Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu"

Transkript

1 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 8348) No. Kabul tarihi H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira ve yatırım için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira tahsisat verilmiştir. MADDE 2. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraflarma karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira tahmin edilmiş olup, fazlası olan ( ) lira yatırımlar karşılığım teşkil eder. MADDE 3. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırım masraf larmm ikinci madde ile karşılanan kısmından bakiye kalan ( ) liralık açığı; akdolunacak iç istikraz hâsılı ile kapatılır. MADDE 4. a) 953 Bütçe yılı içerisinde Millî Savunma ihtiyaçları için Birleşik Amerika'dan askerî yardım yoliyle veya sair suretlerle fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini bir taraftan,bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir fasla varidat ve mukabilini Millî Savunma Vekâleti Bütçesinde açılacak hususi bir fasla tahsisat ve masraf kaydetmeye ve sözü geçen Vekâlet Bütçesinin (A/l) ve (A/2) cetvelleriyle bu cetvellerdeki fasıl ve maddeler arasında, (45) milyon lirayı geçmemek üzere, kaydolunan miktarlarda aktarmalar j^apmaya; b) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki karşılık paralar hesabında toplanan Türk liralarından Millî Savunma hizmetleri için Birleşik Amerika Hükümeti ile mutabık kalınarak yapılacak liberasyonlar mukabilinde hususi kanunu gereğince kaydolunan tahsisat miktarınca sözü geçen Vekâlet Bütçesinin (A/l) vc (A/2) cetvelleriyle bu cetvellerdeki fasıl ve maddeler arasında aktarmalar yapmaya; c) (b) fıkrasında yazılı karşılık parabr hesabında toplanan Türk liralarından Fmıımi Bütçeye dâhil daireler hizmetleri için aynı suretle yapılacak liberasyonlar miktarınca hususi kanununa tevfikan ilgili daireler bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve maddelerine kaydolunan tahsisatları, Millî Savunma Vekâleti Bütçesinin (A/l) ve (A/2) cetvellerinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine aktarmaya ; İcra Vekilleri Heyeti mezundur. Ancak (b) ve (c) fıkraları gereğince yapılacak aktarmalar yekûnu (00) milyon lirayı geçemez. MADDE 5. Yapılmış ve yapılacak bağıtlara istinaden 953 Bütçe yılı içinde kısa süreli avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve en çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya ve banka ve ortaklıkların Hazineye yatırmak istiyecekleri pnraları alarak karşılığında Hazine bonoları vermeye Maliye Vekili mezundur. Şu kadar ki, hususi kanunların verdiği mezuniyetler dışında çıkarılacak Hazine bonoları (00) milyon Jirayı geçemez. Hazinede bulunan Millî esham ve tahviller karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek krediler veya bunların satış bedelleriyle uzun süreli Devlet tahvilleri satın-

2 No III. 953 almaya veya bu karşılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklıklardaki katılma paylarını ödemeye ve icra Vekilleri Heyeti karariyle bu türlü ortaklıklara ilişkin katılma senetlerini satmalmaya Maliye Vekili mezundur. MADDE 6. Dairelerin 30.VI.939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun (9) ncumadsine giren hizemtlileri ile aynı Kanunun geçici (4) ncü maddesinde sözü geçen maaşlı memurları, bağlı (D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait kadrolar da bağlı (S) işaretli cetvelde gösterilmiştir. (D) işaretli cetveldeki hizmetli kadrolarında vâki ücret değişiklikleri dolayısiyle geçen yıla nazaran almakta bulundukları ücretleri azalmış olanlara aradaki farkların ödenmesine devam olunur. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte müstahdem olan hizmetlilerden bulundukları kadroların ücret ve unvanları değiştirilmiş olanların da yeniden bir tâyin muamelesine lüzum kalmaksızın istihdamlarına devam edilir sayılı Kanunun (9) ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için icra Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. MADDE V. 927 tarihli ve 050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun (29) ncu maddesi gereğince : a) Varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümleri gösteren (C) cetveli ; b) Kanunla bağlanmış vatani hizmet maaşlarını gösteren (Ç) cetveli; c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) cetveli; ç) Maliye Vekâleti Bütçesinin 460 nci ihtiyat tahsisatı faslından aktarma yapılabilecek fasılları gösteren (F) cetveli; Bu kanuna bağlıdır. MADDE 8. Devlet varidatının, hususi hükümlerine göre tarh ve tahsiline 953 Bütçe yılında da devam olunur. MADDE 9. Millî Eğitim Vekâleti tarafından idare edilecek okul pansiyonları hakkındaki 6. VII. 93 tarihli ve 838 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren. VI. 932 tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince öğrencilerden 953 yılı içerisinde alınacakücretler bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 0.. VI. 932 tarihli ve 2005 sayılı Kanunun (3) ncü maddesi gereğince her yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar, bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE. 26. XII. 949 tarihli ve 5479 sayılı Kanunun () nci maddesi gereğince kullanılacak stajyer öğretmen ve stajyer sağlık memurlarının kadrolariyle köy enstitüsü mezunu başöğretmenlerin ek görev tazminatları bağlı (K) işaretii cetvelde gösterilmiştir. MADDE VI. 939 tarihli ve 3656 sayılı Kanun ve ekleriyle, çeşitli kuruluş kanunlarındaki kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 953 Bütçe yılında kullanılamaz. MADDE VI. 939 tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun (36) nci maddesi gereğince Millî Müdafaa mükellefiyeti yoliyle ah-

3 No m. 953 nacak hayvanların 953 Bütçe yılı alım değerleri, bağlı (O) işaretli cetvelde ve (38) nci maddesi gereğince alınacak motorlu taşıtların alım değerleri de bağlı (P) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 4. Masraf fasıllarından yapılacak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 5. Geçen yıl borçları fa sularındaki tahsisatlar üstünde çıkan ve 952 yılı Bütçesinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasıllara Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir Bütçe yıllarına ait olup da Muhasebei Umumiye Kanununun (93) ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 953 yılı Bütçesinin ilpili hizmet tertipleri veya 3-6 nci kısım fasıllariyle yatırım fasılları artıklarından eski yıllar borçları fasıllarına Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. MADDE VI. 929 tarihli ve 53 sayılı Kanunla ilgili borçlardan ödenmesi gerekecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği halde bugüne kadar alacaklılarına verilemiyen tahvillerin karalıkları 953 Bütçe yılında para ile ödenir. MADDE 7. Mülhak bütçeli idarelerle umumi bütçe dışındaki. daire ve müesseselerin, umumi bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her derecedeki yatılı okullarla ecnebi memleketlerde kendi hesaplarına okutacakları öğrenciler için bütçelerine konulmuş olan tahsisatlardan gerekli miktarları, bağlı (B) işaretli cetvele varidat ve bu öğrencilerin her türlü ile tahsisatlarına harcanmak üzere bağlı (A/l) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve maddelere tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. MADDE Bütçe yılı içinde Millî Savunma ihtiyacı için ecnebi mem'eketlerden getirilecek, İthalât Umumî Tarifesinin (695) numarasına giren (Akar yakıt ve madenî yağlar) Gümrük Resmi ve zamları ile Rıhtım resimleri ve Hazineye, mülhak bütçeli idarelere, hususi idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç ve zamlarmdan ve ardiye ücretlerinden muaftır. MADDE 9. a) Turizm Müesseselerini Teşvik hakkındaki 24. III. 950 tarihli ve 5647 sayılı Kanunun (8) nci maddesi; b) Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 24. III. 950 tarihli ve 5653 sayılı Kanunun ek (9) ncu maddesinin (2) nci fıkrası hükümleri, 953 Bütçe yılında uygulanmaz. MADDE 20. Bedeli, 27 Mayıs 938 tarihli ve 3525 sayılı Kanunla tasdik ohınan Anlaşma ile temin edilen (0) milyon sterlinlik krediden ödenmek üzere Umumi Bütçeye dâhil dairelerce yapılan malzeme siparişine mütaallik sözleşmelerde Hükümete aidiyeti kabul edilen Taahhüt vergileri tutarını, bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak hususi fasla varidat, diğer taraftan bu daireler bütçelerinde malzeme bedellerinin masraf kaydı için açılan hususi fasıllara tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. MADDE 2. Bu kanun hükümleri Mart 953 tarihinden itibaren mer'idir. MADDE 22. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur. 28 Şubat 953

4 No III. 953 A/l - CETVELİ Daireler Lira Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cumhur Divanı Muhasebat Reisliği Başvekâlet Şûrayi Devlet Reisliği Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü İstatistik Umum Müdürlüğü Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Diyanet İşleri Reisliği Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Toprak ve iskân İşleri Umum Müdürlüğü Adalet Vekâleti Millî Savunma Vekâleti içişleri Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü Jandarma Umum Kumandanlığı Dışişleri Vekâleti Milletlerarası İktisadi Iş Birliği Teşkilâtı Maliye Vekâleti Devlet Borçlan Millî Eğitim Vekâleti Bayındırlık Vekâleti Ekonomi ve Ticaret Vekâleti Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Gümrük ve Tekel Vekâleti Tarım Vekâleti Ulaştırma Vekâleti Çalışma Vekâleti İşletmeler Vekâleti YEKÛN

5 No III. 953 A/2 - CETVELİ Daireler Lira Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cumhur Divanı Muhasebat Reisliği Başvekâlet Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü İstatistik Umum Müdürlüğü Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü Adalet Vekâleti Millî Savunma Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü Jandarma Umum Kumandanlığı Dışişleri Vekâleti Maliye Vekâleti Millî Eğitim Vekâleti Bayındırlık Vekâleti Ekonomi ve Ticaret Vekâleti Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Gümrük ve Tekel Vekâleti Tarım Vekâleti Ulaştırma Vekâleti İşletmeler Vekâleti YEKÛN

6 No III. 953 MASRAF BÜTÇELERI - Büyük Millet Meclisi F. M. Tahsisatın nev'i Lira Birinci kısım - ödenek ve benzeri özlük haklar * 0 Ödenekler Başkan ödeneği 2 Üye ödeneği 20 Başkanlık Divanı tazminatı 02 Denetçi ücreti 03 Üyelerin, yollukları Fasıl yekûnu P. M. Tahsisatın nev'i Lira 2 Millî Saraylar hizmetlileri ücreti Fasıl yekûnu Geçici hizmetliler ücreti Meclis bahçesi geçici hizmetlileri ücreti 2 Millî Saraylar geçici hizmetlileri ücreti 3 Yeni Meclis binası geçici hizmetlileri ücreti Fasıl yekûnu Birinci kısım yekûnu II - Başka haklar 20 Aylıklar İkinci kısım - Personel giderleri I - Aylıklar ve ücretler Meclis memurları aylığı 2 Millî Saraylar memurları aylığı 3 Koruyucu asker müfrezesi aylığı 2 Meclis memurları açık aylığı 22 Millî Saraylar memurları açık aylığı Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar Meclis memurları çocuk zammı 2 Millî Saraylar memurları çocuk zammı 3 Koruyucu asker müfrezesi çocuk zammı 2 Meclis memurları doğum yardımı 22 Millî Saraylar memurları doğum yardımı 23 Koruyucu asker müfrezesi doğum yardımı 3 Meclis memurları ölüm yardımı 32 Millî Saraylar memurları frlüm yardımı 33 Koruyucu asker müfrezesi ölüm yardımı Ücretler Meclis hizmetlileri ücret Fasıl yekûnu

7 No F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 5027 sayılı Kanun gereğince Genel Kâtibe verilecek temsil ödeneği Fazla çalışma hakları 0 P T. T. Memurlarına 4454 ve 5584 sayılı kanunlar gereğince verilecek fazla çalışma hakları sayılı Kanun gereğince Meclis memur ve hizmetlilerine verilecek fazla çalışma hakları 30 Basımevi memur ve hizmetlilerine verilecek fazla çalışma hakları sayılı Kanun gereğince kolluk memurlarına verilecek er tayan bedeli Fasıl yekûnu ikinci kısım yekûnu Koruyucu asker müfrezesi demirbaş giderleri 4 Meclis öteberi giderleri 42 Koruyucu asker müfrezesi öteberi giderleri 43 Meclis şehir suyu giderleri 5 Meclis aydınlatma ve havalandırma giderleri 52 Koruyucu asker müfrezesi aydınlatma giderleri 6 Meclis ısıtma ve yakacak giderleri 62 Koruyucu asker müfrezesi ısıtma ve yakacak giderleri 7 Meclis düşünülmiyen giderleri 90 Cenaze töreni giderleri Fasıl yekunu Millî Saraylar giderleri 0 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 4 öteberi giderleri 43 Şehir suyu giderleri 50 Aydınlatma giderleri 60 Isıtma ve yakacak giderleri 80 Hizmetlilerin yiyecek giderleri Fasıl yekûnu 303 Basılı kâğıt ve defterler 30 Üçüncü kısım - Yönetim giderleri Büro giderleri Meclis kırtasiyesi 2 Koruyucu asker müfrezesi kırtasiye giderleri 20 Meclis döşeme giderleri 3 Meclîs demirbaş giderleri Posta, telgraf ve telefon ücret vo giderleri Meclis posta ve telgraf ücretleri 2 Millî Saraylar posta ve telgraf ücretleri 3 Koruyucu asker müfrezesi posta ve telgraf ücretleri 2 Meclis telefon giderleri

8 No III. 953 F. M. Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i Lira 22 Millî Saraylar telefon giderleri Fasıl yekûnu Başkan otomobili onarma giderleri Başka taşıt giderleri Giyecekler Meclis hizmetlileri ve kolluk memurlariyle P. T. T. Memurlarının bir kısmına verilecek giyecek giderleri 2 Millî Saraylar hizmetlileri giyecek giderleri Fasıl yekûnu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Üçüncü kısım yekûnu Fasıl yekûnu Basımevi işletme giderleri Yolluklar Meclis memurları sürekli görev yolluğu 2 Millî Saraylar memurları sürekli görev yolluğu 3 Koruyucu asker müfrezesi sürekli görev yolluğu 2 Meclis memurları geçici görev yolluğu 22 Millî Saraylar memurları geçici görev yolluğu 23 Koruyucu asker müfrezesi geçici görev yolluğu sayılı Kanun gereğince Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu üyelerine verilecek yolluklar Fasıl yekûnu Bahçe giderleri Meclis bahçesi giderleri Millî Saraylar bahçesi giderleri Fasıl yekûnu Başkanlık temsil giderleri ve Başkanlık konutu Temsil giderleri Konut giderleri Fasıl yekûnu Koruyucu As. Müfrezesi gederleri Tayınat Giyecekler Erlerin nakliye ücreti Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları Fasıl yekûnu Meclis memurları 2 Millî Saraylar memurları II - Çeşitli olanlar Fasıl yekûnu Yayın giderleri Satmalma ve abone Başka her çeşit giderler Taşıt giderleri Başkan otomobili işletme giderleri Fasıl yekûnu 6 850

9 No III. 953 F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 453 Meclisin Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler Parlâmentolararası Birliğine katılma payı 2 Parlâmentolararası Turizm Birliğine katılma payı 2 Meclis namına kongre, konferans, komisyon, tören ve davetlere iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 22 Parlâmentolararası birliklere iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 30 Parlâmentolararası Türk Grupları giderleri 40 Meclis namına memlekete gelecek yabancı misafirlerin her çeşit ağırlama giderleri Altıncı kısım - Yardımlar 60 Çeşitli yardımlar Altıncı kısım yekûnu KISIMLAR YEKÛNU Birinci kısım yekûnu İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısım yekûnu UMUMİ YEKÛN Sigorta giderleri Meclis 2 Millî Saraylar Fasıl yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Fasıl yekûnu Yatırımlar Onarmalar 70 Yapı ve onarma 0 Meclis binası 20 Millî Saraylar 30 Koruyucu asker binası müfrezesi Fasıl yekûnu Be inci kısım - Borçlar 50 Geçen yıl borçları 500 II - Satınalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 502 Eski yıllar borçları yılları borçları »» Fasıl yekûnu 75 Meclis Başkanlığı için satmalmacak bir aded otomobil ile yeniden alınacak bir aded kamyonet ve bir aded motosiklet karşılığı Beşinci kısım yekûnu 502 Yatırımlar yekûnu

10 No Riyaseti Cumhur 2. F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i 4 Birinci kısım - ödenek ve benzeri özlük haklar 0 Kiyaseticumhur tahsisat ve tazminatı Asıl ödenek 2 Olağanüstü ödenek Temsil ödeneği 23 Yaverlik ve başdoktor ödeneği İkinci (kısım yekûnu Fasıl yekûnu Birinci kısım yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim giderleri İkinci kısım - Personel giderleri I - Aylıklar ve ücretler 20 Aylıklar 0 Memurlar aylığı 20 Açık aylığı Genel giderler 0 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 öteberi giderleri 50 Aydınlatma 60 Isıtma 80 Memur ve hizmetliler yiye^ cek giderleriyle yiyecekle ilgili diğer giderler Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu 202 Ücretler II - Başka haklar sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı 20 Doğum yardımı 30 ölüm yardımı Fasıl yekunu sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Haberleşme 306 Giyecekler 307 Yolluklar 0 Sürekli görev yolluğu 20 Geçici görev yolluğu 309 Taşıt giderleri İşletme giderleri 2 Onarma giderleri. 3 Satınalma giderleri Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu

11 No F. M. Tahsisatın nev'i Lira 445 F. M. Tahsisatın nev'i 2. III. 953 Lira KISIMLAR YEKÛNU 402 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Su ve bahçe giderleriyle işçi ücretleri Dördüncü kısım yekunu Birinci kısım yekûnu İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu 35 UMUMİ YEKÛN Beşinci kısım - Borçlar Geçen yıl borçlan Eski yıllar borçları Yatırımlar I - Onarmalar Yapı onanım ve küçük yapılar Beşinci (kısım yekûnu 35 Yatırımlar yekûnu Divanı Muhasebat Reisliği İkinci kısım - Personel giderleri 20 Doğum yardımı 30 ölüm yardımı I - Aylıklar ve ücretler 20 Aylıklar 0 Memurlar aylığı 20 Açık aylığı Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 202 Hizmetliler ücreti 203 Merkez geçici hizmetliler ücreti II - Başka haklar sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 20 Temsil ödeneği İkinci kısım yekûnu

12 No III. 953 F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira Üçüncü kısım - Yönetim giderleri Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 30 Büro giderleri 0 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 öteberi giderleri 50 Aydınlatma 60 Isıtma 70 Düşünülmiyen giderler Temsil giderleri Yayın giderleri 0 Satınalma ve abone 30 Başka her çeşit giderler Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Kurs giderleri Basılı kâğıt ve defterler Dördüncü kısım yekûnu Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 0 Posta ve telgraf ücreti 2 Telefon giderleri Fasıl yekûnu Beşinci kısım - Borçlar Geçen yıl borçları Eski yıllar borçlan 305 Kira bedeli Beşinci kısım yekûnu 306 Giyecekler Yolluklar 0 Sürekli görev yolluğu 20 Geçici görev yolluğu 40 Yabancı memleketler yolluğu KISIMLAR YEKÛNU îkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Fasıl yekûnu Dördüncü kısım yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları Beşinci kısım yekûnu UMUMİ YEKÛN Taşıt giderleri 0 Başkanlık otomobili işletme giderleri 2 Başkanlık otomobili onarma giderleri Fasıl yekûnu Yatırımlar. Onarmalar Yapı onarımı ve küçük yapılar Üçüncü kısım yekûnu yatırımlar yekûnu 55 29

13 No III Başvekâlet F. M. Tahsisatın nev'i Lira I F. M. Tahsisatın nev'i Lira Birinci kısım - Tahsisat ve benzeri özlük haklar 0 Tahsisatlar Başvekil tahsisatı 2 Devlet vekilleri tahsisatı sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Te&nsil tahsisatı Fasıl yekûnu İkinci kısım yekûnu Birinci kısım yekûna ikinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler 20 Maaşlar 0 Mcnurlar maaşı 20 Açık maaşı Hizmetliler ücreti Geçici hizmetliler ücreti Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri II - Başka haklar 478 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı 20 Doğum yardımı 30 ölüm yardımı sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek ecnebi dil para mükâfttı Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim Merkez daireleri büro masraflan Kırtasiye 2 Millî Savunma Yüksek Kurulu kırtasiye 2 Döşeme 22 Millî Savunma Yüksek Kurulu döşeme 3 Demirbaş 32 Millî Savunma Yüksek Kurulu demirbaş 4 öteberi 42 Millî Savunma Yüksek Kurulu öteberi 5 Aydınlatma 52 Millî Savunma Yüksek Ku- J rulu aydınlatma 6 Isıtma 62 Millî Savunma Yüksek Kurulu ısıtma 303 Basılı kâğıt ve defterler Başvekâlet 2 Millî Savunma Yüksek Kurulu Fasıl yekunu Fasıl yekûnu

14 No III. 953 P. M. Tahsisatın nev'i Lira F. Tahsisatın nev'i Lira 304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve Posta ve telgraf ücretleri 2 Millî Savunma Yüksek Kurulu posta ve telgraf ücretleri 2 Telefon 22 Millî Savunma Yüksek Kurulu telefon Fasıl yekûnu Basımevi kamyoneti ve motosikletleri işletme 22 Basımevi kamyoneti ve motosikletleri onarma 4 Ecnebi misafir otomobilleri işletme 42 Ecnebi misafir otomobilleri onarma Fasıl yekûnu Millî Savunma Yüksek Kurulu için kira bedeli 306 Giyecekler Başvekâlet 2 Millî Savunma Yüksek Kurulu d Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Fasıl yekûnu Yolluklar 0 Sürekli görev yolluğu 20 Geçici görev yolluğu 22 Millî Savunma Yüksek Kurulu geçici görev yolluğu 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka Basımevi 0 işçi gündelikleri 20 Ham ve işlenımdş maddeler bedeli 30 Diğer işletme ve yönetim Fasıl yekunu Konuk ağırlama örtülü tahsisat Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve yollukları 309 Taşıt Başvekâlet otomobilleri işletme 2 Başvekâlet otomobilleri onarma 3 Devlet vekilleri otomobilleri işletme 4 Devlet vekilleri otomobilleri onarma m Arşivler genel masraflara 4933 sayılı Kanun ve tüzüğü gereğince verilecek İnönü Armağanı Millî Savunma Yüksek Kurulu yayın masraflan Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım - Borçlar Geçen yıl borçlan

15 NO F. M. Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i Beşincd kısım yekûnu 502 Eski yıllar borçlan yılları borçları »» UMUMÎ YEKÛN Fasıl yekûnu Yatırımlar Beşinci (kısım yekûnu 7 I - Onarmalar Basımevinde mevcut makina, alet ve gereçler onarımı KISIMLAR YEKÛNU Birinci kısım yekûnu tkinci kısım yekûnu II - Satmamıa, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Basımevi için alınacak makina, alât ve gereçler Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Yatırımlar yekûnu 5 - Şûrayı Devlet Reisliği tkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler 20 Maaşlar 0 Memurlar maaşı 20 Açık maaşı Fasıl yekûnu Ecebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 20 Temsil tahsisatı 202 Hizmetliler ücreti ikinci kısım yekûnu II - Başka haklar ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı 20 Doğum yardımı 30 ölüm yardımı Fasıl yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim Büro masraflan 0 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 öteberi

16 No III. 953 F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira oo Avdı nla tın a.00 Fasıl yekûnu Basılı kâğıt ve defterler Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 45 Yayın giderleri 0 Satmalına ve abone 20 Başka her çeşit masraflar Posta, telgraf ve telefon ücret ve 0 Posta ve telşrat* ücretleri 20 Telefon masraflan Fasıl yekûnu Dördüncü kısım yekûna Fasıl yekûnu 2 00 Beşinci kısım - Borçlar 306 Giyecekler 3Ü7 Yolluklar 0 Sürekli görev yolluğu 20 Geçici görev yolluğu Geçen yıl borçlan 502 Eski yıllar borçlan yılları borçları »» Fasıl yekûnu 250 Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve yollukları Beşinci kısnn yekûnu 309 Taşıt giderleri Başkanlık otomobili işletme 2 Başkanlık otomobili onarma masraflan KISIMLAR YEKÛNU İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Fasıl yekûnu Beşinci kısım yekûnu 3 Üçüncü kısım yekûnu UMUMİ YEKÛN ı,

17 No III Basın - Yayın ve Turizm U. M. M. Tahsisatın nev'i Lira F M Tahsisatın nev'i Lira İkinci kısım - Personel 32 Yılâyetleı ve ecnebi memleketlerdeki memurlar ölüm vardımı 500 T - Maaşlar ve ücretler Maaşlar Merkez memurları maaşı 2 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı 2 Merkez memurları açık maaşı 22 Vilâyetler ve ecnebi memle Fasıl yekûnu Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı ketlerdeki memurlar açık sayılı Kanunun 4 ncü maaşı maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri Fasıl yekûnu gereğince T. C. Emekli San dığına yapılacak ödemeler Ücretler Ll Merkez hizmetlileri ücreti Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücreti Fasıl yekûnu îkmcı kısım \ ekûnu 2 94 Pçuncu kısım - Yönetim Merkez daireleri büro mas Ecnebi uzman ve hizmetliler rafları le bunlara yardımcı persone 0 Kırtasiye lin ücretleri Döşeme 30 Demirbaş II - Başka haklar 40 öteberi Aydınlatma 60 Tsıtr ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Merkez memurları çocuk Fasıl yekûnu zammı Vilâyetler ve ecnebi memle 302 Vilâyetler büro masraflan ketlerdeki memurlar çocuk 0 Kıttasiye zammı Döşeme Merkez memurları doğum 30 Demirbaş yardımı öteberi Vilâyetler ve ecnebi memle 50 Aydınlatma ketlerdeki memurlar doğum 60 Tsıtma yardımı Merkez memurları ölüm yar Fasıl yekûnu dımı 3 000

18 No F. M. Tahsisatın nev'i Lira 452 F. M. Tahsisatın nev'i Lira 303 Basılı kâğıt ve defterler Vilâyetler taşıtları onarma Posta, telgraf ve telefon ücret ve Merkez posta ve telgraf ücretleri 2 Vilâyetler posta ve (telgraf ücretleri 2 Merkez telefon 22 Vilâyetler telefon 305 Kira bedeli 306 Giyecekler 307 Yolluklar 0 Sürekli görev yolluğu 20 Geçici görev yolluğu 40 Ecnebi memleketler yolluğu 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve ıbaşka masraflan Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Basm ataşelikleri ve haberler bürosu 0 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 öteberi masraflan 50 Aydınlatma 60 Isıtma 70 Posta, telgraf ve telefon masraflan 80 Kira bedeli 9 Sürekli görev yolluğu 92 Geçici görev yolluğu 99 Propaganda Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masraflan ve yollukları Merkez 2 Vilâyetler Fasıl yekûnu 309 Taşıt masraflan 2 Merkez taşıtlan işletme masraflan 22 Merkez taşıtlan onarma 3 Vilâyetler taşıtlan işletme masraflan Temsil masraflan 47 Ankara, İstanbul ve İzmir radyo istasyon ve sütüdyolan yönetim ve işletme mas 0 Müzik yayınları 20 Söz yayınları 30 Elektrik ve muharrik kuvvet masraflan 40 işletme ve başka her çeşit masraflar 50 Kısa dalga propaganda yayınları her türlü Fasıl yekunu

19 No III. 953 F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 45 Yayın, turizm ve propaganda 0 Satmalma ve abone 'karşılığı 20 Başka her çeşit yaym 30 Foto - Filim servisi masrafraflan 40 Propaganda 50 Radyo dinleme ve bültenleştirme 60 Turizm genel Fasıl yekunu ret ve Altıncı kısım yekûnu KISIMLAR YEKÛNU İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu 4 50 Altıncı kısım yekûnu Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 0 Kurum ve derneklere katılma payı 20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve Fasıl yekunu Dördüncü kısım yekûnu UMUMÎ YEKÛN Yatırımlar Onarmalar, Radyo istasyonlarında mevcut makina, alet ve gereçler onarımı Radyo istasyonları yapımı her türlü Beşinci kısım - Borçlar II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları yılları borçları »» Motorsuz taşıtlar satmalma karşılığı Yeniden radyo istasyonları kurulması ve mevcut istasyonların esaslı surette genişletilmesi ve düzenlenmesi 0 Yeni yapılar 20 Alınacak makina, alet ve gereçler Altıncı kısım - Yardımlar 60 Ajans ödeneği ve ajans dış muhabirlerinin her türlü üc- Fasıl yekûnu Yatırımlar yekûnu

20 No III istatistik U. M. F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira İkinci kısım - Personel Üçuncu kısım - Yönetim I - Maaşlar ve ücretler 20 Maaşlar 0 Merkez memurları maaşı 2 Merkez memurları açık maaşı 22 Vilâyetler memurları açık maaşı Merkez daireleri büro 0 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 öteberi 50 Aydınlatma Fasıl yekunu Isıtma Ücretler Fasıl yekûnu Geçici hizmetliler ücreti Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri II - Başka haklar Basılı kâğıt ve defterler 304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 0 Posta, telgraf ücretleri 20 Telefon ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı 20 Doğum yardımı 30 ölüm yardımı Kira bedeli 308 Giyecekler Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle * 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler İkinci kısmı yekûnu Yolluklar 0 Sürekli görev yolluğu 20 Geçici görev yolluğu 40 Ecnebi memleketler yolluğu 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka mas- Tafları sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve yollukları Fasıl yekûnu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Besini Gazete ile ilâm : 1.III. 1954 - Sayı : 8646) No. Kabul tarihi 6297 28.11.1954 MADDE 1. Devlet bütçesine giren dairelerin 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.III.1957 - Sayı : 9548) No. Kabul tarihi 6937 28.11.1957 MADDE 1. Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 72 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 31.XII.1946 - Sayt : 6486) No. _ ' Kabul tarihi 4987 16. XII. 1946 BÎRİNİ"! MADDE 1946

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490)

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) 101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) No. Kabul tarihi 4976 23. XII. 1946 BİRİNCİ MADDE 1946 yılı

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145)

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145) 5 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 99 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı; 75) No. 58.-' *' r Kabul tarihi ' * 7..99 BÎRÎNCl MADDE Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdülrüğü

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

a? esıiıî Gazete ile ilânı : 1. VI. 194,) - Soy t : 6020)

a? esıiıî Gazete ile ilânı : 1. VI. 194,) - Soy t : 6020) 9 yılı 7 aylık Bütçe Kanunu a? esıiıî Gazete ile ilânı :. VI. 9,) - Soy t : 600) No. 7 Kabul tarihi 9. V. 9 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 9 yılı 7 aylık giderleri için bağlı (A) işaretli

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

276 1947 yılı Bütçe Kanunu

276 1947 yılı Bütçe Kanunu 276 947 yılı Bütçe Kanunu No. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. /. 947 - Sayı : 6495) Kabul tarihi 4097 30. Xn. 946 )İKİNCİ MA)I>E Devlet bütçesine giren daireleıiıı 947 yılı giderleri için bağb (A) işaretli

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu

Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu 3 950 Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 30.V. 955 - Sayt: 905) No. Kabul tarihi 665 20.V.955 MADDE. 950 Bütçe yılı umumî sarfiyatı, ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA KANUNLAR. 1954 yılı Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerin tahsisat ve sarfiyat cetveli

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA KANUNLAR. 1954 yılı Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerin tahsisat ve sarfiyat cetveli T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Baçvekalet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur. 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA Sayı: 9929» KANUNLAR 1954 Malî

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

., _, 463 1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1956 - Sayı : 9247) Kabul tarihi 6695 29.11.

., _, 463 1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1956 - Sayı : 9247) Kabul tarihi 6695 29.11. ., _, 463 1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1956 - Sayı : 9247) No. Kabul tarihi 6695 29.11.1956 MADDE 1. - Devlet bütçesine giren dairelerin 1956 bütçe yılı yatırımlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu - 807 frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı:. III. 949 - Sayı: 74) No. - Kabul tarihi 47 8..949 BİRİNCİ MADDE Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı giderleri

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

1946 yılı Bütçe Kanunu

1946 yılı Bütçe Kanunu 96 yılı Bütçe Kanunu (Besmî Gazete ile ilâm :. XII. 9 - Sayı: 69) No. Kabul tarihi 87 7. XH. 9 BlRtNCl MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 96 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterilen,

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942)

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942) Ankara 0 Üniversitesi yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. II. - Sayı : ) No. Kabul tarihi. II. MADDE. Ankara Üniversitesi bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*)

87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*) 87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*) (Resmî Gazete ile yayımı : 1. 3. 1966 - Sayı : 12239) No. Kabul tarihi 752-28. 2. 1966 MADDE 1. Genel bütçeye giren dairelere cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650)

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650) 484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 7.3.964 - Sayı : 650) No. 435 Kabul tarihi 28. 2. 964 MADDE. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150)

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :.. 959 - Sayı,: 050) No. Kabul tarihi 73. II. 959 MADDE. Devlet Hava Meydanları İşletmesi- Umum Müdürlüğü

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS 38 60 RİZE ÜNİVERSİTESİ 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000 49.799.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

810 1950 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445)

810 1950 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445) 810 1950 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445) No. Kabul tarihi 5561 25. II. 1950 BlRlNCl MADDE Devlet Bütçesine giren dairelerin 1950 Bütçe yılı giderleri için, bağlı

Detaylı

-284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

-284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler -284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı:31.12.1997 Sayı:23217/Mükerrer) Kanun No Kabul Tarihi BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

(1) Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine maddesine bakınız.

(1) Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine maddesine bakınız. 6771 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARINA BAĞLI KURUMLAR İLE ASKER HASTANELERİNDE DÖNER SERMAYE TEŞKİLİ VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN KANUN (1) Kanun Numarası : 3225 Kabul

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748)

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) -94- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1999 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) Kanun No 4395 Kabul Tarihi 29.6.1999 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, öz gelirler, hazine

Detaylı

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ 276 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.1.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.2.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.3.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.4.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.5.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-02.1.6.01

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu 358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 5.3. 1963 - Sayı : 11347) No. Kabul taoim 209 20. 2. 1963 MADDE 1. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94 Yılı : GİDERLER HESABI 2.193.217.517,94 6 GELİRLER HESABI 2.547.2.935,59 Personel 3.958.1,82 6 Vergi Gelirleri 224.968.595,68 Memurlar 246,24 6 Harçlar 224.968.595,68 Ek Çalışma Karşılıkları 246,24 6 Diğer

Detaylı

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 75.6.319,79 PERSONEL GİDERLERİ 61.610.3,43 MEMURLAR 57.9.563, Temel Maaşlar 26.0.5,16 Temel Maaşlar 26.0.5,16 20.951.174,31 20.951.174,31 10.3.534,56 10.3.534,56 771.486,63

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ;

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ; Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Harcama talimatı: Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ĠÇĠNDEKĠLER 1 2012 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 2 3 4 A CETVELĠ Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması B CETVELĠ Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı