SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u"

Transkript

1 SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850 SKF lazerli s cakl k ölçüm cihaz CMAC 4200 SKF Microlog AX vibrasyon analiz cihaz SKF Microlog GX vibrasyon analiz cihaz SKF makina durum izleme kiti CMPK 200 plus SKF rulman analiz kiti CMPK 70 plus SKF TÜRK SAN. ve T C. LTD.fiT. Genel Müdürlük Tekstilkent Koza Plaza A Blok 15.Kat No:56-57 Esenler stanbul T: (pbx) F: / SKF ZM R 1. Sanayi Sitesi 2824 Sokak No zmir T: F: SKF ADANA Reflatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi Gülek Sitesi A Blok No 75/A Zemin Kat Adana T: (3 hat) F: SKF on-line durum izleme sistemi IMx SKF vibrasyon sensörleri SKF ultrasonik hava kaçak dedektörü CMIN 400-K SKF, SKF Grubunun tescilli markas d r. SKF 2009/Ocak Bu doküman içeri inin telif hakk yay nc ya aittir. çeri in tamam veya bir k sm yay nc n n yaz l izni olmaks z n yeniden bas lamaz. Bu yay n n içerdi i bilgilerin do ru olmas na özen gösterilmifltir. Ancak buradaki bilgilerin kullan m ndan do rudan veya dolayl kaynaklanabilecek herhangi bir hasar veya zarar n sorumlulu u kabul edilmez. SKF lazerli kaplin ayar cihaz XA sistem SKF lazerli kasnak ayar cihaz TMEB 2 SKF termal kamera TMTI 2

2 SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bakım Ürünleri Teknik Servislerimiz Temel Durum zleme Cihazları Vibrasyon Ölçüm Cihazları Vibrasyon Ölçüm ve Analiz Cihazları On-Line Durum zleme Sistemleri Durum zleme ve Analiz Programları Makine Koruma Sistemleri Vibrasyon Sensörleri Lazerli Kaplin ve Kasnak Ayar Geliflmifl Analiz ve Arıza Teflhis Program

3 SKF Kestirimci Bak m ürünleri Katalo u 2

4 SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u 3

5 SKF Kestirimci Bak m ürünleri Katalo u 4

6 SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u 5 Temel Durum zleme Cihazlar

7 SKF Kestirimci Bak m ürünleri Katalo u 6 SKF Makine Durum Analizörü LCD ekranda titreflim ölçüm gruplar Rulman zarflama ge H z Alarm ekran (A) uyar (D) tehlike ISO makine grubu S cakl k Ölçüm durumu Rulman izleme grubu Pil seviyesi %60 dolu) Artık ister acemi olsun, ister profesyonel her kullanıcı, iflletmelerindeki dönen ekipmanların durumunu hızlı ve hassas olarak ölçebilecek. Bakım ve operasyon ekibinizi bu sa lam, ergonomik ve kullanımı kolay cihaz ile donatıp, olası makina problemlerini pahalıya mal olabilecek durufllar olmadan, tespit edebilirsiniz. Tek Cihaz, Çok Yönlü Ölçüm Cihaz, ortalama Hız vibrasyon de eri okurken, makinadan alınan vibrasyon ölçümlerini önceden programlanmıfl, ISO standart kılavuz de erleriyle otomatik olarak karflılafltırır. Bu karflılafltırmaya göre e er de erler limitleri aflmıflsa, uyar ya da tehlike alarmını gösterir. Eflzamanlı olarak Enveloped Accelaration ( vme Zarflama) ölçümü de alınarak yine daha önceden programlanmıfl rulman titreflim referans de erleriyle karflılafltırır. Bu flekilde rulmanın normal çalıflması ya da muhtemel hasarın varlı ı konusunda bilgi verir. Cihaz aynı zamanda kızılötesi sensörü ile sıcaklık da ölçüp, normal dıflı sıcaklıkları da tespit edebilir. Özellikler Kurulumu ve kullanımı oldukça kolaydır. Ölçümler, hem günefl altında hem de karanlık ortamlarda rahatlıkla kullanılabilen parlak ekrandan verilir. Ayrıca on-line e itimi de Exchange sitesinde mevcuttur. Hafif, kompakt ve ergonomik yapısıyla kemerde taflımaya ya da alet çantasında muhafazaya uygundur. Uyarı ve Tehlike ikazları, tecrübesiz veya yo un çalıflanlar için güven duyulacak teflhis olana ı sa lar. Hız, vme Zarflama ve sıcaklık ölçümlerinin aynı anda yapılmasıyla zamandan kazanç sa lar. Verimli ekonomik ve çevreye duyarlıdır. Yeniden doldurulabilir bataryasıyla cihazımız tek bir dolumda 10 saat çalıflır. Standart 100 mv/g ICP akselerometreleriyle çalıflma esnekli i sa lar. Opsiyonel dıfl sensörü ulaflılması güç noktalar için kullanılabilir. Hassasiyet, Esneklik ve Güvenilirlik Ölçüm alınırken, cihazın ivme sensöründen gelen sinyal, Toplam Hız ve vme Zarflama olarak, aynı nokta için iki ayrı ölçüm olarak ifllenir. Aynı zamanda cihazın kızıl ötesi sıcaklık sensörü ölçülen noktanın yüzey sıcaklı ını ölçer ve aynı anda 3 ölçümde ekranda gösterilir. Cihazın sistem seçeneklerine ba lı olarak, LCD ekranda aynı anda; Birimler (Metrik ve ngiliz birimi olarak) mm/s cinsinden hız ya da IPS dönüflümlü pik de eri C Derece Celcius ya da ngiliz F Fahrenheit cinsinden sıcaklık ge cinsinden vme Zarflama ölçümleri gösterilebilir. Ölçüm Esnasında LCD Ekran vme Zarflama, Hız, Alarm Gösterimi, (A) Uyarı, (D) Tehlike ISO Makine Gurubu, Batarya Göstergesi, vme Zarflama Sınıfı, Ölçüm Durumu, Sıcaklık Opsiyonel harici akselerometre lave CMAC 105 kiti, ulaflılması zor olan yerlerde ölçüm almak için gerekli herfleyi; entegre kablosu ve mıknatısı ile akselerometreyi ihtiva eder. CMAC 107 ba lantı kablosu mevcut standart amm mv/g ICP akselerometreleriyle birlikte kullanılabilir.

8 SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u 7 Teknik Özellikler Vibrasyon Ölçümü : Piezoelektrik ivme sensörü Hız Aralı ı : mm/s (RMS) (türetilmifl pik de eri) vme Zarflama Aralı ı: 0.1 ge ge, +- 10% vme Zarflama Bandı: Band 3: 500 Hz 10 Khz aralı ında Hız Frekans Aralı ı : 10 Hz 1000 Hz Kızılötesi Sıcaklık Aralı ı: -20 C C aralı ında Kızılötesi Sıcaklık Hassaslı ı: +- 2 C Kızılötesi Ölçüm Uzaklı ı : Ölçüm noktasından 127 mm uzaklıkta Çalıflma Sıcaklı ı: -10 C C aralı ında Saklama Sıcaklı ı: -20 C C aralı ında Nem: %95 ba ıl nem, yo uflmasız IP sınıfı: IP 65 Sertifikalar: CE 100 mv/g akselerometre için MS tip konnektörü ile. fiarj Cihazı Adaptörü [CMAC 101] 4 inç kablo, 5.5 mm. SKF Durum Analizör cihazını içeren opsiyonel kitler SKF Temel Durum zleme kiti CMAK 400 SKF Rulman Analiz Kiti CMAK 300 Düflme Testi: 2 metre Pil Kapasitesi: 550mA saat Pil Ömrü: 10 saat (iki flarj süresi arası, ölçümden az durumlar için) Ölçüm Durumuna Göre Pil Tüketimi: Dıfl Sensör olmadan: 20 ma Dıfl Sensör ile: 25 ma Desteklenen Dıfl Sensör: 100 mv/g hassasiyette, ICP gerektiren her tip standart akselerometre Dıfl Sensör Gücü: 24 V DC, 3.5 ma fiarj Cihazı Özellikleri Genel Maksat AC/DC duvar tipi priz Girifl: VAC, Hz Çıkıfl: 5 V DC Tam dolum için 3-4 saat Siparifl Bilgisi CMAS 100 SL SKF Machine Condition Advisor içeri i, fiarj Cihazı Adaptörü, Kablosu [ CMAC 101] Kemer Kılıfı [CMAC 102] fiarj Cihazı, uluslararası DC güç kayna ı [CMAC 8002] CD, Integrating Condition Monitoring Products and Asset Management Services, product catalog [CM5057] CD, Integrating Condition Monitoring Products and Asset Management Services, ürün katalo u [CM5057] Aksesuarlar Uzatma Kiti [CMAC 105 ], 100 mv/g akselerometre (1.5 m. entegre kablolusu ile) Ba lantı Kablosu [CMAC 107], 1,5 metre, Standart ICP

9 SKF Kestirimci Bak m ürünleri Katalo u 8 SKF Microvibe P-CMVL 3850 vibrasyon analiz cihaz Microvibe SKF nin gelifltirdi i en son tafl nabilir renkli ekranl PDA tipi vibrasyon ölçüm cihaz d r. Cihaz n kompakt, hafif ve kullan m n n kolay olmas Microvibe vibrasyon test ve ölçümü yapan kiflisel veri toplama asistan haline getirmektedir. yüksek frekans analizi (envelop acc.) gibi ölçümleri alabilmektedir. FFT spektrum analizinde kullan c n n iste ine ba l olarak FFT çözünürlü ü (400,800 veya 1600 lines) ve maximum frekans aral belirlenebilmektedir. Al nan ölçümlerden 5 adet en yüksek vibrasyon de eri s ralanabilmektedir. Multipoint otomasyonu ile ayn ölçüm noktas için 5 adet en faydal ölçümü otomatik olarak alabilmektedir. Bu özelli iyle zaman kazand rarak, ölçüm alma h z n art rmaktad r. Otomatik setup ve menüsünde yer alan; al nan ölçümün girilen alarm seviyesine göre de erlendirilmesiyle, bu ifli ilk kez yapan elemanlar n bile anormal durumlar n belirlenmesi ve ne yap lmas yla ilgili karar almalar n sa lar. Microvibe 2000 kadar overall ölçüm de erini, 1000 FFT spektrumu veya 200 zaman-dalga form bilgisini haf zas na kaydedebilir. Search özelli iyle al nan ölçümlere geri dönerek daha detayl analiz etme olana verir. Bu özelli iyle referans ölçüm de erleri oluflturulmas na yard mc olur. Microvibe n akustik yetene iyle makina problemleri kulakl k kullan larak ses olarakta dinlenebilmektedir. Yeni Microvibe P ile al nan ölçümler Data Management Software yard m yla PC ye aktar l r. Küçük rotalarda veri toplamak için ideal bir ekipmand r. Bir kez aktar lan bilgiler Microsoft Excel yard m yla saklan r, e ilimi izlenebilir ve grafik olarak haz rlan r. Microvibe n Özellikleri: Overall vibrasyon de erlerini ve detayl analiz için FFT spektrumlar n ve zaman dalga formunu gösterir. DSP (digital signal processing) yard m yla toplanan veriler h zla proses edilir. Trend izlemek amac yla veriler PC ye aktar labilir. Menüsünde vibrasyon terminolojisi sözlü ü vard r. Kullan c seçimine ba l olarak ölçüm birimi metrik veya imperial seçilebilir. Microvibe h z (velocity), ivme (acc.), deplasman,

10 SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u 9 MARLIN Detektör vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS MARLIN Vibrasyon Detektörü MARLIN Quick Connect vidal ba lant parças veya m knat sl sensör yard m yla vibrasyon ve s cakl k ölçebilen portatif cihazd r. Yeflil, sar ve k rm z uyar lambalar yard m yla makinan n çal flma koflullar hakk nda h zl flekilde bilgi verir. MARLIN Vibrasyon Detektörü tek bafl na kullan ld gibi MARLIN Sistemi içinde yer alan MARLIN Data Manager al nan ölçümleri aktar r. MARLIN Vibrasyon Detektörü ile al nan vibrasyon ve s cakl k ölçümleri makinan n çal flma trendini görmekte kullan l r. MARLIN Vibrasyon Detektörü ile iki tip ölçüm vibrasyon ölçümü yap l r. H z (mm/s veya in/s) ölçümleri düflük ve orta frekansta oluflan mekanik problemleri (eksen kaç kl, balanss zl k, mekanik gevfleklik vb.) izlemekte kullan l r. vme Envelope Acceleration (ge) ölçümü ise yüksek frekans bölgesinde meydana gelen rulman ar zalar, diflli hasarlar gibi problemleri izlemekte kullan l r. S cakl k ölçümü ise vibrasyon parametreleri d fl nda izlenmesi gereken en önemli de erlerdendir. S cakl n artmas döner ekipmanlarda sürtünmenin artmas dolay s yla ya lama problemlerinin bafllamas demektir. MARLIN Vibrasyon Detektörü tek bafl na kullan ld nda 6 farkl kullan c tan ml alarm ayar yap labilir. Yap lan anl k ölçüm otomatik olarak kullan c tan ml alarm seviyesiyle karfl laflt r l r ve uyar lambalar durumu belirtir. Uyar ve tehlike s n r ndaki alarm seviyeleri daha derin analiz yapmak için ön bilgi olarak kullan l r. M ARLIN Vibrasyon Detektörünün Quick Connect ba lant parças yla kullan lmas hem zamandan tasarruf sa lar hem de sürekli ayn noktadan sa l kl ölçüm al nmas n sa lar. MARLIN Data Toplama Cihaz yla beraber kullan ld nda al nan ölçümler saklanarak e ilimler izlenir. statistiksel Proses Kontrol yard m yla önceki ölçüme göre % de iflimleri takip edilir. MARLIN Vibrasyon Detektörü ürün tan m ve kit içeri i afla daki gibidir; CMVL 3600-IS-K-01-C MARLIN Vibrasyon Detektörü Kiti 1 adet CMVL 3600-IS MARLIN Vibrasyon Detektörü, 1 adet MQC (MARLIN Quick Connect), ba lant parças 1/4-28, 1 adet CMAC 3610 S cakl k Ölçümü için m knat sl sensör 1 adet CMSS stinger (10 cm), 2 adet AA pil, 1 adet CMAC 3620 alarm setup anahtar, 1 adet tafl ma k l f, 1 adet CMVL 3600-SL kullan m kitab, 1 adet CMVL 3600-QS Vibrasyon de erlendirme kart. MARLIN V BRASYON DETEKTÖR TEKN K ÖZELL KLER : ÖLÇÜMLER: Entegre Piezo Elektrik Accelerometre Vibrasyon Ölçüm Aral H z (mm/s RMS) : mm/s, in/s vme (ge) : 0.3 ge 20 ge S cakl k : 0 C C Frekans Aral : Toplam H z : 10 Hz...1 khz vme (ge) Band 3 : 500 Hz...10 khz EKRAN : LCD display mmx mm GÜÇ KAYNA I : 2 adet 1.5 V AA pil. 1 adet 3 V BR 1225 Li- on back up pil. ÇALIfiMA SICAKLI I : - 20 C C BOYUTLAR: mm x 43.2 mm x 41.4 mm A IRLIK : 635 gr ( m knat sl probla beraber) DATA AKTARMA: Micro D RS-232 KORUMA FAKTÖRÜ : Su ve Toza karfl IP m düflme testi.

11 SKF Kestirimci Bak m ürünleri Katalo u 10 Lazerli s cakl k ölçüm cihaz CMSS 2020 Makina Durum zleme Kiti CMPK 210 plus SKF Mikro S cakl k CMSS 2020 Temass z Termometre, herhangi bir objenin yüzey s cakl n h zl ve çabuk bir flekilde ölçmenizi sa lar. Sadece objeye yöneltip teti i çekerek göstergede s cakl okuyun. K zg n, tehlikeli ve eriflilmesi zor objelerin yüzey s cakl klar n temas olmaks z n güvenli bir flekilde ölçebilirsiniz. Kompakt boyutlar ile elle tutularak Elektrik (Endüstriyel), Otomotiv (Dizel), G da Güvenli i ve di er endüstriyel alanlarda kullan m içindir. ÖZELL KLER: Lazer görüfllü, H zl ve kolay kullan m, Kompakt, dayan kl, S cakl k aral, -18 C ila +260 C, Hassasiyet ± 2%. Rulman ve makinan n durumunu h zl ve kolay bir flekilde kontrol eder. Beklenmeyen durufl sürelerini azalt r. CMPK 200 plus /CMPK 210 plus hiç bir endüstriyel fabrikan n vazgeçemeyece i izleme araçlar n n topland bir gerekliliktir. Bu aletler bak m-onar m, operasyonlar, güvenilirlik ve titreflim analizi bölümleri için durum izleme iflini kolay bir hale getirir. ÖZELL KLER: CMVP 40 ya da CMVP 50 titreflim kalemi (Vibration Pen plus ), CMSS 2020 Mikro S cakl k, Temass z Termometre, CMIN 400 K Ultrasonik Kaçak Detektörü, kulakl ile, Pilleri ile birlikte, H zl makina durum de erlendirmesi için VibCard, Vibration Pen plus için kemer k l f, Kapsaml H zl Bafllang ç Talimat Kart, Dayan kl Tafl ma Çantas.

12 SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u 11 Lazerli s cakl k ölçüm cihaz CMAC 4200-SL Ultrasonik hava kaçak detektörü CMIN 400-K Lazer görüfllü SKF Güvenilirlik Sistemleri K z lötesi Termometre (CMAC 4200-SL) kolay kullan ml, sa lam ve temas gerektirmeyen portatif bir termometredir. Birçok bak m-onar m ifli için idealdir. K z lötesi termometreler s cakl klar n do ru ve h zl bir flekilde kay tlar n n yap lmas için SKF nin portatif veri toplama cihazlar na do rudan ba lanabilirler. ÖZELL KLER: Microlog uyumlu, MARLIN uyumlu, Fiziksel olarak zorlu ortamlar için tasarlanm flt r, Kolay kullan m, 16-Nokta lazer görüfl döngüsü, Üzerindeki tabloya göre emisyon ayarlanabilir, H zl tepki zaman, Genifl s cakl k okuma aral, -30 C ila +900 C Okumada hassasiyeti ± 1%. Ultrasonik Kaçak Detektör Probe u çal flan ekipmandan, kaçaklardan ya da elektriksel boflalmalardan kaynaklanan yüksek frekansl sesleri alg lar. Bu sinyalleri heterodinamik bir ifllem ile duyulabilir hale getirir bu sayede kullan c sesleri kulakl k ile duyabilir ve meydana gelen de ifliklikleri sayaç üzerinden görebilir. ÖZELL KLER: Bas nç ve vakum kaçaklar n tespit eder. Bas nçl havada dahil. Buhar kapan ve vanalar n h zl ve do ru olarak kontrol eder. Elektrikli aletlerde ark konta, korona ve izleme sezer. Rulmanlar, pompalar, motorlar, kompresörler vb. kontrol eder. Frekans aral : khz (38-42 khz de merkezlenen). Gösterge: 10 bölüm LED bar grafi i (k rm z ).

13 SKF Kestirimci Bak m ürünleri Katalo u 12 Rulman Analiz Kiti CMPK 60 plus / CMPK 70 plus Stroboskop TMRS 1 Rulman ve makina durumunu çabuk ve kolay bir flekilde kontrol eder. Beklenmeyen durufl sürelerini azalt r. Hiç bir endüstriyel fabrikan n vazgeçemeyece i izleme araçlar n n topland bir gerekliliktir. Bak m-onar m, operasyonlar, güvenilirlik ve titreflim analizi bölümleri için durum izleme iflini kolay bir hale getirir. ÖZELL KLER: CMVP 40 ya da CMVP 50 titreflim kalemi (Vibration Pen plus ), CMSS 2000-SL Lazer görüfllü Mikro S cakl k, Temass z S cakl k Probu, kullan m talimatlar, dayan kl k l f, kemer klipsi ve pili ile birlikte SKF TMEH1 Ya Kontrol Cihaz, kullan m talimat, yumuflak k l f ve pili ile birlikte, Tafl ma Çantas. Tek flafl ile kolay ve düflük maliyetli gözlem. Portatif ve kolay kulan ml SKF TMRS 1 stroboskop ile döner makina parçalar n n hareketinin donmufl olarak görünmesi sa lan r ve bu sayede makinay durdurmaya gerek kalmaks z n muayene yap labilir. Flafl oran n de ifltirmeksizin flafl zamanlamas n h zland rabilen ya da yavafllatabilen faz kayd rma (phase shifting) özelli i ile hareket muayene esnas nda donmufl hale getirilebilir. ÖZELL KLER: Parlak flafl ile daha iyi bir ayd nlatma sa lan r ve cihaz daha uzaktan tutularak genifl görüfl alan elde edilir. Dakikada flafl çakma oran (FPM) ile çok genifl bir uygulama aral vard r. Flafl oran h zl ve kolay ayarlan r. De iflebilen çevirme oran ve x2, 2 tufllar kullan larak FPM çabuk olarak ayarlan r. Bu sayede istenilen h za saniyeler içinde ulafl labilir. fiarj edilebilir pilleri ile uzun çal flma zaman vard r (2.5 saate kadar).

14 SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u 13 Termal Kamera TMTI 2 SKGeliflmifl termal kamera TMTI 2 kullan m kolayd r ve görünmez infrared fl ma sayesinde yüksek kalitede görüntüler elde eder. Yüksek çözünürlükteki (160 x 120/19, 200 piksel) görüntüler arkadan fl kland rmal büyük 3,5 inç ekran üzerinde görüntülenir. Kullan l fll PC ve rapor yazma yaz l m standart olarak (MS Windows 2000, XP veya Vista gereklidir) verilmekte ve kullan c n n kolayl kla data analizi yapabilmesi ve görüntüleri gelifltirmesine yard mc olmaktad r. Kompakt ergonomik yap s ve hafif olmas sebebiyle TMTI 2 pek çok endüstriyel alanda tercih edilmektedir. Kullan c ayarlar n n kolay olmas TMTI 2 yi kullan c dostu yapmaktad r. Temas etmeden ölçme tekni i, ölçümlerin güvenli ve çal flan bir ekipmanda yap lmas na olanak tan maktad r. Koruyucu bak m için ideal bir ölçüm aral mevcuttur (-10 C-250 C). Is emilim katsay s kullan c taraf ndan 0,2 ile 1,0 aral nda belirlenebilir. Ölçülen s cakl çevirmeye gerek kalmadan C veya K olarak gösterebilmektedir. Nokta görünümlü lazer iflaretleyici ile ilgilenilen alan iflaretlenebilir. Hedef alan ekranda hedef göstergesi ile görülecektir. Dört farkl renk paleti vard r. (alev, gökkufla, yüksek kalitede gökkufla ve gri tonlamal ). 20 x15 görüfl aç s uygulaman n görüntü kalitesini art rmaktad r. Genifl haf zas ile 1000 adete kadar termal görüntü saklama kapasitesi mevcuttur. (Radiometrik formatta) Dakikada 10 adete kadar görüntü alabilmektedir. Otomatik olarak maksimum ve minimum s cakl k yerlerini bulan, kullan c n n belirledi i hedefler ile iki nokta aras ndaki s fark n gösterebilen geliflmifl s cakl k belirleme özelli i TMTI 2 üzerinde bulunmaktad r. Endüstriyel alanlar için TMTI 2, çantas ve yaz l m ile beraberinde tekrar doldurulabilir pili, pil flarz etme adaptörü, görüntüleri saklamak için SD haf za kart ve tafl ma çantas ile beraber gelmektedir.

15 SKF Kestirimci Bak m ürünleri Katalo u 14 Teknik Özellikleri ; Gösterimi TMTI 2 Performans Görüntü Alan (FOV) Odaklama Minimum Odaklama Dalga Tepkimesi Termal Hassasiyet S cakl k Detektörü Ölçüm S cakl k Aral Ifl n Ölçümü 20 x15 El ile 30 cm (11,8 inç) 8μm - 14μm 150 mk [0,15 25 C ölçümde 160x120 piksel -10 C-250 C ki adet hareket ettirilebilir iflaretleyici S cakl k Fark Ölçümü Is Emilim Katsay s Hassasiyet ± 2 C (± 3,6 K) veya %2 Kullan c seçimli 0,2 ile 1,0 aral nda yans yan fl nlar azaltma özelli i art fl ayar 0,01 ayarlanabilir. Ekran Görüntü Saklama Adet Haf za Lazer flaretleyici Güç Kayna Batarya Çal flma Süresi AC çal flma Mekanik Gövde Ölçüler A rl k Montaj Opsiyonu Ba lant Çevre fiartlar Çal flma S cakl k Aral Nem Oran Saklama S cakl Kit çeri i 3,5 inç renkli LCD ayd nlatmal ekran 1000 görüntüye kadar SD kartta saklanabilir Maksimum 1GB SD kart S n f 2 Ekran n merkez noktas n gösterir. Lityum- on flarjl batarya, de ifltirilebilir. 4 saat devaml çal flma AC adaptörü standart verilmektedir. Çarpmaya dayan kl plastik 230 mmx120 mmx110 mm 0,75 kg (batarya ile beraber) Elde tafl ma veya üç ayak ile kullanma USB (B tipi) -15 C ile +250 C aras nda %10 ile %90 aras nda -20 C ile +70 C aras nda TMTI 2 geliflmifl termal görüntüleme, 12V adaptör, 128 MB SD haf za kart ve USB SD kart okuyucu ve kablosu, lens kapa, bölgelere göre priz adaptörleri, PC yaz l m ve rapor yazma program, PC ba lant için USB kablo, omuz ask s, tafl ma çantas.

16 SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u 15 Uygulama Örnekleri Kestirimci bakım Elektrik motorundaki arıza tesbiti Elektriksel Elektriksel bafll klardaki ar za tesbiti Yard mc tesisler Ba lant n n dirsek bölgesinde afl r s cak yerin tesbiti

17 SKF Kestirimci Bak m ürünleri Katalo u 16

18 SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u 17 Vibrasyon Ölçüm Cihazlar

19 SKF Kestirimci Bak m ürünleri Katalo u 18 MARLIN Pro, Data Toplama Cihaz MARLIN Pocket Pro; Intel flirketiyle birlikte yap lan çal flma sonucu gelifltirilmifl kullan m oldukça kolay, cepte tafl nabilir pek çok sanayi kolunda kullan labilen iflletmenin güvenilirli i (Operator Driven Reliability- ODR) için tasarlanm fl portatif vibrasyon ölçüm analiz ve veri toplama cihaz d r. MARLIN Sistemi iflletmecilerin üretim, bak m, mühendislik ve fabrika yönetimi aras ndaki iletiflimi kurmas na ve iflletmenin güvenilirli ini genifl anlamda gelifltirmesine yard mc olmas için dizayn edilmifltir. ODR flirketin güvenli bak m uygulamalar n flirketin ifl hedeflerine dönüfltürmek için yap lacak aktiviteleri organize eder. MARLIN Pocket Pro ile; makinalardaki vibrasyon, gözlem ve proses verileri standart olarak cihazda bulunan Microsoft Pocket Word, Pocket Excel ve Internet explorer yard m yla toplan r, saklan r ve analiz edilerek raporlanabilir. Ayr ca aç k Pocket PC platformunda çal flt için kullan c n n gelifltirebilece i pek çok uygulama da cihaza aktar labilir, dokümante edilebilir, referans olarak kullan labilir, arflivlenebilir ve gerekti inde rapora dönüfltürülebilir. Bu özellikleri MARLIN Pocket Pro yu üretim, bak m, mühendislik ve iflletme yönetiminin flirketin gelifltirilmesine yönelik birlikteliklerini organize eden mükemmel bir araçt r. MARLIN Pocket Pro sahada trend izleyebilen, bir önceki de erle sonrakini karfl laflt rabilen, alarm seviyelerini k yaslayabilen yüksek performansl veri toplay c s d r. Kullan c n n sahada kaydetti i notlar PC network sistemine aktar larak tüm çal flanlar n ulaflabilece i bilgiye dönüflebilir. MARLIN Pocket Pro istatistiksel proses kontrol, planlama, takvimlendirme vb. gibi verileri de sevketmekte kullan labilir.

20 SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u 19 Kablosuz Makine Durum zleme Cihaz -CMVL 8000 SKF Marlin Data Manager Cihaz ile beraber kullan l r. Wireless Marlin Detektör,Data Manager ile uyumlu çal flmas neticesinde Operatörlerin ar za tesbit çal flmalar nda ;güvenilir,h zl ve esneklik sa lamaktad r. Önemli özellikler Sahada kablo ihtiyac n ortadan kald rmaktad r. Sahada afla daki izleme de iflkenlerini ölçme ve kaydetme imkan sa lar, H z Rulman kontrol de eri (ge) S cakl k fiarj edilebilir pil Operatör odakl bak m ve güvenilirlik Bu tafl nabilir cihaz m z ile, operatörlere kullan m kolay, yap lan gözlemleri kaydetme ve makine durumlar n n izlenmesi,gerekli ise ekipman n güvenilirli i için gerekli düzeltici bak m faaliyetlerinin girilmesini sa lamaktad r. Güvenlik öncelikli cihaz m z Marlin Data Manager ile kullan lmaktad r.wireless Marlin Detektör ile tehlikeli bölgelerde kablosuz çal flma imkan sa lamakta,böylece operatörün ekipmanda kablodan meydana gelebilecek olumsuz koflullar ortadan kald r lm fl olur. Toplanan veriden faydal bilgilere ulafl lmas Marlin data manager ve Wireless detektör vas tas yla toplanan veriler Inspector Analyst program na aktar l r.geliflmifl bu software'ler yard m yla bu verilerin görülmesi ve analiz edilmesi sa lan r.software'de toplanan bilgiler analiz edilmesi, raporlanmas ve di er bilgisayar destekli bak m yönetim programlar na da aktar labilmektedir. Genel alarm bilgileri UYARI alarm bilgileri operatörlere çok erkenden bildirim sa layarak problemin büyümesini engeller ve böylece detayl analiz yap lmas na imkan sa lar. TEHL KE alarm bilgisi ise bir sonraki alarm seviyesidir. Vibrasyon ölçümü ve izlemesi Marlin kolay ba lant s olan MQC ile yap lan ölçümler yap l rken,her ölçüm noktas nda Wireless sensörün girifli 2 tip vibrasyon ölçümü gerçeklefltirir.bunlardan birincisi olan HIZ ölçümü düflük frekans bölgesinde oluflan ;balanss zl k,eksen kaç kl,yap sal bozukluklar mekanik gevfleklik ve di er mekanik ar zalar belirtmektedir. kinci ölçüm olan ge ( vme zarflama) yüksek frekans bölgesinde oluflan ve tekrar eden sinyallere odaklan r,böylece rulman n durumu belirtilmifltir. S cakl k Wireless detektör ile s cakl k ölçümü sayesinde,erken uyar sayesinde ekipmanda ar zalanan n önüne geçilmifl olur. S cakl k art fl ile ya lamadaki olumsuzluklar,rulmanda bozulmalar gibi ar zalar tesbit edilmektedir. Teknik bilgiler Ölçüm aral Ortalama vibrasyon : 10 Hz - 1 khz H z ( genlik aral ) : 0.3 mm/sn mm/sn. RMS ge rulman de eri : 0.3 ge ge S cakl k Ölçüm aral : -40 C ile C Fiziksel boyutlar Muhafaza : IP 65 Düflme testi : 1.8 metre Ölçüler Uzunluk Genifllik Yükseklik : 76.2 mm. : 76.2 mm. : 76.2 mm. Çal flma koflullar Çal flma s cakl : -20 C ile + 40 C Kaydetme s cakl : -20 C ile + 35 C Nem oran : % 95

21 SKF Kestirimci Bak m ürünleri Katalo u 20 MARLIN Durum zleme Detektörü Yeflil, sar ve k rm z uyar lambalar yard m yla makinan n çal flma koflullar hakk nda h zl flekilde bilgi verir. MARLIN Vibrasyon probu tek bafl na kullan ld gibi MARLIN Sistemi içinde yer alan MARLIN Data Manager al nan ölçümleri aktar r. Analisti Analisti ve Makina Ar za Arama program MARLIN detektör, ile beraber kullan labilmektedir. Fabrikada ölçülen bilgilerin paylafl m, detayl analiz ve trend edilmesini yapabilmektedir. Al nan bilgiler ayn zamanda geliflmifl analiz ve ar za teflhis ile de haberleflebilmektedir.

22 SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u 21 Vibrasyon Ölçüm ve Analiz Cihazlar

23 SKF Kestirimci Bak m ürünleri Katalo u 22 Vibrasyon Ölçüm ve Analiz Cihazlar Günümüzde geliflen çevre koruma politikas ve yal n üretim konseptinde ekipmanlar n güvenilirli i ve do ru bir flekilde kullan m nda Makina Durum zleme çok önemli bir rol oynamaktad r. Makina Durum zleme Cihazlar n n seçimi gündeme geldi inde, SKF genifl bir ürünler ve programlar yelpazesini sunmaktad r y l nda ilk Microlog piyasaya sürüldükten beri, SKF vibrasyon ölçüm ve analiz cihazlar nda standart özellikleri belirlemede önemli katk larda bulunmufltur. Diagnostic Instrument, (DI) n da SKF grubuna kat lmas ile cihazlar n özelliklerinde ç tay daha da yükse e ç karm flt r. Böylece Microlog ve MARLIN cihazlar m zda WinCe platformu kullan lmaya bafllam fl oldu.

24 SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u 23 SKF Microlog AX Vibrasyon Analiz Cihaz leri Düzey Veri Toplama / FFT Analizörü SKF tarafından bugünlerde ileri düzey genifl ekranlı analizör olarak SKF Microlog Vibrasyon Analizörü AX önerilmektedir. AX in özellikleri genifl aralıktaki vibrasyon parametrelerini yakalamanızı sa lar. Vibrasyon Analizörü kullanım esnekli i ile iflletmenizde kullanılan koruyucu bakım programına destek sa lamaktadır. Temel Özellikler Üç eksenli ölçüm ve hızlı veri toplama için 4 kanal ölçümü. 806 MHz Xsclae ifllemci ile gerçek zamanlı hızlı ölçüm ve yeni renkli ekran Endüstriyel kullanım için sa lam yapı, toz/su geçirgenli i IP 65 sınıfında fiarj edilebilir Lityum pil ile 8 saat devamlı veri toplama Kolay görünen ve her ıflıkta analiz yapabilmek için 162,5 mm lik genifl ekran Detaylı Analiz ve Raporlama için yazılımı ile kullanım SKF Microlog AX, tek kullanıcılı ve network ortamlarındaki çok kullanıcılı Karar Destek programı ile mükemmel bir uyum içinde çalıflabilmektedir. Karar Destek sistemi iflletmenizdeki CMMS ve EAM sistemleriyle haberleflebilmekte ve olası hataları belirler ve uygulanacak iflleri tanımlayıp otomatik olarak bakım kararları verebilmektedir. Uygulama Modulleri ve htiyaca Uygun SKF Microlog AX SKF Microlog AX moduler programları ile kiflisel ihtiyaçlarınıza uygun flekilde oluflturulabilir. AX-M model 4 kanal rotasız/2 kanal veya efl zamanlı 3 eksenli rotalı analiz ve 2 kanal balans modülü yüklenmifl. AX-M modeli AX-s veya AX-F modellerine yükseltilebilir. AX-S model AX-M olan bütün özelliklere ek olarak Bump (Çekiç ) Testi ve Data Kayıt modülleri eklenmifl. AX-F model Durma-Hızlanma (Run up Coast down), Frekans Tepki Fonksiyonu (Frequency Response Function-FRF) ve Uygunluk (Conformance) kontrol modülleri ile zenginlefltirilmifl kapasiteye sahiptir. SKF Microlog Analizörü AX 10 CPM (0,16 Hz) ile (80 khz) aralı ındaki uygulamalarda Microlog AX durum izleme sinyallerini seçebilir ve de iflik çalıflma flartlarında 4 kanal rotasız ölçümlerle ve 1 veya 2 kanal statik veya dinamik çift balans uygulamaları kullanılabilmektedir. Rulman durumu için endüstride denenmifl ve kabul görmüfl SKF vme Zarflama(gE) teknolojisi kullanılmaktadır. AX in analog ve dijital elektronik sistemlerdeki en büyük yararları içerisinde yer alan Dijital Sinyal flleme (DSP) ve yüksek çözünürlükte Sigma-Delta A/D çeviriciler için veri toplama esnasında hız ve hassasiyet sa lamasıdır. Analiz Sisteminizi tamamlayan güçlü yazılım Analiz programı hızlı, verimli ve güvenilir veri saklama, analiz ve karıflık makina verilerini görme ve organizasyonunuz için bilgilendirme yapmanızı sa lar. Uzmanlar ve yeni bafllayanlar için ö renmesi kolay ve kullanılıfllı. Di er programlarla ve yazılımlarla haberleflebilme Analiz programı ile iflinize uygun tercihler yaparak çalıflabilme Analiz programı Monitoring Suite Programı nın bir parçasıdır. SKF portatif ve on-line cihazları ile uyum içinde çalıflabilmektedir. Bütün modeller ayrı ayrı siparifl verilebilmektedir.

25 SKF Kestirimci Bak m ürünleri Katalo u 24 Microlog GX Serisi Microlog Vibrasyon Ölçüm ve Analiz Cihaz SKF GX serisi vibrasyon analiz cihaz de iflken kullan m amaçlar na göre tasarlanm fl bir cihazd r. Cihaz tasar m uzman kullan c lar ve yeni bafllayanlar göz önüne al narak yap lm flt r. SKF GX serisi vibrasyon analiz cihaz n n modüler özellikleri olmas, onu kullan c n n ihtiyaçlar na uygun analiz cihaz haline getirmektedir. Zaman içerisinde oluflabilecek gereksinimlere göre istenen özellikler cihaza adapte edilebilmektedir. SKF GX serisi Microlog GERÇEK 2 kanal efl zamanl ölçüm yapan bir vibrasyon analiz cihaz d r. Modüler analiz paketi, Windows CE flletim Sistemi ve al nan datalar n do rudan bilgisayara transferi GX serisi Microlog un kullan m n kolaylaflt rmaktad r. 400 MHz Xscale ifllemci, büyük renkli ekran, kolay kullan m tufllar yla çok h zl veri toplama özelli ine sahiptir. CMXA 50 Microlog dan % 50, CMVA serisi Microlog dan % 40 daha h zl ölçüm alabilmektedir. Al nan veriler sabit haf zan n haricinde, SDIO kartlara, PCMCIA ve CF kartlara aktar labilmektedir. Saha çal flma flartlar göz önüne al narak IP 65 koruma (su ve toz) ve 2 m. düflme testinden baflar yla geçmifltir. ÖZELL KLER : 1.Uygunluk Kontrolü: Genel makina sa l n n uygun standartlara gore (ISO, BS, ANSI) kontrol edilmesi. Genel uygunluk testinden baflka kullan c tan ml standartlara göre (vibrasyon limitleri, alarm seviyeleri vb.) kontrol edilmesi. 2.Balans Modülü: 1 veya 2 düzlemde yerinde dinamik balans yap lmas. 3.Data Kay t: Gerçek vibrasyon de erlerinin kaydedilmesi (kritik h z vb.) WAV format nda çift kanal kay t yapabilme. PC üzerinden play back yapmak üzere dosyas oluflturabilme. 4.FFT Analizör: Rulman ar zalar, diflli hasarlar, eksen kaç kl, balanss zl k vb. makina ar zalar n n tespit edilmesi. Envelope acceleration tekni iyle yüksek frekanstaki döner ekipmanlar n analiz edilebilmesi. Takometre sinyali olmadan basit vektörel faz diagramlar n n görüntülenmesi. 5.Darbe Testi (Bump Test): Do al frekans n kolay tan mlanmas. Çatlak tespiti. - Rezonans tespiti. - Türbin kanat testi. ÖLÇÜM PARAMETRELER : Input sinyal tipi: ICP. Sinyal inputlar : 2 x ICP, AC sinyal, DC sinyal. Takometre : Tako input +/- 40 volt, Tako deste i 5 v. Input Girifli : 2 kanal; 1 ICP/AC/DC, 2 ICP/AC/DC Sensör kontrol : ICP aç k devre kontrol. Auto range : Var. Dinamik range : > 90 db. Frekans aral : Rotas z ölçümde (Non route) 40 KHz, rotal ölçümde 20 KHz. AC/ICP (Düflük frekans s n r ) : Min Hz. (yaklafl k 8 rpm den itibaren spectrum alabilme) ve 20 bit Dinamik range (Sigma Delta Teknolojisi) Kullan lan Filtreler High Pass : Hz. Gerçek zamanl ölçüm : 40 khz tek kanalda. FFT çözünürlük : lines. Ölçüm örnekleme : örnek. Averaj : Analizör>Üstel (exponential) Darbe testi> Peak hold veya Exp. Uygunluk> RMS (spectral) Uyumlu Programlar : SKF Makine Analisti DONANIM ÖZELL KLER : Boyut : 186x186x134 mm. A rl k : 715 gr. Ekran : 320x240 VGA renk TFT ekran. Düflme testi : 2 metreden MIL-STD 810 a gore. S zd rmazl k : IP 65 ( su ve toz) Çal flma s cakl : -10 C.+50 C. Tehlikeli alan çal flma standartlar : CSA class I, Division II Grup A, B, C, D. fllemci : 400 MHz Xscale Intel PXA 255 flletim Sistemi : Windows CE.Net v4.2 Batarya : Li-Ion 8 saate kadar çal flabilen, adaptörle flarj edilebilen uzun ömürlü pil.

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2490 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1461 RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM Yazarlar smail GÜRKAfi (Ünite 1) Gürcan ÇOLPAN (Ünite 2) Mehmet KER MO LU (Ünite 3) Hilmi

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U FIREWALL A KUfiKULU B R BAKIfi McAFEE INTRUSHIELD SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA ABONEL N YEN LEMEYENLER

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden De iflim Yönetimi ve Uygulama Metodolojisi P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 06 De iflim Yönetimi Yazan

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 TANIMLAR PROJEN N BAfiLAMASI / PLANLANMASI PROJEN N YÜRÜTÜLMES EK P ÇALIfiMASI PROJEN N TAMAMLANMASI VE DE ERLEND R LMES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER ÖZET VEFAT Füsun Sayek i kaybettik DERLEME Laboratuvarda Akreditasyon Dr. Esra Karakoç 2 3 15 Dünyada hemen her konuda pek çok geliflme ve de

Detaylı