yılı Bütçe Kanunu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "276 1947 yılı Bütçe Kanunu"

Transkript

1 yılı Bütçe Kanunu No. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. / Sayı : 6495) Kabul tarihi Xn. 946 )İKİNCİ MA)I>E Devlet bütçesine giren daireleıiıı 947 yılı giderleri için bağb (A) işaretli cetvelde gösterilen ( ) lirası âdi ve ( ) lirası olağanüstü giderler için olmak iizei'e ( ) lira ödenek verilmiştir. IKİ\C [\L\DIJE Devlet bütçesine giren dairelerin 94? yılı âdi ve olağanüstü gidicilerine karşılık olan gelirler bağlı (B) işareti i cetvelde gösterildiği üzere ( ?W) bra fabmin edilmiştir. t\t\ct v MADDE Açık olan ( î ) liranın ( ) lirası 4938 sayılı Kanun geı^ inee yapılacak uzı^ı vadeli iç istikraz ile, ( ) lirası büyük sn işlen için 3483 sayılı Kanuna dayanılarak yapılacak borçlanma ile, ( ) lirası 4060 sayılı Kanım gm edince elde edilecek paralarla kapatılır. DÖKDÜNCT M VDDE 947 yılı içinde Osmanlı Bankası ile olan Hazhıe hesabından başka \apdacak bğıtlas'bı kı?n süreli avans almaya ve hesaplar açtırma) a M" en çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Ancak özel kanunların verdiği yeikıbr dışuıda olmak üzere çıkarılan Hazine bonoları ( ) lirayı geçemez. Banka ve ortaklıkların Hazineye vahi inak istiyecekleri paraları almaya ve karşılıklıda C K ^ liraya kadar Hazine bonosu vermece Maliye Bakam yet kilidir. Hazin de bulunan millî esham ve talr iller karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek krediler n ı \a bunların sahş be d elleri ile uzun süreli Devlet tahvilleri satınaîmava veya bu karşılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklıklardaki katılma paylaruıı ödemeye ve Bakanlar Km ulu kararı ile bu türlü ortaklıklara ilişkin katılma senetlerini satın almaya Maliye Bakanı yetkilidir. BEŞİNCİ MADDE Dairelerin 365; : sayılı Kamımın 9 ucu maddesine giren hizmetlileri ile aynı kanunun konusu d ıhında kalan memurlaıı ve taşıtları bağlı (D) işaretb cetvelde gösterilmiştir. Numaraları ile adları bağlı (E) işaretli cetvelde yazılı bölümlerden 3656 sayılı Kanunun 9 nen maddesi gereğince yönetimi gerekli geçici hizmetler için aylık ücretli hizmetlilei' kullanılabilir. Bunların kadroları ile 3)656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükümlerine uygun uzmanlık yerleri Bakanlar Kurulu kararı ile belirtilir ve ertesi yıl bütçesi ile Büyük Millet Meclisine verilir. Bu bölümlerden alınacak kadroların eldeki kadrolara ekleme olmaması gerektir. ALTİNCİ MADDE Genel Muhasebe Kanununun 29 ncu maddesi gereğince:. Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümleri gösteren (C) cetveli; 2. Vaiarî hizmet bölümünden kamı rıhı bağlanmış aylıkları gösteren (Ç) cetveli ; 3. Gelecek \ıllarn geçici yüklen melere girişmeye izin veren kanunları gösteren (G) cetveli;

2 No Maliye bütçesindeki ihtiyat ödenenden aktarılacak bölümleri gösteren (P) cetveli; Gümrük Tarife Kan ununun 4 ncü madd^«i peıeğinı-e geçici kabul yolundan faydalanacak eşyaya ilişkin (İ) celvcli; Bu kanuna bağlıdır. YEDİNCİ MADDE - Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yöneltilecek okul pansiyonları hakkındaki 838 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 2005 sayılı Kanunun 2 ne i maddesi gereğince öğrencilerden alınacak ücretler, bağlı (M.} işaretli cetvelde gösterilmiştir. SEKİZİNCİ MADDE 947 ders yılı içinde ücret ve giderleri Devletçe verilmek üzere pansiyonu bulunan okullarda parasız yatılı okutturulacak öğrencilerin sayısı (650) olacaktır. Potasız yatılı öğren o il e>* 95 sayılı Kanunun ikinci maddesi hükümlerine göre alıuır. Ancak lise^ olmıyan illerden imtihana istekli olanlar imtihan kâğıtları incelenirken ayrı bir grup sayılır ve bu il çocukları içinden de imtihanda en çok başarı gösterenler pnıasız yatılı öğrenci olarak alınır. DOKUZUNCU MADDE 2005 saydı Kanunim 3 ncü ve 4668 sayılı Kanunun ])('} caddeleri gereğince her yıl T; i itçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar bağlı (X) işaretli cetvelde gösterilmiştir. ONUNCU MADDE 2005 sayılı Kanun gereğince açılmış olan pansiyonlar gelirlerinden (60 000) lira alınarak geliri yeter olmıyan pansiyonların açığını kapatmaya verilebilir. ON BÎBİNCİ MADDE sayılı Köy Enstitüleri Kanununun 7 uci maddesi gereğince kullanılacakların kadroları ile ek görev tazminatları ve sağlık memurları ile birinci sınıf köy ebelerinin kadroları bağlı (K) işaretli cetvelde gösterilmiştir. ON İKİNCİ MADDE Bütçelerde geçen yıl borçları bölümlerindeki ödenekler üstünde çıkacak borçlar, ilgili oldukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir yıllarına ilişkin olup, Genel Muhasebe Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış xe karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 947 yılı bütçelerinin gider bölümleri artıklarından eski yıllar borçları böiümlorm'* Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. ödenmesi ge alacaklılarına ON L V ÇÜNC(J MADDE 53 sayılı Kanımla ilgili borçlardan rekecek olaularla evvelce ödenmesi gerektiği halde bu güne kadar \eıılenuyeıı tahvillerin karşılıkları 947 yılında da para ile ödenir. ON DÖRDÜNCÜ MADDE sayılı Genel Mahsup Kanunu ile ilgili borçlar için vvrileeek tahvillerin alacaklılarına verilmesinden önce zamanaşımına uğramış kuponlarının karşılıkları Ue bıııdaıdan 00 liraya kadar olan borçların tamamı ve bundan üstün olanların 00 liradan aşağı borçları 947 yılında para ile ödenir. ON BEŞİNCİ MADDE 3656 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazdı kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 947 yılında kullanılamaz. Bu kadrolarda çalışmakta olanlar hakkında Memurin Kanununun 85 nci maddesi hükmü uygulanır. ON ALTINCI MADDE Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce Üni-

3 No versiteleıie Devlet Demiryolları Meslek okulunda okutturulacak öğrenci sayışma göre öğrenim, yiyecek ve giyecek giderleri karşılığı olarak belirtilecek yıllık ücret ve giderler, bu kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin 56 ncı bölümüne toptan gider kaydolunacak bir taraftan ünivercb elerle Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 947 yılı Bütçe Kanunlarına bağlı (B) işaretli cetvellere gelir, diğer taraftan aynı kanunlara bağlı.(a) işaretli cetvellerin ilgili tertiplerine ödenek kaydedilir. ON YEDİNCİ MADDE 980 sayılı Muvazene Vergisi Kanununun 0 ncu maddesinde yazılı süre Ocak 947 tarikinden 3 Aralık 947 tarihine kadar uzatılmıştı r. ON SEKİZİNCİ MADDE 3634 sayılı Millî Savunma Mükellefiyeti Kanununun 36 ncı maddesi gereğince Millî Savunma mükellefiyeti yolu ile alınacak hayvanların 947 yılı alım değerleri (O) işaretli cetvelde ve 38 nci maddesi gereğince alınacak*motorlu taşıtların.alım değerleri ile (P) işaretli cetvelde gösterilmiştir. ON DOKUZUNCU MADDE Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin formül, bu kanuna bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. YİRMİNCİ MADDE Türkiye Cuml uriyeü Merkez Bankasınca 75 sayılı, Kanunun 37 ncı maddesi gereğince yabancı dövizlere ve altına yeniden kıymet takdirinden hâsıl olan farkın adı geçen banka malı döviz ve allına taallûk eden kısmından, bankanın altın üzerine yaptığı muameleler dolayısiyle 9 Eylül 946 tarihine kadar ihtiyar ettiği masraflar ve uğradığı zaıarların tenzilinden sonra kalacak safi miktarın ( ) lirası 9 Eylül 946 tarihinden evvel kendi hesabına yabancı memleketlere tahsile gitmiş bulunan öğrencilere yapılacak yardım için fon olarak ayrılır. Bu fondan öğrencilerin gidiş tarihlerine normal tahsil sürelerine göre, yabancı paralara yeni rayiçler tâyininden mütevellit farkı aşmamak ve tahsillerini muntazaman yapanlara münhasır kalmak sartiylp ne şekilde yardım yapılacağı Bakanlar Kurulunca tâyin olunur. Bakiyesi bu kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin Devlet borçları kısırımın 507 nci bölümüne ödenek ve karşılığı gelir kaydedilerek dalgalı borçların itfasında kullanılır. 30. Y. 940 tarih ve 3850 sayılı Kanun ve 75 sayılı Kanıma 3902 sayılı Kanunla eklenen geçici birinci madde yürürlükten kaldırılmıştır. YİRMİ BİRİNCİ MADDE Bu kanun Ocak 947 tarihinde yürürlüğe girer. YİRMİ İKİNCİ MADDE Burkanının Maliye Bakanı yürütür, 3 Aralık P46

4 4997 -~ 2Î9 2.. A - CETVELİ Sıra No. Dairelerin adları Lira Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığı Sayıştay Başkanlığı Başbakanlık Danıştay Başkanlığı Basm ve Yayın Genel Müdürlüğü İstatistik Genel Müdürlüğü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Diyanet İşleri Başkanlığı Adalet Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Millî Savunma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı Dışişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı Devlet Borçları Millî Eğitim Bakanlığı Bayındırlık Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Tarım Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı Ticaret Bakanlığı Çalışma Bakanlığı Toplam Millî Savunma Bakanlığı (Olağanüstü) GENEL TOPLAM

5 o GÍDER HÜ I ÇELERİ 2 BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ M. Ödeneğin çeşidi Lira B. M ödeneğin çeşidi Birinc kısım - Aylık, ııcret, ödenek ve benzeri özlük haklar I - Başkan ve üye ödenekleri ve yollukları Ödenekler Başkan ödeneği Üye ödeneği Başkanlık Divanı üyeleri tazminatı Bölüm toplamı Ücretler Hizmetliler ücreti 2 Posta, telgraf ve telefon memurlarına verilecek fazla çalışma hakları Bölüm toplamı Geçici hizmetliler ücreti Meclis geçici hizmetlileri 2 Millî Saraylar geçici hizmetlileri Bölüm toplamı Geçici tazminat ve denetçi ücreti Geçici tazminat 2 Denetçi ücreti 2 00 Bölüm toplamı Yolluklar Üyelerin yollukları Uluslararası Parlâmentolar Birliğine katılacakların yollukları 000 Bölüm toplamı III - Başka haklar Geçici tazminat 478 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar Çocuk zammı 2 Doğum yardımı 3 ölüm yardımı Bölüm toplamı Birinci kısım toplamı II - Aylıklar, ücretler Aylıklar Memurlar aylığı Açık aylığı Temsil ödeneği 800 Bölüm toplamı İkinci kısım - Yönetim giderleri I - Hizmete ilişkin olanlar Büro giderleri Kırtasiye 2 Döşeme ve demirbaş 3 Aydınlatma

6 No B M Ödeneğin çeşidi M Ödenenin çeşidi Lira 4 Isıtma 5 Ötebeıi gıdeıleri ve düşunulmiyen giderler 6 Sigorta 0 Basılı kâğıt ve defterler Lira Bölüm toplamı B 7 üçüncü hısım - Daire hizmeturi I - Sürekli olanlar Basımevi giderleri İşletme giderleri 2 S-atmalmacak dizme makinası karşılığı Posta, telgraf ve telefon üc Bolüm toplamı ret ve giderleri Posta ve telgıaf ücreti 2 Telefon ve başka haberleşme giderleri Kitaplık giderleri Uluslararası Parlâmentolar Grupu giderleri Bölüm toplamı A Kira karşılığı Uluslararası Türk Grupu giderleri 2 Uluslararası Parlâmentolar Birliğine katılma payı Başkanlık ve Başkanveküleri otomobil giderleri 500 Bölüm toplamı Millî Saraylar giderleri Genel giderler Aydınlatma, tören ve olağanüstü gideıler Onarma giderleri Bölüm toplamı Bahçe giderleri Tören ve ağırlama giderleri Koruyucu asker müfrezesi giderleri Aylıklar 2 Geçici tazminat. 3 Genel giderler II - özlük haklar Bölüm toplamı Yolluklar Sürekli görev yolluğu 2 Geçici görev yolluğu Bölüm toplamı sayılı Kanun gereğince kolluk memurlarına verilecek et tayını karşılığı Giyecekler sayılı kanun gereğince, yapılacak tedavi giderleri ve yollukları ikinci kısım toplamı II - Geçici olanlar 24 Yapı ve onarma işleri sayılı Kanun gereğince yapılacak Meclis binası yapı giderleri ve kamulaştırma karşılığı 26 Tesisler ve demirbaş OOP

7 No B. M. ödeneğin çeşidi Lira m B. M. Ödeneğin çeşidi Lira III - Çeşitli olanlar yılları borçları ve 4805 sayılı Kanunlar Bölüm toplamı 50 gereğince verilecek keseneği karşılığı emekli Dördüncü kısım toplamı Yabancı bahçe uzmanı Üçüncü kısım toplamı SVİ KISIMLAR TOLAMI Birinci kısım toplamı JJördûncû kısım - Borçlar 29 Geçen yıl borçları 30 Eski yıllar borçları yılları borçları İkinci kısım toplamı Üçüncü kısım toplamı Dördüncü kısım toplamı 00 GENEL TOPLAM CUMHURBAŞKANLIĞI Birinci kibim - Aylık, ücret, ödenek ve ueıueıl üzlük haklar Yaverler ve başdoktor ödeneği Hizmetliler ücreti Cumhurbaşkanlığı ödeneği 35 Geçici tazminat Cumhurbaşkanlığı ödenek ve tazminatı Asıl ödenek 2 Olağanüstü ödenek 3 Tazminat ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar Çocuk zammı 2 Doğum yardımı Bölüm toplamı Ölüm yardımı 000 Bölüm toplamı II - Aylıklar, ücretler, ödenekler Birinci kısım toplamı Aylıklar Memurlar aylığı 2 Açık aylığı 3 Temsil ödeneği İkinci kısmı Bölüm toplamı Genel giderler, memur ve hizmetliler besleme giderleri

8 No. 499t B. M. ödeneğin çeşidi Lira' B. M. Ödeneğin çeşidi Lira ve 4805 sayılı Kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı 6 20 İkinci kısım toplamı KISIMLAR TOLAMI Birinci kışımı toplamı İkinci kısım toplamı GENEL TOPLAM S SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Birinci kısım - Ayltk, itcret. 2 Döşeme ve demirbaş 8 00Ô ödenek ve benzeri özlük 3 Aydınlatma haklar 4 Isıtma öteberi \ e r rtüşünülmiyeıt T - Aylıklar, ücretler giderler Aylıklar Memurlar aylığı t Bölüm toplamı Açık aylığı 3 Temsil Ödeneği Basılı kâğıt ve defterler Bölüm toplamı Hizmetliler ücreti II - Başka haklar 4 Geçici tazminat Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Posta ve telgraf ücretleri 2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri Bölüm toplamı ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar 46 Başkanlık otomobili giderleri Çocuk zammı II - özlük olanlar 2 Doğum yardımı 3 ölüm vardımı Yolluklar Sürekli görev yolluğu Geçici görev yolluğu Bölüm toplamı Bölüm toplamı Birinci kısım toplamı Giyecekler İkinci kısım - Yönetim gi sayılı Kanun gereğince derleri I - Hizmete ilişkin olanlar yapılacak tedavi giderleri ve yollukları Büro giderleri Kırtasiye İkinci kısım toplamı

9 tto. 499? I.Î.l94f B. M. Ödeneğin çeşidi Lira B M. Ödeneğin çeşidi Lira Uçun en fasını - Daire hizmetleri karşılığı Üçüncü kısım toplamı 96 6 T - Sürekli olanlar 50 Kitap ve dergiler gideri Satmalına karşılığı Kararlar dergisi, kâğıt, baskı ve yayın giderleri ve kararları sıralama ve toplama ücreti Dördüncü hısım - Borçlar 54 Geçen yıl borçları Dördüncü kısım toplamı Bölüm toplamı Onarma KISIMLAR TOPLAMI Tî - Süreksiz olanlar 52 Kurs giderleri Çeşitli olanlar sayılı Kanun gereğince ödenecek emekli keseneği Birinci kısım toplamı İkinci kısım toplamı Üçüncü kısım toplamı 96 6 Dördüncü kısım toplamı GENEL TOPLAM BAŞBAKANLIK^ Birinci kısım - Aylık, ücret, ödenek ve benzeri Özlük haklar 60 Hizmetliler ücreti 6 Geçici hizmetliler ücreti IÖ7 m T - Başbakan ve Devlet Bakanları ödeneği, aylık ve ücretler 57 Başbakanlık ödeneği Geçici tazminat ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar Devlet Bakanları ödeneği Çocuk zammı Aylıklar 2 Doğum yardımı Memurlar aylığı 2 Açık aylığı 3 Temsil ödeneği Ölüm yardımı Bölüm toplamı Bölüm toplamı Birinci kısım toplamı

10 No. im B. M. ödeneğin çeşidi Lira B M. Ödeneğin çeşidi 2.Ï.94? Lira 2 Geçici görev yolluğu İkinci İmim - Yönetim giderleri Bölüm toplamı 3 55 I - Hizmete ilişkin olanlar 70 Giyecekler Mrkez büro giderleri Kırtasiye 2 Döşeme ve demirbaş 3 Aydınlatma 4 Isıtma 5 Öteberi giderleri sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları İkinci kısım toplamı Bölüm toplamı İller büro giderleri Kırtasiye 20Ö 2 Döşeme ve demirbaş Aydınlatma 00 4 Isıtma Öteberi giderleri 300 Bölüm toplamı Üçûncu kmm - Daire hizmetlileri I - Sürekli olanlar Basımevi giderleri Gündelikler 2 Mamul ve iptidai maddeler 3 Demirbaşlar 4 Diğer işletme ve yönetim giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Posta ve telgraf ücretleri Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri Bölüm toplamı Taşıt giderleri Başbakanlık otomobilleri Başka taşıtlar Devlet Bakanları otomobilleri Bölüm toplamı II - özlük olanlar Bolüm toplamı Örtülü ödenek Geçici olanlar 74 Türlü belge saklaklarının ayırma ve birleştirilmesi genel giderleri 4 ÖÛ sayılı Kanun gereğince yapılacak Devlet Basımevi proje giderleri ve 4805 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak emekli keseneği karşılığı A İnönü Armağanı genel giderleri Yolluklar Sürekli görev yolluğu 55 Üçüncü kısım toplamı

11 No M. Ödeneğin çeşidi m Lira B. M. Ödeneğin çeşidi I.İ.947 Lira Dördüncü kısım - Borçlar 77 Geçen yıl borçları KISIMLAR TOULAMI 78 Eski yıllar borçlan yılları borçları yılları borçları Birinci kısım toplamı İkinci kısım toplamı Bölüm toplamı Dördüncü kısım toplamı Üçüncü kısım toplamı Dördüncü kısım toplamı o GENEL TOPLAM S - DANIŞTAY BASÏCANLIÔÏ Birinci kısım - Aylık, ücret, ödenek ve benzeri özlük haklar İkinci kısım - Yönetim gider leri I - Hizmete ilişkin olanlar 79 F - Aylık ve ücretler Aylıklar Memurlar aylığı 2 Açık aylığı 3 Temsil ödeneği Merkez büro giderleri Kırtasiye 2 Döşeme ve demirbaş 3 Aydınlatma 4 öteberi giderleri Bölüm toplamı Bölüm toplamı Hizmetliler ücreti İT - Başka haklar Geçici tazminat 478 ve 4598 sayılı Kanunlar Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Posta ve telgraf ücretleri 2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar Çocuk zammı 2 Doğum yardımı 3 Ölüm yardımı Bölüm toplamı 86 Başkanlık otomobilleri giderleri Bölüm toplamı II - Özlük olanlar Birinci kısım toplamı Yolluklar Sürekli görev yolluğu 500

12 No ? B. M. Ödeneğin çeşidi Lira B. M Ödeneğin çeşidi Lira 2 Geçici görev yolluğu 750 keseneği karşılığı Bölüm toplamı 250 Üçüncü kısım toplamı Giyecekler sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları 900 İkinci kısım toplamı ^29 9 Doıdnntv kısım - Borçlar 92 Geçen yıl borçlan 93 Eski yıllar borçlrı yılları borçları yılları borçları Üçvncıı kısım - Daire hizmetleri Bölüm toplamı Dördüncü kısım toplamı - Geçici olanlar 90 Kitap ve dergi giderleri Satmalına karşılığı 2 Kararlar dergisi, kâğıt baskı ve yayım giderleri KISIMLAR TOPLAMI Birinci kısım toplamı İkinci kısım toplamı Bölüm toplamı S 825 Üçüncü kısım toplamı ve 4805 sayılı Kanunlar gereğince verilecek emekli Dördüncü kısım toplamı GENEL TOPLAM BASIN VE YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Birinci kısım - Aylık, ücret, ödenek ve benzeri özlük haklar II - Başka lıaklar 96 Geçici tazminat ve 4598 sayılı Kanunlar I - Aylıklar ve ücretler gereğince verilecek zamlar 94 Aylıklar Memurlar aylığı ve temsil ödeneği 2 Açık aylığı ve yardımlar Çocuk zammı 2 Doğum yardımı 3 Ölüm yardımı Bölüm toplamı Hizmetliler ücreti Bölüm toplamı Birinci kısım toplamı

13 No B. M. ödeneğin çeşidi Lira B. M. Ödeneğin çeşidi Lira İkinci hısım - Yönetim giderleri ve yollukları İkinci kısım toplamı I - Hizmete ilişkin olanlar 98 Büro giderleri Kırtasiye 2 Döşeme ve demirbaş 3 Aydınlatma 4 Isıtma 5 öteberi giderleri Jİçımcu kısmı - Daite hizmetleri - SÜT ekli olanlar Bölüm toplamı Yayın, turizm ve propaganda giderleri Basılı kâğıt ve defterler Ajans ödeneği ve ajans dış muhabirleri her türlü ücret 00 Posta, telgraf ve telefon üc ve giderleri ret ve giderleri Posta ve telgraf ücretleri 2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri Radyo istasyonlariyle stüdyoları yönetim ve işletme giderleri Ankara radyodifü7>on istas Bölüm toplamı yon ve stüdyoları 2 Başka ı adyodifüzyon istas yon ve stüdyoları 0 Kira karşılığı Rad\ odifüzyon istasyonları 02 Taşıt giderleri Taşıt giderleri 2 Motorsuz taşıtlar satınalma karşılığı nın genişletme ve ıslah giderleri ve her türlü yedek ıercç karşılığı 4 Gezgin istasyonlar ve cihazlar yapımı, imal ve satın Bölüm toplamı alma karşılık ve giderleri Bölüm toplamı II - özlük olanlar Yolluklar 09 Basın ataşelikleri ve haber büroları giderleri Sürekli görev yolluğu Geçici görev yolluğu Yabancı memleketler yolluğu Genel giderler 2 Sürekli ve geçici görev yollukları Bölüm toplamı Bölüm toplamı Giyecekler Sözleşmeli yerli ve yabancı sayılı Kanun gereğince hizmetliler yapılacak tedavi giderleri Ücret

14 No Ï. 947 B. M. ödeneğin çeşidi Lira B. M. ödeneğin çeşidi Lira 2 Yolluk ve başka giderler Bölüm toplamı Beşinci kıvm - Yardımlar Staj için yabancı memleketlere gönderilereklerin yolluk ve diğer giderleri 6 A Çeşitli yardımlar ' Milletlerarası radyodifüzyon ve turizm birliklerine verilecek katılma payı Kongre ve konferanslar 4644 ve 4805 sayılı kanunlar " ere Since verilecek emekli keseneği karşılığı AHI,VCÎ lısım - Sermaye, kredi ve tesisler 7 Yeniden radyo istasyonları kurulması ve eldeki istasyonun esaslı genişletme, değiştirme ve düzenleme, her türlü giderleri Üçüncü kısım toplamı KISIMLAR TOPLAMI Dördün(>' hısım - Borçlar Birinci kısım toplamı Geçen yıl borçları 745 İkinci kısım toplamı 29( Eski yıllar borçlan >ılları borçları yıllan borçlan Bölüm toplamı Dördüncü kısım toplamı Üçüncü kısmı toplamı S Dördüncü kılını toplamı 846 Beşinci kısmı toplamı AJrmcı kısım toplamı GENEL TOPLAM 5 733,0 7 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Birinci kısım - Aylık, ücret, ödenek ve benzeri özlük haklar T - Aylık ve ücretler 8 Aylıklar Memurlar aylığı 2 Açık aylığı 387 6G Bölüm toplamı Hizmetliler ücreti Geçici hizmetliler İT - Başka haklar 2 Geçici tazminat ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar Çocuk zammı 0 800

15 No. 4Ô B. M. ödeneğin çeşidi Lira B. M. ödeneğin çeşidi 2 Yakacak zammı 3 Doğum yardımı 4 Ölüm yardnnı Geçici görev yolluğu Bölüm toplamı Bölüm toplamı Giyecekler Birinci kısmı toplamı sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları İkinci hısım - Yönetim giderleri İkinci kısım toplamı I - Hizmete ilişkin olanlar 23 Merkez büro giderleri Kırtasiye 2 Döşeme ve demirbaş 3 Aydınlatma 4 Isıtma 5 öteberi giderleri Ucuncu kısım - Daire hizmetleri I - Sürekli olanlar Nüfus sayımı giderleri Bölüm toplamı İller büro giderleri Kırtasiye Döşeme ve demirbaş Aydınlatma Isıtma Öteberi giderleri Yayın giderleri Yazı, resim ve tercüme giderleri türlü U/j J.XJ. V V/ AJ cilt giderleri 3 Makineleri işletme giderleri Bölüm toplamı Bölüm toplamı Makine ve makine fişi satmalına karşılığı 25 Basılı kâğıt ve defterler 800 II - Çeşitli olanlar 26 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Posta ve telgraf ücreti eri 2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri Kitap ve dergi satmalına ve abone karşılığı Milletlerarası İstatistik Enstitüsüne katılma payı Bölüm toplamı Milletlerarası kongrelere katılma giderleri 27 Kira karşılığı ve 4805 sayılı kanunlar gereğince verilecek II - Özlük olanlar emekli keseneği karşılığı 28 Yolluklar Üçüncü kısım toplamı Sürekli görev yolluğu 00

16 No. 499? B. M. ödeneğin çeşidi Lira B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Dördüncü kısım - Borçlar 38 Geçen yıl borçları KIRIMLAR TOPLAMİ 39 Eski yıllar borçları Birinci kısım toplamı yılları borçları İkinci kısım toplamı Bölüm toplamı 2 Dördüncü kısım toplamı 3 Üçüncü kısım toplamı Dördüncü kısım toplamı 3 GENEL TOPLAM DEVLET METEOROLOJİ ÎŞLERÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Birinci kısım - Aylık, ücret, ödenek ve benzeri özlük haklar t kinci kısım - Yönetim giderleri I - Aylık ve ücretler I - Hizmete ilişkin olanlar 40 Aylıklar Memur aylığı Açık aylığı Bölüm toplamı Hizmetliler ücreti Geçici hizmetliler ücreti Merkez büro giderleri Kırtasiye Döşeme ve demirbaş Aydınlatma Isıtma Öteberi giderleri Bölüm toplamı II - Başka haklar 43 Geçici tazminat ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar Çocuk zammı Yakcak zammı Doğum yardımı ölüm yardımı Bölüm toplamı Birinci kısım toplamı İller büro giderleri Kırtasiye Döşeme ve demirbaş Aydınlatma t Isıtma ' o öteberi giderleri Bölüm tolamı Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Posta ve telgraf ücretleri Telefon ve başka haberleş-

17 No. 499? 2..94? B. M. Ödeneğin çeşidi Lira B. M. Ödeneğin çeşidi Lira nıe ücret ve giderleri Bölüm toplamı Kira karşılığı Taşıt giderleri Taşıt giderleri Motorsuz taşıtlar satmalma karşılığı 500 Bölüm toplamı II - özlük olanlar 56 - Geçici olanlar Meteoroloji Meslek Okulu giderleri, diğer okullardaki öğrencilerinin öğrenim ve memurlarla hizmetlilerin kurs ve staj giderleri Meteoroloji Meslek Okulu masraflariyle memleket okullarındaki diğer meteoroloji öğrencilerinin her türlü öğ renim giderleri 2 Memurların ve hizmetlilerin kurs ve staj giderleri Yolluklar îsüıekli görev yolluğu 2 (Jeçici görev yolluğu Bölüm toplamı Bölüm toplamı III - Çeşitli olanlar Giyecekler sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları İkinci kısım toplamı Uçanca lımn - Davc hız ut leri Yayın, baskı, kitap, dergi ve abone karşılıkları ve giderleri Milletlerarası meteoroloji giderleri Toplantı ve sergilere gönderileceklerin yolluk ve başka giderleri Milletlerarası meteoroloji kurumlarına ödenecek katılma karşılıkları İÛ Sürekli olanlar Bölüm toplamı Meteoroloji istasyonları kurma ve onarma giderleri Her türlü rasat, telli ve telsiz haberleşme ve dinleme alet ve cihazları, gereçleri satmalma, kurma, denetleme,, onarma ve işletme giderleri, gezici istasyonların işletmesi, nakil vasıtalarının işletme ve onarmaları ve karoserlerinin yaptırılmaları giderleri Staj ve meslek incelemeleri için yabancı memleketlere gönderileceklerin yollukları ile staj, inceleme ve başka giderleri 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı Üçüncü kısım toplamı

18 No. mi w B. M. Ödeneğin çeşidi 293 ~ Lira I B. M. ödeneğin çeşidi 2.Ï.947 Lira Dördüncü kısım - Borçlar 6 Geçen yıl borçları 000 KISIMLAR TOPLAMI 62 Eski yıllar borçlan yılları borçları yılları borçları Birinci kısım toplamı İkinci kısım toplamı Bölüm toplamı Pördücü kısım toplamı Üçüncü kısısm toplamı Dördüncü kısım toplamı GENEL TOPLAM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLİĞİ gider İkinci kısım Yönetim leri Birinci kısım - Aylık, ücret, odeneh ve benzeri özlük haklar I - Aylık ve ücretler - Hizmete İlişkin olanlar 63 Aylıklar Memurlar aylığı 2 Açık aylığı 3 Müstehikkini ilmiye aylık ve olağanüstü ödeneği Merkez büro giderleri Kırtasiye 2 Döşeme ve demirbaş 3 Aydmltma 4 Isıtma 5 öteberi giderleri Bölüm toplamı Bölüm toplamı Hizmetliler ücreti II - Başka haklar Geçici tazminat 478 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar Çocuk zammı 2 Yakacak zammı 3 Doğum yardımı 4 Ölüm yardımı İller büro giderleri Kırtasiye Döşeme ve demirbaş Aydınlatma Isıtma öteberi giderleri Bölüm toplamı Basılı kağıt ve defterler Bölüm toplamı Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Birinci kısım toplamı Posta ve telgraf ücretleri 2 Telefon ve başka haberleşme 2 394

19 fto, B. M. Ödeneğin çeşidi Lira B. M. Ödeneğin çeşidi Lira ücret ve giderleri Bölüm toplamı ve 4805 sayılı kanunlar gereğince verilecek emekli keseneği karşılığı Kira karşılığı Üçüncü kısım toplamı Özlük olanlar 72 Yolluklar Sürekli görev yolluğu 2 Geçici görev yolluğu Dördüncü kısım - Borçlar Geçen yıl borçları Bölüm toplamı Giyecekler sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları Eski yıllar borçları yılları borçları yılları borçları Bölüm toplamı Dördüncü kısım toplamı İkinci kısım toplamı KISIMLAR TOPLAMI üçüncü kısım - Daire hizmetleri I - Sürekli olanlar Birinci kısım toplamı İkinci kısım toplamı Üçüncü kısım toplamı Dinî eserleri satmalına, yazdırma, tercüme, bastırma ücret ve giderleri Dördüncü kısım toplamı GENEL TOPLAM ADALET BAKANLIĞI Birinci lısım - Aylık, ücret, ödenel ve benzere ozluk haklar 2 Açık aylığı 3 Yargıç ödeneği 4 Temsil ödeneği Bakan ödeneği, aylıklar ve neretler 79 Bakan ödeneği 80 Aylıklar Memurlar aylığı fi«6 57 Bölüm toplamı Hizmetliler ücreti ÎT - Başka haklar 82 Geçici tazminat

20 No B. M. ödeneğin çeşidi Lira B. M. Ödeneğin çeşidi Lira ve 4598 sayılı kanunlar 88 Kira karşılığı gereğince yapılacak ve yardımlar Çocuk zammı Takacak zammı Doğum yardımı ölüm yardımı zamlar 3% Taşıt giderleri Bakanlık otomobili 2 Yargıtay Başkanlığı ve Başsavcılık otomobilleri 3 Başka taşıtlar Bölüm toplamı Bölüm toplamı Birinci kısım toplamı II - Özlük olanlar 90 Yolluklar Sürekli görev yolluğu ikinci kısım - Yönetim giderleri 2 Geçici görev yolluğu Müfettişler yolluğu Yabancı memleketler yolluğu T - Hizmete ilişkin olanlar Bölüm toplamı Merkez büro giderleri Kırtasiye 2 Döşeme ve demirbaş Giyecekler Aydınlatma 4 Isıtma sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve 5 Öteberi eri derleri yollukları Bölüm toplamı İkinci kısım toplamı İller büro giderleri Kırtasiye 2 Döşeme ve demirbaş, 3 Aydınlatma hizmet Vtçüncü kısım - Daire leri 4 Isıtma 5 Öteberi giderleri I - Sürekli olanlar Bölüm toplamı Güdüm giderleri Meşhut suçlar giderleri Hukuk mahkemeleri usulü Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri gereğince adliye müzahareti giderleri 3 Yabancılar istinabe giderleri 4 Medeni Kanunla Nüfus Ka Posta ve telgraf ücretleri nunu gereğince savcılar ta 2 Telefon ve başka haberleşme rafından açılacak dâvalar ücret \e giderleri giderleri Medeni Kanunla ve başka Bölüm toplamı kanunlar gereğince yargıcın kendiliğinden gütmeğe ve

21 No B. M. ödeneğin çeşidi Lira B. M. ödeneğin çeşidi Lira yapmağa ödevli bulunduğu dâva ve işler giderleri III - Çeşitli olanlar Bölüm toplamı Meşhut Suçlar Kanunu gereğince çalışma saatleri dışında nöbet beklemeğe ödevli olan yargıç, savcı ve kâtipler ücreti Adlî Tıp Kurulu Müşahede evi yiyecek giderleri Demirbaş âletler ve gereçleri, otopsi sandıkları ve kimyevi ecza ve gereçleri satmalına, onarma ve başka giderleri 3 Yönetim giderleri Adalet Dergisi ve Yargıtay Kararlan Dergisi, yazı tercüme ve baskı giderleriyle Hukuk eserleri satmalma karşılığı Pasif korunma ve tahliye ve tahrip talimatnamesine göre yapılacak hizmetler gigiderleri Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin aylıkları tutarı, öğrenci ödeneğinden az olanlara 4489 sayılı Kanun gereğince verilecek fark ile başka giderler Bölüm toplamı Ankara Hukuk Fakültesi Talebe Yurdu genel giderleri ve 4805 sayılı Kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı Üçüncü kısım loplamı Ceza ve tevkifevlen* Yiyecek giderleri 2 Doktor ve tedavi ücreti ve ilâç karşılığı 3 Yönetim giderleri 4 Hükümlü, mücrim ve mevkuflrm gönderme ve geri gönderme giderleriyle götürmeğe memur edilenlerin yollukları 5 Ceza ve tevkifevleriyîe hükümlü çocuk ıslahevlerinde alınacak sağlık tedbirlerine ilişkin genel giderler Dördüncü hısım - Borçlar Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları yılları borçları Bölüm toplamı Dördüncü kısım toplamı Bölüm toplamı Ceza ve tevkifevlerî yapma ve esaslı onarma işleri Hükümlü çocuk ıslahevleri giderleri Allına hısım - Sermaye, hredi ve tesisler Ceza ve tevkif evleri ve hükümlü çocuklar ıslahevleri döner sermayesi 5 0OQ

22 No lì. M. ödeneğin çeşidi Lira M. ödeneğin çeşidi Lira Üçüncü kısım toplamı KISIMLAR TOPLAMI Dördüncü kısım toplamı Birinci kısım topjamı Altıncı kısım toplamı İkinci kısım toplamı GENEL TOPLAM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Birinci kısım - Aylık, ücret, ödenek ve benzeri özlük haklar I - Aylıklar ve ücretler Döşeme ve demirbaş Aydınlatma Isıtma öteberi giderleri Aylıklar Bölüm toplamı Memurlar aylığı Açık aybğı İller büro giderleri Bölüm toplamı 3 8&7 546 Kırtasiye 2 Döşeme ve demirbaş Hizmetliler ücreti Aydınlatma 4 Isıtma Geçici hizmetliler ücreti Öteberi giderleri II - Başka haklar Bölüm toplamı Geçici tazminat ve 4598 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yardımlar Çocuk zammı 2 Yakacak zammı 3 Doğum yardımı 4 ölüm yardımı Bölüm toplamı Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Posta ve telgraf ücretleri Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri Bölüm toplamı Birinci kısım toplamı Kira karşılığı İkinci kısım - Yönetim giderleri II - özlük haklar - Hizmete ilişkin olanlar 27 Yolluklar 22 Merkez büro giderleri Sürekli görev yolluğu Kırtasiye Geçici görev yolluğu

23 No â..947 B. M. ödeneğin çeşidi Liri B M. ödeneğin çeşidi lirs 28 3 Müfettişler yolluğu Bölüm toplamı Giyecekler derilecek müfettiş ve memurlar yolluğu 2 Uluslararası meslek kongrelerine katılacakların giderleri sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları İkinci kısım toplamı Hukuk ve meslek satınalma, baskı giderleri - Bölüm toplamı eserleri ve başka l\uncu lıstm - Daire hizmetleri ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği karşılılğı Sürekli olanlar Üçüncü kısısm toplamı Kadastro, topu yazma heyetleri giderleri Teçhizat, fennî gereçler ve aletler satmalına ve onarma giderleri Yönetim giderleri Belediye ve köy temsilcileri! 226 tarafından seçilecek komisyon üyeleriyle vukuf erbabı, amele ve geçici jaloncu gündelikleri Taşıt giderleri Bölüm toplamı 3 30 Dördüncü kısım - Borçlar Geçen yıl borçları 000 Eski yıllar borçlan yılları borçları yılları borçları 00 Bölüm toplamı Dördüncü kısım toplamı II - Geçici olanlar 22 Kurs ve mektep genel giderleri KISIMLAR TOPLAMI Birinci kısısm toplamı İkinci kısım toplamı Çeşitli olanlar Üçüncü kısım toplamı Staj, eğitim, kongre giderleri Yabancı memleketlere gön- Dördüncü kısım toplamı 6 00 GENEL TONPAM

24 No MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI B. M. Ödeneğin çeşidi Lira B M ödeneğin çeşidi Lira Birinci hısım Aylık, ücret, od enek ve benzeri ozhık haklar Bakan ödeneği Aylıklar Kara Hava Deniz As. Fb. Harita Bölüm toplamı Temsil ödeneği Kara 2 Hava 3 Deniz Bölüm toplamı J 234 Geçici tazminat Kara Hava Deniz As. Fb Harita Bölüm toplamı sayılı kanun gereğince verilecek çocuk zammı Kara Hava Deniz As. Fb Harita Bölüm toplam* Hizmetliler ücreti Kara Hava Deniz As. Fb Harita Bölüm toplamı sayılı Kanun gereğince verilecek doğum yardımı Kara Hava Deniz As. Fb Harita Bölüm toplamı Geçici hizmetliler ücreti (Kara, Hava, Deniz, As. Fb.. Harita) sayılı Kanun gereğince verilecek ölüm yardımı Yabancı Uzman ve Hizmetlilerle tercümanların ücretleri Kara 2 Hava 3 Deniz Kara Hava Deniz As. Fb. Harita As. Fb. 5 Harita Bölüm toplamı Bölüm toplana Ataşeler temsil ödeneği (Kara, Hava, Deniz)

25 No M. ödeneğin çeşidi Lira B. M. Ödeneğin çeşidi Lira 3779 sayılı Kanunun 0, 5 Harita 75 ve 059 sayılı Kanunun 5 nci maddeleri gereğince gedikli Bölüm toplamı ve erbaşlara verilecek ikramiye ve mükâfat Kara Tersim gereçleri 2 Hava 500 Kara Deniz Hava Harita 000 Bölüm toplamı Bolüm toplamı , 3485, 4334 sayılı Kanun - lar gereğince verilerek zam 244 Döşeme ve demirbaş lar ve tazminatlar Kara Hava Hava Harita Deniz Bölüm toplamı As. Fb Harita ve 4688 sayılı Kanunlar Bölüm toplamı gereğince verilecek uzmanlık ücret ve gündelikleri Kara Basılı kağıt ve defterler 2 Hava Kara Deniz Hava As. Fb Deniz Harita As. Fb Harita 500 Bölüm toplamı Bölüm toplamı ve 445 sayılı Kanunlar gereğince denizaltı ve dalgıç ödeneği Birinci kısım toplamı Öteberi giderleri Kara Hava Deniz As. Fb Harita İkinci kısım - Yönetim gi Bölüm toplamı derleri Kırtasiye 247 Posta ve telgraf ücretleri Kara Kara Hava Hava Deniz Deniz As. Fb As. Fb, 843

26 No B. M. ödeneğin çeşidi Lira 3. M. Ödeneğin çeşidi Lira 5 Ilarità Hava Bölüm toplamı Bölüm toplamı Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri Kara Hava Deniz As. Fb Harita 500 Bölüm toplamı Kira karşılığı Kara Hava Deniz 4 As. Fb Harita Yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluğu (Kara, Hava, Deniz, As. Fb. Harita) Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların yolluk ve başka gerekli giderleri Kara 2 Hava o Deniz 4 As. Fb. 5 Harita Bölüm toplamı İkinci kısım toplamı Bölüm toplamı Bakanlık otomobili giderleri 950 İ\uncu kısım - Daire hizmetleri 25 Sürekli görev yolluğu Kara 2 Ha\a 3 Deniz 4 As. Fb 5 Harita Tayınat Kara 2 Ha\a 3 Deniz 4 As. Fb. 5 Harita Bölüm toplamı Bölüm toplamı Geçici görev yolluğu Kara Hava Deniz As. Fb Harita Bölüm toplamı sayılı Kanunla verilecek yemek karşılığı Yem Kara 2 Hava 3 Deniz 4 As. Fb. 5 Harita Müfettişler yolluğu Kara J Bölüm toplamı

27 No M. ödeneğin çeşidi Lira M ödeneğin çeşidi Lira 259 Mutabiye Kara 2 Hava 3 Deniz 3 As. Fb. 5 Harita 260 Takacak, ma Kara Hava Deniz As. Fb. Harita Bolüm toplamı aydınlatma, ısıt Bölüm toplamı Uçak fabrikaları işçi ücreti Denize ait harb gereçleri, teçhizat, çeşitli gereçler ve devriçark Torpido paravan, sis cihazları, denizaltı talim cihazları Mayın arama, tarama Ağ işleri Mühimmat, tahkimat, top işleri ve mııtabiye Gemi yapma ve onarma Telsiz ve elektrik ve seyir işleri Çeşitli gereçler Devriçark Bölüm toplamı Giyecekler Kara 2 Hava 3 Deniz 4 As. Fb. 5 Harita Askerî fabrikalar genel giderleri İlk madde ve müstehlek gereçler 2 îsçi ücretleri 3 Demirbaş Bölüm toplamı Taşıma giderleri sayılı Kanun gereğince satmalmacak hurdalar karşı- Teçhizat şılığı Kara Hava Bölüm toplamı Deniz As. Fb. Harita Ecza ve sıhhi gereçler giderleri (Kara, Hava, Deniz, Bolüm toplamı As. Fb. Harita) Tedavi giderleri (Kara, Ha 263 Harb gereçleri ve teçhizat va, Deniz, As. Fb., Harita) ve tahkimat karşılık ve giderleri Kara 2 Hava 3 Harita S sayılı Kanun gereğince tedavi giderleri ve yollukları (Kara, Hava, Deniz, As. Fb., Harita) Veteriner ecza ve gereçleri Bölüm toplamı giderleri (Kara, Hava, Deniz, As. Fb., Harita) 66 00

28 No âû3 2. B. M. ödeneğin çeşidi Lira I B. M. Ödeneğin çeşidi Hayvan satmalına ve tazmini (Kara, Hava, Deniz, As. Fb., Harita) Gaz ve gazdan korunma giderleri Kara 2 Deniz 3 As. Fb, 4 Harita Bölüm toplamı Hava 3 Deniz Bölüm toplamı 279 Basımevi genel giderleri Deniz 2 Harita Bölüm toplamı 273 Taşıma giderleri Kara 2 Hava 3 Deniz Pasif korunma giderleri Kara 2 As. Fb. 3 Harita 4 As. Fb 5 Harita Bölüm toplamı Bolüm toplamı Taşıtlar satmalına karşılığı (Harita) Motorlu vasıtalar giderleri Kara 2 Deıüz 3 Harita Bölüm toplamı Yapı ve onarma işleri Kara Hava Deniz As. Fb Harita sayılı Kanun gereğince Tekel Genel Müdürlüğüne ödenecek eşya ve malzeme taksiti 282 Manevra giderleri (Kara) 283 Staj ve tahsil giderleri (Kara, Hava, Deniz, As. Fb., Harita) 284 Fen ve Sanat Genel Müdürlüğü deneme ve muayene giderleri 285 Askerlik müzeleri giderleri Kara 2 Deniz Bölüm toplamı Bölüm toplamı Hava meydanlariyle yolları ve depoları yapımı Okullar giderleri Kara Yazı, tercüme ve yayın, kitap, dergi ve abone karşılıkları Kara 2 Hava 3 Deniz 4 As. Fb.

29 No : P>. M. ödeneğin çeşidi Lira B. M. ödeneğin çeşidi Lira 5 Harita 500 Bölüm toplamı Deniz 3 As. Fb. Bölüm toplamı 287 Sınırlama Komisyonu giderleri 000 Üçüncü kısmı toplamı Sanık olarak askerî mahkemelere gönderileceklerle şahit ve vukuf ehli olarak gönderileceklerin giderleri Kara Hava Deniz As. Fb. 5 Harita Dördüncü kısım - Borçlar Geçen yıl borçları Kara J Hava 3 Deniz 4 As. Fb. 5 Harita Bölüm toplamı 7 50 Bölüm toplamı sayılı Kanun gereğince verilecek ikramiyeler (Kara, Hava, Deniz, As. Fb., Harita) sayılı Kanun gereğince As. Fb. emekli ve yardım sandığı keseneği karşılığı Hava Deniz As. Fb Bölüm toplamı Eski yıllar borçları Kara Hava Deniz As. Fb Harita 0 Bölüm toplamı sayılı Kanun karşılığı Dördüncü kısıra toplamı , 4805, 4806, 4807 sayılı Kanunlar gereğince verilecek emekli keseneği karşılığı Kara 2 Hava 3 Deniz 4 As. Fb. 5 Harita KISIMLAR TOPLAMI Birinci kısmı toplamı İkinci kısmı toplamı Üçüncü kısım toplamı Bölüm toplamı Dördüncü kısım toplamı Tersaneler giderleri GENEL TOPLAM Spor giderleri Kara Olağanüstü Çeşitli Savunma hizmetleri

30 Ko B M ödeneğin çeşidi Lira B M ödeneğin çeşidi Lira Bu ödeneğin hizmetlere dağıtılması ve maddelere ayrılması ve gerek maddeler arasında, gerek askerî ihtiyaçlar için lüzumlu görülecek miktarlarının ilgili Ba- kanlıklar bütçelerinde mevcut veya açılacak bölümlere aktarılması Bakanlar Kurulunca yapılıı. G GENEL TOPLAM İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Birinci kısım - Aylık, ücret, ödenek ve benzeri özlük haklar ikinci kısım - Yönetim giderleri I - Hizmete ilişkin olanlar I - Bakan ödeneği, ve ücretler Bakan ödeneği Aylıklar Memurlar aylığı 2 Açık eylığı 3 Temsil ödeneği aylıklar Merkez büro giderleri Kırtasiye Döşeme ve demirbaş Aydınlatma Isıtma öteberi giderleri Bölüm toplamı Bölüm toplamı Hikmetliler ücreti Geçici hizmetliler ücreti II Başka haklar 30 Geçici tazminat İller büro giderleri Kırtasiye Döşeme ve demirbaş Aydınlatma Isıtma b Öteberi giderleri Bölüm toplamı ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar Çocuk zammı 2 Yakacak zammı 3 Doğum yardımı 4 ölüm yardımı Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Posta ve telgraf ücretleri 2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri Bölüm toplamı Birinci kısım toplamı Bölüm toplamı Kira karşılığı

31 No B. M. Ödeneğin çeşidi Lira B. M. ödeneğin çeşidi Lira Genel Müfettişlikler yönetim giderler^ Taşıt giderleri Bakanlık otomobili Başka taşıtlar " Genel müfettişlikler taşıtları Nüfus yazımı Bölüm toplamı Özel idareler bütçelerini inceliyen temsilciler ücreti 30 Bölüm toplamı II - Özlük olanlar Yolluklar Sürekli görev yolluğu 7Û Geçici görev yolluğu Müfettişler yolluğu Genel müfettişlikler yollu gu 7 00 Bölüm toplamı 47 5( 36 Devir yollukları Valiler Kaymakamlar sayılı Kanun gergince bucak müdürlerine verilecek devir ve teftiş giderleri Nüfus müdürleri Bölüm toplamı A Seçim giderleri 3 32 Giyecekler 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları İkinci kısım toplamı î T (jmcu hısım - Daire hizmetleri I - Sürekli olanlar 37 II - Geçici olanlar Kaymakamlık ve bucak müdürlüğü kursları ve içişleri meslek kursu Kursa gelecek memurların yolluklariyle gündelikleri ve inceleme gezileri yollukları ve her çeşit uygulama genel giderleri 2 Yönetim, sınav, ders notlarını yazdırma, çoğaltma vesair türlü giderleri sayılı Kanun gereğince köy ve mahallelerde yapılacak askerlik yoklamasında bulunan nüfus memurlar? yollukları Nüfus işleri Nüfus defterlerinin ve kâğıtlarının satma] ma karşılıklariyle bastırma, onarma ve ciltleme giderleri ve nüfus kayıtlarının yeni defterlere geçirilmesi için verilecek ücretler Bölüm toplamı III - Çeşitli olanlar 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı Tercüme ve yazı ücretleri, kitap ve dergi karşılığı, yönetim dergisi giderleri, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin tertip ve telif giderleri

32 No mı B. M. ödeneğin çeşidi Lira B. M. ödeneğin çeşidi Lira 320 Kongre, staj ve öğretim giderleri İçerde ve d işarda açılacak kongre giderleri ve bunlara gönderilecek memurlar yollukları sayılı Kanun gereğince staj için yabancı memleketlere gönderilecek memurların yolluklariyle tahsil giderleri Eski yıllar borçları yılları borçları yılları borçları Bölüm toplamı 6 93 AJhncı kısım - Sermaye, kredi ve tesisler 32 Brüksel'de Milletlerarası İdari İlimler Enstitüsüne katılma payı Yabancı uzmanlar Ücretler Yolluklar ve başka gerekli giderler 5 00 Bölüm toplamı Üçüncü kısım toplamı Dorduncn kısım - Borçlar sayılı Kanun gereğince verilecek avans KISIMLAR TOPLAMI * Birinci kısım toplamı İkinci kısım toplamı Üçüncü kısım toplamı Dördüncü kısım toplamı Altıncı kısım toplamı l Geçen yıl borçları GENEL TOPLAM EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Birinci kısım - Aylık, ücret, ödenek ve benzeri ozmk haklar I - Aylıklar ve ücıetler 326 Aylıklar Memurlar aylığı Açık aylığı Bölüm toplamı Hizmetliler ücreti 328 Geçici hizmetliler ücreti II - Başka haklar 329 Geçici tazminat ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar Çocuk zammı

33 No ^ 2,.947 B. M. ödeneğin çeşidi Lira! B M ödeneğin çeşidi Lira 2 Yakacak zammı Doğum yardımı ölüm yardımı Bölüm toplamı Taşıt giderleri Satmalına karşılığı (Motor suz) 2 İşletme ve onarma Bölüm toplamı sayılı Kanım gereğince verilecek tazminat Birinci kısım toplamı İkinci kısım ~ Yönetim gı derleri 338 II - Özlük olanlar Yolluklar Sürekli görev yolluğu 2 Geçici görev yolluğu 3 Emniyet müfettişleri ve emniyet polis müfettişleri vol hıkları I Hizmete ilişkin olanlar Bölüm toplamı Merkez büro giderleri Kırtasiye Döşeme ve demirbaş öteberi giderleri Bölüm toplamı İller büro giderleri Kırtasiye Döşeme ve demirbaş Aydınlatma Isıtma öteberi giderleri Bölüm toplamı Giyecekler Tedavi giderleri 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları Görev sırasında yaralanan ve hastalanan memurlarla kazaya uğrıyanlarm ve yaralıların tedavi giderleri Bölüm toplamı İkinci kısım toplamı Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Posta ve telgraf ücretleri Telefon ve başka haberleşme ücret v<> giderleri Bölüm toplamı Kira karşılığı Üçüncü kısım - Daire hizmetleri I - Sürekli olanlar Teknik giderler Polis telefonlarının satmal ma karşılık ve giderleriyle işletme ve değiştirme gider- - îeri

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 72 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 31.XII.1946 - Sayt : 6486) No. _ ' Kabul tarihi 4987 16. XII. 1946 BÎRİNİ"! MADDE 1946

Detaylı

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490)

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) 101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) No. Kabul tarihi 4976 23. XII. 1946 BİRİNCİ MADDE 1946 yılı

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

a? esıiıî Gazete ile ilânı : 1. VI. 194,) - Soy t : 6020)

a? esıiıî Gazete ile ilânı : 1. VI. 194,) - Soy t : 6020) 9 yılı 7 aylık Bütçe Kanunu a? esıiıî Gazete ile ilânı :. VI. 9,) - Soy t : 600) No. 7 Kabul tarihi 9. V. 9 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 9 yılı 7 aylık giderleri için bağlı (A) işaretli

Detaylı

1946 yılı Bütçe Kanunu

1946 yılı Bütçe Kanunu 96 yılı Bütçe Kanunu (Besmî Gazete ile ilâm :. XII. 9 - Sayı: 69) No. Kabul tarihi 87 7. XH. 9 BlRtNCl MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 96 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterilen,

Detaylı

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145)

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145) 5 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 99 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı; 75) No. 58.-' *' r Kabul tarihi ' * 7..99 BÎRÎNCl MADDE Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdülrüğü

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu - 807 frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı:. III. 949 - Sayı: 74) No. - Kabul tarihi 47 8..949 BİRİNCİ MADDE Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı giderleri

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu

Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu 3 950 Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 30.V. 955 - Sayt: 905) No. Kabul tarihi 665 20.V.955 MADDE. 950 Bütçe yılı umumî sarfiyatı, ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

810 1950 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445)

810 1950 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445) 810 1950 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445) No. Kabul tarihi 5561 25. II. 1950 BlRlNCl MADDE Devlet Bütçesine giren dairelerin 1950 Bütçe yılı giderleri için, bağlı

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650)

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650) 484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 7.3.964 - Sayı : 650) No. 435 Kabul tarihi 28. 2. 964 MADDE. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Besini Gazete ile ilâm : 1.III. 1954 - Sayı : 8646) No. Kabul tarihi 6297 28.11.1954 MADDE 1. Devlet bütçesine giren dairelerin 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.III.1957 - Sayı : 9548) No. Kabul tarihi 6937 28.11.1957 MADDE 1. Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94 Yılı : GİDERLER HESABI 2.193.217.517,94 6 GELİRLER HESABI 2.547.2.935,59 Personel 3.958.1,82 6 Vergi Gelirleri 224.968.595,68 Memurlar 246,24 6 Harçlar 224.968.595,68 Ek Çalışma Karşılıkları 246,24 6 Diğer

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

Bursa (Uludağ) Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu

Bursa (Uludağ) Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 66 Bursa (Uludağ) Üniversitesi 976, 977, 978, 979, 980, 98 ve 982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 8.6.984 Sayı : 845) Kamın No. Kabul Tarihi : 04 5 S 6.984 Giderler MADDE. Bursa

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ;

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ; Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Harcama talimatı: Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS 38 60 RİZE ÜNİVERSİTESİ 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000 49.799.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu

427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu 427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 946 yılı Bütçe Kanunu (Hami Gazete ile ilâm :.T. 96 - Sayı : 6-96) No. Kabul tarihi 4823 28. XII. 9 BİRİNCİ MADDE Hudut A e Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR ANKARA TİCARET BORSASI 31.12.2015 TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler 364.385,67 258.570,96 2.210.677,06 1.740.821,72 Kasa 32.565,73

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

Anadolu Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yıllan Kesinhesap Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : 1.6.

Anadolu Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yıllan Kesinhesap Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : 1.6. 5 nadolu Üniversitesi 976, 977, 97, 979, 90, 9 ve 9 Malî Yıllan Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı :.6.9 Sayı : ) Kanun No, - Kabul tarihi : 00. 5. 9 ler MDDE. nadolu Üniversitesi 976, 977, 97,

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36 İstanbul, 05.05.2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ile Yurtdışı Gündeliklere Dair 2011 / 1439 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2011/36

Detaylı