Aliya y rahmetle an yoruz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aliya y rahmetle an yoruz"

Transkript

1 YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 167 KASIM / NOVEMBER 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Aliya y rahmetle an yoruz Amerika, baflkan n seçiyor

2 Yeni dizayn ve içeri iyle:

3 IGMG Perspektive IGMG AYLIK YAYIN ORGANI ED TÖR KASIM / NOVEMBER 2008 Y l/jg.: 14, Say /Nr.: 167 ADRES ANSCHRIFT IGMG Perspektive Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ YAYINCI HERAUSGEBER Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl IGMG e.v. Amtsgericht Bonn, VR 6621 Vertreten durch den Vorstand: Osman Döring, Vorsitzender Oguz Ücüncü, Generalsekretär Ali Bozkurt, stellv. Vorsitzender GENEL YAYIN YÖNETMEN CHEFREDAKTEUR O uz Üçüncü (V.i.S.d.P) D ZG -LAYOUT lhan B LGÜ BASKI DRUCK Yavuzsöhne-Duisburg Yay nlanan makale ve fikir yaz lar n n sorumluluklar yazarlar na aittir. Die in der Zeitschrift veröffentlichten Meinungen binden die Autoren, nicht die IGMG. LAN SERV S ANZEIGENSERVICE Tel.: 02237/ Fax: 02237/ ABONE SERV S ABONNEMENT Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl Lastschriftabteilung Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ Y ll k abone ücreti: 59,-EURO Jahresabonnement: 59,-EURO IGMG Genel Merkez Üyelerine Ücretsizdir Für Vereinsmitglieder der IGMG kostenlos Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten HESAP NO BANKVERBINDUNG SEB-AG Köln. Kontonr.: BLZ slam din dersleri Üçaylar, rahmet ve bereket ayı Ramazan derken, flimdi de Hac ve Kurban Bayramı yaklaflıyor. Ramazan da yafladı ımız heyecanımız, Kurban ve Hac ile devam edecek. Allah a flükürler olsun ki, teflkilatımızın düzenledi i Hac organizasyonu için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Zaten kafilelerimiz daha önceden dolmufltu. fiimdi neredeyse gelecek sene için kayıtlarımız dolmak üzere. Bu arada, mazlum ve ma durlar için düzenledi imiz Kurban Kampanyası ile ilgili haz rl klarımız da tamamlandı ve kampanyamız baflladı. Hepinizi, geçen yıllarda oldu u gibi bu yıl da, bu kampanyaya destek vermeye ça ırıyoruz. Öteyandan, Almanya da bir tartıflmadır gidiyor: Münster Üniversitesi nde slam din dersi ö retmenlerini yetifltirecek bir programdan, slamî kuruluflların deste ini çekmesi üzerine bafllayan bu tartıflmaları ne yazık ki üzülerek izliyoruz. Zira tartıflma, ana ekseninden çıkıp, bilimsel özgürlü e vurulan darbe suçlamalarına kadar gitmeye baflladı. Konunun bir bölümünü, kendi yazımızda ele alırken, Ali Mete de, slamî kuruluflların bu programdan neden desteklerini çekti ini aç klayan yorumu ile geliflmeleri de erlendiriyor. Bu sayımızda kapak konusu yaptı ımız merhum Aliya zzetbegoviç i rahmetle anıyoruz. O nu sadece, cumhurbaflkanlı ı yapmıfl olmasından dolayı bir devlet adamı olarak de il, slam ve Batı de erlendirmelerindeki çarpıcı yorumlarıyla hatırlıyoruz. Bununla birlike, cumhurbaflkanlı ı döneminde, gerek iç siyasette ve gerekse uluslararası diplomasideki bilgece tavırları ile de örnek bir insan olarak karflımızda duran zzetbegoviç in özellikle Do u ve Batı arasında slam isimli kitabını okumayı tavsiye ediyoruz. Dünyanın içinde bulundu u malî krizin yanı sıra Amerikan baflkanlık seçimlerini ele aldı ımız bu sayımızda, Dr. Özcan Hıdır ın Vakit disiplini ve Namaz isimli yazısını da dikkatlerinize sunumak isteriz. Bu vesile ile, gelecek sayımızda buluflmak üzere, Allah a emanet olun. O uz ÜÇÜNCÜ

4 BU SAYIDA... yorum Müslümanlar n sessiz ço unlu u 5 5 yorum gündem 8 gündem Peygambersiz slam din dersi olamaz 6 Kumarhane Kapitalizmi 8 Amerikan seçimlerini d fl politika eksenli yorumlamak 10 Amerikan seçimleri nakadar Amerikan? 12 Müslümanlar n sessiz ço unlu u Aliya y rahmetle an yoruz dosya Aliya zzetbegoviç i anarken 8 Aliya n n flahidli ine flahidli imiz gündem teşkilat 18 teşkilat Kurban Kampanyas bafllad 18 Mukaddes yolculu a haz r z 19 irşad Vakit disiplini ve Namaz 20 Tevekkül: Tereddütü terk 22 Sabr n sembolü: Eyyûb a.s Kumarhane Kapitalizmi irşad Kurban Kampanyas bafllad islam coğrafyası 26 islam coğrafyası Burkina Faso 26 kültür bn Batuta 28 Kimya Müslümanlar n günlük yaflama katk lar 30 Kimlik nas l öldürür? 32 irschad Die Zeit und das Gebet 34 Die menschliche Natur und das Opfern 36 Vakit disiplini ve Namaz Burkina Faso 30 kültür k o m mentar 38 kommentar Die schweigende Mehrheit der Muslime 38 Kimya Die schweigende Mehrheit der Muslime

5 yorum Müslümanlar n sessiz ço unlu u O uz ÜÇÜNCÜ Daha önce bunu Lale Akgün yapm flt, Wolfgang Schäuble de. fiimdi ise ayn fleyi Münster deki slam din dersi profesörü olan Muhammed Sven Kalisch yap yor. Federal Almanya da kamu hayat n n önde gelen aktörleri, teflkilatlanm fl slamî dinî cemaat temsilcilerinin istek ve gerekçelerine art k daha fazla bir mazeret üretemeyeceklerini anlay nca, sürekli olarak Müslümanlar n sessiz ço unlu u efsanesinin arkas - na s n yorlar. Peki, görüfllerini paylaflt klar n ima ederek kendilerine emin bir flekilde at fta bulunduklar bu sessiz ço unluk kim? Herfleyden önce bu sessiz ço unluk ne yapar? Prof. Kalisch örne ini ele alal m. slam din dersleri ö retmenlerini e itim görevinden al nd ktan sonra, Die Zeit gazetesi ile yapt bir söyleflide flu unutulmayan sözleri söylemiflti: Masa örtüsünü ben parçalamad m. Ancak, tam da slamî derneklerin bu sert tepkisi sonras nda, bu kurulufllarla çal fl p çal flmaman n bir anlam olup olamayaca sorusu gündeme geliyor. Çünkü bu kurulufllar hiç bir flekilde Almanya da Müslümanlar n ço unlu unu temsil etmiyorlar. Müslümanlar n sessiz ço unlu unun, aksini düflündü üne eminim. Buna göre, Müslümanlar n sessiz ço unlu u sanki kendisi gibi düflünüyormufl. Yani, brahim, Musa, sa ve Muhammed (aleyhimusselam) gibi peygamberlerin varl belgelenemezmifl, Kur an asl nda bir Hristiyanî metin imifl. Di er dinlerin oldu u gibi slam da, karmakar fl k bir hayat n üstesinden gelmek için sadece bir koltukde neyi imifl. lginçtir ki, kendi bilimselli ini öne ç karan Profesör, önemli bir konuda kamuoyunu ayd nlatmadan ortal kta b rak yor: Anlafl lmas zor düflüncelerini destekleyen hangi deneysel araflt rma bu düflüncelerinin, sessiz ço unluk taraf ndan desteklendi ini ortaya koyuyor? Ama ne var ki, Bertelsmann Vakf n n daha yeni aç klad ve 18 yafl ndan büyük temsilî özelli i olan 2000 Müslüman aras nda yapt "Religionsmonitor Muslimische Religiosität in Deutschland" isimli özel araflt rmas baflka bir dili konufluyor. flte bir kaç ilginç rakam: Araflt rmaya göre Almanya da yaflayan Müslümanlar n yüzde 90 dindar. Hatta bunun yüzde 41 i oldukça iyi dindar. Yüzde 5 i dindar de il. Bu dindarl k seviyesine göre de, dinî kurallara riayet ederken farkl uygulamalar ortaya ç k yor. Domuz eti yeme yasa na uyanlar n oran yüzde 86. Yüzde 58 i de hiç bir zaman alkol almad klar n belirtirlerken, Müslümanlar n üçte ikisi Ramazan orucu, Hac, Zekat ve g dalar n haram ve helalli i ve güsül gibi dinî emir ve yasaklar çok, hatta çok çok önemsiyor. Müslümanlar n yüzde 34 ü, ayda en az bir kez cemaatle namaza veya Cuma namaz na gidiyor. Yüzde 60 günlük namaz k larlarken yüzde 28 i de sürekli olarak 5 vakit namaz k l yor. Bununla birlikte, Bertelsmann Vakf n n araflt rmas na göre, Almanya da Müsülümanlar n dindarl iki önemli vasf daha ortaya koyuyor: Ço ulculu a sayg ve farkl fikirlere müsamaha. Sürekli olarak Almanya daki Müslümanlar n sessiz ço unlu una at fta bulunanlar n alg lama çarp tmas tam olarak burada yat yor. Müslümanlar n ço ulculu a sayg s ve farkl fikirlere müsamahas n kendi ilginç fikir ve inanç anlay fllar - na destek ile kar flt r yorlar. Bay Schäuble, Bayan Akgün ve hatta Profesör Kalisch in tart flma örne inden hareketle, flu örgütlü Müslümanlar denilen Müslümanlar, yani söz alan az nl k, aç klanan bu rakamlara göre, Almanya da Müslümanlar n ezici bir ço- unlu unun kendileri gibi düflündü ünü tam olarak öne sürebilirler. Ama, slamî kurulufllar ve temsilcileri bunu söylemeyi tercih etmiyorlar. Bu temsilciler daha çok, kendi üyeleri ad na ve bu üyelerin vekaletiyle söze sar l yorlar. Ancak bu görevle, arkalar nda, formel olarak herhangi bir cemaate ba l olmayan Müslümanlar n da deste inden emin olarak, slam n hem hukukî hem de toplumsal entgrasyonunu temin etmek için çal fl yorlar!!! IGMG PERSPEKTIVE 5

6 gündem Peygambersiz slam din dersi olamaz Muhammed Sven Kalisch meselesi Ali METE Sarfedilen bir ifadenin, sürekli kliflelerin tekrarland tart flmalara yol açt n gözlemlemek asl nda flafl rt c. Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi nin (KRM) Münster Dinî Araflt rmalar Merkezi nin (CRS) dan flma kurulundan ayr lma karar ndan sonra ortaya ç kan tepkilerde de ayn durumu yafl yoruz. Tekrarlanan bir flekilde sürekli olarak Müslümanlar n ço unlu unu temsil yetkisine hakk olmamakla itham edilen KRM, ayr ca bilim düflmanl, otoriterlik, gericilik ve ak l d fl l k ile suçlan yor ve kendini slam ad na hakl ç karmak durumunda b rak l yor. CRS k saca Münster Westfälische Wilhelm Üniversitesi Din bilimleri Araflt rmalar ve Ö retimi görevini üstlenmifl, ayr ca Dinleraras ve Kültürler aras sorunlar ve Araflt rma Perspektiflerini oluflturma 1 konusunda derinleflmekle yükümlü ve 2003 Aral k ay nda aç ld. CRS e ayr ca dinî cemaatler taraf ndan flikayet konusu olan, ço unlukla niyet yoklu undan de il, aksine gerekli kurumlar n mevcut ve yeterli bilgi sahibi Muhammed Sven Kalisch olunmamas nedeniyle dikkate al nmama ile mücadele etmek için bir kurul eklenmifltir. 2 Hamburg tan pek de bilinmeyen ancak gündemde olan konular nedeniyle tan nmaya bafllanan bir slam bilimcisi ve slam dinini seçmesinden sonra Muhammed ad n alan Sven Kalisch, Münster Üniversitesi nde görevlendirilmiflti. fiiî mezhebinin Zeydîye koluna Photo: hr mensup olan Kalisch, böylece Almanya da ilk slam Dini bölümünün bafl na getirilmifl oldu. Zaman n Bilim Bakan Hannelore Kraft bölümün aç l fl nda Münster böylece federal çapta bir ilke imza atarak slam dersi konusunda ö retmen yetifltiren ilk yüksek okul olmaktad r demiflti. slam Konseyi Baflkan ve ayn zamanda KRM dönem Sözcüsü 6 IGMG PERSPEKTIVE

7 gündem olan Ali K z lkaya, KRM in kuruldan ayr lma sebebi olarak slam ö retisinin temel esaslar ile CRS müdürünün kamuoyuna aç klad düflünceleri aras nda var olan önemli ayr l klar göstermiflti. K z lkaya ayr ca, Mart 2007 tarihinden bu yana KRM e üye birliklerin etkisinin donduruldu u, bu nedenle KRM e üye birliklerin Müslüman ö rencilere Münster üniversitesindeki bölümde okumay tavsiye edemeyeceklerini aç klam flt. 3 Kalisch ile ortak çal flman n sona ermesine neden olan sözlerinin baz lar flunlard : slam kaynaklar - n n haber verdi i gibi, erken slam tarihinin k smen veya tamamen kurmaca oldu unu düflündürecek iyi sebepler var. Böylece, Muhammed in tarihî bir kiflilik oldu unun kabullenilmesi noktas nda kesinlik ortadan kalkm fl oluyor. Muhammed in tarihte yaflam fl olmas halinde de, bana göre Muhammed, belki de Muhammed in kiflili inin inflas n n oluflturulmas nda bir örnek olan Tevrat n tamam yla tarihî olmayan Musa s ndan daha az mistik de ildir.? 4 Yeni bir din, daha eski bir dinden ayr larak tezahür edebilir ve böyle bir süreçte kurucu bir figürün olmas da flart de- ildir. Siyasî unsurlar da rol oynam fl olabilir. 5 Kalisch bu arada dinleri koltuk de ne i olarak alg lamakta ve onlar kifliye çok fley verebilen ancak yeni bilgiler fl nda sürekli elefltirel yaklafl lmas gereken ruhçu gelenekler olarak görmekte ve faydal ve iyi olduklar n belirtmekte, ancak, onlardan uzaklaflabilmenin de ö renilmesi gerekti ini ifade etmektedir. 6 Bu tart flma, slam konusunda tart flmaya uymayan birçok ça r fl - m uyand rmas nedeniyle yapay bir mahiyet arz etmektedir. Aksi takdirde KRM veya tek tek Müslümanlar n hiçbir flekilde bilimsel çal flmalar yasaklamak gibi bir derdinin olmad n n anlafl lmas gerekirdi. Böyle bir durum, zaten, slam anlay fl ve slam n bilim anlay fl na ayk r olacakt r. Bu anlamda ne Çocuklarını okula gönderen ailelerin ve tüm Müslümanların benimsediği Kelime-i Şehadet Ben şehadet ederim ki Allah tan (cc) başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed (sav) onun kulu ve elçisidir şeklindedir. KRM, ne de, Müslüman organizasyonlar veya kifliler, tezleri Kalisch inkilerle büyük ölçüde benzeflen Teolog Karl-Heinz Ohlig ile ilgili aç klama yapma ihtiyaç hissetmediler. Kalisch, Focus Dergisi ne yapt aç klamada Saarbrücken okulunun Kuran n temelinde Hristiyan metinlerin yer ald yönündeki fikirlerini do rudan benimsemiyorum, ancak yöntemsel yaklafl mlar, arkeolojik delilleri, paralar ve slam d fl ndaki rivayetleri araflt rmaya dâhil etmeyi desteklerim ifadelerinde bulunmufltu. 7 Yaflanan tart flmalar ba lam nda hiç kimse KRM i, slam n temel ö retilerini ilgilendiren konularda kamuoyuna yap lan aç klamalara karfl tutum almas nedeniyle suçlayamaz. Tepkilerin anlafl labilir oldu unu kavrayabilmek için, bilimsel araflt rma yöntemleri ve din dersi aras nda ayr ma gidilmelidir. Zira din dersinin amac, dini, hem inanç olarak ve de hayata pratik olarak uygulanmas n ö retmektir. Din dersi, inanc aktarmal, kimli in oluflmas ve de erler e itimine hizmet etmelidir. Din dersi, tarafs z olamaz, Kimli in belirlenmesi ni arar, hakikat talebi vard r ve neye inan lmas gerekti ini ö retir. Bundan dolay anayasa hukuku taraf ndan talep edilen din dersi, o dinin de erlerinden ba ms z olamaz, aksine bu dinin de- erleri merkezlidir denilmektedir. 8 Bir dinî cemaat ve Müslümanlar n temsilcisi olarak KRM in, slam din dersinin de er merkezli flekillenmesini istemesi ve slam din dersini verecek ö retmenlerin e itimine müdahil olmas do al bir durumdur. Çocuklar n okula gönderen ailelerin ve tüm Müslümanlar n benimsedi i Kelime-i fiehadet Ben flehadet ederim ki Allah tan (cc) baflka ilah yoktur ve yine flehadet ederim ki Hz. Muhammed (sav) onun kulu ve elçisidir fleklindedir. Siyasîler, Müslümanlar görmezden gelerek karar alma ve yerine getirmenin mümkün olmad n anlam fl gözükmektedir. Bu anlamda, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti, CRS de ikinci bir kürsü açmaya karar verdi. Bilim Bakan Prof. Andreas Pinkwart (FDP) ise slam dersini verecek ve ö retmenleri yetifltirecek kürsünün doldurulmas yönünde kurulufllar n oybirli ine 9 baflvurulmas gerekti ini kaydetti. Prof. Kalisch in ise Münster de görevine devam edece i, ancak ö retmenlik alan nda ders vermeyece i belirtiliyor. Bunun nas l gerçekleflece i sorusu ise halen net de il. Kaynaklar: KRM Bas n Aç klamas, 4 Eylül ?Zukunft der Religion in Europa makalesi, LIT Verlag Berlin-Hamburg-Münster, ZEIT ONLINE; 41/2008 s. 41; 6 Ayn yer 7 Focus, 22 Eylül No. 39, s. 70 ve ve FA5429A182360/Doc~EE48A9 3DEE1104B999178ED969DAA9959 ~ATpl~Ecommon~Scontent.html IGMG PERSPEKTIVE 7

8 gündem Kumarhane Kapitalizmi lhan B LGÜ Kriz, önce borsalarda ç k yor Yaz n n bafll, asl nda, London School of Economics de uluslararas iliflkiler profesörlü ü yapan Susan Strange in bir kitab n n ad yd. Orijinali "Casino Capitalism" olan bu kitab okumadan önce, bu bafll k, kafamdaki kapitalizm elefltirisine yeni anlamlar kazand rd ysa da, kitab hakk ndaki ilk izlenimim, herhalde, klasik bir kapitalizm düflmanl n n kitaplaflt r lm fl hâlidir fleklinden de öteye gitmemiflti. Bu girifl bir yana, kitab asl nda, Keynes ci kapitalizmi savunan biri taraf ndan kaleme al nm flt ve bugün bütün bir dünya ekonomisini sarmallayarak buka s alt - na alm fl olan küresel malî krizin nas l gelmekte oldu u konusunda uyar iflaretleri vermeye çal fl yordu. Susan Strange, kitab n n kurgusunu, bugünkü malî sistemin genifl bir kumarhaneyi and rd üzerine oturtuyor ve bunun da örneklerini sergiliyordu. "Bat maliye sistemi, h zl bir flekilde genifl bir kumarhaneye dönüflüyor" diye bafllayan Strange, gerçek bir kumarhane ile küresel maliye kumarhanesini birbirine benzetiyordu: "Bugünün yüksek maliyesi, oyuncular na pek çok oyun seçene i sunuyor. Rulet, blackjack ya da poker yerine, yap lmas gereken pazarl k oyunlar var: Tüm çeflitli flekilleri ile döviz piyasas, bonolar, devlet tahvilleri veya hisse senetleri gibi. Tüm bu piyasalarda opsiyonlar al p satarak bahis yapabilirsiniz... Bu küresel maliye kumarhanesinin kumar oynat c lar ise, büyük bankerler ve brokerlerdir." Strange, üstelik bu kumarhane düzeninin de çeflitli hükümet kararlar ile beslendi ine vurgu yap yordu: "Dünya daki ekonomik kargaflan n kökleri parasal ve malîdir ve bu kargafla tesadüfen ortaya ç km yor, aksine, bir seri hükümet kararlar ile besleniyor ve teflvik ediliyor." Kapitalizme yeni s fatlar bulmak sadece Strange in elefltirisi ile olmad. Son olarak da küreselleflme karfl t yazar Naomi Klein Felaket Kapitalizmi tan mlamas yaparken, John Lloyd Haydut Kapitalizm inin Zaferi (The Triumph of Bandit Capitalism) isimli makalesi ile, bugünkü uygulamaya yeni tan mlamalar getiriyordu. Kapitalizm, öz tan mlamas ile, üretim araçlar n n özel kifli/iflletmeler sahipli inde, mal ve hizmetlerin piyasa flartlar na göre bedel bulmas ve yüksek bir otoritenin düzenleyici müdahelesini kabul etmeyen bir sistemdir. fllemeyen, hantal ve geliflmeye kapal Sovyet sisteminin çökmesi üzerine, elefltiri kabul etmeyen bir sistem olarak, üç kuruflluk kapitali bile olmayan ülkelere dahi dayat lan kapitalizmin en büyük ç kmaz ise, toplumsal gerçeklerden giderek uzaklaflmas yd. Bu uzaklaflma, neredeyse sorumsuz ama bir sürekli kazanc temel ilke haline getiriyor ve ahlakî kurallar ifllemez k l yordu. En temel kural, sadece kâr edebilme kural yd. Spekülatif, vesveseli, kuruntulu, kurgusal, kuramsal, flüpheli ne kadar ifllem varsa, hepsi, kapitalist sistemin özünü oluflturmaya bafllad. slâm iflte temelde bu aldatmaya direniyor "aldatmama" kural n bir temel kural haline getirmiflti. slâm, hayat n di er alanlar nda oldu u gibi ticarette de belirli temel ahlakî kurallar n geçerli olmas gerekti ini emrediyordu. Bu anlamda ticarette, hilekârlar n varacaklar hazin son ile ilgili olarak uyar larda bulunan flu Kur an ayetleri, her zaman ne kadar canl bir flekilde önümüzde duruyor: "Ölçüde ve tart da hile yapanlar n vay hâline! O hilekârlar ki, insanlardan (bir fley) ölçüp ald klar zaman, tam ölçerler. Fakat, kendileri onlara bir fley ölçüp, yahut tart p verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar, büyük bir gün; insanlar n, âlemlerin Rabbinin huzurunda duracaklar gün için diriltileceklerini sanm - yorlar m?" (Mutaffifîn Sûresi [83:1-6]) Bütün bir insanl y k ma götüren bugünkü sistem, ayetlerde ifade edilen emin kifli, emanet, haks z yere mal yemek, ölçe i tam tutmak gibi kavramlar ilkel kurallar olarak görmeye bafllad. slâm n çok sade olan bu kurallar ndan birisi olan borcun ödenmesi emri bile, kapitalizmin çarklar n döndürmekle görevli iyi ekonomi okumufl bankac, borsac ve flirket yöneticisini elbette ki rahats z edebilir: "E er birbirinize güvenirseniz kendisine güvenilen kimse, emanetini (borcunu) ödesin ve Rabbi Allah tan sak ns n." (Bakara Sûresi [2:283]) "Emaneti, (onu) sana güvenip (b rakan) kimseye ulaflt r ve sana hainlik yapana sen hainlik yapma!" (Tirmizî, Ebû Dâvûd) 8 IGMG PERSPEKTIVE

9 gündem Dedi kodular ç kartarak rakip flirketlerin hisselerinin bir kaç saat içerisinde dibe vurmas n sa layan, sonra da, kelepir fiyat na o flirketleri sat n alan veya baflkalar na satt ranlar, "Aran zda birbirinizin mallar n haks z yere yemeyin." (Bakara Sûresi [2:188]) ayetini duymak istemez. Ya, üretim nedir, flirket nedir, iflçi nedir, mal ve pazarlama nedir bilmeyen ancak, milyarlarca dolarlara hükmeden ve bunlar n ticaretini yapan, söyledikleri her sözü paraya çevirecek satan dan flmanlara ne demeli? Ayetler, piyasalardaki haks zl klar n gerçekten de yer yüzünde bir bozgunculuk oldu una iflaret ederek dürüstlü e ça r yaparken, bugün bankalar, bankac lar, borsaya, yat r m ve risk fonlar na yat r m yapan küçük ve büyük yat r mc lar endifle içinde, bir k sm haks z bir flekilde kazançlar n kaybederlerken, asl nda flu gerçe i unutuyorlard : "Ölçe i tam ölçün de, eksik ölçen ve hak yiyenlerden olmay n. Do ru terazi ile tart n. nsanlara eflyalar n (haklar n ) eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak kar fl kl k ç kartmay n. Sizi ve önceki nesilleri yaratan Allah' n azab ndan sak n p emirlerine uyun." (fiuarâ Sûresi [26: ]) Pek çok kiflinin dedi i gibi, bugün kapitalizm temelinden sars l yor. Fakat asl nda sars lan, zaman zaman birbiriyle kar flt r lan serbest piyasa ekonomisi de il, serbest piyasa ekonomisini kumarhaneye, haydutlar arenas na döndürenlerin sistemidir. Neredeyse ülkesinin iflas n ilan eden zlanda Baflbakan Geir Haarde nin sistemin bafl ndakilerinin ne flekilde olursa olsun yaln zca kâr etmek istediklerini hem de "vurarak, çalarak veya doland rarak... Fark etmiyor" diyen feryad, flu ayetlerin yol göstericili ine ne kadar da muhtac oldu umuzu gösteriyor. Ey iman edenler! Mallar n z aran zda bat l/haram yollarla yemeyin. Ancak karfl l kl r za ile yap lan ticaretle olursa baflka. Kendinizi helâk etmeyin. fiüphesiz Allah, size karfl çok merhametlidir. Kim haddi aflarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu cehennem atefline ataca z. Bu, Allah a pek kolayd r. E er size yasaklanan (günah)lar n büyüklerinden kaç n rsan z, sizin küçük günahlar n z örteriz ve sizi güzel bir yere koyar z." (Nisâ Sûresi [4:29-31]) Mevcut felâketin sorumlulu unun temelinde ahlakîlikten uzaklaflman n, helâl ve hâram kavramlar n d fllayan bir hayat sürmenin yatt n hat rlamak zorunday z. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber efendimiz (s.a.v.) bir hadislerinde, bu zamanlar n gelece ini ve helâl kazanc n önemini " nsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o devirde kifli ele geçirdi i mal helâldan m, yoksa haramdan m kazand na hiç ald rmaz." (Buharî) fleklinde anlat rken, temel ilkenin, kazanç de il, helâl ticaret/kazanç oldu- una vurgu yapar. Bugün, yüzlerce milyarl k zararla bat p, dünyay sarsan büyük flirketlerin gerek kazand klar ve gerekse kaybettikleri, borçlu veya alacakl göründükleri paralar n önemli bir k sm n n bir mal veya üretim olarak karfl l n bulmak mümkün de ildir. fiirketlerin üretimden kaynaklanan gelir/kâr oranlar giderek düflmekte, ifli üretim olan büyük küresel dev flirketler dahi, kârlar n, üretim zlanda Baflbakan Haarde d fl kazançlardan elde etmek zorundad r. Bugünün malî piyasalar n elinde tutanlar, ne yaz k ki, çok de- erli ve ünlü üniversitelerde e itim görse de gerçek ekonomiye, üretime ve tüketime ait bilgileri ve yak nl klar bulunmuyor. Bu tür, ama, küresel ekonomiye egemen olan ekonomistlerin tek hedefleri, k sa sürede çok kazanç sa lamak/sa latt rmak oluyor. Ayn ekonomistlerin, gerçek ekonominin temeli olan üretim ve üretimi güvence alt na al c her hangi bir görüfl ve dertleri de olmuyor. Bu ekonomistler, tüketicinin al m gücü gibi meseleri de de olmad gibi, iflçinin ücretlerinin piyasa flartlar nda oluflmas na karfl ç kar, devletten milyarlarca teflvik al rken, ayn devletin sosyal güvenlik yat - r mlar n ekonomiye ayak ba görür. Çünkü bu tür insanlar, "Kendisine kötülük dokundu u zaman s zlan r. Ona bir hay r dokundu unda da eli s - k d r. Ancak, namaz k lanlar baflka. Onlar, namazlar na devam eden kimselerdir. Onlar, mallar nda; isteyenler ve (isteyemeyip) mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir." (Meâric Sûresi [70:20-25]) Bugünün kapitalizminin unuttu u bir baflka nokta da, kendi kazand klar mallarda ihtiyaç sahiplerinin de haklar oldu unu unutmalar d r. Hâlbuki, "Mallar nda (yard m) isteyen ve (iffetinden dolay isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vard r." (Zâriyât Sûresi ([51: 19]) Müslümanlar olarak, Efendimizin (s.a.v.) Kim bizi aldat rsa, bizden de ildir. (Suyûtî) fleklindeki aldatanlar ümmetinin s n rlar d fl na ç karmakla uyaran emrinin yan s ra Kiflinin yedi- i en güzel ve en helâl kazanç kendi kazand d r ( bn Mâce, Tirmizî) önerisini düflünmek, bizim hem ona, hem di- er insanlara karfl bir borcumuzdur. Fakat, ne olursa olsun, yer yüzündeki hilekârlar ne kadar ço al p fesad ç - karsalar da, "Art k o namaz k l n nca yeryüzüne da l n, Allah n lütfundan (nasîb) aray n..," (Cum â Sûresi [62:10]) emrine uyarak bu ticaret kervan na kat laca z. Hem de global çapta. Bu da slâm ahlâk na sahip olmakla gerçekleflecektir. Bu ticaretin, slam ahlâk na uygun yap lmas ise dünyaya derin bir nefes ald racakt r. IGMG PERSPEKTIVE 9

10 gündem Amerikan baflkanl k seçimlerini d flpolitika eksenli yorumlamak Necati ANAZ 2008 in Kas m ay nda yap lacak olan Amerikan baskanl k seçimleri gerek Amerikan halk gerekse tüm dünya devletleri aç s ndan önem arzetmektedir. Bu önem seçilecek baflkan n Amerika n n iç iflleriyle ilgili konularda ataca ad mlardan ve d sar - da aciliyetini gün be gün art ran Irak, Afganistan, Kafkasya, Do u Avrupa, Afrika, dünya finans sisteminin gidiflat, küresel güvenlik ve global s nma gibi meselerin ehemmiyetinin artmas ndan almaktad r. Amerikan mortgage sisteminin raydan ç kmas, sa l k sisteminin ç kmaza girmesi, finansal sektörün iflas etmesi ve Amerika ya kaçak yollarla giren Güney Amerikal göçmenlerin durumunun belirsizli i Amerika içerisinde yeni siyasî tart flmalar alevlendirirken, Irak n ve Afganistan n yan nda Kosova n n ba ms zl n ilan etmesi ve Rus-Gürcistan savafl - n n patlak vermesi Amerika y uluslararas iliflkilerde de yeni ve zor bir dönemece çekeçektir. Amerika n n Gürcistan da içine alacak flekilde NATO yu geniflletme plan na Rusya n n Gürcistan topraklar na girerek verdi i askerî karfl l k dünyay yeniden ikinci so uk savafl n efli ine getirecektir. Amerika, Irak petrollerini kontrol için gitti i Ortado u dan daha fazla a r kay p vermeden Irak tan s yr l p ç kmay planlarken, Hazar petrollerinin de Rusya n n Gürcistan ablukaya almas yla tehlikeye girmifl olmas ve Amerika y yeni milenyumda d fl siyaset anlam nda içinden ç k lmas zor bir girdabin efli ine getirmifltir. Bu çerçeveden bak ld nda Kas m ay nda yap lacak olan Amerikan baflkanl k seçimi gerek Amerikan iç politikas gerekse yeni oluflan dünya siyaseti ba lam nda bir dönüm noktas olma özelli ini koruyacakt r. Bu ba lamda Amerikan baflkanl k seçimlerini yorumlarken bak lmas gereken iki önemli husus flöyle olacakt r; birincisi, Amerika gelecek dört y l için izleyece i siyaset içedönük (introvert) bir siyaset mi yoksa difladonük (extrovert) bir siyaset mi olacakt r? kincisi, yeni baskan n d fl siyaset rotas ndaki de ifliklilikler taktiksel mi yoksa tamamen bir strateji de ifliklili- i midir? Bu sorular n cevab n verebilmek için Amrika n n siyasî tarihini irdelemek, Kas m ay nda yap lacak seçimlerin yorumlanmas nda bize önemli bir fl k tutacakt r. Ayn zamanda Amerikan d fl politikas n yönlendirecek olan görünmeyen devlet dedi imiz bürokratlar n sahip olduklar ajandalar bilmek bize bu seçimleri nas l yorumlamam z gerekti i noktas nda da ayr nt l bilgi verecektir. Mesela, Baflkan Gerald Ford un baflkanl dönemindeki ( ) bürokratlara bakt - m zda (Savunma Bakan Donald Rumsfeld ve Beyaz Saray Baflkanl k Müflaviri Dick Cheney) aç kca görülecektir ki baflkan n adamlar veya görünmeyen devlet dedi imiz kiflilerin Amerika nin d fl politikas nda ve dünya siyasetinin belirlenmesinde ne kadar etkili olmufllard r. Yani bir anlamda Amerikan d fl politikas n anlamak için baflkan n adamlar n n kim oldu unu bilmek bize önümüzdeki donemde Amerika n n ne tür bir d fl siyaset izleyece inin iflaretlerini verecektir. Yine eski Baflkan George W. Bush un Savunma Bakan Dick Cheney o ul George Bush un yard mc l - n yaparak baba Bush un bitiremedi i Saddam Hüseyin meselesine kal nd yerden devam etmesi sürpriz olmayacakt r. Dahas Baflkan Jimmy Carter in Rus as ll Ulusal Güvenlik Dan flmani Zbigniew Brzezinski, ve Baskan Richard Nixon ve Gerald Ford un D flisleri bakanl n yapm fl olan Alman göçmeni Henry Kissinger ve onun izledi i Arab- srail politikas gösterecektir ki, Amerikan d fl politikas sadece baflkana göre flekillenmemektedir. Bugünkü tabloya bakt m zda her ne kadar baflkanlar n kabineleri belli olmasa da baflkan aday McCain nin aileden gelen askerlik mesle ini devam ettirmifl bir aday olmas ve kendisine baflkan yard mc s olarak seçti i kiflinin (Sarah Palin) kim oldu unu bilmek bize McCainin izleyece i iç ve d fl politikay tahmin etmemizde yard mc olacakt r. Peki, Barak Obama n n geçmiflinde Müslüman geni bulunmas ve orta isminin Hüseyin olmas Müslüman dünyas için bir anlam ifade edecek midir sorusuna verilecek cevap koskoca bir 10 IGMG PERSPEKTIVE

11 gündem McCain ve Obama bir tart flma öncesinde HAYIR olacakt r. Bunun nedenini, Amerikan d fl politikas n n kodlanmas bafll alt nda görebiliriz. Amerikan d fl politikas n n Jeopolitiksel kodlanmas (taktik mi strateji mi) Post-yap salc siyaset kuramc lar - n n önemle üzerinde durdu u bir söylem vard r. Bu söyleme göre; bilgi üretimi o bilgiyi üretenden ba ms z de ildir. Yani, bilgiyi üretenin bulundu u konum, cinsiyeti, s n f, ald e itim, yetiflti i, yaflad ortam, birlikte oldu u insanlar ve sahip oldu u de erlerin üretilen o bilgi üzerinde tesiri vard r. Bu ba lamda 2008 de seçime girecek olan baflkan adaylar n n ve baflkanlara dan flmanl k yapacak kiflilerin nas l bir flahsî yap ya sahip olduklar n bilmek bize bir nevi Amerikan d fl politikas n n politik kodlar n ve koordinatlar n tahmin etme imkan verecektir. Politik co rafyac John O loughlin Parçalanm fl bölgenin hizaya getirilmesi (Ordering the Crush Zone) isimli makalesinde Amerikan d fl politikas n n yedi paradigmatik jeopolitiksel kodlamas n yapar; yard mseverlik (noblesse oblige), önce ABD (U.S. first), reddetmecilik (declinist), durumsall k (contingency), kartal muvaffakiyeti (eage triumphant), dünya bölgeleri (world of regions), ve emperyalizm karfl tl (anti-imperialism) gibi. O loughlin jeopolitiksel kodlamay flöyle aç klar: hükümetlerin di- er devletler hakk nda oluflturduklar bir dizi stratejik varsay mlar n d fl politikaya uyarlanmas d r. Peki bu paradigmatik jeopolitiksel kodland rma bizim Amerikan seçimlerini okumam zda nas l bir kolayl k sa layacakt r? Amerikan d fl politikas k sa vadeli taktikler ve uzun vadeli stratejilerden oluflur. E er Amerikan ç karlar bir ya da iki seçim dönemi Kartal muvaffakiyeti paradigmas n uygulamay gerekli k lm flsa, bundan siyaset yorumcular flöyle bir sonuç ç karabilir, gelecek y llarda Amerikan d fl politikas çok daha sald rgan olacakt r. Mesela, George W. Bush un kovboy diplomasisi nde görüldü- ü gibi. Bu ba lamda, Kas m 2008 seçimlerde bu kovboy diplomasisinin yerini Amerika n n di er ülke insalar nezdindeki imaj n düzeltecek reddetmecilik (declinist) paradigmas n öne ç karmas ihtimaller dahilindedir. Bu durumda demokratlar n baflkan aday Obama n n yonetime getirilmesi veya seçimlerde desteklenmesi büyük bir ihtimal dahilindedir. E er Amerikan siyasetini yönlendirenler (Medya, lobiciler, akademisyenler, kilise mensuplar ve think-tankciler bu gruba dahil edilebilir) hala Amerika n n bir global tehdit alt nda oldu unu düflünürler ve Amerika n n dünyaya karfl bask c, h rç n, ve sald rgan tavr n sürdürmesi gerekti ini Amerikan halk na kabul ettirebilirlerse, dönemlerinde yine Bush tarz bir difl ve iç politikalar görmek mümkün olacakt r. (Ki cumhuriyetçilerin Kas m ay ndaki seçimleri yeniden alabilmeleri için yeni bir korku atmosferi üretmek istemelerinin nedeni de budur.) Ancak unutulmamas gereken bir fley daha varsa o da fludur ki, yukar da aktarmaya çal flt m z faktörlerin hiç birisinin bir di erinden ba- ms z olmad d r. Yani Amerikan d fl politikas n analiz ederken Amerika n n iç dinamiklerini de hesaba katmak daha do ru bir yaklafl m olacakt r. Elbette Amerkan iç ve d fl siyaseti dünyada Amerika ya ra men Amerika dan ba ms z olarak geliflen küresel olay ve olgulardan bihaber flekillenmeyecektir. Amerikan d fl politikas baflkanlar n kiflisel ajandas na göre hemen de iflebilecek kadar kolay olmad gibi, Amerikan ç karlar - n tehlikeye düflürme ihtimali olan kiflilerin hiçbir zaman için baflkan, hatta aday aday bile olamayacaklar gerçe ini de unutmamak gerekmektedir. Baflkanlar d fl ve iç meselerin çozümünde ancak k sa vadeli taktik de iflikli ine gidebilirler. Bu seçimlerden sonra da Amerika n n uzun vadeli stratejisinde bir de ifliklilik olaca n beklemek biraz iyimser bir yorumlama olacakt r. IGMG PERSPEKTIVE 11

12 gündem Amerikan seçimleri ne kadar Amerikan? Mehmet ÖZKAN Amerika'da Kas m ay nda yap lacak olan baflkanl k seçimleri, belki de Kennedy den beri Amerika seçimlerinin dünya çap nda ve yak ndan tak p edilmesinin ilk örne i. Asl nda küresel anlamda lider konumda bulunan Amerika seçimlerinin dünyaca yak ndan takibinden daha net hiçbir fley Amerika n n çarp c liderlik rolünü vurgulayamazd. Küresel anlamda lider olman n bir di er ö esi olarak da Amerika ve Amerika seçimleri, dünyadaki geliflmelerden do rudan etkilenmektedir. Yani Amerika seçimlerinde her ne kadar sadece Amerikal lar oy kullanacak olsa da, binlerce kilometre uzakta meydana gelen her hangi bir olay da Amerika seçmenlerinin tercihlerini belirleme de önemli rol oynayabilmektedir. Bu yaz da genel anlamda Amerika seçimlerinin küresel boyutu olarak, Amerika d fl nda yaflanan geliflmelerin Amerika seçimlerine etkisi üzerinde durulacakt r. Bir kaç y l öncesine kadar her ne kadar Amerika devlet baflkan bir aday n Almanya n n baflkenti Berlin de 200 binden fazla kifliye hitap edece ini pek mümkün görmezken, ayn flekilde Rusya ve Gürcistan aras nda yaflanan üç-dört günlük bir savafl nda Amerikal seçmenlerin tercihinde belirleyici olaca na da olas l k verilmiyordu. Peki, ne oldu da beklenilmeyen/öngörülmeyen fleyler bir bir gerçeklefliyor? Küreselleflmenin ticari anlamda Seçimlerin favorisi Obama hayat m zda yer etmesi 1990 lara ait bir fenomen idiyse, siyasî anlamda küreselleflme, yani insanlar n küresel olaylara ilgisinin artmas, 11 Eylül sald r lar yla h zlanm fl ve Bush yönetiminin politikalar sonucu ise varl n iyice hissettirmifltir. Irak savafl na yönelik tepkiler, küresel alanda varl n hissettiren G 8 karfl t protestolar ve nihayetinde oluflmaya bafllayan küresel sosyal hareketler asl nda siyasal anlamda tüm insanl n küreselleflti- inin temel göstergeleri olarak okunabilir. Bu durum dönüflümsel etkileri dolay s yla varl n uzun vadede fazlas yla hissettirecek tarihi bir geliflmedir. Kas m ay ndaki Amerika seçimleri iflte tam bu tarihi dönüflüm noktas nda gerçeklefliyor. Art k küresel bir gücün o kürede yaflayan insanlar dikkate almadan onlara istedi ini yapt rabilmesinin zorluklar her geçen gün kendini gösteriyor. Karfl l kl ba ml l k iliflkisinin ba lay c l ve s n rlay c l önümüzdeki y llarda hem Amerika'n n hem de insanl n opsiyonlar n belirleyecek. Bu aç dan Amerika seçimleri Amerika için dünya gücü ünvan n koruyabilmesi aç - s nda son derece önemli olsa da, asl nda bu seçimin önemi Amerika'n n iç siyaseti ve ona etki eden d fl geliflmeler ac s ndan daha kal c. Bugün Amerika seçimlerine d fl etkinin boyutlar öyle bir noktaya geldi ki k sac k bir zaman diliminde kimin baflkan olaca sorusuna verilecek cevaplar de iflebiliyor. Gürcistan-Rusya savafl n n hemen ertesinde güvenlik merkezli yaklafl mlar n tart - fl ld bir ortamda Cumhuriyetçi aday John McCain in seçilme flans yükselmiflken, küresel ekonomik krizin derinleflti i ekim ay nda halk faturay Cumhuriyetçilere kesmifl durumda. Ümit vaadiyle yola ç kan Demokrat aday Barack Obama n n en büyük flans tam da seçim öncesi krizin derin bir flekilde hissedilmesi. T pk Amerika d fl politikalar gibi Amerika seçimleri de güvenlik ve özgürlük da tma üzerine kuruludur. Yerine göre güvenlik merkezli söylemlerin, yerine göre ise özgürlük merkezli söylemlerin artt Ameri- 12 IGMG PERSPEKTIVE

13 gündem Barack Obama John McCain ka n n so uk savafl tan beri ve özellikle de 11 Eylül sonras yaflanan en büyük gerilim birinin di erine afl r bask n ç kmas d r. Güvenlik merkezli yaklafl mlar tek bas na çözüm olmaktan c km fl bugün Amerika d fl siyasetinin en temel açmaz olmufltur. Kas m seçimlerinde Amerika da her kim baflkan seçilirse seçilsin çözüme kavuflturulmas gereken en temel mesele güvenlik-özgürlük dengesi olacakt r. D fl politikada hangisinin a rl k kazanaca meselesi basit bir d fl politika seçiminden ibaret de il, Amerika'n n küresel dünyadaki etkisini ve ayn flekilde d fl dünyan n Amerika n n iç siyaseti üzerindeki etkisinin de en temel belirleyicisi olabilir. Adaylar n seçim kampanyalar nda yapt klar konuflmalardan muhtemel d fl politika yönelimlerine yönelik baz ç kar mlarda bulunmak mümkündür. Temel olarak McCain, Bush rejiminin biraz daha yumuflak formatta devam ndan yana iken, Obama sanki flu anki var olan realiteleri yok sayarcas na iyimser ve ümitli bir d fl politika vizyonu sunmaktad r. McCain in Bush siyasetinin nas l yumuflak bir versiyonunu oluflturaca konusunda kafam zda soru iflaretleri varsa, ayn flekilde Obama n n yer yer afl r optimist politikalar n n nas l uygulanaca konusunda da düflünmek gerekir. Seçim sonras atmosferle ilgili olarak, özellikle de ekonomik krizin etkilerinden dolay Amerika'n n bir süre içe kapan p kendi güç temerküzünü yapaca n söylemek mümkündür. Özellikle her d fl siyasetin bir mali ç kt s oldu u dikkate al nd nda bu durum daha da önemlidir. Ayr ca Amerika üzerine çal flanlar n vurgulad en temel nokta ekonominin Amerika n n yumuflak karn oldu u ve ekonominin kötüye gitti i bir ortamda Amerika halk n d fl iliflkiler konusunda ikna etmenin zorlu udur. Zaten geleneksel olarak pek d fl politikay sevmeyen ve de ilgilenmeyen Amerika toplumu 11 Eylül sonras tüm dünyaya paralel olarak siyasal anlamda bir küreselleflme sürecine girmifl olsa da, bunun ne kadar kal c olaca n ancak zaman gösterecektir. Adaylardan Obama ya da McCain den hangisi baflkan seçilirse seçilsin Amerika n n Irak politikas nda ilk y llar nda çekilme gibi radikal bir de- ifliklik beklememek ama bir d fl politikay yeniden yap land rma surecine flahit olmak mümkün olacakt r. Afganistan hatt nda radikal bir stratejik de ifliklikten ziyade, taktiksel bir de- ifliklik beklenebilir. Iran konusunda Obama daha liberal gibi görünse de Amerika n n Ortado u'da Yahudi ve Sünni Arap dostlar n nas l ikna edece i onu bekleyen en büyük sorundur. Rusya ve Çin konular ise do rudan Avrupa Birli i ile birlikte yeniden bir küresel strateji belirleyip belirleyemeyece i ile do rudan alakal olup, Afrika n n, e er Çin ile rekabet süreci artmazsa yine Amerika gündeminin alt s ralar nda kalaca tahmin edilebilir. Seçim sonras Amerika n n slam dünyas ile iliflkileri kimin baflkan seçildi inden daha çok asl nda kimlerin slam dünyas konusunda baksana dan flmanl k yapaca yla ilgili olup, stratejik vizyonunu güvenlik merkezli tan mlayan dan flmanlar n etkinli inin artmas Amerika n n, slam dünyas ile iliflkilerinde çok büyük bir de- ifliklik yapmayabilir. Amerika seçimleri sonras nda oluflacak Amerika d fl politikas n belirleyici olacak en önemli nokta psikolojik ortam olacakt r. McCain in seçilmesi durumunda secim öncesi var olan psikolojik atmosferin çok de iflmemifl olaca n öngörmek gerçekçi de ilken, Obama n n baflkan seçilmesi durumunda bir sihir gibi atmosferin de iflmesini öngörmek de hayali olabilir. fiimdilik beklemek ve seçim sonras ndaki oluflan yönetici ekiplere bakarak gelecek de erlendirmesi yapmak daha mant kl görünüyor. IGMG PERSPEKTIVE 13

14 dosya Aliya zzetbegoviç i anarken Merhum Aliya zzetbegoviç stanbul da Ba c lar Belediyesi nin düzenledi i iki günlük bir sempozyumla an ld. stanbul Ba c lar Belediyesi Bosna-Hersek in kurucu Cumhurbaflkan Merhum Aliya zzetbegoviç i iki süren süren bir sempozyumla and. Bir yabanc devlet adam n n bir baflka ülkenin belediyesi taraf ndan an lmas için gerçekten de ola anüstü bir fleylerin olmas gerekirdi. Fakat, söz konusu kiflinin Aliya zzetbegoviç olmas onu yabanc l k tan ç kar p bizden birisi haline getirmesi, yani o ola- anüstü fleylerin hepsinin de var oldu unu gösteriyordu. Asl na bak - l rsa, burada ola anüstülük de yok. zzetbegoviç in hayat boyunca verdi i özgürlük ve hakikati anlama/anlatma mücadelesi bu ola anüstülü ü kapsad gibi, ola anlaflt r yordu da. Merhum 19 Ekim 2003 tarihinde bu dünyaya gözlerini kapatt. Giderken sadece, özgürlü ü u runa büyük müdacedeleler vererek kurtlar sofras ndan kurtarmak için didindi i Bosna y de il, tüm Müslümanlar yetim b rakarak gitti. Bosnal çocuklar n dedo su ve bütün Bizim ordumuz, hukuka ba l olmak zorunda! bir ülkenin babo su bu ça da hikmet p narlar n n yolunu, do u dan da, bat dan da beslenerek, lâkin mensubu bulundu u slâmî kültür süzgecinden geçirerek açmak için çabalad. Yazd klar, söyledikleri ve en önemlisi de davran fllar hep hikmet ten bir fleylerle doluydu. Do- u yu da, Bat y da elefltirmeyi bir görev bilmiflti. Vefat n n 5. y l nda Bosna ve Türkiye'den toplam 27 tebli cinin anlat m ile Aliya zzetbegoviç bir düflünür, bir devlet adam, bir özgürlük afl olarak ve Do u ve Bat Aras nda slam kitab n n yazar olarak ele al nd. O lu Bakir zzetbegoviç, yak n mücadele arkadafllar, Prof. smet Kasimagiç onu anlat rlarken, yine yol arkadafl Prof. Cemaleddin Latiç onu Bat daki kbal olarak fikirlerini tahlil etti. Merhumu, yak ndan tan ma f rsat bulan ve iflgal ve sald r döneminde Bosna ya hizmetleri geçen Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, IHH Baflkan Bülent Y ld r m, Sakarya eski Millet- 14 IGMG PERSPEKTIVE

15 dosya vekili Dr. Süleyman Gündüz, gazetci Mehmet Koçak ve stanbul eski Milletvekili Hüseyin Kansu ile Mazlumder Eski Baflkan Cevat Özkaya da zzetbegoviç in hayat ndan etkileyici kesitler sundular. Onun özellikle, büyük ac lar n çekildi i, çocuklar n bile öldürüldü ü, kad nlar n tecavüze u rad menfur savafl ve iflgal dönemindeki, hikmetli sisayet ve idaresi ile bir bilgelik örnekli ine vurgu yap ld. Bu anlamda, ça dafl diplomaside, vermifl oldu u büyük mücadele ile bilgeli i haketti ine vurgu yap ld. Merhum zzetbegoviç Türkiye de Bilge Kral olarak tan mlanmak istendi. Fakat bilgeli i ve krall bilenler bu iki tan mlaman n, söz konusu olan kifli zzetbegoviç olunca birbiriyle tamamen z tlafl yor. O bilgeydi, amma kral asla de ildi. Partisinin ve hükümetinin toplant lar nda herkes onu övme yar fl na girerken o, kendisini elefltirmeyi de biliyordu. Düflmanlar n - za kin tutmay n. Ama, yapt klar n da unutmay n, öz deyifli onun kendi mücadele arkadafllar na yapt elefltiri oldu u kadar bir yol haritas idi de. Meselâ, Mostar köprüsünün y - k lmas n n arkas ndan flehrin Birleflmifl Milletler idaresine verilmesi s ras nda yapt konuflmada önce, befl yüzy ll k hofl görünün bu köprülü flehir anlam ndaki flehirde neden y k ld n n da bilinmesini istedikten sonra, sald rgan kendileri olmad halde flunlar söyleyebiliyordu: Nehirlerin üzerindeki köprüleri yenibafltan infla etmek için, önce insanlar n kalbinde onlar yeniden yeflertmeliyiz. Biz buna haz r z. Tam da savafl n çirkinli inin ve mel unlu unun sürdü ü s rada kurmaya çal flt ordusuna, her bir askerin kin ve öfke ile dolu anda verdi i ilk emir Onlar n ordular, her fleyi yapabilir ve hiç bir fleyle mukayyet de ildir. Fakat, sizler, hukuka ba l olmak zorundas n z olabiliyordu. Rahmetle an yoruz Savafl istemiyoruz! Lâkin sald rgana da teslim olmayaca z. Tüm savafllar kirlidr, diyerek de savaflmaktan kaç nmad klar n, gerekirse özgürlük u runa savaflacaklar n ancak, düflmanlar n n kirlerine bulaflmayacaklar n vurguluyordu. Yine intikam intikam sesleri ile ç nlayan Bosna da bir bilgelik örne i sergiliyordu: Bana yapt klar ndan dolay düflmanlar m affedebilirim. Ama kad nlar m za ve çocuklar m za yapt klar n asla. flte zzzetbegoviç in bu bilgeli- inin krall k vasf na büründürülmesine de karfl ç k ld bu sempozyumda. Önce T.C. Milli E itim Bakan Hüseyin Çelik karfl ç kt buna. Mealen, Krall k ve bilgelik yan yana O na tan kl k edenler bulunmaz. Kendisinde bilgelik bulunan zzetbegoviç e ise krall k hiç yak flmaz, diyen Çelik in bu yorumu hem büyük takdir ald hem de sempozyumun ilerleyen bölümlerinde konunun daha da iyi tart fl lmas na öncülük etti. Yo un bir programla hat ras yad edilen Merhum Aliya zzetbegoviç kenidisini ise flöyle tan ml - yordu: Dinî aç dan Do u lu, e itim bak - m ndan Bat l y z. Kalben bir dünyaya, aklen di erine ait bulunuyoruz... Bana gelince. Ben kendime Avrupa l Müslüman oldu um cevab m verdim ve bu tan mlamada kendimi rahat ayakkab lar içindeki biri gibi hissediyorum. IGMG PERSPEKTIVE 15

16 dosya Aliya n n flahidli inine flahidli imiz Ahmet ARSLAN Bosnal çocuklar n Dedo su Bir hakk, bir iddiay ispatta bilgi ve görgüsüne müracaat edilen kifliye flâhid denildi i gibi inanç, söz ve davran fllar yla insanlara güzel örnek olan müminlere de flâhid denilmifltir. Peygamberimiz de bütün insanl k üzerine hakk n flâhidi k l nm flt r. Kur ân- Kerim de müminlerden; iman, ibadet, güzel ahlâk, adalet, do ruluk, ilim, irfan ve çal flmalar ile di er insanlara güzel örnek (flühedâ) olmalar istenmifltir (Bakara, 2/143; Hac, 22/78). Ayr ca bir kimsenin ancak iyi bildi i, tam gördü ü konularda, flâhidlik yapmas gerekir. fiehâdette, bilgi, görgü, adalet ve do ruluk flartt r. flte merhum Aliya zzetbegoviç in ( ) Tarihe Tan kl - m eserini elinize ald n zda flâhidlik kavram n n bir mü minin hayat nda böyle önemli bir yere sahip oldu unu bir kez daha hat rl yorsunuz. O eserine hayat n n ( flahidli inin ) bir yans mas olarak bu ismi uygun görmüfltür. Aliya zzetbegoviç, takipçilerinin adland rmas yla Bilge Kral s radan Boflnaklar n adland rmas yla Babo (yani baba), yaklafl k alt yüz sayfal k bu eseriyle arkas ndan gelen nesillere yaln zca otobiyografisini b rakmam fl ayn zamanda Bosnal müslümanlar n varolufl mücadesini özellikle 20. yüzy l n sonundaki seyriyle birinci a zdan aktarm flt r. Eser; Bosna Hersek in K sa Tarihi, Çocukluk ve lk Mahkumiyet, Saraybosna Davas, Parti nin (Demokratik Eylem Partisi, SDA) Kurulmas ve Yugoslavya n n Yeniden Yap land r lmas Giriflimi, Savafl Günlü ü, Srebrenika, Savafl ve Lafazanl k, Dayton Günleri ve Dayton dan Sonra adl 9 bölümden oluflmaktad r. Neredeyse kitab n dörtte birini mektup, konuflma, konferans ve mülakat metinlerinden oluflan Ekler k sm kaplamaktad r sonras nda Boflnak halk n n vermifl oldu u bu ba ms zl k mücadesi Bilge Kral n karizmatik ve çok yönlü liderli i ile flekillendi. O bütün bu bahsi geçen konular anlatt eserine tarih yazma iddias nda olmad - n vurgulayan bir tevazuyla bafllamaktad r. Ona göre; zaten tarih, onu yapanlar ya da parças olanlar taraf ndan yaz lmamal d r. Kitapta anlat - lanlar zzetbegoviç in Boflnak tarihinin belki de en zor dönemine iliflkin gerçekleridir. (sh. XI) Bir milletin kaderine iliflkin görece hacimli bu eser yeni nesiller için temel kaynak olma özelli i tafl maktad r. Belki de bu amac n gerçeklefltirlmesi için esere okuyucuya tarih bilinci kazand r cak bir bölümle bafllanm flt r: Bosna Hersek in K sa Tarihi. Bu bölümde slamiyet ten önce Boflnak yurdu, Osmanl döneminde Bosna n n maddi ve manevi imar, Avustuya iflgali ve sonuçlar, modern dönemde Bosnal Müslümanlar n uyan fl ve dirilifl çal flmalar, birinci dünya savafl sonras Bosna Hersek üzerinde oynanan oyunlar, ikinci dünya savafl ve komünist rejim dönemlerinde yaflan lan katliam, zulm ve badireler konu edinilmektedir. Bu bölüm Yugoslavya Devleti nin parçalanmas ve bu süreçte müslümanlar n kendi kaderlerine sahip ç kma mücadelelerinin anlat lmas yla son bulmaktad r. (sh.1-8) Müslüman Boflnaklar biri 19. yüzy l, di eri 20. yüzy l sonunda olmak üzere iki önemli olay yaflad te Osmanl yönetimine dahil olan Bosna Hersek te Boflnaklar 60 y l gibi k sa bir süre içerisinde ulus olarak bütünüyle slam a girdiler. 400 y ldan fazla bir süre Osmanl hakimiyetinde bar fl ve güven içerisinde yaflayan Boflnak Müslümanlar n topraklar, Osmanl Devleti nin zay flamas yla Avusturya mparatorlu u nun iflgaline maruz kald (1878). Bir asr aflk n bir süre sonra ise dünyan n flahid oldu u en büyük katliamlardan birine maruz kalmas na ra men Bosnal lar imrendirici bir özgürlük savafl verdi. K sa tarihi sürecin aktar lmas nda sonra Bilge Kral, okuyucuya kendi kiflili ini hakk nda ipuçlar verircesine gençlik ve ilk mahkumiyet y llar n anlatmaktad r. Ailesinin fertlerini, babaannesinin Üsküdarl bir Tür k z oluflunu, dine olan ba l l n annesine 16 IGMG PERSPEKTIVE

17 dosya borçlu oluflunu anlatt bu bölümde zzetbgoviç, çocukken sabah namaz - na gidiflinin, annesinin bu konudaki duyarl l n n kendisinde kal c, olumlu etkiler oluflturdu unu dile getirmektedir. (sh.12) Lise y llar nda yaflad entellektüel buhranla inançlar n sorgulayan zzetbegoviç, adeta yeni bafltan bafllayarak inançlar n tazelemifl, okumalar n art rarak entellektüel derinlik kazanm flt r. kinci Dünya Savafl y llar n n ac lar n yaflam fl olan Bilge Kral, Yugoslavya n n çok kültürlü yap s n n en az ndan halk aras nda o zamanki sorunsuz iflleyiflini müflahede etmifltir. 16 yafl ndan itibaren ideolojik ve örgütsel çal flmalara ifltirak etmifl olan Aliya, 21 yafl nda hapse girerek inanç ve fikirleri u runa s k nt lara katlanma evresini yaflamaya bafllam flt r. Ancak bu s k nt lar onu daha zor flartlara ve nihayetinde de baflar lara haz rlam flt r. O hapisteyken yoldafllar ndan ileri gelenler idam edilmifl ve kendisinin de sonradan fark edece i gibi; o, kader taraf ndan daha farkl ac ve aflamalara saklanm flt r. Di er taraftan da komünist rejimin bütün çirkefliklerine ve sefaletine yak ndan flâhid olmufltur. zzetbegoviç sat r aralar nda duygulu bir insan olman n en bariz özeliklerinden olarak sonradan efli olacak kad na duydu u aflk, hapisteyken efliyle mektuplaflmalar n, çocuklar na ve özellikle de torunlar na olan düflkünlü ünü dillendirmekte ve karfl m za bir anlamda ince ruhlu bir lider olarak ç kmaktad r. Birinci hapis döneminden sonra Hukuk Fakültesi ni bitirmifl olan Aliya, bir taraftan de iflik sektörlerde çal fl p maifletini kazan rken di er taraftan da ilmi-fikri çal flmalara devam etmifltir. Nihayet Yugoslav komünist rejimine göre düflünce suçlusu olarak yarg lanmas na sebep olacak olan slam Deklarasyonu adl 40 sayfal k metni 1970 de yay nlad. Asl nda bu metin ilk planda dikkatini Yugoslavya ya de il slam dünyas na yöneltmiflti. Metinde Yugoslavya n n ad bile geçmiyordu. Yani direkt anlamda politik bir eser de ildi. Ancak bu Yugoslav rejimini korkutmaya yetmiflti ve 13 y l sonra (1983) kendisi 58 yafl ndayken bafllayacak olan bilinen ad yla Saraybosna Davas nda aylarca sürecek soruflturmalarda ve duruflmalarda bu eseri suç unsuru olarak karfl s na ç kar lacakt. Ve deklarasyonun ana fikri Müslüman kitlelerin imgelemini (bilinçlerini) ancak slam n yeniden canland rabilece i ve onlar bir kez daha kendi tarihlerinin aktif kat l mc lar olmaya muktedir k labilece i idi. zzetbegoviç e göre hiç bir bat l ya da do ulu sistem bunu gerçeklefltirmeye kadir de ildir. Yani Müslüman toplumlar n kurtuluflu slam dan baflkas yla mümkün de- ildir. (sh.30) Biz de onun için dua ediyoruz Saraybosna Davas sürecinde günümüzde bile bir çok rejimin uygulamalar nda görülen tarzda hukuk ad - na zulüm kararlar na imzalar at ld. Zaten marksist rejimde hukuk adamlar stajlar na Adalet yönetici s n flar n yasaya dönüflmüfl iradesidir. (sh. 48) prensibiyle bafll yorlard. Böyle bir hukuk anlay fl n n sonucu olarak da Müslüman ayd n ve kanaat önderleri her türlü vicdani ça r lara ra men toplam 90 y l hapis cezas na çarpt r ld lar. Bilge Kral 14 y la mahkum edilmiflti. Ancak dava sürecindeki son sözleri bir Müslüman için temel bir manifesto niteli indeydi: Ben bir Müslüman m ve öyle kalaca m. Kendimi dünyadaki slam davas n n bir neferi olarak telakki ediyorum ve son günüme kadar da böyle hissedece im. Çünkü slam, benim için güzel ve asil olan her fleyin di er ad ; dünyadaki Müslüman halklar için daha iyi bir gelecek vaadinin ya da umudunun, onlar için onurlu ve özgür hayat n, k sacas benim inanc ma göre u runda yaflamaya de- er olan herfleyin ad d r. (sh.50) Hapishane y llar onun için farkl tecrübe ve de erlendirmelere vesile oldu. Evet kendi itiraf yla o bir kahraman de ildi ve o yaflta bu kadar y la mahkum olmufl olmak kolay katlan labilcek bir durum de ildi.(sh. 58) Komünist rejim cezay biraz indirmifl olsa da hatas ndan dönmedi. Hatta Aliya ya davas ndan vazgeçme karfl l nda özgürlü ünü teklif etti. O ise beklenece- i gibi reddetti ve af dilekçesini imzalamad. Ama rejim bu haks zl d flar dan gelen bask lar da göz önünde tutarak daha fazla sürdüremedi. 6 y l hapisten sonra 1988 de özgürlü üne kavufltu. Yugoslavya n n da lma sürecine girdi i dönemde Demokratik Eylem Partisi (SDA) y kurdu ve genel baflkan seçildi (1990). Komünist yönetimin çökmesiyle birlikte yap lan ilk serbest seçimlerde Bosna Hersek Federal Cumhuriyeti Devlet Baflkan seçildi. S rp ve H rvat güçlere karfl yürütülen ba ms zl k savafl na liderlik yapt te savafla son veren Dayton Anlaflmas n imzalad y l nda yap lan seçimlerde üçlü baflkanl k konseyine seçildi.uluslararas güçün bask lar na karfl ç kan zzetbegoviç 2000 y l nda sa l k nedenlerini gerekçe göstererek baflkanl k görevinden ayr ld. Aliya zzetbegoviç, entellektüel, eylem adam, siyasetçi, özgürlük savaflç s ve düflünür kimli i ile halk na öncülük etmifl bir isimdir. Bu özellikleriyle slam dünyas nda yeni bir lider tipinin öncüsü say lmaktad r. Tarihe Tan kl m, her ne kadar hacmiyle okuyucuyu ürkütse de bir çok aç dan okunmaya de er bir eser. Bu gere i, eseri sol bafltan de il de sa bafltan açt n zda karfl n za ç kan 78 y ll k ömrün fotograflar na dikkatlice bakt n zda hissediyorsunuz. Aliya zzetbegoviç, kaderinin paralelinde inanc n n gere ine göre bir hayat sürme gayretinin flahidi idi. Biz, en az ndan eserlerinden yola ç karak buna flâhidiz. Ancak Müslüman birey ve cemaatler olarak ne kadar yaflad - m z dünya ve hayat n flahidleri oldu umuzu sorgulamal y z. IGMG PERSPEKTIVE 17

18 teşkilat Bölge Kurban sorumlular toplant s Kurban Kampanyası baflladı Afrika n n güney do usunda Mozambik te Her Kurban döneminde tatlı bir telafl bafllıyor. IGMG Sosyal Hizmetler Baflkanlı ı, Avrupa daki Müslümanların, dünyadaki mazlum ve ma durlarla dayanıflmalarına ve slam ümmetinin birlikteli ine katkıda bulunmak amacıyla düzenledi i Kurban Kampanyası n n ön hazırlıklarını tamamladı. IGMG Genel Merkezi nde yapılan Bölge Kurban Sorumluları toplantısı ile bafllayan kampanyayla, bu sene yeni ülkelerde de kurban kesim ve da ıtımı yapılacak. Sosyal Hizmetler Baflkan Ali Bozkurt, bu hayırlı ve bereketli hizmet için gönüllü olarak katılan görevlilere teflekkür etti ve kampanyanın baflladı ını bildirdi. Bozkurt, bu y l, 77 ülke ve bölgede kurban kesim ve da ıtımı yapılmas - n n planland ını, daha önceki ülke ve bölgelere ilaveten Çin de Do u Turkistan n yan s ra di er bölgelerle Moritanya nın da dahil edildi ini bildirdi. Kurban kesim görevlisi olarak 200 gönüllünün Avrupa daki Müslümanların elçileri olarak, baflta Türkiye olmak üzere, dünyan n her yerine hizmet için gidece ini bildiren Bozkurt, Kurban Kampanyası ndaki as l hedefin, kiflilere 3-5 kilo et da ıtımı olmadı ını, aksine, bu projenin bir ümmet buluflması ve dayanıflması projesi oldu unu bildirdi. Bozkurt, Yoksul ve ihtiyaç sahibi insanlara Kurban yard m n ulaflt rarak, bir nebze de olsa onlar n yüzlerinin gülmesini ve yaln z olmad klar n bilmelerini istiyoruz dedi. Toplantıda, Kampanyanın düzenli bir flekilde organizesinin gerçekleflmesi ve görevli olarak gidecek kiflilerin tesbit edilmesi konusunda da bölge ve cemiyetlerden gelen tavsiyelere göre istiflarelerde bulunuldu. Geçen sene yapılan kampanyanın tanıtımı için yapılan ve 5 dilde hazırlanan tanıtım filminin da izlendi i programda, hazırlanan bu tanıtım cd lerinin de da ıtımı yapıldı. Kampanya çerçevesinde kesim ve da ıtım görevlisi olarak hizmet yapmak isteyen gönüllülerle de bir toplantı yapılacak. Bu görevlilere, daha önce bu bölge ve ülkelere giden görevlilerin hazırladı ı ön bilgiler de aktarıld. Her yıl binlerce insanın gönüllerini flenlendiren ve dualarına vesile olan bu kampanya hepinizi tekrar davet ediyoruz. 18 IGMG PERSPEKTIVE

19 teşkilat Kafile baflkanlar toplant s Mukaddes yoculu a hazırız Bu yıl, Avrupa çapında 39.su düzenlenen IGMG Hac Organizsayonu nun hazırlıkları tamamlandı. IGMG Genel Merkezi nde yapılan son de erlendirme toplantılarında, organizasyonda görev alacak kafile baflkanları ve hizmet görevlileri belirlendi. IGMG Genel Baflkanı Yavuz Çelik Karahan, her sene oldu u gibi bu sene de IGMG Hac Organizasyonu nun takdire flayan hizmetleri verece inden emin oldu- unu ve her bir görevlinin, Allah ın misafirleri olan Hacılara hizmeti bir ibadet olarak yerine getirmesini istedi. Toplantıda, IGMG rflad Baflkanı Ahmet Özden IGMG görevlilerinin bir Müslümana yakıflır flekilde hâl ve davranıflları ile hizmet verdi i hacılara örneklik teflkil etmesi gerekti ini bildirirken, Hac ve Umre Birim Baflakanı Hakkı Çiftçi de yapılan çalıflmalar hakkında bilgi verdi. Mekke ve Medine sorumluluları Cengiz Da deviren ve Mehmet O uz da ikamet edilecek olan oteller ve burada verilecek olan hizmetlerle ilgils bilgilendirmede bulunurken, Hac ve Umre Birim Baflkan Yardımcısı Tahir Köksoy da, kafilelerin gidifl ve dönüfl tarihlerindeki düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. 24 saat hacılara hizmet verecek flekilde organize edilen IGMG Hac görevlileri, hacıların her türlü ihtiyacına yardımcı olacak. Avrupa nın de iflik noktalarından uçuflların gerçekleflece i IGMG Hac Organizesi ile Medine ye stanbul üzerinden direkt uçufllar da planlandı. Hac için ilk kafilenin 10 Kasım da Frankfurt tan hareket edecek olan Hessen bölgesine ait kafile oldu u belirtilen toplantıda, dönüfllerin de, yeni yılın ilk Arafat ta gününden itibaren gerçeklefltirilece i açıklandı. Yaklaflık 30 kiflilik bir sa lık ekibinin de hizmet verece i IGMG Hac Organizesi ile hac ibadetini yerine getirecek olanların, mutlaka gerekli aflıları yaptırmaları, halen kullanılmak zorunda olan ilaçlar varsa, ilgilerin bu ilaçları da yanlarında getirmesi istendi. IGMG nin Arafat ve Mina daki çadırlarının düzenlenmesi ile ilgili hazırlıklar ise devam ediyor. IGMG PERSPEKTIVE 19

20 irşad Vakit disiplini ve Namaz Assoc. Prof. Dr. Özcan HIDIR Vakit adâletli bir flekilde paylafl - lan bir kaynakt r; herkesin haftada yedi günü, günde yirmidört saati vard r. Ne var ki kifliler aras ndaki tek fark, sahip olduklar vakit de il, bunu nas l kulland klar d r. Vakit, soyut bir kavram olmas na ra men, hayat m za s d rd m z ifller aç s ndan ölçülebilir ve k t bulunan somut bir kaynakt r. Vakit tanzim ve idaresi, k t bir kaynak olan zaman n en verimli flekilde kullan lmas demektir. Ancak birçok kifli bu k t kayna, nas l de erlendirece ini bilemeden bofla harcar. Vaktin sevk ve idaresi, k t olan bu kayna n en faydal flekilde kullan lmas d r. Zaman faydal kullanmak, meflgul görünmek de il, zaman gâyelerimizin tahakkukuna yönelik faaliyetler yaparak de erlendirmektir. Bununla birlikte günümüzde Müslümanlar n en çok geri kald klar hususlar n bafl nda, vakit disiplinsizli i gelir. Genel olarak slâm dünyas nda inan lmaz derecede vakit israf bulunmakta, yap lacak ifllerde vakte riayetsizlik had safhalara ulaflmaktad r. Farkl sebeplerin rol oynad bu durumun en önemli sebeplerinden biri de, Kur an ve Sünnet iyle slâm'da vaktin ehemmiyetini ortaya koyan emir ve tavsiyelerin yeterince bilinmeyiflidir. Allah Teâlâ n n kullar na olan nîmetleri say lamayacak kadar çoktur. Bu nimetlerin en önemlilerinden biri de, vakit nimetidir. Zira Kur an da bildirildi i üzere vakit nimeti, geçici olan 1, ertelenmesi ve bir daha geri döndürülmesi mümkün olmayan 2 ve bofla geçirildi inde uhrevî sorumlulu u büyük olan bir nimettir. Bu itibarlad r ki, sahâbenin ileri gelenlerinden olan Abdullah b. Mes ûd, ilâhî hesâba konu olacak en mühim nimetlerden birinin bofl vakit oldu unu söylemifl ve sözlerine flöyle devam etmifltir: Güneflin batt ve ömrümden bir gün daha eksildi i halde amelimin artmad günüme piflman oldu um kadar hiç bir güne piflman olmad m dedi i nakledilmektedir. Vaktin k ymetini bildirmek için s kça söylenen Vakit nakittir sözü de, esasen anlams zd r. Zira vakit nakitten (para, alt n, elmas vb.) daha de erlidir. Son devir slâm mütefekkirlerinden Hasan el-benna n n Vakit hayat n kendisidir demesi de bu sebepledir. Yine bir Arap atasözünde Yakût vakitle sat n al nabilir, ancak (bofla geçen) vakitler yakûtla sat n al namaz denmifl ve böylece k ymet bak m nda vaktin, yakuttan dahi de erli oldu u vurgulanm flt r. Hayat, Allah Teâla n n her canl - ya bir kere kullanmak üzere ihsan etti i son derece k ymetli bir nimettir. Gaflet perdelerini aralayabilenler için zaman, hiç bir fleyle k yaslanamayacak derecede de erli bir nimettir. Bu anlamda Hasan el-benna'n n da dedi i gibi, vakit asl nda hayatt r. O halde vakti, onun de erine en uygun amellerle de erlendirmek flartt r. Zira hayatta her an herkesin birden fazla yapaca ifli vard r. Vaktin ehemmiyetini idrak eden, k ymetini hakk yla takdir eden insan hakikî mânada yafl yor demektir. Dünya ve âhiretin anahtar olan ilim, vakti iyi de erlendirmekle elde edilir. Âlimlerin ve zenaatkârlar n ortaya koyduklar eserler, vakti faydal de erlendirmenin billûrudur. Namaz, oruç, hac, zekat gibi slâm n temel ibadetlerinin mü mine vakit disiplini kazand rmadaki önemi büyüktür. Bu ibadetlerin belli vakitlerde yap l yor olmas, bir yönüyle müslümana vakit disiplini kazand rmaya matuftur. Ne var ki slâm n en temel ibadeti olan befl vakit namaz n vakit disiplinindeki yeri çok daha 20 IGMG PERSPEKTIVE

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Aliya y rahmetle an yoruz

Aliya y rahmetle an yoruz YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 167 KASIM / NOVEMBER 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Aliya y rahmetle an yoruz Amerika,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun.

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun. Birkaç Oyun Daha B irinci Oyun. ki oyuncu flu oyunu oynuyorlar: Her ikisi de, birbirinden habersiz, toplam 9 olan üç do al say seçiyor. En büyük say lar, ortanca say lar ve en küçük say lar karfl laflt

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

15.402 dersinin paketlenmesi

15.402 dersinin paketlenmesi 15.402 dersinin paketlenmesi 1 Büyük Resim: 2. Kısım - Değerleme A. Değerleme: Serbest Nakit akışları ve Risk 1 Nisan Ders: Serbest Nakit akışları Değerlemesi 3 Nisan Vaka: Ameritrade B. Değerleme: AOSM

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı