A AÇLAR SA LAM KALACAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A AÇLAR SA LAM KALACAK"

Transkript

1 sitesi bülteni her türlü sorular n z için : 8 may s 2004 De erli üyemiz Bu ayki bültenimiz gezi yaz lar bak m ndan zengin bir bülten oldu. Nurdan Çak r n gezi yaz lar n n ikincisi ile birlikte Hindistan dan yeni dönen Muzaffer Özgülefl arkadafl m z n yaz s n ileriki sayfalarda bulacaks n z. Muzaffer, ayr ca gezi boyunca çekti i tüm foto raflar bize iletti. Kendisine sitemizde özel bir bölüm açarak bütün resimleri sizin izlemenize sunaca z. Ayr ca bu resimlerden gezi yaz s yla ilgili olanlar seçerek bültenimizde de yay nlayaca z. Selam ve sevgiler Hindistan dan Haber Hint seçimlerinde elektronik oylama Dünyan n en büyük demokrasisi özelli ini tafl yan Hindistan da yap lan son seçimlerde seçmenler sand na oy pusulas atmak yerine elektronik oylama ad verilen bilgisayara dokunarak oy kullan yorlar. Yeni Delhi ASSOCIATED PRESS 23 Nisan 2004 Ülkede say s 660 milyonu geçen seçmenler 5 turlu yap lacak olan genel seçimlerde bilgisayar yard m yla oylar n kullan yorlar. Yeni uygulama en çok okuma yazma bilmeyen Hintlilere yarad ; flimdiye dek parmak basmak zorunda kalan milyonlar art k tufllara dokunuyorlar. Hindistan da genel seçimler üç hafta sürüyor. Befl turlu seçim için yaklafl k 1 milyon adet bilgisayar da t ld. Hindistan gibi dev bir ülkenin seçimlerini elektronik oylama ile gerçeklefltirmeyi baflarmas Brezilya, ABD, Hollanda gibi ülkeleri de elektronik oylamaya geçmeye teflvik edecek. A AÇLAR SA LAM KALACAK Elektronik oylama ka t kullan lmas na göre ekonomik aç dan ciddi bir tasarruf sa layacak. Milyonlarca ka t pusulan n yerini alacak bilgisayarlar seçmen bafl na seçim harcamas maliyetini düflürecek. Ormanlar giderek azalan Hindistan da, seçimler için 8 bin ton ka t kullan l yor. Bu rakam 16 milyon a ac n kesilmesi anlam na geliyor. Buna karfl l k, bir bilgisayara binlerce seçmen düflüyor. A açlar kesilmedi i gibi, ayn bilgisayar, seçimden sonra çöpe at lan ka tlar n aksine, seçimdan sonra di er ifllerde de kullan l yor. SEÇ M H LES AZALACAK Elektronik oylamada sisteminin ka t oylamaya göre bir di er avantaj da, ka t oylamada ortaya ç kan seçim hilelerinin önlenmesine olanak vermesi. Geleneksel ka t oy pusulalar, paramiliter gruplar n devlet hakimiyetine rakip ç kt klar ücra s n r köylerinde meydana gelen seçim hilelerine uygun ortam veriyor. Silahl çeteler, seçim günü seçim merkezlerini basarak oy pusulalar n ele geçiriyor ve teker teker oyluyorlar. Ancak, elektronik oylama sisteminde her seçmen kendi kiflisel numaras n bilgisayara girmek zorunda oldu undan, seçim hilelerinin uygulanmas pratikte zorlaflacak. Hindistan Seçim Kurulu üyeleri elektronik oylaman n seçim hilelerinin önüne geçece i konusunda iddial konufluyorlar. Bilgisayarlar n içine yüklenen yaz l mlar sayesinde hilelerin ve zor kullanmalar n önemli ölçüde azalt lmas umuluyor. GÖREVL LER E T LD Elektronik oylaman n önündeki tek engel ise, bilgisayar okur yazarl olmayan bir halk n en önemli demokratik hakk n yabanc s oldu u bilgisayar ile kullan rken zorluklar yaflamas. Hint yetkililer tüm seçim görevlilerini bilgisayarlar n kullan lmas ve bir ar za durumunda yap lacaklar üzerine e ittiler. Ancak, milyonlarca kiflinin birden sand k bafl na gitti i seçim günlerinde ne tür teknolojik aksakl klar n ç kaca ise baflka bir haber konusu. Hindistan'da seçim görevlileri seçimden önce bilgisayarlar n kullan m üzerine e itimden geçirildiler.

2 Bisiklet Turu Raporu Rapor No Tibet Bölüm : 4 5 a ustos sitesinde ayr nt lar n görebilece iniz Bisiklet ile Avusturalyaya giden 3 kiflinin yoldan gönderdi i günlüklerin bizimle ilgili bölümlerini bültenlerimizde yay nlayaca m z önceden belirtmifltik. Afla da bu günlüklerin devam n bulacaks n z. Budan n oturan ve yatan pozisyonda devasa heykelleri çok güzeldi. Foto raf çekme yasa her seferinde 10 Yuan ödenerek delindi. Manast r n odalar çok eski Budist el yazmas kitaplarla tepesine kadar doluydu. Yak ya l kandillerin is kokusuyla rahats z olarak d flar ç kt k. Çok katl stupa olan Kumbun'da tane insan kafas heykeli vard. 9 katl bu stupay gezmek de çok ilginçti. Stupan n tepesine ç kt m zda Gyantse kasabas n ve kaleyi yukar dan gördük. Yan m zda hiçbir rahip olmad için hemencecik bir Buda heykeli resmini para ödemeden çekiverdik. Otele döndü ümüzde Jabo ve Dongten kamyonu yüklemifllerdi. Haz r durumdaki buharda piflirilmifl eti yedikten sonra hemen yola ç kt k. Yol flimdi kaba ve tafll yd bir gün öncesinin güzel an lar hemen kayboldu. çinde gitti imiz Nyerulung Vadisinin bir ucunda bulunan baraja ve hidroelektrik santraline ulaflt k. Yol aniden baraj n üstüne do ru dikleflti. Tepeye yaklaflt kça e im biraz azald ve h z m z artt. Tepenin arkas ndaki görüntü tabii ki çok güzeldi. Güneflin alt nda parlayan baraj n suyunu seyrederken hafif hafif kar at flt rmaya bafllad metre yükseklikteki Simi La geçidinde eski bir binan n duvar n n dibinde ö len yeme i molas verdik. Menümüz, haz r makarna ve birkaç çeflit s cak içecek. Kuru kar ya fl artmaya bafllarken flapkalar ve eldivenler giyildi baz lar m z atk lar n boynuna dolad. nifl çabuk bitti ve karl bölgeden ç k verdik. Tekrar flortlar ve t-shirtlerle yola devam ettik. Vadide tar msal üretime devam ediliyordu, su kayna ak ll ca bir flekilde yönlendirilmiflti ve boldu. sitesinin logosu Gyantse deki Buda heykeli Gyantse nin dışında karlar altında çadırlarımız saatleriydi ve Jenny, Chris, Mark ve Donna ilk uygun kamp alan nda durmufllard. Yar m saat kadar sonra kamyonumuz da göründü. Bu s rada çobanlar sürülerini da dan afla ya indirirken nehir boyunca gelmifllerdi ve bizim kamp alan m z n yan ndan geçtiler. Yerel halktan baz kad nlar daha önce durdu umuz yerde ve bizim kamp alan m z n yak nlar nda dolaflt. Büyük ihtimalle kullan lm fl teneke kutular veya herhangi at k malzeme ar yorlard. Gece 8 gibi iki sveçli kad n yürüyerek kamp alan m za geldi, çabucak çad rlar n kurup bizimle konuflmaya bafllad lar. Lhasa'dan Kathmandu'ye yürüyerek gidiyorlard ve 30 günde bu turu tamamlamay hesaplam fllard. Bizim bisikletle bu geziyi yapt m z için bizi kaç k diye düflünüyor olabilirsiniz, ama bizce onlar deliydiler! Gece so uktu, uyku tulumlar m z n içinde fazladan birer parça battaniye ile sabah ettik. Sabahleyin kar ya fl yla uyand k. Kamp bölgesinin üzeri yo un bulutlarla kapl yd. sveçli çift porridge önerimizi reddetti, birkaç kilometre yürüdükten sonra yemek onlar için daha iyiymifl. Grubumuz biraz da n kt bu sabah. Jenny ve Scott kamyondayd lar, Jenny belinden rahats zd, Scott ise hala bisiklete binemiyordu. devam gelecek say da...

3 GEZİ ANILARI - 1 Afla daki notlar, 12 fiubat-13 Mart 2004 tarihleri aras nda, tamam n karayoluyla gerçeklefltirdi imiz ran-pakistan-hindistan gezimiz s ras nda yazd m mesajlardan olufluyor. nternete eriflebildi im flehirlerden yazabildim ve ara bafll klar o flehirlerin adlar n tafl yor. Yazd klar m toplu halde yak n arkadafllar ma gönderdi im için, senli-benli, s cak, zaman zaman da argoya kaçan ifadeler kulland m. Bu yüzden, olur da okurken rahats zl k duyarsan z, flimdiden sürçü lisan ettiysek affola diyeyim. Sorular n z ve görüflleriniz için bana yazabilirsiniz Gezgince selamlar... Muzaffer ÖZGÜLEŞ sfahan flte ç kt k yola ve ben ilk internet f rsat n de erlendirip size olan biteni k saca anlatay m dedim. fiu an sfehan'da saat sabah n 7'si... Tahran'dan geleli 1-2 saat oldu. Her fley çok ilginç ve yaflanas... Toplu bir mesaj gonderdi im için kusura bakmay n, ama Katmandu'ya kadar tamam karayoluyla (san r m dönüfl de öyle olacak) yapaca m z yolculuktan yaflad klar m z f rsat buldukça yine böyle toplu mesajlar göndererek yapabilece im. Foto raf derseniz, dün Tahran'dan dijital bir foto raf makinesi ald m Yaflad klar m za gelince... Her gün not al yoruz ama yaflamak gerek, anlatmak çaresiz bir eylem olacakt r çünkü. A r 'ya giden otobüsümüz yolda bozuldu u için planlad m z gibi s n rda Tahran otobüsüne binemedik ve yorgunlu un üstüne gerginlik ve s k nt da eklendi... S n r geçti imizde Do ubeyaz t' n karfl taraf ndaki Maku'dan Tahran'a kalkan otobüsü kaç rd m z anlad k. Bu yüzden geceyi Maku'daki oldukça kötü bir otelde geçirdik... Ama 'halk n içine kar fl nca' anlad k ki güzellikler yeni bafll yor. Yemek yedi imiz yerde Mesut adl bir Azeri'yle (Maku'nun neredeyse tamam Azeri!) tan flt k. Bize keman çalmakla ilgili o kadar ahenkli fleyler anlatt ki, büyülendik... Keman n getirip çalsa düflüp bay l rd k belki! (Abartt m m?) Yine ayn yerin sahibi, bizim 'abgust`lar m z haz rlayan genç adam oyle bir bo okudu ki, bo ve tekmil popstar z rvalar halt etmifl! Sonra ç lg n Maku geceleri'ne akt k! Yani çekine çekine dolaflt k karanl k sokaklarda... Otele gitti imizde yorgunluktan uyuyamad k! Ertesi gün sabahtan yola ç kmay planlarken otobüslerin ran'daki bayram tatili nedeniyle dolu olmas ve en erken otobüsün akflam dörtte olmas bizi hezimete u ratt ama yersiz bir kayg yaflam fl z. Zira Maku çok görkemli (yüksek da lar arasindaki bir kanyonda yer alm fl ince uzun bir kent) ve insanlar yla çok flafl rt c bir yermifl! Tan flt m z bir adam n (ad slam, yafllar nda) bize da c l k maceralar n anlatt ktan sonra cebinden ç kartt ottan ikram etmesi bu ilginçliklerden sadece biri! Akflam bizi slam u urlad Maku'dan ve gece el feneriyle yap lan ayakkab ç kart l p ç kart lmad na dair kontrolleri de kazas z belas z atlat p 13 saat sonra vard k Tahran'a... sfahan'a biletimizi al p kendimizi Tahran'a b rakal m dedik ama 12 milyonluk bu büyük flehrin keflmekefli ve motorsiklet gürültüleri bizi altüst etti! Benzin ucuz oldu undan m nedir ç lg n bir trafik var ve bo az m z bir parmak katran oldu! 12 saat kald k flehirde, yol yorgunlu unun üstüne flehir yorgunlu u da binince mahvolduk! Fakat yine bizi bekleyen sürprizler vard! Muhteflem binalar, yani süslemeleriyle muhteflem ve ç lg n bir kapal çarfl! Akl mda kalan ne miydi? Kara çarflaflar n alt na hapsedilmifl kad nlar için sat lan rengarenk sutyenler! Fantezi had safhada! Deri sutyen bile vard, bi kamç s eksik! Off of... Allak bullak olduk! Asl nda daha çok fley var ama zaman m yok yazmaya. Yol arkadafl m Mustafa'y fazla bekletmeyeyim. Ben de sizden haberler bekliyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler... Sa l cakla kal n. DO UBEYAZIT

4 DO UBEYAZIT TAHRAN

5 Nurdan Çak r n Hindistan Gezi An lar - Amatör yazarlar m zdan Nurdan Çak r, Mart 2004 tarihinde yapt m z Hindistan gezisine ait an ve izlenimlerini sitesinde yay nlamaktad r. Bu yaz lara bültenlerimizde s ras ile yer verece iz. TAHRAN'DAN ÖTEYE, ran - 2 DO UNUN DO USUNA... 2 ran'da internet sansürlüymüfl! Firewall denilen sistemle (atefl duvar ) sansüre u rat l yormufl... Tahran'da, mam Humeyni meydan ndaki bir internet cafeden dünya ile ilk iletiflimimi kurduktan sonra, ikinci iletiflim merkezimiz Yezd denilen oldukça büyük bir flehirde gerçekleflti. Katetti imiz bütün irili ufakl Zerdüşt Tapınağı YEZD - İRAN merkezlerde internet vard fakat; ya tren içindeydim ya da otobüs... Sürekli hareket etti imiz için defter kaleme döndüm uzun y llar sonra... Mola verdi imiz merkezlerde, yorgunluktan bitap düflmeme ra men ilk arad m yer internet cafe... Koflullar m, edebi yaz m tarz m oldukça zorluyor adeta özet fleklinde geçiyorum bir çok bilgiyi... ran' yazmak birkaç sayfaya s acak gibi de il sürekli not al yorum. ran' n tamam nda en hofluma giden fley; h rs zl k olay n n olmamas, çantalar m z istedi imiz yerde b rak yorduk kimse el sürmüyordu! Türkiye'den itibaren saat sonucu var lan Tahran, mola olarak YEZD - İRAN biraz uzunca kald m z bir yer oldu. Koskoca kent, gezmekle bitecek gibi de il. 2 gece ve 3 gün boyunca hiç durmamacas na yürüdük, say s z taksiye bindik. Derbent'i pek be endim.. Tüm gördü üm küçük yerleflimleri anlatmaktansa, genel anlamda ilgimi çekenleri paylaflmak istiyorum. ran bafll bafl na kitap olacak konularla dopdolu, en iyisi dönüfle b rakmak di er ayr nt lar... Tahran Metrosu son derece modern fakat; yolcu tafl ma sistemleri a z m bir kar fl aç k b rakt. Erkeklerle kad nlar n vagonlar ayr yd, yani; kar koca ve çocuklardan oluflan bir aile mutlaka bölünmek zorunda seyahatinde! Tabii, flehir içi belediye otobüslerinde de durum farkl de il. Aç k yefliller önde, koyu yefliller arkada!!!! Neyse, Tahran' geçiyorum... Trenle Yezd'e 9 saatlik bir gece yolculuyla vard k. Yezd'e gelmek için ran' n iki büyük çölünden biri olan Deflt-i Lut çölünü geçtik, di eri Deflt-i Kebir. Yezd, ilk bak flta çöl insanlar n n sab r ve teslimiyetini bar nd ran garip bir hüzün duygusu uyand rd bende... Terminalden hemen bir taksi tutup saati ikibin tümene bütün Yezd'i gezdik h zland r lm fl bir turla... (Tümen ran para birimi, Riyalin bir baflka çeflidi, bin tümen iki buçuk dolar kadar) Burada çok heyecanland m bir kültürle karfl laflt m. Zerdüfltlerin merkezi olan Yezd'de 700 y ld r hiç sönmeyen Zerdüflt atefliyle yüzyüze gelmek ve dev atefl da lar n görmek beni yüzy llar öncesine götürüverdi... F. Nietzcshe'nin ruhuna üfledim buyurdu u yüce ö retilerin çarp t lm fl gerçeksizli ini!!! Zerdüflt tanr s, Ahura Mazda hakk nda bilmedi im gerçekleri ö renmek, benim gibi yeryüzü dinleri ve ö retileriyle hemhal olan biri için ne anlama gelir tahmin edersiniz... Ahh ahhh bu konuyu da h zl geçmek zorunday m, zira; tesettürlü bir halde yaz yorum bu sat rlar derece s cakl ktan ellerim ter içinde... Çölde serap gören bir bedevi gibi serin sular hayal etmek bile öyle keyifli ki! Tarihsel yap s yla Yezd'in tamam eski zaman rüzgarlar estiriyor; s cak ve bunalt c, bir o kadar da geçmifle götüren zaman tüneli gibi... Bo uluyorum sand m ve bir an önce uzaklaflma iste i kabard içimde... Yezd'den sonraki istikametimiz Zahidan... Zaten sabah n ilk fl klar yla gelmifltik, ö leden sonra saat dörtte Zahidan otobüsümüz bizi bekliyor saat sürecek yolculu umuza en konforlu otobüsten bilet ald k. (tabii konfor olay tamamen hayal gücünüze kalm fl, otobüsün içinde her etnik kökenden insan var ve en az 10 ayr dil konufluluyor) Bu bölge Iran Belucilerinin yaflad Belucistan bölgesi. Beluci bedevilerini de anlatmayay m flimdi! Nas l koktuklar n da söylemesem daha iyi! ran'da yaflayan halklardan bir k sm n sayay m: Farisiler, Azeriler, Bahtiyariler, Kürtler, Loristanl lar, (Ahvazlar) Arabiler, Gilaniler, Türkmenler... Art k ran' n Pakistan s n r na do ru yol al yoruz... Toplam 5 günümüz ran'da geçmifl bulunuyor... Alt nc günün sabah Zahedan s n r kap s Mircave'deyiz. Esas flenlik buradan itibaren bafll yor! 14 -Mart 2004 Mircave - RAN Nurdan Çak r AHURA MAZDA-ZERDÜŞT ATEŞ DAĞI

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

www.hindistangezi.com sitesi bülteni

www.hindistangezi.com sitesi bülteni www.hindistangezi.com sitesi bülteni Bu bülten, periyodik bir yay n de ildir. Sadece Hindistangezi.com sitesi üyelerine e-mail ile ücretsiz gönderilir 32 S ay : 32 Haziran 2008 Haz rlayan Zafer Bozkaya

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk Gündem oku, gündemi yakala... 20 Mart 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 626 Fiyatı: 0.80 Euro HAD SE geliyor... RUSYA n n baflkenti Moskova da yap lacak 54. Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Einstein n Mucize Y l

Einstein n Mucize Y l Einstein n Mucize Y l Özel Görelilik Albert Einstein için 1905 çok verimli bir y ld. Bu y l yay mlad çok say da bilimsel makalesinin içinde özellikle üç tanesi birçok biliminsan taraf ndan devrimsel olarak

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Hikmet en iyi rehber man en iyi yoldaflt r. Cehaletin karanl ndan Ve ac s ndan kaç kurtul Ayd nlanman n fl n arabul.

Hikmet en iyi rehber man en iyi yoldaflt r. Cehaletin karanl ndan Ve ac s ndan kaç kurtul Ayd nlanman n fl n arabul. ÖNSÖZ Hikmet en iyi rehber man en iyi yoldaflt r. Cehaletin karanl ndan Ve ac s ndan kaç kurtul Ayd nlanman n fl n arabul. (The Teaching of Buda) Dünyan n ilk kiliyle son insan n hamurunu yo urdular Sonra

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli do ay taklit etmek yeterli iklim kontrolü klim son derece karmafl k bir sistem. Son derece güçlü de. Çeliflkili. Ve de Hassas... klimi yöneten atmosfer, gücünü Günefl in sa lad muazzam enerjiden al yor.

Detaylı

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar 4 çindekiler Aysberg....................6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar Yeflil Kalem.................19 Övünç fiiflman Kurum Çap nda Risk Yönetim

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı