Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;"

Transkript

1 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu mazisinin ard ndan yeni bir isim ve imaja bürünüyor. Her say s n n her sayfas 100 bine yak n elektronik posta adresine ulaflacak YediGün; genifl yazar kadrosu, kaliteli yerel ve genel haberleri, foto raflar, yeni yaz dizileriyle doyurucu bir içeri e sahip olacak. ISSN MART Bekleyin stanbul, Ankara baflta olmak üzere yurdun birçok yerinde ya mur sevinci yaflan yor 25 fiubat 2014 Sal Fiyat 25 Kr DUALARIMIZ KABULOLDU Türkiye yi kurakl k riskiyle tehdit eden ya fls z havlar n yerini dünden itibaren ya murlu hava ald. Haftalard r yap lan ya mur dualar yerini buldu ve özellikle çiftçileri sevindiren ya mur toprakla bulufltu. stanbul, önceki geceden itibaren ya murlu havan n etkisine girdi. Sa anak ya fl aral klarla gün boyunca devam etti. BARAJLAR KURUDU Hasretle beklenen ya mur stanbul a gece saatlerinde geldi. Sa anak fleklinde görülen ya fl zaman zaman etkisini art rarak devam ettirdi. Ya fl n bugün ve yar n aral klarda devam etmesi bekleniyor. K fl mevsimini kurak geçiren stanbul'daki barajlar n doluluk oran nda yaflanan düflüfl ya murun de erini de daha da art rd. METEOROLOJ 'DEN YA IfiLARIN SÜRECE MÜJDES Meteoroloji Genel Müdürlü ü'nden yap lan son de erlendirmelere göre, hava s cakl bat bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak. Kuzeybat kesimler ile ö leden sonra iç ve bat bölgelerin sa anak ve yer yer gök gürültülü sa anak ya fll geçece i tahmin ediliyor. Ya fllar n; ö leden sonra zmir, Ayd n, Mu la, Antalya ve gece saatlerinde Adana çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmas bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Do u Karadeniz'in iç kesimleri ile Do u Anadolu'nun kuzey ve do usunda buzlanma ve don olay, do u bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler Bugün 9 da Prof. Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bak fl Bugün 9 da Mehmet Nuri Parmaks z Aflk n K yametinde Bugün 5 de sa Kayacan S ras Geldikçe Bugün 8 de Müslüm Aktürk Olaylar n çinden Bugün 4 de Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; Kazanan n seyirciler olaca talihsiz çat flma AK Parti hükümeti ve Hizmet Hareketi aras nda yaflanan savafl üzerine tezler gelifltirmeye devam ediliyor. Bu konuda çok kelam edenlerden biri olan Fehmi Koru, Bir baflar s zl n hikâyesi bafll kl yaz s nda çok dikkat çekici tespit ve de erlendirmelerde bulundu. Özal n ruhu flâd olsun! ASO flte Teknik Kolej HABER 12 DE TIR Ev tipi uydu anten HABER 6 DA HABER 7. SAYFADA KURAKLIK Vaziyet vahim HABER 5 TE Koru ya göre, Nas l olsa bugünler geçecek ancak, acaba bugünlerden a z m zda nas l bir tat kalacak? Kimsenin bu soru üzerinde durmad n san yorum. Duran olsayd, bugünü de farkl yaflard k... Türk usulü dostluk-düflmanl k, evlilik-boflanma usulleri üzerine örnekler veren Fehmi Koru, kavgalar n ac mas z bir zeminde ve muhataplar yok etmeyle sonuçlanacak biçimde yürütülmesi ni bu örneklere ba l yor. Her ölümüne savafl seyircisine zevk ve keyif verir, bizim savafl tribünden izleyenlerin sevinci biraz bundan ya; Zay f gördüklerine destek veriyor ve savafl n iyice tüketici olmas - na böylece katk da bulunuyorlar... Sonuç: Bu, kazanan n seyirciler olaca en talihsiz çat flma olarak tarihe geçecek... Fehmi KORU nun yaz s 12. SAYFADA www. gazetesi.com yi Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesii Ankara- stanbul hatt nda son rötufl TBMM Genel Kurulunda, M T Kanunu'nda de ifliklik yapan kanun teklifi kabul edildi. Devlet stihbarat Hizmetleri ve Milli stihbarat Teflkilat Kanunu'nda de ifliklik yapan teklif, 12,5 saat süren görüflmelerin ard ndan 63 ret oyuna karfl n, 266 oyla kabul edilerek yasalaflt. Kanuna göre, M T mensuplar veya Baflbakan taraf ndan belirli bir görevi yerine getirmek üzere kamu görevlileri aras ndan görevlendirilenler, görevin niteli inden do an veya görev s ras nda iflledikleri iddia olunan suçlardan dolay haklar nda soruflturma yap lmas Baflbakan n iznine ba l olacak. 24 fiubat 2014 Resmi Gazete Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans E itimi Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araflt rma Merkezi Yönetmeli i Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi HABER 12. SAYFADA M T de iflikli i YASALAfiTI

2 2 25 fiubat 2014 Sal Meltem EK Z Erol Köse ve Can Tanr yar'a ceza... STANBUL - Can Tanr yar ile Erol Köse sosyal medyada hakaret nedeniyle ceza ald. fiark c Petek Dinçöz'den ayr ld ktan sonra Twitter'da eski kay nvalidesi hakk nda yazd klar gerekçesiyle Can Tanr yar ve onunla birlikte hareket ederek yine Twitter'da ayn kifli hakk nda yaz yazd kaydedilen Erol Köse 'hakaret'ten suçlu bulundu. Mahkeme Tanr yar' 5 bin 625 TL, Köse'yi ise 6 bin 750 TL adli para cezas na çarpt rd. stanbul Adalet Saray 'nda bulunan stanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruflmaya tutuksuz san klar Can Tanr yar ile Erol Köse haz r bulundu. Son sözleri sorulan Can Tanr yar hakk ndaki suçlamalar redderek, "Eski kay nvalidemle aram zda bir husumet söz konusudur. Bu nedenle bana iftira at lmaktad r" dedi. Köse ise dava konusu ifadelerin kullan ld twitter hesab n n kendisine ait olmad n belirterek, beraatini istedi. Erol Köse'nin avukat, twitter hesab n n IP adresinin tespitini istedi. Mahkeme, Twitter' n ABD menfleli bir internet uygulamas olmas ve burada hakaret fiilinin suç olarak düzenlenmemesi nedeniyle ABD adli makamlar n n IP tespiti yönündeki talepleri kabul etmemesi nedeniyle bu talebin reddine karar verdi. Mahkeme hakimi Metin Özdemir, yap lan yarg lama sonucunda san klar n, Esra Süay To ufl ile aralar nda do rudan do ruya bir husumet olmad halde s rf To ufl'u rencide edip e lenmek maksad ile hakaret suçunu ifllediklerinin sabit oldu una karar verdi S NEMA: BEfi KTEN MEZARA S NEMA: C NAYET Tür : Aksiyon, Dram, Suç Yönetmen : Andrzej Bartkowiak Orijinal smi : CRADLE 2 THE GRAVE Yap m : 2003 Oyuncular : Jet Li (Su Duncan)Anthony Anderson (Tommy)Kelly Hu (Sona)Tom Arnold (Archie) Mark Dacascos (Ling)Gabrielle Union (Daria) Drag-On (Miles) Paolo Seganti (Christophe) Paige Hurd (VanessaFait) Michael Jace (Odion)Richard Trapp Ron Yuan Los Angeles flehrinin en az l h rs zl k flebekesinin bafl ndaki isim olan Tony Fate (Fait), çetesiyle birlikte paha biçilemeyen elmaslar çalmaya kalkt nda hiç al fl k olmad klar bir durumla karfl lafl r: Karfl lar na her zaman oldu u gibi L.A. polisi de il, Taiwanl bir hükümet ajan olan Su ç km flt r. Tür: AKS YON Yönetmen : DWIGHT H. LITTLE Orijinal smi : MURDER AT 1600 Yap m : 1997 Oyuncular : WES- LEY SNIPES, DIANE LANE, DANIEL BENZA- LI, DENNIS MILLER, ALAN ALDA, RONNY COX 25 yafl ndaki bir kad n cesedi Beyaz Saray' n özel banyolar ndan birinde bulunur. Cinayet masas polislerinden Harlan Ragis, olay incelemek üzere görevlendirilir. Harlan'a, Baflkan' n koruma polislerinden Nina da yard m edecektir. Tüm deliller kap c y göstermektedir. Ancak Regis'in baz flüpheleri vard r. Sizin için seçtiklerimiz Sezen Aksu Kopenhag sallad KOPENHAG - Sanatç Sezen Aksu, Danimarka'n n baflkenti Kopenhag'da konser verdi. Frederiksberg semtinde 1200'den fazla kiflinin doldurdu u Radisson Blu Otel Falconer Salonu'nda sahneye ç kan sanatç, konsere "Gülümse" flark s yla bafllad. zleyicilerden yo un alk fl alan Sezen Aksu'nun verdi i arada ise Fahir Atako lu, eserlerini seslendirdi. Aradan sonra "Sen A lama" ve "fiinanay" gibi bilinen flark lar n art arda seslendiren Sezen Aksu, baz hayranlar n n kraliçe diye ba rmas üzerine, spotlar n alt nda yaflad klar için daha farkl özelliklere sahip olarak alg land klar n söyledi. Aksu, "Bizim mesle in büyük bir avantaj var, flark y söylüyorsunuz ve karfl nda alk fl k yamet. Oysa mesela bir doktor olarak neler neler yap yorsun bilen biliyor yani. Allah bir taraftan k yak geçmifl bize gerçekten. Ama rica ediyorum siz doldurufla gelip sahneye ç kan, görsel sanatlar popüler sanatlarla u raflan insanlar farkl birfley gibi zannetmeyin. Çünkü siz öyle zannedince o ifli yapan insanlar da öyle zannediyor. Gözümün önünde akl bafl nda kaç kifli baya baya delirdi. Nelere flahit oldum. Buna biraz siz sebep oluyorsunuz, ayar n z bilin" deyince izleyicilerden kahkaha ve alk fl koptu. Kopenhag'da gösterilen ilgiden memnun oldu u gözlenen ve izleyici ile zaman zaman diyaloglar kuran Sezen Aksu, Onno Tunç ve Aysel Gürel flark lar n söyledikten sonra da "Sevdiklerim birer birer beni b rak p gitti. Onno'ya aflk m, Aysel'e flükranlar m daha do rusu ikisine de aflk m ve flükranlar m göndereyim istedim" dedi. (AA)

3 Alt nda n köylerinde düzenli temizlik HABER MERKEZ - Alt nda genelinde genifl çapl bir temizlik program bafllatan belediyenin temizlik ekipleri, Yeflilyurt Mahallesi, Gicik, Kavakl, Peçenek, Tatlar, Karacaören ve Ayd nc k köylerinde temizlenmedik yer b rakmad. Tüm temizlik araçlar n ve personelini görevlendiren Alt nda Belediyesi, bu köylerde genifl çapl bir temizlik operasyonuna imza att. Gün boyu okul bahçeleri, cami avlular, duvar dipleri, ormanl k arazi, bofl arsa ve çöp b rakma noktalar nda detayl temizlik gerçeklefltiren ekipler, daha sonra tüm sokak ve caddeleri süpürdü. Çöpler, çöp toplama araçlar ve çöp pofletleriyle tafl narak uzaklaflt r l rken, Alt nda l vatandafllar da rahat bir nefes ald. Vatandafllar n sa l ve rahat için çal flmalar n aral ks z sürdü ünü 3 25 fiubat 2014 Sal belirten Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, ekiplerimiz Alt nda n genelinde 24 saat aral ks z temizlik hizmeti veriyor. Mahalle bazl bu tür temizlik faaliyetlerine tüm Alt nda genelinde devam ediyoruz. Etap etap tüm Alt nda da temizlik çal flmalar sürüyor. dedi. TAKV M Hicri y l: 1435 (25 Rebiu l - Ahir) ANKARA STANBUL msak Günefl Ö le kindi Akflam Yats Gözde K fi N Keçiören e iki aile yaflam merkezi daha HABER MERKEZ - Türkiye nin nüfusu en büyük ilçesi Keçiören e, 2 dev Aile Yaflam Merkezi yap m n n h zla devam etti ini aç klayan, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, çok k - sa bir süre içerisinde Kuflça- z da, Etlik te hizmete girece- ini söyledi. Baflkan Gökçek, Ankara ya kazand r lacak 2 dev aile yaflam merkezinin, di er 7 merkezde oldu u gibi 7 den 70 e her kesimden Baflkentliyi a rlayaca n bildirdi. Büyükflehir Belediyesi nin aile yaflam merkezleri hayata dair tüm renkleri bünyesinde topluyor. Dostluk da bu merkezler de paylafl m da, spor da burada e lence de, e itim f rsat da var gezi olana da 7 den 70 e, kad n erkek, çocuk genç yafll, engelli, her görüflten her kesimden binlerce Baflkentli, hayat n tad n Aile Yaflam Merkezlerinde ç kar yor. Üyelerine bofla geçen zaman b rakmayan aile yaflam merkezlerinin say s Baflkentlilerden gördü ü bu yo un ilgi üzerine daha da art r l yor. Ankara genelinde 7 farkl ilçede hizmet veren merkezlere 2 süper Aile Yaflam Merkezi, Kuflça- z Aile Yaflam Merkezi ile Etlik Osmanl Aile Yaflam Merkezi ekleniyor. Belediyecili in sadece alt ve üst yap hizmetleri olmad n vurgulayan Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, sosyal projeler ile desteklenmeyen toplumda huzurlu bir ortam olamayaca n kaydetti. Sosyal projeler aras nda ise aileyi tüm bireyleri ile kucaklayan yaflam merkezlerine ayr bir önem verdiklerine dikkat çeken Baflkan Gökçek, Türkiye de ki belediyeler aras nda sosyal projeler aç s ndan en istikrarl hizmet tart flmas z Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan veriliyor. Ayn flekilde her türlü sosyal proje konusunda belediyemiz dünya belediyeleri aras nda öncülü ünü devam ettiriyor dedi. HABER MERKEZ - Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Yeflilbay r Mahallesi nde Sempati Giyim Ma azas n n ikinci flubesinin aç l fl n gerçeklefltirdi. Aç l fla Akgül ün yan s ra Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer, Meclis Baflkanvekili Erdal Ak, bölge esnaf ve davetliler kat ld. flyerlerinin Mamak'a çeflitlilik katt n belirten Akgül, Rekabetin oldu u yerde kalite, Akyurt, Araplar, Çubuk, Planet, Sincan, Pursaklar ve Eryaman aile yaflam merkezlerinin Baflkentlilerden büyük ilgi gördü üne dikkat çeken Baflkan Gökçek, kaplad alan ve ifllevleri aç - s ndan devasa bir Aile yaflam merkezinin Kuflça- z a infla edildi ini ve k sa süre içerisinde aç lmas n n hedeflendi ini söyledi. Yaklafl k 50 bin metrekare peyzaj, 26 bin metrekare kapal inflaat, 9 bin 450 metrekare teras alan na sahip Kuflça z Aile Yaflam Merkezi nin bölge halk n n sosyal ve kültürel ihtiyaçlar na cevap vermek üzere projelendirildi ini ifade eden Baflkan Gökçek in verdi i bilgiye göre Keçiörenlilerin yeni buluflma adresi olacak merkez flu bölümlerden oluflacak: dare Bölümünün yan s ra kafeterya, bowling, masa tenisi, bilardo ve elektronik oyun salonu ve 100 kiflilik sinema salonundan oluflan 1600 metrekarelik e lence merkezi metrekarelik yemek salonu Bünyesinde 2 adet yabanc dil s n f, 2 adet bilgisayar odas, diksiyon odas, kütüphane, çocuk odas bulunan 2 bin 700 metrekarelik Han m Lokali Bay ve bayan ayr yüzme havuzlar ve fitness salonlar ndan oluflan 3 bin 750 metrekarelik spor kompleksi, masa tenisi, bilardo salonu, halk oyunlar salonu gibi bölümlerden oluflan 2 bin 600 metrekarelik Gençlik merkezi Psikolog odas, yabanc dil kursu, resim kursu gibi bölümlerden oluflan 400 metrekarelik engelliler lokali Sa l k odas, halkla iliflkiler, dinlenme odas, resim kursu gibi bölümlerden oluflan 150 metrekarelik yafll lar lokali Mescit, kafeterya ve 160 araçl k kapal otopark gibi genel kullan m alanlar 49 bin 655 metrekarelik peyzaj alan nda ise futbol sahas, voleybol sahas, aç k spor alanlar, çocuk oyun alanlar, dinlenme alan ve süs havuzlar, yürüyüfl yollar, yeflil alanlar, bitkisel kompozisyon ve 51 araçl k aç k otopark Yat r mc n n Mamak a ilgisi art yor kalitenin oldu u yerde de bereket olur. Her aç lan iflyeri ilçemizin kalk nmas nda ve büyümesinde önemli katk sa lamaktad r dedi. Bölgedeki ifl potansiyeli ve belediyenin hizmetlerine de k saca de inen Akgül, Belediye olarak her gün baflka bir icraat hizmete sunarak, insan m z n yaflam kalitesini yükseltiyoruz dedi. Konuflman n ard ndan iflyerinin aç l fl kurdelesi davetliler ve iflletmeciler taraf ndan birlikte kesildi. Baflkan Ak, siteler esnaf yla bulufltu HABER MERKEZ - Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, son olarak Keçiörenli esnaf ve iflçilerle bir araya geldi. Ankara Mobilyac lar-lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odas ndaki buluflmada s cak ve samimi bir sohbete espirili anlar da efllik etti. Esnaf ve iflçilere hitaben bir konuflma yapan Baflkan Mustafa Ak, Keçiören in sanayisinin olmad n, ama Ostim ve vedik organize sanayi bölgesinde, Siteler de çal flan çok say da iflçinin Keçiören de ikamet etti ini belirtti. Keçiörenli iflçilerin ifle giderken maruz kald trafik sorununu çözmek için çal flmalar n sürdü ünü kaydeden Baflkan Ak, Hasköy köprülü kavfla ile trafikte biraz rahatlama sa land. Trafi i alternatif yollarla inflallah daha da rahatlataca z. Keçiören 850 bin nüfusu ile Türkiye nin en büyük ilçesidir. E itim, sa l k ve hizmet sektörünün cazip hale gelmesi için bütün altyap çal flmalar n tamamlad k. Eskiden Keçiören in nüfusu h zla artarken altyap çal flmalar yetersiz ve eksikti. Son üç y ld r Büyükflehir Belediyemizle birlikte sürdürdü ümüz uyumlu çal flmalar neticesinde en fazla altyap hizmeti yapan ilçe belediyesi olduk dedi. Gecekondular n h zla azald Keçiören in kentleflen bir ilçeye dönüfltü ünü söyleyen Baflkan Ak, Yükseltepe kentsel dönüflüm projemiz devam ediyor. Ovac k ve Ba lum bölgelerimizdeki yeni imar çal flmalar ile yeni Keçiören ortaya ç kacak. Gümüfldere Ihlamur Vadisi Projemiz ile yeni bir cazibe merkezi olaca z. Atapark Mahallesi nde açt m z Mevlana Kültür ve Spor Merkezi, Kuflca z Mahallesi nde 28 fiubat ta aç l fl n gerçeklefltirece imiz Neflet Ertafl Sanat ve Gösteri Merkezi ve Çald ran ve Bademlik Zümrüt Yaflam Alanlar m zla Keçiören in de erine de er katt k diye konufltu. Baflkan Ak, 23 mahalledeki altyap çal flmalar n n tamamland n, kald r m, tretuvar ve asfalt çal flmalar n n bitirildi ini dile getirerek sözlerini flöyle sürdürdü: Keçiören de TSE standartlar nda asfalt yapt k. Bizim hizmet anlay fl m z n temelinde insan vard r. Görev süremiz boyunca kat l mc ve fleffaf bir belediyecilik sergiledik. Hak ve hukuka önem verip adil bir belediyecilik hizmeti sunduk. Hiçbir zaman vatandafllar m za yalan söylemedik ve dürüst bir flekilde yapabileceklerimizi de yapamayacaklar m z da anlatt k.

4 4 25 ANKARA - DUYGU CAN - Tafl nabilir Pil Üreticileri ve thalatç lar Derne i (TAP), bu y l 600 ton at k pil toplamay hedefliyor. TAP Genel Sekreteri Neslihan Bahar, AA muhabirine yapt aç klamada, Çevre ve fiehircilik Bakanl nca at k pillerin toplanmas ve bertaraf konusunda yetkilendirilen tek kurulufl olan derne in 2004'te kuruldu unu söyledi. At k pil toplama miktar n n art r lmas ve toplama ifllemlerinin verimli flekilde sürdürülmesini At k pilde hedef 600 ton sa lamak üzere özellikle yerel yönetimler birlikte çal flmalar titizlikle sürdürdüklerini dile getiren Bahar, ülke genelinde 16's büyükflehir olmak üzere 532 belediyeyle iflbirli i içinde olduklar n belirtti. Bu say n n her geçen gün art na iflaret eden Bahar, belediyelerin yan s ra Diyanet flleri Baflkanl, Türk Silahl Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlü ü, PTT, bakanl klar, oteller, organize sanayi bölgeleri, okullar, tekno ve zincir marketlerin, iflbirli i yapt klar kurulufllar aras nda bulundu unu kaydetti. Bahar, 2007'de 225 ton olan y ll k at k pil toplama miktar n 2013 itibar yla 530 tona ç kard klar na dikkati çekerek, 2014'te ise 600 tona ulaflmay hedeflediklerini ifade etti. Ülke genelinde e itim ö retim y l nda tüm okullarda kampanya bafllatt klar n belirten Bahar, y l sonunda en çok at k pil toplayan 3 okulun ödüllendirilece ini söyledi. Bahar, at k pilin en çok Marmara Bölgesi'nden, il olarak da stanbul'dan topland n vurgulad. (AA) fiubat 2014 Sal YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN OLAYLARIN Ç NDEN MÜSLÜM AKTÜRK DSP ye f rsat do du Palmiye merak botanik bahçesine dönüfltü ISSN TÜRK YE N N GAZETES BELDE Y l: fiubat 2014 Sal Say : Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Yi it Y T GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir MU LA - AL RIZA AKKIR - Botanik Bahçesi'nde, kaktüs evi, tropik sera, tropik meyveler bölümü, su bahçelerinden oluflan bölümler, 140 tür palmiye ve zengin su bitkileri koleksiyonu bulunuyor. Türkiye Tabiat Koruma Derne i (TTKD) Onur üyesi ve Türk Botanik Bahçeleri Birli i üyesi Dr. Rag p Esener, AA muhabirine yapt aç klamada, 1992'de bahçeyi yapmaya bafllad n, amac n n Türkiye'de yeteri kadar bilinmeyen palmiyeleri tan tmak oldu unu söyledi.zaman içinde di er bitkilerin de artt - n ve bahçenin küçük bir botanik bahçesine dönüfltü ünü anlatan Esener, "Dünya üzerinde bulunan 3 bin çeflit palmiyeden flu anda 140 türü bahçemizde bulunuyor. Bunlardan 50'si d flar ya, di erleri de seralarda dikili. Palmiye d fl nda özellikle su bitkilerinde iyi konumday z. Bahçede 160 çeflit nilüfer ve su bitkisi yetifliyor" dedi. Esener, kaktüs ve etli yaprakl bitkilerde de büyük bir koleksiyon sahibi olduklar n, do al türler d fl nda bahçede, egzotik (yabanc ülkelerden gelen) bitkilerin say s n n binin üzerinde oldu unu dile getirdi. Bahçeyi kurdu u y llarda ülkede palmiye say s n n çok az oldu una iflaret eden Esener, "Biz bu ifle bafllad - m zda Türkiye'deki palmiye say s ithallerle birlikte onu bulmuyordu. Bugün 140 çeflit palmiye var. Bunun 130 tanesi bize ait" diye konufltu. Esener, palmiyelerin di er bitkiler gibi dal ndan k rarak ya da kökten ay - rarak üretilemedi ini, sadece tohumdan üretildi ini ve ço unun yetiflme süresinin di er bitkilere göre uzun oldu unu belirtti. Bahçede çok farkl palmiyeler bulundu unu bildiren Esener, flöyle konufltu: ADANA - Adana Büyükflehir Belediyesi'nde görevli 129 kad n belediye otobüsü floförü, ojeli elleriyle direksiyon bafl na geçiyor. Büyükflehir Belediyesi Otobüs flletme Müdürlü ünde çal flan 360 floförden 129'u kad nlardan olufluyor y l nda 2 kad n floförle bafllayan uygulamada bugün belediye otobüs floförlerinin neredeyse yar s n kad nlar oluflturuyor. Yaklafl k 6 y ld r belediye otobüsü kulland n ve Adanal lar n kendilerine nazik davrand n belirten Ceyda Ada, "Sabahlar yolculara 'günayd n' dedi imizde, as k suratl insanlar n bile yüzü gülüyor" dedi. Hayalindeki mesle i yapt için mutlu oldu unu dile getiren Saadet Bilal de çocukken hep büyük araç kullanmay "Burada bulunan palmiyelerden bir tanesi de Kraliçe Palmiyesi. Hindistan cevizine çok benziyor fakat onun gibi tropik de il. Akdeniz bölgesine kolayl kla uyum sa l yor. Çok gösteriflli bir palmiye. Bunun d fl nda vatan Güney Amerika olan jöle palmiyesi mevcut. Buraya da uyum sa l yor. Bu palmiyenin meyvelerinden jöle yap yorlar. Bunun için ad jöle palmiyesi. Türkiye'nin do al palmiyesi Datça hurmas ise dünyada sadece Datça yar - madas nda, Finike'de ve Yunanistan'a ait Girit Adas 'nda yetifliyor. Dünya için çok önemli ama ülkemizde ço u kifli bunu bilmiyor. Datça hurmas n n yetiflme özelliklerini de flu anda merkezimizde inceliyoruz." Dünya üzerindeki en eski bitkilerden birinin de bahçesinde bar nd n ifade eden Esener, flunlar kaydetti: "Sikas 300 milyon y ld r dünyada bulunan bir bitkidir. Dinozorlar bunlar n meyvelerini yemifller. Tabii ki dinozorlar n dünyaya gelmesi çok daha sonra. Bu bitkilere fosil bitki de deniyor. Fosil bitki denilmesinin sebebi, bulunan fosillerindeki görünümlerini hiç de iflmeden bugün de muhafaza etmeleri. Di er çiçek açan bitkilerden fark ise erke i, diflisi olmas ve kozalak yapmalar. Yavafl büyüyorlar ve en de erli bitkilerimizden." (AA) Toplu ulafl m n "ojeli kaptanlar " hayal etti ini, mesle i sayesinde amac na ulaflt n kaydetti. Mesle e ilk bafllad nda yak nlar n n tepkisiyle karfl laflt n aktaran Bilal, "Çocukken tencere kapa ndan direksiyon yap p, oyun oynam fll m bile vard r. Küçük bir yerde do dum. Hayalimin gerçekleflebilece ini zannetmiyordum. Belediyeye ifl baflvurusu yapt mda kardefllerim karfl ç kt. 'O kadar büyük araçla Adana'n n trafi inde yapamazs n' demifllerdi ama baflard m. Befl y l bitti, alt nc y l mday m" diye konufltu. Baflörtülü oldu unu, bu duruma zaman zaman baz yolcular n tepki gösterdi ini bildiren Bilal, daha önce yasak oldu u için çal fl rken bafl n açmak zorunda kald n, bu sorunun ortadan kalkmas na sevindi ini dile getirdi.(aa) Köyce iz'de Rag p Esener'in 1992'de Türkiye'deki palmiyeleri tan tmak için kurdu u 45 dönümlük arazi, zaman içinde 80 dönümlük botanik bahçesine dönüfltü. DSP Genel Baflkan Masum Türker le yaklafl k iki ay kadar önce bir kahvalt da görüflmüfltük. Say n Türker, bir sorumuz üzerine CHP dahil hiçbir partiyle ittifak yapmayacaklar n söylemiflti DSP nin o günkü koflullarda seçimlere tek bafl na girmek istemesi yel de irmeniyle savaflan Din Kiflot u akla getirebilirdi. Zira son seçimde (12 Haziran 2011) ald oy yüzde 0.25 oran nda kalm flt. Ama bugün durum çok farkl! O gün, yani iki ay önce DSP aday bulmakta zorlan - yordu. Kap y çalan herkese adayl k kontenjan hemen ayr l yordu. Bugüne gelecek olursak CHP nin taktik hatas adeta DSP ye milli piyango gibi geldi. Y llardan beri CHP ye hizmet eden partili emekçiler yerine sa adaylar tercih etmesi ana muhalefet partisine pahal ya mal oldu ve küsen birçok aday solu u DSP de ald. Mesela zmir Konak ta kazanmas na kesin gözle bak lan Hakan Tartan dan tutun kaç dönemden beri Edirne Belediye Baflkanl görevinde bulunan Hamdi Sedefçi ye, Bak rköy Belediye Baflkan Atefl Ünal Erzen den Kad köy Belediye Baflkan Selami Öztürk e kadar adeta a r top say lacak isimler bir bir gözden ç kar ld flte bu ahde vefas zl k sonucu DSP ye gün do du ve ummad bir zamanda ummad adaylarla seçime girme flans n yakalad. Aynen futbol maç nda adrese teslim pas gibi bir pozisyon yakalad DSP. Ya da, son dakikalara kadar maç farkl bir flekilde ma lup götüren tak m n pefl pefle att gollerle durumu penalt at fllar na getirmesi örne ini verebiliriz DSP bu penalt at fllar n iyi de erlendirebilirse CHP nin alternatifi olabilir ve bundan sonraki seçimde sol seçmen sand k bafl nda art k DSP ye verece im oy bofla gider demez. flte bunun için DSP, 30 Mart taki final maç n çok iyi de erlendirmeli. DSP nin iyi bir alternatif olmas CHP nin kendine çekidüzen vermesi anlam - na gelir ve bu vesileyle Türkiye belki güçlü bir muhalefete kavuflmufl olur SARIYER SKANDALI fiimdi baz CHP liler, kendimize çekidüzen verecek bir durum mu var? diye sorabilir. Evet, var. En basiti, Sar yer deki skandal Bir ana muhalefet partisini düflünün, hem de mevcut belediye baflkanl elinde olan bir parti, son gün olmufl hala aday listesini lçe Seçim Kurulu na zaman nda verememifl. Hadi aday seçimi konusunda zorlan ld, bu nedenle son güne b rak ld diyelim. Peki, son dakikalara hatta son saniyelere kadar beklemenin mant ne? Bu kadar çeki düzensizlik olur mu? Bu nas l ana muhalefet ki, birçok ilde yok hükmünde Bu nas l ana muhalefet ki, her fleye itiraz ediyor, yine birçok konuda solu u Anayasa Mahkemesi nde al yor. Oysa, TBMM ye getirilen yasalar için tutarl görüfl belirtip, ç kan bu kanunlarda söz sahibi olsa hem ana muhalefet görevini yerine getirerek ülkeye hizmet etmifl olur hem de seçmenin gönlünü kazan r CHP flimdilik bu ihtimalden uzak görünüyor, dolay - s yla DSP, 30 Mart taki seçimlerde oyunu yüzde 5 in üzerine yükseltebilirse genel seçimler için çok büyük bir avantaj sa lar flte bu nedenle 30 Mart, DSP için ya tamam ya devam, olmak ya da olmamak gibi çok önem arz ediyor

5 HABER 25 fiubat 2014 Sal 5 VAZ YET VAH M! BURSA - Sanayi kenti olmas n n yan s ra tar msal üretimin önemli merkezlerinden Bursa'da, fleftali, erik ve badem a açlar yaklafl k bir ay erken çiçek açt. Farkl aromas ve lezzetiyle ünü ülke s n rlar n aflan "Bursa fleftalisi"nde, büyük oranda rekolte ve kalite kay plar na yol açabilecek don riskinin artmas, üreticileri endiflelendirdi. Bursa bölgesinde çiçeklenen fleftali, erik ve badem a açlar n n yan s ra elma, armut ve kiraz a açlar nda ise "erken uyanma" durumunun yafland, olas bir don riskinin meyve a açlar n n tamam için geçerli oldu u belirtildi. Osmangazi Ziraat Odas Baflkan Sabri Akçalar, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'de bir süredir gözlenen kurakl k ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava s cakl klar n n tar msal aç dan s k nt l bir süreç yaflatabilece ini söyledi. Akçalar, Bursa'n n otomotiv ve tekstil kenti olmas n n yan s ra önemli bir tar m kenti oldu unu, çok say da meyve ve sebze çeflidinin yetifltirildi ini belirterek, kurakl k ve yüksek s cakl klar n, il genelindeki meyve a açlar n n çiçek açma döneminde ciddi bir sapmaya yol açt n bildirdi. fieftali, erik ve badem a açlar n n deyim yerindeyse k fl ortas nda çiçeklendi ini ifade eden Akçalar, daha önceki y llarda da erken çiçek açma durumunun yafland n, ancak bu kez yaklafl k bir ayl k bir fark oldu unu bildirdi. Akçalar, mart ve nisan aylar nda etkili olabilecek bir don olay n n üretime büyük darbe vurabilece ini ifade ederek, "Ocak ay ndan beri oluflan kurakl k devam ediyor. fiubat ay nda havalar nisan gibi. fieftali, erik bir ay erken çiçek açt. 'Geç donlar ' dedi imiz, muhtemelen 15 Mart'tan sonra nisan bafllar nda olacak don olaylar, fleftali ve eri i bitirir. Geç donlar olursa, fleftali ve erikte büyük s k nt olacak" diye konufltu. Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yayg n flekilde tar m yap lan fleftalinin l man iklimleri sevdi ine dikkati çeken Akçalar, fleftalinin özellikle don olaylar na karfl dayan ks z ve hassas oldu unu aktard. Bursa için ekonomik de eri son derece yüksek olan fleftalide don riskinin artmas n n, üreticileri endiflelendirdi ini dile getiren Akçalar, meyve a açlar n n don olay karfl s nda karfl karfl ya kalabilece i duruma iliflkin flu bilgileri verdi: "Ciddi bir rekolte düflüflü olacak. Kalan meyve de e er kal rsa, çiftçiyi de tüccar da tüketiciyi de memnun etmeyecek. Dolay s yla kalitede de rekoltede de kay p olacak. nflallah olmaz geç donlar. Geç donlar olmazsa da Bursa fleftalisinin normalde haziran bafl nda ç kmas laz m ama bu sene may s bafl nda falan ç kacak herhalde. Bu durumda öyle gözüküyor. Ürün de bir ay erken oluflacak. Mart ay n n 15'inden sonra açmas gereken fleftali bahçeleri gördü ünüz gibi tamamen açm fl. fiubat ay nda fleftali bahçesinin çiçek açt n ben daha görmedim. lk kez görüyorum." Akçalar, meyve bahçelerinde riskin art na iflaret ederek, "fiu durumda e er geç donlar olursa, yüzde 60-70'lere varan rekolte kayb olur. Üçte biri kal r. Mesela Bursa bölgesi, 120 bin ton fleftali üretiyor, bu bin tonlara düfler. Erken çiçeklenme don riskini çok art rd " dedi. Meyve bahçelerinin, erken uyanmay geciktirici ilaçlarla ilaçland n, ancak bu s caklara onlar n da etkili olmad n ifade eden Akçalar, bu durumun fleftali fiyatlar n da art raca na iflaret etti. Akçalar, "Geçen sene markette, pazarda 2 lira olan fleftali, e er rekolte düflüflü olursa, 4-5 lira olacak. Birkaç kat artar" dedi. Akçalar, mart sonu nisan bafl nda Uluda 'a ya acak kar n, bu bölgeye k ra etkisi yapaca n ifade ederek, "Bu k ra, bizi bitirir. E er havalar böyle devam ederse, inflallah böyle devam eder bir fley olmaz ama bu sefer de her ürün bir ay erken ç kacak. Mesela geçen sene 15 Haziran'da ç kan fleftali bu sene may s n 20-25'i gibi ç kacak. Dolay s yla bunun da pazarlama zorlu unu çekece iz. Tüccar 'Bursa'da fleftali olmaz' diyerek gelmeyecek, may s ay nda tüccar buraya gelmez" de erlendirmesinde bulundu. Riskin çok büyük oldu unu, bu yüzden don olay na karfl sigortan n önem kazand n vurgulayarak, don olay na karfl sigortalama süresinin 15 fiubat'ta sona erdi ini, dolu, f rt na gibi afetlere karfl sigortalama ifllemlerinin sürdü ünü bildirdi. Buna karfl l k sigortaya ilginin düflük oldu unu vurgulayan Akçalar, sigortalama oran n n yüzde 7-8 seviyelerinde gerçekleflti ini belirtti. l G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ünün "2012 Y l Faaliyet Raporu"na göre, Bursa'da önceki y l 101 bin 546 ton fleftali ve 13 bin 473 ton nektarin üretimi gerçeklefltirilmiflti. Türkiye'nin otomobil ne kadar artt SAKARYA - Türkiye'de ocak ay nda 52 bin 6 otomobil üretilirken, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 29 art fl sa land. Otomotiv Sanayi Derne i'nin (OSD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Honda Türkiye, Hyundai Assan, Oyak Renault, Tofafl ve Toyota Türkiye fabrikalar nda ocak ay nda 52 bin 6, geçen y l n ayn döneminde ise 40 bin 71 otomobil üretildi. Böylelikle otomobil 0üretiminde geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 29 oran nda art fl gerçekleflti. Ayn dönemde gerçekleflen otomobil ihracat nda da art fl sa land. 2013'ün ocak ay nda 37 bin 728 otomobil ihraç edilirken, bu y l n ayn döneminde ise 45 bin 6 otomobil yurt d fl na sat ld. IMF'den geliflmekte olan ülkelere büyüme uyar s WASHINGTON - Uluslararas Para Fonu (IMF) geliflmekte olan piyasalardaki dalgalanma ve Avro bölgesindeki deflasyon riskinin dünya ekonomisinin önündeki bafll ca zorluklar aras nda oldu unu belirtti. IMF, fiubat tarihlerinde Avustralya'n n Sidney kentinde düzenlenecek olan G20 toplant s öncesinde yay mlad "Küresel Görünüm ve Politika Seçenekleri" adl raporda, dünya ekonomisi ve finansal sistemle ilgili de erlendirme ve öngörülerde bulundu. Geliflmifl ülkelerde 2013 y l n n ikinci yar s ndan itibaren iç talep art fl na ba l olarak büyümenin h zlanmaya bafllad na iflaret edilen raporda, ocak ay nda IMF'nin 2014 y l için büyüme tahminini yüzde 3'den yüzde 3,7'ye revize etti i hat rlat ld. Avro bölgesinde düflük enflasyonun devam etmesinin deflasyon riskini de gündeme getirdi inin alt çizilen raporda, bu yöndeki bir geliflmenin ekonomik faaliyetlerde ciddi negatif floklar yaratabilece i görüflüne yer verildi. Raporda, büyüme h z ndaki s n rl geliflmeye ilave olarak finansal piyasalarda görülen dalgalanmalar n özellikle cari aç veya enflasyonu yüksek geliflmekte olan ülkelerde belirgin bir varl k de- eri kayb na yol açt vurguland. Verimli iflletmelere ödül ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren iflletmelerin verimlilik alan ndaki baflar l projelerine ödül verecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl n n, Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmeli i Resmi Gazete'nin bugünkü say s nda yay mlanarak yürürlü e girdi. Yönetmelik, verimlilik bilincinin ülke çap nda yayg nlaflt r lmas, verimlilik konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulmas, uygulanm fl projelerin sa lad yararlar n tan t lmas ve verimlili i art rma konusunda yürütülecek yeni projelerin teflvik edilmesini sa lamak amac na yönelik olarak verilecek verimlilik proje ödüllerinin usul ve esaslar n kaps yor. Verimlilik Proje Ödülleri, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren iflletmelere, mikro iflletme, küçük iflletme, orta büyüklükteki iflletme ve büyük ölçekli iflletme olmak üzere 4 kategoride verilecek. Bakanl k gerekli gördü ü durumda bunlar n d fl nda ödül kategorisi belirleyebilecek. Proje baflvurular, her proje için sadece bir defa olmak üzere, proje yürütücüsü iflletmeler taraf ndan yap lacak. 2 y l üst üste ödül alan iflletmeler devam eden y l için baflvuruda bulunamayacak. Bir iflletme bir y l içinde en fazla 3 proje ile baflvurabilecek. Baflvurusu kabul edilen projeler ön de erlendirme, yerinde inceleme ve nihai de erlendirme olmak üzere 3 aflamada de erlendirilecek. Ödül Jürisi, her bir kategoride ödüle lay k görülen ilk 3 projeyi belirleyecek. Nihai de erlendirme sonucunda ödül almaya hak kazanan iflletmelere, her y l Verimlilik Haftas içerisinde düzenlenecek törenle Verimlilik Genel Müdürlü ü taraf ndan plaket takdim edilecek. Ayr ca, ödül alan projelere Bakanl n yay n organlar nda ve resmi internet sitesinde yer verilerek, tan t mlar yap lacak Yollar nas l beklerse sahibini seni öyle bekledim ben. Ebedî aflk m, sonsuzlu um, mahflerim, yârim, sevgilim, can m, herfleyim... Yüre im ellerinde, ruhum sana esir... Gönlümün içindeki sakl cihan, hep bekledi im, gelifliyle beni sürûr bahçesinin bahç van yapan, gözlerimin, ellerimin, parmaklar m n, dudaklar m n cümle bedenimin ve de ruhumun sahibi yârim... Sana sevgimi k skan yor herfley. Geçen gün kar ncalar izledim bir yerde, durmadan çal fl yorlard, benden ve senden haberdar olsalar acep çal flabilirler miydi? Hasetlerinden çatlarlard biliyorum. Benim ve senin gönlümüzdeki ateflle, aflk m z için nas l çal flt m z bilselerdi, bu büyük hasretle tafl d m z beden ve ruhumuzun bizler üzerinde oluflturdu u a rl n sadece flükür, teslimiyet ve tevekkülle hafiflede inden ve ne kadar çok Rabbimize flükretti imizden haberdar olsalard acep kendilerinkini çal flma sayabilirler miydi? Gözlerimi seninle açt m ben, inflallah da seninle kapataca m. Ölüm öyle güzel geliyor ki bana, sonlu olanda son ama yeni bir bafllang ç ve de sonsuzlu a... Ben bir kum tanesiyim karfl nda, sense bir okyanussun. Dalgalar nla beni her nefeste sadece okflasan raz y m bundan, sahiline uzan r gibi kuca na uzansam ve geceleri y ld z gibi seni izlesem, yakamozlar nda kaybolsam her bak flta... Omzuna yaslan r gibi teslim etsem kendimi sana ve hiç kald rmasam bafl m omuzlar ndan, âh keflke durdurabilsem AfiKIN KIYAMET NDE Mehmet Nuri PARMAKSIZ HER BAKIfiTA YAKAMOZLARDA KAYBOLMAK zaman yan nda... Çokça yaflad m bir duygu sana dair duygular m kelimelere, sözlere dökememek ve flükrümü Yaradan'a ifade edememek. Sen söz konusu olunca sanki herfley duruyor bende. Ben yârim, ben seni en derinden, kalbimin her gün yeniden keflfetti im baflka bir yerinden ama saf ama içten ama teslimiyetle, ama flükürle ama sab rla ve her nefeste artan ço alan bir yerimle, büyüyen büyüdükçe daha çok sen olan yüre imle hep daha çok seviyorum. Tarifsiz, tan ms z, s n rs z bir sevda ve aflk benimkisi. Yollar nas l beklerse sahibini seni öyle bekledim ben. Nereye götürürsen raz y m, senle olsun kaderim. Sana teslim olmak; sana ma lup olmak bilsen ne güzel. Bütün letafeti kendinde toplayan yârim! Sensiz herfley eksik bende. Zulmetten s k lm flt m uzun y llar ve fl m arad m durdum dünyada. Bulamayaca m zannettim seni ama Rabbim lütfetti gerçek günefli buldurdu bana. Geceme, gündüzüme do an nurum; fl na âfl m, söylesene ben nas l sevmem seni? GÜNÜN DÖRTLÜ Ü B rak hasret her gece gönlü biraz s rs n, Mahflere dek dünyamda sakl olacak s rs n. Hicran uluyup dursun teslimim ben Rabbime Aflkla dolu gönlümü k rabilirse k rs n. Mehmet Nuri PARMAKSIZ

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi;

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi; ISSN 1308-7622 ACI MUZ! 4 Nisan 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr stanbul Ticaret Odas, 2014 Mart ay nda fiyat en çok artan ve azalan ürünleri aç klad. Buna göre, 2014 Mart ay nda TO'nun stanbul

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı