Драгана АМЕДОСКИ ЗАКУП РИБОЛОВА ДУНАВСКЕ МОРУНЕ У XVI ВЕКУ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Драгана АМЕДОСКИ ЗАКУП РИБОЛОВА ДУНАВСКЕ МОРУНЕ У XVI ВЕКУ"

Transkript

1 МЕШОВИТА ГРАЂА, XXVII, стр (2006) MISCELLANEA, XXVII, pp (2006) Оригинални научни рад УДК 799 ( ) (093) 15 Драгана АМЕДОСКИ ЗАКУП РИБОЛОВА ДУНАВСКЕ МОРУНЕ У XVI ВЕКУ Риболов је код Османлија био врло значајна привредна грана. Приходи од риболова спадали су у регално право и султан је могао да их да у закуп, задржавајући део улова за себе. 1 Риболов је нарочито био развијен на простору ђердапског дела Дунава. 2 Најважнија риболовна област налазила се на територији видин-ског санџака, у пределу од ушћа Поречке реке до ушћа Тимока на Дунаву. Приходи од риболова чинили су једну закупну јединицу, односно мукату, која се налазила на територији фетисламске нахије. 3 У XVI веку фетисламска муката је припадала султанском хасу, да би средином XVIII века (1741. године) била припојена вакуфу његове библиотеке и имарета код Велике Аја Софије. 4 Tри документа која саопштавамо представљају део пописа муката који се чува у Архиву Председништва владе у Истанбулу, у архивској серији Maliyeden müdevver под бројем 6148, на странама Сви су тематски повезани и тичу се закупа 1 Д. Бојанић Лукач Т. Катић, Османска документа о продаји турских имања кнезу Милошу Обреновићу, Мешовита грађа, XXVI ( 2005), О. Зиројевић, Риболов на средњем Дунаву (XVI и XVII век), Зборник за историју Матице српске, 49 (1994), Д. Бојанић Лукач Т. Катић, нав. дело, Р. Тричковић, Два турска пописа Крајине и Кључа из године, Мешовита грађа II (1973), 244. (према Д. Бојанић Лукач Т. Катић, нав. дело, 16). 273

2 риболова моруне, врло квалитетне рибе чувене по величини и богатству икром, која се на Дунаву ловила помоћу посебних риболовних справа гарди. 5 Акта су састављена на шеријатском суду у Кладову (Фетисламу) 1582/83. године, поводом молбе Хусејина, становника Кладова, да преузме закуп риболова моруне на територији видинског санџака од претходног закупца Јеврејина Абрахама, под условом повећања закупнине. То су копија уговора о јемству, заведеног у кладовски сиџил, којим десет лица потврђује Хусејинову платежну способност, и представка кладовског кадије којом се од централне власти тражи да изда берат којим ће се Хусејин потврдити као нови закупац. Из докумената се види да је главна обавеза закупца риболовне мукате била да држави предаје четвртину улова, што је иначе било регулисано и посебним законским одредбама. 6 Овај вид опорезивања уловљене рибе задржао се и касније у XVIII и XIX веку. 7 Према датуму и садржини може се закључити да је документ на 39. страни први написан, па зато њега прво саопштавамо. 8 На страни 38. изнад основног текста документа су накнадно унете белешке написане сијакатом, које доносимо на крају документа, као и решење Хусејинове молбе, које се по рукопису и мастилу разликује од осталог текста. Значај ових докумената је у обиљу података које пружају о процедури и условима закупа, платама закупаца који путем еманета држе свој положај, њиховој етничкој припадности, разлозима смене итд. Такође се из докумената види да је 80-их 5 T. Katić, Garde na Dunavu od XVI do XX veka, Jugoslovenski istorijski časopis, XXXIV, 1-2 (2001), 48. Моруне је највише било у Дунаву, али и у Сави и Морави. О. Зиројевић, нав. дело, Према османским законима, од моруне уловљене у гардама узимала се четвртина, док се од оне која долази из вирова узимала прва и последња четвртина. D. Bojanić, Turski zakoni i zakonski propisi iz XV i XVI veka za smederevsku, kruševačku i vidinsku oblast, Beograd 1974, 58, VII, VIII; 61, VII, VIII; 7 То се јасно може видети из докумената саопштених у Д. Бојанић Лукач Т. Катић, нав. дело. 8 Приликом повезивања архивске књиге, овај акт, написан на папиру малог формата, уметнут је у пресавијени лист већег формата, који је погрешно нумерисан као две посебне стране, 38 и 40, а на коме су забележена друга два документа. 274

3 година XVI века Кладово имало најмање три махале и то: махалу Мухамед-пашине џамије, махалу месџида Балабана и махалу месџида Мухамеда Хоџе. Транскрипцијa Hazihi s-sûreti nukilat an il-esli bi-ma rifeti l-fakîr Mahmûd bin Muhammad al-kâdî bi-fethislâm. Mühür: El-vâsik bi l-melik il-hamd еl-fakîr Mahmûd bin Muhammad I [1] Sebeb-i tahrîr-i hurûf budur ki: Kasaba-i Fethislâmda Muhammad Pâşâ Câmi mahallesinde mütemekkin olan Hüseyn bin Memi nâm kimesne [2] meclis-i şeri -i şerîfe gelüp bast-ı kelâm ve tebyîn-i merâm kılup liva-i Vidînde vâki olan rub -i mâhî mukâta asın [3] iltizâm etmek murâd ederin yarâr kefîllerim vardır sicil olunmasın taleb ederin dedikte küfelâsı meclis-i şeri -i [4] şerîfe hâzırun olup mahalle-i mezbûreden Mustafâ bin Musâ ve Muhammad bin Alî Ağa ve Memî bin Mustafâ ve diğer [5] Muhammad bin Alî ve Balabân Mescidî mahallesinden Abdi bin Muhammad ve Ibrâhîm bin Tûrhân ve Tûrhân bin Hızır ve Muhammad Hoca [6] Mescidî mahallesinden Behrâm bin Abdullah ve Karadurâk bin Seyidî ve Ahmed bin Durmuş cem an on nefer kimesne zarar [7] mâla ve noksân kısta kefîl olduk dediklerinden sonra mezbûrûn küfelâ meblag-i merkûmun edâsına kâdırlar mıdır [8] deyü ehl-i vukûftan su âl olundukta her birisi mâldâr ve mütemevvil kimesnelerdir meblagi merkûmun edâsına kâdırlardır deyü [9] ehl-i vukûf haber verdiklerinde mâ-vаkа а gibba üt-tâleb kayd-i sicil olundu. Tahrîren fî evâil-i Şevvâl sene 990. (29.X 7. XI 1582) Şühûd ul-hâl: Mustafâ Hoca al-hatîb, Hızır Halîfa al-imâm, Mustafâ bin Hamza, Ramazân bin Alî, Salih bin Yusuf ve gayruhum. 275

4 II [1] Fethislâm kâdîsi mevlânâ Bedreddîn dâ îlerî arz gönderüp [2] Fethislâm sâkinlerinden Hüseyn bin Memî nâm kimesne gelüp livâ-i Vidînde [3] vâki olan rub -i mâhî-i morîna mukâta ası sene 989. Ramazânî [4] gurresinden Avrâhâm nâm yahûdi uhdesinde yüz elli bin [5] akçede olup mukâta a-ı mezbûrenin zabt ettüği [6] zamânın yerlü yerinden muhâsebesin komak şartile on bin [7] akçe ziyâde ile üç yıla yüz altmış bin akçeye iltizâm [8] edüp ve şart-i hazîne ve mevâcib-i kılâ kemâkân mukarrer olup [9] ve zarar mâla on nefer kimesneleri Fethislâm kâdisi mevlâna Bedreddîn [10] imzâsile kefîl virdüğine süret-i sicill ibrâz edüp ve küfelâsı [11] kefîl oldukları mâlın edâsına kâdırlardır ve mezbûr [12] Hüseyn dâhi emânet uhdesinden gelmeğe kâdır kimesneden deyü [13] ehl-i vukûf haber virmeğin mukâta a-ı mezbûre vech-i meşrûh [14] üzere mezkûre virilmek mâl-i mîrîye enfa olduğun [15] i lâm eder. Emânet-i mukâta a-i rub -i mâhî-i morîna der livâ-i Vidîn der uhde-i Abrâham yahûdi ber vech-i iltizâm. Fî yevm 10 Mevâcib-i kadîm. Fî yevm 10 Tâleb-i gedik Tâleb-i Hüseyn bin Memî an kasaba-i Fethislâm ber vech-i iltizâm ber muceb-i arz-i mevlânâ Bedreddîn kâdî-i Fethislâm. Fî yevm 10 İltizâm-i mezbûr ki mukâta a-i mezbûre an gurre-i Ramazân sene 989. (29. IX 1581). Fî selase sinin Fî el-ihtisâb mukâta a-i mezbûre an et-târîh al-mezbûr der uhde-i Abrâham yahûdi emîn-i mültezim. Fî selase sinin Ez-ziyâde fî selase sinin Kefîl bi l-mal ber vech-i arz ve sûret-i sicil mevlânâ Bedreddîn kâdî-i Fetislâm neferen 10. Becihet-i cedîd bi l-cümle-i mâl Tâbi -i kalem-i evvel 276

5 III [1] Ve mültezim-i mezbûr Hüseyn Fethislâm kâdîsi mevlânâ Bedreddînin [2] arz ve sûret-i sicillî mucibince zikr olunân mukâta ayı iltizâm [3] sâbikından on bin akçe ziyâdelik üzere tâlib olup [4] ammâ hızâne-i âmirede olan mukâta a defterine nazar olundukta [5] bazı mukâta âtile âhar mültezimlere fürûht olunduğu mukayyed [6] bulundukta arzî mucibince virilmek muyesser olmamağın [7] mültezim-i mezbûr Hüseyn dîvân-i âliye gelüp mukaddemâ iltizâm eden [8] mültezimlerin ziyâdelerine mahsûb olmak üzere on bin [9] akçe ziyâdelik üzere üç yıla yüz altmış bin akçe [10] iltizâm ve kabûl edüp berât-i şerîf sıdk buyurulmak [11] bâbında inâyet ricâ eder. Vech-i meşrûh üzere berât buyruldu Fî 18. Receb sene 991. (7. VIII 1583) Превод Ово је копија урађена на основу оригинала, са знањем убогог Махмуда сина Мухамеда, кадије у Фетисламу. I Печат: Поуздајући се у хваљеног бога, убоги Махмуд син Мухамеда Повод писању документа је следећи: Особа по имену Хусејин син Мемија, која живи у касаби Фетислам, у махали Мухамед-пашине џамије, дошла је на часни шеријатски скуп, опширно објаснила и изложила своје намере и замолила да закупи мукату четвртине рибе која се налази у видинском санџаку. Пошто је рекао да има корисне јемце и замолио да се заведу у регистар, речени јемци приступили су часном шеријатском скупу. Из поменуте махале: Мустафа син 277

6 Мусе, Мухамед син Али аге, Меми син Мустафе и други Мухамед син Алија; из махале месџида Балабана: Абди син Мухамеда, Ибрахим син Турхана и Турхан син Хизира; из махале месџида Мухамеда Хоџе: Бехрам син Абдулаха, Карадурак син Сејидија и Ахмед син Дурмуша, укупно десет лица. Пошто су рекли да јемче у случају надокнаде штете и мањка рате, зналац је упитао да ли су поменути јемци способни да плате речени износ. Тада је сваки од њих рекао зналцу да су они имућне и добростојеће особе и да могу да плате дату суму. Оно што се догодило уписано је у сиџил после молбе. Написано у првој декади шевала 990. године. (29. X 7. XI 1582) Сведоци чину: хатиб Мустафа Хоџа, имам Хизир Халифа, Мустафа син Хамзе, Рамазан син Алија, Салих син Јусуфа и други. II Кадија Фетислама, онај који се моли за вас, мевлана Бедредин, послао је представку о томе да је особа по имену Хусејин син Мемија, становник Фетислама, дошао [на шеријатски суд] и закупио мукату четвртине рибе моруне која се налази у видинском санџаку, а која је од првог дана рамазана 989. године (29. IX 1581) била под одговорношћу Јеврејина по имену Аврахам за акчи. Хусејин је, под условом да за време док држи поменуту мукату редовно полаже рачун и уз повећање од акчи, закупио на три године за акчи. Одлучено је да као и раније [приход мукате] буде за државну благајну и тврђавске плате. Затим је показана копија сиџила, са потписом фетисламског кадије мевлане Бедредина, о томе да је 10 лица дало јемство за надокнаду штете. Зналац је још известио да су јемци способни да плате износ за који јемче и да је поменути Хусејин способан да прихвати дужност [закупца] путем еманета. Зато се обзнањује да је, ради добробити државног иметка, поменута муката дата реченом на описани начин. [Закуп путем] еманета мукате четвртине рибе моруне у видинском санџаку коју је преузео у дужност закупом Јеврејин 278

7 Абрахам. Дневно 10 [акчи]. Старе плате: дневно 10 [акчи]. Молба Хусејна сина Мемија из касабе Фетислам да [узме у] закуп у складу са представком мевлане Бедредина, фетисламског кадије. Дневно 10 [акчи]. Поменути је закупио речену мукату од првог дана рамазана 989. године (29. IX 1581), на три године за [акчи]. Одговорност за поменуту мукату од реченог датума сноси Јеврејин Абрахам, повереник закупца, коме је допала у дужност. На три године [акчи]. Повећање од 10000[акчи] на три године. Јемац имовином путем представке и копије сиџила мевлане Бедредина, фетисламског кадије; 10 особа. Због новог [закупца јемче] целом имовином. Припада првој канцеларији III Поменути закупац, Хусејин је у складу са представком и копијом сиџила фетисламског кадије мевлане Бедредина, замолио закуп речене мукате с тим да [плати] акчи више [у односу на] ранији. Међутим, када се погледало у дефтер муката који се налази у царској благајни, утврђено је да су неке мукате продате другим закупцима, и да није могуће дати [речену мукату] коју је он замолио. Зато је поменути закупац Хусејин, дошао на високи Диван и замолио милост да му се изда часни берат о томе да је примио и узео у закуп [речену мукату] на три године за акчи, пошто је [платио] акчи више у односу на већину претходних закупаца. 279

8 Заповеђено је да му се изда берат у складу са изложеним. 18. реџепа 991. године. (7. VIII 1583) MAD 6148,

9 MAD 6148, 38,

ЗАКУП РУДНИКА И ХАСОВА ТРЕПЧЕ ГОДИНЕ

ЗАКУП РУДНИКА И ХАСОВА ТРЕПЧЕ ГОДИНЕ МЕШОВИТА ГРАЂА, XXXI, стр. 109-122 (2010) MISCELLANEA, XXXI, p. 109-122 (2010) УДК: 622.342:347.453](497.11) 1585 (093) Срђан КАТИЋ Историјски институт Београд ЗАКУП РУДНИКА И ХАСОВА ТРЕПЧЕ 1585. ГОДИНЕ

Detaylı

Срђан КАТИЋ ОБНАВЉАЊЕ РУДНИКА НОВИ БЕЗИСТАН У ТРЕПЧИ ГОДИНЕ

Срђан КАТИЋ ОБНАВЉАЊЕ РУДНИКА НОВИ БЕЗИСТАН У ТРЕПЧИ ГОДИНЕ МЕШОВИТА ГРАЂА, XXVII, стр. 235-244 (2006) MISCELLANEA, XXVII, pp. 235-244 (2006) Оригинални научни рад УДК 622.342 (497.11) (093) 1664 Срђан КАТИЋ ОБНАВЉАЊЕ РУДНИКА НОВИ БЕЗИСТАН У ТРЕПЧИ 1664. ГОДИНЕ

Detaylı

ЗАПОВЕСТ О ПРОИЗВОДЊИ ШАЛИТРЕ У РУМЕЛИЈИ ГОДИНЕ *

ЗАПОВЕСТ О ПРОИЗВОДЊИ ШАЛИТРЕ У РУМЕЛИЈИ ГОДИНЕ * МEШОВИТА ГРАЂА, књ. XXX стр. 15-22 MISCELLANEA, vol. XXX pp. 15-22 УДК : 661.832.43(560)"1521"(093) Срђан КАТИЋ Историјски институт Београд ЗАПОВЕСТ О ПРОИЗВОДЊИ ШАЛИТРЕ У РУМЕЛИЈИ 1521. ГОДИНЕ * Апстракт:

Detaylı

ЗИМОВАЊЕ ОСМАНСКЕ ВОЈСКЕ У РУМЕЛИЈИ 1686/87. ГОДИНЕ *

ЗИМОВАЊЕ ОСМАНСКЕ ВОЈСКЕ У РУМЕЛИЈИ 1686/87. ГОДИНЕ * МEШОВИТА ГРАЂА, књ. XXXII стр. 219-242 MISCELLANEA, vol. XXXII pp. 219-242 Татјана КАТИЋ Историјски институт Београд Срђан КАТИЋ Историјски институт Београд УДК : 355.221(=511.161)"16"(093) ЗИМОВАЊЕ ОСМАНСКЕ

Detaylı

DETAILED REGISTER OF THE PRIZREN SANCAK FROM 1571

DETAILED REGISTER OF THE PRIZREN SANCAK FROM 1571 INSTITUTE OF HISTORY Monographs Volume 58 TATJANA KATIĆ DETAILED REGISTER OF THE PRIZREN SANCAK FROM 1571 Editor-in-chief Tibor Živković Director of the Institute of History Belgrade 2010 ISTORIJSKI INSTITUT

Detaylı

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ ЗОРИЦА ЈОВАНОВИЋ против Србије. (представка број 21794/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 26. март године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ ЗОРИЦА ЈОВАНОВИЋ против Србије. (представка број 21794/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 26. март године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЗОРИЦА ЈОВАНОВИЋ против Србије (представка број 21794/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 26. март 2013. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним чланом 44. став 2. Конвенције.

Detaylı

ЗАШТИТА ТРИ СПОМЕНИКА ТУРСКОГ ДОБА У БУГАРСКОJ

ЗАШТИТА ТРИ СПОМЕНИКА ТУРСКОГ ДОБА У БУГАРСКОJ Александар АТАНАСОВ АНТОНОВ УНИВЕРЗИТЕТ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, СОФИЈА ЗАШТИТА ТРИ СПОМЕНИКА ТУРСКОГ ДОБА У БУГАРСКОJ Резиме Градска цивилизациjа на Балкану после ХV века сачињавала је у Османском царству целину

Detaylı

ЈЕЗИК У РОМАНИМА ПЕЈАМИЈА САФЕ

ЈЕЗИК У РОМАНИМА ПЕЈАМИЈА САФЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Авдија Р. Салковић ЈЕЗИК У РОМАНИМА ПЕЈАМИЈА САФЕ докторска дисертација Београд, 2017. UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF PHILOLOGY Avdija R. Salković THE LANGUAGE

Detaylı

HOMO HOMINI LUPUS EST

HOMO HOMINI LUPUS EST ПАВЛЕ ЗЕЛИЋ HOMO HOMINI LUPUS EST Овог петог децембра 1912. године, на Старој планини не чује се скоро ништа. Нема канонада топова из даљине, праскања пушака и оштрих команди. Мирно је. Ипак, ту и тамо

Detaylı

ЈЕДНА ОСМАНСКA НАРЕДБA О ВОЈНОМ УНИШТЕЊУ СРБИЈЕ ИЗ ГОДИНЕ *

ЈЕДНА ОСМАНСКA НАРЕДБA О ВОЈНОМ УНИШТЕЊУ СРБИЈЕ ИЗ ГОДИНЕ * UDC 94(560:497.1) 1807 281.911(560:497.11) 1807 Недељко В. Радосављевић Оригиналан научни рад Историјски институт примљено: 1. јул 2012 Београд прихваћено: 1. октобар 2012 nedjo.radosavljevic@gmail.com

Detaylı

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between. YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY Istanbul, Republic of Turkey. and

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between. YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY Istanbul, Republic of Turkey. and ı5u YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve UNIVERSITY OF BANJA LUKA Banja Luka, Bosna-Hersek ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Türkiye ve Bosna-Hersek arasında

Detaylı

Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı *

Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı * - 56 - Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı * Daru s-sa adetu ş-şerîfe ağası hazretlerinin nezareti âliyelerinde olan evkâftan Mahmûd Paşa yı veli tâb-ı serâh 1 hazretlerinin mahmiyye-i İstanbul

Detaylı

БИЛАНС УСПЕХА. Реализација. Планирано за текућу _2013 годину. претходној 2012 години

БИЛАНС УСПЕХА. Реализација. Планирано за текућу _2013 годину. претходној 2012 години ПредузЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА Матич 8139679 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА Р. бр. ПОЗИЦИЈА у претходној 2012 години ирано за текућу _2013 годину _II текуће године _II_/ текућа година 1 Пословни

Detaylı

ÖNSÖZ On yedi yıl boyunca kısa masalların yanında hep lirik şiir çevirisi yaptım. Bir gün Makedonya PEN Merkezi nin başkanı Kata Kulavkova, DIVERSITY nin internet sayfası için Özcan Karabulut tan birkaç

Detaylı

ОСНОВЕН МАКЕДОНСКО-ТУРСКИ РЕЧНИК TEMEL MAKEDONCA-TÜRKÇE SÖZLÜK. Министерствп за култура на Република Македпнија

ОСНОВЕН МАКЕДОНСКО-ТУРСКИ РЕЧНИК TEMEL MAKEDONCA-TÜRKÇE SÖZLÜK. Министерствп за култура на Република Македпнија ОСНОВЕН МАКЕДОНСКО-ТУРСКИ РЕЧНИК TEMEL MAKEDONCA-TÜRKÇE SÖZLÜK Министерствп за култура на Република Македпнија Марија Лепнтиќ Mariya Leontik ОСНОВЕН МАКЕДОНСКО ТУРСКИ РЕЧНИК TEMEL MAKEDONCA TÜRKÇE SÖZLÜK

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülhamid El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülhamid El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülhamid El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülhamid Nesebi: Es-Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Soyundandır) Doğum yeri:muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü Babası: Es-Seyyid Eş-Şeyh

Detaylı

АХМЕТ ШЕРИФ. Област на истражување Историја на османско-турскиот период

АХМЕТ ШЕРИФ. Област на истражување Историја на османско-турскиот период АХМЕТ ШЕРИФ научен советник/редовен професор во Одделението за историјата на Македонија во време на осмалиско-турското владеење (до почетокот на XIX век) Област на истражување Историја на османско-турскиот

Detaylı

XVII. YÜZYILIN ORTALARINDA AYINTAB (GAZİANTEP)

XVII. YÜZYILIN ORTALARINDA AYINTAB (GAZİANTEP) XVII. YÜZYILIN ORTALARINDA AYINTAB (GAZİANTEP) Yrd. Doç. Dr. Ruhi ÖZCAN Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Modern tarih anlayışında artık yeni yaklaşımlar

Detaylı

ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ

ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ Koyun Baba Zaviyesi nin bulunduğu Dellü köyüne 2 yıl önce ziyarete gittiğimde adeta terk edilmiş vaziyette bulmuştum. Yaz ayı olmasına rağmen

Detaylı

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren)

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren) HAKKIMIZDA Tarih İncelemeleri si (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından yayımlanan, 2009 yılı Temmuz ayından itibaren, uluslararası hakemli bir dergidir. İlk sayısı 1983 yılında

Detaylı

ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ сум ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ i- ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК

ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ сум ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ i- ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК оригинален научен труд УДК 811. 163.3 367.625.5 811.512.161 367.625.5 ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ сум ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ i- ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК Марија Леонтиќ Филолошки факултет, Универзитетот

Detaylı

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Четвртак, 29. мај године БАЊА ЛУКА. Нaзив зeмљe Р/Б. 1. Aустриja. 4. Црнa Гoрa. 5.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Четвртак, 29. мај године БАЊА ЛУКА.  Нaзив зeмљe Р/Б. 1. Aустриja. 4. Црнa Гoрa. 5. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Detaylı

ISSN ISTORIJSKI INSTITUT ME[OVITA GRA\A MISCELLANEA. NOVA SERIJA Kw. XXVII (2006)

ISSN ISTORIJSKI INSTITUT ME[OVITA GRA\A MISCELLANEA. NOVA SERIJA Kw. XXVII (2006) ISSN 0350-5650 ISTORIJSKI INSTITUT ME[OVITA GRA\A MISCELLANEA NOVA SERIJA Kw. XXVII (2006) Redakcioni odbor PETAR V. KRESTI], ANDRIJA VESELINOVI], ALEKSANDAR KRSTI] Odgovorni urednik dr PETAR V. KRESTI]

Detaylı

1692-1698 YILLARI ARASINDAKİ DÖNEMDE ANAVARZA VE ÇEVRESİNİN İSKAN EDİLMESİ HUSUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

1692-1698 YILLARI ARASINDAKİ DÖNEMDE ANAVARZA VE ÇEVRESİNİN İSKAN EDİLMESİ HUSUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 17, Sayı: 1 Sayfa: 315-327, ELAZIĞ-2007 1692-1698 YILLARI ARASINDAKİ DÖNEMDE ANAVARZA VE ÇEVRESİNİN İSKAN EDİLMESİ

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Prof. Dr. Mahmut ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Prof. Dr. Mahmut ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Prof. Dr. Mahmut ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL İştip 2016 Makedonya İştip Gotse Delçev Üniversitesi Makedonya İştip Gotse Delçev Üniversitesi Filoloji Fakültesi Kitabın Adı: Makedonya

Detaylı

П Р Е Г Л Е Д РАДА УСТАВНОГ СУДА У ГОДИНИ

П Р Е Г Л Е Д РАДА УСТАВНОГ СУДА У ГОДИНИ Република Србија УСТАВНИ СУД П Р Е Г Л Е Д РАДА УСТАВНОГ СУДА У 2010. ГОДИНИ Београд, март 2011. године 2 П Р Е Г Л Е Д РАДА УСТАВНОГ СУДА У 2010. ГОДИНИ 1 УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Преглед рада Уставног суда, који

Detaylı

EUT1106AOW... PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SR ЗАМРЗИВАЧ УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 22 TR DONDURUCU KULLANMA KILAVUZU 42

EUT1106AOW... PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SR ЗАМРЗИВАЧ УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 22 TR DONDURUCU KULLANMA KILAVUZU 42 EUT1106AOW...... PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SR ЗАМРЗИВАЧ УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 22 TR DONDURUCU KULLANMA KILAVUZU 42 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..................................................

Detaylı

EDİRNE'DE SÜLEYMAN PAŞA VAKFINA AİT İKİ BERAT

EDİRNE'DE SÜLEYMAN PAŞA VAKFINA AİT İKİ BERAT EDİRNE'DE SÜLEYMAN PAŞA VAKFINA AİT İKİ BERAT akıflar Dergisi'nin XI. sayısında (s. 7-17), Edirne'de Süleyman Paşa Camii Vakfiyesini tanıtmış, bu vakfiyenin metin ve ve tercümesini yayınlamıştık. Vâkıfın

Detaylı

: ( ) ,

: ( ) , 1 3 0 8 0 8 0 8 0 2 0 3 0 0 0 6 0 8 0 1 0 8 0 7 0 8 0 6 0 8 0 6 0 8 0 4 0 5 0 6 0 8 0 1 0 8 0 6 0 1 0 5 0 6 0 6 0 6 0 7 0 6 0 8 0 5 0 4 0 8 0 8, 0 9 0 6 0 6 0 3 0 4 0 8 0 6 0 7 0 4 0 4 0 6 0 6 0 5 0 6

Detaylı

FERAH ALÜMİNYUM TİC.LTD.ŞTİ Компанија од Турција специјализирана за производство на алуминиумски делови (додатоци) и други производи од алуминиум.

FERAH ALÜMİNYUM TİC.LTD.ŞTİ Компанија од Турција специјализирана за производство на алуминиумски делови (додатоци) и други производи од алуминиум. СПИСОК НА ТУРСКИ КОМПАНИИ УЧЕСНИЦИ на Македонско-турскиот бизнис-форум со Бизнис-асоцијацијата ТУМСИАД од Истанбул, Турција Стопанска комора на Македонија (сала 1 и сала 4 на 5-ти кат) 17 јуни 2013 година,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. G E N E L O L A R A K

İÇİNDEKİLER I. G E N E L O L A R A K İÇİNDEKİLER I. GENEL OLARAK 1 A. Bilirkişinin Gerekliliği 1 B. Usul Kanunlarında Bilirkişilik 2 II. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 3 III. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNİN KAPSAMI 5 A. "Genel ve Hukuki Bilgi" (Bilirkişiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...XII I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER A. YEREL YÖNETİMLER...3 İl Özel İdareleri...3 Belediyeler...3... Köy İdareleri...4 Mahalle Muhtarlıkları...4 Yerel Yönetim

Detaylı

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ. ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ЧОКИ, на кат.парц.бр 1033 и 3182 у к..о. Чока

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ. ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ЧОКИ, на кат.парц.бр 1033 и 3182 у к..о. Чока Република Србија А.П. Војводина О П Ш Т И Н А Ч О К А ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЧОКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ, УРБАНИЗАМ, ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ И СТАМБЕНО

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı EŞYA

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

NOVUS LIFE JAKA НОВУС ЛАЈФ ЈАКА

NOVUS LIFE JAKA НОВУС ЛАЈФ ЈАКА NOVUS LIFE JAKA НОВУС ЛАЈФ ЈАКА AMAÇ, ЦЕЛТА, TAKDİM PLANI РАСПОРЕД НА ПРЕЗЕНТАЦИЈА AHKUT İNŞAAT HAKKINDA ÖZET BİLGİ, КРАТКО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА АХКУТ ИНШААТ, NEDEN AHKUT İNŞAAT, ЗОШТО АХКУТ ИНШААТ, TAKDİM PLANI

Detaylı

PLASTİK BORU ALIN KAYNAK MAKİNASI

PLASTİK BORU ALIN KAYNAK MAKİNASI ELBOR MAKİNE SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. PLASTİK BORU ALIN KAYNAK MAKİNASI PLASTIC PIPE BUTT WELDING MACHINE MAKİNANIN ÖZELLİKLERİ KULLANIM AMACI Alın kaynak makineleri, ısıtma sistemi kullanılarak, makine

Detaylı

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER 2006 SARIBEY, Aysun, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın'da Yönetim, (Danış. Prof. Dr. Serap YILMAZ), Adnan

Detaylı

Bulgaristan Vizesi Gerekli Evraklar

Bulgaristan Vizesi Gerekli Evraklar Bulgaristan Vizesi Gerekli Evraklar 1. Gerekli Evrak Listesi 2. Dilekçe Örneği 3. Vize Başvuru Formu 1-) BULGARİSTAN VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ Ticari vize 1 adet tam doldurulmuş ve imzalanmış vize

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) BULGARCA 6 NİSAN 2014

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) BULGARCA 6 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) BULGARCA 6 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

НИС А.Д. Нафтна индустрија Србије Нови Сад

НИС А.Д. Нафтна индустрија Србије Нови Сад НИС А.Д. Нафтна индустрија Србије Нови Сад Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји са стањем на дан 30. септембра. и 31. децембрa. године, и за период од девет месеци који се завршио на дан

Detaylı

İçindekiler I. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ

İçindekiler I. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ İçindekiler I. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ A. İNSAN İLİŞKİLERİNDE GELİŞMELER... 1 B. ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ... 4 1. İnsan İlişkilerinin Amacı... 9 2. İnsan İlişkilerinde Temel İlkeler... 9 3.

Detaylı

Osmanlı Timar Sistemi nde Tevcih Prosedürü. The Procedure of Allocation in the Ottoman Timar System

Osmanlı Timar Sistemi nde Tevcih Prosedürü. The Procedure of Allocation in the Ottoman Timar System Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(1): 1-11 Osmanlı Timar Sistemi nde Tevcih Prosedürü Mehmet DOĞAN 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Özet

Detaylı

< Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI

< Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI < Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI * Vakıflarla İlgili Temel Mevzuat * Vakıf Malları * Cemaat Vakıfları * Vakıfların Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

Detaylı

ДВЕ ДЕЦА БЕСПЛАТНО ВО ХОТЕЛ

ДВЕ ДЕЦА БЕСПЛАТНО ВО ХОТЕЛ АНТАЛИЈА-ЧАРТЕР ЛЕТОВИ ПО НЕВЕРОЈАТНИ ЦЕНИ ДВЕ ДЕЦА БЕСПЛАТНО ВО ХОТЕЛ Цена по лице 09 јуни 16 јуни 23 јуни 30 јуни 7 јули 10 јули 14 јули BARBAROSS BEACH 4* Side AI 370 /F. 370 /F. /F. /F. /F. 406 /F.

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXX

OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXX OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXX Neşir Heyeti - Editorial Board Halil İNALCIK - İsmail E. ERÜNSAL Heath W. LOWRY - Feridun EMECEN Klaus KREISER THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES XXX İstanbul - 2007 XVI. YÜZYILDA

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1

İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1 ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1 I. Yönetim...1 II. Yönetici...2 III. Güç, Yetki ve Otorite...3 A. Güç...3 B. Yetki...4 C. Otorite...5 IV. İş Gücü...5 V. Strateji ve Stratejik

Detaylı

а а а а а мэкъэзещ ünlü a a а б б б б мэкъэзэращ ünsüz b b b в в мэкъэзэращ ünsüz v v v г г г г мэкъэзэращ ünsüz g g гỳ гỳ IуыпшIэ макъ dudaksı gù

а а а а а мэкъэзещ ünlü a a а б б б б мэкъэзэращ ünsüz b b b в в мэкъэзэращ ünsüz v v v г г г г мэкъэзэращ ünsüz g g гỳ гỳ IуыпшIэ макъ dudaksı gù а а а а а мэкъэзещ ünlü a a а â (-) мэкъэзещ ünlü â б б б б б мэкъэзэращ ünsüz b b b в в в в в мэкъэзэращ ünsüz v v v г г г г г мэкъэзэращ ünsüz g g g гỳ гỳ IуыпшIэ макъ dudaksı gù г г г г г мэкъэзэращ

Detaylı

СТАНДАРДНОЈАЗИЧНАТА НОРМА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ТРАНСКРИПЦИЈАТА НА ТУРСКИТЕ ЛИЧНИ ИМИЊА

СТАНДАРДНОЈАЗИЧНАТА НОРМА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ТРАНСКРИПЦИЈАТА НА ТУРСКИТЕ ЛИЧНИ ИМИЊА СТАНДАРДНОЈАЗИЧНАТА НОРМА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ТРАНСКРИПЦИЈАТА НА ТУРСКИТЕ ЛИЧНИ ИМИЊА доц. д-р Марија Леонтиќ Апстракт: Според стандарднојазичната норма на македонскиот јазик странските лични имиња

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNE GÖRE MİDİLLİ ADASI'NDA ÇIKARILAN YERALTI KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (16. YÜZYIL)

OSMANLI BELGELERİNE GÖRE MİDİLLİ ADASI'NDA ÇIKARILAN YERALTI KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (16. YÜZYIL) The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss7260 Number: 59, p. 501-510, Autumn I 2017 Yayın Süreci / Publication Process

Detaylı

1042-1045 (1632-1635)

1042-1045 (1632-1635) Dumlupınar Üniversitesi M- «jğ Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 1 Ocak 1999 1042-1045 (1632-1635) YILLARI NA AİT BOSNA EYALETİ BÜTÇESİ Doç. Dr. Said ÖZTÜRK* TA K D İM Osmanlı Devleti'nin, teşkilat ve müessesleri

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

BALKANLAR DA KARIŞTIRILAN İKİ BEKTAŞİ ZAVİYESİ: XV-XVI. YÜZYILDA OSMAN BABA VE OTMAN BABA TEKKELERİ

BALKANLAR DA KARIŞTIRILAN İKİ BEKTAŞİ ZAVİYESİ: XV-XVI. YÜZYILDA OSMAN BABA VE OTMAN BABA TEKKELERİ BALKANLARDA KARIŞTIRILAN İKİ BEKTAŞİ ZAVİYESİ XI VE XVI YÜZYILDA OSMAN BABA VE OTMAN BABA TEKKELERİ BALKANLAR DA KARIŞTIRILAN İKİ BEKTAŞİ ZAVİYESİ: XV-XVI. YÜZYILDA OSMAN BABA VE OTMAN BABA TEKKELERİ Ayşe

Detaylı

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Yıl 3 Sayı 1 Mayıs 2010 .. / Özet: Hadislerin anlaşılmasında aklın putlaştırılması Batıyla geniş bir etkileşim

Detaylı

Avârız Vergisi Tarihçesi

Avârız Vergisi Tarihçesi Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 22 Volume: 5 Issue: 22 Yaz 2012 Summer 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVÂRIZ VERGİSİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER СОДРЖИНА. Önsöz... 8 Предговор Kitapla Setiyle İlgili Açıklayıcı Bilgiler Корисни информации за комплетот книги...

İÇİNDEKİLER СОДРЖИНА. Önsöz... 8 Предговор Kitapla Setiyle İlgili Açıklayıcı Bilgiler Корисни информации за комплетот книги... İÇİNDEKİLER СОДРЖИНА Önsöz... 8 Предговор... 9 Kitapla Setiyle İlgili Açıklayıcı Bilgiler... 10 Корисни информации за комплетот книги... 11 Leksik Temalar ve Gramer Birimleri... 12 Лексички теми и граматички

Detaylı

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no: , Bostancı, Kadıköy, İstanbul

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no: , Bostancı, Kadıköy, İstanbul - Adres Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no:17 34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul adres formatı:, şirket ismi sokak / cadde ismi + numarası posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il Jeremy

Detaylı

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ)

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 811 ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) Yaşar Baş Cami, halen Elbistan'ın Güneşli Mahallesi'nin ortasında bulunmaktadır. Bir sokak aracılığı ile şehrin merkezini

Detaylı

MAKEDONYA CUMHURİYETİNDE YAŞAYAN ETNİK TOPLULUKLAR DİL- LERİNİN KULLANILMASI ALANINDAN MİLLİ YASA MEVZUATINA AİT R E H B E R.

MAKEDONYA CUMHURİYETİNDE YAŞAYAN ETNİK TOPLULUKLAR DİL- LERİNİN KULLANILMASI ALANINDAN MİLLİ YASA MEVZUATINA AİT R E H B E R. 2 MAKEDONYA CUMHURİYETİNDE YAŞAYAN ETNİK TOPLULUKLAR DİL- LERİNİN KULLANILMASI ALANINDAN MİLLİ YASA MEVZUATINA AİT R E H B E R Haziran 2009 yılı Makedonya Cumhuriyetinde yaşayan etnik topluluklar dillerinin

Detaylı

XVI. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA MERKEZÎ YÖNETİMİN BAŞLICA SORUNLARI

XVI. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA MERKEZÎ YÖNETİMİN BAŞLICA SORUNLARI XVI. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA MERKEZÎ YÖNETİMİN BAŞLICA SORUNLARI Gy. Kâldy-NAGY Kurulmakta olan Osmanlı Devleti, büyük Selçuk İmparatorluğundan askerî örgütlenme ile ilgili olarak iki önemli

Detaylı

s. 23 Arslan dan fî 17 L. sene İstanbul 02,5 1 Nısfiyesi 08 2 Mısır 04 2 Nısfiyesi 35 5 Fındık 15 2 Yaldız 03,5 2 Rubiye 88 (Toplama)

s. 23 Arslan dan fî 17 L. sene İstanbul 02,5 1 Nısfiyesi 08 2 Mısır 04 2 Nısfiyesi 35 5 Fındık 15 2 Yaldız 03,5 2 Rubiye 88 (Toplama) s. 23 Arslan dan fî 17 L. sene 1212 20 4 İstanbul 02,5 1 Nısfiyesi 08 2 Mısır 04 2 Nısfiyesi 35 5 Fındık 15 2 Yaldız 03,5 2 Rubiye 88 (Toplama) 174 Beyaz 31,5 01,5 defʻa 383 (Toplama) Giruye virilan 15

Detaylı

OSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA TIMAR VE ZEAMET RUZNAMÇE DEFTERLERİ TIMAR AND ZEAMET RUZNAMÇE REGISTERS IN OTTOMAN HISTORY STUDIES

OSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA TIMAR VE ZEAMET RUZNAMÇE DEFTERLERİ TIMAR AND ZEAMET RUZNAMÇE REGISTERS IN OTTOMAN HISTORY STUDIES Cilt: 7 Sayı: 12 Şubat 2017 ISSN: 2147-5210 DOI Number: 10.19039/sotod.2017.54 www.thestudiesofotomandomain.com OSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA TIMAR VE ZEAMET RUZNAMÇE DEFTERLERİ TIMAR AND ZEAMET RUZNAMÇE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Başkent Mülki Protokolü 46 2. İl Protokolü 46 3. İlçe Protokolü 52 4. Kasaba ve Köy Protokolü 52

İÇİNDEKİLER. 1. Başkent Mülki Protokolü 46 2. İl Protokolü 46 3. İlçe Protokolü 52 4. Kasaba ve Köy Protokolü 52 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM PROTOKOL A. Protokolün Tarihsel Gelişimi 1 B. Protokolün Anlam ve Önemi 5 C. Protokol Mevzuatı 12 D. Protokol Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları. 13 II. BÖLÜM PROTOKOL İLKELERİ

Detaylı

OSMANLI ARŞİV BELGELERİNDE HACI BEKTAŞ TEKKESİ SUNUŞ

OSMANLI ARŞİV BELGELERİNDE HACI BEKTAŞ TEKKESİ SUNUŞ OSMANLI ARŞİV BELGELERİNDE HACI BEKTAŞ TEKKESİ Ahmet Hezarfen SUNUŞ Araştırmacı-Yazar Çalışma sahamızın önemli bir kısmını Osmanlı Arşiv Belgelerinde bulunan konuyla ilgili belgeler oluşturmaktadır. Hemen

Detaylı

Kırcaali Haber. HÖH Kırcaali Milletvekili. Adayları. Бюлетина 4. Sabır Taşı ОТ ФОРМАЛНО ЧЛЕНСТВО КЪМ РЕАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ В ЕС SEZAY MARKET

Kırcaali Haber. HÖH Kırcaali Milletvekili. Adayları. Бюлетина 4. Sabır Taşı ОТ ФОРМАЛНО ЧЛЕНСТВО КЪМ РЕАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ В ЕС SEZAY MARKET Sipariş ile mutfak ve mobilya Kırcaali, Veselçani, Ardinska No2 GSM: 0887 958 729 Saygıdeğer bayanlar, siz siz olun..! Mutfak tasarımınızı işin uzmanına bırakın. Trakya Üniversitesi mobilya ve dekorasyon

Detaylı

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Sayf a No Koskada Kızıltaş mahallesi Mehmed şeriki Ali A.DV.d 827 s.4-5 Aksaray da Camcılar Câmii Halil Kalfa ve şakirdi 3 nefer A.DV.d 827 s.4-5 Hüsrev Paşa

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ YAYINI

EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ YAYINI EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ YAYINI II Ege Üniversitesi Basımevi Bornova İZMİR, 1998 Sahibi : Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü adına Müdür Prof. Dr. Fikret

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

Rûznâmçe-i hümâyûndan tatbîk

Rûznâmçe-i hümâyûndan tatbîk s. 1?? Fî 15 Za. sene 1208 s. 2 Rûznâmçe-i hümâyûndan tatbîk İcmâl-i muhâsebe-i vâridât ve tevzîʻât-ı güşt-i ganem ve kuzu ve toklu ve ağnâm-ı kurban ve paça ve bumbâr ve döşlük-i tabbâhîn-i hâssa ve harîdegân-ı

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Some Physico-Chemical Characteristics in Fruits of Rose Hip (Rosa spp.) Genotypes from Bolu Province in Western Part of Turkey

Some Physico-Chemical Characteristics in Fruits of Rose Hip (Rosa spp.) Genotypes from Bolu Province in Western Part of Turkey Original scientific paper Оригиналан научни рад UDC: 634.8-153.01(560) DOI: 10.7251/AGREN1602191E Some Physico-Chemical Characteristics in Fruits of Rose Hip (Rosa spp.) Genotypes from Bolu Province in

Detaylı

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adres Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan. 335 Main Street New York NY 92926 Türkçe adres formatı:, şirket ismi sokak / cadde ismi + numarası posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il Jeremy Rhodes 212

Detaylı

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına)

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) 15-17 Kasım 2012 DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Edebiyat ve Sanat Topluluğu ile Erciyes Üniversitesi Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğu tarafından

Detaylı

KARBÜR KESİCİ TAKIMLARI

KARBÜR KESİCİ TAKIMLARI KARBÜR KESİCİ TAKIMARI r r1 D AKKIMIZDA D1 S Firmamız, 9 yılında dik freze ve el freze bıçaklarının üretimi ve bilemelerini yapmak amacıyla İzmir de kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana profesyonelliği

Detaylı

İstanbul Balıkhanesi ve Balıkhane Mukataası ( )

İstanbul Balıkhanesi ve Balıkhane Mukataası ( ) İstanbul Balıkhanesi ve Balıkhane Mukataası (1550-1735) Murat Uluskan Marmara Üniversitesi Türkiye nin en büyük balık hali olan ve 1983 yılından bu yana Kumkapı da faaliyet gösteren İstanbul Balık Hali,

Detaylı

DİA KESİCİ TAKIMLARI

DİA KESİCİ TAKIMLARI İA KEİCİ TAKIMARI r r1 HAKKIMIZA 1 Firmamız, 199 yılına ik freze ve el freze bıçaklarının üretimi ve bilemelerini yapmak amacıyla İzmir e kurulmuştur. Kuruluğu günen bu yana profesyonelliği ve çalışma

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

1. Evrak Listesi 2. Vize Formu. Belarus Vizesi Gerekli Evraklar

1. Evrak Listesi 2. Vize Formu. Belarus Vizesi Gerekli Evraklar 1. Evrak Listesi 2. Vize Formu Belarus Vizesi Gerekli Evraklar 1-) BELARUS İÇİN GEREKLİ EVRAK BİLGİSİ 2 ADET ARKA FONU BEYAZ VESİKALIK RESİM VEDE GEÇERLİLİK SÜRESİ OLAN PASAPORT Uzun süreli vize istendiği

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

Doç. Dr. Refet YÎNANÇ

Doç. Dr. Refet YÎNANÇ SÖĞÜT VAKIFLARI Doç. Dr. Refet YÎNANÇ Osmanlı Devleti'nin XV. XVII. yüzyıllar arasındaki haşmet devrinde tahrir (sayım) yapılırken vakfa tahsis edilen araziler ve onların gelirleri belirtilir, mevcudu

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

EKŞİOĞLU GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. İHALELİ İŞLER TANITIM DOSYASI

EKŞİOĞLU GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. İHALELİ İŞLER TANITIM DOSYASI EKŞİOĞLU GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. İHALELİ İŞLER TANITIM DOSYASI Acıbadem Cad. Acıbadem Mah. Sayın Apt. No:147-3B PK:34660 Acıbadem-Üsküdar-ISTANBUL Tel-Fax: 0 (216) 340 32 58 0 (216 )325 62 18 www.eksioglugayrimenkul.com.tr

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Serlevha düz çerçeve içine alýnmýþtýr. Yazýlar serbest olarak yazýlmýþtýr. Tanýmý : Son Durumu : Dibi ve tepesi kýrýk yere yatýktýr.

Serlevha düz çerçeve içine alýnmýþtýr. Yazýlar serbest olarak yazýlmýþtýr. Tanýmý : Son Durumu : Dibi ve tepesi kýrýk yere yatýktýr. 249 105 Mezar Taþý 27.11.2006 Brod Yukarý Mezarlýk 82 cm 27 cm 4 cm Taþ Yontma ve Kabartma Ömer oðlu Yunus H. 1262/ M. 1846 el-merhûm / Yunus / bin Ömer / rûhî çûn / el-fâtiha / sene 1262 Serlevha düz

Detaylı

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞI ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI. Madde 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞI ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI. Madde 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır: ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞI ESKİ METİN YENİ METİN ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI Madde 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır: ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI Madde 3- Şirketin amaç

Detaylı

GENEL BAŞKAN SUNUŞ 3 ÖNSÖZ 5 BIRINCI BÖLÜM

GENEL BAŞKAN SUNUŞ 3 ÖNSÖZ 5 BIRINCI BÖLÜM GENEL BAŞKAN SUNUŞ 3 ÖNSÖZ 5 BIRINCI BÖLÜM EMEKLILIKLE ILGILI TEMEL KAVRAMLAR 15 1. EMEKLİ KİME DENİR? 17 2. HAK SAHİBİ KİMLERDİR? 17 3. MALÛL SAYILMA NE DEMEKTİR? 17 4. VAZİFE MALÛLLÜĞÜ NEDİR? 18 5. UZUN

Detaylı

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ ÖDEV

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ ÖDEV İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ ÖDEV Yıllara yaygın inşaat ve onarım işiyle ilgili faaliyette bulunan ABC İnşaat A.Ş. 10.08.2015 tarihinde okul inşaatı ihalesine katılmış ve 2.000.000 TL teklif bedeli

Detaylı

BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA

BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Giriş...1 1. Güvenli

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

Atış Zamanı Mesaj Metni AlfaNumerik Mesaj Tip Durum BaşlamaTarih Bitiş Tarih Atılan Ulaşan Bekleyen Hatalı Ulaşmadı

Atış Zamanı Mesaj Metni AlfaNumerik Mesaj Tip Durum BaşlamaTarih Bitiş Tarih Atılan Ulaşan Bekleyen Hatalı Ulaşmadı Mesaj Türü : SMS Yıllar : 2011 Aylar : 02.Ay(Şubat) Aylar : 03.Ay(Mart) Atış Zamanı Mesaj Metni AlfaNumerik Mesaj Tip Durum BaşlamaTarih Bitiş Tarih Atılan Ulaşan Bekleyen Hatalı Ulaşmadı 16.Gn 11:38Odamizca

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

AKÇELİK.

AKÇELİK. DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİM HADDEHANE ÇELİKHANE Yıllık 500.000 ton / yıl kapasiteye sahip haddehanemizde, uluslararası standartlarda 0.8 0.32mm arası nervürlü inşaat betonarme çubuk üretimi gerçekleştirilmektedir.

Detaylı