İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZIYI KULLANMA DÜZEYLERİ * ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZIYI KULLANMA DÜZEYLERİ * ÖZET"

Transkript

1 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p , ANKARA-TURKEY İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZIYI KULLANMA DÜZEYLERİ * Mustafa DURMUŞÇELEBİ ** Özer Yener AVCI ÖZET Yazma, ilköğretimde kazandırılmaya başlanan temel becerilerden biridir. Öğretimde yazının bozulması ve öğrenme güçlüklerinin doğmasına neden olur. Bu da bireyin sosyal yaşamda ve akademik hayatta olumsuz etkilenmesi sonucunu doğurur. Bu çalışma, 2005 yılından itibaren uygulamaya konan bitişik eğik yazının uygulanabilirliği ve bu günkü kullanım düzeyini belirlemek amacıyla yapılmıştır yılında uygulamaya konulan yeni programla birlikte İlköğretim okullarında yazmaya el yazısı ile başlanması ve bu yazının kullanılmasına karar verilmiştir. Bu araştırmada el yazısı ile okumayazmaya başlamış öğrencilerin (5.6.7 ve 8.sınıf ) bugünkü el yazısı veya düz yazı kullanma eğilimleri ve becerileri ne durumdadır? Sorusuna cevap aranacaktır. Yapılan araştırma betimsel bir durum saptaması niteliğindedir. Araştırmanın çalışma grubunu, öğretim yılında Kayseri ili Talas İlçe merkezinde öğrenim gören 136 öğrenci oluşturmuştur. Veriler (Coşkun, 2011) tarafından geliştirilen ve geçerlilik güvenilirliği test edilen dikte metni, bitişik eğik yazı puanlama anahtarı ve doküman incelemesi kullanılarak elde edilmiştir. Bitişik eğik yazı puanlama anahtarı sonuçlarından frekans dağılımları ve ortalamaları hesaplanarak araştırma sonuçları elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, ilköğretim 3 ve 4. sınıfların bitişik eğik yazı puanlama anahtarına göre en yüksek ortalamaya, 8.sınıfların ise en düşük ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Ulaşılan bir başka sonuç ise, yine ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin bitişik eğik yazıyı düzenli olarak kullandıkları fakat sınıflara doğru gidildikçe öğrencilerin bitişik eğik yazılarında bozulma olduğu ve dik temel yazıya geçiş yaptıkları tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yazı öğretimi, Bitişik eğik yazı, İlköğretim öğrencileri * Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir. ** Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, El-mek:

2 602 Mustafa DURMUŞÇELEBİ Özer Yener AVCI PRIMARY SCHOOL STUDENTS' LEVEL OF PERFORMANCE TO USE ITALIC HANDWRITIN ABSTRACT Writing is one of the main skills to aim to be taught in primary school education. The degeneration of writing is going to cause some learning problems. And this will affect an individual in his social and academic life. This study is made aiming to identify what is the level of usage and applicability of cursive italic handwriting today which has been implemented since With this new program implemented in 2005, cursive italic writing is decided to make use in the as the primary writing primary schools and to continue with it. In this research it is aimed to investigate What is the level, writing trends and capabilities of students that began to use cursive italic writing in primary school (5th, 6th, 7th and 8th grade students). The method of this research is descriptive analysis. The working group of the study is composed of 136 students studying in educational year Kayseri province Talas town center. The data is collected from the scale named dikte metni, bitişik eğik yazı puanlama anahtarı ve doküman incelemesi which was developed and tested as valid and reliable by (Coşkun, 2011). With the scores from the cursive italic writing score key, frequency spread and mean is calculated and data is collected. The research ended up the result that primary school 3rd and 4th grade students have the highest point of scores, 8th grade students have the least scores. Another result reached is as the class rate rises like 5th to 6th, the writing becomes degenerated and students began to write more like basic vertical letters. Key Words: Teaching of writing, Cursive Italic Handwriting, Primary school students 1. Giriş Bilgiyi üreten, bilgiye ulaşan, bilgiyi kullanma becerisine sahip olan bireyler yetiştirmek için öncelikli hedef bireylerin dil becerilerini kullanmalarını sağlamak olmalıdır. Bir milletin kendini tanımasının ve diğer milletlere tanıtmasının en önemli yolu dilini öğrenmesidir. Kısaca dil bir milletin, bir toplumun aynasıdır, dil sayesinde o toplumun kültürü, gelişmişlik düzeyi, düşünme biçimi vb. öğrenilebilir, başka toplumlara tanıtılabilir (Durmuşçelebi, 2006). Dil dünyada barışın, huzurun sağlanmasında en önemli unsurların başında gelmektedir. Ülkelerin izlediği eğitim politikalarının başında, bütün vatandaşları resmi dili okuyan ve yazan bireyler yapmak gelir. Bu amaçla, hem örgün hem de yaygın eğitimde, resmi dilin öğretimi, bütün eğitim ve öğretim çalışmalarının en başında yer almakta ve diğer eğitim faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır (Tosunoğlu, Tosunoğlu ve Aslan, 2008). Kılıç (1996) a göre, bir ülkenin teknolojik, bilimsel, ekonomik ve kültürel gelişimi, o ülkede bireylere verilen eğitimin kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kendini tanıma, gizil güçlerinin farkında olma ve bunları açığa çıkarma, geliştirme, kendini ifade edebilme, kendine ve topluma faydalı bir birey olma ancak iyi bir eğitimle mümkündür. Günümüzde okuma yazma becerisi, herkesin kazanmak zorunda olduğu bir beceridir. İnsanların öğrenme ihtiyaçları, yeni şartlara uyma zorunluluğu, hayatın sürekli gelişme ve değişme hâlinde bulunması, bireylerin toplumdaki statü ve

3 İlköğretim Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıyı Kullanma Düzeyleri 603 etkinliklerini artırma çabaları, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme gayretleri de okuma yazma öğretimi için gösterilen çabaları artırmıştır (Duran, 2009). Okuma yazma, bireyin okul ve sosyal yaşamındaki başarısı ile sahip olduğu potansiyelini geliştirmesi bakımından son derece önemlidir (Turan ve Akpınar, 2008). Günümüzde etkili ve güzel yazı öğretimi, eğitimcilerin üzerinde önemle durduğu konulardan biridir. Çocukluk yıllarında öğrenilen yazma becerileri, hayat boyu sürmektedir. İlköğretim öğrencileri okuldaki zamanlarının yaklaşık %50 sini yazma ile ilgili görevlerde geçirmektedir (Erdoğan, 2012). Yazma, beyinde yapılandırılmış bilgilerin yazıya dökülmesi işlemidir. Bunun için öğrencilerin dinledikleriyle okuduklarını iyi anlamaları ve beyinde yapılandırmaları gerekmektedir (MEB, 2005). Yazma, düşüncelerimizi ifade edebilmek için gerekli sembol ve işaretleri devinişsel olarak üretebilmektir (Akyol, 2009). İnsanın çevresi ile iletişim ve etkileşim hâlinde olması onun en temel özelliklerinden biri olan sosyal varlık olmasının bir sonucudur. Çevresinde bulunan diğer insanlarla iletişimini farklı yollarla gerçekleştiren insan için iletişim yollarından biri de yazıdır (Duran, 2009). Payzın a (1992) göre insanların yaşlandıkça biriken bilgi, yetenek, masal ve hatta müzik bilgilerinin uçup gitmesini önlemek ve daha uzak kimselerle iletişim kurabilmek için bazı işaretleri kullanmaları günümüzden 6-7 bin yıl öncesine varan dönemden başlar. İnsanların bilgileri çocuklarına aktarabilmek için taşa, balçığa, deriye ve tahtalara, papirüslere yaptıkları resimlerle yazı ortaya çıkmıştır. Yazı kelimesi Türkçe sözlükte, Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi. Alfabe. Harfleri yazma biçimi. Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü. Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale. olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu). Yazı, duygu ve düşüncelerimizi ifade edebilmek için gerekli sembol ve işaretleri kurallarına uygun bir şekilde ve okunaklı olarak üretebilmektir (Akyol, 2000). Köksal a göre ise bireylerin gördüklerini, duyduklarını, düşündüklerini ve yaşadıklarını belli kurallara uygun biçimde yazıyla anlatmasıdır (Köksal, 1999). Başarılı bir okul performansı için yazı dili becerilerinin önemi büyüktür. Yazı dili zayıf olan öğrenciler öğretim programının akademik taleplerini karşılama da yetersiz olurlar. Yazı becerisi zayıf bir öğrenciye yazılı bir ödev verildiğinde öğrenci ödevi tamamlayamaz veya öğrencinin verdiği ödev öğretmen tarafından okunamaz. Örneğin; güzel el yazısı ile yazılmış bir ödev, özensiz bir yazı ile yazılmış olandan daha yüksek bir notla değerlendirilir. Görüldüğü gibi çocuğun bilgi kazanımı ve okuldaki başarısını el yazısı etkilendiği için, onun bu temel becerideki başarısı önemlidir (Duran, 2009). Yazı ile ilgili eski araştırmaların çoğu dik temel yazıyı, günümüz araştırmaları da bitişik eğik yazıyı önermektedir. Günümüz araştırmaları ise dik temel yazının bitişik eğik yazıya geçişi zorlaştırdığı, bitişik eğik yazı ile daha hızlı yazıldığı, bitişik eğik yazının öğrencinin beden gelişimine daha uygun olduğu yönünde sonuçlara ulaşmıştır. Bu araştırmalardan hareketle çoğu ülkede anaokulundan üniversiteye kadar öğrencilere bitişik eğik yazı öğretilmektedir (Güneş, 2007). Bitişik eğik yazı kesintisiz hareketlerle yazıldığından soldan sağa doğru yön becerisini daha kolay kazandırır (Akyol, 2009). Bu durum hem yazma hızını hem de düşünme hızını arttırmaktadır. Yazarken kesintisiz hareket eden öğrenci düşüncelerini de birbirine bağlı olarak sistematik bir sırada sunar. Yazıda kazanılan hız ve akıcılık düşünceye aktarılır ve düşünme ile yazma arasındaki ilişki kopmamış olur. Ses temelli cümle yöntemiyle de bitişik eğik yazı daha zevkli ve akıcı yazılmaktadır (Tok, Tok ve Mazı, 2008). Mosse ye (1982) göre fiziksel ve yazılış olarak birbirine benzeyen küçük harflerdeki (ı, ı, l) yazım yanlışları bitişik eğik yazıda ortadan kalkmaktadır (Akyol, 2009).

4 604 Mustafa DURMUŞÇELEBİ Özer Yener AVCI Bitişik eğik yazının gerekçelerini yapılmış olan araştırmalar doğrultusunda ortaya koymuştur. Yapılmış olan araştırma sonuçlarına göre, dik temel yazı ile eğik temel yazı arasındaki farklılık harflerin oluşturulması sırasında yapılan hareketlerdir. Dik temel küçük harfleri okunaklı bir bicimde yazmak için altı farklı hareket gerekirken, eğik küçük harfleri yazmak için üç temel hareket gerekmektedir. Hareket sayısındaki fazlalık hem isi zorlaştırmakta hem de zaman kaybına yol açmaktadır. Bitişik eğik yazıda okunaklılık yani harflerin doğru yazılması, boyutların ve boşlukların iyi ayarlanması, eğri çizgi ve birleştirmelerin uygun yapılması, yazı çizgisinin takip edilmesi kolayca uygulanabilmektedir (Akyol, 2009). Güneş bitişik eğik yazının yararlarını şöyle sıralamıştır: A) Öğretim Açısından; bitişik eğik yazı daha hızlı yazılmaktadır. Bitişik eğik yazıda kelime tanıma daha kolay olmaktadır. Bitişik eğik yazı kelimelerin bütün olarak yazılmasını gerektirmektedir. Bitişik eğik yazıda rakam ve işaretler daha kolay fark edilmektedir. Bitişik eğik yazı hecelemeyi önlemektedir. Bitişik eğik yazı öğretimine küçük birimlerden başlanmaktadır ve parçadan bütüne giden öğretim yöntemlerine uygundur. B) Zihinsel gelişim açısından; bitişik eğik yazı kinestetik zekâyı geliştirmektedir. Zihinsel gelişimi desteklemektedir. Bitişik eğik yazı düşünmeyi geliştirir. Bitişik eğik yazıdaki süreklilik ve hız, düşüncenin sürekliliği ve hızı ile birleşmekte ve birbirinin gelişimini desteklemektedir. Ayrıntılı ve bağlantılı düşünmeyi geliştirir. Dikkati geliştirmektedir; yazarken öğrenci harflere, bağlantılara ve ayrıntılara dikkat etmektedir. C) Dil gelişimi açısından; bitişik eğik yazı okuma becerilerini geliştirmektedir. Yazıda kazanılan süreklilik, akıcılık ve dikkat okumaya da yansımaktadır. Bitişik eğik yazı yazının bireyselleşmesini sağlamaktadır. Öğrencinin kendini ifade etmesini kolaylaştırmaktadır. Bitişik eğik yazının estetik yönü öğrenciye zevk vermektedir. D) Beden gelişimi açısından; parmak ve el kasları için uygundur. Okul çağı çocukları kalemi ellerine ilk aldıklarında eğik ve dairesel hareketler yapmaktadır. Bilek ve kol kasları için uygundur. Bitişik eğik yazı solak öğrenciler için daha uygundur anaokulundan itibaren başlanmalıdır (Güneş, 2007). Bitişik eğik yazı çalışmalarında harflerin doğru konumlandırılması ve yazılması hem anlamayı hem de estetik açıdan güzel görünmeyi sağlar. Dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle sıralanabilir: a) Eğim: Harflerin normalde dik kabul edilen çizgileri yaklaşık 50 derecelik açıyla çizilmelidir. b) Boşluk: Küçük harfler kullanıldığında boşluğun genişliği u harfi kadar olmalıdır. Yüksekliği büyük harfler kadar olan d, p, t kelimenin sonunda ise boşluk iki u kadar olmalıdır. f, g, j, p, y ve z harfleri kelimenin başında ise boşluk yine iki katı olmalıdır. c) Yazının Koyuluğu: Öğrencilerin harfleri, kaleme fazla bastırmadan yazmalarını sağlamak gerekir. Ancak, büyük harfler tek başına yazıldığında koyu yazılmalıdır. Küçük harflerin yazılışı öğretildikten sonra harflerin koyuluk derecesinin alıştırılması yaptırılmalıdır (Başaran & Karatay, 2005). Türkiye de öğretim yılında uygulamaya konulan Türkçe öğretim programına göre, el yazısının okunaklı olması için harfler uygun büyüklükte olmalı, kelimedeki harflerin sıralanışına dikkat edilmeli, harf ve kelimeler arasında uygun mesafe bırakılmalı, kelimelerin sıklığı ve seyrekliği gözü yormayacak şekilde olmalıdır. El yazısının çabuk yazılır ve anlaşılır bir

5 İlköğretim Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıyı Kullanma Düzeyleri 605 hale gelmesi için göz ve elin birlikte çalışmasını sağlayan etkinlikler sınıflar ilerledikçe artan bir şekilde yapılmalıdır. Türkçe öğretim Programı nda ilk okuma-yazma öğretiminin amacı sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama, sıralama, sorgulama, sınıflama, iliksi kurma, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin de geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu süreçte Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, iletişim kurma, problem çözme, karar verme, öğrenmeyi yasam boyu sürdürme gibi becerilerin de geliştirilmesi beklenmektedir (MEB, 2005). Yeni Türkçe öğretim programıyla birlikte ülkemizde ilk okuma-yazma öğretimine bitişik eğik yazı ile başlanmakta ve tüm derslerde bitişik eğik yazı kullanılmaktadır yapılandırmacı yaklaşım esas alınarak hazırlanan bu programla 1968 den beri ilk okuma yazma yöntemi olarak uygulanan cümle yönteminden vazgeçilerek ses temelli cümle yöntemi uygulamaya konulmuştur (Korkmaz, 2006) Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı ilkokullarda el yazısı ile okuma-yazmaya başlamış öğrencilerin (1-8.sınıf) bugünkü el yazısı veya düz yazı kullanma eğilimleri ve becerileri nasıldır? Alt Problemler Öğrencilerin bitişik el yazısını ya da düz yazı kullanma tercihlerini belirlemek amacıyla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 1. Öğrencilerin bitişik eğik yazıyı kullanma düzeyleri bağlamında, bitişik eğik yazıda; a. Harf başlangıçlarını doğru yapma düzeyleri nasıldır? b. Harfler arası bağlantıyı doğru yapma düzeyleri nasıldır? c. Harflerin bitiş noktasını doğru yapma düzeyleri, d. Harfleri uygun yükseklikte yapma düzeyleri, e. Harfleri uygun genişlikte yapma düzeyleri, f. Harfler arasında uygun boşluk bırakma düzeyleri, g. Noktalı harfleri doğru yazma düzeyleri, h. Çizgili harfleri doğru yapma düzeyleri, i. Sözcükler arasında uygun boşluk bırakma düzeyleri nasıldır? j. Yazı boyunca eğikliği koruma düzeyleri nasıldır? 2. Öğrencilerin yazılı ders materyallerinde tercih ettikleri yazı türleri nedir? 2. Yöntem 2.1. Araştırma Modeli İlköğretim okullarındaki bitişik eğik yazı uygulamalarını dikte metni ve doküman analizi aracılığıyla değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Betimsel yöntem, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu sekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Bu yöntemde araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir biçimde değiştirme, etkileme

6 606 Mustafa DURMUŞÇELEBİ Özer Yener AVCI çabası gösterilmez. Önemli olan, onu uygun bir biçimde gözleyip belirleyebilmektir (Karasar, 1999) Bu araştırmada, yapılan ölçümlerden elde edilen verilerin yanında, nitel veri toplama yöntemlerinden olan yazılı dokümanların incelenmesi yönteminden elde edilen veriler de kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda en yaygın biçimde tercih edilen yöntemler; gözlem, görüşme ve yazılı doküman incelemesidir (Ekiz, 2003). Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Belgesel tarama da denilen doküman incelemesi metodu, hemen her araştırma için kaçınılmaz olan bir veri toplama tekniğidir. Bu anlamda belgesel tarama belli bir amaca dönük olarak, kaynakları bulma, okuma, not alma ve değerlendirme işlemlerini kapsar (Karasar, 2000) Çalışma Grubu Araştırmada çalışma grubunu Eğitim-Öğretim yılında Kayseri ili Talas ilçe merkezinde yer alan İlk ve Ortaokullarda öğrenim görmekte olan 1-8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada 136 öğrenci yer almıştır. Çalışmaya katılan öğrenciler öğretmenler tarafından farklı okul ve farklı şubelerden rastgele seçilmiştir. Her sınıf seviyesinden aynı sayıda öğrenci olmak üzere 56 tanesine dikte metni uygulanmış, 80 tanesinden ise kullandıkları herhangi bir defter alınarak doküman incelemesi yapılmıştır. Dikte metnini sınıflarda ders (sınıf) öğretmeni uygulamıştır. Öğrencilere ait bilgiler Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1:Araştırmaya katılan öğrenci bilgileri 1 Sınıf 2. Sını f 3. Sını f 4. Sını f 5. Sını f 6. Sını f 7. Sını f 8. Sını f TOPLAM K E K E K E K E K E K E K E K E K E Dikte Metni Doküman İncelemesi 2.3. Veri Toplama Araçları Araştırmada gerekli olan verileri toplamak için, öncelikle bu alanda yapılmış tezler, makaleler ve konuyla ilgili olarak yazılmış kitaplar incelenmiştir. Bu çalışmada (Coşkun, 2011) tarafından geliştirilen iki ölçme aracı kullanılmıştır. Güvenilirliği test edilmiş olan dikte metni, bitişik eğik yazı puanlama anahtarı ve doküman incelemesi kullanılmıştır. Dikte Metni: Bu veri toplama aracı öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazıyı ne düzeyde kullanabildiklerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Dikte metni alfabedeki tüm harflerin büyük ve küçük biçimlerinin en az 2 kez yer aldığı kelimeler listesinden ve 132 kelimelik bağımsız bir metinden oluşmaktadır. Bu metinler her sınıf seviyesinden eşit sayıda olmak üzere 32 kız 24 erkek öğrenciye uygulanmıştır. Uygulama herhangi bir ders saatinde ders öğretmeninin gözetiminde sınıftan rastgele seçilen öğrencilere yapılmıştır. Daha sonra araştırmacı tarafından Bitişik Eğik Yazı Analitik Puanlama Anahtarı ile değerlendirilmiştir. Bitişik Eğik Yazı Analitik Puanlama Anahtarı: Bu ölçme aracı, dikte metni aracılığıyla öğrencilerden elde edilen bitişik eğik yazı kullanımlarını çeşitli açılardan değerlendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Puanlama anahtarında aşağıda verilen boyutların her biri için 1-5 arasında (1=çok başarısız, 2=başarısız, 3=orta, 4=başarılı, 5=çok başarılı) bir puanlama yapılması öngörülmüştür.

7 İlköğretim Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıyı Kullanma Düzeyleri 607 Puanlama anahtarındaki boyutlar şunlardır: Harflerin başlangıç noktasını doğru yapabilme. Harfler arası bağlantıyı doğru yapabilme. Harflerin bitiş noktasını doğru yapabilme. Harfleri uygun yükseklikte yazabilme. Harfleri uygun genişlikte yazabilme. Harfler arasında uygun boşluk bırakabilme. Noktalı harfleri (ç, i, j, ö, ş, ü) doğru yazabilme. Çizgili harfleri (f, ğ, t, z) doğru yazabilme. Kelimeler arasında uygun boşluk bırakabilme. Yazı boyunca eğikliği koruyabilmek. Doküman İncelemesi: Bu veri toplama aracı ile öğrencilerin yazılı ders materyallerinde tercih ettikleri yazı türleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla İlkokul (1-4) sınıf ve ortaokul (5-8) sınıf öğrencilerinden her sınıf seviyesinden aynı sayıda olmak üzere, farklı okullardan toplamda 80 adet herhangi bir derse ait defterleri toplanmış ve bu defterlerde kullandıkları yazı türü tespit edilmiştir Veri Çözümleme Teknikleri Öğrencilere uygulanan dikte metinleri her bir öğrenci için ayrı ayrı incelenmiştir. İnceleme için 4 farklı İlkokuldan, okuttukları sınıf seviyeleri farklı olmak üzere toplam 7 sınıf öğretmeni belirlenmiştir. Belirlenen bu sınıf öğretmenlerine İlkokul ve Ortaokuldan her sınıf seviyesinden 1 er adet olmak üzere toplam 8 öğrenciye ait dikte metinleri dağıtılmıştır. Öğretmenler bu metinleri farklı ortamlarda bitişik eğik yazı analitik dereceli puanlama anahtarında belirtilen 10 kritere göre 1 den 5 e kadar puanlandırmıştır (10x5=50 puan).daha sonra puanlanmış bu metinler araştırmacı tarafından toplanmış ve yapılan puanlamalara göre öğrencilerin başarı düzeyleri belirlenmiştir. Öncelikle puanlama anahtarında belirtilen ve aynı zamanda araştırmanın alt problemlerini de oluşturan 10 kritere göre ayrı ayrı değerlendirilmiş, sınıflara göre farklılaşma olup olmadığını belirlemek için ortalama değerleri tespit edilmiştir. Ortalama değer bulunurken alınan puanlar ağırlıklı ortalamalarına göre değerlendirilmiştir. Öğrenci sayısı ile alınan puan değeri çarpılmış. Bulunan puan değerleri toplanmış ve sınıf seviyesinde toplam öğrenci sayısına bölünmüştür. Bu değerler her bir kriter için tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. İlk-Ortaokul öğrencilerinin bitişik eğik yazıda sınıflar düzeyindeki toplam puan aralıklarını tespit edebilmek için öğrencilerin Bitişik Eğik Yazı Analitik Puanlama Anahtarı na göre aldıkları puanlar aşağıdaki cetvele göre sınıflandırılmıştır = Çok Başarısız = Başarısız = Orta = Başarılı = Çok Başarılı Bu cetvele göre sınıflardaki başarı yığılmaları tespit edilmiştir. Öğrencilerin Bitişik Eğik Yazı Analitik Puanlama Anahtarına göre aldıkları puanların ortalamaları tablolar haline getirilmiş ve yorumlanmıştır. Öğrencilere ait dokümanların incelenmesinde öğrencilerin ders materyalleri (defterleri) toplanmış ve araştırmacı tarafından incelenmiştir. Öğrencilerin bu materyallerde kullandıkları yazı türü (dik temel yazı, bitişik eğik yazı, hem dik temel yazı hem de bitişik eğik yazı) belirlenmiştir. Öğrencilerin sınıf seviyelerine göre defterlerinde hangi tür yazıyı kullandıkları tablo halinde sunulmuştur.

8 608 Mustafa DURMUŞÇELEBİ Özer Yener AVCI 3. Bulgular Bu bölümde, öğrencilerin bitişik eğik yazı analitik dereceli puanlama anahtarı ile elde edilen bitişik eğik yazı başarı düzeylerine ilişkin bulgular ve doküman analizi aracılığıyla elde edilen, bitişik eğik yazıyı kullanma düzeyine ilişkin bulgular ortaya konmuştur İlköğretim Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazı Başarı Düzeyleri İlköğretim öğrencilerinin bitişik eğik yazıdaki başarılarının belirlenmesi ve Sınıflar arasında farklılaşma olup olmadığının belirlenmesi için öğrencilere uygulanan dikte metinleri, bitişik eğik yazı analitik dereceli puanlama anahtarında belirtilen 10 kritere göre tek tek değerlendirilmiş ve ayrı ayrı tablolar halinde aşağıda sunulmuştur. Tablo 3.1: İlk-Ortaokul Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıda Harf Başlangıçlarını Doğru Yapma Düzeyleri 1.Sınıf ,57 2.Sınıf ,00 3.Sınıf ,14 4.Sınıf ,14 5.Sınıf ,00 6.Sınıf ,00 7.Sınıf ,00 8.Sınıf ,29 Toplam ,64 Tablo 1 e göre öğrencilerin bitişik eğik yazıda harf başlangıçlarını doğru yapma puanı ortalamaları 3,64 dır. İlkokul 1, 3 ve 4. sınıflar diğer sınıflara göre daha yüksek bir ortalamaya sahiptir ( 4,57-4,14).Öğrencilerin puan ortalamalarının 1. sınıftan 5.Sınıfa kadar yükseldiği fakat sınıfta tekrar düştüğü en düşük puan ortalamasının 8.sınıfta olduğu (2,29) görülmektedir. Tablo 3.2: İlk-Ortaokul Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıda Harfler Arası Bağlantıyı Doğru Yapma Düzeyleri 1.Sınıf ,43 2.Sınıf ,00 3.Sınıf ,43 4.Sınıf ,14 5.Sınıf ,14 6.Sınıf ,00 7.Sınıf ,86 8.Sınıf ,43 Toplam ,68 Tablo 2 ye göre öğrencilerin bitişik eğik yazıda harfler arası bağlantıyı doğru yapma ortalamaları 3,68 dır.1, 3 ve 4. sınıflar diğer sınıflara göre daha yüksek bir ortalamaya sahiptir (4,43-4,14). Öğrencilerin aldıkları puan ortalamalarının 4 ve 5.sınıfta yüksek düzeyde olduğu fakat sınıfta düştüğü, en düşük puan ortalamasının 8.sınıfta olduğu (2,43) görülmektedir.

9 İlköğretim Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıyı Kullanma Düzeyleri 609 Tablo 3.3: İlk-Ortaokul Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıda Harflerin Bitiş Noktasını Doğru Yapma Düzeyleri 1.Sınıf ,43 2.Sınıf ,14 3.Sınıf ,29 4.Sınıf ,00 5.Sınıf ,86 6.Sınıf ,86 7.Sınıf ,71 8.Sınıf ,86 Toplam ,64 Tablo 3 e göre öğrencilerin bitişik eğik yazıda harflerin bitiş noktasını doğru yapabilme puan ortalamaları 3,64 tür.1 ve 3. sınıflar diğer sınıflara göre daha yüksek bir ortalamaya sahiptir (4,43-4,29) 8. sınıflara ortalaması (2,86) dır. Öğrencilerin aldıkları puan ortalamalarının 1 ve 3 sınıfta en yüksek düzeyde olduğu fakat sınıfta düştüğü belirlenmiştir. Tablo 3.4: İlk-Ortaokul Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıda Yazı da Harfleri Uygun Yükseklikte Yapma Düzeyleri 1.Sınıf ,71 2.Sınıf ,86 3.Sınıf ,14 4.Sınıf ,29 5.Sınıf ,86 6.Sınıf ,86 7.Sınıf ,57 8.Sınıf ,71 Toplam ,63 Tablo 4 e göre İlk-Ortaokul öğrencilerinin bitişik eğik yazıda harfleri uygun yükseklikte yapma puanı ortalamaları 3,63 tür. 1 ve 4 sınıfların ortalamasının (4,71: 4,29) diğer sınıflardan yüksek olduğu, 8. sınıfların ortalamasının ise (2,71) olduğu görülmektedir. Ortalama puanlar sınıflarda yükseldiği fakat sınıflarda düşmeye başladığı görülmüştür.

10 610 Mustafa DURMUŞÇELEBİ Özer Yener AVCI Tablo 3.5: İlk-Ortaokul Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıda Harfleri Uygun Genişlikte Yapma Düzeyleri 1.Sınıf ,57 2.Sınıf ,86 3.Sınıf ,14 4.Sınıf ,00 5.Sınıf ,57 6.Sınıf ,86 7.Sınıf ,14 8.Sınıf ,71 Toplam ,61 Tablo 5 e göre İlk-Ortaokul öğrencilerinin bitişik eğik yazıda harfleri uygun genişlikte yapma puanı ortalamaları 3,61 tür. 1 ve 3 sınıfların ortalamasının (4,57: 4,14) diğer sınıflardan yüksek olduğu, 8. sınıfların ortalamasının (2,71) ise en düşük olduğu görülmektedir. Ortalama puanlar sınıflarda yükseldiği fakat sınıflarda düşmeye başladığı görülmüştür. Tablo 3.6: İlk-Ortaokul Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıda Harfler Arasında Uygun Boşluk Bırakma Düzeyleri 1.Sınıf ,57 2.Sınıf ,14 3.Sınıf ,14 4.Sınıf ,14 5.Sınıf ,29 6.Sınıf ,00 7.Sınıf ,43 8.Sınıf ,57 Toplam ,66 Tablo 6 ya göre İlk-Ortaokul öğrencilerinin bitişik eğik yazıda harfler arası uygun boşluk bırakma puanı ortalamaları 3,66 dır. 1, 2,3ve 4 sınıfların ortalamasının (4,57: 4,14) diğer sınıflardan yüksek olduğu, 8. sınıfların ortalamasının (2,57) ise en düşük olduğu görülmektedir. Ortalama puanlar sınıflarda yükseldiği fakat sınıflarda düşmeye başladığı görülmüştür.

