ОСНОВЕН МАКЕДОНСКО-ТУРСКИ РЕЧНИК TEMEL MAKEDONCA-TÜRKÇE SÖZLÜK. Министерствп за култура на Република Македпнија

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ОСНОВЕН МАКЕДОНСКО-ТУРСКИ РЕЧНИК TEMEL MAKEDONCA-TÜRKÇE SÖZLÜK. Министерствп за култура на Република Македпнија"

Transkript

1

2

3 ОСНОВЕН МАКЕДОНСКО-ТУРСКИ РЕЧНИК TEMEL MAKEDONCA-TÜRKÇE SÖZLÜK Министерствп за култура на Република Македпнија

4 Марија Лепнтиќ Mariya Leontik ОСНОВЕН МАКЕДОНСКО ТУРСКИ РЕЧНИК TEMEL MAKEDONCA TÜRKÇE SÖZLÜK Речникпт е ппдгптвен сппред најнпвипт правппис на македпнскипт и на турскипт јазик Bu sözlük, Makedon dili ve Türk dili Yazım Kılavuzu nun en son değişikliklerine uygun olarak hazırlanmıştır Скппје, 2016

5 Оснпвен македпнскп-турски речник Temel Makedonca-Türkçe Sözlük Автпр: Марија Лепнтиќ Yazar: Mariya Leontik Редактпр: Марија Лепнтиќ Redaktör: Mariya Leontik Рецензија: Виплета Никплпвска Takdim: Violeta Nikolovska Лектура: Хусејин Озбај, Симпн Саздпв Lektör: Hüseyin Özbay, Simon Sazdov Издавач и уредник на изданиетп: Марија Лепнтиќ Yayımcı ve Yayın Yönetmeni: Mariya Leontik Кпмпјутерска пбрабптка: Јпван Алекспвски Teknik Hazırlık: Yovan Aleksovski Печат: Аутппринт Т.А. д.п.п. Скппје Baskı: Autoprint T.A. d.o.o. - Skopye Инфпрмации за прпдажни места на книгата: Kitabın satış yerleri hakkında bilgi: Автпрските и издавачките права се на Марија Лепнтиќ. Не е дпзвпленп кппираое, умнпжуваое или пбјавуваое вп кпја билп фпрма на пваа книга без писмена спгласнпст на автпрпт. CIP - Каталпгизација вп публикација Наципнална и универзитетска библиптека "Св. Климент Охридски", Скппје (038)=163.3= ЛЕОНТИЌ, Марија Оснпвен македпнскп-турски речник : речникпт е ппдгптвен сппред најнпвипт правппис на македпнскипт и на турскипт јазик / Марија Лепнтиќ = Temel Makedonca-Türkçe Sözlük : bu sözlük, Makedon dili ve Türk dili "Yazim Kilavuzu" nun en son değişikliklerine uygun olarak hazırlanmıştır / Mariya Leontik. - Скппје : М. Лепнтиќ = Üsküp : M. Leontik, стр. ; 25 см Текст на мак. и тур. јазик. - Библипграфија: стр ISBN I. Leontikj, Marija види Лепнтиќ, Марија. - II. Leontik, Mariya види Лепнтиќ, Марија а) Македпнски јазик - Речници, турски COBISS.MK-ID

6 ПРЕДГОВОР Овпј Основен македонско-турски речник е ппдгптвен сппред најфреквентните збпрпви вп секпјдневнипт разгпвпрен јазик и вп училишните книги. Збпрпвите сппред значеое и правппис се успгласени сп Толковниот речник на македонскиот јазик пд гпдина вп издание на Институтпт за македпнски јазик и Правописен речник на македонскиот јазик пд 1999 гпдина вп издание на Прпсветнп делп, Правопис на македонскиот јазик пд 2015 гпд. вп издание на Институтпт за македпнски јазик и сппред Речник на турскиот јазик пд 2009 гпдина и Правопис на турскиот јазик пд 2005 гпдина вп издание на Институтпт за турски јазик. Речникпт се базира на мнпгугпдишнптп наставничкп и преведувачкп искуствп на Марија Лепнтиќ стекнатп на часпвите пп спвремен турски јазик, кпнтрастивна анализа на турскипт и на македпнскипт јазик, преведуваое и тплкуваое пд турски на македпнски јазик, преведуваое и тплкуваое пд македпнски на турски јазик и при преведуваое на брпјни книги пд турски на македпнски јазик и пд македпнски на турски јазик. Сп цел речникпт да има единствен стил и техника, внесуваоетп на збпрпвите на кпмпјутер, редакцијата на речникпт и техничката ппдгптпвка за пбјавуваое ја направи Марија Лепнтиќ. Збпрпвнптп бпгатствп на секпј јазик се напда вп негпвипт речник. Најискренп ппжелуваме Основен македонско-турски речник да ппмпгне пплеснп да се заппзнае и да се научи збпрпвнптп бпгатствп на македпнскипт јазик сп ппмпш на турскипт јазик. Секпја критика и предлпг ќе придпнесе пвпј речник вп иднина да биде ппкприсен. Затпа Вашите критики и предлпзи ги пчекуваме на следнава адреса: Основниот македонско-турски речник најискрено пожелуваме да биде корисен во разговорниот јазик, наставата и преведувањето. Турскипт текст гп лектприра Хусејин Озбај кпј има гплемп искуствп вп пбласта на лектприраоетп. Какп резултат на интензивнипт труд на пвпј тим се пбјави Основен македонско-турски речник, кпј ќе биде пснпва за ппгплем речник. Искренп им се заблагпдаруваме на сите кплеги кпи влпжија труд вп првптп издание на Основен македонскотурски речник. д-р Марија Леонтиќ Универзитет Гоце Делчев Филолошки факултет Група за турски јазик и книжевност

7 ÖNSÖZ Bu Temel Makedonca - Türkçe Sözlük en gerekli, günlük konuşma dilinde ve okul kitaplarında geçen en gerekli kelimeleri kapsayarak düzenlenmiştir. Kelimeler anlam ve yazılış yönünden Makedon Dil Kurumunun Açıklamalı Makedonca Sözlük ün ( Тплкпвен речник на македпнскипт јазик) baskısı ve Yazım Kılavuzu nun ( Правппис на македпнскипт јазик ) 2015 baskısı ile Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük ün 2009 baskısı ve Yazım Kılavuzu nun 2005 baskısındaki kelimelerle uyumludur. Temel Makedonca - Türkçe Sözlük, Makedonyda daki öğrencilere aradıkları Türkçe kelimeleri öğretmekte, Türkçeden Makedoncaya ve Makedoncadan Türkçeye birçok çeviri kitapta edinilen tecrübeye ve bilgiye dayanmaktadır. Sözlüğün tek uslubu ve tekniği olması dileğiyle kelimelerin bilgisayara geçirilmesini, son denetlenmesini, editörlüğünü ve teknik açıdan yayına hazırlanmasını Mariya Leontik yapmıştır. Her dilin kelime zenginliği, onun sözlüğünde bulunmaktadır. Temel Makedonca-Türkçe Sözlük ün, Makedoncanın kelime hazinesini Türkçenin aracığıyla daha kolay öğrenmek ve anlamak için okuyucuya yardımcı olmasını gönülden dileriz. Her eleştiri ve öneri, gelecekte bu çalışmanın daha iyi ve yararlı olmasına neden olacaktır. Bunun için eleştiri ve önerilerinizi: adresine bekleriz. Temel Makedonca-Türkçe Sözlük ün konuşma ve yazı dilinde, eğitimde ve çeviride yararlı bir yapıt olmasını içtenlikle dileriz. Türkçe metnini, düzeltmenlik alanında büyük tecrübesi olan hocam Dr. Hüseyin Özbay, Makedonca metnini ise Dr. Simon Sazdov okuyup düzeltti. Bu iyi ekibin yoğun emek ve çabası Temel Makedonca-Türkçe Sözlük ün gün ışığına çıkmasını sağladı ve daha büyük bir sözlüğe zemin hazırladı. Temel Makedonca-Türkçe Sözlük ün ilk baskısına emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dr. Mariya Leontik Gotse Delçev Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

M O N O G R A F İ S İ

M O N O G R A F İ S İ MAKEDONYA İŞTİP GOTSE DELÇEV ÜNİVERSİTESİ FİLOLOJİ FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ M O N O G R A F İ S İ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mahmut ÇELİK - Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL İŞTİP- 2016 Makedonya İştip

Detaylı

ÖNSÖZ On yedi yıl boyunca kısa masalların yanında hep lirik şiir çevirisi yaptım. Bir gün Makedonya PEN Merkezi nin başkanı Kata Kulavkova, DIVERSITY nin internet sayfası için Özcan Karabulut tan birkaç

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Prof. Dr. Mahmut ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Prof. Dr. Mahmut ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Prof. Dr. Mahmut ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL İştip 2016 Makedonya İştip Gotse Delçev Üniversitesi Makedonya İştip Gotse Delçev Üniversitesi Filoloji Fakültesi Kitabın Adı: Makedonya

Detaylı

Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz.

Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Roni 9 Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla birlikte resim kitaplarının okunması, ortaklaşa bilgi edinmek ve eğlenmek anlamına gelmektedir.

Detaylı

GRAMER KĠTAPLARININ TÜRK DĠLĠNĠN ÖĞRENĠLMESĠNDE YARARLARI VE TEMEL TÜRKÇE DĠL BĠLGĠSĠ KĠTABININ YERĠ

GRAMER KĠTAPLARININ TÜRK DĠLĠNĠN ÖĞRENĠLMESĠNDE YARARLARI VE TEMEL TÜRKÇE DĠL BĠLGĠSĠ KĠTABININ YERĠ 1 2 GRAMER KĠTAPLARININ TÜRK DĠLĠNĠN ÖĞRENĠLMESĠNDE YARARLARI VE TEMEL TÜRKÇE DĠL BĠLGĠSĠ KĠTABININ YERĠ Mariya Leontiç Özet: Makedonya da, yüksek öğretimde Türkçeyi öğrenmek için ilgi günden güne artıyor.

Detaylı

İÇİNDEKİLER СОДРЖИНА. Önsöz... 8 Предговор Kitapla Setiyle İlgili Açıklayıcı Bilgiler Корисни информации за комплетот книги...

İÇİNDEKİLER СОДРЖИНА. Önsöz... 8 Предговор Kitapla Setiyle İlgili Açıklayıcı Bilgiler Корисни информации за комплетот книги... İÇİNDEKİLER СОДРЖИНА Önsöz... 8 Предговор... 9 Kitapla Setiyle İlgili Açıklayıcı Bilgiler... 10 Корисни информации за комплетот книги... 11 Leksik Temalar ve Gramer Birimleri... 12 Лексички теми и граматички

Detaylı

Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz.

Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Sultan Orhan 4 Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla birlikte resim kitaplarının okunması, ortaklaşa bilgi edinmek ve eğlenmek anlamına

Detaylı

UMUT. Hazırlayanlar Prof. Dr. Mahmut ÇELİK M-r. Ümit SÜLEYMANİ

UMUT. Hazırlayanlar Prof. Dr. Mahmut ÇELİK M-r. Ümit SÜLEYMANİ UMUT YOLCULARI Hazırlayanlar Prof. Dr. Mahmut ÇELİK M-r. Ümit SÜLEYMANİ Vrapçişte 2016 Namik Efendi Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Derneği Yayınları Nu.: 2 Kültür Sanat Yayınları Nu.: 2 Hikâye Serisi Nu.:

Detaylı

Ertan Kaybolmak İstiyor

Ertan Kaybolmak İstiyor Ertan Kaybolmak İstiyor 1 Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla birlikte resim kitaplarının okunması, ortaklaşa bilgi edinmek ve eğlenmek

Detaylı

Makedonya'da Tanınmış Yapılar, Yerler, Ürünler ve Etkinlikler. Rehberi

Makedonya'da Tanınmış Yapılar, Yerler, Ürünler ve Etkinlikler. Rehberi Makedonya'da Tanınmış Yapılar, Yerler, Ürünler ve Etkinlikler Rehberi 2016 Metin düzenleme: Dr. Nako Taşkov, Dr. Nikola Dimitrov, Dr. Deyan Metodieski Değerlendirenler: Dr. Tanya Angelkova Petkova, Dr.

Detaylı

TÜRKÇE-MAKEDONCA KĠTAPLARIN TÜRK DĠLĠNĠN ÖĞRETĠLMESĠNDE VE TÜRK EDEBĠYATININ TANITILMASINDA ETKEN OLARAK

TÜRKÇE-MAKEDONCA KĠTAPLARIN TÜRK DĠLĠNĠN ÖĞRETĠLMESĠNDE VE TÜRK EDEBĠYATININ TANITILMASINDA ETKEN OLARAK TÜRKÇE-MAKEDONCA KĠTAPLARIN TÜRK DĠLĠNĠN ÖĞRETĠLMESĠNDE VE TÜRK EDEBĠYATININ TANITILMASINDA ETKEN OLARAK Doç. Dr. Mariya Leontiç Özet: Son dönemde Türkiye ile Makedonya arasında her alanda iş birliği gelişti.

Detaylı

TEKERLEKLİ SANDAYLELİ KIZ

TEKERLEKLİ SANDAYLELİ KIZ Tekerlekli Sandayleli Kız 5 TEKERLEKLİ SANDAYLELİ KIZ Metin: Kismete Hyseni Çizimler: Sara Bak Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla

Detaylı

Mariya Leontiç MAKEDONCA-TÜRKÇE VE TÜRKÇE-MAKEDONCA KONUŞMA KILAVUZLARININ TÜRKÇE VE MAKEDONCANIN ÖĞRENİLMESİNDE YARARLARI

Mariya Leontiç MAKEDONCA-TÜRKÇE VE TÜRKÇE-MAKEDONCA KONUŞMA KILAVUZLARININ TÜRKÇE VE MAKEDONCANIN ÖĞRENİLMESİNDE YARARLARI 1 2 3 4 Mariya Leontiç MAKEDONCA-TÜRKÇE VE TÜRKÇE-MAKEDONCA KONUŞMA KILAVUZLARININ TÜRKÇE VE MAKEDONCANIN ÖĞRENİLMESİNDE YARARLARI Özet: Son dönemde Türkiye ile Makedonya arasında kültür, eğitim ve bilim

Detaylı

Benek ve Gözlükleri. Metin: İvona Brejinova Çizimler: Mentor Lapaştista

Benek ve Gözlükleri. Metin: İvona Brejinova Çizimler: Mentor Lapaştista Benek ve Gözlükleri 8 Metin: İvona Brejinova Çizimler: Mentor Lapaştista Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla birlikte resim kitaplarının

Detaylı

Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz.

Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Buz 2 Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla birlikte resim kitaplarının okunması, ortaklaşa bilgi edinmek ve eğlenmek anlamına gelmektedir.

Detaylı

Büyülü Koltuk. Gordana. Mişevska. Aleksandar Sotirovski. Çizimler: Metin:

Büyülü Koltuk. Gordana. Mişevska. Aleksandar Sotirovski. Çizimler: Metin: Büyülü Koltuk Metin: Gordana Mişevska Çizimler: Aleksandar Sotirovski 6 Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla birlikte resim kitaplarının

Detaylı

Haydi İşe Gidelim. Aude Maryan. Brunel Mançek. Metin: Çizimler:

Haydi İşe Gidelim. Aude Maryan. Brunel Mançek. Metin: Çizimler: Haydi İşe Gidelim 10 Metin: Çizimler: Aude Maryan Brunel Mançek Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla birlikte resim kitaplarının okunması,

Detaylı

Polat a Kardeş Geliyor

Polat a Kardeş Geliyor Polat a Kardeş Geliyor 7 Metin: Magdalena Polontsa Kovaç Çizimler: Klara Thumova Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla birlikte resim

Detaylı

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER 1.Giriş Son dönemde Türkiye ile Makedonya arasında her alanda iş birliği gelişti ve bunun neticesi

Detaylı

İŞTİP GOTSE DELÇEV ÜNİVERSİTESİ FİLOLOJİ FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNÜN TARİHÇESİ. 1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Kuruluşu

İŞTİP GOTSE DELÇEV ÜNİVERSİTESİ FİLOLOJİ FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNÜN TARİHÇESİ. 1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Kuruluşu İŞTİP GOTSE DELÇEV ÜNİVERSİTESİ FİLOLOJİ FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNÜN TARİHÇESİ Mariya Leontiç 1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Kuruluşu Gotse Delçev Üniversitesi 27 Mart 2007 yılında

Detaylı

АХМЕТ ШЕРИФ. Област на истражување Историја на османско-турскиот период

АХМЕТ ШЕРИФ. Област на истражување Историја на османско-турскиот период АХМЕТ ШЕРИФ научен советник/редовен професор во Одделението за историјата на Македонија во време на осмалиско-турското владеење (до почетокот на XIX век) Област на истражување Историја на османско-турскиот

Detaylı

NOVUS LIFE JAKA НОВУС ЛАЈФ ЈАКА

NOVUS LIFE JAKA НОВУС ЛАЈФ ЈАКА NOVUS LIFE JAKA НОВУС ЛАЈФ ЈАКА AMAÇ, ЦЕЛТА, TAKDİM PLANI РАСПОРЕД НА ПРЕЗЕНТАЦИЈА AHKUT İNŞAAT HAKKINDA ÖZET BİLGİ, КРАТКО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА АХКУТ ИНШААТ, NEDEN AHKUT İNŞAAT, ЗОШТО АХКУТ ИНШААТ, TAKDİM PLANI

Detaylı

FERAH ALÜMİNYUM TİC.LTD.ŞTİ Компанија од Турција специјализирана за производство на алуминиумски делови (додатоци) и други производи од алуминиум.

FERAH ALÜMİNYUM TİC.LTD.ŞTİ Компанија од Турција специјализирана за производство на алуминиумски делови (додатоци) и други производи од алуминиум. СПИСОК НА ТУРСКИ КОМПАНИИ УЧЕСНИЦИ на Македонско-турскиот бизнис-форум со Бизнис-асоцијацијата ТУМСИАД од Истанбул, Турција Стопанска комора на Македонија (сала 1 и сала 4 на 5-ти кат) 17 јуни 2013 година,

Detaylı

ТУРЦИЗМИТЕ КАКО ЈАЗИЧНА И КУЛТУРНА НИШКА ПРИ ПРЕВОД НА ЛИТЕРАТУРНИ ТЕКСТОВИ ОД ТУРСКИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ТУРЦИЗМИТЕ КАКО ЈАЗИЧНА И КУЛТУРНА НИШКА ПРИ ПРЕВОД НА ЛИТЕРАТУРНИ ТЕКСТОВИ ОД ТУРСКИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ТУРЦИЗМИТЕ КАКО ЈАЗИЧНА И КУЛТУРНА НИШКА ПРИ ПРЕВОД НА ЛИТЕРАТУРНИ ТЕКСТОВИ ОД ТУРСКИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК доц. д-р Марија Леонтиќ Апстракт: Многу преведувачи при превод на литературни текстови од странски

Detaylı

П А Л И М П С Е С Т P A L I M P S E S T

П А Л И М П С Е С Т P A L I M P S E S T 219 П А Л И М П С Е С Т Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања P A L I M P S E S T International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research Год. I, Бр. 2

Detaylı

ПАЛИМПСЕСТ PA L I M P S E S T

ПАЛИМПСЕСТ PA L I M P S E S T ПАЛИМПСЕСТ Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања PA L I M P S E S T International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research Год. II, Бр. 3 Штип, 2017 ISSN

Detaylı

2

2 1 2 3 4 5 6 AVRUPA DĠLLERĠ ÖĞRETĠMĠ ORTAK ÇERÇEVE PROGRAMINA, KARġILAġTIRMALI DĠL BĠLGĠSĠNE VE KARġILAġTIRMALI KÜLTÜRE DĠKKAT EDĠLEREK HAZIRLANAN GEL TÜRKÇEYĠ VE MAKEDONCAYI SEVELĠM, GEL TÜRKÇEYĠ VE MAKEDONCAYI

Detaylı

Osman ın Kiraz Ağacı. Metin: Miranda Haciya Resimler: Zaur Deisatze. Osman ın Kiraz Ağacı

Osman ın Kiraz Ağacı. Metin: Miranda Haciya Resimler: Zaur Deisatze. Osman ın Kiraz Ağacı Osman ın Kiraz Ağacı Metin: Miranda Haciya Resimler: Zaur Deisatze 12 Osman ın Kiraz Ağacı Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Metin: Miranda Haciya Resimler: Zaur Deisatze

Detaylı

ПАЛИМПСЕСТ PA L I M P S E S T

ПАЛИМПСЕСТ PA L I M P S E S T ПАЛИМПСЕСТ Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања PA L I M P S E S T International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research Год. II, Бр. 3 Штип, 2017 ISSN

Detaylı

ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ сум ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ i- ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК

ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ сум ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ i- ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК оригинален научен труд УДК 811. 163.3 367.625.5 811.512.161 367.625.5 ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ сум ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ i- ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК Марија Леонтиќ Филолошки факултет, Универзитетот

Detaylı

СОДРЖИНА. Osman Baymak ın Şiiri Поезијата на Осман Бајман Песна за жената Песна за жената Песна за жената 9...

СОДРЖИНА. Osman Baymak ın Şiiri Поезијата на Осман Бајман Песна за жената Песна за жената Песна за жената 9... СОДРЖИНА Osman Baymak ın Şiiri... 4 Поезијата на Осман Бајман... 6...kaçınılmaz bir yolculuğun tanağarımı arık......ова е светлото на еден неизбежен пат... Kadına Türkülerim 1... 10 Песна за жената 1...

Detaylı

УНИВЕРЗИТЕТ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ. ВОСПИТАНИЕ списание за образовна теорија и практика

УНИВЕРЗИТЕТ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ. ВОСПИТАНИЕ списание за образовна теорија и практика УНИВЕРЗИТЕТ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ ВОСПИТАНИЕ списание за образовна теорија и практика Штип, 2010/2011 ВОСПИТАНИЕ списание за образовна теорија и практика год. 7, број 11 2010/2011

Detaylı

İŞTİP GOTSE DELÇEV ÜNİVERSİTESİ FİLOLOJİ FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNE SAYIN HALİL AÇIKGÖZ ÜN KATKISI Doç. Dr. Mariya Leontiç 1. Halil Açıkgöz ün Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Lisans ve

Detaylı

П А Л И М П С Е С Т P A L I M P S E S T

П А Л И М П С Е С Т P A L I M P S E S T 219 П А Л И М П С Е С Т Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања P A L I M P S E S T International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research Год. I, Бр. 2

Detaylı

ПАЛИМПСЕСТ PA L I M P S E S T

ПАЛИМПСЕСТ PA L I M P S E S T ПАЛИМПСЕСТ Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања PA L I M P S E S T International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research Год. I, Бр. 1 Штип, 2016 ISSN

Detaylı

ГРАМАТИЧКА СТРУКТУРА НА РЕЧЕНИЦАТА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК. Марија Леонтиќ Универзитет Гоце Делчев,Филолошки факултет, Штип, Македонија

ГРАМАТИЧКА СТРУКТУРА НА РЕЧЕНИЦАТА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК. Марија Леонтиќ Универзитет Гоце Делчев,Филолошки факултет, Штип, Македонија оригинален научен труд УДК: 811.163.3ʼ367.332.6/.7:811.512.161ʼ367.332.6/.7 УДК: 811.512.161ʼ367.332.6/.7:811.163.3ʼ367.332.6/.7 ГРАМАТИЧКА СТРУКТУРА НА РЕЧЕНИЦАТА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК Марија

Detaylı

ПАЛИМПСЕСТ PA L I M P S E S T

ПАЛИМПСЕСТ PA L I M P S E S T ПАЛИМПСЕСТ Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања PA L I M P S E S T International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research Год. I, Бр. 1 Штип, 2016 ISSN

Detaylı

ПАЛИМПСЕСТ PA L I M P S E S T

ПАЛИМПСЕСТ PA L I M P S E S T ПАЛИМПСЕСТ Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања PA L I M P S E S T International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research Год. I, Бр. 1 Штип, 2016 ISSN

Detaylı

ПАЛИМПСЕСТ PA L I M P S E S T

ПАЛИМПСЕСТ PA L I M P S E S T ПАЛИМПСЕСТ Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања PA L I M P S E S T International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research Год. II, Бр. 3 Штип, 2017 ISSN

Detaylı

ДВЕ ДЕЦА БЕСПЛАТНО ВО ХОТЕЛ

ДВЕ ДЕЦА БЕСПЛАТНО ВО ХОТЕЛ АНТАЛИЈА-ЧАРТЕР ЛЕТОВИ ПО НЕВЕРОЈАТНИ ЦЕНИ ДВЕ ДЕЦА БЕСПЛАТНО ВО ХОТЕЛ Цена по лице 09 јуни 16 јуни 23 јуни 30 јуни 7 јули 10 јули 14 јули BARBAROSS BEACH 4* Side AI 370 /F. 370 /F. /F. /F. /F. 406 /F.

Detaylı

ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ GOSTİVAR MAKEDONYA CUMHURİYETİ

ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ GOSTİVAR MAKEDONYA CUMHURİYETİ ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ GOSTİVAR MAKEDONYA CUMHURİYETİ MAKEDONYA CUMHURİYETİ ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ GOSTİVAR 2015-2019 Yılları İçin Akredite Olan Programlar TANITIM KİTAPÇIĞI GOSTİVAR,

Detaylı

YETERLi VE ADIL TEMSiL İLKESİNİN UYGULAMASI: VATANDAŞ ALGISI ПРИМЕНА НА НАЧЕЛОТО НА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ: ПЕРЦЕПЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ

YETERLi VE ADIL TEMSiL İLKESİNİN UYGULAMASI: VATANDAŞ ALGISI ПРИМЕНА НА НАЧЕЛОТО НА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ: ПЕРЦЕПЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ YETERLi VE ADIL TEMSiL İLKESİNİN UYGULAMASI: VATANDAŞ ALGISI ПРИМЕНА НА НАЧЕЛОТО НА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ: ПЕРЦЕПЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF ADEQUATE AND EQUITABLE REPRESENTATION:

Detaylı

ATATÜRK, TÜRK DİLİ VE YAZI İNKILÂBI ATATURK, TURKISH LANGUAGE AND THE ALPHABETIK REVOLUTION

ATATÜRK, TÜRK DİLİ VE YAZI İNKILÂBI ATATURK, TURKISH LANGUAGE AND THE ALPHABETIK REVOLUTION ATATÜRK, TÜRK DİLİ VE YAZI İNKILÂBI Mariya Leontiç 1 ATATURK, TURKISH LANGUAGE AND THE ALPHABETIK REVOLUTION Abstract: There are very few leaders in this world which have won a lot of victories on the

Detaylı

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2015 Yıl:3, Sayı:6 Sayfa: ISSN:

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2015 Yıl:3, Sayı:6 Sayfa: ISSN: TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2015 Yıl:3, Sayı:6 Sayfa:140-154 ISSN: 2147-8872 MAKEDON HALK TÜRKÜLERİNDE TÜRKÇE ALINTILARIN FONETIK ÖZELLİKLERİ Özet Fatma Hocin *

Detaylı

BAŞSİAD BAŞİSKELE SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 19-22.03.2015 MAKEDONYA ÜSKÜP/ KOSOVA-PRİŞTİNE TRIP EXHIBITOR LISTS

BAŞSİAD BAŞİSKELE SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 19-22.03.2015 MAKEDONYA ÜSKÜP/ KOSOVA-PRİŞTİNE TRIP EXHIBITOR LISTS Barat Endüstriyel Mühendislik Barış ARAT BKM Uluslararası Belgelendirme Eğitim Yazılım İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Şener ÖZEN Başaraneller Makina İmalat ve Otomotiv San.Ltd.Şti. Erdinç KÜÇÜKATEŞ Избор на

Detaylı

Lilyana Stoykovska Elitsa Jupanoska PAZARLAMA DÖRDÜNCÜ SINIF İÇİN. Mesleki Eğitim İktisadi - Hukuki ve Ticari Eğitim

Lilyana Stoykovska Elitsa Jupanoska PAZARLAMA DÖRDÜNCÜ SINIF İÇİN. Mesleki Eğitim İktisadi - Hukuki ve Ticari Eğitim Lilyana Stoykovska Elitsa Jupanoska PAZARLAMA DÖRDÜNCÜ SINIF İÇİN Mesleki Eğitim İktisadi - Hukuki ve Ticari Eğitim Üsküp, 2011 Yazarlar: Lilyana Stoykovska Elitsa Jupanoska Değerlendiriciler: 1. Prof.

Detaylı

Aynı Tadı Paylaşmak: Türkiye ve Makedonya Ortak Geleneksel Yemek Kültürü Projesi (2009)

Aynı Tadı Paylaşmak: Türkiye ve Makedonya Ortak Geleneksel Yemek Kültürü Projesi (2009) Aynı Tadı Paylaşmak: Türkiye ve Makedonya Ortak Geleneksel Yemek Kültürü Projesi (2009) İnsanlığın ortak mirasının ve farklı kültürlerce paylaşılan değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini, kültürler

Detaylı

İÇİNDEKİLER СОДРЖИНА. Boş Arsalar ve Çocuk Bahçeleri. Празните парцели и детските игралишта. Serçe ile Kırlangıç. Врапчето и ластовичката

İÇİNDEKİLER СОДРЖИНА. Boş Arsalar ve Çocuk Bahçeleri. Празните парцели и детските игралишта. Serçe ile Kırlangıç. Врапчето и ластовичката İÇİNDEKİLER СОДРЖИНА Boş Arsalar ve Çocuk Bahçeleri Празните парцели и детските игралишта Serçe ile Kırlangıç Врапчето и ластовичката Kelebek Koleksiyoncusu Колекционер на пеперутки Bilmeceli Şiir Песна

Detaylı

MAKEDONYA TÜRKOLOJİ DUAYENLERİNDEN PROF.DR. ARİF AGO NUN TÜRKÇE EĞİTİMİNE KATKILARI

MAKEDONYA TÜRKOLOJİ DUAYENLERİNDEN PROF.DR. ARİF AGO NUN TÜRKÇE EĞİTİMİNE KATKILARI MAKEDONYA TÜRKOLOJİ DUAYENLERİNDEN PROF.DR. ARİF AGO NUN TÜRKÇE EĞİTİMİNE KATKILARI Prof. Dr. Mahmut ÇELİK * ÖZET Makedonya nın Üsküp kentinde Yüksek Pedagoji Akademisinin ve Türkoloji'nin kurucularından

Detaylı

Клучни зборови: Нусрет Дишо, детска литература, расказ, Црниот Исмет, животни.

Клучни зборови: Нусрет Дишо, детска литература, расказ, Црниот Исмет, животни. ПРОЗНОТO ТВОРЕШТВО НА НУСРЕТ ДИШО УЛКУ Проф. д-р. Махмут Челик Апстракт Турската литература во Република Македонија во својот развој до денес бележи три свои основни периоди: 1. Турска литература во Македонија

Detaylı

STANDART TÜRK DĠLĠNĠN YUMUġAKLIĞI VE AHENKLĠLĠĞĠ

STANDART TÜRK DĠLĠNĠN YUMUġAKLIĞI VE AHENKLĠLĠĞĠ STANDART TÜRK DĠLĠNĠN YUMUġAKLIĞI VE AHENKLĠLĠĞĠ Doç. Dr. Mariya Leontiç Özet: Standart Türk dilinin yumuşaklığı birinci derecede seslerin yapısına bağlıdır, fakat ahenkliliği Türkçenin ses uyumlarına

Detaylı

MAKEDONYA TÜRK AĞIZLARINDA İKİ SESİN DURUMU ÜZERİNE: Ö ÜNLÜSÜ VE H ÜNSÜZÜ

MAKEDONYA TÜRK AĞIZLARINDA İKİ SESİN DURUMU ÜZERİNE: Ö ÜNLÜSÜ VE H ÜNSÜZÜ MAKEDONYA TÜRK AĞIZLARINDA İKİ SESİN DURUMU ÜZERİNE: Ö ÜNLÜSÜ VE H ÜNSÜZÜ Özet Tüm ağızlarda olduğu gibi, Makedonya Türk ağızlarında da Standart Türkçeye kıyasen, bir yandan bazı seslerin eksikliği, diğer

Detaylı

OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM

OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM Uygur Harfli OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM FERRUH AĞCA Ankara / 2016 TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2016. Türk Kültürünü Araştırma

Detaylı

YAŞAM ORTAMI VE ÇEVRE PLANLAMA BAKANLIĞII YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHİLİNDE YURTTAŞ REHBERİ. Yapısı, Görev ve Hizmetler dâhilinde.

YAŞAM ORTAMI VE ÇEVRE PLANLAMA BAKANLIĞII YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHİLİNDE YURTTAŞ REHBERİ. Yapısı, Görev ve Hizmetler dâhilinde. 1 YAŞAM ORTAMI VE ÇEVRE PLANLAMA BAKANLIĞII YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHİLİNDE YURTTAŞ REHBERİ Yapısı, Görev ve Hizmetler dâhilinde Yurttaş REHBERİ Yayıncı: Açık Toplum Enstitü Vakfı-Makedonya Yayıncı

Detaylı

SON ŞİİRLERİ ПОСЛЕДНИ ПЕСНИ

SON ŞİİRLERİ ПОСЛЕДНИ ПЕСНИ NAZIM HİKMET НАЗИМ ХИКМЕТ SON ŞİİRLERİ ПОСЛЕДНИ ПЕСНИ Ön söz, şairin hayatı ve şiiri: Mariya Leontiç Предговор, животот и поезијата на поетот: Марија Леонтиќ Türkçeden Makedoncaya Çeviri: Neyat Seşman,

Detaylı

Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe

Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe 1 Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe Yurt dışındaki Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde son yıllarda

Detaylı

HAYRİYE SÜLEYMANOĞLU YENİSOY Hayatı ve Eserleri

HAYRİYE SÜLEYMANOĞLU YENİSOY Hayatı ve Eserleri HAYRİYE SÜLEYMANOĞLU YENİSOY Hayatı ve Eserleri Bulgaristan da Memoğlu-Süleymanoğlu soyadıyla bilinen Hayriye Yenisoy 10 Mart 1934 te Filibe nin (Plovdiv in) yakınında bulunan Kriçim (Kırçma) kasabasında

Detaylı

KURUMSAL İTİBAR ve PARADİGMALAR

KURUMSAL İTİBAR ve PARADİGMALAR KURUMSAL İTİBAR ve PARADİGMALAR Editör: A. Nurhan ŞAKAR Senem BESLER H.Zümrüt TONUS Barış BARAZ Dilek BAYBORA Metin COŞKUN İSTANBUL 2011 II Yayın No : 2411 İşletme-Ekonomi Dizisi : 465 1. Baskı - Mart

Detaylı

Lidiya Belçevska Karapancevska DOKUZYILLIK İLKÖĞRETİM EĞİTİMİNDE IV. SINIFLAR İÇİN BEDEN VE SAĞLIK EĞİTİMİ

Lidiya Belçevska Karapancevska DOKUZYILLIK İLKÖĞRETİM EĞİTİMİNDE IV. SINIFLAR İÇİN BEDEN VE SAĞLIK EĞİTİMİ Lidiya Belçevska Karapancevska DOKUZYILLIK İLKÖĞRETİM EĞİTİMİNDE IV. SINIFLAR İÇİN BEDEN VE SAĞLIK EĞİTİMİ Yazar: Lidiya BELÇEVSKA KARAPANCEVSKA BEDEN VE SAĞLIK EĞİTİMİ Dokuz Yıllık İlköğretim Eğitiminde

Detaylı

PLASTİK BORU ALIN KAYNAK MAKİNASI

PLASTİK BORU ALIN KAYNAK MAKİNASI ELBOR MAKİNE SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. PLASTİK BORU ALIN KAYNAK MAKİNASI PLASTIC PIPE BUTT WELDING MACHINE MAKİNANIN ÖZELLİKLERİ KULLANIM AMACI Alın kaynak makineleri, ısıtma sistemi kullanılarak, makine

Detaylı

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6.

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. BASI İSTANBUL - 2012 Yayın No : 2688 Hukuk Dizisi : 1310 6. Baskı

Detaylı

MAKEDON SOYADLARINA YANSIYAN İSLAM MEDENİYETİNİN ETKİLERİ REFLECTION OF THE ISLAMIC CIVILIZATION IN THE MACEDONIAN PATRONYMIC GLOSSARY

MAKEDON SOYADLARINA YANSIYAN İSLAM MEDENİYETİNİN ETKİLERİ REFLECTION OF THE ISLAMIC CIVILIZATION IN THE MACEDONIAN PATRONYMIC GLOSSARY MAKEDON SOYADLARINA YANSIYAN İSLAM MEDENİYETİNİN ETKİLERİ Doç. D-r. Mariya Leontiç Özet: 15 ile 19 yüzyıllar arasında Makedonya Osmanlı İmparatorluğu nun idaresi altında bulunduğundan dolayı İslam medeniyeti

Detaylı

Gıda Güvenliği Uygulamaları

Gıda Güvenliği Uygulamaları GIDA HİJYENİ 3 Gıda Güvenliği Uygulamaları Prof. Dr. Deniz GÖKTAN Prof. Dr. Günnur TUNÇEL İzmir, Şubat - 2012 I GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN Prof. Dr. Deniz GÖKTAN Prof. Dr. Günnur TUNÇEL ISBN 978 605 88942

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI I DOÇ.DR.EMRAH CENGİZ TÜKETİCİNİN KORUNMASI 4822 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI KANUN VE YARGI KARARLARI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

Detaylı

1 2 3 4 5 TÜRÇEDE AD DURUMLARI Mariya LEONTİÇ 1 Özet Türkçeyi bilen veya öğrenen kişi Türkçenin ad durumlarına önem vermeli. Ad durumları dile ayırt edici özellik katar. Türkçeyi konuşan kişi Türkçenin

Detaylı

MOĞOLCA İBNİ MÜHENNÂ LÜGATİ BÜLENT GÜL

MOĞOLCA İBNİ MÜHENNÂ LÜGATİ BÜLENT GÜL MOĞOLCA İBNİ MÜHENNÂ LÜGATİ BÜLENT GÜL Ankara / 2016 TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2016. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayınlarının tamamının veya

Detaylı

HER YÖNÜYLE BASKETBOL

HER YÖNÜYLE BASKETBOL HER YÖNÜYLE BASKETBOL Dr. Aytekin Alpullu Yayın No : 3228 Eğitim Dizisi : 150 1. Baskı - Mayıs 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-322 - 7 Copyright Bu kitabın Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım

Detaylı

TÜRK TİYATROSU MONOGRAFİ

TÜRK TİYATROSU MONOGRAFİ prvite strani:layout 1 20.01.2010 20:22 Page 3 Milli Kurum Türk Tiyatrosu TÜRK TİYATROSU MONOGRAFİ Yazar Risto STEFANOVSKİ Монографијата материјално е поддржана од Министерството за култура на Република

Detaylı

THR9 Ex - Safety Instructions. THR9 Ex - Безбедносни инструкции. THR9 Ex - Bezbednosna uputstva. THR9 Ex - Güvenlik Talimatları

THR9 Ex - Safety Instructions. THR9 Ex - Безбедносни инструкции. THR9 Ex - Bezbednosna uputstva. THR9 Ex - Güvenlik Talimatları THR9 Ex - Safety Instructions EN THR9 Ex - Безбедносни инструкции MK THR9 Ex - Bezbednosna uputstva SR THR9 Ex - Güvenlik Talimatları TR SI - PS470BMLAA0 0/203 EN MK SR TR 0/203 SI - PS470BMLAA0 THR9 Ex

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi

Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi Dr.Nihal KARTALTEPE BEHRAM İstanbul-2015 Yayın No : 3220 İşletme-Ekonomi Dizisi : 705 1. Baskı Nisan 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-286 - 2 Copyright

Detaylı

LEHÇE VE MAKEDONCA YA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA -LEHÇE VE MAKEDONCA DA ADLAR-

LEHÇE VE MAKEDONCA YA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA -LEHÇE VE MAKEDONCA DA ADLAR- LEHÇE VE MAKEDONCA YA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA -LEHÇE VE MAKEDONCA DA ADLAR- Seda Köycü Özet Hint-Avrupa dil ailesine dahil olan Slav dilleri akraba diller olup fonetik ve gramatik yapıları

Detaylı

İletişim Yayınları SERTİFİKA NO

İletişim Yayınları SERTİFİKA NO İletişim Yayınları 265 Cemil Meriç Bütün Eserleri 15 ISBN-13: 978-975-470-356-6 1993 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-18. BASKI 1993-2016, İstanbul 19. BASKI 2017, İstanbul KAPAK Ümit Kıvanç UYGULAMA Hüsnü

Detaylı

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur a Armağan Yayına Hazırlayanlar Özgür Külcü, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ankara, 2012

Detaylı

а а а а а мэкъэзещ ünlü a a а б б б б мэкъэзэращ ünsüz b b b в в мэкъэзэращ ünsüz v v v г г г г мэкъэзэращ ünsüz g g гỳ гỳ IуыпшIэ макъ dudaksı gù

а а а а а мэкъэзещ ünlü a a а б б б б мэкъэзэращ ünsüz b b b в в мэкъэзэращ ünsüz v v v г г г г мэкъэзэращ ünsüz g g гỳ гỳ IуыпшIэ макъ dudaksı gù а а а а а мэкъэзещ ünlü a a а â (-) мэкъэзещ ünlü â б б б б б мэкъэзэращ ünsüz b b b в в в в в мэкъэзэращ ünsüz v v v г г г г г мэкъэзэращ ünsüz g g g гỳ гỳ IуыпшIэ макъ dudaksı gù г г г г г мэкъэзэращ

Detaylı

GÜMÜLCINE TÜRK AGZIHDflKlE

GÜMÜLCINE TÜRK AGZIHDflKlE GÜMÜLCINE TÜRK AGZIHDflKlE 1 ^^^^ ISBN: 978-960-98925-6-8 Gön^RJSEYlN ISBN: 978-960-98925-6-8 BAKEŞ YAYINLARI 8 Kitabın Adı Gümülcine Türk Ağzındaki Batı Kaynaklı Kelimeler Yazar Gönül Hüseyin Aktaş Kapak

Detaylı

ANADİLİ ÖĞRETİMİNDE MEDYA OKURYAZARLIĞI ÖĞRENMEK İÇİN ÖĞRETMENLERE KILAVUZ (EL) KİTABI

ANADİLİ ÖĞRETİMİNDE MEDYA OKURYAZARLIĞI ÖĞRENMEK İÇİN ÖĞRETMENLERE KILAVUZ (EL) KİTABI ANADİLİ ÖĞRETİMİNDE MEDYA OKURYAZARLIĞI ÖĞRENMEK İÇİN ÖĞRETMENLERE KILAVUZ (EL) KİTABI -ilköğretim okulları ve ortaokul eğitimi- Makedonya Medyalar Enstitüsü ve Societas Civilis Demokrasi Enstitüsü-Üsküp

Detaylı

TATAR DİLİNİN AÇIKLAMALI SÖZLÜĞÜ

TATAR DİLİNİN AÇIKLAMALI SÖZLÜĞÜ TATAR DİLİNİN AÇIKLAMALI SÖZLÜĞÜ Muna YÜCEOL ÖZEZEN Tatar Tiliniñ Añlatmalı Süzligi, (Baş Redaktör: F. Ë. Ganiyev), Tatarstan Respublikası Fenner Akadimiyası G. İbrahimov İsimindëgi Til, Ëdëbiyat Hëm Sëngat

Detaylı

30 YÖNETİM KİTABI INCELEMESİ TÜRK YAZARLAR ÖZGÜR ÖNDAY İKİNCİ ADAM YAYINLARI

30 YÖNETİM KİTABI INCELEMESİ TÜRK YAZARLAR ÖZGÜR ÖNDAY İKİNCİ ADAM YAYINLARI 30 YÖNETİM KİTABI INCELEMESİ TÜRK YAZARLAR ÖZGÜR ÖNDAY İKİNCİ ADAM YAYINLARI Yazar Özgür Önday Kapak Tasarımı Gizem Yüksel Yayın Yönetmeni Başak Ergün Baskı İkinci Adam Matbaacılık Moda Caddesi Özgür İş

Detaylı

ТУРСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛУЧ ЈУНИ 2010

ТУРСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛУЧ ЈУНИ 2010 ТУРСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛУЧ ЈУНИ 2010 1. Metin Dostoevski Suç ve Ceza 2. Metin Villiam Shakespeare HAMLET 3. Metin ORHAN VELİ KANIK İstanbul u dinliyorum gözlerim kapalı ANAHTAR 1.1. B) Her şeyi baştan

Detaylı

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ASTANA ŞEHRİ YATIRIM PROJELERİ Devlet ve Özel Devlet Yatırımı Programlı Projeler

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ASTANA ŞEHRİ YATIRIM PROJELERİ Devlet ve Özel Devlet Yatırımı Programlı Projeler KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ASTANA ŞEHRİ YATIRIM PROJELERİ Devlet ve Özel Devlet Yatırımı Programlı Projeler п/п Proje adı Dalı Müşteri Proje bulunduğ u yer Yapılacak süresi Proje maliyeti Gereken yatırım miktarı

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) BULGARCA 6 NİSAN 2014

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) BULGARCA 6 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) BULGARCA 6 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHİLİNDE YURTTAŞ REHBERİ

ADALET BAKANLIĞI YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHİLİNDE YURTTAŞ REHBERİ ADALET BAKANLIĞI YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHİLİNDE YURTTAŞ REHBERİ 1 ADALET BAKANLIĞI YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHİLİNDE YURTTAŞ REHBERİ ADALET BAKANLIĞI YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHİLİNDE YURTTAŞ

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

Avrupa'daki Öğretmenlerin Sorumluluk ve Özerklik Düzeyleri

Avrupa'daki Öğretmenlerin Sorumluluk ve Özerklik Düzeyleri EURYDICE Éğitim ve Kültür Avrupa'daki Öğretmenlerin Sorumluluk ve Özerklik Düzeyleri Avrupa Komisyonu ISBN 978-92-79-14972-6 DOI 10.2766/61236 İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler 1 Giriş 2 BÖLÜM 1: SİYASİ

Detaylı

MAKEDONYA CUMHURİYETİ NDEKİ İLKOKUL VE LİSELERE YÖNELİK ELEKTRONİK ARAŞTIRMA

MAKEDONYA CUMHURİYETİ NDEKİ İLKOKUL VE LİSELERE YÖNELİK ELEKTRONİK ARAŞTIRMA БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА macedoia civic educatio ceter MAKEDONSKI CENTAR ZA GRA\ANSKO OBRAZOVANIE Eğitimde Etiklerarası Etegrasyo Projesi

Detaylı

MAKEDONYA TÜRK ATASÖZLERİ VE MAKEDON ATASÖZLERİ ARASINDAKİ ORTAKLIKLAR Selçuk Kürşad Koca * Özet

MAKEDONYA TÜRK ATASÖZLERİ VE MAKEDON ATASÖZLERİ ARASINDAKİ ORTAKLIKLAR Selçuk Kürşad Koca * Özet TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2017, Yıl:5, Sayı:9 Geliş Tarihi: 11.02.2017 Kabul Tarihi: 22.02.2017 Sayfa:293-308 ISSN: 2147-8872 MAKEDONYA TÜRK ATASÖZLERİ VE MAKEDON

Detaylı

GIDA HİJYENİ Temel Gıda Hijyeni Prof. Dr. Deniz GÖKTAN Prof. Dr. Günnur TUNÇEL İzmir, 2010

GIDA HİJYENİ Temel Gıda Hijyeni Prof. Dr. Deniz GÖKTAN Prof. Dr. Günnur TUNÇEL İzmir, 2010 GIDA HİJYENİ 1 Temel Gıda Hijyeni Prof. Dr. Deniz GÖKTAN Prof. Dr. Günnur TUNÇEL İzmir, 2010 I TEMEL GIDA HİJYENİ Prof. Dr. Deniz GÖKTAN Prof. Dr. Günnur TUNÇEL ISBN Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın tamamı

Detaylı

ilk yar'larımızın sevgili dostları, Eylül projesinin günlüklerinin ardından sevgili Mehmet'in projeyi özetleyen izlenimini sunuyoruz bu akşam...

ilk yar'larımızın sevgili dostları, Eylül projesinin günlüklerinin ardından sevgili Mehmet'in projeyi özetleyen izlenimini sunuyoruz bu akşam... ilk yar'larımızın sevgili dostları, Eylül projesinin günlüklerinin ardından sevgili Mehmet'in projeyi özetleyen izlenimini sunuyoruz bu akşam... insan zaman zaman kendisi tek taraflı birşeyler öğretiyor

Detaylı

Özet. Konu: Atatürk ün Çocuk Sevgisi

Özet. Konu: Atatürk ün Çocuk Sevgisi Doç.Dr. Mahmut Çelik Özet Konu: Atatürk ün Çocuk Sevgisi Atatürk'ün çocuklara karşı beslemiş olduğu sevgiyi ne yazık ki keşfedilmedi. Atatürk törenlerde, yorgun, heyecansız, düşüncelerle dolu, çocukluğunu

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

Işılay Işıktaş Sava * 1

Işılay Işıktaş Sava * 1 Dil Araştırmaları Sayı: 16 Bahar 2015, 309-313 ss. Ehmetyanov, R.; Möhemmetinov, R., Nurieva, F., Ganiev, F.; (Aktaran Öner) (2014), Türkçe- Tatarca Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 358 s., ISBN:

Detaylı

Türk Dünyası beyaz perdede buluştu

Türk Dünyası beyaz perdede buluştu T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü BASIN TARAMASI Yayın: www.kultursanat.org Sayfa: 1 Yayın Tarihi:18.02.2010 Türk Dünyası beyaz perdede buluştu İstanbul Üniversitesi

Detaylı

DİLBİLİM NEDİR? Dav d CRYSTAL. Çeviren: Ahmet BENZER

DİLBİLİM NEDİR? Dav d CRYSTAL. Çeviren: Ahmet BENZER DİLBİLİM NEDİR? Dav d CRYSTAL Çeviren: Ahmet BENZER David Crystal Çeviren: Ahmet Benzer Dilbilim Nedir? ISBN 978-605-318-485-0 DOI 10.14527/9786053184850 Kitabın orijinal adı: What is Linguistics? Baskı

Detaylı

Ekonometri Ders Notları İçin Önsöz

Ekonometri Ders Notları İçin Önsöz Ekonometri Ders Notları İçin Önsöz Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike 3.0

Detaylı

SUNUŞ 1. Prof. Dr. Rıza AYHAN Gazi Üniversitesi Rektörü Ocak 2009. iii

SUNUŞ 1. Prof. Dr. Rıza AYHAN Gazi Üniversitesi Rektörü Ocak 2009. iii SUNUŞ 1 Ülkelerin kalkınmışlık düzeylerinin en önde gelen göstergelerinden biri olan sağlık hizmetlerinin istenen düzeye getirilmesi hiç şüphesiz ki, bu alana aktarılacak kaynakların yeterli olması ve

Detaylı