ÇUKUROVA KOŞULLARINDA DEĞİŞİK AZOT DOZU UYGULAMALARININ İKİ CİN MISIRI (Z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA KOŞULLARINDA DEĞİŞİK AZOT DOZU UYGULAMALARININ İKİ CİN MISIRI (Z"

Transkript

1 ÇUKUROVA KOŞULLARINDA DEĞİŞİK AZOT DOZU UYGULAMALARININ İKİ CİN MISIRI (Zea mays everta Sturt.) ÇEŞİDİNDE TANE VERİMİ, TARIMSAL ÖZELLİKLER VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * Effects of Different Nitrogen Levels on Grain Yields, Agricultural Properties and Some Quality Parameters of Two Popcorn (Zea mays everta Sturt.) Cultivars Under Cukurova Conditions Ali ÖZKAN Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Ahmet Can ÜLGER Tarla Bitkileri Anabilim Dalı ÖZET Bu çalışma, 2003 ve 2004 yıllarında, Çukurova koşullarında, ana ürün yetiştirme sezonunda, iki cin mısırı çeşidi ile (Ant. ve ), 7 farklı azot dozu uygulanarak (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 kg N/da), bölünmüş parseller deneme desenine göre, 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Azot dozu miktarı arttıkça tane verimde artış saptanmıştır. -cin çeşidinden Ant. çeşidine göre daha yüksek tane verimi elde edilmiştir. Her iki çeşit içinde en uygun azot dozu 20 kg N/da dır. Patlama hacmi açısından azot dozları arasında belirleyici bir fark oluşmaz iken, çeşitler arasındaki fark önemli bulunmuştur. Ant. çeşidinde patlama hacmi -cin çeşidinden daha yüksek olarak ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Mısırı, Azot Dozu, Tane Verimi, Patlama Hacmi ABSTRACT This study was carried out during the main crop seasons of the years of 2003 and 2004 under Cukurova conditions. In the research, the effects of different nitrogen doses (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 kg N/da) on the yields, some agricultural and quality characteristics of two popcorn cultivars (Ant. and -cin) were studied. The experiment was arranged in a split plot design with four replications. Increasing the nitrogen dose increased averaged grain yield. Averaged grain yield of the cultivar -cin was statistically significant higher than that of cultivar Ant.. The most proper doze of nitrogen for both cultivars was 20 kg N/da. The nitrogen doses did not statistically significant affect the popping volume of grain. The cultivars studied were statistically significant different from each other in the popping volume of grain. The popping volume for the cultivar Ant. was statistically significant higher than that for the cultivar -cin. Key Words: Popcorn, Nitrogen Level, Grain Yield, Popping Volume *Doktora Tezi-Ph.D.Thesis 114

2 Giriş mısırı (Zea mays everta Sturt.) insan beslenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve bu bitki patlak mısır olarak da tanımlanmaktadır. mısırının tüketimi ülkemizde her geçen gün giderek artmaktadır. İçerdiği vitamin ve mineraller nedeniyle beslenme açısından tercih edilen bir gıda maddesidir. Tok tutucu ve mide asidini emici özelliğiyle de iyi bir diyet ürünüdür. Bu nedenle, tane veriminin yüksek olması, aynı zamanda lezzetli, kalitesi iyi, ağızda kolay dağılan, patlama hacmi ve patlayan tane oranının yüksek olduğu çeşitlerin yetiştirilmesi önem kazanmaktadır (Ülger, 19). mısırının ekiliş ve üretimi ülkemizde henüz yaygın değildir. Bu nedenle halen önemli miktarlarda diğer ülkelerden ithal edilmektedir. Ülkemizde cin mısırının ekiliş alanı ile ilgili herhangi bir istatistiğe rastlanmamıştır. Gerek dünyada ve gerekse ülkemizde yetiştirilen mısırların büyük çoğunluğunu atdişi mısır çeşitleri oluşturmaktadır. Sakin ve ark. (2005) kalite açısından en önemli özelliğin tane ağırlığı ve patlama hacmi olduğunu bildirmişlerdir. Tosheva (1977) patlama hacmi yönünden çeşitler arasında önemli farkların olduğunu saptamıştır. Gözübenli ve ark. (2000) ve Gökmen (2004) nem düzeyleri ile patlama hacmi arasında önemli ilişkiler kaydetmişlerdir. Tane iriliğiyle patlama hacmi arasında da ters bir ilişki bulunduğu saptanmıştır (Pajic ve Babic 1991; Chen ve ark., 1994a; Gözübenli ve ark. 2000). Pajic ve Babic (1992), Pajic ve Babic (1994) ve Broccoli ve Burak (2000) tane verimi ile patlama hacmi arasında negatif bir korelasyon olduğunu bildirmişlerdir. Broccoli ve Burak (2004) tane verimi ve patlama kapasitesi arasında zayıf olumsuz bir ilişki olduğunu bildirmişlerdir. Buna karşılık, Tian ve ark. (2001) patlama hacmi ile tanenin fiziksel özellikleri arasında güçlü bir doğrusal ilişki bulunmadığını bildirmektedirler. Singh ve ark. (1997) fiziksel zarar görmüş tanelerde patlama hacminin düşük olduğunu belirlemişlerdir. Burak ve Broccoli (2001) genotip x çevre etkileşiminin önemli olduğunu, verim için elverişli olan çevrenin, patlama hacmi için uygun olmadığını saptamışlardır. Ülkemizde iklim ve toprak özelliklerinin bölgelerimize göre çok farklı olması nedeniyle, her bölge için uygun çeşidin ve bu çeşide uygulanacak azot miktarının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Çukurova Bölgesi nde de bölgenin iklim ve toprak özelliklerine uygun cin mısırı çeşidinin ve bu çeşide uygulanacak azot miktarının belirlenmesi öncelikli konular arasında yer almaktadır. mısırı ile yürütülen araştırmalarda; Oncsik ve Nagy (2004) azot miktarı yükseldikçe tane veriminin arttığını bildirmektedirler. Banerjee ve Singh (2003) ise hektolitre ağırlığı, tane verimi, sap verimi ve hasat indeksi değerlerinin, artan N seviyeleri ile arttığını saptamışlardır. Singh ve ark. (1978) azot dozunun 0 kg N/da dan 6 kg N/da a çıkmasıyla tane veriminin %54.8 arttığını saptamışlardır. Roy ve Sing (16) ve Pissaia ve ark. (1996) en yüksek tane veriminin 10 kg N/da azot dozundan elde edildiğini bildirmişlerdir. Öktem ve ark. (2001) en yüksek tane veriminin 12 kg N/da azot dozundan elde edildiğini bildirmektedirler. Gökmen ve ark. (2001) artan azot dozlarında bitki boyunun uzadığını, koçan başına tane sayısının ise etkilenmediğini ve en yüksek tane veriminin kg N/da azot dozunda elde edildiğini bildirmektedirler. Oliveira (1997) en yüksek veriminin 15 kg 115

3 N/da dozundan sağladığını bildirmektedir. Sezer ve Yanbeyi (1997) azotlu gübre miktarının bitki boyu ve tane verimini olumlu etkilediğini, en uygun azot dozunun ise 16 kg/da olarak saptandığını bildirmektedirler. Ülger (19) en yüksek tane veriminin 587 kg/da ile 20 kg N/da azot dozu uygulamasında elde etmiştir. Chen ve ark., (1994b) en yüksek tane verimini 517 kg/da ile 30 kg N/da uygulamasından elde etmişlerdir. Araştırıcıların farklı sonuçlar elde etmesi, çalışma yerlerinin ve çeşitlerin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Banerjee ve ark. (2004) N un 15 kg/da a kadar artan seviyelerinin, tane verimini, protein içeriğini ve patlayan tane yüzdesini önemli düzeyde arttırdığını, fakat ürünün nem içeriği ve patlama hacmini azalttığını bildiririken, Knavel ve ark. (15) N seviyelerinin, patlama kalitesi üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığını bildirmektedirler. Çukurova Bölgesi, gerek ana ürün ve gerekse ikinci ürün mısır yetiştiriciliğine uygun bir bölgedir ve atdişi mısır çeşitlerinin yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmaktadır. Son yıllarda, birim fiyatının yüksek olması nedeniyle a)bölgede cin mısırının yetiştirilip yetiştirilemeyeceği, b) hangi çeşidin yetiştirilmesi gerektiği, c) atdişi mısıra göre üretiminde ne gibi farklı uygulamaların yapılması gerektiği ve bu konuyla ilgili yeterli araştırma olmaması nedeniyle, cin mısır yetiştiriciliğinde ne kadar azot uygulanması gerektiği önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, bölgemizde yetiştirilebilecek iki cin mısırı çeşidinde uygun azot dozunun saptanması ve çeşitlerin tane kalite özelliklerinin farklı azot dozu uygulamalarından nasıl etkilendiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metot Materyal Araştırma, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Araştırma ve Uygulama Alanında, 2003 ve 2004 yıllarında, ana ürün koşullarında yürütülmüştür. Çalışmada genetik materyal olarak, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü nden temin edilen Ant. ve ismiyle tescil edilen melez cin mısırı çeşitleri kullanılmıştır. Denemede yedi farklı azot dozu (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 kg N/da) üre formunda uygulanmıştır. 8 kg/da P 2 O 5 olacak şekilde Triple Süper ve 8 kg/da K 2 O olacak şekilde Potasyum Sülfat ekim öncesi taban gübresi olarak toprağa karıştırılarak verilmiştir. İklim ve Toprak Özellikleri Denemenin yürütüldüğü Adana ilinde tipik Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Denemenin yürütüldüğü yıllar ile uzun yıllar sıcaklık ortalamaları arasında fazla bir değişim göze çarpmamıştır. Araştırma alanı toprağı, Menzilat serisi A ve C horizonlarından oluşmuş genç bir topraktır. Menzilat serisi düz, drenajları iyi, orta tekstürlü derin topraklar olup, organik madde içeriği düşük, tuzluluk sorunu olmayan, katyon değişim kapasitesi yüksek ve tarımsal kullanıma uygun topraklardır. 116

4 Metod Araştırma, bölünmüş parseller deneme deseninde, ana parsellerde azot dozları ve alt parsellerde çeşitler olacak şekilde yerleştirilerek dört tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Sıra arası 70 cm ve sıra üzeri 20 cm uygulanarak elle ekim yapılmıştır. Parseller; sıra uzunluğu 5.0 m ve her parsel 4 sıra olacak şekilde, 2.8 m x 5.0 m= 14.0 m 2 olarak düzenlenmiştir. Ekimler, 22 Nisan 2003 ve 01 Nisan 2004 tarihlerinde yapılmıştır. N min miktarı belirlenmiş ve azotlu gübre uygulamaları 0-60 cm derinliğinde bulunan kullanılabilir azot miktarları (2003 yılında 7.77 kg/da ve 2004 yılında 4.97 kg/da) göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Azotlu gübrenin yarısı çıkıştan hemen sonra üre formunda banda verilmiştir. Kalan diğer yarısı ise üst gübre olarak mısır bitkileri cm boylandığında banda verilmiştir. Hasat işlemi, her parselin kenar kısmındaki sıralar kenar tesiri olarak çıkarıldıktan sonra geriye kalan ortadaki iki sıradaki bitkilerde bulunan koçanlar elle toplanarak yapılmıştır (1.4 m x 5.0 m= 7.0 m 2 ). Hasatta elde edilen koçanlar daha sonra mısır harman makinesinde tanelenerek tane verimi bulunmuştur. Bin tane ağırlığı, patlama hacmi ve patlamayan tane oranı değerleri tanelenen üründen alınan örneklerde saptanmıştır.. Verilerin Değerlendirilmesi Araştırmada elde edilen veriler; MSTAT-C paket programı kullanılarak varyans analizine tabi tutulmuştur. Ortalamalar Duncan çoklu karşılaştırma Testi ile gruplandırılmıştır. Ayrıca, Regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma Bulguları ve Tartışma ve 2004 yıllarında, Çukurova da, ana ürün koşullarında, farklı azot dozları uygulanan Ant- ve cin mısırı çeşitlerinde elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir. Tane Verimi Çizelge 1 incelendiğinde görüleceği üzere; iki yıl birlikte değerlendirildiğinde yıllar, tekerrürler, çeşitler ve azot dozları arasındaki farklılığın ve yıl x çeşit interaksiyonunun %1 düzeyinde önemli olduğu bulunmuştur. Çizelge 2 de iki yıllık ortalamalar incelendiğinde, tane verimi Ant. çeşidinde (375 kg/da), çeşidinde ise (447 kg/da) olarak belirlenmiştir. İki yıllık ortalamalara göre tane verimi yönünden çeşitler arasında fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Tane verimi açısından yıllar arasında farklılık olduğu saptanmış olup, tane veriminin çevre x genotip kombinasyonundan etkilendiğini göstermektedir. Çalışmamızda elde edilen sonuçlara göre, cin mısırında tane veriminin çeşitlere göre değiştiğini bildiren araştırıcıların bulguları ile uyum içerisindedir (Pajic ve Babic, 1991). 117

5 Çizelge 1. İki Yıllık Ortalamalara Göre Tane Verimi, Bin Tane Ağırlığı, Patlama Hacmi ve Patlamayan Tane Oranına Ait Varyans Analizi Sonuçları F Değerleri Varyasyon Kaynağı S.D Tane Verimi Bin Tane Ağırlığı Patlama Hacmi Patlamayan Tane Oranı Yıl (Y) ** ** ** ** Tekerrür ** Çeşit (Ç) ** * ** Y x Ç ** * ** Hata 6 Azot Dozu (N) ** ** * Yıl x N Ç x N Y x Ç x N Hata 72 DK (%) *= %5 düzeyinde önemli, **=%1 düzeyinde önemli Çizelge 2. Tane Verimine (kg/da) İlişkin Ortalama Değerler ve Duncan Çoklu Karşılaştırma Testine Göre Oluşan Gruplar Çeşit Ant. 466 a c 375 B cin 475 a 419 b 447 A Ortalama A B Aynı harf grubuna giren ortalamalar arasındaki fark Duncan testine göre %5 düzeyinde önemli değildir. Küçük harfler çeşit x yıl interaksiyonunu, büyük harfler çeşitler ve yıllar arasındaki farklı grupları göstermektedir yılı ortalamaları ele alındığında, farklı azot dozu uygulamalarında yetiştirilen mısır çeşitlerinde tane verimi kg/da arasında değişmiştir. Tane verimi en yüksek 453 kg/da ile N 205 azot dozunda belirlenirken, en düşük tane verimi ise 340 kg/da ile N 0 azot dozunda belirlenmiştir. Azot dozları arasında fark istatistiksel olarak önemli olmuştur. Tane verimi açısından Ant. çeşidinde de en yüksek verim 30 kg/da azot dozundan, -cin çeşidinde ise en yüksek tane verimi 25 kg/da azot dozundan elde edilmiştir. -cin çeşidinden Ant. e oranla daha iyi verim alınmıştır. Ant. çeşidinde 15 kg/da azot dozu ile 30 kg/da azot dozu istatistiksel olarak aynı grupta yer almışlardır. -cin çeşidinde ise 10 kg/da azot dozu ile 30 kg/da azot dozları istatistiksel olarak aynı grupta yer almışlardır. Chen ve ark. (1994b), en yüksek tane verimini 517 kg/da ile 30 N kg/da uygulamasında elde etmişlerdir. Benzer olarak, azot dozu miktarı arttıkça verimin yükseldiğini, Sezer ve Yanbeyi (1997) yaptıkları çalışmalarda bildirmişlerdir. Singh ve ark. (1978) da, N dozunda 0 dan 6 kg/da a kadar tane veriminin %54.8 arttığını, 9 kg N in belirgin bir verim artışı 118

6 N-Dozu (kg/da) Ant. Ant. Ant. Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2008 Cilt:17-7 sağlamadığını saptamışlardır. Roy ve Sing (16) ve Pissaia ve ark., (1996) en yüksek tane veriminin 10 kg N/da uygulamasından elde edildiğini tespit etmişlerdir. Oliveira (1997) ve Sezer ve Yanbeyi (1997) ise en yüksek tane verimine 15 kg N/da da ulaşıldığını açıklamıştır. Öktem ve ark. (2001) en uygun azot dozunun 24 kg/da olduğunu saptamıştır. Değişik araştırıcılar tarafından farklı sonuçların elde edilmesi, çalışma yerlerinin ve çeşitlerin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Çizelge 3. Tane Verimine (kg/da) İlişkin Ortalama Değerler ve Duncan Çoklu Karşılaştırma Testine Göre Oluşan Gruplar a-e* 366 e 409 C B D b-e 409 de 423 BC AB CD a-e 501 a-c 471 AB AB BC c-e 511 a-c 469 AB A A-C a-c 526 ab 513 A A A a-d 529 a 512 A A A a-c 484 a-d 497 A A AB B 419 A 375 B 447 A *Aynı harf grubuna giren ortalamalar arasındaki fark Duncan testine göre %5 düzeyinde önemli değildir. Bin Tane Ağırlığı Çizelge 1 incelendiğinde görüleceği gibi; iki yıl birlikte değerlendirildiğinde yıllar ve azot dozları arasındaki farklılığın %1, yıl x çeşit interaksiyonunun ise %5 düzeyinde önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Bin tane ağırlığı açısından yıllar arasında da farklılık olduğu saptanmış olup, bin tane ağırlığının çevre x genotip etkileşiminden etkilendiğini göstermektedir. Bizim bulgularımıza benzer olarak Gökmen ve ark. (2001) bin tane ağırlığının çeşitlere göre değiştiğini saptamışlardır. Chen ve ark. (1994b) na göre, patlama hacmi bin tane ağırlığıyla negatif korelasyon göstermektedir. Çalışmamızda yer alan çeşitlerde ise belirgin bir ilişki görülmemektedir. Tian ve ark. (2001) in bulguları da bulgularımızı desteklemektedir. Çizelge 4 de iki yıllık ortalamalar incelendiğinde, bin tane ağırlığı Ant. çeşidinde (132 g), çeşidinde ise (130 g) olarak belirlenmiştir. İki yıllık ortalamalara göre bin tane ağırlığı yönünden çeşitler arasında istatistiksel olarak farklılık saptanamamıştır. Çizelge 4. Bin Tane Ağırlığına (g) İlişkin Ortalama Değerler ve Duncan Çoklu Karşılaştırma Testine Göre Oluşan Gruplar Çeşit Ant. 132 a a 132 cin 136 a 125 b 130 Ortalama 134 A 128 B

7 N-Dozu (kg/da) Ant. Ant. Ant. Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2008 Cilt:17-7 Çizelge 5 de görüldüğü gibi iki yılın ortalamaları ele alındığında, farklı azot dozu uygulamalarında bin tane ağırlığı g arasında değişmiştir. Bin tane ağırlığı en yüksek 135 g ile N 25 azot dozunda belirlenirken, en düşük bin tane ağırlığı 127 g ile yine N 5 azot dozundan belirlenmiştir. Azot dozları arasında fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Çalışmada elde edilen bulgular, Sade ve Çalış (1993) ın sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Azot bitkide vejetatif olarak yaprak alanını artırmakta olup, böylece yapraklar daha iyi fotosentez yaparak, tanenin dolum sırasında yüksek oranda kuru madde depolanmasını sağlamaktadır. Çizelge 5. Bin Tane Ağırlığına (g) İlişkin Ortalama Değerler ve Duncan Çoklu Karşılaştırma Testine Göre Oluşan Gruplar C* C C BC A-C BC BC BC BC BC AB A AB AB AB A A A AB AB AB Patlama Hacmi Patlama hacmine ilişkin verilerle yapılan varyans analizi sonucu elde edilen F değerleri Çizelge 1 de verilmiştir. Çizelge 1 incelendiğinde görüleceği gibi; iki yıl birlikte değerlendirildiğinde, farklar, yıllar arasında ve yıl x çeşit interaksiyonunda %1 düzeyinde önemli bulunurken, çeşitler arasında %5 düzeyinde önemli farklar bulunmuştur. Çizelge 6 da görüldüğü gibi, her iki deneme yılında da Ant. çeşidinde daha yüksek patlama hacmi belirlenmiştir. Ant. çeşidinde ortalama 29.1 cm 3 /g patlama hacmi saptanırken, çeşidinde ortalama 27.6 cm 3 /g patlama hacmi saptanmıştır Patlama hacmi yönünden çeşitler arasında farklılıklar Çizelge 6. Patlama Hacmine (cm 3 /g) İlişkin Ortalama Değerler ve Duncan Çoklu Karşılaştırma Testine Göre Oluşan Gruplar Çeşit Ant a b 29.1 A cin 27.8 bc 27.4 c 27.6 B Ortalama A B