11 İlköğretim Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıyı Kullanma Düzeyleri 611 Tablo 3.7: İlk-Ortaokul Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıda Noktalı Harfleri Doğru Yazma Düzeyleri 1.Sınıf ,14 2.Sınıf ,71 3.Sınıf ,00 4.Sınıf ,86 5.Sınıf ,57 6.Sınıf ,71 7.Sınıf ,71 8.Sınıf ,43 Toplam ,39 Tablo 7 ya göre İlk-Ortaokul öğrencilerinin bitişik eğik yazıda noktalı harfleri doğru yazma düzeyleri puanı ortalamaları 3,39 tür. 1 sınıfların ortalamasının (4,14) diğer sınıflardan yüksek olduğu, 8. sınıfların ortalamasının (2,43) ise en düşük olduğu görülmektedir. Ortalama puanlar sınıflarda yükseldiği fakat sınıflarda düşmeye başladığı görülmüştür. Tablo 3.8: İlk-Ortaokul Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıda Çizgili Harfleri Doğru Yapma Düzeyleri 1.Sınıf ,14 2.Sınıf ,71 3.Sınıf ,00 4.Sınıf ,57 5.Sınıf ,43 6.Sınıf ,57 7.Sınıf ,00 8.Sınıf ,00 Toplam ,30 Tablo 8 e göre İlk-Ortaokul öğrencilerinin bitişik eğik yazıda çizgili harfleri doğru yazma düzeyleri puanı ortalamaları 3,30 tür. 1.sınıfların ortalamasının (4,14) diğer sınıflardan yüksek olduğu, 8. sınıfların ortalamasının (2,00) ise en düşük olduğu görülmektedir. Ortalama puanlar sınıflarda yükseldiği fakat sınıflarda düşmeye başladığı görülmüştür.

12 612 Mustafa DURMUŞÇELEBİ Özer Yener AVCI Tablo 3.9:İlk-Ortaokul Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıda Kelimeler Arasında Uygun Boşluk Bırakma Düzeyleri 1.Sınıf ,57 2.Sınıf ,86 3.Sınıf ,00 4.Sınıf ,86 5.Sınıf ,14 6.Sınıf ,86 7.Sınıf ,71 8.Sınıf ,00 Toplam ,75 Tablo 9 a göre İlk-Ortaokul öğrencilerinin bitişik eğik yazıda Kelimeler Arasında Uygun Boşluk Bırakma düzeyleri puanı ortalamaları 3,75 tür. 1 sınıfların ortalamasının (4,57) diğer sınıflardan yüksek olduğu, 6. sınıfların ortalamasının (2,86) ile düşük olduğu görülmektedir. Ortalama puanlar sınıflarda yükseldiği fakat sınıflarda düşmeye başladığı görülmüştür. Tablo 3.10: İlk-Ortaokul Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıda Yazı Boyunca Eğikliği Koruma Düzeyleri 1.Sınıf ,57 2.Sınıf ,57 3.Sınıf ,00 4.Sınıf ,14 5.Sınıf ,29 6.Sınıf ,14 7.Sınıf ,43 8.Sınıf ,14 Toplam ,29 Tablo 10 a göre İlk-Ortaokul öğrencilerinin bitişik eğik yazıda yazı boyunca eğikliği koruma puanı ortalamalarının puanı ortalamaları 3,29 tür. 1 ve 4 sınıfların ortalamasının (4,57: 4,14) diğer sınıflardan yüksek olduğu, 8. sınıfların ortalamasının (2,14) ise en düşük olduğu görülmektedir. Ortalama puanlar sınıflarda yükseldiği fakat sınıflarda düşmeye başladığı görülmüştür.

13 İlköğretim Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıyı Kullanma Düzeyleri 613 Tablo 3.11: İlk-Ortaokul Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıda Sınıflar Düzeyindeki Toplam Puan Aralıkları Puan Aralıkları Sınıf Çok Başarısız Başarısız Orta Başarılı Çok Başarılı Toplam 1.Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Toplam Tablo 11 de İlk-Ortaokul öğrencilerinin bitişik eğik yazıdaki başarı puanları aralıklarının sınıf düzeylerine göre dağılımı görülmektedir. Tabloya göre öğrencilerden çok başarısız olan en fazla %28 oranla 8.sınıfta mevcuttur. Başarısız ve orta düzeyde olanlar ise yoğunlukla sınıflarda bulunmaktadır.7 ve 8.Sınıf öğrencilerin %71 i orta ve altında başarı göstermiştir.6.sınıf öğrencileri ise %57 si orta ve altında başarı gösterirken,4.sınıf öğrencilerinin %100 ü başarılı ve çok başarılı olarak tespit edilmiştir Doküman Analizi İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin derslerde kullandığı değişik defterlerden rastgele örnekler alınmış ve bunlarda öğrencilerin kullandığı yazı türünün yüzdeleri çıkarılmıştır. Doküman analizinin sonuçları Tablo 12 de yer almaktadır. Tablo 3.12: İlk-Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersi Materyallerinde Kullandıkları Yazı Türü Sınıflar Bitişik Eğik Yazı B.Eğik Y.Ve Dik Temel Y. Dik Temel Yazı 1.Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Toplam Toplam Tablo 12 e göre İlkokul öğrencilerinin defterlerinde bitişik eğik yazıyı daha fazla kullandıkları görülmektedir. Bu oran İlkokul sınıflarda tamamı şeklinde iken Ortaokul

14 614 Mustafa DURMUŞÇELEBİ Özer Yener AVCI 5,6.7.8 sınıflarda bu oran gittikçe düşmektedir. Önce bitişik eğik yazı ile dik temel yazı birlikte kullanılmakta iken 8.sınıfa gelindiğinde bitişik eğik yazı bırakılmakta ve neredeyse tamamen dik temel yazı kullanılmaktadır. Öğrencilerin ders defterlerinde kullandıkları yazı türünü belirlemek amacıyla yapılan doküman analizi sonunca göre, öğrencilerin tamamı dikkate alındığında bitişik eğik yazı kullanımının ; 1.sınıflarda %100; 2.sınıflarda %100; 3.sınıflarda %100; 4.sınıflarda %100 olduğu; 5.sınıf öğrencilerinde ise %80 Bitişik eğik yazı,%20 de Bitişik eğik yazı ve Dik Temel Yazı birlikte; 6.sınıflarda % 70 Bitişik eğik yazı,%20 de Bitişik eğik yazı ve Dik Temel Yazı birlikte,%10 da Dik Temel Yazı; 7.sınıflarda %40 Bitişik eğik yazı,%30 Dik Temel Yazı,%30 da Bitişik eğik yazı ve Dik Temel Yazı birlikte;8.sınıf öğrencilerinde ise %10 Bitişik eğik yazı, %80 Dik Temel Yazı,% 10 de Bitişik eğik yazı ve Dik Temel Yazı birlikte kullanıldığı belirlenmiştir. 4. Tartışma ve Sonuç Yazma bir iletişim süreci ise yazı, üretilen düşüncenin alıcıya gönderildiği kanaldır. Bu kanalın açık ve anlaşılır olması yazının biçimsel nitelikleri ile yakından ilgilidir. Biçimsel olarak doğru oluşturulamamış ve organize edilememiş bir yazının verilmek istenen mesajı anlamına uygun olarak ulaştırması mümkün değildir. Yazı yeterliliği, sadece okul çağındaki akademik başarı için değil yetişkinlik boyunca da kritik bir beceridir. Bu iletişimin birincil şekli, okulun içinde ve dışında, teknolojik cihazların yaygın kullanımına rağmen temel beceri olmaya devam etmektedir (Feder ve Majnemer, 2007). Yazma becerisi, ilköğretimde kazandırılmaya başlanan temel becerilerden biridir. (Duran, 2013) İlköğretim öğrencilerinin bitişik eğik yazı başarı düzeyleri değerlendirildiğinde, bitişik eğik yazıda harf başlangıçlarını doğru yapma, harflerin bitiş noktasını doğru yapma, harfleri uygun yükseklikte yapma, harfleri uygun genişlikte yapma, harfler arasında uygun boşluk bırakma, noktalı harfleri doğru yazma, çizgili harfleri doğru yazma, kelimeler arasında uygun boşluk bırakma ve yazı boyunca eğikliği koruma özelliklerinde İlkokul öğrencilerinin yüksek ortalamaya; 8.sınıfların ise ise en düşük ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Tüm sınıflar ortalamasında en düşük ortalamanın bitişik eğik yazıda çizgili harfleri doğru yapma düzeyleri, bitişik eğik yazıda noktalı harfleri doğru yapma düzeyleri ve bitişik eğik yazıda yazı boyunca eğikliği koruma düzeylerinin düşük çıktığı görülmüştür. Yapılan çalışma sonucunda bitişik eğik yazının puanlanmasındaki tüm boyutlarda ve toplamda sınıflarda başarı düzeyinin yüksek olduğu oransal olarak bu sınıflarda tüm boyutların yaklaşık olarak aynı olduğu ancak 6.sınıftan itibaren bir düşüşe geçtiği ve 8. sınıfta belirgin bir biçimde düştüğü görülmektedir. Öğrencilere Ait Doküman Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi sonucunda çıkan sonuç ise öğrencilerin sınıflarda bitişik eğik yazı kullanmalarına karşın 6.sınıftan itibaren bitişik eğik yazı ile birlikte dik temel yazıya geçmeleri ve 8.sınıfta neredeyse bitişik eğik yazıyı bırakarak tamamen dik temel yazıyı kullanmalarıdır. Bayraktar (2006), Kazu ve Ersözlü (2006), Turan, Gözler ve Erdoğan (2007), Başaran (2006), Yurduseven (2007), Bektaş (2007) araştırmalarında bitişik eğik yazının eğikliğinin korunması, okunaklı yazma, harflerin büyüklüklerini ayarlama konusunda problemler olduğunu belirlemiştir. Bu sonuçta bizim bulgularımızı destekler niteliktedir. Bitişik eğik yazıdaki okunaklılığın gelişiminde sınıf öğretmenlerinin bu konudaki yeterlikleri ve bu kapsamda öğrencilere verilen eğitim önemli rol oynar (Graham ve diğerleri,2008; Vinter ve Chartrel, 2010).Yapılan araştırmalara göre öğrenim hayatları süresince sınıf ve branş öğretmenlerinin bitişik eğik yazı öğretiminde nasıl bir yol izlediği öğrencilere sorulmuş ve öğrenciler; dördüncü sınıftan itibaren öğretmenlerinin bu konuda hassas davranmadıklarını,

15 İlköğretim Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıyı Kullanma Düzeyleri 615 derslerine giren branş öğretmenlerinin kendilerini bu konuda serbest bıraktıklarını, sadece Türkçe öğretmenlerinin kendilerini zorladıklarını ifade etmişlerdir (Arıcı, 2012).Yine (Arslan & Ilgın, 2010) tarafından yapılan bir araştırmada Sınıfta, öğretmenlerin 13 ünün bitişik eğik yazı, 7 sinin dik temel yazı, 2 sinin iki yazıyı da kullandıkları belirlemiştir. Sınıfta bitişik eğik yazı kullanmayan öğretmenler önemli orandadır. Bu durum da ileriki sınıflarda öğrencilerin, öğretmenlerini model olarak göremeyeceği anlamına gelebilir (Arslan & Ilgın, 2010). Yine Arıcı (2012 ) ye göre Sınıf öğretmenleri; öğrencilerin dördüncü sınıfa kadar ufak tefek sorunlarla birlikte bir şekilde bitişik eğik yazıyı yazdıklarını ancak dördüncü sınıftan itibaren düz yazıya geçme taleplerinin başladığını ve düz yazıya meraklı olduklarını ifade etmektedirler. Dördüncü sınıftan sonra öğrencilerin bitişik eğik yazıdan kopmaya başladıklarını, bunda da branş öğretmenlerinin tavrının etkili olduğunu vurgulayan sınıf öğretmenleri, bütün öğretmenlerin aynı duyarlılıkta olmaları gerektiğini belirtmişlerdir. Aynı araştırmaya göre ders kitaplarının dik temel harflerle (düz yazıyla) yazılmasının ve öğrencilerin defterlerinin de bitişik eğik yazıya uygun olmamasının, çocukları olumsuz etkilediğini ve onları düz yazıya yönlendirdiğini belirten öğretmenler, çalışma kitaplarında öğrencilerin yazmaları için ayrılan bölümlerin yeterli olmadığını ifade etmişlerdir (Arıcı, 2012). Bu araştırmalarda, bizim araştırmamızda ulaşılan ilkokul ( sınıf) düzeyinde bitişik eğik yazı kullanımı ve başarı düzeyini yüksek olması buna karşın ortaokulda ( sınıf) düzeyinde bitişik eğik yazı başarı düzeyinin düşmesi ve dik temel yazıya geçişin sebebini açıklamaktadır. Öğretimde yazının bozulması ve öğrenme güçlüklerinin doğmasına neden olur. Bu da bireyin sosyal yaşamda ve akademik hayatta olumsuz etkilenmesine neden olur. (Akyol, 2009) göre okunaklılıkla ilgili yaşanan problemlerin en önemli nedeni yetersiz ve düzensiz eğitimdir. Bu nedenle bitişik eğik yazının öğrencilere istenilen nitelikte kazandırılabilmesi için öğretmenlerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmaları ve nitelikli bir eğitim vermeleri gerekmektedir. Öğretmen tahtaya yazdığı her yazıyı çocuklara örnek olacak Şekilde programda öngörülen yazı tipine uygun yazmalı ve öyle yazılmasını istemelidir (Çelenk, 2003). Bu Şekilde aynı programla eğitim gören öğrenciler arasında birlik sağlanır ve yazı herkes için genellenebilir. Bu süreçte öğretmenin planlı olması çok etkilidir. Bu olumsuzlukların önüne geçmek ve yazının bozulmasını önlemek için; İlköğretim kademesindeki tüm öğrencilerin bitişik eğik yazı kullanmalarının zorunlu olduğu açıkça belirtilmelidir. Bazı araştırmalarda özellikle ikinci kademede öğretmenlerin öğrencileri yazı tercihi hususunda serbest bıraktıkları belirlenmiştir. Bu konuda öğretmenlere öğrencilerin bitişik eğik yazı kullanmalarının zorunlu olduğu bu açıklanmalıdır. Eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarına bitişik eğik yazı tam ve eksiksiz olarak öğretilmeli, önemi kavratılmalıdır. Bitişik eğik yazı konusunda öğretmenlere hizmet içi eğitim kursu verilerek bu eksiklik giderilmeli. Ders ve çalışma kitapları bitişik eğik yazıyla hazırlanmalıdır.

16 616 Mustafa DURMUŞÇELEBİ Özer Yener AVCI KAYNAKÇA AKYOL, H. (2009). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: PEGEM A. AKYOL, H. (2000). Yazı Öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, ARICI, B. (2012). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin,Türkçe Ve Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Hakkındaki Görüşleri. Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Aademik Öğrenci Dergisi Yıl 2 sayı 3. ARSLAN, D. (2012). ilköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin yazı Öğretimlerinin İncelenmesi. kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. ARSLAN, D., & ILGIN, H. (2010). Öğretmen Ve Öğrencilerin Bitişik Eğik Yazı İle İlgili Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 11 sayı 2, BAKİOĞLU, A., & KURNAZ, Ö. (2011). Araştırmada Kalite. Ankara: Nobel Yayınları. BAŞARAN, M., & KARATAY, H. (2005). Eğik El Yazısı Öğretimi. Milli Eğitim Dergisi (168). BAYRAKTAR, Ö. (2006). ilköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıda Yaptıkları Hatalar. Ankara: Gazi Üniversitesi eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. BEKTAŞ, A. (2007). Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Gerçekleştirilen İlk Okuma Yazma Öğretiminin değerlendirilmesi. Adana: Çukurova Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., & AKGÜN, Ö. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. ANKARA: Pegem Akademi. COŞKUN, H. (tarih yok). İlköğretim Okullarındaki Bitişik Yazı Uygulamasının Değerlendirilmesi. Hatay: Mustafa kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı. COŞKUN, H. (2011). İlköğretim Okullarındaki Bitişik Eğik Yazı Uygulamasının Değerlendirilmesi. Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Biliim Dalı Yüksek Lisans Tezi. COŞKUN.E, & COŞKUN, H. (2012). İlköğretim Öğrencileri İle Sınıf Ve Türkçe Öğretmenlerinin Bitişik Eğik yazı Başarı Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Gefad/Gujgef. ÇELENK, S. (2005). İlk Okuma Yazma Proğramı Ve Öğretimi (Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre geliştirilmiş ). Ankara: Anı Yayıncılık. ÇELENK, S. (2004). İlk Okuma Yazma Proğramı ve Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık. ÇELENK, S. (2003). İlkokuma Yazma Programı ve Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık. DURAN, E. (2013). İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies. DURAN, E. (2011). Bitişik Eğik Yazı Harflerinin Yazım Şekillerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DURAN, E. (2009). Bitişik Eğik Yazı Öğretimi Çalışmalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi. DURAN, E., & AKYOL, H. (2010). Bitişik Eğik Yazı Çalışmalarıın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,

17 İlköğretim Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıyı Kullanma Düzeyleri 617 DURMUŞÇELEBİ, M. (2006). Türkiye'de Anadili Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, EKİZ, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık. ERDOĞAN, T. (2012). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazı Yazma Gelişimlerinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37 (165), GÜNEŞ, F. (2007). Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. KADIOĞLU, H. (2012). Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Öğrenci Görüşleri. Akademik Bakış dergisi Sayı 31. KARASAR, N. (1999). Bilimsel Arastırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık. KARASAR, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Eğitim ve Danışmanlık. KAYIKÇI, K. (2008). İlköğretim Müfettişleri Ve Öğretmenlerin ses Temelli Cümle Öğretim Yönteminin Uygulanmasına İlişkin Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, KIRMIZI, F., & AKKAYA, N. (2009). Türkçe Öğretim Proğramında Yaşana Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. KORKMAZ, İ. (2006). Yeni İlköğretim Birinci Sınıf Programının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, KÖKSAL, K. (1999). Okuma Yazmanın Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. MEB. (2000). İlköğretim Ders Proğramları :Türkçe yazı Proğramı. İstanbul: Milli Eğitim Yayınevi. MEB. (2006). İlköğretim Türkçe Dersi(6-7-8.Sınıflar)Yazı Proğramı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi. MEB. (2005). İlköğretim Türkçe öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi. ÖZDEMİR, N. (2008). İlköğretim1. Kademe Yazı Öğretiminde Etkinliklerin Değerlendirilmesi. Konya: Selçuk üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans tezi. PAYZIN, H. S. (1992). Tarihte Dil, Yazı, Bilim ve Toplum. İzmir: Regal Dizgi ve Grafik Servisi. PEHLİVAN, D. (2006). Okul Öncesi Eğitim Alan ve Almayan Öğrencilerin İlk Okuma Yazmaya Geçiş Sürecinin,Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. SÖNMEZ, M. (2006). Ses Temelli Cümle Yönteminin Uygulanmasında Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri. Ankara: hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi Bilim dalı Yüksek lisans tezi. ŞAHİN, A. (2012). Bitişik Eğik Yazı Öğretimine Karşılaşılan Problemler. Eğitim Ve Bilim.

18 618 Mustafa DURMUŞÇELEBİ Özer Yener AVCI TOK, Ş., TOK, T. N., & MAZI, A. (2008). İlkokuma Yazma Öğretiminde Çözümleme ve Ses Temelli Cümle Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi (53), TOSUNOĞLU, M., TOSUNOĞLU, N., & Aslan, F. (2008) İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programına Göre Yapılan İlk Okuma ve Yazma Öğretiminin Okuma Becerisi Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (2), TURAN, M. (2010). Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Ses temelli Cümle Yöntemi ve Yazı Türlerine İlişkin Görüşleri. Milli Eğitim. TURAN, M., & AKPINAR, B. (2008). İlköğretim Türkçe Dersi İlkokuma-Yazma Öğretiminde Kullanılan Ses Temelli Cümle ve Bitişik Eğik Yazı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (1), Türk Dil Kurumu, T. (tarih yok). Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu , 2013 tarihinde Türkçe Güncel Sözlük: adresinden alındı UYSAL, S. (2008). İlköğretim Yazı Dersi Proğramının tarihsel değişim Süreci İçerisinde Bitişik Yazı Eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, YILDIRIM, K., & ATEŞ, S. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Öğretim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, YILDIZ, M., & ATEŞ, S. (2010). İlk Okuma Yazmayı Farklı Yöntemlerle Öğrenen 3.Sınıf Öğrencilerinin Yazılarının Okunaklılık Ve Yazım Hataları Bakımından Karşılaştırılması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. YURDUSEVEN, S. (2007). İlkokuma Yazma Proğramının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Afyon: Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

BİTİŞİK EĞİK YAZIYA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

BİTİŞİK EĞİK YAZIYA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BİTİŞİK EĞİK YAZIYA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Dr. Hatice KADIOĞLU Öz İlkokuma yazma eylemi, bireyin hayatında her türlü başarıya ulaşmasında önemli bir araçtır. Ses Temelli Cümle Yöntemi ile ilkokuma yazma

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching , p. 12-21 Received Reviewed Published Doi Number 22.04.2017 06.06.2017 30.06.2017 10.18298/ijlet.1752 THE INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS ITALIC HANDWRITING Abdulkadir SAĞLAM

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

İlköğretim Öğrencileri ile Sınıf ve Türkçe Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Başarı Düzeylerinin Değerlendirilmesi 1

İlköğretim Öğrencileri ile Sınıf ve Türkçe Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Başarı Düzeylerinin Değerlendirilmesi 1 GEFAD / GUJGEF 32(3): 761-776 (2012) İlköğretim Öğrencileri ile Sınıf ve Türkçe Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Başarı Düzeylerinin Değerlendirilmesi 1 The Evaluation of Cursive Italic Hand Writing Success

Detaylı

Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre İlkokuma Yazma Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri 1

Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre İlkokuma Yazma Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri 1 Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre İlkokuma Yazma Öğretimine... Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre İlkokuma Yazma Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri 1 Hatice KADIOĞLU ATEŞ 2 Sefer ADA 3 Z. Nurdan BAYSAL

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK İçindekiler Önsöz... iii İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK Giriş... 1 Dil ve Anadili Tanımı... 2 Türkçenin Özellikleri... 4 İlkokul

Detaylı

İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ

İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Editörler Yrd.Doç.Dr. Sevilay Yıldız / Yrd.Doç.Dr. Tuncay Canbulat İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Yazarlar Doç.Dr. Kaya Yıldız Doç.Dr. Ruhan Karadağ Yrd.Doç.Dr. Alpay Aksin Yrd.Doç.Dr. Kazım Biber Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ * Ders No : 0310400070 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) ESRA NUR TİRYAKİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi etiryaki@mku.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 326245600-5322 5 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ HATAY-SERİNYOL Öğrenim

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

İLKOKUL VE ORTAOKULLARDAKİ BİTİŞİK EĞİK YAZI UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ GÖRÜŞLERİ *

İLKOKUL VE ORTAOKULLARDAKİ BİTİŞİK EĞİK YAZI UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ GÖRÜŞLERİ * Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences Yıl/Year: 2014 Cilt/Volume: 11 Sayı/Issue: 26, s. 209-223 İLKOKUL VE

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ ISN:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ ISN: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; 2016; (31): 60-73. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ ISN: 1303-0310 Gönderi Tarihi: 30.06.2015 Kabul Tarihi: 01.06.2016 İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ANA SINIFINDA YAZIYA HAZIRLIK EĞİTİMİ ALMANIN İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF YAZI ÖĞRETİMİNE ETKİSİ

ANA SINIFINDA YAZIYA HAZIRLIK EĞİTİMİ ALMANIN İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF YAZI ÖĞRETİMİNE ETKİSİ ANA SINIFINDA YAZIYA HAZIRLIK EĞİTİMİ ALMANIN İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF YAZI ÖĞRETİMİNE ETKİSİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 6, 2010, Sayfa 91-98 Hayati AKYOL*- Erol DURAN**

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :

ÖZGEÇMİŞ. : 1. Adı Soyadı : Onur Zahal İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :16.09.1985 ÖZGEÇMİŞ : Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, Garip Dayı Apartmanı, Kat:2, No:5, Battalgazi/Malatya :0555 513

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Birimi Bölümü Anabilim Dalı : Süleyman Erkam SULAK : Yrd. Doç. Dr. : Eğitim Fakültesi : Temel Eğitim : Sınıf Eğitimi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

İLK OKUMA YAZMAYA HAZIR BULUNUŞLUK ÇALIŞMALARI

İLK OKUMA YAZMAYA HAZIR BULUNUŞLUK ÇALIŞMALARI İLK OKUMA YAZMAYA HAZIR BULUNUŞLUK ÇALIŞMALARI Sayın Velimiz, Anabilim Anaokulları hazırlık sınıflarında öğrencilerimize okuma- yazma eğitimi verilmektedir. Bu eğitim sırasında yapılacak çalışmalar oyunlar,

Detaylı

İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKTE BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKTE BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKTE BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Arç.Gör.Özgür BABAYİĞİT Anadolu Ünüversitesi Eğitim Fakültesi Bahattin ERKUŞ MEB Şehit Mustafa Önder İlkokulu ÖZET Bu araştırmanın

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

SINIF ÖGRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖGRETİMİ KONUSUNDAKİ YETERLİLİK ALGILARININ VE İSTEKLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖGRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖGRETİMİ KONUSUNDAKİ YETERLİLİK ALGILARININ VE İSTEKLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Süleyman Nihat ŞAD, "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Konusundaki Yeterlilik Algılannın ve İsteklilik Düzeylerinin İncelenmesi", 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

Teachers and Students Opinions about Cursive Handwriting

Teachers and Students Opinions about Cursive Handwriting INONU UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATION August 2010/ Volume. 11, Issue. 2, pp. 69-92 ISSN: 1300 2899 Teachers and Students Opinions about Cursive Handwriting Derya ARSLAN Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi... 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Güzel Yazı Teknikleri SNF217

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TUR001 Türkçe 1 5 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2 - - Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ceke@akdeniz.edu.tr Özet Bu çalışmanın

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ Ferit BULUT 1 GİRİŞ Bilindiği gibi ilköğretimde okul şarkıları,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 1996-2000 Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümü

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZIYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ *

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZIYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ * İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZIYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ * Mümine Akcaalan Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı m.akcaalan@hotmail.com Ali Arslan Doç. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi,

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİNDE GÜNCEL KONULAR

TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİNDE GÜNCEL KONULAR Türkiye Eğitim Sisteminde Güncel Konular Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİNDE GÜNCEL KONULAR 1 Türkiye Eğitim Sisteminde Güncel Konular

Detaylı

İLKÖĞRETİM 1-5. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE GÖRÜLEN YAZMA SORUNLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 3

İLKÖĞRETİM 1-5. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE GÖRÜLEN YAZMA SORUNLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 3 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 9, Mart 2015, s. 157-169 Serdarhan Musa TAŞKAYA 1 Remzi YETKİN 2 İLKÖĞRETİM 1-5. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE GÖRÜLEN YAZMA SORUNLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN

Detaylı

Doç.Dr. NURİ KARASAKALOĞLU

Doç.Dr. NURİ KARASAKALOĞLU Doç.Dr. NURİ KARASAKALOĞLU Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Eğitim Bilgileri 1992-1996 Lisans Kazım Karabekir Türkçe Ve Sosyal Öğretmenliği Pr. 1996-1998 Kazım Karabekir Türkçe Ve

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ Şule AYCAN, Ümit Hüseyin KAYNAR, Suat TÜRKOĞUZ, Ercan ARI Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, MANİSA ÖZET:

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK OKUMA BECERİSİNİ KAZANMA DÜZEYLERİ 1 Şahin ORUÇ Yrd.Doç. Dr. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi sahinoruc44@hotmail.com İsmail Hakan AKGÜN Arş.

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 75 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 ÖZET OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 1 DERSİ KAZANIMLARININ AŞAMALILIK İLİŞKİSİNİN

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE BİTİŞİK EĞİK YAZI VE DİK TEMEL HARFLERLE YAPILAN EĞİTİMİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI * ÖZET

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE BİTİŞİK EĞİK YAZI VE DİK TEMEL HARFLERLE YAPILAN EĞİTİMİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1167-1186, ANKARA-TURKEY İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE BİTİŞİK EĞİK YAZI VE DİK TEMEL HARFLERLE YAPILAN

Detaylı

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları)

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf ve güçlü yönlerini öğrenme

Detaylı

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak B E M Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek Eğilimlerini belirleyerek Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak Bireye uygun akademik programlara yönlendirerek Öğrencinin

Detaylı

İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazı Yazma Gelişimlerinin İncelenmesi

İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazı Yazma Gelişimlerinin İncelenmesi Eğitim ve Bilim 2012, Cilt 37, Sayı 165 Education and Science 2012, Vol. 37, No 165 İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazı Yazma Gelişimlerinin İncelenmesi An Investigation on the Development

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet TURAN Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Okulumuzda Hayat Bilgisi dersi uygulanırken 1. yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında yer alan, Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün,

Detaylı

Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Hakkındaki Görüşleri

Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Hakkındaki Görüşleri Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Hakkındaki Görüşleri Fatih YILMAZ *, Ahmet Turan CIMBIZ** Öz: Türkiye de 2005 yılında Türkçe Öğretim Programı ile yazı öğretiminin bitişik eğik yazı ile başlamasına

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Hatice KADIOĞLU ATEŞ 1 İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZILARININ YAZMA ÖZELLİKLERİNİN İLİŞKİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2

Hatice KADIOĞLU ATEŞ 1 İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZILARININ YAZMA ÖZELLİKLERİNİN İLİŞKİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 17, Eylül 2015, s. 200-219 Hatice KADIOĞLU ATEŞ 1 İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZILARININ YAZMA ÖZELLİKLERİNİN İLİŞKİLERİ AÇISINDAN

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

Muamber YILMAZ 1 GİRİŞ

Muamber YILMAZ 1 GİRİŞ İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA SEVİYELERİ İLE TÜRKÇE, MATEMATİK, SOSYAL BİLGİLER VE FEN VE TEKNOLOJİ DERSLERİNDEKİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Muamber YILMAZ 1 Özet:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA Yrd. Doç. Dr. Hale KOÇER Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA E-posta Telefon +90 0242 310 66 69 Faks +90 242 226

Detaylı

GÜZEL SANATLAR LİSESİ 9. SINIF PİYANO DERS KİTABININ DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

GÜZEL SANATLAR LİSESİ 9. SINIF PİYANO DERS KİTABININ DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ GÜZEL SANATLAR LİSESİ 9. SINIF PİYANO DERS KİTABININ DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Yasemin Gülsoy Aksaray Güzelyurt Gaziemir Yakacık Ortaokulu yasemin.gulsoy@hotmail.com Özet Araştırmanın amacı,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı