Serviks Kanserinin Lokal Tedavisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Serviks Kanserinin Lokal Tedavisi"

Transkript

1 REVIEW Serviks Kanserinin Lokal Tedavisi Serap AKYÜREK, Cem ÖNAL Department of Radiation Oncology, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey Received 17 November 2004; received in revised form 23 December 2004; accepted 26 December 2004 Abstract Local Treatment of Cervical Cancer Radiotherapy (RT) plays an important role in the treatment of cervical cancer. Especially, it is accepted as the primary treatment modality in locally advanced disease, whereas, in early stage disease, RT may be given after surgery as an adjuvant treatment. However meta-analyses and phase III trials changed the standart treatment as cisplatin-based chemoradiation. After the National Cancer Institute (NCI) announcement in 1999, cisplatin-based chemoradiotherapy was accepted as the key treatment. In order to increase the local effects of RT; brachytherapy (BRT) is used together with external RT (ERT) or alone. The American Brachytherapy Society (ABS) suggested some principal rules in order to make the treatment easy and to make the planning dose distribution standart. Because of the advantages of high dose rapid (HDR) BRT in homogenous planning dose distribution, and easyness of the application, HDR BRT became more popular. Also ABS suggested some HDR dose fractionations. Since cervical cancer was accepted as locally recurrent tumors, multidisciplinary treatment modalities should be used. Patients performance status, and complications during and after the treatment should be taken into account. Keywords: cervical cancer, gynecologic neoplasms, radiotherapy, brachytherapy, chemotherapy Özet Serviks kanserinde radyoterapi (RT) önemli rol oynamaktad r. RT özellikle lokal ileri evrelerde primer tedavi olarak kullan l rken, erken evrelerde ise cerrahiye adjuvan olarak da kullan labilmektedir. Yap lan çal flmalarda, cerrahi, RT ve kemoterapinin (KT) birlikte oldu u tedavi fleklinin, tek bafl na yap lan tedavilerin yerini ald gösterilmifltir. Özellikle 1999 y l nda National Cancer Institute un (NCI) yapt duyuru sonucunda, özellikle sisplatin içeren eflzamanl kemoradyoterapi lokal ileri evre serviks kanserlerinde ana tedavi flekli olarak kabul edilmifltir. RT de esas amaç, tümöre ve riskli bölgelere yüksek doz verilirken, normal dokuya da düflük dozun verilmesidir. RT nin lokal etkinli ini art rabilmek için, eksternal RT ile birlikte brakiterapi (BRT) kullan lmaktad r. Amerikan Brakiterapi Derne i nin (American Brachytherapy Society: ABS) yapt öneriler sonucu yüksek doz h zl (HDR) ve düflük doz h zl (LDR) BRT nin uygulama metodlar ve tedavi planlamalar standardize edilmifltir. Özellikle HDR BRT nin planlamada doz da l m avantaj, uygulanabilirli inin kolayl, dünya çap nda HDR BRT nin daha fazla kullan m na neden olmaktad r. Geliflen teknoloji ile de hasta ve personelin radyasyona maruziyeti de HDR BRT de azalm flt r. Ayr ca, ABS, erken ve ileri evre serviks kanserlerinde, eksternal RT dozuna göre, HDR fraksiyon dozu ve say s önermektedir. Serviks kanseri lokal rekürrenslerle giden bir hastal kt r. Bu nedenle, lokal kontrolü art rmak amac yla multidisipliner yöntemlerle tedavi edilmelidir. Tedavi flekli seçilirken, hastal n evresi ile birlikte hastan n genel durumu, baflka hastal n olup olmad ve tedavi s ras nda ve sonras nda geliflebilecek komplikasyonlar da göz önünde bulundurulmal d r. Anahtar sözcükler: serviks kanseri, jinekolojik neoplaziler, radyoterapi, brakiterapi, kemoterapi Girifl Serviks kanserinin tedavisinde radyoterapinin (RT) etkinli i y llard r bilinmektedir. Tedavide RT, erken evrelerde tek bafl na veya cerrahiye adjuvan, lokal ileri evrelerde ise primer tedavi modalitesi olarak önemli yer tutmaktad r. Corresponding Author: Dr. Serap Akyürek Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Dikimevi, Ankara, Türkiye Phone : /6230 Fax : Serviks kanserli hastalarda sa kal m oranlar, uygulanan tedavi flekillerindeki geliflmelere ba l olarak giderek artmaktad r. Son y llarda bu art flta rol oynayan en önemli nokta, kombine kemoradyoterapinin etkinli inin daha fazla olmas d r. Evre IA1 tümörlerde ekstraservikal yay l m nadir oldu- undan, tip I, basit ekstrafasyal histerektomi veya tek bafl na RT etkili olabilir. Tedavi edilen hastalarda 10 y ll k hastal ks z sa kal m % dür (1, 2). Evre IA2 tümörlerde lenf nodu metastaz riski yaklafl k %5 tir (3). Cerrahi tedavi, tip II histerektomi ve pelvik 12 J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 6, Suppl. 1; 2005: 12-19

2 J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 6, Suppl. 1; 2005 lenf nodu disseksiyonu fleklindedir. Tek bafl na brakiterapi (BRT) de yeterli olabilir, ancak lenf nodu metastaz riskinin göz ard edilmemesi gerekmektedir. Evre IB2 ve küçük evre IIA da hastal k genellikle servikste s n rl d r ve rezektabld r. Ancak bu evredeki hastalar n tedavisi hâlâ tart flmal d r. Birçok yazar, bu hastalar n sadece cerrahi ile tedavi edilebilece ini söylese de, hastalar n büyük bölümüne postoperatif tedavinin gereklili i bildirilmifltir. Landoni ve arkadafllar (4), cerrahi ile tedavi edilen hastalar n %84 ünde postoperatif RT nin gerekti ini göstermifltir. Lenf nodu metastaz, parametriyal tutulum ve cerrahi s n r pozitif olan hastalarda postoperatif RT gerekmektedir. Randomize bir çal flmada lenf nodu metastaz, parametriyal tutulumu ve cerrahi s n r pozitifli inden en az biri olan hastalarda kemoradyoterapinin sadece RT ye göre sa kal m art rd - gösterilmifltir (5). Rezektabilite oranlar n art rmak amac yla, baz yazarlar taraf ndan neoadjuvan (cerrahi öncesi) kemoterapi (KT) önerilmektedir. Sardi ve arkadafllar n n (6) yapt bir çal flmada, 123 bulky (>4 cm) tümörlü hastalar neoadjuvan KT ve cerrahi ile sadece cerrahi kollar na randomize edilmifltir. Hastalar n tamam na cerrahi sonras RT uygulanm flt r. Bu çal flman n sonuçlar nda, neoadjuvan KT ile tedavi edilen kolda, hastalar n ço u cerrahiye uygun bulunmufl ve bu kolda sa kal m oran da daha yüksek bulunmufltur. Ancak bu çal flma, baflka hiçbir çal flma ile desteklenmemifltir. Evre IB2 li hastalarda primer RT etkilidir, ancak bu hastalarda lokal rekürrens oranlar n n yaklafl k %10 oldu u da göz ard edilmemelidir. M.D. Anderson Kanser Merkezi (MDACC) taraf ndan yap lan retrospektif bir çal flmada, RT den sonra yap lan cerrahinin sa kal m art rd bildirilmifltir (7). Ancak bu çal flman n altgrup analizinde, cerrahlar n küçük tümörlü, RT ye iyi yan t al nan ve bölgesel metastaz olmayan hastalar opere etti i gösterilmifltir (8). Gynecological Oncology Group (GOG) 123 çal flmas, evre IB ve 4 cm tümör olan 282 hastada, sadece RT ile RT ve takiben ekstrafasyal histerektomi ile tedavi aras nda genel sa kal m aç s ndan anlaml fark olmad n göstermifltir (9). Lokal ileri evre hastal kta ise as l tedavi yöntemi eksternal RT (ERT) ve brakiterapidir (BRT). Lorvidhaya ve arkadafllar ERT ve BRT ile tedavi edilen evre II 916 hastada, evre IIA ve IIB de 5 y ll k sa kal m oranlar n n %81 ve %74; 5 y ll k hastal ks z sa kal m oranlar n n da %70 ve %59 oldu- unu göstermifltir (10). Birçok çal flmada sadece RT ile 5 y ll k sa kal m evre IIB li hastalarda %50-75, evre III te %30-50 iken evre IV te %10-20 bulunmufltur (11-14). Kapp ve arkadafllar ERT ve BRT ile tedavi edilen 181 hastada hastal ks z sa kal m oranlar n n evre I ve II de %94 ve %63, evre IIIB de %43, evre IV te %0 oldu unu bildirmifltir (15). Baz cerrahlar evre IIB ve IIIB hastalarda radikal cerrahi yaklafl m önerse de, RT nin evre IIB ve IIIB hastalarda genellikle ilk seçenek oldu u bilinmektedir. Ancak tümörün büyüklü ü artt kça tek bafl na ERT ile kontrol oranlar azalsa da, serviks kanserinde BRT nin de kullan lmas yla büyük tümörlerin kontrol oranlar yükselmifltir. Evre IIB li hastalarda 5 y ll k genel sa kal m oranlar %50-75, evre IIIB de ise %30-50 dir (13,14,16,17). Ancak bu hastalarda lokal rekürrens ve uzak metastaz hâlâ önemli bir problemdir. Tedavinin etkinli ini art rmak için di er baz yöntemler; [nötron tedavisi (18), hiperbarik oksijen (19) ve hipoksik hücre duyarlaflt r c lar (20)] kullan lsa da, hiçbirinin sa kal m üzerine etkisi gösterilememifltir. Çal flmalar daha çok KT ve RT kombinasyonlar üzerinde odaklanm flt r. Neoadjuvan KT ile ümit verici cevap oranlar elde edilse de, randomize çal flmalarda sa kal ma herhangi bir katk s n n olmad gösterilmifltir (21-27). Hatta iki çal flmada neoadjuvan KT uygulanan hastalarda sa kal m n daha kötü oldu u bildirilmifltir (24,26). Kemoradyoterapi ile tek bafl na RT nin etkinli ini araflt ran çal flmalarda, kemoradyoterapinin daha üstün oldu u gösterilmifltir. RTOG (28) ve iki GOG çal flmas nda (29,30), evre IIB ve IVA hastalarda sisplatin içeren kemoradyoterapinin etkinli i araflt r lm flt r. Bu üç çal flmada da, lokal kontrol, uzak metastazs z ve genel sa kal mda belirgin art fl gösterilmifltir. Evre IIIB de kemoradyoterapi önerilse de, tümöre ba l böbrek fonksiyon bozuklu u veya hidronefroza ba l baz hastalarda sisplatin kullan lamamaktad r. Bu hastalarda RT öncesi böbre e stent tak larak böbrek fonksiyonlar nda düzelme sa lan p KT verilebilmektedir. Böbrek fonksiyonlar nda düzelme olmad nda sisplatine göre daha az etkili oldu u bilinen flourourasil (5-FU) infüzyonu uygulanabilmektedir. Tan an nda serviks kanserlerinin %5 i evre IVA olarak de- erlendirilmektedir. Bu hastalar n tedavisinde RT ile %0-40 oran nda baflar sa lanmaktad r. Birçok hastada eksternal tedavi ya da BRT sonras tümör nekrozuna ba l fistül geliflmektedir. Bugün için bu evrede elde edilen sonuçlar yüz güldürücü olmaktan uzakt r. RT ile eflzamanl uygulanan sisplatin içeren KT nin özellikle lokal ileri serviks kanserli hastalarda, genel sa kal m, hastal ks z sa kal m ve lokal kontrol oranlar n art rd n gösteren 5 prospektif randomize çal flma 1999 y l nda bildirilmifltir (5,9,28-32). Bu çal flma sonuçlar, National Institutes of Health in (NIH) lokal ileri serviks kanserli hastalarda standart tedavide de ifliklik yapmas na neden olmufltur. Bu befl önemli çal flman n yay mlanmas ndan k sa bir süre sonra yay mlanan National Cancer Institute of Canada (NCIC) çal flmas nda, pelvik RT ile pelvik RT ve haftal k sisplatin (40 mg/m 2 ) karfl laflt r lm flt r. Di er befl çal flman n aksine NCIC çal flmas nda, KT nin eklenmesinin sa kal m art rmad gösterilmifltir. Ancak, bu çal flmada RT süresinin di er çal flmalara göre daha k sa (49 gün) ve daha optimum oldu u söylenmekte, bu nedenle de sonucun her iki kolda da eflit ç kt yazarlarca belirtilmektedir. Eksternal Radyoterapi Serviks kanserinde RT nin amac, normal doku tolerans n geçmeden, servikse ve riskli bölgelere yeterli dozun verilmesidir. RT dozu, tümörün yay l m ve lenf nodu metastaz na göre de iflmektedir. RT tolerans n, hasta anatomisi, tümöre ba l doku y k m ve enfeksiyon, hastada eflzamanl di er hastal n varl ve hastan n sigara kullan p kullanmamas etkileyebilmektedir. 13

3 Akyürek et al. J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 6, Suppl. 1; 2005 Lenf nodundaki mikroskobik hastal k, genellikle Gy lik ERT dozuyla kontrol edilebilir. Postoperatif hastada yak n veya pozitif cerrahi s n r, lenf nodunun ekstrakapsüler uzan m gibi durumlarda daha yüksek doz gereklidir. Evre IB-IVA hastalarda, eksternal iliak, internal iliak, common iliak ve presakral lenfatikler de fl nlanmal d r. E er posterior vajinal duvar tutulumu varsa, perirektal lenf nodlar da fl nlanmal d r. Alt vajen tutulumu durumunda inguinal lenfatikler de fl nlanmal - d r. Lokal hastal n kontrolü yan s ra, ERT, tümörü küçülterek, BRT uygulamas için de kolayl k sa lamaktad r. Serviks kanserli hastalarda kullan lan tedavi cihazlar yüksek enerjili Lineer h zland r c lar (L NAK) ve daha az olarak Kobalt-60 teleterapi cihaz d r. Pelvis fl nlamas nda kullan lan en s k teknik dört alan (anteroposterior [AP], posteroanterior [PA], sa ve sol yan alanlar) tekni idir. Kobalt-60 veya 4-6 MV gibi düflük enerjili foton varl nda dört alan tekni i daha uygundur. Birçok klinisyen, ince barsak ve rektum dozunu düflürebilmek için dört alan tekni ini tercih etmektedir (33). Serviks kanseri tedavisinde pelvik lenf nodlar na yeterli RT uygulanmas önemlidir. Greer ve arkadafllar (34), radikal cerrahi s ras nda yapt klar intraoperatif ölçümlerde, hastalar n %87 sinde common iliak bifurkasyonunun lumbosakral ç k nt üzerinde oldu unu göstermifltir. Bu nedenle pelvik alan n üst s n r, tüm eksternal iliak ve hipogastrik lenf nodlar n kapsamas için, L4-L5 aras nda olmal d r. Vajinal yay l m yoksa, alan n alt s n r obturatuar foramenin alt s n r - na yerlefltirilmelidir. Vajinal tutulum oldu unda, vajenin tamam introitusa kadar tedavi edilmelidir. Kemik pelviste 1.5- lateral s n r yeterlidir. Simülasyon s ras nda tümörün distal uzan m n belirlemek önemli oldu undan, bu amaçl vajene küçük bir radyoopak cisim yerlefltirilmesi yararl olacakt r. Lateral alan n ön s n r, simfisiz pubise yerlefltirilir. Arka s n r evre IB tümörlerinde rektumun en az %50 sini kapsayacak flekilde planlan r, daha ileri evrelerde ise sakral bofllu a kadar uzanmal d r (Resim 1). ERT ile uygulanan doz, günlük Gy fraksiyon dozlar ile toplam Gy dir. ERT sonras nda, parametriyal tümör sebat ediyorsa, 6-10 Gy ek doz uygulanabilir. Ancak özellikle 56 Gy sonras morbidite ciddi olarak artmaktad r. Paraaortik lenf nodlar, ya hem bu bölgeyi hem de pelvisi içine alan bir alandan, ya da pelvisten ayr bir alandan tedavi edilir. Paraaortik alan üst s n r genellikle paraaortik lenf nodu metastaz varl nda T10-T11 aras, profilaktik paraaortik fl nlamada T12-L1 aras ndad r (Resim 2). Paraaortik alan için önerilen doz 1.5 Gy fraksiyon dozu ile toplam 45 Gy dir. Brakiterapi Serviks kanserinde tümörlerin kontrol alt na al nmas nda ERT nin BRT ile birlikte uygulanmas çok önemlidir. ntrakaviter BRT de radyoaktif kaynak, direkt uterin ve/veya vajinal kavitenin içerisine yerlefltirilir. Geçmiflte bu amaçla radyum (226Ra) kullan l rken, bugün iridyum (192Ir), Kobalt (60Co) veya sezyum (137Cs) gibi radyoaktif kaynaklar kullan lmaktad r lerde bafllayan manuel BRT uygulamalar 1970 lerden sonra yerini uzaktan kumandal sonradan yüklemeli uygulamalara b rakm flt r. Modern BRT uygulamalar nda radyoaktif kaynaklar sonradan yüklemeli olarak yerlefltirilmektedir. Uygun bofl aplikatörler kavite içerisine yerlefltirildikten sonra, içlerine radyoaktif kaynaklar temsil eden kurflundan yap lm fl yalanc kaynaklar (dummy) yerlefltirilir ve radyolojik yöntemlerle pozisyon de erlendirilmesi yap larak, bilgisayarl tedavi planlamas yla doz da l m na karar verilir. Elle yerlefltirilen sonradan yüklemeli BRT uygulamalar nda kaynak yerlefltirme, ç karma ve hasta bak m s ras nda tedavi ve bak m ekibi radyasyona maruz kald ndan, günümüzde birçok Radyasyon Onkolojisi merkezinde tedaviler uzaktan kumandal sonradan yüklemeli (remote controlled afterloading) cihazlar yard m yla yap lmaktad r. Resim 1. Pelvik alanlar, ön-arka ve yan alanlar. 14

4 J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 6, Suppl. 1; 2005 Resim 2. Ön-arka paraaortik alan ile pelvik ve paraaortik alan. Serviks kanserinin intrakaviter tedavisinde doz tan m, Paris ve Manchester sistemi taraf ndan tan mlanan referans doz noktalar na (A ve B noktas ) göre planlan r (35). International Comission on Radiation Units and Measurements (IC- RU), Manchester sistemine göre A noktas n ; vajinal ovoidlerin üst yüzeylerinden yukar da, intrauterin tandemden lateralde olarak tan mlam flt r. Sonralar röntgen filmlerinde ovoid yüzeylerinin görüntüleme güçlü ü nedeniyle, bugün A noktas intrauterin tandemin alt ucundan yukar da ve lateralde olarak de ifltirilmifltir. A noktas n n üçüncü tan mlanan yeri de uterin kavitenin bitti i yerden 2 cm yukar s ve lateralidir. A noktas anatomik de il geometrik bir noktad r ve uterin arterin üreteri kesti i noktay temsil eder. A noktas, radyasyon dozunun çok h zl bir flekilde düfltü ü nokta oldu undan, A noktas ndaki minimum de ifliklikler bile planlanan dozda çok fazla de iflikliklere yol açabilir. B noktas da, A noktas n n yatay aksinde 3 cm lateralde, merkezi eksenden 5 cm lateralde yer al r (fiekil 1). A noktas tümörü, B noktas da parametriyumlar temsil etmektedir. Tan mlanan A ve B noktalar anatomik noktalar olmad ndan, hastan n anatomik yap s na ve kaynak yerleflimindeki varyasyonlara ba l olarak doz da l mlar de iflebilmektedir. Bu nedenle, American Brachytherapy Society (ABS), H noktas tan m n getirmifltir. H noktas, ovoid kaynaklar n tedavi s ras nda durma pozisyonlar n n ortas n birlefltiren çizginin orta noktas ndan tandem boyunca ovoid yar çap + yukar da ve lateraldeki nokta olarak tan mlanm flt r (fiekil 2). Mesane noktas ICRU 38 no lu raporundaki tarife göre belirlenmektedir. Tan ya göre yan grafide Foley sondas tak l p, ucundaki balon 7 cc kontrast madde ile fliflirildi inde, opakla dolu bölgenin merkezinden afla ya çekilen dik çizginin balonun alt yüzeyini kesti i nokta olarak tarif edilmifltir. Bu noktan n mesanenin trigonuna denk geldi i söylenmektedir. Bu nokta, balondaki maksimum doz bölgesi olarak tan mlan r. B A fiekil 1. Brakiterapide tan mlanan A ve B noktalar. Rektum noktas da ICRU 38 no lu rapora göre tarif edilmifltir. Bu nokta, vajene aplikasyon s ras nda yerlefltirilen kontrast madde ile slat lm fl gazl bez yerlefltirildikten sonra yan grafide bulunan posterior vajinal duvar n 0.5 cm arkas olarak tarif edilmifltir. Ayr ca rektumun anterior duvar seyreltilmifl baryumun rektum içerisine uygulanarak da bu nokta tespit edilebilir. ICRU taraf ndan bu noktalar n tespiti için kataterler veya ölçüm aletleri önerilmemektedir. Bu yöntemler daha çok rektumun posterior duvar na daha yak n oldu- undan daha düflük dozlar gösterecektir. Rektum ve mesane dozlar mümkün oldu unca düflük olmal d r. Genellikle önerilen mesane dozu, A noktas ndaki dozun %90 dan az, rektumda %80 den az olmal d r. A 3 cm B 15

5 Akyürek et al. J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 6, Suppl. 1; 2005 A f2 A 0 (=H) M A f1 r f 1 f2 r r H r fiekil 2. Tan mlanan H noktas n n ovoid ve ring aplikatörlere göre lokalizasyonu. BRT s ras nda lenfatiklerin (paraaortik, common iliak ve eksternal iliak lenfatikler) ald klar doz Fletcher trapezoidi kullan larak hesaplanmaktad r. Fletcher trapezoidi, üst s n r L4 vertebran n ortas ndan laterale çizilen çizgi, alt s - n r, S1-S2 aras ile simfizis pubisin üst kenar aras ndan çizilen hatt n orta noktas ndan 6 cm laterale do ru çizilen çizgi olacak flekilde tespit edilir (Resim 3). Bu iki çizgi birlefltirilerek Fletcher trapezoidi oluflturulur. Bu trapezoidin en üst noktalar sa ve sol paraaortik lenfatiklerini, orta noktalar sa ve sol common iliak lenfatikleri, en alt noktalar da sa ve sol eksternal iliak lenfatikleri temsil etmektedir. Resim 3. Fletcher trapezoidi ve trapezoid noktalar. 1. Düflük doz h zl (LDR) brakiterapi BRT nin ilk kullan lmaya bafllad y llardan itibaren kullan mdad r. Doz h z 2 Gy/saat alt ndad r. En çok 192Ir ve 137Cs kaynaklar ndan yararlan lmaktad r. Toplam tedavi süresinin uzun olmas, hastan n hastaneye yat r lmas n gerektirmektedir. Doz h z düflük oldu undan akut doku reaksiyonlar fliddetli olmamakta ve geç morbidite kabul edilir düzeyde kalmaktad r. Jinekolojik LDR intrakaviter tedavi s ras nda genellikle 5-30 mg RaEq l k kaynaklar kullan lmaktad r. Bu kaynaklar mm boyunda ve 3-5 mm enindedir. Uzaktan kumandal aletler genellikle 5 mg RaEq l k sezyum kaynaklar n bulundurur. Kaynaklar uterus ve vajene farkl aplikatör sistemleriyle yerlefltirilir. Eski sistemlerde, aplikatörler hastaya yerlefltirilmeden önce radyoaktif kaynak yüklenirken, yeni aplikatörler radyoaktif kaynaklar yerlefltirilmeden önce hastaya yerlefltirilir. Manuel ve uzaktan kumandal sonradan yüklemeli tedavide klinik, radyobiyolojik ve fiziksel prensipler ayn d r. Aplikatörlerin hemen hepsinde uterusa yerlefltirilen tandem bulunur. Fletcher- Suit-Delclos aplikatör sistemi en çok kullan lan sistemdir. Bu sistemde, vajinal kaynaklar merkezdeki iki silindirik kolpostat n içerisinde bulunur. Kaynaklar intrauterin hatta dik olup, kolpostat n geniflli ine göre serviksin yüzeyinden cm uzakl ktad r. E er vajen kolpostatlar n yerlefltirilemeyece i kadar dar ise, veya alt vajinal bölge tutulumu mevcut ise, Lucite silindirleri kullan l r ve kaynaklar tandemin vajinal bölgesine yerlefltirilir. Di er aplikatör sistemlerinde vajinal kaynaklar tandeme paralel olabilir (Henschke sistemi) veya tandeme dik, ancak servikse yak n olabilir. Amaç kaynaklar yerlefltirilirken, serviks ve paraservikal doku dozunun, mesane ve rektum dozuna oran n n mümkün oldukça yüksek olmas n sa lamakt r. ABS 2002 y l nda LDR brakiterapi uygulamalar ile ilgili baz önerilerde bulunmufltur (36). Bu öneriler afla da k saca özetlenmifltir: Bu ifllem küçük cerrahi prosedür olarak kabul edilmektedir. fllemlerin genel anestezi alt nda yap lmas önerilmektedir. 16

6 J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 6, Suppl. 1; 2005 Derin ven trombozunu önlemek için, pnömotik araçlar n kullan lmas ve düflük doz (5.000 ünite/günde iki kez) subkütan heparin önerilmektedir. Uterus perforasyonu flüphesinde antibiyotik kullan labilir. ABS, özellikle büyük tümörlerde iki LDR aplikasyonu önermektedir. lk aplikasyon eksternal RT nin haftalar nda yap lmal, ikinci aplikasyon da ilk aplikasyondan bir veya iki hafta sonra yap lmal d r. Bütün tedavi yaklafl k 8 hafta içerisinde bitirilmelidir. Baz durumlarda (uyumsuz hasta, mükemmel anatomi, küçük tümörler) BRT tek aplikasyon fleklinde yap lmal d r. Serviksin pozisyonu ve vajinal aplikatörlerin yerini daha iyi görüntülemek amac yla serviks veya komflu dokulara kontrast madde konmas önerilmektedir. Mesaneye Foley katater konarak, katater balonu 7 cc kadar kontrast madde ile fliflirilmelidir. Uygun tedavi için uygun aplikatör seçimi önemlidir. Fornikslere rahatça yerlefltirilebilecek en büyük kolpostat kullan lmal d r. Dar vajenlerde, Fletcher minikolpostat veya Henschke tipi aplikatör kullan labilir. Dar veya fibrotik vajenlerde asimetrik boyutlu ovoidler kullan lmamal d r. Aplikasyonun lokal kontrolün maksimum, komplikasyonlar n da minimum olacak flekilde yap lmas n n gerekli oldu unu vurgulamaktad r (37). Tandem ve kolpostat yerlefltirildi inde, yan filmlerde tandemin kolpostat kesmesi gerekmektedir. Tandem kolpostatlar n ortas ndan geçmeli ve hastaya paralel olmal d r. Aplikasyon sonras floroskopi veya filmlerle aplikatörlerin yeri kontrol edilmelidir. E er uterin kanal n bulunmas zor ise veya perforasyon flüphesi varsa, aplikasyonun USG eflli inde yap lmas önerilmektedir. Vajenin dar olmas, fornikslerin tamamen silinmesi veya tümörün vajene kadar uzan m olmas nedeniyle tandem ve kolpostat yerlefltirilemiyorsa, doku içi implant yap lmas önerilmektedir veya tandem ile silindir aplikatör uygulanmas önerilmektedir. Ancak silindir aplikatörde mesane ve rektum dozlar n n yüksek olabilece i, parametriyum dozunun da düflük olabilece i unutulmamal d r (38). Aplikasyon s ras nda rektum ve mesanenin gazl bez ile aplikatörden uzaklaflt r lmas gerekmektedir. LDR brakiterapinin, radyobiyolojik olarak avantajl oldu u ve intrakaviter radyasyonun 0,4-0,6 Gy h zla verilmesi önem tafl maktad r. ntrakaviter radyasyon süresinin k salt lmas, doz h zlar n n art r lmas (0,8-1 Gy/saat) ile sa lanabilir. Ancak komplikasyonlar n artmas na neden olabilir. Deneyimli klinisyenler bile infiltre olmufl serviksi dilate ederken perfore edebilir. Perforasyon en s k posterior endoserviksten veya alt uterin k s mdan olur. Fark na var lmazsa uterus perforasyonu tümör dozunun düflmesine neden olabilir. Uterus perforasyonu flüphesinde, tandemin pozisyonu USG veya BT ile kontrol edilmelidir. E er perforasyon mevcut ise profilaktik antibiyotik kullan lmal d r (39). Uygun aplikasyon yap ld ktan sonra, uterin tandem ve vajinal aplikatörler standart kaynaklarla yüklenir. 6-8 cm lik tandeme, mg RaEq lik kaynak 3 adet mg RaEq kaynak olacak flekilde yerlefltirilir. Tandem iyi yerlefltirilmifl ise, tandemin ucu, endoservikse yeterli doz verebilmek için 15 mg RaEq ile yüklenir. Di er 15 mg RaEq tandemin ortas na yüklenir. Genellikle en distaldeki kaynak, kolpostatlar kullan ld nda, eksternal servikal ostan d flar birkaç milimetre ç kabilir, aksi takdirde vajinal fistül riski çok yüksek olabilir (40). Genellikle vajinal kolpostatlardan vajen yüzeyine 1 Gy/saat veya daha az doz verilir. E er miniovoidler veya vajinal silindirler kullan l rsa daha düflük doz h z kullan l r. Geç komplikasyonlar n ço u (anterior rektal ülser, posterior mesane ülseri, fistül), küçük bir bölgeye yüksek doz verilmesi sonucu olurken, baz komplikasyonlar (azalm fl mesane kapasitesi, ciddi pelvik fibroz) da daha genifl bölgeye yüksek doz verilmesi sonucu oluflur. Genel olarak, intrakaviter tedavide total mg RaEq, Gy eksternal RT alanlarda Gy olurken, 20 Gy eksternal RT alanlarda Gy olmal d r. Genellikle bu limitler iki 48 saatlik aplikasyonu aflmaz. 2. Yüksek doz h zl (HDR) brakiterapi larda uzaktan kumanda sonradan yükleme teknolojisi gelifltirildikten sonra personelin radyasyona maruziyet riskleri azalm fl ve BRT nin farkl doz h zlar nda uygulanabilirli i sa lanm flt r. Doz h z 12 Gy/saat üzerindedir. Genellikle 192Ir ve 60Co kaynaklar ndan yararlan l r. Birçok klinisyen HDR brakiterapiyi standart tedavi olarak kabul etmektedir. Retrospektif çal flmalar, ERT ve BRT kombinasyonunun en uygun tedavi flekli oldu unu göstermifltir (15,41-44). HDR brakiterapi ile ilgili yay nlar n ço u Hindistan, Japonya, Tayland, Almanya ve ngiltere de yay mlanm flt r (15,44-51). ABD de ise HDR kullan m giderek artmaktad r y l nda Patterns of Care Study (PCS) çal flmas nda ABD de serviks kanseri BRT sinin %15 inde HDR brakiterapi kullan ld gösterilmifltir (52). HDR brakiterapinin LDR brakiterapiye göre avantajlar afla- da özetlenmifltir: 1. Hastalar n, hekimlerin ve yard mc personelin radyasyon maruziyetini en aza indirir. 2. Tedavi süresi daha k sad r. Bunun avantajlar aras nda flunlar bulunur: a. Hastaya daha az rahats zl k verilmesi b. Kardiyopulmoner yetmezlik gibi nedenlerle uzun süre yat r lamayacak hastalara tedavi olana c. Tedavi s ras nda daha az aplikatör oynama riskinin olmas d. Hastaneye yat rmaya gerek kalmamas ve tedavi masraf n n azalmas e. Daha fazla serviks kanserli hastay tedavi edebilme olana 3. LDR brakiterapiye göre daha küçük kaynaklar kullan l r. Bunun avantajlar da: a. Serviksin dilatasyonuna gerek kalmaz. Böylelikle genel anesteziye ve yüksek doz sedasyona gerek duyulmaz. b. Genel anestezi alamayacak hastalar rahatl kla tedavi edilebilir. c. Servikse aplikatör yerlefltirilmesi daha kolayd r. 17

7 Akyürek et al. J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 6, Suppl. 1; Doz optimizasyonuna olanak sa lar. 5. ERT ile BRT nin ayn anda uygulanmas na olanak sa lar. Toplam tedavi süresi k sal r. ABS, 2002 y l nda HDR brakiterapi uygulamalar için baz önerilerde bulunmufltur (53): BRT nin ERT ile birlikte kullan larak lokal kontrol ve sa kal m art r l rken, morbiditenin de azalt lmas gereklidir. Toplam tedavi süresi 8 haftadan k sa olmal d r (54-57). E er aplikasyonlar, ERT sonras bafllan rsa, tedavi süresi uzayaca ndan, BRT nin ERT s ras nda uygulanmas önerilir. E er ERT dozu düflük ise, BRT fraksiyon say s ve dozu art r lmal d r. Toksisitenin art r lmamas için fraksiyon dozu 7,5 Gy in alt nda olmal d r (58,59). Orta hat korumas hakk nda uzlaflma yoktur. Genellikle orta hatta 4-5 cm lik dikdörtgen bloklar kullan l r. Çal flma dahilinde de ilse, BRT ile eflzamanl KT kullan lmas önerilmemektedir (60-63). Tandem ve ovoid kullan ld nda, fornikse tam oturan en büyük çapl ovoid seçilmelidir. Ring aplikatörler forniksler asimetrik oldu u durumlarda kullan lmal d r (64,65). Aplikasyon s ras nda sedasyon önerilmektedir. Aplikasyon yap l rken serviksin lokalizasyonunu belirlemek için servikal marker lar kullan lmal d r. Böylece uterusun perforasyon riski azalmaktad r (66,67). Rektum ve mesane gazl bez veya rektal retraktörler kullan larak tedavi alan ndan uzaklaflt r lmal d r. Aplikatör hareketini engellemek için eksternal fiksatör (perineal bar, base plate, klemp gibi) kullan m önerilmektedir. Aplikatör ilk fraksiyondaki yerinde de il ise, yeni planlama yap lmas gerekmektedir. ABS erken evre ve ileri evre serviks kanserlerinde, ERT dozuna göre baz HDR fraksiyon dozu ve say s önermektedir (Tablo 1, Tablo 2). Klasik radyobiyoloji bilgilerine göre, doz h z yüksek oldu- unda geç yan etki oran n n fazla olmas beklenirken, yap lan birçok çal flmada bu tedavi fleklinin yan etki bak m ndan düflük doz h zl tedavilerle karfl laflt r labilir oldu unu göstermifltir. HDR in radyobiyolojik dezavantaj, tedavi küçük fraksiyonlara bölünerek ortadan kald r lmaya çal fl lm flt r. HDR BRT de akut komplikasyonlar n daha az olaca beklense de, yap lan çal flmalar aksini göstermektedir (39, 68). Tablo 1. Erken evre serviks kanserli hastalarda ERT dozuna göre önerilen HDR fraksiyon say s ve dozlar EBRT (Gy) Fraksiyon say s Fraksiyon dozu 1.8 Gy/fraksiyon Tablo 2. leri evre serviks kanserli hastalarda ERT dozuna göre önerilen HDR fraksiyon say s ve dozlar EBRT (Gy) Fraksiyon say s Fraksiyon dozu 1.8 Gy/fraksiyon Kaynaklar 1. Mandelblatt J, Andrews H, Kerner J, et al. Determinants of late stage diagnosis of breast and cervical cancer: the impact of age, race, social class, and hospital type. Am J Public Health. 1991;81: Shelton D, Paturzo D, Flannery J, et al. Race, stage of disease, and survival with cervical cancer. Ethn Dis. 1992;2: Delgado G, Bundy B, Zaino R, et al. Prospective surgical-pathological study of disease-free interval in patients with stage IB squamous cell carcinoma of the cervix: a Gynecologic Oncology Group study. Gynecol Oncol. 1990;38: Landoni F, Maneo A, Colombo A, et al. Randomised study of radical surgery versus radiotherapy for stage Ib-IIa cervical cancer. Lancet. 1997;350: Peters WA, 3rd, Liu PY, Barrett RJ, 2nd, et al. Concurrent chemotherapy and pelvic radiation therapy compared with pelvic radiation therapy alone as adjuvant therapy after radical surgery in high-risk early-stage cancer of the cervix. J Clin Oncol. 2000;18: Sardi JE, Giaroli A, Sananes C, et al. Long-term follow-up of the first randomized trial using neoadjuvant chemotherapy in stage Ib squamous carcinoma of the cervix: the final results. Gynecol Oncol. 1997;67: Durrance FY, Fletcher GH, Rutledge FN. Analysis of central recurrent disease in stages I and II squamous cell carcinomas of the cervix on intact uterus. Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med. 1969;106: Thoms WW, Jr., Eifel PJ, Smith TL, et al. Bulky endocervical carcinoma: a 23-year experience. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1992;23: Keys HM, Bundy BN, Stehman FB, et al. Cisplatin, radiation, and adjuvant hysterectomy compared with radiation and adjuvant hysterectomy for bulky stage IB cervical carcinoma. N Engl J Med. 1999;340: Lorvidhaya V, Tonusin A, Changwiwit W, et al. High-dose-rate afterloading brachytherapy in carcinoma of the cervix: an experience of 1992 patients. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2000;46: Lanciano RM, Won M, Coia LR, et al. Pretreatment and treatment factors associated with improved outcome in squamous cell carcinoma of the uterine cervix: a final report of the 1973 and 1978 patterns of care studies. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1991;20: Horiot JC, Pigneux J, Pourquier H, et al. Radiotherapy alone in carcinoma of the intact uterine cervix according to G. H. Fletcher guidelines: a French cooperative study of 1383 cases. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1988;14: Lowrey GC, Mendenhall WM, Million RR. Stage IB or IIA-B carcinoma of the intact uterine cervix treated with irradiation: a multivariate analysis. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1992;24: Perez CA, Grigsby PW, Nene SM, et al. Effect of tumor size on the prognosis of carcinoma of the uterine cervix treated with irradiation alone. Cancer. 1992;69: Kapp KS, Stuecklschweiger GF, Kapp DS, et al. Prognostic factors in patients with carcinoma of the uterine cervix treated with external beam irradiation and IR-192 high-dose-rate brachytherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1998;42: Coia L, Won M, Lanciano R, et al. The Patterns of Care Outcome Study for cancer of the uterine cervix. Results of the Second National Practice Survey. Cancer. 1990;66: Barillot I, Horiot JC, Pigneux J, et al. Carcinoma of the intact uterine cervix treated with radiotherapy alone: a French cooperative study: update and multivariate analysis of prognostics factors. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1997;38: Maor MH, Gillespie BW, Peters LJ, et al. Neutron therapy in cervical cancer: results of a phase III RTOG Study. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1988;14: Dische S, Anderson PJ, Sealy R, et al. Carcinoma of the cervix--anaemia, radiotherapy and hyperbaric oxygen. Br J Radiol. 1983;56:

8 J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 6, Suppl. 1; Leibel S, Bauer M, Wasserman T, et al. Radiotherapy with or without misonidazole for patients with stage IIIB or stage IVA squamous cell carcinoma of the uterine cervix: preliminary report of a Radiation Therapy Oncology Group randomized trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1987;13: Chauvergne J, Rohart J, Heron JF, et al. [Randomized trial of initial chemotherapy in 151 locally advanced carcinoma of the cervix (T2b-N1, T3b, MO)]. Bull Cancer. 1990;77: Kumar L, Kaushal R, Nandy M, et al. Chemotherapy followed by radiotherapy versus radiotherapy alone in locally advanced cervical cancer: a randomized study. Gynecol Oncol. 1994;54: Leborgne F, Leborgne JH, Doldan R, et al. Induction chemotherapy and radiotherapy of advanced cancer of the cervix: a pilot study and phase III randomized trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1997;37: Souhami L, Gil RA, Allan SE, et al. A randomized trial of chemotherapy followed by pelvic radiation therapy in stage IIIB carcinoma of the cervix. J Clin Oncol. 1991;9: Sundfor K, Trope CG, Hogberg T, et al. Radiotherapy and neoadjuvant chemotherapy for cervical carcinoma. A randomized multicenter study of sequential cisplatin and 5-fluorouracil and radiotherapy in advanced cervical carcinoma stage 3B and 4A. Cancer. 1996;77: Tattersall MH, Lorvidhaya V, Vootiprux V, et al. Randomized trial of epirubicin and cisplatin chemotherapy followed by pelvic radiation in locally advanced cervical cancer. Cervical Cancer Study Group of the Asian Oceanian Clinical Oncology Association. J Clin Oncol. 1995;13: Tattersall MH, Ramirez C, Coppleson M. A randomized trial comparing platinum-based chemotherapy followed by radiotherapy vs. radiotherapy alone in patients with locally advanced cervical cancer. Int J Gynecol Cancer. 1992;2: Morris M, Eifel PJ, Lu J, et al. Pelvic radiation with concurrent chemotherapy compared with pelvic and para-aortic radiation for high-risk cervical cancer. N Engl J Med. 1999;340: Rose PG, Bundy BN, Watkins EB, et al. Concurrent cisplatin-based radiotherapy and chemotherapy for locally advanced cervical cancer. N Engl J Med. 1999;340: Whitney CW, Sause W, Bundy BN, et al. Randomized comparison of fluorouracil plus cisplatin versus hydroxyurea as an adjunct to radiation therapy in stage IIB-IVA carcinoma of the cervix with negative para-aortic lymph nodes: a Gynecologic Oncology Group and Southwest Oncology Group study. J Clin Oncol. 1999;17: Thomas G, Dembo A, Ackerman I, et al. A randomized trial of standard versus partially hyperfractionated radiation with or without concurrent 5- fluorouracil in locally advanced cervical cancer. Gynecol Oncol. 1998;69: Wong LC, Ngan HY, Cheung AN, et al. Chemoradiation and adjuvant chemotherapy in cervical cancer. J Clin Oncol. 1999;17: Eifel PJ, Moughan J, Owen J, et al. Patterns of radiotherapy practice for patients with squamous carcinoma of the uterine cervix: patterns of care study. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1999;43: Greer BE, Koh WJ, Figge DC, et al. Gynecologic radiotherapy fields defined by intraoperative measurements. Gynecol Oncol. 1990;38: Schwarz G. An evaluation of the Manchester system of treatment of carcinoma of the cervix. Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med. 1969; 105: Nag S, Chao C, Erickson B, et al. The American Brachytherapy Society recommendations for low-dose-rate brachytherapy for carcinoma of the cervix. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2002;52: Corn BW, Hanlon AL, Pajak TF, et al. Technically accurate intracavitary insertions improve pelvic control and survival among patients with locally advanced carcinoma of the uterine cervix. Gynecol Oncol. 1994;53: Crook JM, Esche BA, Chaplain G, et al. Dose-volume analysis and the prevention of radiation sequelae in cervical cancer. Radiother Oncol. 1987;8: Jhingran A, Eifel PJ. Perioperative and postoperative complications of intracavitary radiation for FIGO stage I-III carcinoma of the cervix. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2000;46: Hamberger AD, Unal A, Gershenson DM, et al. Analysis of the severe complications of irradiation of carcinoma of the cervix: whole pelvis irradiation and intracavitary radium. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1983;9: Akine Y, Arimoto H, Ogino T, et al. High-dose-rate intracavitary irradiation in the treatment of carcinoma of the uterine cervix: early experience with 84 patients. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1988;14: Fu KK, Phillips TL. High-dose-rate versus low-dose-rate intracavitary brachytherapy for carcinoma of the cervix. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1990;19: Newman H, James KW, Smith CW. Treatment of cancer of the cervix with a high-dose-rate afterloading machine (the Cathetron). Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1983;9: Petereit DG, Sarkaria JN, Potter DM, et al. High-dose-rate versus low-dose-rate brachytherapy in the treatment of cervical cancer: analysis of tumor recurrence--the University of Wisconsin experience. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1999;45: Shigematsu Y, Nishiyama K, Masaki N, et al. Treatment of carcinoma of the uterine cervix by remotely controlled afterloading intracavitary radiotherapy with high-dose rate: a comparative study with a low-dose rate system. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1983;9: Arai T, Nakano T, Morita S, et al. High-dose-rate remote afterloading intracavitary radiation therapy for cancer of the uterine cervix. A 20-year experience. Cancer. 1992;69: Chen MS, Lin FJ, Hong CH, et al. High-dose-rate afterloading technique in the radiation treatment of uterine cervical cancer: 399 cases and 9 years experience in Taiwan. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1991;20: Eifel PJ. High-dose-rate brachytherapy for carcinoma of the cervix: high tech or high risk? Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1992;24:383-6; discussion Joslin CA, Smith CW, Mallik A. The treatment of cervix cancer using high activity 60 Co sources. Br J Radiol. 1972;45: Petereit DG, Pearcey R. Literature analysis of high dose rate brachytherapy fractionation schedules in the treatment of cervical cancer: is there an optimal fractionation schedule? Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1999;43: Utley JF, von Essen CF, Horn RA, et al. High-dose-rate afterloading brachytherapy in carcinoma of the uterine cervix. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1984;10: Eifel PJ, Moughan J, Erickson B, et al. Patterns of Radiotherapy Practice for Patients with Carcinoma of the Cervix ( ). A Patterns of Care Study. ASTRO ;(Abstr. 109). 53. Nag S, Erickson B, Thomadsen B, et al. The American Brachytherapy Society recommendations for high-dose-rate brachytherapy for carcinoma of the cervix. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2000;48: Girinsky T, Rey A, Roche B, et al. Overall treatment time in advanced cervical carcinomas: a critical parameter in treatment outcome. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1993;27: Perez CA, Grigsby PW, Castro-Vita H, et al. Carcinoma of the uterine cervix. I. Impact of prolongation of overall treatment time and timing of brachytherapy on outcome of radiation therapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1995;32: Petereit DG, Sarkaria JN, Chappell R, et al. The adverse effect of treatment prolongation in cervical carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1995;32: Lanciano RM, Pajak TF, Martz K, et al. The influence of treatment time on outcome for squamous cell cancer of the uterine cervix treated with radiation: a patterns-of-care study. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1993;25: Orton CG, Seyedsadr M, Somnay A. Comparison of high and low dose rate remote afterloading for cervix cancer and the importance of fractionation. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1991;21: Orton CG. High and low dose-rate brachytherapy for cervical carcinoma. Acta Oncol. 1998;37: Kavanagh BD, Bentel GC, Montana GS. Soft tissue complication rates after low dose rate brachytherapy using customized perineal templates. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1994;30: Clark BG, Souhami L, Roman TN, et al. Rectal complications in patients with carcinoma of the cervix treated with concomitant cisplatin and external beam irradiation with high dose rate brachytherapy: a dosimetric analysis. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1994;28: Clark BG, Souhami L, Roman TN, et al. The prediction of late rectal complications in patients treated with high dose-rate brachytherapy for carcinoma of the cervix. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1997;38: Souhami L, Seymour R, Roman TN, et al. Weekly cisplatin plus external beam radiotherapy and high dose rate brachytherapy in patients with locally advanced carcinoma of the cervix. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1993;27: Abbitbol AA. Ring applicator with rectal retractor: Applicability to HDR brachytherapy of cervical cancer. Selectron Brachyther J. 1990;4: Wollin M. Comparison of the ring applicator and the Fletcher applicator for HDR gynaecological brachytherapy. Selectron Brachyther J. 1991;2 (Suppl.): Smit BJ, du Toit JP, Groenewald WA. An indwelling intrauterine tube to facilitate intracavitary radiotherapy of carcinoma of the cervix. Br J Radiol. 1989;62: Smit BJ. HDR brachytherapy for cervical carcinoma using the indwelling intrauterine tube. Selectron Brachyther J. 1991;5: Petereit DG, Sarkaria JN, Chappell RJ. Perioperative morbidity and mortality of high-dose-rate gynecologic brachytherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1998;42:

Hasta özellikleri. statistikler Analizler

Hasta özellikleri. statistikler Analizler Lokal leri Evre Serviks Kanserinde Tek Bafl na Radyoterapi le Haftal k Sisplatin le Eflzemenl Radyoterapi Uygulamas n n Karfl laflt rmas Berrin YALÇIN, Didem KARAÇET N, Begüm ÖKTEN, Oktay NCEKARA ÖZET

Detaylı

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ Prof. Dr. Sait Okkan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Adana, 2004 Erken Evre Serviks Kanseri Tedavi Seçenekleri * Cerrahi * Radyoterapi *

Detaylı

Serviks Kanserinde Radyoterapi Tedavisinin Yeri ve Önemi

Serviks Kanserinde Radyoterapi Tedavisinin Yeri ve Önemi Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2012 Serviks Kanserinde Radyoterapi Tedavisinin Yeri ve Önemi Özlem YETMEN 1,*,Caner AKTAŞ ve B. Hakan BAKKAL 1 1 Bülent Ecevit Üniversitesi, Radyasyon

Detaylı

Serviks kanserinde intrakaviter brakiterapideki güncel gelişmeler Current status of brachytherapy for cervical cancer

Serviks kanserinde intrakaviter brakiterapideki güncel gelişmeler Current status of brachytherapy for cervical cancer Serviks kanserinde intrakaviter brakiterapideki güncel gelişmeler Current status of brachytherapy for cervical cancer Güler Yavaş¹, Çağdaş Yavaş ² ¹Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi,Radyasyon

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF )

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Neyran Kertmen, Sercan Aksoy, Mustafa Cengiz, Gözde Yazıcı, Özge Keskin, Taner Babacan,

Detaylı

Jinekolojik ntrakaviter Brakiterapide Mesane Dozunu Etkileyen Faktörler

Jinekolojik ntrakaviter Brakiterapide Mesane Dozunu Etkileyen Faktörler ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Jinekolojik ntrakaviter Brakiterapide Mesane Dozunu Etkileyen Faktörler Mustafa ADLI 1, Melahat

Detaylı

RADIOCHEMOTHERAPY FOR PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED CERVICAL CANCER: EARLY RESULTS

RADIOCHEMOTHERAPY FOR PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED CERVICAL CANCER: EARLY RESULTS Ege Tıp Dergisi 4( ) ; 7-6, rj0 LOKAL İLERİ EVRE SERVİKS KANSERİ TANISI İLE RADYOKEMOTERAPİ UYGULANAN OLGULARDA ERKEN SONUÇLAR RADIOCHEMOTHERAPY FOR PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED CERVICAL CANCER: EARLY

Detaylı

LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ. Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA

LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ. Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA Evreleme FIGO 2009 Erken Evre İleri Evre Ia1, Ia2, Ib1 and IIa1 Ib2, IIa2 ve diğer Pecorelli S.,

Detaylı

Konturlama. Doç. Dr. Binnaz SARPER Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi

Konturlama. Doç. Dr. Binnaz SARPER Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Konturlama Doç. Dr. Binnaz SARPER Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi 1918 2011 Hangi Radyolojik Teknik Tercih Edilmeli? KONVANSİYONEL GÖRÜNTÜLEME İnternel organlar ek yöntem uygulanmadıkça

Detaylı

Eksternal Radyoterapi ve Brakiterapi Dozlarının Birleştirilmesinde Radyobiyolojik Modeller

Eksternal Radyoterapi ve Brakiterapi Dozlarının Birleştirilmesinde Radyobiyolojik Modeller Türk Onkoloji Dergisi 2012;27(Ek 1):62-66 Brakiterapi Eksternal Radyoterapi ve Brakiterapi Dozlarının Birleştirilmesinde Radyobiyolojik Modeller İsmail Özbay İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü,

Detaylı

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Dr. Zeynep Özsaran E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Son cümle: Geçmiş yıllarda yapılan randomize çalışmalarda endometrium kanserinde RT nin rolü tanımlanmıştı Ancak eksternal RT nin yeri yüksek risk faktörlü

Detaylı

Post-op Brakiterapide Fizik Özellikler

Post-op Brakiterapide Fizik Özellikler Türk Onkoloji Dergisi 2012;27(Ek 1):50-54 Brakiterapi Post-op Brakiterapide Fizik Özellikler Gönül Kemikler İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, İstanbul GİRİŞ Serviks ve endometrium kanserlerinde

Detaylı

ÖZET ABSTRACT. Dr. Mehmet Kani Has rc, Dr. Senem Demirci, Dr. Zeynep Özsaran, Dr. Hakan Eren, Dr. Arif Bülent Aras

ÖZET ABSTRACT. Dr. Mehmet Kani Has rc, Dr. Senem Demirci, Dr. Zeynep Özsaran, Dr. Hakan Eren, Dr. Arif Bülent Aras Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2009-1, Sayfa 15-20 NOPERE SERV KS KANSER NDE ENDOKAV TER BRAK TERAP UYGULAMALARINDA R NG VE OVO D APL KATÖRLER N N B LG SAYARLI PLANLAMA VE DOZ METR K ÖLÇÜMLER N N KARfiILAfiTIRILMASI

Detaylı

Serviks Kanseri Tedavisinde Adaptif Brakiterapi: Olgu Sunumu

Serviks Kanseri Tedavisinde Adaptif Brakiterapi: Olgu Sunumu TURKISH JOURNAL of ONCOLOGY Serviks Kanseri Tedavisinde Adaptif Brakiterapi: Olgu Sunumu Ferah YILDIZ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Ankara Giriş Lokal ileri

Detaylı

Jinekolojik Kanserlerde Akdeniz Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Tedavi Protokolleri ve Sonuçları

Jinekolojik Kanserlerde Akdeniz Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Tedavi Protokolleri ve Sonuçları Türk Onkoloji Dergisi 2012;27(Ek 1):4-8 Brakiterapi Jinekolojik Kanserlerde Akdeniz Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Tedavi Protokolleri ve Sonuçları Treatment Protocols and Results of Akdeniz University

Detaylı

Jinekolojik Tümörlerde Brakiterapi: Başkent Üniversitesi Deneyimi

Jinekolojik Tümörlerde Brakiterapi: Başkent Üniversitesi Deneyimi Türk Onkoloji Dergisi 2012;27(Ek 1):12-17 Brakiterapi Jinekolojik Tümörlerde Brakiterapi: Başkent Üniversitesi Deneyimi Gynecological Tumor Brachytherapy: Baskent University Experience Ezgi Oymak, Cem

Detaylı

KONGRELERDEN ESİNTİLER. Dr. Serap Akyürek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilimdalı

KONGRELERDEN ESİNTİLER. Dr. Serap Akyürek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilimdalı KONGRELERDEN ESİNTİLER Dr. Serap Akyürek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilimdalı Plan Akselere parsiyel meme ışınlaması (APBI) 2016 guideline LN (+) meme kanserinde neoadj KT

Detaylı

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi?

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Akışı Giriş Lokal ileri

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

ENDOMETRİUM KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Dr. İ. Lale Atahan H.Ü.T.F Radyasyon Onkolojisi A.D.

ENDOMETRİUM KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Dr. İ. Lale Atahan H.Ü.T.F Radyasyon Onkolojisi A.D. ENDOMETRİUM KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ Dr. İ. Lale Atahan H.Ü.T.F Radyasyon Onkolojisi A.D. Endometrium Kanserinde XRT Post-operatif Tek başına Pre-operatif Endometrium kanserinde XRT External XRT

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

İnoperabl Serviks Kanserlerinde Brakiterapi

İnoperabl Serviks Kanserlerinde Brakiterapi TURKISH JOURNAL of ONCOLOGY İnoperabl Serviks Kanserlerinde Brakiterapi Damla POYRAZ, Gökhan AYDIN, Banu ATALAR, Enis ÖZYAR Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Maslak Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü,

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

NTRAKAV TER BRAK TERAP DE A NOKTASI KULLANIMI, YÜKSEK B YOLOJ K EFEKT F DOZ DE ER VE REKTAL KOMPL KASYON LE L fik S

NTRAKAV TER BRAK TERAP DE A NOKTASI KULLANIMI, YÜKSEK B YOLOJ K EFEKT F DOZ DE ER VE REKTAL KOMPL KASYON LE L fik S NTRAKAV TER BRAK TERAP DE A NOKTASI KULLANIMI, YÜKSEK B YOLOJ K EFEKT F DOZ DE ER VE REKTAL KOMPL KASYON LE L fik S Sevgi ÖZDEN, Alpaslan MAYADA LI, Zerrin ÖZGEN, Hazan BAYRAKTAR, Berrin YILMAZ, Nural

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD Antalya Akış Kemoradyoterapi Biolojik

Detaylı

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU P1 Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU Slayt 1 P1 PackardBell; 01.11.2013 Pankreas kanseri tanısı konulduğu zaman, hastaların sadece

Detaylı

EVRE IB VE IIA BULKY SERV KS KANSERLER NDE DÖRT FARKLI TEDAV MODAL TES N N KARfiILAfiTIRILMASI

EVRE IB VE IIA BULKY SERV KS KANSERLER NDE DÖRT FARKLI TEDAV MODAL TES N N KARfiILAfiTIRILMASI ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) EVRE IB VE IIA BULKY SERV KS KANSERLER NDE DÖRT FARKLI TEDAV MODAL TES N N KARfiILAfiTIRILMASI brahim Egemen ERTAfi, Aflk n DO AN, Ulafl SOLMAZ, Volkan EM RDAR, Aykut

Detaylı

Eflzamanl Radyokemoterapi Yap lan Lokal leri Serviks Kanserli 24 Olguda Erken ve Geç Yan Etkilerin Analizi

Eflzamanl Radyokemoterapi Yap lan Lokal leri Serviks Kanserli 24 Olguda Erken ve Geç Yan Etkilerin Analizi Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi Eylül 2004, Cilt 7, Say 3, Sayfa 99-103 Eflzamanl Radyokemoterapi Yap lan Lokal leri Serviks Kanserli 24 Olguda Erken ve Geç Yan Etkilerin Analizi Füsun Tokatl, MD; Kaz

Detaylı

REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Rektum Kanserinde Cerrahi Total mezorektal eksizyon sonrası T3-4 ve N

Detaylı

Jinekolojik Kanserli Hastaların Tedavisinde, Farklı Planlama Tekniklerinin Dozimetrik ve Radyobiyolojik Karşılaştırması

Jinekolojik Kanserli Hastaların Tedavisinde, Farklı Planlama Tekniklerinin Dozimetrik ve Radyobiyolojik Karşılaştırması Jinekolojik Kanserli Hastaların Tedavisinde, Farklı Planlama Tekniklerinin Dozimetrik ve Radyobiyolojik Karşılaştırması Aysun İNAL, Evrim DUMAN, Aycan ŞAHİN Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon

Detaylı

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 7. Endokrin Cerrahi Kongresi Antalya,2015 Profilaktik Santral Disseksiyon; Preoperatif

Detaylı

UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış. Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi

UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış. Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 Öncelikle 10. UROK kongresinde bana bu fırsatı

Detaylı

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE NEOADJUVAN KıSA DÖNEM VE UZUN DÖNEM KEMORADYOTERAPI SONRASı HAYAT KALITESI DEĞERLENDIRILMESI SORUMLU ARAŞTIRMACI: Prof.Dr.ESRA SAĞLAM YARDIMCI ARAŞTIRMACI: Dr. ŞÜKRAN ŞENYÜREK

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

Lokalize Prostat Kanserlerinde Radyoterapi için i in İdeal Adaylar Kimlerdir? Prof Dr Serdar Özkök E.Ü.T.F..T.F. Radyasyon Onkolojisi

Lokalize Prostat Kanserlerinde Radyoterapi için i in İdeal Adaylar Kimlerdir? Prof Dr Serdar Özkök E.Ü.T.F..T.F. Radyasyon Onkolojisi Lokalize Prostat Kanserlerinde Radyoterapi için i in İdeal Adaylar Kimlerdir? Prof Dr Serdar Özkök E.Ü.T.F..T.F. Radyasyon Onkolojisi Radyoterapi Lokalize prostat kanserinde Lokal ileri evre prostat kanserinde

Detaylı

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Günün Menüsü 1. Adjuvan Radyoterapi Rasyonel/Kanıt Kimin için? Doz? Toksisite Androjen Deprivasyonu 2.Kurtarma Radyoterapisi

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Prof. Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Antalya Plan } KHDAK da kemoterapinin lokal tedavilere

Detaylı

Brakiterapi. Binnur Dönmez Yılmaz, Mustafa Ünsal Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği

Brakiterapi. Binnur Dönmez Yılmaz, Mustafa Ünsal Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği doi:10.5222/otd.supp1.2013.035 Brakiterapi Binnur Dönmez Yılmaz, Mustafa Ünsal Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği ÖZET Görüntülemede uygulanan bilgisayar teknolojisi sayesinde,

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Kemik metastazlarında reirradiasyon

Kemik metastazlarında reirradiasyon Kemik metastazlarında reirradiasyon Dr. Yasemin Bölükbaşı Amerikan Hastanesi-MD Anderson Radyasyon Onkolojisi Merkezi, Metastaz Mekanizması External beam radiotherapy in metastatic bone pain from solid

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Evre IB1 serviks kanserli hastalarda tedavi sonuçları: Tek merkez deneyimi

Evre IB1 serviks kanserli hastalarda tedavi sonuçları: Tek merkez deneyimi Evre IB1 serviks kanserli hastalarda tedavi sonuçları: Tek merkez deneyimi Anıl Alpsoy, Nursu Erdoğan, Ecem Güçlü, Kemal Küçük, Zeki Sönmez, Doruk Çelebi DANIŞMAN: Doç. Dr. Ömer DİZDAR ÖZET Serviks kanserinde,

Detaylı

Dr. Petek Erpolat. GÜTF Radyasyon Onkolojisi A.B.D

Dr. Petek Erpolat. GÜTF Radyasyon Onkolojisi A.B.D Eşzamanlı Sisplatin ve Pelvik Radyoterapi Uygulanan Serviks Kanserli Hastalarda Hematolojik Toksisiteye Neden Olan Dozimetrik Parametrelerin Belirlenmesi: TOG Jinekolojik Tümörler Alt Grup Çalışması Dr.

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi Türk Onkoloji Dergisi 9;24(1):15- Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi The effect of stopping power ratios of different protocols on %DD curve Hilal ACAR 1 1 stanbul Üniversitesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ DR.OKTAY İNCEKARA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ DR.OKTAY İNCEKARA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ DR.OKTAY İNCEKARA LOKAL İLERİ EVRE SERVİKS KANSERİNDE TEK BAŞINA RADYOTERAPİ İLE HAFTALIK SİSPLATİN

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

AKCİĞER TÜMÖRLERİNDE RE-İRRADYASYON. Prof. Dr. Mustafa Cengiz Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

AKCİĞER TÜMÖRLERİNDE RE-İRRADYASYON. Prof. Dr. Mustafa Cengiz Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı AKCİĞER TÜMÖRLERİNDE RE-İRRADYASYON Prof. Dr. Mustafa Cengiz Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Çıkar çatışmam yok Kongre desteğini saymazsanız mcengiz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

PANKREAS KANSERLERİNDE

PANKREAS KANSERLERİNDE PANKREAS KANSERLERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ GEREKLİDİR 10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012 Zafer Koçak Trakya Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Sunum

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR Doç Dr Ahmet Kale Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği SINGLE PORT OPERASYONLAR Yirmibirinci yüzyıldaki önemli gelişmelerden

Detaylı

ERKEN EVRE SERV KS KANSER NDE TÜMÖR BOYUTUNA GÖRE CERRAH -PATOLOJ K R SK FAKTÖRLER N N DE fi M

ERKEN EVRE SERV KS KANSER NDE TÜMÖR BOYUTUNA GÖRE CERRAH -PATOLOJ K R SK FAKTÖRLER N N DE fi M Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi Haziran 2007, Cilt 10, Say 2, Sayfa 40-44 ERKEN EVRE SERV KS KANSER NDE TÜMÖR BOYUTUNA GÖRE CERRAH -PATOLOJ K R SK FAKTÖRLER N N DE fi M Dr. Taner Turan, Dr. Nuray Yüksel,

Detaylı

2016 by American Society of Clinical Oncology. Amerikan Klinik Onkoloji Cemiyeti (ASCO) İnvaziv Servikal Kanser Yönetimi

2016 by American Society of Clinical Oncology. Amerikan Klinik Onkoloji Cemiyeti (ASCO) İnvaziv Servikal Kanser Yönetimi 2016 by American Society of Clinical Oncology Amerikan Klinik Onkoloji Cemiyeti (ASCO) İnvaziv Servikal Kanser Yönetimi Servikal kanserin tedavisi hastalığın evresine göre belirlenmektedir. Tedavi konizasyon,,

Detaylı

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D.

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. Kanser tedavisinde multidisipliner organ koruyucu yaklaşım: Meme kanseri Anal kanal kanseri Larinks kanseri Prostat kanseri

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM I. GÜN 03 Mayıs 2014. 1. Oturum: Serviks Kanseri / Session I: Cervical Cancer

BİLİMSEL PROGRAM I. GÜN 03 Mayıs 2014. 1. Oturum: Serviks Kanseri / Session I: Cervical Cancer Multidisipliner Jinekolojik Onkoloji Toplantısı Multidiciplinary Gynecologic Oncology Meeting 3-4 Mayıs, 2014, İstanbul / May 3-4, 2014, Elite World Otel,Taksim/ Istanbul BİLİMSEL PROGRAM I. GÜN 03 Mayıs

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

Quantec Özefagus kanseri Mide kanseri Hepatobilier ve pankreas kanseri Kolorektal kanser

Quantec Özefagus kanseri Mide kanseri Hepatobilier ve pankreas kanseri Kolorektal kanser Quantec Özefagus kanseri Mide kanseri Hepatobilier ve pankreas kanseri Kolorektal kanser Radyasyon tolerans dozu aşılmışsa Organ fonksiyonu bozulmuşsa EK TEDAVİ SAKINCALI İlk RT dozu İlk RT volümü Tedaviler

Detaylı

Baş-Boyun Kanserlerinde Organ Koruyucu Yaklaşım RADYOTERAPİ. Dr. Fadime Akman DEÜTF Radyasyon Onkolojisi AD UKK 2011-Antalya

Baş-Boyun Kanserlerinde Organ Koruyucu Yaklaşım RADYOTERAPİ. Dr. Fadime Akman DEÜTF Radyasyon Onkolojisi AD UKK 2011-Antalya Baş-Boyun Kanserlerinde Organ Koruyucu Yaklaşım RADYOTERAPİ Dr. Fadime Akman DEÜTF Radyasyon Onkolojisi AD UKK 2011-Antalya Baş Boyun Kanserleri Tedavisi? Birincil amaç: Kür sağlamak İkincil amaç: Uygun

Detaylı

Serviksin 3-Boyutlu Radyolojik Anatomisi

Serviksin 3-Boyutlu Radyolojik Anatomisi Türk Onkoloji Dergisi 2012;27(Ek 1):55-61 Brakiterapi Serviksin 3-Boyutlu Radyolojik Anatomisi 3-Dimensional Radiological Anatomy of Cervix Gülgün Engin İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, İstanbul

Detaylı

PANKREAS KANSERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ UYGULANMALI MIDIR? Dr. Hakan Akbulut

PANKREAS KANSERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ UYGULANMALI MIDIR? Dr. Hakan Akbulut PANKREAS KANSERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ UYGULANMALI MIDIR? Dr. Hakan Akbulut Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 220-23 Nisan 2012,

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

PARSİYEL MEME RADYOTERAPİSİ İNTRAOPERATİF RADYOTERAPİ

PARSİYEL MEME RADYOTERAPİSİ İNTRAOPERATİF RADYOTERAPİ PARSİYEL MEME RADYOTERAPİSİ İNTRAOPERATİF RADYOTERAPİ Prof. Dr. İLKNUR BİLKAY GÖRKEN 2013-1 SUNUM PLANI 1- GİRİŞ 2- STANDART TEDAVİDE SONUÇLAR 3- MKC UYGULANAN OLGULARDA YİNELEME 4- PARSİYEL MEME RT TANIMI,

Detaylı

RADYOTERAPİDE VOLÜM TANIMLAMALARI DR. FADİME AKMAN DEÜTF RADYASYON ONKOLOJİSİ

RADYOTERAPİDE VOLÜM TANIMLAMALARI DR. FADİME AKMAN DEÜTF RADYASYON ONKOLOJİSİ RADYOTERAPİDE VOLÜM TANIMLAMALARI ICRU 50 ve 62 DR. FADİME AKMAN DEÜTF RADYASYON ONKOLOJİSİ Haziran 2010 ICRU:International Commission on Radiation Units and Measurements 1973 ICRU 23: Tek yönlü fotonla

Detaylı

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi Dr. Öztuğ Adsan Radikal Sistektomi Radikal sistektomi pelvik lenfadenektomi ile birlikte kasa invaze ve

Detaylı

Cerrahi Dışı Tedaviler

Cerrahi Dışı Tedaviler KÖTÜ HUYLU YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ Cerrahi Dışı Tedaviler Dr.Selami ÇAKMAK GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 50 den fazla yumuşak doku sarkomu tipi Kaynaklandığı doku, Klinik gidişat, Görülme yaşı, Agresifliği,

Detaylı

Türkiye de Radyasyon Onkolojisi Merkezlerinin Co rafi Bölgelere Göre Da l m, Kullan lan Radyasyon Verici Cihazlar ve nsan Gücü

Türkiye de Radyasyon Onkolojisi Merkezlerinin Co rafi Bölgelere Göre Da l m, Kullan lan Radyasyon Verici Cihazlar ve nsan Gücü Türkiye de Radyasyon Onkolojisi Merkezlerinin Co rafi Bölgelere Göre Da l m, Kullan lan Radyasyon Verici Cihazlar ve nsan Gücü SURVEY OF RADIATION ONCOLOGY CENTERS, EQUIPMENT AND MANPOWER *Dr. Seyfettin

Detaylı

MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Mide kanserleri genellikle tanı anında ileri evrede Lokal ileri

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

NDE KEMORADYOTERAPİ MESANE KORUYUCU TEDAVİ MESANE KANSERİNDE

NDE KEMORADYOTERAPİ MESANE KORUYUCU TEDAVİ MESANE KANSERİNDE MESANE KANSERİNDE NDE KEMORADYOTERAPİ MESANE KORUYUCU TEDAVİ 8 Mart 2008 Antakya Fadıl Akyol Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı T2-3 MESANE KANSERİNDE TEDAVİ Lamina

Detaylı

PROSTAT KANSERİNDE TEK ARK VE ÇİFT ARK İLE YAPILAN IMAT PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

PROSTAT KANSERİNDE TEK ARK VE ÇİFT ARK İLE YAPILAN IMAT PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PROSTAT KANSERİNDE TEK ARK VE ÇİFT ARK İLE YAPILAN IMAT PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Kerime Kayacan 1,Canan Köksal 1,Ümmühan Nurhat 1, Aydın Çakır 1, Murat Okutan 1, M. Emin Darendeliler 2,Makbule Tambaş

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Prostat Radyoterapisinde İntraprostatik Boost - SIB. Dr. Cem Önal Başkent Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD

Prostat Radyoterapisinde İntraprostatik Boost - SIB. Dr. Cem Önal Başkent Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD Prostat Radyoterapisinde İntraprostatik Boost - SIB Dr. Cem Önal Başkent Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD Lokal nüks - 1 60 y 1/2005 ct3 prostat ca, GS 3+4 vpsa? 2.2005 3.2005 60 Gy prostat RT +

Detaylı

Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı SBRT Endikasyonları Tedavi öncesi endikasyon değerlendirilmesi Cerrahi, Brakiterapi ve eksternal RT seçenekleri

Detaylı

(1) MESİ MEDİKAL A.Ş.- Akdeniz Üniversitesi Doktora Programı (2) ANTAKYA ÖZEL DEFNE HASTANESİ - Çukurova Üniversitesi Doktora Programı

(1) MESİ MEDİKAL A.Ş.- Akdeniz Üniversitesi Doktora Programı (2) ANTAKYA ÖZEL DEFNE HASTANESİ - Çukurova Üniversitesi Doktora Programı N. İlker ÇATAN 1, Abdulmecit CANBOLAT 2, (1) MESİ MEDİKAL A.Ş.- Akdeniz Üniversitesi Doktora Programı (2) ANTAKYA ÖZEL DEFNE HASTANESİ - Çukurova Üniversitesi Doktora Programı IMRT-SRS-SBRT TEDAVİ BOYUNCA

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 RT nin yeri varmı? RT endike ise doz ve volüm? Hangi teknik? Kurtarma tedavisinde RT?

Detaylı

DKIS: Radyoterapi. Dr. Melis Gültekin. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

DKIS: Radyoterapi. Dr. Melis Gültekin. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı DKIS: Radyoterapi Dr. Melis Gültekin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı DKIS: TisN0M0 Heterojen bir hastalık Sadece bx ile 10 yıl içinde %14-53 hastada invaziv kanser

Detaylı

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı(UKAA), 17 Ekim 2013 tarihinde, hava kirliliğinin

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi Dr. Meltem Serin Sınırlı hastalıkta radyoterapi Yaygın hastalıkta radyoterapi Sınırlı hastalıkta radyoterapi Torakal radyoterapide tartışmalı konular Proflaktik

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Adjuvan Kemoterapi Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Rudolph Carl Virchow 13/10/1821-5/9/1902 Adjuvan Tedaviye İhtiyacı Olan Mide Kanserleri D1 veya D2, ama mutlaka

Detaylı

Sayı Editöründen Editorials. Temel Radyasyon Fiziği Basic Radiation Physics

Sayı Editöründen Editorials. Temel Radyasyon Fiziği Basic Radiation Physics Sayın Prof. Dr. Mustafa Cem Uzal, Türkiye Klinikleri Radyasyon Onkolojisi Özel Dergisi 2. Cilt 3. Sayı yayınlanmıştır. İçerik ile ilgili detaylı bilgi aşağıdaki gibidir. Sayı içeriğimize ücretsiz ulaşmak

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Meme Kanserinde Lenfatik ışınlamanın Sağkalıma Etkisi Varmıdır? Dr. İlknur Bilkay Görken DEÜTFH Radyasyon Onkolojisi AD

Meme Kanserinde Lenfatik ışınlamanın Sağkalıma Etkisi Varmıdır? Dr. İlknur Bilkay Görken DEÜTFH Radyasyon Onkolojisi AD Meme Kanserinde Lenfatik ışınlamanın Sağkalıma Etkisi Varmıdır? Dr. İlknur Bilkay Görken DEÜTFH Radyasyon Onkolojisi AD SUNUM PLANI Meme kanserinde lenfatik tutulum, MKC+RT çalışmaları ve tedavi alanları,

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı