Çevre teknolojilerinde güvenilir orta ınız

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çevre teknolojilerinde güvenilir orta ınız"

Transkript

1 Çevre teknolojilerinde güvenilir orta ınız

2

3 Vizyon Vizyonumuz, do anın korunmasına yardımcı olmak ve çevre bilinci uyandırmaktır. Misyon Misyonumuz, çevre projelerinde üstün kaliteli, güvenilir ve uygun maliyetli çözümlerle kamu ve özel sektör kurumlarına de er katmak ve çevre sektöründe küresel bir marka olmaktır. Temel De erler Teknolojik Liderlik Kalite Müflteri Memnuniyeti Sosyal Sorumluluk Çalıflanlarımız - en güçlü potansiyelimiz

4 Çevre teknolojilerinde güvenilir orta ınız

5 Lider çevre teknolojileri flirketi 1985'te stanbul'da kurulan Arbiogaz, çevre teknolojileri sektöründe çalıflmakta olup, kamu ve özel sektör müflterilerine evsel ve endüstriyel atık su arıtma, atık su geri kazanımı, içme suyu arıtma ve desalinasyon, katı atık iflleme ve arıtma ve biyogaz kullanımıyla yenilenebilir enerji üretimi alanlarında anahtar teslim tesis çözümleri sunmaktadır. 400'den fazla referans projesiyle Arbiogaz kendisini rakiplerinden deneyimiyle ayırmaktadır ve 10'dan fazla ülkedeki baflarılı tesisleri sayesinde çevre teknolojileri sektöründe Türkiye'de oldu u kadar dünyada da önemli bir role sahiptir. Önceli imiz müflteri memnuniyetidir Arbiogaz müflteri odaklı yaklaflımıyla, yüksek kalite anlayıflıyla, müflteriye özel tasarımlarıyla ve çalıflma verimlili ini düflürmeden yürüttü ü ekonomik mühendislik uygulamalarıyla tanınmaktadır. Yeni çevre yatırımlarıyla tekrar tekrar Arbiogaz'ı seçen müflterilerimiz, Arbiogaz'ın müflteri memnuniyetine verdi i önemi ve müflteri sadakatini ispatlamaktadır. Çevre konusunda faaliyetlerindeki çeflitlilik Arbiogaz'ın en önem verdi i konulardan biri çeflitli çevre sorunları için özel çözümler sunabilme kabiliyetine sahip olmasıdır. Atık su geri kazanımı, organik atıklardan enerji üretimi, çamur susuzlafltırma ve çamur kurutma dahil olmak üzere pek çok çevre konusunda müflterilerinin ihtiyaçlarına yanıt verebilmektedir. Grubun imalat firmasıyla birlikte yarattı ı sinerji Bir grup flirketi olan Astim, 1980'den beri çevre tesisleri için üstün kaliteli ekipman tasarımı ve imalatında uzmanlaflmıfl ve imalat sektöründe önemli bir rol edinmifltir. Astim, Arbiogaz'a ve çevre teknolojileri endüstrisinin di er tanınmıfl flirketlerine dünyanın çeflitli yerlerindeki projeleri için hizmet sunmaktadır. Arbiogaz'ın ve Astim'in Kalite Yönerim Sistemleri ISO 9001:2000 sertifikalıdır. Sürekli geliflimle sürdürülebilir büyüme Bugün Arbiogaz'ın ve Astim'in, alanlarında uzman 75 kadarı mühendis olmak üzere 200'den fazla çalıflanı vardır. ki flirket de gün geçtikçe iyilefltirilen çevre yönetmelikleri, artan çevre bilinci ve sanayideki büyüme sayesinde yüksek büyüme oranlarını sürdürmektedir.

6

7 Hizmetler ANAHTAR TESL M YAPIM PROJELER MÜHEND SL K ve PROJE YÖNET M Uygun mühendislik çözümünün seçiminde, bu seçime göre tesis tasarımının yapılması ve tasarımın uygulamasının planlanıp gerçeklefltirilmesinde proje deneyimi büyük önem taflımaktadır. Arbiogaz kendisini rakiplerinden büyük bütçeli projeleri zaman ve bütçe sınırlarına uygun biçimde planlama ve yönetme deneyimi ve kabiliyetiyle ayırmaktadır. Baflarılı mühendislik ekibi, projeleri tasarlarken ve uygularken iflletme kolaylı ına, verimlili ine, kaliteye ve tesis emniyetine büyük önem vermektedir. NfiAAT filer nflaat ifli projeleri maliyet açısından en etkili yöntemlerle tasarlanır ve uygulanır. fiantiyeler, deneyimli inflaat mühendisli i kadrosu tarafından en iyi biçimde, ifl güvenli ine büyük önem vermek suretiyle yönetilir. MEKAN K filer Ekipman Tedari i: Arbiogaz, projesini tasarlarken uzun süreli iflletme ve düflük maliyetli bakım gideri olan, yüksek kalite ve performansa sahip mekanik ekipmanları seçer ve tedarik eder. Bir grup flirketi olan Astim, Arbiogaz'ın çevre projelerine özel mekanik ekipmanları müflteriye özel olarak tasarlar ve imal eder. Borulama ve Montaj flleri: Uzman montaj ekibiyle ve deneyimli flantiye mühendislerinin gözetiminde Arbiogaz Türkiye'de ve yurtdıflında tesislerinin borulama ve montaj ifllerini zamanında ve sorunsuz biçimde tamamlamaktadır. ELEKTR K filer Tesislerin elektrik projelerinin tasarlanması deneyimli elektrik ve otomasyon mühendisleri tarafından yürütülür. flletme kolaylı ı için yüksek teknolojili elektrik ekipmanları ve en geliflmifl otomasyon sistemleri kullanılır. TES S YÖNET M ve filetme PROJELER Tesis yönetimi ve iflletmesi hem yapımı gerçeklefltirilmifl projeler hem de müflterilerimizin mevcut tesisleri için verilen bir hizmettir. nflaat, mekanik ve elektrik iflleri tamamlanan tesislerin ilk çalıfltırılması ve mevcut tesislerin iflletilmesi Arbiogaz'ın iflletme konusunda uzman iflletme personeli tarafından gerçeklefltirilir. YAP- filet-devret (Y D) PROJELER Y D projeleri Belediyelere ve Organize Sanayi Bölgelerine çevre tesisleri infla etmek için alternatif bir finansman yöntemi sunmaktadır. Müflteriler, ihtiyaçları için özel olarak tasarlanan bu gibi tesislerin infla edilmesinde, iflletilmesinde ve yıllar boyunca sorunsuz çalıflmasında Arbiogaz'a güvenmektedir. Y D fleklinde yapılmıfl atık su arıtma tesisleri; çamur susuzlafltırma ve çamur kurutma da dahil olmak üzere çevre problemlerine tam kapsamlı çözümler sunabilmektedir. Arbiogaz, Türkiye'deki ilk atık su arıtma tesisi Y D projesini Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde hem yatırımcı hem de müteahhidi olarak üstlenmifl olmaktan gurur duymaktadır.

8 düflük iflletim maliyetinin Yüksek arıtma verimlili i ve kusursuz birlikteli i

9 Kentsel Atık Su Arıtma Arbiogaz; yüksek arıtma verimlili i, düflük iflletim maliyeti ve kolay iflletimin kusursuz birlikteli ini sunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle Arbiogaz konvansiyonel proseslere ek olarak aerobik ve anaerobik biyolojik arıtma proseslerini, membran bio-reaktör (MBR), azot ve fosfor giderimi, multimedya filtrasyon ve membran filtrasyon gibi ileri teknoloji arıtma proseslerini uygulamaktadır. Arbiogaz arıtma tesisi yan ürünleri en aza indirmek için çamur susuzlafltırma ve çamur kurutma sistemlerini de tasarlamakta ve infla etmektedir. Dünya genelinde pek çok flehrin ve yerleflimin atık su arıtma tesisini baflarıyla tamamlamıfl olan Arbiogaz, üstün bilgi ve deneyimiyle müflteri ihtiyaçlarını ve çevre yönetmeliklerini en do ru biçimde karflılayabilmektedir. Çeflitli sanayilerden endüstriyel ve evsel atık sularının toplanıp beraber arıtıldı ı Organize Sanayi Bölgeleri'nin atık su arıtma tesisleri konusunda üstün teknik bilgi ve yılların deneyimiyle Arbiogaz rakiplerine fark atmaktadır.

10 Baflarılı yüzlerce projemiz, müflteri ihtiyaç ve beklentilerinin karflılanmasındaki kararlılı ımızı ve baflarımızı göstermektedir.

11 Endüstriyel Atık Su Arıtma Sanayi kurulufllarındaki ortaya çıkan kirliliklerin sanayiden sanayiye farklılık göstermesi sebebi ile endüstriyel atık sularının arıtılması yüksek derecede teknik bilgi ve sanayi deneyimi gerektirmektedir. Çevre teknolojilerindeki geliflmelere paralel olarak Arbiogaz, sanayilerin ihtiyaçlarına ve atık suların özelliklerine göre ispatlanmıfl, yeni ve ileri arıtma prosesleri uygulamaktadır. Uygun teknolojinin seçilip uygun biçimde uygulanması, arıtma tesislerinin iflletme maliyetlerinin yanı sıra yatırım maliyetlerini de düflürmektedir. Mühendislik bilgi birikimine güvenen Arbiogaz, müflterileri için en uygun ve do ru teknolojik çözümü seçerek ve uygulayarak yatırım ve iflletme maliyetlerini en aza indirgemeyi hedeflemektedir. Arbiogaz; ka ıt ve ka ıt hamuru, tekstil, kimya, petro-kimya, maden, enerji, otomotiv gibi çok çeflitli endüstrinin atık suyunun arıtılmasında tecrübe sahiptir. Arbiogaz, müflterilerinin ihtiyaçlarına göre çeflitli teknolojileri uygular: aerobik ve anaerobik sistemler, yüksek verimli anaerobik çamur yataklı reaktör ve membran bio-reaktör (MBR) gibi ileri teknolojiler, azot ve fosfor giderimi, multimedya filtrasyon ve membran filtrasyon sistemleri.

12 Endüstrilerin su ihtiyacı, yüksek verimlili e sahip su ve atık su geri kazanım sistemleri ile karflılanmaktadır.

13 Su Arıtma Su ve Atık Su Geri Kazanım Tesisleri Su kaynakları azaldıkça, özellikle üretim süreçleri için suya ihtiyaç duyan endüstriler, su kesintileri nedeniyle çalıflmalarını durdurma riski altında kalmaktadır. Bu nedenle son yıllarda su ve atık su geri kazanımı son derece önemli bir konu haline gelmifltir. Arbiogaz, Endüstrilerin proses suyu problemleri için verimli, uzun vadeli, düflük iflletim ve bakım maliyetli çözümler sunmaktadır. flleme suyunun arıtılması alanındaki çok sayıda referansı ile Arbiogaz ön arıtma, mikrofilrasyon, ultrafiltrasyon, flartlandırma ve ters ozmoz teknolojilerini uygulayarak birinci sınıf proses suyu üreten su ve atık su geri kazanım tesisleri tasarlamakta ve infla etmektedir. çme Suyu Arıtma Tesisleri Arbiogaz, talep edilen içme suyu kalitesine ve kapasitesine göre büyük ölçekli tesisler ve paket su arıtma tesisleri tasarlamakta ve üretmektedir. Konvansiyonel fiziksel ve kimyasal arıtma ifllemlerine ek olarak, talep edilen su kalitesini elde etmek amacıyla multimedya filtrasyon ve membran filtrasyon sistemleri (mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon) ve ters ozmoz gibi ileri teknoloji arıtma prosesleri kullanılmaktadır. Paket Su Arıtma Tesisleri modüler olması ve kolay iflletilebilir tasarımı nedeniyle küçük konutsal alanlar, askeri üsler ve bazı endüstrilerce tercih edilmektedir. Desalinasyon Tesisleri Acı su ve deniz suyunun tuzsuzlafltırılması, belediyeler ve üretim süreçleri için büyük miktarda suya ihtiyaç duyan çelik, enerji, tekstil gibi endüstrilere alternatif su kaynakları sa lamaktadır.

14 Fosil yakıtına bir alternatif: Yenilebilir enerji kayna ı olarak organik atıkların ifllenmesi

15 Katı Atık Arıtma Arbiogaz, katı atık iflleme tesislerinde Türkiye'nin lider firmalarından biridir. Arıtma tesisi çamurları, evsel, tarım ve sanayi atıklarından toplanan organik maddelerden anaerobik çürütme ifllemi sonucu biyogaz üretilir. Arbiogaz, ka ıt ve ka ıt hamuru, patates iflleme, flekerleme, biracılık, fleker gibi endüstrilerin son derece kirli endüstriyel atık sularından biyogaz elde eden ve enerji kayna ı olarak kullanan 30'dan fazla projeyi baflarıyla tasarlamıfl ve infla etmifltir. Organik atıkların anaerobik ortamda çürütülmesi yalnızca atıklardan enerji elde edilmesi için de il, organik atıkların çürümesinin do aya bırakılmaması, çürümenin kontrollü bir ortamda tamamlanması ile sera gazlarının yayılmasının azaltılması bakımından da önemlidir. Organik katı atık arıtma ifllemlerinin iki ana ürünü vardır; bunların biri yüksek derecede ısıl de ere sahip bir enerji kayna ı olan Biyogaz, di eri de tarımda kullanılabilecek olan organik gübredir. Bu flekilde atıklar çevre dostu ürünlere dönüfltürülürken ekonomik de er de elde edilir. Anaerobik çürütme basit bir ifllem oldu u inancının tersine, aslında proses verimlili i ve iflletme emniyeti açısından teknolojik bilgi ve deneyim gerektiren zorlu bir ifllemdir. Arbiogaz, verimlili ini en üst düzeye çıkarmak için bu alandaki Arafltırma ve Gelifltirme faaliyetlerine devam etmekte, Katı Atık flleme ve Biyogaz Tesislerinde büyük deneyime sahip HEC Haase Environmental Consulting flirketi ile iflbirli i yapmaktadır. Mekanik - Biyolojik Katı Atık flleme Tesisleri (MBT) Bir MBT tesisi, prensip olarak belediye atıklarının ifllenmesi ile ilgilenir. Süreç, organik maddelerin karıflık belediye atıklarından ayrılması, belediye atıklarının organik kısmının anaerobik ve aerobik fermantasyonu ve kompostlanması gibi mekanik ve biyolojik aflamalardan oluflur. Biyogaz Tesisleri Biyogaz tesislerinde hayvan gübresi (büyükbafl hayvan, kümes hayvanı gübreleri), endüstriyel organik katı atıklar (patates, mısır, meyve atıkları, vb.), çeflitli tarım atıkları (yemler, otlar, vs.) ve bunların çeflitli kombinasyonları anaerobik çürütme prosesi sonucunda arıtılır. Bu ifllemin sonucunda yüksek ısıl de ere sahip biyogaz üretilir. Üretilen Biyogaz elektrik üretilmesi için yüksek ısıl de ere sahip bir enerji kayna ı olarak kullanılabilir.

16 flimizin en keyif veren yanı; her yeni projenin yeni bir mücadele olufludur.

17 Baca Gazı Arıtma Arbiogaz, enerji santrallerinin baca gazlarını arıtmak amacı ile çok sayıda Sülfür Giderimi (DeSOx) ve Azot Giderimi (DeNOx) tesisini baflarıyla tasarlamıfl ve infla etmifltir. Koku Giderme Arbiogaz atık su arıtma ve katı atık iflleme tesislerinde koku giderilmesi için biyolojik ve kimyasal koku giderme üniteleri (scrubber) ve biofiltreler tasarlamakta ve infla etmektedir.

18 Çöp Sızıntı Sularının Arıtılması Belediyelerin düzenli çöp depolama alanlarından toplanan sızıntı suları son derece kirli ve azot bileflikleri gibi yüksek organik ve inorganik kirlilikleri barındıran atık sularıdır. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmesini önlenmek amacıyla, bu atık suların kabul edilebilir deflarj kriterlerine arıtılması gerekmektedir. Arbiogaz tarafından stanbul Büyükflehir Belediyesi STAÇ Kömurcüoda ve Odayeri Katı Atık Depolama Sahalarında infla edilen iki Çöp Sızıntı Suyu Arıtma tesisi, Türkiye'de bu konuda örnek tesisler olmufltur. Arafltırma ve Gelifltirme Arbiogaz'ın kurumsal kültürü, çalıflanlarını sürekli ö renme, geliflme ve yeni teknolojileri uygulama konularında teflvik etmektedir. Arbiogaz Türkiye'deki akademik çevrelerle de yakından irtibat halindedir. TÜB TAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Arafltırma Kurumu) ve stanbul Teknik Üniversitesi gibi bilim merkezleriyle katı atıkların ifllenmesi konularında ortak projeler gelifltirmifl ve uygulamıfltır. Büyük ölçekli atık tesislerini tasarlarken bu tesisler için en uygun ve güvenilir çözümlerin ve en iyi çalıflma flartlarının belirlenmesi amacıyla pilot testler ve laboratuar çalıflmaları gerçeklefltirilir.

19 Grup fiirketi: Astim Astim, ekipman tasarımı ve imalatı konularında, 1980'den beridir elde etti i bilgi ve tecrübesiyle Türkiye ve yurtdıflında en çok tanınan firmalarından biri olmufltur. Gebze - Türkiye'deki 8000 m 2 'lik kapalı ve 6000 m 2 'lik açık üretim tesisleriyle Astim, Arbiogaz'ın çevre projeleri ve çevre teknolojileri sektörünün di er büyük flirketlerine ekipman tasarlamakta ve imal etmektedir.

20 0611

Su bizim esasımızdır.

Su bizim esasımızdır. Su bizim esasımızdır. Su bizim esasımızdır. Bugün hala dünya çapında milyarlarca insan temiz içme suyuna erişememekte ve endüstrileşmiş uluslarda bile bir besin kaynağı olarak su gittikçe daha değerli

Detaylı

Enerji verimliliği ve çevreye duyarlılık. İklim korumada yenilikçilik. Answers for the environment.

Enerji verimliliği ve çevreye duyarlılık. İklim korumada yenilikçilik. Answers for the environment. Enerji verimliliği ve çevreye duyarlılık İklim korumada yenilikçilik Answers for the environment. İçindekiler CEO dan mesaj 3 Özet 4 1. Eğilimler 6 2. Verimli enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı 8 Fosil

Detaylı

2 www. metro mekanik.com

2 www. metro mekanik.com 2 www.metromekanik.com www.metromekanik.com 3 Medikal Gaz Sist. Endüstriyel Mutfak Dürüstlük Samimiyet Güvenilirlik Çözüm Profesyonellik Güç 4 www.metromekanik.com Kojenerasyon Enerji Bahçe Sulama Bina

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Avrupa Birli i ve Sivil Toplum Kuruluflları *

Avrupa Birli i ve Sivil Toplum Kuruluflları * Çerçeve Avrupa Birli i ve Sivil Toplum Kuruluflları * Dr. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Sivil toplum, devletten farklı, fakat ne kamusal, ne de özel, ya da belki ikisi birden olan, yalnızca ailenin özel

Detaylı

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri ç i n d e k i l e r 1 2007 Faaliyet Raporu 65 127 147 179 48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri Üye Hizmetleri Faaliyetleri ve Genel Bilgiler S kça Sorulan Sorular Vak f Duyurular SAH

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

Microsoft fl Çözümleri

Microsoft fl Çözümleri Microsoft fl Çözümleri SharePoint Server 2010 Dynamics CRM Özel Yaz l m Gelifltirme Mobil Çözümler Bilgi Birikim Sistemleri, Microsoft'un müflterileri için haz rlad platform uygulamalar n kullanarak, uçtan

Detaylı

Siemens Sürdürülebilirlik Raporu. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız.

Siemens Sürdürülebilirlik Raporu. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Sürdürülebilirlik Raporu 2011 Siemens Sürdürülebilirlik Raporu 2011 Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Siemens Sanayi

Detaylı

çevreye ve doğaya uyumlu, b yokütleden sürdürüleb l r enerj Keas SO 50001 Belgesi Almaya Hak Kazand

çevreye ve doğaya uyumlu, b yokütleden sürdürüleb l r enerj Keas SO 50001 Belgesi Almaya Hak Kazand BÜLTEN 2014 / 1 çevreye ve doğaya uyumlu, b yokütleden sürdürüleb l r enerj Keas SO 50001 Belgesi Almaya Hak Kazand söyleş : genel müdür sn. haluk yıldız Kastamonu Entegre en son Tataristan MDF yat r m

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun.

Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. 1996 1996 Kompresör Makinaları San. Tic. Ltd. Şti. Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. Tel Fax E-Mail : : : +90

Detaylı

Güneş Enerjisi nde Lider

Güneş Enerjisi nde Lider Güneş Enerjisi nde Lider GO Enerji, 2003 yılından itibaren, Güneş enerjisinden elektrik üretimi teknolojilerinde uzmanlaşmış ekibiyle faaliyet göstermektedir. Kendi markaları ile ABD den Avustralya ya

Detaylı

+90 216 656 65 00 +90 216 656 65 09

+90 216 656 65 00 +90 216 656 65 09 POZİTİF ENERJİ EWE TURKEY HOLDİNG ŞİRKET PROFİLİ 2013 İÇİNDEKİLER 04 KURUMSAL 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 08 Genel Müdürlerin Mesajı 10 2013 e Bakış 12 Kısaca EWE Turkey Holding 14 Temel Finansal

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ İçindekiler Temiz Üretim Nedir? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Temiz Üretim Olanak Değerlendirme

Detaylı

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI Kasım 2014 Çimento Üretimi Çimento yarı mamulü olan klinker; kireçtaşı, marn ve kil gibi hammaddelerin öğütülüp homojenize

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r business on demand Bu say m zda... 2 3 9 12 14 16 18 21 23 24 Önce biz tad yoruz Linux on demand Bilgi teknolojilerinin ba fl kl k sistemi Autonomic

Detaylı

Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri

Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri Products Solutions Services Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri Akış 2 Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Proses takibi giderek yaygınlaşmakta

Detaylı

Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN PROJE KOORD NATÖRÜ

Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN PROJE KOORD NATÖRÜ Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN GRUP PROJE KOORD NATÖRÜ Hacer YILMAZER KALAFATLAR hyilmazer@bilesim.com.tr

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU-

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- NL Agency/Hollanda Grontmij Nederland B.V. Ankara, Ekim- 2010 Yetki Başlık : Atıksu Arıtımında Enerji Verimliliği Projesi Sonuç Raporu Proje

Detaylı