UFRS Öncelikli 20 Konu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UFRS Öncelikli 20 Konu"

Transkript

1 UFRS Öncelikli 20 Konu

2 Ýçindekiler Yönetici Özeti Ýþletme Birleþmeleri Konsolide finansal tablolar Finansal tablolarýn sunumu Hasýlatýn muhasebeleþtirilmesi Ýþletmelerin sürekliliði ile ilgili sorunlar Yabancý para çevrim iþlemi Finansman: Borç ödemede hisse senedi ihracý Borcun yeniden yapýlandýrýlmasý ve dönüþtürülebilir türev ürünler Finansal riskten korunma muhasebesi Finansal araçlar: Açýklamalar Varlýklarda deðer düþüklüðü Hisse bazlý ödemeler Bölümlere göre raporlama Hisse baþýna kazanç Yönetim yorumu Ertelenmiþ vergi: Esas alýnan varlýklarýn geri kazanýmý UFRS 1 deki deðiþiklikler: Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý nýn ilk uygulamasý 34 Ayrýntý önemlidir 36 Ufukta ne görünüyor? Bu belge bir bilgi kaynaðý olarak oluþturulmuþtur. Bir rehber olmasý amaçlanmýþ olup içeriðinin özel durumlara uygulanmasý, söz konusu belirli koþullara dayanacaktýr. Sunumu için her özen gösterilmiþ olmakla birlikte bu belgeyi Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarýna uyumu deðerlendirmede yardýmcý olmasý için kullanan personel, bunu yapacak yeterli eðitim ve deneyime sahip olmalýdýr. Hiç kimse, profesyonel tavsiye almayý düþünmeden ve bu tavsiyeyi almaksýzýn sýrf bu belgede yer alan içeriðe göre hareket etmemelidir. Ne Grant Thornton International Ltd., ne onun herhangi bir personeli ne de üye firmalarý, ortaklarý veya çalýþanlarý, ihmalden ya da baþka bir nedenden ya da nedeni ne olursa olsun burada bulunabilecek hatalardan kaynaklanmýþ ve de herhangi bir kiþinin bu belgeyi kullanmasý veya herhangi bir þekilde bu belgeye dayanmasý sonucunda maruz kaldýðý hiçbir zarardan dolayý hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

3 UFRS Öncelikli 20 Konu Yönetici Özeti Giriþ UFRS Öncelikli 20 Konu kitapçýðýmýzýn bu basýmýnda, Grant Thornton International olarak, UFRS uygulayýcýlarýnýn UFRS uygulamalarýnda karþýlaþabilecekleri muhtemel zorluklarý ve bu zorluklarla ilgili çözüm önerilerini ele aldýk. Dünyanýn önde gelen denetim, vergi ve danýþmanlýk firmalarýndan biri olan Grant Thornton, üyesi bulunan 100 den fazla kuruluþu ile, UFRS uygulamalarýnda ortaya çýkan olasý problemler karþýsýnda çözüm önerileri geliþtirme konusunda büyük deneyime sahiptir. Grant Thornton çatýsý altýnda faaliyet gösteren, alanýnda son derece deneyimli olan UFRS ekipleri, üstün hizmet kalitesi anlayýþý ve UFRS nin tutarlý uygulamalarý konularýnda destek saðlayan rehber dökümanlar geliþtirmektedir. Bu basým, 1 Ocak 2010 ve sonrasýnda baþlayan hesap dönemleri için geçerli UFRS'ye dayandýrýlmýþtýr. Bu kitapçýktaki sorunlarýn seçimindeki kilit temalar þunlardýr: düzenleyici kurumlarýn temel ilgi alanlarý dünyayý etkileyen zorlu olumsuz ekonomik koþullarla ilgili sorunlar zorlu karmaþýk muhasebe konularý finansal raporlamadaki en son deðiþiklikler ve gelecekte olabilecekler Öncelikli 20 Konu, þirketlerin, bu finansal raporlama sezonunda karþýlaþabilecekleri sorunlarýn kapsamlý bir dökümünü sunmak amacýyla hazýrlanmamýþtýr. Birçok þirket için özellikle önemli olacaðýný düþündüðümüz alanlarýn aydýnlatýlmasý ve sonra da þirket yöneticilerine öncelikler ve deðerlendirme konularýnda yardýmcý olunmasý hedeflenmektedir. Grant Thornton International Ltd UFRS Öncelikli 20 Konu 1

4 1 Ýþletme Birleþmeleri Revize UFRS 3 Revize UFRS 3 ün Ýþletme Birleþmeleri 2008 de çýkartýlmýþ olup, 1 Temmuz 2009 veya sonrasý itibariyle baþlayan yýllýk dönemlerde gerçekleþen iþletme birleþmelerine uygulanmaktadýr. UFRS 3 (2008 Revize), iþletme birleþmeleri muhasebesi konusunda dikkatli davranmayanlar için tuzaklar içeren önemli deðiþiklikler getirmiþtir. Aþaðýda, bunlardan bazýlarýnýn altý çizilmektedir. Ýþlem maliyetleri UFRS 3 (2008 Revize) ile gelen kilit deðiþikliklerden birisi, doðrudan doðruya iliþkilendirilebilir iþlem maliyetlerinin, harcama döneminde giderleþtirilmesi gereðidir. Daha önce bunlar, iþletme birleþmesi maliyetinin bir parçasý olarak aktifleþtirilmekte ve dolayýsýyla þerefiyeye (peþtemaliyeye) dahil edilmekteydi. Örnek olarak avukatlýk ve mali muhasebecilik ücretleri gösterilebilir. UFRS 3 (2008 Revize) uyarýnca, edinim bedeline, sadece edinilenin kontrolünü elde etmek için satýcýya ödenen tutarlar dahildir, dolayýsýyla bu maliyetler edinim bedelinin dýþýnda kalýr. Koþullu bedel Edinime iliþkin bedelin gelecekteki bir olayýn gerçekleþmesi ya da gelecekte ödenecek olan tutarýn, örneðin edinilenin gelecekteki kar beklentisi koþuluna baðlanmasý yaygýn bir uygulamadýr. UFRS 3 (2008 Revize), böylesi koþullu bedellerin muhasebeleþtirilmesi konusunda önemli deðiþiklikler getirmiþtir. Ýþletme birleþmesinde koþullu bedel söz konusu olduðunda bu bedel, UFRS 3 e (2008 Revize) göre, edinim tarihindeki gerçeðe uygun deðeriyle muhasebeleþtirilmelidir. Koþullu bedel için kredi (borç) alýnmýþsa, gerçeðe uygun deðerdeki müteakip deðiþiklikler kar veya zarara yansýtýlacaktýr ki bu da potansiyel olarak gelir tablosunda belirsizliðe yol açabilir. Koþullu bedel, UMS 32 Finansal Enstrümanlar kapsamýnda ki özkaynak tanýmýna uygun düþüyorsa bilahare yeniden bir ölçüm söz konusu deðildir. Aþamalý olarak gerçekleþen iþletme birleþmeleri UFRS 3 (2008 Revize), edinenin edinilende daha önceden, ister yatýrým, ister iþtirak, isterse ortak giriþim olarak beyan edilmiþ olsun sermaye ortaklýðýnýn bulunduðu iþletme birleþmesinin muhasebeleþtirilmesi konusunda yol gösterici bilgiler içermektedir. Edinimin muhasebeleþtirmesi sadece kontrolün elde edildiði tarihte uygulanýr. Bunun anlamý, örneðin, mevcut bir iþtirakteki azýnlýk (kontrol içermeyen) hissesinin satýn alýnmasýnýn UFRS 3 (2008 Revize) kapsamýnda olmadýðýdýr; bu gibi iþlemler, UMS 27 Konsolide Finansal Tablolar kapsamýnda muhasebeleþtirilmektedir (bkz. Bölüm 2). Kontrolün elde edildiði tarihte, edinilende daha önceden sahip olunan sermaye paylarý, sanki elden çýkarýlýp sonra gerçeðe uygun deðerden yeniden edinilmiþ gibi iþleme tabi tutulmaktadýr. Edinilmiþ paylardan oluþan ve evvelce kapsamlý gelir tablosunda gösterilen deðiþiklikler öz sermaye hesaplarýndan gelir/gider hesaplarýna, yeniden sýnýflandýrma yoluyla aktarýlýr. Önceki sermaye paylarýnýn gerçeðe uygun deðeri þerefiye hesabýna dahil edilir. Çünkü, bu paylarýn gerçeðe uygun deðer esasýndan elden çýkarýlmasý edinim bedelinin bir parçasý olarak kabul edilir. 2 UFRS Öncelikli 20 Konu

5 Edinilmiþ maddi olmayan duran varlýklar Maddi olmayan duran varlýklarýn muhasebeleþtirilmesi UFRS 3 ün (2008 Revize) getirdiði ek bir farklýlýk, iþletme birleþmesi kapsamýnda edinilen bütün maddi olmayan duran varlýklarýn güvenilir þekilde ölçülebilmesi koþuludur. Bunun, UFRS 3 ün önceki versiyonuna nazaran, daha fazla maddi olmayan duran varlýðýn muhasebeleþtirilmesine yol açmasý beklenmektedir. Yönetim yorumu ile tutarlýlýk Þirket birleþmesi konusunda, þirket yönetimi tarafýndan hazýrlanan raporlarda, birleþme sonucu doðabilecek faydalardan, örneðin, markalarýn kullanýmýna veya müþteri iliþkilerine eriþim gibi beklenen yararlara deðinilir. Bu yararlar, finansal tablo notlarýnda yer alan edinilmiþ maddi olmayan duran varlýklarla tutarlýlýk içinde olmalýdýr. Düzenleyici kurumlar, yönetime, iþletme birleþmelerinin muhasebeleþtirilmesi ve yazýlý raporlarý ile kamuya açýklamalarý arasýndaki tutarlýlýðý dikkatle gözetmelerini tavsiye etmektedir. Varlýk sýnýflarýna göre açýklama UFRS 3 ün (2008 Revize) gerektirdiði açýklama kurallarý kapsamlý olup, edinilmiþ her bir önemli varlýk sýnýfý için edinim tarihinde tahakkuk ettirilmiþ tutarlarý da kapsamaktadýr. Düzenleyici kurumlar, maddi olmayan duran varlýklarýný tek bir sýnýf içinde toplayan þirketlerde, edinim hakkýnda sunulmuþ diðer bilgilere bakýldýðýnda aslýnda birden fazla maddi olmayan duran varlýðýn bulunduðunun anlaþýldýðý durumlarý sorgulamýþlardýr. Maddi olmayan duran varlýklar olarak markalar, müþteri sözleþmeleri, patent haklarý ve yazýlýmlarý dahil edebilmektedir. Diðer deðiþiklikler (Taahhüde dayalý varlýklar) Bir edinim anlaþmasýnda satýcý, edinene, kefalet ettiði borçlarý karþýlamasý gibi belirsizlik içeren gelecekteki borçlarý ödemeyi kabul etmiþ olabilir. UFRS 3 (2008 Revize), edinenin bu durumda, edinenin edinim tarihi itibariyle tanýmlanabilir bir borcu olmasý nedeniyle, söz konusu bu borcun ve de ayrýca ayný temelde ölçülen bir taahhüde dayalý varlýðýn tahakkuk ettirilmesini gerekli kýlmaktadýr. Önceden var olan hesaplarýn kapatýlmasý UFRS 3 e (2008 Revize) göre, edinen ile edindiren arasýnda önceden var olan bir hesabýn bulunmasý ve de bu hesabýn iþletme birleþmesi kapsamýnda kapatýlmasý durumunda, hesabýn kapatýlmasý için ödenmiþ olan tutar, transfer edilen bedelin dýþýnda tutulmalýdýr. Bu tutar, edinilenin kontrolünü elde etmek için ödenmiþ addedilmemekte ve dolayýsýyla iþletme birleþmesinin bir parçasýný oluþturmamaktadýr. Önceden var olan hesap, lisans anlaþmasý gibi bir sözleþmeye ya da bir dava gibi sözleþme dýþý bir iliþkiye dayanýyor olabilir. Yeniden edinilen haklar Edinen, edindirene daha önceden, örneðin bir franchise anlaþmasý kapsamýnda, bir hak bahþetmiþ olabilir. Durum bu olduðunda, UFRS 3 e (2008 Revize) göre, yeniden edinilen hak maddi olmayan duran varlýk olarak tahakkuk ettirilir ve kalan ömrü süresi boyunca itfa edilir. UFRS Öncelikli 20 Konu 3

6 2 Konsolide finansal tablolar Deðiþikliðe uðramýþ UMS 27 Deðiþtirilmiþ þekliyle UMS 27 Konsolide ve Ayrý Finansal Tablolar, 1 Temmuz 2009 ve sonrasý itibariyle yýllýk dönemler halinde yürürlüðe girmektedir. Deðiþtirilmiþ þekliyle UFRS 3 Ýþletme Birleþmeleri de ayný zamanda uygulanmakta ve de bu standart ile getirilmiþ deðiþiklikler Bölüm 1'de tartýþýlmaktadýr. Kontrol gücü olmayan paylar (azýnlýk paylarý) ile ilgili iþlemler Kontrol gücü olmayan paylar UMS 27 nin önceki sürümünde azýnlýk paylarý olarak bilinmekteydi. Deðiþikliðe uðramýþ UMS 27 de azýnlýk paylarý özkaynaðýn bir parçasý addedilmektedir. Ana þirketin, azýnlýk hisselerinin hepsini veya bir kýsmýný satýn almasý durumunda þerefiye tahakkuk ettirilmez. Çünkü, ana þirket ve azýnlýk paylarý arasýnda kontrolü etkilemeyen iþlemler öz sermayeye iliþkin iþlemlerdir. Kontrol gücü olan paylarýn elden çýkarýlmasý Bir baðlý þirketteki kontrolü saðlayan hissenin elden çýkarýlmasý durumu UMS 27 kapsamýnda muhasebeleþtirilmektedir. Bir ana ortaklýk, baðlý ortaklýk veya iþtirakinde sahip olduðu hisselerin tamamýný satabilir ya da bir kýsmýný, kendisine önemli etki yaratabilecek þekilde, yalnýzca bir iþtirak olarak elinde tutabilir. Yeniden düzenlenen UMS 27, iþtirak veya baðlý ortaklýktaki kontrol kaybedildiðinde, ana ortaklýðýn, baðlý ortaklýk veya iþtirakindeki varlýklarýnýn, borçlarýnýn ve þerefiyesinin kayýtlardan çýkartýlmasýný gerektirmektedir. Baðlý ortaklýk veya iþtirakle ilgili olarak diðer kapsamlý gelirlerde tahakkuk ettirilmiþ olan önceki tutarlar, genellikle kar ya da zarar içinde yeniden sýnýflandýrýlacaktýr. Önceki baðlý ortaklýkta elde býrakýlan hisseler, elden çýkarma tarihindeki gerçeðe uygun deðer üzerinden yansýtýlacaktýr. Azýnlýk hisselerinin net yükümlülüklerdeki payý Önceki UFRS kurallarýndan farklý olarak yeniden düzenlenen UMS 27 uyarýnca, azýnlýk hisselerine atfedilebilir zararlarýn, o iþtirakin özkaynaklarýndaki azýnlýk hisselerini aþmasý durumunda, aþan tutar ve diðer zararlar azýnlýk hisselerine atfedilmelidir. Böylesi durumlarda azýnlýk hisseleri, özkaynak içinde borç bakiyesi þeklinde, ana þirketin hisse sahiplerine atfedilen hisselerden ayrý olarak gösterilmektedir. 4 UFRS Öncelikli 20 Konu

7 3 Finansal tablolarýn sunumu Kapsamlý gelir tablosu UMS 1 Finansal Tablolarýn Sunumu standardýna göre, kapsamlý gelir tablosu ya tek bir tablo þeklinde ya da iki tablo halinde (örneðin bir gelir tablosu bir de kapsamlý gelir tablosu) sunulabilir. Her iki durumda da tabloda sadece kapsamlý gelirleri oluþturan kalemler yer almalýdýr. Bu, kar ve zararýn bileþenleri bakýmýndan açýk olmakla birlikte, diðer kapsamlý gelirlerin neler olduðunun saptanmasý bazý þirketler için hala zorluk arz etmektedir. Diðer kapsamlý gelir örnekleri arasýnda maddi duran varlýklarýn (taþýnmaz, tesis ve ekipman) yeniden deðerlemesi, satýþa hazýr finansal varlýklarýn gerçeðe uygun deðerden yeniden ölçümü ve ülke dýþýndaki baðlý iþletmelerin çevirme iþlemlerinin kur farklarý yer almaktadýr. Diðer kapsamlý gelirlere, bunlar; gelir ve masraftan ziyade þirketin sahipleriyle onlarýn bu hak sahipliði sýfatý temelinde yapýlan iþlemler olduðundan, ödenecek temettüler veya yeni hisse senetleri dahil deðildir. Bu nedenle, bu tip kalemler kapsamlý gelir tablosunda gösterilmemelidir. Özkaynaklar deðiþim tablosu Özkaynaktaki deðiþim tablosu her zaman temel tablo olarak sunulmalýdýr. Tablonun anahtar elemanlarý þunlardýr: Toplam kapsamlý gelir (ana þirket ile azýnlýk hisseleri arasýnda bölünmüþ) Özkaynaðýn her bir bileþeni için UMS 8 Muhasebe Politikalarý, Muhasebe Tahminlerindeki Deðiþiklikler ve Hatalar kapsamýnda geriye dönük uygulama veya geriye dönük beyan Þirketin sahiplerinin katkýlarýný ve onlara yapýlan ödemeleri ayrý ayrý göstererek onlarýn bu hak sahipliði sýfatý temelinde yapýlan iþlemler Özkaynaðýn her bir bileþeni için açýlýþ ve kapanýþ bakiyesi arasýndaki mutabakat UMS 1 ilk kez yayýmlandýðýnda, tablonun içinde yer almasý gereken diðer kapsamlý gelirlerlerin ayrýntýsýnýn düzeyiyle ilgili bir karýþýklýk vardý. UMSK þimdi bu hususu ele alarak, diðer kapsamlý gelirlerin, özkaynaðýn her bir bileþeni üzerindeki etkisinin, mali tabloya bir not düþerek açýklanabileceði konusuna açýklýk getirmek suretiyle UMS 1 i deðiþtirmiþtir. Her ne kadar bu deðiþiklik 1 Ocak 2011 ve sonrasýndan baþlayan dönemler için yürürlüðe giriyor olsa da, yerel mevzuatýn gerekleri uyarýnca daha önceden de benimsenebilir. Ýlave karþýlaþtýrmalý bilanço UMS 1, ne zaman bir muhasebe politikasý geriye dönük olarak uygulanacak veya finansal tablolarýn içinde geriye dönük olarak yeniden beyan edilen kalemler bulunacak ya da finansal tablolar içindeki kalemler yeniden sýnýflandýrýlacak olursa, ilave karþýlaþtýrmalý bilanço (finansal durum tablosu) sunulmasýný gerekli kýlmaktadýr. Buna, muhasebe politikasý veya sunumdaki isteðe baðlý bir deðiþiklik ile yeni veya deðiþtirilmiþ standardýn geriye dönük uygulanmasý da dahildir. Kilit karar ve tahminlerin açýklanmasý Aslýnda UMS 1, iþletmenin, finansal tablolarda tahakkuk ettirilmiþ varlýk ve borçlarý üzerinde en fazla etkisi olan muhasebe politikalarýnýn uygulanmasýna ait kararlarýnýn açýklanmasýný gerekli kýlmaktadýr. Önemli etkisi olan karar, yönetimin muhasebe politikalarýný uygulama konusunda benimsediði görüþtür (IMS 1.122) Önemli kararlarýn açýklanmasýna ek olarak yönetimin, bir sonraki mali yýldaki varlýk ve borçlarýn devir bakiyelerinde önemli ayarlamalara neden olma riskini içeren gelecekle ilgili kilit varsayýmlarý da açýklamasý gerekmektedir (UMS 1.125) UFRS Öncelikli 20 Konu 5

8 Düzenleyici kurumlar, karar ve tahmin açýklamalarýna yakýn ilgi göstermeyi sürdürmektedirler. Düzenleyici kurumlardan alýnan bilgiler, ilgili deliller, UMS 1 in gereklerini karþýlayacak uygun açýklamalarda bulunma konusunda yeterli ilginin gösterilmediðine iþaret etmektedir. Finansal tablolardaki önemli karar veya tahmin alanlarý olarak vurgulanmamýþ konularda yorum yapan ve finansal tablolarýn iliþiðinde yer alan rapor özetlerinden, ihmallerin açýkça görünmesi mümkündür. Tahmin belirsizliklerinin kilit alanlarýný açýklarken yer verilecek kaliteli açýklamanýn önemli bir yönü, devir bakiyelerinin hesaplama hassasiyet analizlerindeki yöntemlerin, varsayýmlarýn ya da tahminlerin sunulmasýdýr. O zaman kilit nokta nedir? Yönetim, hangi kararlarýn ve tahminlerin mali tablolarda açýklanmasý gerektiðini göz önünde bulundururken, yönetim kurulu toplantýlarýnda hangi iþlem ve sorunlarýn tartýþýldýðýný dikkate almalýdýr. Daha karmaþýk sorunlar, örneðin bu iþtirakin, koþullarýn deðiþmesinin ardýndan konsolide edilmeye devam edilip edilmemesi gibi, mali tablolar üzerinde etkisi olan önemli kararlarý gerektiren alanlarý vurgulayabilir. Bazý þirketler, düzenleyici kurumlar tarafýndan hesap sorulduðunda, önemli hiçbir karar veya tahminlerinin bulunmadýðýný ileri sürmeye devam ederler. Ancak, düzenleyici kurumlar bunun olasýlýðýnýn nadir olduðuna inanmaktadýrlar. Nakit akýþ tablosu sorunlarý UMS 1 in finansal tablolarýn sunumu konusunu ele almasýna karþýn, nakit akýþ tablolarý, Nakit Akýþ Tablolarý UMS 7 ye tabidir. Düzenleyici kurumlar þirketlerden nakit akýþý tablolarýyla ilgili olarak hesap sormaktadýr. Bazý durumlarda bu hesap sormalar, þirketlerden nakit akýþý tablolarýnýn yeniden beyan edilmesinin istenmesiyle sonuçlanmýþtýr. Ülke dýþýndaki baðlý iþletmelere uygulanacak iþlem hususu Bölüm 6 da ele alýnmaktadýr. Diðer ortak sorunlar ise aþaðýda özetlenmektedir: UMS 7, nakit akýþlarýnýn tümünün üç baþlýk altýnda toplanmasýný gerektirmektedir: Ýþletme, yatýrým, finansman. Böylece, iþletme tarafýndan kendi hisselerinin edinimi finansal nakit akýþýdýr, faaliyet kalemi deðildir. Alýnan faiz normal olarak finansal nakit akýþý deðil, iþletmeden veya yatýrýmdan gelen nakit akýþýdýr. Nakit akýþý tablosunda yalnýz nakit akýþlarý sunulmaktadýr. Örneðin, finansal kiralamanýn baþlangýcý genellikle nakit akýþýyla sonuçlanmadýðý için, nakit akýþý tablosunda sunulmamaktadýr. UMS 7 de nakit benzerleri, kur farký riski önemsiz düzeyde olan bir para birimine hemen çevrilebilir yüksek derecede likit yatýrýmlar þeklinde tanýmlanmaktadýr. Dolayýsýyla bu nakit benzerleri, kýsa vadeli nakit gereksinimleri için tutulmakta ve normal koþullarda banka kredileri ya da uzun vadeli mevduatlarý içermemektedir. 6 UFRS Öncelikli 20 Konu

9 4 Hasýlatýn muhasebeleþtirilmesi Hasýlatýn muhasebeleþtirilmesi politikalarý Hasýlatýn muhasebeleþtirilmesi politikasý çoðu kez mali tablolar içindeki en önemli muhasebe politikasýdýr. Hasýlatýn muhasebeleþtirilmesi, düzenleyici kurumlarýn önemli sayýda soru sormasýna neden olmayý sürdürmektedir. Bunlardaki kilit noktalar aþaðýdaki hususlardýr: Muhasebe politikasý yeteri kadar ayrýntýlý düzenlenmemiþtir; Þirketlerin sahip olduklarý çeþitli gelir kaynaklarýna uygulanan politikalar tarif edilmemiþtir; Önemli karar alanlarý açýklanmamýþtýr. Bu sorunlardan hiçbiri yeni deðildir ama hasýlatýn muhasebeleþtirilmesi politikalarýnýn açýklanmasýyla ilgili olarak düzenleyici kurumlarýn ve yatýrýmcýlarýn beklentilerinin þirketler tarafýndan zaman zaman tam karþýlanmadýðý da aþikardýr. Bazý þirketlerden, muhasebe politikalarýna açýklama getirmeleri için ek bilgi istenmiþtir. Kendilerine, gelirin belirli koþullarda tahakkukuna izin verecek tahakkuk kriterlerinin karþýlanýp karþýlanmadýðý konusunda da sorular sorulmaktadýr. Düzenleyici kurumlar, önemsiz görünen gelir kaynaklarýyla ilgili ayrýntýlý muhasebe politikalarýna sahip þirketlerin uygulamalarýný sorgulamaktadýr. Önemsiz veya ilgisi bulunmayan muhasebe politikalarý, düzenli bir rapor ve hesap setinden çýkartýlmalýdýr. Düzenleyici kurumlarýn, hasýlatýn muhasebeleþtirilmesini incelemeyi sürdürecekleri; kýsa vadede de, emsal gruplarla karþýlaþtýrýldýðýnda daha iddialý muhasebe politikalarýna sahip olduðu görünen þirketler üzerinde özellikle duracaklarý beklenebilir. Çoklu-unsurlu düzenlemeler UMS 18 Gelir in hedefi gelirin, mallarýn müþteriye teslim edildiði ya da hizmetlerin ifa edildiði zaman ve ölçüde tahakkuk ettirilmesidir. Ancak, tek bir iþlem birden çok farklý unsuru içeriyor olabilir. Örneðin bir bilgisayar, bununla ilgili eðitim ve devamýnda verilecek destek satýþý konulu bir sözleþmeyi ele alalým. Bu senaryoda gelirin tahakkuku o kadar basit olmayabilir. UMS 18 þirketin, sözleþmenin tek bir sözleþme olarak mý muhasebeleþtirileceðini yoksa her biri ayrý olarak muhasebeleþtirilmesi gereken farklý bileþenler olarak mý ele alýnacaðýný belirlemesini gerekli kýlmaktadýr. UMS 18 e göre þirket, hasýlatýn muhasebeleþtirilmesi kriterlerini, iþlemin esasýný yansýtmasý için tek bir iþlemin ayrý tanýmlanabilir her bir bileþenine ayrý ayrý uygulamalýdýr. Bir sözleþmenin bileþenlerini saptarken o sözleþmenin satýcýnýn bakýþ açýsýndan deðil de, müþterinin bakýþ açýsýndan deðerlendirilmesi önem arz etmektedir. Buradaki kilit husus, müþterinin neyi satýn aldýðýna dair inancýdýr. UFRS Öncelikli 20 Konu 7

10 Muhasebe politikasý tek bir hikayenin bir parçasýdýr Yönetici yorumunun sunulduðu durumlarda (bkz. Bölüm 15), bunun finansal tablolarla tutarlýlýk göstermesi önemlidir. Örneðin, rapor özetinde veya bölüme ait açýklamalarda þirket, birden çok gelir kaynaðýna atýfta bulunuyorsa, gelir için belirlenmiþ muhasebe politikalarýnýn iþaret edilen her bir gelir kaynaðýna açýklama getiriyor olmasý önemlidir. Eðer bu yapýlmamýþsa, düzenleyici kurumlar hasýlatýn muhasebeleþtirilmesine açýklama getiren ek bilgilerin verilmesini isteyebilirler. Yönetim kurulu üyeleri, muhasebe politikalarýný kaleme alýrken kendilerine þu soruyu sormalýdýrlar: Açýkladýðýmýz politikamýz, iþletmenin gelirlerini nasýl elde ettiði hakkýndaki yönetici özetine uymakta mýdýr? Eðer yanýt hayýr ise, politikanýn iyileþtirmeye gereksinimi vardýr. Politika, hem tahakkukun zamanlamasýný hem de gelirin ölçülmesini yansýtmalýdýr. Þirketlerin, müþterilerden gelen iadelere iliþkin önemli yükümlülükleri bulunuyorsa, muhasebe politikalarý bu sorunu ele almalýdýr. Açýklamalar UMS 18 de, tahakkuk gerekleri ve gelirin ölçümüne ek olarak, þirketlerin yapmalarý gereken özel açýklamalar da düzenlenmektedir. Bu açýklamalar kolaylýkla göz ardý edilmekte veya þirketin hesaplarýna dahil edilmiþ diðer açýklamalarýn söz konusu gereklilikleri de karþýladýðý varsayýlmaktadýr. Örneðin þirketlerin, mallarýn satýþýndan veya verilen hizmetlerden kaynaklanan gelirler de dahil olmak üzere, dönem içinde tahakkuk ettirilmiþ her bir önemli gelir sýnýfýndan elde edilmiþ gelir tutarýný açýklamalarý gerekmektedir. Muhasebe politikasýnýn, verilen hizmetlerle ilgili iþlemler için, tamamlama aþamasýnýn belirlenmesiyle ilgili kabul edilmiþ yöntemleri de içermesi gerekmektedir. 8 UFRS Öncelikli 20 Konu

11 5 Ýþletmelerin sürekliliði ile ilgili sorunlar Ýþletmenin sürekliliði esasý Dünyanýn, ekonomik zorluklar yaþamaya devam eden alanlarýndaki þirketler için, iþletmenin sürekliliði varsayýmý her zaman çok açýk olmayabilir. Dolayýsýyla yönetimin, faaliyetteki iþletmelerle ilgili dikkatli kararlar almasý gerekebilir. Yönetimin, faaliyetteki iþletme temelinde mali tablolar hazýrlamanýn uygun olacaðý sonucuna varmasýnýn makul olduðundan emin olmasý gerekmektedir. UMS 1 Finansal Tablolarýn Sunumu (UMS 1.25), yönetimin faaliyetteki iþletmeler konusundaki kendi deðerlendirmelerini yaparken, þirketin faaliyetteki iþletme olarak devam etme yeteneði hakkýnda kuþkular doðurabilecek olay veya koþullarla ilgili önemli belirsizliklerin farkýnda olmasýný ve de bu belirsizliklerin finansal tablolarda açýklanmýþ bulunmasýný gerekli kýlmaktadýr. Düzenleyici kýlavuz Ýngiltere Finansal Raporlama Konseyi (FRC), Faaliyetteki Ýþletmeler ve Likidite Riski: Ýngiliz Þirketleri Ýçin Kýlavuz 2009 u çýkarmýþtýr (www.frc.org.uk). Bu kýlavuz, finansal duyurularý yaparken dünyanýn belirsiz ekonomik koþullar içinde bulunan alanlarýnda faaliyette bulunan yönetimleri, özellikle de iþletmelerinin karþý karþýya bulunduðu belirsizlerin nasýl yansýtýlacaðý baðlamýnda ilgilendirebilir. Kýlavuzdan üç ana ilkenin ortaya çýkartýlmasý mümkündür: Yönetim, yýllýk ve ara mali tablolarýný hazýrlarken þirketin sürekli bir iþletme olup olmadýðý konusunda hassas bir deðerlendirme yapýp bunu belgelemelidir. Yönetimin uyguladýðý süreç, finansal riskin boyutu ve düzeyine ve de þirketin ve faaliyetlerinin karmaþýklýðýna göre nitelik ve kapsam bakýmýndan orantýsal ölçekte olmalýdýr. Yönetim, þirketin faaliyetteki iþletme olup olmadýðý sonucuna varýrken, gelecek hakkýndaki elde bulunan bütün bilgileri deðerlendirmelidir. Deðerlendirmesi, raporlama döneminin sonundan itibaren en az on iki aylýk bir dönemi kapsamalýdýr. Yönetim, finansal tablolarda doðru bir sunum için dengeli, orantýlý ve net açýklamalar yapmalýdýr. UFRS Öncelikli 20 Konu 9

12 Açýklamalar Yönetimin, finansal duyurular yaparken dayandýðý varsayýmlar, özellikle de koþullarýna özgü olanlar hakkýnda açýklamalar yayýnlamasý gerekmektedir. Yönetim, olumsuz yatýrýmcý tepkilerine neden olabilecek son dakika sorunlarýndan kaçýnmasýna yardýmcý olacaðýndandýr ki raporlama konusundaki bu zorluklarý erken bir aþamada ele almalýdýr. Finansal raporlama açýsýndan bakýldýðýnda, faaliyetteki iþletmelerin deðerlendirilmesi, bu rakamla sýnýrlý olmamak kaydýyla raporlama döneminin en az on iki ay ilerisi hakkýnda elde bulunan bütün bilgiler hesaba katýlarak yapýlmaktadýr. Yönetim, potansiyel olarak þu üç sonuca varabilir: Hiçbir önemli belirsizlik ve dolayýsýyla iþletmenin faaliyetteki bir iþletme olarak devam etme yeteneðiyle ilgili önemli hiçbir kuþku bulunmamaktadýr. Gerçek ve adil bir görüntü vermeye yeterli açýklamalara yine de gerek duyulmaktadýr. Þöyle ki, yönetim kurulu üyelerinin, faaliyetteki iþletme esasýný benimsemeyi neden uygun gördüklerini açýklamalarý, kilit riskleri saptamalarý ve bunlarýn nasýl ele alýndýðýný belirtmeleri gerekmektedir. Önemli belirsizlikler ve dolayýsýyla iþletmenin faaliyetteki bir iþletme olarak devam etme yeteneðiyle ilgili önemli bir kuþku bulunmaktadýr ki bu da UMS 1.25 kapsamýnda ek açýklamalar yapýlmasý gereðini doðurmaktadýr. Sürekli iþletme esasýnýn kullanýlmasý uygun düþmemektedir. Bu durumda benimsenmiþ muhasebenin esaslarýnýn anlatýlmasý için ek açýklamalarýn yapýlmasý gereklidir. Hangi sonuca varýldýðýna göre, bu açýklamalarýn hazýrlanmasý karmaþýk ve zor olabilir. Eðer faaliyetteki iþletme þirket için bir sorun oluþturabilecekse, yönetim kurulu üyeleri bunu deðerlendirmek için fazladan zaman ayýrmalýdýrlar. 10 UFRS Öncelikli 20 Konu

13 6 Yabancý para çevrim iþlemi Kilit uygulama sorunlarý UMS 21 Kur deðiþiminin etkileri uzun süre önce konmuþ bir standarttýr ama uygularken hala zorluklarla karþýlaþýlmaktadýr. Düzenleyici kurumlar, UMS 21 in gereklerinin yerine getirilmediði görüldüðünde þirketlere hesap sormuþlardýr. Kilit uygulama sorunlarý þunlarla ilgili olarak ortaya çýkmaktadýr: Ülke dýþýndaki baðlý iþletmelerin faaliyetlerinin kur karþýlýklarý, özellikle de dönem sonuçlarý; Nakit akýþ tablolarý; Þerefiye ve gerçeðe uygun deðer ayarlamalarý; Finansal tabloda kullanýlan para biriminin deðiþtirilmesi. Bunlarýn her biri aþaðýda sýrayla ele alýnmaktadýr. Ülke dýþýndaki baðlý iþletmelerin faaliyetlerinin kur karþýlýklarý UMS 21 e göre, yurt dýþýndaki (yabancý) bir iþletme; faaliyette bulunduðu ülke veya para biriminin, ana iþletmenin ülkesi veya para biriminden farklý olan bir baðlý ortaklýðý, iþ ortaklýðý, ortak giriþimi ve þubesi olarak tanýmlanmýþtýr. Yurtdýþýndaki iþletmenin farklý bir para birimi kullanýyor olmasý durumunda, mali tablolarýnýn ana þirketin mali tablolarý ile konsolide edilebilmesi için, mali tablolarýnýn ana þirketin kullandýðý para birimine çevrilmesi gerekir. UMS 21, parasal ve parasal olmayan varlýklarýn ve borçlarýn kapanýþ kurundan, gelir ve masraflarýn iþlem tarihindeki kurdan çevrilmesini gerektirmektedir. UMS 21, uygulamayý kolaylaþtýrmak için, iþlem tarihlerindeki kurlarýn ortalamalarýnýn, örneðin dönem ortalamasýnýn alýnmasýna izin vermektedir. Ancak, UMS 21 de, eðer kurlar önemli ölçüde dalgalanmaktaysa bunun uygun olmayacaðý belirtilmektedir. Dolayýsýyla, ortalama kur kullanýldýðý zaman bunun, iþlem tarihlerindeki gerçek kurlarýn makul bir ortalamasý olduðundan emin olunmasý zorunludur. Kurlar önemli ölçüde dalgalandýðý zaman kullanýlan ortalama kurun, örneðin aylýk ortalamaya göre revize edilmesi gerekli olabilir. Bütün kur farklarý, ülke dýþýndaki baðlý iþletmenin elden çýkarýlmasýna kadar diðer kapsamlý gelirler içinde gösterilecektir. Elden çýkartýldýðýnda ise, söz konusu elden çýkarmanýn kar veya zararýnýn bir parçasý olarak yeniden sýnýflandýrýlacaklardýr. Yurtdýþý iþletmelerin nakit akým tablosunda gösterimi Kur farklarýnýn nakit akýþýna herhangi bir etkisi bulunmamakta ve dolayýsýyla da konsolide nakit akýþý tablosuna dahil edilmemektedirler. Düzenleyici kurumlar, bu yanlýþý yapýp kur farklarýný nakit akýþý tablolarýna dahil eden þirketlere karþý harekete geçmiþlerdir. Açýlýþtaki net varlýklar arasýnda yabancý para biriminden nakdin ve nakit benzerlerinin yer aldýðý durumlarda, içinde bulunulan dönemin kapanýþ kuru üzerinden yeniden çevirmeden kaynaklanan kur farký, kapanýþ bakiyelerine yansýtýlmýþ olacaktýr. Bu tip kur farklarý, dönem içindeki nakit ve nakit benzerlerinin toplam hareketini görebilmek için nakit akýþ tablosunda ayrý olarak gösterilmelidir. Bu, UMS 7 Nakit Akýþ Tablosu gereklerine uygun düþecektir (UMS 7.28) UFRS Öncelikli 20 Konu 11

14 Ayrýca, ülke dýþýndaki iþletmenin parasal ve parasal olmayan varlýk ve borçlarýnýn ana þirketin kullanýðý para birimine çevrilmesinde endirekt nakit akýþ yönteminin kullanýldýðý durumlarda, iþletme sermayesindeki deðiþimin hesaplanmasýný etkileyebilmektedir. Gelir ve masraf kalemlerinin iþlem tarihinde geçerli kurdan çevrilmesinin, örneðin, amortisman ve karþýlýklar gibi nakit dýþý kalemlere iliþkin tutarlarý da etkilemektedir. Þerefiye ve gerçeðe uygun deðer ayarlamalarý düzeltmeleri UMS 21.47, ülke dýþýnda bir baðlý iþletme edinilmesinden kaynaklanan þerefiyenin ve ülke dýþýndaki iþletmenin ediniminden kaynaklanan varlýk ve borçlarýn defter deðerlerindeki gerçeðe uygun deðer düzeltmelerinin, ülke dýþýndaki iþletmenin varlýk ve borçlarý olarak deðerlendirilmesini gerektirmektedir. Dolayýsýyla, bunlarýn ülke dýþýndaki iþletmenin geçerli para biriminden ifade edilmesi ve UMS ve 42 ye göre de kapanýþ kurundan çevrilmesi gerekmektedir. Düzenleyici kurumlar, bu kurala uymayan þirketlere karþý harekete geçmiþlerdir. Sunumda kullanýlan para biriminin deðiþtirilmesi UMS 21, iþletmenin, finansal tablosunu herhangi bir para biriminden sunumuna izin vermektedir. Eðer finansal tabloda kullanýlan para birimi, geçerli para birimiyle, yani iþletmenin faaliyetlerini sürdürdüðü temel ekonomik çevrenin para birimiyle ayný deðilse, finansal tabloda kullanýlan para birimine çevirme iþleminde, ülke dýþýndaki iþletmenin para birimininin çevrilmesiyle ayný yaklaþým izlenmelidir (Bölüm 6). Ýþletme, finansal tablosunda kullandýðý para birimini deðiþtirebilir. Ama eðer bunu yaparsa, muhasebe politikasýnda bir deðiþiklik yapmýþ olur. O zaman da, UMS 8 Muhasebe Politikalarý, Muhasebe Tahminlerindeki Deðiþiklikler ve Hatalar standardý kapsamýnda yeni politikanýn geriye etkili olarak uygulanmasýný gerektirmektedir. Grup, muhasebe politikasý deðiþikliði olarak, konsolide hesaplarýndaki finansal tablosunda kullandýðý para birimini deðiþtirecek ve bu durum, önceki dönemlerin yeniden beyan edilmesi sonucunu doðuracaktýr. Buna, söz konusu farklýlýklarýn UMS 21 uyarýnca özkaynaklardan alýnýp ülke dýþýndaki iþletmenin elden çýkarýlmasýndan kaynaklanan kar veya zarar içinde yeniden sýnýflandýrýlmasý gerektiðinden, ülke dýþýndaki baðlý iþletmenin para biriminin çevrilmesiyle bulunan birikimli farklýlýklarýn izlenmesi de dahil olacaktýr. Olasýlýkla bu, aðýr bir süreç olacaktýr ve dolayýsýyla da finansal tabloda kullanýlan bara biriminin deðiþtirilmesi konusunun dikkatle deðerlendirilmesi gerekmektedir. 12 UFRS Öncelikli 20 Konu

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

98 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 99 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. nin Yönetim Kurulu na 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ ( TÜPRAÞ ), baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Grant Thornton haberleri Tamamlama Geçerli tarihler Yoruma açýk. Sýrada ne var? UFRS Haberleri

Grant Thornton haberleri Tamamlama Geçerli tarihler Yoruma açýk. Sýrada ne var? UFRS Haberleri UFRS Haberleri International Ltd. UFRS ekibinin dönemsel olarak hazýrladýðý UFRS haber bültenine hoþ geldiniz. UFRS ile ilgili güncel, dikkat çekici konular ve geliþmeler International ýn ekibi tarafýndan

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-17 Tahvil ve Bono İhraç Edenin Karına Dayalı Ödemeler İçeren Finansal Araçlar

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-17 Tahvil ve Bono İhraç Edenin Karına Dayalı Ödemeler İçeren Finansal Araçlar Bu sıcak konu, müşterisinin mali raporları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS lere) göre hazırlanması gereken (veya ileride gerekecek olan) üye firmalarda çalışan personel ile ilgilidir.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Yeni Kiralama İşlemleri standardının muhtemel etkileri

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem m. 31-Mar-16 31-Mar-15 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri 6,032 6,457-2,108-2,247 Net faiz geliri 3,924 4,210 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UFRS 4 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Sigorta Sözleşmeleri Kontrol listesinin bu kısmı sigorta sözleşmesini düzenleyen (sigortacı olarak tanımlanan) herhangi bir işletmenin

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2011 31 Mart 2010 Faiz ve benzeri gelirler 8,369 6,541 Faiz giderleri 4,202 2,870 Net faiz geliri 4,167 3,671 Kredi

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar MALÝ YÖNETÝM-MUHASEBE Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabý ve Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar Ömer DAÐ Devlet Muhasebe Uzman Yardýmcýsý (Serbest Muhasebeci Mali Müþavir) odag@muhasebat.gov.tr GÝRÝÞ Tahakkuk

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2012 31 Mart 2011 Faiz ve benzeri gelirler 8,375 8,369 Faiz giderleri 4,182 4,202 Net faiz geliri 4,193 4,167 Kredi

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

İnceleme Raporu. Deutsche Bank Aktiengesellschaft a, Frankfurt am Main

İnceleme Raporu. Deutsche Bank Aktiengesellschaft a, Frankfurt am Main İnceleme Raporu Deutsche Bank Aktiengesellschaft a, Frankfurt am Main Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main in, WpHG (Alman Menkul Kıymetler Ticareti Kanunu) Madde 37w Par. 3 uyarınca üç

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Finansal Tablo Türü Dipnot Referansları Cari Dönem Konsolide Olm ayan Önceki Dönem Konsolide

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

FÝNANS YATIRIM MENKUL 31 ARALIK 2007 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR

FÝNANS YATIRIM MENKUL 31 ARALIK 2007 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR FÝNANS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.ª. ve BAÐLI ORTAKLIÐI 31 ARALIK TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR FÝNANS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.ª. Yönetim Kurulu na Ýstanbul 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖNEMÝNE

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA 26 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28983 TEBLĠĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebenin Temel Kavramları Mali tabloların güvenilir bilgiler sunabilmeleri ve gerçeği yansıtabilmeleri hazırlama

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Grant Thornton. Haber Bülteni

Grant Thornton. Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý : 4 Nisan - Mayýs - Haziran 2012 Bizlere çok kýsa gibi gelen bir süre önce yeni yýlý karþýlarken, büyük bir hýzla ikinci çeyreðe giriþ yaptýk. Geçen süre içinde birçok

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar

Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar UMS 27-28 UFRS 3 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Konsolide

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Tablo ve Dipnotları Finansal Durum

Detaylı

iþletmeler yönünden defter tutma hadleri.. Gönderen : total - 18/12/ :20

iþletmeler yönünden defter tutma hadleri.. Gönderen : total - 18/12/ :20 iþletmeler yönünden defter tutma hadleri.. Gönderen : total - 18/12/2008 20:20 213 sayýlý V.U.K 'nun 171. maddesi defter tutmanýn maksadýný, 172. maddesi defter tutmak zorunda olan mükellefleri, 173. maddesi

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ HESAP NO... SANKO Menkul Deðerler A.Þ. YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SÖZLEÞME NO: YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK Madde 1. SÖZLEÞMENÝN

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UMS 32 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 32.15 AÖ 2-AÖ 31 UMS 32.15 UMS 32.13 UMS 32.16 UR 25- UR 29 AÖ 2- AÖ 31 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama Kontrol listesinin

Detaylı

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª.

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR (ÝNGÝLÝZCE ORÝJÝNALÝNDEN TERCÜME) BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.ª. Yönetim Kurulu na 1. Kuveyt

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak yer almaktadır. 3. Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

UFRS Bülten Brexit Sürecinin Finansal Raporlara Olası Etkileri Temmuz 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

UFRS Bülten Brexit Sürecinin Finansal Raporlara Olası Etkileri Temmuz 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Brexit Sürecinin Finansal Raporlara Olası Etkileri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Konu Birleşik Krallık ın Avrupa Birliği nden ayrılmasına ilişkin referandum

Detaylı

Finansal Raporlamaya Bir Bakış

Finansal Raporlamaya Bir Bakış Finansal Raporlamaya Bir Bakış www.pwc.com.tr 15. Çözüm Ortaklığı Platformu UFRS Dünyasındaki değişiklikler Harekete geç Finansal raporlamaya bir bakış Regülasyondaki gelişmeler ve diğer sıcak konular

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016 31.12.2015

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 ara dönem finansal

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Eylül 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bağımsız İncelemeden Geçmemiş Özet Finansal Tablolar

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Eylül 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bağımsız İncelemeden Geçmemiş Özet Finansal Tablolar NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bağımsız İncelemeden Geçmemiş Özet Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM

Detaylı