8 N-Dozu (kg/da) Ant. Ort Ant. Ant. Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2008 Cilt:17-7 olduğu belirlenmiştir (Çizelge 6). Patlama hacmi açısından çeşitler arasında önemli farklılıkların olduğunu başka araştırıcılar da saptamışlardır (Pajic ve Babic, 1991; Song ve ark., 1991; Sakin ve ark., 2005). Çizelge 7 de görüldüğü gibi yılı ortalamaları ele alındığında, farklı azot dozu uygulamalarında yetiştirilen mısır çeşitlerinde patlama hacmi cm 3 /g arasında değişmiştir. Patlama hacmi en yüksek 28.7 cm 3 /g ile N 15 azot dozunda belirlenirken, en düşük patlama hacmi ise 28.1 cm 3 /g ile N 10 ve N 25 azot dozunda belirlenmiştir. Azot dozları arasında istatistiksel olarak fark görülmemiştir. Çizelge 7. Patlama Hacmine (g//cm 3 ) İlişkin Ortalama Değerler ve Duncan Çoklu Karşılaştırma Testine Göre Oluşan Gruplar B* 27.8 A 28.3 A 27.4 B 29.1 A 27.6 B Çalışmamızda da -cin çeşidinde tane verimi Ant. den daha yüksek elde edilmiştir. Bunun yanında ise Ant. çeşidi ise çeşidinden daha yüksek patlama hacmi göstermiştir. Bugüne kadar yapılmış bir çok çalışma, tane verimi ile patlama hacmi arasında ve bin tane ağırlığı ile patlama hacmi arasında negatif bir ilişkinin varlığını bildirmişledir (Pajic ve Babic, 1991; Babic ve Pajic, 1992; Pajic ve Babic 1994; Broccoli ve Burak 2000; Burak ve Broccoli 2001). Bazı araştırıcılar, cin mısırı çeşitleri arasında patlama özelliği bakımından ortaya çıkan farklılığın ana nedeninin, yumuşak ve sert nişastanın nisbi oranı ve dağılımı olduğunu, bu nedenle de, tanedeki yumuşak nişasta oranı arttıkça patlama hacminin düştüğünü bildirmektedirler (Pajic ve Babic 1991; Gökmen ve Sakin, 2001). Çalışmamızdan elde edilen sonuçlara göre ise, patlama hacmi ile tane iriliği arasında önemli ilişki olmadığı yönündedir. Zaten çalışmada kullanılan Ant- ve -cin çeşitleri arasında tane iriliği yönünden önemli fark görülmemektedir. Benzer şekilde, Broccoli ve Burak (2004) de patlama hacmi ile verim arasında kayda değer bir ilişki bulunmadığını saptamışlardır. Patlamayan Tane Oranı Patlamayan tane oranına ilişkin verilerle yapılan varyans analizi sonucu elde edilen F değerleri Çizelge 1 de verilmiştir. Çizelge 1 incelendiğinde görüleceği 121

9 N- Dozu Ant. Ant. Ant. Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2008 Cilt:17-7 gibi; iki yıl birlikte değerlendirildiğinde, farklar, yıllar ve çeşitler arasında %1, azot dozları arasında ise %5 düzeyinde önemli çıkmıştır. Patlamayan tane oranı açısından iki çeşit arasındaki fark istatistiksel olarak önemli olmuştur. Patlamayan tane sayısı -cin çeşidinde Ant. çeşidinden daha az olmuştur. İki çeşit arasında patlamayan tane sayısı açısından fark bulunması başka araştırıcılar tarafından da desteklenmektedir (Song ve ark., 1991; Gökmen ve Sakin, 2001). Bu çalışmada elde edilen patlamamış tane oranı ortalama %3 dolayında saptanmıştır. Tosheva (1977) ise çeşitler arasında patlama kalitesinde büyük farklar görüldüğünü, en düşük patlamamış tane yüzdesinin %2 civarında olduğunu bildirmektedir. Chen ve ark., (1994a) na göre, patlama gücü patlayan tane yüzdesiyle pozitif korelasyon göstermektedir. Çizelge 8 de görüldüğü gibi yılı ortalamaları ele alındığında, farklı azot dozu uygulamalarında yetiştirilen mısır çeşitlerinde patlamayan tane oranı % arasında değişmiştir. Patlamayan tane oranı en yüksek %3.48 ile N 5 azot dozunda belirlenirken, en düşük patlamayan tane oranı ise %2.77 ile N 25 azot dozunda belirlenmiştir. Azot dozları arasında fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Azot dozu miktarının artması ile azda olsa patlamayan tane oranında bir azalma görülmüştür. Çizelge 8. Patlamayan Tane Oranına (%) İlişkin Ortalama Değerler ve Duncan Çoklu Karşılaştırma Testine Göre Oluşan Gruplar A* A AB AB A B AB 3.41 A 2.37 B 3.84 A 3.13 B 3.62 A 2.75 B Azot Dozları ile Tane Verimi Arasındaki Regresyon Analizi Sonuçları Azot dozları ile tane verimi arasındaki regresyon analizi sonuçları Şekil 1 de verilmiştir. Regresyon analiz sonuçlarına göre, tane verimi yönünden çeşidi için en uygun azot dozu 21 kg N/da (hesaplanan tane verimi 490 kg/da) olarak belirlenmiştir. Ant. çeşidi için ise en uygun azot dozu 30 kg N/da (hesaplanan tane verimi kg/da) olarak bulunmuştur. 122

10 Tane Verimi (kg/da) Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2008 Cilt: Yılı y = -0,3012x ,075x + 348,26 R 2 = 0, y = -0,0014x 2 + 3,1714x + 327,54 R 2 = 0, Ant-cin 250 -cin Azot Dozu (kg/da) Şekil Yılları Birlikte Değerlendirildiğinde Azot Dozları ile Tane Verimi Arasındaki Regresyon Analizi Sonuçları Sonuç ve Öneriler 1)Tane verimi yönünden çeşitler arasında önemli farklılıklar saptanmıştır. Ant. çeşidinde, en yüksek tane verimi N 30 azot dozunda 423 kg/da olarak, çeşidinde ise N 25 azot dozunda 499 kg/da olarak elde edilmiştir. 2) ve Ant. cin mısırı çeşitlerinde en uygun ve ekonomik tane veriminin 20 kg N/da azot dozu uygulamasında elde edileceği görülmektedir. Ant. çeşidinde N 20 azot dozunda 414 kg/da, çeşidinde ise N 20 azot dozundan 493 kg/da tane verimi elde edilmiştir. 3)Patlama hacmi yönünden çeşitler arasında fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Ant. çeşidinde ortalama 29.1 cm 3 /g patlama hacmi saptanırken, çeşidinde ortalama 27.6 cm 3 /g dır. 4)Tane verimi yönünden çeşidi her iki yılda da Ant. çeşidine göre, daha yüksek verimli olduğundan ve stabil bir performans gösterdiğinden Çukurova koşullarında çeşidinin önerilebileceği sonucuna varılmıştır. Kaynaklar BABIC, M. and PAJIC, Z., Effect of Genotype x Environment Interaction on Expansion Volume in Popcorn Hybrids (Zea mays). Genetika,24:1, BANERJEE M.; SINGH, S. N Effect of Nitrogen and Plant Population on Yield Components and Yield of Popcorn Varieties of Maize. Annals of Agricultural Research, 24 (4) :

11 BANERJEE M.; SINGH, S. N.; MAITI, D., Effect of Nitrogen and Plant Population on the Yield and Quality of Different Popcorn Varieties (Zea mays everta). Journal of Interacademicia, 8 (2) : BROCCOLI, A. M.; BURAK, R., Association Between Yield Components, Grain Morphological Traits and Volume Expansion in Popcorn Hybrids Cultivated in Argentina. Maize Gen. Coop. Newsletter, (No. 74) : BROCCOLI, A. M.; BURAK, R., Effects of Genotype x Environment Interactions in Popcorn Maize Yield and Grain Quality. Spanish Journal of Agricultural Research, 2 (1) : BURAK, R.; BROCCOLI, A. M., Stability Analysis for Yield and Expansion Volume in Popcorn Hybrids. Maize Gen. Coop. Newslet, (No.75) : CHEN, H. Y.; ZHANG, J. H.; JING, X. L.; HE, Y. H., 1994a. Effects of Nitrogen on Yield and Leaf Structure in Popcorn. J of Shanghai Agr.Col. 12(4): CHEN, H. Y.; ZHANG, J. H.; JING, X. L.; HE, Y. H., 1994b. Studies on Seed Puffiness Character and its Structure of Popcorn. Journal of Shanghai Agricultural College, 12 (3) : GÖKMEN, S., Effects of Moisture Content and Popping Method on Popping Characteristics of Popcorn, J. of Food Engineering., 65 (2004): GÖKMEN, S.; SENCAR, Ö. ve SAKİN, M. A., Response of Popcorn (Zea mays everta ) to Nitrogen Rates and Plant Densities, Türk J. Agric. For., 25: GÖZÜBENLİ, H.; ŞENER, O. ve KONUŞKAN, Ö., Farklı Tane İrilikleri ve Nem İçeriklerinin Mısırının Patlama Özelliklerine Etkileri. MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 5(1-2): , Antakya/Hatay. KNAVEL, D. E.; HERRON, J. W.; WHITE, G. M., 15. No-till Popcorn Performs as well as Conventionally Grown Popcorn. Hort Science 20 (1) : OLIVEIRA, L. A. A. DE, Popcorn Maize: Reaction of the Cultivar SAM to Different Nitrogen Fertilizer Rates. Comunicado Tecnico - Empresa de Pesquisa Agropecuaria do Estado do Rio de Janeiro (No. 238) : 4 pp. ONCSIK, M. B. and NAGY, L., Popcorn Production Uunder Fertigation in Hungary. Proceedings of ICID Interregional Conference on Food Production and Water: Social and Economic Issues of Irrigation and Drainage, Moscow, Russia, 5-11 September 2004 : ÖKTEM, A.; ÜLGER, A.C. ve KIRTOK, Y., Mısırında (Zea mays everta Sturt.) Farklı Azot Dozları ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Tane Verimi ve Bazı Agronomik Özelliklere Etkisi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(2): 83-92, Adana. PAJIC, Z. and BABIC, M., 1991, Interrelation of Popping Volume and Some Agronomic Characteristics in Popcorn Hybrides, - Genetika, Vol. 23, No. 2, PAJIC, Z. and BABIC, M., Interrelation of Popping Volume and Some Agronomic Characteristics in Popcorn Hybrids, Maize Abstracts, September 1992, Volume:8, No:5, p

12 PAJIC, Z. and BABIC, M., Popcorn Hybrids - Development and Utilization. Selekcija i Semenarstvo 1 (1) : PISSAIA, A.; POSSAMAI, J. C.; DAROS, E., The Effect of Nitrogen Rate on Grain Yield in a Variety of Popcorn (Zea mays, L.). Revista do Setor de Ciencias Agrarias 15 (2) : ROY, R.K. and SINGH, K.S.P., 16. Response of Popcorn (Zea mays everta) to Plant Population and Nitrogen, Indian J. Agronomy 31(1):s SADE, B. ve ÇALIŞ, M., Erdemli Ekolojik şartlarında 2. Ürün olarak Yetiştirilen Mısır Populasyonlarının (Zea mays. everta L) Verim Ve Verim Unsurları Üzerine Farklı Bitki Sıklıklarının Etkileri Selç.Ü.Zir.Fak. 3(5): SAKİN. M. A., GÖKMEN S., YILDIRIM A., BELEN S., KANDEMİR N., Effects of Cultivar Type on Yield and Quality of Popcorn(Zea mays everta) New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, Vol. 33: SEZER. İ.; YANBEYİ, S., Çarşamba Ovasında Yetiştirilen Mısırda (Zea mays L. everta.) Bitki Sıklığı ve Azotlu Gübrenin Tane Verimi, Verim Komponentleri ve Bazı Bitkisel Karakterler Üzerine Etkileri, Türkiye 2. Tarla Bitkileri kongresi, Eylül 1997, s Samsun. SINGH, C. M.; SOOD, B. R.; MODGAL, S. C., Response of Rainfed Popcorn (Zea mays everta) to Nitrogen and Plant Population. Experimental Agriculture 14 (4) : SINGH, V., BARREIRO, N.L.; McKINSTRY, J.; BURIAK, P.; ECKHOFF, S.R., Effect of Kernel Size, Location, and Type of Damage on Popping Characteristics of Popcorn. Cereal chemistry Vol. 74(5) p SONG, A.; ECKHOFF, S. R.; PAULSEN, M. and LITCHFIELD, J. B., Effects of Kernel Size and Genotype on Popcorn Popping Volume and Number of Unpopped Kernels. Cereal Chemistry, 68, TIAN, Y.; BURIAK, P.; ECKHOFF, S. R., Effect of Hybrid and Physical Properties of Individual Popcorn Kernels on Expansion Volume. Cereal Chemistry 78 (5) : TOSHEVA, T., Study of Some Chemical and Technological Properties of the Grain of Local Forms of Zea mays convar. everta. Rasteniev"dni Nauki 14 (9) : ÜLGER, A.C., 19. Farklı Azot Dozu Ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Patlak Mısırda (Zea mays everta Sturt.)Tane Verimi Ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (1):

Ali ÖZKAN 1 *, Ahmet Can ÜLGER 2

Ali ÖZKAN 1 *, Ahmet Can ÜLGER 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(3):1-208 Geliş Tarihi (Received): 25.04.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 13.05.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Çukurova Ekolojik Koşullarında

Detaylı

Patlama Kalitesine Etkileri. Effects of Vegetable Oil Types in Different Amounts on Popping Quality of Popcorn (Zea Mays Everta Sturt.

Patlama Kalitesine Etkileri. Effects of Vegetable Oil Types in Different Amounts on Popping Quality of Popcorn (Zea Mays Everta Sturt. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI

TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Ali ÖZKAN ÇUKUROVA KOŞULLARINDA DEĞİŞİK AZOT DOZU UYGULAMALARININ İKİ CİN MISIRI (Zea mays everta Sturt.) ÇEŞİDİNDE TANE VERİMİ, TARIMSAL ÖZELLİKLER

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),35-42 CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

Detaylı

Determination of some quality traits and relationships among traits in popcorn inbred lines

Determination of some quality traits and relationships among traits in popcorn inbred lines Araştırma Makalesi/Research Article Derim, 2016, 33 (1):119-130 DOI:10.16882/derim.2016.10188 Cin mısır hatlarının bazı kalite özellikleri ve özellikler arası ilişkilerin belirlenmesi Ahmet ÖZTÜRK 1* Şekip

Detaylı

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI **

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI ** Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 79-91 Bursa Koşullarında Değişik Ekim Zamanlarının Şeker Mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) Çeşitlerinin Taze Koçan Verimi İle Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT Hikmet SOYA Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr Alınış (Received):26.03.2013

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 2. Turhal Tarım İlçe Müdürlüğü, Tokat 3

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 2. Turhal Tarım İlçe Müdürlüğü, Tokat 3 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):87-93 Araştırma Makalesi (Research Article) Tokat Kazova ve Zile Ana Ürün Koşullarında Yetiştirilen Melez Atdişi Mısır (Zea mays

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

Hatay Amik Ovası Ana Ürün Koşullarında Bazı Atdişi Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verimle İlişkili Özellikleri

Hatay Amik Ovası Ana Ürün Koşullarında Bazı Atdişi Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verimle İlişkili Özellikleri Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Mustafa Kemal University Araştırma Makalesi Research Article Geliş Tarihi: 23.06.2015 Kabul Tarihi: 04.09.2015 ISSN:1300-9362

Detaylı

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA (Zea mays L.) PATLATMA YAPILAN VE YAPILMAYAN İKİ ALANDA FARKLI AZOT DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ* Determination the

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Ali Osman SARI E-mail: aliosmansari@aari.gov.tr Ç. KAYA, T. KUŞAKSIZ: FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIR (Zea mays L.) 1 ANADOLU, J. of AARI 22 (2) 2012,

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

Aspir (Carthamus tinctorius L.) de Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

Aspir (Carthamus tinctorius L.) de Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2005, 15(2): 113-117 Geliş Tarihi: 30.04.2004 Aspir (Carthamus tinctorius L.) de Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Verim

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Bitki Sıklığının Silajlık Mısırda Verim ve Bazı Agronomik Karakterlere Etkisi

Bitki Sıklığının Silajlık Mısırda Verim ve Bazı Agronomik Karakterlere Etkisi Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 39 (2), 217-224, 2008 ISSN : 1300-9036 Bitki Sıklığının Silajlık Mısırda Verim ve Bazı Agronomik Karakterlere Etkisi Ali ÖZTÜRK Sancar BULUT Ebru BORAN Atatürk Üniversitesi

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ

ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 219-224 ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ Ercan ÖZKAYNAK

Detaylı

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2011; 8(2) : 41-45 Araştırma BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ 1 1 Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ÖZET Mısır, dünyada önem bakımından tahıllar grubundaki

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi

Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (2) 124-130 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi Mustafa GÜLER 1 Geliş Tarihi: 03.10.2007

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ KIŞLIK VE YAZLIK EKİLEN BAZI NOHUT ÇEŞİTLERİNDE

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ KIŞLIK VE YAZLIK EKİLEN BAZI NOHUT ÇEŞİTLERİNDE KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ KIŞLIK VE YAZLIK EKİLEN BAZI NOHUT ÇEŞİTLERİNDE (Cicer arietinum L.) VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ 1 Effect of Different Sowing Densities

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 1, 11(1):63-68 Geliş Tarihi: 20.11.0 Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 68-73 ISSN:

Detaylı

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 127-136 Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Mehmet SİNCİK*

Detaylı

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 20, Sayı 1, 91-97, 2016 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 20, Issue 1, 91-97, 2016 DOI: 10.19113/sdufbed.23066

Detaylı

Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi üzerine bir araştırma

Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi üzerine bir araştırma Araştırma Makalesi / Research Article Derim, 2016, 33 (2):299-308 DOI:10.16882/derim.2016.267913 Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi

Detaylı

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi*

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi* Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(3): 171-176, 2016 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 5(1) 27-34 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.56241 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.56241 Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) 17-23 ISSN:1309-0550 Melezleme Yöntemiyle Elde Edilen Yemeklik Bezelye (Pisum sativum

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

Evaluation of dent corn varieties (Zea mays indentata Sturt.) for major plant traits, yield componenets and grain yield grown in Cukurova conditions

Evaluation of dent corn varieties (Zea mays indentata Sturt.) for major plant traits, yield componenets and grain yield grown in Cukurova conditions ÇUKUROVA KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI ATDİŞİ MISIR (Zea mays indentata Sturt.) ÇEŞİTLERİNİN ÖNEMLİ BİTKİSEL KARAKTERLER, VERİM KOMPONENTLERİ VE DANE VERİMİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ * Evaluation of

Detaylı

Ankara Koşullarında Hibrit Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi*

Ankara Koşullarında Hibrit Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi* TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2007, 13 (3) 195-202 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Ankara Koşullarında Hibrit Mısır inin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi* Sefa VARTANLI 1 H. Yavuz EMEKLİER 1

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 21 (2), 86-93 Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi Fahri Sönmez A.Safi Kıral Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

Arsuz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Arsuz-Hatay 2

Arsuz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Arsuz-Hatay 2 KSÜ Doğa Bil. Derg., 20 (Özel Sayı), 308312, 2017 KSU J. Nat. Sci., 20 (Özel Sayı), 308312, 2017 Araştırma Makalesi/Research Article DOI : 10.18016/ksudobil.349269 Çukurova Bölgesinde Birinci Ürün Koşullarında

Detaylı

Kompozit Şeker Mısırı Popülasyonu ile Hibrit Şeker Mısırı Çeşidinin Bazı Agronomik Özellikler Bakımından Karşılaştırılması

Kompozit Şeker Mısırı Popülasyonu ile Hibrit Şeker Mısırı Çeşidinin Bazı Agronomik Özellikler Bakımından Karşılaştırılması Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 41-50 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.95452 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.95452 Kompozit Şeker Mısırı Popülasyonu ile Hibrit Şeker Mısırı Çeşidinin

Detaylı

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 19 (3), 135-143, 2015 ISSN 2148-5003, Araştırma Makalesi Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri *

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri * Uludag.Üniv.Zir.Fak.Derg., (2005) 19(2): 1-11 Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri * Emine BUDAKLI

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail SEZER Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. İsmail SEZER Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. İsmail SEZER Özgeçmiş 1962 yılında Samsun/Çarşamba da doğan. İlkokulu Hacılı çay köyünde, orta ve lise tahsilini Çarşamba da ve Üniversite öğrenimini de 1985 yılında Samsun Ondokuz Mayıs

Detaylı

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çukurova University Insitute of Natural and Applied Science FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Journal of Science And Engineering Cilt : 17 Sayı:7 2008 Adana

Detaylı

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1 109 BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Tevrican DOKUYUCU Leyla CESURER Aydın AKKAYA KSÜ, Ziraat

Detaylı

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 109-114 FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ Ercan ÖZKAYNAK

Detaylı

Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi

Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi Abdullah ÖKTEM 1 Abdurrahman ÇELİK 2 Ayşe Gülgün ÖKTEM 1 1 Harran Üniversitesi,

Detaylı

Bazı At Dişi Mısır Çeşitlerinin Harran Ovası İkinci Ürün Koşullarına Adaptasyonu

Bazı At Dişi Mısır Çeşitlerinin Harran Ovası İkinci Ürün Koşullarına Adaptasyonu TÜRK TRIM ve DOĞ İLİMLRİ DRGİSİ TURKISH JOURNL of GRICULTURL and NTURL SCINCS www.turkjans.com azı t Dişi Mısır Çeşitlerinin Harran Ovası İkinci Ürün Koşullarına daptasyonu Yalçın COŞKUN a *, yşe COŞKUN

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

8 Araştırma Makalesi. Tane Ürünü İçin Yetiştirilen İkinci Ürün Mısır Çeşitlerinin Bazı Verim Öğeleri İle Tane Nişasta Oranlarının Belirlenmesi

8 Araştırma Makalesi. Tane Ürünü İçin Yetiştirilen İkinci Ürün Mısır Çeşitlerinin Bazı Verim Öğeleri İle Tane Nişasta Oranlarının Belirlenmesi 8 Araştırma Makalesi Tane Ürünü İçin Yetiştirilen İkinci Ürün Mısır Çeşitlerinin Bazı Verim Öğeleri İle Tane Nişasta Oranlarının Belirlenmesi Leyla İDİKUT, Sevim Nesrin KARA KSÜ, Ziraat Fakültesi, Tarla

Detaylı

Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneği Etkilerinin ve Heterosisin Belirlenmesi

Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneği Etkilerinin ve Heterosisin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 33-46 Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneği Etkilerinin ve Heterosisin Belirlenmesi İlhan TURGUT * ÖZET Bu araştırma,

Detaylı

Orta Karadeniz Ekolojik Koşullarında Şeker Mısırda (Zea mays saccharata Sturt.) Değişik Ekim Sıklıkları ve Azot Dozlarının Verim Öğelerine Etkisi

Orta Karadeniz Ekolojik Koşullarında Şeker Mısırda (Zea mays saccharata Sturt.) Değişik Ekim Sıklıkları ve Azot Dozlarının Verim Öğelerine Etkisi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):74-80 Araştırma Makalesi (Research Article) Orta Karadeniz Ekolojik Koşullarında Şeker Mısırda (Zea mays saccharata Sturt.) Değişik

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) ISSN:

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) ISSN: www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) 77-89 ISSN:1300-5774 ORTA ANADOLU EKOLOJİK ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN

Detaylı

Summary. Key words: Sweet corn, variety, ear yield, ear characteristic, TSSC

Summary. Key words: Sweet corn, variety, ear yield, ear characteristic, TSSC Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (1):11-19 ISSN 1018-8851 Ege Bölgesi Koşullarında Ana ve İkinci Ürün Bazı Hibrit Şeker Mısır (Zea mays L. var. saccharata) Çeşitlerinin Verim Kalite ve Bitki Özelliklerinin

Detaylı

Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Tane Verimi ve Diğer Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar 1

Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Tane Verimi ve Diğer Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar 1 Araştırma Makalesi (Research Article) Hatice GEREN 2 Hakan GEREN 3 Hikmet SOYA 3 Rıza ÜNSAL 2 Yaşar Tuncer KAVUT 3 İsmail SEVİM 2 Rıza AVCIOĞLU 3 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 201249 (2): 195-200 ISSN 1018

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 41-50

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 41-50 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 41-50 CİN MISIRI ÇEŞİTLERİNİN ÖNEMLİ TARIMSAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 1 Alper TEKKANAT 2 Süleyman SOYLU 2 2 Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 149-158 Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ramazan DOĞAN * ÖZET Uludağ Üniversitesi Ziraat

Detaylı

ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM

ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM (Lolium multiflorum Lam.) İN OT VE TOHUM VERİMİ İLE OT KALİTESİNE ETKİSİ* The Effects of Different Forms and

Detaylı

Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi

Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (3) 259-266 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi

Detaylı

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 25-34 Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Abdullah KARASU * Mehmet ÖZ ** A. Tanju GÖKSOY

Detaylı

DUFED 5(3) (2016) 93-98

DUFED 5(3) (2016) 93-98 DUFED 5(3) (2016) 93-98 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Toprağa farklı miktarlarda uygulanan leonarditin buğday bitkisinin verim, verim öğeleri ve

Detaylı

Rüveyde TUNÇTÜRK 1* Effects of Different Row Spacings on the Yield and Quality in Coriander (Coriandrum sativum L.) Cultivars

Rüveyde TUNÇTÜRK 1* Effects of Different Row Spacings on the Yield and Quality in Coriander (Coriandrum sativum L.) Cultivars YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(2): 89-97 Geliş Tarihi (Received): 09.12.2010 Kabul Tarihi (Accepted): 21.12.2010 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Kişniş (Coriandrum sativum

Detaylı

Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri

Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (4) 417-421 Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri Necat TOĞAY 1 Yeşim TOĞAY

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),27-33 ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 27-34, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

*Yaşar Tuncer KAVUT Ahmet Esen ÇELEN Ş. Emre ÇIBIK M. Ali URTEKİN

*Yaşar Tuncer KAVUT Ahmet Esen ÇELEN Ş. Emre ÇIBIK M. Ali URTEKİN Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):225-229 Araştırma Makalesi (Research Article) Ege Bölgesi Koşullarında Farklı Sıra Arası Mesafelerinde Yetiştirilen Bazı Yem Bezelyesi

Detaylı

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 1, 55-62 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı

Detaylı

GİRİŞ Arpa genel olarak hayvan yemi olarak tüketilmekte olup üretim bakımından ülkemiz tarla tarımında buğdaydan sonra ikinci sırada gelmektedir. Güne

GİRİŞ Arpa genel olarak hayvan yemi olarak tüketilmekte olup üretim bakımından ülkemiz tarla tarımında buğdaydan sonra ikinci sırada gelmektedir. Güne HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2006, 10(1/2):73-81 J.Agric.Fac.HR.U., 2006, 10 (1/2):73-81 DİYARBAKIR YAĞIŞA DAYALI ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 ARPA ÇEŞİDİNİN AZOTLU VE FOSFORLU GÜBRE İSTEĞİNİNİN BELİRLENMESİ Hasan KILIÇ

Detaylı

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):125-130 Araştırma Makalesi (Research Article) İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI /BUGEM/TTSM/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=54T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ

Detaylı

Bazı Şeker Mısır (Zea mays saccharata Sturt) Genotiplerinin Harran Ovası Koşullarında Verim Karakteristiklerinin Belirlenmesi

Bazı Şeker Mısır (Zea mays saccharata Sturt) Genotiplerinin Harran Ovası Koşullarında Verim Karakteristiklerinin Belirlenmesi Uludag.Üniv.Zir.Fak.Derg., (2006) 20(1): 33-46 Bazı Şeker Mısır (Zea mays saccharata Sturt) Genotiplerinin Harran Ovası Koşullarında Verim Karakteristiklerinin Belirlenmesi Abdullah ÖKTEM * A. Gülgün ÖKTEM

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):151-157 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ HAŞHAŞ (Papaver somniferum L.) BİTKİSİNİN VERİMİ VE BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE GİBBERELLİK ASİDİN (GA 3 ) FARKLI DOZ VE UYGULAMA ZAMANLARININ

Detaylı

Kışlık Ekilen Nohut Hatlarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikler İçin Performans ve Adaptasyon İlişkisi

Kışlık Ekilen Nohut Hatlarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikler İçin Performans ve Adaptasyon İlişkisi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):49-56 ISSN 1018-8851 Kışlık Ekilen Nohut Hatlarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikler İçin Performans ve Adaptasyon İlişkisi Metin ALTINBAŞ 1 Hasan SEPETOĞLU 2

Detaylı

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2013, 23(1): 10 17 Geliş Tarihi (Received): 20.07.2012 Kabul Tarihi (Accepted): 21.11.2012 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Samsun Ekolojik Koşullarında

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak

Detaylı

Bazı Ekmeklik Buğday Çesitlerinde Farklı Tohum İriliklerinin Tane Verimi, Verim Öğeleri ile Kalite Üzerine Etkisi

Bazı Ekmeklik Buğday Çesitlerinde Farklı Tohum İriliklerinin Tane Verimi, Verim Öğeleri ile Kalite Üzerine Etkisi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):110-116 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı Ekmeklik Buğday Çesitlerinde Farklı Tohum İriliklerinin Tane Verimi, Verim

Detaylı

Kimi Yembezelyesi Çeşitlerinde (Pisum arvense L.) Sıra Arası Mesafelerinin Tohum Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma

Kimi Yembezelyesi Çeşitlerinde (Pisum arvense L.) Sıra Arası Mesafelerinin Tohum Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma Ceylan ve Ark. Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT A. Esen ÇELEN Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100, İzmir / Türkiye sorumlu yazar: tuncer.kavut@ege.edu.tr

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (4): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (4): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (4): (2011) 34-41 ISSN:1309-0550 Eskişehir Ekolojik Koşullarında Ekim Zamanının Şeker Mısırın

Detaylı

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çukurova University Insitute of Natural and Applied Science FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Journal of Science And Engineering Cilt : 19 Sayı : 2 2008

Detaylı

26 (2): (2012) ISSN: Gruplarının Etkileri. Özet. Abstract

26 (2): (2012) ISSN: Gruplarının Etkileri. Özet. Abstract Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversites Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) 12-17 ISSN:1309-05500 Hibrit Mısır inde (Zea mays L. indendata S.) Tane Verimi ve

Detaylı

ATDİŞİ MISIRDA (Zea mays indentata Sturt.) UYUM YETENEĞİ ETKİLERİ VE HETEROSİSİN BELİRLENMESİ

ATDİŞİ MISIRDA (Zea mays indentata Sturt.) UYUM YETENEĞİ ETKİLERİ VE HETEROSİSİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 189-197 ATDİŞİ MISIRDA (Zea mays indentata Sturt.) UYUM YETENEĞİ ETKİLERİ VE HETEROSİSİN BELİRLENMESİ İlhan TURGUT Ahmet DUMAN Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Nohutta Farklı Bitki Sıklıklarının Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Nohutta Farklı Bitki Sıklıklarının Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri Selçuk Tar Bil Der, 3(1): 1-7 1 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Nohutta Farklı Bitki Sıklıklarının Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri Mehmet Masum İşlek 1, Ercan Ceyhan 2,* 1 Gıda,

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21162

Archived at http://orgprints.org/21162 MARMARA BÖLGESİNDE BAZI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI (ÇİLEK) Dr. Burhan ERENOĞLU 1 burhanerenoglu@hotmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA 1 erolyalcinkaya@gmail.com,

Detaylı

Hibrid Ayçiçeği Genotiplerinde Biyometrik Varyasyonların Değerlendirilmesi I. Adaptasyon - Stabilite Analizleri

Hibrid Ayçiçeği Genotiplerinde Biyometrik Varyasyonların Değerlendirilmesi I. Adaptasyon - Stabilite Analizleri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 177-187 Hibrid Ayçiçeği Genotiplerinde Biyometrik Varyasyonların Değerlendirilmesi I. Adaptasyon - Stabilite Analizleri Zeki Metin TURAN * Abdurrahim Tanju GÖKSOY

Detaylı

Farklı Ekim Derinliklerinin Yem Bezelyesinin Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri

Farklı Ekim Derinliklerinin Yem Bezelyesinin Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Vol(No): pp, year SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE e-issn: 2147-835 Dergi sayfası: http://dergipark.gov.tr/saufenbilder

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya Koşullarında Silajlık Sorgum Çeşitlerinde Farklı Ekim Sıklıklarının Bazı Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya Koşullarında Silajlık Sorgum Çeşitlerinde Farklı Ekim Sıklıklarının Bazı Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi Selçuk Tar Bil Der, 2(1):10-18 10 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Konya Koşullarında Silajlık Sorgum lerinde Farklı Ekim Sıklıklarının Bazı Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi Abdullah Özköse 1*, Mevlüt

Detaylı

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): , 2012 ISSN: , E-ISSN: X,

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): , 2012 ISSN: , E-ISSN: X, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 126-130, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Bazı Macar Fiğ (Vicia Pannonica CRANTZ.) Genotiplerinin Ot Verimi,

Detaylı

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN MANİSA KOŞULLARINDA İKİNCİ ÜRÜN EKİMİNDEKİ VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN SAPTANMASI

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN MANİSA KOŞULLARINDA İKİNCİ ÜRÜN EKİMİNDEKİ VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN SAPTANMASI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANA BİLİM DALI ZTB-YL-2009-0001 BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN MANİSA KOŞULLARINDA İKİNCİ ÜRÜN EKİMİNDEKİ VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN

Detaylı

Tane Üretimi İçin Yetiştirilen Mısırın Birinci ve İkinci Üründeki Performanslarının Belirlenmesi 1

Tane Üretimi İçin Yetiştirilen Mısırın Birinci ve İkinci Üründeki Performanslarının Belirlenmesi 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2010, 47 (2): 181-190 ISSN 1018 8851 Yakup Onur KOCA 2 İsmail TURGUT 2 Osman EREKUL 2 2 Adnan menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü,

Detaylı

BAZI SİLAJLIK MISIR ÇEŞİT ADAYLARININ SİLAJLIK VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

BAZI SİLAJLIK MISIR ÇEŞİT ADAYLARININ SİLAJLIK VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 22(1), 75 81 BAZI SİLAJLIK MISIR ÇEŞİT ADAYLARININ SİLAJLIK VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Şekip ERDAL a Mehmet PAMUKÇU Harun EKİZ Mustafa

Detaylı