Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN PROJE KOORD NATÖRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN PROJE KOORD NATÖRÜ"

Transkript

1

2 Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN GRUP PROJE KOORD NATÖRÜ Hacer YILMAZER KALAFATLAR PROJE KOORD NATÖRÜ Yasemin fican GENEL YAYIN YÖNETMEN Elektronik Müh. pek PORTAKAL YAZI filer MÜDÜRÜ Çi dem T MAR (Sorumlu) ED TÖR Müge fienel ESATO LU YAYIN KURULU Erhan DEM RTEL, pek PORTAKAL, Çi dem T MAR, Ali BAYCANLAR SAYFA TASARIMI ve KAPAK Ertan RG N FOTO RAF ED TÖRÜ Garo M LOfiYAN KURUMSAL L fik LER SORUMLUSU Serap YETG NER PAZARLAMA MÜDÜRÜ Burcu B LG NEN DEM REL PAZARLAMA AS STANI Sibel ALTUN ÜRET M D REKTÖRÜ Y lmaz BAYKUT B LG filem Erdal AYTEK N WEB / E-DERG Bertu KODAMANO LU Adres Bileflim fl Merkezi Sanayi Mah. Sultan Selim Cad. fiahinler Sok. No: Ka thane stanbul Telefon (212) Faks (212) Web E-posta Dijital Dergi TÜRK YE N N EN PREST JL OTOMASYON SEKTÖRÜ DERG S HER AY S ZE GELS N ST YORSANIZ ABONEL K Ç N: adresinden abone olabilir veya Dahili: 195 den Sibel ALTUN ile irtibata geçebilirsiniz. D J TAL ABONEL K Ç N: adresine girmeniz yeterlidir.

3 Türkiye Otomasyon Sektörünün lk ve En Prestijli Dergisi UZMAN BAKIfi AÇISI LE SEKTÖRÜN SÜREKL TAK PÇ S Artan rekabet koflullar nda sadece üretmenin yeterli bir amaç olmad, h zl, standart, güvenli ve verimli üretimin art k zorunluluk haline geldi i ve bunun karfl l n n otomasyon oldu u tespitiyle temelini att m z "Otomasyon Dergisi", 1992 y l ndan bugüne sektörün en prestijli ve lider dergisidir. Otomasyon dergisi, her say s nda yeni ürünleri, güncel röportajlar, do ru ve dikkat çekici uygulamalar, araflt rma ve tart flmalar, haberleri, teknik makale ve yorumlar n okurlar na sunmaktad r. Kontrolörler, Sensör, Motor ve Sürücüler, Hareket Kontrol, Hidrolik-Pnömatik, Proses Kontrol /Enstrümantasyon, Endüstriyel letiflim, HMI/SCADA, Test/Ölçü, Enerji Otomasyonu, OT/VT, Otomasyon E itimi gibi konular derginin ana içerik bafll klar n oluflturmaktad r. Her ay bu konulardan biri DOSYA bafll alt nda derinlemesine incelenerek, okuyucuya o alandaki bütün pazar oyuncular n n ürün ve hizmetleri, teknolojideki geliflimi, uygulamalar, dünyadaki örnekleri, akademisyenlerin görüflleri ile uzman ve kapsay c bir kaynak oluflturulmas hedeflenmifltir. World of Industry - WIN Fuarlar içeri inde yer alan Otomasyon Fuar n n tek ve öncü dergisi niteli indeki Otomasyon Dergisi, fuar ile yaratt sinerji ile sektörün en sayg n ve kapsaml yay n d r. Otomasyon alan nda yap lacak yat r mlar n do ru ve karl olabilmesi için yol gösterici olmay misyon edinen dergi, sektör taraf ndan 21 y ld r büyük bir ilgiyle izlenmektedir.

4 N Ç N OTOMASYON DERG S lk say m zda Niçin Otomasyon Dergisi? bafll yla Otomasyon dergisi arac l yla gerçeklefltirmek istedi imizi;...küçük ve orta ölçekli iflletmelerden bafllayarak tüm giriflimcilerimizin kendi üretim ve pazarlama faaliyetlerinde yararlanabilecekleri modern teknolojiler hakk nda ayr nt l bilgi edinmelerini sa lamak, onlar ekonomik yönü ve sonuçlar konusunda ayd nlatmak, cesaretlendirmek ve özendirmektir... diyerek belirttik. Bu amaca ulaflmak için iki konuya özellikle önem verdik. Bunlardan birincisi içerik, ikincisi ise bu içeri i sunufl flekli, yani görsellik oldu. Böylece üretimde öncelikli amaçlar ; Daha kaliteli ürünler ve kalitede süreklilik, Kalite ve çevre standartlar na uygunluk, Üretimde art fl, Ar za durufllar n n ve bak m masraflar n n azalt lmas, Üretim maliyetlerinin azalt lmas, Do ru bilgilere sürekli ulaflabilme ve do ru kararlar h zl alarak daha iyi bir proses kontrolü, Memnun müflteriler, olan ve bu amaçlara ulaflmak için yeni teknolojileri yak ndan takip etmesi gerekti ini düflünenlerin en önemli baflvuru kayna olmay baflard k.

5 DERG ÇER DOSYA Dosya çal flmalar m zla, dergimiz içeri inde her ay ifllenen bafll klardan bir tanesini kapsaml flekilde ele alarak derinlemesine inceliyoruz. Bu flekilde sizler için gerekti inde kolayl kla ulaflabilece iniz bir kaynak yarat rken, bizler de konunun her zaman farketmedi imiz farkl yönlerini görerek sizlere aktarma flans buluyoruz. FOKUS Fokus sayfalar m zda, Türkiye den ve dünyadan sektörel uygulama yaz lar yla prosese uygun çözümler sunmay hedefliyoruz. Enerji, Demir-Çelik, Çimento, Cam, Otomotiv/Yan Sanayi, G da/ çecek, Ulafl m, Ambalaj, Makine, Ka t, Su/At k Su, Yem ve Tavukçuluk gibi sektörlere ürün, çözüm ve mühendislik hizmeti sunan firmalara, uygulama yaz lar n n oldu u bu bölüm arac l yla, ele ald m z sektörlerle ifl birli i imkan sa l yoruz.

6 Söylefli Sektördeki son yenilikler, güncel teknolojiler, sektörün gelecek projeksiyonunu ele alan söyleflilerde öncü flirketlerin üst düzey yöneticileri, devlet kurum ve kurulufllar n n yetkilileri sizlerle bulufluyor. Yerel flirketler kadar uluslararas flirketlerin global yöneticilerinin de yer ald bu bölüm ile sektör gündemini yak ndan takip edebilirsiniz. Proses Kontrol/ Enstrümantasyon Kimya, petro-kimya, enerji, metalürji, çimento, plastik baflta olmak üzere birçok sektörde s cakl k, bas nç, ak fl gibi fiziksel de iflkenlerin hassas ölçüm ve kontrolü için gereken çözümleri kapsayan bu dosyam zda a rl kl olarak; Ak fl, s cakl k, bas nç ölçüm cihazlar, Kontrol cihazlar, kaydediciler, Aktüatör ve pozisyonerler konular na yer veriyoruz. Kontrolörler Sistemlerin amaçlanan ve planlanan biçimde çal flmas n sa layarak otomasyonun merkezini oluflturan Kontrolörler sayfalar nda; PLC ve PAC ler, PLC ve PAC için çevre birimleri, Özel amaçl kontrol cihazlar, Yaz l mlar konular na yer verilmektedir. Sensör Temasl ya da temass z olarak ölçme/alg lama iflleminin temelinde yer alan sensörler hergün artan çeflitlilikleri ve teknolojik geliflimleriyle dergi sayfalar nda en çok yer bulan ürünlerdendir. Mekanik, elektromanyetik, optik radyasyon, termal, kimyasal, iyonlaflma radyasyonu veya akustik alg lama yöntemleriyle ihtiyaçlara en uygun ve sorunsuz çözümleri sunmay vaad ederler.

7 Motor ve Sürücüler Sanayide kullan lan elektri in yüzde 70 ini tüketen elektrik motorlar ve kontrol sistemlerinin yer ald motor ve sürücüler sayfalar m z; * AC ve DC standart ve yüksek verimli motorlar, * Motor yolverici sistemler, * AC ve DC motor h z kontrol cihazlar, * Komple motor kontrol çözümleri, * Frenleme dirençleri, motor kontrol yaz l mlar ve yard mc ekipmanlar konular yla iflletmelerin daha verimli çal flmalar için çözümler sunmaktad r. Hareket Kontrol Bir veya daha fazla eksen üzerinde zaman, h z ve konum kontrolü için gereken donan m ve yaz l mlar kapsayan hareket kontrolü konusunda yer verdi imiz; aktüatörler, kontrol sistemleri, enkoder ve di er alg lama sistem ve çözümleri, servo ve step motorlar, sürücüler, hidrolik ve pnömatik ekipmanlar, robotik, yaz l mlar ve haberleflme çözümleri baflta ambalaj, tekstil, bask ve montaj sanayileri olmak üzere birçok uygulaman n vazgeçilmezleridir.

8 Hidrolik/Pnömatik Günümüzde tasarlanan modern makine ve sistemlerde hareket ve gücün iletilmesinde mekani in yerini alan Hidrolik/Pnömatik sistemler kapsam nda dergi sayfalar m zda; silindirler, döner ifl elemanlar, valfler, tahrik elemanlar, yükselticiler, pompa ve motorlar, güç üniteleri, hava haz rlama ekipmanlar, tesisat elemanlar, tutma-tafl ma ekipmanlar, vakum elemanlar, denetim sistemleri, transdüserler, göstergeler, iletiflim sistemleri ve yard mc donan mlara yer verilmektedir. Endüstriyel letiflim Son y llarda bir otomasyon sisteminin çal flmas nda önemli bir bölümü; sensör, aktüatör, HMI, kontrol cihazlar ve bilgisayar sistemleri aras ndaki kesintisiz, do ru ve h zl haberleflme mümkün k lmaktad r. Mevcut sistemlerin entegrasyonunun da h zla öncelik kazanmas yla önemi artan endüstriyel iletiflim konusunda sayfalar m zda yer verdi imiz; a mimarileri, a eriflim metotlar ve protokoller, dönüfltürücüler, arayüzler, kablolar ve yaz l mlar, hedeflenen geliflmifl üretim sistemine ad m ad m ilerlerken yap lan yat r mlar n rantabilitesini de art r yorlar.

9 HMI/SCADA Genellikle veri toplama ve üst seviyede kontrol amaçl kullan lan SCADA ve insanla olan iletiflimi sa layan HMI çözümlerini kapsayan sayfalar m zda; SCADA ve HMI yaz l mlar, text, matrix, grafik ekranlar, tufllu, dokunmatik terminaller, endüstriyel PC ler, panel PC ler, haberleflme arabirimleri ve yaz l mlar na yer veriyoruz. Test/Ölçü Sensörlerle al nan datay kullanarak test, ölçme, analiz, kontrol, kalibrasyon, görüntüleme ve kaydetme ifllemlerini gerçeklefltiren test/ölçü cihazlar endüstride projelendirme, kurulum ve üretim süreçlerinin en önemli unsurlar ndan. Kapsam nda yer verdi imiz; elektronik, elektrik, a, titreflim, kaçak test cihaz ve sistemleri, h z ölçümü, takometreler, ak fl ölçümü, hava ak fl ölçümü, manometreler, s cakl k ve nem ölçümü, termal ölçüm cihazlar, mesafe, kuvvet, kal nl k, bas nç, a rl k ölçü cihazlar, gaz analizi, çevresel ölçümler, fl k ve ses ölçü cihazlar, su kalitesi ölçü cihazlar, meteorolojik ölçümler, kalibrasyon ekipmanlar, kay t cihaz ve sistemleri, yaz l mlar, a çözümleri, entegre cihaz ve sistemler görüntü iflleme sistemleri, amaca özel test cihaz ve sistemleriyle test/ölçü konusu genifl bir yelpazeye sahiptir.

10 Enerji Otomasyonu Enerji otomasyonu çözümleri ise, enerjinin verimli kullan m için gerekli olan izleme, yönetim ve koruma fonksiyonlar n içinde bar nd r r. Enerji Otomasyonu sayfalar nda yer verdi imiz; enerji izleme ve yönetim sistemleri, enerji analizörleri, haberleflme üniteli sayaçlar, enerji SCADA yaz l mlar, RTU (Remote Terminal Unit)lar, protokol çeviriciler ve koruma röleleri, enerjinin daha verimli kullan m için oldu u kadar çevre bilinci için de önemlidir. Otomasyon E itimi Otomasyon alan ndaki h zl teknolojik geliflim, kullan lan ürün ve sistemler hakk ndaki hizmetin do ru verilebilmesi için sürekli bir bilgi ak fl ve e itimi zorunlu k l yor. Bu konu bafll m z alt nda, özellikle e itim konusunda oluflturduklar birimler ile gerek kendi çal flanlar n n gerekse sektörün ihtiyac olan bilgi transferini sa layan firmalar m z n faaliyetleri, bu faaliyetlerin geri dönüflümleri ile ilgili bilgileri aktar yoruz.

11 Güvenlik/Emniyet Üretim sahas ndaki olas risk ve tehlikelerin de erlendirilmesi ile gerekli önlemlerin al nmas, iflletmelerin üretim maliyetlerini düflürme ve verimliliklerini art rma çal flmalar içinde giderek daha fazla yer tutuyor. Bu bafll k alt nda; risklerin belirlenmesi, analizi ve ilgili standartlar n bilinerek gerekli çal flmalar n yap lmas ile sa lanan do ru çözümler inceleniyor. Ifl k perdeleri, interlok anahtarlar, emniyet röleleri, emniyet modülleri, programlanabilir emniyet kontrolörleri ve önleme, izleme ve müdahale amaçl di er emniyet cihazlar, dosyam z alt nda ele al nan bafll klardan baz lar. Otomatik Tan ma/veri Toplama OT/VT Otomatik Tan ma/veri Toplama sistemleri günümüzde art k üretim sahas nda otomasyonun vazgeçilmezlerindendir. Gün geçtikçe yayg nlaflan ve RFID, manyetik flerit, OCR, ak ll kart ve biyometrik tabanl teknolojilerin de kat l m yla her ihtiyaca uygun çözümler sunabilen bu sistemler, tüm sektörler için oldu u gibi dergimiz için de özel bir öneme sahiptir. Di er Konu Bafll klar m z: Güç Elektroni i Görüntü Tan ma Pano fialt Ba lant elemanlar Güç Elektroni i Biliflim Sistemleri Üretim Yönetimi

12 2013 ED TÖRYAL TAKV M Say Mercek Focus Dosya Da t laca Ekler Fuarlar Ocak 13 ENDÜSTR YEL ROBOT K/ ENDÜSTR YEL TARTIM S STEMLER HAREKET KONTROL LET fi M fiubat 13 KOMPLE OTOMOT V/ SENSÖR S STEM YAN SANAY ÇÖZÜMLER ÇÖZÜMLER Mart 13 HASTANE RAYLI ve WIN'DE EURASIA RAIL'13 FUARI OTOMASYONU DEN Z ULAfiIMI SERG LENECEK ÜRÜNLER Nisan 13 OTOMASYON E T M TEKNOLOJ WIN'13 ÖZEL SAYISI WIN OTOMASYON'13 GEL fit RME BÖLGELER WIN ELECTROTECH'13 WIN HYDRAULIC&PNEUMATIC'13 WIN MATERIALS HANDLING 13 May s 13 SU/ATIK SU/ARITMA MOTOR ve SÜRÜCÜLER Haziran 13 fi GÜVENL MAK NE H DROL K/ WIN METAL WORKING'13 PNÖMAT K WIN WELDING'13 WIN SURFACE& TREATMENT'13 Temmuz 13 KA IT Ç MENTO HMI/SCADA SENSÖR A ustos 13 CAM V NÇ TEST/ÖLÇÜ Eylül 13 AKILLI TARIM YEM/TAVUKÇULUK ENERJ OTOMASYONU MEKATRON K Ekim 13 DEM R-ÇEL K AMBALAJ OT/VT Kas m 13 AKIfiKAN MADEN PROSES KONTROL/ TEKNOLOJ LER ENSTRÜMANTASYON Aral k 13 GÖRÜNTÜ TANIMA GIDA/ ÇECEK KONTROLÖRLER

13 OKUR PROF L ve DA ITIM Demir-Çelik, Çimento, Otomotiv ve Yan Sanayi, G da, Cam, Ulafl m, Ambalaj, Makine, Ka t, Su / At k Su, Enerji, Petrokimya, Maden gibi sektörlerdeki üretimin çeflitli alanlar nda karar verme yetkisine sahip profesyoneller; firmalar n üst yönetimi; teknik yönetimdeki üretim müdürleri, ithalat-ihracat müdürleri, sat n alma müdürleri, elektronik, elektrik, makine, endüstri, bilgisayar mühendisleri ve akademisyenler Otomasyon dergisinin ana okur kitlesidir. Dergimiz; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl, Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl ile Kalk nma Bakanl, TEDAfi, TE Afi, EÜAfi, YEGM, EMO, ETMD gibi kurumlara, fabrikalar n bak m, Ar-Ge ve üretim departmanlar na, elektrik, elektronik mühendislerine, organize sanayi bölgelerine, belediyelere, Türkiye'deki tüm üniversitelerin elektrik -elektronik mühendisli i bölüm baflkanl klar ile kütüphanelerine, konuyla ilgili tüm mesleki kurulufllar ile sektör profesyonellerine ve bu alanlara ilgi duyan seçkin bir kitleye isme özel ulaflt r lmaktad r. Dosya ve Fokus konular na göre sürekli güncellenen veri taban yla ve aboneli iyle da t m yapan Otomasyon Dergisi nin ayl k bask s 8 bin adettir. LLERE GÖRE stanbul %25 zmir %10 Kocaeli %15 Bursa %16 Ankara %10 Konya %9 Kayseri %5 Di er iller %10 MESLEK GRUPLARINA GÖRE Firma Sahibi %24 Genel Müdür/Üst Düzey Yöneci %15 Üretim Müdürü %14 AR-GE Üretim Müdürü %14 Sat n Alma Üretim Müdürü %9 D fl Ticaret Üretim Müdürü %9 Sat fl/pazarlama Üretim Müdürü %5 Di er (Teknier, Teknisyen vb) %10

14 Reklam Tarifesi TAM SAYFA TL YARIM SAYFA TL 3. SAYFA TL 4-5 SAYFALAR TL 6-7 SAYFALAR TL ED TÖR KARfiISI TL KARfiILIKLI 2 TAM SAYFA TL ÖN KAPAK Ç TL ARKA KAPAK Ç TL ARKA KAPAK TL KATLAMALI KAPAK TL INSERT** TL FREKANS BÜTÇE ND R M 0-2 SAYI SAYI % SAYI % SAYI % 20 PEfi N ÖDEME % Aral k 2013 tarihine kadar geçerlidir Dergi lan Ölçüleri S LME TAM SAYFA* ÇERÇEVEL SAYFA D K 1/2 SAYFA YATAY 1/2 SAYFA 19.5 cm genifllik 27 cm yükseklik 17.5 cm genifllik 25 cm yükseklik 9.75 cm genifllik 27 cm yükseklik * Haz rlanan ilanlar n dört kenar ndan 0.5 cm taflma pay b rak lmas gerekmektedir. ** Dergi içine at lacak Insert çal flmalar n n dergi geniflli inden 1 cm. k sa olmas gerekmektedir cm genifllik 13.5 cm yükseklik LANLARIN TESL M fiekl ve TAR H Reklam veren ilanlar n PDF doküman veya 300 dpi Photoshop TIFF format nda gönderilen dokümandan al nm fl Kro-malin (Chromalin) Provas ile bask dan en geç 5 ifl günü öncesinde teslim etmelidir. lanlar CD ya da FTP B LEfi M SER- VER arac l ile gönderilmelidir. FTP B LEfi M SERVER Reklam veren sisteme ftp://ftp.bilesim.com.tr adresinden KULLANICI ADI: otomasyonreklam fi FRE: reklam ba lanabilir ve reklamlar n gönderebilir. PDF HAZIRLANIRKEN UYULMASI GERKEN KURALLAR Çift sayfa ilanlar iki ayr tek sayfa olarak haz rlanmal d r. Taflma paylar (Bleed) 4 kenarda da 5 er mm taflma pay b rak lmal d r. Kesim ve montaj kroslar (Crops Marks & Registration Marks) PDF dosyas nda mutlaka bulunmal d r. Resim format 300 dpi, CMYK ve PHOTOSHOP TIFF format nda olmal d r. Freehand program nda LENS kullan l yor ve LENS in alt nda bir görsel varsa, bu görsel mutlaka TIFF format nda kaydedilmifl olmal d r. Freehand program nda haz rlanan dökümanlar convert edilmelidir. TIFF imajlarda Image Compression: none seçene i iflaretlenmelidir. Kullan lan resimlerde Color Management Off seçene i iflaretlenmelidir ( ICC Profile seçilmemelidir). Doküman PDF e çevrilirken, Composite seçene ii iflaretlenmelidir ( Separations seçil-memelidir). Fontlar, doküman PDF e çevrilmeden önce Convert edilmelidir. Tüm fontlar çal flma içine gömülmelidir (EMBED). ÖNEML NOT Haz rlanan PDF dokümanlar nda karfl lafl lan hatalar n büyük bir bölümü, foto raflar n RGB format nda olmas ndan; JPEG, GIF, DCS olarak kaydedilmesinden kaynaklanmaktad r. Ayr ca, PDF doküman nda tespit edilmesi mümkün olmayan, Overprint seçene inin iflaretli olmas da hatalar aras ndad r. Lütfen doküman n z PDF e çevirmeden önce bu hususlara dikkat ediniz. Kapak içi ve karfl s na yer alan çift sayfa ilalar n cilt aflamas nda (kapak ve formalar n yap flmas sonucu) ortada, 5 mm sa dan 5 mm soldan olmak üzere 10 mm lik bir alan kaybedilmektedir. Bu kayb önlemek için cilde gelen k s mda her iki taraftan en az 5 er mm olmak üzere foto raf tekrar yap lmal d r. Tek sayfa ilanlarda yaz ve logolar n cilde en az 10 mm uzakl kta olmas gerekmektedir. lan çal flmas n n Kromalin provas mutlaka gönderilmelidir. Bask da renk referans olarak bu prova kullan lacakt r. Gönderilen reklam materyalleri derginin piyasaya ç k fl n takip eden iki ay boyunca saklan r. Yukar da bildirilen kural ve uyar lara uyulmamas ndan kaynaklanan sorunlu ilan bask lar ndan kurumumuz sorumlu de ilir.

15 Özel Projeler Kulakl kapak Özel kuflak Sticker

16 Bileflim fl Merkezi Sanayi Mah. Sultan Selim Cad. fiahinler Sok. No: Ka thane stanbul Telefon (0212) Faks (0212)

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7

Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7 Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7 1. htisas Fuarlar n n Pazarlama fllevi...8 2. Bilgi letiflimi ve htisas Fuarlar...9 3. Rekabet ve htisas Fuarlar...11 HT SAS FUARLARINA KATILIMIN

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

Birlikte güçlüyüz 1991 y l nda kurulan ve bugün bilgi teknolojileri (BT) sektörünün önde gelen yaz l m ve dan flmanl k firmalar ndan olan Bo aziçi Yaz l m, farkl sektör ve büyüklüklerdeki firmalara proje

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation Centers by Information Technology

Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation Centers by Information Technology Bilgi D nyas 2005, 6(2): 171-192 Bilgi Teknolojisinin Yap sal ve Yönetsel Aç lardan Bilgi-Belge Merkezlerine Getirdi i Yenilikler * Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2490 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1461 RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM Yazarlar smail GÜRKAfi (Ünite 1) Gürcan ÇOLPAN (Ünite 2) Mehmet KER MO LU (Ünite 3) Hilmi

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı