SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u"

Transkript

1 SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850 SKF lazerli s cakl k ölçüm cihaz CMAC 4200 SKF Microlog AX vibrasyon analiz cihaz SKF Microlog GX vibrasyon analiz cihaz SKF makina durum izleme kiti CMPK 200 plus SKF rulman analiz kiti CMPK 70 plus SKF TÜRK SAN. ve T C. LTD.fiT. Genel Müdürlük Tekstilkent Koza Plaza A Blok 15.Kat No:56-57 Esenler stanbul T: (pbx) F: / SKF ZM R 1. Sanayi Sitesi 2824 Sokak No zmir T: F: SKF ADANA Reflatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi Gülek Sitesi A Blok No 75/A Zemin Kat Adana T: (3 hat) F: SKF on-line durum izleme sistemi IMx SKF vibrasyon sensörleri SKF ultrasonik hava kaçak dedektörü CMIN 400-K SKF, SKF Grubunun tescilli markas d r. SKF 2009/Ocak Bu doküman içeri inin telif hakk yay nc ya aittir. çeri in tamam veya bir k sm yay nc n n yaz l izni olmaks z n yeniden bas lamaz. Bu yay n n içerdi i bilgilerin do ru olmas na özen gösterilmifltir. Ancak buradaki bilgilerin kullan m ndan do rudan veya dolayl kaynaklanabilecek herhangi bir hasar veya zarar n sorumlulu u kabul edilmez. SKF lazerli kaplin ayar cihaz XA sistem SKF lazerli kasnak ayar cihaz TMEB 2 SKF termal kamera TMTI 2

2 SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bakım Ürünleri Teknik Servislerimiz Temel Durum zleme Cihazları Vibrasyon Ölçüm Cihazları Vibrasyon Ölçüm ve Analiz Cihazları On-Line Durum zleme Sistemleri Durum zleme ve Analiz Programları Makine Koruma Sistemleri Vibrasyon Sensörleri Lazerli Kaplin ve Kasnak Ayar Geliflmifl Analiz ve Arıza Teflhis Program

3 SKF Kestirimci Bak m ürünleri Katalo u 2

4 SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u 3

5 SKF Kestirimci Bak m ürünleri Katalo u 4

6 SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u 5 Temel Durum zleme Cihazlar

7 SKF Kestirimci Bak m ürünleri Katalo u 6 SKF Makine Durum Analizörü LCD ekranda titreflim ölçüm gruplar Rulman zarflama ge H z Alarm ekran (A) uyar (D) tehlike ISO makine grubu S cakl k Ölçüm durumu Rulman izleme grubu Pil seviyesi %60 dolu) Artık ister acemi olsun, ister profesyonel her kullanıcı, iflletmelerindeki dönen ekipmanların durumunu hızlı ve hassas olarak ölçebilecek. Bakım ve operasyon ekibinizi bu sa lam, ergonomik ve kullanımı kolay cihaz ile donatıp, olası makina problemlerini pahalıya mal olabilecek durufllar olmadan, tespit edebilirsiniz. Tek Cihaz, Çok Yönlü Ölçüm Cihaz, ortalama Hız vibrasyon de eri okurken, makinadan alınan vibrasyon ölçümlerini önceden programlanmıfl, ISO standart kılavuz de erleriyle otomatik olarak karflılafltırır. Bu karflılafltırmaya göre e er de erler limitleri aflmıflsa, uyar ya da tehlike alarmını gösterir. Eflzamanlı olarak Enveloped Accelaration ( vme Zarflama) ölçümü de alınarak yine daha önceden programlanmıfl rulman titreflim referans de erleriyle karflılafltırır. Bu flekilde rulmanın normal çalıflması ya da muhtemel hasarın varlı ı konusunda bilgi verir. Cihaz aynı zamanda kızılötesi sensörü ile sıcaklık da ölçüp, normal dıflı sıcaklıkları da tespit edebilir. Özellikler Kurulumu ve kullanımı oldukça kolaydır. Ölçümler, hem günefl altında hem de karanlık ortamlarda rahatlıkla kullanılabilen parlak ekrandan verilir. Ayrıca on-line e itimi de Exchange sitesinde mevcuttur. Hafif, kompakt ve ergonomik yapısıyla kemerde taflımaya ya da alet çantasında muhafazaya uygundur. Uyarı ve Tehlike ikazları, tecrübesiz veya yo un çalıflanlar için güven duyulacak teflhis olana ı sa lar. Hız, vme Zarflama ve sıcaklık ölçümlerinin aynı anda yapılmasıyla zamandan kazanç sa lar. Verimli ekonomik ve çevreye duyarlıdır. Yeniden doldurulabilir bataryasıyla cihazımız tek bir dolumda 10 saat çalıflır. Standart 100 mv/g ICP akselerometreleriyle çalıflma esnekli i sa lar. Opsiyonel dıfl sensörü ulaflılması güç noktalar için kullanılabilir. Hassasiyet, Esneklik ve Güvenilirlik Ölçüm alınırken, cihazın ivme sensöründen gelen sinyal, Toplam Hız ve vme Zarflama olarak, aynı nokta için iki ayrı ölçüm olarak ifllenir. Aynı zamanda cihazın kızıl ötesi sıcaklık sensörü ölçülen noktanın yüzey sıcaklı ını ölçer ve aynı anda 3 ölçümde ekranda gösterilir. Cihazın sistem seçeneklerine ba lı olarak, LCD ekranda aynı anda; Birimler (Metrik ve ngiliz birimi olarak) mm/s cinsinden hız ya da IPS dönüflümlü pik de eri C Derece Celcius ya da ngiliz F Fahrenheit cinsinden sıcaklık ge cinsinden vme Zarflama ölçümleri gösterilebilir. Ölçüm Esnasında LCD Ekran vme Zarflama, Hız, Alarm Gösterimi, (A) Uyarı, (D) Tehlike ISO Makine Gurubu, Batarya Göstergesi, vme Zarflama Sınıfı, Ölçüm Durumu, Sıcaklık Opsiyonel harici akselerometre lave CMAC 105 kiti, ulaflılması zor olan yerlerde ölçüm almak için gerekli herfleyi; entegre kablosu ve mıknatısı ile akselerometreyi ihtiva eder. CMAC 107 ba lantı kablosu mevcut standart amm mv/g ICP akselerometreleriyle birlikte kullanılabilir.

8 SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u 7 Teknik Özellikler Vibrasyon Ölçümü : Piezoelektrik ivme sensörü Hız Aralı ı : mm/s (RMS) (türetilmifl pik de eri) vme Zarflama Aralı ı: 0.1 ge ge, +- 10% vme Zarflama Bandı: Band 3: 500 Hz 10 Khz aralı ında Hız Frekans Aralı ı : 10 Hz 1000 Hz Kızılötesi Sıcaklık Aralı ı: -20 C C aralı ında Kızılötesi Sıcaklık Hassaslı ı: +- 2 C Kızılötesi Ölçüm Uzaklı ı : Ölçüm noktasından 127 mm uzaklıkta Çalıflma Sıcaklı ı: -10 C C aralı ında Saklama Sıcaklı ı: -20 C C aralı ında Nem: %95 ba ıl nem, yo uflmasız IP sınıfı: IP 65 Sertifikalar: CE 100 mv/g akselerometre için MS tip konnektörü ile. fiarj Cihazı Adaptörü [CMAC 101] 4 inç kablo, 5.5 mm. SKF Durum Analizör cihazını içeren opsiyonel kitler SKF Temel Durum zleme kiti CMAK 400 SKF Rulman Analiz Kiti CMAK 300 Düflme Testi: 2 metre Pil Kapasitesi: 550mA saat Pil Ömrü: 10 saat (iki flarj süresi arası, ölçümden az durumlar için) Ölçüm Durumuna Göre Pil Tüketimi: Dıfl Sensör olmadan: 20 ma Dıfl Sensör ile: 25 ma Desteklenen Dıfl Sensör: 100 mv/g hassasiyette, ICP gerektiren her tip standart akselerometre Dıfl Sensör Gücü: 24 V DC, 3.5 ma fiarj Cihazı Özellikleri Genel Maksat AC/DC duvar tipi priz Girifl: VAC, Hz Çıkıfl: 5 V DC Tam dolum için 3-4 saat Siparifl Bilgisi CMAS 100 SL SKF Machine Condition Advisor içeri i, fiarj Cihazı Adaptörü, Kablosu [ CMAC 101] Kemer Kılıfı [CMAC 102] fiarj Cihazı, uluslararası DC güç kayna ı [CMAC 8002] CD, Integrating Condition Monitoring Products and Asset Management Services, product catalog [CM5057] CD, Integrating Condition Monitoring Products and Asset Management Services, ürün katalo u [CM5057] Aksesuarlar Uzatma Kiti [CMAC 105 ], 100 mv/g akselerometre (1.5 m. entegre kablolusu ile) Ba lantı Kablosu [CMAC 107], 1,5 metre, Standart ICP

9 SKF Kestirimci Bak m ürünleri Katalo u 8 SKF Microvibe P-CMVL 3850 vibrasyon analiz cihaz Microvibe SKF nin gelifltirdi i en son tafl nabilir renkli ekranl PDA tipi vibrasyon ölçüm cihaz d r. Cihaz n kompakt, hafif ve kullan m n n kolay olmas Microvibe vibrasyon test ve ölçümü yapan kiflisel veri toplama asistan haline getirmektedir. yüksek frekans analizi (envelop acc.) gibi ölçümleri alabilmektedir. FFT spektrum analizinde kullan c n n iste ine ba l olarak FFT çözünürlü ü (400,800 veya 1600 lines) ve maximum frekans aral belirlenebilmektedir. Al nan ölçümlerden 5 adet en yüksek vibrasyon de eri s ralanabilmektedir. Multipoint otomasyonu ile ayn ölçüm noktas için 5 adet en faydal ölçümü otomatik olarak alabilmektedir. Bu özelli iyle zaman kazand rarak, ölçüm alma h z n art rmaktad r. Otomatik setup ve menüsünde yer alan; al nan ölçümün girilen alarm seviyesine göre de erlendirilmesiyle, bu ifli ilk kez yapan elemanlar n bile anormal durumlar n belirlenmesi ve ne yap lmas yla ilgili karar almalar n sa lar. Microvibe 2000 kadar overall ölçüm de erini, 1000 FFT spektrumu veya 200 zaman-dalga form bilgisini haf zas na kaydedebilir. Search özelli iyle al nan ölçümlere geri dönerek daha detayl analiz etme olana verir. Bu özelli iyle referans ölçüm de erleri oluflturulmas na yard mc olur. Microvibe n akustik yetene iyle makina problemleri kulakl k kullan larak ses olarakta dinlenebilmektedir. Yeni Microvibe P ile al nan ölçümler Data Management Software yard m yla PC ye aktar l r. Küçük rotalarda veri toplamak için ideal bir ekipmand r. Bir kez aktar lan bilgiler Microsoft Excel yard m yla saklan r, e ilimi izlenebilir ve grafik olarak haz rlan r. Microvibe n Özellikleri: Overall vibrasyon de erlerini ve detayl analiz için FFT spektrumlar n ve zaman dalga formunu gösterir. DSP (digital signal processing) yard m yla toplanan veriler h zla proses edilir. Trend izlemek amac yla veriler PC ye aktar labilir. Menüsünde vibrasyon terminolojisi sözlü ü vard r. Kullan c seçimine ba l olarak ölçüm birimi metrik veya imperial seçilebilir. Microvibe h z (velocity), ivme (acc.), deplasman,

10 SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u 9 MARLIN Detektör vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS MARLIN Vibrasyon Detektörü MARLIN Quick Connect vidal ba lant parças veya m knat sl sensör yard m yla vibrasyon ve s cakl k ölçebilen portatif cihazd r. Yeflil, sar ve k rm z uyar lambalar yard m yla makinan n çal flma koflullar hakk nda h zl flekilde bilgi verir. MARLIN Vibrasyon Detektörü tek bafl na kullan ld gibi MARLIN Sistemi içinde yer alan MARLIN Data Manager al nan ölçümleri aktar r. MARLIN Vibrasyon Detektörü ile al nan vibrasyon ve s cakl k ölçümleri makinan n çal flma trendini görmekte kullan l r. MARLIN Vibrasyon Detektörü ile iki tip ölçüm vibrasyon ölçümü yap l r. H z (mm/s veya in/s) ölçümleri düflük ve orta frekansta oluflan mekanik problemleri (eksen kaç kl, balanss zl k, mekanik gevfleklik vb.) izlemekte kullan l r. vme Envelope Acceleration (ge) ölçümü ise yüksek frekans bölgesinde meydana gelen rulman ar zalar, diflli hasarlar gibi problemleri izlemekte kullan l r. S cakl k ölçümü ise vibrasyon parametreleri d fl nda izlenmesi gereken en önemli de erlerdendir. S cakl n artmas döner ekipmanlarda sürtünmenin artmas dolay s yla ya lama problemlerinin bafllamas demektir. MARLIN Vibrasyon Detektörü tek bafl na kullan ld nda 6 farkl kullan c tan ml alarm ayar yap labilir. Yap lan anl k ölçüm otomatik olarak kullan c tan ml alarm seviyesiyle karfl laflt r l r ve uyar lambalar durumu belirtir. Uyar ve tehlike s n r ndaki alarm seviyeleri daha derin analiz yapmak için ön bilgi olarak kullan l r. M ARLIN Vibrasyon Detektörünün Quick Connect ba lant parças yla kullan lmas hem zamandan tasarruf sa lar hem de sürekli ayn noktadan sa l kl ölçüm al nmas n sa lar. MARLIN Data Toplama Cihaz yla beraber kullan ld nda al nan ölçümler saklanarak e ilimler izlenir. statistiksel Proses Kontrol yard m yla önceki ölçüme göre % de iflimleri takip edilir. MARLIN Vibrasyon Detektörü ürün tan m ve kit içeri i afla daki gibidir; CMVL 3600-IS-K-01-C MARLIN Vibrasyon Detektörü Kiti 1 adet CMVL 3600-IS MARLIN Vibrasyon Detektörü, 1 adet MQC (MARLIN Quick Connect), ba lant parças 1/4-28, 1 adet CMAC 3610 S cakl k Ölçümü için m knat sl sensör 1 adet CMSS stinger (10 cm), 2 adet AA pil, 1 adet CMAC 3620 alarm setup anahtar, 1 adet tafl ma k l f, 1 adet CMVL 3600-SL kullan m kitab, 1 adet CMVL 3600-QS Vibrasyon de erlendirme kart. MARLIN V BRASYON DETEKTÖR TEKN K ÖZELL KLER : ÖLÇÜMLER: Entegre Piezo Elektrik Accelerometre Vibrasyon Ölçüm Aral H z (mm/s RMS) : mm/s, in/s vme (ge) : 0.3 ge 20 ge S cakl k : 0 C C Frekans Aral : Toplam H z : 10 Hz...1 khz vme (ge) Band 3 : 500 Hz...10 khz EKRAN : LCD display mmx mm GÜÇ KAYNA I : 2 adet 1.5 V AA pil. 1 adet 3 V BR 1225 Li- on back up pil. ÇALIfiMA SICAKLI I : - 20 C C BOYUTLAR: mm x 43.2 mm x 41.4 mm A IRLIK : 635 gr ( m knat sl probla beraber) DATA AKTARMA: Micro D RS-232 KORUMA FAKTÖRÜ : Su ve Toza karfl IP m düflme testi.

11 SKF Kestirimci Bak m ürünleri Katalo u 10 Lazerli s cakl k ölçüm cihaz CMSS 2020 Makina Durum zleme Kiti CMPK 210 plus SKF Mikro S cakl k CMSS 2020 Temass z Termometre, herhangi bir objenin yüzey s cakl n h zl ve çabuk bir flekilde ölçmenizi sa lar. Sadece objeye yöneltip teti i çekerek göstergede s cakl okuyun. K zg n, tehlikeli ve eriflilmesi zor objelerin yüzey s cakl klar n temas olmaks z n güvenli bir flekilde ölçebilirsiniz. Kompakt boyutlar ile elle tutularak Elektrik (Endüstriyel), Otomotiv (Dizel), G da Güvenli i ve di er endüstriyel alanlarda kullan m içindir. ÖZELL KLER: Lazer görüfllü, H zl ve kolay kullan m, Kompakt, dayan kl, S cakl k aral, -18 C ila +260 C, Hassasiyet ± 2%. Rulman ve makinan n durumunu h zl ve kolay bir flekilde kontrol eder. Beklenmeyen durufl sürelerini azalt r. CMPK 200 plus /CMPK 210 plus hiç bir endüstriyel fabrikan n vazgeçemeyece i izleme araçlar n n topland bir gerekliliktir. Bu aletler bak m-onar m, operasyonlar, güvenilirlik ve titreflim analizi bölümleri için durum izleme iflini kolay bir hale getirir. ÖZELL KLER: CMVP 40 ya da CMVP 50 titreflim kalemi (Vibration Pen plus ), CMSS 2020 Mikro S cakl k, Temass z Termometre, CMIN 400 K Ultrasonik Kaçak Detektörü, kulakl ile, Pilleri ile birlikte, H zl makina durum de erlendirmesi için VibCard, Vibration Pen plus için kemer k l f, Kapsaml H zl Bafllang ç Talimat Kart, Dayan kl Tafl ma Çantas.

12 SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u 11 Lazerli s cakl k ölçüm cihaz CMAC 4200-SL Ultrasonik hava kaçak detektörü CMIN 400-K Lazer görüfllü SKF Güvenilirlik Sistemleri K z lötesi Termometre (CMAC 4200-SL) kolay kullan ml, sa lam ve temas gerektirmeyen portatif bir termometredir. Birçok bak m-onar m ifli için idealdir. K z lötesi termometreler s cakl klar n do ru ve h zl bir flekilde kay tlar n n yap lmas için SKF nin portatif veri toplama cihazlar na do rudan ba lanabilirler. ÖZELL KLER: Microlog uyumlu, MARLIN uyumlu, Fiziksel olarak zorlu ortamlar için tasarlanm flt r, Kolay kullan m, 16-Nokta lazer görüfl döngüsü, Üzerindeki tabloya göre emisyon ayarlanabilir, H zl tepki zaman, Genifl s cakl k okuma aral, -30 C ila +900 C Okumada hassasiyeti ± 1%. Ultrasonik Kaçak Detektör Probe u çal flan ekipmandan, kaçaklardan ya da elektriksel boflalmalardan kaynaklanan yüksek frekansl sesleri alg lar. Bu sinyalleri heterodinamik bir ifllem ile duyulabilir hale getirir bu sayede kullan c sesleri kulakl k ile duyabilir ve meydana gelen de ifliklikleri sayaç üzerinden görebilir. ÖZELL KLER: Bas nç ve vakum kaçaklar n tespit eder. Bas nçl havada dahil. Buhar kapan ve vanalar n h zl ve do ru olarak kontrol eder. Elektrikli aletlerde ark konta, korona ve izleme sezer. Rulmanlar, pompalar, motorlar, kompresörler vb. kontrol eder. Frekans aral : khz (38-42 khz de merkezlenen). Gösterge: 10 bölüm LED bar grafi i (k rm z ).

13 SKF Kestirimci Bak m ürünleri Katalo u 12 Rulman Analiz Kiti CMPK 60 plus / CMPK 70 plus Stroboskop TMRS 1 Rulman ve makina durumunu çabuk ve kolay bir flekilde kontrol eder. Beklenmeyen durufl sürelerini azalt r. Hiç bir endüstriyel fabrikan n vazgeçemeyece i izleme araçlar n n topland bir gerekliliktir. Bak m-onar m, operasyonlar, güvenilirlik ve titreflim analizi bölümleri için durum izleme iflini kolay bir hale getirir. ÖZELL KLER: CMVP 40 ya da CMVP 50 titreflim kalemi (Vibration Pen plus ), CMSS 2000-SL Lazer görüfllü Mikro S cakl k, Temass z S cakl k Probu, kullan m talimatlar, dayan kl k l f, kemer klipsi ve pili ile birlikte SKF TMEH1 Ya Kontrol Cihaz, kullan m talimat, yumuflak k l f ve pili ile birlikte, Tafl ma Çantas. Tek flafl ile kolay ve düflük maliyetli gözlem. Portatif ve kolay kulan ml SKF TMRS 1 stroboskop ile döner makina parçalar n n hareketinin donmufl olarak görünmesi sa lan r ve bu sayede makinay durdurmaya gerek kalmaks z n muayene yap labilir. Flafl oran n de ifltirmeksizin flafl zamanlamas n h zland rabilen ya da yavafllatabilen faz kayd rma (phase shifting) özelli i ile hareket muayene esnas nda donmufl hale getirilebilir. ÖZELL KLER: Parlak flafl ile daha iyi bir ayd nlatma sa lan r ve cihaz daha uzaktan tutularak genifl görüfl alan elde edilir. Dakikada flafl çakma oran (FPM) ile çok genifl bir uygulama aral vard r. Flafl oran h zl ve kolay ayarlan r. De iflebilen çevirme oran ve x2, 2 tufllar kullan larak FPM çabuk olarak ayarlan r. Bu sayede istenilen h za saniyeler içinde ulafl labilir. fiarj edilebilir pilleri ile uzun çal flma zaman vard r (2.5 saate kadar).

14 SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u 13 Termal Kamera TMTI 2 SKGeliflmifl termal kamera TMTI 2 kullan m kolayd r ve görünmez infrared fl ma sayesinde yüksek kalitede görüntüler elde eder. Yüksek çözünürlükteki (160 x 120/19, 200 piksel) görüntüler arkadan fl kland rmal büyük 3,5 inç ekran üzerinde görüntülenir. Kullan l fll PC ve rapor yazma yaz l m standart olarak (MS Windows 2000, XP veya Vista gereklidir) verilmekte ve kullan c n n kolayl kla data analizi yapabilmesi ve görüntüleri gelifltirmesine yard mc olmaktad r. Kompakt ergonomik yap s ve hafif olmas sebebiyle TMTI 2 pek çok endüstriyel alanda tercih edilmektedir. Kullan c ayarlar n n kolay olmas TMTI 2 yi kullan c dostu yapmaktad r. Temas etmeden ölçme tekni i, ölçümlerin güvenli ve çal flan bir ekipmanda yap lmas na olanak tan maktad r. Koruyucu bak m için ideal bir ölçüm aral mevcuttur (-10 C-250 C). Is emilim katsay s kullan c taraf ndan 0,2 ile 1,0 aral nda belirlenebilir. Ölçülen s cakl çevirmeye gerek kalmadan C veya K olarak gösterebilmektedir. Nokta görünümlü lazer iflaretleyici ile ilgilenilen alan iflaretlenebilir. Hedef alan ekranda hedef göstergesi ile görülecektir. Dört farkl renk paleti vard r. (alev, gökkufla, yüksek kalitede gökkufla ve gri tonlamal ). 20 x15 görüfl aç s uygulaman n görüntü kalitesini art rmaktad r. Genifl haf zas ile 1000 adete kadar termal görüntü saklama kapasitesi mevcuttur. (Radiometrik formatta) Dakikada 10 adete kadar görüntü alabilmektedir. Otomatik olarak maksimum ve minimum s cakl k yerlerini bulan, kullan c n n belirledi i hedefler ile iki nokta aras ndaki s fark n gösterebilen geliflmifl s cakl k belirleme özelli i TMTI 2 üzerinde bulunmaktad r. Endüstriyel alanlar için TMTI 2, çantas ve yaz l m ile beraberinde tekrar doldurulabilir pili, pil flarz etme adaptörü, görüntüleri saklamak için SD haf za kart ve tafl ma çantas ile beraber gelmektedir.

15 SKF Kestirimci Bak m ürünleri Katalo u 14 Teknik Özellikleri ; Gösterimi TMTI 2 Performans Görüntü Alan (FOV) Odaklama Minimum Odaklama Dalga Tepkimesi Termal Hassasiyet S cakl k Detektörü Ölçüm S cakl k Aral Ifl n Ölçümü 20 x15 El ile 30 cm (11,8 inç) 8μm - 14μm 150 mk [0,15 25 C ölçümde 160x120 piksel -10 C-250 C ki adet hareket ettirilebilir iflaretleyici S cakl k Fark Ölçümü Is Emilim Katsay s Hassasiyet ± 2 C (± 3,6 K) veya %2 Kullan c seçimli 0,2 ile 1,0 aral nda yans yan fl nlar azaltma özelli i art fl ayar 0,01 ayarlanabilir. Ekran Görüntü Saklama Adet Haf za Lazer flaretleyici Güç Kayna Batarya Çal flma Süresi AC çal flma Mekanik Gövde Ölçüler A rl k Montaj Opsiyonu Ba lant Çevre fiartlar Çal flma S cakl k Aral Nem Oran Saklama S cakl Kit çeri i 3,5 inç renkli LCD ayd nlatmal ekran 1000 görüntüye kadar SD kartta saklanabilir Maksimum 1GB SD kart S n f 2 Ekran n merkez noktas n gösterir. Lityum- on flarjl batarya, de ifltirilebilir. 4 saat devaml çal flma AC adaptörü standart verilmektedir. Çarpmaya dayan kl plastik 230 mmx120 mmx110 mm 0,75 kg (batarya ile beraber) Elde tafl ma veya üç ayak ile kullanma USB (B tipi) -15 C ile +250 C aras nda %10 ile %90 aras nda -20 C ile +70 C aras nda TMTI 2 geliflmifl termal görüntüleme, 12V adaptör, 128 MB SD haf za kart ve USB SD kart okuyucu ve kablosu, lens kapa, bölgelere göre priz adaptörleri, PC yaz l m ve rapor yazma program, PC ba lant için USB kablo, omuz ask s, tafl ma çantas.

16 SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u 15 Uygulama Örnekleri Kestirimci bakım Elektrik motorundaki arıza tesbiti Elektriksel Elektriksel bafll klardaki ar za tesbiti Yard mc tesisler Ba lant n n dirsek bölgesinde afl r s cak yerin tesbiti

17 SKF Kestirimci Bak m ürünleri Katalo u 16

18 SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u 17 Vibrasyon Ölçüm Cihazlar

19 SKF Kestirimci Bak m ürünleri Katalo u 18 MARLIN Pro, Data Toplama Cihaz MARLIN Pocket Pro; Intel flirketiyle birlikte yap lan çal flma sonucu gelifltirilmifl kullan m oldukça kolay, cepte tafl nabilir pek çok sanayi kolunda kullan labilen iflletmenin güvenilirli i (Operator Driven Reliability- ODR) için tasarlanm fl portatif vibrasyon ölçüm analiz ve veri toplama cihaz d r. MARLIN Sistemi iflletmecilerin üretim, bak m, mühendislik ve fabrika yönetimi aras ndaki iletiflimi kurmas na ve iflletmenin güvenilirli ini genifl anlamda gelifltirmesine yard mc olmas için dizayn edilmifltir. ODR flirketin güvenli bak m uygulamalar n flirketin ifl hedeflerine dönüfltürmek için yap lacak aktiviteleri organize eder. MARLIN Pocket Pro ile; makinalardaki vibrasyon, gözlem ve proses verileri standart olarak cihazda bulunan Microsoft Pocket Word, Pocket Excel ve Internet explorer yard m yla toplan r, saklan r ve analiz edilerek raporlanabilir. Ayr ca aç k Pocket PC platformunda çal flt için kullan c n n gelifltirebilece i pek çok uygulama da cihaza aktar labilir, dokümante edilebilir, referans olarak kullan labilir, arflivlenebilir ve gerekti inde rapora dönüfltürülebilir. Bu özellikleri MARLIN Pocket Pro yu üretim, bak m, mühendislik ve iflletme yönetiminin flirketin gelifltirilmesine yönelik birlikteliklerini organize eden mükemmel bir araçt r. MARLIN Pocket Pro sahada trend izleyebilen, bir önceki de erle sonrakini karfl laflt rabilen, alarm seviyelerini k yaslayabilen yüksek performansl veri toplay c s d r. Kullan c n n sahada kaydetti i notlar PC network sistemine aktar larak tüm çal flanlar n ulaflabilece i bilgiye dönüflebilir. MARLIN Pocket Pro istatistiksel proses kontrol, planlama, takvimlendirme vb. gibi verileri de sevketmekte kullan labilir.

20 SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u 19 Kablosuz Makine Durum zleme Cihaz -CMVL 8000 SKF Marlin Data Manager Cihaz ile beraber kullan l r. Wireless Marlin Detektör,Data Manager ile uyumlu çal flmas neticesinde Operatörlerin ar za tesbit çal flmalar nda ;güvenilir,h zl ve esneklik sa lamaktad r. Önemli özellikler Sahada kablo ihtiyac n ortadan kald rmaktad r. Sahada afla daki izleme de iflkenlerini ölçme ve kaydetme imkan sa lar, H z Rulman kontrol de eri (ge) S cakl k fiarj edilebilir pil Operatör odakl bak m ve güvenilirlik Bu tafl nabilir cihaz m z ile, operatörlere kullan m kolay, yap lan gözlemleri kaydetme ve makine durumlar n n izlenmesi,gerekli ise ekipman n güvenilirli i için gerekli düzeltici bak m faaliyetlerinin girilmesini sa lamaktad r. Güvenlik öncelikli cihaz m z Marlin Data Manager ile kullan lmaktad r.wireless Marlin Detektör ile tehlikeli bölgelerde kablosuz çal flma imkan sa lamakta,böylece operatörün ekipmanda kablodan meydana gelebilecek olumsuz koflullar ortadan kald r lm fl olur. Toplanan veriden faydal bilgilere ulafl lmas Marlin data manager ve Wireless detektör vas tas yla toplanan veriler Inspector Analyst program na aktar l r.geliflmifl bu software'ler yard m yla bu verilerin görülmesi ve analiz edilmesi sa lan r.software'de toplanan bilgiler analiz edilmesi, raporlanmas ve di er bilgisayar destekli bak m yönetim programlar na da aktar labilmektedir. Genel alarm bilgileri UYARI alarm bilgileri operatörlere çok erkenden bildirim sa layarak problemin büyümesini engeller ve böylece detayl analiz yap lmas na imkan sa lar. TEHL KE alarm bilgisi ise bir sonraki alarm seviyesidir. Vibrasyon ölçümü ve izlemesi Marlin kolay ba lant s olan MQC ile yap lan ölçümler yap l rken,her ölçüm noktas nda Wireless sensörün girifli 2 tip vibrasyon ölçümü gerçeklefltirir.bunlardan birincisi olan HIZ ölçümü düflük frekans bölgesinde oluflan ;balanss zl k,eksen kaç kl,yap sal bozukluklar mekanik gevfleklik ve di er mekanik ar zalar belirtmektedir. kinci ölçüm olan ge ( vme zarflama) yüksek frekans bölgesinde oluflan ve tekrar eden sinyallere odaklan r,böylece rulman n durumu belirtilmifltir. S cakl k Wireless detektör ile s cakl k ölçümü sayesinde,erken uyar sayesinde ekipmanda ar zalanan n önüne geçilmifl olur. S cakl k art fl ile ya lamadaki olumsuzluklar,rulmanda bozulmalar gibi ar zalar tesbit edilmektedir. Teknik bilgiler Ölçüm aral Ortalama vibrasyon : 10 Hz - 1 khz H z ( genlik aral ) : 0.3 mm/sn mm/sn. RMS ge rulman de eri : 0.3 ge ge S cakl k Ölçüm aral : -40 C ile C Fiziksel boyutlar Muhafaza : IP 65 Düflme testi : 1.8 metre Ölçüler Uzunluk Genifllik Yükseklik : 76.2 mm. : 76.2 mm. : 76.2 mm. Çal flma koflullar Çal flma s cakl : -20 C ile + 40 C Kaydetme s cakl : -20 C ile + 35 C Nem oran : % 95

21 SKF Kestirimci Bak m ürünleri Katalo u 20 MARLIN Durum zleme Detektörü Yeflil, sar ve k rm z uyar lambalar yard m yla makinan n çal flma koflullar hakk nda h zl flekilde bilgi verir. MARLIN Vibrasyon probu tek bafl na kullan ld gibi MARLIN Sistemi içinde yer alan MARLIN Data Manager al nan ölçümleri aktar r. Analisti Analisti ve Makina Ar za Arama program MARLIN detektör, ile beraber kullan labilmektedir. Fabrikada ölçülen bilgilerin paylafl m, detayl analiz ve trend edilmesini yapabilmektedir. Al nan bilgiler ayn zamanda geliflmifl analiz ve ar za teflhis ile de haberleflebilmektedir.

22 SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u 21 Vibrasyon Ölçüm ve Analiz Cihazlar

23 SKF Kestirimci Bak m ürünleri Katalo u 22 Vibrasyon Ölçüm ve Analiz Cihazlar Günümüzde geliflen çevre koruma politikas ve yal n üretim konseptinde ekipmanlar n güvenilirli i ve do ru bir flekilde kullan m nda Makina Durum zleme çok önemli bir rol oynamaktad r. Makina Durum zleme Cihazlar n n seçimi gündeme geldi inde, SKF genifl bir ürünler ve programlar yelpazesini sunmaktad r y l nda ilk Microlog piyasaya sürüldükten beri, SKF vibrasyon ölçüm ve analiz cihazlar nda standart özellikleri belirlemede önemli katk larda bulunmufltur. Diagnostic Instrument, (DI) n da SKF grubuna kat lmas ile cihazlar n özelliklerinde ç tay daha da yükse e ç karm flt r. Böylece Microlog ve MARLIN cihazlar m zda WinCe platformu kullan lmaya bafllam fl oldu.

24 SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u 23 SKF Microlog AX Vibrasyon Analiz Cihaz leri Düzey Veri Toplama / FFT Analizörü SKF tarafından bugünlerde ileri düzey genifl ekranlı analizör olarak SKF Microlog Vibrasyon Analizörü AX önerilmektedir. AX in özellikleri genifl aralıktaki vibrasyon parametrelerini yakalamanızı sa lar. Vibrasyon Analizörü kullanım esnekli i ile iflletmenizde kullanılan koruyucu bakım programına destek sa lamaktadır. Temel Özellikler Üç eksenli ölçüm ve hızlı veri toplama için 4 kanal ölçümü. 806 MHz Xsclae ifllemci ile gerçek zamanlı hızlı ölçüm ve yeni renkli ekran Endüstriyel kullanım için sa lam yapı, toz/su geçirgenli i IP 65 sınıfında fiarj edilebilir Lityum pil ile 8 saat devamlı veri toplama Kolay görünen ve her ıflıkta analiz yapabilmek için 162,5 mm lik genifl ekran Detaylı Analiz ve Raporlama için yazılımı ile kullanım SKF Microlog AX, tek kullanıcılı ve network ortamlarındaki çok kullanıcılı Karar Destek programı ile mükemmel bir uyum içinde çalıflabilmektedir. Karar Destek sistemi iflletmenizdeki CMMS ve EAM sistemleriyle haberleflebilmekte ve olası hataları belirler ve uygulanacak iflleri tanımlayıp otomatik olarak bakım kararları verebilmektedir. Uygulama Modulleri ve htiyaca Uygun SKF Microlog AX SKF Microlog AX moduler programları ile kiflisel ihtiyaçlarınıza uygun flekilde oluflturulabilir. AX-M model 4 kanal rotasız/2 kanal veya efl zamanlı 3 eksenli rotalı analiz ve 2 kanal balans modülü yüklenmifl. AX-M modeli AX-s veya AX-F modellerine yükseltilebilir. AX-S model AX-M olan bütün özelliklere ek olarak Bump (Çekiç ) Testi ve Data Kayıt modülleri eklenmifl. AX-F model Durma-Hızlanma (Run up Coast down), Frekans Tepki Fonksiyonu (Frequency Response Function-FRF) ve Uygunluk (Conformance) kontrol modülleri ile zenginlefltirilmifl kapasiteye sahiptir. SKF Microlog Analizörü AX 10 CPM (0,16 Hz) ile (80 khz) aralı ındaki uygulamalarda Microlog AX durum izleme sinyallerini seçebilir ve de iflik çalıflma flartlarında 4 kanal rotasız ölçümlerle ve 1 veya 2 kanal statik veya dinamik çift balans uygulamaları kullanılabilmektedir. Rulman durumu için endüstride denenmifl ve kabul görmüfl SKF vme Zarflama(gE) teknolojisi kullanılmaktadır. AX in analog ve dijital elektronik sistemlerdeki en büyük yararları içerisinde yer alan Dijital Sinyal flleme (DSP) ve yüksek çözünürlükte Sigma-Delta A/D çeviriciler için veri toplama esnasında hız ve hassasiyet sa lamasıdır. Analiz Sisteminizi tamamlayan güçlü yazılım Analiz programı hızlı, verimli ve güvenilir veri saklama, analiz ve karıflık makina verilerini görme ve organizasyonunuz için bilgilendirme yapmanızı sa lar. Uzmanlar ve yeni bafllayanlar için ö renmesi kolay ve kullanılıfllı. Di er programlarla ve yazılımlarla haberleflebilme Analiz programı ile iflinize uygun tercihler yaparak çalıflabilme Analiz programı Monitoring Suite Programı nın bir parçasıdır. SKF portatif ve on-line cihazları ile uyum içinde çalıflabilmektedir. Bütün modeller ayrı ayrı siparifl verilebilmektedir.

25 SKF Kestirimci Bak m ürünleri Katalo u 24 Microlog GX Serisi Microlog Vibrasyon Ölçüm ve Analiz Cihaz SKF GX serisi vibrasyon analiz cihaz de iflken kullan m amaçlar na göre tasarlanm fl bir cihazd r. Cihaz tasar m uzman kullan c lar ve yeni bafllayanlar göz önüne al narak yap lm flt r. SKF GX serisi vibrasyon analiz cihaz n n modüler özellikleri olmas, onu kullan c n n ihtiyaçlar na uygun analiz cihaz haline getirmektedir. Zaman içerisinde oluflabilecek gereksinimlere göre istenen özellikler cihaza adapte edilebilmektedir. SKF GX serisi Microlog GERÇEK 2 kanal efl zamanl ölçüm yapan bir vibrasyon analiz cihaz d r. Modüler analiz paketi, Windows CE flletim Sistemi ve al nan datalar n do rudan bilgisayara transferi GX serisi Microlog un kullan m n kolaylaflt rmaktad r. 400 MHz Xscale ifllemci, büyük renkli ekran, kolay kullan m tufllar yla çok h zl veri toplama özelli ine sahiptir. CMXA 50 Microlog dan % 50, CMVA serisi Microlog dan % 40 daha h zl ölçüm alabilmektedir. Al nan veriler sabit haf zan n haricinde, SDIO kartlara, PCMCIA ve CF kartlara aktar labilmektedir. Saha çal flma flartlar göz önüne al narak IP 65 koruma (su ve toz) ve 2 m. düflme testinden baflar yla geçmifltir. ÖZELL KLER : 1.Uygunluk Kontrolü: Genel makina sa l n n uygun standartlara gore (ISO, BS, ANSI) kontrol edilmesi. Genel uygunluk testinden baflka kullan c tan ml standartlara göre (vibrasyon limitleri, alarm seviyeleri vb.) kontrol edilmesi. 2.Balans Modülü: 1 veya 2 düzlemde yerinde dinamik balans yap lmas. 3.Data Kay t: Gerçek vibrasyon de erlerinin kaydedilmesi (kritik h z vb.) WAV format nda çift kanal kay t yapabilme. PC üzerinden play back yapmak üzere dosyas oluflturabilme. 4.FFT Analizör: Rulman ar zalar, diflli hasarlar, eksen kaç kl, balanss zl k vb. makina ar zalar n n tespit edilmesi. Envelope acceleration tekni iyle yüksek frekanstaki döner ekipmanlar n analiz edilebilmesi. Takometre sinyali olmadan basit vektörel faz diagramlar n n görüntülenmesi. 5.Darbe Testi (Bump Test): Do al frekans n kolay tan mlanmas. Çatlak tespiti. - Rezonans tespiti. - Türbin kanat testi. ÖLÇÜM PARAMETRELER : Input sinyal tipi: ICP. Sinyal inputlar : 2 x ICP, AC sinyal, DC sinyal. Takometre : Tako input +/- 40 volt, Tako deste i 5 v. Input Girifli : 2 kanal; 1 ICP/AC/DC, 2 ICP/AC/DC Sensör kontrol : ICP aç k devre kontrol. Auto range : Var. Dinamik range : > 90 db. Frekans aral : Rotas z ölçümde (Non route) 40 KHz, rotal ölçümde 20 KHz. AC/ICP (Düflük frekans s n r ) : Min Hz. (yaklafl k 8 rpm den itibaren spectrum alabilme) ve 20 bit Dinamik range (Sigma Delta Teknolojisi) Kullan lan Filtreler High Pass : Hz. Gerçek zamanl ölçüm : 40 khz tek kanalda. FFT çözünürlük : lines. Ölçüm örnekleme : örnek. Averaj : Analizör>Üstel (exponential) Darbe testi> Peak hold veya Exp. Uygunluk> RMS (spectral) Uyumlu Programlar : SKF Makine Analisti DONANIM ÖZELL KLER : Boyut : 186x186x134 mm. A rl k : 715 gr. Ekran : 320x240 VGA renk TFT ekran. Düflme testi : 2 metreden MIL-STD 810 a gore. S zd rmazl k : IP 65 ( su ve toz) Çal flma s cakl : -10 C.+50 C. Tehlikeli alan çal flma standartlar : CSA class I, Division II Grup A, B, C, D. fllemci : 400 MHz Xscale Intel PXA 255 flletim Sistemi : Windows CE.Net v4.2 Batarya : Li-Ion 8 saate kadar çal flabilen, adaptörle flarj edilebilen uzun ömürlü pil.

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

Teknik Katalog [Osiloskop]

Teknik Katalog [Osiloskop] Teknik Katalog [Osiloskop] [OX 7204] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90 (0)

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ IPACK ENDÜSTRİYEL GAZ ÖLÇÜMLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ Endüstriyel işletmelerde kullanılan yanıcı parlayıcı patlayıcı ve/veya toksik gazların anlık veya sürekli olarak tespiti

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N G da için dizayn edilen bu termometre; genellikle ev mutfaklar nda, pikniklerde ve g da sanayinde g da s cakl k ölçümünde kullan l r. Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 C, Prob uzunlu u:

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü Seviye Transmitteri Temassız Ultrasonik Sensörlü Tank Envanteri, Seviye Gözlemleme ve Kontrolü için Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25 Kimyasal Depolama Tankları,

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Mükemmel, çok yönlü program: tools 8000

Mükemmel, çok yönlü program: tools 8000 14-797980.qxp 10/17/08 11:28 AM Page 1 tools 8000 Mükemmel, çok yönlü program: tools 8000 Alarm sistemleri programlama ve hizmet az l m Yang n alg lama teknolojisi 14-797980.qxp 10/17/08 11:28 AM Page

Detaylı

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin SKF kalitesinin paras n ödedi inizde, SKF kalitesine sahip olman z gerekir. SKF rulmanlarınızı veya di er SKF ürünlerini

Detaylı

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları 1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları Hidrolik vibrasyon kazıcıları, hidrolik ekskavatörlerinizin uygulama menzilini uzatır ve yeni operasyon alanları açar. Sürücüler üniversal mafsal ile vinç koluna eklenir

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr sintra 2 Sintra bir Asy a Trafik A.Ş. ma rka sıdır. 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 Üretim Kapasitemiz Sintra markalı sinyalizasyon sistemlerimiz, trafik ve yol güvenliği standartlarına uygun

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3. Elektronik Isı Pay Ölçer

EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3. Elektronik Isı Pay Ölçer EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3 Elektronik Isı Pay Ölçer Çevrenin Korunması Avantaj ve Özellikleri İklim koruma için enerji tüketiminin ölçümü Kaynakların ve çevrenin korunması Günümüzde; çevremiz, korunmaya

Detaylı

Elektronik Analitik Teraziler

Elektronik Analitik Teraziler Elektronik Analitik Teraziler PW model Analitik Teraziler Metal gövde leri teknoloji Manyetik Sistem RS-232 arayüz Aksesuar ba lant arayüz ç k fl Güvenlik kilit kodlama sistemi Dahili kalibrasyon GLP print

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

İNFRARED ( LAZERLİ ) ( SICAKLIK ÖLÇERLER)

İNFRARED ( LAZERLİ ) ( SICAKLIK ÖLÇERLER) İNFRARED ( LAZERLİ ) ( SICAKLIK ÖLÇERLER) IR77L CEP TİPİ INFRARED TERMOMETRE Ölçme Sahası -30 to +270 C Display 3 Digit Otomatik kapanma. IR88 CEP TİPİ INFRARED TERMOMETRE Ölçme Sahası -30 to +270 C Display

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Teknik Katalog [Kızılötesi Kamera]

Teknik Katalog [Kızılötesi Kamera] Teknik Katalog [Kızılötesi Kamera] [PCE-TC 9] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

We measure it. testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı. www.testo.com.tr

We measure it. testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı. www.testo.com.tr İnfrared termometre testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı Yüksek sıcaklıklarda da güvenilir ve doğru ölçümler 4-nokta lazer işaretleme özelliği ile

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar,

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, çindekiler, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, Kauçuk fifl priz serisi...6 Sunum...6 Referanslar...7 Ark kaynak makina ba lant elemanlar...10 Sunum...10 H zl seçim k lavuzu...12 Boyutlar-Kauçuk...13

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

Kalite verimlilikle buluştu. DR6000 UV-VIS Spektrofotometre

Kalite verimlilikle buluştu. DR6000 UV-VIS Spektrofotometre Kalite verimlilikle buluştu DR6000 UV-VIS Spektrofotometre Kalite ve uygun maliyetin birleşimi Yeni DR6000 UV-VIS spektrofotometre, laboratuvardaki rutin analizler ve zorlu fotometrik uygulamalar için

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr Ürün Hattı Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi www.tsmglobal.com.tr 2 Ammann yeni nesil ARX 90 ve ARX 110 belden kırmalı tandem silindirleri asfalt sıkıştırma teknolojisine farklı bir tasarım

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Gizli Bilgi Yok Edilmeli!

Gizli Bilgi Yok Edilmeli! Gizli Bilgi Yok Edilmeli! Evrak mha Makineleri Katalo u Elektro Sistem Elektronik Veri Güvenli i Cihazlar. Elektro Sistem Elektronik Veri Güvenli i Cihazlar. Elektro Sistem, 2000 y l ndan itibaren sektörde

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Dräger UCF 7000 Termal Görüntüleme Kameraları

Dräger UCF 7000 Termal Görüntüleme Kameraları Dräger UCF 7000 Termal Görüntüleme Kameraları Sadece tek elle kolayca kullanılır. Dräger UCF 7000 termal görüntüleme kamerasının sağladığı optimum görüntü seçenekleri ile daha fazlasını görün ve daha iyi

Detaylı

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI Uygulamalar Atık su Toplama sistemleri Endüstriyel ön arıtma Çevresel İzleme Yağmur suyu Numune almak artık hiç olmadığı kadar kolay. HACH LANGE AS950 numune alma kontrol

Detaylı

SV-11H SV-8H SV-6H. Masural Tip Lineer Rulman K zakl Dik leme Merkezleri SV - 6H/8H/11H. www.burla.com

SV-11H SV-8H SV-6H. Masural Tip Lineer Rulman K zakl Dik leme Merkezleri SV - 6H/8H/11H. www.burla.com SV-H Masural Tip Lineer Rulman K zakl Dik leme Merkezleri SV - H/8H/11H SV-H Sister Dik leme Merkezleri kompakt yap s sayesinde yük h z ve ilerleme kabiliyetine sahiptir. lü i mili tahrik sistemiyle özellikle

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1

13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 N Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve endüstri alanlar nda, alev alabilen malzemeler

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

DT-9881 Parçacık Sayacı

DT-9881 Parçacık Sayacı DT-9881 Parçacık Sayacı HCHO ve CO yoğunluğunu ve havadaki CO parçacıklarını ölçmek için Parçacık Sayacı / hafıza ile / parçacıkların altı boyutu: 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0 ve 10 μm / sıcaklık ve bağıl nem

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

FCB-EV7500. Product Image. 30x optik yakınlaştırma özellikli lense sahip, 1/2,8 tipi Exmor CMOS sensörlü Full HD renkli blok kamera.

FCB-EV7500. Product Image. 30x optik yakınlaştırma özellikli lense sahip, 1/2,8 tipi Exmor CMOS sensörlü Full HD renkli blok kamera. FCB-EV7500 30x optik yakınlaştırma özellikli lense sahip, 1/2,8 tipi Exmor CMOS sensörlü Full HD renkli blok kamera Product Image Genel Bakış Yüksek kaliteli, yüksek çözünürlüklü kompakt, hafif renkli

Detaylı

Sensör kutular SRAP, analog

Sensör kutular SRAP, analog Sensör kutular SRAP, analog NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Önemli özellikler Genel bilgiler Daha iyi fonksiyonellik için analog sensör kutusu. Analog sensör kutusuaç saldöneraktüatörün

Detaylı

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu ADR RLECFW/GW@ Accurax lineer motor Optimize edilmiş etkililiğe sahip yeni lineer motorlar Yüksek hız ve yüksek görev döngülü işlemler için demir çekirdekli motorlar ve kertiksiz ve yüksek dinamik uygulamaları

Detaylı

OPERATÖRSÜZ OTOMATİK TARTIM

OPERATÖRSÜZ OTOMATİK TARTIM OPERATÖRSÜZ OTOMATİK TARTIM OPERATÖRSÜZ OTOMATİK TARTIM Proximity Kart Okuyuculu Sistem RFID Okuyuculu Sistem Proximity Kart Okuyuculu Sistem Ana Bilgisayar ACT (Otomatik Tartım Terminali) Kamera Trafik

Detaylı

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2 Analysis & Reports Coldstore east 17.02.2015 to 19.02.2015 Graphical presentation 17/02/2015 18/09/2014 19/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabular presentation Alarms Özel

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2

VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2 VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2 Volümetrik debimetre nedir?? Fark basınç ölçümü ile hava akış verimini kontrol etmenizi sağlayan, bakım gerektirmeyen, yenilikçi bir Pnömatik otomasyon kontrol sistemidir, bu

Detaylı

Leica DISTO D3a / BT Çok fonksiyonel, hassas ölçüm imkanı

Leica DISTO D3a / BT Çok fonksiyonel, hassas ölçüm imkanı Leica DISTO Da / BT Çok fonksiyonel, hassas ölçüm imkanı Leica DISTO Bu kadar hassas ölçüm yapabilir mi? ±.0 mm ölçüm hassasiyetle; Leica DISTO Da tek tuşa basarak hassas ölçüm yapabilmenize olanak sağlar.

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama

Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama AVUÇ TAfiLAMA G 12SS / 580 W çok açılı kullanılabilen siperlik kompakt yapı; 254 mm uzunluk, 1.4 kg a ırlık mil kilitleme mekanizması güçlü fan so utması uzun ömürlü

Detaylı

KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI

KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI XDP-II Kısmi Deşarj Cihazı XDP-II cihazı kısmi deşarjla oluşan elektriksel alandaki hızlı değişiklikleri algılayarak hassas ölçümler yapar. Aynı zamanda izole ekipmanlardaki kısmi

Detaylı

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS300P HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı

Online teknik sayfa FLOWSIC30 GAZ SAYACI

Online teknik sayfa FLOWSIC30 GAZ SAYACI Online teknik sayfa FLOWSIC30 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC30 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

İnfrared sıcaklık ölçüm

İnfrared sıcaklık ölçüm İnfrared sıcaklık ölçüm cihazı testo 830 Hızlı, temassız yüzey sıcaklık ölçümü Maks./min. değer gösterimi, temassız yüzey sıcaklığı ölçümü C Lazer ölçüm noktası işaretleyicisi ve daha uzun mesafelerde

Detaylı

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618 DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ Güçlü Anonslar ile Honeywell, kapanış saatleri gibi günlük bilgilerin yanında reklam ya da adresli çağrılar gibi hedefe yönelik anonsları destekleyen yeni bir

Detaylı

Kullanım Klavuzu Makine Analiz Cihazı PCE-VT 2700S

Kullanım Klavuzu Makine Analiz Cihazı PCE-VT 2700S Kullanım Klavuzu Makine Analiz Cihazı PCE-VT 2700S Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 23/09/2016 İçindekiler 1 Güvenlik notları... 3 2 Özellikler... 3 3 Sistem açıklaması... 4 3.1 Yapıt... 4 3.2 Teslimat içeriği...

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı