İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLİŞSEL GELİŞİM ALANINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ İLE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ * ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLİŞSEL GELİŞİM ALANINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ İLE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ * ÖZET"

Transkript

1 İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLİŞSEL GELİŞİM ALANINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ İLE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ * Tuncay CANBULAT** Abdurrahman İLĞAN*** ÖZET Bu araştırmada, ilköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile öğrencilerinin akademik başarıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırma kapsamında, eğitim-öğretim yılında çalışan 63 sınıf öğretmeni ve 1132 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin bilişsel gelişim bilgi düzeylerini belirlemek için araştırmacılar tarafından geliştirilen Bilişsel Gelişim Bilgi Testi, öğrenci akademik başarılarını belirlemek için ise okullarca uygulanan Öğrenci Başarı Testi kullanılmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda ana probleme ilişkin ham verilerin analizi çerçevesinde; betimsel istatistikler, Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis H Testi ve Korelasyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile öğrencilerin genel akademik başarı düzeyleri arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. Ayrıca, öğretmenlerin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile Hayat Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik ve Fen ve Teknoloji dersleri akademik başarıları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı ilişki bulunmuştur. Araştırmada elde edilen sonuçlar, sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeylerinin öğrencilerinin akademik başarılarıyla önemli derecede ilişkili olduğunu göstermektedir. Elde edilen bulgulara dayalı olarak, sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeylerini geliştirici çalışmaların yapılmasının öğrencilerin akademik başarılarını arttıracağı söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Bilişsel Gelişim, Sınıf Öğretmeni, İlköğretim öğrencisi, Akademik Başarı * Bu çalışma Tuncay Canbulat ın 2009 yılında tamamladığı yüksek lisans tezinin bir bölümünün özetlenmesiyle hazırlanmıştır. ** Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, **Yrd. Doç. Dr., Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı,

2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.Aralık 2011,Cilt:VIII,Sayı:I, THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE LEVEL OF THE PRIMARY CLASS TEACHERS` IN THE COGNITIVE DEVELOPMENT FIELD AND ACADEMIC SUCCESS OF THEIR STUDENTS ABSTRACT In this research, it is aimed to determine the relationship between knowledge level of the primary class teachers` in the cognitive development field and academic success of their students. This research is designed in the relational analysis model. For the research, teaching year, 63 class teachers and 1132 students has been reached. In the study, in order to determine the knowledge level of the educators about cognitive development, cognitive development knowledge test that is developed by the researchers has been employed. In order to determine academic success of the students, "Student Achievement Test" that is applied in the schools is used. In accordance with the aims of the research, descriptive statistics, Mann-Whitney U Test, Kruskal-Wallis H test and correlation analysis were used within the framework of the raw data analysis related with the problem. According to research findings, there is a positive, medium level and meaningful relation between the knowledge level of the primary class teachers in the cognitive development level and the general academic success level of their students. Moreover, positive, medium level and meaningful relation has been found between the knowledge level of the teachers in the cognitive development level and the courses such as Life Knowledge, Turkish, Social Studies, Mathematics and Science and Technology at the secondary level. These results shows the primary class teachers knowledge level is significantly related with the students' academic achievement. Based on the findings obtained, it can be said that doing some studies on developing the primary teachers` knowledge level in the areas of cognitive development will improve students' academic success efforts. Key Words: Cognitive Development, Primary Class Teachers, Primary Student, Academic Success

3 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.Aralık 2011,Cilt:VIII,Sayı:I, GİRİŞ Günümüzde, bilim ve teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler sonucunda gereksinim duyulan yetişmiş insan gücünün sağlanmasında en etkin kaynak olarak örgün eğitim görülmektedir. Örgün eğitim içerisinde ilköğretim 1 5. sınıfları kapsayan eğitim süreci; ilköğretim 6-8. sınıflara ve dolaylı olarak ortaöğretim ve yükseköğretime öğrenci hazırlayan bir öğrenim basamağıdır. Birey ilköğretimden sonra eğitimine devam etmeyebilir. Öyleyse, ilköğretim bir bireyin tek başına yaşamını sürdürebilmesi, mutlu olabilmesi, hatta toplumsal kalkınmaya katkıda bulunabilmesi için bilmesi gerekenlerin öğrenildiği ya da öğretildiği bir öğrenim basamağıdır. Ayrıca ilköğretim 1-5. sınıflar arası dönem çocuklar için; düşünme, anlama, sınıflama, sıralama, eleştirme, analiz sentez yapma ve değerlendirme gibi üst düzey bilişsel becerilerin kullanımının ve öğretiminin yapıldığı bir dönemdir. Bu dönem bireyin yaşamı bakımından çok önemli ve stratejik bir dönem olma özelliği taşımaktadır (Eraslan, 2008). Bu nedenle ilköğretim 1-5. sınıflarında görev yapan sınıf öğretmenleri çok önemli bir görev üstlenmektedir. Gelişim psikolojisi açısından düşünüldüğünde de ilköğretim yıllarını kapsayan çocukluk dönemi çok önemlidir. Bu dönemde öğrenim gören öğrenciler 7 11 yaşları arasındadır ve Piaget e göre bu dönemdeki çocuklar somut işlemler, Erikson a göre ise başarıya karşı başarısızlık duygusu dönemindedir. Ayrıca, bu dönemin ileriki gelişim dönemleri üzerinde önemli etkilerinin olduğu kabul edilir (Küçükkaragöz, 2011). Bunun için, çocuğun gelişim özelliklerinin bilinmesi önemlidir ve çocuğun gelişimini birçok açıdan incelemek gerekir (Aydın, 2003). Temel gelişim alanlarını bilişsel, duyuşsal, psikomotor, sosyal, sanatsal ve ruhsal şeklinde sıralayabiliriz. Sıralanan tüm gelişim ve değişimler bir bütünlük içinde birbirlerini etkilemektedir. Bu alanlar içinde bilişsel gelişim, çocuğun dünyayı anlama ve öğrenmesini sağlayan, aktif bilişsel faaliyetlerdeki gelişimi ifade etmektedir. Bilişsel gelişimle ilgili önemli çalışmalarda bulunun Piaget, insan gelişimini zihnin gelişmesiyle açıklamaktadır. Piaget in çalışmalarına eleştiriler olmakla birlikte, günümüzde geçerliliğini sürdürmektedir. Piaget ye göre çocuk, dünyanın pasif alıcısı değil, aksine bilgiyi kazanırken etkin bir role sahiptir. Piaget genel olarak, değişik yaşlardaki çocukların birbirlerinden farklı oluşunu ve bu farklılığın nedenlerini incelemiş ve bireyin dünyayı yorumlamasını sağlayan bilişsel süreçleri açıklamaya çalışmıştır (Senemoğlu, 2005). Dönemin kritik önemi ve her çocuğun birbirinden farklı bir bilişsel yapı ve yeteneklerle

4 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.Aralık 2011,Cilt:VIII,Sayı:I, dünyaya geldiği düşünüldüğünde; çocukların bilişsel özelliklerinin tanınması, onların sağlıklı bir gelişim göstererek başarıya ulaşmaları ve nitelikli bir bilişsel donanıma sahip olmaları çok önemli görülmektedir (Demircioğlu, Kadıoğlu ve Ayas, 2000). Ayrıca, çocuklara öğretim etkinlikleri hazırlarken onların bireysel farklılıklarının göz önünde bulundurulması gerektiği, bunun da ancak çocukların gelişim özelliklerini, özellikle de bilişsel gelişim özelliklerini ve bu süreci bilmekle olabileceği düşünülmektedir (Ömeroğlu ve Kandır, 2007). Bu anlamda çocukların eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğu kadar bütün yönleriyle gelişimlerinden de sorumlu olan bir sınıf öğretmeni, öğrencilerinin bilişsel kapasitelerini iyi bilmeli ve ders programını ona göre düzenlemelidir (Hsueh, 1997). Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün 17 Nisan 2006 tarihli ve 1870 sayılı yönetmelikle belirlenen Öğretmenlik Mesleğinin Genel Yeterlikleri arasında yer alan öğrencinin gelişim özelliklerini tanıma bölümünde; Öğretmen; öğrencinin fiziksel, sosyal, bilişsel, dil, duygusal, kültürel gelişimine ait düzeyini, öğrenme biçimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi ve gereksinimlerini bilmelidir denmektedir (MEB, 2006). Alanyazın araştırmaları sonucu; öğretmenlerin insan gelişimi konusundaki yeterliliklerine ve bu yeterliliğin eğitim ortamındaki etkilerinin incelenmesine yönelik araştırma sayısının sınırlı olduğu görülmüştür. Yapılan bazı araştırmalar ise şöyledir: Kinawong (1983) Tayland lı öğretmenlerin öğrencilerinin bilişsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve bu konudaki bilgilerinin öğrenci başarısını etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Richards (1984), öğrencilerin akademik başarısı üzerine yaptığı araştırmasında ise; öğrencilerin bilişsel gelişimlerini destekleyecek faaliyetlerin (bu faaliyetleri öğretmen ve yakın çevresi yapmaktadır) öğrencinin akademik başarısını etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Smith in (2001) personel geliştirme faaliyetlerinde öğretmen algılamaları başlıklı araştırmasında, öğretmenlerin gelişim konularında yetersiz oldukları ve bunun öğrenci başarısını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Brendel, Kolbert ve Foster (2002) araştırmalarında; öğrencilerin bilişsel gelişimine uygun olarak geliştirilen öğretim metotlarının öğrenci başarısını artırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Yine, Parker ın (2009) yapılandırmacı öğrenme ortamı adlı araştırmasında bilişsel gelişime dayalı yapılan öğretimin öğrencinin akademik performansı ile yakından ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Türkiye de Çepni ve Özsevgeç in (2006) 59 Fen ve Teknoloji öğretmeni üzerinde yaptıkları araştırmada; öğretmenlerin öğrencilerinin bilişsel seviyelerinin üzerinde ya da altında yaptıkları bir değerlendirmenin, öğrencilerin bilişsel seviyelerine katkı

5 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.Aralık 2011,Cilt:VIII,Sayı:I, sağlamadığını, böyle bir değerlendirme yönteminin onların özgüven duygularını yıktığını, başarısızlık duygusuna kapılarak onların derslerden uzaklaşmalarına ve sahip oldukları becerilerinin körelmesine neden olduğunu belirtmişlerdir. Özmen ve Karamustafaoğlu (2006) yaptıkları araştırmalarında; öğretmenlerin öğrencilerin bilişsel gelişim seviyelerine göre konu anlatımı ve soru hazırlamada yetersiz olduklarını kabul ettikleri ve öğretmenlerin bu konudaki eksikliklerinin öğrenci başarısını etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Alanyazında, çocukların öğrenme gereksinimlerinin gerektiği gibi karşılanabilmesi için çok sayıda çalışma yapılmaktadır. Çocukların eğitimde önemli rol oynayan anne, baba ve öğretmenlerin bu konuda ne kadar yeterli ve bilgili olduğunun tespitine yönelik çalışma sayısının literatür tarama sonuçlarına göre çok az olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmada; sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi ile bu düzeyin öğrencilerinin akademik başarılarıyla ne derecede ilişkili olduğunun tespiti amaçlanmıştır. Bu araştırmanın sonucunda elde edilen bulgulardan özellikle; sınıf öğretmenlerinin çocukların bilişsel gelişim özelliklerini bilmesinin, çocukların başarısıyla ne derecede ilişkili olduğunun belirlenmesi açısından önemlidir. Ayrıca, ilköğretim 1-5. sınıf çocukların bilişsel gelişimiyle ilgili olanların başında gelen sınıf öğretmenlerine, kendilerinin bu konudaki yeterliliklerini görmeleri ve varsa eksikliklerin giderilmesi açılarından önemli olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın genel sonuçlarının ise; çocukların akademik başarıları için anne, baba ve özellikle sınıf öğretmenlerine katkı sağlayacağı umulmakta, bu konuda yapılacak yeni araştırmalar için kaynak oluşturabileceği düşünülmektedir. Bu araştırmanın genel amacı, ilköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile öğrencilerinin akademik başarıları arasında ilişki olup olmadığını belirlemektir. Bu genel amaca ulaşmak için aşağıdaki alt amaçlara cevap aranmıştır: 1. İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri, cinsiyetlerine, öğrenim durumlarına, meslekteki hizmet sürelerine göre anlamlı farklılıklar göstermekte midir? 2. öğrencilerinin genel akademik başarıları arasında ilişki var mıdır?

6 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.Aralık 2011,Cilt:VIII,Sayı:I, öğrencilerinin Hayat Bilgisi Dersi akademik başarıları arasında ilişki var mıdır? 4. öğrencilerinin Türkçe Dersi akademik başarıları arasında ilişki var mıdır? 5. öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi akademik başarıları arasında ilişki var mıdır? 6. öğrencilerinin Matematik Dersi akademik başarıları arasında ilişki var mıdır? 7. öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi akademik başarıları arasında ilişki var mıdır? YÖNTEM Bu bölümde araştırmanın modeli, araştırmanın katılımcıları, araştırmada kullanılan ölçme araçları, verilerin toplama süreci ve analizine yer verilmiştir. Araştırma Modeli öğrencilerinin akademik başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada varolan bir durumu, varolduğu haliyle betimlemeyi amaçlayan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli, iki ya da daha fazla değişken arasında birlikte değişim varlığını belirlemeyi amaçlayan araştırma modeli olarak tanımlanmaktadır (Karasar, 2004: 81). Evren ve Örneklem Evren ve örnekleme ait bilgiler Tablo 1 de verilmektedir. Tablo 1: Evren ve örnekleme ait veriler Evren* Örneklem Katılımcılar N n % Sınıf Öğretmeni İlköğretim Öğrencisi *Manisa İli Demirci İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü 2009 verilerinden alınmıştır. Araştırmanın katılımcıları, ilköğretim 3, 4 ve 5. sınıfta öğrenim görmekte olan 1132 öğrenci ve onların 63 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Örneklem seçiminde basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Basit tesadüfi örneklemde evreni oluşturan her elemanın örneğe girme şansı eşittir. Dolayısıyla hesaplamalarda da her

7 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.Aralık 2011,Cilt:VIII,Sayı:I, elemana verilecek ağırlık aynıdır (Arıkan, 2004: 141). Örneklem almada, örneklemin alındığı evreni temsil etmesi önemlidir. Bu durumda, hangi büyüklükteki bir örneklemin evreni temsil edebileceği sorunu ortaya çıkmaktadır. Alınan örneklemin evreni temsil yeterliği bulunmadığında örnekleme hatası olur (Balcı, 2005: 91). Betimsel araştırmalarda minimum % 10 örneklem alındığı, küçük evrenlerde ise % 20 örneklem büyüklüğüne ihtiyaç duyulduğu ve korelasyon çalışmalarında en az 30 eleman gerekli olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, örneklem büyüklüğünün fazla olması sonuçların güvenilirliğini artırmaktadır (Arlı ve Nazik, 2001: 77). Tablo 1 incelendiğinde örneklem büyüklüğünün, sonuçların evrene genellenebilmesi açısından yeterli olduğu görülmektedir. Araştırmada Kullanılan Ölçme Araçları Bu çalışmada iki farklı uygulama yapılmıştır. Birinci uygulama sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgilerinin belirlenmesini, ikinci uygulama ise ilköğretim birinci kademe 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının belirlemesini içermektedir. Bilişsel Gelişim Bilgi Testi nin geliştirilmesi amacıyla, alandaki test ve ders kitapları taranmıştır. Soruların bir kısmı olduğu gibi, bir kısmı değiştirilerek alınmış, bir kısmı da araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Temel bilişsel gelişim kurallarını ve ilköğretim öğrencilerinin yaşadığı bilişsel gelişimle ilgili her bir süreci ölçecek şekilde hazırlanan sorular için, ilk aşamada 42 sorudan oluşan bir madde havuzu oluşturulmuştur. Madde havuzunda bulunan 42 soru alan uzmanlarının görüşlerine sunulmuş, uzman görüşleri doğrultusunda bazı sorular ölçekten çıkarılmış, bazı sorular ise düzeltilmiştir. Böylece, 30 soruluk bir test uygulanabilir hale getirilmiştir. Bu başarı testinin puanlandırılması, bir öğretmenin en düşük 0, en yüksek 100 puan alabileceği şekilde yapılmıştır. Araştırmada kullanılan Bilişsel Gelişim Bilgi Testi nin Kuder Richardson-20 güvenirlik katsayısı 0,83 olarak bulunmuştur. Tan (2006: 286), maddeli testler için 0.50 kadar düşük bir Kuder Richardson-20 güvenirlik katsayısının yeterli olacağını belirtmiştir. Kuder Richardson-20 güvenirlik katsayısının hesaplanması için uygulama yapılacak ayrı bir öğretmen grubuna ulaşmanın zorluğundan dolayı, güvenirliğin hesaplanmasında uygulama yapılan öğretmenlerin test sonuçları kullanılmıştır.

8 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.Aralık 2011,Cilt:VIII,Sayı:I, Kuder Richardson-20 güvenirlik katsayısının hesaplanmasına ilişkin kullanılan veriler Tablo 2 de verilmektedir. n Tablo 2: Bilişsel gelişim bilgi testi ile ilgili madde analizi sonuçları Soru Sayısı Ss pj.qj r X Tablo 2 de soru sayısı, öğretmenlerin Bilişsel Gelişim Bilgi Testi nden aldıkları puanlarının aritmetik ortalaması, standart sapma, madde varyanslarının toplamı ve güvenirlik sonucu görülmektedir. Öğrencilerin akademik başarılarının belirlenmesi için ise; Demirci ilçe merkezi ve köylerinin ilköğretim okullarında Demirci İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kaynak Yayınlarına hazırlatılıp, uygulanan deneme sınavının sonuçları kullanılmıştır. Sınav tarihinde, sınıf öğretmenlerinin gözetiminde yapılmıştır. Sınavın öğrencilerin başarılarını yansıtıp-yansıtmadığıyla ilgili olarak soruların araştırmacı ve sınıf öğretmenlerince incelenmesi neticesinde; soruların öğrencilerin başarısını ölçtüğü sonucuna varılmıştır. Ayrıca, yayınevinin yaptığı diğer sınavlar ve yayınları da süreç içerisinde araştırılmış ve sınav sonuçlarının kullanılmasına karar verilmiştir. Öğretmenlere uygulanan bilişsel gelişim alanındaki bilişsel bilgi düzeyi ölçeği, deneme sınavlarının yapıldığı okulların sınıf öğretmenlerine uygulanmıştır. Veri Toplama Süreci ve Analizi İlköğretim sınıf öğretmenlerin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile öğrencilerinin akademik başarıları arasındaki ilişki başlıklı araştırma için kullanılacak verilerin toplanması için ilgili kurumlardan izin alınmış ve uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerine yönelik istatistik yöntemlere karar verilirken, örneklem grubunun normal dağılım ve homojenlik durumlarına göre yapılan sınamalar göz önünde bulundurulmuştur. Yapılan istatistiksel işlemler sonucunda ve araştırmanın amaçları doğrultusunda ana probleme ilişkin ham verilerin analizi çerçevesinde; betimsel istatistikler, Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis H Testi ve Korelasyon Analizleri kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2005). Korelasyon hesaplamalarında, ilişkinin büyüklüğü, ± arasında hesaplanan katsayılar orta düzey, bu değerden büyük olan katsayılar yüksek düzey ve bu değerden küçük olan katsayılar düşük düzey olarak

9 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.Aralık 2011,Cilt:VIII,Sayı:I, kabul edilmiştir (Köklü ve Büyüköztürk, 2000: 7). Araştırmada anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. BULGULAR VE TARTIŞMA Bu bölümde, ilköğretim sınıf öğretmenlerine uygulanan bilişsel gelişim başarı ölçeği ve öğrencilere uygulanan deneme sınavı sonuçlarının bulgularına dayanarak; ilköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile öğrencilerinin akademik başarıları arasında ilişki olup olmadığına ilişkin sonuçlara yer verilmiştir. cinsiyetleri, öğrenim durumları ve meslekteki hizmet süreleri arasındaki ilişkiye ilişkin bulgular İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeylerinin cinsiyetlerine göre sonuçları Tablo 3 de verilmektedir. Tablo 3: İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeylerinin cinsiyetlerine göre U-testi sonuçları Bilişsel Puan Cinsiyet n Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p Erkek Bayan Tablo 3 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeylerinin, cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir. Erkek öğretmenlerin bilişsel gelişim alanındaki puanlarının ortalaması iken, bu değer bayan öğretmenler de olarak gerçekleşmiştir. Aradaki sayısal fark, istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu bulgu, erkek ve bayan öğretmenlerin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyi puanlarının benzer düzeyde olduğu şeklinde yorumlanabilir. İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeylerinin öğrenim düzeylerine göre sonuçları Tablo 4 te verilmektedir. Tablo 4: İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeylerinin öğrenim durumlarına göre U-testi testi sonucu Öğrenim Düzeyi n Bilişsel Puan Sıra Sıra Toplamı U p Ortalaması Ön Lisans ve Enstitü Lisans

10 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.Aralık 2011,Cilt:VIII,Sayı:I, Tablo 4 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri, öğrenim düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Ancak anlamlılık düzeyi olarak anlamlılık düzeyine yakın bir sonuç ortaya çıkmıştır. Ayrıca, sıra ortalamaları lisans mezunlarında ve ön lisans ve enstitü mezunlarında ise olarak sonuçlanmıştır. Ayrıca, ön lisans ve enstitü mezunlarının aldıkları bilişsel başarı puanı aritmetik ortalaması 51 iken, lisans mezunu sınıf öğretmenlerinin aldıkları bilişsel başarı puanı ortalaması 66 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuca göre lisans mezunlarının bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri bakımından ön lisans ve enstitü mezunlarına göre daha başarılı oldukları söylenebilir. Sınıf öğretmenliği yüksek lisans mezunu sadece iki öğretmen olduğu için istatistik hesaplanamamıştır. İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeylerinin meslekteki hizmet sürelerine göre sonuçları Tablo 5 de verilmektedir. Tablo 5: İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeylerinin meslekteki hizmet sürelerine göre Kruskal Wallis H testi sonucu Meslekteki Bilişsel Puan Sıra Sd X² p Anlamlı Fark Hizmet Süreleri n Ortalaması 1-3 yıl arası (1-3)-(16-20) 4-7 yıl arası (1-3)-(21 ve üzeri) 8-10 yıl arası (4-7)-(16-20) yıl arası (4-7)-(21 ve üzeri) yıl arası (8-10)-(16-20) 21 yıl ve üstü (8-10)-(21 ve üzeri) Tablo 5 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri, meslekteki hizmet sürelerine göre anlamlı farklılık göstermektedir (p=0.001). Sıra ortalamaları göz önüne alındığında 8-10 yıl hizmet yapan sınıf öğretmenleri ortalamayla en başarılı olan gruptur. Öğretmenler mesleklerinin ilk üç yılında 41.89, 4-7 yıl arasında ortalamalarıyla, 8-10 yıllık öğretmenlerin başarılarına yakın bir ortalamaya sahip oldukları görülmektedir yıl hizmet sınırından sonraki yıllardaki ortalamalar göz önüne alındığında ortalamalarda düşüşlerin yaşandığı gözlenmektedir. Bu sonucun ortaya çıkmasında, yıllar geçtikçe mesleki doyumun azalması, tükenmişlik düzeyinin artması, mesleki gelişimdeki yetersizlikler ve düşük kıdeme sahip yeni öğretmenlerin taze/teorik bilgilere sahip olması gibi etkenlerin neden olabileceği düşünülebilir. Hizmet sürelerinin kendi aralarında yapılan korelasyonları

11 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.Aralık 2011,Cilt:VIII,Sayı:I, sonucu 8-10 yıl hizmet süresine sahip sınıf öğretmenleriyle diğer hizmet grupları arasında anlamlı fark olduğu görülmüştür. öğrencilerinin genel akademik başarılarına ilişkin bulgular Araştırmanın temel amacı sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile öğrencilerinin genel akademik başarıları arasında bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesidir. Bu amaçla sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile öğrencilerinin genel akademik başarısı arasındaki ilişkiye yönelik elde edilen pearson korelasyon analiz sonucu Tablo 6 da verilmiştir. Tablo 6: Sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanları ile öğrencilerinin genel akademik başarıları arasındaki Pearson Korelasyon sonuçları Sınıf Düzeyi Değerler Öğrencilerin Genel Akademik Başarısı 3.Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim 4.Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim 5.Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim r.673 p.006 N 15 r.592 p.002 N 24 r.702 p.000 N 24 Tablo 6 nın incelenmesi sonucu, sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanıyla öğrencilerinin genel akademik başarıları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Sınıflar bazında ele alındığında, 3. sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanıyla öğrencilerinin genel akademik başarıları arasındaki ilişki r=0.673 ve p<.05 olarak görülmektedir. Bu bulgu öğretmenlerin bilişsel bilgi düzeyi arttıkça öğrencilerinin akademik başarılarının da orta düzeyde artacağını göstermektedir. Determinasyon katsayısı (r²=0.45) dikkate alındığında, öğrenci başarısındaki toplam varyansın (değişkenliğin) yüzde 45 inin öğretmenin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyinden kaynaklandığı söylenebilir. Ancak, böyle bir analiz neden sonuç bağlamında bir yorumlama olanağı vermez, sadece değişkenlerin birlikte hangi düzeyde ve yönde değiştikleri konusunda fikir verir. 4. sınıf öğretmenlerinin

12 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.Aralık 2011,Cilt:VIII,Sayı:I, bilişsel gelişim puanıyla öğrencilerinin genel akademik başarıları arasındaki ilişki r=0.592 ve p<.05 dir. 4. sınıflarda da orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki görülmektedir. 5. sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanıyla öğrencilerinin genel akademik başarıları arasındaki ilişki ise r=0.702 ve p<.05 dir. Özellikle soyut düşünmenin başladığı varsayılan 5. sınıf yaşlarında, sınıf öğretmenlerinin bilişsel başarı puanıyla öğrencilerinin akademik başarısı arasındaki ilişkinin yüksek çıkması; gelişim dönemlerinin bilinmesinin, soyut düşünebilme yeteneğine kavuşan çocukların başarısında daha önemli olduğu sonucuna varılabilir. Bu sonuçlar, bu alanda daha önce yapılan bazı araştırmaların bulgularını desteklemektedir (Kinawong, 1983; Richards, 1984; Smith, 2001; Brendel, Kolbert ve Foster, 2002; Çepni ve Özsevgeç, 2006; Özmen ve Karamustafaoğlu, 2006; Parker, 2009). öğrencilerinin genel akademik başarıları arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Aşağıdaki başlıklarda sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile öğrencilerinin Hayat Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerindeki başarıları arasındaki ilişki ayrı ayrı değerlendirilmiştir. öğrencilerinin Hayat Bilgisi Dersi akademik başarıları arasındaki ilişkiye ilişkin bulgular öğrencilerinin Hayat Bilgisi Dersi akademik başarılarına ilişkin pearson korelasyon analiz sonucu Tablo 7 de verilmektedir. Tablo 7: Sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanları ile öğrencilerinin hayat bilgisi dersi akademik başarıları arasındaki Pearson Korelasyon sonuçları Sınıf Düzeyi Değerler Öğrencilerin Hayat Bilgisi Dersi Akademik Başarıları 3.Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim r.699 p.004 N 15 Tablo 7 incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyi puanıyla öğrencilerinin Hayat Bilgisi dersi başarı puanları arasında orta düzeyde,

13 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.Aralık 2011,Cilt:VIII,Sayı:I, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu r=0.699 ve p<.05 ortaya çıkmıştır. Bu sonuç çocukların bilişsel gelişim özelliklerinin bilinmesinin Hayat Bilgisi dersindeki başarıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Okul öncesi çocukların dünyası, aile ortamı ve ailelerin çocuklara sunduğu imkanlarla sınırlıdır. Okul ise çocuklara yeni imkanlar sağlayarak daha geniş bir dünyaya açılmalarını sağlar. Çocukların okula başlamalarıyla birlikte temel yaşam becerilerine ve istenen kişisel niteliklere sahip bireyler olarak yetişmelerini ve yaşamda kullanabilecekleri bilgilere ulaşmalarını hedefleyen ilk ders Hayat Bilgisi dersidir. Bu nedenle Hayat Bilgisi dersindeki başarıyı etkileyen bütün etmenler önemlidir. Hayat Bilgisi Dersi ilköğretim 1, 2 ve 3. sınıf ders programında bulunduğu için sadece 3. Sınıf öğrencilerinin başarı puanları değerlendirmeye alınmıştır. öğrencilerinin Türkçe Dersi akademik başarıları arasındaki ilişkiye ilişkin bulgular öğrencilerinin Türkçe dersi akademik başarılarına ilişkin pearson korelasyon analiz sonucu Tablo 8 de verilmektedir. Tablo 8: Sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanları ile öğrencilerinin türkçe dersi akademik başarıları arasındaki Pearson Korelasyon sonuçları Sınıf Düzeyi Değerler Öğrencilerin Türkçe Dersi Akademik Başarıları 3. Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim 4.Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim 5.Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim r.652 p.008 N 15 r.546 p.006 N 24 r.536 p.007 N 24 Tablo 8 incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyi öğrencilerinin Türkçe dersi başarı puanları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonuçlardan görülmektedir. 3. sınıflarda ilişki düzeyi r=0.652 ve p<.05 orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bulunmuştur. 4. sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanıyla öğrencilerinin Türkçe dersi başarıları arasındaki ilişki r=0.546 ve

14 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.Aralık 2011,Cilt:VIII,Sayı:I, p<.05 dir. 4. sınıflarda da orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki görülmektedir. 5. Sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanıyla öğrencilerinin Türkçe dersi başarıları arasındaki ilişki ise r=0.536 ve p<.05 dir. 5. sınıflarda da orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki görülmektedir eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konan yeni Türkçe (1-5) Öğretim Programı nda yapılandırıcı yaklaşım merkeze alınmakla birlikte, çoklu zeka ve öğrenci merkezli öğrenme gibi çeşitli eğitim yaklaşımlarından da yararlanılmıştır. Yapılandırıcı yaklaşıma göre öğrenme sürecinde ön bilgileri harekete geçirme, gelişim düzeyini dikkate alma, etkili iletişim kurma, anlama, uygulama ve değerlendirme önemli kavramlardır. Öğrenci merkezli öğrenmeyi temel alan yapılandırıcı yaklaşım, öğrenme sürecinde öğretmen rehberliğine ağırlık vermektedir. Gelişim konularında yetersiz olan bir öğretmenin de tam bir rehberlik yaptığı söylenemez. Bunun için öğretmenlerin bilişsel gelişim ve Türkçe dersi başarısı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki çıkmasının olumlu olduğu düşünülmektedir. öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi akademik başarıları arasındaki ilişkiye ilişkin bulgular öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersi akademik başarılarına ilişkin pearson korelasyon analiz sonucu Tablo 9 da verilmektedir. Tablo 9: Sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanları ile öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi akademik başarıları arasındaki Pearson Korelasyon sonuçları Sınıf Düzeyi Değerler Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersi Akademik Başarıları 4.Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim 5.Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim r.527 p.008 N 24 r.513 p.010 N 24 Tablo 9 incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyi puanlarıyla öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersi başarı puanları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonuçlardan görülmektedir. Sosyal Bilgiler dersi ilköğretim 3. sınıf ders programında yer almadığı için değerlendirmeye dahil edilmemiştir. 4. sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanıyla öğrencilerinin Sosyal

15 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.Aralık 2011,Cilt:VIII,Sayı:I, Bilgiler Dersi başarıları arasındaki ilişki r=0.527 ve p<.05 dir. 4. sınıflarda orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki görülmektedir. 5. sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanıyla öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersi başarıları arasındaki ilişki ise r=0.513 ve p<.05 dir. 5. sınıflarda da orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki görülmektedir. Sosyal Bilgiler dersi öğrencilerin bilişsel düzeyleri, yaş ve gelişim özellikleri gözetilerek öğretimin yapıldığı ilköğretim birinci kademenin önemli derslerinden biridir (MEB, 2006b). Onun için öğrencilerin bu derste başarısını etkileyecek her unsur önemlidir. Sonuçtan da anlaşılmaktadır ki öğretmenin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyi öğrencinin Sosyal Bilgiler ders başarısıyla yakından ilişkilidir. öğrencilerinin Matematik Dersi akademik başarıları arasındaki ilişkiye ilişkin bulgular öğrencilerinin Matematik dersi akademik başarılarına ilişkin pearson korelasyon analiz sonucu Tablo 10 da verilmektedir. Tablo 10: Sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanları ile öğrencilerinin matematik dersi akademik başarıları arasındaki Pearson Korelasyon sonuçları Sınıf Düzeyi Değerler Öğrencilerin Matematik Dersi Akademik Başarıları 3. Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim 4.Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim 5.Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim r.663 p.007 N 15 r.538 p.007 N 24 r.558 p.005 N 24 Tablo 10 incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyi puanlarıyla öğrencilerinin Matematik dersi başarı puanları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonuçlardan görülmektedir. 3. sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanıyla öğrencilerinin Matematik dersi başarıları arasındaki ilişki r=0.663 ve p<.05 dir. 3. sınıflarda orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki görülmektedir. 4. sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanıyla öğrencilerinin Matematik dersi akademik başarıları arasında r=538 ve p<.05 orta düzeyde, pozitif ve

16 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.Aralık 2011,Cilt:VIII,Sayı:I, anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 5. sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanıyla öğrencilerinin Matematik dersi başarıları arasındaki ilişki ise r=0.558 ve p<.05 dir. 5. sınıflarda da orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki görülmektedir. Yeni Matematik Öğretim Programında; matematikle ilgili kavramların doğası gereği soyut olduğu, çocukların bu kavramları doğrudan algılamasının oldukça zor olduğu, bu nedenle çocukların gelişim düzeylerinin dikkate alınarak somut ve sonlu yaşam modelleriyle öğretimin yapılması gerektiği belirtilmektedir (MEB, 2009). Bu nedenle sınıf öğretmenlerinin öğretim yaptığı öğrenci grubunun gelişim özelliklerini bilmesi önemlidir. öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi akademik başarıları arasındaki ilişkiye ilişkin bulgular öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersi akademik başarılarına ilişkin pearson korelasyon analiz sonucu Tablo 11 de verilmektedir. Tablo 11: Sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanları ile öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi akademik başarıları arasındaki Pearson Korelasyon sonuçları Sınıf Düzeyi Değerler Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersi Akademik Başarıları 4.Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim 5.Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim r.561 p.004 N 24 r.664 p.000 N 24 Tablo 11 incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyi puanlarıyla öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersi başarı puanları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Fen ve Teknoloji dersi ilköğretim 3. Sınıf ders programında olmadığı için 3. sınıf öğrencileri değerlendirmeye alınamamıştır. 4. sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanıyla öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersi başarıları arasındaki ilişki r=0.561 ve p<.05 dir. 4. sınıflarda orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki görülmektedir. 5. sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanıyla öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersi başarıları arasındaki ilişki ise r=0.664 ve p<.05 dir. 5. sınıflarda da orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki

17 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.Aralık 2011,Cilt:VIII,Sayı:I, görülmektedir. Fen ve Teknoloji Öğretim Programında; öğrenme-öğretme sürecinde uygun öğretim stratejileri seçilirken öğrencilerin ön bilgi, beceri, gelişim düzeyleri gözetilmeli, bireysel farklılıkları hesaba katılarak farklı etkinliklerin seçimi yapılmalıdır denmektedir (MEB, 2005). Bu anlamda sınıf öğretmenlerinin, öğrencilerinin bilişsel gelişim özelliklerini bilmelerinin, Fen ve Teknoloji öğretim programının öğretim ilkeleriyle uyum gösterdiği söylenebilir. SONUÇ VE ÖNERİLER Araştırmanın temel amacı sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile öğrencilerinin genel akademik başarıları arasında bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesidir. Sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanıyla öğrencilerinin genel akademik başarı puanı arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile öğrencilerinin Hayat Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerindeki akademik başarıları arasında da orta düzeyde, pozitif ve anlamlı ilişkilerin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Buna göre, sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeylerinin öğrenci başarısını olumlu etkilediği söylenebilir. Ayrıca, ilköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeylerinin; cinsiyetlerine, öğrenim durumlarına göre anlamlı farklılık göstermezken, meslekteki hizmet sürelerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Mesleğinde ilk yıllarını çalışan ve özellikle 8-10 yıl tecrübeye sahip sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyinin daha fazla olduğu ve mesleğinde 10 yılın üstünde hizmete sahip sınıf öğretmenlerinin, bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeylerinde kademeli bir düşüş yaşandığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışmanın ortaya koyduğu bulgular ışığında bu araştırmaya ve ileri araştırmalara yönelik şu öneriler geliştirilmiştir: Milli Eğitim Bakanlığının, öğrencilerin bilişsel gelişim düzeylerine uygun olarak derslerin yürütülmesi konusunda sınıf öğretmenlerinin (özellikle 10 yıl ve üzeri meslek hizmetine sahip sınıf öğretmenlerine) ihtiyacına yönelik olarak üniversitelerle işbirliğine gidilmesi gerektiği düşünülmektedir. Böylece, uzman öğretim elemanlarının; kılavuz kitaplar hazırlaması, okullardaki sınıf öğretmenlerinin ihtiyacına yönelik seminerler

18 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.Aralık 2011,Cilt:VIII,Sayı:I, düzenlenmesi sağlanmış olacaktır. Böyle bir işbirliğinin eğitim-öğretimin kalitesi açısından yararlı olacağı düşünülmektedir öğretim yılından itibaren uygulamaya konan Sınıf Öğretmenliği dersleri içerik olarak incelendiğinde gelişim konularını kapsayan Eğitim Psikolojisi adlı bir ders yer almaktadır (YÖK, 2007: 210). Gelişim konularının sadece bu ders içerisinde ve öğrenme konularıyla birlikte bütünleşik olarak verilmesi, bu kadar yüklü bir programın bir döneme, toplam kırk iki ders saatine sıkıştırıldığı göz önüne alındığında bir eksiklik olabileceği düşünülmektedir. Eğitim fakültelerinde, sınıf öğretmeni adaylarına gerek kendi bilişsel gelişim özelliklerini gerekse ders verecekleri öğrenci grubunun bilişsel gelişim özelliklerini tanıyabilmelerini sağlayacak bir dersin konulmasının ya da bütünleşik olarak verilen Eğitim Psikolojisi dersinin gelişim ve öğrenme konularını ayrı ayrı verebilecek bir yapıya kauşturulmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin genel gelişim konularını ya da özellikle bilişsel gelişimle ilgili yayınları takip etmelerinin sağlanmasının derslerin öğrenme-öğretme kalitesi açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığının, eğitim-öğretim yılından itibaren programlarda yaptığı değişiklikle birlikte okullarda yapılandırmacılık kuramına dayalı öğretim yapılmaktadır. Bu itibarla çocukların gerek genel gelişimi gerekse bilişsel gelişimi ile ilgili araştırmalara ağırlık verilmeye başlandığı görülmektedir. Bu araştırmanın da yapılacak farklı uygulamalara, yaklaşımlara ve araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. MAKALENİN BİLİMDEKİ KONUMU İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği Eğitimi ABD MAKALENİN BİLİMDEKİ ÖZGÜNLÜĞÜ Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile; öğrencilerinin (ilköğretim 1-5. sınıflarda) genel akademik başarısı, öğrencilerinin Hayat Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerindeki başarıları arasındaki ilişkiye yönelik elde edilen analiz sonuçlarına göre orta düzeyde, pozitif ve anlamlı ilişkilerin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca, ilköğretim sınıf

19 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.Aralık 2011,Cilt:VIII,Sayı:I, öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeylerinin; cinsiyetlerine, öğrenim durumlarına göre anlamlı farklılık göstermezken, meslekteki hizmet sürelerine göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılması önemli bilimsel özgünlüktür. KAYNAKÇA Arıkan, R. (2004). Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Ankara: Asil Yayıncılık. Arlı, M., Nazik, H. (2001). Bilimsel Araştırmaya Giriş. Ankara: Gazi Kitabevi. Aydın, A. (2003). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. İstanbul: Alfa yayınları. Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: PegemA Yayıncılık. Brendel, J. M., Kolbert, J. B. ve Foster, V. A. (2002). Promoting student cognitive development. Journal of Adult Development, 9 (3) Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık. Çepni, S., Özsevgeç, T. (2006). Relation between science teachers assessment tools and students cognitive development. Educational Research and Reviews 1 (7), Demircioğlu, G., Kadıoğlu, Ö. ve Ayas, A. (2000). Türkiye ve İngiltere deki kimya öğretmeni yetiştirilmesinin karşılaştırılması. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı. 6-8 Eylül Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Eraslan, L. (2008). Yenilenen öğretmen yetiştirme programı bağlamında sınıf Öğretmenliğinin durumu. ogretmen_yetistirme_programinda_sinif_ogretmenligini_durumu18_3_08.doc internet adresinden tarihinde elde edilmiştir. Hsueh, Y. (1997). Jean Piaget, Spontaneous Development and Constructivist Teaching. Unpublished Doctoral Dissertation. Harward University İnstitute of Educational Sciences: Boston. Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

20 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.Aralık 2011,Cilt:VIII,Sayı:I, Kinawong, C. (1983). A Study of the Cognitive Level of Thai Teachers College Students and Its Relationship to Academic Success. Unpublished Doctoral Dissertation. Saint Louis University İnstitute of Educational Sciences: Missouri. Köklü, N., Büyüköztürk, S. (2000). Sosyal Bilimler İçin İstatistiğe Giriş. Ankara: PegemA Yayıncılık. Küçükkaragöz, H. (2011). Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi. B. Yeşilyaprak (Editör). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara: PegemA Yayıncılık. MEB-TTKB (Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı). (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji (4-5. sınıf) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Yayınları. MEB. (2006a). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri. 3%96%C4%9Fretmen%20Ders%20Denetim%20Rehberi.htm adlı internet adresinden tarihinde elde edilmiştir. MEB (2006b). Sosyal Bilgiler (4-5. Sınıf) Programı. Ankara: Milli Eğitim Yayınları. MEB (2009). Matematik Dersi (4-5. sınıf) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Yayınları. Ömeroğlu, E. ve Kandır, A. (2007). Bilişsel Gelişim. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Özmen, H., Karamustafaoğlu, O. (2006). Lise II. sınıf Fizik-Kimya sınav sorularının ve öğrencilerin enerji konusundaki başarılarının bilişsel gelişim seviyelerine göre analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 14 (1). 98. Parker, K. (2009). Constructivist Learning Design: A Qualitative Study of Learning Theory and At-Risk Student Academic Success. Unpublished Doctoral Dissertation. Capella University İnstitute of Educational Sciences: Minnesota. Richards, F. (1984). The Relations Of Cognitve Development, Cognitive Style, And Reading Ability With Academic Success Of Students İn A Community College Enrolled İn A Human Anatomy And Physiology Course. Unpublished Doctoral Dissertation, Texas University İnstitute of Educational Sciences: Austin.

21 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.Aralık 2011,Cilt:VIII,Sayı:I, Senemoğlu, N. (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Kitapevi. Smith, C. A. (2001). Teacher's Perceptions of Staff Development Activities. Unpublished Doctoral Dissertation, Wayne University İnstitute of Educational Sciences: Michigan. Tan, Ş. (2006). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Ankara: PegemA Yayıncılık. YÖK (Yükseköğretim Kurulu) (2007). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri. Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayını.

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon İçerik Korelasyon Korelasyon Türleri Korelasyon Katsayısı Regresyon KORELASYON Korelasyon iki ya da daha fazla değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir.

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi

İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi İlköğretim Online E-Dergi İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi Relations among Primary School Students Course Performances Yard. Doç.Dr. Selma GÜLEÇ

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Eğitim Psikolojisi MB 102 2 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NDAKİ BAŞARI ÜZERİNDE ETKİSİ

EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NDAKİ BAŞARI ÜZERİNDE ETKİSİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 2, Sayfa: 149-160, ELAZIĞ-2009 EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

Detaylı

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa.

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa. Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 497-502 İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILDIĞI EĞİTİM ORTAMLARINDA BAŞARIYI ÖLÇMEDE ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERİN DİĞER

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN AKSAMASINA NEDEN OLAN ETMENLERLE, BİLGİNİN DOĞRUDAN AKTARIMI ANLAYIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER Gürcan UZAL (1) Aytekin ERDEM (1) Yaşar ERSOY (2) (1) Yrd.Doç.Dr.;.; Namık Kemal Üniv. Teknik

Detaylı

Eğitim Bilimleri Doktora Öğrencilerinin İstatistiksel Bilgi Yeterlilikleri. Statistical Competency of the Postgraduate Students

Eğitim Bilimleri Doktora Öğrencilerinin İstatistiksel Bilgi Yeterlilikleri. Statistical Competency of the Postgraduate Students Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (141-151) 141 Eğitim Bilimleri Doktora Öğrencilerinin İstatistiksel Bilgi Yeterlilikleri Sultan Bilge KESKİNKILIÇ

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 61-66 İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Gülşen ALTINTAŞ Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim I Dersine İlişkin Öz Yeterlik Algıları ve Bilişsel Tutumlarının Belirlenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim I Dersine İlişkin Öz Yeterlik Algıları ve Bilişsel Tutumlarının Belirlenmesi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2007 (1) 21. Sayı 15 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim I Dersine İlişkin Öz Yeterlik Algıları ve Bilişsel Tutumlarının

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Orhan ÇANAKÇI 2 Ahmet Ş. ÖZDEMİR 3 Özet Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin matematik başarısı ve matematik

Detaylı

Mathematics Teachers Level of Knowing About The Measurement Tools in New Elementary School Mathematics Teaching Program and their Frequency of Use

Mathematics Teachers Level of Knowing About The Measurement Tools in New Elementary School Mathematics Teaching Program and their Frequency of Use Elementary Education Online, 10(2), 703-716, 2011. İlköğretim Online, 10(2), 703-716, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Mathematics Teachers Level of Knowing About The Measurement Tools in

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

Achievement Conditions of Highly Gifted Students Attendance at Science and Art Centres *

Achievement Conditions of Highly Gifted Students Attendance at Science and Art Centres * Journal of Gifted Education Research, 2013, 1(1), 44-50 Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2013, 1(1), 44-50 Achievement Conditions of Highly Gifted Students Attendance at Science and Art

Detaylı

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi)

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Dr. Seher Yalçın 27.12.2016 1 İstatistiksel testler parametrik ve parametrik olmayan testler olmak üzere iki gruba ayrılır. Parametrik testler, ilgilenen

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr.

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : 51-60 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI GĠRĠġ Problem Dr. Levent Deniz 1 Bilgisayarlar günlük yaşantı içinde yer

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mehmet Kokoç, Fatih Erdoğdu 1, Ünal Çakıroğlu Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYA EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN İKİ DEĞİŞKENLİ KORELASYON YÖNTEMİ İLE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYA EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN İKİ DEĞİŞKENLİ KORELASYON YÖNTEMİ İLE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYA EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN İKİ DEĞİŞKENLİ KORELASYON YÖNTEMİ İLE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ Güven SAĞDIÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PERFORMANCE COMPARASION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ENROLLED VIA ENTRY EXAM AND

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

NWSA-Fine Arts Received: September 2012 NWSA ID: D0135 Accepted: February 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Fine Arts Received: September 2012 NWSA ID: D0135 Accepted: February 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 1306-3111/1308-7290 Status : Original Study NWSA-Fine Arts Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.D0135 Accepted: February 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Turan Sağer İnönü Uni.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. MELTEM YALIN UÇAR

Yrd.Doç.Dr. MELTEM YALIN UÇAR Yrd.Doç.Dr. MELTEM YALIN UÇAR Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf 1992-1996 Lisans Celâl Bayar

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYSEL ETKİNLİKLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYSEL ETKİNLİKLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ 1804 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYSEL ETKİNLİKLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ Filiz KARA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Samsun, Türkiye,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR) YAKUP DOĞAN YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi yakupdogan06@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3488142662-1713 3488142663 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ Mehmet Sanlı

Detaylı