UFRS Öncelikli 20 Konu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UFRS Öncelikli 20 Konu"

Transkript

1 UFRS Öncelikli 20 Konu

2 Ýçindekiler Yönetici Özeti Ýþletme Birleþmeleri Konsolide finansal tablolar Finansal tablolarýn sunumu Hasýlatýn muhasebeleþtirilmesi Ýþletmelerin sürekliliði ile ilgili sorunlar Yabancý para çevrim iþlemi Finansman: Borç ödemede hisse senedi ihracý Borcun yeniden yapýlandýrýlmasý ve dönüþtürülebilir türev ürünler Finansal riskten korunma muhasebesi Finansal araçlar: Açýklamalar Varlýklarda deðer düþüklüðü Hisse bazlý ödemeler Bölümlere göre raporlama Hisse baþýna kazanç Yönetim yorumu Ertelenmiþ vergi: Esas alýnan varlýklarýn geri kazanýmý UFRS 1 deki deðiþiklikler: Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý nýn ilk uygulamasý 34 Ayrýntý önemlidir 36 Ufukta ne görünüyor? Bu belge bir bilgi kaynaðý olarak oluþturulmuþtur. Bir rehber olmasý amaçlanmýþ olup içeriðinin özel durumlara uygulanmasý, söz konusu belirli koþullara dayanacaktýr. Sunumu için her özen gösterilmiþ olmakla birlikte bu belgeyi Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarýna uyumu deðerlendirmede yardýmcý olmasý için kullanan personel, bunu yapacak yeterli eðitim ve deneyime sahip olmalýdýr. Hiç kimse, profesyonel tavsiye almayý düþünmeden ve bu tavsiyeyi almaksýzýn sýrf bu belgede yer alan içeriðe göre hareket etmemelidir. Ne Grant Thornton International Ltd., ne onun herhangi bir personeli ne de üye firmalarý, ortaklarý veya çalýþanlarý, ihmalden ya da baþka bir nedenden ya da nedeni ne olursa olsun burada bulunabilecek hatalardan kaynaklanmýþ ve de herhangi bir kiþinin bu belgeyi kullanmasý veya herhangi bir þekilde bu belgeye dayanmasý sonucunda maruz kaldýðý hiçbir zarardan dolayý hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

3 UFRS Öncelikli 20 Konu Yönetici Özeti Giriþ UFRS Öncelikli 20 Konu kitapçýðýmýzýn bu basýmýnda, Grant Thornton International olarak, UFRS uygulayýcýlarýnýn UFRS uygulamalarýnda karþýlaþabilecekleri muhtemel zorluklarý ve bu zorluklarla ilgili çözüm önerilerini ele aldýk. Dünyanýn önde gelen denetim, vergi ve danýþmanlýk firmalarýndan biri olan Grant Thornton, üyesi bulunan 100 den fazla kuruluþu ile, UFRS uygulamalarýnda ortaya çýkan olasý problemler karþýsýnda çözüm önerileri geliþtirme konusunda büyük deneyime sahiptir. Grant Thornton çatýsý altýnda faaliyet gösteren, alanýnda son derece deneyimli olan UFRS ekipleri, üstün hizmet kalitesi anlayýþý ve UFRS nin tutarlý uygulamalarý konularýnda destek saðlayan rehber dökümanlar geliþtirmektedir. Bu basým, 1 Ocak 2010 ve sonrasýnda baþlayan hesap dönemleri için geçerli UFRS'ye dayandýrýlmýþtýr. Bu kitapçýktaki sorunlarýn seçimindeki kilit temalar þunlardýr: düzenleyici kurumlarýn temel ilgi alanlarý dünyayý etkileyen zorlu olumsuz ekonomik koþullarla ilgili sorunlar zorlu karmaþýk muhasebe konularý finansal raporlamadaki en son deðiþiklikler ve gelecekte olabilecekler Öncelikli 20 Konu, þirketlerin, bu finansal raporlama sezonunda karþýlaþabilecekleri sorunlarýn kapsamlý bir dökümünü sunmak amacýyla hazýrlanmamýþtýr. Birçok þirket için özellikle önemli olacaðýný düþündüðümüz alanlarýn aydýnlatýlmasý ve sonra da þirket yöneticilerine öncelikler ve deðerlendirme konularýnda yardýmcý olunmasý hedeflenmektedir. Grant Thornton International Ltd UFRS Öncelikli 20 Konu 1

4 1 Ýþletme Birleþmeleri Revize UFRS 3 Revize UFRS 3 ün Ýþletme Birleþmeleri 2008 de çýkartýlmýþ olup, 1 Temmuz 2009 veya sonrasý itibariyle baþlayan yýllýk dönemlerde gerçekleþen iþletme birleþmelerine uygulanmaktadýr. UFRS 3 (2008 Revize), iþletme birleþmeleri muhasebesi konusunda dikkatli davranmayanlar için tuzaklar içeren önemli deðiþiklikler getirmiþtir. Aþaðýda, bunlardan bazýlarýnýn altý çizilmektedir. Ýþlem maliyetleri UFRS 3 (2008 Revize) ile gelen kilit deðiþikliklerden birisi, doðrudan doðruya iliþkilendirilebilir iþlem maliyetlerinin, harcama döneminde giderleþtirilmesi gereðidir. Daha önce bunlar, iþletme birleþmesi maliyetinin bir parçasý olarak aktifleþtirilmekte ve dolayýsýyla þerefiyeye (peþtemaliyeye) dahil edilmekteydi. Örnek olarak avukatlýk ve mali muhasebecilik ücretleri gösterilebilir. UFRS 3 (2008 Revize) uyarýnca, edinim bedeline, sadece edinilenin kontrolünü elde etmek için satýcýya ödenen tutarlar dahildir, dolayýsýyla bu maliyetler edinim bedelinin dýþýnda kalýr. Koþullu bedel Edinime iliþkin bedelin gelecekteki bir olayýn gerçekleþmesi ya da gelecekte ödenecek olan tutarýn, örneðin edinilenin gelecekteki kar beklentisi koþuluna baðlanmasý yaygýn bir uygulamadýr. UFRS 3 (2008 Revize), böylesi koþullu bedellerin muhasebeleþtirilmesi konusunda önemli deðiþiklikler getirmiþtir. Ýþletme birleþmesinde koþullu bedel söz konusu olduðunda bu bedel, UFRS 3 e (2008 Revize) göre, edinim tarihindeki gerçeðe uygun deðeriyle muhasebeleþtirilmelidir. Koþullu bedel için kredi (borç) alýnmýþsa, gerçeðe uygun deðerdeki müteakip deðiþiklikler kar veya zarara yansýtýlacaktýr ki bu da potansiyel olarak gelir tablosunda belirsizliðe yol açabilir. Koþullu bedel, UMS 32 Finansal Enstrümanlar kapsamýnda ki özkaynak tanýmýna uygun düþüyorsa bilahare yeniden bir ölçüm söz konusu deðildir. Aþamalý olarak gerçekleþen iþletme birleþmeleri UFRS 3 (2008 Revize), edinenin edinilende daha önceden, ister yatýrým, ister iþtirak, isterse ortak giriþim olarak beyan edilmiþ olsun sermaye ortaklýðýnýn bulunduðu iþletme birleþmesinin muhasebeleþtirilmesi konusunda yol gösterici bilgiler içermektedir. Edinimin muhasebeleþtirmesi sadece kontrolün elde edildiði tarihte uygulanýr. Bunun anlamý, örneðin, mevcut bir iþtirakteki azýnlýk (kontrol içermeyen) hissesinin satýn alýnmasýnýn UFRS 3 (2008 Revize) kapsamýnda olmadýðýdýr; bu gibi iþlemler, UMS 27 Konsolide Finansal Tablolar kapsamýnda muhasebeleþtirilmektedir (bkz. Bölüm 2). Kontrolün elde edildiði tarihte, edinilende daha önceden sahip olunan sermaye paylarý, sanki elden çýkarýlýp sonra gerçeðe uygun deðerden yeniden edinilmiþ gibi iþleme tabi tutulmaktadýr. Edinilmiþ paylardan oluþan ve evvelce kapsamlý gelir tablosunda gösterilen deðiþiklikler öz sermaye hesaplarýndan gelir/gider hesaplarýna, yeniden sýnýflandýrma yoluyla aktarýlýr. Önceki sermaye paylarýnýn gerçeðe uygun deðeri þerefiye hesabýna dahil edilir. Çünkü, bu paylarýn gerçeðe uygun deðer esasýndan elden çýkarýlmasý edinim bedelinin bir parçasý olarak kabul edilir. 2 UFRS Öncelikli 20 Konu

5 Edinilmiþ maddi olmayan duran varlýklar Maddi olmayan duran varlýklarýn muhasebeleþtirilmesi UFRS 3 ün (2008 Revize) getirdiði ek bir farklýlýk, iþletme birleþmesi kapsamýnda edinilen bütün maddi olmayan duran varlýklarýn güvenilir þekilde ölçülebilmesi koþuludur. Bunun, UFRS 3 ün önceki versiyonuna nazaran, daha fazla maddi olmayan duran varlýðýn muhasebeleþtirilmesine yol açmasý beklenmektedir. Yönetim yorumu ile tutarlýlýk Þirket birleþmesi konusunda, þirket yönetimi tarafýndan hazýrlanan raporlarda, birleþme sonucu doðabilecek faydalardan, örneðin, markalarýn kullanýmýna veya müþteri iliþkilerine eriþim gibi beklenen yararlara deðinilir. Bu yararlar, finansal tablo notlarýnda yer alan edinilmiþ maddi olmayan duran varlýklarla tutarlýlýk içinde olmalýdýr. Düzenleyici kurumlar, yönetime, iþletme birleþmelerinin muhasebeleþtirilmesi ve yazýlý raporlarý ile kamuya açýklamalarý arasýndaki tutarlýlýðý dikkatle gözetmelerini tavsiye etmektedir. Varlýk sýnýflarýna göre açýklama UFRS 3 ün (2008 Revize) gerektirdiði açýklama kurallarý kapsamlý olup, edinilmiþ her bir önemli varlýk sýnýfý için edinim tarihinde tahakkuk ettirilmiþ tutarlarý da kapsamaktadýr. Düzenleyici kurumlar, maddi olmayan duran varlýklarýný tek bir sýnýf içinde toplayan þirketlerde, edinim hakkýnda sunulmuþ diðer bilgilere bakýldýðýnda aslýnda birden fazla maddi olmayan duran varlýðýn bulunduðunun anlaþýldýðý durumlarý sorgulamýþlardýr. Maddi olmayan duran varlýklar olarak markalar, müþteri sözleþmeleri, patent haklarý ve yazýlýmlarý dahil edebilmektedir. Diðer deðiþiklikler (Taahhüde dayalý varlýklar) Bir edinim anlaþmasýnda satýcý, edinene, kefalet ettiði borçlarý karþýlamasý gibi belirsizlik içeren gelecekteki borçlarý ödemeyi kabul etmiþ olabilir. UFRS 3 (2008 Revize), edinenin bu durumda, edinenin edinim tarihi itibariyle tanýmlanabilir bir borcu olmasý nedeniyle, söz konusu bu borcun ve de ayrýca ayný temelde ölçülen bir taahhüde dayalý varlýðýn tahakkuk ettirilmesini gerekli kýlmaktadýr. Önceden var olan hesaplarýn kapatýlmasý UFRS 3 e (2008 Revize) göre, edinen ile edindiren arasýnda önceden var olan bir hesabýn bulunmasý ve de bu hesabýn iþletme birleþmesi kapsamýnda kapatýlmasý durumunda, hesabýn kapatýlmasý için ödenmiþ olan tutar, transfer edilen bedelin dýþýnda tutulmalýdýr. Bu tutar, edinilenin kontrolünü elde etmek için ödenmiþ addedilmemekte ve dolayýsýyla iþletme birleþmesinin bir parçasýný oluþturmamaktadýr. Önceden var olan hesap, lisans anlaþmasý gibi bir sözleþmeye ya da bir dava gibi sözleþme dýþý bir iliþkiye dayanýyor olabilir. Yeniden edinilen haklar Edinen, edindirene daha önceden, örneðin bir franchise anlaþmasý kapsamýnda, bir hak bahþetmiþ olabilir. Durum bu olduðunda, UFRS 3 e (2008 Revize) göre, yeniden edinilen hak maddi olmayan duran varlýk olarak tahakkuk ettirilir ve kalan ömrü süresi boyunca itfa edilir. UFRS Öncelikli 20 Konu 3

6 2 Konsolide finansal tablolar Deðiþikliðe uðramýþ UMS 27 Deðiþtirilmiþ þekliyle UMS 27 Konsolide ve Ayrý Finansal Tablolar, 1 Temmuz 2009 ve sonrasý itibariyle yýllýk dönemler halinde yürürlüðe girmektedir. Deðiþtirilmiþ þekliyle UFRS 3 Ýþletme Birleþmeleri de ayný zamanda uygulanmakta ve de bu standart ile getirilmiþ deðiþiklikler Bölüm 1'de tartýþýlmaktadýr. Kontrol gücü olmayan paylar (azýnlýk paylarý) ile ilgili iþlemler Kontrol gücü olmayan paylar UMS 27 nin önceki sürümünde azýnlýk paylarý olarak bilinmekteydi. Deðiþikliðe uðramýþ UMS 27 de azýnlýk paylarý özkaynaðýn bir parçasý addedilmektedir. Ana þirketin, azýnlýk hisselerinin hepsini veya bir kýsmýný satýn almasý durumunda þerefiye tahakkuk ettirilmez. Çünkü, ana þirket ve azýnlýk paylarý arasýnda kontrolü etkilemeyen iþlemler öz sermayeye iliþkin iþlemlerdir. Kontrol gücü olan paylarýn elden çýkarýlmasý Bir baðlý þirketteki kontrolü saðlayan hissenin elden çýkarýlmasý durumu UMS 27 kapsamýnda muhasebeleþtirilmektedir. Bir ana ortaklýk, baðlý ortaklýk veya iþtirakinde sahip olduðu hisselerin tamamýný satabilir ya da bir kýsmýný, kendisine önemli etki yaratabilecek þekilde, yalnýzca bir iþtirak olarak elinde tutabilir. Yeniden düzenlenen UMS 27, iþtirak veya baðlý ortaklýktaki kontrol kaybedildiðinde, ana ortaklýðýn, baðlý ortaklýk veya iþtirakindeki varlýklarýnýn, borçlarýnýn ve þerefiyesinin kayýtlardan çýkartýlmasýný gerektirmektedir. Baðlý ortaklýk veya iþtirakle ilgili olarak diðer kapsamlý gelirlerde tahakkuk ettirilmiþ olan önceki tutarlar, genellikle kar ya da zarar içinde yeniden sýnýflandýrýlacaktýr. Önceki baðlý ortaklýkta elde býrakýlan hisseler, elden çýkarma tarihindeki gerçeðe uygun deðer üzerinden yansýtýlacaktýr. Azýnlýk hisselerinin net yükümlülüklerdeki payý Önceki UFRS kurallarýndan farklý olarak yeniden düzenlenen UMS 27 uyarýnca, azýnlýk hisselerine atfedilebilir zararlarýn, o iþtirakin özkaynaklarýndaki azýnlýk hisselerini aþmasý durumunda, aþan tutar ve diðer zararlar azýnlýk hisselerine atfedilmelidir. Böylesi durumlarda azýnlýk hisseleri, özkaynak içinde borç bakiyesi þeklinde, ana þirketin hisse sahiplerine atfedilen hisselerden ayrý olarak gösterilmektedir. 4 UFRS Öncelikli 20 Konu

7 3 Finansal tablolarýn sunumu Kapsamlý gelir tablosu UMS 1 Finansal Tablolarýn Sunumu standardýna göre, kapsamlý gelir tablosu ya tek bir tablo þeklinde ya da iki tablo halinde (örneðin bir gelir tablosu bir de kapsamlý gelir tablosu) sunulabilir. Her iki durumda da tabloda sadece kapsamlý gelirleri oluþturan kalemler yer almalýdýr. Bu, kar ve zararýn bileþenleri bakýmýndan açýk olmakla birlikte, diðer kapsamlý gelirlerin neler olduðunun saptanmasý bazý þirketler için hala zorluk arz etmektedir. Diðer kapsamlý gelir örnekleri arasýnda maddi duran varlýklarýn (taþýnmaz, tesis ve ekipman) yeniden deðerlemesi, satýþa hazýr finansal varlýklarýn gerçeðe uygun deðerden yeniden ölçümü ve ülke dýþýndaki baðlý iþletmelerin çevirme iþlemlerinin kur farklarý yer almaktadýr. Diðer kapsamlý gelirlere, bunlar; gelir ve masraftan ziyade þirketin sahipleriyle onlarýn bu hak sahipliði sýfatý temelinde yapýlan iþlemler olduðundan, ödenecek temettüler veya yeni hisse senetleri dahil deðildir. Bu nedenle, bu tip kalemler kapsamlý gelir tablosunda gösterilmemelidir. Özkaynaklar deðiþim tablosu Özkaynaktaki deðiþim tablosu her zaman temel tablo olarak sunulmalýdýr. Tablonun anahtar elemanlarý þunlardýr: Toplam kapsamlý gelir (ana þirket ile azýnlýk hisseleri arasýnda bölünmüþ) Özkaynaðýn her bir bileþeni için UMS 8 Muhasebe Politikalarý, Muhasebe Tahminlerindeki Deðiþiklikler ve Hatalar kapsamýnda geriye dönük uygulama veya geriye dönük beyan Þirketin sahiplerinin katkýlarýný ve onlara yapýlan ödemeleri ayrý ayrý göstererek onlarýn bu hak sahipliði sýfatý temelinde yapýlan iþlemler Özkaynaðýn her bir bileþeni için açýlýþ ve kapanýþ bakiyesi arasýndaki mutabakat UMS 1 ilk kez yayýmlandýðýnda, tablonun içinde yer almasý gereken diðer kapsamlý gelirlerlerin ayrýntýsýnýn düzeyiyle ilgili bir karýþýklýk vardý. UMSK þimdi bu hususu ele alarak, diðer kapsamlý gelirlerin, özkaynaðýn her bir bileþeni üzerindeki etkisinin, mali tabloya bir not düþerek açýklanabileceði konusuna açýklýk getirmek suretiyle UMS 1 i deðiþtirmiþtir. Her ne kadar bu deðiþiklik 1 Ocak 2011 ve sonrasýndan baþlayan dönemler için yürürlüðe giriyor olsa da, yerel mevzuatýn gerekleri uyarýnca daha önceden de benimsenebilir. Ýlave karþýlaþtýrmalý bilanço UMS 1, ne zaman bir muhasebe politikasý geriye dönük olarak uygulanacak veya finansal tablolarýn içinde geriye dönük olarak yeniden beyan edilen kalemler bulunacak ya da finansal tablolar içindeki kalemler yeniden sýnýflandýrýlacak olursa, ilave karþýlaþtýrmalý bilanço (finansal durum tablosu) sunulmasýný gerekli kýlmaktadýr. Buna, muhasebe politikasý veya sunumdaki isteðe baðlý bir deðiþiklik ile yeni veya deðiþtirilmiþ standardýn geriye dönük uygulanmasý da dahildir. Kilit karar ve tahminlerin açýklanmasý Aslýnda UMS 1, iþletmenin, finansal tablolarda tahakkuk ettirilmiþ varlýk ve borçlarý üzerinde en fazla etkisi olan muhasebe politikalarýnýn uygulanmasýna ait kararlarýnýn açýklanmasýný gerekli kýlmaktadýr. Önemli etkisi olan karar, yönetimin muhasebe politikalarýný uygulama konusunda benimsediði görüþtür (IMS 1.122) Önemli kararlarýn açýklanmasýna ek olarak yönetimin, bir sonraki mali yýldaki varlýk ve borçlarýn devir bakiyelerinde önemli ayarlamalara neden olma riskini içeren gelecekle ilgili kilit varsayýmlarý da açýklamasý gerekmektedir (UMS 1.125) UFRS Öncelikli 20 Konu 5

8 Düzenleyici kurumlar, karar ve tahmin açýklamalarýna yakýn ilgi göstermeyi sürdürmektedirler. Düzenleyici kurumlardan alýnan bilgiler, ilgili deliller, UMS 1 in gereklerini karþýlayacak uygun açýklamalarda bulunma konusunda yeterli ilginin gösterilmediðine iþaret etmektedir. Finansal tablolardaki önemli karar veya tahmin alanlarý olarak vurgulanmamýþ konularda yorum yapan ve finansal tablolarýn iliþiðinde yer alan rapor özetlerinden, ihmallerin açýkça görünmesi mümkündür. Tahmin belirsizliklerinin kilit alanlarýný açýklarken yer verilecek kaliteli açýklamanýn önemli bir yönü, devir bakiyelerinin hesaplama hassasiyet analizlerindeki yöntemlerin, varsayýmlarýn ya da tahminlerin sunulmasýdýr. O zaman kilit nokta nedir? Yönetim, hangi kararlarýn ve tahminlerin mali tablolarda açýklanmasý gerektiðini göz önünde bulundururken, yönetim kurulu toplantýlarýnda hangi iþlem ve sorunlarýn tartýþýldýðýný dikkate almalýdýr. Daha karmaþýk sorunlar, örneðin bu iþtirakin, koþullarýn deðiþmesinin ardýndan konsolide edilmeye devam edilip edilmemesi gibi, mali tablolar üzerinde etkisi olan önemli kararlarý gerektiren alanlarý vurgulayabilir. Bazý þirketler, düzenleyici kurumlar tarafýndan hesap sorulduðunda, önemli hiçbir karar veya tahminlerinin bulunmadýðýný ileri sürmeye devam ederler. Ancak, düzenleyici kurumlar bunun olasýlýðýnýn nadir olduðuna inanmaktadýrlar. Nakit akýþ tablosu sorunlarý UMS 1 in finansal tablolarýn sunumu konusunu ele almasýna karþýn, nakit akýþ tablolarý, Nakit Akýþ Tablolarý UMS 7 ye tabidir. Düzenleyici kurumlar þirketlerden nakit akýþý tablolarýyla ilgili olarak hesap sormaktadýr. Bazý durumlarda bu hesap sormalar, þirketlerden nakit akýþý tablolarýnýn yeniden beyan edilmesinin istenmesiyle sonuçlanmýþtýr. Ülke dýþýndaki baðlý iþletmelere uygulanacak iþlem hususu Bölüm 6 da ele alýnmaktadýr. Diðer ortak sorunlar ise aþaðýda özetlenmektedir: UMS 7, nakit akýþlarýnýn tümünün üç baþlýk altýnda toplanmasýný gerektirmektedir: Ýþletme, yatýrým, finansman. Böylece, iþletme tarafýndan kendi hisselerinin edinimi finansal nakit akýþýdýr, faaliyet kalemi deðildir. Alýnan faiz normal olarak finansal nakit akýþý deðil, iþletmeden veya yatýrýmdan gelen nakit akýþýdýr. Nakit akýþý tablosunda yalnýz nakit akýþlarý sunulmaktadýr. Örneðin, finansal kiralamanýn baþlangýcý genellikle nakit akýþýyla sonuçlanmadýðý için, nakit akýþý tablosunda sunulmamaktadýr. UMS 7 de nakit benzerleri, kur farký riski önemsiz düzeyde olan bir para birimine hemen çevrilebilir yüksek derecede likit yatýrýmlar þeklinde tanýmlanmaktadýr. Dolayýsýyla bu nakit benzerleri, kýsa vadeli nakit gereksinimleri için tutulmakta ve normal koþullarda banka kredileri ya da uzun vadeli mevduatlarý içermemektedir. 6 UFRS Öncelikli 20 Konu

9 4 Hasýlatýn muhasebeleþtirilmesi Hasýlatýn muhasebeleþtirilmesi politikalarý Hasýlatýn muhasebeleþtirilmesi politikasý çoðu kez mali tablolar içindeki en önemli muhasebe politikasýdýr. Hasýlatýn muhasebeleþtirilmesi, düzenleyici kurumlarýn önemli sayýda soru sormasýna neden olmayý sürdürmektedir. Bunlardaki kilit noktalar aþaðýdaki hususlardýr: Muhasebe politikasý yeteri kadar ayrýntýlý düzenlenmemiþtir; Þirketlerin sahip olduklarý çeþitli gelir kaynaklarýna uygulanan politikalar tarif edilmemiþtir; Önemli karar alanlarý açýklanmamýþtýr. Bu sorunlardan hiçbiri yeni deðildir ama hasýlatýn muhasebeleþtirilmesi politikalarýnýn açýklanmasýyla ilgili olarak düzenleyici kurumlarýn ve yatýrýmcýlarýn beklentilerinin þirketler tarafýndan zaman zaman tam karþýlanmadýðý da aþikardýr. Bazý þirketlerden, muhasebe politikalarýna açýklama getirmeleri için ek bilgi istenmiþtir. Kendilerine, gelirin belirli koþullarda tahakkukuna izin verecek tahakkuk kriterlerinin karþýlanýp karþýlanmadýðý konusunda da sorular sorulmaktadýr. Düzenleyici kurumlar, önemsiz görünen gelir kaynaklarýyla ilgili ayrýntýlý muhasebe politikalarýna sahip þirketlerin uygulamalarýný sorgulamaktadýr. Önemsiz veya ilgisi bulunmayan muhasebe politikalarý, düzenli bir rapor ve hesap setinden çýkartýlmalýdýr. Düzenleyici kurumlarýn, hasýlatýn muhasebeleþtirilmesini incelemeyi sürdürecekleri; kýsa vadede de, emsal gruplarla karþýlaþtýrýldýðýnda daha iddialý muhasebe politikalarýna sahip olduðu görünen þirketler üzerinde özellikle duracaklarý beklenebilir. Çoklu-unsurlu düzenlemeler UMS 18 Gelir in hedefi gelirin, mallarýn müþteriye teslim edildiði ya da hizmetlerin ifa edildiði zaman ve ölçüde tahakkuk ettirilmesidir. Ancak, tek bir iþlem birden çok farklý unsuru içeriyor olabilir. Örneðin bir bilgisayar, bununla ilgili eðitim ve devamýnda verilecek destek satýþý konulu bir sözleþmeyi ele alalým. Bu senaryoda gelirin tahakkuku o kadar basit olmayabilir. UMS 18 þirketin, sözleþmenin tek bir sözleþme olarak mý muhasebeleþtirileceðini yoksa her biri ayrý olarak muhasebeleþtirilmesi gereken farklý bileþenler olarak mý ele alýnacaðýný belirlemesini gerekli kýlmaktadýr. UMS 18 e göre þirket, hasýlatýn muhasebeleþtirilmesi kriterlerini, iþlemin esasýný yansýtmasý için tek bir iþlemin ayrý tanýmlanabilir her bir bileþenine ayrý ayrý uygulamalýdýr. Bir sözleþmenin bileþenlerini saptarken o sözleþmenin satýcýnýn bakýþ açýsýndan deðil de, müþterinin bakýþ açýsýndan deðerlendirilmesi önem arz etmektedir. Buradaki kilit husus, müþterinin neyi satýn aldýðýna dair inancýdýr. UFRS Öncelikli 20 Konu 7

10 Muhasebe politikasý tek bir hikayenin bir parçasýdýr Yönetici yorumunun sunulduðu durumlarda (bkz. Bölüm 15), bunun finansal tablolarla tutarlýlýk göstermesi önemlidir. Örneðin, rapor özetinde veya bölüme ait açýklamalarda þirket, birden çok gelir kaynaðýna atýfta bulunuyorsa, gelir için belirlenmiþ muhasebe politikalarýnýn iþaret edilen her bir gelir kaynaðýna açýklama getiriyor olmasý önemlidir. Eðer bu yapýlmamýþsa, düzenleyici kurumlar hasýlatýn muhasebeleþtirilmesine açýklama getiren ek bilgilerin verilmesini isteyebilirler. Yönetim kurulu üyeleri, muhasebe politikalarýný kaleme alýrken kendilerine þu soruyu sormalýdýrlar: Açýkladýðýmýz politikamýz, iþletmenin gelirlerini nasýl elde ettiði hakkýndaki yönetici özetine uymakta mýdýr? Eðer yanýt hayýr ise, politikanýn iyileþtirmeye gereksinimi vardýr. Politika, hem tahakkukun zamanlamasýný hem de gelirin ölçülmesini yansýtmalýdýr. Þirketlerin, müþterilerden gelen iadelere iliþkin önemli yükümlülükleri bulunuyorsa, muhasebe politikalarý bu sorunu ele almalýdýr. Açýklamalar UMS 18 de, tahakkuk gerekleri ve gelirin ölçümüne ek olarak, þirketlerin yapmalarý gereken özel açýklamalar da düzenlenmektedir. Bu açýklamalar kolaylýkla göz ardý edilmekte veya þirketin hesaplarýna dahil edilmiþ diðer açýklamalarýn söz konusu gereklilikleri de karþýladýðý varsayýlmaktadýr. Örneðin þirketlerin, mallarýn satýþýndan veya verilen hizmetlerden kaynaklanan gelirler de dahil olmak üzere, dönem içinde tahakkuk ettirilmiþ her bir önemli gelir sýnýfýndan elde edilmiþ gelir tutarýný açýklamalarý gerekmektedir. Muhasebe politikasýnýn, verilen hizmetlerle ilgili iþlemler için, tamamlama aþamasýnýn belirlenmesiyle ilgili kabul edilmiþ yöntemleri de içermesi gerekmektedir. 8 UFRS Öncelikli 20 Konu

11 5 Ýþletmelerin sürekliliði ile ilgili sorunlar Ýþletmenin sürekliliði esasý Dünyanýn, ekonomik zorluklar yaþamaya devam eden alanlarýndaki þirketler için, iþletmenin sürekliliði varsayýmý her zaman çok açýk olmayabilir. Dolayýsýyla yönetimin, faaliyetteki iþletmelerle ilgili dikkatli kararlar almasý gerekebilir. Yönetimin, faaliyetteki iþletme temelinde mali tablolar hazýrlamanýn uygun olacaðý sonucuna varmasýnýn makul olduðundan emin olmasý gerekmektedir. UMS 1 Finansal Tablolarýn Sunumu (UMS 1.25), yönetimin faaliyetteki iþletmeler konusundaki kendi deðerlendirmelerini yaparken, þirketin faaliyetteki iþletme olarak devam etme yeteneði hakkýnda kuþkular doðurabilecek olay veya koþullarla ilgili önemli belirsizliklerin farkýnda olmasýný ve de bu belirsizliklerin finansal tablolarda açýklanmýþ bulunmasýný gerekli kýlmaktadýr. Düzenleyici kýlavuz Ýngiltere Finansal Raporlama Konseyi (FRC), Faaliyetteki Ýþletmeler ve Likidite Riski: Ýngiliz Þirketleri Ýçin Kýlavuz 2009 u çýkarmýþtýr (www.frc.org.uk). Bu kýlavuz, finansal duyurularý yaparken dünyanýn belirsiz ekonomik koþullar içinde bulunan alanlarýnda faaliyette bulunan yönetimleri, özellikle de iþletmelerinin karþý karþýya bulunduðu belirsizlerin nasýl yansýtýlacaðý baðlamýnda ilgilendirebilir. Kýlavuzdan üç ana ilkenin ortaya çýkartýlmasý mümkündür: Yönetim, yýllýk ve ara mali tablolarýný hazýrlarken þirketin sürekli bir iþletme olup olmadýðý konusunda hassas bir deðerlendirme yapýp bunu belgelemelidir. Yönetimin uyguladýðý süreç, finansal riskin boyutu ve düzeyine ve de þirketin ve faaliyetlerinin karmaþýklýðýna göre nitelik ve kapsam bakýmýndan orantýsal ölçekte olmalýdýr. Yönetim, þirketin faaliyetteki iþletme olup olmadýðý sonucuna varýrken, gelecek hakkýndaki elde bulunan bütün bilgileri deðerlendirmelidir. Deðerlendirmesi, raporlama döneminin sonundan itibaren en az on iki aylýk bir dönemi kapsamalýdýr. Yönetim, finansal tablolarda doðru bir sunum için dengeli, orantýlý ve net açýklamalar yapmalýdýr. UFRS Öncelikli 20 Konu 9

12 Açýklamalar Yönetimin, finansal duyurular yaparken dayandýðý varsayýmlar, özellikle de koþullarýna özgü olanlar hakkýnda açýklamalar yayýnlamasý gerekmektedir. Yönetim, olumsuz yatýrýmcý tepkilerine neden olabilecek son dakika sorunlarýndan kaçýnmasýna yardýmcý olacaðýndandýr ki raporlama konusundaki bu zorluklarý erken bir aþamada ele almalýdýr. Finansal raporlama açýsýndan bakýldýðýnda, faaliyetteki iþletmelerin deðerlendirilmesi, bu rakamla sýnýrlý olmamak kaydýyla raporlama döneminin en az on iki ay ilerisi hakkýnda elde bulunan bütün bilgiler hesaba katýlarak yapýlmaktadýr. Yönetim, potansiyel olarak þu üç sonuca varabilir: Hiçbir önemli belirsizlik ve dolayýsýyla iþletmenin faaliyetteki bir iþletme olarak devam etme yeteneðiyle ilgili önemli hiçbir kuþku bulunmamaktadýr. Gerçek ve adil bir görüntü vermeye yeterli açýklamalara yine de gerek duyulmaktadýr. Þöyle ki, yönetim kurulu üyelerinin, faaliyetteki iþletme esasýný benimsemeyi neden uygun gördüklerini açýklamalarý, kilit riskleri saptamalarý ve bunlarýn nasýl ele alýndýðýný belirtmeleri gerekmektedir. Önemli belirsizlikler ve dolayýsýyla iþletmenin faaliyetteki bir iþletme olarak devam etme yeteneðiyle ilgili önemli bir kuþku bulunmaktadýr ki bu da UMS 1.25 kapsamýnda ek açýklamalar yapýlmasý gereðini doðurmaktadýr. Sürekli iþletme esasýnýn kullanýlmasý uygun düþmemektedir. Bu durumda benimsenmiþ muhasebenin esaslarýnýn anlatýlmasý için ek açýklamalarýn yapýlmasý gereklidir. Hangi sonuca varýldýðýna göre, bu açýklamalarýn hazýrlanmasý karmaþýk ve zor olabilir. Eðer faaliyetteki iþletme þirket için bir sorun oluþturabilecekse, yönetim kurulu üyeleri bunu deðerlendirmek için fazladan zaman ayýrmalýdýrlar. 10 UFRS Öncelikli 20 Konu

13 6 Yabancý para çevrim iþlemi Kilit uygulama sorunlarý UMS 21 Kur deðiþiminin etkileri uzun süre önce konmuþ bir standarttýr ama uygularken hala zorluklarla karþýlaþýlmaktadýr. Düzenleyici kurumlar, UMS 21 in gereklerinin yerine getirilmediði görüldüðünde þirketlere hesap sormuþlardýr. Kilit uygulama sorunlarý þunlarla ilgili olarak ortaya çýkmaktadýr: Ülke dýþýndaki baðlý iþletmelerin faaliyetlerinin kur karþýlýklarý, özellikle de dönem sonuçlarý; Nakit akýþ tablolarý; Þerefiye ve gerçeðe uygun deðer ayarlamalarý; Finansal tabloda kullanýlan para biriminin deðiþtirilmesi. Bunlarýn her biri aþaðýda sýrayla ele alýnmaktadýr. Ülke dýþýndaki baðlý iþletmelerin faaliyetlerinin kur karþýlýklarý UMS 21 e göre, yurt dýþýndaki (yabancý) bir iþletme; faaliyette bulunduðu ülke veya para biriminin, ana iþletmenin ülkesi veya para biriminden farklý olan bir baðlý ortaklýðý, iþ ortaklýðý, ortak giriþimi ve þubesi olarak tanýmlanmýþtýr. Yurtdýþýndaki iþletmenin farklý bir para birimi kullanýyor olmasý durumunda, mali tablolarýnýn ana þirketin mali tablolarý ile konsolide edilebilmesi için, mali tablolarýnýn ana þirketin kullandýðý para birimine çevrilmesi gerekir. UMS 21, parasal ve parasal olmayan varlýklarýn ve borçlarýn kapanýþ kurundan, gelir ve masraflarýn iþlem tarihindeki kurdan çevrilmesini gerektirmektedir. UMS 21, uygulamayý kolaylaþtýrmak için, iþlem tarihlerindeki kurlarýn ortalamalarýnýn, örneðin dönem ortalamasýnýn alýnmasýna izin vermektedir. Ancak, UMS 21 de, eðer kurlar önemli ölçüde dalgalanmaktaysa bunun uygun olmayacaðý belirtilmektedir. Dolayýsýyla, ortalama kur kullanýldýðý zaman bunun, iþlem tarihlerindeki gerçek kurlarýn makul bir ortalamasý olduðundan emin olunmasý zorunludur. Kurlar önemli ölçüde dalgalandýðý zaman kullanýlan ortalama kurun, örneðin aylýk ortalamaya göre revize edilmesi gerekli olabilir. Bütün kur farklarý, ülke dýþýndaki baðlý iþletmenin elden çýkarýlmasýna kadar diðer kapsamlý gelirler içinde gösterilecektir. Elden çýkartýldýðýnda ise, söz konusu elden çýkarmanýn kar veya zararýnýn bir parçasý olarak yeniden sýnýflandýrýlacaklardýr. Yurtdýþý iþletmelerin nakit akým tablosunda gösterimi Kur farklarýnýn nakit akýþýna herhangi bir etkisi bulunmamakta ve dolayýsýyla da konsolide nakit akýþý tablosuna dahil edilmemektedirler. Düzenleyici kurumlar, bu yanlýþý yapýp kur farklarýný nakit akýþý tablolarýna dahil eden þirketlere karþý harekete geçmiþlerdir. Açýlýþtaki net varlýklar arasýnda yabancý para biriminden nakdin ve nakit benzerlerinin yer aldýðý durumlarda, içinde bulunulan dönemin kapanýþ kuru üzerinden yeniden çevirmeden kaynaklanan kur farký, kapanýþ bakiyelerine yansýtýlmýþ olacaktýr. Bu tip kur farklarý, dönem içindeki nakit ve nakit benzerlerinin toplam hareketini görebilmek için nakit akýþ tablosunda ayrý olarak gösterilmelidir. Bu, UMS 7 Nakit Akýþ Tablosu gereklerine uygun düþecektir (UMS 7.28) UFRS Öncelikli 20 Konu 11

14 Ayrýca, ülke dýþýndaki iþletmenin parasal ve parasal olmayan varlýk ve borçlarýnýn ana þirketin kullanýðý para birimine çevrilmesinde endirekt nakit akýþ yönteminin kullanýldýðý durumlarda, iþletme sermayesindeki deðiþimin hesaplanmasýný etkileyebilmektedir. Gelir ve masraf kalemlerinin iþlem tarihinde geçerli kurdan çevrilmesinin, örneðin, amortisman ve karþýlýklar gibi nakit dýþý kalemlere iliþkin tutarlarý da etkilemektedir. Þerefiye ve gerçeðe uygun deðer ayarlamalarý düzeltmeleri UMS 21.47, ülke dýþýnda bir baðlý iþletme edinilmesinden kaynaklanan þerefiyenin ve ülke dýþýndaki iþletmenin ediniminden kaynaklanan varlýk ve borçlarýn defter deðerlerindeki gerçeðe uygun deðer düzeltmelerinin, ülke dýþýndaki iþletmenin varlýk ve borçlarý olarak deðerlendirilmesini gerektirmektedir. Dolayýsýyla, bunlarýn ülke dýþýndaki iþletmenin geçerli para biriminden ifade edilmesi ve UMS ve 42 ye göre de kapanýþ kurundan çevrilmesi gerekmektedir. Düzenleyici kurumlar, bu kurala uymayan þirketlere karþý harekete geçmiþlerdir. Sunumda kullanýlan para biriminin deðiþtirilmesi UMS 21, iþletmenin, finansal tablosunu herhangi bir para biriminden sunumuna izin vermektedir. Eðer finansal tabloda kullanýlan para birimi, geçerli para birimiyle, yani iþletmenin faaliyetlerini sürdürdüðü temel ekonomik çevrenin para birimiyle ayný deðilse, finansal tabloda kullanýlan para birimine çevirme iþleminde, ülke dýþýndaki iþletmenin para birimininin çevrilmesiyle ayný yaklaþým izlenmelidir (Bölüm 6). Ýþletme, finansal tablosunda kullandýðý para birimini deðiþtirebilir. Ama eðer bunu yaparsa, muhasebe politikasýnda bir deðiþiklik yapmýþ olur. O zaman da, UMS 8 Muhasebe Politikalarý, Muhasebe Tahminlerindeki Deðiþiklikler ve Hatalar standardý kapsamýnda yeni politikanýn geriye etkili olarak uygulanmasýný gerektirmektedir. Grup, muhasebe politikasý deðiþikliði olarak, konsolide hesaplarýndaki finansal tablosunda kullandýðý para birimini deðiþtirecek ve bu durum, önceki dönemlerin yeniden beyan edilmesi sonucunu doðuracaktýr. Buna, söz konusu farklýlýklarýn UMS 21 uyarýnca özkaynaklardan alýnýp ülke dýþýndaki iþletmenin elden çýkarýlmasýndan kaynaklanan kar veya zarar içinde yeniden sýnýflandýrýlmasý gerektiðinden, ülke dýþýndaki baðlý iþletmenin para biriminin çevrilmesiyle bulunan birikimli farklýlýklarýn izlenmesi de dahil olacaktýr. Olasýlýkla bu, aðýr bir süreç olacaktýr ve dolayýsýyla da finansal tabloda kullanýlan bara biriminin deðiþtirilmesi konusunun dikkatle deðerlendirilmesi gerekmektedir. 12 UFRS Öncelikli 20 Konu

98 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 99 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. nin Yönetim Kurulu na 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ ( TÜPRAÞ ), baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Grant Thornton haberleri Tamamlama Geçerli tarihler Yoruma açýk. Sýrada ne var? UFRS Haberleri

Grant Thornton haberleri Tamamlama Geçerli tarihler Yoruma açýk. Sýrada ne var? UFRS Haberleri UFRS Haberleri International Ltd. UFRS ekibinin dönemsel olarak hazýrladýðý UFRS haber bültenine hoþ geldiniz. UFRS ile ilgili güncel, dikkat çekici konular ve geliþmeler International ýn ekibi tarafýndan

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-17 Tahvil ve Bono İhraç Edenin Karına Dayalı Ödemeler İçeren Finansal Araçlar

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-17 Tahvil ve Bono İhraç Edenin Karına Dayalı Ödemeler İçeren Finansal Araçlar Bu sıcak konu, müşterisinin mali raporları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS lere) göre hazırlanması gereken (veya ileride gerekecek olan) üye firmalarda çalışan personel ile ilgilidir.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UFRS 4 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Sigorta Sözleşmeleri Kontrol listesinin bu kısmı sigorta sözleşmesini düzenleyen (sigortacı olarak tanımlanan) herhangi bir işletmenin

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar MALÝ YÖNETÝM-MUHASEBE Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabý ve Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar Ömer DAÐ Devlet Muhasebe Uzman Yardýmcýsý (Serbest Muhasebeci Mali Müþavir) odag@muhasebat.gov.tr GÝRÝÞ Tahakkuk

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Yeni Kiralama İşlemleri standardının muhtemel etkileri

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Finansal Tablo Türü Dipnot Referansları Cari Dönem Konsolide Olm ayan Önceki Dönem Konsolide

Detaylı

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA 26 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28983 TEBLĠĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Grant Thornton. Haber Bülteni

Grant Thornton. Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý : 4 Nisan - Mayýs - Haziran 2012 Bizlere çok kýsa gibi gelen bir süre önce yeni yýlý karþýlarken, büyük bir hýzla ikinci çeyreðe giriþ yaptýk. Geçen süre içinde birçok

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

FÝNANS YATIRIM MENKUL 31 ARALIK 2007 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR

FÝNANS YATIRIM MENKUL 31 ARALIK 2007 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR FÝNANS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.ª. ve BAÐLI ORTAKLIÐI 31 ARALIK TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR FÝNANS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.ª. Yönetim Kurulu na Ýstanbul 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖNEMÝNE

Detaylı

YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ HESAP NO... SANKO Menkul Deðerler A.Þ. YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SÖZLEÞME NO: YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK Madde 1. SÖZLEÞMENÝN

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebenin Temel Kavramları Mali tabloların güvenilir bilgiler sunabilmeleri ve gerçeği yansıtabilmeleri hazırlama

Detaylı

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UMS 32 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 32.15 AÖ 2-AÖ 31 UMS 32.15 UMS 32.13 UMS 32.16 UR 25- UR 29 AÖ 2- AÖ 31 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama Kontrol listesinin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar

Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar UMS 27-28 UFRS 3 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Konsolide

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak yer almaktadır. 3. Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2010 ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları

Ak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2010 ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Ak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Ak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara dönem özet bilanço 1 Ara

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª.

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR (ÝNGÝLÝZCE ORÝJÝNALÝNDEN TERCÜME) BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.ª. Yönetim Kurulu na 1. Kuveyt

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Muhasebeleştirme ve Ölçme Jale Akkaş Denetim Ortağı. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Muhasebeleştirme ve Ölçme Jale Akkaş Denetim Ortağı. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Muhasebeleştirme ve Ölçme Jale Akkaş Denetim Ortağı 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Üretim Planlama Ýhtiyaç Planlama Zaman Planlama Satýn Alma Stok Kontrol Üretim Takip (Kesim Öncesi) Örme Boya Baský Kesim Üretim Takip (Kesim Sonrasý) Parça Baský Nakýþ Dikim Ýlik Düðme

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

UFRS lerle ilgili sıcak konu bülteni 2006-3... Şirketlerarası borçlar

UFRS lerle ilgili sıcak konu bülteni 2006-3... Şirketlerarası borçlar 1 Bu sıcak konu, müşterisinin mali raporları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS lere) göre hazırlanması gereken (veye ilerde gerekecek olan) üye firmalarda çalışan personel ile ilgilidir.

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Grant Thornton. Haber Bülteni

Grant Thornton. Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý : 2 Ekim - Kasým - Aralýk 2011 Ýkinci sayýmýzla tekrar beraberiz. Yýlýn son çeyreðine girdiðimiz bu günlerde oldukça yoðun ve hazýrlýklarla dolu günler geçiriyoruz. Yeni

Detaylı

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ KPMG TÜRKİYE Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ Değİşİklİkler Set - II: Sermaye Yeterliliği Standart Oranı Hesaplaması ve Açıklamalarına İlişkin Değişiklikler kpmg.com.tr Yayın Hakkında Bankaların Raporlama

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

Detaylı

OCAK 2009. SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Derecelendirmesi Raporu

OCAK 2009. SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Derecelendirmesi Raporu OCAK 2009 SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Derecelendirmesi Raporu sýnýrlamalar Bu derecelendirme raporu, TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Þ. (Türk-KrediRating) tarafýndan,

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 07 MAYIS 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 07 MAYIS 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 07 MAYIS 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İstanbul, Ekim 2015 07 MAYIS 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Varlıklar Nakit ve nakit benzeri değerler 10.978.395 7.132.273 Ticari alacaklar 9.242.094 7.355.403 Diğer dönen varlıklar

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Türkiye Ekonomisi için Kriz Önlemleri

Türkiye Ekonomisi için Kriz Önlemleri TEPAV Küresel Kriz Çalýþma Grubu Mart 2009 Economic Policy Research Foundation of Turkey TEPAV Küresel Kriz Çalýþma Grubu Raporu Mart 2009 Yönetici Özeti 1. Giriþ 2. Krizin Türkiye ye Etkileri ve Mevcut

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

Cari Hesaplar Tek kart üzerinde TL ve istenilen döviz cinsi bazýnda hareket giriþi yapabilir ve raporlarýný Stok i Stoklara iliþkin tüm giriþ/çýkýþ irsaliyelerini düzenleyebilir, ambarlar arasý stok transferi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý5 Mayýs 2005 Yeni dönem baþladý! 4 Þubat tan bugüne VOB da neler oldu? Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Borsasý nda neredeyiz? Vadeli fiyatlar bir tahmin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı