KUDAKA KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUDAKA KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü"

Transkript

1

2 KUDAKA KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2013 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Kâr amacı güden kuruluşlar için başvuru referans numarası : TRA1/13/TUR01 Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için başvuru referans numarası : TRA1/13/TUR02 Son Başvuru Tarihi: 04 Ocak 2013 Cuma Cuma / Saati: 19:00

3

4 Ajans: T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı TANIMLAR SÖZLÜĞÜ Ara Rapor: Sözleşmede belirtilen dönemler itibarıyla, Proje Uygulama Rehberinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yararlanıcı tarafından proje uygulama süresince hazırlanan ve sunulan rapor Aynî Katkı: Projenin uygulamasını kolaylaştırmak veya kalitesini artırmak amacıyla projeye başvuru sahibi, proje ortağı veya iştirakçi tarafından yapılacak olan, parasal nitelikte olmayan veya eş finansman olarak değerlendirilmeyen katkı Bağımsız Değerlendirici: Proje tekliflerini, başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre teknik, ekonomik, sosyal ve mali açıdan değerlendirmek üzere, alanında en az beş yıllık uzmanlık ve tecrübe birikimi olan, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları personelinden Ajans tarafından uygun bulunanların ilgili kurumlarca görevlendirilmesi veya Ajans tarafından diğer gerçek kişiler arasından hizmet alımı yapılması yoluyla seçilen uzmanlar Başvuru Rehberi: Ajans tarafından Başvuru Sahipleri için hazırlanan, destekten yararlanabilecek gerçek veya tüzel kişileri, başvuruda bulunabileceklerde aranan şartları, başvuru ve yararlanma şekil ve şartlarını, destek konusu öncelik alanını, destekten karşılanabilecek uygun maliyetleri, seçim ve değerlendirme kriterlerini, eş finansman yükümlülüklerini, standart başvuru belgelerini ve diğer gerekli bilgileri ayrıntılı, açık ve anlaşılır bir dille açıklayan rehber belge Başvuru Sahibi: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Ajans tarafından açıklanan destek programları kapsamında Ajanstan proje veya faaliyet desteği almak üzere Ajansa başvuran gerçek veya tüzel kişiler Bölge Planı: Ajans tarafından hazırlanmış ve Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmış olan TRA1 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı Değerlendirme Komitesi: Bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler üstünde gerekli kontrolleri yaparak ve gerekli gördüğü durumlarda bağımsız değerlendiricilerin değerlendirmesi yöntemi ile projeleri yeniden değerlendirerek görüş oluşturmak ve bunları raporlamak üzere kurulan komite Düzey 2 Bölgesi: Bakanlar Kurulu kararıyla bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyoekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistikî veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke genelinde oluşturulan 26 alt bölgeden her biri Eş Finansman: Ajans tarafından desteklenen proje veya faaliyetlerde harcanmak üzere, Yararlanıcı tarafından taahhüt edilen nakdî katkı Görünürlük: Projenin uygulama süresi boyunca Ajans tarafından sağlanan mali destek ile T.C. Kalkınma Bakanlığının genel koordinasyonunun görünür kılınması ve projenin tanıtılması amacıyla yararlanıcı tarafından alınan tedbirler İştirakçi(ler): Desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda, doğrudan fayda veya menfaat elde etmeden yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan (sponsorluk, teknik destek sağlama vb.) ve bu rehberde gösterilen iştirakçi beyannamesini imzalayan kurum/ kuruluşlar İzleme: Ajansın desteklediği program, proje ve faaliyetlerin öngörülen amaç ve hedeflere ulaşması amacıyla, düzenli ve sürekli olarak veri toplanması, uygulamaya ilişkin risklerin önceden tespit edilerek düzeltici ve önleyici tedbirlerin alınması, uygulama performansının takip edilmesi ve denetim faaliyetlerinin yapılabilmesine imkân verecek bilgilerin kayda geçmesini sağlamak üzere yürütülen, tarafsız yönlendirme ve takip faaliyeti III

5 Kilit Personel: Projenin uygulanmasında doğrudan sorumlu olan ve/veya projede önemli roller üstlenecek yönetici, koordinatör ve bunların yardımcıları ile idari ve mali işlerden sorumlu (teknik uzman, muhasebeci vb.) personel Mali Destek: Desteklenecek proje veya faaliyetlerin gider bütçelerinin, belirlenecek oranlarda Ajans tarafından karşılanması amacını güden nakdî ödeme Menfaat İlişkisi: Proje veya faaliyetin hazırlığı, değerlendirilmesi, seçimi, onayı, teknik açıdan desteklenmesi ve izlenmesi ile diğer aşamalarında görev alanların görevlerinin gizliliğini veya tarafsızlığını, kendilerine, yararlanıcılara ya da başkalarına maddi veya manevi yönden haksız menfaat temini bakımından etkileyebilecek her türlü durum Nihaî Rapor: Proje Uygulama Rehberinde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yararlanıcı tarafından proje uygulama süresinin sonunda sunulan rapor Program: Ajans tarafından hazırlanan ve yürütülen; belirli bir amacı ve bütçesi olan; belli nitelikteki projelerin alınması, değerlendirilmesi, uygulanması ve izlenmesi faaliyetlerini kapsayan süreç Proje: Destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan, belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli süreli ve düzenli faaliyetler bütünü Proje Hesabı: Desteklenmeye hak kazanan yararlanıcı tarafından projeye özel olarak açılan, kendisi tarafından sağlanan eş finansman da dâhil proje harcamalarının tamamının karşılandığı banka hesabı Proje Ortağı: Desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda veya menfaat elde ederek, bunun karşılığında yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan, ortaklık beyannamesini imzalayan ve ilgili başvuru belgelerinde açıkça belirtilen gerçek veya tüzel kişi Proje Teklif Çağrısı: Ajans tarafından yürütülen belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesi Proje Uygulama Rehberi: Ajanslarla karşılıklı etkileşim halinde Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yararlanıcıların proje veya faaliyet uygulamaları sırasında uymak zorunda oldukları satın alma ve ihale ilke ve kuralları ile raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini ayrıntılı olarak düzenleyen rehber ve ekleri Sıkça Sorulan Sorular Listesi: Teklif çağrısı dönemi içerisinde potansiyel başvuru sahiplerinin bilgi talepleri doğrultusunda hazırlanan ve cevaplarıyla birlikte Ajansın internet sayfasında yayınlanan liste Sözleşme: Ajans ile yararlanıcı arasında imzalanan, destekten yararlanma ilke ve kurallarını, ödeme usul ve esaslarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini ve bu yükümlülüklerin ihlalinin sonuç ve müeyyidelerini düzenleyen anlaşma ve ekleri TRA1 Düzey 2 Bölgesi: Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşan bölge Usulsüzlük: Proje uygulaması sırasında veya öncesinde; yanlış veya yanıltıcı bildirimde bulunmak, sahtecilik yapmak, hile ve dolanlı hareketlerde bulunmak ve Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile bu Yönetmeliği tamamlayıcı nitelikte hazırlanan her türlü belge ve düzenlemede belirtilen ilke ve kurallara aykırı olarak sözleşmede değişiklik yapmak gibi sözleşme ilişkisini ihlal eden fiil ve davranışlar Yararlanıcı: Program kapsamında Ajanstan destek almaya hak kazanan Başvuru Sahibi Yasal Temsilci: Başvuru Sahibi veya proje ortağının yetkili karar organının destek başvurusunda bulunmak için belirlediği, proje ile ilgili belgeleri imzalamaya yetkili olan kişi IV

6 PROGRAM KÜNYESİ Programın Adı Kâr amacı güdenler için başvuru referans numarası: Kâr amacı gütmeyenler için başvuru referans numarası: Programın İlan Tarihi Programın Bütçesi Programın Genel Amacı Programın Özel Amacı Öncelikler Asgari Destek Miktarları Azami Destek Miktarları Asgari Destek Oranı Azami Proje Süresi Uygun Başvuru Sahipleri Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı TRA1/13/TUR01 TRA1/13/TUR02 31 Ekim 2012 Çarşamba TL TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde turizmin Bölge ekonomisine katkısının artırılması Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi ve Eylem Planında yer alan amaç ve hedeflerin uygulamaya geçirilmesini sağlamak 1. Bölgede yenilikçi bir yaklaşımla turizm ürün ve hizmetlerinin kalite ve kapasitelerinin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve dört mevsime yayılması 2. Bölge turizminde etkin tanıtımın ve markalaşmanın sağlanması 3. Toplumun turizmi içselleştirmesinin sağlanması ve sektör gelişimini hızlandıracak sosyal ve kültürel ortamın güçlendirilmesi 4. Bölge turizminde girişimciliğin desteklenmesi, insan kaynaklarının ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi Asgarî tutar: TL Azamî tutar: TL Kâr amacı güden kuruluşlar için projenin toplam uygun maliyetinin %15 inden az veya %50 sinden fazla olamaz. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için projenin toplam uygun maliyetinin %15 inden az veya %90 ından fazla olamaz. 9 aydır Bu program kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır: KÂR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR: KOBİ tanımına uyan işletmeler, KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLAR: Kamu Kurum ve Kuruluşları; Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, il ve ilçe müdürlükleri ve kamuya ait olan araştırma enstitüleri Yerel Yönetimler; İl Özel İdareleri, Belediyeler, Üniversiteler; Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Odalar Borsalar Birlikler, Kâr Amacı Gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları Vakıflar Dernekler Son Başvuru Tarihi 04 Ocak 2013 Saat 19:00 V

7 İÇİNDEKİLER 1. TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Giriş Programın Amaçları ve Öncelikleri KUDAKA Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 3 2. BU TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR Uygunluk Kriterleri Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler Başvuru Formu ve Diğer Belgeler Başvurular nereye ve nasıl yapılacaktır? Başvuruların alınması için son tarih Daha fazla bilgi almak için Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi Bildirimin İçeriği Öngörülen Zaman Çizelgesi Sözleşme İmzalanması ve Uygulama Koşulları EKLER 35

8 1. TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 1.1. Giriş Türkiye de kalkınma ajanslarının kuruluş süreci 8 Şubat 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile başlamıştır. Söz konusu Kanun da Kalkınma Ajanslarının kuruluş amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak olarak tanımlanmıştır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), 22 Kasım 2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) faaliyet göstermek üzere Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. KUDAKA tarafından uygulanan mali destek programları, 5449 sayılı Kanun hükümlerine, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğine, Bölge Planı ve bölgesel gelişme hedeflerine, Ajansımız Yıllık Çalışma Programı önceliklerine ve Destek Yönetimi Kılavuzu nda belirtilen kriter ve standartlara uygun olarak Ajans Genel Sekreterliği tarafından hazırlanmaktadır. Bölge Planı nın yanı sıra, KUDAKA nın hazırlanmasında öncülük ettiği TRA1 Düzey 2 Bölgesi İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi ve Eylem Planı, Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı nın tasarımında temel referans kaynağı olarak kullanılmıştır. Ajansımızca hazırlanıp Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan 2013 Yılı Çalışma Programı çerçevesinde ve TRA1 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı nda belirtilen vizyon, amaç, hedef ve öncelikler doğrultusunda aşağıda belirtilen üç ayrı mali destek programı düzenlenmektedir. Bu üç program kapsamında kullandırılacak toplam mali destek tutarı TL dir. Bu tutarın dağılımı aşağıdaki gibidir: Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı: TL Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı: TL Bayburt İlinde Et ve Süt Sektörlerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı: TL Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, söz konusu programların sözleşme makamıdır ve programın uygulanması ile mali destek almaya hak kazanmış projelerin izlenmesinden sorumludur. KUDAKA, sunulan projelerin sayısına ve kalitesine bağlı olarak mali destek programları arasında bütçe aktarımı yapabilir. 1

9 1.2. Programın Amaçları ve Öncelikleri Genel amaç: TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde turizmin Bölge ekonomisine katkısını artırmak. Özel Amaç: Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi ve Eylem Planı nda yer alan amaç ve hedeflerin uygulamaya geçirilmesini sağlamaktır. Öncelikler: 1. Bölgede turizm sektöründe girişimciliğin artırılması; turizm ürün ve hizmetlerinin kalite ve kapasitelerinin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve dört mevsime yayılması Turizm alanlarında farklılaşan ve değer yaratan turizm ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi, sunuma hazır hale getirilmesi ve pazarlanması kapsamında; belgeli konaklama tesislerinde ve turizm acentelerinde bir üst sınıfa geçmeyi destekleyen, butik işletmeciliğe yönelik projeler ile sırasıyla kış ve spor, kongre ve fuar, tarih ve kültür mirası, macera ve doğa sporları, eko-agro, medikal ve sağlık turizmi tiplerinin geliştirilmesine yönelik projeler bu öncelik kapsamında değerlendirilecektir. 2. Bölge turizminde etkin tanıtımın ve markalaşmanın sağlanması Turizm ürünlerinin yurt içi ve dışında etkin şekilde tanıtımı ve pazarlanmasına, destinasyon markalaşmasının sağlanmasına, ulusal ve uluslar arası tur operatörleriyle işbirliği çalışmalarına, müşteri odaklı tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yapılmasına, turizm danışma ve bilgi merkezlerinin oluşturulmasına, yerel turistik ürün/hizmet tasarımı ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler bu öncelik kapsamında değerlendirilecektir. 3. Toplumun turizmi içselleştirmesinin sağlanması ve sektör gelişimini hızlandıracak sosyal ve kültürel ortamın güçlendirilmesi Toplumda turist ve turizm farkındalığının yaratılmasına, halkın turizm ürünlerinin kullanıcısı haline getirilmesine ve turizm gelirlerinin tabana yayılmasına yönelik projeler bu öncelik kapsamında değerlendirilecektir. 4. Bölge turizminde insan kaynaklarının ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi Turizm sektöründe bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, araştırma, strateji geliştirme, mevcut insan kaynakları kalitesinin ve nitelikli istihdamın artırılması, iyi uygulama örneklerinin görüldüğü veya sergilendiği göstererek öğretme, sektör çalışanları ve paydaşlarına yönelik eğitim faaliyetlerini içeren projeler bu öncelik kapsamında değerlendirilecektir. 2

10 Bir önceki sayfadaki öncelikler kapsamında kırsal alanda 1 uygulanacak olan projelere Ajansımız tarafından öncelik verilecektir KUDAKA Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak Ajansımızın 2013 yılı bütçesi, Genel Bütçe den Kalkınma Bakanlığı aracılığıyla kullandırılan transfer ödeneği ile Ajansın sorumluluk alanını oluşturan bölgedeki İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Sanayi ve Ticaret Odalarının katkı paylarından oluşmaktadır. Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek projeler için Ajansımızın 2013 yılı bütçesinden tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı iki bileşenden oluşmakta olup birinci bileşen kâr amacı güden kuruluşlara, ikinci bileşen ise kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yöneliktir. Kâr amacı güden kuruluşlara yönelik olan birinci bileşenin toplam bütçesi TL, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik olan ikinci bileşenin toplam bütçesi ise TL dir. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Kâr amacı güden kuruluşlar için TL Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için TL Desteklerin Tutarı Bu program çerçevesinde her bir proje için verilecek mali destek aşağıda belirtilen asgarî ve azamî tutarlar arasında olacaktır: Asgarî tutar: TL Azamî tutar: TL Hiçbir destek: Kâr amacı güden kuruluşlar için projenin toplam uygun maliyetinin %15 inden az veya %50 sinden fazla olamaz. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için projenin toplam uygun maliyetinin %15 inden az veya %90 ından fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru sahibinin proje eş finansmanını proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdî katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Yararlanıcılar karşılamak zorunda oldukları eş finansman tutarını banka ya da 1 İl merkez ilçeleri dışında kalan yerleşim birimleri kırsal alan kapsamında değerlendirilecektir. 3

11 diğer finans kuruluşlarından kredi yoluyla temin edebilirler. Böyle bir durumda, alınan kredilere karşılık projede alınan ekipmanlar rehin olarak gösterilmemelidir. Her halükârda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Aynî katkılar eş finansman olarak kabul edilmez. 2. BU TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR Bu bölümde; Turizmi Geliştirme Mali Destek Programı çerçevesinde finanse edilen projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kurallar, 8 Kasım 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Destek Yönetim Kılavuzu hükümlerine uygun olarak açıklanmaktadır. Başvuru sahipleri başvuruda bulundukları andan itibaren bu yönetmelik hükümlerini ve bu rehberde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar. KUDAKA bu destek programını zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin herhangi bir aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda başvuru sahipleri Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Destek için başvurusu yapılan projeler Ajans tarafından her zaman eğitim amaçlı olarak ve sahibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projede yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait şahsî bilgiler ve meslekî sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmeyecektir Uygunluk Kriterleri Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur: Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu Projelerin uygunluğu Maliyetlerin uygunluğu Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Bu program kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır: Kâr amacı güden kuruluşlar: KOBİ tanımına 2 uyan, Ajanstan hiç destek almamış veya Ajansla yaptığı destek sözleşmesinin sona ermesinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olan işletmeler. 2 KOBİ tanımı tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ): İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu yirmi beş milyon Türk Lirası nı aşmayan; mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler. 4

12 Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar: Kamu Kurum ve Kuruluşları; Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, il ve ilçe müdürlükleri ve kamuya ait olan araştırma enstitüleri Yerel Yönetimler; İl Özel İdareleri, Belediyeler, Üniversiteler; Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Odalar Borsalar Birlikler, Kâr Amacı Gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları Vakıflar Dernekler (1) Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır: Tüzel Kişiliği haiz olması (Kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelere bağlı birimler için bu şart aranmaz), Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubesinin bu bölgede bulunması, Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi, Başvuru sahibi kurum/kuruluşun 8 Kasım 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği nde öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması, 5

13 (2) Ayrıca, başvuru sahiplerinin ve ortaklarının destek alabilmek için aşağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekir: a) İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri (yürürlükte olan) mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar, b) Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile meslekî faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar, c) Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar, d) Sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla; Mahalli idareler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar, Kamu kurum ve kuruluşları dışında yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcu olanlar, Mahalli idareler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden, söz konusu projeye Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar, e) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, f) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler. Teklif çağrısının yapıldığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan başvuru sahipleri de teklif çağrısına katılmaya veya destek almaya hak kazanamazlar; g) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar, h) Teklif çağrısına katılım koşulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler, i) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Kalkınma Ajansını etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler. 6

14 Yukarıda madde (a), (c), (d), (f), (h) ve (i) de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık bir süre için geçerlidir. Madde (b) ve (e) de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık bir süre için geçerlidir. Destek Başvuru Formunun V. Bölümünde (Başvuru Sahibinin Beyanı) başvuru sahipleri, yukarıdaki (a) dan (f) ye kadar olan kategorilerin hiçbirine girmediklerine dair beyanda bulunmalıdırlar. Yararlanıcılar, kendilerinin karşılamak zorunda oldukları eş finansman tutarını, banka ya da finans kuruluşlarından kredi yoluyla temin edebilirler. Böyle bir durumda, alınan kredilere karşılık projede alınan ekipmanlar rehin olarak gösterilmemelidir. Proje uygulama süresi içerisinde, proje faaliyetlerinden kâr elde edilemez. Kâr elde edildiği takdirde, kâr tutarı destek miktarından mahsup edilir. Başvuru Sahiplerinden, 5449 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (d) ve (e) bendinde belirtilen Kalkınma Ajansı paylarını kısmen veya tamamen ödememiş olan İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Ticaret ve Sanayi Odaları (6111 Sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ve bu yapılandırma kapsamındaki borç taksitlerini ödeyenler hariç), birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile proje veya faaliyet sözleşmesi imzalayamaz Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu Başvuru sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. Bir projede yer alan taraflar arasındaki ilişkinin ortaklık olarak kabul edilmesi için aşağıdaki koşullar aranmaktadır: Hazırlık ve uygulama safhalarında tüm tarafların dâhil olması, Mali kaynaklar da dâhil olmak üzere kaynakların tedariki ve dağıtılmasında tüm tarafların yer alması. Proje ortağı, başvuru sahibinin hissedar ortağı ile karıştırılmamalıdır. 7

15 Başvuru sahibinin ortakları projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları masraflar destek yararlanıcısının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. Bu nedenle ortaklar, Bölüm de belirtilen koşullardan TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubesinin bu bölgede bulunması dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların başvuru sahibi olduğu projelerde proje ortağı da kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olmalıdır. Ancak kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu projelerde, proje ortağı Bölüm de bu programın uygun başvuru sahipleri arasında zikredilen kâr amacı güden veya gütmeyen kuruluşlardan herhangi biri olabilir. Ortak olacak kuruluşlar ortaklık beyanını doldurmalıdır. Başvuru Formunda Bölüm III-2 de yer alan Beyan, başvuru sahibinin ve tüm ortaklarının yasal yetki verilmiş temsilcileri tarafından imzalanmalıdır. Projeye başvuru sahibi veya ortak kuruluşlar dışında diğer kuruluşlar da iştirakçi ya da alt yüklenici olarak dâhil olabilecektir. Ancak proje kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet satın alımlarının proje ortakları ya da iştirakçilerinden sağlanması mümkün değildir. Projede harcama usul ve esasları ilgili kanunlarca belirlenen yürütücü (başvuru sahibi) veya ortak olması halinde, bunların destek programları çerçevesinde desteklenen proje kapsamında yapacakları satın alma faaliyetlerinin, tabi oldukları satın alma mevzuatı çerçevesinde yapılacağına dikkat edilmelidir. İştirakçiler Başvuru sahiplerinin ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler. İştirakçi kuruluşlar, projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenecektir. Ancak yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez. İştirakçi kuruluşlar, katılımlarına dair beyanda bulunmalıdırlar (Bkz. Başvuru Formu, Bölüm IV-2). Alt Yükleniciler / Taşeronlar Ortak veya iştirakçi olmayıp, projede yer alan bazı faaliyetlerin ihale edildiği kuruluşlardır. Alt yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler, standart destek sözleşmesi EK G deki kurallara tabidir. Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir şekilde başvuru sahibi, proje ortağı ya da iştirakçi olarak proje başvurusunda bulunamazlar, proje uygulamalarında yer alamazlar. 8

16 Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler Süre Azami proje süresi, 9 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar. Yer Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükârda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir. Proje Konuları Bu programın genel amacına katkıda bulunacak ve özel amacının kapsamına giren projeler uygun kabul edilebilecektir. Aşağıdaki başlıklar, başvuru sahiplerine örnek olmaları amacıyla sunulmuş olup, desteklenecek projeler bu örneklerle sınırlı değildir. Örnek Proje Konuları Turizm sektöründe faaliyet gösteren birden fazla işletmenin tanıtım, pazarlama vb. ortak ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler, Personele uygulamalı teknik ve meslekî eğitim vermek suretiyle kurumsal işgücü kapasitesini artırmayı amaçlayan faaliyetleri içeren projeler, Bölgede istihdam kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetleri içeren projeler, Kalite standardizasyonunu sağlamaya ve kalite artışını sağlamaya yönelik sertifikasyon ve belgeleme faaliyetlerini içeren projeler, Mevcut tur operatörlüğü firmalarının faaliyetlerini çeşitlendirmeye ve kurumsal kapasitelerini geliştirmeye yönelik projeler, Yerel, turistik ve özgün nitelikte hediyelik eşya üretimi ve pazarlamasına yönelik projeler, Bölgede konaklama ihtiyacını gidermeye ve mevcut tesislerin niteliğini geliştirmeye yönelik projeler, İnovatif turizm ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri içeren projeler, Geleneksel spor dallarının turizme kazandırılmasına yönelik faaliyetleri içeren projeler, Günübirlik turistik tesislerin hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik projeler, Toplumda turist ve turizm farkındalığının oluşturulmasına yönelik faaliyetleri içeren projeler, 9

17 Bölgenin tarihi, coğrafi ve kültürel değerlerinin cazibesini artıracak nitelikteki projeler, Macera ve doğa sporları turizmini geliştirmeye yönelik projeler, Ev pansiyonculuğu vb. yerel konaklama hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler, Turizm sektöründe bölge üniversitelerinin özel sektör, kamu ve toplum ile bağlantılarının geliştirilmesine yönelik projeler, Bununla birlikte tüm projeler her koşulda meri (yürürlükte olan) mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir: Sadece eğitim faaliyeti içeren projeler, Kar amacı güden kuruluşların sadece tanıtım faaliyeti içeren projeleri, Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler, Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler, Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi, %15 ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi, Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler, Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları, Gayrimenkul yatırımları, Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar, Eğitim veya kurslar için bireysel burslar, Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara aynî veya nakdî hibe veya kredi sağlamak için), Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse), Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler, 10

18 Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler, Teklif edilen yatırım harcaması için Teşvik Belgesi alınmış olan projeler, Turizm dışında kalan hizmet sektörlerine yönelik projeler, Proje Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler: Bu program kapsamında kar amacı güden bir başvuru sahibi, Ajansa tek başına en fazla 4 projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve Ajans bunlardan en fazla 1 tanesine mali destek sağlayabilir. Bu program kapsamında kar amacı gütmeyen bir başvuru sahibi, Ajansa tek başına en fazla 4 projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve Ajans bunlardan en fazla 2 tanesine mali destek sağlayabilir. Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde aynı ajansa başvuramaz. Bu hususlar izleme bilgi sisteminden ve paydaş veri tabanından takip edilir. Bu sınırları aşan destek uygulamasına rastlanıldığında, bu tür sözleşmeler feshedilir ve sağlanan destek geri alınır. Bir başvuru sahibi aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları kapsamında, en fazla 4 projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla 2 projesi için destek alabilir. Kâr amacı güden gerçek veya tüzel kişiler, son üç yıl içerisinde ulusal ve uluslararası kaynaklardan aldıkları mali destek tutarları ile başvuru yapmış oldukları ve yanıt bekledikleri mali destekleri, Başvuru Formunda belirtmek zorundadırlar. Başka kaynaklardan desteklenen aynı proje ve/ veya faaliyetler için Ajanstan destek sağlanamaz. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 3 kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile diğer kuruluşların kamu kaynaklı desteklerinden yararlanamaz. Ayrıca, söz konusu desteklerden yararlanılan yatırım harcamaları için Ekonomi Bakanlığına teşvik belgesi müracaatı yapılamaz. Bu fıkra hükmüne aykırı davranılması halinde, her iki durumda da bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil edilir 4. Ajansa teklif edilen projedeki yatırım harcaması için Teşvik Belgesinin alınmış olduğu durumlarda başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanmayacaktır Temmuz 2009 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan sayılı Bakanlar Kurulu kararı 4 14 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1597 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 11

19 Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler Destek için sadece uygun maliyetler dikkate alınabilir. Bu nedenle bütçe, hem bir maliyet tahmini hem de uygun maliyetler için tavan niteliğindedir. Uygun maliyetler, götürü maliyetlere değil (yolculuk ve gündelik maliyetleri ve dolaylı maliyetler hariç), gerçek maliyetlere (yani projenin uygulanması sırasında yapılacak fiilî maliyetler) dayandırılmalıdır. Projede gerçekleştirilecek tüm maliyetler, bu rehberin ekinde yer alan proje bütçesi (EK B) standart formuna göre hazırlanmalıdır. Bu programda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki genel koşullar aranmaktadır: Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi, Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması, Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi, Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi, Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Bu çerçevede, maliyetlerin uygunluğuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir: Uygun Maliyetler Uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetler olmak üzere iki türlü uygun maliyet bulunmakta olup, bunlar aşağıda tanımlanmaktadır: a. Uygun doğrudan maliyetler: Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir: Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır), Yolculuk ve gündelik giderleri 5, Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, 5 Yurtiçi gündelik giderleri, 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nun H Cetvelinde (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları) belirtilen memur ve hizmetliler başlığı altında, aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Yurtdışı gündelik giderleri için, Bakanlar Kurulunun Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararında (2012 Yılı için tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2012/2760 sayılı Karar) belirtilen diğer şekillerde görevlendirilenlerden aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutar esas alınarak, bu kararın hükümleri uygulanır. 12

20 Sarf malzemesi maliyetleri, Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30 unu geçmemesi koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri (peyzaj, tadilat, onarım), Denetim maliyetleri 6, Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.) Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşulu ile binek aracı dışında ulaşım aracı (Gemi, iç su aracı, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde tanımlanmış kamyonet, minibüs ve otobüs) satın alımı, Sertifika, lisans ve belge maliyetleri, Görünürlük maliyetleri, b. Uygun dolaylı maliyetler Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) karşılamak üzere projenin toplam uygun doğrudan maliyetinin % 2 sini (Bkz. EK B-1 Bütçe 7. Kalem) aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır. Uygun olmayan maliyetler Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır: Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, Katma Değer Vergisi (KDV) (Sadece kâr amacı güden başvuru sahipleri için uygun maliyet değildir), Borçlar; zarar veya borç karşılıkları, Faiz borcu, Hâlihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, Amortisman giderleri, 6 Ajans, destek miktarı TL nin üzerinde olan bütün projelerden denetim raporu talep eder. Bu denetim, yasal denetim konusunda ulusal veya uluslar arası kabul görmüş bir denetim kurumuna (Yeminli Mali Müşavirler/Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası veya Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketi) mensup onaylı bir denetçi tarafından yapılmalıdır. 13

21 Arazi veya bina alımları, kamulaştırma (istimlâk bedeli) İkinci el ekipman alımları, Kamyonet, minibüs ve otobüs dışında kalan motorlu taşıt alımı, Taşıt bakım ve tamir giderleri, Kur farkından doğan zararlar, Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları 7, Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri 8, Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler, Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri, Başvuru Formunda yer verilmeyen bir hususa ilişkin maliyetlendirmenin bütçede yer alması mümkün olmayacaktır. Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, sözleşmenin imzalanmasından önceki kontrol sürecinde, gerekli durumlarda bütçede değişiklik yapılabilecektir. Kontroller, başvuru sahibinin ilave açıklama yapmasını ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının destek tutarında indirim yapmasını gerektirebilir. Bu nedenle, başvuru sahibinin gerçekçi ve uygun maliyetli bir bütçe sunması kendi yararınadır. Bütçeyi netleştirmek için, maliyetlerin gerekçelerinin ayrıntılı bir şekilde, EK B-3 formatında hazırlanması gerekmektedir. 7 Kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yararlanıcının (ortaklar dâhil) eş finansmanı olarak kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte, kamu görevlisinin tabi olduğu mevzuata göre proje bütçesinden kendisine ödeme yapılabilmesi halinde bu ödemeler, Ajansın sağladığı mali destekten de karşılanabilir. Ayrıca, kamu görevlilerinin yolluk ve gündelik giderleri, bu rehberde belirtilen şartlara göre uygun maliyet olarak kabul edilebilir. Ancak, kar amacı gütmeyen bir kurum veya kuruluşun kar amacı güden bir başvuru sahibinin ortağı olması durumunda projede yer alan kamu görevlilerinin maaşları eş finansman olarak kabul edilmeyecektir. 8 Proje hazırlanması ve sunulmasını teşvik etmek amacıyla, yararlanıcılar tarafından bu kapsamda temin edilen desteklerden danışmanlık ve kırtasiye giderlerine ilişkin olanlar, faturalandırılmaları şartıyla proje uygun maliyetlerinden sayılabilir ve talep edilen destek miktarının % 2 sini geçmemek üzere proje bütçesinde gösterilebilir. 14

22 Proje sahibinin proje kapsamında yapacağı harcamalarda KDV muafiyeti söz konusu değildir. Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu projelerde bütçe kalemleri KDV hariç olarak hesaplanmalıdır ve proje bütçesi KDV hariç tutarlar üzerinden hazırlanmalıdır. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların başvuru sahibi olduğu projelerde bütçe kalemleri KDV dâhil olarak hesaplanmalıdır ve proje bütçesi KDV dâhil tutarlar üzerinden hazırlanmalıdır. Aynî katkılar Başvuru Formunda ayrı bir liste halinde sunulması gereken, yararlanıcı ya da ortakları tarafından yapılan ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Bu nedenle, bu katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan eş finansman olarak değerlendirilemez. Ancak, desteğin verilmesi durumunda yararlanıcı, Başvuru Formunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler Başvuru Formu ve Diğer Belgeler Başvuru için hazırlanması gereken dokümanlar öncelikle, adresinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik ortamda doldurulacaktır. Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında; kâr amacı güden başvuru sahiplerine yönelik bileşene başvuru yapılırken TRA1/13/TUR01 referans numarası, kâr amacı gütmeyen başvuru sahiplerine yönelik bileşene başvuru yapılırken TRA1/13/TUR02 referans numarası kullanılmalıdır. Kâr amacı güden kuruluşlar için başvuru referans numarası : TRA1/13/TUR01 Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için başvuru referans numarası : TRA1/13/TUR

23 Bu sistem üzerinde hazırlanacak olan dokümanlar aşağıdaki gibidir: EK A : Başvuru Formu EK B : Bütçe (EK B1-B2-B3) EK C : Mantıksal Çerçeve EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri Aşağıda yer alan dokümanlar ise sistem üzerindeki örneğe uygun olarak bilgisayar ile doldurulduktan sonra sisteme yüklenmelidir: EK E : İş Planı (Sadece kâr amacı güden başvuru sahipleri tarafından sunulacaktır.) EK F : Destekleyici Belge Örnekleri Diğer destekleyici belgeler tarayıcı ile elektronik ortama geçirildikten sonra *.zip veya *.rar formatında sıkıştırılarak KAYS sistemine yüklenmelidir. Elektronik ortamda yapılan başvurunun Başvuru Sahibi tarafından onaylanmasının ardından tüm belgelerin birer adet çıktısı alınarak ıslak imza ve paraflar tamamlanmalı ve aşağıdaki sıralamaya göre asıl başvuru sureti kırmızı renkli tel dosya içerisine yerleştirilmelidir. 1. EK A : Başvuru Formu 2. EK B : Bütçe (EK B1-B2-B3) 3. EK C : Mantıksal Çerçeve 4. EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri 5. EK E : İş Planı (Sadece kâr amacı güden başvuru sahipleri tarafından sunulacaktır.) 6. EK F : Destekleyici Belge Örnekleri 7. Sırasına göre Başvuru Rehberi Bölüm Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler Sisteme girişi yapılan başvuru formuna yönelik dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır. Başvuru Formu ve diğer belgeler Türkçe doldurulmalıdır. Bu belgeler doldurulurken, standart formata bağlı kalınmalıdır. Aksi takdirde, yapılan başvuru ön inceleme aşamasında değerlendirme dışı kalabilir. Sistem üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurularınızın sadece sunmuş olduğunuz belgeler üzerinden değerlendirileceğini dikkate alarak, sistem üzerinden doldurulmuş olan Başvuru Formu nu ve diğer belgeleri lütfen dikkatli ve mümkün olduğunca anlaşılır bir dille doldurunuz. Sizden talep edilen belgeler ve proje başvurunuzda öngördüğünüz çalışmalara bağlı olarak meri (yürürlükte olan) mevzuata göre gerekli zorunlu belgeler dışında hiçbir ek belge değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. 16

24 Başvuru Rehberinde yer alan kontrol listesinde belirtilen konularda herhangi bir hata veya Başvuru Formu ndaki önemli bir tutarsızlık (Örneğin: Bütçede belirtilen miktarların Başvuru Formu nda belirtilenlerle tutarsızlık göstermesi) başvurunun reddine yol açabilir. Sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun âdil bir değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi durumunda, ek açıklama talep edilecektir. Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler: Başvurular, Başvuru Formu ve diğer ekler dışında aşağıdaki destekleyici belgelerle birlikte sunulmalıdır. Destekleyici belgeler başvuru dosyalarına aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirilmelidir: A) KÂR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR İÇİN Aşağıdaki belgeleri kâr amacı güden bütün başvuru sahiplerinin sunması gerekmektedir EVRAK ADI İŞ PLANI RESMİ KAYIT BELGESİ İMZA BEYANNAMESİ KARAR BELGESİ (ORTAK) ODA FAALİYET BELGESİ SGK YA KAYITLI ÇALIŞAN SAYISI TEKNİK ŞARTNAME PROFORMA FATURA AÇIKLAMA EK E doldurularak sisteme yüklenmeli ve başvuru nüshalarına eklenmelidir. Başvuruda bulunan kuruluşun ve (varsa) her bir ortak kuruluşun resmi kayıt belgesi: Esnaf Sanatkârlar Sicil Gazetesi veya kuruluş sözleşmesinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi (Merkezleri bölge dışında olan başvuru sahipleri bu belgeyi merkezlerinin kayıtlı bulunduğu bölgedeki ilgili odalardan almalıdır.) Başvuru sahibini ve ortaklarını temsil ve ilzama yetkili kişilerin isimlerini gösteren imza sirküleri; bu kişilerin yetkisi ve sorumluluğu başvuru sahibinin ve ortakların ana sözleşmesinden veya yasal yapısından gelmiyorsa ilaveten Yönetim Kurulunun veya yetkili yönetim organının bu kişileri yetkilendirme kararı, (Proje ortağı varsa) Ortakların yetkili kişi veya kurulları tarafından projeye ortak olunmasına ilişkin alınan karar Başvuru sahibinin TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde faaliyet gösterdiğine dair (Esnaf Sanatkârlar Odasından veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınan) oda kayıt belgesi (Merkezleri, bölge dışında olan başvuru sahipleri bu belgeyi TRA1 Düzey 2 Bölgesi ndeki odalardan almalıdır.) Başvuru sahibi ve her bir ortak kuruluşa ait, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan, başvuru tarihi itibariyle en son döneme ait aylık prim ve hizmet belgeleri, Proje kapsamında TL yi geçen her bir makine-ekipman satın alımı için makine-ekipmanın genel özelliklerinin belirtildiği bir teknik şartname (Teknik şartnameler başvuru sahibi veya proje ortağı tarafından hazırlanmış ve imzalanmış olmalıdır. Proforma faturalar teknik şartname olarak kabul edilmeyecektir.), Teknik şartnameleri hazırlanmış olan ve proje kapsamında TL yi geçen her bir makine-ekipman satın alımı için (farklı firmalardan alınmış) en az 2 proforma fatura (Proforma faturaların her birinin üzerine ilişkili oldukları bütçe kalemi not edilmelidir.) 17

25 Aşağıdaki belgeleri sadece son başvuru tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olan kâr amacı güden başvuru sahiplerinin sunması gerekmektedir EVRAK ADI RESMİ KAYIT BELGESİ + DEĞİŞİKLİK MALİ TABLOLAR GELİR/KURUMLAR VERGİSİ BEYANI AÇIKLAMA Başvuru sahibinin ve proje ortaklarının kuruluşundan sonra sermaye ve ortaklık yapısında değişiklik yapılmış ise mevcut sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi, Başvuru sahibinin ve her bir ortak kuruluşun önceki yıla (2011) ve cari yıla (2012) ait gelir tablosu ve bilançosunun/işletme hesap özetinin onaylı 9 nüshası (2012 yılında kurulan işletmeler sadece 2012 yılına ait ilgili belgeleri sunacaklardır.), Başvuru sahibinin ve her bir ortak kuruluşun gelir/kurumlar vergisi beyannamesi. Yukarıda belirtilen belgelerden noter tarafından tasdik edilecek olan belgeler başvuru sırasında fotokopi olarak teslim edilebilecektir. Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinden sözleşme imzalama aşamasında bu belgelerin asıllarını ya da noter tasdikli suretlerini de sunmaları istenecektir. Sözleşme sırasında yukarıdaki belgelere ek olarak aşağıdaki belgelerin de sunulması gerekmektedir: EVRAK ADI VERGİ MÜKELLEFİYETİ BELGE VE İZİNLER TAPU SENEDİ VEYA KİRA KONTRATI VERGİ BORCU YOKTUR YAZISI AÇIKLAMA Başvuru sahibinin ve ortağının ilgili vergi dairesinden alınmış vergi numarasını gösterir belge Projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış; ÇED durumunu gösteren belge, İnşaat Ruhsatı, Üretim İzni, Yapı Kullanma İzni gibi belge ve izinler, Projenin uygulanacağı fizikî mekâna ait noter tasdikli tapu senedi veya kira kontratı, Başvuru sahibinin ve her bir ortağın vadesi geçmiş ve ödenmemiş vergi borcu olmadığına veya varsa borcunun yapılandırıldığına dair sözleşme tarihinden en fazla 10 gün önce alınmış belge 9 Onaylanmış nüshalar bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için bağımsız bir denetim şirketi/ yeminli mali müşavir/ serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için ise serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış olmalıdır. Gelir tablosu, bilanço/işletme hesap özeti beyannamede varsa bu belgelerin ayrıca sunulması gerekmemektedir. 18

26 5 6 7 SGK BORCU YOKTUR YAZISI TEKNİK PROJELER / KEŞİF ÖZETLERİ TEMİNAT Başvuru sahibinin ve her bir ortağın vadesi geçmiş ve ödenmemiş sosyal sigorta primi borcu olmadığına veya varsa borcunun yapılandırıldığına dair sözleşme tarihinden en fazla 10 gün önce alınmış belge Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30 unu geçmemesi koşuluyla küçük ölçekli yapım işlerinde teknik projeler ve keşif özetleri (malzeme, metraj, keşif listesi vb.) Proje için sözleşmede öngörülen toplam destek miktarının %10 u kadar teminatın yatırıldığına dair belge B) KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLAR İÇİN EVRAK ADI YETKİ ALANI VE HESAP AÇMA YETKİSİ BEYANI RESMİ KAYIT BELGESİ MALİ TABLOLAR TEKNİK ŞARTNAME PROFORMA FATURA AÇIKLAMA Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunduğunu, TRA1 Bölgesi nde yer aldığını, kayıtlı olduğunu veya faaliyet gösterdiğini belirten ve başvuru sahibi kurum/ kuruluşun proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olduğuna dair kurumun en üst yetkili amiri tarafından imzalanmış beyan (EK F Örnek 1). Birlikler, dernekler veya vakıfların projede başvuru sahibi veya ortağı olması durumunda kuruluşun resmi kuruluş belgesi, tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi Başvuru sahibinin ve her bir ortağın bağımsız bir denetim şirketi/ yeminli mali müşavir/ serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylanmış en son hesapları (bilanço, gelir tablosu, mizan cetveli) Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için yetkili kişi, organ ya da kurumlarca onaylanmış en son kesin hesapları (ödenek miktarını gösterir onaylı tablo, bilanço, gelir tablosu, mizan cetveli) Proje kapsamında TL yi geçen her bir makine-ekipman satın alımı için makine-ekipmanın genel özelliklerinin belirtildiği bir teknik şartname (Teknik şartnameler başvuru sahibi veya proje ortağı tarafından hazırlanmış ve imzalanmış olmalıdır. Proforma faturalar teknik şartname olarak kabul edilmeyecektir.), Teknik şartnameleri hazırlanmış olan ve proje kapsamında TL yi geçen her bir makine-ekipman satın alımı için (farklı firmalardan alınmış) en az 2 proforma fatura (Proforma faturaların her birinin üzerine ilişkili oldukları bütçe kalemi not edilmelidir.) 19

27 6 7 8 YETKİLİ YÖNETİM ORGANI KARARI İMZA BEYANNAMESİ KARAR BELGESİ (ORTAK) Başvuru sahibini temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına proje sunulmasına ve başarılı olması durumunda uygulanmasına ilişkin kararın alındığı, başvuru sahibinin yetkili yönetim organının kararı (EK F Örnek 2) (Karar metninde özellikle temsil ve ilzam kelimelerinin yer alması gerekmektedir.) Kamu kurum/kuruluşları için en üst yetkili amir kararı (Vali, Kaymakam, Bölge Müdürü, İl Müdürü vb.) İl Özel İdareleri, Belediyeler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Üniversiteler ve Birlikler için tabi oldukları kanun, yönetmelik veya tüzükleri ile belirlenmiş olan yetkili karar organının kararı Başvuru sahibini ve (varsa) her bir ortak kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerin isimlerini ve imzalarını noter tarafından tasdik eden belge, Eğer başvuru sahibi veya ortak kuruluş kamu kurum ve kuruluşu, yerel yönetim, üniversite (bağlı birimleri dâhil) veya mahalli idare birliği ise en üst yetkili amir onaylı tatbiki imza (EK F Örnek 2) Projede ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, bu kurum/kuruluşu temsile, ilzama ve proje belgelerini (Ortaklık Beyannamesi) imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği ve projede ortak olma kararının alındığı yetkili yönetim organının kararı (Eğer projeye mali destek sağlanacaksa bu husus kararda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.) (EK F Örnek 3) İstenilen tüm destekleyici belgeleri bir asıl ve üç suret olmak üzere yukarıdaki sıralamayı takip ederek Başvuru Formu ve ekleri ile birlikte ayrı ayrı dört telli dosya içerisine yerleştiriniz ve teslim ediniz. Yukarıda belirtilen belgelerden noter tarafından tasdik edilecek olan belgeler başvuru sırasında fotokopi olarak teslim edilebilecektir. Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinden sözleşme imzalama aşamasında bu belgelerin asıllarını ya da noter tasdikli suretlerini de sunmaları istenecektir. Sözleşme sırasında yukarıdaki belgelere ek olarak aşağıdaki belgelerin de sunulması gerekmektedir: 20

28 EVRAK ADI VERGİ MÜKELLEFİYETİ VERGİ BORCU YOKTUR YAZISI SGK BORCU YOKTUR YAZISI BELGE VE İZİNLER MÜLKİYET DURUMU RUHSAT VE ETÜTLER AÇIKLAMA Başvuru sahibinin ve ortağının ilgili vergi dairesinden alınmış vergi numarasını gösterir belge Mahalli idareler (Belediyeler ve İl Özel İdareleri) dışındaki başvuru sahibi ve varsa ortaklarından, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmadığını gösteren belge Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki başvuru sahibi ve ortaklarının, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olmadığını gösteren belge Projenin uygulanması için mevzuat gereğince ilgili makamlardan alınması gerekli olan her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi belgeler. Örneğin: ÇED Raporu veya ÇED Raporuna ihtiyaç olmadığını gösteren ilgili kurumdan alınmış yazı (Proje kapsamında yapılacak olan yatırım konusu ile uyumlu olması ve geçerliliği devam eden bir belge olması gerekmektedir.) Gerekli ise Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu izni İnşaat ruhsatı Projenin uygulama alanına ilişkin belgeler. Örneğin: Arsa/arazi/binaların mülkiyet durumunu gösterir ve mevcutsa taşınmaz üzerinde kurulu tüm hakları da içeren belge Arazinin imar durumu ile ilgili belge Yapı ruhsatı Zemin etüdü 21

29 Başvurular nereye ve nasıl yapılacaktır? Potansiyel başvuru sahiplerinin; proje başvurularını matbu olarak Ajansa sunmadan önce adresinden ulaşabilecekleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) elektronik başvuru yapmaları gerekmektedir. Elektronik başvurunun aşamaları aşağıda özetlenmiştir: Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine giriniz ( adresinden ulaşılabilir) Sisteme Giriş butonuna tıklayınız. Açılacak kayıt sayfasında; Rol Seçimi bölümünden Başvuru Sahibi Kullanıcısı rolünü seçiniz. Diğer bilgileri doğru olarak giriniz. Kaydet tuşuna başınız. Sistem kayıt sayfasına, kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapınız. Sisteme girdiğiniz mail adresine gelen onay kodunu girerek hesabınızı onaylayınız. Tüzel Paydaş İşlemleri basamağına tıklayarak, başvuru sahibi ve ortaklara ait kurum/ kuruluş bilgilerini giriniz. Paydaş bilgilerinizi girdikten sonra başvuru işlemleri bölümünden Başvuru yap butonuna tıklayınız. İl bölümünden projenin uygulanacağı ili seçerek aktif destek programlarına ulaşabilirsiniz. Başvuru yapacağınız destek programını seçiniz. Sistem sizi adım adım doldurmanız gereken bölümlere yönlendirecektir. Başvuru Formunu tamamen doldurduktan ve destekleyici belgelerin elektronik kopyalarını sisteme yükledikten sonra, başvurunuzu onaylamanız gerekmektedir. Artık başvuru formunun çıktısını alabilir, gerekli yerleri imzalayıp parafladıktan sonra oluşturacağınız üç kopya ile birlikte kapalı zarf içerisinde ajansa teslim edebilirsiniz. 22

30 Elektronik başvuru, Başvuru Formu ve Diğer Belgeler bölümünde açıklandığı şekilde oluşturulmalı ve proje başvurusu asıl sureti hazırlanmalıdır. Asıl suret kırmızı renkli tel dosyaya konulmalı, asıl suretten çoğaltılan 3 kopya mavi tel dosyalara yerleştirilmelidir. Böylece hazırlanmış olan 1 asıl ve 3 suretten oluşan proje başvuru dosyaları bir zarf içerisine yerleştirilmeli ve ağzı kapatılmalıdır. Elektronik başvuru işleminin tamamlanmasından sonra sistemin size vereceği zarf etiketi çıktısı da hazırlanmış olan zarfın arka yüzüne yapıştırılmalıdır. Proje başvuruları, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıda adresi bulunan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına teslim edilir. Erzincan ve Bayburt ta bulunan Yatırım Destek Ofislerinden proje başvurusu kabul edilecektir. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı: Cumhuriyet Cad. No:3 ERZURUM Erzincan Yatırım Destek Ofisi: Fevzi Paşa Cad. No:19 ETSO Binası Kat :3 ERZİNCAN Bayburt Yatırım Destek Ofisi: Şeyhhayran Mahallesi, Osman Okutmuş Caddesi No: , Valilik Ek Hizmet Binası, Merkez / BAYBURT Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir. Başvuru zarfının ön yüzüne Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Başvuru Referans Numarası (kâr amacı güden başvuru sahipleri için TRA1/13/TUR01, kâr amacı gütmeyen başvuru sahipleri için TRA1/13/TUR02) ifadeleri açık bir şekilde yazılmalıdır. Başvurular (Başvuru Formu, diğer ekler ve destekleyici belgeler) 1 (bir) asıl ve 3 (üç) suret olarak teslim edilmelidir. Başvurunun aslı kırmızı renkli telli dosyaya, 3 adet suret ise mavi renkli telli dosyalara yerleştirilmelidir. Başvuru Formu, diğer ekler ve destekleyici belgeler, bu Rehberde belirtilen sıralamaya göre başvuru dosyalarına yerleştirilmelidir. Her bir nüsha için başvuru formu, ekleri ve destekleyici belgeler yukarıdaki sıralamaya uygun olarak tek bir telli dosya içerisinde sunulmalıdır. Böylece proje; bir asıl üç suret olmak üzere toplam 4 adet telli dosya içerisine sayfalar delinerek yerleştirilmelidir. 23

31 Başvuru sahipleri başvurularının, eksiksiz olup olmadığını Başvuru Rehberinde yer alan kontrol listesinden kontrol etmelidirler. Tam olmayan başvurular reddedilebilecektir Başvuruların alınması için son tarih Başvuruların alınması için son tarih 04/01/2013 saat 19:00 dur. Son başvuru zamanından sonra alınan başvurular, hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır Daha fazla bilgi almak için Sorularınızı, tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ya da faks ile aşağıdaki adrese veya faks numarasına gönderebilirsiniz. E-posta adresi : Faks : Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde adlı internet adresinde yayınlanacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de sunulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSS listesinde ve Başvuru Rehberi nde yer almayan hiçbir bilgi başvuru sahipleri ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi Başvurular, Ajans tarafından bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi desteği ile incelenip değerlendirilecektir. Başvuru sahipleri tarafından sunulan projeler aşağıda açıklanan aşama ve kriterlere göre incelenecek ve değerlendirilecektir. Değerlendirme süreci temel olarak iki aşamadan oluşmaktadır: ön inceleme ile teknik ve mali değerlendirme Ön İnceleme Yalnızca zamanında teslim edilen projeler ön incelemeye alınır. Ön inceleme aşamasında idari kontrol ile uygunluk kontrolü yapılır. a) İdari Kontrol Başvurular öncelikle şeklî uygunluk açısından idari kontrole tabi tutulacaktır. İdari kontrolde, aşağıda yer alan İdari Kontrol Listesi nde belirtilen kriterlerin yerine getirilip getirilmediği kontrol edilmektedir. İstenilen bilgilerden herhangi biri eksik veya yanlış ise, proje teklifi yalnızca bu esasa dayanarak reddedilebilir ve proje teklifi bu noktadan sonra artık değerlendirilmeyecektir. 24

32 KÂR AMACI GÜDEN BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN İDARİ KONTROL LİSTESİ KRİTERLER Evet Hayır 1. KAYS a proje girişi yapılırken başvuru referans numarası (TRA1/13/TUR01) doğru seçilmiştir. 2. Başvuru standart formata uygun olarak hazırlanmıştır. 3. Teklif, elektronik ortamda (KAYS) ve Türkçe olarak hazırlanmıştır. 4. Başvuru Formu bir asıl ve üç suret halinde teslim edilmiştir. 5. Bütçe dokümanları: Bütçe (EK B-I) Beklenen finansman kaynakları (EK B-II) Maliyetlerin Gerekçelendirmesi (EK B-III) Başvuru Formunda belirtildiği şekliyle doldurulmuş ve başvuruya bir asıl ve üç suret halinde eklenmiştir. 6. Projenin Mantıksal Çerçeve si (EK C) doldurulmuş ve başvuruya bir asıl ve üç suret halinde eklenmiştir. 7. Projede yer alan kilit personelin özgeçmişleri (EK D) Başvuru Formu nda belirtildiği şekliyle doldurulmuş ve başvuruya bir asıl ve üç suret halinde eklenmiştir. 8. Başvuru Formunda yer alan Başvuru Sahibinin Beyannamesi (EK A-V), başvuru sahibinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmıştır. 9. Bütçe başvuru sahibinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmıştır. 10. Ortaklık Beyannamesi (EK A-III) (ortak varsa) başvuru sahibinin yetkili temsilcisi ve tüm ortakların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmıştır. 11. İştirakçi Beyannamesi (EK A-IV), (varsa) tüm iştirakçilerin yetkili temsilcileri tarafından imzalanmıştır. 12. Başvuru Formu ve diğer eklerin tüm sayfaları yetkili kişi tarafından paraflanmıştır. 13. İş Planı (EK E) doldurulmuş ve başvuruya bir asıl ve üç suret halinde eklenmiştir. 14. Başvuruda bulunan kuruluşun ve (varsa) her bir ortak kuruluşun resmi kayıt belgesi, Esnaf Sanatkârlar Sicil Gazetesi veya kuruluş sözleşmesinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi sunulmuştur. 15. Başvuru sahibini ve ortaklarını temsil ve ilzama yetkili kişilerin isimlerini gösteren imza sirküleri; bu kişilerin yetkisi ve sorumluluğu başvuru sahibinin ve ortakların ana sözleşmesinden veya yasal yapısından gelmiyorsa ilaveten Yönetim Kurulunun veya yetkili yönetim organının bu kişileri yetkilendirme kararı sunulmuştur. 16. (Proje ortağı varsa) Ortakların yetkili kişi veya kurulları tarafından projeye ortak olunmasına ilişkin alınan karar sunulmuştur. 17. Başvuru sahibinin TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde faaliyet gösterdiğine dair (Esnaf Sanatkârlar Odasından veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınan) oda kayıt belgesi sunulmuştur. 25

33 18. Başvuru sahibi ve her bir ortak kuruluşa ait, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan, başvuru tarihi itibariyle en son döneme ait aylık prim ve hizmet belgeleri sunulmuştur. 19. Proje kapsamında TL yi geçen her bir makine-ekipman satın alımı için makineekipmanın genel özelliklerinin belirtildiği bir teknik şartname sunulmuştur. (Teknik şartnameler başvuru sahibi veya proje ortağı tarafından hazırlanmış ve imzalanmış olmalıdır. Proforma faturalar teknik şartname olarak kabul edilmeyecektir.) 20. Teknik şartnameleri hazırlanmış olan ve proje kapsamında TL yi geçen her bir makine-ekipman satın alımı için en az 2 proforma fatura sunulmuştur. (Proforma faturaların her birinin üzerine ilişkili oldukları bütçe kalemi not edilmelidir.) 21. Başvuru sahibinin ve proje ortaklarının kuruluşundan sonra sermaye ve ortaklık yapısında değişiklik yapılmış ise mevcut sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi sunulmuştur. 22. Başvuru sahibinin ve her bir ortak kuruluşun önceki yıla (2011) ve cari yıla (2012) ait gelir tablosu ve bilançosunun/işletme hesap özetinin onaylı nüshası (2012 yılında kurulan işletmeler sadece 2012 yılına ait ilgili belgeleri sunacaklardır.), 23. Başvuru sahibinin ve her bir ortak kuruluşun gelir/kurumlar vergisi beyannamesi sunulmuştur. Not: 21, 22 ve 23. maddelerdeki belgeler sadece son başvuru tarihinden en az üç ay önce kurulmuş başvuru sahiplerinden talep edilmektedir. 26

34 KÂR AMACI GÜTMEYEN BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN İDARİ KONTROL LİSTESİ KRİTERLER Evet Hayır 1. KAYS a proje girişi yapılırken başvuru referans numarası (TRA1/13/TUR02) doğru seçilmiştir. 2. Başvuru standart formata uygun olarak hazırlanmıştır. 3. Teklif, elektronik ortamda (KAYS) ve Türkçe olarak hazırlanmıştır. 4. Başvuru Formu bir asıl ve üç suret halinde teslim edilmiştir. 5. Bütçe dokümanları: Bütçe (EK B-I) Beklenen finansman kaynakları (EK B-II) Maliyetlerin Gerekçelendirmesi (EK B-III) Başvuru Formunda belirtildiği şekliyle doldurulmuş ve başvuruya bir asıl ve üç suret halinde eklenmiştir. 6. Projenin Mantıksal Çerçeve si (EK C) doldurulmuş ve başvuruya bir asıl ve üç suret halinde eklenmiştir. 7. Projede yer alan Kilit Personelin Özgeçmişleri (EK D) doldurulmuş ve başvuruya bir asıl ve üç suret halinde eklenmiştir. 8. Başvuru Formunda yer alan Başvuru Sahibinin Beyannamesi (EK A-V), başvuru sahibinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmıştır. 9. Bütçe başvuru sahibinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmıştır. 10. Ortaklık Beyannamesi (EK A-III) (ortak varsa) başvuru sahibinin yetkili temsilcisi ve tüm ortakların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmıştır. 11. İştirakçi Beyannamesi (EK A-IV), (varsa) tüm iştirakçilerin yetkili temsilcileri tarafından imzalanmıştır. 12. Başvuru Formu ve diğer eklerin tüm sayfaları yetkili kişi tarafından paraflanmıştır. 13. Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunduğunu, TRA1 Bölgesi nde yer aldığını, kayıtlı olduğunu veya faaliyet gösterdiğini belirten ve başvuru sahibi kurum/ kuruluşun proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olduğuna dair kurumun en üst yetkili amiri tarafından imzalanmış beyan sunulmuştur. (EK F Örnek1) 14. Birlikler, kooperatifler, dernekler veya vakıfların proje başvuru sahibi veya ortağı olması durumunda resmi kuruluş belgesi, tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi sunulmuştur. 15. Başvuru sahibinin ve her bir ortağın bağımsız bir denetim şirketi/ yeminli mali müşavir/ serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylanmış en son hesapları (bilanço, gelir tablosu, mizan cetveli) Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için yetkili kişi, organ ya da kurumlarca onaylanmış en son kesin hesapları (ödenek miktarını gösterir onaylı tablo, bilanço, gelir tablosu, mizan cetveli) sunulmuştur. 27

35 16. Proje kapsamında TL yi geçen her bir makine-ekipman satın alımı için makineekipmanın genel özelliklerinin belirtildiği bir teknik şartname sunulmuştur. (Teknik şartnameler başvuru sahibi veya proje ortağı tarafından hazırlanmış ve imzalanmış olmalıdır. Proforma faturalar teknik şartname olarak kabul edilmeyecektir.) 17. Teknik şartnameleri hazırlanmış olan ve proje kapsamında TL yi geçen her bir makine-ekipman satın alımı için en az 2 proforma fatura sunulmuştur. (Proforma faturaların her birinin üzerine ilişkili oldukları bütçe kalemi not edilmelidir.) 18. Başvuru sahibini temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına proje sunulmasına ve başarılı olması durumunda uygulanmasına ilişkin kararın alındığı, başvuru sahibinin yetkili yönetim organının kararı (EK F Örnek 2) (Karar metninde özellikle temsil ve ilzam kelimelerinin yer alması gerekmektedir.) sunulmuştur. 19. Başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in noter tasdikli imza sirküleri, eğer başvuru sahibi kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve mahalli idare birlikleri ise en üst yetkili amir onaylı tatbiki imza (EK F Örnek 2) sunulmuştur. 20. Projede ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, bu kurum/kuruluşu temsile, ilzama ve proje belgelerini (Ortaklık Beyannamesi) imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği ve projede ortak olma kararının alındığı yetkili yönetim organının kararı (eğer projeye mali destek sağlanacaksa bu husus kararda ayrıntılı olarak belirtilmelidir) (EK F Örnek 3) sunulmuştur. 28

36 b) Uygunluk Kontrolü Başvuru sahibinin, ortaklarının (ve varsa iştirakçilerinin) ve projelerin bu rehberin ve bölümlerinde verilen kriterlere uygunluğunun kontrolü aşağıda yer alan listeye göre yapılır. 1. Başvuru Sahibi uygundur. UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ KRİTERLER Evet Hayır Ortak uygundur Ortak uygundur. 4. < > Ortak uygundur. 5. Proje TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) uygulanacaktır. 6. Projenin süresi, izin verilen azamî süreyi aşmamaktadır (9 ay). 7. Talep edilen destek tutarı, izin verilen asgarî destek tutarından düşük değildir ( TL). 8. Talep edilen destek tutarı, izin verilen azamî destek tutarından yüksek değildir ( TL). 9. Talep edilen destek oranı: Kâr amacı güden başvuru sahipleri için, uygun toplam bütçenin %50 sini aşmamaktadır. Kâr amacı gütmeyen başvuru sahipleri için talep edilen destek oranı, uygun toplam bütçenin %90 ını aşmamaktadır. 10. Talep edilen destek oranı uygun toplam bütçenin %15 inden az değildir. 11. İdarî maliyetler uygun doğrudan maliyetlerin % 2 sini aşmamaktadır. 12. Küçük ölçekli yapım işleri Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30 unu geçmemektedir. Sadece ön incelemeyi geçen başvurular değerlendirme işleminin sonraki safhalarına alınacaktır. Teknik ve Mali Değerlendirme Teklif edilen bütçe de dâhil olmak üzere başvurular, aşağıda yer alan Değerlendirme Tablosu ndaki kriterlere göre değerlendirilecektir. Değerlendirmede sırası ile başvuru sahibinin mali ve yönetim kapasitesi, proje konusunun programın amaç ve öncelikleri ile ilgililiği, önerilen metodolojinin kalitesi ve geçerliliği, projenin destek sonrası sürdürülebilirliği ile projenin bütçe ve maliyet etkinliği göz önüne alınacaktır. Bu değerlendirmenin sonunda, altmış beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler olarak listelenir. Başvurular en yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanır ve destek dağıtımı 29

37 bu rehberde belirtilen teklif çağrısının toplam bütçesi çerçevesinde söz konusu sıralamaya göre yapılır. Eşit puan alan başvurular bakımından; söz konusu mali destek programında aynı yararlanıcı tarafından sunulan tek proje başvurusu niteliğinde olanlar, bu hususta eşitlik olması halinde mali ve operasyonel kapasite ve ilgililik bölümlerinden alınan puanların ortalaması en yüksek olanlar dikkate alınır, bu hususta da eşitlik olması halinde başvuru tarihi ve saati esas alınır. Proje tekliflerinin destek almaya hak kazanabilmesi için, toplam başarı puanına ek olarak, Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi bölümünden (20 puan üzerinden) en az 10 puan, ilgililik bölümünden (25 puan üzerinden) en az 16 puan alması koşulları aranacaktır. Bölüm DEĞERLENDİRME TABLOSU Puan 1. Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi 1.1. Başvuru Sahibi ve/veya ortakları daha önceki yıllarda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından destek almış mıdır? (Destek almışsa 1 puan; almamışsa 5 puan verilecektir.) 1.2. Başvuru sahibi, ortakları ve/veya projede yer alacak kilit personel yeterli teknik uzmanlığa sahip mi? (ele alınacak konular hakkında yeterli bilgileri var mı?) 1.3. Başvuru sahibi ve ortakları yeterli yönetim kapasitesine sahip mi? (personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dâhil olmak üzere) 1.4. Başvuru sahibi ve ortakları istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip mi? 2. İlgililik 2.1. Proje, Teklif Çağrısının genel ve özel amaçlarıyla ne kadar ilgili? 2.2. Proje, bu programın Başvuru Rehberi Bölüm 1.2 de belirtilen önceliklerle ne kadar ilgili? 2.3. Proje yeni istihdam içeriyor mu? (2 puan) Proje kırsal alanda mı uygulanacak? (3 puan) 2.4. Proje, hedef bölgenin (bölgelerin) ihtiyaçları ve sorunları ile ne kadar ilgili? 2.5. İlgili taraflar ne kadar açıkça tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmiş? (son yararlanıcılar, hedef gruplar) 2.6. Hedef grupların gereksinimleri net bir şekilde belirlenmiş mi ve proje bunları gerektiği şekilde muhatap alıyor mu? 3. Yöntem 3.1. Önerilen faaliyetler uygun ve uygulanabilir mi? 3.2. Önerilen faaliyetler hedeflerle ve beklenen sonuçlarla uyumlu mu? 3.3. Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlı? (Özellikle; proje, söz konusu sorunların bir analizini yansıtıyor mu; dış faktörler göz önüne alınmış mı ve bir değerlendirme öngörüyor mu? Projenin içeriği, faaliyetler, seçilen yöntem ve kullanılan araçlar birbirini tamamlıyor mu?)

38 3.4. Faaliyet planı açık ve uygulanabilir nitelikte mi? 3.5. Teklifte, projenin sonucuna yönelik objektif olarak doğrulanabilir göstergeler nitelik ve nicelik yönünden yeterli mi? 3.6. Projede Ajans desteğine ve görünürlüğüne yeterli önem verilmiş mi? 4. Sürdürülebilirlik 4.1. Projenin, hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olması bekleniyor mu? (etkilenen işletme sayısı, faaliyetin bölgesel önemi, geçici/kalıcı oluşturulan istihdam, sosyal faydalar, sağlanan eğitim fırsatları, teşvik edilen yeni sermaye yatırımları, bölgenin genel ekonomik ortamında sağlanan gelişmeler vb. dâhil olmak üzere) 4.2. Proje potansiyel çarpan etkileri içermekte midir? (proje sonuçlarının yinelenmesi ve daha geniş alanları etkilemesi ile bilgi yayılması dâhil olmak üzere) 4.3. Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi? mali açıdan (destek sona erdikten sonra faaliyetler nasıl finanse edilecek?) kurumsal açıdan (faaliyetlerin devam ettirilmesine imkan tanıyan yapılar proje sonunda da devam edecek mi? Projenin sonuçları yerel olarak sahiplenilecek mi?) sürdürülebilir kalkınma ve çevre açısından (Proje sürdürülebilir kalkınmaya ve çevrenin korunmasına katkı sağlıyor mu?) 5. Bütçe ve maliyet etkinliği 5.1. Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar arasındaki ilişki tutarlı mı? 5.2. Yapılması öngörülen harcamalar projenin uygulanması için gerekli ve gerçekçi mi? (Piyasa koşulları ile uyumlu mu?) EN YÜKSEK TOPLAM PUAN

39 2.4. Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi Bildirimin İçeriği Başvuru sahiplerine, başvurularının sonucuna ilişkin durum yazılı olarak bildirilecektir. Başvurunun reddedilmesi veya desteklenmemesi kararı, aşağıda belirtilen gerekçelere dayandırılacaktır: Başvuru, son başvuru tarihinden sonra alınmıştır, Başvuru eksiktir veya belirtilen idari koşullara uygun değildir, Başvuru sahibi veya ortaklarından biri ya da bir kaçı uygun değildir, Proje uygun değildir (örneğin teklif edilen projenin program kapsamında olmaması, teklifin izin verilen azami süreyi aşması, talep edilen katkının izin verilen azami katkıdan daha fazla olması vb.), Proje, konuyla yeterince ilgili değildir ve/veya başvuru sahibinin mali ve işletme kapasitesi yeterli değildir, Proje, teknik ve mali açıdan, seçilmiş olan diğer projelere göre daha az puan almıştır, Talep edilen destekleyici belgelerin biri ya da birkaçı belirtilen son tarihten önce teslim edilmemiştir, Bu Rehber de bulunan herhangi başka bir kritere uyulmamıştır, Ajansın bir başvuruyu reddetme ya da desteklememe kararı nihaîdir Öngörülen Zaman Çizelgesi Değerlendirme sonuçları hakkında başvuru sahiplerini bilgilendirmek için Ajansın planladığı tarih 11/03/2013 tür. Bu tarih kesin olmayıp, proje sayısına göre değişebilecektir Sözleşme İmzalanması ve Uygulama Koşulları Destek kararını takiben, verilecek destek miktarı ve uygulamaya ilişkin ilke ve kurallar, başvuru sahibi ile Ajans arasında imzalanacak bir sözleşmeye bağlanır. Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarından, her bir proje için sözleşmede öngörülen toplam destek miktarının %10 u kadar teminat alınır. Ajans tarafından teminat olarak kabul edilebilecek değerler şunlardır: 32

40 a) Tedavüldeki Türk parası, b) Bankalar veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları, c) Ajansın Kredi Garanti Fonu ile protokol imzaladığı hallerde Kredi Garanti Fonu tarafından verilen teminatlar, Teminatlar, Ajans tarafından nakit olarak teslim alınamaz. Bunları yararlanıcının, Ajansın bildireceği banka hesap numarasına yatırdığına dair dekontun, sözleşme imzalamaya gelindiği zaman ibrazı zorunludur. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Karma değerlerden oluşan teminatlar Ajans tarafından kabul edilebilir. Teminatlar nihai ödemenin yapılmasını müteakip serbest bırakılır. Sözleşmeler, başvuru sahiplerine yapılacak tebliğden itibaren en geç 10 gün içerisinde imzalanır. Başvuru sahiplerinin bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destek kararı iptal edilir. Bunların yerine, öngörülen toplam destek bütçesiyle sınırlı olmak koşuluyla, yedek listede yer alan başvuru sahipleri sözleşme imzalamak üzere en yüksek puanlı projeden başlamak üzere sözleşme imzalamaya davet edilir. Yedek listeden davet usulü bakımından da yukarıdaki hükümler aynen uygulanır. Sözleşme özellikle aşağıda belirtilen hakları ve yükümlülükleri düzenler: Kesin destek tutarı: Azami destek tutarı sözleşmede belirtilecektir. Bölüm de açıklandığı gibi, bu tutar, tahminlere dayalı bir şekilde hazırlanan bütçe çerçevesinde belirlenecektir. Kesin destek tutarı, proje sona erdiğinde ve nihai rapor sunulduğunda kesinlik kazanacaktır. Mali destek hiçbir koşulda sözleşmede belirtilen tutarı geçemez, sözleşme tutarını aşan ek ödeme yapılamaz ve yararlanıcı tarafından aynı sözleşme kapsamında ek destek talebinde bulunulamaz. Hedeflerin gerçekleştirilememesi: Yararlanıcının sözleşme koşullarını yerine getirmemesi halinde Ajans destek tutarını azaltabilir ve/veya o zamana kadar ödenen tutarların tamamen ya da kısmen geri ödenmesini talep edebilir. Ayrıca desteklenen proje veya faaliyet kapsamında, Ajans tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz verilmemesi, izleme ziyaretlerinde uygulama ve yönetim mekânlarına erişimin zorlaştırılması yahut engellenmesi veya projenin sözleşmeye, eklerine ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütülmediğinin tespiti halinde Ajans, ödemeleri durdurabilir ve/veya sözleşmeyi feshederek buna ilişkin mevzuatta ve sözleşmede belirtilen hukuki yollara başvurabilir. Sözleşmenin değiştirilmesi: Yararlanıcıların, projelerini Ajans ile imzaladıkları sözleşme hükümleri doğrultusunda uygulamaları esastır. Ancak sözleşmenin imzalanmasından sonra projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek önceden öngörülemeyen ve beklenmeyen durum yahut mücbir sebep söz konusu ise sözleşme tarafların mutabakatı ile uygulamanın 33

41 herhangi bir safhasında değiştirilebilir ve/veya proje uygulamasının tamamı veya bir kısmı askıya alınabilir. Raporlar: Yararlanıcılar, uygulama sürecinde, projede kaydedilen ilerleme ve gerçekleşmeleri içeren raporlar sunmak zorundadır. Bunlar; sözleşmede belirtilen dönemlerde sunulacak yararlanıcı beyan raporları, ara raporlar ve proje faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben sunulacak nihai rapor ile projenin etkilerinin değerlendirilebilmesi amacıyla sunulacak proje sonrası değerlendirme raporundan oluşmaktadır. Ayrıca Ajans, yararlanıcıdan ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir. Ödemeler: Sözleşmede belirtilen süre içerisinde, kabul edilebilir nitelikteki teminat şartının yararlanıcı tarafından yerine getirilmiş olması kaydıyla, destek miktarının %40 ı, yararlanıcıya ait sözleşmede belirtilen banka hesabına ön ödeme olarak aktarılır. Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hakediş esasına göre gerçekleştirilir. Buna göre, ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eş finansman tutarının usulüne uygun harcandığını gösteren belgelerin ara/nihai raporlarla birlikte Ajansa sunulması, ilgili raporların Ajans tarafından incelenip uygun bulunması ve onaylanmasından sonra; (sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde) ara ödemede destek miktarının %40 ı ve son ödemede %20 si destek yararlanıcısının banka hesabına 30 gün içerisinde aktarılır. Yararlanıcı tarafından ilgili raporlar sunulmadan ve usulüne uygun ödeme talebinde bulunulmadan, yararlanıcıya hiçbir ödeme yapılmaz. Projeye ait kayıtlar: Yararlanıcı, proje uygulanmasına dair tüm hesap ve kayıtları şeffaf bir şekilde tutmakla yükümlüdür. Bu kayıtlar desteğin son ödemesinin yapılmasından sonra beş yıl süreyle saklanmalıdır. Denetim: Gerektiğinde yapılacak denetimler sırasında yararlanıcı, proje uygulama ve yönetim mekânlarına erişimi zorlaştırmamak yahut engellememek ve talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi görevli personele zamanında sunmak zorundadır. Sözleşme hükümleri, Ajans tarafından hem kayıtlar üzerinde hem de yerinde yapılabilecek denetimlere olanak tanıyacaktır. Ajans, destek miktarı TL nin üzerinde olan bütün projelerden denetim raporu talep eder. Bu rapor, yasal denetim konusunda ulusal veya uluslar arası kabul görmüş bir denetim kurumuna (Yeminli Mali Müşavirler/Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası veya Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketi) mensup onaylı bir denetçi tarafından sunulmalıdır. Tanıtım ve Görünürlük: Yararlanıcılar, ortakları ve alt yükleniciler, hizmet, mal alımı ve yapım işleri faaliyetlerinde Ajansın sağladığı mali desteği ve Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunu görünür kılmak ve tanıtmak için, Ajansın internet sitesinde ( yayınlanan tanıtım ve görünürlük rehberine uygun olarak gerekli önlemleri alır. Satın Alma İşlemleri: Projede harcama usul ve esasları ilgili kanunlarca belirlenen yararlanıcılar, destek programları çerçevesinde desteklenen proje ve faaliyetleri kapsamında yapacakları 34

42 satın alma faaliyetlerini, tabi oldukları satın alma mevzuatı çerçevesinde gerçekleştireceklerdir. Harcama usul ve esasları hiçbir kanun tarafından belirlenmemiş kişi, kurum ve kuruluşların uyacakları satın alma usul ve esasları ise Sözleşmenin ekinde (EK-IV) tanımlanmıştır. Ortak proje ve faaliyetler bakımından, ortaklardan herhangi birinin harcama usul ve esaslarının ilgili kanunlarca tespit edildiği durumlarda, bu ortağın satın alma faaliyetleri söz konusu kanun hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Ortaklardan herhangi birinin harcama usul ve esaslarının hiçbir kanun ile belirlenmediği durumlarda bu ortağın uyacağı satın alma usul ve esasları ise Sözleşmenin ekinde (EK-IV) tanımlanmıştır. Ayrıca, uygulama aşamasında satın alma usullerine ilişkin detaylı bilgi ve dokümanlar proje uygulama rehberinde yer alacaktır. Programlar kapsamında alımı desteklenen alet, teçhizat, yazılım, malzeme ve sistemler ile yapımı gerçekleştirilen tesislerin mülkiyeti yararlanıcıya aittir. Ancak yararlanıcı, sözleşme kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin mülkiyetini, Ajansın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın projenin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle başkasına devredemez, rehin ve teminat olarak gösteremez, projede tanımlanan iş dışında başka bir iş için kullanamaz. Bu kurala uyulmaması halinde mevzuat ve sözleşme kuralları uyarınca hukuki yollara başvurulur. 3. EKLER a) Başvuru Sırasında Doldurularak Ajansa Sunulması Gereken Dokümanlar: EK A : Başvuru Formu EK B : Bütçe (EK B1-B2-B3) EK C : Mantıksal Çerçeve EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri b) Destekleyici Belgeler: EK E : İş Planı (Sadece kâr amacı güden başvuru sahipleri tarafından sunulacaktır.) EK F : Destekleyici Belge Örnekleri c) Ajansa Sunulması Gerekmeyen Bilgi Amaçlı Dokümanlar: EK G : Standart Sözleşme EK H : Performans Göstergeleri 35

43 KUDAKA Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü 36

44 EK A Başvuru Sahibinin Adı: Projenin Adı: KUDAKA KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Formu Kâr amacı güden kuruluşlar için başvuru referans numarası : TRA1/13/TUR01 Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için başvuru referans numarası : TRA1/13/TUR02 Son Teslim Tarihi: 04 Ocak 2013 Cuma Saat: Başvuru Kodu 1 : UYARI ÖRNEK Bu başvuru formu, Başvuru Sahiplerine bilgi vermek amaçlı olup sistem üzerinde doldurulan form tamamlandığında çıkacak formun benzeridir. Başvurunuzu sadece sistem üzerinden doldurulacağını ve bu başvuru formu ile sistemin verdiği formun farklı olması durumunda sistem üzerindeki formun geçerli olduğunu lütfen unutmayınız. Bu form veya daha önceki yıllarda Ajansımız internet sitesinden paylaşılan formları doldurarak başvuru yapmayınız. 1 Ajans tarafından doldurulacaktır.

45 BAŞVURU VERİ GİRİŞ FORMU Proje başvurularınızı matbu olarak Ajansa sunmadan önce Ajansın internet sitesinden 1 erişilebilecek bilgi sistemindeki Başvuru Veri Giriş Formunu doldurarak sisteme yüklemeniz zorunludur. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretecek olup, bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır. Genel Bilgiler Başvuru Kodu Destek Programı Projenin Öncelik Alanı Proje Adı Projenin Etkileyeceği Göstergeler Proje Süresi Proje Toplam Bütçesi (TL) Talep Edilen Destek Miktarı (TL) Yararlanıcı Varsa Proje Ortaklarının Sayısı Yararlanıcının Hukuki Statüsü Ana Faaliyet Alanı İletişim Bilgileri Telefon Numarası Faks Numarası Cep Telefonu Numarası Posta Adresi Elektronik Posta Adresi Proje Ortaklarının Ad ve Soyadları (Tüzel Kişilikse Unvanı) Telefon Numarası Faks Numarası Cep Telefonu Numarası Posta Adresi Elektronik Posta Adresi Proje Ortaklarının Ad ve Soyadları (Tüzel Kişilikse Unvanı) İrtibat Kişisi 2. İrtibat Kişisi 38 ÖRNEK

46 I. PROJE 1. TANIM 1.1 Başlık 1.2 Projenin Uygulanacağı Yer(ler) 1.3 Proje Maliyeti ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından İstenen Destek Tutarı 1.4 Özet Projenin Süresi Projenin amaçları Ortak(lar) Hedef grup(lar) 2 / Müşteriler Nihai Yararlanıcılar 3 Beklenen Sonuçlar Temel Faaliyetler 1.5 Amaçlar Projenin katkıda bulunmayı amaçladığı genel hedefleri ve başarmayı amaçladığı özel hedefleri açıklayınız. 1.6 Gerekçelendirme Projenin Uygulanacağı Coğrafi Alan Bölge İl İlçe ÖRNEK En fazla 3 sayfa. Lütfen aşağıdaki bilgileri sağlayınız: Projenin, programın hedefleri ve öncelikleri ile ilgisi Kapsanan bölgede belirlenen ihtiyaç ve sorunların tanımlanması 2 Hedef gruplar proje ile doğrudan ilgisi olan, projede kendileri için yapılmış faaliyetler bulunan, proje faaliyetlerine katılan kişi, kurum ve kuruluşlardır.. Projenin Toplam Uygun Maliyeti (TL) Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından İstenen Destek Tutarı (TL) Projenin Toplam Uygun Maliyetinin Yüzdesi (%) 3 Nihai Yararlanıcılar proje faaliyetlerine katılmayan, projede kendileri için doğrudan yapılan bir faaliyet bulunmayan, fakat proje sonuçlarından ya da hedef gurubun değişiminden olumlu etkilenen kişi, kurum ve kuruluşlardır. 39

47 1.6.3 Hedef grubun / grupların ve nihai yararlanıcıların tanımı ve tahmini sayıları Bu hedef grubun/grupların seçilme nedenleri ve bu grupların ihtiyaçlarının ve sorunlarının tanımlanması. Bu proje, hedef grubun/grupların ve Nihai Yararlanıcıların ihtiyaçlarına nasıl cevap verecek? 1.7 Faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması En fazla 9 sayfa. Sonuçlara ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek her bir faaliyetin adını ve detaylı açıklamasını, faaliyet seçimlerini göstererek ve eğer varsa, her bir ortağın (ya da iştirakçilerin veya taşeronların) faaliyetlerdeki rolünü belirtiniz. Bu bağlamda, faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması proje planını tekrarlamamalıdır.(bkz. Bölüm 1.9) 1.8 Yöntem En fazla 4 sayfa. Aşağıdakilerin ayrıntılı açıklaması: Uygulama yöntemleri ve teklif edilen yöntemin nedenleri ve gerekçeleri. Başvurunuzda Ajans desteğini belirtecek görünürlük faaliyetlerinin yer almasına dikkat ediniz Projenin daha önceki başka bir projenin devamı olması durumunda, bu projenin öncekinin sonuçları üzerine nasıl inşa edileceğini anlatınız Proje büyük bir programın parçası ise, programa nasıl uyacağı veya programla nasıl koordine edileceğini anlatınız Proje takibi ve iç/dış değerlendirme prosedürleri Çeşitli aktörlerin projedeki rollerinin ve katılımlarının tanımlanması (yerel ortaklar, hedef gruplar, yerel yönetimler, vs.), ve bu rollerin onlara verilmesinin sebepleri Proje uygulaması için önerilen ekip (işlevlerine göre: burada kişilerin isimlerinin belirtilmesine gerek yoktur) Projelerin uygulanması için önerilen temel araçlar (ekipmanlar, araçlar ) 1.9 Süre ve Faaliyet Planı Projenin süresi ay olacaktır (9 aydan fazla olamaz) Dikkat: Burada belirtilen proje süresi, faaliyet planında belirtilen proje süresi ve diğer tüm kısımlarda belirtilenlerle aynı olmalıdır. Not: Gösterge niteliğindeki faaliyet planı gerçek tarihleri belirtmemeli; ancak basitçe 1. ay, 2. ay vb. şeklinde gösterilmelidir. Başvuru sahiplerinin, ihtiyaten faaliyet planı takvimlerinde belirli bir zaman aralığı bırakmaları önerilmektedir. Faaliyet planı, faaliyetlerin ayrıntılı açıklamasını içermemeli, sadece başlıklarına yer vermelidir (lütfen bunların, Bölüm 1.7 de sıralanan başlıklarla örtüşmesini sağlayınız). Faaliyet yapılmayan ay(lar), faaliyet planı ve proje süresine dahil edilmelidir. Faaliyet planı, her bir faaliyetin hazırlık ve uygulamasına ait genel bir görüş verecek şekilde yeterli ayrıntıya sahip olmalıdır ÖRNEK

48 Faaliyet planı aşağıdaki format kullanılarak hazırlanmalıdır: 1. Yıl 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Faaliyet Örnek Ay 1 Örnek Uygulama Birim Örnek Faaliyet 1 (başlık) Faaliyet 2 (başlık) Faaliyet 3 (başlık) v.s Performans Göstergeleri Başvuru rehberinin ekinde sunulan göstergeler listesinden projenize uygun olanları seçiniz. Projenizin performans göstergeleri proje başarınızın ölçülmesine esas oluşturacağı için sadece ulaşılabilir ve gerçekçi göstergeler ve hedefler belirleyiniz. Listedeki göstergelerin yetersiz olması durumunda farklı göstergeler de belirleyebilirsiniz. Burada belirleyeceğiniz göstergelerin mantıksal çerçevede belirttiğiniz göstergelerle aynı olması gerekir. 2. BEKLENEN SONUÇLAR 2.1 Hedef gruplar/yararlanıcılar üzerinde beklenen etki Proje Ekibi ÖRNEK Projenin aşağıdaki konularda ne gibi ilerlemeler sağlayacağını belirtiniz: hedef grupların/yararlanıcıların durumunu; hedef grupların ve /veya varsa ortakların teknik ve yönetim kapasitelerini, Başvuru Sahibi Ortak 1 Gösterge Birim Mevcut Durum Hedef 41

49 2.2 Somut Çıktılar Çıktılar mümkün olduğunca belirgin, ölçülebilir ve sayısal olmalıdır. 2.3 Çarpan Etkileri Projenin sonuçlarının tekrarlanma ve yayılma olasılığını anlatınız. 2.4 Sürdürülebilirlik Lütfen sürdürülebilirliğin aşağıda belirtilen üç boyutunu açıklayınız Mali Boyut (faaliyetler destek bittikten sonra nasıl finanse edilecek?) Proje piyasa koşullarında rekabetçi bir getiri oranına sahip mi? Kurumsal Boyut (kurumsal yapınız proje sona erdikten sonra da faaliyetlerin sürdürülmesine izin verecek mi? Proje sonuçları için yerel sahiplenme olacak mı?) Proje, sürdürülebilir kalkınmaya ve çevrenin korunmasına itibar gösteriyor mu? 2.5 Mantıksal Çerçeve Lütfen Başvuru Rehberi Ek-C yi doldurunuz 2.6 Görünürlük Faaliyetleri Lütfen proje çerçevesinde öngörülen görünürlük faaliyetlerini tanımlayınız. Lütfen bütçenin (Ek B1) 5.8 no lu kaleminin altında, burada öngördüğünüz görünürlük faaliyetlerinin maliyetleri için tahsisat yapmayı unutmayınız. 3. PROJE BÜTÇESİ Başvuru Rehberi Ek B yi toplam proje süresinin tamamını kapsayacak şekilde gerekçelendirerek doldurunuz. (Ek B1- Bütçe Dökümü, EK B3-Maliyetlerin Gerekçelendirmesi) Daha fazla bilgi için Başvuru Rehberine bakınız (Bölüm 2.1.4) 4. BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI Proje için beklenen finansman kaynakları hakkında bilgi vermek için, Başvuru Rehberi Ek B yi doldurunuz (EK B2) ÖRNEK

50 Ayni Katkılar Lütfen aşağıda; Başvuru Sahibi, Ortağı veya başka bir kaynak tarafından sağlanan ayni katkıları (eğer varsa) belirtiniz (En fazla 1 sayfa). Lütfen ayni katkıların genel olarak kabul edileceğine ancak Başvuru Sahibi veya Ortak(lar)ının uygun (nakdi) katkısı olarak değerlendirilmediğine dikkat ediniz. 1. KİMLİK Tam Yasal Adı: Kısaltması: Uyruğu: Yasal Statü: Resmi Adres: Posta Adresi: Telefon numarası: Faks numarası: E-posta Adresi İnternet Adresi Bu Proje İçin 1. İrtibat Kişisi Cep Telefonu Numarası İrtibat Kişisinin E-Posta Adresi Bu Proje İçin 2. İrtibat Kişisi Cep Telefonu Numarası İrtibat Kişisinin E-Posta Adresi II. BAŞVURU SAHİBİ ÖRNEK Herhangi bir adres, telefon numarası, faks numarası ve e-posta adresi değişikliği Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına yazılı olarak bildirilmelidir. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Başvuru Sahibinin vermiş olduğu iletişim bilgileri (cep telefonu, e-posta, adres) ile Başvuru Sahibi ile gerektiğinde temas kuramaması halinde bu durumdan sorumlu tutulamaz. 43

51 2. BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ Lütfen mali ve işletme kapasitenizin gerektiği gibi değerlendirilmesine imkân verecek yeterli bilgi veriniz. 2.1 Kuruluş ve Faaliyet Bilgileri Kuruluş Tarihi Faaliyete Başlama Tarihi Başlıca Faaliyetleri 2.2 Yönetim Kurulu / Komitesinin Listesi Adı Mesleği Uyruğu Görevi Kuruldaki Yıl Sayısı 2.3 Sermaye Yapısı (KOBİ ler bu tabloyu bölünmüş sermaye yapısının bütün detaylarını belirterek dikkatlice doldurmalıdır. Şirketinizde hissesi bulunan bütün gerçek ve kamu veya özel hukuk tüzel kişilerini sıralayınız.) Adres, Gerçek/ Adı Tel/Faks/ tüzel kişinin Uyruğu Çalışan Ciro (TL) e-posta hisseleri (%) Sayısı 3. PROJE YÖNETME VE UYGULAMA KAPASİTESİ 3.1. Benzer Proje Tecrübesi Bu programın kapsamına giren alanlarda son beş yılda <kurumunuz/kuruluşunuz> / <şirketiniz> tarafından yürütülen projeler hakkında, her bir proje için aşağıdaki hususları belirterek ayrıntılı bilgi veriniz. Proje Adı Projenin Amacı ve Yeri Projenin Sonuçları Projedeki Rolü ve Projeye Katılım Derecesi Projenin Maliyeti (TL) Projeye Finansman Katkısı 44 ÖRNEK

52 Bu bilgiler, <kurum/kuruluşunuzun> / <şirketinizin> destek talebinde bulunduğu proje ile aynı sektörde ve karşılaştırılabilir ölçekte projeleri yönetme konusunda, yeterli deneyime sahip olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılacak önemli bir bilgi kaynağı olacaktır Kaynaklar Lütfen özellikle aşağıda belirtilenler olmak üzere <kurum/kuruluşunuzun> / <şirketinizin> ulaşabileceği değişik kaynakların ayrıntılı açıklamasını yapınız: Son üç yıl için yıllık gelir, eğer mümkünse her yıl için mali destekçilerin adını ve her birinin yıllık gelire katkı yüzdesini (%) belirterek Mali veri. Lütfen aşağıdaki bilgileri kar ve zarar tablosuna ve <kurum/kuruluşunuzun>/ <şirketinizin> bilançosuna göre doldurunuz. Lütfen bu tabloda yer alan mali verilerin; kar zarar hesapları, bilançolar, yerel vergi dairesine verilen vergi beyanı bilgileriyle uyumlu olduğundan emin olunuz. Burada sunulan bilgiler ile orijinal belgelerdeki bilgilerde herhangi bir tutarsızlık <kurum/ kuruluşunuzun>/ <şirketinizin> bu destek programından ve gelecekteki muhtemel teklif çağrılarından elenmesine yol açacaktır. <Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için kullanılacak tablo> Yıl Toplam Gelirler Net Kazanç Bilanço veya Bütçe Öz sermaye <Kar amacı güden kuruluşlar için kullanılacak tablo> (tahmini) Orta ve Uzun Vadeli Borçlar Kısa Vadeli Borçlar (< 1 yıl) ÖRNEK Toplam bilanço Yıl Satışlar Net Kar 4 veya bütçe büyüklüğü Sermaye Orta ve uzun vadeli borçlar Kısa Vadeli Borçlar (< 1 yıl) 4 Şirketin ilgili yılda vergi dairesine sunmuş olduğu vergi beyannamesindeki kar tutarı olmalıdır. 45

53 Üçüncü kişilerce verilen teminatlar: Mali kapasiteyi etkileyebilecek risk ve belirsizlikler: Kategorilerine göre (örneğin; müdür, mühendis, teknisyen, tekniker muhasebecilerin sayısı, vs.) tam zamanlı ve yarı zamanlı personel sayısı, çalışma yerlerini belirterek Ekipman ve ofisler Diğer ilgili kaynaklar (örneğin; gönüllüler, iştirakçi kuruluşlar, uygulamaya katkıda bulunabilecek ağlar, vs.) Burada vermiş olduğunuz bilgiler, <kurum/kuruluşunuzun> / <şirketinizin> destek talebinde bulunduğunuz proje ölçeğindeki projeleri uygulamaya yeterli kaynağa sahip olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılacaktır. 4. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI İLE ULUSAL YA DA ULUSLARARASI KURUM VE KURULUŞLARA DESTEK AMAÇLI YAPILAN DİĞER BAŞVURULAR 4.1 Alınan Mali Destekler Son üç yılda, ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluşlardan sağladığınız mali destekler varsa belirtiniz. Projenin Adı Başvuru Kodu / Referans Numarası (eğer varsa) 4.2 Sonuçlanmamış Başvurular Destek Veren Kurum Destek Programının Adı Henüz sonuçlanmamış mali destek başvurularınız varsa belirtiniz. Projenin Adı Başvuru Kodu / Referans Numarası (eğer varsa) Başvuruda Bulunulan Kurum Destek Programının Adı Destek Alınan Tarihler Tahmini Sonuçlanma Tarihi Toplam Destek Tutarı (TL) Beklenen Toplam Destek Tutarı (TL) 46 ÖRNEK

54 1. ORTAKLARLA İLGİLİ BİLGİLER III. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI Bu bölüm, Başvuru Rehberi <Bölüm 2.1.2> doğrultusunda her ortak kuruluş için doldurulacaktır. Ortaklarınızın sayısına göre bu tabloyu gereken sayıda çoğaltarak kullanınız. Tam yasal adı (ticari unvanı) Uyruğu Yasal statüsü Resmi adresi 1. İrtibat kişisi Telefon numarası Faks numarası Cep telefonu numarası E-posta adresi 2. İrtibat Kişisi Telefon numarası Faks numarası Cep telefonu numarası E-posta adresi Personel sayısı Diğer ilgili kaynaklar Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü itibarı ile benzer proje tecrübesi Başvuru sahibi ile işbirliği geçmişi Teklif edilen projenin hazırlanmasındaki rolü ve katılımı Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü ve katılımı 1. Ortak ÖRNEK Önemli: Ortaklık Beyannamesi, bir sonraki sayfada verilen örneğe uygun olarak, tüm ortaklarca ayrı ayrı imzalanıp ve tarih atılmış olarak Başvuru Formuna eklenecektir. Ortaklık Beyannamesini, ilgili kurum/kuruluşları temsil etmeye yetkili kişilerinin imzalaması gerekmektedir. 47

55 2. ORTAKLIK BEYANNAMESİ Önemli: Bu beyanname, eğer projede ortak varsa her bir ortak tarafından doldurulacak ve ortak kurum/kuruluşları temsil etmeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortaklık, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından destek sağlanmakta olan projenin üstlenilmesi konusunda iki veya daha çok kuruluşun sorumluluk paylaşımını içeren, kayda değer çapta ortak çalışma ve işbirliğidir. Projenin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi açısından Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, tüm ortakların aşağıdaki hususları kabul etmesini beklemektedir: 1. Tüm ortaklar Başvurunu Formunun Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına teslim edilmesinden önce formu okumuş ve projedeki rollerini anlamış olacaklardır. 2. Tüm ortaklar standart sözleşmeyi okumuş ve destek verildiği takdirde sözleşme çerçevesinde yükümlülüklerinin neler olacağının bilincinde olacaklardır. Tüm ortaklar, lider ortak olan Başvuru Sahibine Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalama ve projenin uygulanması ile ilgili tüm işlerde Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı karşısında kendilerini temsil etme yetkisi verirler. 3. Başvuru Sahibi ortaklarıyla düzenli olarak görüşerek onları projenin durumundan haberdar edecektir. 4. Tüm ortaklar, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına sunulan teknik ve mali raporların kopyalarını almalıdır. 5. Projeye ilişkin önemli değişiklik (örneğin faaliyetler, ortaklar) talepleri Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına sunulmadan önce tüm ortaklar tarafından kabul edilmiş olmalıdır. Böyle bir anlaşmaya varılamadığı takdirde, Başvuru Sahibi, değişiklik taleplerini onay için Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına sunarken bu durumu bildirmekle yükümlüdür. 6. Yararlanıcının merkez bürosunun projenin uygulanacağı Düzey 2 bölgesinde bulunmadığı durumlarda, ortaklar proje sonlanmadan önce proje için Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı desteği ile satın alınan ekipman, araç ve malzemelerin projenin yerel ortakları ve nihai yararlanıcıları arasında eşit bir şekilde paylaşımı konusunda anlaşmalıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına sunulan teklifin içeriğini okuyarak onaylamış bulunuyorum. Yukarıda belirtilen iyi ortaklığın esaslarına uyacağımı ve gereklerini yerine getireceğimi taahhüt ederim. Adı Soyadı: Kuruluş: Pozisyonu/Konumu: İmza: Tarih ve yer: 48 ÖRNEK

56 1. İŞTİRAKÇİLER İLE İLGİLİ BİLGİLER IV. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN İŞTİRAKÇİLERİ Bu bölüm, Başvuru Rehberi <Bölüm ye> göre her iştirakçi kurum tarafından doldurulmalıdır. Aşağıdaki tabloyu iştirakçi sayısına göre çoğaltınız. Tam yasal adı (ticari unvanı) Uyruğu Yasal statüsü Resmi adresi 1. İrtibat kişisi Telefon numarası Faks numarası Cep telefonu numarası E-posta adresi 2. İrtibat Kişisi Telefon numarası Faks numarası Cep telefonu numarası E-posta adresi Personel sayısı Diğer ilgili kaynaklar Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü itibarı ile benzer proje tecrübesi Başvuru sahibi ile işbirliği geçmişi Teklif edilen projenin hazırlanmasındaki rolü ve katılımı Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü ve katılımı 1. İştirakçi ÖRNEK 49

57 2. İŞTİRAKÇİ BEYANNAMESİ Projeye sponsorluk, teknik destek sağlama gibi konularda roller üstlenecek kuruluşların aşağıda yer alan İştirakçi Beyannamesini doldurmaları gerekmektedir. İşbu beyanname ile projeye iştirakçi olarak katılacağımızı, proje teklifini okuduğumuzu ve onayladığımızı bildirir, projede belirtilen rolümüzü eksiksiz bir şekilde yerine getireceğimizi taahhüt ederiz. Adı Soyadı: Kuruluş: Pozisyonu/Konumu: İmza: Tarih ve yer: 50 ÖRNEK

58 V. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANNAMESİ Başvuru Sahibi aşağıdaki hususları beyan eder: Bu başvuruda verilen bilgiler doğrudur; Başvuru Sahibi, Ortaklarıyla (varsa) birlikte projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumludur ve aracı olarak hareket etmeyecektir; Başvuru Sahibi projenin yürütüldüğü süre içerisinde faaliyetlerini sürdürmek ve gerektiğinde projenin finansmanına katılmak için istikrarlı ve yeterli mali kaynaklara sahiptir; Başvuru Sahibi teklif edilen projeyi başarı ile tamamlamak için gerekli yönetim kapasitesine, profesyonel yeterliliğe ve niteliğe sahiptir; Başvuru Sahibi veya Ortakları Başvuru Rehberi Bölüm (2) de listelenen (a) dan (f) ye kadar olan kategorilerden herhangi birine girmemektedir. Adı Soyadı: Kuruluş: Pozisyonu/Konumu: İmza: Tarih ve yer: ÖRNEK 51

59 EK III: BÜTÇE EK B EK B-1. FAALİYET BÜTÇESİ 1 1. İnsan Kaynakları 1.1 Maaşlar (brüt tutarlar, yurt içi personel) Teknik İdari / destek personeli 1.2 Maaşlar (brüt tutarlar, yabancı personel) 1.3 Gündelikler Yurt dışı (proje personeli) Yurt içi (proje personeli) Seminer/konferans katılımcıları İnsan Kaynakları Alt Toplamı 2. Seyahat Yurt dışı seyahat 2.2 Yurt içi seyahat Seyahat Alt Toplamı Giderler 3. Ekipman ve malzeme Araç satın alımı veya kiralanması 3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı 3.3 Makineler, teçhizat 3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler 3.5 Diğer (lütfen belirtiniz) Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı 4. Yerel ofis maliyetleri Araç maliyetleri 4.2 Ofis kirası 4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri 4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım) Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı 5. Diğer maliyetler, hizmetler Yayınlar Etüd, araştırma Denetim maliyetleri Değerlendirme maliyetleri 5.5 Tercüme, tercümanlar 5.6 Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.) 5.7 Konferans/seminer maliyetleri Tanıtım faaliyetleri İnşaat İşleri Kontrolörlük işleri ve diğer 13 Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı 6. Diğer Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1 den 6 ya kadar) 8. İdari maliyetler (kalem 7 nin maksimum %2 si) 9. Toplam uygun proje maliyeti (7+8) 52 ÖRNEK Birim Aylık Aylık Aylık Gündelik Gündelik Gündelik Her uçuş için Seyahat başına Her araç için Her adet için Aylık Aylık Aylık Aylık Adet Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) 2

60 EK III: BÜTÇE 1. Bütçe, sadece Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı katkısını değil, Projenin uygun tüm maliyetlerini kapsamalıdır. Bütçe kalemlerinden herbiri yeterince detaylandırılmalı ve kendi içerisinde anlamlı bir şekilde temel bileşenlerine ayrılmalıdır. Her bileşen için birim sayısı ve birim maliyetleri ayrı ayrı belirtilmelidir. 2. Bütçe TL cinsinden yapılacaktır. 3. Eğer personel Proje hesabına tam zamanlı çalışmıyor ise, çalışma süresi yüzde olarak söz konusu bütçe kaleminin tanımı yanında belirtilmeli ve Birim sütununda yansıtılmalıdır ( Birim Maliyet sütununda değil). 4. Gündelik tutarını belirtiniz. Gündelik tutarı, konaklama, yemek ve görev yeri sınırları dahilinde seyahat giderleri kapsar. Gündelikler yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır. Yurtiçi gündelik giderleri, 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun H Cetvelinde (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları) belirtilen memur ve hizmetliler başlığı altında, aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Yurtdışı gündelik giderleri, Bakanlar Kurulunun Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararında (2012 yılı için tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2012/2760 sayılı Karar) belirtilen diğer şekillerde görevlendirilenlerden aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için belirlenen tutar esas alınarak, bu kararın hükümleri uygulanır. 5. Hareket ve varış noktalarını belirtiniz. 6. Satın alma veya kiralama maliyeti. 7. Bu maliyet sadece proje faaliyetleri için kiralanan yerleri kapsar. Başvuru sahiplerinin ve ortaklarının olağan kira ve hizmet giderleri, 8 numaralı idari maliyetler bütçe kalemine girer. 8. Ayrı ayrı kalemler halinde belirtiniz. Götürü miktarlar kabul edilmeyecektir 9. Burada sadece, hizmet tamamen yükleniciye ihale ediliyorsa belirtilecektir. 10. Eğer talep edilen destek miktarı TL yi geçiyorsa veya Kalkınma Ajansı tarafından talep edildiyse Yasal denetim konusunda ulusal veya uluslar arası kabul görmüş bir denetim kurumuna (Yeminli Mali Müşavirler/Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası veya Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketi) mensup onaylı bir denetçi yeminli mali müşavir tarafından tarafından hazırlanan proje hesaplarına ilişkin bir dış denetim raporunun proje sonunda nihai ödeme talepleriyle birlikte sunulması gerekmektedir. ÖRNEK 11. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının Projeye olan katkısını gösterecek her türlü maliyet burada gösterilecektir. 12.Taşerona verilecek inşaat işlerini yazınız; bina yapımı, boru hattı inşaası vb. 13.İnşaat işleri kontrolörlüğü için yapılacak işler 14. Önceki başlıklar altında bütçelenemeyen ancak doğrudan proje uygulaması ile ilgili maliyetleri bu başlık altında belirtiniz. NOT: Yararlanıcı, bu tablolarda verilen tüm finansal bilgilerin doğruluğundan tek başına sorumludur. 53

61 EK III EK B-2. Beklenen Finansman Kaynakları Başvuru sahibinin mali katkısı Bu başvuruda talep edilen Destek Miktar Diğer kurumlarca yapılan katkılar Adı Ortak1 Ortak2... TOPLAM KATKI Projeden elde edilen doğrudan gelir GENEL TOPLAM Koşullar 54 ÖRNEK Tutar TL Toplamın yüzdesi % 10

62 EK III EK B-3. Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi Her bütçe kalemi için lütfen maliyetin kısa bir gerekçesini gösteriniz (en fazla 5 satır) ve harcamaların proje faaliyetleri ile ilgisini açıklayınız. Faaliyet Bütçesi 1 1. İnsan Kaynakları 1.1 Maaşlar (brüt tutarlar, yurt içi personel) Teknik İdari / destek personeli 1.2 Maaşlar (brüt tutarlar, yabancı personel) 1.3 Gündelikler Yurt dışı (proje personeli) Yurt içi (proje personeli) Seminer/konferans katılımcıları İnsan Kaynakları Alt Toplamı 2. Seyahat Yurt dışı seyahat 2.2 Yurt içi seyahat Seyahat Alt Toplamı Giderler 3. Ekipman ve malzeme Araç satın alımı veya kiralanması 3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı 3.3 Makineler, teçhizat 3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler 3.5 Diğer (lütfen belirtiniz) Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı 4. Yerel ofis maliyetleri Araç maliyetleri 4.2 Ofis kirası 4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri 4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım) Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı 5. Diğer maliyetler, hizmetler Yayınlar Etüd, araştırma Denetim maliyetleri Değerlendirme maliyetleri 5.5 Tercüme, tercümanlar 5.6 Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.) 5.7 Konferans/seminer maliyetleri Tanıtım faaliyetleri İnşaat İşleri Kontrolörlük işleri ve diğer 13 Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı 6. Diğer Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1 den 6 ya kadar) Birim Gündelik Gündelik Gündelik Her uçuş için Seyahat başına Her araç için Her adet için Aylık Aylık Aylık Aylık Adet Açıklama ÖRNEK 8. İdari maliyetler (kalem 7 nin maksimum %2 si) 9. Toplam uygun proje maliyeti (7+8) 55

63 EK C MANTIKSAL ÇERÇEVE Varsayımlar Doğrulama Kaynakları ve Araçları Objektif Olarak Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri Proje Mantığı Bu göstergeler için gerekli bilgi kaynakları nelerdir? Genel Amaçla ilgili kilit göstergeler nelerdir? Projenin katkıda bulunacağı daha genel kapsamdaki amaç nedir? Genel Amaç(lar) Söz konusu amacın başarılması için Yararlanıcının sorumluluğu dışında olan hangi faktör ve koşulların (dışsal koşullar) sağlanması gereklidir? Hangi riskler dikkate alınmalıdır? Proje amacının gerçekleştirildiğine dair göstergelerin tespiti için hangi bilgi kaynakları kullanılacaktır? (mevcut veya proje ile üretilecek olan) Proje amacının başarıldığı hangi göstergelerden anlaşılacaktır? Genel amaca katkıda bulunmak için projenin gerçekleştireceği özel amaç(lar) nedir? Özel Amaç Beklenen Sonuçların zamanında elde edilmesi için, hangi dışsal koşullar sağlanmalıdır? Proje sonuçlarının elde edildiğine dair göstergelerin tespiti için hangi bilgi kaynakları kullanılacaktır? Beklenen proje sonuçlarının elde edilip edilmediği hangi göstergelerden anlaşılacaktır? Proje amacına ulaşılabilmesi için gerekli olan sonuçlar (projenin somut ürünleri) nelerdir? 56 ÖRNEK Beklenen Sonuçlar Projenin başlamasından önce hangi ön-koşulların sağlanması gerekmektedir? Planlanan faaliyetlerin uygulanabilmesi için, yararlanıcının doğrudan kontrolü dışında hangi koşulların sağlanması gereklidir? Projedeki ilerleme hakkındaki bilgi kaynakları hangileridir? Maliyetler: Proje maliyetleri nelerdir? Nasıl sınıflandırılmıştır? (Proje bütçesi dökümünde) Araçlar: Bu Faaliyetleri uygulamak için gerekli araçlar nelerdir? Örneğin; personel, ekipman, eğitim, etüd, malzeme, tesis gibi Beklenen sonuçları elde etmek için uygulanacak faaliyetler (sonuçlara referansla) sırasıyla hangileridir? Faaliyetler

64 ÖZGEÇMİŞ Projedeki Pozisyonu: 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Uyruğu: 4. İletişim Bilgileri (Tel, Faks, E-posta): 5. Eğitim Bilgileri: Mezun Olunan Öğretim Kurumu Tarih Mezun Olunan Bölüm/Unvan Mezun Olunan Öğretim Kurumu Tarih Mezun Olunan Bölüm/Unvan 6. Dil Becerileri: (1 den 5 e kadar; 1=temel düzey, 5=ileri düzey) 7. Mesleki Deneyim: Tarih Yer Kurum/Kuruluş Pozisyon Açıklama: Tarih Yer Kurum/Kuruluş Pozisyon Açıklama: 8. Projedeki Pozisyonla İlgili Başlıca Vasıfları: 9. Üye Olunan Mesleki Kuruluşlar: 10. Diğer Bilgiler: Dil Okuma Yazma Konuşma ÖRNEK EK D 57

65 KUDAKA Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü 58

66 EK E KUDAKA KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI TRA1/13/TUR01 İŞ PLANI (Sadece kâr amacı güden başvuru sahipleri tarafından doldurulacaktır.)

67 I. MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. İşletmenin tarihçesi Kuruluşundan bu yana şirketinizin gösterdiği gelişimi ana hatları ile anlatınız. Daha önce ürün veya hizmet değişikliği olmuş ise, lütfen açıklayınız. 2. Sektörün, mevcut ürün ve/veya hizmetlerin tanımı: İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörü tanımlayınız. Başlıca faaliyetleriniz nelerdir? Ürün veya hizmet sunumunda güçlü yönlerinizin neler olduğunu düşünüyorsunuz? Zayıf yönleriniz nelerdir? 3. Mevcut ürün/hizmetleriniz bakımından pazar ortamının tanımı: Pazarınızın büyüklüğü nedir (yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası)? Daha büyük bir pazar payı elde etmenizin önündeki engeller nelerdir? Örnek: daha düşük kalitede ürün/hizmet, yeterli kalifiye eleman olmayışı, yeterli kalite ve sayıda makine olmayışı, bilgi eksikliği. 4. Başlıca rakiplerinizin tanıtımı Başlıca rakipleriniz kimlerdir? Benzer veya aynı ürünleri/hizmetleri sunan kaç adet şirket vardır? Rakipleriniz ile sizin aranızdaki farklar nelerdir? Rakipleriniz hakkında ayrıntılı bilgi veriniz (büyüklük, yer); satışları sizden daha fazla mı? Fazla ise, neden? Pazarda uzun zamandır mı yer alıyorlar? Ürünleriniz/hizmetleriniz rakiplerinizin ürünlerinden/ hizmetlerinden daha kaliteli mi? Bilinen rakipleriniz ile karşılaştırıldığında ürünlerinizin/hizmetlerinizin pazardaki yeri nedir? 5. Mevcut altyapı Lütfen mevcut altyapınızın kapsam ve durumunu açıklayınız. Burada bina mülkiyeti, binaların yaşı, gerekli kamu hizmetlerine ve diğer hizmetlere erişim gibi bilgiler verilmelidir. 60

68 II. YATIRIM TEKLİFİ ANALİZİ 1. Bu Proje kapsamında geliştirilecek ürünler/hizmetler nelerdir? Yatırımı ne için kullanacaksınız? Bu bölümde kuruluşunuzu büyütmek, mevcut bir ürünü/ hizmeti iyileştirmek ya da yeni bir ürünü/hizmeti geliştirmek için yapılacak işlemleri açıklayınız. Önceki bölümde tanımlanan zayıf yönler ve engellere karşı ne gibi tedbirler alınacak? 2. Yeni ürünleriniz/hizmetleriniz için pazar ortamının tanıtımı Ürünleriniz veya hizmetleriniz için hedeflediğiniz pazar hakkında ayrıntılı bilgi veriniz. Bu pazarda talep ne durumdadır: sürekli, mevsimlik, dönemsel? Pazarda ne kadar potansiyel müşteri vardır? Müşteriler uluslararası, ulusal veya yerel midir? Potansiyel müşteri tabanı projenin uygulandığı il/ilçe ile mi sınırlıdır? Değilse, başka hangi iller/ilçeler hedeflenmektedir? Proje ile yaratılan ürünlerin/hizmetlerin potansiyel müşterilerinin gereksinimleri nelerdir? Daha fazla pazar payı almanızın önündeki engeller nelerdir? Örneğin daha düşük kalitede ürün/ hizmet, yeterli kalifiye eleman olmayışı, yeterli kalite ve sayıda makine olmayışı, bilgi eksikliği. 3. Başlıca rakiplerinizin tanıtımı (önceki bölümde verilenlerden farklı ise)? Şu anki rakipleriniz kimlerdir? Benzer veya aynı ürünleri/hizmetleri sunan kaç adet şirket vardır? Rakipleriniz ile sizin aranızdaki farklar nelerdir? Rakipleriniz hakkında ayrıntılı bilgi veriniz (büyüklük, yer); satışları sizden daha fazla mı? Fazla ise, neden? Pazarda uzun zamandır mı yer alıyorlar? Ürünleriniz/hizmetleriniz rakiplerinizinkilerden daha kaliteli mi? Bilinen rakipleriniz ile karşılaştırıldığında ürünlerinizin/hizmetlerinizin pazardaki yeri nedir? 4. Altyapı Proje için ilave altyapı gereksinimi var mı? Bu gereksinimler nasıl karşılanacaktır? 5. İlgili hukuki konular Lütfen yatırımın uygulanması ile ilgili yasal gereklilikleri belirtiniz. Örneğin projenin uygulanması için başka hangi izinler ve yetki belgeleri gereklidir? Önemli Not: Proje çerçevesinde bina inşaatı veya bina onarımı söz konusu ise, inşaat izninin bir kopyasının ve diğer gerekli izinlerin sözleşme imzalanmadan önce sunulması gerekir. 61

69 III. PROJE İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ 1. Ürün/hizmet stratejisi ve konumlandırma < Ürünlerinizin/hizmetlerinizin başlıca rekabet avantajları hakkında ayrıntılı bilgi veriniz (örneğin fiyat, kalite, dayanıklılık, tasarım, teslimat, satış sonrası hizmet, başka özellikler) Ürünlerinizi/ hizmetlerinizi ihraç edebilecek misiniz? Yanıtınız evetse, nereye ve ne şekilde? > 2. Ürünlerinizi ve/veya hizmetlerinizi nasıl satacaksınız? <Açıklayınız. Ürünlerinizi ve/veya hizmetlerinizi nasıl dağıtacağınız ve satacağınız konusunda ayrıntılı bilgi veriniz; Ürünlerinizi kendi mağazalar zinciriniz, diğer aracılar, toptancılar, perakendeciler vb. vasıtası ile mi dağıtacaksınız? veresiye/taksitli/peşin mi satacaksınız? > 3. Satış promosyon etkinlikleri <Ayrıntılar: Müşterileriniz ürünleriniz hakkında nasıl bilgi sahibi olacak? Tanıtım bütçesi ne kadar olacak? Hangi tanıtım/reklam yöntemlerini kullanacaksınız (örneğin agresif reklam)? Fuarlara, sergilere vb. katılacak mısınız? Yanıtınız evet ise, hangilerine? Ürünlerinizi ihraç etmeyi planlıyor musunuz? Yanıtınız evetse, ürünlerinizi/hizmetlerinizi piyasaya sürmeyi planladığınız dış pazarları ve ürünlerinizi/hizmetlerinizi nasıl tanıtmayı planladığınızı belirtiniz.> 4. Pazarlama stratejisi ile ilgili diğer unsurlar <Ayrıntılar: Pazarda ne gibi değişikliklerin olacağını tahmin ediyorsunuz? Bu değişikliklere nasıl uyum sağlayacaksınız? > 5. Proje sonucunda ortaya çıkacak ürünler ve hizmetler için gelecek 4 yılın satış tahmini 2013 TL Not: Yukarıdaki veriler pazardaki rekabet ortamına dayandırılmalıdır. 62

70 IV. EKONOMİK VARSAYIMLAR VE RİSKLER 1. YATIRIM PROJESİ İLE BEKLENEN GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ 1. PROJEDEN KAYNAKLANAN SATIŞ GELİRLERİ 2. PROJEYE İLİŞKİN GİDERLER Hammadde giderleri Maaş/Ücret (Brüt ücret+ işveren payları) Elektrik, su, doğalgaz vb. giderler Kira giderleri Sigorta giderleri Amortisman giderleri Pazarlama giderleri Diğer giderler 3. BRÜT KÂR (1 2) 4. VERGİLER 5. NET KÂR (3 4) 2013 (Tahmini) 2014 (Tahmini) 2015 (Tahmini) Lütfen gelir gider tahminine ilişkin tablonun hazırlanmasında dikkate alınan varsayımlar ve hesaplama detayları ile ilgili ayrıntılı bilgi veriniz. 63

71 2. TAHMİNİ BİLANÇO (Tahmini) 2013 (Tahmini) 2014 (Tahmini) 1. TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler Stok Ticari Alacaklar Diğer 2. TOPLAM DURAN VARLIKLAR A. TOPLAM VARLIKLAR (1+2) 3. TOPLAM KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Ticari Borçlar Banka Kredileri Ödenecek Vergi Diğer 4. TOPLAM UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. TOPLAM ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Dönem Net Karı Diğer B. TOPLAM KAYNAKLAR (3+4+5) Lütfen bu tabloyu doldururken Ajansa yapmış olduğunuz proje başvurusunu dikkate almayınız. Bilanço hazırlanırken dikkate alınan varsayımlar hakkında ayrıntılı bilgi veriniz (örneğin; borçların yüzdesi, ticari borçlar, vadeler). 64

72 3. TAHMİNİ KÂR VE ZARAR TABLOSU (Tahmini) 2013 (Tahmini) 2014 (Tahmini) 1. Net satışlar 2. Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 3. TOPLAM FAALİYET GELİRLERİ (1+2) 4. Olağandışı gelir ve karlar A. TOPLAM GELİR (3+4) 5. Satılan malların maliyeti 6. Genel yönetim giderleri (Maaş / ücret, elektrik, gaz, su v.b. giderler) 7. Amortisman giderleri ve diğer karşılıklar 8. Diğer faaliyet giderleri 9. TOPLAM FAALİYET GİDERLERİ (5+ +8) 10. Finansman giderleri Kısa vadeli borçlanma giderleri Uzun vadeli borçlanma giderleri 11. Olağandışı gider ve zararlar B. TOPLAM GİDERLER ( ) C. DÖNEM KÂRI (A-B) D. GELİR/KURUMLAR VERGİSİ DÖNEM NET KÂRI (C-D) Lütfen bu tabloyu doldururken Ajansa yapmış olduğunuz proje başvurusunu dikkate almayınız. 65

73 EK F Örnek-1: YETKİ ve HESAP AÇMA TAAHHÜTNAMESİ.../.../2012 PROJE ADI:... isimli proje KURUM/KURULUŞ ADI: KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİNE 2013 Yılı Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında, proje faaliyetinin projeyi sunan kurumumuzun/kuruluşumuzun görev ve yetki alanı içerisinde bulunduğunu, TRA1 Bölgesi nde yer aldığını, kayıtlı olduğunu veya faaliyet gösterdiğini ve kurumumuzun/kuruluşumuzun proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olduğunu taahhüt ve beyan ederim. Kurum/Kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi(ler): Ad-Soyad : Görev : İmza ve Mühür : 66

74 Örnek-2: İMZA BEYANNAMESİ KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİNE. (Kurum/Kuruluş Adı) tarafından, Ajansınıza 2013 Yılı Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında. başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda sözleşmeden doğan yükümlülüklerin tarafımızca karşılanmasına, faaliyetin uygulanmasına, sunulan başvuruda kurumumuzu temsile, ilzama ve başvuru belgelerini imzalamaya. nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir..../.../2012 Yetkili Yönetim Organı İmza ve Mühür Yetkilendirilen Kişinin/Kişilerin 2 adet Tatbiki İmzası/İmzaları: (İMZA) (İMZA) 67

75 Örnek-3: ORTAKLIK KARARI KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİNE 2013 Yılı Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında, (Kurum/Kuruluş Adı) tarafından Ajansınıza sunulacak.. başlıklı başvuruda kurumumuz ortak olarak yer alacaktır. Bu doğrultuda, başvuru kapsamında kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya. nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir..../.../2012 Yetkili Yönetim Organı İmza ve Mühür Yetkilendirilen Kişinin/Kişilerin 2 adet Tatbiki İmzası/İmzaları: (İMZA) (İMZA) 68

76 NOTLAR 69

77 NOTLAR 70

78 T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Cumhuriyet Cad. No: Yakutiye / ERZURUM Tel: (0442) Fax: (0442) Erzincan Yatırım Destek Ofisi Fevzi Paşa Caddesi ETSO Binası No:19 ERZİNCAN Tel: (0446) Fax: (0446) Bayburt Yatırım Destek Ofisi Seyihhayran Mahallesi Osman Okutmuş Cad. Valilik Ek Hizmet Binası, No:7 BAYBURT Tel: (0458) Fax: (0458)

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu.

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu. ARALIK 2013 2014 YILI Program Adı Program Kodu Toplam Bütçe (TL) AFETLERE HAZIRLIK AFK 10.000.000 Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000 Proje başına asgari-azami destek oranı

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ORTAK HUSUSLAR ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ 6 Ocak 2015 Sunum Planı Uygunluk Kriterleri Başvuru Süreci Değerlendirme Süreci Önemli Hatırlatmalar Uygunluk

Detaylı

Mehmet Emin ÇAKAY Birim Başkanı DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ

Mehmet Emin ÇAKAY Birim Başkanı DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ Mehmet Emin ÇAKAY Birim Başkanı DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ Programın Amacı Programın amacı; TRB2 bölgesinde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli

Detaylı

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Soru 1: Sosyal güvenlik primi, vergi borcu ya da Ajanstan

Detaylı

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Isparta 07.01.2013 Önceki Mali Destek Programları 2010 Mali Destek Programı Sözleşme imzalanan proje sayısı: 38 Toplam hibe miktarı:

Detaylı

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI GÜNDEM Kimler başvurabilir? Hangi maliyetler uygun kabul edilir? Başvuru belgeleri nelerdir? Nasıl, ne zaman, nereye yapılır? Süreç nasıl işleyecek? Değerlendirme kriterleri nelerdir? 14.07.2011 ANKARA

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1-

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1- SORU 1 CEVAP 1 Projelerde ortak zorunlu mudur? Eğer zorunlu ise ortak sayısını artırmanın artı puan değeri var mıdır? Projelerde ortaklık oluşturulması zorunlu değildir. Bununla birlikte başvuru rehberinin

Detaylı

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı?

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? 1. GENEL SORULAR 1. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? CEVAP: İlgili belgeler için lütfen http://www.mevka.org.tr adresine bakınız. 2. CEVAP: Projelerin hazırlanması sürecinde

Detaylı

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 27.12.2013) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Başvuru Sahibi ve ortaklarının

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi Başvuru sahipleri ve ortakların uygunluğu Faaliyetlerin uygunluğu

Detaylı

Varsa Ortak(lar) Geçerli değil Asıl. Geçerli değil. Geçerli değil. Geçerli değil

Varsa Ortak(lar) Geçerli değil Asıl. Geçerli değil. Geçerli değil. Geçerli değil 1. EK A Başvuru Formu nin 2. EK B-1 Faaliyet Bütçesi 3. 4. Bu belgelerin herhangi bir EK B-2 Beklenen Finansman tanesinin eksik Kaynakları olması ya da asıllarının EK B-3 Maliyetlerin bulunmaması Gerekçelendirilmesi

Detaylı

EK-C: MANTIKSAL ÇERÇEVE. Projenin Mantıksal Çerçevesi (EK-C) doldurulmalıdır.

EK-C: MANTIKSAL ÇERÇEVE. Projenin Mantıksal Çerçevesi (EK-C) doldurulmalıdır. EK-A: BAŞVURU FORMU Başvuru formu ve ekleri KAYS üzerinden doldurulmalıdır. Başvuru formunun tüm bölümleri eksiksiz bir biçimde doldurulmalıdır. Proje teklifi Türkçe olarak doldurulmalıdır. Başvuru formu

Detaylı

Varsa Ortak(lar) Geçerli değil Asıl. Geçerli değil. Geçerli değil. Geçerli değil

Varsa Ortak(lar) Geçerli değil Asıl. Geçerli değil. Geçerli değil. Geçerli değil 1. EK A Başvuru Formu 2. EK B-1 Faaliyet Bütçesi Bu belgelerin herhangi bir EK B-2 Beklenen Finansman 3. tanesinin eksik Kaynakları olması ya da EK B-3 Maliyetlerin 4. asıllarının Gerekçelendirilmesi bulunmaması

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 2 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi

Detaylı

2010 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI V. TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU

2010 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI V. TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU 2010 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI V. TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU 2 Program Hakkında: 2006 yılından bu yana uygulanan ve Türkiye de Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin; Suriye

Detaylı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı 02 İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir il sınırları dâhilinde faaliyet gösteren, sorumlu bulunduğu bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere bölgenin

Detaylı

2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları İlanı

2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları İlanı 2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları İlanı Bilgilendirme Sunumu 16.01.2013 Çarşamba Saat 09.00 Gündem 2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları: Sanayi Üretiminin Arttırılması

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP2) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP2) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP2) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 14.04.2015) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Başvuru Sahibi ve ortaklarının

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Başvuru Sahibinin UYGUNLUĞU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Başvuru Sahibinin UYGUNLUĞU DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Sahibinin UYGUNLUĞU 1 2 Belediyelerin vergi borcu olması durumunda Ajansa başvurmasında

Detaylı

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI 1 PROGRAMIN GENEL AMACI İstihdamın ve refah seviyesinin artırılması için girişimciliği ve yatırımları teşvik ederek İşletmelerin rekabet edebilirliğinin artırılması için, yenilikçilik ve teknoloji kullanımına

Detaylı

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR 2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR Bu teklif çağrılarına ilişkin sorulan soruların birçoğu, Başvuru Rehberlerinin dikkatli bir şekilde okunmasıyla cevaplandırılabilir.

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

KUDAKA KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü

KUDAKA KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü KUDAKA KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü BAYBURT İLİNDE ET VE SÜT SEKTÖRLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik) 2013

Detaylı

KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI ve DIŞ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1-

KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI ve DIŞ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1- SORU 1 CEVAP 1 Toplam proje bütçesinin sınırları ile en düşük ve en yüksek bütçe miktarları nelerdir? Başvuru Rehberinin 1.3. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak bölümünde

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM TANITIMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM TANITIMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM TANITIMI Sunum Planı İstanbul Kalkınma Ajansı ve Bölge Planı 2016 Yılı Mali Destek Programları Girişimcilik Mali Destek Programı Uygunluk

Detaylı

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ (KAYS) ÜZERİNDEN DOLDURULACAKTIR

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ (KAYS) ÜZERİNDEN DOLDURULACAKTIR T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ LER MALİ DESTEK PROGRAMI - BÜTÇE Bütçe formları doldurulurken aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir; 1. Bütçeye yazılan tüm

Detaylı

DAKA/2009 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU

DAKA/2009 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU DAKA/2009 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU S.NO SORU CEVAP REFERANS S.8 S.9 Ferdi başvurular uygunmu? KOBİ tanımına girecek işletmeler

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi BATI AKDENİZ

Mutlu Yaşam Bölgesi BATI AKDENİZ Mutlu Yaşam Bölgesi BATI AKDENİZ 1 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI SUNUM PLANI I. KALKINMA AJANSLARI II. 2010-2013 TR61 BÖLGE PLANI III. MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2 TR61 2010-2013 BÖLGE PLANI Ulusal öncelikleri

Detaylı

(DERNEKLER, VAKIFLAR, ODALAR) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1

(DERNEKLER, VAKIFLAR, ODALAR) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 TURİZM VE ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMI (DERNEKLER, VAKIFLAR, ODALAR) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU S. Dernek ve Vakıflar için son başvuru tarihinden 3 ay önce kurulmuş olma

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

DAKA /2009 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1.BÖLÜM S.NO SORU CEVAP REFERANS

DAKA /2009 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1.BÖLÜM S.NO SORU CEVAP REFERANS DAKA /2009 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1.BÖLÜM S.NO SORU CEVAP REFERANS S.1 Ferdi başvuru yapılabilir mi? KOBİ tanımına uymaları ve başvuru sahiplerine ilişkin diğer koşulları

Detaylı

PROJELERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS

PROJELERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS DİCLE KALKINMA AJANSI 00 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI BAŞVURU SAHİBİNİN UYGUNLUĞU Belediyeler, sosyal sigorta prim borçları olması halinde proje başvurusu

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

(KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1

(KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 TURİZM VE ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMI (KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU S. İlköğretim okulları, liseler ve halk eğitim merkezleri Turizm ve

Detaylı

2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP DAYANAK

2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP DAYANAK 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP DAYANAK 1 Serhat Kalkınma Ajansı nın 2011 yılı Teknik Destek Programı için belirlemiş olduğu öncelikler nelerdir? SERKA

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi Başvuru sahipleri ve ortakların uygunluğu Faaliyetlerin uygunluğu

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ALTERNATİF TURİZM. MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ALTERNATİF TURİZM. MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ALTERNATİF TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi (Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik) TR32 /13/ TUR1 SON BAŞVURU TARİHİ 12 Haziran 2013

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME NOTU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME NOTU SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME NOTU SözleĢmeye Davet Edilen BaĢvuru Sahiplerinin Dikkatine! 23 Ağustos 2010 1 SÖZLEġMEYE DAVET EDĠLEN BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN DĠKKATĠNE! Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak

Detaylı

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP 1 2 3 Dicle Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Teknik Destek Programıyla neyi hedeflemektedir? Ajans, Teknik Desteği hangi yollarla sağlar? Ajans ın Teknik Destek Programı kapsamında destek sağlayacağı

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR-(TR72/15/TRZM1) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR-(TR72/15/TRZM1) SÖZLEŞME SÜRECİ

Detaylı

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SIKÇA SORULAN SORULAR No SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM 1 KOBİ Mali Destek Programı 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru nin Proje Başvuruları

Detaylı

2014 İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP (TR51/14/İLTEK) SIKÇA SORULAN SORULAR SET 2

2014 İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP (TR51/14/İLTEK) SIKÇA SORULAN SORULAR SET 2 2014 İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP (TR51/14/İLTEK) SIKÇA SORULAN SORULAR SET 2 ÖNEMLİ UYARI İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında başvuruda bulunacak

Detaylı

TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/11/TURİZM/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler)

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Önceki Mali Destek Programları 2010 Mali Destek Programı Sözleşme imzalanan proje sayısı: 38 Toplam hibe miktarı: 10.000.000 TL 2011

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

2014 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA MİLİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SIKCA SORULAN SORULAR NO SORU CEVAP REFERANS

2014 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA MİLİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SIKCA SORULAN SORULAR NO SORU CEVAP REFERANS 2014 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA MİLİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SIKCA SORULAN SORULAR NO SORU CEVAP REFERANS 1 Öncelik 2 kapsamında yerel ürünlere yönelik başvurularda proje konusunun tarımsal ürün

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi. SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠLENDĠRME NOTU. SÖZLEġMEYE DAVET EDĠLEN BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN DĠKKATĠNE!

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi. SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠLENDĠRME NOTU. SÖZLEġMEYE DAVET EDĠLEN BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN DĠKKATĠNE! SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠLENDĠRME NOTU SÖZLEġMEYE DAVET EDĠLEN BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN DĠKKATĠNE! Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde aşağıda

Detaylı

26.11.2013 ANKARA KALKINMA AJANSI

26.11.2013 ANKARA KALKINMA AJANSI GÜNDEM Amaçlar Programların amaçları nelerdir? Programların öncelikleri nelerdir? Uygunluk Kriterleri Kimler başvurabilir? Hangi maliyetler-faaliyetler uygun kabul edilir? Başvuru Süreci Değerlendirme

Detaylı

KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM ve KURULUŞLARA YÖNELİK

KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM ve KURULUŞLARA YÖNELİK T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN PROJE DESTEĞİ 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM ve KURULUŞLARA YÖNELİK I. GİRİŞ Başbakanlık

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 KÖA 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 KÖA 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Eğitim Yatırımlarında Sağlanan Destekler Bilgi Notu Yatırım Destek Ofisleri 07/01/2013 İçindekiler 1. Tanımlar... 2 2. Destekler... 2 2.1. Öncelikli

Detaylı

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU İçerik İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Bütçesi Programın Amacı ve Öncelikleri Uygun Başvuru Sahipleri Başvuru

Detaylı

2015 Yılı Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Referans No: KKTC-15-BBYT-01 SIKÇA SORULAN SORULAR 1 (15/07/2015)

2015 Yılı Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Referans No: KKTC-15-BBYT-01 SIKÇA SORULAN SORULAR 1 (15/07/2015) 2015 Yılı Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Referans No: KKTC-15-BBYT-01 SIKÇA SORULAN SORULAR 1 (15/07/2015) S1:Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı na tüzel

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KOA MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI - 3. GRUP MALİYETLERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KOA MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI - 3. GRUP MALİYETLERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KOA MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI - 3. GRUP MALİYETLERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM 1 Proje kapsamında satın alımlar nasıl yapılacaktır?

Detaylı

Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B)

Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B) Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B) GÜNDEM Maliyetlerin Uygunluğu Bütçe Formu (EK B) Faaliyet Bütçesi (EK B-1) Beklenen Finansman Kaynakları (EK B-2) Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi (EK B-3) 2 MALĠYETLERĠN

Detaylı

DAYANAK. 2013 DAKA Bütçe ve Çalışma Programı. 2014-2023 Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği

DAYANAK. 2013 DAKA Bütçe ve Çalışma Programı. 2014-2023 Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği DAYANAK 2013 DAKA Bütçe ve Çalışma Programı 2014-2023 Bölge Planı Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu PROGRAMIN AMACI Yatırım teşvik uygulamaları

Detaylı

KUDAKA KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü

KUDAKA KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü KUDAKA KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü KUDAKA KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

TR51/15/SOS (ALT-KAP) SÖZLEŞME SÜRECİ

TR51/15/SOS (ALT-KAP) SÖZLEŞME SÜRECİ TR51/15/SOS (ALT-KAP) SÖZLEŞME SÜRECİ 10 Temmuz 2015 GÜNDEM 2015 Teklif Çağrısı Başvuru ve Değerlendirme Süreci Sözleşme Süreci Uygulama Süreci Talep Edilen Evraklar Sözleşme ve Ekleri İmzalama Takvimi

Detaylı

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROGRAM

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROGRAM 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROGRAM 09.30-10.00 Kayıt 10.00-10.30 Açılış Ankara Kalkınma Ajansı Kısa Tanıtımı 10.30-11:15 Program Amaç ve Öncelikleri 11.15-11:30 Kahve Arası 11:30-12:00

Detaylı

Teknik Destek Programı

Teknik Destek Programı 2015 Teknik Destek Programı td@oka.org.tr Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 0362 431 24 00 2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi MDP (TR51/14/SOSKA) Sıkça Sorulan Sorular - 1 -

2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi MDP (TR51/14/SOSKA) Sıkça Sorulan Sorular - 1 - 2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi MDP (TR51/14/SOSKA) Sıkça Sorulan Sorular - 1 - ÖNEMLİ UYARI Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında projelerin tümünde,

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

KENTSEL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

KENTSEL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI KENTSEL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2016 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi: 18/03/2016 Saat: 23:59

Detaylı

TANIMLAR. Ajans: İpekyolu Kalkınma Ajansını,

TANIMLAR. Ajans: İpekyolu Kalkınma Ajansını, T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YILI BÖLGE İÇİ GELİŞMİŞLİK FARKLARININ AZALTILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (KOBİ) Referans No: TRC1-13-BF1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 3 1. BÖLGE İÇİ GELİŞMİŞLİK FARKLARININ AZALTILMASI...

Detaylı

T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAKLAR

T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAKLAR T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAKLAR 2012 Ajansımızın 01.11.2011 tarihinde çıkmış olduğu Küçük Ölçekli

Detaylı

ALTERNATİF TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

ALTERNATİF TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2012 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/12/TRZMİ (Kar Amacı Güden İşletmeler) TR61/12/TRZMK(Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar) Son Başvuru Tarihi 13.03.2013

Detaylı

2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR81/15/KOBİ) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI

2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR81/15/KOBİ) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI 2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR81/15/KOBİ) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 27.01.2015 tarihinde teklif çağrısı ilanına çıkılarak kamuoyuna duyurulan

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK YARATICI ENDÜSTRİLERİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/YEK Son Başvuru Tarihi: 14.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI

Detaylı

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Başlangıç Toplantısı

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Başlangıç Toplantısı TRAKYA KALKINMA AJANSI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Başlangıç Toplantısı Gündem Mali Destek Yasal Çerçeve 5449 Sayılı Kanun Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Destek Yönetim Kılavuzu

Detaylı

1. TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI

1. TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI İçindekiler 1. TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI...1 1.1. Giriş...1 1.2. Programın Amaçları ve Öncelikleri...2 1.3. Ahiler Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak...2 2. TEKLİF ÇAĞRISINA

Detaylı

5) Proje koordinatörü tutulması öngörülmüşse, ilgili personelin ulaşımı için araç kiralanırsa bunun bedeli uygun maliyet olur mu?

5) Proje koordinatörü tutulması öngörülmüşse, ilgili personelin ulaşımı için araç kiralanırsa bunun bedeli uygun maliyet olur mu? 1) Kısmi Hibe Destek Programları ndan yararlanan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, önceden aldıkları desteğin bitiminden itibaren 365 gün geçmedikçe ikinci bir destek için başvuru yapamazlar. Kar

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ LİSANSÜSTÜ TEZ ARAŞTIRMA BURSU DESTEK PROGRAMI

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ LİSANSÜSTÜ TEZ ARAŞTIRMA BURSU DESTEK PROGRAMI TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ LİSANSÜSTÜ TEZ ARAŞTIRMA BURSU DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Başvuru Rehberi Referans No: BRS3/2015 Son Başvuru Tarihi: 25.12.2015 1. Lisansüstü Tez

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR-(TR72/15/YESR2) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI

Detaylı

TANIMLAR. Ajans: İpekyolu Kalkınma Ajansını,

TANIMLAR. Ajans: İpekyolu Kalkınma Ajansını, T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM ve KURULUŞLAR) Referans No: TRC1-13-SK İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 3 1. SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI...

Detaylı

2009 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI

2009 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2009 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTISI Ocak 2010 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun

Detaylı

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi BÜTÇE 2 Proje Bütçesi Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-2 Beklenen Finansman Kaynakları EK B-3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Şubat 2015 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri Bu çalışmada Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Başbakanlık; Yurtdışı Türkler ve

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

ALTERNATİF TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

ALTERNATİF TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI ALTERNATİF TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/12/TRZMİ (Kar Amacı Güden İşletmeler) TR61/12/TRZMK(Kar Amacı

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

BÜTÇE Proje Bütçesi Nedir?

BÜTÇE Proje Bütçesi Nedir? BÜTÇE Proje Bütçesi Nedir? Bir projenin mali kaynaklarının nasıl kullanılacağını ve faaliyetler arasında nasıl dağıtılacağını gösteren bir sistematiktir. Ulusal ve Uluslararası pek çok hibe programı ile

Detaylı

TANIMLAR. Ajans: İpekyolu Kalkınma Ajansını,

TANIMLAR. Ajans: İpekyolu Kalkınma Ajansını, T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI KÜLTÜR- TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLAR) Referans No: TRC1-14-KT İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 3 1. KÜLTÜR -TURİZM ALTYAPISI

Detaylı