Konu 04: Yardımcı Komutlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konu 04: Yardımcı Komutlar"

Transkript

1 Konu04:YardımcıKomutlar KatmanlarlaÇalışmak(LAYERS) Status: Name: On: Freeze: Lock: Color: Linetype: Lineweight: PlotStyle: Budüğmelersırasıyla: Yenikatmanyaratır Mevcutbirkatmanısiler Birkatmanıaktifkatmanhalinegetirir. Hangikatmanınaktifolduğunugösterir. Katmanadıdır.Üzerineçifttıklanarakadıdeğiştirilebilir. Üzerinetıklandığındakatmanıgörünürveyagörünmezyapar. Katmanıgörünmezyapar.On danfarkıkatmaniçeriğinigrafikkartıbelleğine yüklemez.dezavatantajıisekatmangörünürhalegetirildiğindeon seçeneğindenfarklıolarakekranregenileyenidengörünürhalegetirilir.bu işlemzamanalıcıdır.pekfazlakullanılmayankatmaniçerikleriiçintavsiye edilir. Katmanınüzerindedeğişiklikyapılmasınıönlemekiçinkitler. Katmaniçinrenkgösterir. Katmaniçinçizgitipinigösterir. Katmaniçinçizgikalınlığınıgösterir. Mevcutplotstillerinigöstererekaralarındanseçimyapılmasınısağlar.Bu TelifHakkı.Copyright 2010SalihOfluoğlu Kaynakgösterilmeksuretiylealıntıyapılabilir 1

2 Plot: Description: özellikplotsırasındakullanılacaközelliklerleilgiliayarlarıgösterir.file>plot StyleManager danbelirlenirveyayenilerioluşturulur. Katmanınplotedilipedilmeyeceğinibelirler. Üzerineçifttıklanarakkatmanhakkındaisteğebağlıolarakbilgigirilebilir. Birelemanınkatmanınıonuekrandaseçipilgilikatmanlistesindenbaşkabirkatmanadıseçerek gerçekleştirebiliriz. Birinciikonseçilenelemanınkatmanınıaktifkatmanyapar. İkinciikonbiröncekikatmanıaktifkatmanyapar. NOT1:AutoCAD de0katmanıvedefpointskatmanlarısilinemez.defpointsbloktanımlarındaki objeleriiçerir. NOT2:KullanılmayanbirkatmanPurge komutuilesilinebilir.bukomutgirildiğinde açılanlistedenpurgeyapılacakeleman işaretlenir.purgekomutu,kullanılmayan öğeleriçizimlerdenkaldırmakiçinyaygın olarakkullanılır. TelifHakkı.Copyright 2010SalihOfluoğlu Kaynakgösterilmeksuretiylealıntıyapılabilir 2

3 QUICKSELECTKOMUTU QuickSelectkomutuilebelirlibirkriteregöre ekranüzerindekivarlıklarseçtirilebilir. Ekranasağtıklayarakveyaklavyedenqselect yazarakkomutaerişilebilir. BlokOluşturmaveYerleştirme BLOCK Kapı,pencere.Mobilyavb.gibinesneleritekrarmodellemedenihtiyaçduyulduğundaçağırıp tekrarkullanabilmekiçinfaydalanılanbirkomuttur.bukomutileoluşturulanbloklarsadece yaratıldığıdosyadakullanılır.bloğaçevrilennesnelergruplanır.üzerlerindedeğişiklikyapılması ancakexplodekomutuileaçılmalarındansonramümkünolur.buşekildedeğiştirilennesneler dahasonratekrarbaşkabirisimleblokolarakkaydedilebilir. KomutsatırındabyazarakveyaDrawmenüsünden ikonuseçilerekkomutaktifyapılabilir. KomutBlockDefinitionisimlibirpencereninaçılmasınısağlar.Buradakiöğeler: TelifHakkı.Copyright 2010SalihOfluoğlu Kaynakgösterilmeksuretiylealıntıyapılabilir 3

4 Hyperlink:Bloğabirhtmladresiveyabirbaşka dosyanınbağlanmasınısağlar.bulinkşeklin üzerinectrlbasılıykenyıklayarakaçılabilir. Openinblockeditor:MevcutbloktanımınıBlock Editor deaçar.blockeditorblokolmasıiçin seçilennesneningeometrisinideğiştirmekveya eylemleratamakiçinkullanılırç Name:Blokiçinkullanlacakisimdir. Basepoint:Pickpointdüğmesinetıklanarak modelalanındabloğunyerleştirmenoktası üzerinetıklanarakbelirlenir.değer girilmediğitakdirde0,0,0noktasıkabul edilir. Objects:Çalışmaalanındablokolarak tanımlanacaknesneleriseçmekiçin kullanılır.seçimişlemibittiğindesağ tıklanır. Retain:seçilennesneleriolduğugibi bırakır. Converttoblock:Seçilennesneleri bloğaçevirir. Delete:Seçilennesnelerisiler. Blockunit:Şeklinyerleştirileceğiölçü birimidir. Scaleuniformly:Bloğunx,y,z yönlerindebirbirindenbağımsız olarakölçeklendirilmesineizin verilipverilmeyeceğinisaptamaya yarar. Allowexploding:Bloğunexplode komutuileparçalanmasınaizinverir. NOT:BloklarüzerlerineçifttıklanarakaçılanBlockEditorpenceresindededahasonra düzenlenebilirler.buradaistenirseayrıcablokiçinyenibiryerleştirmenoktasıbelirlenebilir. INSERT Blokveworldbloklarıekranayerleştirmekiçinkullanılır.Komutsatırınaiyazarakulaşılabilir veyadrawmenüsünden ikonuseçilir. TelifHakkı.Copyright 2010SalihOfluoğlu Kaynakgösterilmeksuretiylealıntıyapılabilir 4

5 ScaleveRotationkutuları işaretlendiğindeblokekran üzerindeyeniden ölçülendirilebilirveya döndürülebilir.alternatif olarakbukutularasabit değerlerdegirilebilir. Factor:Birimölçekfaktörünü gösterir.budeğerblokve çizimbirimlerinininsunits değerinegörehesaplanır. NOT:Bloklaryaratıldıklarılayer dagözükürlervelayer inözelliklerinialırlar.birbloğabirden fazlalayer daihtiyaçduyulduğutaktirdebublok0katmanındameydanagetirilmelidir.bu sayedebloklarfarklıkatmanlardakullanılsadabukatmanınözelliklerinialırlar. MevcutbirblokRenamekomutuileyenidenadlandırılabilir. DESIGNCENTER AutoCADbünyesindeküçükdeolsabirblokkütüphaneibulundurur.Bununiçin ools>palletes>designcenterseçilebilirveyaklavyedenctrl+2yazılır.açılanpencerede aşağıdakihiyararşikklasördüzenitakipedilir. TelifHakkı.Copyright 2010SalihOfluoğlu Kaynakgösterilmeksuretiylealıntıyapılabilir 5

6 BuradayeralanKitchenveHouseDesignerenfazlatefrişelemanıbulundurur.Buradaaynı zamandaadahöncegerçekleştirilmişolanbilgisayarınzdakiherhangiçizimdosyası(.dwg)için yeralanbloklarıdagörmekmümkündür. NOT1:Ayrıcawebüzerindekifarklısitelerdeblokvb.çizimelemanlarıbulmakiçin kullanılabilir.örn:www.cben.net Taramayapmak HATCH Kapalıalanlarıçeşitlidesenlerlekaplamakamacıylakullanılır.Bukapalıalanlarplanlardaki döşemeyüzeyleri,kesitlerdekiduvarlarveyagörünüşlerdekicephedokularıolabilir.komutun kısayoluh dir.drawaraççubuğundaki simgesideseçilebilir. Komutgirildiktensonrayandaki pencereaçılır.buradayeralan öğeler: Type:Predefined(öntanımlı),user defined(kullanıcıtanımlı*)veya custom(özel**)olmaküzereüç seçenekbulunur. Pattern:Sadecepredefined desenlerdeaktiftir. Swatch:Kullanılandesenigösterir. Üzerinetıklandığındaseçimiçin desenlistesiniaçar. Angle/Scale:taramanınaçısıve boyutubukutularadeğergirilerek bulunur. Hatchorigin:Taramaiçinbaşlangıç noktasıtanımlar. Boundaries:Pickpointsiletaranacakbölgebelirlenir.Sağtuşatıklanaraktekrartarama ekranınadönülür.selectobjectsseçilenobjeleriniçinitarar. Removeislands:Dahaönceseçilmişolanalanlarıtaramadançıkartmakiçinkullanılır. Preview:Tarananalanlarınönizlemesiniverir.Esctuşubasılırsataramadanbugörünümden çıkılır. *User defined:taramanınaktifçizgitipineiseonunlataranmasınısağlar.angletaramanın açısını,doubleçiftyöndeolmasınıvespacingisetaramaçizgileriarasımesafeyisaptar. TelifHakkı.Copyright 2010SalihOfluoğlu Kaynakgösterilmeksuretiylealıntıyapılabilir 6

7 **Custom:.patuzantısınasahipdosyalarıkullandırır.Budosyalarıngözükebilmesiiçin AutoCAD inkurulduğuyerdeolmasıveyayerlerinintanımlanmışolmasıgerekir.budosyalar ExpressTools dadraw>draw>superhatchilehazırlanabilir. NOT1:Taramaeklendiğialandaolmasıgerektiğiölçüdegörünmeyebilir.Budurumdataramanın ölçeğininyenidentanımlanmasıgerekir.bununiçinşuişlemtakipedilir: TARAMAÖLÇEĞİ=Olmasıgerekenboyut/Çizimdeölçülenboyut* Örneğin30cm likkaroekranda6olarakgörünüyorsa,bölümdeneldeedilen5değerihatch içinscalekısmınayazılır. *Çizimdeölçümyaparkendistancekomutukullanılabilir. NOT2:Taramadeseniiçineyerleşmişolduğukatmanınrenbgi,kalınlığıveçizgitipinialır. NOT3:DuvarlarıniçinindolubirdesenletaranmasıhatchdesenseçeneklerindenSOLIDseçilir. Taramarengikatmanrenginialacaktır. ÖzelHatchBiçimimeydanagetirmek ÖzeltasarlanmıştaramadesenleriiçinEXPRESSmenüsündenbulunanDRAW>SUPERHATCH kullanılır.şuadımlartakipedilir: Ekrandadesenmeydanagetirilirveblokolarakkaydedilir. EXPRESS>DRAW>SUPERHATCHseçilir. AçılanmenüsündenBLOKdüğmesiişaretlenirvedesenolarakkullanılacakblokçağrılır. TelifHakkı.Copyright 2010SalihOfluoğlu Kaynakgösterilmeksuretiylealıntıyapılabilir 7

8 Ekrandaherhangibiryeretıklanarakrastgelebiryerleştirmenoktasıseçilir(insertion point) TümseçeneklereğerdeğişiklikyapılmasıplanlanmıyorsaENTERileonaylanır. Komutbileşenlerindeaşağıdakiifadeçıktığında,hatchyapılacakmekaniçinetıklanıp ENTERtuşunabasılır. GRADIENT İşlemsonucuilgilialantaranmışolur. Genellikleikirenkdenoluşan taramalaryapmakiçinkullanılır. Drawmenüsünden simgesi seçilerekveyahatchpenceresindeki Gradientsekmesinetıklanarak ulaşılır.taramaişlemihatch komutundakiseçeneklerleaynı şekildeyapılır. BirbiriiçinegeçmişşekilleritaramakiçinHatchveyaGrientpencerelerindebulunan simgesinetıklanır: TelifHakkı.Copyright 2010SalihOfluoğlu Kaynakgösterilmeksuretiylealıntıyapılabilir 8

9 Islandsdetectionişaretliolmalıdır. normal outer ignore TelifHakkı.Copyright 2010SalihOfluoğlu Kaynakgösterilmeksuretiylealıntıyapılabilir 9

BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME

BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME 17.1. HİDE Üç boyutlu katı modelleme ve yüzey modellemede Wireframe yapılarının görünmemesi için çizgileri saklama görevi yapar. HİDE komutuna

Detaylı

Bilgisayar Destekli Tasarım Ders Notları

Bilgisayar Destekli Tasarım Ders Notları İZOMETRİK ÇİZİM İzometrik çizim;, bir cisme 30 açı ile bakıp düzlem üzerine düşen yansımasını çizme işlemidir. İzometrik çizimler düzlem üzerine çizildiğinden, nesnelerin X ve Y eksenindeki boyutlarının

Detaylı

WEB TASARIMI DREAMWEAVER. Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR

WEB TASARIMI DREAMWEAVER. Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR WEB TASARIMI DREAMWEAVER Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR 1 İÇİNDEKİLER 1. WEB... 4 1.1. WWW nedir?... 4 1.2. HTML nedir?... 4 1.3. Web Sayfası nedir?... 4 1.4 Web sitesi nedir?... 4 1.5. Web tasarımı

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1.) Uygulamaya nasıl bağlanabilirim? Uygulamaya, http: //ebys.tse.org.tr adresinden bağlanmanız gerekmektedir. 2.)"Yanlış kullanıcı adı veya şifre" uyarısı ile karşılaşıyorum. Klavyede

Detaylı

BLEND YÖNTEMİ İLE KATI MODEL OLUŞTURMA

BLEND YÖNTEMİ İLE KATI MODEL OLUŞTURMA BLEND YÖNTEMİ İLE KATI MODEL OLUŞTURMA Bu yöntem ile çizilen iki kesit katı olarak birleştirilir. Aşağıdaki şekilde blend yöntemi ile oluşturulan bir katı model gözükmektedir. 1. FILE menüsünden New seçilir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş BİLGİSAYARA GİRİŞ BİLGİSAYAR NEDİR? Tanımı: Kendisine yüklenen programlar aracılığı ile aritmetiksel mantıksal işlemler yapabilen, bilgi depolayan, hatasız ve hızlı işlem yapan, düzenleyen, kullanıcı ile

Detaylı

DREAMWEAVER DERS NOTLARI

DREAMWEAVER DERS NOTLARI DREAMWEAVER DERS NOTLARI Yeni sayfa oluşturmak-var olan sayfayı açmak 1- Yeni sayfa oluşturmak için: Create New Seçeneğinin altındaki HTML seçilir 2- Daha önce yaptığımız çalışmalara kısa yollarından erişmek

Detaylı

AUTOCAD: Komut Anlatımı

AUTOCAD: Komut Anlatımı AUTOCAD: Komut Anlatımı KOMUTLARIN ANLATIMI Menü : ANA MENÜ ADI ALT MENÜ YADA KOMUT Komut: komutun klavyeden karşılığı Komut Kısaltma: komutun klavyedeki kısa yolu Örnek: Çizgi Çizimi Menü : DRAW LINE

Detaylı

A) Kenarlar kesilmeden Paftanın SayısallaĢtırılması: B) Erdas Programı ile kenar kesme: rectify

A) Kenarlar kesilmeden Paftanın SayısallaĢtırılması: B) Erdas Programı ile kenar kesme: rectify A) Kenarlar kesilmeden Paftanın SayısallaĢtırılması: 1. ArcMap programında boş bir çalışma sayfası aç, 2. simgesini kullanarak sayısallaştırılacak ve kenarları kesilecek paftayı aç. (İlk kez çalışılıyorsa

Detaylı

Yukarıdaki fonksiyonun anlamı: Bulunulan hücreye, B2 hücresinden B17 hücresine kadar olan hücreleri toplam ve yaz.

Yukarıdaki fonksiyonun anlamı: Bulunulan hücreye, B2 hücresinden B17 hücresine kadar olan hücreleri toplam ve yaz. DERS 14: FONKSİYONLAR (İŞLEVLER) Amaçlar: -Fonksiyon Sınıflamasını Tanımak. -Fonksiyonları Kullanmak. -Fonksiyon Sihirbazını Kullanmak. I. FONKSİYONLAR NE İŞE YARAR? Daha önceki haftalarda da Microsoft

Detaylı

2-1 Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ. Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza Şekil 2.1'de görülen ekran görüntüsü gelecektir.

2-1 Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ. Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza Şekil 2.1'de görülen ekran görüntüsü gelecektir. ΒÖLÜM 2 2- VISUALBASIC Visual Basic nesne tabanlı (object oriented) görsel bir programlama dilidir. Öğrenilmesi, uygulanması oldukça kolaydır. Bu nedenle üniversitemizin Endüstriyel Elektronik programında

Detaylı

PICE KULLANIM KILAVUZU

PICE KULLANIM KILAVUZU Günlük hayatımızda bilgisayarlar her alanda kullanıldığı gibi elektrik-elektronik alanında da en büyük yardımcılarımızdandır. Elektrik-elektronik alanında çalışanlar için birçok yardımcı program kullanılmaktadır.

Detaylı

ORACLE PARAMETRE DOSYALARI ( PFILE & SPFILE )

ORACLE PARAMETRE DOSYALARI ( PFILE & SPFILE ) ORACLE PARAMETRE DOSYALARI ( PFILE & SPFILE ) 1 Contents 1.Giriş... 3 2. Oracle PFILE (Parameter File)... 3 3. Oracle SPFILE (Server Parameter File)... 3 4. PFILE (Parameter File) ve SPFILE (Server Parameter

Detaylı

Exchange Server için Blackberry Enterprise Server (5.0.3)

Exchange Server için Blackberry Enterprise Server (5.0.3) Exchange Server için Blackberry Enterprise Server (5.0.3) Giriş ve Hakkında Bu ücretsiz e-kitap Serkan BARK tarafından hazırlanmıştır. Kitabı hazırlamamda ki amaç Blackberry ile ilgili Türkçe kaynak sıkıntısını

Detaylı

Solaris 10 Eğitim Dökümanı

Solaris 10 Eğitim Dökümanı Solaris 10 Eğitim Dökümanı İÇERİK I. Solaris Nedir? II.Solaris 10 Kurulumu III.Solaris Dizin Hiyeraşisi a. Önemli Dizinler b.dosya Yapıları IV.Dosya Türleri a. Hard link kullanımı V. Local Disk Yönetimi

Detaylı

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr M-00 RDS FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu www.goldmaster.com.tr GÜVENLÝK BÝLGÝSÝ Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü uygun þekilde kullanmak için lütfen

Detaylı

GeoeXtend Kurulum ve Rehberi (Ver 3.02)

GeoeXtend Kurulum ve Rehberi (Ver 3.02) GeoeXtend Kurulum ve Rehberi (Ver 3.02) Kurulum: Program 2 aşamada kurulmaktadır. Öncelikle CD içerisindeki Setup1.exe çalıştırılarak Microsoft.Net Framework 1.1 programı bilgisayara kurulmalıdır. Bu programın

Detaylı

BÖLÜM 7. Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu

BÖLÜM 7. Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu BÖLÜM 7 7. ÇİZİMİN DÜZENLENMESİ Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu 7.1. ERASE Seçilen nesneleri siler. ERASE komutu ile, çizime son şeklini vermek, fazla çizilen elemanları kaybetmek amacıyla Autocad2000 de

Detaylı

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Kullanım Kılavuzu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Sisteme Giriş http://oys.thsk.gov.tr/oys Sisteme ilk defa giriş yapılıyorsa size verilen kullanıcı adını girdikten

Detaylı

Paylaşmak istediğiniz dosyalarınızı veya klasörlerinizi işaretledikten sonra tıklayarak paylaşımdaki bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

Paylaşmak istediğiniz dosyalarınızı veya klasörlerinizi işaretledikten sonra tıklayarak paylaşımdaki bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. 3. Doküman Paylaşma Google Drive, dosyaların, klasörlerin ve Google Dokümanların diğer kişilerle istenilen erişim düzeyinde paylaşılmasına olanak tanır. Google Drive'da, dosyaları, dosyaya ait bir bağlantı

Detaylı

Konu 02: Çizim Komutları

Konu 02: Çizim Komutları Konu 02: Çizim Komutları Ölçülü çizim için çalışma birimini belirlemek çizime başlamadan önce yapılması gereken bir işlemdir. FORMAT menüsünden UNITS seçilerek ulaşılır. Mimari projelerde çoğunlukla yandaki

Detaylı

Kareköklü Sayılar. sayısını en yakın onda birliğe kadar tahmin edelim.

Kareköklü Sayılar. sayısını en yakın onda birliğe kadar tahmin edelim. 1 2 sayısını en yakın onda birliğe kadar tahmin edelim. 3 sayısını en yakın onda birliğe kadar tahmin edelim. 28 sayısına en yakın tam kare sayılar 25 ve 36 dır. 4 sayısını en yakın onda birliğe kadar

Detaylı

MERDİVENİN EN ÜST BASAMAĞINA KAÇ FARKLI YOLLA ÇIKILIR?

MERDİVENİN EN ÜST BASAMAĞINA KAÇ FARKLI YOLLA ÇIKILIR? MERDİVENİN EN ÜST BASAMAĞINA KAÇ FARKLI YOLLA ÇIKILIR? Amaç: n basamaklı bir merdivenin en üst basamağına her adımda 1, 2, 3, veya m basamak hareket ederek kaç farklı şekilde çıkılabileceğini bulmak. Giriş:

Detaylı

2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama

2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama 2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama 3.8 Favori Listeleri 3.9 Diğer Ayarlar 9 10 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 16 16 17 17 7.1 INFO ( Bilgi) 7.2 EPG ( Program Rehberi) 7.3 FIND (Bul) 7.4 Sayı Tuşları

Detaylı

ERDAS IMAGINE TEMEL YAZILIMI

ERDAS IMAGINE TEMEL YAZILIMI ERDAS IMAGINE TEMEL YAZILIMI ÖNSÖZ Görüntü işleme konusunda, temel seviyedeki bilgi ve uygulamaları içeren Türkçe ERDAS IMAGINE Temel Yazılımı kitabı; IMAGINE Viewer, Veri Görüntülemek, Görüntü haritalarını

Detaylı

Yedek Almak ve Yedekten Geri Dönmek

Yedek Almak ve Yedekten Geri Dönmek McAfee EPO 4.0 Yedek Yedek Almak ve Yedekten Geri Dönmek Yedek Almak ve Yedekten Geri Dönmek Amaç Mcafee EPO 4.0 kurulum yedeğinin felaket kurtarma senaryonusa uygun şekilde alınması ve yeni bir makinada

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ABBYY FineReader 12 Corporate Sistem Yöneticisi Kılavuzu

ABBYY FineReader 12 Corporate Sistem Yöneticisi Kılavuzu ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede yer alan bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir ve ABBYY için hiçbir yükümlülük taşımaz. Bu belgede açıklanan yazılım bir

Detaylı

ArcGIS DE LAYOUT ĐŞLEMLERĐ

ArcGIS DE LAYOUT ĐŞLEMLERĐ ArcGIS DE LAYOUT ĐŞLEMLERĐ ArcGIS de harita sayısallaştırma ve diğer işlemler kadar layout işlemleri de oldukça önemlidir. Bu işlemler hazırlanan haritanın görsel hale getirilmesi, ölçek, yön oku ve lejant

Detaylı