TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜ"

Transkript

1 TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜ Gelişmeler Beklentiler Dr. Cemil ERTEM Dr. M. Levent YILMAZ Ekonomi Programı Koordinatörlüğü RAPOR Kasım, 2014

2 RAPOR ANALİZ DANIŞMA KURULU Alfabet k Sıra Ahmet Şahin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Aslı Kaya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aydın Uz, Türkiye İstatistik Kurumu Cüneyt Tat, Konya Çimento A.Ş. Dr. Sencer Peker, Gazi Üniversitesi Ebru Şen, Türkiye İstatistik Kurumu Göktuğ Şahin, Gazi Üniversitesi Okhan Şentürk, KONUTDER - Konut Geliştiricileri ve Yatırımcılar Derneği Yelda Ayaz, Türkiye İstatistik Kurumu 2

3 TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜ Gelişmeler Beklentiler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ TÜRKİYE DE KONUT SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU KONUT SEKTÖRÜNDEKİ BALON TARTIŞMALARI ÇALIŞTAY SONUÇLARI VE ÖNERİLER KULLANILAN KAYNAKLAR...29 TABLO VE GRAFİKLER Grafik 1. İnşaat Sektörünün GSYİH İçindeki Payı (%)...7 Grafik 2. İnşaat Sektörünün İstihdam İçindeki Payı (%)...8 Grafik Dönemine İlişkin Nüfus Projeksiyonları...9 Grafik 4. GSYH ve İnşaat Sektörünün Büyüme Hızları (%) Grafik 5. Türkiye Yapı Ruhsatı Verilen Daire Sayısı, Yapı Kullanım İzin Belgesi Verilen Daire Sayısı ve Konut Satış Verileri ( *) Grafik Dönemi Üretilen Konutların Üretici Dağılımı Grafik 7. Türkiye Konut Fiyatları Endeksi ve Yıllık Yüzde Değişim Grafik 8. Türkiye Yeni Konut Fiyatları Endeksi ve Yıllık Yüzde Değişim Grafik 9. Mevsim Etkilerinden Arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi ( ) Grafik 10. Konut Kredisi Faiz Oranlarının Seyri (Aylık Ortalama) Grafik 11. Bir Önceki Çeyreğe Göre BİME ve TKFE Gelişmeleri (%) Grafik 12. Takvim ve Mevsim Etkilerinden Arındırılmış İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri (Çeyreklik%) Grafik 13. Gelecek 12 Aylık Dönemde Konut Tamiratına Para Harcama İhtimali ve Gelecek 12 Aylık Dönemde Konut Satın Alma veya İnşa Ettirme İhtimali Tablo 1. Türkiye İçin Seçilmiş Sektörlerin Büyüme Hızları ( ) Tablo 2. Yabancılara Yapılan Konut Satışları ( , Adet) Tablo 3. Gelir Grupları (TL) - Aylık Tablo 4. Konut Kredisi Kullanan Bireylerin Gelir Gruplarına Göre Dağılımı (%) Tablo 5. Gelir Gruplarının Toplam Konut Kredisi İçindeki Payları (%) Tablo 6. Türkiye Konut Sektörü SWOT Analizi

4 RAPOR SUNUŞ Türkiye nin ekonomisinin içerisinde bulundu u de i im ve dönü üm sürecinin bir sonucu olarak kar m za ç kan ekonomik büyüme trendi yakla k 20 çeyrektir h z kesmeden devam ediyor Küresel Finansal Krizi nin ard ndan de i en ekonomik dengelerin ard ndan, ABD nin henüz krizin etkilerinden tam olarak kurtuldu unu ifade etmek u a amada pek mümkün görünmüyor. Bununla birlikte AB nin ya ad borç krizinin de bir müddet daha devam edece i öngörülüyor. Ortado u daki I D tehlikesi ile beraber ya anan ticari durgunlu a Asya ekonomilerinden gelen kötü sinyalleri de eklersek, Türkiye nin büyümede yakalad trendin önemi bir kez daha ortaya ç k yor. te bu ba ar l büyüme trendinin belki de en önemli unsurlar ndan biri olarak kar m za ç kan n aat Sektörü ve onun en önemli bile eni olan konut sektörü, izlenmesi ve analiz edilmesi gereken en önemli sektörlerden birisi olarak kar m z ç k yor. Zira konut sektörü art k yaln zca yerli firmalar n hakim oldu u bir yat r m alan olmaktan ç km ; Bat l irketlerin, yat r m fonlar n n ve körfez sermayesinin de ilgi gösterdi i çok aktörlü ve daha rekabetçi bir ekonomik faaliyete dönü mü tür. Türkiye deki konut sektörüne ili kin olarak uzunca bir süredir artan fiyatlar n etkisi ile bir balon olu up olu mad tart mas biraz da sektörün bu yeni yap s ndan kaynaklanmaktad r. Bu nedenledir ki Türkiye deki konut sektörüne ili kin tart malar art k yaln zca içeride de il, ayn zaman yabanc ekonomi bas n na da yans maktad r. Dolay s yla böyle bir de i im döneminde, konut sektörünün analiz edilmesi daha da önem kazan yor. Elinizdeki rapor kendi alan ndaki ilklerden olup, Türkiye nin konut sektörünü etrafl ca ele almakta ve neticesinde bir SWOT analizine yer vermektedir. Türkiye nin konut sektörüne ili kin yap lan çal taylarda konunun uzmanlar bir araya gelmi ve konu pek çok aç dan ele al nm t r. Sektöre ili kin f rsatlar ve olas riskler masaya yat r lm ve sonuçta elinizdeki rapor ortaya ç km t r. En güncel verilerle ve uzmanlar n objektif yakla mlar ile ele al nan sektöre ili kin analizimizin haz rlanmas nda eme i geçen SDE Ekonomi Koordinatörlü ü uzmanlar na te ekkür eder; konuyla ilgili her kesime faydal olmas n dilerim. Sayg lar mla. Prof. Birol AKGÜN Director SDE Başkanı of SDE 4

5 TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜ Gelişmeler Beklentiler ÖNSÖZ Türkiye ekonomisinin 2001 yılında yaşadığı krizin ardından yakaladığı yüksek oranlı büyüme her ne kadar 2008 Küresel Finansal Krizi ile beraber kısa bir süre kesintiye uğrasa da, krizin etkilerinin atılmasının ardından hala devam ediyor. Özellikle 2013 yılının tamamında beklentilerin üzerinde yakalanan büyüme hızı ile beraber Türkiye ekonomisinin dinamikleri üzerindeki ilgi her geçen gün artıyor. Şüphesiz bu dinamiklerden en önemlilerinden bir tanesini inşaat sektörü oluşturuyor. Zira dışa bağımlı olmadığımız nadir sektörlerden birisi olan inşaat sektörü, Türkiye ekonomisinin büyümesinin önemli aktörlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yerli kaynak kullanımı, istihdama yaptığı katkı ve Türkiye dışında da elde edilen başarılar sektörün önemini giderek arttıyor. İnşaat sektörünün alt dallarından biri olan konut sektöründe de gelişim devam ediyor. Konut sektöründe yakalanan ivme sektör üzerindeki ilginin yoğunlaşmasına neden oluyor. Özellikle ABD de yaşanan ve tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan mortgage krizi, söz konusu sektör üzerindeki hassasiyetleri de beraberinde getiriyor. Konut sektörü ve oluşturduğu dışsallığın önemi her geçen gün artarken, sektörün sürdürülebilirliği konusu da sık sık gündemi işgal ediyor. Bu bakımdan sektörün genel durumunu bilmek ve geleceğe ilişkin bir perspektif çıkarmak amacıyla Stratejik Düşünce Enstitüsü, konuya taraf olan sektör temsilcileri, TOKİ yetkilileri, TÜİK uzmanları, TCMB uzmanları, sektör tedarikçileri ve akademisyenlerden oluşan bir grupla çalıştaylar düzenledi. Bu çalıştaylar neticesinde elde edilen bilgi ve veriler ile şu anda elinizde bulunan bu analiz ortaya çıktı. Detaylarını ilerleyen sayfalarda bulabileceğiniz analizimizin, sektör, sektör temsilcileri ve konuya taraf herkese faydalı olması dileğiyle 5

6 RAPOR GİRİŞ Dünya ekonomisi 2008 yılında sonuçlarını önceden tahmin edemeyeceği büyüklükteki bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldı. Ekonomistlerin hemen hemen hepsi krizin çıkışına ABD deki mortgage sisteminde meydana gelen sıkıntının neden olduğu üzerinde fikir birliğine vardı. Mortgage sisteminin çıkmaza girmesinin ardından yaşanan süreçte ABD konut sektöründe oldukça ciddi sıkıntılar yaşandı. Konut kredilerinin geri ödenmemesi ile başlayan süreçte konut fiyatlarında ciddi düşüşler oldu ve buna bağlı olarak da yüksek miktarda bir arz fazlası meydana geldi yılında başlayan bu sürecin ardından ABD konut sektörünün hali hazırda toparlandığını söylemek halen güç. Özellikle yeni ve ikinci el konut satış verilerinde istenilen ivmenin henüz yakalanmadığı açıklanan verilerden görülüyor. Bununla birlikte sektördeki sıkıntının neden olduğu krizin etkilerinin de bittiğini iddia etmek de oldukça zor. Krizin etkileri ABD de hissedildiği gibi Avrupa Birliği ni de önemli ölçüde etkisi altında tutuyor. Örneğin halen devam eden ve sürekli gündemde olan Londra daki konut fiyatları bunun en belirgin örneğini oluşturuyor. Bununla birlikte AB nin toparlanmak adına attığı adımların başında gelen tahvil alım programı da krizin etkilerinin uzunca bir süre daha devam edeceğinin sinyalini veriyor Küresel Finansal Krizi ni en az hasarla atlatan ve en kısa sürede krizin etkilerinden kurtulan ülkelerden birisi olan Türkiye nin son dönem büyümesinin önemli sektörlerinden birini de inşaat sektörü oluşturuyor. Özellikle sağladığı önemli istihdam ve yarattığı çarpan etkisi ile sektörün sürdürülebilirliği son derece önemlidir. Dünya ekonomisi için büyüme tahminleri ve dünya ticaret hacminin büyümesi önümüzdeki dönem için aşağı yönlü revize edildi. Bu bakımdan Türkiye ekonomisi büyüme rakamlarının önümüzdeki dönemdeki seyrine ilişkin olarak temel dinamiklerden bir tanesi olan inşaat sektörünün durumu daha da önem kazanıyor. Türkiye deki inşaat sektörünün yüzde 80 e yakını konut inşaatlarından oluştuğu için inşaat sektörü ile konut sektörü iç içe geçmiş durumdadır. Son 10 yıldır Türkiye deki inşaat sektörü oldukça güçlü bir gelişim göstermiştir. Söz konusu dönemde konut satışları rekorlar kırmış ve bununla birlikte konut fiyatlarında da artışlar yaşanmıştır. Yeni yapılan konut projeleri ve projelere kolay kredi temin ederek katılabilme şansı, sektörün önünü açmıştır. Artan nüfus ve artan gelire bağlı olarak bireylerin hem ihtiyaç hem de yatırım amaçlı rağbet gösterdiği sektörün son dönemde yarattığı katma değer de giderek artmaktadır. Yaşadığı 2001 krizinin ardından Türkiye ekonomisinde alınan önlemler ve yapılan reformlara ek olarak, dünyadaki likiditenin de artması önceleri oldukça durgun olan sektörün canlanmasını sağlamıştır. Kendisi ile beraber 250 ye yakın alt sektörü de canlı tutan konut sektörü ve sektörün son dönemde gösterdiği yavaşlama sinyalleri, sektörü izlenmesi gereken önemli sektörlerden biri haline getirmiştir. Bu bakımdan sektördeki gelişmelerin objektif bir 6

7 TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜ Gelişmeler Beklentiler şekilde ele alınması ve olası sorunların önüne geçilebilmesi için proaktif önlemler almak son derece zaruri hale gelmektedir. Zira sektörün yapısı itibariyle, olumlu ya da olumsuz tüm gelişmelerin etkileri eş zamanlı değil gecikmeli olarak sektöre yansımaktadır. Dolayısıyla alınan önlemlerin etkileri de gecikmeli olacağından mevcut durumu önceden analiz etmek son derece faydalı olacaktır. Sektörün Türkiye ekonomisindeki yeri bir sonraki bölümde detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. 1. TÜRKİYE DE KONUT SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ Türkiye nin son dönemdeki ekonomik büyümesine en çok katkı sağlayan sektörlerden bir tanesi hiç şüphesiz inşaat sektörüdür. İnşaat sektörünün 2012 yılı için GSYİH içindeki payı yüzde 5,7 iken bu rakam 2013 yılının tamamı için yüzde 5,9 olarak gerçekleşmiştir yılında sadece yüzde 0,6 büyüyen sektör 2013 yılında büyüme hızını yüzde 7,1 e çıkartmayı başarmıştır. Sektörün önemli katkılarından bir diğeri de istihdam üzerinde yarattığı etkidir. İnşaat sektörü 2013 yılında toplam istihdamın yüzde 7 sini sağlamıştır. Özellikle yaz aylarında bu rakamın arttığını ve önemli bir pozitif dışsallık yarattığını da unutmamak gerekir. Sektörün 2001 yılından bu yana GSYİH ya yaptığı katkıyı aşağıdaki grafikte görmek mümkündür. Graf k 1. İnşaat Sektörünün GSYİH İç ndek Payı (%) ,0 5,4 5,5 6,4 6,5 5,8 5,8 5,9 5,9 6 5,7 5,8 5,7 5, Kaynak: TÜİK verileri, 2014 İlk 6 Ay Verisi 7

8 RAPOR Sektörün Türkiye GSYİH sındaki payı 2013 yılsonu itibariyle yüzde 5,9 olarak gerçekleşmiş ve 2014 yılının ilk 6 ayında ortalama yüzde 6 olmuştur. Genel olarak sektörün GSYİH içerisindeki yapısı incelendiğinde 2001 yılında yüzde 5 iken takip eden yıllarda bir artış ivmesi kazandığı ve bu ivmenin de 2008 krizinin etkilerinin hissedildiği 2009 yılına kadar devam ettiği görülmektedir. Yaşanan küresel krizin etkisi ile sektörün payı yüzde 5,2 ye kadar düşmüştür. Ancak bu rakam Türkiye nin yaşadığı 2001 krizinin olduğu dönemden bile yüksektir. Takip eden yılda sektör toparlanmayı başarmış ve 2013 yılına kadar ortalama 5,7 nin üzerinde katkı sağlamayı başarmıştır. Şüphesiz ki bu katkı istihdam rakamlarına da yansımaktadır. Graf k 2. İnşaat Sektörünün İst hdam İç ndek Payı (%) Yüzde 8, , , , , , * 5,0 *2014 Haziran Ayı Rakamları, Kaynak; TÜİK Verileri İnşaat sektöründeki büyümeye bağlı olarak sektörde istihdam edilenlerin sayısı ve toplam istihdam içerisindeki oranı da artmaktadır. Bu bakımdan sektörün oluşturduğu en önemli dışsallıklardan bir tanesinin istihdam olduğu söylenebilir. AB ülkelerinin halen çok yüksek işsizlik rakamları ile baş başa olduğu bu süreçte konu Türkiye açısından ele alınırsa, sektörün sağladığı istihdamın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. KONUT-DER tahminlerine göre, sektördeki yüzde 1 lik büyüme inşaat sektöründe 13 bin kişilik bir istihdam sağlarken, tekstil, mobilya, beyaz eşya vb. sektörler düşünüldüğünde toplamda 25 bin kişilik bir istihdam kaynağı oluşturduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte sektöre olan hali hazırdaki ihtiyaç önümüzdeki yıllarda da artacaktır. Zira Türkiye nin nüfus artış hızı 2013 yılı itibariyle yüzde 1,37 dir. Projeksiyonlar göre Türkiye nin 2023 yılındaki nüfusunun yaklaşık 84,3 milyon olması beklenmektedir. 8

9 TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜ Gelişmeler Beklentiler Aşağıdaki grafikte yılları için Türkiye nüfus projeksiyonu görülmektedir. 50,0 Graf k Dönem ne İl şk n Nüfus Projeks yonları 1 47,0 47,1 44,0 41,0 38,0 35,0 43,1 38,8 37,7 37,5 37, Kaynak: Türkiye İş Bankası, Türkiye Konut Piyasasındaki Gelişmeler, Aralık, 2013, s,2. Genç ve dinamik bir nüfus profiline sahip olan Türkiye de orta ve uzun vadede çalışabilir nüfusun artmasının, hanehalkının gelirlerini destekleyerek konut talebini olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. Yapılan değerlendirmede, konut edinimlerinin daha çok 30 yaş ve üzerindeki nüfus grubu tarafından gerçekleştirileceği ve konut sahiplik oranının mevcut seviyelerini koruyacağı öngörülmüştür. Nitekim 2011 yılında TÜİK tarafından gerçekleştirilen Nüfus ve Konut Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye de hanehalkının konut sahiplik oranı %67,3 seviyesindedir. Bu çerçevede, 2013 yılında 38,8 milyon kişi düzeyinde olan 30 yaş ve üzerindeki nüfusun önümüzdeki 10 yıllık süreçte 47,1 milyona ulaşacağı, böylece toplam 20 milyon civarındaki mevcut konut stokunun yaklaşık 4,5 milyon adet yeni giriş ile 25 milyona yaklaşacağı öngörülmektedir. 2 Bu rakamlar nüfus artışının ve mevcut demografik yapının önümüzdeki dönemde yıllık ortalama 450 bin konut talebi oluşturacağı anlamına gelmektedir, ancak bu beklentilerin istatistiklere yansıması için piyasa koşullarının uygun olması gerektiği de unutulmamalıdır. 1 Önümüzdeki 10 yıllık dönemde demografik yapıdaki değişimin konut talebini ne ölçüde etkileyeceğine yönelik yapılan değerlendirmede TÜİK tarafından hazırlanmış olan nüfus projeksiyonları kullanılmıştır. 2 Türkiye İş Bankası, Türkiye Konut Piyasasındaki Gelişmeler, Aralık, 2013, s,2-3. 9

10 RAPOR İnşaat sektörünün sürdürülebilirliğinin bir diğer önemi de sektörün şoklar karşısında gösterdiği tepkidir. Zira 2008 yılında ABD kaynaklı başlayan küresel krizde Türkiye de en çok etkilenen sektör olarak karşımıza inşaat sektörü çıkmaktadır. Aşağıdaki tabloda yıllara göre sektörlerin büyüme hızları gösterilmiştir. Yıl Tablo 1. Türk ye İç n Seç lm ş Sektörler n Büyüme Hızları, ( ) Tarım, Avcılık ve Ormancılık İmalat Sanayi İnşaat Toptan ve Perakende Ticaret ,4 6,9 4,9 7, ,1-7,6-17,4-16, ,3 2,9 13,9 6, ,2 8,4 7,8 11, ,7 11,9 14,1 13, ,6 8,2 9,3 9, ,3 8,4 18,5 6, ,0 5,6 5,7 5, ,6-0,1-8,1-1, ,7-7,2-16,1-10, ,4 13,6 18,3 13, ,2 10,0 11,5 11, ,1 1,7 0,6 0, ,1 3,8 7,1 4,9 2014* 0,2 3,6 3,8 1,8 Kaynak: TÜİK verileri, 2014 Yılı İlk 6 Ay Görüldüğü üzere 2001 yılı başında yaşanan kriz ile 2008 yılsonu itibariyle başlayan küresel krizin ardından Türkiye de en çok küçülen sektör, inşaat sektörü olmuştur (Tablo 1). Ancak bununla birlikte krizin sonrasında en hızlı büyüme oranını yakalayan sektör de inşaat sektörüdür. Bu bakımdan sektörün sürdürülebilirliği konusu, hem kriz dönemleri hem de krizden çıkış dönemleri açısından son derece büyük önem arz etmektedir. 10

11 TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜ Gelişmeler Beklentiler Grafik 4 te inşaat sektörü ve GSYİH büyüme hızları gösterilmektedir. Graf k 4. GSYH ve İnşaat Sektörünün Büyüme Hızları (%) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20, * Kaynak: TÜİK verileri, 2014 İlk 6 Aylık veriler GSYİH ile inşaat sektörü büyüme hızları incelendiğinde, inşaat sektörü büyüme hızının hemen hemen her dönem GSYİH büyüme hızı ile aynı yönde fakat daha yüksek seviyelerde hareket ettiği gözlemlenmektedir. Ancak kriz dönemlerinde sektörün son derece olumsuz etkilendiği ve çok hızlı bir şekilde küçüldüğü görülmektedir. Sektörün sadece istihdam vb. için değil aynı zamanda cari açık açısından da büyük önemi bulunmaktadır. Türkiye deki inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu hammaddenin tamamına yakın kısmı yerli mallarla sağlanmaktadır. Bu bakımdan sektörün cari açığa olumsuz etki eden bir yapısı bulunmamaktadır. Hatta özellikle yurtdışında devam eden projelerden elde edilen gelirlerin de yurtiçine aktarıldığı düşünülürse sektörün sadece istihdam vb. için değil aynı zamanda cari açık açısından da önemi görülecektir. Görüldüğü üzere konut sektörü ve bağlı bulunduğu inşaat sektörü Türkiye ekonomisi için son derece büyük önem arz eden ve yakından takip edilmesi gereken bir konumdadır. Bu maksatla takip eden dönemlerde olası bir kırılganlık yaşamamak için sektörün mevcut durumu ele alınmalı ve sorun çıkarabilecek unsurlar tespit edilerek proaktif önlem mekanizmaları hazır tutulmalıdır. 11

12 RAPOR 2. TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU Türkiye, inşaat sektörü ve buna bağlı olarak da konut sektörü son 10 yıldır büyük bir atılım göstermektedir. Şehirlerde özel teşebbüslerin projelerine ilave olarak kamunun inşaat sektöründeki büyük yatırımları da devam etmektedir. Önümüzdeki yıllarda toplam değeri 70 milyar doların üzerinde olan; Türkiye nin en pahalı projesi olan 3. Havaalanı, Kanal İstanbul, Kanal İstanbul etrafındaki yapılar, 3. Köprü, İstanbul Finans Merkezi, Boğaz ın altından tüp geçit, Galataport gibi pek çok proje hayata geçecektir. Türkiye konut sektörünün küresel kriz dahil son yıllardaki seyrini detaylı inceleyebilmek için öncelikle değerlendirilmesi gereken verilerin başında; yapı ruhsatları, yapı kullanım izinleri ve konut satış bilgileri gelmektedir. Süreçteki gelişimi takip etmek açısından bu üç veri aşağıdaki grafikte eş anlı olarak gösterilmiştir. Graf k 5. Türk ye Yapı Ruhsatı Ver len Da re Sayısı, Yapı Kullanım İz n Belges Ver len Da re Sayısı ve Konut Satış Ver ler ( *) * Kaynak: TÜİK Verileri, *2014 İkinci Çeyrek Verileri 12

13 TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜ Gelişmeler Beklentiler Veriler incelendiğinde 2010 yılında küresel krizden çıkışın etkisi ile sektörün ciddi bir üretim hamlesine girdiği görülmüştür yılında yapı ruhsatı alınan daire sayısı toplamda adet iken, konut satışı adet olarak gerçekleşmiştir. Sektörün bu farkı 2013 yılı içerisinde düzelttiği görülmektedir. Zaten bir konutun tapuda el değiştirmesi işlemi de inşaat süresine bağlı olarak gecikmeli olmaktadır. Ancak yine de konut satış sayılarının takip edilmesi olası bir riskin önüne geçilmesi açısından önem taşımaktadır. Son dönemde konut satış hızında yaşanan azalma dikkate alındığında sektöre ilişkin bazı proaktif önlemlerin gündeme alınması gerekebilir. Bu bakımdan sektör tecrübelerine göre bir konutun tamamlanmasının ortalama 2,5-3 yıl olduğu varsayımı altında eldeki yapı ruhsatı verilerine göre Türkiye konut sektörü için 2016 yılının büyük önem taşıdığı düşünülmektedir. Bu bakımdan hali hazırda arza yönelik bir sıkıntı olmadığı düşünülebilir ancak 2013 yılında önceki yıllara oranla artan yapı ruhsatı sayılarının, yapı kullanım iznine dönüşeceğinin düşünüldüğü 2016 ve 2017 yıllarına yönelik olarak konut satış rakamlarının dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. Türkiye konut sektöründe şu aşamada esasen fiyat mekanizması değil arz-talep dengesi daha büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla konut sektöründeki üretim planlaması konusu gündeme alınmalı ve sektöre girişlerde belirli bir standardizasyon sistemi düşünülmelidir. Başka sektörlerdeki yatırım imkanlarının zorluğu ve yatırımın geri dönüş süreleri düşünüldüğünde konut sektörü giderek daha cazip hale gelmektedir. Ancak bu durum hem arz yönlü bir risk oluşturmakta hem toplam tasarruflara olumsuz etki etmekte hem de sektör bilgisi olmayanların yaptıkları yatırımları oldukça riskli hale getirmektedir. Diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmaların, konut sektörüne girmeleri firmaların tecrübeli oldukları sektörlerindeki konumlarına da zarar verebilmektedir. O halde özellikle belediyelerin, konut miktar planlamasında daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Türkiye konut sektöründeki pazar yapısı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. 13

14 RAPOR Graf k Dönem Üret len Konutların Üret c Dağılımı 9,1% 1,5% 89,4% Kaynak: KONUT-DER verileri Görüldüğü üzere Türkiye de konut üretiminin yaklaşık yüzde 10 u TOKİ ve Emlak Konut GYO tarafından gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte markalı konut üreticilerinin toplam payının yüzde 3 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Geriye kalan konutların ise çoğunluğunun 5-10 dairelik apartmanlar inşa eden küçük ölçekli firmalar tarafından üretildiği görülmektedir. Bu durum sektörde önemli bir kayıtdışı sorunu olduğuna işaret etmektedir. Zira sektörün yüzde 90 ına yakınının küçük ölçekli firmalar tarafından domine edilmesi bu konudaki şüpheleri artırmaktadır. Bununla birlikte markalı olmayan konut üretimi ve sektöre girişte belirli bir standardizasyon olmaması sektörün kırılganlığı adına bazı riskleri de içinde barındırmaktadır. Bu risklerin başında; Sektör tecrübesi olmayan firmaların sektöre olumsuz etki yapması, Başka sektörlerden elde edilen karların konut sektörüne aktarılması, Toplam tasarrufların negatif etkilenmesi, Görece olarak yüksek fiyatlara mal olan konutların fiyatları yukarı yönlü etkilemesi gibi unsurlar gelmektedir. Türkiye deki konut sektörüne ilişkin yöneltilen en önemli eleştirilerden bir diğerini de konut fiyatları oluşturmaktadır. Türkiye konut fiyatlarına ilişkin seyir aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. 14

15 TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜ Gelişmeler Beklentiler Graf k 7. Türk ye Konut F yatları Endeks ve Yıllık Yüzde Değ ş m Ocak 2010 Eylül 2010 Ocak 2011 Eylül 2011 Ocak 2012 Eylül 2012 Ocak 2013 Eylül 2013 Ocak Kaynak: TCMB, EVDS, Haziran 2014 İtibariyle Grafik 7 detaylı olarak incelendiğinde Türkiye deki konut fiyatlarının sürekli olarak yukarı yönlü bir hareket içerisinde olduğu görülmektedir. Ayrıca, TCMB tarafından aylık olarak hesaplanan Konut Fiyat Endeksi nin bir önceki yıl aynı döneme göre oluşan yüzde değişimi incelendiğinde fiyat artış oranlarının yüzde 11 ile 14 arasında değiştiği görülmektedir. Bu artışların bir balon olup olmadığı tartışması analizin 3. bölümünde etraflıca ele alınmaktadır. Bununla birlikte yine TCMB tarafından yayınlanan Yeni Konut Fiyatları Endeksi ni ele almak gerekir. 15

16 RAPOR Graf k 8. Türk ye Yen Konut F yatları Endeks ve Yıllık Yüzde Değ ş m Ocak 2010 Eylül 2010 Ocak 2011 Eylül 2011 Ocak 2012 Eylül 2012 Ocak 2013 Eylül 2013 Ocak Kaynak: TCMB, EVDS, Haziran 2014 İtibariyle Veriler incelendiğinde Türkiye deki yeni konutların fiyatlarının da bir artış trendi içerisinde olduğu görülmektedir. Yeni konut fiyatlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre artışı da yüzde 11 ile 14 arasında değişmektedir. Sektöre olan yabancı yatırımcı ilgisi de artarak devam etmektedir. En son 2012 yılında yapılan yasal düzenleme ile yabancıların Türkiye deki gayrimenkul edinimlerinin önündeki sınırlamaların azaltılmasının ardından önemli ölçüde konut satışı gerçekleşmiştir. 16

17 TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜ Gelişmeler Beklentiler Tablo 2. Yabancılara Yapılan Konut Satışları ( , Adet) Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 2013 yılında yabancılara toplam 12 bin 181 adet konut satılırken, 2014 yılının ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 61,5 artışla konut satışı gerçekleştirilmiştir. Hali hazırda devam eden pek çok konut projesine ilişkin olarak yabancıların talebinin de devam ettiği sektör temsilcileri tarafından ifade edilmektedir. Mevcut durumun kısaca yukarıda analiz edildiği sektöre olan güvenin ne olduğunu görebilmek için TÜİK tarafından hesaplanan İnşaat Sektörü Güven Endeksini incelemek gerekir. Mevsim etkilerinden arındırılmış endeks verileri Grafik 9 da gösterilmiştir. 17

18 RAPOR Graf k 9. Mevs m Etk ler nden Arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeks ( ) 92,0 90,0 88,0 86,0 84,0 82,0 80,0 78,0 Ocak 2012 Eylül 2012 Ocak 2013 Eylül 2012 Ocak 2014 Eylül 2014 Kaynak: TÜİK Verileri Sektöre olan güven piyasa koşulları ile yakından ilgilidir. Grafikte de görüleceği üzere Merkez Bankası nın 29 Ocak 2014 tarihinde aldığı faiz artırım kararının ardından güven endeksinde belirgin bir düşüş gözlemlenmiştir. Bu düşüşün nedeni artan faizlerin konut kredi faizlerine de yansıyacağının bilinmesidir. Zira Türkiye deki konut satışlarında banka kredilerinin önemli bir yeri vardır. Bununla birlikte son dönemde sektöre olan güvenin yeniden artış trendine girdiği gözlemlenmektedir. Bu noktada en önemli etkenlerden birisinin TCMB nin faizleri aşağı yönlü kademeli olarak indirmesi ve atlatılan yerel seçimler ile cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğu düşünülebilir. Türkiye de son dönemde yaşanan gelişmelerin konut kredisi faiz oranlarına etkilerini aşağıdaki grafikte özetlemek mümkündür. 18

19 TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜ Gelişmeler Beklentiler Graf k 10. Konut Kred s Fa z Oranlarının Seyr (Aylık Ortalama) Ocak 2011 Eylül 2011 Ekim 2011 Ocak 2012 Eylül 2012 Ekim 2012 Ocak 2013 Eylül 2013 Ekim 2013 Ocak 2014 Eylül 2014 Kaynak: TCMB, EVDS verileri ile hazırlanmıştır Haziran ayına kadar düşüş trendi içerisinde olan konut kredisi faiz oranları Gezi Olayları nın başlamasının ardından yükselmeye başlamış ve ardından gelen 17 Aralık süreci ve Merkez Bankası nın faiz artırım kararı ile yükselişini artırmıştır. Son dönemde ise konut faiz oranlarının aşağı yönlü hareket ettiği görülmektedir. Bu sektör adına olumlu bir sinyal olarak değerlendirilebilir. 3. KONUT SEKTÖRÜNDEKİ BALON TARTIŞMALARI Türkiye konut sektörünün son dönemdeki gelişim seyri ve bu gelişime bağlı olarak stok ve fiyat hareketleri konuya ilgili her kesim tarafından yakından takip edilmektedir. Sektöre ilişkin zaman zaman yapılan bazı değerlendirmelerde, fiyatlardaki ve stoklardaki yukarı yönlü hareketlerin balon olabileceği yönünde görüşler belirtilmektedir. Hatta kimi zaman bu değerlendirmelerde balonun patlaması için tarihler de verilmektedir. Özellikle konunun yabancı bazı yayın kuruluşlarında periyodik olarak gündeme getirilmesi de gözlerden kaçmamaktadır. Peki konut fiyatlarındaki bu yukarı yönlü hareket gerçekte bir balona dönüşmüş müdür? 19

20 RAPOR Bu soruya tatmin edici bir cevap alabilmek için, fiyatlardaki yukarı yönlü hareketlerin yapısal nedenlerini incelemek gerekir. Bu bakımdan maliyetler ile fiyatlar arasındaki korelasyonu incelemek yerinde olacaktır. Grafik 11, TÜİK tarafından hesaplanan Bina İnşaat Maliyetleri Endeksi (BİME) ile TCMB tarafından hesaplanan Türkiye Konut Fiyat Endeksinin (TKFE) karşılaştırılmasını göstermektedir. Graf k 11. B r Öncek Çeyreğe Göre BİME ve TKFE Gel şmeler (%) 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% TKFE % 0,00% 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 Kaynak: TÜİK ve TCMB verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Grafik 11 de görülebileceği üzere konut fiyat hareketleri ile inşaat maliyetleri arasında belirgin bir ilişki vardır. Aralarındaki korelasyon özellikle 2011 yılının son çeyreği itibariyle çok daha net bir hale gelmiştir. Maliyetler yükseldikçe, konut fiyatları da yükselmekte, maliyetlerde düşüş oldukça konut fiyat artış hızında düşüş olmaktadır. Bu noktada belirtilmesi gereken en önemli husus Bina İnşaat Maliyetleri Endeksi hesaplanırken kullanılan yöntemdir. TÜİK, Bina İnşaatı Maliyet Endeksi (BİME), inşaatta kullanılan girdi maddelerinin dönemlere göre maliyet değişimlerini ölçen fiyat endeksidir. Yani sadece yapım aşamasında kullanılan girdiler hesaplamada kullanılmakta, arsa payı vb. diğer maliyetler ele alınmamaktadır. Bu bakımdan Grafik 11 de gösterilen iki endeks arasındaki yüzdelik hareket farkları arsa fiyatlarındaki veya paylarındaki artıştan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu noktada gözden kaçmaması gereken bir diğer husus da, maliyetlerin fiyatlara gecikmeli olarak yansımakta olduğudur. Ancak bununla birlikte 2014 yılı ilk çeyrekte artan faizler ve kurun etkisi ile finansman maliyetlerindeki yükselmenin etkisi görül- 20

21 TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜ Gelişmeler Beklentiler mektedir. Bu durum piyasa koşullarının sektör açısından ne denli önemli olduğunun en önemli göstergelerinden birisidir. Buna ilave olarak son dönemde Türkiye deki arsa fiyatlarında artışlar olduğu gözlemlenmektedir yılı Mayıs ayı itibariyle tüm Türkiye nin kadastro bilgileri çıkarılmış ve elektronik ortamda listelenmiştir. Bu bakımdan daha önceden yaşanan sahiplik ve devir sorunları çözülmüştür. Hatta ilk kez Türkiye deki arazilerin GPS sistemi ile tanımlanması yapılmış ve sonradan karşılaşabilinecek olan ölçüm riskleri en aza indirilmiştir. Tüm bu gelişmeler arsa fiyatlarındaki artışı da hızlandırmıştır. Konu ile ilgili en çok tartışılan konulardan bir diğeri de konut stoklarında bir arz fazlasının olup olmadığıdır. Bu çalışmanın 12. sayfasındaki Grafik 5 detaylı olarak incelendiğinde Türkiye için henüz tehlike yaratacak bir arz fazlasının oluştuğunu söylemek pek mümkün görünmemektedir. Özellikle 2013 yılında yapılan konut satışlarının ardından daha önceki yıllarda üretimi tamamlanan konutların tamamına yakınının da satıldığı görülmektedir. İnşaat sektörünü incelerken ele alınması gereken bir diğer önemli veri de TÜİK tarafından açıklanan İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri dir. Grafik 12 de 2010 yılından itibaren inşaat ciro ve üretim endekslerindeki mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çeyreklik değişimler görülmektedir. Graf k 12. Takv m ve Mevs m Etk ler nden Arındırılmış İnşaat C ro ve Üret m Endeksler (Çeyrekl k%) Q Kaynak: TÜİK ve TCMB verileri kullanılarak hazırlanmıştır Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q2 21

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA Aralık 2009 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Yüksek Planlama Kurulunun 2010/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik.

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Editörden Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Ülkemizde tasarruf bilinci her zaman tartışılan bir konu olmuştur. Hükümetler tarafından bu konuda politikalar

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Olağan Genel Kurul Gündemi 9 2014 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 10 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 11 Sorumluluk Beyanı 12 Kısaca VakıfBank 13 VakıfBank

Detaylı

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI HAZIRLAYANLAR Rekabet Başuzmanı Kürşat ÜNLÜSOY Rekabet Uzman Yardımcısı Ebru İNCE Rekabet Uzman Yardımcısı Fethullah GÜLER 3. Daire Başkanlığı Ankara 2010

Detaylı

TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI İÇİN RUSYA PAZARI

TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI İÇİN RUSYA PAZARI TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI İÇİN RUSYA PAZARI -DURUM TESPİTİ VE STRATEJİK ÇIKARIMLAR- İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2006 ÖNSÖZ Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN Uluslararası Çalışma Örgütü KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN ILO - Ankara PARA İLE SATILMAZ ILO Türkiye Direktörlüğü Ferit Recai Ertuğrul Cad.

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ 2013 ÖNSÖZ Otomotiv sektörü, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve gelişmesine katkı sunduğu sektörlerin çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20.

Detaylı

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri,

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, 2010 yılında sizlerin teveccühü ile göreve gelmemizden bu yana görevdeki üçüncü yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz. Yönetim Kurulu olarak görevdeki dördüncü

Detaylı

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi 2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi Ekonomik Araştırmalar Bölümü Aralık 2014 Yayın No: TÜSİAD-T/2014-12/566 Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı / İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefaks

Detaylı

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Kasım 2011 CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı Durum Değerlendirmesi Ozan Acar 1 Temmuz, 2009 Giriş... 2 Yönetici Özeti... 2 1. Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanının Durumu... 6 1.1

Detaylı

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 Türkiye de Tasarruflar (sayfa 8) Türkiye de ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (sayfa 13) Avrasya Borsaları (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2014 Nisan 2014 ÖZETİN ÖZETİ Gelişen dünya ülkelerinde yaşanan son gelişmeler iyi bir yönetimin ve duyarlı politik sistemlerin

Detaylı

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak Leasing sektörü 5 senede 2 kat büyüyecek 2015 Türk bankacılık sektörü için zorlu bir yıl olacak ISSN: 1309-0054 Sağlık ve yaşam bilimlerinde dönüşüm şart Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 8 The Nisan - Mayıs 2015

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

Ekonomik Görünüm Merkez bankalarının gölgesinde...

Ekonomik Görünüm Merkez bankalarının gölgesinde... Ekonomik Görünüm Merkez bankalarının gölgesinde... Temmuz 2014 İçindekiler Özetle... 2 Global ortam 4 Türkiye ekonomisi 12 - Büyüme ve istihdam - Enflasyon ve para politikası - Bütçe ve maliye politikası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Siyasi ve ekonomik gücün yeniden paylaşımı baskıları artarken, liberal demokrasilerden otoriter demokrasilere geçiş sinyalleri çoğalırken Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2012 Nisan 2012 ÖZETİN ÖZETİ

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER OCAK 2015 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER RAPORU OCAK 2015 ÖNSÖZ Dünya ekonomisi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 26 Ekim 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2012 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 26 Ekim 2011 2 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve

Detaylı

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ... 2 MİSYONUMUZ... 2 STRATEJİLERİMİZ... 3 KURUMSAL PROFİL... 4 ORTAKLIK YAPISI... 5 ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 5 YÖNETİM KURULU

Detaylı

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014 Yıllık Ekonomik Rapor 21 21 Yıllık Ekonomik Rapor T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 21 Yıllık Ekonomik Rapor 21 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı internet sitesinde yer almaktadır. (http://www.maliye.gov.tr)

Detaylı

Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? Ekonomik Görünüm

Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? Ekonomik Görünüm Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? Ekonomik Görünüm Ocak 2015 İçindekiler Önsöz Genel değerlendirme Global ortam: Büyüme zayıf, ABD normalleşmeye hazır, petrol fiyatı çöküşte... Üçüncü çeyrek

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155 Yatırım Araçlarının Karşılaştırmalı Getirileri (sayfa 6) Yatırım Yapılabilir Ülke Notunun Sermaye Piyasalarına Etkisi (sayfa 11) TSPAKB TSPAKB

Detaylı