ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ( ÜNLÜ Menkul )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ( ÜNLÜ Menkul )"

Transkript

1 ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ( ÜNLÜ Menkul ) Politika Adı : Emir Gerçekleştirme Yürürlüğe Girme Tarihi : Gözden Geçirme Tarihi : Güncellemeden Sorumlu : İç Kontrol / Uyum BirimiYöneticisi 1. Belge Sınıflandırılması Bu belge sadece ÜNLÜ Menkul a mahsustur ve olarak sınıflandırılmıştır. ÜNLÜ Menkul ün İç Kontrol / Uyum Birimi Yöneticisi ya da CEO nun veya CEO Vekili nin yazılı onayı olmadan üçüncü taraflarla paylaşılmamalıdır. 2. Politika Beyanı ÜNLÜ Menkul; 2.1. Faaliyette olduğu piyasaların güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlemesi ve gelişmesi için faaliyetlerini profesyonellik, güven, etik anlayış çerçevesinde, bütünlük içinde ve uluslararası en iyi uygulama standartlarına uygun olarak yürütmeye kararlıdır Faaliyetlerini yürütürken, müşterileriyle olan ilişkilerinde kaydi sistem ve yatırımcıyı korumaya ilişkin diğer düzenlemeler ile müşteriyi ilgilendiren tüm konularda yeterli bilgilendirme ve şeffaflığı sağlamayı, onların çıkarlarını ve piyasanın bütünlüğünü gözeterek adil ve dürüst davranmayı hedeflemektedir Faaliyetlerini yürütürken basiretli bir tacir gibi davranacak, işin gerektirdiği mesleki dikkat ve özeni gösterecek ve bu kapsamda gerekli önlemleri alacak, emir gerçekleştirirken Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun hareket edecektir SPK nın III 39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ in ( Yatırım Kuruluşları Tebliği ) hükümleri gereğince, faaliyetlerini, müşteriyle imzalanan çerçeve sözleşmesinde belirtilen esaslar, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü ile özen ve sadakat borcu çerçevesinde yürütecektir ÜNLÜ Menkul, müşterileri adına onların emirlerini gerçekleştirirken veya müşteri emirlerini kabul edip bunları ilgili borsaya/piyasaya iletirken mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için makul adımları atmalıdır. 3. Politikanın Amaç ve Kapsamı 3.1. ÜNLÜ Menkul, Sermaye Piyasası Kurulu nun III 37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ( Yatırım Hizmetleri Tebliği ) hükümleri gereğince, işlemlerin gerçekleştirileceği piyasalar ile varsa birlikte çalışacağı emir iletimine aracılığa ve portföy aracılığına yetkili kuruluşların listesi ile bu sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin emir gerçekleştirme politikasını belirlemiş olmalıdır İşbu Politikanın amacı, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, yurtiçindeki piyasalarda gerçekleştirilecek olan İşlem Aracılığı ve Portföy Aracılığı faaliyetleri kapsamında, müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerinin kabulüne, işleme konulmasına ve yerine getirilmesine yönelik genel esasları belirlemektir İşbu politika, müşteriler için en iyi gerçekleştirmenin nasıl sağlanacağı ve onlara uygun bilgilendirmenin nasıl yapılacağını düzenlemektedir.

2 4. Kavramlar İşbu politika; müşterilerin herhangi bir sermaye piyasası aracı ve ÜNLÜ Menkul ün sunduğu hizmetlere ilişkin yazılı, sözlü ve sözlü emir niteliğindeki faks, telefon veya işlem platformlarından elektronik ortamdaki alım satıma ilişkin tüm emirlerini kapsamaktadır. Emirler, borsa veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine ya da tezgahüstü piyasalara iletilir veya ÜNLÜ Menkul nezdinde gerçekleştirilebilir. Herhangi bir sermaye piyasası aracı veya ÜNLÜ Menkul ün hizmetleri kapsamına girmeyen, alım satım niteliğinde olmayan EFT, havale, virman, teminat yatırma, teminat çekme, talep toplama süreciyle borsa dışında halka arzlara katılım ve benzeri müşteri talepleri ise, talimat olarak değerlendirilecektir. Talimatlar, bu politika kapsamında yer almamakta olup, emir iletimine özvarlık teşkil etmesi, takas veya teminat yükümlülüğün yerine getirilmesi gibi sebeplerle; hızlı, adil ve müşteriler arasında çıkar çatışmasına yol açmayacak şekilde, operasyonel süreçler ve sınırlamalar göz önünde bulundurularak en kısa sürede yerine getirilir. ÜNLÜ Menkul ün emir kabulü ve emir iletimi sürecinde yer alan personel ile görevi gereği bilgi sahibi olan tüm personel, müşteri emirlerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Müşteriye ait emir bilgileri, herhangi bir üçüncü şahsa, müşteri aleyhine ve üçüncü şahıs lehine müşterinin bilgisi olmaksızın aktarılamaz ve kullanılamaz. 5. Emirlerin Kabulüne İlişkin Esaslar 5.1. Yatırım hizmetleri, faaliyetleri ve yan hizmetlere ilişkin müşteri emirleri, ilgili hizmet türüne göre belirlenmiş esaslar çerçevesinde kabul edilir Borsada işlem yapmayı gerektiren emirler, sermaye piyasası aracı, piyasa ve pazara ilişkin SPK ve BIST düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde alınır ve yerine getirilir Söz konusu emirler, ÜNLÜ Menkul ün ilgili hizmetlere ilişkin iş akışları çerçevesinde kabul edilir Borçlanma araçlarına, paylara, türev araçlara ve tezgahüstü türev araçlara ilişkin emirler, BIST Pay Piyasası ile VİOP emirleri ve yatırım fonu katılma belgesi emirleri yazılı veya sözlü olarak iletilebilir Yazılı ve sözlü emirler yetkili Müşteri Temsilcileri aracılığıyla iletilebilir. Yazılı emirler, ÜNLÜ Menkul ün her hizmet için belirlediği asgari içeriğe sahip olmalıdır. Sözlü emirler (telefon ve faks yoluyla iletilenler), açık, net ve anlaşılır olmalıdır. ÜNLÜ Menkul ün yetkilendirdiği Müşteri Temsilcileri ne telefon aracılığıyla iletilen sözlü emirler kayıtlı telefonlar kullanılarak kabul edilir. Sözlü müşteri emirleri, gerekçesi bildirilerek kısmen veya tamamen reddedilebilir Sadece işlem aracılığına ilişkin yabancı kurumsal müşterilerin emirleri, elektronik ortamda (bilgi güvenliği sağlanmış yazılımlar aracılığıyla) kabul edilebilmektedir. Bunun dışında, veri yayın ekranları veya internet sitesi kullanılarak emir kabul edilmemektedir Elektronik ortamda, müşterilerin hizmet türüne veya sermaye piyasası aracına göre belirlenmiş işlem limitleri, saatleri, tutarları, geçerlilik süresi, emir tipi, fiyat tipi, pay senedi, varant, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi bazında sınırlamalar söz konusu olabilir Müşterilerin daha evvel ilettikleri gerçekleşmemiş emirlerin iptaline ve düzeltmesine ilişkin emir ve taleplerinin alındığı sırada iptal ya da düzeltmeye yönelik talebin yerine getirilemeden, emrin kısmen ya da tamamen gerçekleşmesi söz konusu olabilir Müşteri emirlerinin kabulünde çıkar çatışmalarından kaçınılması esas olup, çıkar çatışmalarının kaçınılmaz olması durumunda, söz konusu durum müşteriye açıklanır Elektronik ortamda alınan emirler için yazılı veya sözlü olarak kabul edilen diğer emirlerin iletilmesinde uyulması gereken öncelik kurallarına riayet edilir. Elektronik ortamda emir ileten yabancı kurumsal müşteriler ile diğer yollarla emir ileten müşteriler arasında eşitsizliklerin ortaya çıkmasına engel olunur.

3 5.11. Müşteri sınıflandırması kapsamında (Genel ve Nitelikli Yatırımcılar dahil Profesyonel müşteriler,) sermaye piyasası araçlarında, pazar ve piyasalarda, emirler, yatırımcının uygunluk veya yerindelik testi sonucu dikkate alınarak kabul edilir Kabul edilen tüm emirler, SPK nın düzenlemelerine uygun olarak muhafaza edilir. Tüm emirler alınış zamanına göre sıralanır ve BIST deki ilgili piyasaya / pazara ait emir iletim saatlerine uygun olarak BIST in emir kabul ettiği zaman dilimi başlangıcında iletilir Emir kabulünde teknik problemler yaşanması durumunda gerekli tedbirler en kısa sürede alınır, müşteriler hızlı bir biçimde bilgilendirilir ve alternatif iletim kanallarını kullanmaları sağlanır. 6. Emirlerin Gerçekleştirilmesine İlişkin Esaslar 6.1. ÜNLÜ Menkul, i. Sermaye piyasası araçlarının alım satım emirlerini müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına borsalarda ya da diğer teşkilatlandırılmış pazar yerlerinde gerçekleştirebilir veya ii. Sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği sermaye piyasasıaraçlarına ilişkin alım satım emirlerini karşı taraf olarak gerçekleştirebilir ÜNLÜ Menkul, tüm yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin müşteri emirlerini, emir gerçekleştirme politikası, çerçeve sözleşmesinde belirtilen esaslar, müşteri emrini en iyi gerçekleştirme yükümlülüğü, özen ve sadakat borcu çerçevesinde kabul eder ve yerine getirir ÜNLÜ Menkul, alım satım aracılığı faaliyetlerinin icrası sırasında, müşterilerin fiyat, maliyet, hız, takas, saklama, karşı taraf ve benzeri hususlardaki tercihleri göz önüne alınarak müşteri için mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde emirleri yerine getirmeye çalışır ÜNLÜ Menkul, müşterilerine ait hesap ve işlemleri kendi nezdinde müşteri bazında izler. Müşteriye ait emirleri, müşteriye ait hesap numarası ile iletir ve sonuçları yine hesap numarası ile takip eder Müşterinin yazılı bir emri olmadan borsalarda işlem görmeyen ve rayiç değerinin üstündeki varlıkları alıp satmazr. Rayiç değer olarak da, borsada işlem gören varlıklar için borsa fiyatı, borsada işlem görmeyenler için işlem gününde yatırımcı lehine alımda en düşük, satımda ise en yüksek fiyat uygulaması yapar Tüm müşteri emirleri, işlem türüne bağlı olarak zaman ve emir önceliği esasıyla adil ve hızlı bir şekilde işleme konulur. Birbirine benzer müşteri talimatları, mevcut piyasa koşulları ve müşterilerin çıkarları da göz önünde bulundurularak talimat sırasına göre gerçekleştirilir Müşteri emirleri, ÜNLÜ Menkul hesabına veya ilişkili kişilerin hesabına verilen aynı fiyatlı emirlerden öncelikli olarak yerine getirilir BIST piyasa ve pazarlarına gönderilen emirlerin eşleşmesinde genel esas; fiyat ve zaman önceliğidir. Fiyat önceliği kuralında; daha düşük fiyatlı satım emirleri, daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden; daha yüksek fiyatlı alım emirleri, daha düşük fiyatlı alım emirlerinden önce karşılanır. Zaman önceliği kuralında ise; verilen emirlerde fiyat eşitliği olması halinde, zaman açısından daha önce girilen emirlerin önce karşılanmasıdır. Birincil piyasada yapılan pay senedi halka arzlarındaki gibi özel uygulamalar bu kapsamda yer almaz. Müşteriler, tüm emir iletim kanallarından ilettikleri emirlerle ilgili olarak, kısmen ya da tamamen gerçekleşme bilgilerini, iptal, fiyat ve miktar değişiklikleri içeren emirlerine ilişkin sonuçlarını Yetkili Müşteri Temsilcisi aracılığıyla takip edebilirler. Müşteri, Müşteri Temsilcisi aracılığıyla kendi işlemleriyle ilgili işlem teyidi dahil tüm portföy bilgilerine, varlık durumuna yazılı ve sözlü olarak ulaşabilir.

4 6.9. Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmesinde ÜNLÜ Menkul müşterileri için mümkün olan en iyi fiyatı ve sonucu elde etmek için, mevcut piyasa bilgilerinin ışığında kendi ticari yargı ve tecrübesine de dayanarak azami gayreti gösterir Müşteriye, ÜNLÜ Menkul tarafından tahsis edilen tüm işlem limitleri, emirn kabulü, gerçekleşmesi, düzeltilmesi veya iptal edilmesi durumunda anlık olarak muhasebe sisteminde güncellenir Gerçekleşmeyen, iptal edilen veya değiştirilen emirler dahil, gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin tarih, zaman, miktar, fiyat ve diğer tüm unsurlar zaman bilgisini içerecek şekilde muhafaza edilir Takasbank, BIST VİOP da gerçekleştirilen vadeli işlemler için müşteri portföyü bazında teminatlandırma için Standart Portfolio Analysis of Risk (SPAN) algoritmasını kullanmaktadır. Başlangıç Teminatı, SPAN müşteri portföyü bazında belirlenir. ÜNLÜ Menkul emirleri gerçekleştirmeden önce, mutlaka teminat durumunu kontrol eder ve müşterilerini bilgilendirir, teminat eksikliği var ise tamamlattırır.aksi durumda emir gerçekleştirilmez. 7. Emirlerin Gerçekleştirilmesindeki Özel Durumlara İlişkin Esaslar 7.1. SPK ve BIST tarafından müşteri, sermaye piyasası aracı, emir iletim kanalı bazında ve benzeri kriterlerle getirilen; brüt takas, önceden depo, boykot, açılacak pozisyon büyüklüğünün sınırlandırılması gibi özel tedbirler sonrasında, emir kabulü ve gerçekleştirilmesinde bu tedbirlere uygun hareket edilir. Takası birleştirilmiş yarım iş günlerinde de bu hususlara ayrıca dikkat edilir Çerçeve sözleşmelerde bulunan hükümler ve ilgili mevzuat gereğince; Müşterinin nakit ve/veya sermaye piyasası aracı takas yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda, borçların tasfiyesine ilişkin işlemler, Kredili işlem, açığa satış ve ödünç işlemlerinde özkaynak tamamlama süreci dolmasına rağmen, müşterinin özkaynak yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda; yükümlülük tamamlamaya yönelik işlemler, Türev araçlar, tezgahüstü türev araçlar alım satım işlemlerinde teminat tamamlama süreci sona erdiği halde; teminatların tamamlanmadığı durumlarda, teminat tamamlamaya yönelik işlemler, ÜNLÜ Menkul tarafından otomatik ve/veya müşteri temsilcileri yoluyla re sen gerçekleştirilen işlemler söz konusu olabilir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde müşteri talimatı aranmaz Türev araçlar, varant ve varant benzeri gibi belirli bir vadede sona erecek finansal ürünlerde; vade sonunda otomatik pozisyon kapatma veya itfa süreçleri yürütülerek gerçekleştirilen işlemler; müşteri talimatı aranmaksızın, ilgili ürünün yasal mevzuatı kapsamında ÜNLÜ Menkul tarafından yerine getirilir Portföy aracılığı faaliyeti kapsamına giren, ÜNLÜ Menkul ün, müşterinin karşı tarafı olduğu işlemlerin gerçekleştirileceği fiyatlar, genel piyasa koşulları ve gerçeğe uygun değerleri ile uyumlu olarak nesnel bir biçimde belirlenir Tezgahüstü türev araç piyasalarında gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak, müşterilerin kesinleşmiş nakit alacakları müşteri talebi üzerine, en geç 3 iş günü içinde tam ve nakden ödenir. 8. Gerçekleştirilen İşlemlerin Takasının Genel İşleyişi 8.1. BIST deki piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin takası kaydi olarak yapılmaktadır. Takas işlemlerinin nakit tarafı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) nezdinde bulunan hesaplar aracılığı ile, menkul kıymet tarafı ise Takasbank ın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bulunan hesaplar aracılığı ile gerçekleştirilir İşlem gerçekleştiğinde bu işlemler elektronik olarak Takasbank sistemine aktarılır. Üye yükümlülüklerine ilişkin BIST ile elektronik ortamda mutabakat sağlanır, netleştirme yapılarak üye bazında borç alacak bilgisi oluşturulur.

5 8.3. Takas işlemlerinde teslim karşılığı ödeme prensibi (Delivery versus Payment DvP) geçerlidir. BIST daki piyasalarda, T günü işlemlerinden dolayı ilgili takas gününde borcu olan yatırım kuruluşları borçlarını; müşteri hesabından veya başka bir kurum hesabından virman yoluyla kapatırlar. Yatırım Kuruluşları, nakit yükümlülüklerini nakden, başka bir bankadan EFT, Takasbank nezdindeki başka bir hesaptan virman veya diğer piyasalardan olan alacaklarının mahsubu yollarından birini veya birkaçını kullanarak kapatabilirler. Kıymet ve nakit yükümlülüklerinin takas günü saat 16:30 a kadar yerine getirilmesi gerekir. 9. Gerçekleşen Emirlerin İptaline İlişkin Esaslar 9.1. SPK ve BIST tarafından, BIST piyasa ve pazarlarında gerçekleşmiş işlemlerin kısmen veya tamamen iptali söz konusu olabilir. Bu durumda; ÜNLÜ Menkul, kendisine BIST tarafından bildirilen iptal edilen gerçekleşmiş işlemlere ilişkin kayıtlarını değiştirerek BIST ile mutabakata varmak zorundadır. Bu kapsamdaki iptal edilen emirlerin hesap sahiplerine en kısa sürede ulaşılarak bilgi verilir. Müşteri, işlemin gerçekleştiğini düşünerek, yaptığı işlemler nedeniyle ÜNLÜ Menkul den tazmin talebinde bulunamaz İşlemlerin alış ya da satış yönünde veya her ikisinde de iptal söz konusu olabileceği için, takas yükümlülüğünün yerine getirilmesinde oluşacak sorunlarda, müşterilere iyi niyetle ve özen borcu çerçevesinde yardımcı olunur. 10. Kanıtlama Müşteriler emirlerini ıslak imzalı, yazılı olarak veya kayıtlı telefon hatlarıyla veya elektronik ortamda veya benzeri iletişim araçlarıyla, doğrudan sözlü olarak verebilir. Alınan müşteri emirleri, belge ve kayıt düzenine ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde kaydedilmek suretiyle belirlenen sürelerle saklanır Müşteriler emirlerini imzalanan çerçeve sözleşmesindeki belirttikleri telefon numaralarından gönderebileceği gibi bu numaralar dışındaki başka numara ve adreslerden de gönderebilir. Çerçeve sözleşmesinde belirtilen numaraların dışındaki bir numaradan emir gönderilmesi durumunda, ÜNLÜ Menkul, kendi takdir yetkisine göre talimatı yerine getirip getirmemekte serbest olacaktır ÜNLÜ Menkul, müşterilerinin talep etmesi durumunda, emir gerçekleştirme politikasına uygun olarak müşteri emirlerini gerçekleştirdiğini ve bu politikanın kurallarını izlendiğini gösterilebilmelidir. O yüzden de her gerçekleştirilen işlemin detayları ÜNLÜ Menkul sistemlerine derhal kaydedilecektir. 11. Politikanın Yürürlüğe Girmesi, İzlenmesi ve Güncellenmesi İşbu politika; Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe girer ve çalışanlara duyurulur Minimum gereklilikleri kapsar ve gerektiğinde ilave gereklilikler eklenebilir İki yılda bir veya ÜNLÜ Menkul ün müşteri emirlerini en iyi gerçekleştirme kapasitesini etkileyecek önemli değişiklik meydana geldiğinde İç Kontrol / Uyum Birimi tarafından güncellenecektir. 12. Politikayı Bilmesi Gerekenler Ünlü Menkul Değerler A.Ş. nin müşteri emirlerini alan, ileten ve gerçekleştiren tüm birimlerindeki tüm çalışanların (yöneticiler, bölüm sorumluları, direktörler dahil) bu politikayı bilmeleri gerekir İşbu politika minimum gereklilikleri kapsamaktadır ve gerektiğinde ilave gereklilikler eklenebilir. 13. Politikanın İhlali Bu Politikanın ihlal edilmesi, çalışanlar için aşağıdaki sonuçları doğurabilir: Müşterilerin uğradıkları zararlar konusunda hukuki davalar açması; Hizmet akdinin sona erdirilmesi ile sonuçlanabilecek dahili disiplin sürecinin işletilmesi;

6 13.3. ÜNLÜ Menkul ün olduğu kadar çalışanlarının cezai kovuşturmaya uğraması ve düzenleyici otoriteler tarafından adli ve/veya idari yaptırımlar verilmesi 14. İlgili Politika ve Prosedürler Çıkar Çatışmaları Politikası Yatırım Danışmanlığı Prosedürü Halka Arza Aracılık Prosedürü İşlem Aracılığı Prosedürü Bireysel Portföy Yöneticiliği Prosedürü Araştırma Prosedürü Portföy Aracılığı Prosedürü

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Ders Kodu: 1005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar

Detaylı

YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler 16.04.2013 YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Ders Kodu: 1005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Revizyon Tarihi : KONU : İnternet Sitesinin Güncellenmesine İlişkin Esaslar Onay Tarihi :

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Revizyon Tarihi : KONU : İnternet Sitesinin Güncellenmesine İlişkin Esaslar Onay Tarihi : Aşağıdaki dokümanda bahis konusu olan Şirket / Kurum, Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yi, Şube ise Anadolu Yatırım Şubeleri ni ifade etmektedir. 1. AMAÇ Bu doküman, Kurumun internet sitesinde gerçekleştirilecek

Detaylı

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır YASAL BİLGİLER Söz konusu bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde açıklanmaktadır. a)

Detaylı

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ

TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/29 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 5 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 5 MADDE 1- Amaç... 5 MADDE 2- Kapsam... 5 MADDE 3- Dayanak... 5 MADDE 4- Tanımlar

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

A1 Capital olarak sunduğumuz hizmetler sitemizin Ürün ve Hizmetler bölümünde yer almaktadır.

A1 Capital olarak sunduğumuz hizmetler sitemizin Ürün ve Hizmetler bölümünde yer almaktadır. a) Hangi tür hizmet sunmaya yetkili olunduğu: A1 Capital olarak sunduğumuz hizmetler sitemizin Ürün ve Hizmetler bölümünde yer almaktadır. b) Temsilcisi Olunan Kuruluşu Tanıtıcı Bilgiler A1 Capital, müşterilerin

Detaylı

BAŞKENT MÜŞTERİ nin emrini kısmen veya tamamen reddedip, uygulamaya koymayabilir ve sonucunu en kısa zamanda MÜŞTERİ ye bildirir.

BAŞKENT MÜŞTERİ nin emrini kısmen veya tamamen reddedip, uygulamaya koymayabilir ve sonucunu en kısa zamanda MÜŞTERİ ye bildirir. MÜŞTERİ ALIM ve SATIM EMİRLERİ Emirlerin Şekli MÜŞTERİ, alım ve satım emirlerini bizzat BAŞKENT e gelerek ve yazılı olarak verir. Emirlerin BAŞKENT e gecikmezsizin telefon, teleks ve telefaks gibi iletişim

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ)

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / /20 Versiyon: 0115 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Türev Araçlar Risk

Detaylı

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 22 Mayıs 2013, İstanbul Ref: EKO/2013-23 TÜSİAD YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER Madde 3-ğ Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI NDA YÜRÜTECEĞİ MERKEZİ KARŞI TARAF HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN TAKAS ESASLARI PROSEDÜRÜ (07.01.2014 tarih

Detaylı

4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ. (Seri: V, No: 125)

4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ. (Seri: V, No: 125) SPK Mevzuatı 4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: V, No: 125) (27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu

Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER Hisse Senedi Nedir? 2 Hisse Senedi Sahibinin Başlıca Ortaklık Hakları Nelerdir? 2 Yatırımcılar İMKB de Bizzat Hisse Senedi Alım-Satımı Yapabilirler

Detaylı

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA TALEP EDĐLEN YATIRIM HĐZMET VE FAALĐYET ĐZĐNLERĐ I. Emir Đletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap Numarası : SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : 1. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş (Aşağıda Aracı Kurum diye anılacaktır.) ADRES: Nisbetiye Cd. Akmerkez

Detaylı

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır.

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır. Amaç ve Kapsam Bizim Menkul Değerler A.Ş (BMD) tüm müşteri emirlerinin özenli, adil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinde en iyi gayreti gösterir. Emir gerçekleştirme politikası ile BMD, müşterilerinden

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ekim 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 17 Ekim 2014 69471265-305-9397

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Taraflar 1.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum olarak adlandırılacaktır.) Adres:

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar

Detaylı

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI YÖNETMELİĞİ

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI YÖNETMELİĞİ ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin acil ve beklenmedik durum planını, bu durumda müşteriler,

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

Yönetmeliğin Üyelerin Alım Satım Taahhütlerini Yerine Getirmeleri ve Temerrüt başlıklı 35 inci maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Yönetmeliğin Üyelerin Alım Satım Taahhütlerini Yerine Getirmeleri ve Temerrüt başlıklı 35 inci maddesine aşağıda yer verilmiştir. 16 HİSSE SENEDİ TAKAS İŞLEMLERİ 16.1 Takas ve Saklama İşlemlerini Düzenleyen Mevzuat Takas ve saklama işlemlerine ilişkin temel düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri,

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI İÇİNDEKİLER 4-6 Sermaye Piyasaları 7 Piyasa ve Pazarlar 8-11 Pay Piyasası 12-13 Yatırım Fonları 14-16 Varantlar 17-39 40-45 Sertifikalar

Detaylı