UTERUS SARKOMLARI yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi (Uzmanlık Tezi) Dr.Şükran ESKİCİ İstanbul

2 Uzmanlık eğitimim süresince, çalışmalarıma katkıda bulunan S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sayın Dr. Hayri ÖZGÜZEL e, eğitimim boyunca geniş bilgi ve deneyimleriyle yol gösteren değerli hocam Radyasyon Onkolojisi Klinik Şefi Sayın Doç.Dr. Mustafa ÜNSAL a ve Şef Yardımcısı Sayın Dr. Süleyman ALTIN a, eğitimimin her aşamasında gösterdiği ilgi ve değerli katkılarından dolayı Sayın Dr. Adnan YÖNEY e, tez çalışmalarımın yürütülmesinde verdikleri destekten dolayı Sayın Dr. Adile SALMAN, Dr. Rıdvan AVUL ve Sayın Dr. Bekir EREN e, birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum tüm uzmanlarıma, asistan arkadaşlarıma, klinik çalışanlarına, yaşamım boyunca bana destek olan sevgili aileme ve dostum Selim VARON a teşekkürlerimi sunarım. Dr. Şükran ESKİCİ 2

3 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ GENEL BİLGİLER.5 3- GEREÇ VE YÖNTEM BULGULAR TARTIŞMA ÖZET KAYNAKLAR..59 3

4 GİRİŞ Uterus sarkomlar tüm jinekolojik malignitelerin %1 ini ve uterus malignitelerinin de %3-7 sini oluştururlar (1-9). İki farklı dokudan kaynaklanır: myometrial kastan; leiomyosarkom (LMS), endometrial epitelden; mesodermal(müllerian) ve stromal sarkom. Etyolojik faktör olarak rapor edilen tek faktör %12-30 oranında daha önce pelvik bölgesine radyoterapi(rt) almış olmaktır (10,11,12). Hastalar kliniğe genellikle vajinal kanama şikayeti ile başvururlar. Prognoz genellikle tanı anında hastalığın yayılımıyla bağlantılıdır (13). Metastatik malign mikst müllerian tümörün(mmmt) başlangıç cerrahisi için isthmik veya servikal yerleşim, lenfo-vasküler invazyon, seröz veya berrak hücreli histoloji ve grade 2-3 karsinoma olmak belirleyicidir (13). Adneksiyal yayılım, lenf nodu metastazı, tümör büyüklüğü, peritoneal sitolojik bulgular ve myometrial invazyon derinliği hastalıksız sağkalım ile bağlantılıdır (13). Stromal heterolog elementlerin varlığı veya yokluğu, bu elementlerin tipi, stromal kompanentlerin gradı ve mitotik aktivitesi cerrahi sırasında görülen metastazın varlığı veya yokluğu ile ilişkili değildir. Bununla birlikte, bir çalışmada, iyi farklılaşmış sarkomatöz kompanent veya karsinosarkoması olan kadınlarda daha az farklılaşmış homolog ve heterolog tip sarkomalı kadınlara göre daha uzun hastalıksız sağkalım gözlenmiştir. Nüks oranları homolog tümörler için %44, heterolog tümörler için %63 dür. Heterolog sarkomanın tipi hastalıksız sağkalımda etkili değildir. LMS da tümör boyutunun önemli prognostik faktör olduğu ve 5 cm den büyük tümörü olan hastaların prognozunun kötü olduğu gözlenmiştir (14). Bununla beraber, GOG(Gynecologic Oncology Group) un bir çalışmasında mitotik indeksin hastalıksız sağkalım için tek faktör olduğu bildirilmiştir (13). 5 yıllık 4

5 sağkalım Evre I de yaklaşık %50, diğer evrelerde %0-20 arasında değişmektedir. Çok seyrek görülen ve patolojik olarak heterojen bir grup olan uterus sarkomlarında, randomize çalışmalar sonucu oluşmuş veya yaygın kabul görmüş bir tedavi modeli yoktur. Cerrahi tek başına uterusa sınırlı malignitelerde küratif olabilir. Pelvik radyoterapinin değeri kesinleşmemiştir. İleri evre hastalıkta faz II kemoterapi çalışmaları devam etmektedir. Adjuvan kemoterapinin tam rezeksiyon sonrası Evre I ve II de henüz randomize bir çalışmayla etkinliği gösterilememiştir (15). Bununla birlikte randomize olmayan çalışmalarda radyoterapi ile birlikte veya yalnız yapılan adjuvan kemoterapinin sağkalımı arttırdığı gösterilmiştir (16-18). Görülme sıklığının azlığından dolayı geniş seriler oluşturulamadığı için her klinik çalışma grubunun kendi deneyimlerinin analizini yapması, hem çeşitli prognostik faktörlerin açıklanabilmesi, hem de tedavi sonuçlarının diğer serilerle karşılaştırılarak değerlendirilebilmesi bakımından oldukça önemlidir. Biz de bu amaçla, kliniğimize yılları arasında uterus sarkomu tanısıyla başvurmuş 105 hastanın; genel özelliklerini, uygulanan tedavi ve sonuçlarını retrospektif olarak inceledik. 5

6 GENEL BİLGİLER Sarkomlar embriyonik mezoderm orijinli dokulardan oluşan malignitelerdir. Uterus sarkomları; myometrial düz kas, endometrial stroma ya da daha nadir olarak her hangi bir konnektif doku elamanlarından oluşur. Bu tümörler tüm uterus tümörlerinin yaklaşık %3-7 sini ve tüm kadın genital sistem malignitelerinin %1-3 ünü oluştururlar (1-9). İnsidansı yılda / olarak bildirilmiştir (3,7,9). Uterus sarkomları, siyah kadınlarda beyaz kadınlara göre daha sıktır. Pelvik bölgenin terapötik iyonize edici radyasyona maruz kalmasının insidansı arttırdığı belirlenmiştir (1,10-12). Uterus sarkomu yaşları arasında görülebilir ve yaşlarında pik yapar. Hastaların %60-70 i postmenapoze ve %90 ı 45 yaşın üzerindedir (3,6-8). Hastaların %50-60 ı evre I hastalıkla başvurur (3,4,6). Erken evrede tanı konulan hasta oranı yüksek olmasına rağmen kötü prognozlu bir hastalıktır. Erken evrelerde bile oldukça hızlı bir seyir gösterir. Lenfadenektomi veya lenf nodu örneklemesi yapılan evre I hastalarda, pelvik nodal tutulum oranı % 20-25, paraaortik nodal tutulum oranı %14.5 olarak bildirilmiştir (2,19,20). Hematojen, lenfatik ve implantasyon yoluyla yayılır. Uzak metastazlar, pelvik ve retroperitoneal lenf nodu tutulumundan bağımsız olarak gerçekleşir (2,21,22). Uterus sarkomlarının klasik bir sınıflaması yoktur da Ober(23), orijin aldığı yere ve hücre tipine göre uterus sarkomlarının sınıflandırılmasını yapmıştır (Tablo 1). Çeşitli sebeplerle bu klasifikasyona çok sayıda 6

7 modifikasyon yapılmıştır. Artık The World Health Organization and The International Society of Gynecologic Pathologist ler tarafından onaylanmış, daha kapsamlı bir histolojik sınıflandırma, bu sınıflandırmanın yerini almıştır Tablo 2 (24). Tablo 1 Uterus sarkomlarının Ober klasifikasyonu Homolog Heterolog Saf Stromal Sarkom Leiomyosarkom Anjiosarkom Fibrosarkom Rabdomyosarkom Kondrosarkom Osteosarkom Liposarkom Mikst Karsinosarkom Mikst Müllerian Tümörler 7

8 Saf sarkomlar tek bir hücre tipinde sarkomatöz element içerirlerken, mikst sarkomlar ise iki veya daha fazla sarkomatöz element içerirler. Homolog tümörler uterusa ait dokulardan çıkarken, heterolog tümörler uterusa yabancı doku elemanları içerir. Saf veya mikst sarkomlar beraberinde epitelyal maligniteler de (adenosarkom, nadiren skuamöz kanser) içerebilirler. Tümör epitelyal hücre içermesi durumunda, malign mikst müllerian sarkom adını alır (19). Uterus sarkomları görülme sıklığına göre üç ana patolojik gruba ayrılabilir; malign mülleran mikst tümör (MMMT), endometrial stromal sarkom (ESS), leiomyosarkomlar (LMS). Daha az görülen tüm diğer uterus sarkomlarının dördüncü bir grupta diğer tümörler adıyla toplandığı bu sınıflama, şu anda en yaygın olarak kullanılan sınıflamadır (Tablo 2)(24). Eski literatürlerde LMS lar en sık rastlanan tümörler olarak geçse de (2,7), Gynecologic Oncology Group tarafından yapılan bir çalışmada sarkomların 2/3 ünün mikst mezodermal tümör olduğu gösterilmiştir (13). 8

9 Tablo 2 : Uterus mesenkimal tümörlerinin sınıflaması (WHO ) (24) I.NON-EPİTELYAL TÜMÖRLER A. ENDOMETRİYAL STROMAL TÜMÖRLER 1. Stromal nodül 2. Stromal sarkom a) düşük dereceli (endolenfatik stromal miyozis ) b) yüksek dereceli B. DÜZ KAS TÜMÖRLERİ 1. Leiomyom varyantları a) sellüler b) epiteloid c) simplastik d) lipoleiomyom 2. Şüpheli malign potansiyelli düz kas tümörleri 3. Leiomyosarkom a) epiteloid b) miksoid 9

10 4.Diğer düz kas tümörleri a) intravenöz leiomyomatozis b) diffuz leiomyomatozis c) dissemine peritoneal leiomyomatozis d) benign metastaz yapan leiomyom C.MİKST ENDOMETRİAL STROMAL VE DÜZ KAS TÜMÖRLERİ D. ADENOMATOİD TÜMÖRLER E. DİĞER YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ II.MİKST EPİTELYAL / NON-EPİTELYAL TÜMÖRLER A. BENİGN 1. Adenofibrom 2. Atipik polipoid adenomyom B. MALİGN 1. Malign müllerian mikst tümör (Malign mezodermal mikst tümör, karsinosarkom) a) homolog b) heterolog 2. Adenosarkom a) homolog b) heterolog 3. Karsinofibrom III. ÇEŞİTLİ DİĞER TÜMÖRLER A. SEKS KORD BENZERİ TÜMÖRLER 10

11 B. GERM HÜCRE TİPİ TÜMÖRLER C. GLİOMALAR D. LENFOMA VE LÖSEMİ E. DİĞERLERİ EVRELEME Uterin sarkomlarının evrelemesinde; International Federation of Gynecology and Obstetrics ( FIGO ) in Endometrium Adenokarsinomu evreleme sistemi temel alınır (26)(Tablo 3). Tablo 3 : Uterin sarkomların Evrelemesi : Evre I: Uterus korpusunda sınırlı tümör Ia: Tm endometriumda sınırlı Ib: Myometriumun yarısından azına invazyon Ic: Myometriumun yarısından fazlasına invazyon Evre II: Serviks invazyonu IIa: Endosevikal glandüler tutulum IIb: Servikal stromal invazyon 11

12 Evre III: Lokal ve/veya rejyonel yayılım IIIa: Seroza ve/veya adneks tutulumu ve/veya pozitif peritoneal sitoloji IIIb: Vajinal metastaz IIIc: Pelvik ve/veya paraaortik lenf nodlarına metastaz Evre IVa: Mesane ve/veya barsak mukozasına tümör invazyonu Evre IVb: İntraabdominal ve/veya inguinal lenf nodları da dahil uzak metastaz Uterus sarkomlu hastalarda %34-64 arası nüks bildirilmiştir (3,21,27-29). Nükslerin büyük çoğunluğu ilk iki yıl içinde görülür (27,28,30). Pelvik nüksler %14-43, uzak metastazlar %25-52 olarak bildirilmiştir. En sık görülen akciğer ve abdominal (periton,seroza) metastazlardır ve ikisinin toplamı uzak metastazların %80 ini oluşturmaktadır. Daha az görülen diğer uzak metastaz bölgeleri sırasıyla karaciğer, kemik, cilt ve beyindir (3,6,7,21,27,29,31,32). Erken evre uterus sarkomlarında (evre I-II) ilk basamak tedavi eksploratif laparatomidir. Ekstirpatif cerahi tedavinin en önemli kısmıdır ve hastalığın yayılım derecesini gösterir. Total abdominal histerektomi + bilateral salpingoooferektomi (TAH+BSO) standart tedavi olarak kabul edilir. Operasyon anında peritoneal kavite dikkatlice gözlenmeli, pelvik ve paraaortik lenf nodları özellikle incelenmelidir. Lokal yayılımın sıklığını gerekçe göstererek, özellikle erken evre tümörlerde bilateral pelvik lenfadenektomi öneren çalışmacılar olmasına karşın, lenf nodu örneklemesi prognoz bilgisi verir ancak sağkalım oranlarını arttırmamaktadır (19,33). 12

13 Postoperatif radyoterapinin (RT) lokal kontrolü arttırdığı, nüks için geçen süreyi uzattığı, ancak sağkalımı değiştirmediği bildirilmiştir (19,20,29,32,34). Bazı çalışmalarda ise, erken evre MMMT ve ESS lu hastalarda RT nin sağkalımı arttırdığı gösterilmiştir (6,28,30). Serilerin küçük gruplardan oluşması ve nonrandomize olmaları sebebi ile tedavinin etkinliği hakkında kesin sonuçlar çıkartmak mümkün değildir. Radyoterapide uygulanan dozlar Gy arasında değişmektedir (3,6,31,35). Evre I-II hastalarda postoperatif adriamisin, VAC (vinkristin, actinomisin-d ve siklofosfamid), CYVADIC (siklofosfamid, vinkristin, adriamisin ve dakarbazin) ve ifosfamid ile çalışmalar yapılmış, ancak kemoterapi (KT) ile sağkalımda artış gösterilememiştir (15,34,36). Aynı zamanda randomize olmayan birkaç farklı çalışmada, radyoterapi ile birlikte veya tek başına yapılan adjuvan kemoterapinin sağkalımı arttırdığı gösterilmiştir (16-18). İleri evre ve metastatik hastalarda da sisplatin, ifosfamid, doksorubisin, siklofosfamid, dakarbazin ile tekli ve kombinasyonlu rejimler kullanılmış olup; doksorubisin kombinasyonlu rejimlerın tek başına doksorubisine üstünlüğü gösterilememiştir (37,38). Ifosfamidin tek başına ve sisplatin ile beraber kullanımı karşılaştırıldığında, kombinasyon kolunda daha yüksek cevap ve hastalıksız sağkalım oranları olmasına karşın genel sağkalımda farklılık gözlemlenmemiştir ve yüksek oranda toksisite görülmüştür (39,40). İfosfamidle cevap oranları malign mikst müllerian tümörde %32.2, endometrial stromal sarkomda %33, leiomyosarkomda ise %17.2 dir (20,41,42). Hormon tedavisinin (Megestrol asetat, Medroksiprogesteron asetat, Tamoksifen, GnRH analogları) nüks etmiş veya inoperabl endometrial stromal sarkomda yararlı olabileceği bildirilmiştir (43). 13

14 Adjuvan kemoterapi veya radyoterapinin yararı henüz prospektif çalışmayla kanıtlanmamıştır (15). Bununla beraber lokalize hastalıkta dahi nüks riskinin yüksek olması nedeniyle birçok hekim adjuvan kemoterapi veya radyoterapi yapmaktadır (44). GEREÇ VE YÖNTEM yılları arasında S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği ne uterus sarkomu tanısı ile başvurmuş olan 105 hasta retrospektif olarak incelenerek, genel özellikler ve sağkalım bakımından değerlendirildi. Klinik arşivindeki hasta dosyalarında bulunan hasta kayıtları, cerrahi epikriz ve patoloji raporları, kontrol tetkik ve muayene notları incelendi. Hastalar, yaş, yapılan operasyon ve tarihi, histopatolojik tanı, grad ve mitoz sayısı, evre, hastalık başlangıcındaki semptomları, tümör boyutu, uygulanan tedaviler, nüksler, son kontrol tarihi ve durumu yönünden değerlendirildi. Hastalar, yaşın prognoza etkisini değerlendirmek amacıyla 50 yaş altı ve 50 yaş üzeri olarak iki gruba ayrıldı. Histolojik sınıflamada Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) uterusun mezenkimal tümörleri için olan sınıflamasından yararlanıldı (Tablo 2). 14

15 Histolojik tanılarına göre hastalar 3 ana grupta toplandı: 1)Malign müllerian mikst tümörler (MMMT) ( adenosarkomlar da bu gruba dahil edildi), 2) Leiomyosarkom (LMS), 3) Endometrial stromal sarkom (ESS). Hasta dosyalarındaki patoloji raporları incelenip yeterli veri olan hastalarda tümörün gradı tespit edilerek düşük, orta ve yüksek gradlı olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Ayrıca patoloji raporlarında mitoz sayısı bildirilmiş olan hastalar da 3 grupta değerlendirildi; 1) MS<5 / 10 HPF, 2) MS 5-10 / 10 HPF, 3) MS>10 /10 HPF. Hastalık semptomları değerlendirilirken hastaya ilk tanı konduğu sıradaki ve cerrahiden önceki semptomlar hasta anemnezine göre sınıflandırıldı. Hastaların evrelendirilmesinde FIGO nun Endometrium Adenokarsinomu evreleme sistemi kullanıldı (Tablo 3). Hastalar cerrahi sonrası uygulanan tedavi modalitesine göre; yalnız KT, KT+RT ve yalnız RT olmak üzere 3 tedavi grubuna ayrıldı. Nüksler lokal, uzak veya lokal+uzak şeklinde değerlendirildi. Nüks tarihleri ve uzak nükslerin görüldüğü organ veya dokular kaydedildi. Hastaların son kontrol tarihindeki durumları exitus, hastalıksız hayatta veya hastalıklı hayatta olarak değerlendirildi. Dosyasında kayıtlı son muayenesinden sonra, çağrıldığı bir sonraki kontrole gelmemiş olan tüm hastalar adreslerine mektup yazılarak veya telefon ile tekrar kontrole çağrıldılar ve durumları hakkında bilgi soruldu. Yazılan mektuplara ve telefonlara cevap vermemiş olan hastalar sağkalım hesaplamalarına dahil edilmediler. 15

16 Genel sağkalım süresinin hesaplanmasında cerrahi operasyondan son kontrol tarihine kadar geçen süre alındı. Hastalıksız sağkalım süresinde ise cerrahi operasyondan, lokal nüks veya uzak metastaz görülme tarihine, nüks görülmeyen hastalarda ise son kontrol tarihine kadar geçen süre alındı. Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 10.0 programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart sapma, frekans) yanısıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Oneway Anova testi ve farklılığa neden çıkan grubun tespitinde Tukey HDS testi kullanıldı. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Ki-Kare testi ve Fisher s Exact Ki- Kare testi kullanıldı. Survi analizleri için Kaplan Meier Sağkalım analizi; karşılaştırmalarında ise Log Rank testi kullanıldı. Çoklu değerlendirmelerde ise cox regression testinden yararlanıldı. % 95 lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. 16

17 BULGULAR Çalışma tarihleri arasında S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği ne başvuran toplam 105 olgu üzerinde yapılmıştır. Olguların yaşları 24 ile 87 arasında değişmekte olup ortalama yaş 51.00±11.83 dür. Olguların %43.8 i LSM, %28.6 sı ESS ve %27.6 sı MMMT dir. Evre 1 olan %55.2 olgu, Evre 2 olan %13.3 olgu, Evre 3 olan %19.0 olgu ve evre 4 olan %10.5 olgu vardır. Grade 1 olan %27.6 olgu; Grade 2 olan %10.5 olgu ve Grade 3 olan %26.7 olgu mevcuttur. Olguların %13.3 ünde 1-5, %12.4 ünde 5-10, %21 inde >10 mitoz sayısı tespit edilmiştir (Tablo 4). Tablo 4: Hastaların temel özelliklerine göre dağılımı Patoloji n % LMS 46 43,8 ESS 30 28,6 MMMT 29 27,6 17

18 Evre I 58 55,2 Evre II 14 13,3 Evre Evre III 20 19,0 Evre IV 11 10,5 Bilgi yok 2 1,9 Grade ,6 Grade Grade ,5 Grade ,7 Bilgi yok ,3 Mitoz ,4 > ,0 Bilgi yok 56 53,3 Toplam Premenapoze olan %52.4 olgu, postmenapoze olan %47.6 olgu mevcuttur. Olguların %76.2 sine TAH+BSO, %18.1 ine TAH+BSO+LND, % 5.7 sine suboptimal cerrahi girişim uygulanmıştır. 50 yaş altındaki olgu % 55.2, 50 yaş üstü hasta sayısı %44.8 olarak tespit edilmiştir (Tablo 5). Tablo 5: Hastaların temel özelliklerine göre dağılımı Yaş Menapoz Cerrahi n % < ,2 > ,8 Pre 55 52,4 Post 50 47,6 TAH+BSO 80 76,2 TAH+BSO+LND 19 18,1 Suboptimal 6 5,7 Toplam Olguların başvuru yakınması olarak (bazı hastalarda birden fazla yakınma mevcuttur) %65,7 sinde kanama, %36.2 ağrı, %18.1 kitle-şişlik, %16.2 akıntı görülmüştür. edilmiştir. İki hastada eş zamanlı ikinci malignite olarak meme kanseri tespit 18

19 Patoloji tiplerine göre yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Patoloji tipi MMMT olan olguların yaş ortalaması, patoloji tipi LMS olan olguların yaş ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p:0.001; p<0.01). Diğer patoloji tiplerine göre olguların yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05)(tablo 6). Tablo 6: Patoloji tipine göre yaş değerlendirmesi n Ort. YAŞ SD Test ist.; p Patoloji LMS 46 46,76 10,24 ESS 30 51,10 11,07 Tipi MMMT 29 57,65 12,22 ** p<0.01 ileri düzeyde anlamlı F: Oneway ANOVA testi F:8,644; p:0,001** Evrelere göre olguların yaş ortalamaları arasında anlamlılığa yakın fark olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05)(tablo 7). Tablo 7 Evrelere göre yaş değerlendirmesi n Ort. YAŞ I 58 49,69 10,79 Evre II 14 56,28 15,82 III 20 53,80 8,82 IV 11 45,36 14,49 F: Oneway ANOVA testi SD Test ist.; p F:2,441; p:0,069 19

20 Patolojik tanıların evrelere göre dağılım oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05)(tablo 8). Tablo 8: Patolojik tanıların evrelere göre dağılımı Patoloji LMS ESS MMMT n % n % n % I 25 55, , ,4 Evre II 5 11,1 3 10,0 6 21,4 III 9 20,0 3 10,0 8 28,6 IV 6 13,3 4 13,3 1 3,6 χ 2 :Ki-kare testi Test ist.; p χ 2 :7,221; p:0,301 Olguların %30.5 i yalnız cerrahi uygulaması olan grup; %38.1 i cerrahi sonrası yalnız RT uygulanan grup; %18.1 i cerrahi sonrası yalnız KT uygulanan grup ve %12.4 ü cerrahi sonrası KT+RT uygulanan gruptur (Tablo 9). Toplam RT alan %50.5 olgu vardır ve hastalar verilen dozlar açısından değerlendirildiğinde %7.1 i <50 Gy dozu, %78.6 sı Gy; %8.9 u ise >60 Gy dozu almıştır. %29.5 inde KT varlığı; %12.4 ünde KT+RT varlığı görülmektedir (Tablo 9). 20

21 Tablo 9 : Tedavi tiplerine göre dağılım Tedavi RT RT Dozu KT KTRT n % Cerrahi 32 30,5 Cer+RT 40 38,1 Cer+KT 19 18,1 Cer+KT+RT 13 12,4 Bilgi yok 1 1,0 Yok 49 46,7 Var 53 50,5 Bilgi yok 3 2,9 <50 Gy 4 7, Gy 44 78,6 >60 Gy 5 8,9 Bilgi yok 3 5,4 Yok 73 69,5 Var 31 29,5 Bilgi yok 1 1,0 Yok 89 84,8 Var 13 12,4 Bilgi yok 3 2,9 RT uygulamalarında 10 hastada (%19) Lineer Akseleratör(18 MV), 43 hastada (%81) Co60 cihazı kullanılmıştır. RT uygulanan hastalardan 49 u (% 92.5) eksternal pelvik RT (Ext.RT), 4 ü (%7.5) ise intrakaviter RT(ICRT) ve Ext.RT birlikte almışlardır. Eksternal tedavi 4 (%8) hastada box tekniği ile, 49 (%92) hastada ise karşılıklı L5-pelvis alanlarından sabit SSD tekniği ile yapılmıştır. İCRT Co60 kaynaklı HDR brakiterapi aygıtları kullanılmıştır. Toplam RT dozları 40 Gy ile 70 Gy arasında değişmekte olup, ortalama RT dozu 55.3 Gy dir. Ext.RT+İCRT olan 4 olguya (Evre III-3olgu,EvreI-1olgu) 50Gy lik eksternal dozdan sonra, 1470cGy-2000cGy intrakaviter RT uygulanmıştır (Tablo 10). Tablo 10 : RT doz değerlendirmesi 21

22 Doz RT Ext. Ext+ICRT n % n % < 50 Gy 4 8, Gy 44 89,8 - - > 60 Gy 1 2, ,0 Evrelere göre tedavi şekilleri incelendiğinde; evre I olgularda yalnız cerrahi (%77.4) ve cerrahi+radyoterapi (%64.1) görülme oranı yüksekken; evre 2 ve 3 olgularda sırası ile %23.1, %38.5 oranlarında cerrahi+radyoterapi +kemoterapi tedavileri uygulanmıştır (Tablo 11). Tablo 11: Evrelere ve tedavi şekillerine göre hastaların dağılımı Evre Tedavi Şekilleri Cerrahi Cerrahi+RT Cerrahi+KT Cerrahi+RT +KT n % n % n % n % I 24 77, ,1 3 15,8 5 38,5 II 2 6,5 7 17,9 2 10,5 3 23,1 III 3 9,7 7 17,9 5 26,3 5 38,5 IV 2 6, ,4 - - Tek başına veya radyoterapi ile birlikte toplam 32 (%30.5) hastaya kemoterapi uygulanmıştır. Uygulanan kemoterapi kür sayısı 2 ile 6 arasında değişmektedir (ortalama 4 kür). Bu hastalardan 19 u (%18.1) yalnız kemoterapi alırken, 13 (%12.4) hasta radyoterapi ve kemoterapi almıştır. Tedavide Ifosfamid, Adriamycin (Adr.), Cisplatin (CDDP) ve Cyclophosphamide (CTX) li kemoterapi kombinasyonları kullanılmıştır. 22

23 Hastalara en fazla Adr., CDDP ve CTX içeren kemoterapi kombinasyonu uygulanmıştır. Olguların %16.2 inde lokal nüks vardır; %12.4 ünde akciğer metastazı; %2.9 unda karaciğer metastazı; %3.8 inde kemik metastazı, %5.7 sinde diğer metastazlar ve %3,8 inde multiple metastaz vardır. Olguların %41,9 u ölmüş; %45,7 si halen sağ ve %12,4 ünün ise akıbeti bilinmemektedir (Tablo 12). Tablo 12 : Tedavi sonuçları n % Lokal nüks Yok Var Yok 75 71,4 Akciğer 13 12,4 Metastaz Karaciğer 3 2,9 Kemik 4 3,8 Diğer 6 5,7 Multiple 4 3,8 Ex 44 41,9 Durum Sağ 48 45,7 Bilinmeyen 13 12,4 Toplam Evrelere göre tedavi grupları arasındaki başarısızlık oranları karşılaştırması yapılırken evresi bilinmeyen hastalar, evre IV hastalar ve tedavi uygulanmamış hastalar değerlendirmeye alınmamıştır. Tedavi grupları evrelere göre lokal nüks ve uzak metastaz açısından karşılaştırıldığın da anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05)(tablo13-14). Tablo13:Evrelere ve tedavi gruplarına göre lokal nükslerin karşılaştırılması Lokal Lokal Test değ (F. Evre Tedavi Toplam Nüks Var Nüks Yok χ 2 ); p 23

24 Evre I Evre II Evre III KT+RT RT KT RT KT KT+RT KT+RT RT KT RT KT KT+RT KT+RT RT KT RT KT KT+RT F.χ 2 : Fisher s Exact Ki-kare test 0,429; p:1,000 1,797; p:0,298 1,905; p:0,375 2,593; p:0, ,779; p:1,000 1,029; p:0,523 2,500; p:0,444 Tablo14: Evrelere ve tedavi gruplarına göre metastazların karşılaştırılması Evre Tedavi Toplam Uzak Met Uzak Met Var Yok KT+RT RT Evre I Evre II KT RT KT KT+RT KT+RT RT KT RT KT KT+RT Test değ (F. χ 2 ); p 0,231; p:0,538 0,996; p:0,382 0,178; p:1,000 0,023; p:1,

25 Evre III KT+RT RT KT RT KT KT+RT F.χ 2 : Fisher s Exact Ki-kare test 0,686; p:0,576 0,343 p:0,523 1,667; p:0,524 SAĞKALIMLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER Sağkalım süreleri 3 ile 134 ay arasında değişmekte olup ortalama sağkalım süresi 38.25±28.69 aydır. Hastalıksız sağkalım süresi ise 1 ile 134 ay arasında değişmekte olup ortalama 33.70±29.45 aydır. 1-HASTALIKSIZ SAĞKALIMLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER Hastalarımızda görülen lokal nükslerin tümü ilk iki yıl içerisinde görülmüştür. Uzak metastaz yapan nükslerin ise %90 nı ilk iki yıl içerisinde; tümü ise beş yıl içerisinde çıkmıştır. İki yıllık hastalıksız sağkalım oranı %58,41 standart hata ±%5,25; üç yıllık hastalıksız sağkalım oranı %54,46 standart hata %5,42; beş yıllık hastalıksız sağkalım oranı ise %51,09 standart hatası ise % 6,10 dur (Şekil1). 25

26 1,1 1,0,9 Hastaliksiz Sagkalim,8,7,6,5, Survival Function Censored Süre (ay) Şekil 1 Hastalıksız sağkalım eğrisi A-Menapoz Gruplarına Göre Hastalıksız Sağkalım Premenapoz olgularında 3 yıllık hastalıksız sağkalım oranı %73,05±% 6,39; 5 yıllık hastalıksız sağkalım oranı %61,77±%8,13 dür, bu grupta 32 hastanın (% 65,31) yaşadığı, 17 nüks gözlendiği, ortalama hastalıksız sağkalım süresinin 76,09 ay olduğu anlaşıldı. Postmenapoz olanlarda ise 3 yıllık hastalıksız sağkalım oranı %40,84±%7,81; bu grupta 19 hastanın (% 44,19) yaşadığı, 24 nüks gözlendiği, ortalama hastalıksız sağkalım süresinin 61,19 ay olduğu anlaşıldı. Menapoz şekillerine göre hastalıksız sağkalım süreleri arasında anlamlı farklılık vardı (Log rank: 6,47; p: 0,011; p<0,05). Postmenapozal olguların hastalıksız sağkalım süresi premenapoze olguların hastalıksız sağkalım süresine göre anlamlı düzeyde düşük bulundu (Şekil 2). 26

27 1,1 1,0 Hastaliksiz sagkalim (%),9,8,7,6,5,4,3,2,1 0, MENAPOZ POST POST-censored PRE PRE-censored 144 süre (ay) Şekil 2 Menapoz tiplerine göre hastalıksız sağkalım eğrisi B-Histoloji Durumuna Göre Hastalıksız Sağkalım LMS olgularında 3 yıllık hastalıksız sağkalım oranı %49.59±%8.21; 5 yıllık hastalıksız sağkalım oranı ise %44,02±8,79, bu grupta 18 hastanın (% 45,0) yaşadığı, 22 nüks gözlendiği, ortalama sağkalım süresinin 57,85 ay olduğu anlaşıldı. ESS olanlarda ise 3 yıllık hastalıksız sağkalım oranı %73.08 ±%8.70; 5 yıllık hastalıksız sağkalım oranı ise %64,96±%10.80 dir; bu grupta 18 hastanın (%69,23) yaşadığı, 8 nüks gözlendiği, ortalama sağkalım süresinin 84,16 ay olduğu anlaşıldı. MMMT olanlarda ise 3 yıllık hastalıksız sağkalım oranı %56.68±%9.87; 5 yıllık hastalıksız sağkalım oranı ise üç yıllık oran ile aynıdır, bu grupta 15 hastanın (%57,69) yaşadığı, 11 nüks gözlendiği, ortalama sağkalım süresinin 63,71 ay olduğu anlaşıldı. Histoloji 27

28 tiplerine göre hastalıksız sağ kalım süreleri arasında anlamlı farklılık görülmemektedir (Log rank:3,90; p: 0,14 p>0,05) (Şekil 3). 1,2 Hastaliksiz sagkalim (%) 1,0,8,6,4, HISTOLOJI mmmt mmmt-censored ess ess-censored lms lms-censored 140 Sure (ay) Şekil 3 Histolojiye göre hastalıksız sağkalım eğrisi C-Grade Durumuna Göre Hastalıksız Sağkalım Grade 1 olgularında 3 yıllık hastalıksız sağkalım oranı %80,77±%7,73; bu grupta 21 hastanın (%80,77) yaşadığı, 5 nüks gözlendiği, ortalama hastalıksız sağkalım süresinin 98,54 ay olduğu anlaşıldı. Grade 2 olanlarda ise 3 yıllık hastalıksız sağkalım oranı %66,67±%15,71; bu grupta 6 hastanın (%66,67) yaşadığı, 3 nüks gözlendiği, ortalama hastalıksız sağkalım süresinin 51,33 ay olduğu anlaşıldı. Grade 3 olanlarda ise 3 yıllık hastalıksız sağkalım oranı %48,13±%10,49; 5 yıllık hastalıksız sağkalım oranı ise %13,37±% 11,56 dur; bu grupta 9 hastanın (%37,50) yaşadığı, 15 nüks gözlendiği, ortalama hastalıksız sağkalım süresinin 31,14 ay olduğu anlaşıldı. Grade göre hastalıksız sağkalım süreleri arasında anlamlı farklılık vardır (Log rank: 28

29 12,88; p:0,0016; p<0,01). Grade 3 olgularının hastalıksız sağkalım süresi grade 1 ve grade 2 ye göre anlamlı düzeyde düşük bulundu (Şekil 4). 1,2 1,0 Hastaliksiz Sagkalim,8,6,4,2 0, GRADE 3,00 3,00-censored 2,00 2,00-censored 1,00 1,00-censored 120 Süre (ay) Şekil 4 Gradelere göre hastalıksız sağkalım eğrisi D-Mitoz Durumuna Göre Hastalıksız Sağkalım Mitoz 1-5 olan olgularında 3 yıllık hastalıksız sağkalım oranı %66,67± %13,61; 5 yıllık hastalıksız sağkalım oranı ise %66,67±%13,61 dir, bu grupta 8 hastanın (% 66,67) yaşadığı, 4 nüks gözlendiği, ortalama hastalıksız sağkalım süresinin 84,25 ay olduğu anlaşıldı. Mitoz 5-10 olanlarda ise 3 yıllık hastalıksız sağkalım oranı %67,50±%15,51; 5 yıllık hastalıksız sağkalım oranı ise %45,00±%21,08 dir; bu grupta 6 hastanın (%60,0) yaşadığı, 4 nüks gözlendiği, ortalama hastalıksız sağkalım süresinin 75,70 ay olduğu anlaşıldı. Mitoz >10 olanlarda ise 3 yıllık hastalıksız sağkalım oranı %71,90±%10,7; 5 yıllık hastalıksız sağkalım oranı ise %59,92±%14,13 dür, bu grupta 13 hastanın (%68,42) yaşadığı, 6 nüks gözlendiği, ortalama hastalıksız sağkalım 29

30 süresinin 59,37 ay olduğu anlaşıldı. Mitoz gruplarına göre hastalıksız sağkalım süreleri arasında anlamlı farklılık yoktur (Log rank: 0,23; p: 0,892; p>0,05)(şekil 5). 1,1 1,0,9 Hastaliksiz sagkalim(%),8,7,6,5,4,3,2,1 0, MITOZ >10 >10-censored censored censored 144 Süre (ay) Şekil 5 Mitoza göre hastalıksız sağkalım eğrisi E-Tümör Boyutuna Göre Hastalıksız Sağkalım Tümör boyutu(tm) 10 cm olan olguların 3 yıllık hastalıksız sağkalım oranı %75,91±%8,59 olup; 5 yıllık hastalıksız sağkalımda 3 yılın aynıdır, bu grupta 20 hastanın (%76,92) yaşadığı, 6 nüks gözlendiği, ortalama hastalıksız sağkalım süresinin 105,09 ay olduğu anlaşıldı. TM boyutu 20 cm olanlarda ise 3 yıllık hastalıksız sağkalım oranı %52,7±%7,91; 5 yıllık hastalıksız sağkalım oranı ise %38,25±%9,30 dir; bu grupta 19 hastanın (%46,34) yaşadığı, 22 nüks gözlendiği, ortalama hastalıksız sağkalım süresinin 56,82 ay olduğu anlaşıldı. TM boyutu 30 cm olanlarda ise 3 yıllık hastalıksız sağkalım oranı %53,85±%12,86; 5 yıllık hastalıksız sağkalım oranı ise üç yıl ile aynıdır, bu grupta 9 hastanın (%56,25) yaşadığı, 7 nüks gözlendiği, ortalama hastalıksız sağkalım süresinin 47,24 ay olduğu anlaşıldı. Tümör 30

31 boyutuna göre hastalıksız sağkalım süreleri arasında anlamlı farklılık vardır (Log rank:6,08; p: 0,047 p<0,05). Tümör boyutu 30 cm ve üzerinde olanların hastalıksız sağkalım süreleri 10 cm e göre anlamlı düşük bulunmuştur. Diğerleri arasında ise anlamlı farklılık yoktur (Şekil 6). 1,1 1,0,9,8 Hastaliksiz Saðkalim,7,6,5,4,3,2,1 0, TMBOYUT 30,00 30,00-censored 20,00 20,00-censored 10,00 10,00-censored 144 Süre (ay) Şekil 6 Tümör boyutuna göre hastalıksız sağkalım eğrisi F-Evre Durumuna Göre Hastalıksız Sağkalım Evre 1 olgularında 3 yıllık ve 5 yıllık hastalıksız sağkalım oranı % 71,74±%6,64; bu grupta 33 hastanın (%71,74) yaşadığı, 13 nüks gözlendiği, ortalama sağkalım süresinin 88,93 ay olduğu anlaşıldı. Evre 2 olanlarda ise 3 yıllık hastalıksız sağkalım oranı %75,52±%12,32; 5 yıllık hastalıksız sağkalım oranı ise %60,42±16,72 dir bu grupta 8 hastanın (%61,54) yaşadığı, 5 nüks gözlendiği, ortalama sağkalım süresinin 59,26 ay olduğu anlaşıldı. Evre 3 olanlarda ise 3 yıllık hastalıksız sağkalım oranı %46,99±%11,69; 5 yıllık hastalıksız sağkalım oranı ise %31,33±%14,98 dir; bu grupta 9 hastanın (%45,0) yaşadığı, 11 nüks gözlendiği, ortalama sağkalım süresinin 53,43 ay olduğu anlaşıldı. Evre 4 olanlarda 1 hastanın (%9,09) yaşadığı, 10 31

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Dr. Zeynep Özsaran E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Son cümle: Geçmiş yıllarda yapılan randomize çalışmalarda endometrium kanserinde RT nin rolü tanımlanmıştı Ancak eksternal RT nin yeri yüksek risk faktörlü

Detaylı

Erken Evre Endometrium Kanserinde Cerrahi Tedavi. Prof. Dr. Mehmet Ali VARDAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.

Erken Evre Endometrium Kanserinde Cerrahi Tedavi. Prof. Dr. Mehmet Ali VARDAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. Erken Evre Endometrium Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Dr. Mehmet Ali VARDAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. Endometrial Kanser Kadınlardaki kanserlerde 4. Jinekolojik

Detaylı

UTERİN SARKOMLARDA KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLER VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER

UTERİN SARKOMLARDA KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLER VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI UTERİN SARKOMLARDA KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLER VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER Dr. Ghanim KHATIB UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Doç.

Detaylı

LOKOREJYONAL REKÜREN ve UZAK METASTAZ SONRASI SİSTEMİK TEDAVİ Dr.Mehmet Aliustaoğlu Lokal nüks: Aynı taraf göğüs duvarında hastalığın görülmesi Bölgesel nüks: Genellikle aksiler veya supraklivikular ve

Detaylı

ENDOMETRİUM KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Dr. İ. Lale Atahan H.Ü.T.F Radyasyon Onkolojisi A.D.

ENDOMETRİUM KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Dr. İ. Lale Atahan H.Ü.T.F Radyasyon Onkolojisi A.D. ENDOMETRİUM KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ Dr. İ. Lale Atahan H.Ü.T.F Radyasyon Onkolojisi A.D. Endometrium Kanserinde XRT Post-operatif Tek başına Pre-operatif Endometrium kanserinde XRT External XRT

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi Nöroendokrin tümörlerde 2004 WHO sınıflaması Tümör Tipi Tipik Karsinoid Atipik Karsinoid Büyük Hücreli nöroendokrin

Detaylı

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ Prof. Dr. Sait Okkan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Adana, 2004 Erken Evre Serviks Kanseri Tedavi Seçenekleri * Cerrahi * Radyoterapi *

Detaylı

Cerrahi Dışı Tedaviler

Cerrahi Dışı Tedaviler KÖTÜ HUYLU YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ Cerrahi Dışı Tedaviler Dr.Selami ÇAKMAK GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 50 den fazla yumuşak doku sarkomu tipi Kaynaklandığı doku, Klinik gidişat, Görülme yaşı, Agresifliği,

Detaylı

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ İnteraktif Olgu Sunumu KEMİK TÜMÖRLERİ . 17 yaşında bayan hasta. 2.5 yıldır sol bacakda yürürken ağrı Enfeksiyon ve dolaşım bozukluğu tedavisi uygulanmış. Son 6 aydır ağrı

Detaylı

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Deniz Eda Orhan, Ayşenur Şahin, Irmak Üstündağ, Cenk Anıl Olşen, Aziz Mert İpekçi Danışmanlar: Doç. Dr. Ömer Dizdar Dr.

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

Endometrial stromal tümörler

Endometrial stromal tümörler Endometrial stromal tümörler WHO-2014 sınıflamasında neler değişti? Dr. Şennur İlvan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD Endometrial stromal tümör (1966) Endometrial stromal nodül Low grade endometrial

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE NEOADJUVAN KıSA DÖNEM VE UZUN DÖNEM KEMORADYOTERAPI SONRASı HAYAT KALITESI DEĞERLENDIRILMESI SORUMLU ARAŞTIRMACI: Prof.Dr.ESRA SAĞLAM YARDIMCI ARAŞTIRMACI: Dr. ŞÜKRAN ŞENYÜREK

Detaylı

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ Dr. Derin KÖSEBAY OVER KANSERİ Over kanseri tanısı koyulduktan sonra ortalama 5 yıllık yaşam oranı %35 civarındadır. Evre I olgularında 5 yıllık yaşam

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİ MEME VE AKCİĞER KANSERİNDEN

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ Prof. Dr. Şahsine Tolunay Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 17.10.2015 OLGU 43 yaşında kadın 2 çocuğu var Sol memede ağrı ve kitle yakınması mevcut

Detaylı

Meme Kanseri. Prof. Dr. Hilmi Alanyalı

Meme Kanseri. Prof. Dr. Hilmi Alanyalı Meme Kanseri Prof. Dr. Hilmi Alanyalı Meme anatomisi MEME KANSERİ SIKLIĞI İstatistiklere göre her 8 kadından birinde hayatının herhangi bir döneminde meme kanseri gelişmektedir. MEME KANSERİ SIKLIĞI Meme

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Dr. Handan Onur XXI. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri, Ankara, 23 Ekim 2011 MEME KANSERİ Meme Kanseri Sıklıkla meme başına

Detaylı

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi Dr. Öztuğ Adsan Radikal Sistektomi Radikal sistektomi pelvik lenfadenektomi ile birlikte kasa invaze ve

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 RT nin yeri varmı? RT endike ise doz ve volüm? Hangi teknik? Kurtarma tedavisinde RT?

Detaylı

Merkel Hücreli Karsinom

Merkel Hücreli Karsinom Merkel Hücreli Karsinom Doç. Dr. Filiz Canpolat Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği IV. DOD Dermatoloji Gündemi, 3-6 Eylül 2015, Eskişehir Merkel Hücreli Karsinom

Detaylı

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR?

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project Quantity Item Code Description Price Each Amount GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? Dr.Aytekin Altıntaş Total GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER

Detaylı

Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi. Dr. Orhan Bilge

Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi. Dr. Orhan Bilge Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi Dr. Orhan Bilge Pankreas Kanseri %90 ductal adenokanser Kanser tanısında 10. sırada Kanser ölümünde 4. sırada Pankreas Kanseri Tanı sırasında %20 rezektabl

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Endometrium Kanseri Tedavisindeki Gelişmeler - RADYOTERAPİ. Dr.Zeynep Özsaran E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD

Endometrium Kanseri Tedavisindeki Gelişmeler - RADYOTERAPİ. Dr.Zeynep Özsaran E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Endometrium Kanseri Tedavisindeki Gelişmeler - RADYOTERAPİ Dr.Zeynep Özsaran E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Sunum Akışı Endometrium kanserinin tedavisine genel bakış Adjuvan tedavi kararındaki risk faktörleri

Detaylı

Nadir Görülen Over Tümörleri

Nadir Görülen Over Tümörleri Nadir Görülen Over Tümörleri Dr.Süleyman Engin Akhan İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Nadir Görülen Over Tümörleri Overin habis tümörlerinin %90 ı yüzey epiteli olan germinal

Detaylı

Yıl: 2000 35 Yaş, Kadın, S.B., İstanbullu, ev hanımı, evli

Yıl: 2000 35 Yaş, Kadın, S.B., İstanbullu, ev hanımı, evli Yıl: 2000 35 Yaş, Kadın, S.B., İstanbullu, ev hanımı, evli Şikayeti: Sağ memede kitle Hikayesi: Sağ memede olan kitlenin son bir ayda daha da büyümesi üzerine doktora başvurmuş. Menarş: 14 İlk doğum yaşı:

Detaylı

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM Tanım Az diferansiye tiroid karsinomları, iyi diferansiye ve anaplastik

Detaylı

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile)

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) 1. Gün 1. Oturum: Meme kanserine giriş, Patoloji ve Alt

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

GEBELİK VE MEME KANSERİ

GEBELİK VE MEME KANSERİ GEBELİK VE MEME KANSERİ Doç. Dr. Ramazan YILDIZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, 27 Kasım 2014, Ankara Gebelikte Kanser Gebelikte kanser insidansı % 0.07-0.1 arasında Gebelik

Detaylı

ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM

ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM İlaç etkileşiminde rolü olan organlar Böbrek Karaciğer Akciğer GİS Kalp Organ fonksiyonlarının değerlendirilmesi Böbrek (üre, kreatinin, GFR)

Detaylı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Malignite ve Transplantasyon Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Sunum Planı -Pretransplant malignitesi olan alıcı -Pretransplant malignitesi olan donör -Posttransplant de

Detaylı

Testis Germ Hücreli Kanser. Prof.Dr.Necdet Üskent

Testis Germ Hücreli Kanser. Prof.Dr.Necdet Üskent Testis Germ Hücreli Kanser Primer Tedavi Standartları ve Prensipleri Prof.Dr.Necdet Üskent Artan İnsidans, Azalan Mortalite İnsidans Erkek Malinitelerinin %1 Görülme Oranı/100.000 Mortalite 15-35 yaş aralığı

Detaylı

ZEYNEP KAMiL HASTANESiNDE TEDAVi EDİLEN ENDOMETRiUM KANSERLİ OLGULARlN CERRAHi EVREYE GÖRE SAGKALIM ANALİZİ

ZEYNEP KAMiL HASTANESiNDE TEDAVi EDİLEN ENDOMETRiUM KANSERLİ OLGULARlN CERRAHi EVREYE GÖRE SAGKALIM ANALİZİ ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENİ JİNEKOLOJİ OBSTETRİK-PEDİATRİ KLİNİKLERİ CİLT: 30, SAYI: 3-4, ARALIK 998 ZEYNEP KAMiL HASTANESiNDE TEDAVi EDİLEN ENDOMETRiUM KANSERLİ OLGULARlN CERRAHi EVREYE GÖRE SAGKALIM ANALİZİ

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri 5. TTOK-2014 Antalya Neoadjuvan Kemoterapi (KT) nin Rasyoneli Adjuvan tedavi olarak KT (5-FU veya Gemsitabin) veya KRT hastalıksız

Detaylı

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ-TAKİP Dr.Nuri ÇAKIR Gazi Ü Tıp Fak Endokrinoloji ve Metabolizma B.D 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıKongresi 15-19 Mayıs 2013-Antalya

Detaylı

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Günün Menüsü 1. Adjuvan Radyoterapi Rasyonel/Kanıt Kimin için? Doz? Toksisite Androjen Deprivasyonu 2.Kurtarma Radyoterapisi

Detaylı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı LENFOMALARDA RADYOTERAPİ Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı HL EPİDEMİYOLOJİ ve ETYOLOJİ Olguların çoğunluğu 15-30 yaş arası Kadın /Erkek: 1/1,5 Noduler

Detaylı

İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ

İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ Dr.Cavit Can Eskişehir Osmangazi Ün. Tıp Fak. Üroloji AD Organ Koruyucu Tedaviler Transüretral rezeksiyon Parsiyel

Detaylı

YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER. Dr. Elif Güler

YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER. Dr. Elif Güler YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER Dr. Elif Güler Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bölümü Mezenkimal hücrelerden kaynaklanır Her yerde olabilir

Detaylı

Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Testis tümörleri Erkeklerdeki kanserlerin %1 i Yıllık %3-6 artış Avrupa da her yıl 24.000 yeni vak a Testis Tümör Epidemiyolojisi İnsidans dünya genelinde

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Bilimsel Program - 20 Mart 2014, Perşembe UĞUR DERMAN SALONU SEÇİLMİŞ VAKA SUNUMLARI - Peritoneal Kanserlerde HIPEC in Yeri HIPEC Nasıl Yapılır? Kolon Kanseri Mezotelyoma KONFERANS - Onkolojide Nereden

Detaylı

PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ

PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ Dr. Nimet Karadayı Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği Lenf nodları metastatik malignitelerde en

Detaylı

EAU kılavuzu NCCN Dr. Şeref Başal GATA Üroloji AD

EAU kılavuzu NCCN Dr. Şeref Başal GATA Üroloji AD KILAVUZLAR NE DİYOR D? EAU kılavuzu NCCN Dr. Şeref Başal GATA Üroloji AD EAU KılavuzuK Radikal prostatektomi (RP) Endikasyonları Düşük ve orta riskli lokalize prostat kanserli hastalar (ctb-t2 ve Gleason

Detaylı

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D.

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. Kanser tedavisinde multidisipliner organ koruyucu yaklaşım: Meme kanseri Anal kanal kanseri Larinks kanseri Prostat kanseri

Detaylı

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr.

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr. Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım Dr. Alper CEYLAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Tiroid

Detaylı

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Diferansiye tiroid kanserlerinde cerrahi, tedavinin en önemli basamağıdır, daha sonra adjuvan

Detaylı

PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D.

PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D. PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D. Vaka 16y, K. Şikayet: sol boyunda 6 aydır var olan şişlikte giderek artış olmuş. Şişlik sayısında artış mevcut. Fizik

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ

TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ Dr. Zümre ARICAN ALICIKUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD Mart 2014 Sunum Planı: Meme Kanserinde Radyoterapinin Yeri Triple Negatif Meme

Detaylı

Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**, Faruk Alagöl**, Tarık Terzioglu*, MD, Serdar Tezelman*

Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**, Faruk Alagöl**, Tarık Terzioglu*, MD, Serdar Tezelman* PRİMER OLARAK SANTRAL LENF DİSEKSİYONU YAPILMAMIŞ OLAN PAPİLLER TİROİD KANSERLİ HASTALARDA UZUN DÖNEM SONUÇLAR: RUTİN DİSEKSİYONDAN BEKLENEN İYİLEŞME Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**,

Detaylı

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib Medicine (Baltimore). 2015 Jun;94(22):e887. doi: 10.1097/MD.0000000000000887. Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Detaylı

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm Nadiren met. yapar fakat tedavisiz bırakıldığında invazif davranış göstermesi,lokal invazyon,

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ ANALKANS

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ ANALKANS TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ Sİ DERNEĞİ ANALKANS ER TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ ANAL KANSER NEDİR? Vücudumuzdaki normal hücrelerin çoğalması sırasındaki kontrol mekanizmalarının değişmesi (genetik

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi Dr. Meltem Serin Sınırlı hastalıkta radyoterapi Yaygın hastalıkta radyoterapi Sınırlı hastalıkta radyoterapi Torakal radyoterapide tartışmalı konular Proflaktik

Detaylı

PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLU OLGULARIMIZDA BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALİZİ. Klinik ve patolojik özellikler

PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLU OLGULARIMIZDA BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALİZİ. Klinik ve patolojik özellikler PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLU OLGULARIMIZDA BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALİZİ Klinik ve patolojik özellikler Neslihan KURTULMUŞ,, Mete DÜREN, D Serdar GİRAY, G Ümit İNCE, Önder PEKER, Özlem AYDIN, M.Cengiz

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

SORULAR VE OLGULARLA JİNEKOPATOLOJİ GÜNCELLEMESİ

SORULAR VE OLGULARLA JİNEKOPATOLOJİ GÜNCELLEMESİ SORULAR VE OLGULARLA JİNEKOPATOLOJİ GÜNCELLEMESİ 10-MAYIS 2014 CUMARTESİ 8:50-9:00 Açılış 9.00-10.15 SERVİKS ve VULVA OTURUMU Oturum Başkanı: DR. MERAL KOYUNCUOĞLU 1-En sık gördüğümüz inflamatuar vulva

Detaylı

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hepatobilier sistem tümörleri Kolanjiokarsinom Hepatoselüler karsinom Safra kesesi tümörleri Ampulla Vater tümörleri Pankreas

Detaylı

Evre IB1 serviks kanserli hastalarda tedavi sonuçları: Tek merkez deneyimi

Evre IB1 serviks kanserli hastalarda tedavi sonuçları: Tek merkez deneyimi Evre IB1 serviks kanserli hastalarda tedavi sonuçları: Tek merkez deneyimi Anıl Alpsoy, Nursu Erdoğan, Ecem Güçlü, Kemal Küçük, Zeki Sönmez, Doruk Çelebi DANIŞMAN: Doç. Dr. Ömer DİZDAR ÖZET Serviks kanserinde,

Detaylı

Yinelemiş Yüksek Dereceli Beyin Tümörlerine Yaklaşım. Dr. Yıldız Yükselen GÜNEY Ankara Onkoloji E.A.H Radyasyon Onkolojisi Kliniği

Yinelemiş Yüksek Dereceli Beyin Tümörlerine Yaklaşım. Dr. Yıldız Yükselen GÜNEY Ankara Onkoloji E.A.H Radyasyon Onkolojisi Kliniği Yinelemiş Yüksek Dereceli Beyin Tümörlerine Yaklaşım Dr. Yıldız Yükselen GÜNEY Ankara Onkoloji E.A.H Radyasyon Onkolojisi Kliniği Modern radyoterapi teknikleri ile ikinci seri ışınlama yinelemiş YDG larda

Detaylı

NDE KEMORADYOTERAPİ MESANE KORUYUCU TEDAVİ MESANE KANSERİNDE

NDE KEMORADYOTERAPİ MESANE KORUYUCU TEDAVİ MESANE KANSERİNDE MESANE KANSERİNDE NDE KEMORADYOTERAPİ MESANE KORUYUCU TEDAVİ 8 Mart 2008 Antakya Fadıl Akyol Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı T2-3 MESANE KANSERİNDE TEDAVİ Lamina

Detaylı

Çalışmanın Adı: Çalışmanın Protokol Numarası/Kodu: MF07-01. Çalışmanın Niteliği: Çok Merkezli, Prospektif, Karşılaştırmalı, Randomize Çalışma

Çalışmanın Adı: Çalışmanın Protokol Numarası/Kodu: MF07-01. Çalışmanın Niteliği: Çok Merkezli, Prospektif, Karşılaştırmalı, Randomize Çalışma Çalışmanın Adı: İLK BAŞVURUDA METASTATİK MEME KANSERİ TANISI ALAN HASTALARDA PRİMER TEDAVİ OLARAK MEMEDEKİ TÜMÖRÜN ÇIKARILMASININ SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİSİ; Çok Merkezli, Prospektif, Karşılaştırmalı Randomize

Detaylı

Jinekolojik kanserli olguların retrospektif analizi: 11 yıllık deneyim

Jinekolojik kanserli olguların retrospektif analizi: 11 yıllık deneyim JCEI / A. Turgut ve ark. Jinekolojik kanserler 2012; 3 (2): 209-213 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.02.0146 RESEARCH ARTICLE Jinekolojik kanserli olguların

Detaylı

Akciğer Kanserinde Eş E Zamanlı Kemoradyoterapi

Akciğer Kanserinde Eş E Zamanlı Kemoradyoterapi Lokal İleri Küçük K Hücreli H DışıD Akciğer Kanserinde Eş E Zamanlı Kemoradyoterapi Doç. Dr Esra Kaytan SAĞLAM i.ü.onkoloji Enstitüsü Ardışık Kemoradyoterapi Eş zamanlı Kemoradyoterapi İndüksiyon konsolidasyon

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

Meme Kanserinde Lenfatik ışınlamanın Sağkalıma Etkisi Varmıdır? Dr. İlknur Bilkay Görken DEÜTFH Radyasyon Onkolojisi AD

Meme Kanserinde Lenfatik ışınlamanın Sağkalıma Etkisi Varmıdır? Dr. İlknur Bilkay Görken DEÜTFH Radyasyon Onkolojisi AD Meme Kanserinde Lenfatik ışınlamanın Sağkalıma Etkisi Varmıdır? Dr. İlknur Bilkay Görken DEÜTFH Radyasyon Onkolojisi AD SUNUM PLANI Meme kanserinde lenfatik tutulum, MKC+RT çalışmaları ve tedavi alanları,

Detaylı

OVER KANSERİ. Yumurtalık kanseri; Over tümörü; Over kanseri neden olur?

OVER KANSERİ. Yumurtalık kanseri; Over tümörü; Over kanseri neden olur? OVER KANSERİ Yumurtalık kanseri; Over tümörü; Over hücrelerinden kaynaklanan kanserdir. Kadınlarda yumurtalıklara over denir. Over ler döllenme için gerekli yumurtaların hazırlandığı ve kadın hormonlarının

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Yumuşak Doku Sarkomları ve Tedavi İlkeleri

Yumuşak Doku Sarkomları ve Tedavi İlkeleri Yumuşak Doku Sarkomları ve Tedavi İlkeleri Prof. Dr. Harzem Özger İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD. Genel Bilgiler İskelet dışı bağ dokusundan kaynaklanan mezodermal kökenli nadir

Detaylı

İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR?

İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR? İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR? Doç. Dr. M. Coşkun SALMAN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Over kanseri Dünyada; 7. en sık kadın kanseri 240.000

Detaylı

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL - Rutine giren tiroid incelemeleri Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi - Tiroid nodülü sıklığı -Yaklaşım Algoritmaları

Detaylı

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF )

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Neyran Kertmen, Sercan Aksoy, Mustafa Cengiz, Gözde Yazıcı, Özge Keskin, Taner Babacan,

Detaylı

Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı

Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ÜOD/2009 Olgu 1 55 y Hematüri USG: Mesanede perivezikal uzanımı olmayan 1.5 4 cm çaplı tümörler

Detaylı

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP n Ameliyat sonrası evreleme; - TNM sınıflaması kullanılmakla beraber eksiklikleri var; post-op kalsitonin- CEA ölçümü, CEA

Detaylı

MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ

MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ Aslı ÇAKIR 1, Özgür EKİNCİ 2, İpek IŞIK GÖNÜL 2, Bülent ÇETİN 3, Mustafa BENEKLİ 3, Ömer ULUOĞLU 2 1 Çorlu Devlet Hastanesi

Detaylı

MEME KANSERİNDE YENİ BİR BELİRTEÇ: İnsan Epididymis Proteini 4 (HE-4)

MEME KANSERİNDE YENİ BİR BELİRTEÇ: İnsan Epididymis Proteini 4 (HE-4) MEME KANSERİNDE YENİ BİR BELİRTEÇ: İnsan Epididymis Proteini 4 (HE-4) Dr. Nilgün IŞIKSAÇAN Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Biyokimya Laboratuvarı 6.11.2015 Meme kanseri * Kadınlarda

Detaylı

PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ

PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ Lokalize prostat Ca: 1-radikal prostatektomi 2- radyoterapi RP sonrası rezidü PSA olmaması gerekir. PSA nın total olarak ortadan kaldırılmasından

Detaylı

LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ. Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA

LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ. Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA Evreleme FIGO 2009 Erken Evre İleri Evre Ia1, Ia2, Ib1 and IIa1 Ib2, IIa2 ve diğer Pecorelli S.,

Detaylı

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Dr. M. Murat Naki Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi BD Epidemiyoloji ABD de 300

Detaylı

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011 OLGU SUNUMU Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 62 yaşında Erkek Yakınması yok 1999 yılında PSA:11.6 ng/ml TRUS-Bx Gleason 3+4=7/10 prostat adenokarsinomu Perinöral invazyon + Pelvik MR

Detaylı

1. Oturum: Meme Kanserine Giriş, Patoloji ve Alt Tiplendirme Oturum Başkanları : Dr. Orhan ŞENCAN, Dr. İrfan ÇİÇİN

1. Oturum: Meme Kanserine Giriş, Patoloji ve Alt Tiplendirme Oturum Başkanları : Dr. Orhan ŞENCAN, Dr. İrfan ÇİÇİN TTOD Meme Kanseri Güncelleme Kursu 13-14 Haziran 2015 İstanbul 08:25-08:30 Açılış Dr. Cem BÖRÜBAN Oturum Başkanları : Dr. Fikri İÇLİ, Dr. Gül Başaran, Dr. Erhan GÖKMEN 08:00-08:30 Pratiği Değiştiren Çalışmalar.

Detaylı

Dr. Dilek Bayramgürler Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Dilek Bayramgürler Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Dilek Bayramgürler Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Avrupa tavsiyeleri 2006 2008 Japon kılavuzu 2013 Amerika kılavuzu 2007 her yıl revizyon Alman kılavuzu 2013 Birinci basamak tedavilere yanıt vermeyenler

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

Genel tümör bilgisi ve kanser cerrahisinin temel prensipleri. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Genel tümör bilgisi ve kanser cerrahisinin temel prensipleri. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Genel tümör bilgisi ve kanser cerrahisinin temel prensipleri Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Tanımlar Tümör şişlik anlamına gelir Onkos tümor anlamına

Detaylı

Doç. Dr. Fadime Akman

Doç. Dr. Fadime Akman RADYOTERAPİNİN TÜMÖR ÜZERİNE ETKİSİ Dr. Fadime Akman DEÜTF Radyasyon Onkolojisi AD 2005 TÜMÖR HÜCRELERİ NELER YAPIYOR? Prolifere olan steril Veya farklılaşmış Dinlenme veya G0 ÖLÜ Radyasyonun etki mekanizmaları

Detaylı