Serhat VANÇELİK *, Sema Gürsel ÖNAL**, Asuman GÜRAKSIN*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Serhat VANÇELİK *, Sema Gürsel ÖNAL**, Asuman GÜRAKSIN*"

Transkript

1 ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN AĞIRLIĞI DURUMU VE İLİŞKİLİ BAZI FAKTÖRLER Serhat VANÇELİK *, Sema Gürsel ÖNAL**, Asuman GÜRAKSIN* * Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD, Erzurum ** Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara ÖZET Bu araştırma, Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin öğrencilerin ağırlık durumlarını değerlendirmek ve bu durumu etkileyebilecek faktörleri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma Mayıs-Haziran 2004 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini; Atatürk Üniversitesi Merkez Kampüsünde örgün eğitim gören lisans öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma kapsamına alınan öğrenci sayısı 1250 olarak belirlenmiş, ancak araştırmaya katılım hızı %89.6 (1120 kişi) olmuştur. Basit rastgele yöntemle her fakülteden hangi sınıfın örnekleme dahil edileceği belirlenmiştir. Belirlenen sınıftaki tüm öğrenciler araştırma kapsamına alınmıştır. Erkek öğrencilerin yüzdesi %60.6, bekar öğrencilerin ise %96.9 dur. Öğrencilerin ortalama yaşları 21.6 ± 1.9 yıl, ortalama beden kitle indeks (BKİ) değeri 21.9 ± 2.7 kg/m 2 dir. Aşırı kilolu ve obezite prevalansının erkek öğrencilerde, zayıflığın ise kızlarda daha fazla olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin beslenme öğrenimi alma, sigara içme, alkol kullanma ve düzenli spor yapma durumlarına göre BKİ ortalaması açısından önemli farkın olmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin aylık kişisel gelirleri ile BKİ değeri arasında pozitif yönde önemli ilişki belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler : Beden kitle indeksi, üniversite öğrencileri ABSTRACT SOME RELATED FACTORS AND SITUATION OF BODY WEIGHT IN ATATÜRK UNIVERSITY STUDENTS This study was carried out to evaluate the weight situations of the students of Atatürk University, and to reveal the factors which might influence body of weight. The study was carried out between May and June The population of the study consisted of seventeen thousands students attending their formal education in Atatürk University Campus. It was determined that the number of the students including in the study was 1250, but the participation rate in the study was 89.6% (1120 person). With simple randomized method, which classroom of each faculty would be included in the sampling was determined. All the students in determined classroom were included in the study content. Percent of the male students were 60.6 % and single students were 96.6%. Mean age of students were 21.6 ± 1.9 year, average body mass index (BMI) value was 21.9 ± 2.7 kg/m 2. The prevalence of overweight and obesity were higher in the male students, and the thinness were higher in female students. It was found out that there was no statistically significant distinction in terms of BMI values averages according to their making regular sport, using alcohol and smoking and taking nutrition education. There was significant correlation between BMI score and monthly personal income. Key Words: Body mass index, university students Gönderildiği Tarih: 14 Kasım 2005, Kabul Tarihi: 20 Aralık Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Serhat VANÇELİK, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, 25240, Erzurum Tel: E-posta: 72

2 TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2006: 5 (2) GİRİŞ Gerek çocukluk döneminde gerekse yetişkin dönemde vücut ağırlığının normal kabul edilen sınırlarda korunması sağlıklı olmanın temel şartlarından birisi olarak kabul edilmektedir. Beden ağırlığının korunmasında yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite ile sürdürülen bir yaşam biçimi gerekmektedir (1). Normal beden ağırlığı sınırlarının dışında olan gerek zayıflık gerekse obezite, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde büyük farklılıklar göstermektedir. Yiyecek sıkıntısı bulunan ülkelerde zayıflık önemli bir sağlık sorunu olarak görünürken, bazı ülkelerde ise beslenme sorunu olarak obezite ilk sıradadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Rusya Federasyonun'da tüm nüfusun yaklaşık %58'i aşırı kilolu veya obez iken, Hindistan'da bu oran %8'dir. Aynı verilere göre Rusya Fedarasyonu'nda nüfusun yaklaşık %3'ü düşük kilolu iken, Hindistan'da bu oranın %50 olması beslenme sorunların ülkeden ülkeye çok farklı olabildiğini göstermektedir (2). Ayrıca aynı toplumun farklı yaş gruplarında da bu sorunlar önemli oranda değişiklik göstermektedir. Ancak özellikle yüksek öğrenim gençliğinin beden ağırlığının normal sınırlarda bulunması, hem kendi sağlıkları hem de bu grubun örnek model olma rolü nedeniyle toplumsal önem taşımaktadır (3,4). Bu dönemde gençlerin ailelerinden bağımsız olarak yemek yeme alışkanlıkları ve tercihleri de gelişmektedir. Fazlaca gereksiz yiyecek ve içecekleri tüketme eğilimi nedeni ile sağlıklı yaşam için gerekli olan besinlerin yeterli ve dengeli şekilde alınmasında gençlik döneminde sorunların yaşandığı bildirilmektedir (3). Beden ağırlığını değerlendirmede çeşitli metotlar kullanılsa da, yetişkinlerde ağırlık durumunu en iyi gösteren ve kolay uygulanabilen, pratik bir yöntem olarak BKİ önerilmektedir (5). BKİ, kişinin kilogram cinsinden ağırlığının metre cinsinden boyunun karesine bölünmesi sonucu elde edilen değerdir. Bu değere göre DSÖ nün önerdiği üzere arasında olan kişiler normal, olanlar aşırı kilolu, olanlar obez ve 40 dan büyük olanlar morbid obez olarak değerlendirilmiştir. BKİ nin normal sınırlarda tutulması ile birçok hastalığın ortaya çıkma riski azalmaktadır (6). GEREÇ VE YÖNTEM Araştırmanın Şekli Ve Yapıldığı Yer: Çalışma tanımlayıcı nitelikte planlanmış ve yapılmıştır. Araştırma, Atatürk Üniversitesi Merkez Kampüsünde örgün eğitim gören lisans öğrencileri üzerinde Mayıs-Haziran 2004 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi : Araştırmanın evrenini; Atatürk Üniversitesi Merkez kampüsünde bulunan 12 Fakülte ye bağlı 45 Bölümde örgün eğitim gören lisans öğrencisi oluşturmuştur. n=n (t 1 -α ) 2 p.q/s 2 ( N-1) + (t 1 -α) 2 (p.q) formülünden araştırmanın örneklem sayısı 1020 olarak hesaplanmıştır. Ancak katılım hızını düşürebilecek faktörler göz önüne alınarak örneklem sayısı 1250 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin 22 si (%1.7) araştırmaya katılmak istemediği, 73

3 47 öğrenci (%3.8) anket formunu eksik doldurduğu ve 61 öğrenciye de (%4.9) ulaşılamadığı için çalışma 1120 öğrencide (%89.6) yapılmıştır. Araştırmaya kampüs içindeki tüm fakülteler dahil edilmiştir. Her fakültenin öğrenci sayısına göre o fakülteden alınacak örneklem sayısı saptanmıştır. Basit rastgele yöntemle her fakülteden hangi sınıfın örnekleme dahil edileceği belirlenmiştir. Belirlenen sınıftaki tüm öğrenciler araştırma kapsamına alınmıştır. Verilerin Toplanması: Veriler anket yöntemiyle yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Boy ve ağırlık ölçümleri ise baskül ve mezür ile yapılmıştır. Verilerin Değerlendirilmesi: Öğrencilerin ağırlık yönünden değerlendirilmesinde; BKİ kullanılmıştır. DSÖ nün önerdiği gibi paket taşıma koşulu aranmaksızın her gün düzenli olarak en az bir sigara içiyor olma, devamlı içme olarak kabul edilmiştir. Verilerin kodlanması ve istatistiksel analizleri bilgisayarda SPSS 11.0 paket programında yapılmıştır. İstatistiksel analiz yöntemi olarak Student s t testi, tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA), Kruskal Wallis varyans analizi, Ki-kare önemlilik testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. BULGULAR Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.6 ± 1.9 yıl, boy 1.71 ± 0.09 cm, ağırlık ortalaması 64.4±11.2 kg ve BKİ ortalaması ise 21.9±2.7 kg/m 2 olarak saptandı. Tablo 1. Öğrencilerin Bazı Sosyodemografik Özelliklerine Göre Dağılımı Sosyodemografik Sayı Yüzde Özellikler Cinsiyet Erkek Kız Medeni Durum Evli Bekar Dul Baba Eğitim Düzeyi Okur-yazar değil Okur-yazar İlkokul mezunu Ortaokul mezunu Lise mezunu Üniversite mezunu Anne Eğitim Düzeyi Okur-yazar değil Okur-yazar İlkokul mezunu Ortaokul mezunu Lise mezunu Üniversite mezunu Üniversiteden önce yaşadığı yer İl İlçe Köy Aile Tipi Çekirdek aile Geniş aile Parçalanmış aile Şimdi Kaldığı Yer Ailesiyle birlikte Evde arkadaşlarıyla Evde yalnız başına Yurtta Diğer Toplam

4 TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2006: 5 (2) Katılımcıların %60.6 sı erkek ve %2.3 ü evli idi. Öğrencilerin babalarının %22.7 sinin üniversite mezunu olduğu; annelerinin ise %16.3 ünün ise okuma yazma bilmediği belirlendi. Katılımcıların %56.3 ünün üniversiteye gelmeden önce il merkezinde, %14.5 inin köyde yaşadığı saptandı. Öğrencilerin %20.9 unun geniş aileye mensup olduğu belirlendi (Tablo 1). Halen sigara içmekte olan öğrencilerin yüzdesi %36.7 olup erkeklerde sigara içme sıklığı %45.4 iken, kızlarda bu oran %23.3 olarak saptandı (Tablo 2). Düzenli alkol kullanım sıklığı %11.9 olarak belirlendi. Katılımcıların %22.9 unun düzenli spor yapmakta olduğu saptandı. Erkeklerde spor yapma sıklığı %31.7, kızlarda ise %7.0 olarak saptandı (Tablo 2). Tablo 2. Öğrencilerin Bazı Alışkanlıklarının Cinsiyete Göre Dağılımı ERKEK KIZ TOPLAM Alışkanlıklar Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sigara İçme Evet X 2 = 55.7 Hayır p < Alkol Kullanımı Evet X 2 = 61.2 Hayır p < Spor Yapma Evet X 2 = 75.9 Hayır p < 0.01 TOPLAM Tablo 3. Öğrencilerin Bazı Özelliklerine Göre BKİ Gruplarının Dağılımı Sosyodemografik BKİ GRUPLARI Toplam Özellikler Zayıf Normal Aşırı kilolu Obez Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Cinsiyet Erkek Kız X 2 =96.59 p<0.001 Medeni Durum Evli Bekar Dul X 2 =10.44 p>

5 Kız öğrencilerde aşırı kilolu prevalansı %15.8 iken, kızlarda bu oran %4.5 olarak bulundu ve cinsiyete göre BKİ grupları arasındaki fark önemliydi (Tablo3). Bekar öğrencilerde aşırı kilolu sıklığı %11.0 olarak saptanırken, evli öğrencilerde aşırı kilolu sıklığı %19.2 idi. Medeni durum ile ağırlık arasında istatistiksel olarak önemli ilişki belirlendi (p < 0.05, Tablo 3). Öğrencilerin bazı sosyodemografik özelliklerine göre BKİ ortalamaları Tablo 4 de gösterilmiştir. Araştırmaya katılan erkek öğrencilerin BKİ ortalaması 22.6 ± 2.5 olup kız öğrencilerin BKİ ortalamasından (20.7 ± 2.3) yüksek bulundu. Cinsiyete göre BKİ ortalaması arasındaki farkın önemli olduğu saptandı (p < 0.05). Tablo 4. Öğrencilerin Bazı Sosyodemografik Özelliklerine Göre BKİ Ortalamasının Dağılımı İstatistiksel Sosyodemografik Özellikler BKİ ortalaması Sonuç Cinsiyet t testi Erkek 22.6 ± 2.5 t = Kız 20.7 ± 2.3 p < 0.05 Medeni Durum Kruskal Wallis Evli 23.0 ± 4.0 KW = Bekar 21.8 ± 2.6 p > 0.05 Dul 23.0 ± 3.2 Üniversite Öncesi Yaşanılan Yer İl 21.9 ± 2.7 İlçe 21.7 ± 2.7 Köy 22.1 ±2.5 Aile Tipi Çekirdek Aile 21.8 ± 2.6 Geniş Aile 22.2 ± 2.8 Parçalanmış Aile 22.4 ± 3.1 Şimdi Yaşanılan Yer Aile ile birlikte 20.8 ± 2.8 Evde arkadaşları ile 22.3 ± 2.8 Evde yalnız başına 22.5 ± 3.0 Yurtta 21.5 ± 2.3 Diğer 21.6 ± 2.8 Günlük Öğün Sayısı ± ± ve üzeri 22.5 ± 3.1 ANOVA F = p > 0.05 Kruskal Wallis KW = p > 0.05 Kruskal Wallis KW = p = ANOVA F = p >

6 TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2006: 5 (2) Evli öğrencilerin BKİ ortalaması 23.0 ± 4.0, bekarların 21.8 ± 2.6 olduğu saptanmış olup, aradaki farkın önemsiz olduğu belirlendi (p > 0.05). Üniversite öncesinde yaşanılan yere göre BKİ ortalaması arasındaki fark da önemsiz idi (p>0.05). Yine aile tipine göre BKİ ortalaması arasındaki farkın önemsiz olduğu saptandı (p>0.05). Üniversite eğitimi sırasında kalınan yere göre BKİ ortalaması incelendiğinde; ailesiyle birlikte kalanların BKİ ortalamasının 20.8 ± 2.8, evde yalnız kalanların ise 22.5 ± 3.0 olduğu ve farkın istatistiksel açıdan önemli olduğu saptandı (p=0.001). Günlük öğün sayısına göre BKİ ortalaması arasındaki farkın önemli olmadığı tespit edildi (p>0.05). Öğrencilerin beslenme öğrenimi alıp almama durumlarına göre BKİ ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan önemsiz olarak belirlendi (p > 0.05, Tablo 5). Sigara içenlerde BKİ ortalaması 22.1 ± 2.7 iken, içmeyenlerde 21.7 ± 2.6 olup aradaki fark önemsiz olarak bulundu (p>0.05). Düzenli alkol kullanan öğrencilerin BKİ ortalaması 22.4 ± 2.7 iken alkol kullanmayan öğrencilerin BKİ ortalamaları 21.8 ± 2.6 olup aradaki fark önemsiz olarak belirlendi (p > 0.05). Yine öğrencilerin düzenli spor yapıp yapmama durumuna göre BKİ ortalamaları arasındaki farkın önemli olmadığı bulundu (p > 0.05). Tablo 5. Öğrencilerin Beslenme Öğrenimi Alma Durumu ve Bazı Alışkanlıklarına Göre BKİ Ortalamasının Dağılımı Beslenme Öğrenimi Alma ve İstatistiksel Sonuç Bazı Alışkanlıklar BKİ Ortalaması Beslenme Öğrenimi Alma Evet 22.0 ± 2.7 Hayır 21.8 ± 2.6 Sigara İçme Durumu Evet 22.1 ± 2.7 Hayır 21.7 ± 2.6 Düzenli Alkol Kullanımı Evet 22.4 ± 2.7 Hayır 21.8 ± 2.6 Düzenli Spor Yapma Evet 22.5 ± 2.5 Hayır 21.7 ± 2.7 t = t = t = t = p>0.05 p>0.05 p>0.05 p>

7 Pearson Korelasyon analizi sonuçlarına göre öğrencilerin aylık kişisel gelirleri ile BKİ değeri arasında pozitif yönde önemli ilişki bulundu (r = 0.107, p < 0.001). TARTIŞMA Öğrencilerin %36.7 si halen sigara içmektedir (Tablo 2). Erkeklerde sigara içme sıklığı %45.4, kızlarda ise %23.3 olup sigara içenlerin sadece 1/4' ü kızdır. Cinsiyete göre sigara içme durumu istatistiksel açıdan farklıdır (p<0.0001, Tablo2). Keskinler in 1997 yılında Atatürk Üniversitesi öğrencilerinde yaptığı çalışmada tüm öğrencilerde sigara içme prevalansı %35.9 olarak saptamış olup erkeklere bu oran %43.7 olarak belirlenirken, kız öğrencilerde %24.2 olarak bulunmuş ve aradaki farkın önemli olduğu belirlenmiştir (7). Bu araştırmayla aynı bölgede sekiz yıl önce Keskinler in yaptığı çalışmada sigara içme prevalansının hemen hemen aynı olması, bu süreçte genç erişkin grupta sigara içme sıklığında hiçbir değişim olmadığını göstermektedir. Yine her iki araştırmada da benzer şekilde erkekler iki kat daha fazla sigara içmektedirler. Yağmur un üniversite öğrencilerinde yaptığı çalışmada erkeklerin %44.9 u kızların %38.7 si sigara kullanmaktadır (3). Fennell in ve Bothmer ile Fridlund un üniversite öğrencilerinde yaptığı araştırmada da erkeklerin kızlardan çok daha fazla oranda sigara içtikleri saptanmıştır (8,9). Bu çalışma sonuçları araştırma bulgularımızla benzerdir. Liseyi bitirip üniversite öğrenimi için yaşadığı yerden veya çevreden ayrılan gençlerin önemli bir kesiminde uyum sorunlarının yaşandığı ve birçoğunun da bu sorunların üstesinden gelmek için sigaraya başlayabildiği belirtilmektedir. Bu yüzden sigara içme oranı ülkemizde ortaöğrenim düzeyinde ortalama %25 olarak saptanırken, yüksek öğrenimde %40 ın üzerine çıkabildiği bildirilmektedir (10,11). Düzenli alkol kullanma sıklığı %11.9 olarak belirlenmiştir (Tablo 2). Dağcı ve ark. nın yaptığı çalışmada üniversite öğrencilerinde alkol kullanma oranı %67.8 olarak bulunurken, Öksüz ve ark. nın çalışmasında ise bu oran %51.3 olarak bulunmuştur (12,13). Çalışmamızda düzenli alkol kullanma alışkanlığı saptanmaya çalışılmıştır. Oysa verilen çalışma sonuçlarında hayatında bir kez bile alkol tüketen kişi alkol kullanan grubuna dahil olduğu için alkol kullanma yüzdesi oldukça yüksek bulunmuş olabilir. Ayrıca araştırma bölgelerindeki sosyokültürel ve diğer faktörler de farklılığın nedeni olabilir. Cinsiyete göre alkol kullanım sıklığı incelendiğinde, erkeklerin %18 inin ve kızların %2.5 inin düzenli olarak alkol tükettikleri ve cinsiyete göre alkol kullanım sıklığının farklı olduğu tespit edilmiştir (p < 0.001). Öksüz ve ark. nın çalışmasında alkol kullanım düzeyi erkeklerde %64.9, kızlarda ise %37.6 olup aradaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir (13). Yağmur un çalışmasında ise alkol kullanımı erkek 78

8 TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2006: 5 (2) öğrencilerde %44.9, kız öğrencilerde %32.0 olarak bulunmuştur (3). Diğer çalışma bulgularına benzer şekilde erkekler kızlara göre oldukça yüksek oranda alkol kullanmaktadırlar. Kız öğrencilerde aşırı kilolu prevalansı %15.8 iken, kızlarda bu oran %4.5 olarak bulundu ve cinsiyete göre BKİ grupları arasındaki fark önemli olarak saptanmıştır (Tablo3). Ayrıca cinsiyete göre BKİ ortalaması arasındaki farkın önemli olduğu saptanmıştır (p < 0.05, Tablo 4). Açık ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada erkek öğrencilerin %13.7 si kız öğrencilerin %6.8 i aşırı kilolu olarak belirlenmiştir (4). Bothmer ve Fridlund un çalışmasında da erkek öğrencilerde aşırı kilolu ve obez sıklığının daha fazla olduğu belirlenmiştir (9). Salmons un, İngiltere de üniversite öğrencilerinde yaptığı çalışmada aşırı kilolu oranının erkeklerde kızlara göre önemli düzeyde yüksek olduğuna dikkat çekilmiştir (14). Navia ve ark. nın İspanya da yaptıkları çalışmada aşırı kilolu oranını erkeklerde %39.6, kızlarda ise %3.8 olarak saptamıştır (15). Verilen sonuçların tümü bu araştırma bulgularıyla paralellik göstermektedir. Kız öğrencilerin BKİ ortalamasının erkek öğrencilere göre daha düşük olması, genç erişkinlik dönemindeki kız öğrencilerin estetik kaygılarının daha fazla olabilmesi nedeniyle zayıflama isteklerinin erkeklerden fazla olmasına ve erkeklere göre bazal metabolizma hızı gibi fizyolojik olayların faklılığına bağlı olabilir. Unusan, bu dönemde kızların zayıflama isteğinin daha fazla olduğunu saptamışlardır (16). Yine Sakamaki ve arkadaşları tarafından Japonya da üniversite öğrencilerinde yapılan bir çalışmada kız öğrencilerin %62.1 i zayıf olmayı arzu ederken, erkek öğrencilerde bu oran %47.4 olarak tespit edilmiştir (17). Araştırmada bekar öğrencilerde aşırı kilolu sıklığı %11.0, evli öğrencilerde ise %19.2, saptanmıştır (Tablo 3). Medeni duruma göre BKİ ortalaması arasındaki farkın önemsiz olduğu saptanmıştır (p < 0.05, Tablo 4). Açık ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada kız öğrencilerin BKİ ortalaması 20.4 ± 2.3 kg/m 2, erkek öğrencilerin BKİ ortalaması 22.3 ± 2.6 kg/m 2 olarak bulunmuştur (4). Unusan ın ülkemizdeki yedi üniversiteden rastgele seçtiği örneklemle yaptığı çalışmada, erkek üniversite öğrencilerinin BKİ ortalaması 22.7 kg/m 2, kızların ise 20.1 kg/m 2 olarak bulunmuş ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir (16). Bu sonuçların tümü araştırma bulgularını destekler niteliktedir. Bulgularımıza paralel olarak bekar grubun estetik kaygılarının evlilerden daha fazla olması, kilo alımı için risk faktörü olan gebelik süreci yaşamamalarının aşırı kilolu ve obez sıklığının bu grupta daha düşük bulunmasına yol açtığı bildirilmektedir (18, 19). Öğrencilerin üniversite öncesi yaşadıkları yere göre BKİ ortalamaları yönünden gruplar arası fark istatistiksel olarak önemli 79

9 bulunmamıştır (p > 0.05, Tablo 4). Bu araştırma bulgularını destekler nitelikte olan Tek 7ve arkadaşlarının yaş grubunda yaptığı çalışmada yaşanılan yerin kentsel ya da kırsal olmasının BKİ üzerine etkili olmadığı saptanmıştır (20). BKİ ortalamasının evde yalnız yaşayanlarda en yüksek olduğu ve üniversite öğrenimi sırasında kalınan yere göre BKİ ortalaması arasındaki farkın önemli olduğu ve bulunmuştur (p = 0.001, Tablo 4). Yağmur un çalışmasında, BKİ ile öğrencilerin kaldıkları yer arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki saptanmıştır (3). Evde kalanların ortalama beden kitle indeksinin yüksek oluşu, aşırı yeme veya düzenli öğün tüketmeme, abur-cubur yemekten kaynaklanıyor olabilir. Yurtta kalanlarda ise düşük beden kitle indeksi ortalaması yurt yemeklerinin tercih edilmemesi dolayısı ile eksik öğün sayısı sonucu yetersiz beslenmeden kaynaklanabilir. Araştırmaya katılan öğrencilerden sigara kullananların BKİ ortalaması 22.1 ± 2.7 iken, sigara kullanmayanların 21.7 ± 2.6 olup, sigara içme durumunun BKİ ortalamaları açısından gruplar arasındaki fark önemli bulunmamıştır (p>0.05, Tablo 5). Ülkemizde ve yurt dışında sigara içiminin BKİ değerlerine etkisinin istatistiksel olarak önemli düzeyde olmadığını gösteren pek çok çalışma mevcuttur (18, 21-23). Pearson korelasyon analizine göre öğrencilerin aylık kişisel gelirleri ile BKİ değeri arasında pozitif yönde önemli bir ilişki bulunmuştur (r = 0.107, p < 0.001). Bu araştırma sonuçlarıyla paralel olarak ekonomik düzey arttıkça BKİ değerlerinin arttığı sonucuna ulaşan yayınlar olduğu gibi (24), ters yönde ilişkinin olduğu çalışmalar da mevcuttur (18,25). Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik düzeyi yüksek grupta fast-food ve diğer bazı yanlış beslenme biçimlerinin daha fazla olması nedeni ile BKİ ortalamalarının ekonomik düzeyi düşük gruptan daha yüksek olduğu bildirilmektedir (26). KAYNAKLAR 1. Saha personeli için toplum beslenmesi programı eğitim materyali, (çevrimiçi), Metin B, Akın A, Güngör İ. Dünya Sağlık Raporu (Çev). Sağlık Bakanlığı. Ankara, 1998: 50, Yağmur C. Çukurova üniversitesi öğrencilerinin beslenme durumu üzerine bir araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi 1995; 24 (2): Açık Y, Çelik G, Ozan AT, Oğuzöncül AF, Deveci SE, Gülbayrak C. Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Sağlık ve Toplum 2003; 13 (4): Baysal A, Aksoy M, Bozkurt N. Diyet El Kitabı. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi, 2002: Yolsal N, Kıyan A, Özden Y. Beslenme durumunu değerlendirmede beden kitle indeksinin kullanımı. Beslenme ve Diyet Dergisi 1998; 27 (2):

10 TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2006: 5 (2) 7. Keskinler D, Güraksın A, İnandı T, Tufan Y. Atatürk üniversitesi öğrencilerinde sigara içme prevalansı ve etkili faktörler. Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi 1999; 31 (3): Fennell R. Health behaviors of students attending historically universities: results from the National College Health Risk Behavior Survey. J Am Coll Health 1997;46 (3): Von Bothmer MI, Fridlund B. Gender differences in health habits and in motivation for a healthy lifestyle among Swedish university students. Nurs Health Sci. 2005;7 (2): Kaya İ. Sigara ve sağlığımız. Bilim Teknik 1991;24:289: Güraksın A. Erzurum il merkezinde ortaokul ve lise öğrencilerinde sigara içme sıklığı. Atatürk Üniversitesi Dergisi 1998;30: Dağcı T, Dinç G, Özcan C. Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin alkol kullanma sıklığı ve alkol kullanımını etkileyen faktörler. VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı, Adana, Nisan 1998; Öksüz E, Malhan S, Özcan C. Üniversite öğrencilerinde alkol kullanımı ve sosyoekonomik, sosyal karşılaştırma özellikleriyle ilişkisi. IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Özet Kitabı, Ankara, 3-6 Kasım 2004; Salmons PH. Weight control in university students. J R Soc Med. 1987; 80(1): Navia B, Ortega RM, Requejo AM, Mena MC, Perea JM, Lopez-Sobaler AM. Influence of the desire to lose weight on food habits, and knowledge of the characteristics of a balanced diet, in a group of Madrid university students. Eur J Clin Nutr. 2003; 57 (1): Unusan N. Fruit and vegetable consumption among Turkish university students. Int J Vitam Nutr Res. 2004;74 (5): Sakamaki R, Toyama K, Amamoto R, Liu CJ, Shinfuku N. Nutritional knowledge, food habits and health attitude of Chinese university students-a cross sectional study. Nutr J. 2005;4 (1): Bingöl G. Ankara ilinde farklı sosyoekonomik düzeydeki ailelerin yetişkin kadınlarda obezite ve etkileyen etmenler. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara Toksöz P, Ertem M, Ceylan A. Kadınlarda şişmanlık görülme sıklığı ve etkileyen etmenlerin analizi. V. Halk Sağlığı Günleri, Isparta,1997: Tek N, Beşer E, Güner Ç, Yavuz C, Bilgin R. Kocaeli ili ve bağlı ilçelerinde yaşayan yaş grubu adölesanların beslenme durumlarının değerlendirilmesi. III. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongre Kitabı. Ankara,12-15 Nisan 2000: Yurttagül M. Hafif şişman ve şişman kadınların beslenme alışkanlıkları ve zayıflamaya ilişkin tutum ve davranışları. Beslenme ve Diyet Dergisi 1995;24 (1): Ballard-Barbash R, Graubard I, Krebs-Smith SM, Schatzkin A, Thompson FE. Contribution of diet in to the inverse association between energy intake and BMI. Eur J Clin Nutr. 1996;50: Seidell JC, Flegal KM. Assesing obesity: classification epidemiology. Britic Medical Bulletin 1997;53 (2):

11 24. Al-Nuaim AA, Bambgoye EA, Al-Rubean KA, Al-Mazrou YA. Overweight and obesity in Saudi Arabian adult population, role of sociodemographic variables. J Community Health 1997;2: Kahn HS, Williamson DF, Stevens JA. Race and weight change in US women: The roles of socioeconomic and marrital status. Am J Publish Health 1991;8 (3): Arslan M. Obesite. Endokrinoloji Temel ve Klinik 1996;

Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları ile İlişkili Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları ile İlişkili Faktörler Araştırma/Research Article Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları ile İlişkili Faktörler Serhat Vançelik 1*, Sema Gürsel Önal 2, Asuman Güraksın 1, Ercüment Beyhun 1 1 Atatürk Üniv.

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER

MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER Dr. Ümit ATMAN CİHAN Dr. Gönül DİNÇ Yük. Hemş. Safiye ÖZVURMAZ Dr.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI*

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI* ARAŞTIRMA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI* Nurcan ÖZYAZICIOĞLU** Hava GÖKDERE ÇINAR*** Gonca BURAN**** Didem AYVERDİ***** Alınış Tarihi:24.03.2008 Kabul Tarihi:27.06.2007

Detaylı

(İnt. Dr. Doğukan Danışman)

(İnt. Dr. Doğukan Danışman) (İnt. Dr. Doğukan Danışman) *Amaç: Sigara ve pankreas kanseri arasında doz-yanıt ilişkisini değerlendirmek ve geçici değişkenlerin etkilerini incelemektir. *Yöntem: * 6507 pankreas olgusu ve 12 890 kontrol

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Üniversite öğrencilerinin sigara ve alkol kullanma durumunun besin çeşitliliğine ve beslenme durumuna etkisinin incelenmesi

Üniversite öğrencilerinin sigara ve alkol kullanma durumunun besin çeşitliliğine ve beslenme durumuna etkisinin incelenmesi Üniversite öğrencilerinin sigara ve alkol kullanma durumunun besin çeşitliliğine ve beslenme durumuna etkisinin incelenmesi Rüveyda Esra ERÇİM, Ayla Gülden PEKCAN ÖZET Amaç: Türkiye nin değişik üniversitelerinde

Detaylı

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR Sinop Üniversitesi SYO İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 28.03.2017 Uluslararası

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞÜN DÜZENLERİ Yahya ÖZDOĞAN 1 Hülya YARDIMCI 2 Ayşe Özfer ÖZÇELİK 3 Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU 4

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞÜN DÜZENLERİ Yahya ÖZDOĞAN 1 Hülya YARDIMCI 2 Ayşe Özfer ÖZÇELİK 3 Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU 4 66 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.66-74 ÖZET ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞÜN DÜZENLERİ Yahya ÖZDOĞAN 1 Hülya YARDIMCI 2 Ayşe Özfer ÖZÇELİK 3 Metin Saip

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014 2017) TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ

Detaylı

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai PEHLİVAN*; Elif Nilay ADA*;Gizem ÖZTAŞ* *Mersin Üniversitesi

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ DERYA DUMAN EMRE ERDEM Prof.Dr. TEVFİK ECDER DİAVERUM GENEL MERKEZ ÖZEL MERZİFON DİYALİZ MERKEZİ GİRİŞ Son yıllarda önem

Detaylı

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD.

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD. A N N E L E R İ N Ç A L I Ş M A D U R U M U N U N S Ü T Ç O C U K L U Ğ U D Ö N E M İ N D E B E S L E N M E M O D E L İ, H E M O G L O B İ N / H E M A T O K R İ T D E Ğ E R L E R İ V E V İ TA M İ N K U

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Eylül 2014, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Eylül 2014, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Eylül 2014, s. 423-427 Menekşe CÖMERT 1 GENÇLERİN FAST FOOD TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI Özet Bu çalışma, turizm öğrencilerinin fast food tüketim alışkanlıklarını

Detaylı

Kırıkkale İl Merkezi İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler

Kırıkkale İl Merkezi İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler Özgün Araştırma Original Article Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Turkish Journal of Pediatric Disease Kırıkkale İl Merkezi İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Alışkanlıkları ve Etkileyen

Detaylı

Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(1):20-6 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Eray YURTSEVEN, Fatma EREN, Suphi VEHİD,

Detaylı

raşitizm okul çağı çocuk ve gençlerde diş çürükleri büyüme ve gelişme geriliği zayıflık ve şişmanlık demir yetersizliği anemisi

raşitizm okul çağı çocuk ve gençlerde diş çürükleri büyüme ve gelişme geriliği zayıflık ve şişmanlık demir yetersizliği anemisi büyüme ve gelişme geriliği diş çürükleri zayıflık ve şişmanlık okul çağı çocuk ve gençlerde demir yetersizliği anemisi 0-5 Yaş Grubu Çocuklarda iyot yetersizliği hastalıkları vitamin yetersizlikleri raşitizm

Detaylı

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Arş. Gör. Muteber Gizem KESER Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sunum Akışı TÜİK Doğum Verileri Çalışmanın Tanım

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Akut İshalli Çocuklarda İshal Etkenleri, Çevresel Etkenler ve Diyette Doğal Probiyotik Tüketiminin İshal Şiddeti İle İlişkisi

Akut İshalli Çocuklarda İshal Etkenleri, Çevresel Etkenler ve Diyette Doğal Probiyotik Tüketiminin İshal Şiddeti İle İlişkisi Akut İshalli Çocuklarda İshal Etkenleri, Çevresel Etkenler ve Diyette Doğal Probiyotik Tüketiminin İshal Şiddeti İle İlişkisi Bahri Elmas, Şeyda Tok, Öner Özdemir TC Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu.

20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu. Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu. Özlem Serenli,

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14-17 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ VE GÜNLÜK AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Coşkun ULUSOY BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR

Detaylı

Aydın İli İlköğretim Okulları Öğrencilerinde Oturma Yüksekliği ile Boy, Ağırlık ve Beden Kitle İndeksi İlişkisi

Aydın İli İlköğretim Okulları Öğrencilerinde Oturma Yüksekliği ile Boy, Ağırlık ve Beden Kitle İndeksi İlişkisi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 11(2) 73-77 (2004) Aydın İli İlköğretim Okulları Öğrencilerinde Oturma Yüksekliği ile Boy, Ağırlık ve Beden Kitle İndeksi İlişkisi Sacide Karakaş*, Pınar Okyay**,

Detaylı

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır.

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. ŞİŞMANLIK (OBEZİTE) Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. Yağ dokusunun oranı; Yetişkin erkeklerde % 12 15, Yetişkin kadınlarda %20 27 arasındadır. Bu oranların

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin Sigara İçme Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin Sigara İçme Alışkanlıklarının Belirlenmesi International Journal of Science Culture and Sport December 2016 : 4 (Special Issue 3) ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IntJSCS629 Field : Sport Psychology Type : Research Article Recieved: 10.10.2016 -

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇME SUYU TERCİHİ: AMBALAJLI SU

YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇME SUYU TERCİHİ: AMBALAJLI SU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇME SUYU TERCİHİ: AMBALAJLI SU Yalçın ÖNDER, Rıza ÇITIL, Gizem EMEKDAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk

Detaylı

TOPLUM HEKİMLİĞİ BÜLTENİ Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Nisan 2009

TOPLUM HEKİMLİĞİ BÜLTENİ Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Nisan 2009 A r a ş t ı r m a M a k a l e s i TOPLUM HEKİMLİĞİ BÜLTENİ Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Nisan 2009 Ankara da Bir Sağlık Ocağına ve Belediyeye Ait Bir Spor Kompleksine Başvuran 18 Yaş ve Üzeri Kadınların Sağlığı

Detaylı

EK-4: DÜZKÖY DOĞANKAYA İLKOKULU BESLENME DOSTU OKUL PLANI

EK-4: DÜZKÖY DOĞANKAYA İLKOKULU BESLENME DOSTU OKUL PLANI FSİNEM KURT AMAÇ: Düzköy Doğankaya İlkokulu/ Ortaokulu nda Beslenme Dostu Okul Programının, Sağlıklı Beslenme ve Düzenli Egzersiz uygulamaları ile öğrencilerin ve okul çalışanlarının ÜÇ (3) yıllık sonunda

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

OBEZİTE DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

OBEZİTE DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI OBEZİTE DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Dr. Sabahattin KOCADAĞ Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı Dünyada her yıl 2,8 milyon insan, fazla kilolu (obezite de dahil) olmak nedeniyle

Detaylı

0-24 Aylık Çocuklarda Malnütrisyon Prevelansı ve Etkileyen Faktörler

0-24 Aylık Çocuklarda Malnütrisyon Prevelansı ve Etkileyen Faktörler ÇOCUK/SAGLIK 0-24 Aylık Çocuklarda Malnütrisyon Prevelansı ve Etkileyen Faktörler Dr.Handan ALP* Dr.Sevin ALTINKAYNAK* Dr.Muzaffer KÜRKÇÜOĞLU* ÖZET Bu araştırmada Erzurum (merkez), Aşkale, Pasinler ilçeleri

Detaylı

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Selçuk Özdin 1, Aytül Karabekiroğlu 2, Arzu Alptekin Aker 2, Recep Bolat 2, Servet

Detaylı

ÖĞRENCİLERDE VÜCUT KİTLE İNDEKSİ VE BEL ÇEVRESİ DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ÖĞRENCİLERDE VÜCUT KİTLE İNDEKSİ VE BEL ÇEVRESİ DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 57, Sayı 2, 2004 57-61 ÖĞRENCİLERDE VÜCUT KİTLE İNDEKSİ VE BEL ÇEVRESİ DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Ahmet Ergün* S. Fuat Erten** ÖZET Obezite çalışmalarında

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 -

BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 - BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 - (OECD ve Avrupa Birliği işbirliğinde hazırlanan Bir Bakışta Sağlık-Avrupa 2010 adlı yayının özetidir) AĞUSTOS 2011 ANKARA İçindekiler ÖZET 1 BÖLÜM 1- SAĞLIĞIN DURUMU...

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumları*

Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumları* Özgün Araştırma / Original Investigation Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumları* Attitudes of Nursing Students Toward Holistic Complementary and Alternative

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

TABLO DÜZENLEME. Biyoistatistik (Ders 5: Tablo Düzenleme) TABLO DÜZENLEME KURALLARI

TABLO DÜZENLEME. Biyoistatistik (Ders 5: Tablo Düzenleme) TABLO DÜZENLEME KURALLARI TABLO DÜZENLEME Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr Tabloların Genel Amacı Elde edilen bulguların yazı metnine başvurmadan, açık kolay anlaşılır bir

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Sevil Şahin 1, İlknur Demirhan 1, Sibel Peksoy 1, Sena Kaplan 1, Gülay Dinç 2 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Yrd. Doç. Dr. Esengül Kayan Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 04.10.2017 Çalışmanın Amacı 1.Üniversite öğrencilerinde

Detaylı

Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II

Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II 47. ULUSAL DİYABET KONGRESİ 11-15 Mayıs 211, Rixos Sungate Hotel, Antalya Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II Prof. Dr. İlhan SATMAN ve TURDEP-II Çalışma Grubu İstanbul Üniversitesi

Detaylı

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ *

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * İlkay COŞKUN GÜNER** Fatma DEMİR *** Kabul Tarihi: 12.07.2005 ÖZET Günümüzde insanların günlük yaşamlarının yaklaşık

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

Bilindiği üzere beslenme; anne karnında başlayarak yaşamın sonlandığı ana kadar devam eden yaşamın vazgeçilmez bir ihtiyacıdır

Bilindiği üzere beslenme; anne karnında başlayarak yaşamın sonlandığı ana kadar devam eden yaşamın vazgeçilmez bir ihtiyacıdır OBEZİTE Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu

Detaylı

MANİSA NIN İKİ KASABASINDA KANSER OLGULARI İLE SİGARA İÇME VE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ İLİŞKİSİ

MANİSA NIN İKİ KASABASINDA KANSER OLGULARI İLE SİGARA İÇME VE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ İLİŞKİSİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (5) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE MANİSA NIN İKİ KASABASINDA KANSER OLGULARI İLE SİGARA İÇME VE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ İLİŞKİSİ N. Emel LÜLECİ, Yaşar KESKİN Marmara

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ Taşımalı ve Merkezi Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite ve Obezite Düzeylerinin Karşılaştırılması Nebi TEPE* Fethi ARSLAN** Mehmet Akif

Detaylı

ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN - VELİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN OBEZİTE DURUMLARI İLE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN - VELİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN OBEZİTE DURUMLARI İLE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2015 ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN - VELİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN OBEZİTE DURUMLARI İLE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 31.03.2014 İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 5 1. BÖLÜM: ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ

Detaylı

Leyla Karaoğlu, Büşra Nur Değirmen, Asuman Okur, Cansu Tırampaoğlu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Rize

Leyla Karaoğlu, Büşra Nur Değirmen, Asuman Okur, Cansu Tırampaoğlu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Rize Leyla Karaoğlu, Büşra Nur Değirmen, Asuman Okur, Cansu Tırampaoğlu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Rize Konunun önemi Su vücudun yapıtaşı, her yaş için ideal

Detaylı

Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(5):487-492 Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi [Healthy Life Style Behaviours of the Nurses and the

Detaylı

SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE BEDEN AĞIRLIĞI ALGISI ARAŞTIRMASI

SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE BEDEN AĞIRLIĞI ALGISI ARAŞTIRMASI SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE BEDEN AĞIRLIĞI ALGISI ARAŞTIRMASI ANKARA 2012 Telif Hakkı Sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 2012. Tüm

Detaylı

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi DİYABET HASTALARININ HASTALIK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi Amaç: TURDEP-2

Detaylı

Ev hanımlarının fiziksel kapasitelerinin ve yaşam kalitelerinin belirlenmesi

Ev hanımlarının fiziksel kapasitelerinin ve yaşam kalitelerinin belirlenmesi Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2009 Ev hanımlarının fiziksel kapasitelerinin ve yaşam kalitelerinin belirlenmesi Bahar Ateş * Özcan Saygın * Erdal Zorba ** Özet Bu çalışma; Ankara Büyükşehir Belediyesi Demetevler Hanımlar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ. EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Besin Teknolojisi Eğitimi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ. EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Besin Teknolojisi Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı Soyadı Unvanı : Yasemin ERSOY : Yard. Doç. Dr. Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi: 22.02.1965 Öğrenim Durumu: Lisans EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi

Detaylı

9-11 YAŞ KIZ ÖĞRENCİLERİN OKUL TEMELLİ EGZERSİZ UYGULAMALARININ OBEZİTE VE SAĞLIKLA İLGİLİ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

9-11 YAŞ KIZ ÖĞRENCİLERİN OKUL TEMELLİ EGZERSİZ UYGULAMALARININ OBEZİTE VE SAĞLIKLA İLGİLİ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ 9-11 YAŞ KIZ ÖĞRENCİLERİN OKUL TEMELLİ EGZERSİZ UYGULAMALARININ OBEZİTE VE SAĞLIKLA İLGİLİ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ Nevzat Demirci 1,*, Pervin D. Toptaş 2, Erdal Demirci 3, Ali Demirci 1 1 School of Physical

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖGRENCİLERİNİN BESLENME ALıŞKANLıKLARı Nutritional habits of the university hostel students...ı."ı. 2 Turgut ŞAIDNOZ, Saime ŞAHINOZ, Fevziye ÇETINKAYA,

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

KESİTSEL ARAŞTIRMALAR

KESİTSEL ARAŞTIRMALAR KESİTSEL RŞTIRMLR KESİTSEL RŞTIRMLR PREVLNS RŞTIRMSI DURUM SPTM RŞTIRMSI ROSSSETIONL STUDY ROSSSETIONL SURVEY PREVLNE STUDY BSELINE SURVEY 1 2 Kesitsel çalışmalar, belirli bir populasyonda, belirli bir

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

OBEZİTE İLE MÜCADELEDE HAREKETLİ VE SAĞLIKLI YAŞAM PROJESİ

OBEZİTE İLE MÜCADELEDE HAREKETLİ VE SAĞLIKLI YAŞAM PROJESİ KADINLAR SAĞLIK İÇİN HAREKETE GEÇİYOR! OBEZİTE İLE MÜCADELEDE HAREKETLİ VE SAĞLIKLI YAŞAM PROJESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DR. YILMAZ OKTAY SAĞLIKLI VE

Detaylı

TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-IV KUZEYDOĞU ANADOLU DA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI

TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-IV KUZEYDOĞU ANADOLU DA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-IV KUZEYDOĞU ANADOLU DA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI Prof. Dr. Sabahat Tezcan H.Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü 16 Haziran 2005 - KARS Bebek ve Çocuk Ölümlülüğü 0-4 Yaş Dönemindeki

Detaylı

Obeziteye Karşı El Ele

Obeziteye Karşı El Ele Obeziteye Karşı El Ele Mayıs 2013, İstanbul 1 Obeziteye Karşı El Ele Projesi İstanbul Maltepe Üniversitesi ÖNSÖZ Obeziteye Karşı El Ele projesi, Yrd.Doç.Dr Seher YURT un doktora çalışmasında edindiği

Detaylı

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Mehtap CÜRCANİ* Mehtap TAN** Sibel KÜÇÜKOĞLU*** Alınış Tarihi: 14.06.2010 Kabul Tarihi: 02.11.2010 ÖZET

Detaylı

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Meryem METİNOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Giriş Doğum kadın hayatında yaşanılan

Detaylı

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Johanna M. Geleijnse,* Cees Vermeer,** Diederick E. Grobbee, Leon J. Schurgers,** Marjo H. J. Knapen,**

Detaylı

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ?

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? Sacide Kılıç* Alime Selçuk Tosun** Elif Eliş* *Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri YATAN HASTALARDA, HASTANE HİZMET KALİTESİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Aydemir KAYABAŞI İstatistikçi

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

Üniversite Çalışanlarında Cinsiyet, Yaş, Medeni Durum ve Eğitim Düzeyi Bakımından Obeziteyi Etkileyen Faktörler

Üniversite Çalışanlarında Cinsiyet, Yaş, Medeni Durum ve Eğitim Düzeyi Bakımından Obeziteyi Etkileyen Faktörler SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2010; 12 (3): 214 218 SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE Üniversite Çalışanlarında Cinsiyet, Yaş, Medeni Durum ve

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

Gecekondu Bölgesinde Yaşayan Evli Kadınlarda Şişmanlık Sıklığı ve Etki Eden Faktörler

Gecekondu Bölgesinde Yaşayan Evli Kadınlarda Şişmanlık Sıklığı ve Etki Eden Faktörler KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH Van Tıp Derg 23(1): 1-6, 2016 Gecekondu Bölgesinde Yaşayan Evli Kadınlarda Şişmanlık Sıklığı ve Etki Eden Faktörler Prevalence and Risk Factors of Obesity among Married

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

Bir Halk Sağlığı Müdürlüğü Çalışanlarında Obezite ve Obeziteyi Etkileyen Faktörler

Bir Halk Sağlığı Müdürlüğü Çalışanlarında Obezite ve Obeziteyi Etkileyen Faktörler İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2016; 5(1): 16-22 ISSN: 2146-6696 Orijinal Araştırma Bir Halk Sağlığı Müdürlüğü Çalışanlarında Obezite ve Obeziteyi Etkileyen Faktörler The Obesity and Related

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Spor Yapma ve Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi Nimet Haşıl Korkmaz

Detaylı