Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu"

Transkript

1 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 8348) No. Kabul tarihi H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira ve yatırım için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira tahsisat verilmiştir. MADDE 2. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraflarma karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira tahmin edilmiş olup, fazlası olan ( ) lira yatırımlar karşılığım teşkil eder. MADDE 3. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırım masraf larmm ikinci madde ile karşılanan kısmından bakiye kalan ( ) liralık açığı; akdolunacak iç istikraz hâsılı ile kapatılır. MADDE 4. a) 953 Bütçe yılı içerisinde Millî Savunma ihtiyaçları için Birleşik Amerika'dan askerî yardım yoliyle veya sair suretlerle fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini bir taraftan,bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir fasla varidat ve mukabilini Millî Savunma Vekâleti Bütçesinde açılacak hususi bir fasla tahsisat ve masraf kaydetmeye ve sözü geçen Vekâlet Bütçesinin (A/l) ve (A/2) cetvelleriyle bu cetvellerdeki fasıl ve maddeler arasında, (45) milyon lirayı geçmemek üzere, kaydolunan miktarlarda aktarmalar j^apmaya; b) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki karşılık paralar hesabında toplanan Türk liralarından Millî Savunma hizmetleri için Birleşik Amerika Hükümeti ile mutabık kalınarak yapılacak liberasyonlar mukabilinde hususi kanunu gereğince kaydolunan tahsisat miktarınca sözü geçen Vekâlet Bütçesinin (A/l) vc (A/2) cetvelleriyle bu cetvellerdeki fasıl ve maddeler arasında aktarmalar yapmaya; c) (b) fıkrasında yazılı karşılık parabr hesabında toplanan Türk liralarından Fmıımi Bütçeye dâhil daireler hizmetleri için aynı suretle yapılacak liberasyonlar miktarınca hususi kanununa tevfikan ilgili daireler bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve maddelerine kaydolunan tahsisatları, Millî Savunma Vekâleti Bütçesinin (A/l) ve (A/2) cetvellerinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine aktarmaya ; İcra Vekilleri Heyeti mezundur. Ancak (b) ve (c) fıkraları gereğince yapılacak aktarmalar yekûnu (00) milyon lirayı geçemez. MADDE 5. Yapılmış ve yapılacak bağıtlara istinaden 953 Bütçe yılı içinde kısa süreli avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve en çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya ve banka ve ortaklıkların Hazineye yatırmak istiyecekleri pnraları alarak karşılığında Hazine bonoları vermeye Maliye Vekili mezundur. Şu kadar ki, hususi kanunların verdiği mezuniyetler dışında çıkarılacak Hazine bonoları (00) milyon Jirayı geçemez. Hazinede bulunan Millî esham ve tahviller karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek krediler veya bunların satış bedelleriyle uzun süreli Devlet tahvilleri satın-

2 No III. 953 almaya veya bu karşılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklıklardaki katılma paylarını ödemeye ve icra Vekilleri Heyeti karariyle bu türlü ortaklıklara ilişkin katılma senetlerini satmalmaya Maliye Vekili mezundur. MADDE 6. Dairelerin 30.VI.939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun (9) ncumadsine giren hizemtlileri ile aynı Kanunun geçici (4) ncü maddesinde sözü geçen maaşlı memurları, bağlı (D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait kadrolar da bağlı (S) işaretli cetvelde gösterilmiştir. (D) işaretli cetveldeki hizmetli kadrolarında vâki ücret değişiklikleri dolayısiyle geçen yıla nazaran almakta bulundukları ücretleri azalmış olanlara aradaki farkların ödenmesine devam olunur. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte müstahdem olan hizmetlilerden bulundukları kadroların ücret ve unvanları değiştirilmiş olanların da yeniden bir tâyin muamelesine lüzum kalmaksızın istihdamlarına devam edilir sayılı Kanunun (9) ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için icra Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. MADDE V. 927 tarihli ve 050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun (29) ncu maddesi gereğince : a) Varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümleri gösteren (C) cetveli ; b) Kanunla bağlanmış vatani hizmet maaşlarını gösteren (Ç) cetveli; c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) cetveli; ç) Maliye Vekâleti Bütçesinin 460 nci ihtiyat tahsisatı faslından aktarma yapılabilecek fasılları gösteren (F) cetveli; Bu kanuna bağlıdır. MADDE 8. Devlet varidatının, hususi hükümlerine göre tarh ve tahsiline 953 Bütçe yılında da devam olunur. MADDE 9. Millî Eğitim Vekâleti tarafından idare edilecek okul pansiyonları hakkındaki 6. VII. 93 tarihli ve 838 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren. VI. 932 tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince öğrencilerden 953 yılı içerisinde alınacakücretler bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 0.. VI. 932 tarihli ve 2005 sayılı Kanunun (3) ncü maddesi gereğince her yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar, bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE. 26. XII. 949 tarihli ve 5479 sayılı Kanunun () nci maddesi gereğince kullanılacak stajyer öğretmen ve stajyer sağlık memurlarının kadrolariyle köy enstitüsü mezunu başöğretmenlerin ek görev tazminatları bağlı (K) işaretii cetvelde gösterilmiştir. MADDE VI. 939 tarihli ve 3656 sayılı Kanun ve ekleriyle, çeşitli kuruluş kanunlarındaki kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 953 Bütçe yılında kullanılamaz. MADDE VI. 939 tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun (36) nci maddesi gereğince Millî Müdafaa mükellefiyeti yoliyle ah-

3 No m. 953 nacak hayvanların 953 Bütçe yılı alım değerleri, bağlı (O) işaretli cetvelde ve (38) nci maddesi gereğince alınacak motorlu taşıtların alım değerleri de bağlı (P) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 4. Masraf fasıllarından yapılacak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 5. Geçen yıl borçları fa sularındaki tahsisatlar üstünde çıkan ve 952 yılı Bütçesinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasıllara Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir Bütçe yıllarına ait olup da Muhasebei Umumiye Kanununun (93) ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 953 yılı Bütçesinin ilpili hizmet tertipleri veya 3-6 nci kısım fasıllariyle yatırım fasılları artıklarından eski yıllar borçları fasıllarına Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. MADDE VI. 929 tarihli ve 53 sayılı Kanunla ilgili borçlardan ödenmesi gerekecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği halde bugüne kadar alacaklılarına verilemiyen tahvillerin karalıkları 953 Bütçe yılında para ile ödenir. MADDE 7. Mülhak bütçeli idarelerle umumi bütçe dışındaki. daire ve müesseselerin, umumi bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her derecedeki yatılı okullarla ecnebi memleketlerde kendi hesaplarına okutacakları öğrenciler için bütçelerine konulmuş olan tahsisatlardan gerekli miktarları, bağlı (B) işaretli cetvele varidat ve bu öğrencilerin her türlü ile tahsisatlarına harcanmak üzere bağlı (A/l) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve maddelere tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. MADDE Bütçe yılı içinde Millî Savunma ihtiyacı için ecnebi mem'eketlerden getirilecek, İthalât Umumî Tarifesinin (695) numarasına giren (Akar yakıt ve madenî yağlar) Gümrük Resmi ve zamları ile Rıhtım resimleri ve Hazineye, mülhak bütçeli idarelere, hususi idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç ve zamlarmdan ve ardiye ücretlerinden muaftır. MADDE 9. a) Turizm Müesseselerini Teşvik hakkındaki 24. III. 950 tarihli ve 5647 sayılı Kanunun (8) nci maddesi; b) Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 24. III. 950 tarihli ve 5653 sayılı Kanunun ek (9) ncu maddesinin (2) nci fıkrası hükümleri, 953 Bütçe yılında uygulanmaz. MADDE 20. Bedeli, 27 Mayıs 938 tarihli ve 3525 sayılı Kanunla tasdik ohınan Anlaşma ile temin edilen (0) milyon sterlinlik krediden ödenmek üzere Umumi Bütçeye dâhil dairelerce yapılan malzeme siparişine mütaallik sözleşmelerde Hükümete aidiyeti kabul edilen Taahhüt vergileri tutarını, bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak hususi fasla varidat, diğer taraftan bu daireler bütçelerinde malzeme bedellerinin masraf kaydı için açılan hususi fasıllara tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. MADDE 2. Bu kanun hükümleri Mart 953 tarihinden itibaren mer'idir. MADDE 22. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur. 28 Şubat 953

4 No III. 953 A/l - CETVELİ Daireler Lira Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cumhur Divanı Muhasebat Reisliği Başvekâlet Şûrayi Devlet Reisliği Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü İstatistik Umum Müdürlüğü Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Diyanet İşleri Reisliği Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Toprak ve iskân İşleri Umum Müdürlüğü Adalet Vekâleti Millî Savunma Vekâleti içişleri Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü Jandarma Umum Kumandanlığı Dışişleri Vekâleti Milletlerarası İktisadi Iş Birliği Teşkilâtı Maliye Vekâleti Devlet Borçlan Millî Eğitim Vekâleti Bayındırlık Vekâleti Ekonomi ve Ticaret Vekâleti Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Gümrük ve Tekel Vekâleti Tarım Vekâleti Ulaştırma Vekâleti Çalışma Vekâleti İşletmeler Vekâleti YEKÛN

5 No III. 953 A/2 - CETVELİ Daireler Lira Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cumhur Divanı Muhasebat Reisliği Başvekâlet Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü İstatistik Umum Müdürlüğü Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü Adalet Vekâleti Millî Savunma Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü Jandarma Umum Kumandanlığı Dışişleri Vekâleti Maliye Vekâleti Millî Eğitim Vekâleti Bayındırlık Vekâleti Ekonomi ve Ticaret Vekâleti Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Gümrük ve Tekel Vekâleti Tarım Vekâleti Ulaştırma Vekâleti İşletmeler Vekâleti YEKÛN

6 No III. 953 MASRAF BÜTÇELERI - Büyük Millet Meclisi F. M. Tahsisatın nev'i Lira Birinci kısım - ödenek ve benzeri özlük haklar * 0 Ödenekler Başkan ödeneği 2 Üye ödeneği 20 Başkanlık Divanı tazminatı 02 Denetçi ücreti 03 Üyelerin, yollukları Fasıl yekûnu P. M. Tahsisatın nev'i Lira 2 Millî Saraylar hizmetlileri ücreti Fasıl yekûnu Geçici hizmetliler ücreti Meclis bahçesi geçici hizmetlileri ücreti 2 Millî Saraylar geçici hizmetlileri ücreti 3 Yeni Meclis binası geçici hizmetlileri ücreti Fasıl yekûnu Birinci kısım yekûnu II - Başka haklar 20 Aylıklar İkinci kısım - Personel giderleri I - Aylıklar ve ücretler Meclis memurları aylığı 2 Millî Saraylar memurları aylığı 3 Koruyucu asker müfrezesi aylığı 2 Meclis memurları açık aylığı 22 Millî Saraylar memurları açık aylığı Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar Meclis memurları çocuk zammı 2 Millî Saraylar memurları çocuk zammı 3 Koruyucu asker müfrezesi çocuk zammı 2 Meclis memurları doğum yardımı 22 Millî Saraylar memurları doğum yardımı 23 Koruyucu asker müfrezesi doğum yardımı 3 Meclis memurları ölüm yardımı 32 Millî Saraylar memurları frlüm yardımı 33 Koruyucu asker müfrezesi ölüm yardımı Ücretler Meclis hizmetlileri ücret Fasıl yekûnu

7 No F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 5027 sayılı Kanun gereğince Genel Kâtibe verilecek temsil ödeneği Fazla çalışma hakları 0 P T. T. Memurlarına 4454 ve 5584 sayılı kanunlar gereğince verilecek fazla çalışma hakları sayılı Kanun gereğince Meclis memur ve hizmetlilerine verilecek fazla çalışma hakları 30 Basımevi memur ve hizmetlilerine verilecek fazla çalışma hakları sayılı Kanun gereğince kolluk memurlarına verilecek er tayan bedeli Fasıl yekûnu ikinci kısım yekûnu Koruyucu asker müfrezesi demirbaş giderleri 4 Meclis öteberi giderleri 42 Koruyucu asker müfrezesi öteberi giderleri 43 Meclis şehir suyu giderleri 5 Meclis aydınlatma ve havalandırma giderleri 52 Koruyucu asker müfrezesi aydınlatma giderleri 6 Meclis ısıtma ve yakacak giderleri 62 Koruyucu asker müfrezesi ısıtma ve yakacak giderleri 7 Meclis düşünülmiyen giderleri 90 Cenaze töreni giderleri Fasıl yekunu Millî Saraylar giderleri 0 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 4 öteberi giderleri 43 Şehir suyu giderleri 50 Aydınlatma giderleri 60 Isıtma ve yakacak giderleri 80 Hizmetlilerin yiyecek giderleri Fasıl yekûnu 303 Basılı kâğıt ve defterler 30 Üçüncü kısım - Yönetim giderleri Büro giderleri Meclis kırtasiyesi 2 Koruyucu asker müfrezesi kırtasiye giderleri 20 Meclis döşeme giderleri 3 Meclîs demirbaş giderleri Posta, telgraf ve telefon ücret vo giderleri Meclis posta ve telgraf ücretleri 2 Millî Saraylar posta ve telgraf ücretleri 3 Koruyucu asker müfrezesi posta ve telgraf ücretleri 2 Meclis telefon giderleri

8 No III. 953 F. M. Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i Lira 22 Millî Saraylar telefon giderleri Fasıl yekûnu Başkan otomobili onarma giderleri Başka taşıt giderleri Giyecekler Meclis hizmetlileri ve kolluk memurlariyle P. T. T. Memurlarının bir kısmına verilecek giyecek giderleri 2 Millî Saraylar hizmetlileri giyecek giderleri Fasıl yekûnu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Üçüncü kısım yekûnu Fasıl yekûnu Basımevi işletme giderleri Yolluklar Meclis memurları sürekli görev yolluğu 2 Millî Saraylar memurları sürekli görev yolluğu 3 Koruyucu asker müfrezesi sürekli görev yolluğu 2 Meclis memurları geçici görev yolluğu 22 Millî Saraylar memurları geçici görev yolluğu 23 Koruyucu asker müfrezesi geçici görev yolluğu sayılı Kanun gereğince Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu üyelerine verilecek yolluklar Fasıl yekûnu Bahçe giderleri Meclis bahçesi giderleri Millî Saraylar bahçesi giderleri Fasıl yekûnu Başkanlık temsil giderleri ve Başkanlık konutu Temsil giderleri Konut giderleri Fasıl yekûnu Koruyucu As. Müfrezesi gederleri Tayınat Giyecekler Erlerin nakliye ücreti Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları Fasıl yekûnu Meclis memurları 2 Millî Saraylar memurları II - Çeşitli olanlar Fasıl yekûnu Yayın giderleri Satmalma ve abone Başka her çeşit giderler Taşıt giderleri Başkan otomobili işletme giderleri Fasıl yekûnu 6 850

9 No III. 953 F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 453 Meclisin Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler Parlâmentolararası Birliğine katılma payı 2 Parlâmentolararası Turizm Birliğine katılma payı 2 Meclis namına kongre, konferans, komisyon, tören ve davetlere iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 22 Parlâmentolararası birliklere iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 30 Parlâmentolararası Türk Grupları giderleri 40 Meclis namına memlekete gelecek yabancı misafirlerin her çeşit ağırlama giderleri Altıncı kısım - Yardımlar 60 Çeşitli yardımlar Altıncı kısım yekûnu KISIMLAR YEKÛNU Birinci kısım yekûnu İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısım yekûnu UMUMİ YEKÛN Sigorta giderleri Meclis 2 Millî Saraylar Fasıl yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Fasıl yekûnu Yatırımlar Onarmalar 70 Yapı ve onarma 0 Meclis binası 20 Millî Saraylar 30 Koruyucu asker binası müfrezesi Fasıl yekûnu Be inci kısım - Borçlar 50 Geçen yıl borçları 500 II - Satınalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 502 Eski yıllar borçları yılları borçları »» Fasıl yekûnu 75 Meclis Başkanlığı için satmalmacak bir aded otomobil ile yeniden alınacak bir aded kamyonet ve bir aded motosiklet karşılığı Beşinci kısım yekûnu 502 Yatırımlar yekûnu

10 No Riyaseti Cumhur 2. F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i 4 Birinci kısım - ödenek ve benzeri özlük haklar 0 Kiyaseticumhur tahsisat ve tazminatı Asıl ödenek 2 Olağanüstü ödenek Temsil ödeneği 23 Yaverlik ve başdoktor ödeneği İkinci (kısım yekûnu Fasıl yekûnu Birinci kısım yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim giderleri İkinci kısım - Personel giderleri I - Aylıklar ve ücretler 20 Aylıklar 0 Memurlar aylığı 20 Açık aylığı Genel giderler 0 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 öteberi giderleri 50 Aydınlatma 60 Isıtma 80 Memur ve hizmetliler yiye^ cek giderleriyle yiyecekle ilgili diğer giderler Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu 202 Ücretler II - Başka haklar sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı 20 Doğum yardımı 30 ölüm yardımı Fasıl yekunu sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Haberleşme 306 Giyecekler 307 Yolluklar 0 Sürekli görev yolluğu 20 Geçici görev yolluğu 309 Taşıt giderleri İşletme giderleri 2 Onarma giderleri. 3 Satınalma giderleri Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu

11 No F. M. Tahsisatın nev'i Lira 445 F. M. Tahsisatın nev'i 2. III. 953 Lira KISIMLAR YEKÛNU 402 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Su ve bahçe giderleriyle işçi ücretleri Dördüncü kısım yekunu Birinci kısım yekûnu İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu 35 UMUMİ YEKÛN Beşinci kısım - Borçlar Geçen yıl borçlan Eski yıllar borçları Yatırımlar I - Onarmalar Yapı onanım ve küçük yapılar Beşinci (kısım yekûnu 35 Yatırımlar yekûnu Divanı Muhasebat Reisliği İkinci kısım - Personel giderleri 20 Doğum yardımı 30 ölüm yardımı I - Aylıklar ve ücretler 20 Aylıklar 0 Memurlar aylığı 20 Açık aylığı Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 202 Hizmetliler ücreti 203 Merkez geçici hizmetliler ücreti II - Başka haklar sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 20 Temsil ödeneği İkinci kısım yekûnu

12 No III. 953 F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira Üçüncü kısım - Yönetim giderleri Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 30 Büro giderleri 0 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 öteberi giderleri 50 Aydınlatma 60 Isıtma 70 Düşünülmiyen giderler Temsil giderleri Yayın giderleri 0 Satınalma ve abone 30 Başka her çeşit giderler Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Kurs giderleri Basılı kâğıt ve defterler Dördüncü kısım yekûnu Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 0 Posta ve telgraf ücreti 2 Telefon giderleri Fasıl yekûnu Beşinci kısım - Borçlar Geçen yıl borçları Eski yıllar borçlan 305 Kira bedeli Beşinci kısım yekûnu 306 Giyecekler Yolluklar 0 Sürekli görev yolluğu 20 Geçici görev yolluğu 40 Yabancı memleketler yolluğu KISIMLAR YEKÛNU îkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Fasıl yekûnu Dördüncü kısım yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları Beşinci kısım yekûnu UMUMİ YEKÛN Taşıt giderleri 0 Başkanlık otomobili işletme giderleri 2 Başkanlık otomobili onarma giderleri Fasıl yekûnu Yatırımlar. Onarmalar Yapı onarımı ve küçük yapılar Üçüncü kısım yekûnu yatırımlar yekûnu 55 29

13 No III Başvekâlet F. M. Tahsisatın nev'i Lira I F. M. Tahsisatın nev'i Lira Birinci kısım - Tahsisat ve benzeri özlük haklar 0 Tahsisatlar Başvekil tahsisatı 2 Devlet vekilleri tahsisatı sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Te&nsil tahsisatı Fasıl yekûnu İkinci kısım yekûnu Birinci kısım yekûna ikinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler 20 Maaşlar 0 Mcnurlar maaşı 20 Açık maaşı Hizmetliler ücreti Geçici hizmetliler ücreti Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri II - Başka haklar 478 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı 20 Doğum yardımı 30 ölüm yardımı sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek ecnebi dil para mükâfttı Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim Merkez daireleri büro masraflan Kırtasiye 2 Millî Savunma Yüksek Kurulu kırtasiye 2 Döşeme 22 Millî Savunma Yüksek Kurulu döşeme 3 Demirbaş 32 Millî Savunma Yüksek Kurulu demirbaş 4 öteberi 42 Millî Savunma Yüksek Kurulu öteberi 5 Aydınlatma 52 Millî Savunma Yüksek Ku- J rulu aydınlatma 6 Isıtma 62 Millî Savunma Yüksek Kurulu ısıtma 303 Basılı kâğıt ve defterler Başvekâlet 2 Millî Savunma Yüksek Kurulu Fasıl yekunu Fasıl yekûnu

14 No III. 953 P. M. Tahsisatın nev'i Lira F. Tahsisatın nev'i Lira 304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve Posta ve telgraf ücretleri 2 Millî Savunma Yüksek Kurulu posta ve telgraf ücretleri 2 Telefon 22 Millî Savunma Yüksek Kurulu telefon Fasıl yekûnu Basımevi kamyoneti ve motosikletleri işletme 22 Basımevi kamyoneti ve motosikletleri onarma 4 Ecnebi misafir otomobilleri işletme 42 Ecnebi misafir otomobilleri onarma Fasıl yekûnu Millî Savunma Yüksek Kurulu için kira bedeli 306 Giyecekler Başvekâlet 2 Millî Savunma Yüksek Kurulu d Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Fasıl yekûnu Yolluklar 0 Sürekli görev yolluğu 20 Geçici görev yolluğu 22 Millî Savunma Yüksek Kurulu geçici görev yolluğu 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka Basımevi 0 işçi gündelikleri 20 Ham ve işlenımdş maddeler bedeli 30 Diğer işletme ve yönetim Fasıl yekunu Konuk ağırlama örtülü tahsisat Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve yollukları 309 Taşıt Başvekâlet otomobilleri işletme 2 Başvekâlet otomobilleri onarma 3 Devlet vekilleri otomobilleri işletme 4 Devlet vekilleri otomobilleri onarma m Arşivler genel masraflara 4933 sayılı Kanun ve tüzüğü gereğince verilecek İnönü Armağanı Millî Savunma Yüksek Kurulu yayın masraflan Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım - Borçlar Geçen yıl borçlan

15 NO F. M. Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i Beşincd kısım yekûnu 502 Eski yıllar borçlan yılları borçları »» UMUMÎ YEKÛN Fasıl yekûnu Yatırımlar Beşinci (kısım yekûnu 7 I - Onarmalar Basımevinde mevcut makina, alet ve gereçler onarımı KISIMLAR YEKÛNU Birinci kısım yekûnu tkinci kısım yekûnu II - Satmamıa, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Basımevi için alınacak makina, alât ve gereçler Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Yatırımlar yekûnu 5 - Şûrayı Devlet Reisliği tkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler 20 Maaşlar 0 Memurlar maaşı 20 Açık maaşı Fasıl yekûnu Ecebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 20 Temsil tahsisatı 202 Hizmetliler ücreti ikinci kısım yekûnu II - Başka haklar ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı 20 Doğum yardımı 30 ölüm yardımı Fasıl yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim Büro masraflan 0 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 öteberi

16 No III. 953 F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira oo Avdı nla tın a.00 Fasıl yekûnu Basılı kâğıt ve defterler Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 45 Yayın giderleri 0 Satmalına ve abone 20 Başka her çeşit masraflar Posta, telgraf ve telefon ücret ve 0 Posta ve telşrat* ücretleri 20 Telefon masraflan Fasıl yekûnu Dördüncü kısım yekûna Fasıl yekûnu 2 00 Beşinci kısım - Borçlar 306 Giyecekler 3Ü7 Yolluklar 0 Sürekli görev yolluğu 20 Geçici görev yolluğu Geçen yıl borçlan 502 Eski yıllar borçlan yılları borçları »» Fasıl yekûnu 250 Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve yollukları Beşinci kısnn yekûnu 309 Taşıt giderleri Başkanlık otomobili işletme 2 Başkanlık otomobili onarma masraflan KISIMLAR YEKÛNU İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Fasıl yekûnu Beşinci kısım yekûnu 3 Üçüncü kısım yekûnu UMUMİ YEKÛN ı,

17 No III Basın - Yayın ve Turizm U. M. M. Tahsisatın nev'i Lira F M Tahsisatın nev'i Lira İkinci kısım - Personel 32 Yılâyetleı ve ecnebi memleketlerdeki memurlar ölüm vardımı 500 T - Maaşlar ve ücretler Maaşlar Merkez memurları maaşı 2 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı 2 Merkez memurları açık maaşı 22 Vilâyetler ve ecnebi memle Fasıl yekûnu Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı ketlerdeki memurlar açık sayılı Kanunun 4 ncü maaşı maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri Fasıl yekûnu gereğince T. C. Emekli San dığına yapılacak ödemeler Ücretler Ll Merkez hizmetlileri ücreti Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücreti Fasıl yekûnu îkmcı kısım \ ekûnu 2 94 Pçuncu kısım - Yönetim Merkez daireleri büro mas Ecnebi uzman ve hizmetliler rafları le bunlara yardımcı persone 0 Kırtasiye lin ücretleri Döşeme 30 Demirbaş II - Başka haklar 40 öteberi Aydınlatma 60 Tsıtr ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Merkez memurları çocuk Fasıl yekûnu zammı Vilâyetler ve ecnebi memle 302 Vilâyetler büro masraflan ketlerdeki memurlar çocuk 0 Kıttasiye zammı Döşeme Merkez memurları doğum 30 Demirbaş yardımı öteberi Vilâyetler ve ecnebi memle 50 Aydınlatma ketlerdeki memurlar doğum 60 Tsıtma yardımı Merkez memurları ölüm yar Fasıl yekûnu dımı 3 000

18 No F. M. Tahsisatın nev'i Lira 452 F. M. Tahsisatın nev'i Lira 303 Basılı kâğıt ve defterler Vilâyetler taşıtları onarma Posta, telgraf ve telefon ücret ve Merkez posta ve telgraf ücretleri 2 Vilâyetler posta ve (telgraf ücretleri 2 Merkez telefon 22 Vilâyetler telefon 305 Kira bedeli 306 Giyecekler 307 Yolluklar 0 Sürekli görev yolluğu 20 Geçici görev yolluğu 40 Ecnebi memleketler yolluğu 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve ıbaşka masraflan Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Basm ataşelikleri ve haberler bürosu 0 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 öteberi masraflan 50 Aydınlatma 60 Isıtma 70 Posta, telgraf ve telefon masraflan 80 Kira bedeli 9 Sürekli görev yolluğu 92 Geçici görev yolluğu 99 Propaganda Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masraflan ve yollukları Merkez 2 Vilâyetler Fasıl yekûnu 309 Taşıt masraflan 2 Merkez taşıtlan işletme masraflan 22 Merkez taşıtlan onarma 3 Vilâyetler taşıtlan işletme masraflan Temsil masraflan 47 Ankara, İstanbul ve İzmir radyo istasyon ve sütüdyolan yönetim ve işletme mas 0 Müzik yayınları 20 Söz yayınları 30 Elektrik ve muharrik kuvvet masraflan 40 işletme ve başka her çeşit masraflar 50 Kısa dalga propaganda yayınları her türlü Fasıl yekunu

19 No III. 953 F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 45 Yayın, turizm ve propaganda 0 Satmalma ve abone 'karşılığı 20 Başka her çeşit yaym 30 Foto - Filim servisi masrafraflan 40 Propaganda 50 Radyo dinleme ve bültenleştirme 60 Turizm genel Fasıl yekunu ret ve Altıncı kısım yekûnu KISIMLAR YEKÛNU İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu 4 50 Altıncı kısım yekûnu Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 0 Kurum ve derneklere katılma payı 20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve Fasıl yekunu Dördüncü kısım yekûnu UMUMÎ YEKÛN Yatırımlar Onarmalar, Radyo istasyonlarında mevcut makina, alet ve gereçler onarımı Radyo istasyonları yapımı her türlü Beşinci kısım - Borçlar II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları yılları borçları »» Motorsuz taşıtlar satmalma karşılığı Yeniden radyo istasyonları kurulması ve mevcut istasyonların esaslı surette genişletilmesi ve düzenlenmesi 0 Yeni yapılar 20 Alınacak makina, alet ve gereçler Altıncı kısım - Yardımlar 60 Ajans ödeneği ve ajans dış muhabirlerinin her türlü üc- Fasıl yekûnu Yatırımlar yekûnu

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu 1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete fi e neşir ve ilâm: 25. XI. 1944 - Sayı: 5866) No. 4676 Kabul tarihi 15. XI. 1944 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 19-10 malî yılı umumî masarifi

Detaylı

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (Mükerrer) KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir,

Detaylı

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları.

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları. 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Üretim sürecinde kullanılmadan doğrudan tüketime yönelik olarak kullanılan nihai mal ve hizmetler üçüncü ve dördüncü düzeyde özelliklerine göre sınıflandırmaya

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes Dönem : Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 9 YILI E e Üniversitesi Bütçes Ege Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karm Kmisynu rapru (/) T. C. Başbakanlık 0. Kanunlar ve Kararlar Tetkik

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe Dönem : jjnem : ı O Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe İstanbul Üniversitesi yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kmisynu rapru (/8) T. e. Başbakanlık.. Kanunlar

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5539 Kanun Kabul Tarihi: 11/02/1950 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/02/1950 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7434 I

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No AÇIKLAMA 1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil olmayan kuruluşlara

Detaylı

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927 Maliye ve Gümrük Bakanlığından: DEVLET HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 14 Ekim 1991 - Sayı: 21021 BİRİNCİ

Detaylı

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Vergi, Resim ve Diğer Kanun 10.02.1913 9 Ameliyatı İskaiye

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap TC Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Esas No. : 411 Karar No.

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR AÇIKLAMA 1 a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 3203 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 7269 Kabul Tarihi : 15/5/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/5/1959 Sayı : 10213

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1)(2)

HARÇLAR KANUNU (1)(2) 3903 HARÇLAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1)x. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1)x. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1)x Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

VI-5 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

VI-5 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ VI-5 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği R.G. Tarihi : 31/12/2005 R.G. Sayısı : 26040 (3. Mükerrer) BİRİNCİ KISIM Genel

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 538 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayım Tarihi: 27.06.2007 Sayı: 26565 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1)

Detaylı

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2)

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) 3163 SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 7126 Kabul Tarihi : 9/6/1958 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1958 Sayı : 9931 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 39 Sayfa : 1098 Bu Kanun ile

Detaylı