ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU"

Transkript

1 KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU Turizm Raporları No:2 Süleyman TOY Emine Bilgen EYMİRLİ Murat KARAPINAR Erzurum 2010

2 KUZEYDO U ANADOLU KALKINMA AJANSI ERZURUM KONAKLI BÖLGES KI TUR ZM MERKEZ RAPORU 1. Giri Erzurum, Do u Anadolu Bölgesinin kuzeydo usunda (39º 55 K, 41 º 16 D) kilometrekarelik alan kaplamaktad r ( ekil 1). Bölgede yüzölçümü aç s ndan en büyük Türkiye de ise dördüncü büyük ilidir. Kent merkezinin deniz seviyesinden ortalama yüksekli i 1859 m.dir. l genelinde topo rafik yap da lar ve da lar aras nda kalan dik ve derin vadilerden olu ur. ekil 1. Erzurum'un Türkiye'deki konumu l deniz etkisinden uzak oldu u için ülkenin en sert karasal ikliminin hakim oldu u alanlar aras ndad r. K lar uzun ve so uk, yazlar k sa ve nispeten serindir. Kent merkezinin uzun y llar iklim verilerine göre (1929 dan beri) y ll k ortalama s cakl 5,4 ºC iken, en so uk ay n ortalamas -8,6 ºC en s cak ay ortalamas ise 19,6 ºC dir. Ölçülen en dü ük s cakl k - 37,2 ºC en yüksek s cakl k ise 36,5 ºC dir. Kentte kar ya l gün say s 50 ve karla kapl gün say s ise 114 gündür y l ndaki say m sonuçlar na göre kent merkezi nüfusu olan Erzurum un nüfusu 2007 y l nda yap lan Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) verilerine göre e gerilemi tir. 1

3 Erzurum a ula m demir, kara ve havayolu ile sa lanmaktad r. Kent merkezindeki hava alan 2006 y l nda yeni binas n n tamamlanmas yla havaliman statüsüne yükseltilmi ve uluslararas uçu lara da aç lm t r. Kent merkezi Türkiye içinde kuzey güney ve do u bat yönünde kesi en bir karayolu kav a üzerindedir. l genelinde ekonomik yap ba ta hayvanc l k olmak üzere tar ma dayal iken, kent merkezinde a rl kl olarak hizmetler sektörü ön plana ç kar. Turizm gelirleri son y llarda artan turist say s ile artmaya ba lam t r (Tablo 1; ekil 2). Tablo 1. Erzurum un son y llara ait turist say lar YILI YERL YABANCI TOPLAM Erzurum Yıllara Göre Turist Sayıları Turist Sayıları Yerli Yabancı Toplam Yıllar ekil 2. Erzurum y llara göre turist say lar de i imi 2. Erzurum da yer alan k turizm merkezleri Erzurum kent merkezinde k sporlar na olanak sa layan ana unsur, kent merkezinin güneyinden, do u bat yönünde 76 km, kuzey güney yönünde ise 25 km uzanan Palandöken s rada lar d r. Da lar n yükseklik ku a m dir. K sporlar ve k turizmi hareketleri bak m ndan Türkiye nin birinci derecede önemli ve öncelikli kayak alanlar aras nda yer alan Palandöken Da lar kayak sporu ve k turizmi hareketleri yönünden uluslararas bir istasyon olma özelli i ta maktad r. Alp disiplininin 2

4 rahatl kla uygulanaca kayak tesisleri, geni ve uzun pistleri ve kar kalitesi aç s ndan sporcular içinde çekici özellikler ta maktad r. Erzurum kent merkezi ve yak n çevresinde bulunan k turizm merkezleri Türkiye de bir master planla projelendirilmi ilk k sporlar merkezleri toplulu udur. Devlet Planlama Te kilat taraf ndan haz rlanan bu plan (Erzurum-Palandöken K Sporlar Merkezi ve Turizm Master Plan ) da l k yap ya ve sert karasal iklime sahip alanda k sporlar için uygun alanlar ele almaktad r. Plan sonras nda Erzurum da k sporlar aç s ndan önemli olan üç bölge üzerinde durulmu tur. Bunlar; Erzurum Bo az mevkii ( u anda Ejder tepesi çevresinde otellerin mevcut oldu u alan) Gez yaylas ve Konakl Bölgesi dir. Erzurum Bo az Genelde Palandöken kayak merkezi olarak bilinse de bu alan Palandöken da lar üzerinde bulunan Ejder tepesi ve çevresini içine al r. Bu alanda bulunan Kayak Merkezi, Erzurum kent merkezine 5 km uzakl ktad r. Ekim ay n n sonundan May s ay sonuna kadar y lda 150 günden fazla karla örtülüdür. Aral k May s aras ndaki dönem kayak etkinlikleri için en uygun zamand r. Normal k ko ullar nda 2-3 m kar örtüsü ile kapl d r. Mevsim boyunca toz kar üzerinde kayak yap lmaktad r. Bu kayak merkezinin hava alan na uzakl km dir. Gez Yaylas Gez Yaylas k sporlar merkezi m aral nda ve Erzurum un 7 km do usundad r. 54 ha l k alana sahip olan alanda doruktan kuzeydo u yönünde uzanan üç geni s rt bulunur. Kay labilir alan 2150 m ile 2750 m aras ndad r. Konakl K Turizm Merkezi Konakl k turizmi merkezine ait baz temel özellikler Tablo 2 de verilmi tir. Potansiyel olarak 16 kayak alan bulunan Konakl bölgesinde, 16 mekanik tesis ve 288 ha l k toplam kay labilir alan olu turulmas planlanmaktad r. Ayn anda kayakç n n kaymas na f rsat veren ta ma kapasitesi varl, bölgede önde gelen bir alan oldu unu göstermektedir. 3

5 Yönlendirmenin kuzey ve kuzeybat do rultusunda olmas yine kar kalitesiyle ilgili olumlu bir özelliktir. Tablo 2. Konakl Bölgesinin baz özellikleri Genel Özellikleri Rak m m Sezon uzunlu u Kar kal nl 150 gün 2-3 m Kayak alan (ha) 2390 Kayak türü Mekanik tesis hatt Kayakç kapasitesi Kuzey ve Alp Disiplini, Snowboard Mevcut: 16 Adet/ Ki i/saat Planlanan:11 Adet Ki i/gün Yatak kapasitesi Mevcut : 2100 Yatak Planlanan: 8850 Yatak Konakl bölgesinin k sporlar aç s ndan sahip oldu u özellikler Gez Yaylas ve Erzurum Bo az alanlar na göre daha uygundur. Alan n topo rafik görünümü Alplere benzemektedir. Derin olmayan bir vadi boyunca uzanan e imli yamaçlar grubu çok say da mekanik tesis ve pist için elveri lidir. ekil 3. Konakl Bölgesinin Erzurumkent merkezine göre konumu 4

6 Konakl Bölgesi ne ula m kent merkezindeki havaalan ve karayolu ba lant s sayesinde çok kolay ve rahatt r. Erzurum UNIVERSIADE 2011 oyunlar nedeniyle Konakl Bölgesine Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü taraf ndan Konakl Kayak Merkezi tesisleri, gölet, liftler, suni kar yapma sistemleri ve pistler ve ada içi ula m ve ba lant yolu yap m i leri bitirilme a amas ndad r. Bu tesisler bölgede yeni yap lacak olan turistik tesislerin tamam na hizmet verebilecektir. Konakl Bölgesinde özel sektörün otel yat r m yapmas için m² alan ayr lm t r ve bu alan n tahsis i lemleri Kültür ve Turizm Bakanl Tahsisler Genel Müdürlü ü taraf ndan yap lmaktad r. Konakl Bölgesinin de içinde yer ald Palandöken k turizmi merkezinin Türkiye deki di er kayak merkezleri ile kar la t r lmas Tablo 3 te verilmi tir. Tablo 3. Palandöken k turizmi merkezi ile baz kayak merkezlerinin kar la t r lmas Merkez Kent merkezine uzaklık (km) Kayak Alanı yüksekliği (m) Kayak Sezonu (gün) Palandöken - Konaklı Erciyes Uludağ Kartalkaya Sarıkamış Konakl Bölgesinde UNIVERSIADE üniversiteler aras k oyunlar organizasyonu için yap lan tesisler Hizmet binas, kayak okulu, yemekhane ve bak m binas UNIVERSIADE 2011 oyunlar s ras nda Alp Disiplininde; Büyük Slalom, Süper G, Slalom ve Süper Kombine Müsabakalar düzenlenecek olan bölgede müsabakalar için pistler, sabit binalar (hizmet binas, kayak okulu, yemekhane ve bak m binas ), liftler, gölet, suni kar yapma sitemleri, yol ve otopark liftler ve gerekli peyzaj düzenlemeleri büyük ölçüde tamamlanm t r ( ekil 4). 5

7 ekil 4. Hizmet binas, kayak okulu, yemekhane ve bak m binas Konakl Kayak Merkezi Liftler Toplam 6 adet liftin yap m tamamlanm t r. A lifti, 1213m uzunlukta, 3 lü DC B lifti: 2145 m uzunlukta, 4 lü DC C lifti: 1613m uzunlukta, 4 lü DC D lifti:1704 m uzunlukta, 4 lü DC E lifti:800 m uzunlukta ve 4 lü SC G lifti: 1410 m uzunlukta, 4 lü DC ekil 5.Konakl Kayak Merkezinde liftler 6

8 Konakl Kayak Merkezi Suni Kar Yapma Sistemleri ve Pistler Pistler için arazi düzenlemeleri yap lm t r. Suni kar yapma sistemleri toplam 62 ha l k bir alan karlayacakt r ( ekil 6). ekil 6.Suni kar yapma sistemleri ve pistler emas Konakl Kayak Merkezi Ada çi Ula m ve Ba lant Yolu Uzunlu u m geni li i m olan s cak asfaltl yol tamamlanmak üzeredir. ekil 7. Konakl ba lant yolu 7

9 UNIVERSIADE için Konakl Bölgesi d nda yap lan di er tesisler 2000 Seyirci Kapasiteli Buz Paten Salonu ( ekil 8) ekil 8. Buz pateni salonu 500 Seyirci Kapasiteli Short-Track Salonu ( ekil 9) ekil 9. Short - track salonu 8

10 3000 ve 500 Seyirci Kapasiteli Buz Hokey Salonlar ekil 10. Buz hokey salonlar 1000 Seyirci Kapasiteli Curling Salonu ekil 11.Curling salonu Palandöken Kayak Merkezi liftler, pist, gölet, suni kar yapma sistemleri 3 adet liftin yap m tamamlanm t r. A lifti: 1443 m uzunlukta, 4 lü DC B lifti: 633 m uzunlukta, 4 lü DC C lifti:1013 m uzunlukta, 4 lü DC 9

11 ekil 12. Lift ve pistler m³ hacimli gölet tamamlanm t r. Suni kar yapma sistemleri ile toplam 27 Ha alan karlanacakt r. ekil 13.Palandöken kayak merkezi göleti 10

12 Kandilli kayak merkezi, biathlon ve kayakl ko u parkurlar, at alanlar, suni kar yapma sistemleri ekil 14. Kandilli kayak merkezi, biathlon, ko u parkuru, at alanlar 11

13 Kayakla Atlama Merkezi ve Oyunlar Köyü ekil 15. Atlama kuleleri ve oyunlar köyü 12

14 KONAKLI BÖLGES NE A T BAZI GÖRSELLER ekil 16. Konakl kayak alan

15 ekil 17. Konakl otel tahsis alanlar 14

16 ekil 18. Konakl pistler ve liftler emas 15

17 ekil 19. Konakl pistler, liftler, tahsis alan 16

18 ekil 20. Konakl köyü 17

19 ekil 21. Liftler 18

20 ekil 22. Konakl köyü 19

21 ekil 23. Lift ba lang c 20

22 ekil 24. Lift 21

23 ekil 25. Lift 22

24 ekil 26. Genel görünüm 23

25 ekil 27. Genel görünüm 24

26 ekil 28. Genel görünüm 25

DOĞAYI, KAYAĞI, KIŞI SEVENLER; PALANDÖKEN'DE YAŞANMAMIŞ BİR KIŞ KEYFİ SİZİ BEKLİYOR. İçindekiler 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-18

DOĞAYI, KAYAĞI, KIŞI SEVENLER; PALANDÖKEN'DE YAŞANMAMIŞ BİR KIŞ KEYFİ SİZİ BEKLİYOR. İçindekiler 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-18 3 DOĞAYI, KAYAĞI, KIŞI SEVENLER; PALANDÖKEN'DE YAŞANMAMIŞ BİR KIŞ KEYFİ SİZİ BEKLİYOR. İçindekiler Erzurum da Kış Turizmi Palandöken Kayak Merkezi Konaklı Kayak Merkezi Kandilli Kayak Merkezi Atlama Kuleleri

Detaylı

TÜRKİYE NİN KIŞ TURİZMİ KORİDORUNDA YENİ BİR KIŞ TURİZM MERKEZİ: KONAKLI A New Winter Tourism Center in Turkey's Winter Tourism Corridor: Konaklı

TÜRKİYE NİN KIŞ TURİZMİ KORİDORUNDA YENİ BİR KIŞ TURİZM MERKEZİ: KONAKLI A New Winter Tourism Center in Turkey's Winter Tourism Corridor: Konaklı MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 31, OCAK - 2015, S.345-365 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya.com TÜRKİYE NİN KIŞ TURİZMİ KORİDORUNDA YENİ BİR KIŞ TURİZM

Detaylı

Kış Sporları Turizmi Kayak Turistlerinin Kış Turizm Merkezlerini Algı ve Değerlendirmelerine Ait Bir Araştırma (Palandöken de Bir Uygulama)

Kış Sporları Turizmi Kayak Turistlerinin Kış Turizm Merkezlerini Algı ve Değerlendirmelerine Ait Bir Araştırma (Palandöken de Bir Uygulama) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (2): 293-324 Kış Sporları Turizmi Kayak Turistlerinin Kış Turizm Merkezlerini Algı ve Değerlendirmelerine Ait Bir Araştırma (Palandöken de

Detaylı

ĐKLĐM DEĞĐŞĐKLĐĞĐNĐN KIŞ TURĐZMĐNE ETKĐLERĐ

ĐKLĐM DEĞĐŞĐKLĐĞĐNĐN KIŞ TURĐZMĐNE ETKĐLERĐ ĐKLĐM DEĞĐŞĐKLĐĞĐNĐN KIŞ TURĐZMĐNE ETKĐLERĐ Özgür ZEYDAN 1, Burhan SEVĐM 2 1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Zonguldak ozgurzeydan@yahoo.com 2 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Devrek

Detaylı

SARIKAMIŞ IN KIŞ SPORLARI TURİZMİ POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SARIKAMIŞ IN KIŞ SPORLARI TURİZMİ POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demirel University Institue of Social Sciences Year: 2007/2, Number: 6 SARIKAMIŞ IN KIŞ SPORLARI

Detaylı

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. YALOVA VAL L 2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN YALOVA ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü 2011 ÇEVRE DURUM RAPORUNUN ANA BA LIKLARI Sayfa A. CO RAF KAPSAM... 19 B. DO AL KAYNAKLAR... 59 C. HAVA

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :12 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü

Detaylı

AYDIN L NDE MARKALA MA POTANS YEL NE SAH P YEREL ÜRÜNLER NARA TIRILMASI PROJES ARA TIRMA RAPORU 28 / 06/ 2012

AYDIN L NDE MARKALA MA POTANS YEL NE SAH P YEREL ÜRÜNLER NARA TIRILMASI PROJES ARA TIRMA RAPORU 28 / 06/ 2012 AYDIN L NDE MARKALA MA POTANS YEL NE SAH P YEREL ÜRÜNLER NARA TIRILMASI PROJES ARA TIRMA RAPORU 28 / 06/ 2012 MARKAYDERMarkala mayenilikçilikvekalitegeli tirmederne i AtaMah.DenizliBulvar No:18Ayd nticaretborsas

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Dr. Atilla YARDIMCI Ankara, 2008 Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nin önceden yazılı

Detaylı

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA 18 Alaçat da Yaflam BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R Nimet Özgönül ÜSTTE Alaçat geleneksel dokusundan bir örnek FOTO RAF Ahmet

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association 2023 Hedefleri Uluslararası yolunda Yatırımcılar Derneği International

Detaylı

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 19 NİSAN 2011 (Son Güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

NTERNET REKLAMLARININ SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Ö RENC LER N N SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER

NTERNET REKLAMLARININ SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Ö RENC LER N N SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NTERNET REKLAMLARININ SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Ö RENC LER N N SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER Yard. Doç. Dr.

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

İZMİR VE BÜYÜK KÖRFEZ PROJESİ. Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN İnşaat Mühendisi aalpaslan@izsu.gov.tr

İZMİR VE BÜYÜK KÖRFEZ PROJESİ. Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN İnşaat Mühendisi aalpaslan@izsu.gov.tr 693 İZMİR VE BÜYÜK KÖRFEZ PROJESİ Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN İnşaat Mühendisi aalpaslan@izsu.gov.tr GİRİŞ İzmir Körfezi, Büyük Kanal Projesi yap m ndan önce kentteki h zl nüfus art ş na ve özellikle doğu

Detaylı

Salzburg da çocuk bak m

Salzburg da çocuk bak m KINDERBETREUUNG Salzburg da çocuk bak m Kre ler leri ya çocuk gruplar Küçük çocuk gruplar leri ya gruplar Anaokulu ve okul ça çocuk gruplar Günlük ebeveynler Salzburg da Çocuk Bak m Sevgili anne ve babalar,

Detaylı