Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI: 25 Kr Türkiye Rabia y ba r na bast HABER 17 DE Keçiören den Bosna ya gelin gitti Avrupa da yafll nüfus oran en fazla olan ülke talya, en az olan ise Türkiye ç kt. HABER 17 DE HABER 18 DE KEÇ ÖREN DE F L ST N GÜNLER BAfiLADI Haberi 15 de ANADOLU LEZZETLER ET MESGUT TA YARIfiACAK Haberi 15 de ENGELL VE fieh T YAKINLARINA EK KONTENJAN Haberi 19 da

2 2 YARIN SineMagazin Metin fientürk ten rekor haz rl ESK fieh R - FAT H DO AN - Dünya Engelliler Birli i (DEB) ve Dünya Engeliler Vakf (DEV) Baflkan da olan görme engelli sanatç Metin fientürk, Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti etkinlikleri kapsam nda haz rlad projeyle Dünyan n en kalabal k senfoni orkestras n yöneten görme engelli sanatç olarak Guinness Rekorlar Kitab na girmeye haz rlan yor. Daha önce Dünya görme engelliler sürat rekoru nu k rarak, Guinness Rekorlar Kitab na giren fientürk, Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti etkinlikleri kapsam nda kalabal k bir senfoni orkestras n yöneterek dünya rekorunu k rmak için haz rlad projeyi anlatmak amac yla geldi i Eskiflehir de, AA muhabirine, projeyi Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti (TDKB) Ajans na sunduklar n söyledi. Projenin Türk Dünyas Kültür Baflkenti Eskiflehir e yak flaca n ifade eden fientürk, flöyle konufltu: Engellerimiz için burada düflündü ümüz proje, 2013 Türk Dünyas Baflkenti Eskiflehir e yak fl r. Türk dünyas içindeki bu anlam da kültür dayan flmas n art r r. Dünyan n dikkatini Türkiye nin engelliler konusundaki hassasiyetine çeker. Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans (TDKB) Genel Sekreteri Hüseyin Kocab y k n hassasiyetine ve konuya olan ilgisine teflekkür ediyorum. Ülkemde çok güzel yerlere geldim ve çok güzel fleyler kazand m. Yapt m z ifllerde ülkemizin imaj na, bu konudaki alg s na, devletimizin, hükümetimizin bu konudaki deste ine hep dikkati çektik. nflallah projelerimiz kabul görürse, flartlar oluflursa yine dünyada bir ilki Eskiflehir de gerçeklefltirmifl olaca z. Kocab y k ise fientürk ün öncelikle bir fleyin hayalini kurdu unu daha sonra onun peflinden koflup gerçeklefltirdi ini vurgulad. fientürk ün Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti etkinlikleri kapsam nda proje getirdi ini anlatan Kocab y k, flöyle devam etti: 3 Eylül 2013 Yaklafl k 200 kiflilik bir senfoni orkestras n 2 saat boyunca yönetecek. Bu gerçekten Guinness Rekorlar Kitab na girecek bir etkinlik. Engeliler toplumun önündeki engel de il, toplumun medeniyet seviyesinin göstergesini oluflturuyor. Engelliler ne kadar rahat ve huzur içerisinde yafl yorsa oras o kadar geliflmifl bir toplum haline geliyor. Kocab y k, fientürk ün baflka bir projesinin daha oldu unu, Eskiflehir de 1. Avrasya Engeliler Kurultay n yap p Türk Dünyas engellileri aras nda da ifl birli ini, dayan flmay, kültür al flveriflini, sorunlar n çözümüne dönük yeni yaklafl mlar da gelifltirmeyi istedi ini sözlerine ekledi. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk Taktikleri, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Dünya Savafl Z, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) New York ta 2 Gün, Acil Arama, Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hayalet Ö renciler Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Maskeli Süvari, Ölüm Kapan, Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru,dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sadece Tanr Affeder, Maskeli Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Dünya Savafl Z, Man Of Steel,, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) New York ta 2 Gün, Maskeli Süvari,Hayalet Ö renciler Ölüm Kapan, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, Dünya Savafl Z, Man Of Steel, Havada Aflk Var, Do al Kahramanlar Ankara Cinemaximum (Armada) New York ta 2 Gün, Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Kay p Umutlar, Ölüm Kapan

3 3 Eylül 2013 BURSA - VEDAT YÜCEBAfi - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl nca Bursa ile Adana'da yaklafl k 10 ayd r uygulanan proje kapsam nda "panik butonu" olarak bilinen cihazlar n verildi i biri erkek 80 kifli, herhangi bir fliddet giriflimine maruz kalmad. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Kad n n Statüsü Genel Müdürü Özlem Bozkurt Gevrek, AA muhabirine yapt aç klamada, Elektronik Destek Butonu Sistemi kapsam nda yaklafl k 10 ay önce bafllatt klar projenin, Bursa ve Adana'da uygulanmaya devam edildi ini söyledi. "Güvenlik butonu"ndan, Bursa ve Adana'da 80 fliddet ma durunun yararland n belirten Gevrek, flöyle devam etti: "fiiddet ma durlar, sistemden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl n n karar yla yararlanabiliyor. Mahkemenin, 'güvenlik butonu' verilmesi yönünde karar verdi i fliddet ma durlar na, fiiddet Önleme ve zleme Merkezlerinde (fiön M) e itim veriliyor. Sistemin aktive edilmesinden sonra fliddete ma duru, hayati tehlike hissetti i anda butona bas yor. Bu ça r n n ard ndan günün 24 saat hizmet veren Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) arac l yla konum tespiti yap l yor. Ma dura sesli olarak ulafl l yor ve 'Yanl fll kla m bast n z, yoksa hayati tehlike var m?' diye soruluyor. Hayati tehlike olmas halinde yeri belirlenen ma dura en yak n polis H CR RUM msak : kindi : Yaflam 26 fievval 20 A ustos Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Panik butonu geldi, fliddet bitti ekipleri en k sa sürede ulafl yor. Cihazda, konuflamayan kad nlar için mesaj butonu da bulunuyor." - "Butona, fliddet d fl ndaki olaylar için de bas yorlar" Gevrek, sistemden faydalanan erke in, Adana'da yaflad bilgisini vererek, uygulaman n, fliddeti önlemede cayd r c l n n önemli oldu unu anlatt. Projeyle ilgili tatmin edici sonuçlar elde ettiklerini ancak bunu yeterli görmediklerini vurgulayan Gevrek, "Sistemden yararlanan 80 kifliye flimdiye kadar bir sald r m giriflimine rastlanmad. Bununla ilgili emniyet teflkilat ndan da bize rapor gelmedi" ifadesini kulland. Mobil telefon ve elektronik bileklik gibi sistemlerin de hayata geçirilmesi amac yla çal flma yürütüldü üne iflaret eden Gevrek, fliddet ma durlar n n zaman zaman yanl fll kla veya baflka bir olay için de butona bast n dile getirdi. Emniyet birimlerinin, tüm müracaatlar titizlikle takip etti ini ve fliddet d fl ndaki olaylar için yap lan baflvurulara da müdahalede bulundu unu kaydeden Gevrek, ma durun, sistemi sadece mevcut amac için kullanmas yönünde uyar ld n bildirdi. - "Alkol ve madde ba ml l n n fliddete etkisi büyük" Özlem Bozkurt Gevrek, hem kad na yönelik hem de aile içi fliddette alkol ve madde ba ml n n büyük etkisi bulundu una dikkati çekti. fiiddet uygulayanlar n e itim düzeyinin de önemli ölçüde düflük oldu unu söyleyen Gevrek, flunlar kaydetti: "Toplumun, küçük yafltaki çocuklar n e itilmesi, fark ndal k oluflturulmas, alkol ve madde ba ml yla ilgili rehabilitasyon çal flmalar m z var. Üniversitelerle bu konuda çal fl yoruz. Hangi bölgede ne tür fliddet yo un, sebepleri neler? Bunlar inceliyoruz. nan yoruz ki sabah yata ndan kalkan bir erkek, 'Bugün kar m döveyim' diye kalkm yordur. Bunun sebepleri, tetikleyici unsurlar vard r. Önce sebepleri belirlemeliyiz, sonras nda ise toplumun, erke in e itimi gerekli. Tabii ki iletiflim konusunda da çal flmam z gerekiyor. Bu sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl n n yapabilece i bir ifl de il. Milli E itim, çiflleri, Sa l k, Adalet bakanl klar n n da iflin içinde olmas gerekiyor." "Eflime fliddet uyguluyorum ve bundan dolay piflman m" diye fiön M'e baflvuran erkekler de bulundu unu anlatan Gevrek, flimdiye kadar yaklafl k 200 erke e psikolojik destek verildi ini sözlerine ekledi. (AA) Kato, Do a, Bar fl ve Kültür Festivali ne ev sahipli i yapt HAKKAR - Türkiye'de ad çat flmalarla gündeme gelen Hakkarifi rnak aras ndaki Kato Da, 1. Kato Do a, Bar fl ve Kültür Festivali'ne ev sahipli i yapt. Çat flmalarla s k s k gündeme gelen ve kimsenin gidemedi i Hakkarifi rnak aras nda bulunan Kato Da, bu kez farkl görüntülerle ad n duyuruyor. Çözüm süreci ile birlikte huzurun hakim oldu u bölgede Cilo Do a Derne i taraf ndan organize edilen 1. Kato Do a, Bar fl ve Kültür Festivali, davetlilerin renkli ve güzel bir gün geçirmesini sa lad. 31 A ustos Cumartesi sabah saatlerinde Hakkari Belediyesi önünde bir araya gelen kalabal k, buradan Cilo Do a Derne i araçlar yla Kato Da na tafl nd. Baz vatandafllar n da kendi imkanlar yla geldikleri festival alan nda, çad rlar kurulup, közde kavurma ve kebaplar yap ld. Festivalde aç l fl konuflmas n Kürtçe yapan Cilo Do a Derne i Baflkan Halit Soydan, çat flmalar ve ölümlerle gündeme gelen Kato Da 'ndan Anadolu halklar na bar fl ça r s yapmak, halklar bu bar fla destek olmalar n sa lamak amac yla festival düzenlediklerini söyledi. BDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani de bütün Türkiye ve Ortado u halklar na Kato Da 'ndan bar fl hayk rd klar n belirterek, flöyle konufltu: "Bak n z geçen sene bu vakitlerde Kato da nda bir araya gelme flans m z yoktu. Biz burada bar fl mesaj n vermek için topland k. Bu da larda, bu yaylada bar fl nöbeti tutacakt r Hakkari halk. Bugün buradan bar fl güvercini uçurmak için geldik. Umut ediyoruz ki, bugün buradan verilecek bar fl mesajlar, Türkiye'de de, Otado u'da da, Ankara'dan da duyulmufl olsun. E er Say n Baflbakan, bu sürecin selametle gitmesini arzuluyorsa,kürt sorununu demokratik ve bar flc l yöntemlerle çözmek istiyorsa, bu mesaj almak zorundad r. Biz Kürt halk olarak Ortado u, Anadolu ve Mezopotamya'daki halklarla birlikte kardeflçe yaflamak istiyoruz." Bölgede 40 y ld r yaflanan olaylarda binlerce gencin kan n n akt n, Yozgat'tan, Kayseri'den, Tekirda 'dan gelen askerin kan n n bu topraklara kar flt n n alt n çizen Zozani, "Bu süreç daha fazla gençlerin kan n akmamas için bafllat lan bir süreçtir. (AA)

4 4 YARIN Turizm oscarlar nda Türkiye ye 21 ödül ANTALYA - Turizmin Oscarlar olarak adland r lan Dünya Seyahat Ödülleri nin Cornelia Diamond Golf Resort&Spa Otel de düzenlenen Avrupa galas nda, Türkiye 21 ödül ald. Dünyan n en sayg n Turizm ve Seyahat ödülü olarak kabul edilen ve 1993 y l ndan beri Turizm sektörünün En yi lerini belirleyen World Travel Awards, bu y l Antalya da 20 nci y l n kutlad ve Avrupa n n Turizm Oscarlar n aç klad. Avrupa çap nda 57 ülke ve 500 organizasyon, seyahat endüstrisi aç s ndan dünyan n en nüfuzlu Turizm onur ödülü için 76 kategoride yar fla kat ld. Avrupa çap nda liderli i yakalayan Hilton Otel ve Avrupa çap nda 3 ödül alan Cornelia Otels, Sardunya Adalar ndan ödül alan Forte Village Resort gecenin y ld zlar aras nda yer ald. World Travel Awards- Dünya Seyahat Ödülleri Avrupa Töreni nde Lufthansa, Cornelia Otels, Mantis, Forte Village, Avis ve Kuoni öne ç kan markalar oldu. Turizm Endüstrisi içinde yer alan 500 farkl kuruluflun yar flt Dünya Seyahat Ödülleri, Avrupa töreninde Avrupa n n En Lux Oteli ve Avrupa n n En Donan ml Oteli ödülü Cornelia Diamond Golf Resort&SPA Otel e verildi. Cornelia De Luxe Resort Otel in Avrupa n n lider Golf Oteli olarak ödüle lay k görüldü ü gecede Türkiye den toplam 15 otel ve 21 farkl kategoride ödül ald. (CHA) ZM R - Turizm Oscarlar olarak da kabul edilen World Travel Awards n (Dünya Seyahat Ödülleri) 2013 Avrupa Ödülleri nde zmir, 2011 ve 2012 y l n n ard ndan üst üste üçüncü defa Avrupa n n en iyi kruvaziyer destinasyonu ödülünü ald. 31 A ustos 2013 Cumartesi günü Antalya da düzenlenen törende ödülü alan zmir Ticaret Odas Baflkan Ekrem Demirtafl, "Odam z n zmir e getirdi i bu turizm Oscar ile gök kubbenin alt ndaki en güzel co rafyan n zmir oldu u tescil edildi. zmir, üst üste 3 y l bu ödülü alarak kruvaziyer turizmde zirveye demir att. Avrupa n n zirvesindeki yerimiz bir kez daha sektör taraf ndan kabul edildi. Bu ödül tüm zmirlilerin." dedi. Bu y l 20 inci y ldönümümü kutlayan World Travel Adwards n (Dünya Seyahat Ödülleri) Avrupa Ödülleri, Antalya Cornelia Diamond Golf & Resort Otel de yap lan törenle verildi. Havayolundan otellere, acentelerden turizm destinasyonlar na kadar turizmin her alan nda yap lan de erlendirme sonucunda 76 kategoride Avrupa n n turizmdeki en iyilerine ödülleri verildi. Yar flman n konseyini 162 ülkeden yaklafl k 217 bin turizm profesyoneli ile dünya çap nda oy kullanmakta olan 1 milyon 200 bin civar nda seyahat acentesi, seyahat dergileri ve sektör duayenlerinden olufluyor, birinciler bu üyelerin oylar yla seçiliyor. Avrupa n n En yi Kruvaziyer Destinasyonu kategorisinde zmir Ticaret Odas n n baflvurusu ile yar flan zmir; Amsterdam (Hollanda), Atina (Yunanistan), Cannes (Fransa), Kopenhag (Danimarka), Dubrovnik (H rvatistan), Lizbon (Portekiz), Oslo (Norvec), Reykjavik (Izlanda), St.Petersburg (Rusya), Stockholm ( sveç) ve Venedik (Italya) gibi güçlü rakiplerini geride b rakarak En yi Kruvaziyer Destinasyonu ödülünü üst üste üçüncü defa ald. Törende zmir in ödülünü TO Yönetim Kurulu Baflkan Ekrem Demirtafl ve TO Kruvaziyer Sorumlusu Mine Günefl ald. Turizm TO Yönetim Kurulu Baflkan Ekrem Demirtafl, binlerce y ld r turizm kenti olan zmir in, kruvaziyer turizminin yükselen trendini geç fark etti ini belirterek, "Ancak Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan m z Say n Binali Y ld r m n, zmirlilerin ve zmir i yönetenlerin katk s ile zirveye ç kt k, 3 y l üst üste Avrupa n n En yi Kruvaziyer Destinasyonu ödülünü ald k. dedi. Yenilenemeyen liman na, turistlerin baz taleplerinin karfl lanamamas na ra men kruvaziyer ile zmir e gelenlerin be enisi artarak devam etti ini belirten Demirtafl, flöyle konufltu: "Geçti imiz y l 510 bin turist gelirken, Avrupa da etkisi hala devam eden ekonomik krize ra men bu y l sonunu da yaklafl k ayn miktarda turist ile kapataca z. Turist say s ndaki istikrar m z n yan s ra gelen turistlerin tamam na yak n zmir den çok memnun ayr l yorlar. Turistlerin memnuniyeti bize bu büyük ödülü getirdi. Daha da önemlisi kruvaziyer turizmde art k çok ciddi bir istikrar yakalad k. Türkiye de ilk üç s rada yer ald m z gibi Akdeniz in y ld z olduk. Üç y l üst üste en iyi kruvaziyer destinasyonu ödülü almam z bunun en güzel kan t. 3 Eylül 2013 zmir e 3. kez Avrupa n n en iyi kruvaziyer rotas ödülü Futbol tabiriyle üst üste üç y l ödülü alarak hat-trick yapt k, çok mutluyuz. Di er yandan ödülü destinasyon olarak almam z da çok önemli. Ödülümüz, zmir in do al ve tarihi güzelliklerine, Çeflme ve Dikili de dâhil olmak üzere verilen iyi hizmet ile zmirlilerin misafirperverli i sonucu verilen bir ödüldür. Odam z n zmir e getirdi i bu turizm Oscar ile gök kubbenin alt ndaki en güzel co rafyan n zmir oldu u tescil edildi." dedi. World Travel Awards da Lufthansa, Hilton, Eeasy Jet, Zürih Havaliman gibi dev markalar ile Yorkshire, Portekiz gibi kent ve ülkelerin ödüller ald na dikkat çeken Demirtafl, zmir in de art k bu devler ile art k ayn kategoride oldu unu söyledi. Demirtafl, " zmir art k büyük oynamay ö renmifl bir kent. fiimdi yeni kruvaziyer liman m z bekliyoruz. Liman bu haliyle kalacaksa da o zaman hem limanda hem kent genelinde turizmle ilgili çözülmesi gereken baz sorunlar var. E er bunlar da yap l rsa zmir 2 milyon kruvaziyer yolcu a rlayan, turistlerin önemli bir bölümünün de zmir den ç kt, homeport olmufl olan dünyan n say l kruvaziyer limanlar aras na girer, kruvaziyer turizmde uçar z bizi kimse tutamaz." diye konufltu. (CHA)

5 3 Eylül 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Hayvanc l kla geçinen Türkmen boyu. Türk müzi- inde bir makam. 2. Hadise, vaka. Bir nota. Vilayet. 3. Aruz ölçülerinden biri. Düfl. 4. Japon halk türkülerine verilen ad. Öküz yemli i. 5. Hafifseme yoluyla flimdiki zaman. 6. Al c yönetmeni. 7. Küçük kanal. Voltamperin simgesi. 8. Gerekenden eksik. Demiryolu. 9. Is tma araçlar ndan biri. 10. Eski dilde ayna. Vücut s - s. 11. Kuzey Atlantik Pakt Örgütünün k saltmas. 12. Nezir. Bir tür falc l k yöntemi. 13. nsan eliyle aç lm fl suyolu. Güney Amerika da bir baflkent. 14. On para de- erindeki demir sikke. 15. Arapçada su. Serbest b rakma. Kiloamperin simgesi. 16. flinde, mesle inde yeni olan, toy. Boyutlar. 17. Bafla kakma, serzenifl. laç, merhem. 18. Sosyolojide bir kabile ya da boyun bölündü- ü iki ya da çok parçadan her biri. Yaflam. 19. Afrika da bir baflkent. kiyüzlülük. 20. Animasyon sanatç - s. Yukar dan afla ya: 1. Tefsir. Hamam böce i. Askerin su kab. 2. Öldürücü hastal k salg n. Örülerek yap lm fl bir üst giysisi. S v lar tafl maya yarayan, dar a zl, fliflkin kar nl, genellikle has r veya plastik sepet içinde korunan büyük flifle. 3. Oruç tutulan ay. Artvin ilinin eski ad. Tropikal bölgelerde yetiflen bir a aç. 4. Aza. Yurdumuzun güneyinde bir da s ras. Birbirine ba l iki tekneden meydana gelmifl gezinti teknesi. 5. Mikroskop cam. Evcil bir geyik türü. Lezzetli. Boru sesi. 6. Bal kesir ilinin eski ad. Binek hayvan. Bir nota. lenme, beddua. 7. Sevgilinin penceresi alt nda verilen konser. Yazg, al n yaz s, kader. Mesafe. 8. Faiz, nema. Güzel söz söyleme, hitabet sanat. Anlam bak m ndan birbirine ba l iki dizeden oluflmufl fliir parças. 9. Giysinin kol, etek ve çevresine kendi kumafl ndan geçirilen ince flerit. flsiz, bafl bofl, aylak. Ayn rengin çeflitli tonlar yla baflka renkten zemin üzerine yap lan resim. 10. Kar fl k renkli. Tasdik. Süs, gösterifl, görkem. Bir halk saz. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ANKARA - fiemsi Bayraktar, pamuk hasad dolay s yla yapt aç klamada, döneminde verimin kütlü pamukta yüzde 61,6, pamuk lifinde yüzde 56,4 artt n belirtti. Bayraktar, y l boyunca daimi, geçici yüzbinlerce iflçiyi istihdam eden, sat c, ç rç rc, nakliyeci ve benzeri alanlarda çal flanlarla milyonlarca kiflinin geçimini sa layan, Türkiye aç s ndan stratejik bir ürün olan pamukta, ekim alanlar - n n döneminde yüzde 35,4 gerileyerek 7 milyon 566 bin 940 dekardan 4 milyon 884 bin 963 dekara geriledi ini ifade etti. Verimdeki yüksek art fl nedeniyle Türkiye'nin pamuk ekim alanlar n n azalmas n n olumsuz etkilerini çok fazla hissetmedi ine de inen Bayraktar, üretimin, 2012'de, 1995 y l na göre kütlüde yüzde 4,3, pamuk lifinde yüzde 0,8 artt na dikkati çekti. fiemsi Bayraktar, 2012'de, 2011'e göre yüzde 10,1 azalmayla 2 milyon 580 bin tondan 2 milyon 320 bin tona gerileyen kütlü pamuk üretiminin, bu y l 2 milyon 380 bin tona ç kmas n n beklendi- ini belirtti. Geçen y l üretimdeki düflüflün temel sebebinin pamuk ekim alanlar n n 5 milyon 420 bin dekardan 4 milyon 884 bin 963 dekara inmesi oldu una iflaret eden Bayraktar, kütlü pamuk veriminin 1 kilogram düflüflle dekarda 476 kilogramdan 475 kilograma indi ini, pamuk lifi veriminde 176 kilograml k rakamda bir de ifliklik olmad n bildirdi. Güneydo u Anadolu Projesi'nin (GAP) devreye girmesiyle pamuk üretiminde fianl urfa'n n öne ç kt - n belirten Bayraktar, flunlar kaydetti: Pamuk lifi üretiminde Çukurova'y geride b rakan fianl urfa, yüzde 41,09 payla birinci s rada bulunuyor. Bir zamanlar n pamuk diyar Adana ise yüzde 10,31 payla, yüzde 10,82 pay olan Ayd n' n ard ndan üçüncü s raya düflmüfl durumda. Pamuk lifi üretiminde Hatay yüzde 9,06, Güneydo u Anadolu Bölgesi illerinden Diyarbak r yüzde 7,55, Mardin yüzde 5 pay al yor. Pay olarak Mardin'i yüzde 4,80 ile zmir, yüzde 2,88 ile Ad yaman, yüzde 1,97 ile Gaziantep, yüzde 1,34 ile Antalya, yüzde 1,16 ile Denizli izliyor. Pamuk lifi üretiminde, Kahramanmarafl' n yüzde 0,94, fi rnak' n yüzde 0,88, Mersin'in yüzde 0,77, Manisa'n n yüzde 0,71, Batman' n yüzde 0,22, Mu la'n n yüzde 0,13, Bal kesir'in yüzde 0,12, Osmaniye'nin yüzde 0,11, Kilis'in yüzde 0,08, Siirt'in yüzde 0,05, Çanakkale'nin yüzde 0,02 pay bulunuyor. Uflak ve Bursa'n n paylar ise 3 Eylül 2013 Pamuk üretiminde %2.6 art fl bekleniyor Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, kütlü pamuk üretiminin, geçen y la göre yüzde 2,6 art flla 2 milyon 380 bin tona yükselmesini beklediklerini bildirdi. yok denecek kadar az. fianl urfa, 2012'de 858 bin 400 tonluk pamuk lifiyle Türkiye üretiminin 352 bin 688 tonunu üretiyor. Ayd n' n pamuk lifi üretimi 92 bin 868, Adana'n n ise 88 bin 465 ton düzeyinde bulunuyor." Bayraktar, pamuk üreticisinin neden üretimden kaçt na bakmak, araflt rmak gerekti ini ifade ederek, "Gümrükle koruyamad - m z üreticinin pamu a yeniden dönmesinin yollar n aramal y z. Stratejik bir ürün olan pamukta ekim alanlar n n ve üretimin acilen art r lmas gerekiyor. Aksi takdirde bu y l n temmuz ay itibar yla son bir y ll k dönemde 2,8 milyar dolar aflan pamukta ithalat n önüne geçilemeyecek" de erlendirmesinde bulundu. fiemsi Bayraktar, öncelikle yap lmas gerekenin, üreticilerin ma dur olmamas için maliyet bedelinin üzerinde bir fiyat n piyasada oluflmas n sa lay c tedbir almak oldu una dikkati çekti. Bayraktar, "beyaz alt n" ad yla an lan pamu un, di er tar m ürünleri aras nda sa lad yüksek katma de er ile istihdam oluflturan, tar m-sanayi sektörlerinin bütünleflmesinde rol oynayan, direkt ve dolayl yollarla yaklafl k 50 farkl ürünün imalat nda hammadde olarak kullan lan, dünya tar m ürünleri ticareti aç s ndan önemli, stratejik bir ürün oldu unu belirtti. TZOB Genel Baflkan Bayraktar, ana hammaddesi pamuk olan Türk tekstil sanayinin ihracattaki önemli pay nedeniyle ayr olarak ele al nd n, kazand rd döviz, sa lad katma de er, oluflturdu- u istihdamla, ülke ekonomisine en fazla katk y sa layan sektörlerden biri oldu unu vurgulad. Birlik olarak, her sene yapt klar pamuk maliyet çal flmalar n n, Ege, Akdeniz ve Güneydo u olmak üzere üç bölge için ayr hesapland n, daha sonra ortalamalar al narak sonuçland r ld n belirten Bayraktar, maliyetle ilgili flu bilgileri verdi: "Türkiye genelinde 1 kilogram kütlü pamuk maliyetini, üretici kar ve refah pay olmadan 1 lira 74 kurufl olarak bulduk. ABD Tar m Bakanl Ekonomik Araflt rmalar Servisi verileri göre, ABD flartlar nda 1 kilogram kütlü pamuk maliyeti, 1 lira 44 kurufltur. Ülkemizle k yasland nda, ABD çiftçisi, Türk çiftçisine göre pamu u yüzde 17 daha az masraf yaparak üretmektedir. Öte yandan ABD'de dekara 38 cent (77 kurufl) do rudan destekleme alan üreticilere, ayr ca düflük faizli ürün rehin kredileri, uzun vadeli ihracat deste i kredileri ve 2008 y l ndan itibaren de gelir koruma ödemeleri gibi çeflitli destekler verilmektedir." (A.A)

7 3 Eylül 2013 Ekonomi YARIN Bakan Bayraktar, kentsel dönüflümün kitab n yazd Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar, yaflanabilir kentler oluflturmak amac yla yapt klar hizmetleri "fiehirlerin Dönüflümü" adl kitab nda anlatt. ANKARA - Bakan Bayraktar, kitab nda, 1994'te dönemin stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Recep Tayyip Erdo an' n talimat yla kurulan K PTAfi'tan Ankara Büyükflehir Belediyesi Metropol mar Afi Genel Müdürlü üne, TO- K Baflkanl ndan Bakanl k dönemine kadar flehirlerin dönüflümü için verdikleri mücadeleyi gözler önüne serdi. Kitab nda TOK Baflkanl dönemine genifl yer veren Bayraktar, kurulufl gayesine uygun hizmet verme konusunda baflar s zl klar yaflayan TOK 'nin kaderinin, 2002'de, halka dayanan iktidar anlay fl yla yola ç kan AK Parti Hükümetinin, toplu konutu yürütmenin öncelikleri aras na sokmas yla adeta bafltan yaz ld n bildirdi. TOK 'nin 2003'ten itibaren dar ve orta gelirli vatandafllara düflük maliyetli çözümler üreterek Türkiye'nin konut sorununu gidermeye yönelik kapsaml yaklafl m gelifltirdi ini ifade eden Bayraktar, bu anlay fl n ülkedeki konut sektörü için milat oldu unu vurgulad. Bakan Bayraktar, kitab nda, TOK Baflkanl n yapt dönemde millete hizmet u runda verdikleri iki kavgay paylaflt. Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an' n garip gureban n yan nda olmay hedef edindi ini belirten Bayraktar, flöyle devam etti: "Hedef, nüfusun büyük ço unlu unu teflkil eden, umutlar yok edilmifl, kaderine terk edilmifl, ülkenin temel dinami i olan üretim faaliyetlerinin d fl na itilmifl dar gelirli vatandafllar m z n yeniden hayat kazanmas d r. flte tam bu sebepten dolay, TOK 'nin kavgalar ndan ilki alt gelir guruplar n n yoksulluklar ylad r. TOK, bu kesimi uzun vadelerle, kira öder gibi ev sahibi yapmak suretiyle a r bir yükten kurtar yor. Bar nmaya harcanan para, gençlerin e itimine yönelmifl oluyor. Böylece fakirlik k s r döngüsünün çark k r l yor." TOK 'nin ikinci büyük mücadelesinin bürokratik engeller oldu una iflaret eden Bayraktar, baflkanl döneminde yap lan yasal düzenlemelerle yetki karmaflas na, gereksiz formalitelere son verdiklerini kaydetti. Bayraktar, baflkanl n yapt dönemde TOK taraf ndan 81 il, 800 ilçede, 2 bin flantiyede 500 bin konutun üretiminin bafllat ld - n belirtti. u süreçte 420 bin konutun sat - fla sunuldu unu, 390 bin konutun sat fl n n tamamland n, bu kapsamda dar ve orta gelir gruplar na yönelik 201 bin, alt gelir ve yoksul gruplara yönelik 139 bin konut üretildi ini ifade etti. Bayraktar, TOK icraatlar n rakamlarla flöyle anlatt : "TOK yürüttü ü faaliyetleri kapsam nda aras nda yat r m maliyeti 35 milyar lira olan 3 bin ihale gerçeklefltirmifl ve hazineden bütçe aktar m olmaks z n toplam 22 milyar lira hak edifl ödemesi yapm flt r. Bu hak edifl ödemelerinin karfl l nda, Ekim 2010 itibar yla TOK 'nin kaynak gelifltirme projelerinden ve gelifltirerek satt arsalardan elde edilen gelir (has lat paylafl m yoluyla) 4,4 milyar lira, toplam flirket pay 4,8 milyar lira olmufltur. Arsa sat fllar ndan 7,3 milyar lira elde edilmifltir. Di er gelirler üretilen konut ve iflyeri sat fllar ndan elde edilmifltir." Bakan Bayraktar, kitab nda, kentsel dönüflümü ve gerekçelerini de anlatt. Dönüflümün plans z flehirleflmeden, bu plans zl n getirdi i yüzlerce olumsuz etkiden kurtulmak için önemli bir f rsat penceresi oldu unu vurgulayan Bayraktar, flöyle devam etti: "Afete iliflkin bütün kötü senaryolara çözüm olarak haz rlad - 7 m z Afet Riski Alt ndaki Yap lar n Dönüfltürülmesi Hakk nda Kanun ile baflta deprem olmak üzere, tabii afetler sebebiyle meydana gelmesi kuvvetle muhtemel can ve mal kay plar önlenecek, halihaz rda yaflanabilirlikten uzak, köhneleflmifl, can ve mal emniyeti bak - m ndan riskli, görüntü itibar yla çirkin yap laflmalar ortadan kald - r labilecek, estetik yap lar infla edilecek ve halk n daha s hhatli ve menyetli flartlar alt nda ikameti temin edilecektir. Unutmamal y z ki kurtulan tek bir can n dahi k ymeti, maddiyat n çok ötesindedir. Kentsel dönüflüm, Türkiye'nin gelece inin sigortas d r. Ve Türkiye'nin kaybedecek vakti kalmam flt r." Bakan Bayraktar, kitab nda kentsel dönüflüm kanunuyla ilgili en çok merak edilen konulara da aç kl k getirdi. Bayraktar, kitab yla ilgili, çabuk karar verme, pratik ifl yapma, sonuç alma sanat n n ve üretim ile dönüflümün kodlar n n bu kitapta bulundu unu söyledi. Kitapta çok güzel, spontane örneklerin de yer ald n dile getiren Bayraktar, "O insanlar n evinin anahtar n al rken sevinçlerini paylaflma var orada. O çocuklar n, kuraya girenlerin, kuradan ç kt klar zaman duydu u heyecan paylaflmak var. Dualar n iflitmenin sevinci, heyecan var" diye konufltu. "fiehirlerin Dönüflümü"nün, di- er kitaplar ndan biraz daha farkl oldu unu ifade eden Bayraktar, "Bu kitab m çok sevdim. nsanlar m z da bunu takdir eder, kabul buyururlarsa, o da bize ayr mutluluk verecek" dedi. Bayraktar' n, 2006'da "Gecekondu ve Kentsel Yenileme", 2007'de "Bir nsanl k Hakk Konut" adl kitaplar da yay mlanm flt. (A.A)

8 8 YARIN Ekonomi ANKARA - Y ld z, gazetecilerle düzenledi i sohbet toplant - s nda, gündemdeki konulara iliflkin de erlendirmelerde bulundu. Petrolün dolarl görüp göremeyece ine yönelik soruya Y ld z, "Ben o düzeyleri görece i kanaatinde de ilim. Bizim için 113 dolar bile Türkiye'nin maliyetlerini art rmaya yeterli bir rakam" yan t n verdi. fiu anda enerji fiyatlar n, enerji kalemlerinin de il bölgesel siyasi istikrars zl klar n belirledi- ini ifade eden Y ld z, bunun da kötü bir durum oldu unu dile getirdi. Türkiye'nin yerli kaynaklar n kullan m n art rma hassasiyetinin bu tür durumlar da dikkate al nd nda daha fazla önem kazand n vurgulayan Y ld z, bunun yeflile karfl olmak anlam na gelmedi ini söyledi. Y ld z, "Bu ülkede a aç, zeytinlik say s n, yeflili art ran bizim hükümetimiz, a açla, yeflille, zeytin a ac yla itham edilen de bizim hükümetimiz. Bunda bir yanl fll k var. Rakamlar bize AK Parti hükümetlerinin yeflili hedeflerin üzerinde art rd n gösteriyor. Bu kompleksten kurtulursak, yerli kaynaklar m z daha ön plana alm fl oluruz. Yerli kaynaklar m z konuflmam z için illa petrol fiyatlar n n çok mu yükselmesi laz m, bu tehdidin çok mu büyümesi laz m?" diye konufltu. Y ld z, yerli kaynaklar sayesinde Türkiye'nin, Avrupa'da do- al gaz en ucuza alan ülkelerden biri olmamas na ra men en ucuza satan ülke oldu unu vurgulad. Türkiye'de suyun gaz finanse etti ini dile getiren Y ld z, su kaynaklar harekete geçti i kadar gaz kaynaklar n n geride kald - n, daha fazla ya mur ya d nda do al gaz n pay n n daha azalaca n söyledi. Bakan Y ld z, "EÜAfi' n kulland do al gaz n fiyat na biraz zam yaparak su santrallerinden elde etti iyle dengelemeye çal fl yoruz as l konu budur. thal etti imiz do al gaz n olumsuz tesirlerini vatandafl m z lehine Allah' n bu ülkeye verdi i suyla, güneflle, rüzgarla balanse etmeye çal fl yoruz" dedi. Y ld z, Afflin-Elbistan kömür havzas nda yap lmas planlanan santral konusunda, bu tür konularda "uluslararas yat r mc lar tamamen çekildi" diye bak lmas - n çok gerçekçi bulmad n söyledi. Y ld z, "Türkiye bütün bunlar kaybetmiflcesine yorum yapmak do ru de il. Moral olarak kifliler böyle hissedebilirler ama gerçek flu: Bu karmaflalar geçer, Suriye istikrars zl sürdürülebilir de ildir. M s r da oturacakt r. 3 Eylül 2013 Afflin-Elbistan santrali için B plan devreye sokuldu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Afflin-Elbistan kömür havzas na yap lacak santral için 2014'ün beklenemeyece ini, bu konuda yola devam edilece ini belirtti. Konuya iliflkin baflka ülkelerle görüflmelere baflland n ifade eden Y ld z, "B plan n hemen uygulamaya koyduk. Bizim için önemli olan yat r mc n n sermaye yap s yla birlikte gelmesi" dedi. Türkiye hala avantajl yat r m alanlar ndan birisi olarak dünyada yer alacakt r. Plase edilmeyi bekleyen paralar her zaman olacakt r. Yüksek miktardaki fonlar, yafll l k fonlar, iflsizlik sigortas fonlar gibi hala dünyada çok ciddi paralar var" diye konufltu. Afflin-Elbistan kömür havzas - na yap lacak yat r m n ortada kalmayaca n ifade eden Y ld z, flunlar kaydetti: "Biz makul bir kar verdi imiz kanaatindeyiz. Makul bir kar vermesek bu yat r mlar yap lmaz. Hat rlarsan z sentten bahsedilirken Afflin-Elbistanla alakal, flu anda 9-10 sentten bahseder olduk. 20 sent verirseniz yar n bafllarlar, 15 sent verirseniz önümüzdeki ay bafllarlar ama makul bir kar verirseniz müzakereleri yaparlar. Bizim yapmam z gereken de bu, hem kamu kazanacak hem yat r mc kazanacak. Dikkat ederseniz TAQA ile alakal aç klamalar yapt mda çok rahatt m. TAQA'n n olmas - n isterdik, bu yüzden müzakere yapt k ama olmayacaklarsa da biz bir fley diyemeyiz 'ille de gelin' diyemeyiz. O gün yönetim kurulu karar al n yordu normalde. Bize böyle bir fley söylediler, olabilir. (2014'te biz bir daha bakal m) Bunu bekleyemeyiz. Biz yolumuza devam ederiz." Bu karar n resmi kanallardan iletilip iletilmedi inin sorulmas üzerine Y ld z, "Hay r. Sorarlarsa söyleriz' yan t n verdi. Y ld z, Çin, Güney Kore gibi ülkelerle bir temas olup olmad - n n sorulmas üzerine, "Var. Bafllad. B plan n hemen uygulamaya koyduk. Bizim için önemli olan yat r mc n n sermaye yap s yla birlikte gelmesi. Biz diyoruz ki sermayenle, teknolojinle gel, yap riskini al, yönet, ifllet. Bizden istedi iniz bir fley varsa biz de onu yapal m. Dedi- imiz bu. TAQA'yla bu flekilde anlaflm flt k" diye konufltu. TAQA'n n projenin fizibilitesinde bir sorun görmedi ini belirten Y ld z, TAQA'n n karar n n sebebini bilmedi ini ancak siyasi gerekçelerle al nm fl olmas n temenni etmedi ini söyledi. Bakan Y ld z, Afflin-Elbistan kömür havzas nda yap lacak santral konusunda, "TAQA olmazsa baflka bir firma olur. Yöntem benzer olacakt r, rötufl yapmam z gereken konular varsa onlar yapar z" dedi. Taner Y ld z, "petrolde k yamet senaryonuz var m?" sorusu üzerine, "Ben gö üsleyebilece imiz bir rakam n daha ötesine geçmemesini isterim. Fransa'daki bir banka '150 dolar' dedi. Bunlar n çok do ru yaklafl mlar olmad kanaatindeyim. Bu olaylarda kazananlara, kaybedenlere bak n. Olaylar daha rahat izah edebilirsiniz. fiu anda bunu gö üslüyoruz. Maliyetlerimizin zorland kesin. Maliyetlerimizin artt hiç flüphesiz ortada. Döviz ve petrol fiyatlar art - yor. Yani olumsuz sinerjinin ikisi beraber olufltu. Bu bizim tercih etmedi imiz bir fley. Sepet her iki yönden de olumsuz yönde geldi. Bu bizi çok zorlayan konudur" diye konufltu. Taner Y ld z, dünkü 768 milyon kilovatsaatlik tüketimle bu y lki en yüksek elektrik tüketimine ulafl ld n bildirdi. Y ld z, bu y l içinde 800 milyon kilovatsaatlik bir miktar beklediklerini söyledi. (AA)

9 3 Eylül 2013 Ekonomi YARIN TZOB'dan bal kç lara "rastgele" Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, su ürünleri av yasa n n 1 Eylül Pazar günü sona erdi ini bildirerek, "Bal kç l m z aç s ndan 2012 y l iyi geçmedi. Yeni av sezonu bal kç lar m z için bol ve kazançl olsun" ifadelerini kulland. ANKARA - Bayraktar, yapt yaz l aç klamada, 2012 y l nda toplam su ürünleri üretim miktar - n n, 2011 y l na göre yüzde 8,34 azalarak 703 bin 545,2 tondan 644 bin 852 tona indi ini hat rlatt. Bu üretim içinde avc l kla elde edilen su ürünleri üretiminin 2012 y l nda 2011 y l na göre yüzde 15,99 azalmayla 514 bin 755,2 tondan 432 bin 442 tona geriledi- ini bildiren Bayraktar, 2011 y l nda 188 bin 790 ton olan yetifltiricilikle yap lan üretimin yüzde 12,51 art flla 2012 y l nda 212 bin 410 tona yükseldi ini ve toplam su ürünleri üretimindeki düflüflün yüzde 8,34'de kalmas n sa lad n belirtti. Bayraktar, 2011 y l nda 432 bin 246 ton olan deniz bal klar üretiminin 2012 y l nda yüzde 26,98 düflerek 315 bin 636,5 tona indi ini, içsu ürünleri üretiminin yüzde 2,63 düflerek 37 bin 96,8 tondan 36 bin 120 tona geriledi ini, buna karfl n di er deniz ürünleri üretiminin yüzde 77,67 gibi ola anüstü bir büyümeyle 45 bin 412,4 tondan 80 bin 685,5 tona yükseldi ini vurgulad. Toplam su ürünleri üretiminde yüzde 8,34, avc l kla elde edilen su ürünleri üretiminde yüzde 15,99, deniz bal klar üretiminde yüzde 26,98 gibi düflüfller yaflanmas nedeniyle 2012 y l n n bal kç l k aç - s ndan iyi geçmedi ini belirten Bayraktar, yeni av sezonunun bal kç lar için bol ve kazançl olmas n diledi. Bayraktar, dünyada kifli bafl na su ürünleri tüketiminin y ll k ortalama 16 kilogram (kg) oldu unu, bu rakam n Avrupa Birli i'nde 24, Japonya'da 69, ABD ve Kanada'da 24, spanya'da 40 kilogram iken, Türkiye'de, dünya ortalamas n n yar s nda, 8 kilogram dolaylar nda kald n belirtti. Su ürünlerinin, tar m sektörünün ana alt sektörlerinden birisi oldu unu, insan beslenmesine katk - s, sanayi sektörüne hammadde sa lamas, istihdam imkan oluflturmas ve yüksek ihracat potansiyeli nedeniyle önemli bir konumda bulundu unu bildiren Bayraktar, flu bilgileri verdi: "Üç taraf denizlerle çevrili 8 bin 333 kilometrelik k y fleridine sahip ülkemizdeki mevcut su kaynaklar - m z da dikkate al nd nda, su ürünleri sektörünün ne denli büyük bir potansiyele ve öneme sahip oldu u görülmektedir. Ülkemizde denizlerden avc l kla yap lan üretim k y bal kç l na dayanmaktad r. Yeterli altyap oluflturulamad için aç k deniz bal kç l maalesef yap lamamakta bu nedenle de av bask s k y sular m zda yo- un olarak görülmektedir. Ülkemizde avc l k yoluyla elde edilen üretim miktar n n avlanabilir stok büyüklü ünün s n r na eriflti i kabul edilmektedir. Bu nedenle, ülkemizde avlanma miktar n art r lmas yerine sürdürülebilir avc l n sa lanabilmesi için önlemler al nmaktad r. 9 Bu amaçla stoklar koruyucu ve gelifltirici yönde araflt rmalar yap lmakta ve koruma kontrol faaliyetlerinin art r lmas na öncelik verilmektedir." Su ürünleri avc l nda s n rs z ve kurals z avc l n kontrol alt na al nmas ve her geçen gün artan biyolojik yok oluflun engellenmesi gerekti ine dikkati çeken Bayraktar, flöyle devam etti: "Avc l kta gerekli denetimler mutlak suretle yap lmal ve kota sistemi uygulanmal d r. Özellikle avc l kla elde edilen baz bal k türlerinin yok olma tehlikesiyle karfl karfl ya oldu u düflünüldü ünde, avlanma konusunda yasaklara ve kurallara uyman n, bal klar n yumurtalar n b rakt ktan sonra avlanmas n n ve böylece stoklar n korunmas n n ne kadar önemli oldu- u daha net görülecektir. Denizlerimizde yetifltiricilik için uygun olan alanlar de erlendirilerek, yetifltiricilikte istenilen düzeye ulaflmak mümkündür. Yetifltiricilik yapmak isteyen üreticiler için ruhsat al nmas aflamas nda karfl lafl - lan prosedürler, karmafl k ve zaman al c d r. Sektörün geliflmesi için destek ve teflviklere ihtiyaç vard r. Kaynaklar n rasyonel kullan labilmesi için su ürünleri e itim merkezleri kurularak, e itimler yap lmal ve Ar-Ge çal flmalar desteklenmelidir. Bal kç l kta arz-talep dengesi oluflturularak, sürdürülebilir bal kç l n sa lanmas önem arz etmektedir." Bal kç l k sektöründeki ürünlere yönelik dondurma, tuzlama, konserve ve paketleme ünitesi içeren iflleme tesislerinin kurulmas n n ekonomik anlamda sektöre katk sa layaca na iflaret eden Bayraktar, Avrupa'ya ihraç edilen tek hayvansal tar m ürünü olan bal n (su ürünlerinin) uluslararas pazarlarda daha iyi rekabet edebilmesi için desteklemelerin günün flartlar na göre art r lmas gerekti ini vurgulad. Bayraktar, Türkiye'nin kültür bal kç l alan nda büyük bir potansiyele sahip olmas na ra men üretimin istenen seviyeye ulaflamad na dikkati çekerek, sektörün geliflimi için destek ve teflvike ihtiyaç bulundu unu, kaliteli yumurta ve yavru üretimi amac yla uzmanlaflm fl dam zl k iflletmelerinin kurulmas ve mevcut iflletmelerin gelifltirilmesinin teflvik edilmesi ve yetiflmifl eleman eksikli inin giderilmesi gerekti ini kaydetti. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n bünyesinde Bal kç l k ve Su Ürünleri Genel Müdürlü ünün kurulmas n n su ürünleri sektörü için önemli bir geliflme oldu unu ifade eden Bayraktar, "Bakanl k su kaynaklar n n korunmas ve sürdürülebilirli in sa lanmas amac yla çok say da denetim ve düzenlemeler yapmaktad r. Su ürünleri sektörünün gelifltirilmesi ve sürdürülebilirli in sa lanmas için yap lacak çal flmalar n devam etmesi önem arz etmektedir" de erlendirmesinde bulundu. (AA)

10 10 YARIN Ekonomi Meyve ve sebzedeki kimyasal kal nt da % 73 azalma oldu Türkiye'nin yurt d fl na ihraç etti i yafl meyve ve sebzelerin baz ülkeler taraf ndan iade edilmesi G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl 'n harekete geçirdi. GAZ ANTEP - A ustos 2013 ihracat rakamlar n de erlendiren Güneydo u Anadolu hracatç Birlikleri (GA B) Koordinatör Baflkan Abdulkadir Ç kmaz, geçen y la oranla bu y l ayn dönemde yüzde 16,6 l k art fl sa land n belirtti. Dünya genelinde yeni pazar aray fllar n n sürdü üne dikkat çeken Ç kmaz, GA B taraf ndan yürütülen birçok projenin ortak hedefinde yeni pazarlar bulmak oldu unu ifade etti. hracatta h z kesmeyen ve geçen y la oranla bu y l yüzde 16,6 l k art fl sa layan GA B, toplam 5 milyar 993 milyon 433 bin dolarl k ihracat rakamlar na ulaflt. GA B in y l sonu hedeflerine ulaflacaklar n belirten GA B Koordinatör Baflkan ANKARA - Bakanl k, 'hasat öncesi denetim uygulamas ' ile meyve ve sebzelerde görülen kimyasal kal nt oran n yüzde 73 oran nda azaltt. Yeni uygulama ile 6 ayl k denetim sonunda, kimyasal kal nt n n oluflmas na sebep olan 10 bin 404 kilogram ürün imha edildi y l n n 8 ayl k döneminde, AB ye yap lan ihracat ürünlerinde pestisit kal nt s bildirim say s 2012 y l n n ayn dönemine göre yüzde 54 oran nda düfltü. Yeni uygulama ile her ilin risk tafl yan ürünleri, dönemlerine göre y ll k hasat öncesi denetim program kapsam na al nd. Program do rultusunda hasat edilecek ürünlerden numuneler al narak il kontrol laboratuar müdürlüklerine 'acil' koduyla gönderildi. Analiz sonucunda 'hatal bitki koruma ürünü' kullan m tespit edilmifl ürünlere imha veya hasad geciktirme ifllemi yap ld, ürün sahiplerine idari para cezas kesildi. Bu kapsamda, 2012 de yap lan 6 ayl k denetim sonunda, kal nt sorunu yüzde 78 azald ve tavsiye d fl BKÜ kullan ld tespit edilen toplam 10 bin 404 kilogram ürün imha edildi. Taze meyve ve sebze ihracat nda yaflanan sorunlarda önemli oranda azalma görüldü y l ilk 8 ayl k döneminde AB ye yap lan ihracat ürünlerinden pestisit kal nt s nedeniyle al nan bildirim say s nda 2012 y l n n ayn dönemine göre yüzde 54 azalma sa land. Bakanl k, kal nt denetimlerinin daha etkin yap labilmesi amac yla y llar n kapsayan 'Çok Y ll k Kal nt Kontrol Plan ' haz rlad ve uygulamaya koydu. Bu çerçevede Abdulkadir Ç kmaz, Birliklerimizce 2013 y l ocak-a ustos döneminde, 2012 y l n n ayn dönemine oranla yüzde 16,6 l k art flla toplam 5 milyar 993 milyon 433 bin dolarl k ihracat kayda al nm flt r. Ayn dönemde, di er ihracatç birlikleri ad na ise toplam 416 milyon 459 bin dolarl k ihracat kayda al nd. Böylece birli imiz ihracat kay t ifllem hacmi yüzde 12,9 luk art flla 6 milyar 409 milyon 893 bin dolara yükseldi. dedi. GA B e ba l faaliyet gösteren birliklerin dünyan n birçok ülkesine ihracat gerçeklefltirdi ini de belirten Abdulkadir Ç kmaz, yap lan ihracatlarda Ortado u ülkelerinin ilk s rada, AB ülkelerinin ikinci s rada, Afrika 2013 y l nda denetim faaliyetleri 81 ile yayg nlaflt r larak riskli bölgelerde ve ürünlerde uygulanmas na devam ediliyor. Bu plan çerçevesinde hasat öncesi ve hasat sonras dönemde toplam 2013 y l nda 12 bin numune, 2014 y l nda 12 bin 800 numune, 2015 y l nda 13 bin 600 numune al nmas planlan yor. Denetimler esnas nda numunelerin yüzde 30 u hasat öncesi, yüzde 30 u hasat sonras ve yüzde 30 u da hallerden al nacak. (CHA) ülkelerinin ise üçüncü s rada yer ald n dile getirdi. Ç kmaz, Bölgemiz ihracat nda Ortado u ülkeleri yüzde 61,7 pay ile ilk s rada yer almakta, AB ülkeleri yüzde 13,5 pay ile ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 9,7 pay ile üçüncü s rada bulunmaktad r. Toplam 184 ülkeye ihracat gerçeklefltirilmifl olup bu ülkelerden Irak, Sudi Arabistan, Suriye, Libya, talya, ABD, Almanya, ngiltere, Rusya Federasyonu ve Birleflik Arap Emirlikleri bölgemiz ihracat nda ilk s ralarda yer alan ülkelerdir. diye konufltu. Ç kmaz, A ustos 2013 döneminde hal, demir-çelik mamulleri, kumafllar, iplikler, bitkisel ya lar, pastac l k ürünleri, plastikler ve 3 Eylül 2013 Almanya'da 2014 te elektrik fiyatlar artacak BERL N - Almanya'da yaklaflan seçimler öncesi Federal Hükümet ortaklar Birlik Partileri CDU/CSU ve liberal Hür Demokrat Parti (FDP) elektrik fiyatlar na zam yapmazken, 2014 y l nda elektrik ücretlerine ciddi oranda zam yap lmas bekleniyor. Siyasi dergi Der Spiegel in haberine göre Federal Hükümet, 2014 y l nda elektri e ödenen ekolojik prime 1,2 Cent Euro zam gelece ini hesapl yor. Böylece kilovat saate ödenen 5,3 Cent Euro ücret yüzde 20 oran nda artarak 6,5 Cent Euro'ya ç kacak. Bu hafta enerji üretimi dönüflümü hakk nda kartel dairesinin yeni bir rapor yay nlamas bekleniyor. Bu raporla uzmanlar, sistem de iflikli i tavsiye edecek ve elektrik üreticilerine üretilen elektri in yüzde 27,5 ini 2015 y l ndan itibaren ekolojik kaynaklardan olmas n talep edecek. fiirketler hangi kaynaklardan ekolojik elektrik üreteceklerine kendileri karar verecek. Bu flekilde rüzgar, günefl ve biyolojik enerji üretiminde rekabetin art r lmas amaçlan yor. (CHA) Güneydo u dan ihracat yüzde 16,6artt mamulleri, de irmencilik ürünleri, d fl giyim ile kâ t ve karton ürünlerinin bölgede en çok ihracat gerçeklefltirilen ürünler oldu u bilgisini verdi. A ustos 2013 verilerine göre Gaziantep in ihracat art fl ndaki h z n sürdürdü ünü aç klayan Ç kmaz, Gaziantep in 2013 y l ocak-a ustos döneminde 4 milyar 193 milyon 144 bin dolar ihracat ile Türkiye'nin en çok ihracat yapan alt nc ili konumunu korudu unu kaydetti. Ç kmaz, Hububat, bakliyat, ya l tohumlar ve mamulleri, hal, tekstil ve ham maddeleri, kimyevi maddeler ile demir, demir d fl metaller ilimizin ihracat nda önde gelen sektörlerdir. aç klamalar na yer verdi. (CHA)

11 3 Eylül Ekonomi YARIN Alanya'da avokado hasat mevsimi bafllad ANTALYA - Türkiye'de avakado üretiminde yüzde 70 pay sahibi olan Alanya'da hasat bafllad. Avokado hasad yla ilgili aç klamalarda bulunan Alanya lçe G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya'da y ll k 581 ton avokado üretiminin gerçeklefltirildi i bilgisini verdi. Rüzgar, "Alanya'da y ll k 581 ton avokado üretimi gerçeklefltiriliyor, bu üretimle Alanya Türkiye'deki üretimin yüzde 70'ini karfl l yor" dedi. Alanya'da kay tl 10 bin civar nda a aç ve 524 dekar alanda Türkiye üretiminin yüzde 70'ini tek bafl na Alanya'n n karfl lad n kaydeden Rüzgar, Alanya'da yaklafl k bin 500 üreticinin ticari olarak avokado üretimi gerçeklefltirdi ini bildirdi. Avokado hasad n n çeflidine göre eylül ay nda bafllay p aral k ay na kadar devam etti ini söyleyen Rüzgar, Türkiye iklimine uyum sa layan 12 çeflit avokadonun Alanya ikliminde üretilebildi ini kaydetti. Dünya genelinde 100'ün üstünde avokado çeflidi bulundu unu belirten Rüzgar, avokadonun 1990 y l ndan sonra baflta Alanya olmak üzere Gazipafla, k smen Anamur, Antalya merkez ve Mersin bölgelerinde yetifltirilmeye baflland n hat rlatt. Ekonomik de eri yüksek olan avokadonun besleyici de erinin de oldukça yüksek oldu unu söyleyen Rüzgar, "11 de iflik vitamin ve 14 de iflik mineral madde içermesi, avokadoyu vitamin ve mineral deposu yapm flt r. Ayn zamanda vücutta zararl maddeleri etkisiz hale getiren ve antioksidan bir besindir" dedi. Avokado Üreticileri Birli i Baflkan Ahmet Arslan ise avokadonun Alanya'da yemek, meze ve tatl türlerinde kullan ld n kaydetti. fiili'- den getirtti i yemek kitab nda 104 çeflit avokadonun yemek ve tatl türünün bulundu unu ifade eden Arslan, Alanya'da flimdilik avokadodan 7-8 çeflit yemek, tatl ve meze yap ld n söyledi. Arslan, avokadonun erken hasat edilmesi halinde gerçek damak tad n n al namayaca na dikkati çekerek, "Erken hasat edilmifl bir avokadoyu tüketen bir daha almak istemiyor. Olgunlaflmadan pazarlarda sat ld n zaman zaman görüyorum KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ ve maalesef bunun önüne geçemedik. Üreticilerimiz buna dikkat etsin" diye konufltu. (AA) Y Ö R Ü K S A B A 2 O L A Y R E L 3 R E M E L R Ü Y A 4 U T A A K E R E 5 M Z A M A N E O 6 K A M E R A M A N 7 K A N A L E T V A 8 A Z N S R A Y 9 K A L O R F E R 10 A K S E A T E 11 L V N A T O A 12 A D K T A R O T 13 K A N A L L M A 14 M E T E L K F 15 M A A Z A T K A 16 A C E M E B A T 17 T A K A Z A E M 18 A N A R H A Y A T 19 R A B A T R Y A 20 A A N M A T Ö R

12 3 Eylül YARIN Ekonomi "Faizsiz bankac l k güvenli liman" Türkiye'de son y llarda bankac l k sektörü ortalamas n n üzerinde bir büyüme sergileyen faizsiz bankac l k, Bat l ülkelerde Müslüman olmayan tasarruf sahipleri taraf ndan da güvenli liman olarak görülmeye baflland. STANBUL - Konuyla ilgili olarak AA muhabirinin sorular n yan tlayan Türkiye Kat l m Bankalar Birli i (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, HSBC, Citi gibi gruplar n faizsiz bankac l k bölümlerinin daha çok Körfez kökenli müflterilerin ihtiyaçlar n karfl lad n söyledi. Burada çok önemli bir hacim ve geliflmenin olmad n hatta Citi Group'un Bahreyn'deki yat r m bankas n kapatt n belirten Akyüz, pencere açarak slami bankac l k yap lmas n n çok verimli bir ifl olmad - n ifade etti y l nda stanbul'da düzenledikleri konferansta Malezyal bir konuflmac n n bu konuda olumsuz görüfllerde bulundu unu hat rlatan Akyüz, "Dünyada slami bankac l en iyi yapan iki ülke var. Bunlar Malezya ve Türkiye" dedi. Bat l ülkelerin faizsiz bankac l a bak fl yla ilgili görüfllerini aktaran Akyüz, "Eski Papa bile faizsiz bankac l n güçlü yönlerine dikkat çekti. Halka, faizsiz bankac l k sisteminin incelenmesi ve model al nmas gerekti i yönünde ikazlarda bulundu" dedi. - " ngiltere'de batan bir bankadan etkilenen tasarruf sahipleri güvenli liman olarak slami bankalara yöneldi" 35 y ll k geçmifle sahip faizsiz bankac l, "dünyada yeni bir finans modeli" fleklinde tan mlayan Akyüz, Bat ülkelerinde bankac l k sektöründe yaflanan sorunlar neticesinde bu sistemin gündeme geldi ini ifade etti. Bat ülkelerinde Müslüman olmayan tasarruf sahiplerinin paralar n faizsiz bankalarda de erlendirmesinin 2008 krizi s ras nda ortaya ç kt n aktaran Akyüz, "Bu durum daha ziyade finansal kriz s ras nda özellikle ngiltere'de batan bir bankadan etkilenen tasarruf sahiplerinin güvenli liman olarak faizsiz bankalara yönelmelerinden kaynaklanm flt " diye konufltu. Bu bankalara aktar lan paralar konusunda ellerinde herhangi bir istatistik bulunmad n ifade eden Akyüz, flöyle devam etti: "Bu sistem, hem toplanan fonlar hem de kulland r lan fonlar aç s ndan daha sa lam ve güvenli bir sistem. Toplanan fonlarda bafltan bir getiri taahhüdünde bulunmuyorsunuz. Yat r lan paran n kulland r lmas sonucunda ne kadar kar elde ediyorsan z müflteriye o kadar kar ödüyorsunuz. Bu durum gelecekteki risklere karfl bankay koruyor. Çünkü gelecekte ne tür risklerin olaca önceden bilinmez. E er bir y l sonras için bir oran (yani faiz) taahhüt etmiflseniz bu bir y l n riskini alm fls n z demektir. Bu durum 2001 krizinde çok net bir flekilde görüldü. Mevduat bankalar yüzde faizden ald klar Devlet çi Borçlanma Senetleri'nin (D BS) faizleri nedeniyle fiubat 2001 ay ndan sonra faizlerin 3 misli artmas sonucunda büyük zarar etti. Kat l m bankalar böyle bir risk almad. Yani kat l m bankalar nda faiz riski yok." Finansal dalgalanmalardan faizsiz banka bilançosunun olumsuz anlamda etkilenmedi ini dile getiren Akyüz, kulland r lan krediler aç s ndan bir olumsuzluk söz konusu oldu unda, risk as l sermaye sahibiyle paylafl ld için finansal çalkant n n bir bask oluflturmad n kaydetti. Akyüz, faizsiz bankalar n döviz riski de üstlenmedi ine iflaret ederek, halktan toplad klar dürüst tasarruflar da döviz olarak veya dövize endeksli kredi olarak ekonominin finansman nda de erlendirdiklerini, bu iki özelli in faizsiz bankalar, faizli yani geleneksel bankalara göre daha güçlü hale getirdi i bilgisini verdi. Bilançonun aktifindeki yani kredi aya ndaki sa lam ve güvenilir sistemin varl na da dikkati çeken Akyüz, kat l m bankalar n n finansman sa larken mutlaka bir mal veya hizmet al m n finanse ettikleri için her zaman verdikleri paran n karfl l oldu unu söyledi. Faizsiz bankac l kta paran n hangi ifl için al nd ysa o ifl için kullan lmas flart oldu unu anlatan Akyüz, " hracat için ald para inflaat için kullan lamaz. Çünkü ödeme kredi müflterisine de il ona mal satan sat c ya yap l yor. Yani paray spekülatif, verimsiz ve tahsis d fl alanlara kayd ram yor. Bu kredi portföyünün ve aktif yap s n n daha sa lam olmas n sa l yor. slami bankac l n krizlerden daha az etkilenmesinin ana nedenleri bunlar" ifadelerini kulland. (AA) "Zeytin sine i", Bursa'da 8,5 milyon zeytin a ac n tehdit ediyor BURSA - Türkiye'de, "Gemlik tipi" sofral k zeytinin büyük bölümünün üretildi i Bursa'da, bu ay bafl ndan itibaren populasyonunda art fl görülen "zeytin sine i" zararl s n n, 8 milyon 500 bin zeytin a ac n tehdit etti i ve etkin mücadele yap lmad takdirde üründe yüzde 80'e varan oranlarda zarar meydana gelebilece- i bildirildi. l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Ömer Çelik, yapt yaz l aç klamada, zeytin sine inin, il genelinde en son 10 y l önce büyük çapl zararlara yol açt n belirtti. Üreticilere, uyan k olmalar ve dikkatli davranmalar konusunda uyar larda bulunan Çelik, flöyle devam etti: " limiz genelinde zeytin sine i, 8 milyon 500 bin zeytin a ac nda zarar yapabilir durumdad r. Salg n y llar nda zararl ya karfl mücadele yap lmad takdirde yüzde 80'e varan oranlarda zarar meydana gelebiliyor. K fl toprakta pupa halinde geçiren zeytin sine i, zeytinin ya lanmaya bafllad a ustos-eylül aylar nda ç - k fl yaparak zeytin danelerine yumurta koymaya bafllar. Yumurtalardan ç kan larvalar, zeytinin içinde galeri açarak beslenir ve büyüyerek önce yetiflkin larva, sonras nda da pupa olarak d flar ç kar. Uygun sezonda 3-5 döl verebilirler. Zarar gören zeytin daneleri genellikle a açta kal r ve sofral k olarak kullan lamaz." l düzeyinde zeytin bahçelerinde bu ay bafl nda yüzde 1 vuruk görüldü ünden 6 A ustos'ta ilk ilaçl mücadele ilan verildi ini hat rlatan Çelik, kontrollerin devam nda yeni vuruklar tespit edilince 23 A ustos'ta ikinci mücadele ilan verildi ini bildirdi. Çelik, ilaçlama ilanlar n n, lçe G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlükleri eliyle yo un yetifltiricilik yap - lan köylere, yerel bas na, ziraat odalar na ve k sa mesaj servisi ile çiftçilere duyuruldu una iflaret ederek, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl - na her hafta konuyla ilgili bilgi aktar ld n belirtti. (AA)

13 3 Eylül 2013 D fl Haberler Çarflamba YARIN 13 Rusya: Obama taktik de ifltirdi, strateji de il MOSKOVA - ABD Baflkan Barack Obama n n Suriye ye yönelik askeri müdahale karar - n kongreye götürece ini aç klamas Rusya da taktik de iflikli i olarak yorumland. Rusya parlamentosu alt kanad Duma Uluslararas liflkiler Komisyonu Baflkan Aleksey Puflkov, ABD Baflkan Obama n n kongre karar olmadan operasyon karar verebilece ini, ancak bunu kendisi aç s ndan riskli buldu u için yapmad n söyledi. nterfaks a de erlendirmede bulunan Puflkov, ABD yasalar savafl durumunda baflkan n kongreden karar almas n zorunlu k l yor. Ancak baflkan 60 günden az operasyonlarda ve acil durumlar askeri operasyona karar verebiliyor. Reagan, 1983 te Grenada ya ordular gönderirken, Clinton 1999 da Belgrad a giderken onay almad. Obama, Libya operasyonunda da kongreden onay alma ihtiyac duymad. hat rlatmas nda bulundu. Obama n n Amerikan halk na karfl yasamadan onay alarak sorumluluk paylafl m na gitti ini kaydeden Puflkov, Obama n n aç klamas na göre askeri operasyonun bafllamas en az ndan 9 Eylül e kadar ertelenmifl oldu. Elbette bu Amerikan yönetimi aç s ndan bir taktik de iflikli i. Maalesef, strateji de iflmifl de il. dedi. Obama yönetiminin Kongre karar n n Amerikan halk ndan, Avrupa dan ve di er ülkelerden kamuoyu deste ini alabilmek için taktik bir ad m oldu unu savunan Puflkov, böylece askeri operasyon için siyasi bir temel oluflturuldu unu ifade etti. Puflkov a göre, Obama n n son aç klamalar ile de daha önceki Suriye de askeri gücün kullan lmas yönündeki stratejik karar bir kez daha teyit edildi. (CHA) ngiliz üsleri Suriye hakk nda istihbarat toplamak için kullan lm fl Rum bas n, üsler konusunda ngilizlerin gerek yapt klar düzenlemelerle K br s sorununda rahats zl k verdikleri, gerekse üsleri savafl amaçl kullanmaya niyetlendiklerini yazd. K br s taki ngiliz Üslerinin hali haz rda Suriye için kullan ld ve casus uçaklar n n neredeyse bir y ld r ülke üzerinde uçarak istihbarat toplad klar bildirildi. LEFKOfiA - Rum kesiminde, Londra n n 'Rum hükümetinin üslerin savafl planlamalar için kullan lmas durumunda haberdar edilece i ve ülkenin bu konuda sürprizlerle karfl - laflmayaca ' fleklinde güvenceler ald n yazan Rum Fileleftheros gazetesi, '1960 Kurulufl Anlaflmas uyar nca ngilizlerin üslerin d fl kullan m yla alakal olarak Rum Yönetimini bilgilendirmek zorunda olmad klar na' iflaret etti. ngilizlerin Rum Yönetimini durumdan haberdar etmelerinin, iyi niyet ve kendi isteklerine kalm fl bir durum oldu unu belirten gazete, üslerin 1991 y l nda meydana gelen Körfez savafl ile 2003 y l ndaki Irak savafl nda kullan ld n an msatt. Suriye deki mevcut krizde üslerin neredeyse bir y ld r istihbarat toplamak amac yla kullan lmakta oldu unu yazan gazete, ngiliz üslerinden kalkan casus uçaklar n n, Suriye de olup bitenlerle ilgili olarak, 'müttefik güçleri' bilgilendirme sorumlulu- una sahip olduklar n bildirdi. ngiliz üslerinin, savafla haz rlanmakta olan tüm güçler için önemli olarak addedildi ini çünkü bölgede dü üm noktas teflkil ettiklerini aktaran gazete, uçak gemilerinin konuflland - r lmas yerine savafl bölgesine yak n üslerin kullan labilece ini ifade etti. Üslerin sald r durumunda kullan lmas Finlandiya Suriye'de askeri bir müdahaleye karfl HELS NK - Finlandiya D fliflleri Bakan Erkki Toumioja, Suriye de krizi çözmek için güç kullan m n n öngörülemeyen sonuçlar na karfl herkesi sorumlu olmaya davet etti ve askeri bir müdahaleyi tasvip etmediklerini aç klad. Finlandiya D fliflleri Bakan konuyla alakal sorulan sorular üzerine yapt aç klamada, "Biz her fleyin uluslararas adalet temelinde neticelenmesini istiyoruz. Ne olursa olsun en k sa zamanda siyasi bir çözüm ile netice al nabilece ini düflünüyoruz." fleklinde konufltu. Öte yandan, çiflleri Bakan Päivi Räsänen bakanlar kurulunda Suriye'den mülteci kabul etmenin ele al nd - n ve ülkede Suriye den kadar mülteciyi kabul edebilecek konut kapasitesi bulundu unu belirtti. Fin devletinin ortalama kapasiteli bar nma imkan na daha sahip oldu unu söyleyen yetkililer, henüz resmi bir baflvuru için, BM Güvenlik Konseyi'nin karar olmas gerekti ine iflaret eden gazete, ngiliz 'Karfl stihbarat 'n n, A rotur ve Dikelya üslerinden, ayn zamanda Trodos ta bulunan radardan, Suriye ordusunun faaliyetlerini izlemekte oldu unu ve ngiliz bas n nda da yer ald gibi, bu durumun Suriye deki muhaliflerin iflini kolaylaflt rd n belirtti. Bu arada gazete, Avrupa nsan Haklar Mahkemesi (A HM) nin eski yarg çlar ndan Lukis Lukaidis, Rum Yönetiminin, Anlaflmalar Hukuku uyar nca, ngilizlerin üslerin kullan - m yla ilgili haklar n feshetme hakk na sahip oldu unu söyledi ini aktard. (CHA) ve talep almad klar n belirttiler. Temmuz ay - n n sonuna kadar sadece 51 Suriyeli Finlandiya'dan s nma istedi. Hükümet flu ana kadar, savaflta zarar gören ülkedeki yerel faaliyetler ve mültecilere yard m için kullan lmak üzere 12.1 milyon avro bütçe ayr ld n bildirdi. (CHA)

14 14 YARIN D fl Haberler 3 Eylül 2013 Rus savafl gemileri Akdeniz'e Suriye için gitmiyor Hollande, Suriye'ye askeri müdahale sözü vermedi PAR S - Fransa Cumhurbaflkan François Hollande' n emir vermesi halinde ordunun Suriye'ye askeri harekat için haz r oldu u belirtildi. Suriye Milli Koalisyonu Baflkan Ahmed Cerba'y kabul eden Cumhurbaflkan Hollande ise muhaliflere destek sözü verse de askeri operasyon taahhüdünde bulunmad. Fransa Savunma Bakanl Sözcüsü Pierre Bayle, Suriye'deki iç savafla uluslararas müdahale karar kapsam nda Hollande' n emir vermesi halinde silahl kuvvetlerin harekata haz r oldu unu söyledi. Suriyeli muhalif lider Ahmed Cerba'y kabul eden Hollande ise muhalefete insani ve siyasi destek sözü verdi fakat askeri müdahaleye de inmedi. Fransa lideri, Suriye'de siyasi çözümün önemine dikkat çekti ve muhaliflerin güçlü bir alternatif haline getirilmesi gerekti ini dile getirdi. Fransa'n n ngiltere ve ABD ile Esed rejimine karfl operasyon haz rl nda oldu u biliniyor. Paris yönetiminin amac n n Esed rejimine kimyasal silah kullanamayaca- n gösterecek bir flok yaflatmak oldu u, Suriye ile bir savafla girmek olmad belirtiliyor. Hollande' n, dört aydan az sürecek harekatlar için meclis onay almas gerekmiyor. Öte yandan Fransa'n n en modern savafl gemisi Le Chevalier Paul'ü Suriye harekat için yola ç - kard öne sürüldü. Frans z yetkililer ise bas nda ç kan bu haberle ilgili yorum yapmad. (CHA) Rusya Deniz Kuvvetleri nden yap lan aç klamada Akdeniz de bulunan Rus savafl gemileri ile ilgili önceden planlanan rotasyonlar oldu u, yeni gidecek savafl gemilerinin Suriye de yaflanan geliflmelerle ba lant l olmad belirtildi. MOSKOVA - Akdeniz de yeni Rus savafl gemilerinin gidifli ile ilgili bas nda yer alan haberlerin de erlendirildi- i aç klamada, Rus savafl gemilerinin Akdeniz de görev de iflimleri Suriye deki geliflmelerle do rudan ba lant l de- il. ifadeleri yer ald. Rusya Deniz Kuvvetleri Komutan Viktor Çirkov da daha önce yapt aç klamada, Rusya n n Karadeniz Filosu komutanl alt nda Akdeniz de kal c güç oluflturdu unu, burada en az 5-6 savafl gemisinin düzenli olarak bulunmas gerekti ini söyledi. Akdeniz de ve dünyan n farkl bölgelerinde görev yapan Rus savafl gemilerinin Deniz Kuvvetleri ve Rusya Genelkurmay Baflkanl n n planlar çerçevesinde görev yapt na de inen Çirkov, Görevlerin tamamlanmas n n ard ndan savafl gemileri üslerine dönüyor ve yerine PAR S - Fransa, en modern savafl gemisi Le Chevalier Paul'ü Suriye'ye gönderiyor. Haftal k haber dergisi Le Point'in iddias na göre gemi, Fransa'n n Akdeniz k y s ndaki flehri Toulon'dan büyük bir gizlilikle Suriye do ru hareket etti. Destroyerin, di erleri gidiyor. Bu herhangi bir grubun yenilenmesi ya da güçlenmesi anlam nda de il. Bu planl bir rotasyon. ifadeleri kulland. Interfax a aç klamada bulunan Rusya Deniz Kuvvetleri nden üst düzey bir kaynak, Akdeniz de bulunan deniz gücü varl n n art r laca n ifade etmiflti. Do u Akdeniz de yaflanan s cak geliflmelerin Rusya n n pozisyonunda bir düzenleme yapmay zorunlu k ld - n ifade eden kaynak, Kuzey Filo dan denizalt savar füzeler tafl - yan büyük bir savafl gemisi Akdeniz deki Rus gücüne dahil olacak. Karadeniz Filosu ndan cruise füze bulunduran Moskva Kuzey Atlantik görevini tamamlayarak Akdeniz e inecek. bilgisini vermiflti. Sonbahar da da Pasifik Filosu ndan Varyag, Akdeniz de bulunan Amiral Panteleyev adl savafl gemisi ile yer de ifltirecek. (CHA) Fransa'n n en modern savafl gemisi Suriye yolunda Frans z ve müttefik ülkelerin bombard man uçaklar n koruma görevi üstlenece i kaydedildi. Le Chavelier Paul'ün, Suriye s n r na kayd r lan Amerikan ve ngiliz savafl gemilerine kat laca kaydedildi. Haberde Frans z gemisinin Suriye donanmas na yönelik muhtemel sald r da etkili olmas bekleniyor. Dergi; Amerika, ngiltere ve Fransa taraf ndan Suriye'ye gerçeklefltirilecek askeri harekat n kaç n lmaz oldu unu belirterek, BM gözlemcilerinin inceleme raporlar n yay nlay p fiam' terk etmesinden sonra gerçekleflece ini öne sürdü. Haberde, sald r n n 2 Eylül'den önce yap lmas n n beklenmedi i belirtildi. Derginin iddias na göre sald r, Rusya'n n Saint Petersbug flehrinde 4 Eylül'de bafllayacak G20 zirvesinden önce gerçekleflmesi ihtimali yüksek. (CHA)

15 3 Eylül Ankara YARIN Filistin Kültür Haftas etkinlikleri Keçiören de bafllad Keçiören Belediyesi nin ev sahipli ini yapt 5.Filistin Kültür Haftas Etkinlikleri bafllad. Hafta boyunca Keçiörenliler, Filistin in el sanatlar ndan sahne sanatlar na varan çeflitlilikteki etkinlikleri izleme imkan bulacak. HABER MERKEZ Filistin Kültür Haftas n n aç l fl için Estergon Kalesi Türk Kültür Merkezi nde düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik, Filistin Kültür Bakan Dr.Anvar Abuaishah, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah fller, AK Parti Çorum Milletvekili Murat Y ld r m, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ve Filistin Büyükelçisi Nabil Maarouf kat ld. Filistin halk n n Türk halk n n kardefli oldu unu vurgulayan Kültür ve Turizm Bakan Çelik, Bizler kadim bir kültürün çocuklar - y z. Birinci Dünya Savafl s ras nda slam n kutsal yerlerini korurken birlikte flehit düfltük. Kudüs miraç demektir, bizim için ilk k ble demektir. Kudüs tüm semavi dinleri bir arada tutan hoflgörü flehridir dedi. Bakan Çelik, Filistinlilerin haklar na kavuflmalar na yard mc olmak amac yla Osmanl arflivlerini açt klar n ifade ederek, Kültürel çal flmalar m z iki ülke için de çok önemlidir. Ortado- u daki sorunlar n merkezinde Filistin- srail sorunu vard r. Filistin ve Türkiye s n rlarla ayr lm flt r, ama iliflkilerimiz Yakup ile Yusuf un sevgisi kadar derindir diye konufltu. Filistin Kültür Bakan Abuaishah da, Türkiye nin ülkesine verdi i destekten ötürü teflekkürlerini sunarken, Bizler bir yere misafir oldu umuz zaman srail den neler çekti imizi anlat yoruz. Bu bizim haklar m za kavuflmam za etkili olacakt r. Bu tarz etkinliklere kat l m n çok olmas bizi amac m za daha rahat ulaflt - r r. Bu bize srail in karfl s nda dik durmay sa l yor. Kültürel iliflkilerimizdeki ilerleme bizi daha da güçlü k lacakt r mesaj n verdi. Filistin ve Kudüs ün gönül co rafyam zdaki en nadide yere sahip oldu unu dile getiren Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ise, Bu bölgede olan her fley bizi yak ndan ilgilendiriyor. Akan her kan bizleri derinden yaral yor, a layan her çocuk bizleri derinden üzüyor dedi. ki ülkenin hükümetler baz ndaki üst düzey iliflkilerine yerel yönetimler olarak destek verdiklerini kaydeden Baflkan Ak, Keçiören Belediyesi, Filistin in Ankara Büyükelçili ine her türlü deste i sa l yor. Filistin de kardefl belediyelerimiz de bulunuyor. Kardefl belediyelerimiz ile tecrübelerimizi paylafl p iflbirli i yap yoruz. Bunun yan s ra her y l gerçeklefltirdi imiz Uluslararas Ramazan Etkinlikleri nde Filistin i de misafir ediyoruz diye konufltu. Filistin Büyükelçisi Maarouf da, Kültür Haftas na ev sahipli i yapan Baflkan Ak a teflekkür ederek Keçiören Belediyesi her zaman Filistin in ve Filistin meselesinin yan nda duran, bize destek veren bir belediyedir. O yüzden kültür haftas aç l fl m z n Keçiören de yap lm fl olmas bizi ayriyeten mutlu ediyor dedi. Türkiye de kendilerini yabanc olarak görmediklerine dikkat çeken Büyükelçi, Filistin e ekonomik ve siyasi deste ini esirgemeyen Baflbakan Recep Tayyip Erdo an a teflekkürlerini sunmay da ihmal etmedi. Konuflmalar n ard ndan Filistin Büyükelçisi Bakan Çelik e ve Baflkan Ak a ifllemeli porselen tabak hediye etti. Toplu hat ra foto raf çekiminden sonra protokol heyeti hep birlikte Filistin El Sanatlar sergisini gezdi. Aç l fl program nda sahne alan Filistinli sanatç lar n konseri ve halk oyunlar gösterisi büyük ilgi toplad. 9 Eylül 2013 tarihine kadar sürecek Kültür Haftas etkinlikleri Baflkent Ankara ile s n rl kalmayacak, zmir, Manisa ve stanbul a da tafl nacak. Etkinlikler çerçevesinde folklor gösterileri ve el sanatlar sergileri düzenlenecek. Ayr ca el zanaatkarlar hünerlerini canl performanslarla ortaya koyacak. Genç Siyasetçiler Yerel Yönetimlere el att HABER MERKEZ Alternatif Politikalar Merkezi yaz dönemi stajyerleri Yenimahalle Belediye Baflkan Yard mc lar Erhan Aras ve Baflar Bal ziyaret etti. Uluslararas liflkiler ve Siyaset Bilimi ö rencileri, yerel yönetim hakk nda Baflkan Yard mc lar na sorular sorarak, belediye çal flmalar hakk nda bilgiler ald. Aras gören ö renciler bu kadar genç biriyle karfl laflmay beklemediklerini dile getirirken, belediye yönetimi içinde gençleri görmekten memnun olduklar n dile getirdiler. Ço u Ankara d fl ndan gelen 13 ö renci, gelmeden önce Yenimahalle Belediyesi hakk nda detayl bir araflt rma yap p, haz rlad klar sorular Aras ve Bal a yöneltti. Ö rencilerden, Belediye yönetiminde, halk n beklentisi mi yoksa partinin beklentisi mi? Size daha yak n sorusu üzerine, Bal, Biz göreve geldi imiz günden beri önce hizmet dedik. Yenimahalle nin k rsal kesimlerinde de araflt rma yaparak, vatandafl n nelere ihtiyac oldu unu gördük, ona göre hizmet verdik. Halk n iste i, beklentisi do rultusunda çal fl yoruz. Oy verip vermemeleri önemli de il. fiu kap dan giren her vatandafl bizim ailemizin bir parças d r, hemflerimizdir. Bizim için önemli olan sorunu çözerek buradan vatandafl memnun göndermektir cevab n verdi.

16 16 YARIN Ankara HABER MERKEZ M s r'daki darbe karfl tlar na yönelik katliam ve Suriye'deki kimyasal sald r Ankara y aya a kald rd. Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna da M s r ve Suriye deki zulme dur demek için S hhiye deki Kardefllik Bedel ster, Kardeflini Yaln z B rakma mitingine kat ld. Mitinge kat lan Baflkan Tuna Rabia iflareti yapt, Müslüman kardefllerimizin her zaman yan nda olduklar n belirtti. Müslüman kardefllerimize yap lan zulmün durmas gerekti ini belirten Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Bugün burada bulunarak zulme karfl duran küçükten büyü e herkes flüphesiz Allah kat nda çok k ymetlidir. Allah Müslüman kardefllerimizi zalimlerin 3 Eylül 2013 Baflkan Tuna, M s rl kardefllerimize destek verdi Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, M s r ve Suriye deki kardefllerimize destek olmak için S hhiye deki Kardefllik Bedel ster, Kardeflini Yaln z B rakma mitingine kat ld. Mitingde konuflan Baflkan Tuna, Müslüman kardefllerimizin yanlar nda olduklar n vurgulayarak Rabia iflareti yapt. HABER MERKEZ 6-15 Eylül tarihleri aras nda düzenlenecek Etimesgut Belediyesi 9. Uluslararas Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali, Anadolu lezzetlerini görücüye ç karacak. Bu y l, Anadolu nun zengin mutfa n tan tmak, unutulmaya yüz tutmufl lezzetleri tekrar kazand rmak ve yeni lezzetleri keflfetmek amac yla Yetenek Etimesgut, Anadolu Lezzetleri ad yla yar flma düzenledi. Yar flmac lar yemek, hamur ifli ve tatl kategorilerinde tüm hünerlerini sergileyecekler. Yar flman n 10 günlük festival sürecinde Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi nde elemeleri yap lacak. Finale kalan yar flmac lar, onbinlerce kiflinin önünde k yas ya yar flacaklar. Yar flman n jüri üyeliklerini yemek ifliyle yak ndan ilgili esnaflar yapacaklar. Finalin ard ndan ilk üçe giren yar flmac lar tespit edilecek. 1. ye 3.000, 2. ye 2000, 3. ye TL para ödülü verilecek. Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, yemek yar flmas yla Anadolu mutfa - n n yeniden keflfedilece ini belirterek, hünerine güvenen herkesi yar flmaya kat lmaya davet etti. Öte yandan yar flman n yan s ra Uluslararas Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali Anadolu lezzetlerine de ev sahipli i yapacak. Festivale gelenler, gözleme, ca, mad mak, kefl, bal, kaday f dolmas, kömbe, çigbörek, bat ve daha birçok eflsiz lezzetleri tadabilecekler. Anadolu mutfa n n geleneksel tatlar festivalde sunulacak. Festivalde; K r m, Azerbaycan, Erzurum, Çank r, Do u Türkistan, Yozgat, K r kkale, Kazakistan, Samsun, Irak-Türkmeneli, Çorum, Tokat, Balkan Göçmenleri, Kars, Ardahan, I d r, Gaziantep, Türkmenistan, Gümüflhane, Konya, Karadeniz, K rg zistan, Ankara, zulmünden korusun. M s r ve Suriye deki kardefllerimizin yan nday z, onlar yaln z b rakmayaca z. dedi. Adeviyye nöbetini devral yoruz slogan yla nsan Hak ve Hürriyetleri Yard m Vakf ( HH) öncülü ünde M s r ve Suriye'deki katliamlar protesto etmek için Abdi pekçi Park 'nda toplanan vatandafllar, M s r'a selam, direnifle devam sloganlar att. M s r' n seçilmifl ilk Cumhurbaflkan Muhammed Mursi'nin yan nda olduklar söyleyen grup, hep beraber Rabia iflareti yapt. Her gün saat aras M s r ve Suriye deki kardefllerimize destek için S hhiye Abdi pekçi Park nda buluflacaklar n söyleyen grup, herkesi S hhiye ye beklediklerini duyurdu. Anadolu lezzetleri Etimesgut ta yar flacak KKTC, Ni de, Sivas yörelerine has yemekleri bulmak mümkün olacak.

17 3 Eylül 2013 Genel YARIN Türkiye Rabia y ba r na bast M s r'daki katliamlar n ard ndan Türkiye'de 294 aile, darbeye karfl direniflin sembolü olan "Rabia" ad n yeni do an k z çocuklar na verdi. ANKARA - Arapça'da "dördüncü, dört" anlam na gelen Rabia, M s r'da darbe karfl t gösterilerin sembolü oldu. Darbe karfl t direniflin merkezi haline gelen Rabiatü'l Adeviyye Meydan 'nda toplanan on binlerce kifli, elleriyle "dört" iflareti yaparak, seslerini tüm dünyaya duyurmaya çal flt. Ancak son y llar n en büyük sivil katliamlar n gerçeklefltiren darbe yönetimi, ülkenin seçilmifl ilk lideri Muhammed Mursi'nin görevine iadesi için gösteri yapan halk n üzerine atefl aç p, bu iflaretle sesini duyuran onlarca M s rl y flehit etti. Ad n slam' n ilk y llar nda Kudüs'te vefat eden kad n evliyalardan Rabiatü'l Adeviyye'den alan bu meydanda ortaya ç kan "Rabia" iflareti, h zla yay ld ve tüm dünyada en bilinen sembollerden biri haline geldi. -Çocuklar na 'Rabia' ad n verdiler Bu zulme karfl tek yürek olan Türk halk da M s r halk na destek vermek için yapt gösterilerde Rabia iflareti yaparak katliamlara tepkisini gösterdi. Baflbakan Recep Tayyip 17 Erdo an vatandafllar 'Rabia' iflaretiyle selamlad, baz kentlerde park ve meydanlara 'Rabia' ad verildi. Baz aileler de yeni do an bebeklerine 'Rabia' ad n vererek katliama olan tepkilerini dile getirdi. Nüfus ve Vatandafll k flleri Genel Müdürlü ü verilerine göre, katliamlar n ard ndan 294 aile, k z çocuklar na, daha önce çok da yayg n olmayan 'Rabia' ismini verdi. Bir yandan anne ve baba olman n heyecan n yaflayan aileler, bir yandan da bebeklerine 'Rabia' ad n koyup M s r halk na olan deste ini gösterdi. stanbul'da 56, Van'da 20, Gaziantep ve Ankara'da 14, fianl urfa'da 12, Diyarbak r'da 10, Adana ve zmir'de 9, Hatay'da 8 olmak üzere hemen heme tüm illerde 294 aile, yeni do an k z bebeklerine 'Rabia' ad n verdi.(aa) Keçiören den Bosna ya gelin gitti ZAV DOV Ç - Ankara'n n Keçiören Belediye Baflkan Yard mc s Reflat Özcan' n k z Afife Özcan, Bosna Hersek'in Zavidoviçi kentinde yap lan dü ünle Boflnak Tar k Foynica ile dünya evine girdi. Bosna Hersek'in Travnik kentindeki Elçi brahimpafla Medresesi'nden ( mam Hatip Lisesi) geçen y l mezun olan Afife Özcan ve Tar k Foynica için Zavidovici kentinde ailelerinin ve arkadafllar n n kat l m yla dü ün töreni düzenlendi. Keçiören'den Bosna Hersek'e gelin olarak gelen Afife Özcan, AA muhabirine yapt aç klamada, liseden tan flt arkadafl Tar k Foynica ile evlendi i için kendisini çok multu hissetti ini söyledi. Bosna Hersek'te daha önce lise okudu u için Boflnakça'y çok iyi derecede ö rendi ini, burada yaflayan halk n kültürünü ve geleneklerini bildi ini belirten Afife Özcan, bu nedenle evlilik hayat nda da zorlanmayaca n kaydetti. Bosna Hersek'te yaflayan Boflnak halk n Türk halk yla kardefl oldu unu vurgulayan Afife Özcan, bu tür evliliklerle de bu kardeflli i perçinlefltirdiklerini belirtti. Damat Tar k Foynica ise Afife ile liseye giderken tan flt klar n ve bu tan fl kl klar n evlilikle sonland rd klar n ifade ederek, bu nedenle çok multu oldu unu dile getirdi.damad n babas Mehmed Foynica ise Türk ve Boflnak halk n n geçmiflte uzun y llar bir arada yaflad klar n, ortak bir tarihlerinin ve geçmifllerinin oldu una iflaret ederek, bugün bu evlili in asl nda sembolik bir anlam tafl d na da iflaret etti. Gelinin Afife'nin kendilerine emanet edildi ini ve bu emanet en iyi flekilde shaip ç kacaklar n belirten Mehmed Foynica, o lundan ve gelininden bol torun beklediklerini de sözlerine ekledi. Keçiören Belediye Baflkan Yard mc s Reflat Özcan ise bugün çok mutlu ve heyecan verici bir olaya tan k olduklar n söyledi. Boflnak ve Türk toplumunun aras ndaki kardeflli i anlatmak için '''k z ald k, k z verdik'' ifadesinin kullan ld na iflaret eden Özcan, ''Biz bugün bu hukukun bir örne ini gerçeklefltirmifl oluyoruz'' dedi. Bosna Hersek'te slam' n varl n sürdürmesini önemsediklerini anlatan Özcan, flunlar kaydetti: ''500 y l biz bu insanlarla bir arada yaflad k. Dolay s yla, bugün ben burada k z m buradaki kardefllerime emanet ederken gözüm arkada de il. Böyle bir olay n tekrar etmesini, bu noktada, iki toplumun kardeflli ini, slam' n kardeflli inin alt n çizmek için bir örnek olmas n temenni ediyoruz. Nasip böyleymifl, cenab- Allah'a flükrediyoruz. K z m ayr ca, Osmanl 'dan sonra Anadolu'dan Bosna'ya gelerek medreseden mezun olan ilk ö rencidir. Bu önemli. Biz buraya ilk 2009 y l nda geldi imizde, k z ma 'Niçin Bosna Hersek'tesin' denmiflti. K z m da 'ben bir elçiyim' demiflti. Bugün bu elçili ini sürdürüyor. nflallah biz damad m zla, k z m zla, iki toplum aras nda kardeflli in, hukukun yeflerdi ini br kez daha görmüfl olaca z. Allah'a hamd ediyoruz.''(aa)

18 18 3 Eylül 2013 YARIN Genel Sahte alt n uyar s!.. Vatandafllar n sahte alt n anlamak için s kl kla kulland "m knat s yöntemi"nin, her zaman ifle yaramad ortaya ç kt - Özellikle dü ünlerin yo un oldu u bu günlerde ma dur olmamalar için vatandafllar uyaran Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odas Baflkan Çavuflculu, sahte alt n n m knat s ile anlafl lamayaca n bildirdi- Çavuflculu: "Vatandafllar, alacaklar ürünleri m knat sla kontrol etmesinler, yan l rlar. M knat sla, bir metalin alt n olup olmad n anlamak mümkün de il. Darphane grevine son vermezse, önümüzdeki günlerde kötü niyetli kifliler, daha çok vatandafl kand racak" dedi ANKARA- MEHTAP YILMAZ - Vatandafllar n sahte alt n anlamak için s kl kla kulland "m knat s yöntemi"nin, her zaman ifle yaramad ortaya ç kt. Özellikle dü ünlerin yo un oldu u ve çokca alt n n sat ld bu günlerde ma dur olmamalar için vatandafllar uyaran Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odas Baflkan Hasan Çavuflculu, sahte alt n n m knat s ile anlafl lamayaca n bildirdi. Çavuflculu, AA muhabirine yapt aç klamada, alt n n gerçek mi sahte mi oldu unu m knat sla kontrol etmenin, vatandafllar yan ltaca n, sahte alt n bu yöntemle ay rt etmenin mümkün olmad n söyledi. Yaz aylar nda artan dü ünlere, Darphane grevi de eklenince piyasadaki sahte alt n miktar nda art fl oldu una dikkati çeken Çavuflculu, bu konuda kimsenin bir ma duriyet yaflamamas için sahte alt n n nas l anlafl laca n anlatt. Son günlerde sahte alt nla ilgili, "alt n n gerçek mi sahte mi oldu unun m knat sla ay rt edilebilece i" yönünde haberler yap ld n belirten Çavuflculu, m knat s n böyle bir ifllevinin olmad n kaydetti. Söz konusu haberlerin vatandafl yan ltt na iflaret eden Çavuflculu, "M knat s çekerse alt n de il, çekmezse alt n gibi yalan ifadeler kullan l yor, bu do ru de il. Vatandafllar, alacaklar ürünleri m knat sla kontrol etmesinler, yan l rlar. M knat sla, bir metalin alt n olup olmad n anlamak mümkün de il. M knat s, metal e er iyi bir alt nla kaplanm flsa bunu da çekmez. Vatandafllara tavsiyem, alt nlar n faturas ve belgesiyle kuyumcudan als nlar" diye konufltu. - "Büyüteçle inceleyin" Sahte alt n n kuyumcular taraf ndan bile zor anlafl labildi ine dikkati çeken Çavuflculu, flüphe uyand ran metalin e eleyerek, keserek, mihenk tafl kullanarak ve kezzap dökerek test edildi ini ifade etti. Ç plak gözle sahte alt n ay rt edebilmenin mümkün olmad n vurgulayan Çavuflculu, özellikle çeyrek alt nda iyi bir kal p kullan lm flsa, çeflitli yöntemlerle s nanmadan sahte oldu unun anlafl lamayaca n dile getirdi. Sahte çeyrek alt n anlayabilmek için öncelikle gerçe ini al p, büyüteçle tek tek incelemek gerekti ine vurgu yapan Çavuflculu, vatandafllara flu uyar larda bulundu: "Atatürk resminin orijinalinde kafas, burnu, kafl ne ise flüphelenilen metal ile tek tek kontrol edilmeli. Atatürk resmini çevreleyen y ld zlar ve sarmafl k desenlerinin de mukayese edilebilmesi için gerçek bir çeyrek alt n çok iyi bir flekilde gözlemlenmeli. Desenlerin ortas nda da küçük içiçe yaz lm fl Türkiye Cumhuriyeti yaz s, hemen alt nda yine bir Türkiye Cumhuriyeti yaz s daha var. E er sahte ise bu noktalar tek tek incelendi inde, mutlaka hata görülüyor. Tabi bunu anlamak için de orijinalinde Atatürk resmi, sarmafl k ve y ld z deseni ile Türkiye Cumhuriyeti yaz s n iyice incelemek laz m." (AA) Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke STANBUL - SÜMEYYE DALK- ILINÇ/HANDAN S LK N - Avrupa'da yafll nüfus oran en fazla olan ülke talya, en az olan ise Türkiye ç kt. AA muhabirlerinin Avrupa statistik Ofisi Eurostat verilerinden yapt derlemeye göre, Avrupa'da 80 yafl ve üzeri nüfus oran en yüksek olan ülke talya. Yafl ortalamas n n 43,8 oldu u ülkede yafll nüfusun oran yüzde 6,1 oldu.verilere göre talya'y yafll nüfus fazlal nda Fransa takip ediyor. Yafl ortalamas n n 40,2 oldu u ülkenin yafll nüfus oran yüzde 5,5 olarak hesapland. Fransa'n n ard ndan s ras yla Almanya, Portekiz, sveç ve Yunanistan geliyor. Ortalama yafl n 45 oldu u Almanya'n n yafll nüfus oran yüzde 5,4. Bu rakam yafl ortalamas 42,3 olan Portekiz'de yüzde 5,3; yafl ortalamas n n 40,8 oldu u sveç'te yüzde 5,3; yafl ortalamas n n 42,6 oldu u Yunanistan'da ise yüzde 5,2 olarak hesapland. - Avrupa'n n en genci Türkiye'de yafl ortalamas 29,7 Avrupa'da yafll nüfus oran n n en düflük oldu u ülke ise Türkiye. Ortalama yafl n 29,7 oldu u Türkiye'de, 80 ve üzeri yafla sahip nüfusun oran yüzde 1,4 ç kt. Türkiye'yi yafll nüfus oran düflüklü ünde yüzde 1,9 ile Makedonya, yüzde 2,5 ile Karada, yüzde 2,9 ile de rlanda takip ediyor. Bu ülkelerdeki ortalama yafl ise s ras yla 36,4, 36,8 ve 35 olarak gerçekleflti. 27 Avrupa ülkesinin yafl ortalamas 41,5 olarak hesaplan rken, bu ülkelerin tamam ndaki 80 ve üzeri yafla sahip nüfusun oran ise yüzde 4,9 oldu.(aa)

19 3 Eylül 2013 E itim Engelli ve flehit yak nlar na ek kontenjan KAHRAMANMARAfi - Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi (KSÜ) Fen Bilimleri Enstitüsünde, tüm tezli yüksek lisans ve doktora programlar nda engelli ö renciler ve birinci derece flehit yak nlar için bir kiflilik kontenjan aç ld. Rektör Prof. Dr. Mehmet Fatih Karaaslan, yapt yaz l aç klamada, ülkenin imza att uluslararas anlaflmalar gere i engelli ö rencilere pozitif ayr mc l n tan nd n kaydetti. Üniversite olarak uygulamaya flehit yak nlar n da eklediklerini ifade eden Karaaslan, flöyle konufltu: "Fen Bilimleri Enstitüsünde bu y ldan itibaren engelli ö renci ve birinci derece flehit yak nlar na, tüm tezli yüksek lisans ve doktora programlar için birer kiflilik ö renci kontenjan aç ld. Çal flma güçlerinin en az yüzde 40' ndan yoksun olduklar n sa l k raporu ile belgeleyen engelli adaylar, program n öngördü ü puan ve koflullara sahip olmalar halinde baflvurular n yapabilecekler." Göreve geldikleri günden bu yana engelli ö rencilerin sosyal hayata uyum sa lamalar, her türlü haktan en iyi flekilde yararlanabilmeleri için üniversite yerleflkesinde de yeni düzenlemeler yapt klar n belirten Karaaslan, yap lan yeni uygulamayla kamuda engelli istihdam n artt rma, engellilerin topluma, üretime, ifl gücüne kat lmas konular nda katk sa lanmas n n beklendi ini ifade etti. Engellilerle ilgili çal flmalar "yard m veya lütuf" anlay fl yla de il, onlar n haklar n teslim etme anlay fl yla yürüttüklerini dile getiren Karaaslan, "Bütün bu yap lan çal flmalar, bu anlay fl çerçevesinde f rsat ve imkanlardan yararlanmada di er ö rencilerle eflit hale getirme yönünden çal flmalar olarak de erlendiriyoruz. Yap lan uygulama sonucunda 2 engelli ö renci, lisansüstü programlara yerlefltirildi" ifadesini kulland. (A.A) YARIN Türkiye'nin en büyük ortaö retim kampüsü", yeni e itim ö retim y l na yetiflecek BURSA - negöl ilçesinde infla edilen ve Türkiye'nin ortaö retimde en büyük kampüsü oldu u belirtilen "Sevim Y ld z Mesleki E itim Kampüsü", gelecek ay hizmete al nacak. AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Hüseyin fiahin ile beraberindeki heyet, hay rsever Mehmet Y ld z taraf ndan efli ad na yap m na 2005 y l nda bafllanan "Sevim Y ld z Mesleki E itim Kampüsü"ndeki son haz rl klar inceledi. Kampüsün, Marmara Bölgesi'ne yönelik hizmet verece ini dile getiren fiahin, flunlar kaydetti: "Bölgemizin en büyük mesleki e itim yat r m n n yap ld negöl'de, Karalar köyü mevkisinde hay rsever ifl adam m z Mehmet Y ld z ve ailesinin sadece negölümüze de il, Bursa'ya hatta Marmara Bölgesi'ne hitap edecek mesleki e itim 19 kampüsünün yeni e itim sezonunda e itime aç lmas yla ilgili hummal bir faaliyet içerisindeyiz. Tüm ekipler burada çal flmalar n sürdürüyor. fl adam Mehmet Y ld z ve ailesine çok teflekkür ediyoruz. Mesleki e itimle ilgili Türkiye'nin önünü açacak okulu bölgemize kazand rm fl olman n mutlulu unu yafl yoruz." fiahin, Çevre ve fiehircilik l Müdürlü ü yetkililerinin geçici kabulü onaylamas ndan sonra ö renci kay tlar na bafllanaca n anlatt. Büyükflehir Belediyesinin deste iyle kampüs iç yolunun asfaltlanaca n söyleyen fiahin, "Yeterli ödene- in elimize ulaflmas ndan sonra ilave ifller ç kmas neticesinde asfaltla ilgili problemi aflamam flt k. Büyükflehir Belediye Baflkan - m z yaklafl k 5 bin metreküp temel alt malzemesi, 5 bin metreküp asfalt malzemesinin 15 gün içerisinde e itim kampüsümüzün bütün sokaklar n asfaltlayarak büyük bir destek vermifl olacak" ifadesini kulland. fiahin, "meslek lisesi memleket meselesi" anlay - fl yla katsay engelinin kald r lmas nda büyük eme i bulunan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an', yerleflkenin aç l fl törenine davet edeceklerini sözlerine ekledi. lçe Milli E itim Müdürü Mehmet Bafltürk ise bafllang çta ö renci say s hedefinin bin oldu unu bildirdi. Kontenjanlar n eylül ay ndan önce belirlenece i bilgisini veren Bafltürk, "Okul kontenjanlar d fl nda kalan ö renci grubumuzu buraya alaca z. Kampus mevzuat haz rland ktan sonra ö rencilerin gerek tafl nmalar gerekse yemekleri, Bakanl k bütçesinden karfl lanacak" diye konufltu. (A.A)

20 20 YARIN ANTALYA Uluslararas Alt n Portakal Film Festivali kapsam nda Ustalar n Gözünden program ile dünyaca ünlü yönetmenlerin son dönem yap mlar izleyici ile buluflacak. Antalya Büyükflehir Belediyesi nden yap lan yaz l aç klamada, Antalya Kültür Sanat Vakf (AKSAV) iflbirli i ile 4-11 Ekim 2013 tarihlerinde gerçeklefltirilecek Uluslararas Alt n Portakal Film Festivali nde Ustalar n Gözünden program kapsam nda, dünyaca ünlü yönetmenlerden François Ozan, Michael Winterbottom, Alejandro Jodorowsky, Coen Kültür Sanat Kardefller, Paul Schrader ve Kim Ki Duk un son yap mlar n n sinamaseverler ile buluflaca bildirildi. Yap lan aç klamaya göre, Frans z sinemas n n en önemli yönetmenlerinden François Ozon un Alt n Palmiye için yar flan Jeune & Jolie, Oscar ödüllü Coen Kardefller in bu y l Cannes Film Festivali nde jüri büyük ödülü kazanan, baflrollerini Oscar Isaac, Carey Mulligan, John Goodman n paylaflt Inside Llewyn Davis, Michael Winterbottom un, Soho nun Kral, Paul Raymond un skandallarla dolu dünyas n 3 Eylül 2013 Alt n Portakal Festivali nde ünlü yönetmenlerin filmleri izlenecek perdeye tafl d son filmi The Look of Love, Avant-garde filmleriyle tan nan fiilili Frans z yönetmen Alejandro Jodorowsky un, otobiyografik son filmi La danza de la realidad, efsanevi Taxi Driver filminin senaristi yönetmen Paul Schrader in The Canyons, Güney Koreli yönetmen Kim Ki-Duk un kendi ülkesinde tart flma yaratan, yenilenen kurgusuyla vizyona girme izni alan, dünya prömiyerini 3 Eylül de Venedik Film Festivali nde yapacak olan Moebius izleyiciler ile buluflacak filmler aras nda yer al yor. (AA) ZORUNLU MAL MESUL YET S GORTASI MADEN TETK K VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜ Ü Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortas hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : Üniversiteler Mahallesi Dumlupinar Bulvar No: ÇANKA- YA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : Bu bent bofl b rak lm flt r. ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : halenin niteli i, türü ve miktar na iliflkin ayr nt l bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Al mlar Platformu) yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Bu bent bofl b rak lm flt r. c) Süresi : fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer : Üniversiteler Mah. Dumlup nar Bulvar No: Çankaya /ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat. Resmi lanlar hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Her Türlü Karayollar Motorlu Araç ve Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta iflleri benzer ifl olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl - l MTA Genel Müdürlü ü Makine kmal Dairesi Baflkanl Al m Sat m fiube Müdürlü ü (213 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Üniversiteler Mah. Dumlup nar Bulvar No: Çankaya /ANKARA Genel Haberleflme fiube Müdürlü ü adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n ) 657 (www.bik.gov.tr)

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili?

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Hasan Çağlayan Dündar Araştırmacı Ayşegül Dinççağ Araştırmacı

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Turizm 40>110. MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

Turizm 40>110. MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

2013 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ. Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Şef

2013 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ. Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Şef 2013 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Şef 1 İÇİNDEKİLER I. 2012 YILI TÜRKİYE İHRACATI 3 A. GENEL

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 1886 TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 21-46 1886 NÜFUS NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI* Eski Tahmin Türkiye Mersin 2008 Toplam Nüfus 71.517.100 72.561.312 fiehir 53.611.723 54.807.219 Köy 17.905.377 17.754.093 Nüfus

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı