ZITLIK ve MOMENTUM STRATEJĐLERĐ Teori ve Uygulama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZITLIK ve MOMENTUM STRATEJĐLERĐ Teori ve Uygulama"

Transkript

1 ZITLIK ve MOMENTUM STRATEJĐLERĐ Teori ve Uygulama

2 Çatı Kitapları / Zıtlık ve Momentum Stratejileri -Teori ve Uygulama- Dr. Selçuk Balı Çatı Kitapları / Selçuk Balı Đstanbul 5876 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince, yazılı izin alınmaksızın tamamının veya bir kısmının basılması, yayımlanması, fotokopi edilmesi veya herhangi bir yöntemle çoğaltılması, başka bir dile çevrilmesi, dağıtılması, kullanılması yasaktır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Birinci Basım: Kasım 2010 (Titiz Yayıncılık) Đkinci Basım : Haziran 2011 TC Kültür Bakanlığı Sertifika No: Dizgi - Đç Düzen: Efendi Ajans Baskı - Cilt: Barış Matbaası Davutpaşa Cd. Güven San. Sit. C Blok No: 291 Topkapı - Đstanbul Tel: ISBN: ÇATI KĐTAPLARI Klodfarer Cd. Dostluk Yurdu Sk. 4/1 Cağaloğlu / Đstanbul Telefon : Faks : E-Posta :

3 ZITLIK ve MOMENTUM STRATEJĐLERĐ Teori ve Uygulama Dr. Selçuk BALI 2011

4 Bu kitabın satışından elde edilen tüm gelir Altı Nokta Körler Derneği ne bağışlanacaktır. KÜTÜPHANE BĐLGĐ KARTI Balı, Selçuk Zıtlık ve Momentum Stratejileri -Teori ve Uygulama- 2. Baskı, xxii s., 16x24 cm. Kaynakça Var, Dizin Var 1. Zıtlık Stratejisi, 2. Momentum Stratejisi, 3. Fama-French 3 Faktör Modeli, 4. ĐMKB

5 Bu kitap, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde tarihinde, Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ, Prof. Dr. Reşat KARCIOĞLU, Prof. Dr. M. Suphi ORHAN, Prof. Dr. Hüseyin DAĞLI ve Doç. Dr. Hüseyin Özer den oluşan jüri tarafından, Đşletme Ana Bilim Dalı Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı nda DOKTORA TEZĐ olarak kabul edilmiş olan Zıtlık ve Momentum Stratejileri -ĐMKB Örneği- isimli çalışmanın bazı bilgileri güncellenerek ve gözden geçirilerek basılmış halidir.

6

7 ĐKĐNCĐ BASKIYA ÖN SÖZ Bir önceki baskıya göre bu baskıda bazı farklılıklar bulunmakta. Đlk olarak, ilk baskıda ĐMKB de Zıtlık ve Momentum Stratejileri adını taşıyan çalışmanın adı Zıtlık ve Momentum Stratejileri -Teori ve Uygulama- olarak değiştirildi. Bu ad değişikliğinin çalışmanın içeriğine daha uygun olacağı konusunda görüş bildiren başta sayın hocalarım olmak üzere herkese teşekkür ederim. Đkinci olarak, kaynakça bölümünün ardından menkul kıymet borsalarında alım satım yapmayı düşünenlerin veya yapanların okuması gerekliliğine inanılan kitapların kısa bir listesi sunuldu. Üçüncü olarak ise çalışmanın sonuna kısa bir dizin bölümü eklendi. Bu çalışmanın hem akademik alanda konu ile ilgilenen ve çalışanlara hem de alım-satım stratejileri hakkında bilgi edinmek isteyenlere ufak da olsa bir katkısı olması dileğiyle... Yrd. Doç. Dr. Selçuk BALI Mayıs, 2011 Ordu

8

9 ÖNSÖZ Đnsanoğlu, tarih sahnesine çıkmasıyla beraber ürettiği, elde ettiği ve/veya kazandığı mal ve hizmetleri elinde olmayan; fakat diğer insanların elinde olan mal ve hizmetlerle takas etmeye başlamıştır. Bugünkü anlamıyla bilinen paranın icadına kadar geçen süreçte bu işleyiş devam etmiştir. Bu işlem, ilk olarak insanların bir araya geldiği küçük pazar yerlerinde başlamış, daha sonraki süreçte şehirlere ve ülke geneline yayılmıştır. Paranın icadıyla takas yerini para ile ticarete bırakmış, her mal ve hizmetin bedeli olan bir fiyat belirlenmeye başlamıştır. Yüzyılların geçmesiyle beraber mal ve hizmet üreten bireysel yapılanmalar kurumsal yapılanmalara evrilmeye başlamıştır. Sanayi devriminin gerçekleşmesine kadar ki süreçte yapısal değişim yavaş bir şekilde olmuş, sanayi devriminin akabinde ise hızlı bir kurumsallaşma sürecine girilmiştir. Đşte, bu süreçte işletmeler daha hızlı büyümek, rakipleriyle daha kolay bir şekilde rekabet edebilmek için yeni ürünler üretebilmek ve pazarlara açılmak amacıyla finansmana ihtiyaç duymuşlar ve kaynak sağlama yollarından biri olarak halka açılmışlardır. Bu halka açılma esnasında çeşitli menkul kıymetler kullanmışlardır, bu süreçte kullanılan temel finansal ürün hisse senetleri olmuştur. Bu noktada hisse senetlerinin ilk halka arz edildiklerindeki fiyatı, daha sonrasında ise ikincil piyasalardaki alım satım fiyatlarının belirlenmesi çok önemli bir hale gelmiştir. Hisse senetleri için fiyat, piyasada alım satım yapanların, ulaşılabilir tüm bilgilere dayalı olarak alım satımı yapılan ürünün değeriyle ilgili olarak vardıkları görüş birliğini ifade etmektedir. Hisse senedi fiyatlarının değişimi konusunda etkin piyasalar hipotezinin ortaya konulmasına kadar geçen süreçte finans literatürü çok fazla bilgiye sahip değildi. Fiyat oluşumu ile piyasadaki bilgi arasındaki ilişki, hipotez ortaya atılıncaya kadar geçen süreçte hiçbir ekonomik açıklama veya temele dayanmayan istatiksel bir ilişki olarak ele alınmaktaydı. Bu hipotez ortaya atılmasını takip eden 20 yılı aşkın süre boyunca gücünü korumuş, daha sonra gücünü ve etkinliğini kaybetmeye başlamıştır. 90 larda yapılan çalışmalar ve bunlardan elde edilen sonuçlar, fiyatların oluşumu ve piyasaların hareketleriyle ilgili olarak alternatif bir açıklayıcı olan davranışsal finansın ortaya çıkmasına yol açmıştır. Davranışsal finans, piyasalar ile ilgili olarak hem anormal görülen kanıtları açıklamakta hem de veri içinde onaylanan yeni tahminleri üretmektedir. Davranışsal finans, piyasada ortaya çıkan farklı durumları açıklamak için anomali kavramını kullanmaktadır. Anomali, etkin piyasalar hipotezi (EPH) ile uyuşmayan bir gözlem ya da realite olarak ifade edilmektedir. Anomaliler, temel olarak takvimsel anomaliler ve fiyat anomalileri ya da piyasa etkinliğinden sapma durumları olarak karşımıza çıkmaktadır.

10 x v Zıtlık ve Momentum Stratejileri -Teori ve Uygulama- Piyasa etkinliğinden sapma olarak da ifade edebileceğimiz fiyat anomalilerinin belirgin ve tipik iki örneği aşırı tepki ve düşük tepkidir. Halka arzların ve hisse senetlerine yapılan yatırımların günden güne artmasıyla birlikte, hisse senedi alım satımlarına ilişkin çeşitli stratejiler geliştirilmeye başlanmıştır. Geliştirilen stratejilerden bazıları aşırı ve düşük tepkiyi baz alan alım satım stratejileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu stratejiler sırasıyla zıtlık ve momentum stratejileri olarak ifade edilmektedir. Zıtlık stratejisi aşırı tepki ile, momentum stratejisi ise düşük tepki ile ilintilidir. Bu stratejilerin gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalardaki getiri düzeyleri ve piyasayı ifade edebilme yetenekleri araştırılmış, bu araştırmalar neticesinde önemli bulgu ve sonuçlara ulaşılmıştır. Önceki çalışmalar göz önünde bulundurularak söz konusu bu iki stratejinin Türkiye hisse senedi piyasasındaki durumunu irdeleme, tek başlarına ve hibrid bir şekilde kullanımlarının getiri üretme potansiyellerinin ortaya konulması amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Ayrıca, çalışmada momentum stratejisi özelinde işlem hacminin, farklı strateji uygulamalarının, kurumsal yatırımcıların hisse senedi elde tutma oranlarının ve buna bağlı olarak ifade edilen hareket stratejilerinin getiri üretme potansiyellerinin de ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu aşamada, ileride yapılacak olan çalışmalar için bazı öneriler olarak şunlar sayılabilir: Đşlem hacmi yüksek, fakat piyasa değeri düşük şirketler için de ayrı bir seri ile endeks hesaplanarak bir çalışma yapılması yararlı olabilir, bunun sebebi, Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası (ĐMKB) endekslerinin piyasa değeri ağırlıklı olarak hesaplanması nedeniyle piyasa değeri yüksek olan şirketlerin endeks üzerindeki ağırlıklarının fazla olmasıdır. Ayrıca, ĐMKB bünyesinde bulunan diğer endeksler kullanılarak aşırı ve düşük tepki ayrı bir çalışmada kapsamlı bir şekilde araştırılabilir. Ek olarak; daha önce belirtilen diğer anomali olan takvimsel anomalileri kapsayan, özelliklerini ve hesaplamalara yöntemlerini irdeleyen, söz konusu anomalileri ĐMKB bağlamında değerlendiren güncel bir çalışmanın literatür açısından önemli bir katkı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışma ortaya konulurken elbette birçok kişinin bu sürece doğrudan veya dolaylı olarak katkısı olmuştur. Bu noktada katkı sağlayanları anmak anlamlı olacaktır. Çalışma alanının ve konusunun belirlenmesi ile başlayan süreçten sonlandırılmasına kadar geçen her aşamada değerli katkılarını esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ e teşekkür ederim. Çalışmanın çeşitli aşamalarında değerli katkıları yadsınamaz olan Prof. Dr. Reşat KARCIOĞLU, Prof. Dr. M. Suphi ORHAN, Prof. Dr. Hüseyin DAĞLI ve Doç. Dr. Hüseyin ÖZER e; Çalışma sırasındaki desteklerini esirgemeyen Prof Dr. Hasan ÖZYURT ve Prof Dr. Turan KARADENĐZ e;

11 Zıtlık ve Momentum Stratejileri -Teori ve Uygulama- xi Çalışmanın verilerinin elde edilmesi ve analizlerinin yapılmasındaki desteklerinden ötürü Hakan BALKAN, Kadir KAYA ve Ahmet GENÇTÜRK e; Eğitim hayatımın her aşamasında maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen aileme; Çalışma sırasında hep destek olan, anlayış gösteren ve gerekli çalışma ortamını hazırlayan eşim Filiz e; Kitabın hazırlanması sırasında verdiği katkılardan dolayı Yrd. Doç. Dr. M. Kemal SEVGĐSUNAR a, yayınlanması sırasındaki katkılarından dolayı Yrd. Doç. Dr. Abdullah EREN, Öğr. Gör. Özer ŞENYURT ve Öğr. Gör. M. Selim ÇAKIROĞLU na; Bütün bu katkılarından dolayı yukarıda isimlerini andığım, anamadığım, unuttuğum, ancak çalışmaya bir biçimde katkısı olan herkese teşekkürü bir borç bilirim. Dr. Selçuk BALI

12

13 ĐÇĐNDEKĐLER ĐKĐNCĐ BASKIYA ÖN SÖZ... vii ÖN SÖZ... ix ĐÇĐNDEKĐLER... xiii KISALTMALAR... xv ÇĐZELGELER LĐSTESĐ... xvii ŞEKĐLLER LĐSTESĐ... xix GĐRĐŞ... 1 BĐRĐNCĐ BÖLÜM ETKĐN PĐYASALAR HĐPOTEZĐ Etkin Piyasalar Hipotezi nin Teorik ve Pratik Bulguları Sermaye Piyasalarında Etkinlik Türleri ve Formları Sermaye Piyasalarında Etkinlik Türleri Sermaye Piyasalarında Etkinlik Formları ĐMKB nin Etkinliği Üzerine Yapılan Çeşitli Çalışmalar Rassal Yürüyüş Teorisi Hisse Senedi Fiyatlarında Rassal Bir Yürüyüş Wall Street te Rassal Olmayan Bir Yürüyüş Etkin Piyasalar Hipotezi ne Karşı Teorik ve Pratik Đddialar Davranışsal Finans Yaklaşımı Problemin Tanımı Terimlerin Tanımı Çalışma Hakkında Çalışmanın Önemi Çalışmanın Amacı Çalışmanın Kapsamı Çalışmanın Mantığı ĐMKB ye Kısa Bir Bakış...29 ĐKĐNCĐ BÖLÜM LĐTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇĐRĐMĐ SVFM ve AFM Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli Arbitraj Fiyatlandırma Modeli Piyasanın Aşırı Tepkisi ve Düşük Tepkisi.. 38

14 xiv Zıtlık ve Momentum Stratejileri -Teori ve Uygulama Zıtlık ve Momentum Ѕtratejileri Zıtlık Stratejisi Momentum Stratejisi Alım Satım Stratejisi Uluslararası Piyasalarda Zıtlık ve Momentum Stratejileri Zıtlık Stratejisinin Karlılığı Zıtlık Karları ve Şirket Özellikleri Zıtlık Karları ve Şirket Bazlı Olmayan Özellikler Momentum Göstergelerini Kullanarak Değer Arttırma Momentum ve Đşlem Hacmi Kurumsal Yatırımcılar ĐMKB Üzerine Yapılan Bazı Araştırmalar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM METODOLOJĐ Veri Tabanı ve Verinin Toplanışı Çalışmanın Sınırlamaları Yöntem ve Momentum Stratejisi Fama-French 3 Faktör Modeli Hipotezler Hipotez Hipotez Hipotez Hipotez Hipotez Hipotez Hipotez Hipotez Hipotez Hipotez Hipotez Hipotez Hipotez Hipotez Hipotez

15 Zıtlık ve Momentum Stratejileri -Teori ve Uygulama- xv 3.6. Veri Analizi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ANALĐZ ve TARTIŞMA Momentum Stratejisinin Getiri Tahmin Edilebilirliği Hibrid Alım Satım Stratejileri Đşlem Hacmi Momentum Hayat Döngüsü Kurumsal Yatırımcılar Hareket Stratejileri ĐMKB de Fama-French 3 Faktör Modeli Araştırma Soruları ve Hipotez Sonuçları Araştırma Sorusu 1 ve Hipotez Araştırma Sorusu 2 ve Hipotez Araştırma Sorusu 3 ve Hipotez Araştırma Sorusu 3 ve Hipotez Araştırma Sorusu 3 ve Hipotez Araştırma Sorusu 4 ve Hipotez Araştırma Sorusu 4 ve Hipotez Araştırma Sorusu 4 ve Hipotez Araştırma Sorusu 5 ve Hipotez SONUÇ KAYNAKÇA OKUMA ÖNERĐLERĐ

16 KISALTMALAR $ : Amerika Birleşik Devletleri Doları ABD AFM AMEX B DD/PD EFMA EM EPH H HML HS HSI I IMF ĐMKB J K K/F KLSE L L o LM L o MW MPT MsExcel NASDAQ NBER NY NYSE S : Amerika Birleşik Devletleri : Arbitraj Fiyatlandırma Modeli : American Stock Exchange : Big (Büyük) : Defter Değeri / Piyasa Değeri : European Financial Management Association : Early Momentum (Erken Momentum) : Etkin Piyasalar Hipotezi : High (Yüksek) : High Minus Low (Yüksek Eksi Düşük) : Hibrid Strateji : Hang Seng Index : Kurumsal Yatırımcıların Hisse Senedi Elde Tutma Oranı : International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu) : Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası : Sıralama Periyodu : Elde Tutma Periyodu : Kazanç / Fiyat : Kuala Lumpur Stock Exchange : Low (Düşük) : Losers (Kaybedenler) : Late Momentum (Geç Momentum) : Losers Minus Winners (Kaybedenler Eksi Kazananlar) : Modern Portföy Teorisi : Microsoft Excel : National Association of Securities Dealers Automated Quotations : The National Bureau of Economic Research : New York : New York Stock Exchange : Small (Küçük)

17 xvi Zıtlık ve Momentum Stratejileri -Teori ve Uygulama- S&P 500 SMB SPK SPSS SSRN SVFM TAIEX UK USA vd. W WML o : Standard and Poor`s 500 Index : Small Minus Big (Küçük Eksi Büyük) : Sermaye Piyasası Kurulu : Statistical Package for the Social Sciences : The Social Science Research Network : Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli : Technical Assistance and Information Exchange : United Kingdom (Birleşik Krallık) : United States of America (Amerika Birleşik Devletleri) : ve diğerleri : Winners (Kazananlar) : Winners Minus Losers (Kazananlar Eksi Kaybedenler)

18

19 ÇĐZELGELER DĐZĐNĐ Çizelge 1.1. Zıtlık ve Momentum Stratejisi Çalışmalarından Bazıları Çizelge 3.1 Şirket Büyüklüğü ve DD/PD Oranı Portföyleri Çizelge 3.2. Đşlem Hacmi ve Portföy Oluşumu Çizelge 3.3 Kurumsal Yatırımcı Elde Tutma Oranı ve Portföy Oluşumu Çizelge 4.1 Farklı Sıralama (J) ve Elde Tutma (K) Periyotları Altında Fama- French 3 Faktör Modeli nde Alpha (α) ve t-testi Değerleri

20 ŞEKĐLLER DĐZĐNĐ Şekil 1.1. Momentum Hayat Döngüsü Şekil 2.1. Aşırı ve Düşük Tepki Şekil 2.2 Aşırı (Erken) ve Düşük (Ertelenen) Tepki Şekil 4.1. Farklı Sıralama ve Elde Tutma Periyotlarında WML o Portföylerinin Getirilerinin Tahmin Edilebilirliği Şekil 4.2 Farklı Sıralama ve Elde Tutma Periyotları Altında Hibrid Strateji - Momentum Stratejisi Getirilerinin Tahmin Edilebilirliği Şekil 4.3 Farklı Sıralama ve Elde Tutma Periyotları Altında Hibrid Strateji - Zıtlık Stratejisi Getirilerinin Tahmin Edilebilirliği Şekil 4.4 Farklı Sıralama ve Elde Tutma Periyotları Altında Düşük Đşlem Hacmini (V 1 ) Baz Alan Momentum Etkisi Şekil 4.5 Farklı Sıralama ve Elde Tutma Periyotları Altında Orta Đşlem Hacmini (V 2 ) Baz Alan Momentum Etkisi Şekil 4.6 Farklı Sıralama ve Elde Tutma Periyotları Altında Yüksek Đşlem Hacmini (V 3 ) Baz Alan Momentum Etkisi Şekil 4.7 Farklı Sıralama ve Elde Tutma Periyotları Altında Kazananlar Portföyleri (R 5 ) Đçin Đşlem Hacmi Etkisi Şekil 4.8 Farklı Sıralama ve Elde Tutma Periyotları Altında Kaybedenler Portföyleri (R 1 ) Đçin Đşlem Hacmi Etkisi Şekil 4.9 Farklı Sıralama ve Elde Tutma Periyotları Altında Momentum Hayat Döngüsünün Erken Evresi Şekil 4.10 Farklı Sıralama ve Elde Tutma Periyotları Altında Momentum Hayat Döngüsünün Geç Evresi Şekil 4.11 Farklı Sıralama ve Elde Tutma Periyotları Altında Momentum Hayat Döngüsünün Erken Evresi Đle Tek Safhalı Momentum Stratejisi Farkı. 100 Şekil 4.12 Farklı Sıralama ve Elde Tutma Periyotları Altında Momentum Hayat Döngüsünün Geç Evresi Đle Tek Safhalı Momentum Stratejisi Farkı Şekil 4.13 Momentum Hayat Döngüsünün Trendi Şekil 4.14 Farklı Sıralama ve Elde Tutma Periyotları Altında Düşük Hisse Senedi Elde Tutma Oranı (I 1 ) Đçin Momentum Etkisi Şekil 4.15 Farklı Sıralama ve Elde Tutma Periyotları Altında Orta Hisse Senedi Elde Tutma Oranı (I 2 ) Đçin Momentum Etkisi Şekil 4.16 Farklı Sıralama ve Elde Tutma Periyotları Altında Yüksek Hisse Senedi Elde Tutma Oranı (I 3 ) Đçin Momentum Etkisi

21 Zıtlık ve Momentum Stratejileri -Teori ve Uygulama- xix Şekil 4.17 Farklı Sıralama ve Elde Tutma Periyotları Altında Kazananlar Portföyü (R 5 ) Đçin Hisse Senedi Elde Tutma Oraı Etkisi Şekil 4.18 Farklı Sıralama ve Elde Tutma Periyotları Altında Kaybedenler Portföyü (R 1 ) Đçin Hisse Senedi Elde Tutma Oranı Etkisi Şekil 4.19 Farklı Sıralama ve Elde Tutma Periyotları Altında Erken Evre Hareket Momentum Stratejisi Şekil 4.20 Farklı Sıralama ve Elde Tutma Periyotları Altında Geç Evre Hareket Momentum Stratejisi Şekil 4.21 Farklı Sıralama ve Elde Tutma Periyotları Altında Erken Evre Hareket Momentum Stratejisi Đle Tek Safhalı Momentum Stratejisi Farkı Şekil 4.22 Farklı Sıralama ve Elde Tutma Periyotları Altında Geç Evre Hareket Momentum Stratejisi Đle Tek Safhalı Momentum Stratejisi Farkı Şekil 4.23 Farklı Sıralama ve Elde Tutma Periyotları Altında Fama-French 3 Faktör Modeli nde Alpha (α) Değeri

22

23

24

25

26

27 GĐRĐŞ Strateji, karar verme sürecindeki belirsizliği ve riski azaltma yolu olarak işlev gösteren önceden tanımlanmış kurallar dizinini kapsamaktadır. Alım satım stratejisi, basit bir ifade ile, hisse senedi alım ve satımlarına sistematik bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Sistematik yaklaşım; genel olarak, veri bir portföyün hedef ve amaçlarıyla, piyasanın davranışı ve bireysel yatırımların kazanç ve fiyatlarını etkileyen şirkete özel değişkenlerle ilgili varsayımlara dayanmaktadır. Fiyat, piyasada alım satım yapanların, ulaşılabilir tüm bilgilere dayalı olarak alım satımı yapılan ürünün veya hizmetin değeriyle ilgili olarak vardıkları görüş birliğini ifade etmektedir. Alım satım stratejileri, zamanlama ve belirlenmiş kurallara göre alım satım konusunu etkilemektedirler. Alım satım stratejilerini etkileyen çok sayıda değişken olmasına bağlı olarak, birçok strateji tipi bulunmaktadır. Bununla birlikte; strateji tiplerinin geniş kategoriler altında toplanması da mümkündür; böylece, her bir kategorinin etkinliği karşılaştırılabilmekte ve değerlendirilebilmektedir. Alım satım stratejilerinin tamamı piyasaların davranış biçimiyle ilgili olan temel bir teorik varsayımla başlar. Alım satım stratejileriyle ilgili olan teorik yaklaşım rasyonel piyasa teorisi temeline dayanmaktadır. Bu yaklaşım, ilk olarak varsayımsal bir piyasa oluşturur; şöyle ki, bu piyasada birçok bireysel ve kurumsal yatırımcı fiyatları belirlemek için bir araya gelirler ve finansal enstrümanları tüm katılımcılar için önemli zorluklar veya kırılımlar olmayan bir çerçevede transfer ederler. Teorik yaklaşım, yatırımcıların bilgiye ulaşımının tamamen şeffaf olduğu alanlarda doğru seçimler yapan mantıklı (rasyonel) aktörler olduklarını farz eder. Bilgiye ulaşımı sağlayan bu şeffaflık yatırımcıların mantıklı davranmalarına izin vermektedir. Teoriye göre yatırımcılar devamlı olarak yatırımın getirisini optimize etmeye çalışırlar ve bunu da bilgi asimetrisi * olmadığında başarırlar. Portföy teorisi ve bu teoriyi destekleyen alım satım stratejileri bu mantıklılığın farzedilebilirliği üzerine kurulmuştur. Mantıklılık varsayımı hisse senedi piyasalarındaki kamusal düzenlemeleri desteklemektedir. Kamusal düzenlemeler yatırımcıların mantıklı karar alımlarını kolaylaştırmak amacıyla şirket bilgisinin piyasada en yükesek düzeyde bulunacağını kabul ettirmeye çabalamaktadırlar (Lintner, 1965: ). Rasyonel piyasa teorisi, bir varlığın fiyatının arz ve talep tarafından belirleneceğini varsayar ve bunu varlık fiyatının belirlenmesinde görülen tüm bireysel ve muhtemelen mantıksız kararları yutan piyasayla birlikte yapar (Fromlet, 2001: 63-74). Bu teorinin temel varsayımı, bireysel olarak yatırımcılar bazen mantıksız (irrasyonel) davranmalarına rağmen, bu mantıksız davranışlar * Bilgi Asimetrisi: Piyasalarda bazı ekonomik birimlerin diğerlerine göre daha fazla bilgiye sahip olmasıdır. Bu durum, piyasanın yapısını ve dolayısıyla piyasada faaliyet gösteren yatırımcıların karar ve davranışlarını etkileyerek, ekonomik anlamda dengenin etkin bir düzeyde oluşumunu engellemektedir.

28 2 Zıtlık ve Momentum Stratejileri -Teori ve Uygulama- bütününde birbirlerini dengelerler ve piyasa dengesi korunur şeklinde ifade edilebilir. Teori; aynı zamanda, yatırımcı mantıksızlığıyla fiyatlar üzerindeki sistematik etkiyi kaldıran mantıklı arbitrajcıların da olduklarını farzetmektedir (Shleifer, 2003: 25-60). Pratikte, fiyat dalgalanmalarının genişlediği durumlarda arbitrajcıların pozisyonlarını finanse edebilmeleri ve korumaları için görece olarak sınırlı arbitraj fırsatları çıkmaktadır. Sonuç olarak, mantıklı arbitrajcılar bireysel yatırımcıların mantıksız davranışlarını karşılayabilmektedirler (Fromlet, 2001: 63-74). Portföy geliştirme ve yönetimi için mantıklı bir taban oluşturma kabiliyetini önemsemeyen rasyonel piyasa teorisi, Modern Portföy Teorisi (MPT) ni desteklemektedir. MPT, bir portföydeki bireysel menkul kıymetlere bağlı risk ve ödül değerlendirmelerini kapsamaktadır. Teori, iyi çeşitlendirme yapan bir yatırımcının yaklaşık olarak piyasa portföyü kadar getiri elde edebileceğini belirtmektedir. Pratikte bu süreç, bir yandan portföyün bir bütün olarak riskini düşürmek bir yandan da portföyün tüm kazancını maksimize etmek için portföydeki bireysel menkul kıymetlerin risk ve ödül profillerini eşleştirmeyi içermektedir. Her portföy, risk toleransı ve ödül objeleri için oluşturulan parametrelerle bağlantılı bir takım kurallara sahiptir. Bu kurallar zamanlama ve ticaretin doğasını belirleyebilmek için çalışırlar. Bu modelde; portföy riski, menkul kıymetlere ait birçok ölçü tarafından belirlenen sınıflandırma yoluyla azaltılır. Riski ve risk değişkenlerini tahmin etme yolları portföyün korunumu ve gelişimi için kuralların bir kısmını oluşturmaktadır. Rasyonel piyasa teorisi temelinde bir alım satım, portföydeki risk ve ödül faktörlerini yeniden dengeleme ihtiyacı oluştuğunda gerçekleşir. Diğer bir ifade ile; MPT, yatırımcıların ve piyasaların gerçek davranışlarını yakından modellemeye çalışır. Aslında; MPT, karar verme mekanizmasının bireysel davranış bileşimlerinin çoğunu finansal piyasaların davranışları için psikolojik olarak bilgilendiren tahminlerle birleştirir (Fromlet, 2001: 63-74). MPT nin alım satım stratejisini geliştiren bu yaklaşımın özellikle belirtilen varsayımı, bireysel yatırımcıların bilgiyi topladığı ve işlediği yolların benzerliklerinin varlığıdır. Bu yaklaşıma göre, tüm davranışlar üzerindeki etkiler finansal piyasaların yönünü de etkilemektedir ve bütün bu davranışları anlayarak alım satım stratejisinin arkasındaki model tahmin edilerek netleştirilebilir ve bunun sonucu olarak daha doğru bir değerlendirme yapılabilir (Lo, MacKinlay, 1990: ). Sonuç olarak; söz konusu olan bu teori, iyi çeşitlendirme yapan bir yatırımcının yaklaşık olarak piyasa portföyü kadar getiri elde edebileceğini belirtmektedir. Alım satım için özel bir strateji portföy objelerine bağlıdır. Rasyonel piyasa prensiplerini baz alan uygulayıcı portföy teorisinde, mantıksızlıktan dolayı tahmin edilemeyecek şekilde piyasa değişimlerinin oluştuğu durumlar vardır (Malkiel, 2003: 59-82). Mantıksız piyasa hareketlerine örnek olarak sırasıyla

29 Zıtlık ve Momentum Stratejileri -Teori ve Uygulama- 3 şunlar sayılabilir: Đlk olarak, aşırı şişmeler (piyasa balonu), menkul veya menkul olmayan kıymetler için olağandışı yüksek fiyatlar; ikinci olarak, aşırı kötümserlikten kaynaklanan kur artışları veya durgunluklar gibi dışsal ekonomik olaylarla da giderek derinleşen olağandışı düşük değerler. Bu durumlarda, yatırımcılar grup olarak ulaşılabilir bilgilere mantıksız tepkiler verirler ve arbitrajcılar bunu düzeltmek için yeterli etkiyi gösteremezler. Dalgalı piyasalar tarafından sergilenen söz konusu mantıksızlık, rasyonel piyasa teorisine ek olarak faaliyet gösteren ve ileride üzerinde durulacak olan davranışsal teorinin gelişmesine yol açmıştır. Bu yaklaşım, rasyonel piyasa teorisindeki yatırımcıların hareketleriyle ilgili varsayımlardan bazılarını değiştirerek piyasa davranış perspektifini genişletmek için çaba sarfetmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde EPH, rassal yürüyüş ve davranışsal finans yaklaşımı üzerinde durulmuş, sonraki bölümlerde kullanılacak olan genel terimlerin tanımları yapılarak, Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası (ĐMKB) hakkında kısa bir bilgi verilmiştir. Đkinci bölüm, zıtlık ve momentum stratejilerinin kapsamlı bir incelemesini içermektedir. Bu bölümde zıtlık ve momentum stratejilerinin özellikleri vurgulanarak, söz konusu stratejilerinin gelişimini konu edinen önceki çalışmalar ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise çeşitli zaman periyotlarındaki kazançlar üzerine yapılan ampirik (görgül) analizler belirtilerek çalışmada kullanılan metodoloji ve test edilecek hipotezler sunulmuştur. Dördüncü bölümde, analizler sonucunda elde edilen bulgular sunulmuş, devamında sonuç ve ilerideki araştırmalara yönelik bazı öneriler ortaya konulmuştur.

30

31 Zıtlık ve Momentum Stratejileri -Teori ve Uygulama- 5 BĐRĐNCĐ BÖLÜM 1. ETKĐN PĐYASALAR HĐPOTEZĐ Hipotez geliştirilmeden önce, finans literatürü hisse senedi fiyatlarının nasıl değiştiği konusunda çok fazla bilgiye sahip değildi. Literatürde fiyatlar ve piyasadaki bilgi arasındaki ilişki, hiçbir ekonomik açıklama veya temele dayanmayan, istatiksel bir ilişki olarak ele alınmaktaydı (Kondak, 1997: 34). EPH, yıldan bu yana finansal çalışmalar açısından önemli bir öneri olmuştur. Hipotezin klasik cümlesinde; Fama (1970: ), hisse senedi fiyatlarının ulaşılabilir bilgileri devamlı bir şekilde tam olarak yansıttığı etkin bir finansal piyasayı tanımlamaktadır. Nofsinger ve Sias (1999: ) çalışmalarında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bono ve hisse senedi piyasası gibi gerçek dünyada yer alan finansal piyasaları örnek göstererek, bu piyasalar tanımlamaya göre etkindir demektedirler. Ortaya konulmasını takip eden 10 yıl içinde EPH büyük bir teorik ve pratik başarıya ulaşmış, akademisyen ve araştırmacılar hipotezin neden tutulduğuna dair güçlü teorik nedenler geliştirmişlerdir. Michael Jenѕen (1978: ) Ekonomide EPH den daha fazla kendini destekleyen sağlam ve pratik kanıtları olan başka bir öneri bulunmamaktadır açıklamasında bulunmuştur. Bu güçlü ifade EPH ile ilgili olumsuz iddiaları yok etmiş ve takip eden 20 yılda EPH ile ilgili olarak teorik bulgular ve destekleyici pratik kanıtlar gittikçe güçlenmiştir. Takip eden süreçte EPH, MPT ve Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (SVFM) nin temellerini oluşturmuştur (Taner, Kayalıdere, 2002: 1-2.). Bir piyasanın etkin olarak tanımlanabilmesi için temel olarak şu unsurları içermesi gerektiği belirtilmektedir (Civelek, Durukan, 2003: ): 1. Mantıklı, kar peşinde koşan, riskten kaçınan ve herhangi bir sınırlandırma olmadan menkul kıymetlerin değerlemesinde birbirleriyle yarışan çok sayıda yatırımcı, 2. Sektörler ile karlı yatırım fırsatlarını anomali * ler yoluyla arayan yeterli sayıda araştırmacı ve bilgili analizciler, 3. Yatırımcıların beklentilerini etkileyebilecek bilgilerin hızlı ve tam yayılımı, 4. Düşük işlem maliyetleri, 5. Devamlı ve geniş işlem hacmi. Menkul kıymetlerin piyasa fiyatlarıyla gerçek değerleri arasında fark olması etkin bir piyasada oldukça nadir ve kısa süreli görülen bir durumdur. Bunun * Anomali (Aykırılık): Ampirik (görgül) bir gözlem teorik anlamda ifade edilemiyorsa ya da ancak makul olmayan varsayımlar yapılarak açıklanabiliyorsa bu bir anomalidir. Diğer bir ifade ile teori ile uyuşmayan bir gözlem ya da realitedir. Burada teori EPH yi ifade etmektedir.

32 6 Zıtlık ve Momentum Stratejileri -Teori ve Uygulama- sebebi, böyle bir fark gözlendiği anda bu farklılığın avantajlarından yararlanmak isteyen yatırımcıların buna göre pozisyon alarak, piyasa fiyatıyla gerçek değer arasındaki farkın kısa sürede ortadan kalkmasına yolaçmalarıdır. Kısacası, piyasada gerçek değerinin altnda fiyatlanmış bir menkul kıymet fiyatının yükseleceği beklentisiyle satın alınarak kar elde edilmeye çalışılır. Bu, talebin ve dolayısıyla da fiyatın artmasına sebep olur. Böylece gerçek değer ile piyasa fiyatı arasındaki fark yok olur. Piyasada gerçek değerinin üstünde bir fiyatlanma durumunda da fiyatın düşeceği beklentisiyle eldeki menkul kıymetler satılmaya çalışılır bu da fiyatı düşürerek aradaki farkı yok eder. Sermaye piyasalarının etkin olması çeşitli sebeplerden dolayı önemlidir. Bu sebepler kısaca şöyle özetlenebilir: i. Sermaye piyasalarının etkin olması yatırımcıları hisse senedi alımına teşvik etmektedir, ii. Sermaye piyasalarının etkin olması sayesinde şirket yöneticilerine önemli sinyaller verilmektedir, iii. Hisse senedi fiyatları, yatırımcıların belli bir risk sınıfındaki hisse senetlerinden talep ettikleri getiri oranına işaret eder. Piyasaların etkin olmaması durumunda, risk ve getiri arasındaki ilişki de güvenilir olmaz, iv. Sermaye piyasalarının etkin olması kıt kaynakların etkin dağıtımına yardım etmektedir (Arnold, 1998: 599), v. Sermaye piyasalarının etkin olması, hisse senetlerinin doğru fiyatlanmasını sağlar (McLaney, 2003: 250) Etkin Piyasalar Hipotezi nin Teorik ve Pratik Bulguları EPH için temel teorik durum, zayıf varsayımlara güvenen üç argüman üzerine kurulmuştur. Đlkin, yatırımcıların mantıklı oldukları ve bu yüzden hisse senetlerini mantıklı değerledikleri varsayılır. Đkinci olarak, bazı yatırımcıların mantıksız davranması halinde, bunların alım satımlarının rassal olacağı ve bu yüzden birbirlerini fiyatlara etki etmeden bozacakları, üçüncü olarak ise yatırımcıların benzer yollarla mantıksız davranmaları halinde bu yatırımcıların fiyatlar üzerindeki etkilerini ortadan kaldıran mantıklı arbitrajcılar tarafından karşılanacağı varsayılmaktadır. Yatırımcılar mantıklı ise her hisse senedini gerçek değerinde değerlerler, hisselerin gerçek değerleri hakkında birşeyler öğrendiklerinde, yeni bilgiye hemen bir tepki göstererek, iyi haberlerde fiyatları yukarı çekerler, kötü haberlerde ise aşağı çekerler. Sonuç olarak, hisse senedi fiyatları anlık olarak ulaşılabilir bütün bilgilerle birlikte çalışırlar ve fiyatlar yeni değerlerine tekabül eden yeni kademelere çekilirler. Bazı yatırımcıların tam olarak mantıklı olmadıkları çeşitli durumlarda, piyasaların etkin olduğu varsayılır. Yaygın olarak tartışılan durumda piyasadaki

I. Uluslararası Parasal Ortam 1

I. Uluslararası Parasal Ortam 1 İÇİNDEKİLER Ön Söz Teşekkür Öğrenciye Editör ün Notu XI XIII XV XIX I. Uluslararası Parasal Ortam 1 1. Döviz Piyasası 3 Döviz İşlem Hacmi 3 Coğrafi Döviz Kuru İşlemi 4 Spot Döviz Kurları 7 Döviz Arbitrajı

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

1. Temel Finansal Kavramlar. 2. Finansal Analiz ve Planlama. 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi. 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması

1. Temel Finansal Kavramlar. 2. Finansal Analiz ve Planlama. 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi. 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması 1. Temel Finansal Kavramlar 2. Finansal Analiz ve Planlama 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması 5. Girişimcilikte Finansal Destekler 1 6. Alternatif Finansal

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 7 Modern Portföy Teorisi

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 7 Modern Portföy Teorisi Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ders 7 Modern Portföy Teorisi Kurucusu Markowitz dir. 1990 yılında bu çalışmasıyla Nobel Ekonomi ödülünü MertonH. Miller ve William F. Sharpe ilepaylaşmıştır. Modern

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 22: Piyasa Etkinliği. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 22: Piyasa Etkinliği. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 22: Piyasa Etkinliği Bahar 2003 Piyasa Etkinliği Çeşitleri Zayıf formda Etkinlik: Fiyatlar, geçmiş fiyatlar, işlem hacmi, kısa dönem faizler vb. gibi piyasa verilerini inceleyerek elde

Detaylı

Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii

Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii iv v İçindekiler Sunuş... vii Önsöz... ix 1. Giriş...1 1.1 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası...2 2. Testler ve Test

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

9. Şemsiye Fonun Türü Yatırımcının : başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının

9. Şemsiye Fonun Türü Yatırımcının : başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI ALT FONU BİRİNCİ İHRAÇ KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ ESKİ MADDE:

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI ALT FONU BİRİNCİ İHRAÇ KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN SİRKÜLER DEĞİŞİKLİĞİ ESKİ MADDE:

Detaylı

Risk ve Getiri : Portföy Teorisi ve Varlık Fiyatlandırma Modelleri

Risk ve Getiri : Portföy Teorisi ve Varlık Fiyatlandırma Modelleri 5-1 Risk ve Getiri : Portföy Teorisi ve Varlık Fiyatlandırma Modelleri Portföy Teorisi Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli (CAPM) Etkin set Sermaye Piyasası Doğrusu (CML) Hisse Senedi Piyasası Doğrusu

Detaylı

MAYIS 2012 FON BÜLTENİ

MAYIS 2012 FON BÜLTENİ MAYIS 2012 FON BÜLTENİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Zayıf Halka: Avrupa Ocak ayında yaşadığımız ralli dönemi sonrası son üç aydır, tüm Global piyasalar tam anlamıyla yatay bir bant içerisinde hareket etmektedir.

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

- Kâr payı (temettü) adı altında hisse senedi sahiplerine (şirket ortaklarına) aktarır. - Kâr ortaklara dağıtılmayarak firma bünyesinde tutulur.

- Kâr payı (temettü) adı altında hisse senedi sahiplerine (şirket ortaklarına) aktarır. - Kâr ortaklara dağıtılmayarak firma bünyesinde tutulur. HĐSSE SENEDĐ DEĞERLEMESĐ Hisse (Ortaklık) senetleri, firmanın belli bir bölümüne ait mülkiyet ifade eder. Ortaklık senedini elinde bulunduran kişi, bu senedi ihraç eden kuruluşun gelecekteki kazancı (karı)

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Özet Giriş Davranışsal Finans. Davranışsal Finans. Salim Kasap, Turkish Yatirim. 19 Ocak 2011

Özet Giriş Davranışsal Finans. Davranışsal Finans. Salim Kasap, Turkish Yatirim. 19 Ocak 2011 Salim Kasap Turkish Yatirim 19 Ocak 2011 Sınırlı Arbitraj... Yatırımcı Psikolojisi Zayıf Piyasa Etkinliği -Weak Form Efficiency Tarihsel verilere dayanarak yapılan yatırım tercihleri ile üstün karlar elde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 25 Şubat 2013 30 Haziran 2015 tarihi

Detaylı

Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Risk-Getiri İlişkisi ve Portföy Yönetimi I

Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Risk-Getiri İlişkisi ve Portföy Yönetimi I Risk-Getiri İlişkisi ve Portföy Yönetimi I 1 Giriş İşlenecek ana başlıkları sıralarsak: Finansal varlıkların risk ve getirisi Varlık portföylerinin getirisi ve riski 2 Risk ve Getiri Yatırım kararlarının

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) portföy işletmeciliği faaliyeti ile iştigal eden bir menkul kıymet yatırım ortaklığıdır. Şirket, 1995 yılında kurulmuş,

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 8&9: Menkul Kıymetler Borsası. Hisse Senedi Getirilerindeki Çapraz Kesit Farklılıklar

15.433 YATIRIM. Ders 8&9: Menkul Kıymetler Borsası. Hisse Senedi Getirilerindeki Çapraz Kesit Farklılıklar 15.433 YATIRIM Ders 8&9: Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senedi Getirilerindeki Çapraz Kesit Farklılıklar Bahar 2003 Giriş Hisse senedine dayalı menkul kıymetler, bir şirketin hisselerinin sahipliğini temsil

Detaylı

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Sistem I. Finansal Sistemin Tanımı... 1 II. Finansal Sistemin Amaçları... 4 III. Finansal Sistemin Amaçları... 4 IV. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme... 5 A. Makroekonomik

Detaylı

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Member Firm of Kreston International

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Member Firm of Kreston International Ergoisviçre Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu nun Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere Đlişkin Rapor Ergoisviçre Emeklilik ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ vi İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI FİNANS VE GENEL ÇERÇEVESİ 1.1. Uluslararası Finansın Konusu... 3 1.2. Ulusal-Uluslararası Finansal İşlem Ayrımı ve

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ: İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HĐSSE SENEDĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HĐSSE SENEDĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU . BÜYÜME AMAÇLI HĐSSE SENEDĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN RAPOR 1 Ergoisviçre

Detaylı

DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2

DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2 DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2 Türev Ürünlerin Kullanım Amaçları Korunma Amaçlı İşlemler Spekülatif Amaçlı İşlemler Arbitraj Amaçlı İşlemler Türev Ürünler Opsiyon Future Forward Swap Vadeli

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.-

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.- 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portföy Birinci Para Piyasası Fonu, para piyasası fonudur. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu Fon, katılım fonudur. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 2499 sayılı

Detaylı

SVFM. Ders 11 Finansal Yönetim 15.414

SVFM. Ders 11 Finansal Yönetim 15.414 SVFM Ders 11 Finansal Yönetim 15.414 SVFM Riski ölçmek Sistematik risk, dağıtılabilir risk Risk ve getiri arasındaki denge Bugün Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 8.2-8.5 Tekrar Çeşitlendirme Çeşitlendirme,

Detaylı

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Risk ve Getiri İstatistik Tekrarı Hisse senedi davranışlarına giriş Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 7, sayfalar 153-165 Yol haritası 1. Bölüm: Değerleme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FON KURULU FAALİYET RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FON KURULU FAALİYET RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ FON KURULU FAALİYET RAPORU I. FON İLE İLGİLİ BİLGİLER A. GENEL BİLGİLER Fon un Unvanı Fon un

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Fon Toplam Değeri 2.155.647 Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman,

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Kapital Yatırım

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ 1.1. Uluslararası Portföy ve Yönetimi Kavramları... 1 1.2.Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi ve Etkileyen Faktörler... 3 1.2.1. Yatırımcının

Detaylı

Fon Bülteni Ekim Önce Sen

Fon Bülteni Ekim Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 3/9/21-3/9/216 2 2 1 1-11,6 13,74 9,7 12,3 14,74 12,44 8,72 9,7 9,3

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski Unvanıyla KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUP ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ) 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ

ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin

Detaylı

Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler

Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler Gedik Private Ayrıcalıklar Dünyası PB / 1 Hisse Senetleri Risk Derecesi 4 Getiri Derecesi 4 Vergi %0 Stopaj Global Fırsatları Takip Ederiz Global ekonomi ve

Detaylı

TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/11/2004

Detaylı

Fon Bülteni Nisan Önce Sen

Fon Bülteni Nisan Önce Sen Fon Bülteni Nisan 217 Önce Sen Fon Bülteni Nisan 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Son 1 Yıl - 31/3/216-31/3/217 Yüksek Getiri! 4 3 25 2 15 1 5 22,18 12,23 12,23 11,86 12,23 12,23

Detaylı

Para Teorisi ve Politikası Ders Notları

Para Teorisi ve Politikası Ders Notları Para Teorisi ve Politikası Ders Notları A. YASEMIN YALTA TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ AÇIK DERS MALZEMELERİ PROJESİ SÜRÜM 1.0 (EKİM 2011) İçindekiler 1 Paranın Tanımı ve İşlevleri 1 1.1 Para Tanımı..............................

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (USD) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (USD) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (USD) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Kodu ECO 77 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI RELATİF PERFORMANS DEĞİŞKEN ALT FONU (2.

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI RELATİF PERFORMANS DEĞİŞKEN ALT FONU (2. TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI RELATİF PERFORMANS DEĞİŞKEN ALT FONU (2. ALT FON) İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Detaylı

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ TARAFINDAN YÖNETİLEN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

TEB PORTFÖY ALTIN FONU

TEB PORTFÖY ALTIN FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/10/2007 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 5.197.366 YATIRIM

Detaylı

Yatırım Kumar Adil Oyun

Yatırım Kumar Adil Oyun Portföy Yönetimi Yatırım Kumar Adil Oyun 1 2 Getiri Kavramı Risk ve Getiri Kavramı Genel Kural: Getiriyi Sev, Riskten Kaç Faydayı Maksimize Et! Hisse Senedinde getiri iki kaynaktan oluşur. : Sermaye Kazancı

Detaylı

Yatırım Kumar Adil Oyun

Yatırım Kumar Adil Oyun Portföy Yönetimi 1 Yatırım Kumar Adil Oyun 2 Risk ve Getiri Kavramı Genel Kural: Getiriyi Sev, Riskten Kaç Faydayı Maksimize Et! 3 Getiri Kavramı Hisse Senedinde getiri iki kaynaktan oluşur. : Sermaye

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim

Detaylı

Reyting Metodolojisi. Fonmetre Metodoloji Dokümanı Temmuz, 2012. 2012 Milenyum Teknoloji Bilişim Ar-Ge San. Tic. Ltd. Şti.

Reyting Metodolojisi. Fonmetre Metodoloji Dokümanı Temmuz, 2012. 2012 Milenyum Teknoloji Bilişim Ar-Ge San. Tic. Ltd. Şti. Reyting Metodolojisi Fonmetre Metodoloji Dokümanı Temmuz, 2012 İçerik Giriş Tarihçe Kategori Bazında Gruplama Yatırımcı İçin Anlamı Nasıl Çalışır? Teori Beklenen Fayda Teorisi Portföy Performans Ölçümü

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Temmuz

Detaylı

Fon Bülteni Eylül Önce Sen

Fon Bülteni Eylül Önce Sen Fon Bülteni Eylül 216 Önce Sen Fon Bülteni Eylül 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/8/21-31/8/216 2 2 1 1-11,1 11,34 1,43 11,47 1,2 11,31 12,1 8,72

Detaylı

Fokus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon. Ekim 2017

Fokus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon. Ekim 2017 Fokus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon Ekim 2017 Fokus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fonu 20 Eylül 2013 tarihinde halka arz edilmiştir. Fon kurucusu: Fokus Portföy

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR TACİRLER

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART

Detaylı

S&P S&P Shariah 33% 33% 49% 5%**

S&P S&P Shariah 33% 33% 49% 5%** Katılım 30 Endeksi Borsa Yatırım Fonu, Katılım 30 Endeksi ne dayalı bir borsa yatırım fonudur. Katılım 30 Endeksi ise Borsa İstanbul Ulusal Pazar da işlem gören ve Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 31 MART 2010 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 31 MART 2010 HESAP DÖNEMĐNE AĐT ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 31 MART 2010 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA

Detaylı

Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş. Getiri Oranı. Getiri Oranı. İşlenecek Konular

Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş. Getiri Oranı. Getiri Oranı. İşlenecek Konular Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş İşlenecek Konular Getiri Oranları: Gözden Geçirme Sermaye Piyasası Tarihi Risk & Çeşitlendirme Risk Üzerine Yorumlar Sermaye Kazancı + kar payı

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Metlife Emeklilik ve

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine odaklı Türkiye

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (USD) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (USD) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (USD) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR (2004 / II.Çeyrek)

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR (2004 / II.Çeyrek) OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR (2004 / II.Çeyrek) Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004 30.06.2004

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Nisan Araştırma Dairesi 2010/04

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Nisan Araştırma Dairesi 2010/04 Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Beklenti Anketi Araştırma Dairesi 2010/04 Yayına Hazırlayan SPK ARAŞTIRMA DAİRESİ Görüş ve Önerileriniz için spkanket_ad@spk.gov.tr Sermaye Piyasası Kurulu Eskişehir

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016-31.03.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2016 31 Mart 2016 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI ŞUBAT 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) Cari Açık/GSYİH 6,61% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,24% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD) 10.800

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 A-TANITICI BİLGİLER: EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Pay Vadeli İşlemleri Eğitimi Yepyeni bir piyasanın yepyeni yatırımcıları olmaya hoş geldiniz.

Pay Vadeli İşlemleri Eğitimi Yepyeni bir piyasanın yepyeni yatırımcıları olmaya hoş geldiniz. Pay Vadeli İşlemleri Eğitimi Yepyeni bir piyasanın yepyeni yatırımcıları olmaya hoş geldiniz. İlk vadeli işlemler borsası 18. y.y. ilk yarısı Japonya da kuruldu / Dojima Pirinç Piyasası 1970 ten sonra

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

14 Varant Stratejisi

14 Varant Stratejisi 14 VarantStratejisi Eğitimin Konusu: 14 Varant Stratejisi Eğitimin Amacı: Varant alım satımında stratejiler oluşturmak ve geliştirmek Kimler İçin Uygundur: Yeni başlayandan tecrübeli yatırımcılara kadar

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli,

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ AvivaSa Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu tanıtım formunun A Bölümü nün II, III,IV ve V maddeleri,

Detaylı