Aliya y rahmetle an yoruz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aliya y rahmetle an yoruz"

Transkript

1 YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 167 KASIM / NOVEMBER 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Aliya y rahmetle an yoruz Amerika, baflkan n seçiyor

2 Yeni dizayn ve içeri iyle:

3 IGMG Perspektive IGMG AYLIK YAYIN ORGANI ED TÖR KASIM / NOVEMBER 2008 Y l/jg.: 14, Say /Nr.: 167 ADRES ANSCHRIFT IGMG Perspektive Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ YAYINCI HERAUSGEBER Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl IGMG e.v. Amtsgericht Bonn, VR 6621 Vertreten durch den Vorstand: Osman Döring, Vorsitzender Oguz Ücüncü, Generalsekretär Ali Bozkurt, stellv. Vorsitzender GENEL YAYIN YÖNETMEN CHEFREDAKTEUR O uz Üçüncü (V.i.S.d.P) D ZG -LAYOUT lhan B LGÜ BASKI DRUCK Yavuzsöhne-Duisburg Yay nlanan makale ve fikir yaz lar n n sorumluluklar yazarlar na aittir. Die in der Zeitschrift veröffentlichten Meinungen binden die Autoren, nicht die IGMG. LAN SERV S ANZEIGENSERVICE Tel.: 02237/ Fax: 02237/ ABONE SERV S ABONNEMENT Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl Lastschriftabteilung Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ Y ll k abone ücreti: 59,-EURO Jahresabonnement: 59,-EURO IGMG Genel Merkez Üyelerine Ücretsizdir Für Vereinsmitglieder der IGMG kostenlos Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten HESAP NO BANKVERBINDUNG SEB-AG Köln. Kontonr.: BLZ slam din dersleri Üçaylar, rahmet ve bereket ayı Ramazan derken, flimdi de Hac ve Kurban Bayramı yaklaflıyor. Ramazan da yafladı ımız heyecanımız, Kurban ve Hac ile devam edecek. Allah a flükürler olsun ki, teflkilatımızın düzenledi i Hac organizasyonu için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Zaten kafilelerimiz daha önceden dolmufltu. fiimdi neredeyse gelecek sene için kayıtlarımız dolmak üzere. Bu arada, mazlum ve ma durlar için düzenledi imiz Kurban Kampanyası ile ilgili haz rl klarımız da tamamlandı ve kampanyamız baflladı. Hepinizi, geçen yıllarda oldu u gibi bu yıl da, bu kampanyaya destek vermeye ça ırıyoruz. Öteyandan, Almanya da bir tartıflmadır gidiyor: Münster Üniversitesi nde slam din dersi ö retmenlerini yetifltirecek bir programdan, slamî kuruluflların deste ini çekmesi üzerine bafllayan bu tartıflmaları ne yazık ki üzülerek izliyoruz. Zira tartıflma, ana ekseninden çıkıp, bilimsel özgürlü e vurulan darbe suçlamalarına kadar gitmeye baflladı. Konunun bir bölümünü, kendi yazımızda ele alırken, Ali Mete de, slamî kuruluflların bu programdan neden desteklerini çekti ini aç klayan yorumu ile geliflmeleri de erlendiriyor. Bu sayımızda kapak konusu yaptı ımız merhum Aliya zzetbegoviç i rahmetle anıyoruz. O nu sadece, cumhurbaflkanlı ı yapmıfl olmasından dolayı bir devlet adamı olarak de il, slam ve Batı de erlendirmelerindeki çarpıcı yorumlarıyla hatırlıyoruz. Bununla birlike, cumhurbaflkanlı ı döneminde, gerek iç siyasette ve gerekse uluslararası diplomasideki bilgece tavırları ile de örnek bir insan olarak karflımızda duran zzetbegoviç in özellikle Do u ve Batı arasında slam isimli kitabını okumayı tavsiye ediyoruz. Dünyanın içinde bulundu u malî krizin yanı sıra Amerikan baflkanlık seçimlerini ele aldı ımız bu sayımızda, Dr. Özcan Hıdır ın Vakit disiplini ve Namaz isimli yazısını da dikkatlerinize sunumak isteriz. Bu vesile ile, gelecek sayımızda buluflmak üzere, Allah a emanet olun. O uz ÜÇÜNCÜ

4 BU SAYIDA... yorum Müslümanlar n sessiz ço unlu u 5 5 yorum gündem 8 gündem Peygambersiz slam din dersi olamaz 6 Kumarhane Kapitalizmi 8 Amerikan seçimlerini d fl politika eksenli yorumlamak 10 Amerikan seçimleri nakadar Amerikan? 12 Müslümanlar n sessiz ço unlu u Aliya y rahmetle an yoruz dosya Aliya zzetbegoviç i anarken 8 Aliya n n flahidli ine flahidli imiz gündem teşkilat 18 teşkilat Kurban Kampanyas bafllad 18 Mukaddes yolculu a haz r z 19 irşad Vakit disiplini ve Namaz 20 Tevekkül: Tereddütü terk 22 Sabr n sembolü: Eyyûb a.s Kumarhane Kapitalizmi irşad Kurban Kampanyas bafllad islam coğrafyası 26 islam coğrafyası Burkina Faso 26 kültür bn Batuta 28 Kimya Müslümanlar n günlük yaflama katk lar 30 Kimlik nas l öldürür? 32 irschad Die Zeit und das Gebet 34 Die menschliche Natur und das Opfern 36 Vakit disiplini ve Namaz Burkina Faso 30 kültür k o m mentar 38 kommentar Die schweigende Mehrheit der Muslime 38 Kimya Die schweigende Mehrheit der Muslime

5 yorum Müslümanlar n sessiz ço unlu u O uz ÜÇÜNCÜ Daha önce bunu Lale Akgün yapm flt, Wolfgang Schäuble de. fiimdi ise ayn fleyi Münster deki slam din dersi profesörü olan Muhammed Sven Kalisch yap yor. Federal Almanya da kamu hayat n n önde gelen aktörleri, teflkilatlanm fl slamî dinî cemaat temsilcilerinin istek ve gerekçelerine art k daha fazla bir mazeret üretemeyeceklerini anlay nca, sürekli olarak Müslümanlar n sessiz ço unlu u efsanesinin arkas - na s n yorlar. Peki, görüfllerini paylaflt klar n ima ederek kendilerine emin bir flekilde at fta bulunduklar bu sessiz ço unluk kim? Herfleyden önce bu sessiz ço unluk ne yapar? Prof. Kalisch örne ini ele alal m. slam din dersleri ö retmenlerini e itim görevinden al nd ktan sonra, Die Zeit gazetesi ile yapt bir söyleflide flu unutulmayan sözleri söylemiflti: Masa örtüsünü ben parçalamad m. Ancak, tam da slamî derneklerin bu sert tepkisi sonras nda, bu kurulufllarla çal fl p çal flmaman n bir anlam olup olamayaca sorusu gündeme geliyor. Çünkü bu kurulufllar hiç bir flekilde Almanya da Müslümanlar n ço unlu unu temsil etmiyorlar. Müslümanlar n sessiz ço unlu unun, aksini düflündü üne eminim. Buna göre, Müslümanlar n sessiz ço unlu u sanki kendisi gibi düflünüyormufl. Yani, brahim, Musa, sa ve Muhammed (aleyhimusselam) gibi peygamberlerin varl belgelenemezmifl, Kur an asl nda bir Hristiyanî metin imifl. Di er dinlerin oldu u gibi slam da, karmakar fl k bir hayat n üstesinden gelmek için sadece bir koltukde neyi imifl. lginçtir ki, kendi bilimselli ini öne ç karan Profesör, önemli bir konuda kamuoyunu ayd nlatmadan ortal kta b rak yor: Anlafl lmas zor düflüncelerini destekleyen hangi deneysel araflt rma bu düflüncelerinin, sessiz ço unluk taraf ndan desteklendi ini ortaya koyuyor? Ama ne var ki, Bertelsmann Vakf n n daha yeni aç klad ve 18 yafl ndan büyük temsilî özelli i olan 2000 Müslüman aras nda yapt "Religionsmonitor Muslimische Religiosität in Deutschland" isimli özel araflt rmas baflka bir dili konufluyor. flte bir kaç ilginç rakam: Araflt rmaya göre Almanya da yaflayan Müslümanlar n yüzde 90 dindar. Hatta bunun yüzde 41 i oldukça iyi dindar. Yüzde 5 i dindar de il. Bu dindarl k seviyesine göre de, dinî kurallara riayet ederken farkl uygulamalar ortaya ç k yor. Domuz eti yeme yasa na uyanlar n oran yüzde 86. Yüzde 58 i de hiç bir zaman alkol almad klar n belirtirlerken, Müslümanlar n üçte ikisi Ramazan orucu, Hac, Zekat ve g dalar n haram ve helalli i ve güsül gibi dinî emir ve yasaklar çok, hatta çok çok önemsiyor. Müslümanlar n yüzde 34 ü, ayda en az bir kez cemaatle namaza veya Cuma namaz na gidiyor. Yüzde 60 günlük namaz k larlarken yüzde 28 i de sürekli olarak 5 vakit namaz k l yor. Bununla birlikte, Bertelsmann Vakf n n araflt rmas na göre, Almanya da Müsülümanlar n dindarl iki önemli vasf daha ortaya koyuyor: Ço ulculu a sayg ve farkl fikirlere müsamaha. Sürekli olarak Almanya daki Müslümanlar n sessiz ço unlu una at fta bulunanlar n alg lama çarp tmas tam olarak burada yat yor. Müslümanlar n ço ulculu a sayg s ve farkl fikirlere müsamahas n kendi ilginç fikir ve inanç anlay fllar - na destek ile kar flt r yorlar. Bay Schäuble, Bayan Akgün ve hatta Profesör Kalisch in tart flma örne inden hareketle, flu örgütlü Müslümanlar denilen Müslümanlar, yani söz alan az nl k, aç klanan bu rakamlara göre, Almanya da Müslümanlar n ezici bir ço- unlu unun kendileri gibi düflündü ünü tam olarak öne sürebilirler. Ama, slamî kurulufllar ve temsilcileri bunu söylemeyi tercih etmiyorlar. Bu temsilciler daha çok, kendi üyeleri ad na ve bu üyelerin vekaletiyle söze sar l yorlar. Ancak bu görevle, arkalar nda, formel olarak herhangi bir cemaate ba l olmayan Müslümanlar n da deste inden emin olarak, slam n hem hukukî hem de toplumsal entgrasyonunu temin etmek için çal fl yorlar!!! IGMG PERSPEKTIVE 5

6 gündem Peygambersiz slam din dersi olamaz Muhammed Sven Kalisch meselesi Ali METE Sarfedilen bir ifadenin, sürekli kliflelerin tekrarland tart flmalara yol açt n gözlemlemek asl nda flafl rt c. Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi nin (KRM) Münster Dinî Araflt rmalar Merkezi nin (CRS) dan flma kurulundan ayr lma karar ndan sonra ortaya ç kan tepkilerde de ayn durumu yafl yoruz. Tekrarlanan bir flekilde sürekli olarak Müslümanlar n ço unlu unu temsil yetkisine hakk olmamakla itham edilen KRM, ayr ca bilim düflmanl, otoriterlik, gericilik ve ak l d fl l k ile suçlan yor ve kendini slam ad na hakl ç karmak durumunda b rak l yor. CRS k saca Münster Westfälische Wilhelm Üniversitesi Din bilimleri Araflt rmalar ve Ö retimi görevini üstlenmifl, ayr ca Dinleraras ve Kültürler aras sorunlar ve Araflt rma Perspektiflerini oluflturma 1 konusunda derinleflmekle yükümlü ve 2003 Aral k ay nda aç ld. CRS e ayr ca dinî cemaatler taraf ndan flikayet konusu olan, ço unlukla niyet yoklu undan de il, aksine gerekli kurumlar n mevcut ve yeterli bilgi sahibi Muhammed Sven Kalisch olunmamas nedeniyle dikkate al nmama ile mücadele etmek için bir kurul eklenmifltir. 2 Hamburg tan pek de bilinmeyen ancak gündemde olan konular nedeniyle tan nmaya bafllanan bir slam bilimcisi ve slam dinini seçmesinden sonra Muhammed ad n alan Sven Kalisch, Münster Üniversitesi nde görevlendirilmiflti. fiiî mezhebinin Zeydîye koluna Photo: hr mensup olan Kalisch, böylece Almanya da ilk slam Dini bölümünün bafl na getirilmifl oldu. Zaman n Bilim Bakan Hannelore Kraft bölümün aç l fl nda Münster böylece federal çapta bir ilke imza atarak slam dersi konusunda ö retmen yetifltiren ilk yüksek okul olmaktad r demiflti. slam Konseyi Baflkan ve ayn zamanda KRM dönem Sözcüsü 6 IGMG PERSPEKTIVE

7 gündem olan Ali K z lkaya, KRM in kuruldan ayr lma sebebi olarak slam ö retisinin temel esaslar ile CRS müdürünün kamuoyuna aç klad düflünceleri aras nda var olan önemli ayr l klar göstermiflti. K z lkaya ayr ca, Mart 2007 tarihinden bu yana KRM e üye birliklerin etkisinin donduruldu u, bu nedenle KRM e üye birliklerin Müslüman ö rencilere Münster üniversitesindeki bölümde okumay tavsiye edemeyeceklerini aç klam flt. 3 Kalisch ile ortak çal flman n sona ermesine neden olan sözlerinin baz lar flunlard : slam kaynaklar - n n haber verdi i gibi, erken slam tarihinin k smen veya tamamen kurmaca oldu unu düflündürecek iyi sebepler var. Böylece, Muhammed in tarihî bir kiflilik oldu unun kabullenilmesi noktas nda kesinlik ortadan kalkm fl oluyor. Muhammed in tarihte yaflam fl olmas halinde de, bana göre Muhammed, belki de Muhammed in kiflili inin inflas n n oluflturulmas nda bir örnek olan Tevrat n tamam yla tarihî olmayan Musa s ndan daha az mistik de ildir.? 4 Yeni bir din, daha eski bir dinden ayr larak tezahür edebilir ve böyle bir süreçte kurucu bir figürün olmas da flart de- ildir. Siyasî unsurlar da rol oynam fl olabilir. 5 Kalisch bu arada dinleri koltuk de ne i olarak alg lamakta ve onlar kifliye çok fley verebilen ancak yeni bilgiler fl nda sürekli elefltirel yaklafl lmas gereken ruhçu gelenekler olarak görmekte ve faydal ve iyi olduklar n belirtmekte, ancak, onlardan uzaklaflabilmenin de ö renilmesi gerekti ini ifade etmektedir. 6 Bu tart flma, slam konusunda tart flmaya uymayan birçok ça r fl - m uyand rmas nedeniyle yapay bir mahiyet arz etmektedir. Aksi takdirde KRM veya tek tek Müslümanlar n hiçbir flekilde bilimsel çal flmalar yasaklamak gibi bir derdinin olmad n n anlafl lmas gerekirdi. Böyle bir durum, zaten, slam anlay fl ve slam n bilim anlay fl na ayk r olacakt r. Bu anlamda ne Çocuklarını okula gönderen ailelerin ve tüm Müslümanların benimsediği Kelime-i Şehadet Ben şehadet ederim ki Allah tan (cc) başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed (sav) onun kulu ve elçisidir şeklindedir. KRM, ne de, Müslüman organizasyonlar veya kifliler, tezleri Kalisch inkilerle büyük ölçüde benzeflen Teolog Karl-Heinz Ohlig ile ilgili aç klama yapma ihtiyaç hissetmediler. Kalisch, Focus Dergisi ne yapt aç klamada Saarbrücken okulunun Kuran n temelinde Hristiyan metinlerin yer ald yönündeki fikirlerini do rudan benimsemiyorum, ancak yöntemsel yaklafl mlar, arkeolojik delilleri, paralar ve slam d fl ndaki rivayetleri araflt rmaya dâhil etmeyi desteklerim ifadelerinde bulunmufltu. 7 Yaflanan tart flmalar ba lam nda hiç kimse KRM i, slam n temel ö retilerini ilgilendiren konularda kamuoyuna yap lan aç klamalara karfl tutum almas nedeniyle suçlayamaz. Tepkilerin anlafl labilir oldu unu kavrayabilmek için, bilimsel araflt rma yöntemleri ve din dersi aras nda ayr ma gidilmelidir. Zira din dersinin amac, dini, hem inanç olarak ve de hayata pratik olarak uygulanmas n ö retmektir. Din dersi, inanc aktarmal, kimli in oluflmas ve de erler e itimine hizmet etmelidir. Din dersi, tarafs z olamaz, Kimli in belirlenmesi ni arar, hakikat talebi vard r ve neye inan lmas gerekti ini ö retir. Bundan dolay anayasa hukuku taraf ndan talep edilen din dersi, o dinin de erlerinden ba ms z olamaz, aksine bu dinin de- erleri merkezlidir denilmektedir. 8 Bir dinî cemaat ve Müslümanlar n temsilcisi olarak KRM in, slam din dersinin de er merkezli flekillenmesini istemesi ve slam din dersini verecek ö retmenlerin e itimine müdahil olmas do al bir durumdur. Çocuklar n okula gönderen ailelerin ve tüm Müslümanlar n benimsedi i Kelime-i fiehadet Ben flehadet ederim ki Allah tan (cc) baflka ilah yoktur ve yine flehadet ederim ki Hz. Muhammed (sav) onun kulu ve elçisidir fleklindedir. Siyasîler, Müslümanlar görmezden gelerek karar alma ve yerine getirmenin mümkün olmad n anlam fl gözükmektedir. Bu anlamda, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti, CRS de ikinci bir kürsü açmaya karar verdi. Bilim Bakan Prof. Andreas Pinkwart (FDP) ise slam dersini verecek ve ö retmenleri yetifltirecek kürsünün doldurulmas yönünde kurulufllar n oybirli ine 9 baflvurulmas gerekti ini kaydetti. Prof. Kalisch in ise Münster de görevine devam edece i, ancak ö retmenlik alan nda ders vermeyece i belirtiliyor. Bunun nas l gerçekleflece i sorusu ise halen net de il. Kaynaklar: KRM Bas n Aç klamas, 4 Eylül ?Zukunft der Religion in Europa makalesi, LIT Verlag Berlin-Hamburg-Münster, ZEIT ONLINE; 41/2008 s. 41; 6 Ayn yer 7 Focus, 22 Eylül No. 39, s. 70 ve ve FA5429A182360/Doc~EE48A9 3DEE1104B999178ED969DAA9959 ~ATpl~Ecommon~Scontent.html IGMG PERSPEKTIVE 7

8 gündem Kumarhane Kapitalizmi lhan B LGÜ Kriz, önce borsalarda ç k yor Yaz n n bafll, asl nda, London School of Economics de uluslararas iliflkiler profesörlü ü yapan Susan Strange in bir kitab n n ad yd. Orijinali "Casino Capitalism" olan bu kitab okumadan önce, bu bafll k, kafamdaki kapitalizm elefltirisine yeni anlamlar kazand rd ysa da, kitab hakk ndaki ilk izlenimim, herhalde, klasik bir kapitalizm düflmanl n n kitaplaflt r lm fl hâlidir fleklinden de öteye gitmemiflti. Bu girifl bir yana, kitab asl nda, Keynes ci kapitalizmi savunan biri taraf ndan kaleme al nm flt ve bugün bütün bir dünya ekonomisini sarmallayarak buka s alt - na alm fl olan küresel malî krizin nas l gelmekte oldu u konusunda uyar iflaretleri vermeye çal fl yordu. Susan Strange, kitab n n kurgusunu, bugünkü malî sistemin genifl bir kumarhaneyi and rd üzerine oturtuyor ve bunun da örneklerini sergiliyordu. "Bat maliye sistemi, h zl bir flekilde genifl bir kumarhaneye dönüflüyor" diye bafllayan Strange, gerçek bir kumarhane ile küresel maliye kumarhanesini birbirine benzetiyordu: "Bugünün yüksek maliyesi, oyuncular na pek çok oyun seçene i sunuyor. Rulet, blackjack ya da poker yerine, yap lmas gereken pazarl k oyunlar var: Tüm çeflitli flekilleri ile döviz piyasas, bonolar, devlet tahvilleri veya hisse senetleri gibi. Tüm bu piyasalarda opsiyonlar al p satarak bahis yapabilirsiniz... Bu küresel maliye kumarhanesinin kumar oynat c lar ise, büyük bankerler ve brokerlerdir." Strange, üstelik bu kumarhane düzeninin de çeflitli hükümet kararlar ile beslendi ine vurgu yap yordu: "Dünya daki ekonomik kargaflan n kökleri parasal ve malîdir ve bu kargafla tesadüfen ortaya ç km yor, aksine, bir seri hükümet kararlar ile besleniyor ve teflvik ediliyor." Kapitalizme yeni s fatlar bulmak sadece Strange in elefltirisi ile olmad. Son olarak da küreselleflme karfl t yazar Naomi Klein Felaket Kapitalizmi tan mlamas yaparken, John Lloyd Haydut Kapitalizm inin Zaferi (The Triumph of Bandit Capitalism) isimli makalesi ile, bugünkü uygulamaya yeni tan mlamalar getiriyordu. Kapitalizm, öz tan mlamas ile, üretim araçlar n n özel kifli/iflletmeler sahipli inde, mal ve hizmetlerin piyasa flartlar na göre bedel bulmas ve yüksek bir otoritenin düzenleyici müdahelesini kabul etmeyen bir sistemdir. fllemeyen, hantal ve geliflmeye kapal Sovyet sisteminin çökmesi üzerine, elefltiri kabul etmeyen bir sistem olarak, üç kuruflluk kapitali bile olmayan ülkelere dahi dayat lan kapitalizmin en büyük ç kmaz ise, toplumsal gerçeklerden giderek uzaklaflmas yd. Bu uzaklaflma, neredeyse sorumsuz ama bir sürekli kazanc temel ilke haline getiriyor ve ahlakî kurallar ifllemez k l yordu. En temel kural, sadece kâr edebilme kural yd. Spekülatif, vesveseli, kuruntulu, kurgusal, kuramsal, flüpheli ne kadar ifllem varsa, hepsi, kapitalist sistemin özünü oluflturmaya bafllad. slâm iflte temelde bu aldatmaya direniyor "aldatmama" kural n bir temel kural haline getirmiflti. slâm, hayat n di er alanlar nda oldu u gibi ticarette de belirli temel ahlakî kurallar n geçerli olmas gerekti ini emrediyordu. Bu anlamda ticarette, hilekârlar n varacaklar hazin son ile ilgili olarak uyar larda bulunan flu Kur an ayetleri, her zaman ne kadar canl bir flekilde önümüzde duruyor: "Ölçüde ve tart da hile yapanlar n vay hâline! O hilekârlar ki, insanlardan (bir fley) ölçüp ald klar zaman, tam ölçerler. Fakat, kendileri onlara bir fley ölçüp, yahut tart p verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar, büyük bir gün; insanlar n, âlemlerin Rabbinin huzurunda duracaklar gün için diriltileceklerini sanm - yorlar m?" (Mutaffifîn Sûresi [83:1-6]) Bütün bir insanl y k ma götüren bugünkü sistem, ayetlerde ifade edilen emin kifli, emanet, haks z yere mal yemek, ölçe i tam tutmak gibi kavramlar ilkel kurallar olarak görmeye bafllad. slâm n çok sade olan bu kurallar ndan birisi olan borcun ödenmesi emri bile, kapitalizmin çarklar n döndürmekle görevli iyi ekonomi okumufl bankac, borsac ve flirket yöneticisini elbette ki rahats z edebilir: "E er birbirinize güvenirseniz kendisine güvenilen kimse, emanetini (borcunu) ödesin ve Rabbi Allah tan sak ns n." (Bakara Sûresi [2:283]) "Emaneti, (onu) sana güvenip (b rakan) kimseye ulaflt r ve sana hainlik yapana sen hainlik yapma!" (Tirmizî, Ebû Dâvûd) 8 IGMG PERSPEKTIVE

9 gündem Dedi kodular ç kartarak rakip flirketlerin hisselerinin bir kaç saat içerisinde dibe vurmas n sa layan, sonra da, kelepir fiyat na o flirketleri sat n alan veya baflkalar na satt ranlar, "Aran zda birbirinizin mallar n haks z yere yemeyin." (Bakara Sûresi [2:188]) ayetini duymak istemez. Ya, üretim nedir, flirket nedir, iflçi nedir, mal ve pazarlama nedir bilmeyen ancak, milyarlarca dolarlara hükmeden ve bunlar n ticaretini yapan, söyledikleri her sözü paraya çevirecek satan dan flmanlara ne demeli? Ayetler, piyasalardaki haks zl klar n gerçekten de yer yüzünde bir bozgunculuk oldu una iflaret ederek dürüstlü e ça r yaparken, bugün bankalar, bankac lar, borsaya, yat r m ve risk fonlar na yat r m yapan küçük ve büyük yat r mc lar endifle içinde, bir k sm haks z bir flekilde kazançlar n kaybederlerken, asl nda flu gerçe i unutuyorlard : "Ölçe i tam ölçün de, eksik ölçen ve hak yiyenlerden olmay n. Do ru terazi ile tart n. nsanlara eflyalar n (haklar n ) eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak kar fl kl k ç kartmay n. Sizi ve önceki nesilleri yaratan Allah' n azab ndan sak n p emirlerine uyun." (fiuarâ Sûresi [26: ]) Pek çok kiflinin dedi i gibi, bugün kapitalizm temelinden sars l yor. Fakat asl nda sars lan, zaman zaman birbiriyle kar flt r lan serbest piyasa ekonomisi de il, serbest piyasa ekonomisini kumarhaneye, haydutlar arenas na döndürenlerin sistemidir. Neredeyse ülkesinin iflas n ilan eden zlanda Baflbakan Geir Haarde nin sistemin bafl ndakilerinin ne flekilde olursa olsun yaln zca kâr etmek istediklerini hem de "vurarak, çalarak veya doland rarak... Fark etmiyor" diyen feryad, flu ayetlerin yol göstericili ine ne kadar da muhtac oldu umuzu gösteriyor. Ey iman edenler! Mallar n z aran zda bat l/haram yollarla yemeyin. Ancak karfl l kl r za ile yap lan ticaretle olursa baflka. Kendinizi helâk etmeyin. fiüphesiz Allah, size karfl çok merhametlidir. Kim haddi aflarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu cehennem atefline ataca z. Bu, Allah a pek kolayd r. E er size yasaklanan (günah)lar n büyüklerinden kaç n rsan z, sizin küçük günahlar n z örteriz ve sizi güzel bir yere koyar z." (Nisâ Sûresi [4:29-31]) Mevcut felâketin sorumlulu unun temelinde ahlakîlikten uzaklaflman n, helâl ve hâram kavramlar n d fllayan bir hayat sürmenin yatt n hat rlamak zorunday z. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber efendimiz (s.a.v.) bir hadislerinde, bu zamanlar n gelece ini ve helâl kazanc n önemini " nsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o devirde kifli ele geçirdi i mal helâldan m, yoksa haramdan m kazand na hiç ald rmaz." (Buharî) fleklinde anlat rken, temel ilkenin, kazanç de il, helâl ticaret/kazanç oldu- una vurgu yapar. Bugün, yüzlerce milyarl k zararla bat p, dünyay sarsan büyük flirketlerin gerek kazand klar ve gerekse kaybettikleri, borçlu veya alacakl göründükleri paralar n önemli bir k sm n n bir mal veya üretim olarak karfl l n bulmak mümkün de ildir. fiirketlerin üretimden kaynaklanan gelir/kâr oranlar giderek düflmekte, ifli üretim olan büyük küresel dev flirketler dahi, kârlar n, üretim zlanda Baflbakan Haarde d fl kazançlardan elde etmek zorundad r. Bugünün malî piyasalar n elinde tutanlar, ne yaz k ki, çok de- erli ve ünlü üniversitelerde e itim görse de gerçek ekonomiye, üretime ve tüketime ait bilgileri ve yak nl klar bulunmuyor. Bu tür, ama, küresel ekonomiye egemen olan ekonomistlerin tek hedefleri, k sa sürede çok kazanç sa lamak/sa latt rmak oluyor. Ayn ekonomistlerin, gerçek ekonominin temeli olan üretim ve üretimi güvence alt na al c her hangi bir görüfl ve dertleri de olmuyor. Bu ekonomistler, tüketicinin al m gücü gibi meseleri de de olmad gibi, iflçinin ücretlerinin piyasa flartlar nda oluflmas na karfl ç kar, devletten milyarlarca teflvik al rken, ayn devletin sosyal güvenlik yat - r mlar n ekonomiye ayak ba görür. Çünkü bu tür insanlar, "Kendisine kötülük dokundu u zaman s zlan r. Ona bir hay r dokundu unda da eli s - k d r. Ancak, namaz k lanlar baflka. Onlar, namazlar na devam eden kimselerdir. Onlar, mallar nda; isteyenler ve (isteyemeyip) mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir." (Meâric Sûresi [70:20-25]) Bugünün kapitalizminin unuttu u bir baflka nokta da, kendi kazand klar mallarda ihtiyaç sahiplerinin de haklar oldu unu unutmalar d r. Hâlbuki, "Mallar nda (yard m) isteyen ve (iffetinden dolay isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vard r." (Zâriyât Sûresi ([51: 19]) Müslümanlar olarak, Efendimizin (s.a.v.) Kim bizi aldat rsa, bizden de ildir. (Suyûtî) fleklindeki aldatanlar ümmetinin s n rlar d fl na ç karmakla uyaran emrinin yan s ra Kiflinin yedi- i en güzel ve en helâl kazanç kendi kazand d r ( bn Mâce, Tirmizî) önerisini düflünmek, bizim hem ona, hem di- er insanlara karfl bir borcumuzdur. Fakat, ne olursa olsun, yer yüzündeki hilekârlar ne kadar ço al p fesad ç - karsalar da, "Art k o namaz k l n nca yeryüzüne da l n, Allah n lütfundan (nasîb) aray n..," (Cum â Sûresi [62:10]) emrine uyarak bu ticaret kervan na kat laca z. Hem de global çapta. Bu da slâm ahlâk na sahip olmakla gerçekleflecektir. Bu ticaretin, slam ahlâk na uygun yap lmas ise dünyaya derin bir nefes ald racakt r. IGMG PERSPEKTIVE 9

10 gündem Amerikan baflkanl k seçimlerini d flpolitika eksenli yorumlamak Necati ANAZ 2008 in Kas m ay nda yap lacak olan Amerikan baskanl k seçimleri gerek Amerikan halk gerekse tüm dünya devletleri aç s ndan önem arzetmektedir. Bu önem seçilecek baflkan n Amerika n n iç iflleriyle ilgili konularda ataca ad mlardan ve d sar - da aciliyetini gün be gün art ran Irak, Afganistan, Kafkasya, Do u Avrupa, Afrika, dünya finans sisteminin gidiflat, küresel güvenlik ve global s nma gibi meselerin ehemmiyetinin artmas ndan almaktad r. Amerikan mortgage sisteminin raydan ç kmas, sa l k sisteminin ç kmaza girmesi, finansal sektörün iflas etmesi ve Amerika ya kaçak yollarla giren Güney Amerikal göçmenlerin durumunun belirsizli i Amerika içerisinde yeni siyasî tart flmalar alevlendirirken, Irak n ve Afganistan n yan nda Kosova n n ba ms zl n ilan etmesi ve Rus-Gürcistan savafl - n n patlak vermesi Amerika y uluslararas iliflkilerde de yeni ve zor bir dönemece çekeçektir. Amerika n n Gürcistan da içine alacak flekilde NATO yu geniflletme plan na Rusya n n Gürcistan topraklar na girerek verdi i askerî karfl l k dünyay yeniden ikinci so uk savafl n efli ine getirecektir. Amerika, Irak petrollerini kontrol için gitti i Ortado u dan daha fazla a r kay p vermeden Irak tan s yr l p ç kmay planlarken, Hazar petrollerinin de Rusya n n Gürcistan ablukaya almas yla tehlikeye girmifl olmas ve Amerika y yeni milenyumda d fl siyaset anlam nda içinden ç k lmas zor bir girdabin efli ine getirmifltir. Bu çerçeveden bak ld nda Kas m ay nda yap lacak olan Amerikan baflkanl k seçimi gerek Amerikan iç politikas gerekse yeni oluflan dünya siyaseti ba lam nda bir dönüm noktas olma özelli ini koruyacakt r. Bu ba lamda Amerikan baflkanl k seçimlerini yorumlarken bak lmas gereken iki önemli husus flöyle olacakt r; birincisi, Amerika gelecek dört y l için izleyece i siyaset içedönük (introvert) bir siyaset mi yoksa difladonük (extrovert) bir siyaset mi olacakt r? kincisi, yeni baskan n d fl siyaset rotas ndaki de ifliklilikler taktiksel mi yoksa tamamen bir strateji de ifliklili- i midir? Bu sorular n cevab n verebilmek için Amrika n n siyasî tarihini irdelemek, Kas m ay nda yap lacak seçimlerin yorumlanmas nda bize önemli bir fl k tutacakt r. Ayn zamanda Amerikan d fl politikas n yönlendirecek olan görünmeyen devlet dedi imiz bürokratlar n sahip olduklar ajandalar bilmek bize bu seçimleri nas l yorumlamam z gerekti i noktas nda da ayr nt l bilgi verecektir. Mesela, Baflkan Gerald Ford un baflkanl dönemindeki ( ) bürokratlara bakt - m zda (Savunma Bakan Donald Rumsfeld ve Beyaz Saray Baflkanl k Müflaviri Dick Cheney) aç kca görülecektir ki baflkan n adamlar veya görünmeyen devlet dedi imiz kiflilerin Amerika nin d fl politikas nda ve dünya siyasetinin belirlenmesinde ne kadar etkili olmufllard r. Yani bir anlamda Amerikan d fl politikas n anlamak için baflkan n adamlar n n kim oldu unu bilmek bize önümüzdeki donemde Amerika n n ne tür bir d fl siyaset izleyece inin iflaretlerini verecektir. Yine eski Baflkan George W. Bush un Savunma Bakan Dick Cheney o ul George Bush un yard mc l - n yaparak baba Bush un bitiremedi i Saddam Hüseyin meselesine kal nd yerden devam etmesi sürpriz olmayacakt r. Dahas Baflkan Jimmy Carter in Rus as ll Ulusal Güvenlik Dan flmani Zbigniew Brzezinski, ve Baskan Richard Nixon ve Gerald Ford un D flisleri bakanl n yapm fl olan Alman göçmeni Henry Kissinger ve onun izledi i Arab- srail politikas gösterecektir ki, Amerikan d fl politikas sadece baflkana göre flekillenmemektedir. Bugünkü tabloya bakt m zda her ne kadar baflkanlar n kabineleri belli olmasa da baflkan aday McCain nin aileden gelen askerlik mesle ini devam ettirmifl bir aday olmas ve kendisine baflkan yard mc s olarak seçti i kiflinin (Sarah Palin) kim oldu unu bilmek bize McCainin izleyece i iç ve d fl politikay tahmin etmemizde yard mc olacakt r. Peki, Barak Obama n n geçmiflinde Müslüman geni bulunmas ve orta isminin Hüseyin olmas Müslüman dünyas için bir anlam ifade edecek midir sorusuna verilecek cevap koskoca bir 10 IGMG PERSPEKTIVE

11 gündem McCain ve Obama bir tart flma öncesinde HAYIR olacakt r. Bunun nedenini, Amerikan d fl politikas n n kodlanmas bafll alt nda görebiliriz. Amerikan d fl politikas n n Jeopolitiksel kodlanmas (taktik mi strateji mi) Post-yap salc siyaset kuramc lar - n n önemle üzerinde durdu u bir söylem vard r. Bu söyleme göre; bilgi üretimi o bilgiyi üretenden ba ms z de ildir. Yani, bilgiyi üretenin bulundu u konum, cinsiyeti, s n f, ald e itim, yetiflti i, yaflad ortam, birlikte oldu u insanlar ve sahip oldu u de erlerin üretilen o bilgi üzerinde tesiri vard r. Bu ba lamda 2008 de seçime girecek olan baflkan adaylar n n ve baflkanlara dan flmanl k yapacak kiflilerin nas l bir flahsî yap ya sahip olduklar n bilmek bize bir nevi Amerikan d fl politikas n n politik kodlar n ve koordinatlar n tahmin etme imkan verecektir. Politik co rafyac John O loughlin Parçalanm fl bölgenin hizaya getirilmesi (Ordering the Crush Zone) isimli makalesinde Amerikan d fl politikas n n yedi paradigmatik jeopolitiksel kodlamas n yapar; yard mseverlik (noblesse oblige), önce ABD (U.S. first), reddetmecilik (declinist), durumsall k (contingency), kartal muvaffakiyeti (eage triumphant), dünya bölgeleri (world of regions), ve emperyalizm karfl tl (anti-imperialism) gibi. O loughlin jeopolitiksel kodlamay flöyle aç klar: hükümetlerin di- er devletler hakk nda oluflturduklar bir dizi stratejik varsay mlar n d fl politikaya uyarlanmas d r. Peki bu paradigmatik jeopolitiksel kodland rma bizim Amerikan seçimlerini okumam zda nas l bir kolayl k sa layacakt r? Amerikan d fl politikas k sa vadeli taktikler ve uzun vadeli stratejilerden oluflur. E er Amerikan ç karlar bir ya da iki seçim dönemi Kartal muvaffakiyeti paradigmas n uygulamay gerekli k lm flsa, bundan siyaset yorumcular flöyle bir sonuç ç karabilir, gelecek y llarda Amerikan d fl politikas çok daha sald rgan olacakt r. Mesela, George W. Bush un kovboy diplomasisi nde görüldü- ü gibi. Bu ba lamda, Kas m 2008 seçimlerde bu kovboy diplomasisinin yerini Amerika n n di er ülke insalar nezdindeki imaj n düzeltecek reddetmecilik (declinist) paradigmas n öne ç karmas ihtimaller dahilindedir. Bu durumda demokratlar n baflkan aday Obama n n yonetime getirilmesi veya seçimlerde desteklenmesi büyük bir ihtimal dahilindedir. E er Amerikan siyasetini yönlendirenler (Medya, lobiciler, akademisyenler, kilise mensuplar ve think-tankciler bu gruba dahil edilebilir) hala Amerika n n bir global tehdit alt nda oldu unu düflünürler ve Amerika n n dünyaya karfl bask c, h rç n, ve sald rgan tavr n sürdürmesi gerekti ini Amerikan halk na kabul ettirebilirlerse, dönemlerinde yine Bush tarz bir difl ve iç politikalar görmek mümkün olacakt r. (Ki cumhuriyetçilerin Kas m ay ndaki seçimleri yeniden alabilmeleri için yeni bir korku atmosferi üretmek istemelerinin nedeni de budur.) Ancak unutulmamas gereken bir fley daha varsa o da fludur ki, yukar da aktarmaya çal flt m z faktörlerin hiç birisinin bir di erinden ba- ms z olmad d r. Yani Amerikan d fl politikas n analiz ederken Amerika n n iç dinamiklerini de hesaba katmak daha do ru bir yaklafl m olacakt r. Elbette Amerkan iç ve d fl siyaseti dünyada Amerika ya ra men Amerika dan ba ms z olarak geliflen küresel olay ve olgulardan bihaber flekillenmeyecektir. Amerikan d fl politikas baflkanlar n kiflisel ajandas na göre hemen de iflebilecek kadar kolay olmad gibi, Amerikan ç karlar - n tehlikeye düflürme ihtimali olan kiflilerin hiçbir zaman için baflkan, hatta aday aday bile olamayacaklar gerçe ini de unutmamak gerekmektedir. Baflkanlar d fl ve iç meselerin çozümünde ancak k sa vadeli taktik de iflikli ine gidebilirler. Bu seçimlerden sonra da Amerika n n uzun vadeli stratejisinde bir de ifliklilik olaca n beklemek biraz iyimser bir yorumlama olacakt r. IGMG PERSPEKTIVE 11

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 158 fiubat / FEBRUAR 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Stratejik aç dan Pakistan neden

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh 1980 lerle birlikte Bat da yaflanan büyük çapl ekonomik ve siyasal dönüflümler ve on y l sonra Sovyet blo unun çözülüflü, içinde bulundu umuz dönemi

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 5 N SAN 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... UYAN ÜRK YEM ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z dan tarihi ça

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar 4 çindekiler Aysberg....................6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar Yeflil Kalem.................19 Övünç fiiflman Kurum Çap nda Risk Yönetim

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı