat 7.00 de yerde en az 0,5 cm kar örtüsünün saptanm oldu u günlerin ortalama say s d r YILIAYLIK KAR ÖRTÜLÜ GÜN SAYISI Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k * Kaynak: Eski ehir Meteoroloji Bölge Müdürlü ü YILIAYLIK KAR ÖRTÜLÜ GÜN SAYISI Ayl k Minimum S cakl n 0,1 C Ve Küçük Oldu u Günler (Donlu Günler) Say s AYLIK M N MUM SICAKLI IN 0,1 C ve KÜÇÜK OLDU U GÜNLER (DONLU GÜNLER) SAYISI Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k * Kaynak: Eski ehir Meteoroloji Bölge Müdürlü ü AYLIK M N MUM SICAKLI IN 0,1 C ve KÜÇÜK OLDU U GÜNLER (DONLU GÜNLER) SAYISI

20 ÇEVRE 2. ÇEVRE 2.1.Kükürtdioksit (SO2) Konsantrasyonlar n n Ayl k De erleri Par küler Madde Konsantrasyonlar n n Ayl k De erleri Rüzgâr H z n n Ayl k De erleri Ba l Nem Oran n n Ayl k De erleri Hava Bas nc Ayl k De erleri Buharla man n Ayl k Ortalama De erleri. 11 8

21 ÇEVRE 2.1. Kükürtdioksit (SO2) Konsantrasyonlar n n Ayl k De erleri Kükürtdioksit (SO2): Yak tlar n do al olarak yap s nda bulunan kükürt bile iklerinin yanma esnas nda aç a ç kmas yla olu an kirl ci, bo ucu, renksiz ve asidik gazd r YILI AYLIK KÜKÜRTD OKS T DE ERLER (SO2 μg/m3) Aylar Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Minimum Maksimum Ortalama *Kaynak: Eski ehir l Çevre ve Orman Müdürlü ü YILI KÜKÜRD OKS T (SO2) KONSANTRASYONLARININ AYLIK ORTALAMA DE ERLER SO2 μg/m3 2.2.Par küler Madde Konsantrasyonlar n n Ayl k De erleri Par küler madde (PM10): Çap 10 mikrometre al ndaki par küler maddelerdir YILIAYLIK PART KÜLER MADDE DE ERLER (PM10 μg/m3) Aylar Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Minimum Maksimum Ortalama *Kaynak: Eski ehir l Çevre ve Orman Müdürlü ü 2009 YILI PART KÜLER MADDE (PM10) KONSANTRASYONLARININ AYLIK ORTALAMA DE ERLER PM10 μg/m3 9

22 ÇEVRE 2.3. Rüzgâr H z n n Ayl k De erleri 2009 YILIAYLIK RÜZGÂR HIZI DE ERLER (m/s) Aylar Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Minimum Maksimum Ortalama *Kaynak: Eski ehir l Çevre ve Orman Müdürlü ü 2009 YILI RÜZGAR HIZININ AYLIK ORTALAMA DE ERLER (m/s) , , Ba l Nem Oran n n Ayl k De erleri 2009 YILI AYLIK BA IL NEM DE ERLER (%) Aylar Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Minimum Maximum Ortalama *Kaynak: Eski ehir l Çevre ve Orman Müdürlü ü 2009 YILI BA IL NEM N AYLIK ORTALAMA DE ERLER (%)

23 ÇEVRE 2.5. Hava Bas nc Ayl k De erleri 2009 YILIHAVA BASINCI DE ERLER (Mb: Milibar) Aylar Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Minimum Maximum Ortalama *Kaynak: Eski ehir l Çevre ve Orman Müdürlü ü 2009 YILIHAVA BASINCININ AYLIK ORTALAMA DE ERLER (Mb) Buharla man n Ayl k Ortalama De erleri 2008 YILI AYLIK ORTALAMA BUHARLA MA (mm) Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k *Kaynak: Eski ehir l Çevre ve Orman Müdürlü ü 2008 YILIBUHARLA MANIN AYLIK ORTALAMA DE ERLER (mm) 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,2 168,6 251,6 328,0 273,7 181,7 53,9 0,0 0,0 11

24 NÜFUS, GÖÇ VE DEMOGRAF 3. NÜFUS, GÖÇ VE DEMOGRAF 3.1.Eski ehir Nüfusu Ya Grubu, Cinsiyet ve çe ere Göre Nüfus Okuma Yazma Durumu, Ya Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus Bi ri en E i m Düzeyi, Ya Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus Medeni Durum, Ya Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus Göç sta s k eri Mah e Baz nda Nüfus

25 NÜFUS, GÖÇ VE DEMOGRAF 3.1. Eski ehir l Nüfusu L L LÇE MERKEZLER BELDEKÖYLER ADNKS 2009 NÜFUSU ESK EH R *Kaynak : TU K KADIN ERKEK TOPLAM KADIN ERKEK TOPLAM KADIN ERKEK TOPLAM Ya Grubu, Cinsiyet ve lçelere Göre Nüfus Ya grubu LÇE, YA GRUBU ve C NS YETE GÖRE NÜFUS2009 ESK EH R ODUNPAZARI TEPEBA I Ya Ya Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n grubu grubu TOPLAM TOPLAM Toplam * Kaynak : TU K 13

26 NÜFUS, GÖÇ VE DEMOGRAF 3.3. Okuma Yazma Durumu, Ya Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus OKUMA YAZMA DURUMU, C NS YET ve YA GRUPLARINA NÜFUS 2009 YA C NS YET OKUMAYAZMA OKUMAYAZMA B L NMEYEN TOPLAM GRUBU B LMEYEN B LEN 0613 Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad TOPLAM *Kay ak: TU K 14

27 NÜFUS, GÖÇ VE DEMOGRAF Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad C NS YET ve YA GRUPLARINA GÖRE OKUMA YAZMA DURUMU Okuma yazma bilmeye Okuma yazma bile Bili meye 15

28 NÜFUS, GÖÇ VE DEMOGRAF 3.4. Bi rilen E i m Düzeyi, Ya Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus B R LEN E M DÜZEY, C NS YE ve YA GRUPLARINA GÖRE NÜFUS 2009 Y grubu Cinsiyet Okuma yazma bilmeyen Okuma yazma bilen fakat bir okul bi rmeyen lkokul mezunu lkö r m mezunu Ortaokul veya dengi okul mezunu Lise veya dengi okul mezunu Yüksekokul veya fakülte mezunu Yüksek lisans mezunu Doktora mezunu Bilinmeyen oplam 0613 Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n OPLAM *Kaynak: TU K 16

29 NÜFUS, GÖÇ VE DEMOGRAF 3.5. Medeni Durum, Ya Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus MEDEN DURUM, C NS YET ve YA GRUBUNA GÖRE NÜFUS2009 YA GRUBU C NS YET H Ç EVLENMED EV BO ANDI E ÖLDÜ TOPLAM 1519 Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad Erkek Kad *Kay ak: TU K TOPLAM

30 Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n NÜFUS, GÖÇ VE DEMOGRAF MEDEN DURUM, C NS YET ve YA GRUBUNA GÖRE NÜFUS Hiç evlenmedi Evli Bo and E i öldü 18

31 NÜFUS, GÖÇ VE DEMOGRAF 3.6. Göç sta s kleri ALINAN GÖÇ, VER LEN GÖÇ, NET GÖÇ ve NET GÖÇ HIZI ( ) L ADNKS 2009 NÜFUSU ALDI I GÖÇ VERD GÖÇ NET GÖÇ NET GÖÇ HIZI Eski ehir ,15 *Kaynak: TU K Türkiye (ADNKS 2009 Nüfusu) *Kaynak: TU K ALINAN GÖÇ VER LEN GÖÇ (2009 Y l ) Ald Göç Verdi i Göç

32 NÜFUS, GÖÇ VE DEMOGRAF YA GRUBU TOPLAM *Kaynak: TU K C NS YET ve YA GRUPLARINA GÖRE ALINAN VER LEN GÖÇ ( dönemi) C NS YET ALINAN GÖÇ VER LEN GÖÇ FARK Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n

33 NÜFUS, GÖÇ VE DEMOGRAF C NS YET ve YA GRUPLARINA GÖRE ALINAN VER LEN GÖÇ ( dönemi) Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Al nan Göç Verilen Göç 21

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU Turizm Raporları No:2 Süleyman TOY Emine Bilgen EYMİRLİ Murat KARAPINAR Erzurum 2010 KUZEYDO U ANADOLU KALKINMA AJANSI

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

GEBZE BELED YES ~

GEBZE BELED YES ~ 3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi Bu ba l k alt nda, performans program nda yer alan performans ve gösterge hedeflerinin gerçekle me durumuna göre varsa sapmalar ve nedenleri a a da s ralanm

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

TÜRKĐYEDE TERMAL TURĐZMĐ GELĐŞTĐRME ÇALIŞMALARI

TÜRKĐYEDE TERMAL TURĐZMĐ GELĐŞTĐRME ÇALIŞMALARI TÜRKĐYEDE TERMAL TURĐZMĐ GELĐŞTĐRME ÇALIŞMALARI 1.Uluslar arası Sağlık k Turizmi Kongresi ANTALYA Yatırım m ve Đşletmeler Genel MüdürlM rlüğü KÜLTÜR R VE TURĐZM BAKANLIĞI Termal Turizm Şubesi Türkiye

Detaylı

2015 Haziran Ayı Bülteni

2015 Haziran Ayı Bülteni 2015 Haziran Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 02.062015 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi

Detaylı

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni 2016 Yılı Mart Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 03.03.2016 tarihinde Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi nin 2013-2014 ve 2015

Detaylı

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼ E S H O T Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ç NDEK LER 1. MECL S HEYET NE YAZILAN YAZI 1 2. DARE ENCÜMEN KARARI 2

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

E T M - KÜLTÜR C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU. E itim Durumu (6+yafltaki nüfus) Erkek Kad n Toplam

E T M - KÜLTÜR C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU. E itim Durumu (6+yafltaki nüfus) Erkek Kad n Toplam 2009 1886 E T M - KÜLTÜR limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 9 Nisan 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29679 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

2009 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ AÇILAN KAPANAN FİRMA İSTATİSTİKLERİ DÖNEM FİRMA TİPİ SAMSUN Samsun Pay(%)

2009 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ AÇILAN KAPANAN FİRMA İSTATİSTİKLERİ DÖNEM FİRMA TİPİ SAMSUN Samsun Pay(%) 2009 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ AÇILAN KAPANAN FİRMA İSTATİSTİKLERİ DÖNEM FİRMA TİPİ SAMSUN Samsun 2009 OCAK-EYLÜL (DOKUZ AYLIK) 2008 OCAK-EYLÜL (DOKUZ AYLIK) Kaynak: www.tobb.org.tr AÇILAN TASFİYE KAPANAN AÇILAN

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 Karar Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 Karar Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No :28/09/2015-2591 ÇANAKKALE 8927/1-1

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

Bu çal mada yer alan bilgiler özelle tirme

Bu çal mada yer alan bilgiler özelle tirme Bu çal man n tüm yasal haklar Devlet Personel Ba kanl na aittir. Yay mlanmas izne ba l d r. Bu çal mada yer alan bilgiler özelle tirme uygulamalar nedeniyle i siz kalan ve Devlet i siz Personel Ba kanl

Detaylı

TAR H KULÜBÜN ADI FAAL YET TÜRÜ

TAR H KULÜBÜN ADI FAAL YET TÜRÜ TAR H KULÜBÜN ADI FAAL YET TÜRÜ 01-03 ocak 2010 bolu alada lar navigasyon e itimi da c l k kulübü 6 Ocak 2010 da c l k kulübü haz rl k çal malar 13 Ocak 2010 da c l k kulübü e itim-da c l kta tehlikeler

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

T.C. MARMARA ÜN VERS TES FEN-EDEB YAT FAKÜLTES STE E BA LI/ZORUNLU STAJ FORMU

T.C. MARMARA ÜN VERS TES FEN-EDEB YAT FAKÜLTES STE E BA LI/ZORUNLU STAJ FORMU T.C. FEN-EDEB YAT FAKÜLTES STE E BA LI/ZORUNLU STAJ FORMU EK - 1 LG L MAKAMA, Yüksek ö renimleri s ras nda iste e ba l /zorunlu staja tâbi tutulan ö renciler hakk nda i kazas ve meslek hastal sigortas

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 2014 - ANKARA İL SPOR MERKEZLERİ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES DAN MARKA

STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES DAN MARKA STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES DAN MARKA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Danimarka Krall Yönetim ekli : Anayasal Monar i Co rafi Konumu : Bat Avrupa

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com Doğum Yeri ve Yılı: SAMSUN / 01.02.1971 Medeni Durum: Evli /

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE )

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE ) Sayı : B.11.1.SHG.0.14.03.26 / 697-3898 22/03/2012 Konu : Kabin Memuru Temel Emniyet Eğitimi Verilmesine İlişkin Genelge İlgi : a) b) c) d) ( GENELGE ) 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Ticari Hava

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/40 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2010 01/10/2010 A. 04.01.2010 01.10.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM TEBLİĞ Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı

Detaylı

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu ve Zümre Ba kanlar n 03 Eylül 2012 Pazartesi 1 b) Orta Ö retim Kurumlar Zümre Toplant lar ve Y ll k Planlar n Haz rlanmas 04-07 Eylül

Detaylı

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ)

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2016 /1 DENİZLİ TERMAL KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

Detaylı

HaberleĢme Kodu A BB C DDD E FF GG HH Kırılım Sayısı 1 2 3 4 5 6 7 8

HaberleĢme Kodu A BB C DDD E FF GG HH Kırılım Sayısı 1 2 3 4 5 6 7 8 HABERLEŞME KODU KODLAMA STANDARTLARI HaberleĢme kodu, kurum/kuruluģlar ile bunların birim ve alt birimlerinin Devlet teģkilatı içerisinde bulunduğu yeri hiyerarģik olarak gösteren koddur. Kod toplam 14

Detaylı

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI GENEL BİLGİLER Okul Kodu : 974794 Okul Adı :

Detaylı

SAYILARLA SĠVAS. TÜĠK Konya Bölge Müdürlüğü 01/02/2010 1/27. TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU Konya Bölge Müdürlüğü

SAYILARLA SĠVAS. TÜĠK Konya Bölge Müdürlüğü 01/02/2010 1/27. TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU Konya Bölge Müdürlüğü SAYILARLA SĠVAS TÜĠK Konya Bölge Müdürlüğü 01/02/2010 1/27 SUNUM PLANI Nüfus İstatistikleri Demografi Konut sayıları İşgücü Taşıt sayıları Seçim sonuçları 2/27 3/27 4/27 KİŞİ / KM 2 5/20 CĠNSĠYETE GÖRE

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine birinci ve dördüncü

Detaylı

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2006 Yılı HAZIRLAYAN ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Alp SARPAY Araştırmacı 21.07.2006 Yakup KILIÇ Kamu İhale Uzmanı 21.07.2006 Birol TERLEMEZ İstatistik ve Sicil İzleme

Detaylı

SPOR DALI 2017 EĞİTİM PLANI TARİH YER

SPOR DALI 2017 EĞİTİM PLANI TARİH YER AVCILIK ve ATICILIK Havalı ve AteĢli Silahlar 1.Kademe Yardımcı Antrenör YetiĢtirme Kursu ġubat 2017 ANKARA Trap&Skeet 1.Kad. Yard. Ant. YetiĢtirme Kursu Haziran 2017 MANĠSA Havalı ve AteĢli Silahlar 1.Kademe

Detaylı

TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4848 SAYILI KANUNA GÖRE GÖREVLERİ Yurdumuzdaki korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının arkeolojik

Detaylı

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIMLARA İLİŞKİN GENELGE (2014/7) Bu Genelge, 19/7/2008 tarih

Detaylı

I. GENEL B LG LER. Resmi Dili : Arnavutça Din : %70 i Müslüman, %20 si Ortodoks, %10 u Katolik tir.

I. GENEL B LG LER. Resmi Dili : Arnavutça Din : %70 i Müslüman, %20 si Ortodoks, %10 u Katolik tir. STANBUL T CARET ODASI AB VE ULUSLARARASI B RL UBES ARNAVUTLUK ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Arnavutluk Cumhuriyeti Yönetim ekli : Cumhuriyet Co rafi Konumu : Kom ular kuzeyde

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI

STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES BOSNA VE HERSEK CUMHUR YET ÜLKE RAPORU Y.U Nisan 2011 2 I. GENEL B LG LER Co rafi ve Sosyal Bilgiler Resmi Ad : Bosna ve Hersek Cumhuriyeti Yönetim

Detaylı

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES SV ÇRE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 E.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : sviçre Konfederasyonu Yönetim ekli : Federal Cumhuriyet Co rafi Konumu : Almanya

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet Birimleri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri Hayvancılık Genel Müdürlüğü Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Tarımsal AraĢtırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Detaylı

Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%) 2011 Sıra. Toplam yaş bağımlılık oranı (%) 2011 Sıra. yoğunluğu 2011 Sıra. Köy sayısı 2011 Sıra

Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%) 2011 Sıra. Toplam yaş bağımlılık oranı (%) 2011 Sıra. yoğunluğu 2011 Sıra. Köy sayısı 2011 Sıra Genel Bilgiler Nüfus Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%) Sıra Nüfus yoğunluğu Sıra Toplam yaş bağımlılık oranı (%) Sıra Yıllık nüfus artış hızı ( ) Sıra Cinsiyet oranı (%) erkek/kadın Sıra

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/6

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/6 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 63665751-100-E.1491440 11/03/2016 Konu : Lise/dengi öğrenim ve yükseköğrenim mezunu öğrencilerin genel sağlık sigortası. GENELGE

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsünün Yönetim Kurulu 321 sıra sayılı toplantısı 09 Kasım 2015

Detaylı

: Ukraynaca. Yönetim ekli

: Ukraynaca. Yönetim ekli STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES UKRAYNA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 M.K. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli : Ukrayna : Ba kanl k Tipi Cumhuriyet Co rafi Konumu : Kuzeybat

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 121 122 Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI SINIFLAR

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 1- Aşağıdaki hangi Kanun, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını

Detaylı

İlçe Sayısı

İlçe Sayısı Sayfa1/7 İDARİ İlçe Sayısı 19 --- --- --- --- --- --- 19 19 19 19 19 19 20 20 20 2015 970 20 5 Yüzölçüm (km 2 ) (göl dahil) --- --- 14 473 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 14 272 14 272 14 583 14 583

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 13 Ocak 2014 Salı günü saat 14.00 te toplandı. Yoklama ve açılışın yapılmasının

Detaylı

Uluslararas Gözetim irketleri Statüsüne li kin Tebli. (D Ticarette Standardizasyon 98/10)

Uluslararas Gözetim irketleri Statüsüne li kin Tebli. (D Ticarette Standardizasyon 98/10) Ticaret Müste arl ndan Resmi Gazete tarih ve say : 18.03.1998-23317 Uluslararas Gözetim irketleri Statüsüne li kin Tebli (D Ticarette Standardizasyon 98/10) Madde 1-8/1/1996 tarihli ve 96/7794 say Bakanlar

Detaylı

Başlangıç tarihi :15.01.2015

Başlangıç tarihi :15.01.2015 ANKAÇED ÇEVRE DAN. MÜHENDĐSLĐK PLAN. ĐNŞ. LTD. ŞTĐ. Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği" kapsamında ÇED Raporları ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU A. ŞEHİR TİYATROLARI ve SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ Bağlı Olduğu

Detaylı

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 10-12 Mart 2016 Wyndham Grand Levent Otel İstanbul 2. DUYURU www.cocukortopedi2016.org 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ DAVET De erl Meslekda lar m, 1. Ulusal Çocuk

Detaylı

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN DOĞA Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN 100 Çoruh Vadisi: Suya Gömülecek Miras Eray ÇAĞLAYAN Doğa Derneği Bozayı Araştırma ve Koruma Projesi Sorumlusu Çoruh Vadisi, Türkiye deki 305 Önemli Doğa Alanı ndan bir

Detaylı

Ek 1. Raporu hazırlayanların özgeçmişleri ve üyelik belgeleri

Ek 1. Raporu hazırlayanların özgeçmişleri ve üyelik belgeleri Ek 1. Raporu hazırlayanların özgeçmişleri ve üyelik belgeleri ÖZGEÇMİŞ CEMALİYE ÖZVEREL POSTA ADRESİ Şht. Mustafa A. Ruso Cad. Ermataş 2. Apt. No:5 K.Kaymaklı-Lefkoşa İş yeri Tel:2287778 Gsm: +90 533 8779737

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi üt tçesi 201 0 Bütçesi 2010 si 2010 Bütçesi 2010 B 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 20 0 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütç ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 BütçB ütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 472 - Conservation Studio dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK YATIRIMLARI 2014 OCAK AYI ÖZET RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK YATIRIMLARI 2014 OCAK AYI ÖZET RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK YATIRIMLARI 214 OCAK AYI ÖZET RAPORU Ozan Soydaş, Cem Üllenoğlu (Enerji Yatırımları Dairesi Başkanlığı) Bu rapor Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından

Detaylı

Resmi Gazete: 19.06.2012-28328 Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası

Resmi Gazete: 19.06.2012-28328 Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası 212/335 SAYILI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR ve 212/1 SAYILI TEBLİĞ Resmi Gazete: 19.6.212-28328 Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası 216 Yılı Ocak-Nisan Dönemi Yatırım Teşvik Belgeleri (Türkiye)

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali Bu doküman, Yamaç Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

IÇINDEKILER BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR

IÇINDEKILER BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR IÇINDEKILER ÖNSÖZ (Nurşen Caniklioğlu) SUNUŞ (Ramazan Baş) TEŞEKKÜR (Canan Ünal) KISALTMALAR v ix xi xix GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1- TERMİNOLOJİ SORUNU 9 2- ÖZÜRLÜ KAVRAMI 14 I- ÖZÜRLÜLÜK

Detaylı

İBB 2015 yaz spor okulları

İBB 2015 yaz spor okulları On5yirmi5.com İBB 2015 yaz spor okulları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz döneminde jimnastikten buz patenine kadar 13 farklı branşta verilecek Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı. 19

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

2012 YILI FAALİYETLERİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

2012 YILI FAALİYETLERİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2012 YILI FAALİYETLERİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ İLÇEMİZDE SAĞLIK HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZ.İST. 18 MART ASM. KİLİTBAHİR SAĞLIK EVİ KUMKÖY SAĞLIK EVİ ALÇITEPE

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ 11. DÖN (2014-2015) ÇALIŞA RAPRU TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ BÖLÜ 10 BÖLÜ 10 antalya@emo.org.tr 131 TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ 11. DÖN (2014-2015)

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Hizmet Cetveli Dilekçe 1 İŞ GÜNÜ 2 Diploma Kaydının Çıkarılması Dilekçe,

Detaylı

ABANT ZZET BAYSAL ÜN VERS TES YURT KAYIT-KABUL YÖNERGES I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

ABANT ZZET BAYSAL ÜN VERS TES YURT KAYIT-KABUL YÖNERGES I. BÖLÜM GENEL ESASLAR KARAR TAR H : 08.05.2009 KARAR SAYISI : 2009/47 ABANT ZZET BAYSAL ÜN VERS TES YURT KAYIT-KABUL YÖNERGES Amaç ve Kapsam I. BÖLÜM GENEL ESASLAR Madde 1-Bu yönergenin amac Üniversiteye ba l yurtlarda bar

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI gibidir. Sakarya başı nda turizm hareketliliğine cevap verebilecek konaklama, balık lokantaları, çay bahçeleri, günübirlik piknik ve mesire alanları ve doğal yüzme havuzu vardır. Sakarya Başı Sulak alanında

Detaylı

SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI

SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI MEVS ML K TARIM LER N SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI YEN EH R/ÇARDAK ÖRNE BURSA TAB P ODASI USTOS 2010 BURSA TAB P ODASI 2 GÖZLEMLER: Bar ve Demokrasi Partisi l Ba kanl n ba vurusu üzerine, geçici

Detaylı

TA INMAZIN 5225 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TUR ZM

TA INMAZIN 5225 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TUR ZM 4 PAFTA 138 PARSEL (KALE) 2 PAFTA 43 PARSEL (KULE) L: stanbul LÇE: Sar yer YER ve ADI: Garipçe Köyü MÜLK YET: Hazine TASARRUF YETK VEREN KURUM / SAYI-TAR H Maliye Bakanl, Milli Emlak Genel Müdürlü ünün

Detaylı

østatøstøklerle AMASYA 2010 T.C. AMASYA VALøLøöø

østatøstøklerle AMASYA 2010 T.C. AMASYA VALøLøöø STAT ST KLERLE AMASYA 2010 T.C. AMASYA VAL L İSTATİSTİKLERLE 2010 AMASYA statistiki veri ve bilgi istekleri için TÜ K Samsun Bölge Müdürlü ü Tel: + (362) 433 09 26 Fax: + (362) 432 50 88 E-Posta: tuiksamsun@tuik.gov.tr

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ. İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir.

KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ. İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir. KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir. İLİMİZİN SPOR FAALİYETLERİ AMATÖR SPOR KULÜP SAYILARI Bal Ligi

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

SPORTĐF HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

SPORTĐF HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Sportif hizmetler Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Belediyelere verilen yetkiler doğrultusunda Belediye

Detaylı