Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;"

Transkript

1 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu mazisinin ard ndan yeni bir isim ve imaja bürünüyor. Her say s n n her sayfas 100 bine yak n elektronik posta adresine ulaflacak YediGün; genifl yazar kadrosu, kaliteli yerel ve genel haberleri, foto raflar, yeni yaz dizileriyle doyurucu bir içeri e sahip olacak. ISSN MART Bekleyin stanbul, Ankara baflta olmak üzere yurdun birçok yerinde ya mur sevinci yaflan yor 25 fiubat 2014 Sal Fiyat 25 Kr DUALARIMIZ KABULOLDU Türkiye yi kurakl k riskiyle tehdit eden ya fls z havlar n yerini dünden itibaren ya murlu hava ald. Haftalard r yap lan ya mur dualar yerini buldu ve özellikle çiftçileri sevindiren ya mur toprakla bulufltu. stanbul, önceki geceden itibaren ya murlu havan n etkisine girdi. Sa anak ya fl aral klarla gün boyunca devam etti. BARAJLAR KURUDU Hasretle beklenen ya mur stanbul a gece saatlerinde geldi. Sa anak fleklinde görülen ya fl zaman zaman etkisini art rarak devam ettirdi. Ya fl n bugün ve yar n aral klarda devam etmesi bekleniyor. K fl mevsimini kurak geçiren stanbul'daki barajlar n doluluk oran nda yaflanan düflüfl ya murun de erini de daha da art rd. METEOROLOJ 'DEN YA IfiLARIN SÜRECE MÜJDES Meteoroloji Genel Müdürlü ü'nden yap lan son de erlendirmelere göre, hava s cakl bat bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak. Kuzeybat kesimler ile ö leden sonra iç ve bat bölgelerin sa anak ve yer yer gök gürültülü sa anak ya fll geçece i tahmin ediliyor. Ya fllar n; ö leden sonra zmir, Ayd n, Mu la, Antalya ve gece saatlerinde Adana çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmas bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Do u Karadeniz'in iç kesimleri ile Do u Anadolu'nun kuzey ve do usunda buzlanma ve don olay, do u bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler Bugün 9 da Prof. Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bak fl Bugün 9 da Mehmet Nuri Parmaks z Aflk n K yametinde Bugün 5 de sa Kayacan S ras Geldikçe Bugün 8 de Müslüm Aktürk Olaylar n çinden Bugün 4 de Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; Kazanan n seyirciler olaca talihsiz çat flma AK Parti hükümeti ve Hizmet Hareketi aras nda yaflanan savafl üzerine tezler gelifltirmeye devam ediliyor. Bu konuda çok kelam edenlerden biri olan Fehmi Koru, Bir baflar s zl n hikâyesi bafll kl yaz s nda çok dikkat çekici tespit ve de erlendirmelerde bulundu. Özal n ruhu flâd olsun! ASO flte Teknik Kolej HABER 12 DE TIR Ev tipi uydu anten HABER 6 DA HABER 7. SAYFADA KURAKLIK Vaziyet vahim HABER 5 TE Koru ya göre, Nas l olsa bugünler geçecek ancak, acaba bugünlerden a z m zda nas l bir tat kalacak? Kimsenin bu soru üzerinde durmad n san yorum. Duran olsayd, bugünü de farkl yaflard k... Türk usulü dostluk-düflmanl k, evlilik-boflanma usulleri üzerine örnekler veren Fehmi Koru, kavgalar n ac mas z bir zeminde ve muhataplar yok etmeyle sonuçlanacak biçimde yürütülmesi ni bu örneklere ba l yor. Her ölümüne savafl seyircisine zevk ve keyif verir, bizim savafl tribünden izleyenlerin sevinci biraz bundan ya; Zay f gördüklerine destek veriyor ve savafl n iyice tüketici olmas - na böylece katk da bulunuyorlar... Sonuç: Bu, kazanan n seyirciler olaca en talihsiz çat flma olarak tarihe geçecek... Fehmi KORU nun yaz s 12. SAYFADA www. gazetesi.com yi Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesii Ankara- stanbul hatt nda son rötufl TBMM Genel Kurulunda, M T Kanunu'nda de ifliklik yapan kanun teklifi kabul edildi. Devlet stihbarat Hizmetleri ve Milli stihbarat Teflkilat Kanunu'nda de ifliklik yapan teklif, 12,5 saat süren görüflmelerin ard ndan 63 ret oyuna karfl n, 266 oyla kabul edilerek yasalaflt. Kanuna göre, M T mensuplar veya Baflbakan taraf ndan belirli bir görevi yerine getirmek üzere kamu görevlileri aras ndan görevlendirilenler, görevin niteli inden do an veya görev s ras nda iflledikleri iddia olunan suçlardan dolay haklar nda soruflturma yap lmas Baflbakan n iznine ba l olacak. 24 fiubat 2014 Resmi Gazete Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans E itimi Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araflt rma Merkezi Yönetmeli i Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi HABER 12. SAYFADA M T de iflikli i YASALAfiTI

2 2 25 fiubat 2014 Sal Meltem EK Z Erol Köse ve Can Tanr yar'a ceza... STANBUL - Can Tanr yar ile Erol Köse sosyal medyada hakaret nedeniyle ceza ald. fiark c Petek Dinçöz'den ayr ld ktan sonra Twitter'da eski kay nvalidesi hakk nda yazd klar gerekçesiyle Can Tanr yar ve onunla birlikte hareket ederek yine Twitter'da ayn kifli hakk nda yaz yazd kaydedilen Erol Köse 'hakaret'ten suçlu bulundu. Mahkeme Tanr yar' 5 bin 625 TL, Köse'yi ise 6 bin 750 TL adli para cezas na çarpt rd. stanbul Adalet Saray 'nda bulunan stanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruflmaya tutuksuz san klar Can Tanr yar ile Erol Köse haz r bulundu. Son sözleri sorulan Can Tanr yar hakk ndaki suçlamalar redderek, "Eski kay nvalidemle aram zda bir husumet söz konusudur. Bu nedenle bana iftira at lmaktad r" dedi. Köse ise dava konusu ifadelerin kullan ld twitter hesab n n kendisine ait olmad n belirterek, beraatini istedi. Erol Köse'nin avukat, twitter hesab n n IP adresinin tespitini istedi. Mahkeme, Twitter' n ABD menfleli bir internet uygulamas olmas ve burada hakaret fiilinin suç olarak düzenlenmemesi nedeniyle ABD adli makamlar n n IP tespiti yönündeki talepleri kabul etmemesi nedeniyle bu talebin reddine karar verdi. Mahkeme hakimi Metin Özdemir, yap lan yarg lama sonucunda san klar n, Esra Süay To ufl ile aralar nda do rudan do ruya bir husumet olmad halde s rf To ufl'u rencide edip e lenmek maksad ile hakaret suçunu ifllediklerinin sabit oldu una karar verdi S NEMA: BEfi KTEN MEZARA S NEMA: C NAYET Tür : Aksiyon, Dram, Suç Yönetmen : Andrzej Bartkowiak Orijinal smi : CRADLE 2 THE GRAVE Yap m : 2003 Oyuncular : Jet Li (Su Duncan)Anthony Anderson (Tommy)Kelly Hu (Sona)Tom Arnold (Archie) Mark Dacascos (Ling)Gabrielle Union (Daria) Drag-On (Miles) Paolo Seganti (Christophe) Paige Hurd (VanessaFait) Michael Jace (Odion)Richard Trapp Ron Yuan Los Angeles flehrinin en az l h rs zl k flebekesinin bafl ndaki isim olan Tony Fate (Fait), çetesiyle birlikte paha biçilemeyen elmaslar çalmaya kalkt nda hiç al fl k olmad klar bir durumla karfl lafl r: Karfl lar na her zaman oldu u gibi L.A. polisi de il, Taiwanl bir hükümet ajan olan Su ç km flt r. Tür: AKS YON Yönetmen : DWIGHT H. LITTLE Orijinal smi : MURDER AT 1600 Yap m : 1997 Oyuncular : WES- LEY SNIPES, DIANE LANE, DANIEL BENZA- LI, DENNIS MILLER, ALAN ALDA, RONNY COX 25 yafl ndaki bir kad n cesedi Beyaz Saray' n özel banyolar ndan birinde bulunur. Cinayet masas polislerinden Harlan Ragis, olay incelemek üzere görevlendirilir. Harlan'a, Baflkan' n koruma polislerinden Nina da yard m edecektir. Tüm deliller kap c y göstermektedir. Ancak Regis'in baz flüpheleri vard r. Sizin için seçtiklerimiz Sezen Aksu Kopenhag sallad KOPENHAG - Sanatç Sezen Aksu, Danimarka'n n baflkenti Kopenhag'da konser verdi. Frederiksberg semtinde 1200'den fazla kiflinin doldurdu u Radisson Blu Otel Falconer Salonu'nda sahneye ç kan sanatç, konsere "Gülümse" flark s yla bafllad. zleyicilerden yo un alk fl alan Sezen Aksu'nun verdi i arada ise Fahir Atako lu, eserlerini seslendirdi. Aradan sonra "Sen A lama" ve "fiinanay" gibi bilinen flark lar n art arda seslendiren Sezen Aksu, baz hayranlar n n kraliçe diye ba rmas üzerine, spotlar n alt nda yaflad klar için daha farkl özelliklere sahip olarak alg land klar n söyledi. Aksu, "Bizim mesle in büyük bir avantaj var, flark y söylüyorsunuz ve karfl nda alk fl k yamet. Oysa mesela bir doktor olarak neler neler yap yorsun bilen biliyor yani. Allah bir taraftan k yak geçmifl bize gerçekten. Ama rica ediyorum siz doldurufla gelip sahneye ç kan, görsel sanatlar popüler sanatlarla u raflan insanlar farkl birfley gibi zannetmeyin. Çünkü siz öyle zannedince o ifli yapan insanlar da öyle zannediyor. Gözümün önünde akl bafl nda kaç kifli baya baya delirdi. Nelere flahit oldum. Buna biraz siz sebep oluyorsunuz, ayar n z bilin" deyince izleyicilerden kahkaha ve alk fl koptu. Kopenhag'da gösterilen ilgiden memnun oldu u gözlenen ve izleyici ile zaman zaman diyaloglar kuran Sezen Aksu, Onno Tunç ve Aysel Gürel flark lar n söyledikten sonra da "Sevdiklerim birer birer beni b rak p gitti. Onno'ya aflk m, Aysel'e flükranlar m daha do rusu ikisine de aflk m ve flükranlar m göndereyim istedim" dedi. (AA)

3 Alt nda n köylerinde düzenli temizlik HABER MERKEZ - Alt nda genelinde genifl çapl bir temizlik program bafllatan belediyenin temizlik ekipleri, Yeflilyurt Mahallesi, Gicik, Kavakl, Peçenek, Tatlar, Karacaören ve Ayd nc k köylerinde temizlenmedik yer b rakmad. Tüm temizlik araçlar n ve personelini görevlendiren Alt nda Belediyesi, bu köylerde genifl çapl bir temizlik operasyonuna imza att. Gün boyu okul bahçeleri, cami avlular, duvar dipleri, ormanl k arazi, bofl arsa ve çöp b rakma noktalar nda detayl temizlik gerçeklefltiren ekipler, daha sonra tüm sokak ve caddeleri süpürdü. Çöpler, çöp toplama araçlar ve çöp pofletleriyle tafl narak uzaklaflt r l rken, Alt nda l vatandafllar da rahat bir nefes ald. Vatandafllar n sa l ve rahat için çal flmalar n aral ks z sürdü ünü 3 25 fiubat 2014 Sal belirten Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, ekiplerimiz Alt nda n genelinde 24 saat aral ks z temizlik hizmeti veriyor. Mahalle bazl bu tür temizlik faaliyetlerine tüm Alt nda genelinde devam ediyoruz. Etap etap tüm Alt nda da temizlik çal flmalar sürüyor. dedi. TAKV M Hicri y l: 1435 (25 Rebiu l - Ahir) ANKARA STANBUL msak Günefl Ö le kindi Akflam Yats Gözde K fi N Keçiören e iki aile yaflam merkezi daha HABER MERKEZ - Türkiye nin nüfusu en büyük ilçesi Keçiören e, 2 dev Aile Yaflam Merkezi yap m n n h zla devam etti ini aç klayan, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, çok k - sa bir süre içerisinde Kuflça- z da, Etlik te hizmete girece- ini söyledi. Baflkan Gökçek, Ankara ya kazand r lacak 2 dev aile yaflam merkezinin, di er 7 merkezde oldu u gibi 7 den 70 e her kesimden Baflkentliyi a rlayaca n bildirdi. Büyükflehir Belediyesi nin aile yaflam merkezleri hayata dair tüm renkleri bünyesinde topluyor. Dostluk da bu merkezler de paylafl m da, spor da burada e lence de, e itim f rsat da var gezi olana da 7 den 70 e, kad n erkek, çocuk genç yafll, engelli, her görüflten her kesimden binlerce Baflkentli, hayat n tad n Aile Yaflam Merkezlerinde ç kar yor. Üyelerine bofla geçen zaman b rakmayan aile yaflam merkezlerinin say s Baflkentlilerden gördü ü bu yo un ilgi üzerine daha da art r l yor. Ankara genelinde 7 farkl ilçede hizmet veren merkezlere 2 süper Aile Yaflam Merkezi, Kuflça- z Aile Yaflam Merkezi ile Etlik Osmanl Aile Yaflam Merkezi ekleniyor. Belediyecili in sadece alt ve üst yap hizmetleri olmad n vurgulayan Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, sosyal projeler ile desteklenmeyen toplumda huzurlu bir ortam olamayaca n kaydetti. Sosyal projeler aras nda ise aileyi tüm bireyleri ile kucaklayan yaflam merkezlerine ayr bir önem verdiklerine dikkat çeken Baflkan Gökçek, Türkiye de ki belediyeler aras nda sosyal projeler aç s ndan en istikrarl hizmet tart flmas z Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan veriliyor. Ayn flekilde her türlü sosyal proje konusunda belediyemiz dünya belediyeleri aras nda öncülü ünü devam ettiriyor dedi. HABER MERKEZ - Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Yeflilbay r Mahallesi nde Sempati Giyim Ma azas n n ikinci flubesinin aç l fl n gerçeklefltirdi. Aç l fla Akgül ün yan s ra Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer, Meclis Baflkanvekili Erdal Ak, bölge esnaf ve davetliler kat ld. flyerlerinin Mamak'a çeflitlilik katt n belirten Akgül, Rekabetin oldu u yerde kalite, Akyurt, Araplar, Çubuk, Planet, Sincan, Pursaklar ve Eryaman aile yaflam merkezlerinin Baflkentlilerden büyük ilgi gördü üne dikkat çeken Baflkan Gökçek, kaplad alan ve ifllevleri aç - s ndan devasa bir Aile yaflam merkezinin Kuflça- z a infla edildi ini ve k sa süre içerisinde aç lmas n n hedeflendi ini söyledi. Yaklafl k 50 bin metrekare peyzaj, 26 bin metrekare kapal inflaat, 9 bin 450 metrekare teras alan na sahip Kuflça z Aile Yaflam Merkezi nin bölge halk n n sosyal ve kültürel ihtiyaçlar na cevap vermek üzere projelendirildi ini ifade eden Baflkan Gökçek in verdi i bilgiye göre Keçiörenlilerin yeni buluflma adresi olacak merkez flu bölümlerden oluflacak: dare Bölümünün yan s ra kafeterya, bowling, masa tenisi, bilardo ve elektronik oyun salonu ve 100 kiflilik sinema salonundan oluflan 1600 metrekarelik e lence merkezi metrekarelik yemek salonu Bünyesinde 2 adet yabanc dil s n f, 2 adet bilgisayar odas, diksiyon odas, kütüphane, çocuk odas bulunan 2 bin 700 metrekarelik Han m Lokali Bay ve bayan ayr yüzme havuzlar ve fitness salonlar ndan oluflan 3 bin 750 metrekarelik spor kompleksi, masa tenisi, bilardo salonu, halk oyunlar salonu gibi bölümlerden oluflan 2 bin 600 metrekarelik Gençlik merkezi Psikolog odas, yabanc dil kursu, resim kursu gibi bölümlerden oluflan 400 metrekarelik engelliler lokali Sa l k odas, halkla iliflkiler, dinlenme odas, resim kursu gibi bölümlerden oluflan 150 metrekarelik yafll lar lokali Mescit, kafeterya ve 160 araçl k kapal otopark gibi genel kullan m alanlar 49 bin 655 metrekarelik peyzaj alan nda ise futbol sahas, voleybol sahas, aç k spor alanlar, çocuk oyun alanlar, dinlenme alan ve süs havuzlar, yürüyüfl yollar, yeflil alanlar, bitkisel kompozisyon ve 51 araçl k aç k otopark Yat r mc n n Mamak a ilgisi art yor kalitenin oldu u yerde de bereket olur. Her aç lan iflyeri ilçemizin kalk nmas nda ve büyümesinde önemli katk sa lamaktad r dedi. Bölgedeki ifl potansiyeli ve belediyenin hizmetlerine de k saca de inen Akgül, Belediye olarak her gün baflka bir icraat hizmete sunarak, insan m z n yaflam kalitesini yükseltiyoruz dedi. Konuflman n ard ndan iflyerinin aç l fl kurdelesi davetliler ve iflletmeciler taraf ndan birlikte kesildi. Baflkan Ak, siteler esnaf yla bulufltu HABER MERKEZ - Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, son olarak Keçiörenli esnaf ve iflçilerle bir araya geldi. Ankara Mobilyac lar-lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odas ndaki buluflmada s cak ve samimi bir sohbete espirili anlar da efllik etti. Esnaf ve iflçilere hitaben bir konuflma yapan Baflkan Mustafa Ak, Keçiören in sanayisinin olmad n, ama Ostim ve vedik organize sanayi bölgesinde, Siteler de çal flan çok say da iflçinin Keçiören de ikamet etti ini belirtti. Keçiörenli iflçilerin ifle giderken maruz kald trafik sorununu çözmek için çal flmalar n sürdü ünü kaydeden Baflkan Ak, Hasköy köprülü kavfla ile trafikte biraz rahatlama sa land. Trafi i alternatif yollarla inflallah daha da rahatlataca z. Keçiören 850 bin nüfusu ile Türkiye nin en büyük ilçesidir. E itim, sa l k ve hizmet sektörünün cazip hale gelmesi için bütün altyap çal flmalar n tamamlad k. Eskiden Keçiören in nüfusu h zla artarken altyap çal flmalar yetersiz ve eksikti. Son üç y ld r Büyükflehir Belediyemizle birlikte sürdürdü ümüz uyumlu çal flmalar neticesinde en fazla altyap hizmeti yapan ilçe belediyesi olduk dedi. Gecekondular n h zla azald Keçiören in kentleflen bir ilçeye dönüfltü ünü söyleyen Baflkan Ak, Yükseltepe kentsel dönüflüm projemiz devam ediyor. Ovac k ve Ba lum bölgelerimizdeki yeni imar çal flmalar ile yeni Keçiören ortaya ç kacak. Gümüfldere Ihlamur Vadisi Projemiz ile yeni bir cazibe merkezi olaca z. Atapark Mahallesi nde açt m z Mevlana Kültür ve Spor Merkezi, Kuflca z Mahallesi nde 28 fiubat ta aç l fl n gerçeklefltirece imiz Neflet Ertafl Sanat ve Gösteri Merkezi ve Çald ran ve Bademlik Zümrüt Yaflam Alanlar m zla Keçiören in de erine de er katt k diye konufltu. Baflkan Ak, 23 mahalledeki altyap çal flmalar n n tamamland n, kald r m, tretuvar ve asfalt çal flmalar n n bitirildi ini dile getirerek sözlerini flöyle sürdürdü: Keçiören de TSE standartlar nda asfalt yapt k. Bizim hizmet anlay fl m z n temelinde insan vard r. Görev süremiz boyunca kat l mc ve fleffaf bir belediyecilik sergiledik. Hak ve hukuka önem verip adil bir belediyecilik hizmeti sunduk. Hiçbir zaman vatandafllar m za yalan söylemedik ve dürüst bir flekilde yapabileceklerimizi de yapamayacaklar m z da anlatt k.

4 4 25 ANKARA - DUYGU CAN - Tafl nabilir Pil Üreticileri ve thalatç lar Derne i (TAP), bu y l 600 ton at k pil toplamay hedefliyor. TAP Genel Sekreteri Neslihan Bahar, AA muhabirine yapt aç klamada, Çevre ve fiehircilik Bakanl nca at k pillerin toplanmas ve bertaraf konusunda yetkilendirilen tek kurulufl olan derne in 2004'te kuruldu unu söyledi. At k pil toplama miktar n n art r lmas ve toplama ifllemlerinin verimli flekilde sürdürülmesini At k pilde hedef 600 ton sa lamak üzere özellikle yerel yönetimler birlikte çal flmalar titizlikle sürdürdüklerini dile getiren Bahar, ülke genelinde 16's büyükflehir olmak üzere 532 belediyeyle iflbirli i içinde olduklar n belirtti. Bu say n n her geçen gün art na iflaret eden Bahar, belediyelerin yan s ra Diyanet flleri Baflkanl, Türk Silahl Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlü ü, PTT, bakanl klar, oteller, organize sanayi bölgeleri, okullar, tekno ve zincir marketlerin, iflbirli i yapt klar kurulufllar aras nda bulundu unu kaydetti. Bahar, 2007'de 225 ton olan y ll k at k pil toplama miktar n 2013 itibar yla 530 tona ç kard klar na dikkati çekerek, 2014'te ise 600 tona ulaflmay hedeflediklerini ifade etti. Ülke genelinde e itim ö retim y l nda tüm okullarda kampanya bafllatt klar n belirten Bahar, y l sonunda en çok at k pil toplayan 3 okulun ödüllendirilece ini söyledi. Bahar, at k pilin en çok Marmara Bölgesi'nden, il olarak da stanbul'dan topland n vurgulad. (AA) fiubat 2014 Sal YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN OLAYLARIN Ç NDEN MÜSLÜM AKTÜRK DSP ye f rsat do du Palmiye merak botanik bahçesine dönüfltü ISSN TÜRK YE N N GAZETES BELDE Y l: fiubat 2014 Sal Say : Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Yi it Y T GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir MU LA - AL RIZA AKKIR - Botanik Bahçesi'nde, kaktüs evi, tropik sera, tropik meyveler bölümü, su bahçelerinden oluflan bölümler, 140 tür palmiye ve zengin su bitkileri koleksiyonu bulunuyor. Türkiye Tabiat Koruma Derne i (TTKD) Onur üyesi ve Türk Botanik Bahçeleri Birli i üyesi Dr. Rag p Esener, AA muhabirine yapt aç klamada, 1992'de bahçeyi yapmaya bafllad n, amac n n Türkiye'de yeteri kadar bilinmeyen palmiyeleri tan tmak oldu unu söyledi.zaman içinde di er bitkilerin de artt - n ve bahçenin küçük bir botanik bahçesine dönüfltü ünü anlatan Esener, "Dünya üzerinde bulunan 3 bin çeflit palmiyeden flu anda 140 türü bahçemizde bulunuyor. Bunlardan 50'si d flar ya, di erleri de seralarda dikili. Palmiye d fl nda özellikle su bitkilerinde iyi konumday z. Bahçede 160 çeflit nilüfer ve su bitkisi yetifliyor" dedi. Esener, kaktüs ve etli yaprakl bitkilerde de büyük bir koleksiyon sahibi olduklar n, do al türler d fl nda bahçede, egzotik (yabanc ülkelerden gelen) bitkilerin say s n n binin üzerinde oldu unu dile getirdi. Bahçeyi kurdu u y llarda ülkede palmiye say s n n çok az oldu una iflaret eden Esener, "Biz bu ifle bafllad - m zda Türkiye'deki palmiye say s ithallerle birlikte onu bulmuyordu. Bugün 140 çeflit palmiye var. Bunun 130 tanesi bize ait" diye konufltu. Esener, palmiyelerin di er bitkiler gibi dal ndan k rarak ya da kökten ay - rarak üretilemedi ini, sadece tohumdan üretildi ini ve ço unun yetiflme süresinin di er bitkilere göre uzun oldu unu belirtti. Bahçede çok farkl palmiyeler bulundu unu bildiren Esener, flöyle konufltu: ADANA - Adana Büyükflehir Belediyesi'nde görevli 129 kad n belediye otobüsü floförü, ojeli elleriyle direksiyon bafl na geçiyor. Büyükflehir Belediyesi Otobüs flletme Müdürlü ünde çal flan 360 floförden 129'u kad nlardan olufluyor y l nda 2 kad n floförle bafllayan uygulamada bugün belediye otobüs floförlerinin neredeyse yar s n kad nlar oluflturuyor. Yaklafl k 6 y ld r belediye otobüsü kulland n ve Adanal lar n kendilerine nazik davrand n belirten Ceyda Ada, "Sabahlar yolculara 'günayd n' dedi imizde, as k suratl insanlar n bile yüzü gülüyor" dedi. Hayalindeki mesle i yapt için mutlu oldu unu dile getiren Saadet Bilal de çocukken hep büyük araç kullanmay "Burada bulunan palmiyelerden bir tanesi de Kraliçe Palmiyesi. Hindistan cevizine çok benziyor fakat onun gibi tropik de il. Akdeniz bölgesine kolayl kla uyum sa l yor. Çok gösteriflli bir palmiye. Bunun d fl nda vatan Güney Amerika olan jöle palmiyesi mevcut. Buraya da uyum sa l yor. Bu palmiyenin meyvelerinden jöle yap yorlar. Bunun için ad jöle palmiyesi. Türkiye'nin do al palmiyesi Datça hurmas ise dünyada sadece Datça yar - madas nda, Finike'de ve Yunanistan'a ait Girit Adas 'nda yetifliyor. Dünya için çok önemli ama ülkemizde ço u kifli bunu bilmiyor. Datça hurmas n n yetiflme özelliklerini de flu anda merkezimizde inceliyoruz." Dünya üzerindeki en eski bitkilerden birinin de bahçesinde bar nd n ifade eden Esener, flunlar kaydetti: "Sikas 300 milyon y ld r dünyada bulunan bir bitkidir. Dinozorlar bunlar n meyvelerini yemifller. Tabii ki dinozorlar n dünyaya gelmesi çok daha sonra. Bu bitkilere fosil bitki de deniyor. Fosil bitki denilmesinin sebebi, bulunan fosillerindeki görünümlerini hiç de iflmeden bugün de muhafaza etmeleri. Di er çiçek açan bitkilerden fark ise erke i, diflisi olmas ve kozalak yapmalar. Yavafl büyüyorlar ve en de erli bitkilerimizden." (AA) Toplu ulafl m n "ojeli kaptanlar " hayal etti ini, mesle i sayesinde amac na ulaflt n kaydetti. Mesle e ilk bafllad nda yak nlar n n tepkisiyle karfl laflt n aktaran Bilal, "Çocukken tencere kapa ndan direksiyon yap p, oyun oynam fll m bile vard r. Küçük bir yerde do dum. Hayalimin gerçekleflebilece ini zannetmiyordum. Belediyeye ifl baflvurusu yapt mda kardefllerim karfl ç kt. 'O kadar büyük araçla Adana'n n trafi inde yapamazs n' demifllerdi ama baflard m. Befl y l bitti, alt nc y l mday m" diye konufltu. Baflörtülü oldu unu, bu duruma zaman zaman baz yolcular n tepki gösterdi ini bildiren Bilal, daha önce yasak oldu u için çal fl rken bafl n açmak zorunda kald n, bu sorunun ortadan kalkmas na sevindi ini dile getirdi.(aa) Köyce iz'de Rag p Esener'in 1992'de Türkiye'deki palmiyeleri tan tmak için kurdu u 45 dönümlük arazi, zaman içinde 80 dönümlük botanik bahçesine dönüfltü. DSP Genel Baflkan Masum Türker le yaklafl k iki ay kadar önce bir kahvalt da görüflmüfltük. Say n Türker, bir sorumuz üzerine CHP dahil hiçbir partiyle ittifak yapmayacaklar n söylemiflti DSP nin o günkü koflullarda seçimlere tek bafl na girmek istemesi yel de irmeniyle savaflan Din Kiflot u akla getirebilirdi. Zira son seçimde (12 Haziran 2011) ald oy yüzde 0.25 oran nda kalm flt. Ama bugün durum çok farkl! O gün, yani iki ay önce DSP aday bulmakta zorlan - yordu. Kap y çalan herkese adayl k kontenjan hemen ayr l yordu. Bugüne gelecek olursak CHP nin taktik hatas adeta DSP ye milli piyango gibi geldi. Y llardan beri CHP ye hizmet eden partili emekçiler yerine sa adaylar tercih etmesi ana muhalefet partisine pahal ya mal oldu ve küsen birçok aday solu u DSP de ald. Mesela zmir Konak ta kazanmas na kesin gözle bak lan Hakan Tartan dan tutun kaç dönemden beri Edirne Belediye Baflkanl görevinde bulunan Hamdi Sedefçi ye, Bak rköy Belediye Baflkan Atefl Ünal Erzen den Kad köy Belediye Baflkan Selami Öztürk e kadar adeta a r top say lacak isimler bir bir gözden ç kar ld flte bu ahde vefas zl k sonucu DSP ye gün do du ve ummad bir zamanda ummad adaylarla seçime girme flans n yakalad. Aynen futbol maç nda adrese teslim pas gibi bir pozisyon yakalad DSP. Ya da, son dakikalara kadar maç farkl bir flekilde ma lup götüren tak m n pefl pefle att gollerle durumu penalt at fllar na getirmesi örne ini verebiliriz DSP bu penalt at fllar n iyi de erlendirebilirse CHP nin alternatifi olabilir ve bundan sonraki seçimde sol seçmen sand k bafl nda art k DSP ye verece im oy bofla gider demez. flte bunun için DSP, 30 Mart taki final maç n çok iyi de erlendirmeli. DSP nin iyi bir alternatif olmas CHP nin kendine çekidüzen vermesi anlam - na gelir ve bu vesileyle Türkiye belki güçlü bir muhalefete kavuflmufl olur SARIYER SKANDALI fiimdi baz CHP liler, kendimize çekidüzen verecek bir durum mu var? diye sorabilir. Evet, var. En basiti, Sar yer deki skandal Bir ana muhalefet partisini düflünün, hem de mevcut belediye baflkanl elinde olan bir parti, son gün olmufl hala aday listesini lçe Seçim Kurulu na zaman nda verememifl. Hadi aday seçimi konusunda zorlan ld, bu nedenle son güne b rak ld diyelim. Peki, son dakikalara hatta son saniyelere kadar beklemenin mant ne? Bu kadar çeki düzensizlik olur mu? Bu nas l ana muhalefet ki, birçok ilde yok hükmünde Bu nas l ana muhalefet ki, her fleye itiraz ediyor, yine birçok konuda solu u Anayasa Mahkemesi nde al yor. Oysa, TBMM ye getirilen yasalar için tutarl görüfl belirtip, ç kan bu kanunlarda söz sahibi olsa hem ana muhalefet görevini yerine getirerek ülkeye hizmet etmifl olur hem de seçmenin gönlünü kazan r CHP flimdilik bu ihtimalden uzak görünüyor, dolay - s yla DSP, 30 Mart taki seçimlerde oyunu yüzde 5 in üzerine yükseltebilirse genel seçimler için çok büyük bir avantaj sa lar flte bu nedenle 30 Mart, DSP için ya tamam ya devam, olmak ya da olmamak gibi çok önem arz ediyor

5 HABER 25 fiubat 2014 Sal 5 VAZ YET VAH M! BURSA - Sanayi kenti olmas n n yan s ra tar msal üretimin önemli merkezlerinden Bursa'da, fleftali, erik ve badem a açlar yaklafl k bir ay erken çiçek açt. Farkl aromas ve lezzetiyle ünü ülke s n rlar n aflan "Bursa fleftalisi"nde, büyük oranda rekolte ve kalite kay plar na yol açabilecek don riskinin artmas, üreticileri endiflelendirdi. Bursa bölgesinde çiçeklenen fleftali, erik ve badem a açlar n n yan s ra elma, armut ve kiraz a açlar nda ise "erken uyanma" durumunun yafland, olas bir don riskinin meyve a açlar n n tamam için geçerli oldu u belirtildi. Osmangazi Ziraat Odas Baflkan Sabri Akçalar, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'de bir süredir gözlenen kurakl k ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava s cakl klar n n tar msal aç dan s k nt l bir süreç yaflatabilece ini söyledi. Akçalar, Bursa'n n otomotiv ve tekstil kenti olmas n n yan s ra önemli bir tar m kenti oldu unu, çok say da meyve ve sebze çeflidinin yetifltirildi ini belirterek, kurakl k ve yüksek s cakl klar n, il genelindeki meyve a açlar n n çiçek açma döneminde ciddi bir sapmaya yol açt n bildirdi. fieftali, erik ve badem a açlar n n deyim yerindeyse k fl ortas nda çiçeklendi ini ifade eden Akçalar, daha önceki y llarda da erken çiçek açma durumunun yafland n, ancak bu kez yaklafl k bir ayl k bir fark oldu unu bildirdi. Akçalar, mart ve nisan aylar nda etkili olabilecek bir don olay n n üretime büyük darbe vurabilece ini ifade ederek, "Ocak ay ndan beri oluflan kurakl k devam ediyor. fiubat ay nda havalar nisan gibi. fieftali, erik bir ay erken çiçek açt. 'Geç donlar ' dedi imiz, muhtemelen 15 Mart'tan sonra nisan bafllar nda olacak don olaylar, fleftali ve eri i bitirir. Geç donlar olursa, fleftali ve erikte büyük s k nt olacak" diye konufltu. Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yayg n flekilde tar m yap lan fleftalinin l man iklimleri sevdi ine dikkati çeken Akçalar, fleftalinin özellikle don olaylar na karfl dayan ks z ve hassas oldu unu aktard. Bursa için ekonomik de eri son derece yüksek olan fleftalide don riskinin artmas n n, üreticileri endiflelendirdi ini dile getiren Akçalar, meyve a açlar n n don olay karfl s nda karfl karfl ya kalabilece i duruma iliflkin flu bilgileri verdi: "Ciddi bir rekolte düflüflü olacak. Kalan meyve de e er kal rsa, çiftçiyi de tüccar da tüketiciyi de memnun etmeyecek. Dolay s yla kalitede de rekoltede de kay p olacak. nflallah olmaz geç donlar. Geç donlar olmazsa da Bursa fleftalisinin normalde haziran bafl nda ç kmas laz m ama bu sene may s bafl nda falan ç kacak herhalde. Bu durumda öyle gözüküyor. Ürün de bir ay erken oluflacak. Mart ay n n 15'inden sonra açmas gereken fleftali bahçeleri gördü ünüz gibi tamamen açm fl. fiubat ay nda fleftali bahçesinin çiçek açt n ben daha görmedim. lk kez görüyorum." Akçalar, meyve bahçelerinde riskin art na iflaret ederek, "fiu durumda e er geç donlar olursa, yüzde 60-70'lere varan rekolte kayb olur. Üçte biri kal r. Mesela Bursa bölgesi, 120 bin ton fleftali üretiyor, bu bin tonlara düfler. Erken çiçeklenme don riskini çok art rd " dedi. Meyve bahçelerinin, erken uyanmay geciktirici ilaçlarla ilaçland n, ancak bu s caklara onlar n da etkili olmad n ifade eden Akçalar, bu durumun fleftali fiyatlar n da art raca na iflaret etti. Akçalar, "Geçen sene markette, pazarda 2 lira olan fleftali, e er rekolte düflüflü olursa, 4-5 lira olacak. Birkaç kat artar" dedi. Akçalar, mart sonu nisan bafl nda Uluda 'a ya acak kar n, bu bölgeye k ra etkisi yapaca n ifade ederek, "Bu k ra, bizi bitirir. E er havalar böyle devam ederse, inflallah böyle devam eder bir fley olmaz ama bu sefer de her ürün bir ay erken ç kacak. Mesela geçen sene 15 Haziran'da ç kan fleftali bu sene may s n 20-25'i gibi ç kacak. Dolay s yla bunun da pazarlama zorlu unu çekece iz. Tüccar 'Bursa'da fleftali olmaz' diyerek gelmeyecek, may s ay nda tüccar buraya gelmez" de erlendirmesinde bulundu. Riskin çok büyük oldu unu, bu yüzden don olay na karfl sigortan n önem kazand n vurgulayarak, don olay na karfl sigortalama süresinin 15 fiubat'ta sona erdi ini, dolu, f rt na gibi afetlere karfl sigortalama ifllemlerinin sürdü ünü bildirdi. Buna karfl l k sigortaya ilginin düflük oldu unu vurgulayan Akçalar, sigortalama oran n n yüzde 7-8 seviyelerinde gerçekleflti ini belirtti. l G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ünün "2012 Y l Faaliyet Raporu"na göre, Bursa'da önceki y l 101 bin 546 ton fleftali ve 13 bin 473 ton nektarin üretimi gerçeklefltirilmiflti. Türkiye'nin otomobil ne kadar artt SAKARYA - Türkiye'de ocak ay nda 52 bin 6 otomobil üretilirken, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 29 art fl sa land. Otomotiv Sanayi Derne i'nin (OSD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Honda Türkiye, Hyundai Assan, Oyak Renault, Tofafl ve Toyota Türkiye fabrikalar nda ocak ay nda 52 bin 6, geçen y l n ayn döneminde ise 40 bin 71 otomobil üretildi. Böylelikle otomobil 0üretiminde geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 29 oran nda art fl gerçekleflti. Ayn dönemde gerçekleflen otomobil ihracat nda da art fl sa land. 2013'ün ocak ay nda 37 bin 728 otomobil ihraç edilirken, bu y l n ayn döneminde ise 45 bin 6 otomobil yurt d fl na sat ld. IMF'den geliflmekte olan ülkelere büyüme uyar s WASHINGTON - Uluslararas Para Fonu (IMF) geliflmekte olan piyasalardaki dalgalanma ve Avro bölgesindeki deflasyon riskinin dünya ekonomisinin önündeki bafll ca zorluklar aras nda oldu unu belirtti. IMF, fiubat tarihlerinde Avustralya'n n Sidney kentinde düzenlenecek olan G20 toplant s öncesinde yay mlad "Küresel Görünüm ve Politika Seçenekleri" adl raporda, dünya ekonomisi ve finansal sistemle ilgili de erlendirme ve öngörülerde bulundu. Geliflmifl ülkelerde 2013 y l n n ikinci yar s ndan itibaren iç talep art fl na ba l olarak büyümenin h zlanmaya bafllad na iflaret edilen raporda, ocak ay nda IMF'nin 2014 y l için büyüme tahminini yüzde 3'den yüzde 3,7'ye revize etti i hat rlat ld. Avro bölgesinde düflük enflasyonun devam etmesinin deflasyon riskini de gündeme getirdi inin alt çizilen raporda, bu yöndeki bir geliflmenin ekonomik faaliyetlerde ciddi negatif floklar yaratabilece i görüflüne yer verildi. Raporda, büyüme h z ndaki s n rl geliflmeye ilave olarak finansal piyasalarda görülen dalgalanmalar n özellikle cari aç veya enflasyonu yüksek geliflmekte olan ülkelerde belirgin bir varl k de- eri kayb na yol açt vurguland. Verimli iflletmelere ödül ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren iflletmelerin verimlilik alan ndaki baflar l projelerine ödül verecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl n n, Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmeli i Resmi Gazete'nin bugünkü say s nda yay mlanarak yürürlü e girdi. Yönetmelik, verimlilik bilincinin ülke çap nda yayg nlaflt r lmas, verimlilik konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulmas, uygulanm fl projelerin sa lad yararlar n tan t lmas ve verimlili i art rma konusunda yürütülecek yeni projelerin teflvik edilmesini sa lamak amac na yönelik olarak verilecek verimlilik proje ödüllerinin usul ve esaslar n kaps yor. Verimlilik Proje Ödülleri, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren iflletmelere, mikro iflletme, küçük iflletme, orta büyüklükteki iflletme ve büyük ölçekli iflletme olmak üzere 4 kategoride verilecek. Bakanl k gerekli gördü ü durumda bunlar n d fl nda ödül kategorisi belirleyebilecek. Proje baflvurular, her proje için sadece bir defa olmak üzere, proje yürütücüsü iflletmeler taraf ndan yap lacak. 2 y l üst üste ödül alan iflletmeler devam eden y l için baflvuruda bulunamayacak. Bir iflletme bir y l içinde en fazla 3 proje ile baflvurabilecek. Baflvurusu kabul edilen projeler ön de erlendirme, yerinde inceleme ve nihai de erlendirme olmak üzere 3 aflamada de erlendirilecek. Ödül Jürisi, her bir kategoride ödüle lay k görülen ilk 3 projeyi belirleyecek. Nihai de erlendirme sonucunda ödül almaya hak kazanan iflletmelere, her y l Verimlilik Haftas içerisinde düzenlenecek törenle Verimlilik Genel Müdürlü ü taraf ndan plaket takdim edilecek. Ayr ca, ödül alan projelere Bakanl n yay n organlar nda ve resmi internet sitesinde yer verilerek, tan t mlar yap lacak Yollar nas l beklerse sahibini seni öyle bekledim ben. Ebedî aflk m, sonsuzlu um, mahflerim, yârim, sevgilim, can m, herfleyim... Yüre im ellerinde, ruhum sana esir... Gönlümün içindeki sakl cihan, hep bekledi im, gelifliyle beni sürûr bahçesinin bahç van yapan, gözlerimin, ellerimin, parmaklar m n, dudaklar m n cümle bedenimin ve de ruhumun sahibi yârim... Sana sevgimi k skan yor herfley. Geçen gün kar ncalar izledim bir yerde, durmadan çal fl yorlard, benden ve senden haberdar olsalar acep çal flabilirler miydi? Hasetlerinden çatlarlard biliyorum. Benim ve senin gönlümüzdeki ateflle, aflk m z için nas l çal flt m z bilselerdi, bu büyük hasretle tafl d m z beden ve ruhumuzun bizler üzerinde oluflturdu u a rl n sadece flükür, teslimiyet ve tevekkülle hafiflede inden ve ne kadar çok Rabbimize flükretti imizden haberdar olsalard acep kendilerinkini çal flma sayabilirler miydi? Gözlerimi seninle açt m ben, inflallah da seninle kapataca m. Ölüm öyle güzel geliyor ki bana, sonlu olanda son ama yeni bir bafllang ç ve de sonsuzlu a... Ben bir kum tanesiyim karfl nda, sense bir okyanussun. Dalgalar nla beni her nefeste sadece okflasan raz y m bundan, sahiline uzan r gibi kuca na uzansam ve geceleri y ld z gibi seni izlesem, yakamozlar nda kaybolsam her bak flta... Omzuna yaslan r gibi teslim etsem kendimi sana ve hiç kald rmasam bafl m omuzlar ndan, âh keflke durdurabilsem AfiKIN KIYAMET NDE Mehmet Nuri PARMAKSIZ HER BAKIfiTA YAKAMOZLARDA KAYBOLMAK zaman yan nda... Çokça yaflad m bir duygu sana dair duygular m kelimelere, sözlere dökememek ve flükrümü Yaradan'a ifade edememek. Sen söz konusu olunca sanki herfley duruyor bende. Ben yârim, ben seni en derinden, kalbimin her gün yeniden keflfetti im baflka bir yerinden ama saf ama içten ama teslimiyetle, ama flükürle ama sab rla ve her nefeste artan ço alan bir yerimle, büyüyen büyüdükçe daha çok sen olan yüre imle hep daha çok seviyorum. Tarifsiz, tan ms z, s n rs z bir sevda ve aflk benimkisi. Yollar nas l beklerse sahibini seni öyle bekledim ben. Nereye götürürsen raz y m, senle olsun kaderim. Sana teslim olmak; sana ma lup olmak bilsen ne güzel. Bütün letafeti kendinde toplayan yârim! Sensiz herfley eksik bende. Zulmetten s k lm flt m uzun y llar ve fl m arad m durdum dünyada. Bulamayaca m zannettim seni ama Rabbim lütfetti gerçek günefli buldurdu bana. Geceme, gündüzüme do an nurum; fl na âfl m, söylesene ben nas l sevmem seni? GÜNÜN DÖRTLÜ Ü B rak hasret her gece gönlü biraz s rs n, Mahflere dek dünyamda sakl olacak s rs n. Hicran uluyup dursun teslimim ben Rabbime Aflkla dolu gönlümü k rabilirse k rs n. Mehmet Nuri PARMAKSIZ

6 6 25 fiubat 2014 Sal Toyota Türkiye, üretimini art rd SAKARYA- Toyota Türkiye, ocakta 13 bin 328 adet otomobil üretirken, geçen y l n ayn dönemine göre üretimini yüzde 352 artt rd. AA muhabirinin Otomotiv Sanayi Derne inin (OSD) verilerinden derledi i bilgiye göre, Sakarya'n n Arifiye ilçesinde kurulan fabrikada, 2014'ün ilk ay nda 13 bin 328 adet otomobil üretildi. Geçen y l n ayn döneminde ise 3 bin 783 adet otomobil üreten fabrika, bu rakamla üretimini yüzde 352 artt rd. Toyota Türkiye, ocakta üretti i otomobil say s yla, Türkiye'deki toplam otomobil üretiminin yüzde 26's n karfl lad. Fabrika, ayn dönemde üretti i otomobillerin yüzde 66's n da ihraç etti. (AA) Hakk Murat SÖBÜTAY STANBUL- Uluslararas Nakliyeciler Derne i'nden (UND) yap lan aç klamaya göre, Avusturya'y geçebilmek için talya Fernetti'de uzun trene binme kuyruklar nda bekleyen t r sürücüleri, televizyon izleyerek vakit geçirmek için araçlar na ev tipi anten tak yor. Avusturya'y geçifl belgesi ile geçmek için kota ve yetersiz Ro-La (t rlar n demiryolu ile tafl nmas ) kapasitesi bariyerine tak lan Türk araç sürücüleri, Ro-La treninin zaman nda kalkmamas ve oluflan yo unlu a da cevap verilememesi nedeniyle s k nt l günler yafl yor. talya Fernetti'de 5 gündür bekleyen ve yaflad klar haks z uygulamalara isyan eden tafl mac - lar zor koflullar yenmeye çal fl yor. ANKARA- Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, Türkiye'nin 2012 y l nda 1 milyon tonu aflk n koyun sütü üretimiyle Çin'in ard ndan 2. s rada yer ald n belirtti. Bayraktar, yaz l aç klamas nda, Türkiye'deki koyun say - s n n 2012'de 25 milyon 31 bin 565, koyun sütü üretiminin ise 1 milyon 10 bin ton olarak hesapland n kaydetti. Türkiye'nin, dünya genelinde koyun eti üretiminin yüzde 2,75'ini, koyun sütü üretiminin yüzde 9,98'ini karfl lad n ifade eden Bayraktar, "Koyun say s nda 2012 y l nda, 25 milyon koyunla 12. s rada olan Türkiye, 1 milyon tonu aflk n koyun sütü üretimiyle Çin'in ard ndan ikinci, 248 bin 840 ton koyun eti üretimiyle 8'inci oldu. Türkiye, 2012 y l nda, koyun say s n yüzde 8,41, koyun eti üretimini yüzde 8,36, koyun sütü üretimini ise yüzde 13,13 art rd. Türkiye, koyun sütünde 100 bin tonun üzerinde üretim yapan 17 ülke içinde üretimini en fazla art ran ülke oldu" bilgisini verdi. Bayraktar, 2012 y l verilerine göre, 187 milyon bafl koyun ile Çin'in 1. oldu unu belirterek, bu ülkeyi 75 milyonla Hindistan, 74,7 milyonla Avustralya'n n izledi ini, Türkiye'nin ise 25 milyon 31 bin bafl koyunla 12. s rada yer ald n ifade etti. Koyun sütünden yap lan peynirlerin büyük ilgi gördü ünü, katma de eri yüksek bu ürünlerin her geçen gün tüketiciler taraf ndan daha fazla talep edildi ini belirten Bayraktar, "Mevcut koyun yetifltiricili i potansiyelimiz düflünüldü ünde, koyunculuktan elde edilen ürünlerin ve d fl pazarlarda ihracat potansiyelinin art r lmas da mümkün görülmektedir. Yap - lan çal flmalar AB içinde rekabet gücü en yüksek hayvanc l k üretiminin küçükbafl hayvanc - l k oldu unu göstermektedir" de erlendirmesinde bulundu. Rekabet gücünün art r lmas ve beklenen üretim art fllar n n sa lanabilmesi için baz tedbirlerin al nmas gerekti ini bildiren Bayraktar, aç klamas n flöyle sürdürdü: "Mevcut iç ve d fl talep dikkate al narak üretim planlamas yap lmal, üretici maliyetlerinin düflürülmesi, üretici gelirlerinin üretimin sürdürülebilecek seviyelerde tutulmas için tedbirler al nmal, gerekli destekler sa lanmal. Meralar slah edilerek TIR lara ev tipi sabit uydu anteni talya Fernetti'de bekleyen bir araç sürücüsü "5 gündür t r park nda yat p, uyuyup, t rafl olup, yemek yiyip, yaflamaya çal fl yoruz. Arac m z evimiz oldu" dedi. Uzun bekleme süresi nedeniyle hareketsiz olan arac na anten tak p televizyon izleyerek vakit geçirmeye çal flt klar n anlatan araç sürücü, "Halimiz, ahvalimiz budur. Yetkililerden bu haks z uygulamalara karfl yard m bekliyoruz" ifadelerini kulland. T r parklar nda yaflanan beklemeleri yerinde görmek amac yla geçen gün talya'ya gidip tespitler yapan UND cra Kurulu Baflkan Fatih fiener ise aç klamada yer alan de erlendirmesinde, "Bu anten, sektörün yaflad ac durumu tüm ç plakl ile ortaya koyuyor. Bu tekerlekler döndü ü müddetçe Türk ekonomisine hizmet eder, bu bir milli servettir. Y lda 15 sefer Almanya'ya giden araçlar, her seferinde 5 gün hareketsiz kal rsa, bu y lda yaklafl k 100 gün anlam na gelir. Bu da yat r mlar n üçte birinin zaman n durarak geçirmesi demektir" ifadelerini kulland. Yap lan haks z uygulamalara göz yumulamayaca n, Türk ihracat için bir günün bile önemli oldu unu belirten fiener, 250 kilometrelik Avusturya otoyolunun hemen arkas nda bulunan Almanya'da bu mallar n müflterileri bekledi ini ve yollar n aç lmas gerekti ini kaydetti. (AA) Koyun sütünde dünya ikincisiyiz üreticilerin hizmetine sunulmal, hayvan hastal klar yla etkin mücadele edilmeli, üreticilere verilen desteklere art r larak devam edilmeli, kaçak canl hayvan ve et giriflleri önlenmeli, canl hayvan ve et ithalat na izin verilmemeli, kesimhaneler baflta olmak üzere altyap sorunlar halledilmeli, bu konuda desteklemeler yap lmal d r." (AA) Uluslararas tafl mac lar, Avrupa'ya yap lan seferlerdeki engellemeler ve uzun süreli beklemeler nedeniyle araçlar na ev tipi sabit uydu anteni tak p televizyon izleyerek vakit geçirmeye çal fl yor. Yerli ve yabanc ya perakende teflviki STANBUL - stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Mehmet Helvac, "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakk nda Kanun Tasar s " ile haks z ticari uygulamalar n önüne geçilirken, yabanc giriflimcilerin teflvik edilece ini belirtti. Mehmet Helvac, "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakk nda Kanun Tasar s "na iliflkin yapt yaz l aç klamada, tasar yla getirilen yeniliklerden birinin il düzeyinde stratejik ticari plan haz rlanmas oldu una iflaret etti. Bu plan n haz rlanmas nda faaliyet konusu ve kollar na göre perakende iflletmelerin birbirlerine, meskenlere, insan sa l bak m ndan risk oluflturan tesis ve benzeri yerler ile yerleflim merkezlerine mesafesinin dikkate al nd n aktaran Helvac, böylece bir ticaret haritas ç kar ld n kaydetti. Bu sayede perakende iflletmelerin kurulufl yerleri ile ilgili kurulufllara bilgi sa lanarak, do ru yer seçimi yapamamaktan kaynaklanan zararlar n önüne geçilece ini belirten Helvac, "Ayn zamanda al flverifl merkezleri ve büyük ma azalar n yanl fl yerlere kurulmas sonucu oluflan çevresel ve sosyal sorunlar da engellenecektir" dedi. Helvac, basitlefltirilen izin süreci ile zaman ve maliyet kayb n n önlenmek istendi ine dikkati çekerek, tasar ile haks z ticari uygulamalar n önüne geçilirken, sektöre yat r m yapmak isteyen yerli ve yabanc giriflimcilerin teflvik edilece ini dile getirdi. Tasar n n, bürokrasinin azalt lmas yönünde önemli bir ad m olaca na de inen Helvac, " flyeri aç l fl süreçlerinin kolaylaflt r lmas ve bürokrasinin azalt lmas ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanl 'n n bünyesinde, Perakende Bilgi Sistemi'nin (PERB S) kurulmas öngörülmüfltür. Art k baflvurular tek sistem üzerinden yürütülecek ve bütün perakende iflletmelerinin kay tlar tek bir yerde toplanacakt r" ifadelerini kulland. Söz konusu yasa ile perakende iflletmelerce talep edilen prim ve bedellerin kurala ba lanaca n vurgulayan Helvac, üretici ve tedarikçiden temin edilen mallar n talebini do rudan etkilemeyen prim ve bedellerin al nmas n n önüne geçilece ini ifade etti. Helvac, perakende iflletmelerin üretici ve tedarikçilerden temin ederek iflyerinde kendi ad veya markas yla satt ürünlerin ambalaj nda, art k üretici ve tedarikçinin markas na da yer verilece ini dile geitirdi. Esnaf ve sanatkarlar n meslek kurulufllar eliyle tedarik ve da t m flirketleri kurulabilece ini anlatan Helvac, "Bu sayede, esnaf ve sanatkar iflletmeleri daha düflük maliyetlerle mal tedarik edebilecek ve haks z rekabet durumu ortadan kald r lacakt r. Esnaf ve sanatkar iflletmelerinin al flverifl merkezlerinde faaliyet gösterebilmelerine imkan sa lanacak, ayr ca kaybolmaya yüz tutmufl mesleklerin yaflat lmas amac yla, bu meslek erbab n n al flverifl merkezlerinde faaliyet göstermeleri mümkün hale gelebilecektir. Ayr ca büyük ma aza ve zincir ma azalar, yöresel ürünlerin sat fl amac yla, sat fl alanlar n n en az yüzde 5'ine tekabül edecek flekilde raf tahsisi yapmak durumundad r" de erlendirmesinde bulundu. ndirimli ve promosyonlu sat fl kampanyalar n n özellikle süresine iliflkin esaslar belirlenerek belirli kurallarla s n rland r laca na iflaret eden Helvac, böylelikle haks z ticari uygulamalar n önüne geçilece ini ve tüketicilerin do ru bilgilendirilmesinin sa lanaca n da sözlerine ekledi. (AA)

7 7 EKONOMI 25 fiubat 2014 Sal TÜ K in veri çal flmas STANBUL - Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) Baflkan Birol Aydemir, kamu kurumlar nda veri standartlar n n belirlenmesi için çal flmalara bafllad klar n belirterek, "Tüm kamu kurumlar n n ürettikleri idari kay tlar ç kard k, bu idari kay tlar inceliyoruz. Bunlar n standartlar ve veri flablonlar üzerine çal fl yoruz. Tabi bu zor bir süreç Yani bugün SGK'ya 'sen beyannamedeki kodu flöyle de ifltir', 'sen Gelir daresi bunlar böyle de ifltir' diyece iz" dedi. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler Odalar Birli i (TÜRMOB) ile Türkiye statistik Kurumu (TÜ- K) iflbirli inde yürütülen "Elektronik Veri Toplama (EVT) Projesi"nin tan t m toplant s nda TÜR- MOB üyelerinin sorular n yan tlayan Aydemir, veri standartlar na iliflkin de erlendirmeler de yapt. Veri paylafl m konusunda kamu kurumlar aras nda standartlar n henüz oluflmad n söyleyen Aydemir, kamu kurumlar aras nda birlikte çal flma konusunda eksikliklerin bulundu unu dile getirdi. Veri standartlar n n belirlenmesi ve tüm kurumlara yay labilmesi için etrafl bir çal flmaya bafllad klar n anlatan Aydemir, "Verilerle ilgili standartlar koymas gereken kurum biziz, TÜ- K Bunun için çal flmalara bafllad k. Biz tüm kamu kurumlar n n ürettikleri idari kay tlar ç kard k, bu idari kay tlar inceliyoruz. Bunlar n standartlar ve veri flablonlar üzerine çal fl yoruz. Tabi bu zor bir süreç Yani bugün SGK'ya 'sen beyannamedeki kodu flöyle de ifltir', 'sen Gelir daresi bunlar böyle de ifltir' diyece iz. Bu kolay bir ifl de il hakikaten zor bir ifl ama biz bu ifle bafllad k" diye konufltu. "Bu memlekette kaç tane ayakkab c var bilen bir kimse yok. Çünkü SGK'da ayakkab c olan Gelir daresi'nde çantac, TOBB'da derici" diye yak nan Aydemir, veri konusunda standartlar n istenilen seviyenin uza nda oldu unu yineleyerek, flöyle devam etti: "Öncelikle kurumun, TÜ K'in kendi içindeki standartlar belirledik, biz bunu yapt k. Buradan hareketle baflar l bir veri, di er kamu kurumlar na da gidece iz. Bunlar ne zaman biter, ne zaman olur onu hakikaten bilemiyorum. Bu sadece TÜ K'in yapabilece i bir ifl de il. Di er kamu kurulufllar n n da iflbirli i laz m. Bir NACE kodunu oturtamad k, biz geçen y l yapt k bunu, TÜRMOB, Gelir daresi Baflkanl (G B), TOBB Ama olmad, istedi imiz kalitede olmad. Niye olmuyor, veriler kaliteli gelmiyor. EVT projesiyle beraber art k 'veri kaliteli gelmiyor' tart flmas bitecek." (AA) Çin de endifleye gerek yok Özal n ruhu flâd olsun! ANKARA - Savunma Sanayii Müsteflar Murad Bayar, savunma sanayisinin büyük bir dönüflüm içinde oldu unu belirterek, "Savunma sanayimiz iflçilikten teknisyenli e oradan da mühendisli e terfi etti. Bugün art k bilime terfi ediyor" dedi. Bayar, Havac l k Malzemeleri ve Kontrol Tahrik Sistemi Teknolojileri Projeleri imza töreninde yapt konuflmada, savunma sanayisinin eski dönemlerde mühendis istihdam etmekte yetersiz kald n ifade ederek, "Bu çok bir uzak geçmifl de il. Bugün savunma sanayisinde doktora sahibi mühendislere ihtiyaç duyulmaya bafllad. Savunma sanayimiz iflçilikten teknisyenli- e oradan da mühendisli e terfi etti. Bugün art k bilime terfi ediyor" ifadesini kulland. Hayata geçirdikleri Ar-Ge projelerinin hepsinin belli amaçlara yönelik oldu- una dikkati çeken Bayar, "Bunlar n hepsi bir plan ve yol haritas d r. Buradan yapaca- m z her çal flmay, silahl kuvvetlerimize bir yetenek olarak kazand raca z" diye konufltu. TUSAfi Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll da sektörün h zla geliflti ini ifade ederek, bunun sa lam bir yol haritalar n n olmas ndan kaynakland n söyledi. At l m Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Özgeno lu da bu projelerin çok heyecan ve gurur verici oldu unu kaydetti. Üniversite olarak sanayi ile iflbirli ine büyük önem verdiklerini belirten Özgeno lu, söz konusu projelerle Türkiye'nin s n f atlayaca n ifade etti. Konuflmalar n ard ndan Türk savunma sanayisi için kritik öneme sahip ve ihracat s n rlamalar na tabi olan baz kompozit ve metal malzemeler ile servo sistemlerinin milli imkanlarla yurt içinde gelifltirilmesine yönelik olarak toplam 7 sözleflme imzaland. mzalanan sözleflmeler flöyle; ANKA nsans z Hava Arac ( HA) ve sonraki HA platformlar n n yap sal parçalar n n üretimine yönelik "Havac l kta Kullan lan Karbon Elyaf Takviyeli Termoset Reçineli Prepreg Gelifltirilmesi ( PEK) Projesi" ve "Karbon Elyaf Takviyeli Termoplastik Reçineli Prepreg Gelifltirilmesi (KOZA) Projesi", türbin motor teknolojilerin gelifltirilmesine yönelik "Nikel Alafl m Katmanl malat Teknolojisi Gelifltirilmesi (YAKUT) Projesi" ve Titanyum Döküm Teknolojisi Gelifltirilmesi ( NC ) Projesi", helikopterlerin diflli kutular n n gelifltirilmesine yönelik "Magnezyum Döküm Teknolojisi Gelifltirilmesi (MÜGE) Projesi", uçak yap sal parçalar nda kullan lmak üzere "Titanyum Alafl mlar için Süperplastik fiekillendirme Prosesinin Gelifltirilmesi (D LEK) Projesi" ve HA'lar n kontrol mekanizmalar n n gelifltirilmesine yönelik de "Servo Motor Gelifltirilmesi Projesi". (AA) Kooperatiflerimiz daha kaliteli hizmet verecek ANKARA- Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, ülke kooperatifçili inin kalitesini art rmak için sertifikal e itim programlar haz rl klar n tamamlad klar n bildirerek, kooperatiflerin daha kaliteli hizmet üretece ini ifade etti. Bakan Yaz c, yapt yaz l aç klamada, program n Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan kamuoyuna tan - t ld n hat rlatarak, Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Plan nda belirlenen hedeflerin h zla hayata geçirildi ini kaydetti. Kooperatiflerin daha kaliteli hizmet üretece inin alt n çizen Yaz c, "Ülkemizde birçok sektörde faaliyet gösteren, dayan flma ve yard mlaflma odakl çal - flan ve ortaklar na eflit oy ve demokratik kat l m imkan sa layan kooperatiflerin önemi art k daha iyi kavran yor, bu nedenle kooperatifleflme her alana yay l - yor" ifadelerini kulland. Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi'nin Resmi Gazete'de yay mlanmas n n ard ndan Gümrük ve Ticaret Bakanl sorumlulu unda yer alan Kooperatif Giriflimcili i E itimi Projesinin bafllayaca n anlatan Yaz c, aç klamas nda flunlar kaydetti: "E itim faaliyetlerimiz aras nda kooperatif denetim ve yönetim kurulu üyeleri, kad nlar m z n kooperatif çat s alt nda bir araya gelmelerini amaçlayan faaliyet kapsam nda, kooperatifçilik sektöründe çal flan vatandafllar m za tüm illerde Milli E itim Bakanl na ba l kurumlar taraf ndan kooperatifçilik e itimi verilecek flekilde bir program haz rlanmas na karar verilmifltir. Bakanl m z n ilgili kurumlarla yürüttü ü ortak çal flmalar sonucunda Kooperatifçilik Gelifltirme ve Uyum E itimi Program haz rlanm flt r." Yaz c, Milli E itim Bakanl yla yap lan çal flmalar sonucu program n onaylanarak uygulamaya konulmas n n sa land n ifade etti. Kooperatiflerin kurulufl ve iflleyifline iliflkin ifl ve ifllemleri gerçeklefltirme yeterliklerine sahip meslek elemanlar yetifltirmeyi amaçlad n belirten Yaz c, "Kooperatifçilik Gelifltirme ve Uyum E itimi Program ndan, kooperatiflerde yönetici, denetçi veya personel olarak çal flm fl ya da çal flmak isteyen ve en az ilkokul seviyesinde e itimini tamamlam fl olanlar yararlanabilir'" bilgisini verdi. (AA) Havac l k Malzemeleri ve Kontrol Tahrik Sistemi Teknolojileri Projeleri imza töreninde konuflan Savunma Sanayii Müsteflar Murad Bayar, merhum Cumhurbaflkanlar ndan Turgut Özal n baflbakanl döneminde kurdu u ve büyük önem verdi i savunma sanayinin geldi i noktay anlat rken flunlar söyledi: Sanayimiz büyük bir dönüflüm içinde. Savunma sanayimiz iflçilikten teknisyenli e oradan da mühendisli e terfi etti. Bugün art k bilime terfi ediyor. Yapaca- m z her çal flmay, silahl kuvvetlerimize bir yetenek olarak kazand - raca z. STANBUL - BELG N YAKIfiAN - Çin'de beklentilerin oldukça alt nda gelen HSBC-Markit öncü imalat sanayi Sat nalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ard ndan, ekonomisine iliflkin tedirginlikler artmas na karfl n, analistler ülke büyümesine yönelik endiflelere gerek olmad n belirtiyor. Çin'de üretim faaliyetlerinin önemli göstergelerinden olan HSBC-Markit öncü imalat sanayi Sat nalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ocak ay ndaki 49,5 seviyesinin alt nda kalarak, flubatta 48,3 de erini ald. Çin'de büyümeye iliflkin endiflelerin geliflmekte olan ülkeler üzerindeki etkilerinin oldukça tart fl ld son dönemde, söz konusu verinin 7 ay n en düflü üne gerilemesi ülke ekonomisine iliflkin tedirginlikleri tetikledi. Piyasada, imalat sanayi aktivitelerindeki bozulman n devam etmesi durumunda, kredi büyümesini yavafllatmaya çal flan parasal otoritelerin büyümeyi desteklemeye yönelik ek önlemler alabilece i konuflulsa da analistler söz konusu göstergeye iliflkin endifle duyulmamas gerekti ini ifade ediyor. Konuya iliflkin AA muhabirine de erlendirmelerde bulunan RBS Group Çin Baflekonomisti Louis Kuijs, Çin'de HSBC-Markit öncü imalat sanayi PMI verilerinin beklentilerin alt nda gelmesine ra men, ülkenin büyüme beklentilerine iliflkin endifleli olmad klar n vurgulad. Kuijs, endeksin zaten düflük olan beklentilerin de alt nda geldi ine dikkati çekerek, ancak zay f olsa da bu rakamdan çok fazla sonuç ç kar lmamas n önerdiklerini belirtti. Çin Yeni Y l tatilinin, sadece mevcut faaliyet rakamlar n de il ayn zamanda güven araflt rmas n da yorumlamay zor hale getirdi ine dikkati çeken Kuijs, flöyle devam etti: "En son aç klanan güçlü ticaret verileri, birçok imalat sanayi flirketinin üretimlerini ocak ay sonundan önce art rd n gösteriyor. Piyasalar, öncü göstergeleri içeren bu verinin üzerinde durmalar na ra men, bize göre resmi PMI imalat sanayi faaliyetlerinde daha iyi bir görünüm veriyor. HSBC-Markit öncü imalat sanayi PMI ek bir gösterge olarak çok faydal olmas na karfl n, araflt rma daha mütevaz bir rakamdaki flirketleri kaps yor ve bu nedenle de volatil olma e iliminde. Bu nedenle ekonomik görünüme iliflkin endifleli de iliz." Kuijs, Çin ekonomisinin büyümesine yard mc olan küresel ekonominin toparland n ve ülkenin iç büyüme öncülerinin ön planda oldu una dair güvenlerinin devam etti ini belirterek, ekonominin önemli ölçüde yavafllamad n dile getirdi. Capital Economics Çin Ekonomisti Julian Evans- Pritchard ise HSBC-Markit öncü imalat sanayi PMI'n n beklentilerin oldukça alt nda geldi ini belirterek, endeksin sanayi sektöründe mücadelenin devam etti ini gösterdi ini ifade etti. PMI' n sanayi sektöründeki koflullar n bozulmaya devam etti inin iflareti oldu unu belirten Pritchard, endeksteki gerilemenin iç zay fl ktan kaynaklanm fl gibi gözüktü ünü söyledi. Pritchard, daha flafl rt c olan n 47,3'ten 46,9'a düflen iflsizlik verilerindeki zay flaman n devam etmesi oldu unu kaydederek, sanayi sektörü istihdam n n genellikle Çin Yeni Y l 'n takip eden ayda, iflçilerin toplu ç k fllar n telafi etmek için üretimi art rmalar nedeniyle yükselifle geçti ine iflaret etti. Çin Yeni Y l zamanlamas ndaki boflluklar n mevsimsel düzeltmeleri daha az etkili hale getirdi ini vurgulayan Pritchard, "Yorum yap l rken bu mutlaka dikkate al nmal d r. Bununla birlikte son iki ayda da 50 seviyesinin alt nda kalan rakamlar, imalat sektöründe koflullar n kötümser oldu una dair biraz flüphe b rakt. Sonuç olarak, girdi ve ç kt fiyat bileflenlerinin her ikisi de 50 seviyesinin alt nda kald ve bu bizim fiyat bask lar n n genel olarak devam etti i görüflümüzle uyumlu. Ancak endifleye de gerek yok" fleklinde konufltu. (AA)

8 8 25 fiubat 2014 Sal Aylin DEM RHAN Berdimuhamedov'un Türkçeye çevrilen 'Devlet Kuflu' roman tan t ld AfiKABAT - Uluslararas Türkmen-Türk Üniversitesi taraf ndan Türkçeye çevrilen Türkmenistan Devlet Baflkan Gurbanguli Berdimuhamedov'un 'Devlet Kuflu' roman n n tan t m toplant s yap ld. Berdimuhamedov eserinde babas Malikguli Berdimuhamedov'un hayat hikayesini anlat yor. Kitab n tan t m töreni Türkmen Devlet Üniversitesi nde yap ld. Törene; Devlet Baflkan Yard mc s Sapardurdu Toyliyev, bakanlar, sivil toplum kurulufllar temsilcileri, akademik çevreler, yazarlar, flairler ve ö renciler kat ld.törende konuflan Toyliyev, eserin iki halk n biri birini tan mas na katk sa layaca n ifade etti. Berdimuhamedov eserinde Babam n hayat benim için örnektir, onun ahlaki de erleri benim idealim ve hayat üniversitemdir ifadesine yer veriyor. (CHA) Bakanl k çinicilikle ilgili UNESCO ya dosya sunacak ESK fieh R - Kültür ve Turizm Bakanl Araflt rma ve E itim Genel Müdürü Ahmet Ar, "Türk kültürünün en kadim sanatlar ndan biri olan çini sanat n korumak ve çini ustalar n n geleneksel bilgi ve becerilerini gelifltirmesinin teflvik edilmesi amac yla 'çinicilik' temal bir dosyan n UNESCO'ya sunulmas için gerekli çal flmalar bafllatt k" dedi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti etkinlikleri kapsam nda Ülkemiz De erlerini Tan tma, Kültür ve Sanat m z Gelifltirme Derne ince düzenlenen "Saray Sanat Çininin Tarihi Serüveni ve Türk- slam Mimarisindeki Yeri" konulu seminerde konuflan Ar, Genel Müdürlük olarak somut olmayan kültürel miras n korunmas amac yla yurt içi ve d fl nda önemli çal flmalar yapt klar n söyledi. Geleneksel Türk çini sanat n korumak için öncelikle bunun geleneksel ustal n n koruma alt na al nmas gerekti ini vurgulayan Ar, flunlar kaydetti: "Birleflmifl Milletler E itim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras n Korunmas Sözleflmesi kapsam nda kültürel de erleri daha gözle görülür k lmak, bunlar n önemi konusunda bütçelemeyi sa lamak ve kültürel diyalo u desteklemek amac yla UNESCO taraf ndan insanl n somut olmayan kültürel miras n n temsili listesi oluflturulmufltur. Hali haz rda 11 kültürel miras unsurumuz, ad geçen listeye ülkemiz ad na kay tl d r y l sonu itibar yla UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Korunmas Sözleflmesine 13 unsurun kaydettirilmesi beklenmektedir. Türk kültürünün en kadim sanatlar ndan biri olan çini sanat n korumak ve çini ustalar n n geleneksel bilgi ve becerilerini gelifltirmesinin teflvik edilmesi amac yla 'çinicilik' temal bir dosyan n UNESCO'ya sunulmas için gerekli çal flmalar bafllatt k." Ar, çinicili in, sadece çini sanat yla ilgili bilgi ve becerilerin kuflaktan kufla a aktar lmas nda de il ayn zamanda Türk mimarisindeki mekan, estetik görgü ve mutfak kültürünün de gelecek kuflaklara aktar lmas nda önemli bir ifllevi bulundu unu sözlerine ekledi. (A.A) Türklerin "Robin Hood'u: Köro lu" BOLU - Karatay, AA muhabirine, Türk halk flairi Köro lu karakterinin, ünlü ingiliz halk hikayesi kahraman Robin Hood ile benzer özellikler gösterdi- ini söyledi. Robin Hood'un kral olan babas ile annesinin öldürüldü ünü ve kendisine bir köylünün sahip ç kt n anlatan Karatay, Köro lu'nun da benzer hayat hikayesine sahip oldu- unu dile getirdi. Karatay, hem Köro lu'nun hem de Robin Hood'un ailelerinin öcünü almak için otoriteye karfl ç kt n kaydederek, "Köro lu, gözlerine mil çekilen babas n n öcünü almak üzere 'Çaml bel' dedi imiz, sulak ve ormanl k alan kaçma e ilimi gösterir. Orada 40 yoldafl yla haks zl a u rayan insanlar n koruyucusu durumuna geçer. Robin Hood'da da ayn flekilde derebeyler köylerini basar, üvey anne ve babas n öldürür. Bu da ayn flekilde üvey anne ve babas n n ile gerçek anne babas n n öcünü almak üzere mücadele verir" fleklinde konufltu. Ortaça 'da savafl nedeniyle kral ve hükümdarlar n s k s k saraydan uzaklaflt na dikkati çeken Karatay, otorite bofllu u nedeniyle derebeylerin halka zulüm etti ini savundu. Köro lu veya Robin Hood'un derebeylerin veya krallar n zulmüne karfl mücadele eden halk ve toplumu koruyan insanlar KOCAEL - Kütüphane oluflturma hayali kuran giriflimci çiftin gelifltirdi i "Web Tabanl Kütüphane Projesi"yle kitapseverler, sisteme kay tl kitaplar talep edebilecek. Proje yürütücüsü Elif Asalkan, AA muhabirine yapt aç klamada, efliyle y llard r kütüphane kurma hayalleri oldu unu söyledi. Yaklafl k 10 y l önce Sapanca'ya ba l Yan kköy'de toplant yap p düflüncelerini gençlerle paylaflt klar n anlatan Asalkan, "web tabanl kütüphane" oluflturmaya karar verdiklerini dile getirdi. Asalkan, sosyal sorumluluk projesi olarak ifle bafllad klar n ifade ederek, "Projede üniversitede okuyan gençlerimiz var. Onlar n deste iyle ifle bafllad k" fleklinde konufltu. "Daha sonra kitaplar n de ifl tokuflu için buluflma noktas olmas gerekti ine karar verdik" diyen Asalkan, geçen y l çal flt kurumdan ayr larak kitap kafeyi açt klar n kaydetti. oldu unu dile getiren Karatay, flöyle devam etti: "Köro lu ve Robin Hood, zalimin karfl s nda ve mazlumun yan ndad r fakat anlat lan klifle vard r. Zenginden al p fakire verir. Öyle bir fley yok. Zengin, hakk yla ticaret yap p kazanm flsa ondan bir fley alm yor. Hem Köro lu hem de Robin Hood gibi kahramanlar, genellikle haks z kazanç edinen yani baflkas n n mal n zimmetine geçiren kiflilerden al p gerçek ya da ihtiyaç sahiplerine veren, da tanlard r. Bu tarz kahramanlar hem bat da hem de do uda genelikle savafl, göç, afet, gibi zamanlarda haks zl a u rayan insanlar n hakk n korumak veya onlar himaye etmek amac yla ortaya ç kt. Her iki halk kahraman da hiçbir zaman haks z yere zengin olmufl birinin mal n ald zaman kan - n dökmez. Bir yolunu bulup hileyle al r. Mesela Robin Hood, kifliyi tuza a düflürüp mal n hileyle al r ama bizdeki Köro lu hile yapmaz. Do rudan do ruya sald r r, savafl açar ve haks z yere edindi i mal elinden al r. Hiçbirisi de kan dökmez. haks zl k yapm fl olsa dahil o zengini öldürmez. Sadece insanlar n can na kast edenleri öldürür ikisi de." Karatay, her iki kahraman n da ortak özelliklere sahip olmas na ra men birtak m farkl l klar bulundu unu, bu nedenle birbirinden ayr ld klar na iflaret ederek, "Köro lu, Abant zzet Baysal Üniversitesi (A - BÜ) E itim Fakültesi Türkçe E itimi Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Halit Karatay, Robin Hood'un sadece ngilizlere ait oldu unu belirterek, "Köro lu, tüm Türk dünyas na ait ve zulmün ortaya ç kt her yerde ve zamanda milletimizin kurtar c s olmufltur" dedi. öcünü ald ktan sonra, ovaya inme e ilimi gösterirken, manevi, ruhani bir kifli gökyüzünden iner. Köro lu, 'art k 40 yafl ma geldim, ovada bir sevgilim, büyüyen bir çocu um var. Onun yan na gideyim' diye düflünür fakat ruhani kifli, 'sen art k halka kendini adam fl bir insans n. Senin için flöhret, kad n, para geçerli de ildir. Sen bunlar n üstünde bir insans n' deyip, kendisinin halka adanm fl biri oldu- unu, mücadelesine devam etmesini söyler. Bu yönüyle Köro lu, Robin Hood'dan daha üst bir idealdir çünkü Robin Hood, öcünü ald ktan sonra tekrar ovaya döner ve sevgilisiyle evlenir, yuva kurar" ifadesini kulland. Köro lu'nun Türklerin bulundu u her co rafyada sahiplenilmesine ra men Robin Hood'un sadece ngiliz hikaye kültüründe yer ald na dikkati çeken Karatay, sözlerini flöyle tamamlad : "Türk kültürü, töresi ve Türk slam kültüründe, Köro lu, otorite karfl s nda haks zl a u rayan bütün insanlar n ortak ideali ve ülküsüdür. Normal insanlar sürekli ileri götürecek bir kahraman ve lider aray fl vard r. Köro lu da bu idealin, ihtiyac n cevab d r. Bu, genellikle Türk kültürünün, gelene inin yaflad bütün yerlerde vard r. Azerbaycan'da da Türkmenistan'da da Özbekistan'da da var. Robin Hood ise sadece yaflad bölgede benimsenmifl fakat anlat mdan gelen farkl l klar nedeniyle tüm dünyada bilinen bir kahraman. Robin Hood, sadece ngilizlere aitken, Köro lu, tüm Türk dünyas na ait ve zulmün ortaya ç kt her yerde ve zamanda milletimizin kurtar c s olmufltur. (A.A) Asalkan, Türkiye'de kitap kafeler oldu unu ama kütüphane konsepti bulunmad na dikkati çekerek, kafedeki kitaplar n ba fllarla topland n söyledi. Kendilerine ait 700 kitap bulundu unu, ba fllarla 2 bin 500 kitaba ulafl ld n anlatan Asalkan, "Ba fl olay n fazla yaymad k. Eflimizin, dostumuzun hatta buraya gelenlerin ba fllar yla topland " diye konufltu. Herkesin kafede çay n, kahvesini yudumlarken istedi i kitab alarak okuyabilece ini ya da y ll k cüzi ücret karfl l nda evine götürebilece ini dile getiren Asalkan, flöyle devam etti: "Ajanda karfl l nda abonelik yap yoruz. Bir sene boyunca istedi i kadar kitap okuyabilir. Ayr ca sizin bir kütüphaneniz var. Kitaplar n z seviyorsunuz fakat insanlarla da paylaflmak istiyorsunuz. Web tabanl kütüphanemize girifl yapabileceksiniz kitaplar n z. nsanlar sizin kütüphanenizde görülecek sistemimizde. Talep geldi i zaman size mail ataca z. Siz bize teslim edeceksiniz. Bu flekilde sizin kitaplar n z da okunacak. Böylece sizin kitaplar n z sizin kütüphanenizde kalacak. Böylece kütüphanemizi büyütmeyi düflünüyoruz." Asalkan, Türkiye'de ekonomik durumun belli oldu unu, insanlar n kitaba belirli bütçe ay rabildiklerini, bu nedenle de korsan kitaba yöneldiklerini dile getirdi. "Hem korsan kitap sat fl azals n hatta olmas n hem de insanlar istedi i SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Artvin den, Mu la dan Artvin ilimiz merkezinde günlük yay nlanan, Serhad Artvin Gazetesinde fliirleri yay nlanan Afl k brahim Kara n n bir fliiri.. Arkas ndan, Mu la ilimiz merkezinde günlük yay nlanan Devrim Gazetesindeki sanat sayfas n n düzenleyicisi Yükselecek Demirel imzal bir fliir var gündemimizde bugün efendim. Teflekkür adl fliiriyle, Afl k brahim Kara, Baflbu temsilcisi Devlet Bahçeli nin kongredeki konuflmas için teflekkür ediyor. Alt dörtlükten meydana gelen fliirinin iki dörtlü ünde flöyle diyor: Türk Milleti geçmifllere ay kt r, Hoflgörüye, bar fllara uyuktur, Bu dünyada üstünlü e lay kt r, Büyük lider, konuflmana maflallah.. Afl k Kara sizi görmek isterim, Seksenbefl y l Türkiyemi izlerim, Vatan ma hep duad r sözlerim, Kongrede konuflmana teflekkür.. Yükselecek Demirel dostumuzun Ölümsüzlük bafll kl fliiri dört ayr bölümden olufluyor. Güneflin görülüflüyle, flafl rmalar n n varolmaya bafllamas yla, gözünün se rimesiyle umutlar n sevgilide oldu- unun anlafl ld gerçe inden hareket ederek söze bafllan yor. Tutunulan do rulara uzanan çizgilerde, do rulara uzanan yollar n ayn noktada birleflti i anlat l yor. Ölümsüzlük adl fliirin bir bölümündeki duygular flöyle karfl m za ç k yor Yükselenecek Demirel anlat m yla: Yaln zl a kurgulu bir sabah düflün, Bir yanda kah r, çaresizlik bir yanda, Buz tutmufl içim-d fl m üflüyorum.. K rsam diyorum zincirini uzanmalar n, Yaln zl a binbir lanet içimde, O duvar gözlerini geçmeyi düflünüyorum. Evdeki kütüphane bir "t k" uzakl kta kitaba kütüphanemizde ulaflabilsin" diyen Asalkan, projeyle okuma oran n da art rmay amaçlad klar bilgisini verdi. Vatandafllardan çok güzel tepkiler ald klar n vurgulayan Asalkan, "Fikri çok be eniyorlar. Kitap okumay seven insanlardan çeflitli tavsiyeler geliyor. Onlar da de erlendirece iz. Bizim pastam z oldukça büyük. Herkese bu pastadan bir dilim var" ifadesini kulland.(a.a)

9 25 fiubat 2014 Sal 9 TÜRKÇE BAKIfi Prof. Dr. Nurullah ÇET N "BARIfi GÖNÜLLÜLER "NDEN GÖNÜLLÜ KÖLELERE-1 Bugün Türk milleti olarak biz, Amerikan emperyalizminin de iflik, modern, hatta postmodern bir tezgâh yla karfl karfl yay z. Eskiden do rudan haricî bedhâh olarak kendileri gelirler, fitne fücur, fesat ifllerini bizzat kendileri yaparlard. Önce misyonerlerini gönderdiler, sonra misyoner okullar yla, kolejleriyle çal flt lar, sonra Bar fl Gönüllüleri ad alt nda teknik eleman, uzman, ö retmen vs göndererek biraz dolayl yoldan ifl gördüler. fiimdi de do rudan do ruya kendilerine gerek kalmadan, bütün emperyalist projelerini içerden ayarlad klar dahilî bedhah lara, gönüllü kölelere uygulat yorlar. Bu gönüllü köleler de Amerika y efendi, hatta tanr edinmifl liberaller, bir k s m slamc lar, PKKl lar, flunlar bunlar. Bugünkü Büyük Orta Do u Projesinin altyap s n haz rlayan çal flmalardan birisi, Bar fl Gönüllüleri projesidir. Bu projeyle Orta Do u nun, slam Dünyas n n kalbi olan Türkiye nin toplumsal dokusunu da t p parçalamak için vatandafllar m z n etnik kökenlerini, mezhep mensubiyetlerini, hayat tarzlar n, co rafî, kültürel, ekonomik, e itimsel özelliklerini tek tek tespit etmifller. Bugün o elde ettikleri bilgiler do rultusunda Türk milletini çözme sürecini yürütüyorlar. Bar fl Gönüllüleri Projesinin ilk mucidi Kennedy dir. O, bir konuflmas nda Amerikal gençleri dünyan n dört bir yan nda evrensel bar fl ve kalk nmaya katk da bulunmaya davet etti. Tabii bu bar fl, kalk nma laflar, dünya kamuoyunu aldatmak için uydurulmufl iflin k l f taraf. 1 Mart 1961 tarihinde Amerika Bar fl Gönüllüleri Teflkilat n n kurulmas için kararname ç kartt, 22 Eylül 1961 de de Bar fl Gönüllüleri Kanunu ç kt. Bu teflkilat, Amerikan D fliflleri Bakanl na ba l yd. Buna göre Amerika, 70 ülkeye Bar fl gönüllüsü gönderdi. Bar fl Gönüllüleri, 27 A ustos 1962 de imzalanan ikili anlaflma ile Türkiye ye geldiler. Bunlar ülkemize ngilizce ö retmeni, uzman, okutman, tar m, sa l k uzman, dilbilimci, tarihçi ve antropolog gibi unvanlarla geldiler. Bunlar n faaliyetleri, daha çok Do u ve Güneydo u illerinde yo unlaflt. Bar fl Gönüllüleri, y llar aras nda 10 y l süreyle ülkemizde psikolojik, ideolojik, kültürel, siyasi, e itimsel bir iflgal ordusu olarak YERALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Okyanusa At lm fl Bir fiifle çinde S.O.S. - 3 H rs ve ak l kelimeleri arapçadan gelir, ilginç bir etimolojik arka planlar vard r. H rs; Araplar n eskiden çiftleflme döneminde sa a sola sald ran gözü dönmüfl develerin a z ndan akan salyaya verdikleri isimdir. Ak l ise; h rsla sa a sola sald ran deveyi durdurmak ve zapt etmek için arka aya çapraz ön aya a ba lamak için kullan lan bir çeflit urgan n ad d r. Babam bana her seferinde sald rd nda; h rs ve ak l n bu etimolojik arka plan gelirdi akl ma, böylesi bir atak ve durdurma yaflan rd aram zda... Sald r sonras nda kendimden ne kalm flsa tümünü; deflilmifl yaralar m dahil hemen toplamam gerekirdi. O'nun h rs hiç bitmezdi ve benim ak l; O'nu uzun süre sabit tutmaya yetmezdi. Bu flekilde; sahte müvekkiller, tuzaklar, göz boyama davalar, adliyede çevirdi i numaralar, neler geçti neler bafl mdan... O; sonunda anlam flt beni devirip salyas n n alt na alamayacakt, burnumu dalgan n üstünde tutmay çoktan ö renmifltim ben. Yetmiyordu Onun tuzaklar aflmaya; hukuki bilgimi ve kendi kendime telkin yoluyla gelifltirdi im kiflili imi... Geçmifl; insan n hayal kurmas n engelleyen dipsiz bir uçurumdur ve kafalar geçmifle tak l kalanlar yaflama dönmek iste i duymazlar. Hayat seviyordum ve her sald r ertesinde kafam silerdim, affederdim babam, yaflama dönebilmek için... Ama O'nun h rs azalm yor art yordu, kar s ve etraf ndaki yiyici tak m Onu iyice flafl rt yor ve O'na ak l vermeleri gerekirken, O'nun sesinin yank lar na dönüflüp, flakflakç l k yap yorlard. Zaman içinde hiç düzgün insan kalmam flt babam n çevresinde para silip süpürmüfltü arkadafllar n, eflini, dostunu... Bu sald rgan halini ise ancak O'nu yemek isteyen muhtaç kifliler çekerdi, pek tabidir ki ihtiyaçlar bitine kadar, akl bafl nda kim salyan n alt na girmek ister ki, ifli biten eyvallah bile demeden, çeker giderdi... C l zd bedenim ama hep devasa olurdu benim hayallerim, tuttu um kulp tutanak, bast m yer basamak olsun istiyordum ben. O yüzden deliler gibi çal flm flt m; burslar al p farkl ülkelere gidip öbürünün içine yerleflmek, kabu umdan ç kmak olmufltu hep hedefim... Seziyordum ben daha ufakken; Kendi özsuyu içinde piflmek yetmezdi baflkalar n n özsuyu içine girmek, kendisini d flar dan seyretmek gerekti. Ben bata ç ka baflka öz sular n içinde arayarak ajan olarak dolaflt lar. Ülkemizin her yerini gezip veri toplad lar, raporlar yazd lar. Amerika n n Orta Do u yu, slam Dünyas n, Türkiye yi darmada n etmek için ileri ak nc gücü, keflif gücü olarak çal flt lar. Bu projeyle Amerika, Türkiye de kendine tafleronluk edecek, kendi temsilcili ini, sözcülü ünü yapacak, gönüllü köle yöneticiler üretti. Bu projeyle Türkiye de toplumsal bir kargafla, istikrars z bir ortam, gevflek bir toplum yap s, dayan flma ve kaynaflma içinde yeknesak bir millet yap s yerine; çat flan, didiflen, birbiriyle u raflan gevflek, karmakar fl k, kozmopolit bir toplum yap s üretmek istediler. Amerika, Orta Do u enerji kaynaklar na hâkim olabilmek, bu bölgenin merkezi olan Türkiye yi kontrollü bir yönetim alt nda tutabilmek için her türlü fleytanca politikalar uygulamaya koydu. Bar fl Gönüllüleri Projesi, Haçl lar n, Hristiyan dünyan n en eski zamanlardan beri baflka ülke ve milletlere dönük olarak uygulad klar misyonerlik faaliyetlerinin modern bir türevidir. Amerika, Bar fl Gönüllüleri Teflkilat nda görev alacak gençler için flu slogan yaym flt : ABD nin daha iyi yaflanacak bir yer olmas için ülkeyi terk et. Yani bununla demek istedikleri fluydu: Amerika da zengin, müreffeh bir hayat yaflamak istiyorsan, Amerika d fl ndaki ülkelere, mazlum milletlere, slam ülkelerine gir, oralar kolayca sömürülecek hale getir, sömür ve oralar n bütün yer alt ve yer üstü zenginliklerini ya mala, Amerika ya getir, onlar da t ks ra t ks ra ye, iç. Bar fl Gönüllüleri, Amerika n n emperyalist, ya mac, sömürgeci politikalar n n propagandac s, psikolojik, kültürel, siyasi zemin haz rlay c s idiler. O zaman Amerika, haricî bedhâh olarak do rudan do ruya Bar fl Gönüllüleri ad alt nda bir teflkilat kullanm flt. fiimdi ise dahilî bedhâh olarak baz sivil (sefil) toplum kurulufllar n, baz cemaatleri, baz tarikatlar, baz slamc lar, liberalleri, gazeteleri, televizyonlar, partileri ayn amaç için yani Amerika n n sömürgeci, ya mac, talanc, emperyalist politikalar n gerçeklefltirmek için kullan yor. Bar fl Gönüllülerinin faaliyet alanlar flöyleydi: - Gittikleri ülkelerde Kültürel tüketim politikalar ad alt nda Amerikan hayat tarz n örnek olarak sunup propaganda etmek. Kültür emperyalizmi ba lam nda insanlarda Amerika hayranl uyand rmak, Amerika n n elefltirilemezli ini, büyüklü ünü, yenilmezli ini, gücünü bilinçaltlar na yerlefltirmek. Amerikan sömürge sistemini geliflme, kalk nma, ilerleme, ça dafllaflma, modernleflme olarak sunmak ve öyle kabul ettirmek. Bugün bu faaliyetler, yerli, Türkiyeli Amerikanc odaklar taraf ndan fazlas yla yap l yor. (Devam Edecek) bulmufltum kendimi ve biliyordum öz yeteneklerimi... Bafl ma ne gelirse gelsin ben yüzleflir, üstüne ç kard m kay p olmazd m olay n içinde ne yapar ne eder kendimi bulurdum. Babam al flk n oldu unun d fl nda hiçbir fley anlamayan herkes gibi anlayamad bendeki piflmiflli i ve manevi kudreti, madem ki beni psikolojik fliddete maruz b rakarak y kamam flt, iflte tüm hokkabazl klara karfl n devirememiflti o halde fiziki fliddet yoluna giriflecekti... O lum o yaz annem ve babamla iki haftal na Bursa'daki yazl klar na gitmiflti, akl m hep oradayd, çocu um bask ortam na al flk n de ildi benim gibi ama olgundu idare ediyordu k s tlamlar n ve yasaklar s rf aram z daha da bozulmas n diye, biliyor o da olanlar. Fiziki fliddet denemesi ilk O'nun üzerinde gerçekleflti tokat att torununa, ne olsa k z gibi sahipsizdi o çocukda. Bu barda tafl ran son olay oldu benim için; gidip o lumu ald m ve ailemle tüm kontakt yollar n kapad m... Oturdu um binadaki apartman yöneticisinden, kap daki güvenlik çal flanlar na kadar herkesi ele geçirmifllerdi. Paran n yüzü tatl yd ve her yerde geçerdi. Yan mda çal flan kad n dahi aram flt annem ve Onlara çal flmas n istemiflti. Ankara benim için bir kapana dönüflmüfltü, ofis adliye yetmezmifl gibi ev de yang n alan na çevrilmiflti. Siyasi gücü ve paras vard babam n bunlara güveniyor ve ne isterse yapabilece ini düflünüyordu. Öyle s k flm flt m ki uçan kufltan yard m istedim, kimse etmedi, bunun üzerine öyle sar ld m ki kendime dertop oldum t pk ; düflman karfl s nda bir kirpinin oldu u gibi... Hayat mda üç kifli kalm flt ve beni b rakmam flt, bu zor dönemeçte; Evimde haftada 2 gün gelmek suretiyle 10 y ld r çal flan Kezban Atl. Bu kad n duldu kocas vefat etmiflti, onlarca defa annem taraf ndan aranm flt rahats z edilmiflti gene de beni b rakmad. Çok korktu umda, duygu parçalan fl yaflad mda bana annelik yapt, sard sarmalad, dua okudu ferahlamam için. Fransa'da tan flt m dostum k z kardeflim S rbistan Nifl Hakimi Sanja Kostic. O, biliyordu bafl mdaki belan n büyüklü ünü her gün beni mail yoluyla ve facebooktan kontrol etti moral verdi, dönem dönem facebooku kapatt mda merak etti telefon ederek emin oldu sa l mdan. O lum Genco Kerem Özgün; 10 yafl ndayd en karanl k dönem yaflan rken, ama hep yan mda olmufl, beraber tüymeye çal flm flt k beladan; yengeçler gibi yürüyerek yandan yandan, çakt rmadan... GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Mevsimin bafl nda ilk yetiflen meyve ya da sebze. 2. Y ld rma, terör. Çocuk sahibi olmufl kad n. 3. Cinsel çekicili i olan. Güzel sanat. 4. Kutsal inanç. Dökülen tohumlarla ertesi y l kendili inden ç kan tah l. 5. Kabul etmeyerek geri çevirme. Lahza. Afrika da bir rmak. 6. Eskiden hattatlar n kâ t cilalamakta kulland klar niflastal bileflim. Yapraklar salata olarak yenen bir bitki. 7. Tanr bilimi. 8. Arabozuculuk. Uzakl k anlat r. 9. Edirne ilinin bir ilçesi. Bir sebze. 10. Baryumun simgesi. Seyrek olarak dokunmufl delikli bir tür kumafl. 11. spanyollar n ünlü sevinç nidalar. laç, merhem. Üflemeli bir çalg. 12. Yuvarlak ve bombeli flapka. Sodyumun simgesi. 13. Çare. Alt n. 14. ri, kart. Eski dilde kad n. 15. Asetik asidin tuzu ya da esteri. Rüzgâr. 16. Giyeceklerde tak m. Büyük ve sert tafl kütlesi. 17. Utanma, utanç duyma. Hamam böce i. 18. Küçük bir limon türü. Tak lm fl ad. 19. lave. Ekfli bir içecek. Bafll ca içece imiz. 20. Hastal k, illet. Engel. Yukar dan afla ya: 1. Onar m. Kastamonu ilinin bir ilçesi. Osmanl mparatorlu undaki yedi saltanat sanca ndan biri. 2. Ö ütülmüfl tah l tozu. Anlam, mana. Hizmet hayvanlar n n t rnaklar na çak lan demir parças. Ba rsaklar tutan kar n iç zar. 3. Gözlemevi. nam, vedia. 4. Tafl tlar durdurmaya yarayan düzen. Almaç. Erden çavufla kadar olan askerlere verilen ad. Baryumun simgesi. 5. Sevi. Çok anlay fll ve sezgili kimse. Madeni ip. Mermi yerine çak l tafl atan bir tür top. 6. Aylardan biri. Denizde bal klar n ve küreklerin k m ldan fl yla oluflan par lt. Bafla kakma, serzenifl. 7. Vilayet. Say lar gösteren iflaretlerden her biri. Nesne, fley. K y, kenar, sahil. 8. Bir haber ajans n n k saltmas. Bir elektrotta art uç. Bir say. Osmanl donanmas nda tu amirale efl bir rütbe. 9. Baflkalar na karfl sayg l davranan. Deri tabaklamada kullan lan tad buruk bir madde. Tavlada bir say. rinli flifl, ç ban. 10. Gelifligüzel yazmak. Hastal k ya da inme gibi bir sebeple yataktan kalkamayan kimse. Bir çalg. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 10 25 Her insanda bulunan geniz eti çocuklarda bazen önemli bir sa l k sorunu haline gelir. 6 ayl ktan 10 yafl - na kadar çocuklar etkileyebilen geniz eti asl nda herkeste var olan bademcikler gibi bir lenfoid dokudur. Ac badem Ankara Hastanesi Kulak Burun Bo az Uzman Prof. Dr. Ahmet Köybafl o lu geniz eti ile ilgili merak edilenleri yan tlad. fiubat 2014 Sal SAGLIK Burcu KER M Çocuklarda geniz eti ihmale gelmez Geniz eti burun arka k sm na yerleflmifl olup lenfoid dokudur. Geniz eti bademciklerin a z bölgesinde yapt ifle benzer bir ifl yaparak burundan al nan hava içindeki zararl maddeleri temizlemede görev al r. Ayr ca adenoid ( geniz eti ) dokusu infeksiyonlarla savaflan antikorlar üretirler. Bademciklerden farkl olarak a z n aç lmas veya burna önden bakma ile görülmezler. Geniz eti daha iyi de erlendirmek için burunun arka k sm n gösteren endoskoplar veya direk grafiler gerekebilir. Çocukluk döneminde kiflinin sa l için geniz eti önemli bir etkiye sahipken yafl artt kça geniz eti daha az önem arz etmektedir çünkü vücut enfeksiyonlarla karfl direncini artt rmaya bafllam flt r. Geniz eti do umla birlikte büyümeye bafllar ve 3 ile 5 yafllar aras nda en büyük seviyeye ulafl rlar. Genel olarak geniz eti s kl kla ergenlik dönemine do ru kafa yap - s n n geliflmesine paralel olarak göreceli olarak küçülür. Geniz eti burundan al nan havay temizleyerek vücudun korunmas nda rol al r bazen de afl r bakteri yüküne maruz kal p enfekte olabilir. Enfeksiyon geliflince geniz eti flifler ve bu duruma geniz eti iltihab anlam na gelen adenoidit denir. S kl kla çocuklarda görülmekle beraber eriflkinleri de etkileyebilir Enfeksiyona neden olan etkene ba l olarak de iflmekle beraber genel olarak * Bo az a r s * Burun ve geniz ak nt s * Boyunda lenf nodlar nda büyüme * Kulak a r s ve orta kulakta s v toplanmas na ba l iflitme kayb gibi kulak problemleri * Burun ak nt s ve ödeme ba l olarak burun t kan r ve burundan nefes alma güçleflir. * A z kokusu * Yemek yerken bulant, ö ürme(geniz ak nt s na ba l olarak) gibi belirtiler görülebilir. Apandisitte erken tan uyar s STANBUL - Çocukluk ça n n en s k acil cerrahi giriflim gerektiren problemi olarak an l yor apandisit. Apendiks karn n sa alt taraf nda ince ve kal n ba rsa n birleflim yerine yak n, kal n ba- rsa n ( çekum) bafllang ç yerinde; kal n ba rsakla birleflen bir ucu kapal, solucan gibi bir organ.? nce bir lümeni (bofllu- u) var. Bu bofllu a salg lad sümüksü salg (Müküs) devaml kal n ba rsa a ak yor. Op. Dr. Mehmet Paflao lu apandisit iltihab nedenleri hakk nda aç klamalarda bulundu. Mehmet Paflao lu Apendiks in iltihab na apandisit denir. Yafla ba l olmaks z n Apendiks in (lümenini) t kay p, kal n ba rsa a boflal m n engelleyen her fley apandisite sebep olabilir.?t kanma bazen tafllaflm fl kaka parçac klar na (Fekalit), neden olarak da ba- rsak parazitlerine meyve çekirde i veya yanl fll kla yutulmufl yabanc cisimlere ba l olabilir. S kl kla Apendiks bofllu unu t kayan olay belirlenemed i için sistemik bir hastal - a olarak kar n içi bezelerinin fliflmesi sonucu t kan kl n olufltu u ve apendiks iltihab - Protez yap flt r c lar kullan rken dikkatli olun ZM R - Özellikle damak protezi kullanan hastalarda en s k karfl lafl lan sorunlardan biri protezin tutmas. Protezin yemek yerken ya da konuflurken hareket etmesi veya a zdan ç kmas hastan n hayat kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Bu tarz sorunlar gidermek için yap lacak olan çeflitli cerrahi müdahaleler d fl nda farkl firmalar taraf ndan gelifltirilmifl ve piyasada yayg n olarak bulunabilecek protez yap flt r c lar var. Protez kullan c lar na bilgilendirmelerde bulunan zmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Protetik Difl Tedavisi Anabilim Dal Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilek Enhofl, macun ve toz halinde bulunabilen bu ürünlerin, gerek kullan m kolayl klar gerekse düflük maliyetleri sebebiyle hastalar taraf ndan tercih edildi ine dikkat çekti. Dilek Enhofl, Unutulmamal d r ki bu tarz ürünlerin etkisi saatler içerisinde kaybolur. Yani kal c bir uygulama de ildir. Gün içerisinde yenilen ve içilen g dalar ile bu ürün a zda çözülmektedir. Buna ba l olarak da n n teti ini çekti ine inan l r. dedi. Apandisitin künt bir mide a r s fleklinde bafllad n belirten Paflao lu fltah kapan r, sonra bulant bafllar. Hemen hemen 6-12 saat sonra zaman zaman olan kusmalar bafllar. Onu takip eden 12 saatte atefl artabilir de, artmayabilir de. Hasta kendini giderek daha da kötü hisseder ve günlük faaliyetlerini b rak r. Dil paslan r, a z kurur ve kar nda bir fliflkinlik görülür.?a r karn n sa alt taraf na yerleflir. Hasta baca n karn na çekip yat nca daha rahat etti ini söyler. ifadelerini kulland. Paflao lu, flöyle devam etti: Apendiks patlarsa hassasiyet tüm tar na yay l r, genel durum daha da kötüleflir.?apandisit çocukluk ça n n en s k acil cerrahi giriflim gerektiren problemidir yafllar nda en s k görülür. 5 yafl ve alt çocuklarda gerek çocu un kendini ifade etmesinde, gerek muayenede güçlükler gerek miniklerin savunma mekanizmas zay fl ndan dolay bu yafl grubu genelde patlam fl apandisit tablosu ile ameliyat edilirler. Op. Dr. Paflao lu, ilerleyen t p ile patlayan apandisit vakalar nda gerileme oldu una da iflaret etti. Apandisiti taklit eden hastal klar flöyle: Mezentedit Lenf Adenopati (Kar n içi bezelerin fliflmesi) Akut Gastroenterit (Kusma ile birlikte ishaller) Diabetik Ketoasidoz Akut Romatizmal atefl Primer Peritonit Orak Hücreli Anemi Kriz LoberPnömoni (Sa akci er alt lob zatürresi) Kurflun zehirlenmesi Abdominal Epilepsi Henoch-SchönleinPurpuras Hemofiliye ba l kar n içi kanamalar Tedavi yöntemleri ise flöyle: ltihapl olan, apandisitin cerrahi olarak ç kart lmas Genifl spektrumlu antibiyotiklerin kullan ma girmesi, Geliflmifl anestezi teknikleri Erken tan Geliflmifl cerrahi teknikler ile apandisitten ölüm oranlar n yüzde 1 e indirdi. Paflao lu na göre her hastal kta oldu u gibi, apandisitte erken tan, zaman nda hekime baflvuru çok önemli.?gecikmifl vakalarda yara enfeksiyonu, kar n içi abseler, hastal n iyileflme sürecini ciddi etkiliyor. (CHA) günde 2 ya da 3 kez uygulaman n tekrar gerekmektedir. diye konufltu. Yrd. Doç. Dr. Dilek Enhofl, protez temizli ine dikkat edilmesi gerekti ini belirterek, hijyene dikkat etmeyen hastalarda a z içi mantar enfeksiyonu görülebilece i uyar s nda bulundu. Protezin gün içerisinde 2 kez a zdan ç - kart l p iç yüzeyinin bir difl f rças yard m yla temizlendikten sonra su ile çalkalanmas n tavsiye eden Dr. Dilek Enhofl, Hasta, akflamlar yatarken protezini mutlaka a z ndan ç kartmal d r. Ancak bazen hastalar yap flkan etkinin kaybolmamas için protez iç yüzeyinin ve a z içinin temizli ini erteleyip tüm gün protezlerini a zda tutabilmektedirler. Bu durum da a z içi mantar enfeksiyonlar riskini artt rmaktad r. dedi. Protez yap flt r c lar kimyasal içerikli oldu undan afl - r miktarlarda kullan m ndan kaç n lmas gerekti ini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Dilek Enhofl, bu ürünlerin nas l kullan lmas gerekti i hakk nda bilgilendirdi. Dr. Dilek Enhofl, Macun formundaki ürün y kan p kurutulmufl protezin içine 2-3 noktaya mercimek tanesi büyüklü ünde uygulan r. A za yerlefltirilen protez s k ca bast r larak yerine oturtulur ve 15 dakika boyunca bir fley yiyip içilmez. Bu sayede ürünün sertleflerek yap flman n tamamlanmas sa lan r. Toz olan formun kullan m nda ise protezler y - kan r ve içi k s mlar nemliyken protezin tüm iç yüzeyine toz serpilir. Fazla olan toz uzaklaflt r ld ktan sonra protez a za yerlefltirilerek yine 15 dakika yemek yemeden ya da bir fleyler içmeden beklenir. fleklinde konufltu. Protezi eski (4-5 y l ve üzeri) hastan n, çene kemiklerindeki erimeye ba l olarak uyumun azalabilece ini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Dilek Enhofl, Protez ile hastan n yumuflak dokular aras nda boflluk oluflabilir. Bu durumda yap flt r c lar yeterli olmayacakt r. Hastan n bir difl hekimine giderek protezinin içi k sm n n desteklenmesi hatta tüm protezin yenilenmesi çok daha sa l kl olacakt r. diye ifade etti. Medicine Hospital Çocuk Cerrahisi Uzman Op. Dr. Mehmet Paflao lu, apandisitte erken tan n n önemli oldu unu vurgulad. Paflao lu, Gecikmifl vakalarda yara enfeksiyonu, kar n içi apseler, hastal n iyileflme sürecini ciddi etkilemektedir. tembihinde bulundu. Damla Damla Haz rlayan: Fatma Betül Kaya Bir Saltanat Ki... Bugün stanbul'da oturup da bu flehrin Laleli diye bir semti bulundu unu bilmeyen yoktur Burada yine bu isimle an lan bir de tarihi cami vard r Bu semt ve cami hakk nda ilginç bir hikaye anlat lmaktad r: Laleli Camiini Sultan III Mustafa (Padiflahl y llar aras d r) yapt rm flt r Sultan Mustafa bu camii yapt r rken çevrede Laleli Baba nam nda bir din büyü ünün yaflad - n, gerçek bir mürflit oldu unu, hikmetli sözler söyledi ini ö rendi çinde bu zatla görüflmek, söz ve sohbetinden yararlanmak arzusu do du Cami inflat n denetlemeye geldi- i bir gün Laleli Baba ile görüflmek istedi ini bildirdi Laleli Baba'ya hemen padiflah n kendisini ziyaret etmek istedi i haberi ulaflt r ld, o da buyur etti Padiflah Laleli Baba'n n sohbetinden gerçekten memnun kald çinde La leli Baba ile daha s k görüflme arzusu uyand Ayr laca s rada bu din ulusuna bir soru sordu: - Efendi Hazretleri, bu dünyada en güzel fley nedir acaba? Laleli Baba cevap verdi: - Bu dünyada en de erli fley yiyip içtikten sonra s k nt s z biçimde def-i hacet (büyük abdest)ini yapabilmektir Hükümdar bu cevaptan pek hoflnut olmad Bafl ndan beri büyüleyici konuflmalar yla herkesi etkileyen bir zata bu cevab pek yak flt ramad Hatta bu cevab biraz kaba bile buldu Bundan sonra birfley konuflulmad, hükümdar maiyetiyle beraber saraya döndü Fakat bu ziyaretin ertesi günü fliddetli bir kab zl a yakaland Bir türlü içini boflaltam yordu Saray n bütün ilgilileri ve hekimbafl seferber oldular, bilinen bütün ilaç ve yöntemleri uygulad lar, fayda etmedi Padiflah k vran yordu Nihayet birinin akl na geldi Laleli Baba'ya haber verilse, onun himmetiyle hükümdar bu dertten kurtulamaz m yd? Zaten baflka denenmedik yol kalmam flt. Padiflaha dan fl ld O da: - "Ne gerekiyorsa yap ls n" dedi. Hemen Laleli Baba'ya gidildi Ve saraya getirildi Hükümdar do um sanc s çekiyor gibi k vran yordu Laleli Baba'ya yalvard : - "Aman bana yard m et!" Laleli Baba, - "O kadar kolay de il, karfl l k olarak ne vereceksiniz?" dedi - "Senin bölgende yapt rd m o camii sana hibe edece im" - "Yetmez" dedi Laleli... Baba Sultan Mustafa daha bir çok fleyler ekledi, Laleli Hazretleri bir türlü tamam, yeter, demiyordu En sounda a z ndaki baklay ç kard : - "Ben senin için dua ederim, Allah dilerse bu dertten kurtulursun ama, karfl l nda saltanat (padiflahl -hükümdarl ) isterim" Padiflah kem küm etti ama çaresi yoktu "Tamam" dedi "O da senin olsun" Laleli Baba dua etti, s rt n s vazlad, - "Haydi git Allah' n izniyle kurtulacaks n" dedi ve gerçekten kurtuldu. Kurtuldu ama saltanat da elden gitmiflti. fiifa bulman n sevincini, saltanat n elden ç km fl olmas n n üzüntüsü gölgeliyordu. Laleli Baba sultan n haline bakt bakt da dedi ki: - "Bir saltanat ki bir defi hacete de ifliliyor, öylesine ucuz bir saltanat bize gerek de- il, al yine senin olsun"

11 11 DIS HABERLER 25 fiubat 2014 Sal Ero lu: Türk askeri K br s tan ç kamaz LEFKOfiA - MURAT DEM RC - Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaflkan Dervifl Ero lu, Türkiye den gelip de KKTC vatandafl olanlar n herhangi bir anlaflma durumunda Türkiye ye geri gönderilece ine iliflkin yorumlar n do ru olmad n belirterek, Rumlar n bu konudaki yorumlar yanl fl. Türk askeri buradan ç kamaz. Çünkü garanti ve ittifak anlaflmalar üç devletin birlikte imzalam fl olduklar anlaflmad r. Dolay s yla üç devletin oy birli iyle karar vermesi gerekir. Türkiye nin k rm z çizgisi oldu u dikkate al n rsa bunlar da olmayacak dedi. Ero lu, K br s müzakere sürecinde girilen yeni döneme iliflkin AA muhabirinin sorular n yan tlad. K br s Rum taraf yla mutabakata var lan ortak aç klama metninde kendisini memnun eden hususlar oldu unu ifade eden Ero lu, metnin her iki tarafa da hitap edecek flekilde kaleme al nmas n gayet do al buldu unu, önemli olan n iki bölgeli, iki toplumlu, eflit statüde, iki kurucu devletin kurabilece i bir ortakl k oldu unu vurgulad. Ortak aç klama metninde, hiçbir taraf n istedi ini yüzde yüz almas n n mümkün olmad n dile getiren Ero lu, metinde, K br s Türk halk n memnun eden taraflar oldu u gibi Rum taraf n da memnun etti ini düflündü ü maddeler oldu unu kaydetti. Ero lu, anlaflma sonunda, kurulacak kurucu devletlerin egemen oldu u, yeni ortakl k devletinin egemenli inin bu kurucu devletlerden neflet edece ini ortaya koyarak, kendi egemenliklerini Rum taraf na kabul ettirmifl olduklar n belirtti. Rum taraf nda, muhtemel bir anlaflma durumunda, Avrupa kurallar geçerli olaca na göre Türkiye nin garantörlü ü ortadan kalkacak, Türk askeri buradan ç kacak, Türkiye den gelen ve KKTC vatandafl olanlar buradan ç kacak fleklinde yorumlar yap ld na iflaret eden Ero lu, bu yorumlar n gerçe i yans tmad n n alt n çizdi. Dünya bizi tan masa sadece Türkiye tan sa bizim bir devletimiz var diyen Ero lu, flöyle devam etti: Bu devletin anayasas, demokratik kurum ve kurulufllar var, icraat n bafl nda hükümetler var. Bu hükümetlerin verdi i vatandafll klar, anayasam z n kurallar na uygun olarak verilen vatandafll klard r. Türkiye den gelip de vatandafl m z olanlar n herhangi bir anlaflmada Türkiye ye geri gönderilmesi konusunu do ru de il. Onun için Rumlar n bu konudaki yorumlar yanl fl. Türk askeri buradan ç kamaz. Çünkü garanti ve ittifak anlaflmalar üç devletin birlikte imzalam fl olduklar anlaflmad r. Dolay s yla üç devletin oy birli iyle karar vermesi gerekir. Türkiye nin k rm z çizgisi oldu u dikkate al n rsa bunlar da olmayacak. Bunlar, biraz hayal peflinde koflarak ve ortak aç klama metninde bugüne kadar srarla üzerinde durduklar baz geliflmeleri sa layamad klar, düflünceleri gerçeklefltiremedi i için tabii ki kendi halk n memnun edecek flekilde yorumlar yap yorlar. Müzakere masas ndaki bafll klardan bir tanesinin de toprak konusu oldu una iflaret eden Ero lu, Toprak konusu gündeme geldi i zaman haritalar ortaya ç kacakt r. Bütün konularda anlaflt ktan sonra toprak konusuna geçilecek. Rumlar bir harita ç karacaksa bizim de ona göre bir önerimiz olacakt r. Her iki taraf n da sorunlar n dikkate alarak toprak konusunu enine boyuna tart flmal y z de erlendirmesini yapt. Muhtemel bir anlaflma durumunda, Rum taraf niyetli oldu u takdirde 3-5 ay içerisinde referanduma gidilebilece ini söyleyen Ero lu, bu durumda K br s Türk taraf n n da kendi stratejisini belirleyece ini vurgulad. Ero lu, ortaya ç kacak anlaflma metni Rumlar taraf ndan reddedildi i takdirde, Elimizi, kolumuzu ba lay p oturacak de iliz ifadesini kulland. Bu süreçte, Rum lider Nikos Anastasiadis in, kilisenin deste ini arkas na almas ve ABD nin tamamen olay n içerisinde bulunmas n n manevra kabiliyetini k s tlad n ifade eden Ero lu, Anastasiadis, meclisten yasalar geçiremezse, s k nt ya girece ini tahmin etmek zor de il. Kilise güneyde büyük bir güçtür. Anastasiadis in pamuk ipli iyle ba l bir hükümeti var dedi. Türkiye nin AB üyeli inin meseleye etkisine de de inen Ero lu, Türkiye nin de içerisinde bulunaca bir Avrupa Birli i (AB) içerisinde yer al nmas n n çok daha anlaml olaca n söyledi. Türkiye nin AB ye bugüne kadar al nmamas n n bafll bafl na yanl fl bir tutum oldu unu ifade eden Ero lu, Türkiye nin AB ye girmesine çeflitli mazeretlerle engel olunmaya çal fl ld n vurgulad. Ero lu, birilerinin, K br s sorunu çözülmedi i sürece Türkiye AB ye giremez fleklindeki ifadelerine zaman zaman isyan etti ini dile getirdi. K br s sorununu oluflturan taraf n Yunanistan ve Rum kesimi oldu unu belirten Ero lu, Türkiye nin büyük bir devlet ve güç oldu unu Fransa ve Almanya gibi devletler hazmedemiyor, kabul edemiyor. Esas mesele budur dedi. KKTC Cumhurbaflkan Dervifl Ero lu, Türkiye ve srail iliflkilerine yönelik yapt de erlendirmede de iki ülke aras ndaki iliflkilerin yavafl yavafl düzelmeye bafllad n ifade etti. Ero lu, Türkiye nin srail le iliflkilerinin gelifltirilmesini biz de arzuluyoruz. Baflta ABD olmak üzere bir çok Avrupa ülkenin arzulad birfley. Ben, Türkiye- srail iliflkilerinin eski günlerine dönece ine inananlardan m diye konufltu. (AA) BULMACANIN ÇÖZÜMÜ T U R F A N D A K A N A R A N A M S E K S A R M A N A L A Z A R E T A N N L A H A R R O K A L A H Y A T M N N F A K T A E N E Z K A B A K B A E T A M N Yücel TANOL O L E E M N E Y L M E L O N N A U M A R Z E R T A N A Ç N S A A S E T A T Y E L K A T K A Y A A A R K A K A L A K L M L A K A P E K B B O Z A S S U M A R A Z A K E T B TÜMLÜ SATH KAPLAMA fi YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü- 4.BÖLGE ANKARA D ER ÖZEL BÜTÇEL KURULUfiLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü Karayollar 43 (Beypazar ) fiube fiefli i S n rlar Dahilindeki Muhtelif Yollarda Bitümlü Sathi Kaplama Yap lmas fli yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Etlik Cad. No: DIfiKAPI ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : Muhtelif Yollarda Bitümlü Sathi Kaplama Yap lmas (Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki miktarlarda) Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Karayollar 43. (Beypazar )fiube fiefli i S n rlar Dahilinde c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 850 (sekizyüzelli) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : Karayollar 4. Bölge Müdürlü ü hale Salonu - Etlik Cad. No:39 D flkap ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli taraf ndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullan lmam fl nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde k s tlama bulunmayan mevduat n gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarlar toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sa lanabilir steklinin ihalenin yap ld y ldan önceki y la ait y l sonu bilançosu veya eflde er belgeleri: steklinin ihalenin yap ld y ldan önceki y la ait y l sonu bilançosu veya eflde er belgeleri; a) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olan istekliler y l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini, b) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olmayan istekliler, y l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sa land n göstermek üzere yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Resmi lanlar Sunulan bilanço veya eflde er belgelerde; a) Cari oran n (dönen varl klar / k sa vadeli borçlar) en az 0,75 olmas, b) Öz kaynak oran n n (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmas, c) K sa vadeli banka borçlar n n öz kaynaklara oran n n 0,50 den küçük olmas, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aran r. Yukar da belirtilen kriterleri bir önceki y lda sa layamayanlar, son üç y la kadar olan y llar n belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan y llar n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r. hale veya son baflvuru tarihi y l n ilk dört ay nda olan ihalelerde, bir önceki y la ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki y la ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sa layamayanlar ise iki önceki y l n belgeleri ile üç önceki ve dört önceki y l n belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan y llar n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r fl hacmini gösteren belgeler: steklinin ihalenin yap ld y ldan önceki y la ait, afla da belirtilen belgelerden birini sunmas yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt alt nda devam eden yap m ifllerinin gerçeklefltirilen k sm n n veya bitirilen yap m ifllerinin parasal tutar n gösteren faturalar. steklinin cirosunun teklif etti i bedelin % 25 inden, taahhüt alt nda devam eden yap m ifllerinin gerçeklefltirilen k sm n n veya bitirilen yap m ifllerinin parasal tutar için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmamas gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sa layan ve sa lad kritere iliflkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yap ld y ldan önceki y l için sa layamayanlar, ihalenin yap ld y ldan önceki y ldan bafllamak üzere birbirini takip eden son alt y la kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan y llar n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r. hale veya son baflvuru tarihi y l n ilk dört ay nda olan ihalelerde, bir önceki y la ait gelir tablosunu sunmayanlar bak m ndan iki önceki y l, ihalenin yap ld y ldan bir önceki y l olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik flart n n sa lanamamas halinde ise, iki önceki y l, ihalenin yap ld y ldan bir önceki y l olarak kabul edilmek üzere son alt y la kadarki gelir tablolar sunulabilir ve bu durumda gelir tablolar sunulan y llar n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Yap m fllerinde fl Deneyiminde De erlendirilecek Benzer fllere Dair Tebli de yer alan A/V. GRUP: KARA- YOLU filer (Altyap +Üstyap ), Grubu ifller veya sathi kaplama iflleri benzer ifl olarak kabul edilecektir Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: Benzer ifle denk say lacak mühendislik bölümü nflaat Mühendisli idir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve TRY (Türk Liras ) karfl l Karayollar 4. Bölge Müdürlü ü haleler Baflmühendisli i Etlik Cad. No:39 D flkap ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayollar 4. Bölge Müdürlü ü hale Salonu - Etlik Cad. No:39 D flkap ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Her bir ifl kaleminin miktar ile bu ifl kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp - m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat fleklinde verilecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1,20 (Bas n A-2352) (www.bik.gov.tr)

12 12 25 fiubat 2014 Sal HABER BRAH M ARKLAN Ankara- stanbul hatt nda son rötufl ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar (TCDD) Genel Müdürü Süleyman Karaman, Ankara- stanbul Yüksek H zl Tren (YHT) hatt nda, Piri Reis test treni ile Mart ay bafl ndan itibaren aral ks z test seferlerine geçilece ini, çok k sa süre sonra da hatt n aç l fl n n yap laca n söyledi. Karaman, AA muhabirine yapt aç klamada, Ankara- stanbul YHT hatt nda test çal flmalar n n son aflamas na gelindi ini belirtti. Son olarak 3 gün önce test sürüflüne kat ld n ifade eden Karaman, ufak tefek baz eksiklikler bulundu unu, bunlar giderildikten sonra Mart ay itibar yla Piri Reis Treni'nin aral ks z seferlere bafllayaca n bildirdi. Karaman, çok yak n zamanda Ankara- stanbul YHT hatt n n hizmete girece ini kaydetti. Ankara- stanbul YHT hatt n n ölçüm testleri, dünyadaki 5-6 adet test treninden biri olan Piri Reis Treni ile yap l yor. Piri Reis, katenerpantograf etkileflimi, akselometrik titreflim ölçümü ve yol geometrisi ölçümlerini saatte 60 kilometre h zdan bafllayarak gerçeklefltiriyor. Daha sonra saatte 80, 100, 120, flte ASO Teknik Koleji ANKARA - Ankara Sanayi Odas n n (ASO) Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki teknik kolejinin yeni binas bas na tan t ld. Yeni binan n tan t m nda konuflan ASO Baflkan Nurettin Özdebir, dünyan n birçok ülkesinde oldu u gibi Türkiye'de de nitelikli eleman bulma konusunda s k nt yafland n söyledi. Teknolojinin h zla geliflti ini ve bu geliflime ayak uydurabilecek insanlara ihtiyaç duyuldu unu anlatan Özdebir, sektörlerin karl l k oranlar n n düflük oldu unu dile getirdi. Türkiye'nin orta gelir tuza sorununu yaflayan bir ülke oldu unun alt n çizen Özdebir, "Bunu k rabilmemiz laz m. Bunun için okulumuzda ülkeyi gelecek 10 y llara tafl yacak elemanlar yetifltirmeye çal fl yoruz" dedi. Oluflturduklar e itim kurumunun devaml l için kafa yorduklar n anlatan Özdebir, kendilerinden sonra da yap n n sorunsuz ilerlemesine imkan tan yacak hukuki altyap konusunda çal flmalar yapt klar n ifade etti. 26 bin metrekare alan üzerine kurulu ASO Teknik Koleji'nde 28'i k z olmak üzere toplam 122 ö renci e itim görüyor. Bu say n n önümüzdeki y llarda okulun tam kapasitesi olan 750'ye ulaflmas bekleniyor. 4 farkl branflta e itim ö retim gerçeklefltirilen okulda, bir s n ftaki toplam ö renci say s 24'ü geçmiyor. Atölyelerde her bölümün ihtiyac olan cihazlardan 12'fler tane buluyor. Böylece ö renciler her bir cihaz ikiflerli gruplar halinde kullanabiliyor. Okula, SBS'de 365 ile 458 aras nda puan alan ö renciler tercih ediliyor ve tamam na yüzde 100 burs imkan sa lan yor. Haftada 10 saat ngilizce e itimi verilen okulda ö rencilere yurt d fl nda staj ve dil e itimi olana da tan n yor. Okulda 19'u ö retmen olmak üzere 27 personel e itim veriyor. 140 kilometre h zla devam eden ölçümler, en son saatte 275 kilometre h za ulafl larak tamamlan yor. Ölçümler sayesinde, varsa hattaki sorunlar tespit edilerek gideriliyor. Baflka bir ifadeyle, Piri Reis Treni hatt n "MR" n çekiyor. 35 milyon lira de erindeki YHT seti üzerine 14 milyon lira ek harcama yap larak monte edilen ölçüm cihazlar ndan oluflan Piri Reis, 50 de iflik ölçüm yapabiliyor. Toplam 523 kilometrelik Ankara- stanbul YHT hatt n n 276 kilometrelik Ankara- Eskiflehir bölümü 2009 y l nda hizmete aç lm flt. Yap m tamamlanan Eskiflehir- stanbul aras ndaki 247 kilometrelik bölümü ise Piri Reis Treni ile sinyalizasyon, yol ve katener testleri tamamland ktan sonra hizmete haz r hale gelecek ve Mart ay içerisinde hatt n aç l fl yap lacak. Tamamland nda Marmaray'la entegre olacak Ankara- stanbul YHT hatt hizmete girdi inde, iki flehir aras ndaki seyahat süresi 3 saate, Ankara-Gebze aras ndaki seyahat süresi ise 2 saat 30 dakikaya inecek. Ankara- stanbul YHT hatt nda günde yaklafl k 50 bin, y lda 17 milyon yolcuya hizmet verilmesi hedefleniyor. Türkiye - Benin iliflkileri gelifliyor ZM R - Benin Cumhurbaflkan Boni Yayi'nin o lu ve özel dan flman Olawole Nasser Yayi, zmir Ticaret Odas 'n ( ZTO) ziyaret ederek, ifl adamlar n ülkesine yat r m yapmaya ça rd. ZTO Yönetim Kurulu Baflkan Ekrem Demirtafl ile görüflen Yayi, Benin'in yat r m olanaklar n anlatt. Benin ekonomisinin tar ma dayal oldu unu hat rlatan Yayi, ananas, kaju ve pamuk üretiminin yayg n oldu unu ancak altyap yetersizli i nedeniyle bu ürünleri yeterli düzeyde Benin Cumhurbaflkan Boni Yayi, Türkiye ziyaretinde Tar m Bakan Mehdi Eker ile de görüflmüfltü. iflleyemediklerini söyledi. Benin'in Ankara Büyükelçisi Moise Tchando Kerekou da zmir'i, Benin'in en büyük limanlar ndan birine sahip baflkenti Cotonou'ya benzetti ini belirterek, "Buraya ne zaman gelsem kendimi evimde hissediyorum. Bu yüzden zmir ile Benin aras nda pek çok ortak yat r m alan bulabilece imizi düflünüyorum" dedi. ZTO Yönetim Kurulu Baflkan Demirtafl da may s ay nda Türk Hava Yollar 'n n Benin seferlerinin bafllayaca n hat rlatarak, may s ay nda zmirli ifladamlar yla Benin'e bir ziyarette bulunacaklar n kaydetti. Türk ifladamlar olarak, Benin'in kalk nma sürecinde etkin olmak istediklerine iflaret eden Demirtafl ise "Ege tar m ürünleri ve tar ma dayal sanayisi ile geliflmifl bir bölgedir. Bu konudaki birikimlerimizi size aktarabiliriz. Ege'de pamuk üretiyoruz ancak yeterli de il. Bu ziyarette pamuk ithalatç lar m z da getirebilirim. Deniz ürünleri ve bal k tutma konusunda çal flan ifladamlar n yat r m yapmaya getirebilirim" diye konufltu. Fehmi KORU Bir baflar s zl n hikâyesi... Nas l olsa bugünler geçecek, t pk toplumu uzun süre iflgal etmifl nice baflka konunun tarihe kar flt gibi; acaba bugünlerden a z m zda nas l bir tat kalacak? Kimsenin bu soru üzerinde durmad n san yorum. Duran olsayd, bugünü de farkl yaflard k... Türkiye nin evvel eski kaderi budur: ki kifli bir araya geldi mi, hele bir de ikiden daha kalabal k iseler, ülkelerini ne kadar sevdiklerini baflkalar na ispat etmeye kalk fl r; bunun en kestirme yolu da, kendileri d fl ndakilerin onu sevmeye hakk olmad - n, ya da yanl fl sevdi ini göstermektir... Bu sebepledir, kavgalar n ac mas z bir zeminde ve muhataplar yok etmeyle sonuçlanacak biçimde yürütülmesi... Düne kadar abi-kardefl gibi olanlar, hatta sevgili hayat yaflayanlar, yollar n sessizce ay rmak yerine birbirinin bo az na sar l r, en kahredici sözlerle karfl s ndakini yaralamaktan, hatta eline öldürücü silâh geçirebilirse art k düflman görmeye bafllad - n n üzerine boflaltmaktan çekinmez... Evlilikler dü ün dernek yap l r, ayr l klar ise sokakta efl dövülerek ilân edilir bizde; bu yüzdendir... fiimdi yapt m z n da evlili i kötü biten çiftlerin birbirine yapt ndan fark yok: Birlikte yaflarken göze batmayan her fley baflkalar n n önüne kusur diye dökülüyor... Sevgi sözcüklerinin yerini çoktan öfke ve nefret kusan ifadeler ald... Karfl taraf buradakini koltu undan etmeden durmayaca görüntüsünü veriyor; bu taraf da karfl s nda rakip b rakmamaya kararl görünüyor... Her ölümüne savafl seyircisine zevk ve keyif verir, bizim savafl tribünden izleyenlerin sevinci biraz bundan; biraz da zaten sevemedikleri ve yok etmek için ellerinden geleni yapt klar n n, kendilerinden herhangi bir katk beklemeksizin, birbirlerini tüketme noktas na gelmesinden... Zay f gördüklerine destek veriyor ve savafl n iyice tüketici olmas na böylece katk da bulunuyorlar... Çok ak ll lar, çok... Gelece e bugünden ne kalacak? Pek çok kahredici his kalacak elbette, ama bir fley daha kalacak: Bol miktarda dava... Hakaret davas... Yak n geçmiflte, birbirinden flikâyetçi olmalar yüzünden kavgalar mahkemeye intikal eden kavgac lar n, dava görülmeye baflland nda can ci er kuzu sarmas haline geldikleri çok yaflanm flt r; bu kez de ayn s olabilir... Taraflar n flikâyet dilekçelerini geri almaya yaral bereli gidecekleri belli. Aya a kalkmaya mecalleri bile kalmayabilir... Eskiden kavgalar küçükler aras nda yaflan r, bir süre müsamaha etseler, hatta birinden birinin kazanmas n yürekten arzu etseler bile, büyükler, sonunda duruma müdahale ederlerdi. Birbirinizi öpün, bar fl n talimat yla... Peki kavga büyükler aras nda ç kt nda, kim, nas l, hangi yetkiyle müdahale edecek? Bugün olan bu: Büyüklerin kavgas onlar seven kitleleri hayretten hayrete düflürüyor... Geç kalm fl bir yaz bu, biliyorum; kavga hiç bitmeyecek gibi göründü ü için bir yönüyle çok erken de sayabilirsiniz... ktidar yerinden etme amac gerçekleflti inde bunun için k y c bir kavga bafllatanlar, karfl taraf içte ve d flta bitirdiklerinde kavgay savafla dönüfltürenler, günün sonunda kendilerinin de kaybetti ini elbette görecekler. Bu, kazanan n seyirciler olaca en talihsiz çat flma olarak tarihe geçecek... Yaz k.

13 Baks 'dan yeni kültür ata BAYBURT - ABDULKAD R N fianci- Türkiye'nin en yo un göç veren illerinden Bayburt'ta ss z da lar üzerinde kurulan Baks Müzesi'nde, kültürel dinamizm oluflturacak ve istihdam sa layacak yeni projeler hayata geçirilecek. Bayburt kent merkezine 45 kilometre mesafede, Bayraktar (Baks ) köyünde Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepenin üzerine ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan taraf ndan kurulan ve kap lar n 2010 y l nda açan Baks Müzesi, yap lan çal flmalarla k sa sürede dikkatleri üzerine çekti. Ça dafl sanat ve geleneksel el sanatlar n ayn çat alt nda bar nd ran, atölyelerle yöre insan na e itim ve istihdam sa layan müze, 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü'ne lay k görüldü. Farkl l n daha kuruldu u ilk günlerde ortaya koyan Baks Müzesi'nde, flimdilerde yeni projeler için haz rl klar yap l yor. Müzenin kurucusu Hüsamettin Koçan, AA muhabirine yapt aç klamada, Baks Müzesi'nin direnç ve idealizm projesi olarak hayata geçirildi ini ifade ederek, "Bu bir tutku meselesidir. Biz ödül alaca z diye bafllamad k. Sadece burada kaybolan kültüre sahip ç kmak, ça dafl sanat buraya, Anadolu'ya getirmek ve istihdam yaratarak göçü engellemek, bir süreklilik sa layabilmekti amac m z. Bunu sa lad k" dedi. Ödülün ard ndan Baks Müzesi'ne yerel deste in yan nda sponsorluk tekliflerinin de geldi ini dile getiren Koçan, flunlar söyledi: "Baz projelerimizi daha flimdiden sponsorlar m z üstlendi, yerel destek artt. Bu Bayburt, Erzurum, bu bölge için do rusunu isterseniz bir onurdur, Türkiye için bir onurdur. Türkiye 2014'ün en önemli müzesine sahip bir ülke olarak dünya kültür platformuna ç k yor. O aç dan bizim temsil etti imiz fley hem bizi hem Bayburtlular hem Türk insan n çok gururland rd." (AA) fiubat 2014 Sal Sevgi ACAR "Vanadokya" turizme kazand r lmay bekliyor VAN - ÖZKAN B LG N - Van' n Baflkale ilçesine ba l Yavuzlar köyünde bulunan peri bacalar ile ayn alanda bulunan çok say da tünel ve ma ara turizme kazand r lmay bekliyor. lçe merkezine 33 kilometre uzakl ktaki Yavuzlar köyündeki peri bacalar, Nevflehir'in Ürgüp ilçesindeki Kapadokya'y aratm yor. Yöre halk taraf ndan "Vanadokya" olarak adland r lan ve her y l özellikle yaz mevsiminde çok say da yerli ve yabanc turisti a rlayan peri bacalar, son y llarda ya fllar n etkisiyle ortaya ç kan metrelerce uzunluktaki çok say da tünel ve ma arayla da dikkati çekiyor. Yavuzlar köyü muhtar Talat Akkaya, AA muhabirine yapt aç klamada, peri bacalar n n bulundu u bölgenin yap s itibar yla Kapadokya bölgesiyle benzerlik tafl d n, bu nedenle de "Vanadokya" olarak adland r ld n belirterek, kayalar n ilginç görünümü ve do al yap s yla her y l çok say da yerli ve yabanc turisti a rlad n söyledi. LAB RENT fiekl NDE G ZEML TÜNELLER ORTAYA ÇIKTI Akkaya, Vanadokya'ya yap lacak yat r mlarla bölgeyi ziyaret eden turist say s nda önemli art fl yaflanaca na de inerek, flöyle konufltu: "Köyümüzün birçok tarihi yönü ve dokusu var. Tarihi mezarl klar, tüneller, ma aralar ve mabetlerle dolu köyümüzü keflfetmeye çal flt kça yeni güzellikler beliriyor. Bölgede etkili olan ya murlar, peri bacalar n n oldu u alanda bulunan baz tafllar n diplerinde oyuklar aç lmas na neden oldu. Köydeki vatandafllar m z n bu tafllar yerinden oynatmas yla alt ndan gizemli tüneller ç kt. Metrelerce derinlikte ve labirent fleklinde olan bu tüneller birçok yöne ayr l yor. Girmeye cesaret edemedi imiz karanl k tünellerin s rr n hala çözmüfl de iliz. Özellikle son y llarda ortaya ç kan ma aralar n fl kland r lmas ziyaretçilerin buray daha rahat gezmesi için faydal olacakt r. Çok genifl bir alana sahip köyümüzün her köflesinde bu türden do al ve gizemli oluflumlar mevcut. Ancak ziyaretçilerin buray bir günde gezmelerinin imkan yok. Yani ziyaretçilerin buray keflfetmelerini sa lamak için bir tesis veya otel yap labilir." Köyün tan t m için çaba gösterdi ini ancak imkanlar n n yetersiz olmas nedeniyle çabas n n sonuç vermedi ini anlatan Akkaya, sa lanacak destekle Kapadokya'ya yap lan yat r mlar kendi köylerine de yapabileceklerini ve hem köylerine hem de bölge ekonomisine önemli katk sunabileceklerini ifade etti. (AA) Marmaris Liman rekor k rd MU LA - LEVENT K fi - Marmaris Liman 'n n geçen y l 100 kruvaziyer gemi baraj n aflarak 222 bin yolcu say s yla rekor k rd bildirildi. Türkiye'nin en gözde kruvaziyer limanlar ndan birisi olan Marmaris Liman, 2013 y l sezonunu rekorla kapatt. Her geçen sezon gemi ve yolcu say s n art ran liman n, ülke ve bölge ekonomisine önemli oranda katk sa lad belirtildi. Marmaris Liman flletmeleri Afi Genel Müdürü fiükrü Tugay, AA muhabirine yapt aç klamada, genifl kitlelere hitap etmeye bafllayan kruvaziyer turizminin, çok h zl geliflen bir sektör oldu unu ve Türkiye'nin de son y llarda bu sektörden önemli pay ald n söyledi y l nda özellefltirilen Marmaris Liman 'n n, bir elin parmaklar kadar olan gemi say s n her geçen y l art rd na iflaret eden Tugay, "2013'te Marmaris Liman, 100 gemi baraj n aflarak rekor k rd. 2012'de 88 olan ziyaret eden yolcu gemisi say s, 2013'te 112'ye yükseldi. Ayn zamanda yolcu rekorunu da k rd k. 152 bini kruvaziyer, 70 bini ise feribotlarla olmak üzere toplam 222 bin yolcuya hizmet verdik" dedi. Marmaris Liman 'n n, bir turizm firmas n n gemisi taraf ndan son y llarda ana liman olarak kullan lmaya baflland n ifade eden Tugay, bu gemiyle, geçen sezon 30 bin turistin geldi ini, bir o kadar n n da ilçeden bafllayan turlara kat ld n kaydetti. Tugay, dünya genelinde kruvaziyer sektörünün sürekli büyüme içinde oldu una dikkati çekerek, say lar artan dev gemilerin daha önce ziyaret etmedikleri yerlere gitmeye bafllad n vurgulad. Gemiler büyüdükçe ve say lar artt kça daha fazla yolcu bulabilmek için firmalar n yeni pazarlara yöneldi ini anlatan Tugay, flöyle konufltu: "Daha önce gemi seyahatine ç kmayan, bunu bir hayal olarak gören insanlar art k çok rahat bir flekilde Avrupa'n n herhangi bir liman ndan binip ülkemize gelebiliyor. Her sene ortalama 5 ile 10 aras 'mega' dedi imiz, yaklafl k 3 bin yolcu tafl yabilen gemilerden infla ediliyor. Bu gemiler infla edildikten sonra bir yerlere gitmek zorunda. Do u Akdeniz gibi müthifl bir turizm havzas na olan ilgi önümüzdeki y llarda da artacak. Marmaris gibi limanlar konumu itibar yla buradan ald pay art racak." Türkiye'nin co rafi konum olarak Avrupa'ya çok yak n olmas n n avantaj sa lad na de inen Tugay, tarihi dokusu ve ülkenin turizm altyap s n n çok iyi oluflu ile limanlar n tarihi yerlere yak n olmas n n kruvaziyer turizminin geliflmesine olumlu etki yapt n bildirdi. Özellefltirildi i 2001 y l ndan sonra ziyaretçi say s n h zla art ran Marmaris Liman, geride kalan 13 y l içinde yolcu say s bak m ndan Türkiye'nin beflinci büyük kruvaziyer liman haline geldi. lçe, do al güzellikleri, tarihi yerlere ve Yunan adalar na yak n olmas sayesinde kruvaziyer firmalar n n dikkatini çekmeyi baflard. Marmaris Liman 'na 2008'de 93 gemiyle 99 bin, 2009'da 74 gemiyle 83 bin 204, 2010'da 85 gemiyle 107 bin, 2011'de 87 gemiyle 175 bin 415, 2012'de 110 bin 279 ve 2013'te ise 112 gemiyle 152 bin 685 kifli geldi. (AA) Bolkarlar, adrenalin tutkunlar n a rlayacak N DE - BETÜL ABBAK - Do al güzellikleriyle ilgi çeken 3 bin 524 metre yüksekli indeki Bolkar Da lar 'n n, dünyan n say l k fl turizm merkezlerinde yap lan helikopterli kayak sporu için de uygun oldu u belirlendi. Uluk flla Kaymakam Ferhat Atar, AA muhabirine yapt aç klamada, Bolkar Da lar 'n n uluslararas turizme kazand r lmas n hedeflediklerini ifade etti. Vali Necmeddin K l ç' n Gençlik ve Spor Bakanl ile yapt görüflmeler sonucu, Aral k ay nda bölgeye gelen uzmanlar n fizibilite çal flmas yapt n ifade eden Atar, flunlar kaydetti: "Yap lan inceleme sonucu, yaklafl k 655 hektar alanda yap lmas planlanan tesis için Karagöl Tepesi ve Toptepe mevkisi uygun görüldü. lk etapta bu bölgede günü birlik tesisler kurulacak. Bölge, k fl turizm kapsam na al nd nda ise konaklama tesisleri yap lacak. Geçmifl y llarda Bolkarlar n zirvesinde heliski denilen kayak sporunu yapt klar n duyduk. Arflivlerde 2007 y l nda talya'dan gelen bir grubun burada heliski yapt n ve görüntülerini yabanc internet sitelerinde paylaflt klar n gördük. Uzmanlar, Bolkar Da lar 'n n heliski için de oldukça uygun bir yap ya sahip oldu unu söylediler." KAPLICA VE KAYAK B R ARADA Ankara-Adana otoyoluna 16 kilometre uzakl kta bulunan Bolkar Da lar 'n n ma ara ve yayla turizmi için tercih edilen bir yer oldu unu belirten Atar, "Özellikle Adana, Mersin, Konya ve Aksaray'dan gelen çok say da yerli turist var. Buran n k fl turizmine aç lmas yla turist hareketlili inin artmas n umut ediyoruz. Jeopolitik olarak bak ld nda Bolkarlar önemli bir konumda yer al yor. Türkiye'de kayak merkezi ile kapl can n bir arada oldu u nadir yerlerden biri de Ni de'dir. Çiftehan Kapl cas ile kayak merkezi aras 30 dakika uzakl kta. Bolkarlar'daki kayak merkezini tercih edenler, kar ve kapl ca keyfini bir arada yaflayacaklar" diye konufltu. BOLKARLAR, HEL SK Ç N DE UYGUN Gençlik ve Spor Bakanl Spor Genel Müdürlü ü Teleski -Telesiyej Uzman Hasan Sa lam ise Bolkar Da lar 'nda, amatör, orta düzey ve profesyonel kayak ile ayn zamanda heliski denilen, zirveye helikopterle b rak lan kayakç lar n oradan kayarak afla ya indikleri, adrenalini yüksek kayak için de çok uygun alanlar oldu unu tespit ettiklerini söyledi. Sa lam, bölgede y l n 365 günü, dört mevsim çal flabilecek tesisler kurmay planlad klar n belirterek, "Ziyaretçiler, k fl aylar nda kayak yapabilece i gibi yaz aylar nda da telesiyejle tafl narak 2 bin 600 metre yükseklikte yer alan Çinili Göl ile Karagöl'ün manzaras n seyredebilecekler" dedi. ULUSAL VE ULUSLARARASI YARIfiLAR YAPILAB LECEK Kurulmas planlanan tesisler için alternatif alanlar oldu unu ifade eden Sa lam, ilk etapta saatte bin kifli kapasiteli bin metre uzunlu unda teleski ile saatte bin 500 kifli kapasiteli bin 600 metre uzunlu unda dört kifli tafl mal telesiyej yap lmas n düflündüklerini, 2. etap çal flmalar kapsam nda ise bin 200 metre uzunlu unda 4 kiflilik telesiyej kurulmas n n planland n anlatt. Sa lam, 2 bin 950 metrede kurulacak yukar istasyon ile alt istasyon aras nda 900 metre kot fark oldu unu vurgulayarak, "Burada ulusal ve uluslararas yar fllar n yap labilece i, her düzeydeki kayakç ya hitap edebilecek pistler var. Kayak sporu için kar kalitesi çok önemli, burada da istenilen 'toz kar' tipi mevcut. Kas m ay n n ilk haftas nda kar ya maya bafll yor ve 120 gün kal yor" ifadelerini kulland. (AA)

14 14 25 fiubat 2014 Sal fienol GÜNÜÇ Pique, sahalardan 2 hafta uzak ANKARA - spanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) tak mlar ndan Barcelona'n n stoperi Gerard Pique, sa baca ndaki sakatl k yüzünden futboldan 2 hafta uzak kalacak. Kulübün internet sitesinden yap lan aç klamaya göre, bu sezon forma giydi i 33 maçta 4 kez fileleri havaland ran spanyol defans oyuncusu, ligde oynad klar Real Sociedad maç nda sa uylu unda meydana gelen sakatl k nedeniyle 2 hafta forma giyemeyecek. Kas ndaki sorundan ötürü 2013'ün kas m ay nda Real Betis'e karfl oynayamayan Pique, ayn problemden dolay Osasuna ve Celta Vigo karfl laflmalar nda da tedbiren oynat lmam flt. (AA) KASIMPAfiA Sivas a patlad Spor Toto Süper Lig'de konuk etti i Sivasspor'u 6-2 yenen Kas mpafla, 10 maçl k galibiyet hasretini sonland rd. STANBUL - Son haftalarda ald baflar s z sonuçlarla ligde orta s ralara kadar düflen lacivert-beyazl tak m, Sivasspor karfl s nda Scarione, Malki, Babel, Viudez,Tunay Torun ve Castro'nun golleriyle etti i farkl galibiyetle kötü gidifle "dur" dedi. Ligdeki son galibiyetini 11. haftada, 9 Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kas mpafla'ya 6-2 ma lup olan Sivasspor, Brezilyal teknik direktör Roberto Carlos döneminde ligdeki en farkl yenilgisini ald. Kas m 2013 tarihinde Gaziantepspor karfl s nda alan Kas mpafla, Sivasspor galibiyetiyle 2014 y l nda ilk kez maç kazand. Lacivert-beyazl ekip, bundan önceki 10 maç ndan 6 beraberlik, 4 ma lubiyetle ayr lm flt. Karfl laflmada a r bir yenilgi alan Sivasspor ise ligde üst üste 4. maç ndan da galip gelemedi. Son galibiyetini 18. haftada Kayserispor'u 3-0 yenerek alan Sivas ekibi, daha sonraki maçlar nda Torku Konyaspor 3-0, Fenerbahçe'ye 2-0, Kas mpafla'ya 6-2 ma lup oldu ve Eskiflehirspor ile 2-2 berabere kald. (AA) Carlos'lu Yi idolar en farkl yenilgisini ald STANBUL - Ligin ilk yar s nda evinde 2-1 yenildi i Kas mpafla'ya d fl sahada 6-2 ma lup olarak zirve yar fl nda yara alan Sivasspor, bu sezon sahadan 8. kez puans z ayr ld. Bu sezon ligde ilk kez bir maçta kalesinde 6 gol gören Sivas ekibi, 6-2'lik sonuçla bu sezonki en farkl ma lubiyetini ald. K rm z -beyazl lar, ligde bu sezon Kas mpafla'n n (2 maç) yan s ra Fenerbahçe'ye 5-2, Kayserispor'a 1-0, Galatasaray'a 2-1, Medical Park Antalyaspor'a 3-0, Akhisar Belediyespor'a 2-1 ve Torku Konyaspor'a 3-0 ma lup olmufltu. Ligde son deplasman galibiyetini 10. haftada 4 Kas m 2013'te Gaziantepspor'a karfl 4-0'l k skorla elde eden Sivasspor'un d fl sahadaki galibiyet hasreti, Kas mpafla yenilgisiyle 6 maça ç kt. Sivas temsilcisi, ligde d fl sahada yapt son 6 maç n 4'ünden ma lubiyetle, 2'sinden beraberlikle ayr ld. Bu sezon deplasmanda yapt 11 maç n 6's ndan ma lubiyetle, 3'ünden beraberlikle ayr lan Sivasspor, d fl sahada sadece Elaz spor ve Gaziantepspor'u yenmeyi baflarm flt. (AA) Befliktafl ta Fernandes fioku STANBUL - Galatasaray ile yap lan derbi maçta sakatlanan Befliktafll futbolcu Manuel Fernandes, 28 fiubat Cuma günü oynanacak Medical Park Antalyaspor maç nda forma giyemeyecek. Befliktafl Kulübü Doktoru Ertu rul Karanl k, BJK TV'ye yapt aç klamada, Fernandes'in sakatl n n s k nt l oldu unu belirterek, "Sol ayak bile i ve dizine darbe ald. Ayak bile i orta derecede ama dizinde daha ciddi bir problem var. Tedavisine bafllad k, yo un bir program uygulayaca z. Medical Park Antalyaspor maç nda kesinlikle yok. Uygulad m z tedavi o maçta oynamas na izin vermiyor" diye konufltu. Di er sakat futbolculara da de inen Dr. Karanl k, Cenk Gönen'den sevindirici haber geldi ini ifade ederek, "Cenk'in herhangi bir s k nt s yok. Hastanede muayene edildi. Herhangi bir sorunu bulunmuyor" dedi. Galatasaray derbisinde Cenk'in oyuna devam etmesiyle ilgili çeflitli spekülasyonlar yap ld n kaydeden Karanl k, flöyle devam etti: "Cenk oyuna devam etmek istedi. lk bilgiler, s k nt olmad n gösteriyordu. Bütün parametreler iyiydi. Soyunma odas ndan k rm z çantam z getirdik, kandaki oksijen oran, nab z ve tansiyon gibi bilgileri ald k. Futbolcu oynamak istiyordu. Sonuçlar gördükten sonra herhangi bir risk olmad için sporcumuz kendini iyi hissetti ve maça devam etti. yi olmas na ra men kalenin arkas nda kald k. Maç sonras rutin tetkikler yapt k, herhangi bir problemle karfl laflmad k." Ertu rul Karanl k, Tolga Zengin'in gözündeki sorunun s nma hareketleri s ras nda ortaya ç kt n vurgulayarak, "Tolga, s nma esnas nda gözünün sulu oldu unu ve rahat olmad n dile getirdi. Tedavi uygulad k ve maça bafllad. Devre aras nda rahats zl n n artt n söyledi. Kendisini iyi hissetmedi i için maça devam etmemesine karar verdik. Yar n göz uzmanlar kontrol edecek" ifadelerini kulland. Maç esnas nda gözüne laser tutuldu u için rahats zl k olufltu u yönündeki iddialar için de Karanl k, "Laser maç esnas nda bafllad, Tolga'n n s k nt s ise maç öncesi bafllam flt. Öyle bir fley oldu unu sanm yorum" dedi. (AA)

15 SPOR 25 fiubat 2014 Sal 15 Baflkentte rekabeti art rmak gerek Ac badem Bayanlar Voleybol Ligi tak mlar ndan lbank'ta, antrenör Burhan Canbolat, Ankara voleybolunun geldi i noktay üzüntüyle karfl lad n söyledi. ANKARA - AA muhabirine aç klamalarda bulunan Canbolat, "Yak n bir zamana kadar 4-5 bayan tak m vard, flimdi say ikiye düfltü. Sezon içinde antrenman yapacak tak m zor buluyoruz" dedi. Baflkent voleybolunun gittikçe tükenmeye yüz tuttu unu kaydeden Canbolat, "Ankara bu ifle daha ciddi bakmal, rekabeti art rmak laz m. Ankara'da kulüplerin voleybola daha çok para yat rmas gerek. Bu y l aram za Halkbank kat ld. Umar m kal c olurlar. Baflkente voleybolu tek bafl m za yaflatmaya çal fl yoruz" diye konufltu. Ekonomik durumu iyi olan üst mevkilerdeki insanlar n voleybola olan sevgisinin çok önemli oldu unu dile getiren Canbolat, flöyle devam etti: "Eskiden çocu unun voleybolcu olmas n isteyen insanlar kulüp açard. Bizim kulübümüz de banka yöneticilerimizin sevgisi ve ilgisiyle kuruldu ve bugünlere geldi. Art k lbank'ta voleybol bir gelenek. Baflkent voleybolu dendi inde akla ilk biz geliyoruz. Herkes çocu unu bize vermek istiyor. Bu noktaya gelmek kolay de il. Emek, zaman, tecrübe istiyor." Altyap lar nda 200'den fazla oyuncular oldu unu dile getiren Canbolat, altyap dan A tak ma oyuncu ç karmaya bafllad klar n söyledi. Tesis, altyap ve imkanlar olarak g ptayla izlendiklerini savunan Canbolat, "Buradaki sistemi y kmak art k çok zor. Büyük bir aileyiz. Ekmek yiyen çok insan var. Bizim gibi kulüpler ço almal. Çok büyük paralar harcayan kulüplerin bile tesisi yok. Tesisleflme olmadan kal c olmak çok zor. stanbul kulüplerine bak n, ço unun kendi salonu var" ifadelerini kulland. Canbolat, ligde ilk devreyi 5. s rada bitirdiklerini hat rlatarak, "As l hedefimiz Avrupa kupalar. Sezonu 5. s rada kapat p gelecek sezon Avrupa kupalar na direkt kat lma hakk elde etmek istiyoruz" yorumunda bulundu. Avrupa Bayanlar Challenge Kupas 'na 4 kez kat ld klar n, gelecek sezon art k kupay kald rmak istediklerini vurgulayan Canbolat, "Final oynamak bizim için çok büyük süpriz de il. Art k kupa almak istiyoruz" fleklinde konufltu. Voleybolun ddaa'da yer almas yla kazand klar gelirlerin önemine de inen Burhan Canbolat, flöyle devam etti: "Bu y l tüm maçlar m z ddaa'ya giriyor ve federasyon buradan gelirleri direkt kulüplere aktar yor. ddaa çok ciddi bir gelir kayna. ddaa'ya giren maç kaybedersek 25, kazan rsak 35 bin lira al yoruz. Bu gelir kulüplere adeta oksijen oldu." lbank'ta 13. y l n doldurdu unu anlatan Burhan Canbolat, "Buras benim evim gibi oldu, oluflumunun her aflamas nda vard m. Çok eme imiz geçti. 13 y l n ard ndan art k istesem de b rak p gidemem" diye konufltu. ranl çift, Sivas'ta sayokan ö reniyor S VAS - ran'da spor salonu iflleten Muhammed Sadeh ile dövüfl sanatlar na ilgi duyan efli Sara Vahadi, Sivas'ta antrenör Halil Kozano lu'dan sayokan dersleri al yor. Tuzlugöl Mahallesi Semt Evi'ndeki salonda 4 Eylül Belediyespor Kulübü antrenörü Kozano lu'ndan kurs gören Muhammed Sadeh (30) ve Sara Vahadi (22), kökleri Orta Asya'ya dayanan ve "savaflç n n yolu ve kan " kelimelerinin ilk hecelerinden oluflan Türk savafl sanat sayokan n inceliklerini ö reniyor. Ülkesinde y llard r kick boks ve judoyla u raflan Sadeh, AA muhabirine yapt aç klamada, salonunda 35 sporcuya e itim verdi ini söyledi. Sayokan n inceliklerini ö renebilmek için Sivas'a geldiklerini dile getiren Sadeh, yaklafl k 3 haftad r e itim gördüklerini belirterek, "Ülkemde bu sporu yayg nlaflt rmak istiyorum" dedi. Sara Vahadi ise daha önce karateyle ilgilendi ini anlatarak, "Sayokan çok seviyorum. ran'da 25 kad n sporcum Di er tak mlardan zaman zaman teklifler ald n ifade eden Canbolat, bundan sonra "evim" diyebilece i bir ortam baflka bir tak mda bulmas n n çok zor oldu unu söyledi. Türk voleyboluna hizmet ettiklerini ve "Büyük paralara en iyileri alay m, kupa benim olsun" zihniyetinden çok uzak olduklar n aktaran Canbolat, "Biz voleybolcu yetifltiriyoruz. lbank da bizim vitrinimiz. Vitrindeki ürünü görenler tak ma geliyor. Altyap daki oyuncular m z n hayali bir gün A tak mda oynayabilmek. Bu da altyap y canl tutuyor. Ulaflmak istedikleri nokta yan bafllar nda olunca, hayalleri hep taze ve canl kal yor. stikrarl bir tak m olmam m z n s rr bu" diye konufltu milyon liral k bütçesi olan tak mlar n bulundu u bir ligde 1,5-2 milyon liral k bütçeyle mücadele ettiklerinin alt n çizen Canbolat, flöyle devam etti: "Uçurum gerçekten çok yüksek. Rakibimizin bir oyuncusunun ücreti bizim tak m bütçemize denk geliyor. Bizim onlara yetiflmemiz gerçekten zor. Hedef büyütmek onlar için s k nt olmayabilir ama bizim için olabilir. Biz büyük tak mlara oyuncu yetifltiren kulüp aç n kapat yoruz. Türkiye'de bizim gibi kulüpler ço alsa, voleybol çok daha iyi noktalara gelir." Yüksek bütçeli büyük tak mlar n yenilgiye tahammülü olmad n dile getiren Canbolat, sözlerini flöyle tamamlad : "Büyük tak mlar n aksine ben, risk al p altyap mdan gelen 15 yafl ndaki oyuncuyu A tak mda maça ç karabiliyorum. Bu çocuklar n oynamaya ihtiyac var. Bizden yetiflen oyuncular birçok tak mda görebilirsiniz. Bunun mutlulu unu çok büyük. Bizim gibi tak mlar ço almal." (AA) var. Döndü ümde onlara da sayokan ö retece im" diye konufltu. Antrenör Halil Kozano lu da sayokan n 1999 y l nda sistemlefltirilip, 2005 y l nda federasyonu kurulan Türk savafl sporu oldu unu ifade ederek, 16 ülkede yap ld n söyledi. Zaman zaman baflka ülkelerden sporcular n sayokan ö renmek için Türkiye'ye geldi ini belirten Kozano lu, "Daha önce, tekvando ve hapkido sporlar n yapm flt m ve bu sporlar n anavatan Kore oldu u için Kore'ye seminerlere gitmifltim. Sayokanda seminer alan de il veren konumuna geldik" diye konufltu. Sayokan e itimleri kapsam nda yaz kamplar düzenlediklerini kaydeden Kozano lu, flunlar söyledi: "Bu yaz kamplar m za 16 ülkeden kat l m olacak. ran'- dan iki sporcumuz var. ran'da sayokan okullar var ancak daha iyi e itim verebilmek için gelip burada ders al yorlar." ranl çiftin, bir hafta sonra ülkelerine dönece i belirtildi. (AA) Diyabetli basketbolcuya "fieker" gibi destek UfiAK - Beko Basketbol Ligi tak mlar ndan Uflak Sportif'in tak m kaptan ve diyabet hastas Alper Saruhan, sosyal medya üzerinden bafllatt kampanyada sponsor ça r s na destek buldu. Saruhan, AA muhabirine yapt aç klamada, yaklafl k 6 y l önce diyabet hastal n n belirtilerini yaflamaya bafllad n ve kontrollerin ard ndan kendisine diyabet teflhisi konuldu unu belirterek, o zamandan bu yana profesyonel basketbol yaflam n sürdürdü ünü söyledi. Gün içinde s k s k fleker ölçümü yapt n anlatan Saruhan, flöyle konufltu: "Bazen günde 20 kez ölçüm yap yorum. Bana 55 gün için 4 kutu test çubu u veriyor, bunun içinde de 200 test çubu u bulunuyor. Çok s k ölçüm yapt m için bana yetmiyor. Bazen kendi imkan mla al yorum. Bu nedenle Twitter'dan ça r yaparak sponsor deste i istedim, çünkü 6 senedir diyabet hastas y m ve bu flekilde basketbol oynuyorum. Buna da insanlar kay ts z kalmad ve çok fazla destek ald m. Herkese teflekkür ederim." Kendisi gibi diyabet hastas oldu u halde spor yaflam na devam etmek zorunda olanlar n bulundu unu anlatan Saruhan, bu rahats zl n gençlerin spor yapmas na engel olmad n kaydetti. Saruhan, bir firman n kendisine ömür boyu sponsor oldu unu bildirdi. Bunun yan s ra Metabolik Cerrahi Derne i'nin de tüm sa l k hizmetlerine bir y ll k sponsor oldu unu aktaran Saruhan, "Bu benim için çok sevindirici. Gözüküyor ki diyabet benim hayat ma engel teflvik etmiyor. Profesyonel hayatta bir sporcunun olmas gereken tüm de erlerim ve sonuçlar m o flekilde. Sponsor arad m süre içerisinde 'diyabetimben.com' sitesindeki arkadafllar bana destek oldular, onlara ve sponsorlar ma çok teflekkür ediyorum" dedi.

16 TÜRK YE N N GAZETES ELDE B25 fiubat 2014 Sal Yasemin AYDO DU Paris Moda Fuar 'nda At l Kuto lu rüzgar Dünyaca ünlü Türk modac At l Kuto lu nun Paris te devam eden Moda ve Tekstil Fuar n n (Premiere Vision) 250 trend elçisi çal flan için haz rlad tasar mlar büyük hayranl k uyand rd. PAR S - Dünyaca ünlü Türk modac At l Kuto lu nun tasarlad, Türk esintileri tafl yan lacivert yünlü elbise, mor bluz ve eflatun deri çantadan oluflan kostümü, fuarda düzenlenen bas n toplant s nda, Premiere Vision Fuar Baflkan Philippe Pasquet taraf ndan dünya bas n na övgü dolu sözlerle takdim edildi. Kuto lu nu ilk tebrik edenler aras nda ünlü modac lar Frans z Chantal Thomass ve Alman Jil Sander oldu. Yünsa n n özel olarak dokudu u kumafltan haz rlanan kostüm, DTG-Deri Tan t m Grubu nun deste iyle üretilen ve yine At l Kuto lu tasar m ayakkab ve çantayla tamamland. Moda fuar n n günlük gazetesinin arka kapa nda tam sayfa olarak At l Kuto lu na yer verildi. Dünya tekstil sektörü ile modan n devlerinin ak n etti i Premiere Vision Fuar, Paris te y lda iki kez düzenleniyor. Daha önceki y llarda Sonia Rykiel, Jean Paul Gaultier, Christian Lacroix, Jean Colonna, Yohji Yamamoto, Martin Margiela gibi dünyaca ünlü modac lar n tasar mlar n giyen Premiere Vision çal flanlar ve tan t m hostesleri, bu y l flubat ve eylül aylar nda düzenlenen fuarda Türk modac At l Kuto lu nun çizgilerini tafl yacak. Premiere Vision un bu y l New York, Sao Paolo, Tokyo ve stanbul daki fuarlar nda çal flanlar yine bu tasar mlar giyecek. (AA) Ömrünü adad örme sepetler, modern hayata yenildi KASTAMONU - HASAN YILMAZ - Kastamonu da yaflayan son sepet ustalar ndan 64 yafl ndaki Osman Kayacan, 52 y l önce babas ndan ö rendi i mesle i plastik ürünlerle rekabet edememesi nedeniyle zorluklarla sürdürüyor. Hanönü ilçesinde yaflayan Kayacan, 12 yafl ndayken babas ndan ö rendi i ve gençlik dönemlerinde ifl bulamamas nedeniyle ailesinin geçimini sa lad sepet örme iflini yaflatan son ustalar aras nda yer al yor. Fabrika ürünlerinin yayg nlaflmas yla k rsal kesimde bile eskisi kadar ra bet görmeyen örme sepetlerin az da olsa yap m na devam eden Kayacan, el sanat ürünüyle hem geçimini sa lamaya çal fl yor hem de mesle in unutulmamas na çabal yor. Geçmiflte Karadeniz de yük tafl ma ifllerinde yo un olarak tercih edilen sepetleri yaparak 7 çocu unu büyüten Kayacan, kentleflmenin etkisi, plastik ürünlerin tercih sebebi olmas nedeniyle mesle ini devam ettirmekte güçlük çekiyor. F nd k dallar ndan ördü ü sepetleri pazar yerinde satan Kayacan, AA muhabirine, babas ndan ö rendi i mesle i 7 çocu undan devam ettirmek isteyen olmad n, sat fllar n azl ndan dolay ç rak bulamad n söyledi. Gençlik dönemlerinde düzenli ifl bulamad için sürdürmeye karar verdi i sepet örme ifliyle y llarca ailesinin geçimini sa lad n, baba mesle ini sürdürmenin mutlulu unu yaflad n anlatan Kayacan, Tüketim ihtiyaçlar n n de iflmesiyle el ifli örme sepetlere ilgi azald. Küçük sepetleri liradan, büyük sepetleri ise liradan satmaya çal fl yorum. Ömrümüzü adad m z mesle in yok olmas bizi çok üzüyor. Gücüm yetti i sürece sepet örmeyi sürdürece im. Haftada 3-4 sepet yaparak pazarda sat p unutulmaya yüz tutan mesle i yaflatmaya çal fl yorum diye konufltu. Kayacan, genellikle ormandan toplad f nd k dallar ndan sepetleri ördü ünü vurgulayarak, Ürünlerimi s rt mda tafl yarak pazar yerine götürüyorum. Saatlerce al n teri dökerek ördü üm sepetlere ilginin az olmaz üzücü. El sanat ustalar n n desteklenmesini istiyorum dedi. (AA) Foto raf n Dili

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı